Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων με Σύστημα Αναερόβιου Φίλτρου - Λίμνης Σταθεροποίησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων με Σύστημα Αναερόβιου Φίλτρου - Λίμνης Σταθεροποίησης"

Transcript

1 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων με Σύστημα Αναερόβιου Φίλτρου - Λίμνης Σταθεροποίησης ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ Λέκτορας Π.Δ. 47/198 Πανεπιστημίου Πατρών ΣΩΤΗΡΙΟΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Περίληψη Η εργασία αυτή αξιολογεί τη δυνατότητα ενός χαμηλού κόστους συστήματος που συνδυάζει το αναερόβιο φίλτρο με τη λίμνη σταθεροποίησης να επιφέρει ικανοποιητική επεξεργασία αστικών λυμάτων, και παρουσιάζει τα πειραματικά αποτελέσματα από τη λειτουργία ενός πιλοτικού συστήματος για διάστημα 8,5 μηνών, όταν τροφοδοτείτο με λύματα από κεντρικό υπόνομο της Πάτρας. Το ανοδικής ροής αναερόβιο φίλτρο είχε όγκο 12,5 L, πληρωτικό υλικό χαλίκια και λειτούργησε με ΥΧΠ,5 έως 3, d, ΟΦ,13 έως,96 kg XAO/m 3.d, σε δύο επίπεδα θερμοκρασίας, 22,6 έως 28,8 o C και 14,8 o C, ενώ η επαμφοτερίζουσα λίμνη σταθεροποίησης είχε επιφάνεια,36 m 2 και λειτούργησε με ΥΧΠ 4,9 έως 9,8 d, ΟΦ 19 έως 75 kg BAO 5 /ha.d σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. H αφαίρεση ΧΑΟ, ΒΑΟ 5 και ΑΣ στο φίλτρο κυμάνθηκε από 5, έως 82,%, 5,3 έως 83,7% και 7,4 έως 91,%, αντίστοιχα, και η μέση αφαίρεση του συστήματος σε όρους ΧΑΟ ήταν 81,6% (68,5 έως 9,5%) και ΑΣ 9,% (52,2 έως 98,8%). Με επιλογή κατάλληλων λειτουργικών παραμέτρων σε συσχέτιση με τις αναμενόμενες θερμοκρασιακές συνθήκες, το σύστημα αυτό μπορεί επιτύχει τα όρια διάθεσης αστικών λυμάτων που αντιστοιχούν σε δευτεροβάθμια επεξεργασία. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αναερόβια διεργασία έχει παραδοσιακά χρησιμοποιηθεί στη σταθεροποίηση της ιλύος που προκύπτει από το μηχανικό ή βιολογικό καθαρισμό αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων [1] και στην επεξεργασία οικιακών λυμάτων με επιτόπιες σηπτικές δεξαμενές ή παρόμοια συστήματα [2,3,4]. Η διεργασία έχει βρει εφαρμογή στην επεξεργασία ισχυρών αγροτικών και βιομηχανικών αποβλήτων [5,6], ενώ τελευταία υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την απευθείας επεξεργασία αστικών λυμάτων με ταχύρρυθμα συστήματα, ιδιαίτερα σε χώρες με υψηλή μέση ετήσια θερμοκρασία [7,8,9,1], και εξετάζεται η αξιοποίηση της διεργασίας στην αναβάθμιση οργανικά υπερφορτωμένων συστημάτων [11]. Η απευθείας αναερόβια επεξεργασία ασθενών αποβλήτων παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες που οφείλονται στη μειωμένη ισχύ και τα χαρακτηριστικά του υποστρώματος (χαμηλή συγκέντρωση διαλυτού οργανικού υλικού, υψηλή συγκέντρωση αιωρούμενου υλικού) και στις υψηλές Υποβλήθηκε: Έγινε δεκτή: υδραυλικές φορτίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν. Η μεγάλη υδραυλική φόρτιση μπορεί να προκαλέσει απώλεια βιομάζας και η χρήση συστημάτων με αυξημένη δυνατότητα συγκράτησής της είναι επιβεβλημένη. Τέτοια συστήματα περιλαμβάνουν μονάδες τύπου επαφής και UASB, φίλτρα ανοδικής ή καθοδικής ροής, αντιδραστήρες διαστελλόμενης ή ρευστοστερεάς κλίνης, αντιδραστήρες με χωρίσματα ή με εναλλασσόμενες φάσεις λειτουργίας και υβριδικούς αντιδραστήρες [12,13,14,15]. Η αναερόβια επεξεργασία αστικών λυμάτων σε σύγκριση με την αερόβια επεξεργασία προσφέρει το πλεονέκτημα του χαμηλού κόστους, αλλά παρουσιάζει το μειονέκτημα της μειωμένης απόδοσης. Η αδυναμία επίτευξης σε συστηματική βάση των προβλεπόμενων ορίων εκπομπής [16] είναι ένας σημαντικός λόγος για τη μη ευρεία εφαρμογή της και η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας της εκροής, τόσο σε όρους οργανικού υλικού όσο και θρεπτικών, οδήγησε στην προσθήκη επιπλέον σταδίων στο αναερόβιο σύστημα. Έχει εκτιμηθεί ότι το αρχικό κόστος ενός αναερόβιου αντιδραστήρα τύπου UASB είναι μειωμένο κατά 5% σε σχέση με αυτό ενός συστήματος ενεργού ιλύος, ενώ η μείωση στο λειτουργικό κόστος είναι μεγαλύτερη από 5%, αν συνυπολογιστεί και το κόστος διάθεσης της ιλύος [13]. Επίσης, έχει αναφερθεί ότι το αρχικό και λειτουργικό κόστος ενός συστήματος, που περιλαμβάνει αναερόβια επεξεργασία ακολουθούμενη από αερόβια μετεπεξεργασία ή από λίμνη σταθεροποίησης, είναι μικρότερο από το αντίστοιχο ενός αερόβιου συστήματος τύπου ενεργού ιλύος ή χαλικοδιυλιστηρίου [13,17]. Οι λίμνες σταθεροποίησης είναι χαμηλού κόστους φυσικά συστήματα επεξεργασίας που έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στην επεξεργασία αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων. Οι επαμφοτερίζουσες λίμνες, με τυπικό βάθος 1,2 έως 2,5 m και ΥΧΠ 5 έως 3 d, αποτελούν το συχνότερα εφαρμοζόμενο σύστημα για την αφαίρεση οργανικού υλικού και στερεών και τον έλεγχο των παθογόνων οργανισμών [18]. Αναερόβιες λίμνες έχουν τοποθετηθεί πριν από επαμφοτερίζουσες με στόχο τη μείωση της απαιτούμενης γης [19]. Επίσης, λίμνες σταθεροποίησης σε συνδυασμό με άλλους τύπους, όπως λίμνες ωρίμανσης, λίμνες με υδροχαρή φυτά

2 46 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1-2 και λίμνες με ψάρια, έχουν χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της ποιότητας αναερόβια επεξεργασμένων αστικών λυμάτων (σε όρους οργανικού υλικού, θρεπτικών, παθογόνων οργανισμών) με στόχο την ασφαλή επαναχρησιμοποίησή τους σε άνυδρες ή ημιάνυδρες περιοχές ή τη χρήση τους για την καλλιέργεια ιχθύων [2,21,22,23]. Η αφαίρεση αζώτου και φωσφόρου στις λίμνες σταθεροποίησης επιτυγχάνεται με την αφομοίωσή τους από τα βακτήρια και τα φύκη [24] και άλλους μηχανισμούς. Η νιτροποίηση και απονιτροποίηση, η αφομοίωση από τα φύκη και η απομάκρυνση της αμμωνίας στην αέρια φάση είναι οι κυριότεροι μηχανισμοί για την αφαίρεση του αζώτου [25,26]. H αύξηση του ph, του ΥΧΠ και της θερμοκρασίας ευνοεί την αφαίρεση της αμμωνίας [26]. Η χαμηλή θερμοκρασία (15 ο C) επηρεάζει σημαντικά τη νιτροποίηση [27], όμως σε μεγάλους ΥΧΠ υψηλότερος ρυθμός νιτροποίησης έχει παρατηρηθεί τους χειμερινούς μήνες εξαιτίας της αυξημένης παρουσίας φυτοπλαγκτόν [25]. Υψηλά επίπεδα αφαίρεσης θρεπτικών μπορούν να επιτευχθούν σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες (άνω των 2 ο C) χρησιμοποιώντας καλά σχεδιασμένες λίμνες σταθεροποίησης, οι οποίες περιλαμβάνουν και μικρού βάθους λίμνες ωρίμανσης [28,29]. Η επεξεργασία αστικών λυμάτων έως σήμερα βασίζεται κυρίως στη χρήση της αερόβιας διεργασίας και η πλειονότητα (87,8%) των εγκαταστάσεων επεξεργασίας, που έχουν δρομολογηθεί στην Ελλάδα, αφορά συστήματα ενεργού ιλύος [3]. Παρ ότι οι υπάρχουσες και υπό κατασκευή εγκαταστάσεις καλύπτουν σε σημαντικό βαθμό τις απαιτήσεις των μεγάλων αστικών κέντρων, υπάρχει ανάγκη δημιουργίας εγκαταστάσεων σε μικρούς δήμους, κοινότητες και οικισμούς. Οι εγκαταστάσεις αυτές, που βασικά αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες, θα πρέπει να βασιστούν στη χρήση συστημάτων επεξεργασίας με μικρό λειτουργικό κόστος και μειωμένες απαιτήσεις παρακολούθησης. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τα ευρήματα μιας πειραματικής μελέτης που εξέτασε τη χρήση ενός χαμηλού κόστους συστήματος για την επεξεργασία αστικών λυμάτων, το οποίο περιλαμβάνει την αναερόβια διεργασία ως αρχικό στάδιο σταθεροποίησης και ένα φυσικό σύστημα για τη βελτίωση της ποιότητας της αναερόβιας εκροής. Συγκεκριμένα δίδονται τα αποτελέσματα από τη συνδυασμένη λειτουργία ενός αναερόβιου φίλτρου και μιας επαμφοτερίζουσας λίμνης σταθεροποίησης που επεξεργάστηκαν αστικά λύματα για χρονικό διάστημα 8,5 μηνών κάτω από μεταβαλλόμενες συνθήκες ΥΧΠ, ΟΦ και θερμοκρασίας. Η εργασία αυτή αποτελεί τμήμα μιας εκτεταμένης ερευνητικής μελέτης με στόχο τη διερεύνηση της απευθείας αναερόβιας επεξεργασίας ασθενών αποβλήτων με χρήση φίλτρων ανοδικής ροής και αντιδραστήρων με χωρίσματα [31]. Συμβολισμοί/Abbreviations AE ΑΛ/MW Αναερόβια εκροή/anaerobic effluent Αστικά λύματα/municipal wastewater ΑΣ/ΤSS Αιωρούμενα στερεά/total suspended solids BAO 5 /BOD 5 Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (5 d, ΔΟ/DO ΔΧΑΟ/SCOD ΕΛ/LE ΙΠ/PE NH 4 -N OKA/TKN 2 o C)/Biochemical oxygen demand (5 d, 2 o C) Διαλυμένο οξυγόνο/dissolved oxygen Διαλυτό XAO/Soluble COD Εκροή λίμνης/lagoon (pond) effluent Ισοδύναμος πληθυσμός/population equivalent Αμμωνιακό άζωτο/ammonium nitrogen Ολικό άζωτο κατά Kjeldahl/Total Kjeldahl nitrogen Ολικό-Ν/Total-N Ολικό άζωτο/total nitrogen Ολικός-P/Total-P Ολικός φώσφορος/total phosphorus Οξειδ-Ν/Oxid-N Οξειδωμένο άζωτο/oxidized nitrogen Οργ-Ν/Org-N ΟΦ/OLR ΠΑΣ/VSS T ΥΧΠ/HRT XAO/COD UASB Οργανικό άζωτο/organic nitrogen Οργανική φόρτιση/organic loading rate Πτητικά ΑΣ/Volatile TSS Θερμοκρασία/Temperature Υδραυλικός χρόνος παραμονής/ Hydraulic retention time Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο/ Chemical oxygen demand Αναερόβιος αντιδραστήρας ανοδικής ροής διά μέσου στρώματος ιλύος/ Upflow anaerobic sludge blanket reactor 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 2.1. Πειραματικό σύστημα Τo πειραματικό σύστημα αποτελείτο από ένα αναερόβιο φίλτρο ανοδικής ροής, το οποίο είχε τοποθετηθεί σε επισκέψιμο θάλαμο ελεγχόμενης θερμοκρασίας και μία λίμνη σταθεροποίησης που λειτούργησε σε υπαίθριο χώρο παραπλεύρως του εργαστηρίου. Η διάταξη του συστήματος και οι διαστάσεις και άλλα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των μονάδων του δίνονται στο σχήμα 1. Το αναερόβιο φίλτρο κατασκευάστηκε από σωλήνα plexiglas και στον πυθμένα του είχε τοποθετηθεί διάτρητη πλάκα για την καλύτερη

3 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No Biogas collection Effluent from other filters µ Separation µ Municipal wastewater Pump Anaerobic effluent Pump µ Lagoon effluent. /Anaerobic filter. µ /Stabilization pond : µ x 14,3 x 92 cm, 1,5-2,4 cm, 12,5 L,,46, µ µ µ. Filter: Diameter x height 14.3 x 92 cm, packing material crushed rock with cm, packed-bed volume 12.5 L, void volume ratio.46, kept in a temperature controlled room. µ : x x 62,5 x 62,5 x cm,,36 m 2, µ L,, µ. Pond: Length x width x depth 62.5 x 62.5 x cm, surface area.36 m 2, working volume L, placed outside the laboratory, protected with transparent plastic roof sheeting. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικού συστήματος. Figure 1. Experimental system arrangement. διανομή των λυμάτων και την υποστήριξη του τυχαία τοποθετημένου πληρωτικού υλικού. Η εκροή συλλεγόταν μέσω διάταξης διαχωρισμού αερίου-υγρού σχήματος «U» και το παραγόμενο αέριο διοχετευόταν σε φιάλη που περιείχε κορεσμένο διάλυμα χλωριούχου νατρίου με 15% κ.ο. πυκνό θειικό οξύ. Η λίμνη οξείδωσης κατασκευάστηκε από λαμαρίνα σε σχήμα κύβου και τα τοιχώματά της επενδύθηκαν με διαφανές πλαστικό φιλμ. Η τροφοδοσία της λίμνης γινόταν με δίδυμους κατακόρυφους σωλήνες 1 mm που έφθαναν 1 cm από τον πυθμένα και η εκροή παραλαμβανόταν από το κέντρο του πλευρικού τοιχώματος με ελεύθερο σιφωνισμό σε βάθος 5 cm από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού. Για την προστασία από τη βροχή είχε τοποθετηθεί διαφανές στέγαστρο από κυματοειδές πλαστικό φύλλο σε ύψος 7 cm από τη στέψη της λίμνης. Τα αστικά λύματα, που τροφοδοτήθηκαν στο σύστημα, συλλέγονταν σε καθημερινή βάση από κεντρικό υπόνομο της Πάτρας, μεταφέρονταν στο εργαστήριο και τοποθετούντο στο ειδικό δοχείο, όπου διατηρούντο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την τροφοδότηση του φίλτρου. Η εκροή του φίλτρου λαμβανόταν σε 24-ωρη βάση σε δοχείο και μεταφερόταν στο δοχείο από το οποίο τροφοδοτείτο η λίμνη, όπου, όταν απαιτείτο, συμπληρωνόταν με εκροή δύο άλλων αναερόβιων φίλτρων με διαφορετικό πληρωτικό υλικό (κεραμικά σαμάρια, λείοι πλαστικοί δακτύλιοι) που λειτουργούσαν παράλληλα με το ίδιο υπόστρωμα αστικών λυμάτων. Η τροφοδότηση των φίλτρων και της λίμνης γινόταν με περισταλτικές αντλίες (1 έως 1 L/h) που ενεργοποιούντο με χρονοδιακόπτη για το κατάλληλο χρονικό διάστημα Αναλυτικοί προσδιορισμοί Η συμπεριφορά του αναερόβιου φίλτρου αξιολογήθηκε με το συστηματικό προσδιορισμό στην εισροή και εκροή του ΧΑΟ, ΔΧΑΟ, ΒΑΟ 5, ΑΣ και ph, ενώ σε λιγότερο τακτά χρονικά διαστήματα προσδιορίζονταν η αλκαλικότητα, ΝΗ 4 -Ν, ΟΚΑ και Ολικός-Ρ. Αντίστοιχα, η συμπεριφορά της λίμνης σταθεροποίησης αξιολογήθηκε με το συστηματικό προσδιορισμό του ΧΑΟ, ΔΧΑΟ, ΒΑΟ 5, ΑΣ, ΝΗ 4 -Ν, ΟΚΑ και Ολικού-Ρ, ενώ λιγότερο συχνά προσδιορίζονταν το Οξειδ-Ν, αλκαλικότητα και ph. Για τις μετρήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν μέσα ημερήσια δείγματα. Επιπλέον, ελέγχονταν ο όγκος και η σύσταση του βιοαερίου που παραγόταν στο φίλτρο, το ΔΟ και η θερμοκρασία σε τρία βάθη της λίμνης και η ένταση του ηλιακού φωτός πάνω και κάτω από το διαφανές στέγαστρό της. Όλοι οι προσδιορισμοί έγιναν σύμφωνα με τις Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater [32], με εξαίρεση τον προσδιορισμό του Οξειδ- Ν για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε μέθοδος που καθοριζόταν σε προγενέστερη έκδοση των προτύπων [33].

4 48 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No Πειραματική προσομοίωση Η εκκίνηση του αναερόβιου φίλτρου άρχισε το Μάιο 1992 με εκροή από αναερόβιους αντιδραστήρες κλασικού τύπου που τροφοδοτούντο με οικιακά λύματα. Το φίλτρο λειτουργούσε για διάστημα 2 ετών πριν τη σύνδεση με τη λίμνη σταθεροποίησης. Το πρώτο έτος τροφοδοτήθηκε με οικιακά λύματα ενισχυμένα με σκυλοτροφή και στη συνέχεια με αστικά. Στο τελευταίο αυτό διάστημα λειτούργησε σε επίπεδο ΥΧΠ,83 έως 3,1 d και ΟΦ,116 έως,494 kg ΧΑΟ/m 3.d. Παρόμοιο ήταν το ιστορικό των δύο άλλων φίλτρων που χρησιμοποιήθηκαν για τη συμπλήρωση της αναερόβιας εκροής, η οποία τροφοδοτήθηκε στη λίμνη [34]. Η εκκίνηση της λίμνης σταθεροποίησης άρχισε τον Ιανουάριο 1994 με τη σταδιακή προσθήκη νερού βρύσης και λυμάτων και στη συνέχεια την περιστασιακή προσθήκη αναερόβια επεξεργασμένων λυμάτων. Καθημερινή τροφοδότηση με αναερόβια εκροή άρχισε το Μάιο 1994 και η συστηματική παρακολούθηση της λειτουργίας της ακολούθησε 2,5 μήνες μετά, αφού είχε επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο αφαίρεσης οργανικού υλικού και στερεών. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του αναερόβιου φίλτρου και της λίμνης σταθεροποίησης παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Ο ΥΧΠ στο φίλτρο κυμάνθηκε από,5 έως 3, d και η ΟΦ από,129 έως,961 kg XAO/m 3.d. Ο ΥΧΠ στη λίμνη κυμάνθηκε από 4,9 έως 9,8 d και η ΟΦ από 19 έως 75 kg BAO 5 /ha.d. Οι ημερήσιες διακυμάνσεις του οργανικού υλικού και των στερεών στην εισροή και εκροή του αναερόβιου φίλτρου και της λίμνης σταθεροποίησης, σε όρους ΧΑΟ, ΒΑΟ 5, ΔΧΑΟ και ΑΣ, παρουσιάζονται γραφικά στα σχήματα 2 και 3. Οι μέσες τιμές στην εισροή και εκροή του φίλτρου και της λίμνης για κάθε περίοδο λειτουργίας, σε όρους ΧΑΟ, ΔΧΑΟ, ΒΑΟ 5, ΑΣ, ΝΗ 4 -Ν, ΟΚΑ και Ολικού-Ρ, δίνονται στον πίνακα 2, ενώ επιπρόσθετα για τη λίμνη δίνονται και τιμές Οξειδ-Ν στην εκροή της. Η συγκέντρωση του ΧΑΟ στην εκροή του αναερόβιου φίλτρου παρουσίασε μεγάλη διακύμανση (σχήμα 2) λόγω του εύρους της υδραυλικής φόρτισης που επιβλήθηκε. Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι στο αναφερόμενο διάστημα το φίλτρο υποβλήθηκε σε 8 δειγματοληψίες καθ ύψος και 2 εκκενώσεις του υγρού περιεχομένου του, δράσεις οι οποίες συντέλεσαν στην αυξημένη παρουσία οργανικού υλικού και στερεών στην εκροή. Ως αποτέλεσμα, ενώ αρχικά (4 d) το ΧΑΟ στην εκροή ήταν μικρότερο από 125 mg/l, στη συνέχεια με τις συνεχείς εναλλαγές του ΥΧΠ και των προαναφερθεισών δράσεων η συγκέντρωση αυξήθηκε σημαντικά. Το ΔΧΑΟ, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ήταν μικρότερο από 125 mg/l, ενώ το ΒΑΟ 5 γενικά παρέμεινε κάτω από το επίπεδο των 1 mg/l. H συγκέντρωση των ΑΣ, παρόμοια με το ΧΑΟ, ήταν μικρότερη από 6 mg/l τις πρώτες 4 d, στη συνέχεια όμως είχε αυξημένες τιμές. Πίνακας 1. Λειτουργικά χαρακτηριστικά αναερόβιου φίλτρου και λίμνης σταθεροποίησης. Table 1. Operating characteristics of anaerobic filter and stabilization pond. / µ / Period Days o C d* ** /Anaerobic filter 3/8-6/9/ ,8,83,67 7/9-22/1/ ,4,5,961 25/1-8/11/ ,4 3,,129 9/11-5/12/ ,4 2,,267 6/12-23/12/ ,9 1,,521 28/12/ ,6,5,917 2/2/95 5/2-27/2/ ,3 1,,52 28/2-11/4/ ,8 1,,48 µ /Stabilization pond 3/8-15/9/ , /9-16/11/ , /11/ ,5 72 5/2/95 6/2-22/3/ , /3-11/4/ ,5 63 * µ /Computed on an empty bed basis. ** E kg XAO/m 3.d kg BAO 5 /ha.d µ /Expressed in kg COD/m 3.d for the filter and kg BOD 5 /ha.d for the pond. Το ΧΑΟ στην εκροή της λίμνης (σχήμα 3) ήταν κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μικρότερο από 125 mg/l, ικανοποιώντας τα όρια διάθεσης αστικών λυμάτων μετά από δευτεροβάθμιο καθαρισμό. Σημαντική συμβολή στην υψηλή συγκέντρωση οργανικού υλικού στην εκροή είχε η παρουσία φυκών και το ΔΧΑΟ ήταν πολύ μικρότερο. Η συγκέντρωση των ΑΣ κατά το αρχικό διάστημα και προς το τέλος της μελέτης ήταν μεγαλύτερη από 35 mg/l, ενώ το ΒΑΟ 5 ήταν στην περιοχή των 25 mg/l. H συγκέντρωση του ΝΗ 4 -Ν στην εκροή του φίλτρου (πίνακας 2) αυξήθηκε λόγω της υδρόλυσης του Οργ-Ν με αποτέλεσμα μικρή μείωση του ΟΚΑ. Η μέση αύξηση του ΝΗ 4 -Ν στην εκροή ήταν 12%, ενώ η μέση μείωση του ΟΚΑ 9%. Η συγκέντρωση του ΝΗ 4 -Ν στην εκροή της λίμνης ήταν μικρότερη από 15 mg/l τις πρώτες 6 d (έως το τέλος Σεπτεμβρίου) για να αυξηθεί στη συνέχεια, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις τιμές μεγαλύτερες από την εισροή, ενώ προς το τέλος της μελέτης μειώθηκε πάλι στο αρχικό επίπεδο. Παρόμοια τάση ακολούθησε και το ΟΚΑ, ενώ το Οξειδ-Ν κατά το χρονικό διάστημα που μετρήθηκε (24/6 έως 5/12/94) κυμάνθηκε από έως 12 mg/l. Ο Ολικός-Ρ παρουσίασε μείωση στην εκροή της λίμνης με μέσες τιμές 3,2 έως 6,4 mg/l.

5 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No /Influent /Effluent /Influent /Effluent YX, d 3 1,5, d XAO, mg/l , mg/l BAO 5, mg/l, mg/l, mg/l µ /Day of operation Σχήμα 2. Διακύμανση οργανικού υλικού και στερεών - Αναερόβιο Σχήμα 3. Διακύμανση οργανικού υλικού και στερεών - Λίμνη σταθεροποίησης. µ µ ( µ 2) Figure Organic matter and and solids solids variation variation. - Anaerobic - Anaerobic filter., filter. Figure, 3. Organic µ matter and solids variation µ - Stabilization µ pond. µ 2. φίλτρο. µ -. 8 µ 2 µ, Το ph των ανεπεξέργαστων λυμάτων κυμάνθηκε από 6,9 επίπεδο υπερκορεσμού, έδειξε ότι η λίμνη λειτουργούσε ως έως 8,6, στην εκροή µ του φίλτρου ήταν 6,8 έως 7,5 και αντί- στοιχα στην εισροή της λίμνης µ 7, έως 7,7, 125 ενώ mg/l, στην εκροή Οι μέσες µ αφαιρέσεις των διαφόρων χαρακτηριστικών, που επαμφοτερίζον. σύστημα. µ, (4 d) της λίμνης παρουσίασε αυξημένες τιμές 7,5 έως 1,6. Η αλκαλικότητα στην εκροή του φίλτρου ήταν σε υψηλότερο επίποίησης σε κάθε περίοδο κατά το διάστημα της μελέτης (8,5 παρατηρήθηκαν στο αναερόβιο φίλτρο και τη λίμνη σταθερο- µ 3. µ - µ. πεδο απ ό,τι στην εισροή (μέση τιμή 432 έναντι 513 mg/l μήνες), συνοψίζονται στον πίνακα 3. Το αναερόβιο φίλτρο ως Figure CαCO3. Organic matter and solids variation - Stabilization pond. 3 ), αντανακλώντας μέση αύξηση 19%, αποτέλεσμα στο διάστημα αυτό λειτούργησε υπό έντονα μεταβαλλόμενες του σχηματισμού όξινου ανθρακικού αμμωνίου. Αντίθετα, η συνθήκες ΥΧΠ,5 έως 3, d (που αντιστοιχούσε σε ΟΦ,13 αλκαλικότητα στην εκροή της µ. λίμνης ήταν, μικρότερη µ απ έως,,96 kg XAO/m 3 µ.d) και υποβλήθηκε 125 σε mg/l, συχνές δειγματο- ληψίες καθ ύψος και εκκενώσεις του περιεχομένου του, ενώ 5 ό,τι στην εισροή (376 έναντι 484 mg/l ως CαCO µ 1 3 ), αντανακλώντας μέση μείωση 22%, και αυτό οφειλόταν στην εξα- είχε προηγηθεί και η συνεχής λειτουργία του για περισσότερο mg/l. H, µ µ, µ γωγή 6 mg/l διοξειδίου του άνθρακα 4 d, από την αλκαλικότητα µ µ για την µ. από 2 έτη. Αντίθετα, η λίμνη σταθεροποίησης λειτούργησε παραγωγή κυτταρικού υλικού από µ τα φύκη, ( µ με 3) παράλληλη σε µ σχετικά μικρότερο εύρος µ ΥΧΠ µ 4,9 έως 9,8 d (ΟΦ mg/l, έως αύξηση του ph [35]. Η διακύμανση ΔΟ στη µ λίμνη κατά µ τη µ 75 kg ΒΑΟ 5 /ha.d) µ. και είχε προηγηθεί µ περιορισμένος µ χρόνος διάρκεια της ημέρας, που κυμάνθηκε από μηδενική τιμή έως συνεχούς τροφοδότησής της με αναερόβια εκροή. 2. µ µ µ - µ - *. Table 2. Municipal wastewater treatment with an anaerobic filter-stabilization pond system - Average concentration data*. / /Influent /Effluent BAO 5, mg/l, mg/l, mg/l µ /Day of operation

6 5 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1-2 Πίνακας 2. Επεξεργασία αστικών λυμάτων με σύστημα αναερόβιου φίλτρου-λίμνης σταθεροποίησης - Μέσες συγκεντρώσεις*. Table 2. Municipal wastewater treatment with an anaerobic filter-stabilization pond system - Average concentration data*. / /Influent /Effluent Period B 5 NH 4 -N - B 5 NH 4 -N - - mg/l /Anaerobic filter 3/8-6/9/ , ,2 7/9-22/1/ , , 25/1-8/11/ , ,8 9/11-5/12/ , ,8 6/12-23/12/ , ,5 28/12/94-2/2/ , ,2 5/2-27/2/ , ,6 28/2-11/4/ , ,6 µ /Stabilization pond 3/8-15/9/ , ,2 16/9-16/11/ , ,1 17/11/94-5/2/ , ,4 6/2-22/3/ , ,3 23/3-11/4/ , ,4 * µ µ µ /Average values have been computed using all the available data for each period. Πίνακας 3. Επεξεργασία αστικών λυμάτων με σύστημα αναερόβιου φίλτρου-λίμνης σταθεροποίησης - Μέση αφαίρεση*. Table 3. Municipal wastewater treatment with an anaerobic filter-stabilization pond system - Average removal efficiency*. /Period 5 - ** - /Removal, % /Anaerobic filter 3/8-6/9/94 82, 73,9 83,7 91, 1,7 3,9 7/9-22/1/94 5, 12,1 5,3 74, 7,,1 25/1-8/11/94 68, 13,5 76,1 82,5 7,9-9/11-5/12/94 65,9 6,5 62,8 83,2 11,2 2,4 6/12-23/12/94 65,3 55,6 65,6 8,6 1,1 9,6 28/12/94-2/2/95 54,1 23,6 59, 7,4 8,5 19, 5/2-27/2/95 56,8 28,5 64,6 72,7 7,1 3,8 28/2-11/4/95 53,8 41,1 55,7 75,3 8,3 18,3 µ /Stabilization pond 3/8-15/9/94 11, - 44, < 76,6 36,3 16/9-16/11/94 6,6 67,4 71,8 82,9 13,1 29,8 17/11/94-5/2/95 35,1 3, 58,1 7,8-19,1 6/2-22/3/95 47,5 6, 56, 68,5-27,2 23/3-11/4/95 45,1 19,4 69,7 39,4-61, * µ µ µ /Removal efficiency has been computed using all the available pairs of influent and effluent data for each period. ** - µ µ µ + - µ /Total-N was taken equal to TKN in the filter influent and effluent and to the sum TKN+Oxid-N in the pond effluent. Η μέση αφαίρεση ΧΑΟ, ΒΑΟ 5 και ΑΣ στο φίλτρο κυμάνθηκε από 5, έως 82,%, 5,3 έως 83,7% και 7,4 έως 91,%, αντίστοιχα, και η αφαίρεση ΔΧΑΟ ήταν 12,1 έως 73,9%. Η αφαίρεση Ολικού-Ν και Ολικού-Ρ ήταν περιορισμένη 7, έως 11,2% και,1 έως 3,9%, ενώ πρέπει να αναφερθεί ότι παρατηρήθηκαν και αρνητικές ημερήσιες αφαιρέσεις που οφείλονταν στη διακύμανση της συγκέντρωσης των θρεπτικών στα τροφοδοτούμενα λύματα. Η αφαίρεση οργανικού υλικού και στερεών στη λίμνη σταθεροποίησης ήταν περισσότερο περιορισμένη, οι ποσοστιαίες τιμές εξαρτώντο από τις συγκεντρώσεις εισόδου στη λίμνη, ενώ σημαντική επιρροή είχε το γεγονός ότι το ευκολοδιασπάσιμο υλικό είχε ήδη απομακρυνθεί καθώς και η παρουσία φυκών στην εκροή. Αφαίρεση Ολικού-Ν παρατηρήθηκε σε επίπεδο 13,1 έως 76,6% (το υψηλότερο επίπεδο παρατηρήθηκε στο διάστημα Αυγούστου-Σεπτεμβρίου), ενώ η μέση αφαίρεση Ολικού-Ρ κυμάνθηκε από 19,1 έως 61,%. Χαμηλές αφαιρέσεις ΒΑΟ 5 και ΑΣ έχουν παρατηρηθεί σε επαμφοτερίζουσες λίμνες σταθεροποίησης οι οποίες τροφοδοτούντο με αναερόβια επεξεργασμένα αστικά λύματα

7 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No σε αντιδραστήρα UASB [2]. Έχει, επίσης, αναφερθεί ότι αναερόβια επεξεργασμένα αστικά λύματα σε μονάδα τύπου επαφής μετά από μετεπεξεργασία σε λίμνη οξείδωσης με ΟΦ 236 kg BAO 5 /ha.d είχαν συγκέντρωση ΒΑΟ 5 και ΑΣ στην εκροή 53 και 7 mg/l και αφαίρεση ΒΑΟ 5 53% [12]. H ημερήσια διακύμανση στην αφαίρεση ΧΑΟ και ΑΣ στο αναερόβιο φίλτρο, τη λίμνη σταθεροποίησης και το συνολικό σύστημα παρουσιάζεται γραφικά στο σχήμα 4 και αντανακλά τιμές που έχουν υπολογιστεί με βάση τις συγκεντρώσεις που μετρήθηκαν στα τροφοδοτούμενα στο φίλτρο λύματα. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η μέση αφαίρεση του συστήματος σε όρους ΧΑΟ ήταν 81,6% (με εύρος 68,5 έως 9,5%) και ΑΣ 9,% (με εύρος 52,2 έως 98,8%). Η συμπεριφορά συνεπώς του συστήματος ήταν αρκετά ικανοποιητική, όμως η επίτευξη των ορίων εκπομπής που αντιστοιχούν σε δευτεροβάθμια επεξεργασία δεν ήταν πάντα εφικτή. Iσχύουσες προδιαγραφές για δευτεροβάθμια και ανώτερη από δευτεροβάθμια (έλεγχος θρεπτικών, ΙΠ 1. έως 1.) επεξεργασία συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί [16]. /Filter µ /Pond µ /System , 8mg/L , % /Filter µ /Pond µ /System /Removal A, % /Removal A, % /Removal, % /Removal, % µ /Day of operation µ /Day of operation Η επίτευξη των προδιαγραφών δευτεροβάθμιας επεξεργασίας από το σύστημα θα ήταν εφικτή με κατάλληλη επιλογή των τιμών των παραμέτρων που αντιστοιχούν σε χαρακτηριστικές θερμοκρασιακές συνθήκες (σχήμα 5). Η συγκέντρωση του ΧΑΟ, ΒΑΟ 5 και ΑΣ στα ανεπεξέργαστα λύματα, την αναερόβια εκροή και την εκροή της λίμνης δίδονται για τις δυσμενείς χειμερινές συνθήκες (σχήμα 5α) και τις ευνοϊκές θερινές-φθινοπωρινές συνθήκες (σχήμα 5β). Στην πρώτη περίπτωση το αναερόβιο φίλτρο λειτούργησε με ΥΧΠ 1, d και ΟΦ,5 kg XAO/m 3.d σε θερμοκρασία 15 o C, ενώ η λίμνη σταθεροποίησης με ΥΧΠ 6,5 d και ΟΦ 72 kg BAO 5 /ha.d σε θερμοκρασία 7 έως 14 o C. Στη δεύτερη περίπτωση το φίλτρο λειτούργησε με ΥΧΠ,5 d, ΟΦ,92 kg XAO/m 3.d σε θερμοκρασία 25 ο C και η λίμνη σταθεροποίησης με ΥΧΠ 4,9 d, ΟΦ 75 kg BAO 5 /ha.d σε θερμοκρασία 12 έως 28 o C. Και στις δύο αυτές συνθήκες η εκροή ικανοποιούσε ουσιαστικά τα όρια εκπομπής, ενώ το σύστημα θα 12 μπορούσε να επεξεργαστεί αυξημένο φορτίο λυμάτων κατά την τουριστική περίοδο, όπως συχνά απαιτείται. /Concentration, mg/l /Concentration, mg/l /MW /AE /LE. 2 /Filter:,5 d, T 25,4 o C µ /Pond: 4,9 d, T o C XAO BAO /Filter:,5 d, T 25,4 o C 3 µ /Pond: 4,9 d, T o C /MW /AE /LE XAO BAO5 5 5 XAO BAO Σημ.: Οι αφαιρέσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τις συγκεντρώσεις. 2 /Filter: YX 1, d, 14,8 o C. εισόδου στο φίλτρο. µ /Pond: YX 6,5 d, T 7-14 o C. Note: Removals have been computed on the basis of filter influent concentrations. µ. 1 µ.: Σχήμα Note: 4. Removals Επεξεργασία have αστικών been computed λυμάτων on με the σύστημα basis of filter αναερόβιου influent concentrations. Σχήμα 5. Δευτεροβάθμια επεξεργασία αστικών λυμάτων με σύστημα µ 4. φίλτρου-λίμνης σταθεροποίησης µ - Αφαίρεση µ µ ΧΑΟ και ΑΣ. - µ αναερόβιου XAO φίλτρου-λίμνης BAO5 σταθεροποίησης Figure 4. Municipal wastewater treatment with an anaerobic filterstabilization pond system - COD and TSS removal.. /Filter: pond system YX 1, - COD d, 14,8 and o C. TSS removal. Figure 5. Secondary municipal wastewater treatment with an anaerobic filter-stabilization pond system. Figure 4. Municipal wastewater treatment with an anaerobic filter-stabilization µ /Pond: YX 6,5 d, T 7-14 o C. µ.: µ µ µ µ ( µ. 5 ) - Note: Removals have been computed on the basis of filter influent concentrations. ( µ 5 ). µ 1, d,5 kg XAO/m 3.d µ 4. µ µ µ - µ -. µ 15 o C, µ µ 6,5 d 72 kg BAO 5 /ha.d µ 7 14 o C.

8 52 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1-2 Συμπερασματικά το σύστημα αναερόβιου φίλτρου-λίμνης σταθεροποίησης προσφέρει μια αποδεκτή λύση για το βιολογικό καθαρισμό αστικών λυμάτων ιδιαίτερα σε περιοχές με μικρό πληθυσμό ή σε τουριστικές περιοχές. Η μειωμένη απόδοση, που αναμένεται να παρατηρηθεί κατά τους χειμερινούς μήνες, μπορεί να αντιμετωπιστεί με την αύξηση του ΥΧΠ λόγω της μικρότερης παροχής λυμάτων, με αποτέλεσμα και τα δύο στάδια να λειτουργούν κάτω από ηπιότερες συνθήκες φόρτισης, επιτρέποντας την επίτευξη των ορίων εκπομπής κατά το μεγαλύτερο διάστημα του έτους. Ενδεικτική είναι η βελτίωση στην ποιότητα της εκροής της λίμνης την περίοδο 6/2-22/3, όταν λειτούργησε με μεγαλύτερο ΥΧΠ απ ό,τι την προηγούμενη περίοδο (9,8 έναντι 6,5 d) σε παρόμοιο θερμοκρασιακό περιβάλλον (πίνακες 1 και 2). Κατά τη θερινή περίοδο ίσως απαιτηθεί καλύτερος έλεγχος στερεών στην εκροή λόγω της αυξημένης ανάπτυξης φυκών και της διαφυγής τους στην εκροή. Σημειώνεται πάντως ότι ειδικά όρια εκπομπής ισχύουν για λίμνες σταθεροποίησης (ΧΑΟ και ΒΑΟ 5 σε διηθημένο δείγμα 125 και 25 mg/l, ΑΣ 15 mg/l) [16]. Η αφαίρεση θρεπτικών, αν απαιτείται λόγω διάθεσης σε ευαίσθητο αποδέκτη, θα μπορούσε να βελτιωθεί με την προσθήκη στο τρένο επεξεργασίας αβαθούς λίμνης ωρίμανσης [28,29]. Τέλος, η ύπαρξη του αρχικού αναερόβιου σταδίου θα μειώσει σημαντικά το οργανικό φορτίο στην επαμφοτερίζουσα λίμνη, περιορίζοντας ουσιαστικά την απαιτούμενη επιφάνεια και το αρχικό κόστος κατασκευής της. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ To αναερόβιο φίλτρο λειτούργησε ως αρχικό στάδιο για την επεξεργασία αστικών λυμάτων με ΥΧΠ,5 έως 3, d, ΟΦ,13 έως,96 kg XAO/m 3.d και σε δύο επίπεδα θερμοκρασίας 22,6 έως 28,8 o C και 14,8 o C. H αφαίρεση ΧΑΟ, ΒΑΟ 5 και ΑΣ κυμάνθηκε από 5, έως 82,%, 5,3 έως 83,7% και 7,4 έως 91,%, αντίστοιχα. Η λίμνη σταθεροποίησης χρησιμοποιήθηκε ως πρόσθετο στάδιο για τη βελτίωση της ποιότητας της αναερόβιας εκροής και λειτούργησε με ΥΧΠ 4,9 έως 9,8 d, ΟΦ 19 έως 75 kg BAO 5 /ha.d σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η ποιότητα των αναερόβια επεξεργασμένων λυμάτων βελτιώθηκε σημαντικά σε όρους οργανικού υλικού και στερεών, ικανοποιώντας τα όρια διάθεσης αστικών λυμάτων μετά από δευτεροβάθμια επεξεργασία κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της μελέτης. Η αφαίρεση αζώτου και φωσφόρου παρουσίασε μεγάλη διακύμανση αλλά βασικά ήταν περιορισμένη, ιδιαίτερα στο αναερόβιο στάδιο. Πρόσθετη αφαίρεση επιτεύχθηκε στη λίμνη σταθεροποίησης, όπου υπήρχαν ενδείξεις νιτροποίησης σε ορισμένες χρονικές περιόδους. Το σύστημα αναερόβιου φίλτρου-λίμνης σταθεροποίησης ήταν ικανό για την αποτελεσματική επεξεργασία των αστικών λυμάτων και αποτελεί ένα βιολογικό σύστημα καθαρισμού χαμηλού κόστους. Ευχαριστίες Η εργασία αυτή υποστηρίχτηκε εν μέρει με υποτροφία Ειδικού Μεπταπτυχιακού Υποτρόφου του Πανεπιστημίου Πατρών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Metcalf & Eddy, Inc., Tchobanoglous, G., Burton, F.L., Wastewater Engineering, Treatment, Disposal, and Reuse, 3rd edition, McGraw- Hill, Inc., Singapore, McCarty P.L., One Hundred Years of Anaerobic Treatment, Anaerobic Digestion 1981, Proc. of the 2 nd International Symposium on Anaerobic Digestion, Elsevier, Amsterdam, 1982, pp Zhao Y.Z. and Wu L.B., Anaerobic Treatment of Domestic Sewage in China, Anaerobic Digestion 1988, Proc. of the 5 th International Symposium on Anaerobic Digestion, Pergamon Press, Oxford, 1988, pp Switzenbaum, M.S., Obstacles in the Implementation of Anaerobic Treatment Technology, Bioresource Technology, 1995, vol. 53, 3, pp IAWPRC, Anaerobic Treatment Technology for Municipal and Industrial Wastewaters, Proc. of the IAWPRC International Specialized Workshop, 199, Water Science & Technology, 1991, vol. 24, Roig, M.G., Martin Rodriguez, M.J., Cachaza, J.M., Mendoza Sanchez, L., Kennedy, J.F., Principles of Biotechnological Treatment of Industrial Wastes, Critical Reviews in Biotechnology, 1993, vol. 13, 2, pp Jewell, J.J., Anaerobic Sewage Treatment, Environmental Science & Technology, 1987, vol. 21, 1, pp Alaerts, G.J., Veenstra, S., Bentvelsen, M., van Duijl, L.A., Feasibility of Anaerobic Sewage Treatment in Sanitation Strategies in Developing Countries, Water Science & Technology, 1993, vol. 27, 1, pp Lettinga, G., Sustainable Integrated Biological Wastewater Treatment, Water Science & Technology, 1996, vol. 33, 3, pp Verstraete, W., Vandevivere, P., New and Broader Applications of Anaerobic Digestion, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 1999, vol. 28, 2, pp Alderman, B.J., Theis, T.L., Collins, A.G., Optimal Design for Anaerobic Pretreatment of Municipal Wastewater, Journal of Environmental Engineering, 1998, vol. 124, 1, pp Fall, E.B.Jr., Krauss, L.S., The Anaerobic Contact Process in Practice, Journal Water Pollution Control Federation, 1961, vol. 33, 1, pp Mergaert, K., Vanderhaegen, B., Verstraete, W., Review Paper. Applicability and Trends of Anaerobic Pre-Treatment of Municipal Wastewater, Water Research, 1992, vol. 26, 8, pp Ndon, U.J., Dague, R.R., Effects of Temperature and Hydraulic Retention Time on Anaerobic Sequencing Batch Reactor Treatment of Low- Strength Wastewater, Water Research, 1997, vol. 31, 1, pp Barber, W.P., Stuckey, D.C., The Use of the Anaerobic Baffled Reactor (ABR) for Wastewater Treatment: A Review, Water Research, 1999, vol. 33, 7, pp Υ. Α. Οικ. 5673/4, Μέτρα και Όροι για την Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων, Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, 1997, ΦΕΚ 192/Β. 17. Schellinkhout, A., Collazos, C.J., Full-Scale Application of the UASB Technology for Sewage Treatment, Water Science & Technology, 1992, vol. 25, 7, pp WEF, Natural Systems for Wastewater Treatment, Manual of Practice FD-16, Water Environment Federation, Alexandria, VA, Pearson, H.W., Expanding the Horizons of Pond Technology and Application in an Environmentally Conscious World, Water Science & Technology, 1996, vol. 33, 7, pp. 1-9.

9 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No Dixo, N.G.H., Gambrill, M.P., Catunda, P.F.C., van Haandel, A.C., Removal of Pathogenic Organisms from the Effluent of an Upflow Anaerobic Digester Using Waste Stabilization Ponds, Water Science & Technology, 1995, vol. 31, 12, pp Catunda, P.F.C., van Haandel, A.C., Improved Performance and Increased Applicability of Waste Stabilization Ponds by Pretreatment in a UASB Reactor, Water Science & Technology, 1996, vol. 33, 7, pp Van der Steen, P., Brenner, A., Van Buuren, J., Oron, G., Post- Treatment of UASB Reactor Effluent in an Integrated Duckweed and Stabilization Pond System, Water Research, 1999, vol. 33, 3, pp Ghosh, C., Frijns, J., Lettinga, G., Performance of Silver Carp (Hypopthalmicthys molitrix) Dominated Integrated Post Treatment for Purification of Municipal Wastewater in a Temperate Temperature, Bioresource Technology, 1999, vol. 69, 3, pp Xiang-Hua, W., Yi, Q., Xia-Sheng, G., Graphical Presentation of the Transformation of Some Nutrients in a Wastewater Stabilization Pond System, Water Research, 1994, vol. 28, 7, pp Lai, P.C.C., Lam, P.K.S., Major Pathways for Nitrogen Removal in Waste Water Stabilization Ponds, Water, Air, and Soil Pollution, 1997, vol. 94, 1-2, pp Muttamara, S., Puetraiboom, U., Nitrogen Removal in Baffled Waste Stabilization Ponds, Water Science & Technology, 1996, vol. 33, 7, pp Azov, Y., Tregubova, T., Nitrification Processes in Stabilization Reservoirs, Water Science & Technology, 1995, vol. 31, 12, pp Silva, S.A., de Oliveira, R., Soares, J., Mara, D.D., Pearson, H.W., Nitrogen Removal in Pond Systems with Different Configurations and Geometries, Water Science & Technology, 1995, vol. 31, 12, pp Soares, J., Silva, S.A., de Oliveira, R., Araujo, A.L.C., Mara, D.D., Pearson, H.W., Ammonia Removal in Pilot-Scale WSP Complex in Northeast Brazil, Water Science & Technology, 1996, vol. 33, 7, pp Τσαγκαράκης, Κ.Π., Mara, D.D., Αγγελάκης, Α.Ν., Αξιολόγηση Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Υγρών Αποβλήτων στην Ελλάδα, Τεχνικά Χρονικά Επιστημονική Έκδοση ΤΕΕ Ι, 1998, vol. 18, 3, pp Μαναριώτης, Ι.Δ., H Αναερόβια Διεργασία ως Αρχικό Στάδιο στην Επεξεργασία Ασθενών Αποβλήτων, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, edited by A.E. Greenberg, L.S. Clesceri and A.D. Eaton, American Public Health Association, Washington, DC, APHA, AWWA, WPCF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 16th edition, American Public Health Association, Washington, DC, Manariotis, I.D., Grigoropoulos, S.G., Anaerobic Treatment of Municipal Wastewater, Proc. of the International Conference Restoration and Protection of the Environment II, University of Patras Press, 1994, pp Sawyer, C.N., McCarty, P.L., Chemistry for Environmental Engineering, 3rd edition, McGraw-Hill, Inc., Singapore, Ιωάννης Δ. Μαναριώτης Λέκτορας Π.Δ. 47/198, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 Πάτρα. Σωτήριος Γ. Γρηγορόπουλος Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 Πάτρα.

10 54 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1-2 Extended summary Municipal Wastewater Treatment with an Anaerobic Filter - Stabilization Pond System IOANNIS D. MANARIOTIS Adjunct Lecturer, University of Patras SOTIRIOS G. GRIGOROPOULOS Professor Emeritus, University of Patras Abstract This paper evaluates the ability of a low-cost system combining the anaerobic filter and stabilization pond processes to achieve acceptable treatment of municipal wastewater, and presents the findings of an 8.5-month pilot plant study when wastewater collected from a city of Patras central sewer was tested. The upflow anaerobic filter had a 12.5-L volume, used stone packing material and was operated at HRT.5 to 3. d, OLR.13 to.96 kgcod/ m 3.d and two temperature levels, 22.6 to 28.8 o C and 14.8 o C; the facultative stabilization pond had a.36-m 2 surface area and was operated at HRT 4.9 to 9.8 d, OLR 19 to 75 kg BOD 5 /ha.d and ambient temperature. The removal of COD, BOD 5 and TSS obtained in the filter ranged from 5. to 82.%, 5.3 to 83.7% and 7.4 to 91.%, respectively, and the average system reduction of COD was 81.6% (68.5 to 9.5%) and TSS 9.% (52.2 to 98.8%). Appropriate selection of operational parameters depending on anticipated temperature conditions, would enable this system to achieve effluent discharge values that conform to secondary treatment of municipal wastewater. 1. INTRODUCTION The anaerobic process has been traditionally employed for the digestion of sludge [1] and partial stabilization of household wastes with onsite septic tanks or similar units [2,3,4], and has found application in the treatment of highstrength industrial and agricultural wastewater [5,6]. There is also increasing interest in the use of the process for the direct treatment of municipal wastewater, especially in areas with high ambient temperature [7,8,9,1] and the upgrading of organically overloaded systems [11]. The direct anaerobic treatment of low-strength wastewater must apply increased hydraulic loadings, which can cause biomass loss, and systems capable of retaining it need to be employed. These include the anaerobic contact and UASB 1 processes, upflow or downflow filters, fluidized and expanded bed reactors, baffled and sequencing batch reactors, and hybrid reactors [12,13,14,15]. Anaerobic treatment offers lower cost than aerobic but results in decreased removal efficiency. The inability to Submitted: May Accepted: Jan achieve the secondary discharge limits [16] is a major drawback, and posttreatment is required to improve effluent quality in terms of organic matter and nutrients. The initial and operational costs of a UASB reactor have been reported to be 5% less than those of an activated sludge system, while the combined costs of a reactor followed by a facultative stabilization pond are lower than those of an activated sludge or trickling filter system [13,17]. Stabilization ponds are low-cost natural systems for the treatment of municipal and industrial wastewater, and facultative ponds, with typical depths 1.2 to 2.5 m and HRT 5 to 2 d, are most frequently applied for organic matter and solids removal and pathogen control [18]. Anaerobic ponds have been placed prior to facultative to reduce the land area requirements [19], while stabilization ponds combined with maturation, duckweed or fish ponds have been used to improve the quality of anaerobically treated municipal wastewater for safe reuse in arid and semi-arid regions [2,21,22,23]. The main mechanisms for nitrogen and phosphorus removal in ponds is their assimilation by bacteria and algae [24]; nitrification and denitrification, algal assimilation and ammonia stripping are important mechanisms for nitrogen removal [25,26,27]. Increased levels of nutrient control can be obtained at higher ambient temperatures (over 2 o C) in well designed stabilization ponds which include shallow maturation ponds [28,29]. Municipal wastewater treatment in Greece is based on the aerobic process, and the majority of facilities (87.8%) which have been constructed are activated sludge systems [3]. Although the plants existing or under construction cover most larger population centers, there is considerable need for facilities in small municipalities and other communities. These mostly decentralized facilities should be planned using systems with low operational costs and reduced control requirements. This paper presents the findings of an experimental study which investigated a low-cost municipal wastewater treatment system combining the anaerobic process as the first stabilization step and a natural system for effluent

11 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No quality improvement. It gives the results of the tandem operation of an anaerobic filter and a facultative stabilization pond which treated municipal wastewater for a period of 8.5 months under varying conditions of HRT, OLR and temperature. This work is part of a comprehensive research effort undertaken to evaluate the suitability of the anaerobic process (specifically the anaerobic filter and the anaerobic baffled reactor) as the first stage in the treatment of lowstrength wastewater [31]. 2. MODE OF STUDY 2.1. Experimental system The experimental system (figure 1) consisted of an upflow anaerobic filter housed in an walk-in incubator and a stabilization pond kept in the laboratory yard. The filter, made of plexiglas, had a perforated bottom plate to support the randomly-packed stone material and distribute the influent wastewater. The effluent was taken via a U-shaped water trap and the gas was directed to a bottle containing a saturated sodium chloride solution with 15% v/v sulfuric acid. The pond, made of metal sheeting covered by plastic film, was fed with twin tubes 1 cm from the bottom and the effluent was collected from a 5 cm depth via a siphon arrangement; a transparent plastic roof sheet, placed 7 cm above the surface, provided rainfall shelter. Municipal wastewater was collected daily from a city of Patras central sewer and kept at ambient temperature during feeding; pond influent was at times supplemented with the effluent from similar filters units (with different packing material). Variable speed peristaltic pumps (1 to 1 L/h), activated by a timer switch for the appropriate periods, were used to feed the units Analytical determinations The performance of the anaerobic filter was evaluated by the systematic determination of the influent and effluent COD 1, SCOD, BOD 5, TSS, and ph, and less frequent measurements of NH 4 -N, TKN and Total-P. The performance of the pond was evaluated by the systematic determination of influent and effluent COD, SCOD, BOD 5, TSS, NH 4 -N, TKN and Total-P values, and less frequent measurements of Oxid-N, alkalinity and ph. Average daily samples were used. Also monitored were the biogas volume and composition, the DO and temperature levels at three points throughout the pond depth, and the sunlight intensity above and below the transparent roof cover. All analytical determinations were performed according to Standard Methods [32, 33] Experimental study The anaerobic filter was started in May 1992 using effluent from conventional anaerobic reactors and was in operation for 2 years prior to being connected in series with the stabilization pond. The first year it was fed domestic wastewater supplemented with dogfood and then municipal wastewater; during this latter period the filter was operated at HRT.83 to 3.1 d and OLR.116 to.494 kg COD/m 3.d. The other filter units were subjected to similar conditions [34]. The pond was started in January 1994 by gradually filling it with tap water and wastewater and occasionally adding anaerobic effluent; daily feeding began in May 1994 and systematic operation followed 2.5 months later, as the pond had reached an adequate level of organic matter and solids removal. 3. RESULTS AND DISCUSSION The experimental system was subjected to a wide range of operational conditions over the test period (table 1). The HRT in the anaerobic filter ranged from.5 to 3. d and the OLR from.129 to.961 kg COD/m 3.d; the filter was also subjected to 8 profile samplings and 2 drainings of liquid content. During the same period the HRT in the stabilization pond varied from 4.9 to 9.8 d and the OLR from 19 to 75 kg BOD 5 /ha.d. The daily variation in the influent and effluent organic and solids concentrations for the filter and the stabilization pond are presented in figures 2 and 3, while the average values for key quality characteristics are given in table 2. During the first 4 d, the anaerobic effluent COD was below 125 mg/l but then increased significantly as a result of the stress conditions that were imposed upon the unit, including biomass loss during drainage (figure 2). Effluent SCOD and BOD 5 values were generally below the 125 and 1 mg/l level, while similarly to COD, TSS initially remained below 6 mg/l but later increased. Pond behavior depended on ambient conditions and loading rate and the pond effluent satisfied the COD discharge limit (125 mg/l), although the BOD 5 and TSS values at times exceeded the recommended levels (25 and 35 mg/l, respectively) [16]; a decrease was observed in Total-N and Total-P values. Raw waste, filter and pond effluent ph values ranged from 6.9 to 8.6, 6.8 to 7.5 and 7.5 to 1.6; alkalinity increased on an average by 19% in the filter effluent and decreased by 22% in the pond effluent, reflecting formation of sodium bicarbonate and extraction of carbon dioxide [35] in the two units. Diurnal DO levels, ranging from zero to supersaturation, indicated that the pond was operating as a facultative unit. The average removal efficiency for several characteristics determined for the anaerobic filter and stabilization pond during different operational periods are

12 56 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1-2 summarized in table 3 and the daily variation in COD and TSS reduction for each of the two units and the total system is presented in figure 4. The average COD and TSS removal in the system was 81.6% (68.5 to 9.5%) and 9.% (52.2 to 98.8%). Overall performance was satisfactory, although the secondary effluent discharge limits were not always satisfied. Enacted specifications for secondary and advanced (nutrient control, PE 1, to 1,) treatment are summarized in the following tabulation [16]. COD OD 5 TSS Total- Total- Limit, mg/l Removal, % Secondary discharge limits could be achieved by an appropriate selection of the operating characteristics; these include HRT and OLR values for the filter and stabilization pond of 1. d and.5 kg COD/m 3.d and 6.5 d and 72 kg BOD 5 /ha.d under winter conditions and correspondingly.5 d and.92 kg COD/m 3.d and 4.9 d and 75 kg BOD 5 /ha.d under summer-autumn conditions (figure 5). In both cases the effluent would meet discharge limits, while it would be possible to treat an increased wastewater load in the summer, as is often required. The anaerobic filter-facultative stabilization pond combination is a low-cost treatment system for municipal wastewater, capable of effecting acceptable organic and solids removal and partial nutrient reduction. Use of the anaerobic unit prior to the stabilization pond will reduce the organic load applied, resulting in decreased area requirement and pond construction costs. 4. CONCLUSIONS The anaerobic filter was operated as a first stage for the treatment of municipal wastewater at HRT.5 to 3. d, OLR.13 to.96 kg COD/m 3.d and two temperature levels, 22.6 to 28.8 o C and 14.8 o C. The COD, BOD 5 and TSS removal ranged from 5. to 82.%, 5.3 to 83.7% and 7.4 to 91.%, respectively. The stabilization pond was used as an additional step to improve the anaerobic effluent quality and was operated at HRT 4.9 to 9.8 d, OLR 19 to 75 kg BOD 5 /ha.d and ambient temperature. The anaerobic effluent quality was significantly improved in terms of organic matter and solids, satisfying for most of the test period the municipal wastewater discharge limits for secondary treatment. Nitrogen and phosphorus removal showed a wide fluctuation and was limited, especially in the anaerobic step. Additional removal was obtained in the stabilization pond where nitrification was evident at different periods. The anaerobic filter-stabilization pond system was capable of effectively treating municipal wastewater and constitutes an acceptable low-cost biological waste treatment system. Ioannis D. Manariotis Adjunct Lecturer, Department of Civil Engineering, University of Patras, GR-265 Patras. Sotirios G. Grigoropoulos Professor Emeritus, Department of Civil Engineering, University of Patras, GR-265 Patras. 1 Abbreviations are defined under Συμβολισμοί/ Abbreviations of the Greek text.

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών.

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύστημα ενεργού ιλύος είναι το πιο διαδεδομένο και αποτελεσματικό σύστημα βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων, όσον αφορά τόσο στην ποιότητα εκροής όσο και στην οικονομία του. Αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Χώνευση Υγρών Αποβλήτων Βιοµηχανίας Επεξεργασίας Πατάτας

Αναερόβια Χώνευση Υγρών Αποβλήτων Βιοµηχανίας Επεξεργασίας Πατάτας Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων 573 Αναερόβια Χώνευση Υγρών Αποβλήτων Βιοµηχανίας Επεξεργασίας Πατάτας Α. Γ. ΒΛΥΣΙ ΗΣ Ε. Μ. Π. ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗ Σ. Θ. ΜΑΗ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Χηµικός Μηχανικός Χηµικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ Γ. Παρισόπουλος 1, Α. Παπαδόπουλος 2, Φ. Παπαδόπουλος 2 1 ΕΘΙΑΓΕ/Ι.ΓΕ.Μ.Κ., Δημοκρατίας 61, 135 61

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ IN SITU ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ IN SITU ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ IN SITU ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Λουπασάκη Ε. 1, ιαµαντόπουλος Ε. 1 1 Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ...4 2.2 ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ...4 2.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ...12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Κεσκιλίδου Ε. 1, Σαμαράς Π. 2 1 Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος 2 Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 57400 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τομέας Περιβάλλοντος και Χρήσης Ενέργειας Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε Εισηγητής: Κ. Σταµπεδάκης Τµήµα: R&D ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING S.A. 1 Περιεχόµενα Περιγραφή του προβλήµατος Συστήµατακενούγιατην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486.

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51 Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση της δομής και λειτουργίας εγκατάστασης δευτερογενούς επεξεργασίας λυμάτων. 3. Όμως

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες προσεγγίσεις σχεδιασμού Τεχνητών Υγροτόπων. Εφαρμογή σε δύο έργα στις Πρέσπες.

Σύγχρονες προσεγγίσεις σχεδιασμού Τεχνητών Υγροτόπων. Εφαρμογή σε δύο έργα στις Πρέσπες. Σύγχρονες προσεγγίσεις σχεδιασμού Τεχνητών Υγροτόπων. Εφαρμογή σε δύο έργα στις Πρέσπες. Δρ Γ. Παρισόπουλος 1, Φ. Παπαδόπουλος 2, Γ. Σαπουντζάκης 1, Α. Παπαγιαννοπούλου 1, Μ. Γιαμούρη 1 1. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε./

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος στο έργο PhoReSE ΤόλκουΑθανασία Χημικός Εργαστήριο Ανόργανης & Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ Υποψήφιος ιδάκτορας: Α. Στεφανάκης Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Τσιχριντζής

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcompact K παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ (PABR)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ (PABR) ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ (PABR) Μιχαλόπουλος Ι., Λύτρας Χ., Σεϊντής Γ., Λυμπεράτος Γ. Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΕΡΓΟ: Κοινοπραξίες Ε+Τ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΙΣΙΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Το πρόγραμμα INTERWASTE Το INTER - WASTE είναι συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

WehoPuts. Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων

WehoPuts. Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων WehoPuts Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων Χρήση υψηλής τεχνολογίας Οι προκατασκευασμένες μονάδες WehoPuts αποτελούν συστήματα βιοχημικής επεξεργασίας, τα οποία είναι σχεδιασμένα για να εξυπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ Ηλεκτρ/γος Μηχ/γος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Κολοκοτρώνη 32, Ρόδος 85100 τηλ.2241020970, fax:2241075350 e-mail: soti@otenet.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟ ΙΗΘΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟ ΙΗΘΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟ ΙΗΘΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ιαµαντής Β.Ι., Αναγνωστόπουλος Κ., Μελίδης Π. και Αϊβαζίδης Α. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ Αλίκη Κόκκα και Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης PhoReSe: Ανάκτηση Φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3 ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΛΥΣ Τύπος Χαµηλή φόρτιση Μέση Φόρτιση Υψηλή Φόρτιση F/M Kg BOD 5 / kg SS.d F/M < 0,15 F/M < 0,07 0,15F/M> 0,4 Φορτίο BOD (Cv) Kg BOD 5 / m 3.d Cv

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 ENV/GR/000578. Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη. Eργ. Μηχανικής Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

LIFE08 ENV/GR/000578. Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη. Eργ. Μηχανικής Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών LIFE08 ENV/GR/000578 «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολιτικής για τη διαχείριση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 6: Ενδογενείς Παράγοντες Ενεργότητα Ύδατος (1/2), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χηµικών Μηχανικών ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΛΥΣΙ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Καθηγητής ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ 2006 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1. Εισαγωγή Τα βασικά ρυπαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ Χριστοφόρου Ανδρέας Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS Η ΜΕΘΟΔΟΣ SBR Η μέθοδος SBR (Sequential Batch Reactor) για τη βιολογική επεξεργασία λυμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Ν.Β. Παρανυχιανάκης

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Ν.Β. Παρανυχιανάκης ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ν.Β. Παρανυχιανάκης Εργ. Γεωργικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100 Χανιά Περιβαλλοντική Διαχείριση σε Αγροτοβιομηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΜΕΛΛΟΣ- ΘΕΡΜΗΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ Τηλ: 2103645889,6977715323 Φαξ: 2103626885 ΘΕΜΑ: Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo Οικονοµικός Εύκολος στη συντήρηση Άοσµος και διακριτικός Σίγουρος στην απόδοση Πιστοποιηµένος Μια µικρή επένδυση µε µεγάλο όφελος Βιολογικός

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: "OLIVE VISION" ΜΠΑΛΑΦΑΣ Κ.-ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 41-45 Τηλ: 2117002719 Φαξ: 2754021018

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα νερού στις Υδατοκαλλιέργειες Μέρος 1 ο

Ποιότητα νερού στις Υδατοκαλλιέργειες Μέρος 1 ο Ποιότητα νερού στις Υδατοκαλλιέργειες Μέρος 1 ο By Leonard Lovshin and Lucas Manomaitis Department of Fisheries and Allied Aquacultures Auburn University, Alabama, 36849 USA (adapted to Greek for teaching

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Απόστολος Βλυσίδης, Μιχάλης Λοϊζίδης, Χαράλαµπος Λουκάκης, Σοφία Μάη, Έλλη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ & ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc,, P.E., Τεχνικός Σύμβουλος Commissioning WWW.VPC.GR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμ. Χημ. Αναλύσεων & Οργανολ. Δοκιμών Αριθμός πρωτοκόλλου: 63377/436 Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΣ-PELION

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

CEMEPE 2008, Mykonos, Greece, June 22,2009 A WASTE-TO-ENERGY POWER PLANT FOR THE ISLAND OF RHODES

CEMEPE 2008, Mykonos, Greece, June 22,2009 A WASTE-TO-ENERGY POWER PLANT FOR THE ISLAND OF RHODES CEMEPE 2008, Mykonos, Greece, June 22,2009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΑΣΑ) ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ A WASTE-TO-ENERGY POWER PLANT FOR THE ISLAND OF RHODES Nickolas Themelis (EEC), Athena Bourka

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΡΗ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ POLLEN TAXA AND AIRBORNE POLLEN IN THESSALONIKI

ΓΥΡΗ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ POLLEN TAXA AND AIRBORNE POLLEN IN THESSALONIKI ΓΥΡΗ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ POLLEN TAXA AND AIRBORNE POLLEN IN THESSALONIKI Πίνακας 1. Μέσες ετήσιες και μέγιστες ημερήσιες ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις γυρεοκόκκων (± τυπικό σφάλμα) των επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ Καδδά Ι. 1, Ταρτάρας Μ. 1, Σκλαρή Σ. 1,2*, Σαµαράς Π. 1 1 Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙ «Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ Τρεις τύποι φιλτραρίσµατος χρησιµοποιούνται στα αυτόνοµα

Διαβάστε περισσότερα