ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩΚΑ-ΕΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: ,126,198 Φαξ: Νίκαια : 23/4/2013 Αρ.Πρωτ.: ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας εργαλείων οργάνων γκαράζ, για την συντήρηση των αυτοκινήτων του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, σε βάρος του Κ.Α ( Προμήθεια εργαλείων οργάνων γκαράζ για την συντήρηση αυτοκινήτων) του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, οικονομικού έτους 2013 και έως του ποσού των ,00 (δέκα χιλιάδων Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%». Ο Δήμος Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, προκειμένου για την συντήρηση των αυτοκινήτων του Δήμου, ενδιαφέρεται για την προμήθεια γεργαλείων οργάνων γκαράζ, για την συντήρηση των αυτοκινήτων με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης, συνολικής δαπάνης έως ύψους ποσού ,00 (δέκα χιλιάδων Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α ( Προμήθεια εργαλείων οργάνων γκαράζ για την συντήρηση αυτοκινήτων), του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2013, για τον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του, σύμφωνα με την υπ.αριθ.27/ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί «έγκρισης για την διενέργεια προμηθειών και υπηρεσιών που δύναται να προκύψουν κατά το οικονομικό έτος 2013, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη, σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη οικονομικού έτους 2013», η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στον ιστότοπο Διαύγεια με ΑΔΑ. ΒΕΤΠΩΚΑ-ΤΓΩ, την υπ. αριθ. 408/ Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης περί «Έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους ποσού ,00 (δέκα χιλιάδων Ευρώ)», σε βάρος του ως άνω κωδικού, την υπ. αριθ 167/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους ποσού ,00 (συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%) για την προμήθεια εργαλείων οργάνων γκαράζ, για την συντήρηση των αυτοκινήτων του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, σε βάρος του Κ.Α ( Προμήθεια εργαλείων οργάνων γκαράζ για την συντήρηση αυτοκινήτων), του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη οικονομικού έτους 2013», η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στον ιστότοπο Διαύγεια με ΑΔΑ : ΒΕΑ8ΩΚΑ-ΓΛΧ καθώς και τη με αρ.πρωτ. Δ.Κ 105/ Τεχνική

2 Περιγραφή του Τμήματος Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με βάση τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο της προμήθειας. Επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας πραγματοποιείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 4% σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43 Α/ ) καθώς και παρακράτηση 0,10% υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/ ). Η ως άνω κράτηση θα βαρύνει τον μειοδότη, ο δε Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Δήμο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί τμηματικά εντός διαστήματος (6) έξι μηνών έπειτα από έγγραφη παραγγελία του Τμήματος Αποθηκών του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη ενώ η παράδοση των ειδών θα γίνει στην Κεντρική Αποθήκη του Δήμου στο κτίριο των πρώην σχολών «Ηράκλειτος» και επί της οδού Π. Ράλλη 182 στη Νίκαια. Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, συνολική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών αυτής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών Τεχνικών Οικονομικών Λογισμικών του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, όπως αυτή ορίστηκε σύμφωνα με την υπ αριθ.11/ απόφαση του Δημ. Συμβουλίου. Παρακαλούμε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως αποστείλετε σύμφωνα με τα ανωτέρω, την προσφορά σας βασισμένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη με αρ.πρωτ. Δ.Κ 105/ Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας και την παραδώσετε στο Τμήμα Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών υπόψιν της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προμηθειών έτους 2013, του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/93) όπως συστάθηκε με την υπ.αρίθμ. 11/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου - Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη και την επιτροπή της με αρ. οικ. 3373/390/ Απόφασης Υπουργείου Προεδρίας (ΦΕΚ 349/Β/75), όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. οικ. 4993/745/ όπως ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ αριθ. αρ. 889/ Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού της ως άνω επιτροπής έως και την Πέμπτη 25/4/2013 και ώρα 15:00 μ.μ., σε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο εκεί που εσωκλείεται, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: α.η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" με κεφαλαία γράμματα. β.h λέξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα γ.τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. δ.αφορά: «Ανάθεση για την προμήθεια εργαλείων οργάνων γκαράζ, για την συντήρηση των αυτοκινήτων του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη». Επισημαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες. Οι προσφέροντες υποχρεούνται με την προσφορά τους να υποβάλλουν σε ξεχωριστό κλειστό και σφραγισμένο φάκελο όπισθεν εκεί που εσωκλείεται και στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «Υπεύθυνη Δήλωση», Δήλωση του Ν.1599/86, νομίμως θεωρημένη την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς από Δημόσια Αρχή, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

3 1. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και και αποδέχομαι πλήρως. 2. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. 3. Δεν έχω αποκλεισθεί, από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 4. Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 5. Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας. 6. Θα είμαι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26/4/2013 και ώρα 11:00π.μ, από την Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης Απευθείας Ανάθεσης προμηθειών και την επιτροπή της με αρ. οικ. 3373/390/ Απόφασης Υπουργείου Προεδρίας (ΦΕΚ 349/Β/75), όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. οικ. 4993/745/ όπως ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ αριθ. αρ. 889/ Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού της ως άνω επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθούν αμελλητί στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaiarentis.gov.gr), από την επομένη ημέρα της υπογραφής της για διάστημα τριών (3) ημερών, με ευθύνη της προϊσταμένης του Τμήματος Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. Αντίγραφο της παρούσης, την ίδια ημέρα της ανάρτησης της να δοθεί στην Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης Απευθείας Ανάθεσης προμηθειών και την επιτροπή της με αρ. οικ. 3373/390/ Απόφασης Υπουργείου Προεδρίας (ΦΕΚ 349/Β/75), όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. οικ. 4993/745/ όπως ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ αριθ. αρ. 889/ Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού της ως άνω επιτροπής. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΝΤΑΣ Σ. ΚΑΝΕΛΛΟΣ

4 Νίκαια 08/03/2013 Αρ. Πρωτ.: Δ.Κ.-108/17439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10 Τ.Κ.: NIKAIA Πληροφορίες: Παπαγιάννης Δημήτριος ΤΗΛ.: 210/ FAX : 210/ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινοποίηση: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: «Αίτημα για την προμήθεια εργαλείων οργάνων Γκαράζ για την συντήρηση αυτοκινήτων, για τις ανάγκες του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2013, ποσού ύψους ,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%». Κύριοι, λαμβάνοντας υπ όψιν: 1. Το άρθρο 72 παρ.1 εδαφ.δ του Ν.3852/10 «περί έγκρισης των δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή».

5 2. Την με αρ. πρωτ. 30/19644/ εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ «περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/ τεύχος Α) ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 3. Την με αρ. πρωτ. 335/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «έγκρισης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη». 4. Το με αρ. πρωτ /51498/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Δ/νση Διοίκησης περί «επικύρωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013». 5. Το άρθρο 158 του Ν.3463/06 (ΚΔΚ), περί υποχρεωτικών Δαπανών. 6. Την με αρ πρωτ: 105/ Τεχνική Έκθεση για την προμήθεια εργαλείων οργάνων Γκαράζ για την συντήρηση των οχημάτων. 7. Το με αρ. πρωτ.: Δ.Κ.-92/ έγγραφο του Τμήματος μας προς το Τμήμα Αποθηκών περί «ενημέρωσης αποθεμάτων εργαλείων οργάνων». 8. Το με αρ. πρωτ. Δ.Υ./ ισοζύγιο απογραφής Εργαλείων Οργάνων Γκαράζ για την συντήρηση αυτοκινήτων του Τμήματος Αποθηκών. 9. Την ανάγκη για την προμήθεια εργαλείων οργάνων Γκαράζ για την συντήρηση των οχημάτων, για τις ανάγκες του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2013, και ειδικότερα: Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή και αποδοτική λειτουργία του συνεργείου είναι τα εργαλεία και τα όργανα που χρησιμοποιούνται. Ο εξοπλισμός του συνεργείου πρέπει συνεχώς ν ανανεώνεται ώστε να μπορεί να προσφέρει την καλύτερη τεχνική υποστήριξη και να διασφαλίζει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Αιτούμεθα κατόπιν των ανωτέρω, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εργαλείων οργάνων Γκαράζ για την συντήρηση όλων των οχημάτων, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2013 στον κάτωθι κωδικό και ειδικότερα: Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% Προμήθεια εργαλείων οργάνων Γκαράζ για την συντήρηση αυτοκινήτων ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΙΚΑΙΑ 06/03./2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ.Κ.-105 ΤΜΗΜA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: Νίκαια Αρμόδιος: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τηλ: 210/ Fax : 210/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΚΑΡΑΖ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τα υπό προμήθεια εργαλεία-όργανα είναι απαραίτητα για την λειτουργία των συνεργείων αυτοκινήτων-μηχανημάτων του Δήμου. Θα είναι καινούργια σύγχρονης τεχνολογίας μη γνωστού κατασκευαστικού οίκου. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα πληρωθεί από τον κωδικό του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου. Ακολουθεί κατάσταση των υπό προμήθεια εργαλείων-οργάνων. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1 ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ BUSTER ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 24V ARCMAX ΕΚΚΙΝ. 500 A (0V) 2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΥΨΗΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ VP-12 3 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ TOP TUL ΚΩΔ.ΤΜAUTO 4 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ UNIOR 5 ΣΕΤ TORX ΜΑΚΡΙΑ 9 ΤΕΜ TOP TUL ΚΩΔ.GAAL ΣΕΤ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛ. 4 ΤΜΧ TOP TUL ΚΩΔ.GPAQ0401

7 7 ΚΟΦΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 8 ΣΑΛΜΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ ΜΕ 4 ΜΠΕΚ MORRIS 9 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 10 ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ 15 ΜΕΤΡΩΝ 11 ΣΕΤ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ (ΧΟΥΦΤΕΣ-ΣΦΥΡΙΑ) 12 ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 13 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ DEWALT D ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ DEWALT D ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ ½ GENERAL ΜΕ ΡΟΠΗ 11 ΚΙΛΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 16 α)αεροπιστολο ½ GENERAL ΡΟΠΗ 66 ΚΙΛΑ β) ΑΕΡΟΠΙΣΤΟΛΟ ½ GENERAL ΡΟΠΗ 32 ΚΙΛΑ 17 ΑΕΡΟΠΙΣΤΟΛΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΚΡΥ 1 GENERAL ΡΟΠΗ 194 ΚΙΛΑ 18 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 40Μ 3x2,5 19 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΟΣ 8ΜΜ 50 ΜΕΤΡΩΝ 20 ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ α)200 ΜΜ TOP TUL ΛΜΑΒ 2920 β)250 ΜΜ TOP TUL ΑΜΛΒ 3325 γ)300 ΜΜ TOP TUL ΛΜΑΒ 3830 δ)200 ΜΜ TOP TUL ΛΜΑΒ ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ BOSCH 32 ΤΕΜ 22 ΔΡΑΠΑΝΟ ΧΕΙΡΟΣ 500W GSB 13 RE 600W 23 ΔΡΑΠΑΝΟ ΧΕΙΡΟΣ 750W GSB RE 24 ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ PROLINE 25 ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΚΩΝΙΚΟ Β ΑΥΤΟΜΑΤΟ 26 ΚΩΝΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 27 ΣΚΥΛΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ UNIOR 240mm 28 ΑΕΡΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΜΑΒΟ ΚΩΔ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΗ, ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΡΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ 29 ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ 25 ΚΑΡΕ 30 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΓΕΙΩΣΗΣ BRONZE 600AM (4 ΤΕΜΑΧΙΑ) 31 ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 3 ΠΟΔΙΑ ΜΙΚΡΟΣ UNIOR ΕΩΣ 130

8 32 ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 2 ΠΟΔΙΑ ΜΙΚΡΟΣ UNIOR ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ MICHELIN B.T. ΚΩΔ ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 35 GROUP ΑΕΡΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1 (ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ+ΛΙΠΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ) BULLE ΚΩΔ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ SAMOA 37 ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1-10ΜΜ KRINO 38 ΣΕΙΡΑ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ KRONUS 6-32 (2 ΣΕΙΡΕΣ) 39 ΣΕΙΡΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ KRONUS ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ½ KRONUS ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ 33 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 42 ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ ΚΙΛΩΝ MG5048 ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 10ΜΕΤΡΩΝ 43 ΛΑΔΙΕΡΑ TOROS 80LT ΜΕ ΓΥΑΛΙΑ 44 ΓΡΥΛΛΟΣ ΑΕΡΟΣ EXPRESS PROFESSIONAL 30 ΤΟΝΩΝ ΜΕ 2 ΕΜΒΟΛΑ ΚΩΔ.ΑΤJ-15/30 45 ΓΡΥΛΛΟΣ 3-5 ΤΟΝΩΝ ΜΑΚΡΥ ΣΑΣΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΥΨΟΣ 150ΜΜ OMCN ΙΤΑΛΙΑΣ 46 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ INVERTER 3,3 KVA 47 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 800W 48 ΚΟΡΔΕΛΑ OPTIMUM S13O GH (1640x13) 49 ΔΙΣΚΟΣ HSS 225 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1 ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΑΠΟ Νο 6 ΕΩΣ Νο 36 Β ΤΥΠΟΥ 2 ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΠΟ Νο 6 ΕΩΣ Νο 36 Β ΤΥΠΟΥ 3 ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ ΝΟΡΜΑΛ Β ΤΥΠΟΥ ΕΩΣ Νο 14 4 ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΠΕΝΣΕΣ,ΤΕΣΣΕΡΑ(4) ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ,

9 ΤΕΣΣΕΡΑ(4) ΚΟΦΤΑΚΙΑ 5 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΙΣΙΑ,ΤΕΣΣΕΡΑ(4) ΣΤΑΥΡΩΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΥΣ (ΣΕΤ) 6 ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΑ ΔΥΟ (2) ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΜΕ ΚΑΔΕΝΑ 7 ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ (ΤΥΠΟΥ ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ) Β ΤΥΠΟΥ 8 ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΛΛΕΝ (ΣΕΤ) 9 ΔΥΟ (2) ΜΑΝΕΛΕΣ Β ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 10 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ Β ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ Νο 6 ΕΩΣ Νο 36 ΝΟΡΜΑΛ 11 ΑΝΑΠΟΔΑ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΣΕΤ 12 ΜΕΤΡΟ (10 ΜΕΤΡΩΝ) 13 ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΥΟ (2) ΤΕΜΑΧΙΑ 14 ΕΝΑ (1) ΜΠΟΥΣΤΕΡ ΜΕ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΚΑΙ ΦΑΚΟ 15 ΜΙΑ (1) ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΣΠΑΣΤΗ Β ΤΥΠΟΥ 16 ΔΥΟ (2) ΣΦΥΡΙΑ (ΜΙΑ ΒΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΝΟΡΜΑΛ) 17 ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΚΟΠΙΔΙΑ 18 ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΠΟΝΤΕΣ 19 ΣΕΤ ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ 20 ΔΥΟ (2) ΣΚΥΛΕΣ Β ΤΥΠΟΥ 21 ΔΥΟ (2) ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ Β ΤΥΠΟΥ 22 ΔΥΟ (2) ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΩΣ 30ΜΜ 23 ΕΝΑ (1) ΣΕΤ ΖΗΤΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΑΠΟ Νο 6-7 ΕΩΣ Νο 32 Β ΤΥΠΟΥ 24 ΔΥΟ (2) ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ 25 ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΞΥΡΑΦΙΑ (ΛΕΠΙΔΕΣ) 26 ΠΟΤΗΡΟΚΛΕΙΔΑ (ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΡΥΔΑΚΙ (ΣΕΤ) 27 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΦΟΡΗΤΗ (ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ-ΒΑΛΙΤΣΑ) ΕΝΑ (1) ΜΠΑΛΟΣΦΥΡΟ 30 ΜΙΑ (1) ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΙΝΙΟΝ (ΜΕ ΜΥΤΕΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ, ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ) 31 ΤΡΙΑ (3) ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ 32 ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΑ ΤΥΠΟΥ Τ (ΣΕΤ) 33 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ Τ ΑΠΟ Νο 8 ΕΩΣ Νο 24 (ΣΕΤ)

10 34 ΕΝΑ (1) ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ 35 ΕΝΑΝ (1) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΟΦΤΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

11 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ BUSTER ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 24V ARCMAX ΕΚΚΙΝ. 500 A (0V) 389,91 2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΥΨΗΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ VP-12 61,50 3 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ TOP TUL ΚΩΔ.ΤΜAUTO 268,14 4 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ UNIOR 24,60 5 ΣΕΤ TORX ΜΑΚΡΙΑ 9 ΤΕΜ TOP TUL ΚΩΔ.GAAL ,60 6 ΣΕΤ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛ. 4 ΤΜΧ TOP TUL ΚΩΔ.GPAQ ,19 7 ΚΟΦΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 123,00 8 ΣΑΛΜΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ ΜΕ 4 ΜΠΕΚ MORRIS 55,35 9 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 14,76 10 ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ 15 ΜΕΤΡΩΝ 18,45 11 ΣΕΤ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ (ΧΟΥΦΤΕΣ-ΣΦΥΡΙΑ) 18,45 12 ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 61,50 13 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ DEWALT D ,17 14 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ DEWALT D ,91 15 ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ ½ GENERAL ΜΕ ΡΟΠΗ 11 ΚΙΛΑ 98,40 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 16 α)αεροπιστολο ½ GENERAL ΡΟΠΗ 66 ΚΙΛΑ 147,60 β) ΑΕΡΟΠΙΣΤΟΛΟ ½ GENERAL ΡΟΠΗ 32 ΚΙΛΑ 61,50 17 ΑΕΡΟΠΙΣΤΟΛΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΚΡΥ 1 GENERAL ΡΟΠΗ 194 ΚΙΛΑ 497,70 18 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 40Μ 3x2,5 80,00 19 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΟΣ 8ΜΜ 50 ΜΕΤΡΩΝ 61,50 20 ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ α)200 ΜΜ TOP TUL ΛΜΑΒ ,24 β)250 ΜΜ TOP TUL ΑΜΛΒ ,08 γ)300 ΜΜ TOP TUL ΛΜΑΒ ,72 δ)200 ΜΜ TOP TUL ΛΜΑΒ ,74 21 ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ BOSCH 32 ΤΕΜ 28,00 22 ΔΡΑΠΑΝΟ ΧΕΙΡΟΣ 500W GSB 13 RE 600W 110,70

12 23 ΔΡΑΠΑΝΟ ΧΕΙΡΟΣ 750W GSB RE 170,97 24 ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ PROLINE 18,45 25 ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΚΩΝΙΚΟ Β ΑΥΤΟΜΑΤΟ 29,52 26 ΚΩΝΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 5,29 27 ΣΚΥΛΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ UNIOR 240mm 20,30 28 ΑΕΡΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΜΑΒΟ ΚΩΔ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΗ, 300,00 ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΡΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ 29 ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ 25 ΚΑΡΕ 130,75 30 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΓΕΙΩΣΗΣ BRONZE 600AM (4 ΤΕΜΑΧΙΑ) 49,20 31 ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 3 ΠΟΔΙΑ ΜΙΚΡΟΣ UNIOR ΕΩΣ ,11 32 ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 2 ΠΟΔΙΑ ΜΙΚΡΟΣ UNIOR ,65 33 ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ MICHELIN B.T. ΚΩΔ ,70 34 ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 92,25 35 GROUP ΑΕΡΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1 (ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ+ΛΙΠΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ) 112,00 BULLE ΚΩΔ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ SAMOA 18,45 37 ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1-10ΜΜ KRINO 13,53 38 ΣΕΙΡΑ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ KRONUS 6-32 (2 ΣΕΙΡΕΣ) 172,20 39 ΣΕΙΡΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ KRONUS ,80 40 ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ½ KRONUS ,80 41 ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ 33 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 7,38 42 ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ ΚΙΛΩΝ MG5048 ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΙ 332,10 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 10ΜΕΤΡΩΝ 43 ΛΑΔΙΕΡΑ TOROS 80LT ΜΕ ΓΥΑΛΙΑ 430,50 44 ΓΡΥΛΛΟΣ ΑΕΡΟΣ EXPRESS PROFESSIONAL 30 ΤΟΝΩΝ ΜΕ 2 ΕΜΒΟΛΑ 1137,75 ΚΩΔ.ΑΤJ-15/30 45 ΓΡΥΛΛΟΣ 3-5 ΤΟΝΩΝ ΜΑΚΡΥ ΣΑΣΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΥΨΟΣ 150ΜΜ 824,10 OMCN ΙΤΑΛΙΑΣ 46 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ INVERTER 3,3 KVA 350,00 47 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 800W 170,00 48 ΚΟΡΔΕΛΑ OPTIMUM S13O GH (1640x13) 32,00 49 ΔΙΣΚΟΣ HSS ,05

13 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΑΠΟ Νο 6 ΕΩΣ Νο 36 Β ΤΥΠΟΥ 233,77 2 ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΠΟ Νο 6 ΕΩΣ Νο 36 Β ΤΥΠΟΥ 137,76 3 ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ ΝΟΡΜΑΛ Β ΤΥΠΟΥ ΕΩΣ Νο 14 27,06 4 ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΠΕΝΣΕΣ,ΤΕΣΣΕΡΑ(4) ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ, 144,00 ΤΕΣΣΕΡΑ(4) ΚΟΦΤΑΚΙΑ 5 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΙΣΙΑ,ΤΕΣΣΕΡΑ(4) ΣΤΑΥΡΩΤΑ 55,35 ΚΑΙ ΝΑΝΟΥΣ (ΣΕΤ) 6 ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΑ ΔΥΟ (2) ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΜΕ ΚΑΔΕΝΑ 104,55 7 ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ (ΤΥΠΟΥ ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ) Β ΤΥΠΟΥ 55,35 8 ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΛΛΕΝ (ΣΕΤ) 49,20 9 ΔΥΟ (2) ΜΑΝΕΛΕΣ Β ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 71,34 10 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ Β ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ Νο 6 ΕΩΣ Νο 36 ΝΟΡΜΑΛ 227,55 11 ΑΝΑΠΟΔΑ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΣΕΤ 78,70 12 ΜΕΤΡΟ (10 ΜΕΤΡΩΝ) 15,38 13 ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΥΟ (2) ΤΕΜΑΧΙΑ 41,82 14 ΕΝΑ (1) ΜΠΟΥΣΤΕΡ ΜΕ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΚΑΙ ΦΑΚΟ 60,00 15 ΜΙΑ (1) ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΣΠΑΣΤΗ Β ΤΥΠΟΥ 39,36 16 ΔΥΟ (2) ΣΦΥΡΙΑ (ΜΙΑ ΒΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΝΟΡΜΑΛ) 20,91 17 ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΚΟΠΙΔΙΑ 29,52 18 ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΠΟΝΤΕΣ 14,76 19 ΣΕΤ ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ 33,21 20 ΔΥΟ (2) ΣΚΥΛΕΣ Β ΤΥΠΟΥ 39,36 21 ΔΥΟ (2) ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ Β ΤΥΠΟΥ 51,66 22 ΔΥΟ (2) ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΩΣ 30ΜΜ 61,50 23 ΕΝΑ (1) ΣΕΤ ΖΗΤΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΑΠΟ Νο 6-7 ΕΩΣ Νο 32 Β ΤΥΠΟΥ 110,70 24 ΔΥΟ (2) ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ 3,69 25 ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΞΥΡΑΦΙΑ (ΛΕΠΙΔΕΣ) 14,76 26 ΠΟΤΗΡΟΚΛΕΙΔΑ (ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΡΥΔΑΚΙ (ΣΕΤ) 104,55

14 27 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΦΟΡΗΤΗ (ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ-ΒΑΛΙΤΣΑ) 64, ΕΝΑ (1) ΜΠΑΛΟΣΦΥΡΟ 8,00 30 ΜΙΑ (1) ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΙΝΙΟΝ (ΜΕ ΜΥΤΕΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ, 65,00 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ) 31 ΤΡΙΑ (3) ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ 12,92 32 ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΑ ΤΥΠΟΥ Τ (ΣΕΤ) 54,74 33 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ Τ ΑΠΟ Νο 8 ΕΩΣ Νο 24 (ΣΕΤ) 466,17 34 ΕΝΑ (1) ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ 9,84 35 ΕΝΑΝ (1) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΟΦΤΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 49,20 Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΚΑ-ΧΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002879524 2015-06-29

15PROC002879524 2015-06-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλιθέα Αττικής Πληρ.: M. Κυπριώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καβάλα, Αριθ.Πρωτ.: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε 14 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001628159 2013-09-23

13PROC001628159 2013-09-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 20/09/2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/111/4872 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες: Αθ. Μαλλούχος Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002301015 2014-09-22

14REQ002301015 2014-09-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 478/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ : Β4ΛΑ469Η25-ΥΚΔ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 22-6-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002567137 2015-02-10

15PROC002567137 2015-02-10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 29961 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 5 34 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης ΤΗΛ.: 222079604 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΚΑ:30.735-4

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα