«Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2016» K. Μ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2016» K. Μ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2016» K. Μ. : Π100 /2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,26 με Φ. Π. Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Τιμολόγιο Τιμές Εφαρμογής 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 5. Συγγραφή Υποχρεώσεων 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ προσωπικού του Δήμου και τροφίμων ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έτους 2016» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Μ. Π 100 /2015 ΠΡ/ΣΜΟΣ: ,26 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έτους Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : Του Π.Δ. 60/ΦΕΚ 64 Α / «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Του Ν. 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις". Του Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α / «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Την Υπουργική Απόφαση 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».το Ν. 2307/ΦΕΚ 113 Α / «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». Του N. 3731/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του 20 ου άρθρου. Του Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». Αριθμ. Π1/3305/10 (ΦΕΚ 1789 Β/ ) : Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95. Tην Υπουργική Απόφαση 14053/ΕΥΣ1749/ΦΕΚ 540 Β / «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης». Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». Του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές)τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις"). Του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97 περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ, Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/99) άρθρο 8 "Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις". Του Π.Δ. 410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 79/

3 Των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (ποιότητα μόσχου), 1538/1991 (ποιότητα κοτόπουλου). Των Π.Δ. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.Δ. 306/1980 και L 87/51 οδηγία της Ε.Ε. (αλλαντικά) και Β.Δ. 437/1961 (αυγά), την 3/ Αγορανομική διάταξη, για νωπά Οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Β / , Υγειονομική διάταξη Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών) Του Ν. 3526/2007 «παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» Της με αριθμό 1450/550/ Υπουργικής Απόφασης. Της με αριθμό 543/5543/00 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 376 Β /00). Του Ν. 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις". Του Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. Του Ν. 2000/91 και του Ν. 2286/95 περί «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/ ) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). Το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/ Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 209 Α/ ) : Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. Το Ν. 3943/ΦΕΚ 66 Α / «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών». Tου Ν (ΦΕΚ204 Α/ ) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση. Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». Το Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». Την Υπουργική Απόφαση Π1/2390/ΦΕΚ 2677 Β / «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.)». Τη με αριθμό πρωτοκόλλου Π1/542/ (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η. ΔΗ.Σ.)». Την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/ΦΕΚ 1317 Β / «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο». Την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1163/ΦΕΚ 1675 Β / «Όροι και διαδικασία είσπραξης επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου». Tου Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α/ Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7-5-14) : Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις. Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/ ) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. Του Ν.4281/2014: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Το Ν. 4320/ΦΕΚ 29Α/ «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37. Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94 Α/ ) : Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 53361/ (ΦΕΚ 1503 Β / ) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής». 3

4 Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΤΤ36586/ (ΦΕΚ 1323 Β / ) με θέμα «Τροποποίηση της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής». Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31119/ (ΦΕΚ 990 Β / ) «Τροποποίηση της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής». Τη με αριθμό 8/ Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π. Ο. Ε. Ο. Τ. Α., ιδίως δε το 14 ο άρθρο της. Την Οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16 ης Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και εμπορία νωπού γάλακτος, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα. Την Οδηγία 94/71/ΕΚ του Συμβουλίου της 13 ης Δεκεμβρίου 1994 για την τροποποίηση της Οδηγίας 92/46/ΕΟΚ για τη θέσπιση των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και εμπορία νωπού γάλακτος, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα. Το Π. Δ. 56/1995 (ΦΕΚ 45 Α / ) «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα». Τη με αριθμό 12/ΦΕΚ 240 Α / Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και ιδίως το 4 ο άρθρο της. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των ,20 επιπλέον Φ.Π.Α. (13% και 23%) ,06 και θα βαρύνει Κ.Α.Ε. που θα προβλεφθούν στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή Μονάδος ( ) Ενδεικτική Συνολική Τιμή( ) 1η ΟΜΑΔΑ: Τρόφιμα για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλειου του Δήμου Α : Ελαια 1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ λίτρο , ,00 Β : Είδη παντοπωλείου Β1 : Είδη παντοπωλείου με Φ.Π.Α. 13% 2 3 ΖΥΜΑΡΙΚΑ (Μακαρόνια Νο 6) - συσκευασία 500gr ΖΥΜΑΡΙΚΑ (Κριθαράκι) - συσκευασία 500gr 4 Σύνολο ,00 Φ.Π.Α. 13% 5.408,00 Σύνολο Α ,00 τεμάχιο , ,00 τεμάχιο , ,00 4 ΡYZI τύπου Καρολίνα - συσκευασία 1Kg κιλό , ,00 5 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ - συσκευασία 410gr τεμάχιο , ,00 6 ΦΑΣΟΛΙΑ - συσκευασία 500gr τεμάχιο , ,00 7 ΡΕΒΥΘΙΑ - συσκευασία 500gr τεμάχιο , ,00 8 ΦΑΚΕΣ - συσκευασία 500gr τεμάχιο , ,00 9 ΑΛΕΥΡΙ - συσκευασία 1kg κιλό , ,00 Σύνολο ,00 Φ.Π.Α. 13% ,70 Σύνολο Β ,70

5 Β2 : Είδη παντοπωλείου με Φ.Π.Α. 23% 10 ΖΑΧΑΡΗ - συσκευασία 1kg κιλό , ,00 11 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ - συσκευασία 410gr τεμάχιο , ,00 Σύνολο ,00 Φ.Π.Α. 23% 3.910,00 Σύνολο Β ,00 Σύνολο B (Β1 + Β2 ) ,70 Γ : Είδη κρεοπωλείου 12 ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ εγχώριας προέλευσης (μπριζόλες καρέ με κόκκαλο) κιλό , ,00 Φ.Π.Α. 13% 3.447,60 Σύνολο Γ ,60 2η ΟΜΑΔΑ: Τρόφιμα για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η Α : Είδη παντοπωλείου - καντίνας Α1 : Είδη παντοπωλείου - καντίνας με Φ.Π.Α. 13% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ (Α + Β +Γ ) ,30 13 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ - συσκευασία 200 γραμ. τεμάχιο 50 1,20 60,00 14 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ - συσκευασία 410gr τεμάχιο 500 0,90 450,00 15 ΡΥΖΙ τύπου Γλασέ - συσκευασία 1Kg κιλό 80 1,52 121,60 Α2 : Είδη παντοπωλείου - καντίνας με Φ.Π.Α. 23% ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ - συσκευασία 50 γραμ. ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ συσκευασία 160 γραμ. ΖΕΛΕ - συσκευασία καθαρού βάρους 200 γραμ. ΚΑΦΕΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ συσκευασία καθαρού βάρους 1kg ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ συσκευασία βάρους περίπου γραμ. Σύνολο 631,60 Φ.Π.Α13% 82,11 Σύνολο Α1 713,71 τεμάχιο 20 0,95 19,00 τεμάχιο 200 1,15 230,00 τεμάχιο 400 1,20 480,00 κιλό , ,00 τεμάχιο 100 1,40 140,00 21 ΖΑΧΑΡΗ - συσκευασία 1kg κιλό ,80 800,00 22 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - σε συσκευασία του 1,5 λίτρου τεμάχιο , ,00 Σύνολο ,00 Φ.Π.Α 23% 3.931,62 Σύνολο Α ,62 5 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ ,33

6 3η ΟΜΑΔΑ: Τρόφιμα για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και λοιπών Υπηρεσιών Α : Είδη παντοπωλείου Α1 : Είδη παντοπωλείου με Φ.Π.Α. 13% ΓΑΛΑΤΑΚΙΑ - σε συσκευασία των 10 μερίδων ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ, όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές συσκευασία 50 1,10 55,00 κιλό 15 16,00 240,00 25 ΝΕΡΟ σε συσκευασία 0,5 λίτρου τεμάχιο 600 0,15 90,00 Α2 : Είδη παντοπωλείου με Φ.Π.Α. 23% ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΣ (ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ) σε συσκευασία 500 γρ. ΚΑΦΕΣ τύπου ελληνικός ξανθός σε συσκ. 500 γρ. ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ LOTUS σε ατομική συσκευασία σε πακέτο των 50 τεμ Σύνολο 385,00 Φ.Π.Α13% 50,05 Σύνολο Α1 435,05 συσκευασία 70 5,00 350,00 συσκευασία 30 4,00 120,00 συσκευασία 6 4,50 27,00 29 ΧΥΜΟΙ ΑΝΑΜΙΚΤΟΙ 1 lt. τεμάχιο 200 1,50 300, ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ stick συσκ τ ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΚΑΦΕ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ NESPRESSO σε συσκ. των 10 τεμ. συσκευασία 5 9,00 45,00 συσκευασία 50 6,00 300,00 32 ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ σε συσκ. των 50 τεμ. συσκευασία 20 0,70 14, ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΦΕ σε συσκ. των 1000 τεμ. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΙΚΡΕΣ (συσκ. 70 τεμαχίων) ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ (συσκ. 100 τεμαχίων) ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΠΑΓΑΚΙΑ σε συσκ. των παγακίων συσκευασία 2 5,00 10,00 συσκευασία 15 0,40 6,00 συσκευασία 10 0,80 8,00 συσκευασία 5 0,80 4,00 37 ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 190 γρ. τεμάχιο 15 1,00 15, ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΟΤΗΡΙ ΔΥΣΚΑΜΠΤΟ, μίας χρήσεως, χωρητικότητας 250 ml, Υ:90 mm Δ: 72 mm περίπου, σε συσκ. 10 τεμ. ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΡΟΦΗΜΑ 4 oz ml έως 125 ml σε συσκ. 50 τεμ. ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΡΟΦΗΜΑ 12 oz ml έως 350 ml σε συσκ. 50 τεμ συσκευασία 500 1,10 550,00 συσκευασία 10 1,80 18,00 συσκευασία 10 4,00 40,00 Σύνολο 1.807,00 Φ.Π.Α 23% 415,61 Σύνολο Α ,61 Σύνολο Α (Α1 + Α2 ) 2.657,66 6

7 Β : Γλυκά 41 ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ (καραμέλες μαλακές) κιλό 15 10,00 150,00 42 ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ (συσκευασία των 400 gr) συσκευασία 8 4,50 36, ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ (με γαρνίρισμα καρύδι) ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ (με φρέσκο βούτυρο γάλακτος και αμύγδαλο) κιλό 5 8,00 40,00 κιλό 5 8,00 40,00 45 ΔΙΠΛΕΣ γαρνιρισμένες με μέλι και καρύδι κιλό 5 9,00 45,00 Σύνολο 311,00 Φ.Π.Α. 23% 71,53 Σύνολο Β 382,53 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ (Α + Β ) 3.040,19 4η ΟΜΑΔΑ: Τρόφιμα για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Α : Είδη Αρτοποιείου Α1 : Είδη Αρτοποιείου με Φ.Π.Α. 13% 46 ΨΩΜΙ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ κιλό , ,00 47 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ συσκευασίας 750 γρ. τεμάχιο 700 3, ,00 48 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ συσκευασίας 350 γρ. τεμάχιο 50 1,75 87,50 49 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τεμάχιο ,35 525,00 Α2 : Είδη Αρτοποιείου με Φ.Π.Α. 23% 50 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ - ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ - ΖΑΜΠΟΝΟΠΙΤΑΚΙΑ Σύνολο ,50 Φ.Π.Α 13% 2.667,93 Σύνολο Α ,43 κιλό 175 8, ,50 51 ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ κιλό 600 8, ,00 52 ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ κιλό 500 8, ,00 53 ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ τεμάχιο 700 1,40 980, ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ (με γαρνίρισμα καρύδι) ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ τύπου κέικ με καρύδι και μπαχαρικά βάρους 3 kg εκάστη ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ (με φρέσκο βούτυρο γάλακτος και αμύγδαλο) κιλό 100 8,00 800,00 κιλό 120 9, ,00 κιλό 60 8,00 480,00 57 ΔΙΠΛΕΣ γαρνιρισμένες με μέλι και καρύδι κιλό 35 9,00 315,00 Σύνολο ,50 Φ.Π.Α. 23% 3.367,78 Σύνολο Α ,28 Σύνολο Α (Α1 + Α2 ) ,70 Β : Είδη Ζαχαροπλαστείου 58 ΓΑΛΑΚΤΟΣΟΚΟΛΑΤΕΣ KINDER (συσκ. 8 τεμ.) συσκευασία , ,00 7

8 59 ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΑΥΓΑ ΜΙΚΡΑ τύπου KINDER τεμάχιο , ,00 60 ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ κιλό 50 9,90 495,00 61 ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ 38 γρ (τύπου ΙΟΝ) τεμάχιο ,45 450,00 62 ΣΟΚΟΦΡΕΤΑΚΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΙΝΙ (σε σακoύλα βάρoυς 210 γρ τεμάχιο 100 2,50 250,00 63 ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ (καραμέλες μαλακές) κιλό , ,00 64 ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΕΣ ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΜΕ ΠΡΑΛΙΝΑ 10 γρ./τεμάχιο κιλό 60 9,80 588, ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΠΡΑΛΙΝΑ 7 γρ./τεμ. ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΟ ΑΥΓΟ 200 γρ. από σοκολάτα γάλακτος γαρνιρισμένο κιλό 70 10,60 742,00 τεμάχιο 750 4, ,00 67 ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΑΚΙΑ - ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ κιλό 60 9,80 588,00 68 ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ ΔΙΦΟΥΝΤΑ κιλό 60 10,60 636,00 69 ΠΑΓΩΤΙΝΙΑ κιλό , ,00 70 ΜΙΚΡΑ ΓΛΥΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (όπως κοκ, σου, εκλέρ, ταρτάκια κλπ) κιλό 120 9, ,00 Σύνολο ,00 Φ.Π.Α. 23% 4.899,92 Σύνολο Β ,92 Γ : Είδη Κρεοπωλείου 71 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ τ 65% Α κιλό , ,00 72 ΜΠΟΥΤΙ ΜΟΣΧΟΥ Α/Ο κιλό , ,00 73 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΣΠΑΛΑ κιλό , ,00 74 ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ Α/Ο κιλό 300 4, ,00 75 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ κιλό 310 4, ,90 Σύνολο ,90 Φ.Π.Α. 13% 5.169,96 Σύνολο Γ ,86 Δ : Είδη Οπωροπωλείου - Φρούτα 76 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ εγχώρια κιλό , ,00 77 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ εγχώρια κιλό , ,00 78 ΜΠΑΝΑΝΕΣ κιλό , ,00 79 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΜΕΡΛΙΝ εγχώρια κιλό , ,00 80 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ εγχώρια κιλό 550 1,10 605,00 81 ΡΟΔΑΚΙΝΑ εγχώρια κιλό 550 0,92 506,00 82 ΠΕΠΟΝΙΑ εγχώρια κιλό ,61 610,00 83 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ εγχώρια κιλό ,31 341,00 84 ΒΕΡΥΚΟΚΑ εγχώρια κιλό 300 0,96 288,00 85 ΦΡΑΟΥΛΕΣ εγχώρια κιλό 800 3, ,00 8

9 86 ΚΕΡΑΣΙΑ εγχώρια κιλό 150 3,09 463,50 87 ΛΕΜΟΝΙΑ εγχώρια κιλό , ,00 88 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑ εγχώρια κιλό 70 1,77 123,90 89 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ κιλό 150 1,05 157,50 Σύνολο ,90 ΦΠΑ 13% 3.042,12 Σύνολο Δ ,02 Ε : Είδη Οπωροπωλείου - Κηπευτικά 90 ΑΓΓΟΥΡΙΑ τεμάχιο , ,00 91 ΑΝΙΘΟΣ δέμα 450 γρ. τεμάχιο 350 1,06 371,00 92 ΚΑΡΟΤΑ κιλό 700 0,79 553,00 93 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ κιλό 350 0,96 336,00 94 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ κιλό 130 1,06 137,80 95 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ξερά κιλό ,53 715,50 96 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ φρέσκα κιλό 200 0,97 194,00 97 ΛΑΧΑΝΟ κιλό ,44 616,00 98 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ δέμα 450 γρ. τεμάχιο 400 1,06 424,00 99 ΜΑΡΟΥΛΙ τεμάχιο 900 0,31 279, ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ φλάσκες κιλό 50 0,70 35, ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ κιλό , , ΠΑΤΑΤΕΣ εγχώριες κιλό , , ΣΕΛΙΝΟ κιλό 320 0,96 307, ΣΠΑΝΑΚΙ κιλό 650 0,88 572, ΣΚΟΡΔΑ τεμάχιο 450 0,27 121, ΠΙΠΕΡΙΕΣ Στρογγυλές κιλό 100 0,79 79, ΦΑΣΟΛΙΑ φρέσκα, τσαουλιά κιλό 450 2,12 954, ΜΠΡΟΚΟΛΟ κιλό 250 1,32 330, ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ κιλό 250 0,75 187, ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ τεμάχιο ,70 700, ΠΡΑΣΑ κιλό 350 1,67 584, ΔΥΟΣΜΟΣ ματσάκι 100 γρ. τεμάχιο 100 0,35 35,00 Σύνολο ,00 ΦΠΑ 13% 2.478,06 Σύνολο Ε ,06 ΣΤ : Είδη Ιχθυοπωλείου και Κατεψυγμένα 113 ΠΕΡΚΑ φιλέτο κιλό , , ΒΑΚΑΛΑΟΣ φιλέτο κιλό 600 5, , ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ (ΓΛΩΣΣΑ φιλέτο) κιλό , ,00 9

10 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ σε συσκευασία πακέτου του 1 κιλού ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ σε συσκευασία πακέτου του 1 κιλού ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ σε συσκευασία του 1 κιλού συσκευασία 900 1, ,00 συσκευασία 650 1,53 994,50 συσκευασία 220 1,62 356,40 Σύνολο ,40 ΦΠΑ 13% 4.536,14 Σύνολο ΣΤ ,54 Ζ : Είδη Παντοπωλείου Ζ1 : Είδη Παντοπωλείου με Φ.Π.Α. 23% 119 ΑΛΑΤΙ πλαστική σακούλα 500 γρ συσκευασία 550 0,60 330, ΒΑΝΙΛΙΑ συσκ. 5 τεμ. συσκευασία 100 0,50 50, ΚΑΝΕΛΛΑ τριμμένη συσκ. 50 γρ. τεμάχιο 36 0,95 34, ΠΙΠΕΡΙ συσκ. 50 γρ. συσκευασία 220 1,20 264, ΡΙΓΑΝΗ συσκ. 50 γρ. συσκευασία 110 1,20 132, ΔΑΦΝΗ συσκ. 20 γρ. συσκευασία 24 0,90 21, ΞΥΔΙ φιάλη πλασική 350 ml τεμάχιο 385 0,70 269, ΦΥΤΙΝΗ σε συσκ. 300 γρ. τεμάχιο 50 2,20 110, ΚΥΜΙΝΟ τριμμένο βαζάκι 35 γρ. τεμάχιο 50 1,00 50, ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ συσκευασία 500 γρ. τεμάχιο 200 3,50 700, ΣΦΟΛΙΑΤΑ συσκευασία 850 γρ. τεμάχιο 300 5, , ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΔΙΑΦΟΡΑ συσκ. 5 τεμ. x 37 γρ γρ. ΚΡΟΥΑΣΑΝΑΚΙΑ μίνι (συσκευασία 200 γρ) συσκευασία 200 1,80 360,00 τεμάχιο , , ΖΑΜΠΟΝ ΩΜΟΠΛΑΤΗ εγχώριο κιλό 100 8,00 800, ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ εγχώρια κιλό , , ΠΑΡΙΖΑΚΙ 330 γρ. τεμάχιο 300 3,30 990, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ για πρωϊνό συσκ. 375 γρ., ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ τεμάχιο , , ΚΑΚΑΟ 125 γρ. τεμάχιο 110 1,60 176, ΚΑΦΕΣ τύπου ελληνικός (συσκευασία 1 κιλού) ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ σε συσκευασία βάρους περίπου γραμμαρίων κιλό 50 8,00 400,00 τεμάχιο 30 1,40 42, ΜΕΡΕΝΤΑ 600 γρ. τεμάχιο 500 2, , ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ soft πακ. 250 γρ. τεμάχιο , , ΖΑΧΑΡΗ πακέτο 1 κιλού κιλό ,80 800, ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ πακέτο 500 γρ. τεμάχιο 30 0,90 27, ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 250 γρ. ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ ή ισοδύναμου 275 γρ. τεμάχιο , ,00 τεμάχιο 950 1, ,00 10

11 145 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ ή ισοδύναμου γρ. τεμάχιο 750 1, , ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ συσκ. 5 λίτρα τεμάχιο 45 11,60 522, ΔΥΟΣΜΟΣ συσκ. 20 γρ συσκευασία 30 1,30 39, ΧΑΜΟΜΗΛΙ (τεμ. 20 γρ.) σετ 10 τεμάχια συσκευασία 25 1,45 36, ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ με κομμάτια φρούτων συσκ. 450 γρ. τεμάχιο 400 3, , ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ συσκ. 420 γρ. τεμάχιο 250 2,65 662, ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ συσκ. 50 γρ τεμάχιο 50 1,36 68, ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ τριμμένο συσκ. 40 γρ. σε βαζάκι ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ συσκ. 1 λίτρο ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ συσκ. 200 ml τεμάχιο 50 4,77 238,50 τεμάχιο , ,00 τεμάχιο 700 0,60 420, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ συσκ. 1,5 λτ. τεμάχιο 200 1,35 270,00 Ζ2 : Είδη Παντοπωλείου με Φ.Π.Α. 13% Σύνολο ,55 ΦΠΑ 23% 8.278,29 Σύνολο Ζ , ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ συσκ. 200 γρ. συσκευασία 12 0,55 6, ΑΛΕΥΡΙ πακέτο 1 κιλού κιλό 110 0,90 99, ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ πακέτο 500 γρ. τεμάχιο 200 1,00 200, ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200 γρ. τεμάχιο 50 1,20 60, ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ συσκ. 200 γρ. τεμάχιο 30 0,90 27, ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ (σε συσκευασία καθαρού βάρους 160 γραμμαρίων) τεμάχιο 280 1,15 322, ΜΠΕΣΑΜΕΛ 174 γρ τεμάχιο 100 1,90 190, ΠΟΥΡΕΣ ΣΚΟΝΗ τεμάχιο 150 2,30 345, ΤΥΡΙ ΡΕΓΓΑΤΟ Ιταλίας κιλό 200 9, , ΚΑΣΕΡΙ εγχώριο κιλό , , ΚΑΣΕΡΙ εγχώριο ΦΕΤΕΣ ΤΟΣΤ κιλό , , ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΥΡΙ (γκούντα, ενταμ έμενταλ) σε φέτες τοστ κομμάτι ή τριμμένο κιλό 930 7, , ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ εγχώριο κιλό , , ΦΕΤΑ εγχώρια κιλό , , ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ κουτί 410 γρ. τεμάχιο , , ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 250 γρ. τεμάχιο 300 2,80 840, ΓΙΑΟΥΡΤΙ 200 γρ. με 3,5 % λιπαρά ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ τεμάχιο , , ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ κουτί γρ. τεμάχιο 440 7, , ΑΥΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ τεμάχιο , , ΤΑΧΙΝΙ βάζο 450 γρ. τεμάχιο 50 4,30 215,00 11

12 ΠΑΣΤΕΣ (μακ. Κοφτό, βίδες, κριθαράκι κ.α.) 500 γρ. ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ (σπαγγετίνη, Νο 2 συσκ. 500 γρ. ) τεμάχιο , ,00 τεμάχιο , , ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ πακέτο 500 γρ. τεμάχιο 450 2, , ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ συσκ. 1/2 κιλού τεμάχιο , , ΡΥΖΙ Καρολίνα συσκ. 1/2 κιλού τεμάχιο , , ΡΥΖΙ Γλασσέ συσκ. 1/2 κιλού τεμάχιο 100 1,00 100, ΡΕΒΥΘΙΑ πακέτο 500 γρ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ τεμάχιο 200 2,80 560, ΦΑΚΕΣ ψιλές - χονδρές πακέτο 500 γρ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ πακέτο 500 γρ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΣΟΛΙΑ μέτρια πακέτο 500 γρ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ συμπυκνωμένος 500 γρ. τεμάχιο , ,00 τεμάχιο 200 5, ,00 τεμάχιο 650 3, ,00 τεμάχιο , , ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ συσκ. 5 λίτρα συσκευασία , ,00 12 Σύνολο ,10 ΦΠΑ 13% ,07 Σύνολο Ζ ,17 Σύνολο Ζ (Ζ1 + Ζ2 ) ,01 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΟΜΑΔΑΣ (Α + Β +Γ +Δ +Ε +ΣΤ +Ζ ) ,11 5η ΟΜΑΔΑ: Αναψυκτικά - νερά για εκδηλώσεις του Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Δια Βίου Μάθησης Α: Είδη Παντοπωλείου Α1 : Είδη Παντοπωλείου με Φ.Π.Α. 23% 188 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ σε συσκευασία 1,5 λίτρου τεμάχιο 40 1,35 54, ΧΥΜΟΙ ΑΝΑΜΙΚΤΟΙ 250 m.l. τεμάχιο 450 0,50 225,00 Α2 : Είδη Παντοπωλείου με Φ.Π.Α. 13% Σύνολο 279,00 ΦΠΑ 23% 64,17 Σύνολο Α1 343, ΝΕΡΟ σε συσκευασία 0,5 λίτρου τεμάχιο ,15 292,50 ΦΠΑ 13% 38,03 Σύνολο Α2 330,53 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5ης ΟΜΑΔΑΣ 673,70 6η ΟΜΑΔΑ: Τρόφιμα, γλυκά, αναψυκτικά, νερά για εκδηλώσεις της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Α : Είδη Παντοπωλείου Α1 : Είδη Παντοπωλείου με Φ.Π.Α. 13% 191 ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ κιλό 80 12,00 960, ΕΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΛΑΜΩΝ κιλό 40 4,80 192,00

13 193 ΑΛΕΥΡΙ πακέτο 1 κιλού κιλό 100 0,90 90, ΦΙΣΤΙΚΙΑ ΦΛΟΙΟΥ κιλό 60 4,60 276, ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ, όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές ΓΑΛΑΤΑΚΙΑ (σε συσκευασία των 10 μερίδων) κιλό 15 16,00 240,00 συσκευασία 50 1,10 55, ΝΕΡΟ σε συσκευασία 0,5 λίτρου τεμάχιο ,15 675,00 Α2 : Είδη Παντοπωλείου με Φ.Π.Α. 23% Σύνολο 2.488,00 ΦΠΑ 13% 323,44 Σύνολο Α , ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΡΗΤΗΣ κιλό 90 7,80 702, ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ σε συσκευασία 800 γραμμαρίων ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΣ σε συσκ. 500 γρ. συσκευασία 30 3,00 90,00 συσκευασία 20 5,00 100, ΖΑΧΑΡΗ, συσκευασία 1kg κιλό 20 0,80 16, ΤΣΑΪ (σε συσκευασίες με 10 φακελάκια) συσκευασία 50 1,10 55, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ σε συσκευασία 1,5 λίτρου τεμάχιο 500 1,35 675, ΧΥΜΟΙ ΑΝΑΜΙΚΤΟΙ 250 m.l. τεμάχιο 500 0,50 250,00 Β : Γλυκά 205 ΓΛΥΚΑ, όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές Σύνολο 1.888,00 ΦΠΑ 23% 434,24 Σύνολο Α ,24 Σύνολο Α (Α1 + Α2 ) 5.133,68 κιλό 70 10,00 700, ΚΕΪΚ - ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ κιλό 50 7,00 350, ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ (καραμέλες μαλακές) κιλό 15 10,00 150, ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ ΜΠΟΥΚΙΕΣ με αμύγδαλο κιλό 10 3,00 30,00 Γ : Ελαια Σύνολο 1.230,00 ΦΠΑ 23% 282,90 Σύνολο Β 1.512, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ λίτρο 40 4,16 166,40 ΦΠΑ 13% 21,63 Σύνολο Γ 188,03 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6ης ΟΜΑΔΑΣ (Α + Β + Γ ) 6.834,61 13

14 7η ΟΜΑΔΑ: Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου περιόδου ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ πλήρες σε λιπαρά (3,55 % με μέγιστη απόκλιση 0,5 %) ή χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά (1,55 % με μέγιστη απόκλιση 0,5 %), όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές λίτρα , ,85 ΦΠΑ 13% ,18 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7ης ΟΜΑΔΑΣ ,03 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1ης + 2ης + 3ης + 4ης + 5ης + 6ης + 7ης ΟΜΑΔΑΣ ,26 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο, 209 ο «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου : 4,16 Τέσσερα ευρώ και δεκαέξι λεπτά ΑΡΘΡΟ 2 ο «ΖΥΜΑΡΙΚΑ (Μακαρόνια Νο 6) - συσκευασία 500gr» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 0,60 Εξήντα λεπτά του ευρώ ΑΡΘΡΟ 3 ο «ΖΥΜΑΡΙΚΑ (Κριθαράκι) - συσκευασία 500gr» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 0,60 Εξήντα λεπτά του ευρώ ΑΡΘΡΟ 4 ο «ΡΥΖΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ - συσκευασία 1Kg» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,60 Ένα ευρώ και εξήντα λεπτά ΑΡΘΡΟ 5 ο,14 ο, 170 ο «ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ - συσκευασία 410gr» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 0,90 Ενενήντα λεπτά του ευρώ 14

15 ΑΡΘΡΟ 6 ο «ΦΑΣΟΛΙΑ - συσκευασία 500gr» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου:1,30 Ένα ευρώ και τριάντα λεπτά ΑΡΘΡΟ 7 ο «ΡΕΒΥΘΙΑ - συσκευασία 500gr» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου: 1,15 Ενα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά ΑΡΘΡΟ 8 ο «ΦΑΚΕΣ - συσκευασία 500gr», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου: 0,85 ογδόντα πέντε λεπτά του ευρώ ΑΡΘΡΟ 9 ο,157 ο,193 ο «ΑΛΕΥΡΙ - συσκευασία 1kg», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,90 Ενενήντα λεπτά του ευρώ ΑΡΘΡΟ 10 ο, 21 ο,141 ο, 201 ο «ΖΑΧΑΡΗ - συσκευασία 1kg» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,80 ογδόντα λεπτά του ευρώ ΑΡΘΡΟ 11 ο «ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ - συσκευασία 410gr» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,20 Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά ΑΡΘΡΟ 12 ο «ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ εγχώριας προέλευσης (μπριζόλες καρέ με κόκκαλο)» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 4,42 Τέσσερα ευρώ και σαράντα δύο λεπτά Άρθρο 13 ο,159 ο «ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ - συσκευασία 200 γραμ.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου: 1,20 Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά. 15

16 Άρθρο 15 ο «ΡΥΖΙ ΤΥΠΟΥ ΓΛΑΣΕ - συσκευασία 1Kg», ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,52 Ένα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά Άρθρο 16 ο, 121 ο «ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ - συσκευασία 50 γραμ.», ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 0,95 Ενενήντα πέντε λεπτά του ευρώ Άρθρο 17 ο,161 ο «ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ - συσκευασία 160 γραμ.» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,15 Ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά Άρθρο 18 ο «ΖΕΛΕ - συσκευασία καθαρού βάρους 200 γραμ.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,20 Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά Άρθρο 19 ο,137 Ο «ΚΑΦΕΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ - συσκευασία καθαρού βάρους 1kg» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά Τιμή ενός κιλού: 8,00 Οχτώ ευρώ Άρθρο 20 ο,138 ο «ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ - συσκευασία βάρους περίπου γραμ.», ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,40 Ένα ευρώ και σαράντα λεπτά Άρθρο 22 ο,155 Ο, 188 Ο, 203 Ο «ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ (σε συσκευασία του 1,5 λίτρου)» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,35 Ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά Άρθρο 23 ο,196 Ο «ΓΑΛΑΤΑΚΙΑ (σε συσκευασία των 10 μερίδων)» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασία Τιμή μιας συσκευασίας: 1,10 Ένα ευρώ και δέκα λεπτά 16

17 Άρθρο 24 ο, 195 Ο «ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ, όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά Τιμή ενός κιλού: 16,00 Δεκαέξι ευρώ Άρθρο 25 ο, 190 Ο, 197 Ο «ΝΕΡΟ σε συσκευασία 0,5 λίτρου» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 0,15 Δεκαπέντε λεπτά του ευρώ Άρθρο 26 ο «ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΣ (ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ) σε συσκ. 500 γρ.» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασία. Τιμή μιας συσκευασίας: 5,00 Πέντε ευρώ Άρθρο 27 ο «ΚΑΦΕΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΞΑΝΘΟΣ σε συσκ. 500 γρ.», ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασία Τιμή μιας συσκευασίας: 4,00 Τέσσερα ευρώ Άρθρο 28 ο «ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ LOTUS σε ατομική συσκευασία σε πακέτο των 50 τεμ» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασία. Τιμή μιας συσκευασίας: 4,50 Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 29 ο «ΧΥΜΟΙ ΑΝΑΜΙΚΤΟΙ 1 lt.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου: 1,50 Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά. Άρθρο 30 ο «ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ stick συσκ τ» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασία. Τιμή μιας συσκευασίας 9,00 Εννέα ευρώ Άρθρο 31 ο «ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΚΑΦΕ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ NESPRESSO σε συσκ. των 10 τεμ.», ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασία Τιμή μιας συσκευασίας: 6,00 Έξι ευρώ 17

18 Άρθρο 32 ο «ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ 1x4 σε συσκ. των 50 τεμ.», ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασία Τιμή μιας συσκευασίας: 0,70 Εβδομήντα λεπτά του ευρώ Άρθρο 33 ο «ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΦΕ σε συσκ. των 1000 τεμ.» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασία. Τιμή μιας συσκευασίας: 5,00 Πέντε ευρώ Άρθρο 34 ο «ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΙΚΡΕΣ (συσκ. 70 τεμαχίων)» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασία. Τιμή μιας συσκευασίας: 0,40 Σαράντα λεπτά του ευρώ Άρθρο 35 ο «ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ (συσκ. 100 τεμαχίων)» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασία. Τιμή μιας συσκευασίας: 0,80 Ογδόντα λεπτά του ευρώ Άρθρο 36 ο «ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΠΑΓΑΚΙΑ σε συσκ. των παγακίων» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασία. Τιμή μιας συσκευασίας: 0,80 ογδόντα λεπτά του ευρώ Άρθρο 37 ο «ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 190 γρ.» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,00 Ένα ευρώ Άρθρο 38 ο «ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΟΤΗΡΙ ΔΥΣΚΑΜΠΤΟ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, χωρητικότητας 250 ml, Υ:90 mm Δ: 72 mm περίπου, σε συσκ. 10 τεμ.», ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασία. Τιμή μιας συσκευασίας: 1,10 Ένα ευρώ και δέκα λεπτά Άρθρο 39 ο «ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΡΟΦΗΜΑ» 4 oz ml έως 125 ml σε συσκ. 50 τεμ» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασία. Τιμή μιας συσκευασίας: 1,80 Ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά 18

19 Άρθρο 40 ο «ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΡΟΦΗΜΑ» 12 oz ml έως 350 ml σε συσκ. 50 τεμ» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασία. Τιμή μιας συσκευασίας: 4,00 Τέσσερα ευρώ Άρθρο 41 ο, 63 Ο, 207 Ο «ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ (ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΜΑΛΑΚΕΣ)» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή μίας συσκευασίας: 10,00 Δέκα ευρώ Άρθρο 42 ο «ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ (συσκευασία των 400 gr)» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασία. Τιμή μιας συσκευασίας: 4,50 Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 43 ο, 54 Ο «ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ (με γαρνίρισμα καρύδι)» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 8,00 Οχτώ ευρώ Άρθρο 44 ο, 56 Ο «ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ (με φρέσκο βούτυρο γάλακτος και αμύγδαλο)» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 8,00 Οχτώ ευρώ Άρθρο 45 ο, 57 Ο «ΔΙΠΛΕΣ γαρνιρισμένες με μέλι και καρύδι» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 9,00 Εννέα ευρώ Άρθρο 46 ο «ΨΩΜΙ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,60 Ένα ευρώ και εξήντα λεπτά Άρθρο 47 ο «ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ συσκευασίας 750 γρ.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 3,30 Τρία ευρώ και τριάντα λεπτά 19

20 Άρθρο 48 ο «ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ συσκευασίας 350 γρ.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου: 1,75 Ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά Άρθρο 49 ο «Κουλούρι Θεσσαλονίκης» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου: 0,35 Τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ Άρθρο 50 ο «ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ-ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ-ΖΑΜΠΟΝΟΠΙΤΑΚΙΑ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 8,50 Οχτώ ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 51 ο «ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 8,50 Οχτώ ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 52 ο «ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά Τιμή ενός κιλού: 8,80 Οχτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά Άρθρο 53 ο «ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου: 1,40 Ένα ευρώ και σαράντα λεπτά Άρθρο 55 ο «ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ τύπου κέικ με καρύδι και μπαχαρικά βάρους 3 kg εκάστη» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 9,00 Εννέα ευρώ Άρθρο 58 ο «ΓΑΛΑΚΤΟΣΟΚΟΛΑΤΕΣ KINDER (συσκ. 8 τεμ.)» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασία. Τιμή μιας συσκευασίας: 2,50 Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 20

21 Άρθρο 59 ο «ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΑΥΓΑ ΜΙΚΡΑ τύπου KINDER» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,00 Ένα ευρώ Άρθρο 60 ο «ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 9,90 Εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά Άρθρο 61 ο «ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ 38 γρ (τύπου ΙΟΝ)» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου: 0,45 σαράντα πέντε λεπτά του ευρώ Άρθρο 62 ο «ΣΟΚΟΦΡΕΤΑΚΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΙΝΙ (σε σακούλα βάρους 210 γρ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 2,50 Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 64 ο «ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΕΣ ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΜΕ ΠΡΑΛΙΝΑ 10 γρ./τεμάχιο» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 9,80 Εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά Άρθρο 65 ο «ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΠΡΑΛΙΝΑ 7 γρ./τεμ.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 10,60 Δέκα ευρώ και εξήντα λεπτά Άρθρο 66 ο «ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΟ ΑΥΓΟ 200 γρ. από σοκολάτα γάλακτος γαρνιρισμένο» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 4,50 Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 67 ο «ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΑΚΙΑ - ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 9,80 Εννένα ευρώ και ογδόντα λεπτά 21

22 Άρθρο 68 ο «ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ ΔΙΦΟΥΝΤΑ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 10,60 Δέκα ευρώ και εξήντα λεπτά Άρθρο 69 ο «ΠΑΓΩΤΙΝΙΑ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 12,00 Δώδεκα ευρώ Άρθρο 70 ο «ΜΙΚΡΑ ΓΛΥΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (όπως κοκ, σου, εκλέρ, ταρτάκια κλπ)» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 9,00 Εννέα ευρώ Άρθρο 71 ο «ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ τ 65% Α» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 2,40 Δύο ευρώ και σαράντα λεπτά Άρθρο 72 ο «ΜΠΟΥΤΙ ΜΟΣΧΟΥ Α/Ο» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 8,50 Οχτώ ευρώ και πενήντα λεπτά. Άρθρο 73 ο «ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΣΠΑΛΑ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 6,30 Έξι ευρώ και τριάντα λεπτά Άρθρο 74 ο «ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ Α/Ο», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 4,49 Τέσσερα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά Άρθρο 75 ο «ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 4,49 Τέσσερα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά 22

23 Άρθρο 76 ο «ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ εγχώρια» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,67 Ένα ευρώ και εξήντα επτά Άρθρο 77 ο «ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ εγχώρια» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,23 Ένα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά Άρθρο 78 ο «ΜΠΑΝΑΝΕΣ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,24 Ένα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά Άρθρο 79 ο «ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΜΕΡΛΙΝ εγχώρια» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,00 Ένα ευρώ Άρθρο 80 ο «ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ εγχώρια» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,10 Ένα ευρώ και δέκα λεπτά Άρθρο 81 ο «ΡΟΔΑΚΙΝΑ εγχώρια» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,92 Ενενήντα δύο λεπτά του ευρώ Άρθρο 82 ο «ΠΕΠΟΝΙΑ εγχώρια» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,61 Εξήντα ένα λεπτά του ευρώ Άρθρο 83 ο «ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ εγχώρια» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,31 Τριάντα ένα λεπτά του ευρώ 23

24 Άρθρο 84 ο «ΒΕΡΥΚΟΚΑ εγχώρια» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,96 Ενενήντα έξι λεπτά του ευρώ Άρθρο 85 ο «ΦΡΑΟΥΛΕΣ εγχώριες» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 3,00 Τρία ευρώ Άρθρο 86 ο «ΚΕΡΑΣΙΑ εγχώρια» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 3,09 Τρία ευρώ και εννέα λεπτά Άρθρο 87 ο «ΛΕΜΟΝΙΑ εγχώρια» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,76 Ένα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά Άρθρο 88 ο «ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑ εγχώρια» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,77 Ένα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά Άρθρο 89 ο «ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,05 Ένα ευρώ και πέντε λεπτά Άρθρο 90 ο «ΑΓΓΟΥΡΙΑ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου: 0,70 εβδομήντα λεπτά του ευρώ Άρθρο 91 ο «ΑΝΙΘΟΣ δέμα 450 γρ.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,06 Ένα ευρώ και έξι λεπτά 24

25 Άρθρο 92 ο «ΚΑΡΟΤΑ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,79 Εβδομήντα εννέα λεπτά του ευρώ Άρθρο 93 ο «ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,96 Ενενήντα έξι λεπτά του ευρώ Άρθρο 94 ο «ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,06 Ένα ευρώ και έξι λεπτά Άρθρο 95 ο «ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ξερά» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένησε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,53 Πενήντα τρία λεπτά του ευρώ Άρθρο 96 ο «ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ φρέσκα» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,97 Ενενήντα επτά λεπτά του ευρώ Άρθρο 97 ο «ΛΑΧΑΝΟ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,44 Σαράντα τέσσερα λεπτά του ευρώ Άρθρο 98 ο «ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ δέμα 450 γρ.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου: 1,06 Ένα ευρώ και έξι λεπτά Άρθρο 99 ο «ΜΑΡΟΥΛΙ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 0,31 τριάντα ένα λεπτά του ευρώ 25

26 Άρθρο 100 ο «ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ φλάσκες» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,70 Εβδομήντα λεπτά του ευρώ Άρθρο 101 ο «ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,84 Ογδόντα τέσσερα λεπτά του ευρώ Άρθρο 102 ο «ΠΑΤΑΤΕΣ εγχώριες» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,53 πενήντα τρία λεπτά του ευρώ Άρθρο 103 ο «ΣΕΛΙΝΟ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλό. Τιμή ενός κιλού: 0,96 Ενενήντα έξι λεπτά του ευρώ Άρθρο 104 ο «ΣΠΑΝΑΚΙ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλό. Τιμή ενός κιλού: 0,88 Ογδόντα οχτώ λεπτά του ευρώ Άρθρο 105 ο «ΣΚΟΡΔΑ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 0,27 Είκοσι επτά λεπτά του ευρώ Άρθρο 106 ο «ΠΙΠΕΡΙΕΣ στρογγυλές» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένησε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,79 Εβδομήντα εννέα λεπτά του ευρώ Άρθρο 107 ο «ΦΑΣΟΛΙΑ φρέσκα, τσαουλιά» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 2,12 Δύο ευρώ και δώδεκα λεπτά 26

27 Άρθρο 108 ο «ΜΠΡΟΚΟΛΟ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά Τιμή ενός κιλού: 1,32 Ένα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά Άρθρο 109 ο «ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,75 Εβδομήντα πέντε λεπτά του ευρώ Άρθρο 110 ο «ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 0,70 Εβδομήντα λεπτά του ευρώ Άρθρο 111 ο «ΠΡΑΣΑ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,67 Ένα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά Άρθρο 112 ο «ΔΥΟΣΜΟΣ ματσάκι 100 γρ.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 0,35 Τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ Άρθρο 113 ο «ΠΕΡΚΑ φιλέτο» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά Τιμή ενός κιλού: 7,51 Επτά ευρώ και πενήντα ένα λεπτά Άρθρο 114 ο «ΒΑΚΑΛΑΟΣ φιλέτο», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 5,30 Πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά Άρθρο 115 ο «ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ (ΓΛΩΣΣΑ φιλέτο)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 6,19 Έξι ευρώ και δεκαεννέα λεπτά 27

28 Άρθρο 116 ο «ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ» σε συσκευασία πακέτου του 1 κιλού» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασία. Τιμή μιας συσκευασίας: 1,16 Ένα ευρώ και δεκαέξι λεπτά Άρθρο 117 ο «ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ» σε συσκευασία πακέτου του 1 κιλού» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή μίας συσκευασίας: 1,53 Ένα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά Άρθρο 118 ο «ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ» σε συσκευασία του 1 κιλού» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασία Τιμή μιας συσκευασίας: 1,62 Ένα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά Άρθρο 119 ο «ΑΛΑΤΙ πλαστική σακούλα 500 γρ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασία. Τιμή μιας συσκευασίας: 0,60 εξήντα λεπτά του ευρώ Άρθρο 120 ο «ΒΑΝΙΛΙΑ συσκ. 5 τεμ.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασία Τιμή μιας συσκευασίας: 0,50 Πενήντα ευρώ Άρθρο 122 ο «ΠΙΠΕΡΙ συσκ. 50 γρ.» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασία. Τιμή μιας συσκευασίας: 1,20 Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά Άρθρο 123 ο «ΡΙΓΑΝΗ συσκ. 50 γρ.» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή μιας συσκευασίας: 1,20 Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά Άρθρο 124 ο «ΔΑΦΝΗ συσκ. 20 γρ.» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή μιας συσκευασίες: 0,90 Ενενήντα λεπτά του ευρώ 28

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου» K. Μ. : Π118 /2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006 του

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ)

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ προϋπολογισμού: 40.000,00 Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 222.926,05 Φ.Π.Α. : 29.147,78 ΣΥΝΟΛΟ : 252.073,83

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 222.926,05 Φ.Π.Α. : 29.147,78 ΣΥΝΟΛΟ : 252.073,83 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ /νση: Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου Τηλ.-213-2023842-4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 Email:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002894239 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών

15PROC002894239 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Τ.Κ. 19005- Νέα Μάκρη Τηλ.: 2294320585-2294320572 FAX: 2294320555 Μαραθώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ K.Α.15.6481.0001,15.6481.0002, 15.6481.0003,30.7341.0022, 15.6473.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα: Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΜΕΛΕΤΗ

Προς: Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα: Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 28 /01/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2041 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ/νση: Κίρκης & Μίνωος 8 Τηλ.-Φαξ: 210-6083826 Email: prosxolag@gmail.com Προς: Δ/νση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1095 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ TK 74052 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ 25/09/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου οικονομικού έτους 2013 1 ΠΟΣΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44.356,91 1. ΜΕΛΕΤΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Κ.Λ.Π.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Κ.Λ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 21/11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αρ. Πρωτ.: 4333 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Καθολικός Διάδοχος του τ. Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5127/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013 I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ II. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ.Η.Κ.Ε.Θ. και του Δ.Ο.Θ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ.Η.Κ.Ε.Θ. και του Δ.Ο.Θ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ.Η.Κ.Ε.Θ. και του Δ.Ο.Θ. Θήβα Τ.Κ.32 200 του Δήμου Θηβαίων Τηλ: 2262 350 618 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 387.917,03 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 387.917,03 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 4/3/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αρ.Πρωτ. 9053 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ Τ.Κ:34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Πληροφορίες : Μαργαρίτη Γκίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. /νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5140/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 Αρ. πρωτ. 8667 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. 06/2015 (ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρίθ. Μελέτης: 3/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. Δήμου Πύδνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα,10 /06/2014 Αριθ. Πρωτ.:158735/4196 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. ΜΕΛ.: 09 /2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 88.430,15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 100.889,68

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. ΜΕΛ.: 09 /2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 88.430,15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 100.889,68 ΑΡ. ΜΕΛ.: 09 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 88.430,15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού και όρων της υπ αριθ. 2/2015 Μελέτης καθώς και των

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και των Νομικών του Προσώπων CPV 15000000-8 CPV 03000000-1

Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και των Νομικών του Προσώπων CPV 15000000-8 CPV 03000000-1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πολύγυρος 08/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Μελέτης: 10/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα