2. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:"

Transcript

1 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1108/1980 (Α' 304), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο α του άρ θρου 45 του Ν. 2773/1999 (Α' 286) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενερ γειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις». 2. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός των τε χνικών προδιαγραφών και των όρων 1 / 49

2 υπό τους οποίους καθίσταται δυνατή η κίνηση με πεπιεσμένο φυσικό αέριο (Compressed Natural Gas - CNG) αυτοκινήτων οχημάτων καθώς επίσης και οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών. Η παρούσα απόφαση ισχύει για συστήματα μετασκευ ής, που προορίζονται για τοποθέτηση σε οχήματα κα τηγοριών Μ και Ν, όπως ορίζονται στη 29949/1841/09 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 2112). Άρθρο 2 Ορισμοί και κατάταξη των εξαρτημάτων Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλου θοι ορισμοί. 1. Πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG): Κάθε προϊόν που αποτελείται από τον υδρογονάνθρακα μεθάνιο και απο θηκεύεται υπό πίεση. Το CNG πρέπει να πληροί τις σχετικές κρατικές προ διαγραφές όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. 2. Ως «πίεση» νοείται η σχετική πίεση σε σχέση με την ατμοσφαιρική, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά. 2 / 49

3 3. Ως «πίεση υπηρεσίας» νοείται η μόνιμη πίεση σε ομοιόμορφη θερμοκρασία αερίου 15 C. 4. Ως «πίεση δοκιμής» νοείται η πίεση στην οποία υποβάλλεται ένα εξάρτημα κατά τη δοκιμή έγκρισης. 5. Ως «πίεση εργασίας» νοείται η μέγιστη πίεση στην οποία είναι σχεδιασμένο να υποβάλλεται ένα εξάρτημα και η οποία είναι η βάση για τον προσδιορισμό της αντοχής του υπόψη εξαρτήματος. 6. Ως «θερμοκρασίες λειτουργίας» νοούνται οι μέγιστες τιμές της περιοχής θερμοκρασιών, που αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα 1, στις οποίες είναι εγγυημένη η ασφαλής και ορθή λειτουργία του ειδικού εξαρτήματος και για τις οποίες έχει σχεδιαστεί και εγκριθεί. Πίνακας 1: Θερμοκρασίες Λειτουργίας Χώρος κινητήρα Συναρμολόγηση επί του κινητήρα Επί του οχήματος 3 / 49

4 Μέτριες συνθήκες -20 ο C o C -20 ο C o C -20 ο C - 85 ο C Ψυχρές συνθήκες -40 ο C o C -40 ο C o C -40 ο C - 85 o C 7. Ως «ειδικό εξάρτημα» νοείται: α) η δεξαμενή καυσίμου (ή φιάλη), 4 / 49

5 β) ο εξοπλισμός που προσαρτάται στη φιάλη, γ) ο ρυθμιστής πίεσης, δ) η αυτόματη βαλβίδα, ε) χειροκίνητη βαλβίδα, στ) η διάταξη παροχής αερίου, ζ) ο ρυθμιστής ροής αερίου, η) η εύκαμπτη γραμμή καυσίμου, θ) η άκαμπτη γραμμή καυσίμου, ι) η μονάδα ή υποδοχή πλήρωσης, ια) η βαλβίδα ελέγχου ή βαλβίδα αντεπιστροφής, ιβ) η βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης (ανακουφιστική βαλβίδα), 5 / 49

6 ιγ) η διάταξη εκτόνωσης της πίεσης (ενεργοποιούμενη από τη θερμοκρασία), ιδ) το φίλτρο, ιε) ο αισθητήρας/δείκτης πίεσης ή θερμοκρασίας, ιστ) η βαλβίδα υπερχείλισης, ιζ) η βαλβίδα υπηρεσίας, ιη) η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (Electronic Control Unit - ECU), ιθ) το αεριοστεγές περίβλημα, κ) οι σύνδεσμοι, κα) ο ελαστικός σωλήνας εξαερισμού. 8. Ως «δεξαμενή καυσίμου» (ή «φιάλη») νοείται κάθε δοχείο που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πεπι εσμένου φυσικού αερίου. 6 / 49

7 9. Μια δεξαμενή καυσίμου μπορεί να είναι: ΠΦΑ-1 : μεταλλική. ΠΦΑ-2 : από μεταλλικό χιτώνιο ενισχυμένο με συ νεχές νήμα εμβαπτισμένο σε ρητίνη (δακτυλιοειδούς περιέλιξης). ΠΦΑ-3 : από μεταλλικό χιτώνιο ενισχυμένο με συνεχές νήμα εμβαπτισμένο σε ρητίνη (πλήρους περιέλιξης). ΠΦΑ-4 : από συνεχές νήμα εμβαπτισμένο σε ρητίνη με μη μεταλλικό χιτώνιο (εξ ολοκλήρου συνθετική). 10. Ως «εξοπλισμός που προσαρτάται στη δεξαμενή καυσίμου» νοούνται τα ακόλουθα εξαρτήματα (αλλά όχι μόνον αυτά) που μπορεί να είναι είτε ξεχωριστά είτε συνδυασμένα, όταν προσαρτώνται στη δεξαμενή καυσίμου: 10.1 χειροκίνητη βαλβίδα 10.2 αισθητήρας/δείκτης πίεσης βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης (ανακουφιστική βαλβίδα). 7 / 49

8 10.4 διάταξη εκτόνωσης της πίεσης (ενεργοποιούμενη από τη θερμοκρασία) 10.5 αυτόματη βαλβίδα φιάλης 10.6 βαλβίδα υπερχείλισης 10.7 αεριοστεγές περίβλημα. 11. Ως «βαλβίδα» νοείται διάταξη με την οποία μπορεί να ελέγχεται η ροή ρευστού. 12. Ως «αυτόματη βαλβίδα» νοείται βαλβίδα που δεν λειτουργεί χειροκίνητα. 13. Ως «αυτόματη βαλβίδα φιάλης» νοείται αυτόμα τη βαλβίδα σταθερά προσαρμοσμένη στη φιάλη που ελέγχει τη ροή αερίου προς το σύστημα καυσίμου. Η αυτόματη βαλβίδα φιάλης ονομάζεται επίσης τηλεχει ριζόμενη βαλβίδα υπηρεσίας. 8 / 49

9 14. Ως «βαλβίδα αντεπιστροφής» νοείται αυτόματη βαλβίδα που επιτρέπει τη ροή αερίου μόνο προς μία κατεύθυνση. 15. Ως «βαλβίδα υπερχείλισης» (διάταξη περιορισμού της υπερβολικής ροής) νοείται βαλβίδα που διακόπτει ή περιορίζει αυτόματα τη ροή αερίου όταν η ροή αυτή υπερβαίνει την προκαθορισμένη τιμή. 16. Ως «χειροκίνητη βαλβίδα» νοείται χειροκίνητη βαλ βίδα σταθερά προσαρμοσμένη στη φιάλη. 17. Ως «βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης (ανακουφιστική βαλβίδα)» νοείται διάταξη που εμποδίζει την υπέρβαση μιας προκαθορισμένης πίεσης προς την αντίθετη κα τεύθυνση της ροής. 18. Ως «βαλβίδα υπηρεσίας» νοείται βαλβίδα απομόνω σης η οποία είναι κλειστή μόνο όταν γίνεται συντήρηση του οχήματος. 9 / 49

10 19. Ως «φίλτρο» νοείται προστατευτικό πλέγμα που απομακρύνει ξένα σωματίδια από το ρεύμα του αε ρίου. 20. Ως «σύνδεσμος» νοείται συνδετήρας χρησιμοποι ούμενος σε σύστημα αγωγών, σωληνώσεων ή ελαστικών σωλήνων. 21. Γραμμές καυσίμου Ως «εύκαμπτες γραμμές καυσίμου» νοούνται εύ καμπτοι σωλήνες διά των οποίων διέρχεται φυσικό αέριο Ως «άκαμπτες γραμμές καυσίμου» νοούνται σωλη νώσεις που δεν έχουν σχεδιαστεί για να παρουσιάζουν ευκαμψία κατά την κανονική λειτουργία και διά των οποίων διέρχεται φυσικό αέριο. 22. Διατάξεις παροχής αερίου. 10 / 49

11 22.1 Ως «διάταξη παροχής αερίου» νοείται διάταξη που εξασφαλίζει την εισαγωγή αερίου καυσίμου στην πολλαπλή εισαγωγή του κινητήρα (καρμπυρατέρ ή εγχυτήρας) Ως «μονάδα ανάμιξης αερίου καυσίμου / αέρα» νοείται διάταξη που αναμιγνύει το αέριο καύσιμο με τον εισαγόμενο αέρα για τον κινητήρα Ως «εγχυτήρας αερίου» νοείται διάταξη που εξα σφαλίζει την εισαγωγή αερίου καυσίμου στον κινητήρα ή το συναφές σύστημα εισαγωγής. 23. Ως «ρυθμιστής ροής αερίου» νοείται διάταξη πε ριορισμού της ροής αερίου, τοποθετημένη στην κατεύ θυνση της ροής ενός ρυθμιστή πίεσης, η οποία ελέγχει τη ροή αερίου προς τον κινητήρα. 24. Ως «αεριοστεγές περίβλημα» νοείται διάταξη η οποία διοχετεύει διαρροές αερίου εκτός του οχήματος και στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο ελαστικός σωλή νας εξαερισμού. 11 / 49

12 25. Ως «δείκτης πίεσης» νοείται διάταξη ευρισκόμενη υπό πίεση, που δείχνει την πίεση του αερίου. 26. Ως «ρυθμιστής πίεσης» νοείται διάταξη που χρησι μοποιείται για τον έλεγχο της πίεσης παροχής αερίου καυσίμου στον κινητήρα. 27. Ως «διάταξη εκτόνωσης της πίεσης (ενεργοποιούμενη από τη θερμοκρασία)» σημαίνει διάταξη μιας χρήσης που ενεργοποιείται από υπερβολικά αυξημένη θερμοκρασία και / ή πίεση και παρέχει δίοδο στο αέριο για την προστασία της φιάλης από θραύση. 28. Ως «μονάδα ή υποδοχή πλήρωσης» νοείται διά ταξη προσαρμοσμένη στο εξωτερικό του οχήματος ή στο εσωτερικό του (χώρος κινητήρα), η οποία χρησι μοποιείται για την πλήρωση του δοχείου καυσίμου στο πρατήριο. 29. Ως «ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (τροφοδοσία με CNG)» νοείται διάταξη η οποία ελέγχει τη ζήτηση του κινητήρα σε αέριο καύσιμο και άλλες παραμέτρους του κινητήρα και 12 / 49

13 κλείνει αμέσως την αυτόματη βαλβίδα όταν απαιτείται για λόγους ασφάλειας. 30. «Ενα όχημα θεωρείται μονού καυσίμου», όταν έπει τα από τη μετασκευή, είναι εξοπλισμένο με μια δεξαμενή βενζίνης με χωρητικότητα < 15 λίτρα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν απλά για να επιστρέψει το όχημα στην έδρα του. 31. «Ενα όχημα θεωρείται διπλού καυσίμου», όταν μετά τη μετασκευή, έχει τον εξοπλισμό να λειτουργεί τόσο με καύσιμο βενζίνη όσο και με CNG, με δεξαμενή βενζίνης χωρητικότητας μεγαλύτερης των 15 λίτρων. 32. «Μη διεισδυτικό σύστημα» σημαίνει ένα σύστημα μετασκευής στο οποίο το σύστημα καυσίμου με CNG δεν μεταβάλλει το πρωτότυπο σύστημα τροφοδοσίας κινητήρα με βενζίνη και αέρα. 33. «Σύστημα κυρίου - υποτελούς» σημαίνει ένα σύ στημα μετασκευής στο οποίο η μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου (Electronic Control Unit - ECU) CNG έχει την ικανότητα να μετατρέπει τη στρατηγική ελέγχου της ECU βενζίνης σε λειτουργία με CNG. 13 / 49

14 34. Τα εξαρτήματα CNG για χρήση σε οχήματα διακρί νονται, ως προς την πίεση εργασίας και την αποστολή τους: Κατηγορία 0: Εξαρτήματα υψηλής πίεσης, συμπερι λαμβανομένων σωλήνων και συνδέσμων, που περιέχουν CNG σε πίεση πάνω από 3 MPa και μέχρι 26 MPa. Κατηγορία 1: Εξαρτήματα μέσης πίεσης, συμπεριλαμβα νομένων σωλήνων και συνδέσμων, που περιέχουν CNG σε πίεση πάνω από 450 kpa και μέχρι 3000 kpa (3 MPa). Κατηγορία 2: Εξαρτήματα χαμηλής πίεσης, συμπερι λαμβανομένων σωλήνων και συνδέσμων, που περιέχουν CNG σε πίεση πάνω από 20 kpa και μέχρι 450 kpa. Κατηγορία 3: Εξαρτήματα μέσης πίεσης, όπως βαλβί δες ασφαλείας ή προστατευμένα από βαλβίδες ασφα λείας συμπεριλαμβανομένων σωλήνων και συνδέσμων, που περιέχουν CNG σε πίεση πάνω από 450 kpa και μέχρι 3000 kpa (3 MPa). Κατηγορία 4: Τμήματα σε επαφή με αέριο, που υπό κεινται σε πίεση κατώτερη από 20 kpa. Ένα εξάρτημα μπορεί να συνίσταται από περισσότε ρα του ενός μέρη, οπότε το καθένα από τα μέρη αυτά κατατάσσεται στη δική του κατηγορία όσον αφορά τη μέγιστη πίεση εργασίας και την αποστολή του. Άρθρο 3 Σύστημα CNG - Εξοπλισμός που προσαρτάται στη(ις) δεξαμενή(ές) ή στη(ις) φιάλη(ες) καυσίμου 14 / 49

15 1. Εξοπλισμός που προσαρτάται 1.1 Ένα σύστημα μετασκευής CNG περιλαμβάνει του λάχιστον τα ακόλουθα εξαρτήματα: α. δεξαμενή(ές) ή φιάλη(ες) καυσίμου. β. δείκτη πίεσης ή δείκτη στάθμης καυσίμου. γ. διάταξη εκτόνωσης της πίεσης (ενεργοποιούμενη από τη θερμοκρασία) δ. αυτόματη βαλβίδα φιάλης. ε. χειροκίνητη βαλβίδα. στ. ρυθμιστή πίεσης. ζ. ρυθμιστή ροής αερίου η. διάταξη περιορισμού της. πλεονάζουσας ροής 15 / 49

16 θ. διάταξη παροχής αερίου. ι. μονάδα ή υποδοχή πλήρωσης. ια. εύκαμπτη γραμμή καυσίμου. ιβ. άκαμπτη γραμμή καυσίμου. ιγ. ηλεκτρονική. μονάδα ελέγχου. ιδ. συνδέσμους. ιε. αεριοστεγές περίβλημα για τα στοιχεία εκείνα που τοποθετούνται επί της δεξαμενής καυσίμου. Αν το αεριοστεγές περίβλημα καταστρέφεται σε περίπτωση πυρκαγιάς, τότε η διάταξη εκτόνωσης της πίεσης μπο ρεί να καλύπτεται από το αεριοστεγές περίβλημα. 1.2 Το σύστημα CNG μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα: α. βαλβίδα ελέγχου ή βαλβίδα αντ. επιστροφής. β. βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης. γ. φίλτρο CNG 16 / 49

17 δ. αισθητήρα πίεσης και/ή θερμοκρασίας ε. σύστημα επιλογής καυσίμου και ηλεκτρικό σύστη μα. στ. Μια πρόσθετη αυτόματη βαλβίδα μπορεί να συν δυάζεται με το ρυθμιστή πίεσης. 2. Εξοπλισμός που προσαρτάται στη(τις) δεξαμενή(-ές) ή στη(τις) φιάλη(-ες) καυσίμου 2.1. Αυτόματη βαλβίδα Μια αυτόματη βαλβίδα φιάλης πρέπει να εγκαθί σταται απ' ευθείας πάνω στη δεξαμενή καυσίμου Η αυτόματη βαλβίδα φιάλης πρέπει να λειτουρ γεί έτσι ώστε η παροχή καυσίμου να διακόπτεται όταν διακόπτεται η λειτουργία του κινητήρα, άσχετα από τη θέση του διακόπτη εκκίνησης και να παραμένει κλει στή όσο χρόνο ο κινητήρας δεν λειτουργεί. Επιτρέπε ται καθυστέρηση 2 δευτερολέπτων για διαγνωστικούς σκοπούς Διάταξη εκτόνωσης της πίεσης Η διάταξη εκτόνωσης της πίεσης (ενεργοποιούμε-νη από τη θερμοκρασία) πρέπει να προσαρμόζεται στη δεξαμενή καυσίμου κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να εκφορτίζεται μέσα στο αεριοστεγές περίβλημα αν το αεριοστεγές αυτό περίβλημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παραγράφου του παρόντος άρθρου. 17 / 49

18 2.3. Βαλβίδα πλεονάζουσας ροής επί της δεξαμενής Η διάταξη περιορισμού της πλεονάζουσας ροής πρέπει να προσαρμόζεται στη(τις) δεξαμενή(-ές) καυ σίμου πάνω στην αυτόματη βαλβίδα φιάλης Χειροκίνητη βαλβίδα Μια χειροκίνητη βαλβίδα προσαρμόζεται σταθε ρά πάνω στη φιάλη και μπορεί να ενσωματωθεί στην αυτόματη βαλβίδα φιάλης Αεριοστεγές περίβλημα επί της(των) δεξαμενής(-ών) Στη(τις) δεξαμενή (-ές) καυσίμου, πάνω από τους συνδέσμους της (τους), πρέπει να τοποθετείται αεριοστεγές περίβλημα το οποίο ικανοποιεί τις απαι τήσεις των παραγράφων έως εκτός αν η (οι) δεξαμενή(-ές) εγκαθίσταται(-νται) στο εξωτερικό του οχήματος Το αεριοστεγές περίβλημα πρέπει να είναι σε ανοιχτή επαφή με την ατμόσφαιρα, όπου απαιτείται μέσω ελαστικού σωλήνα σύνδεσης και οδηγού διόδου που πρέπει να είναι ανθεκτικοί στο CNG Το άνοιγμα αερισμού του αεριοστεγούς περιβλή ματος δεν πρέπει να εκφορτίζεται σε θόλο τροχού, ούτε να σκοπεύει σε πηγές θερμότητας όπως ο σωλήνας εξαγωγής καυσαερίων Οποιοσδήποτε ελαστικός σωλήνας σύνδεσης και οδηγός διόδου στο κάτω μέρος του αμαξώματος του οχήματος για αερισμό του αεριοστεγούς περιβλήματος πρέπει να έχει ελάχιστο καθαρό άνοιγμα 450 mm2. 18 / 49

19 Το αεριοστεγές περίβλημα επί της δεξαμενής και οι ελαστικοί σωλήνες σύνδεσης πρέπει να είναι αεριοστεγείς σε πίεση 10 kpa χωρίς οποιαδήποτε πα ραμόρφωση. Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι αποδεκτή μια διαρροή η οποία δεν υπερβαίνει τα 100 cm3 ανά ώρα Ο ελαστικός σωλήνας σύνδεσης πρέπει να στε ρεώνεται στο αεριοστεγές περίβλημα και τον οδηγό δι όδου με σφιγκτήρες ή άλλα μέσα σύσφιγξης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δημιουργία αεριοστεγούς ένωσης Το αεριοστεγές περίβλημα επί της δεξαμενής το οποίο καλύπτει τα περελκόμενα στοιχεία της δεξαμενής είναι αναγκαίο όταν η δεξαμενή εγκαθίσταται στο χώρο αποσκευών ή επιβατών. Άρθρο 4 Εγκατάσταση Ι) Γενικά: Το σύστημα μετασκευής CNG εγκαθίσταται στο όχημα με τρόπο που ορίζεται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης, που προβλέπεται από τον κανονισμό αρ. 115 της ΟΕΕ/ΗΕ και οφείλει να πληροί επίσης και τις παρακάτω απαι τήσεις εγκατάστασης: 1. Το σύστημα CNG του οχήματος πρέπει να λειτουρ γεί κατά τρόπο ορθό και ασφαλή στην πίεση εργασίας και στις θερμοκρασίες λειτουργίας για τις οποίες έχει σχεδιαστεί και 19 / 49

20 εγκριθεί. 2. Όλα τα στοιχεία του συστήματος πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου ως επί μέρους στοιχεία σύμφωνα με τον κανονισμό αρ. 110 της ΟΕΕ/ΗΕ και πρέπει να φέρουν τη σήμανση που προβλέπεται από τον ανωτέ ρω κανονισμό και περιγράφεται στο Παράρτημα 4 της παρούσας. 3. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο σύστημα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση με CNG. 4. Όλα τα στοιχεία του συστήματος πρέπει να είναι στερεωμένα με κατάλληλο τρόπο. 5. Το σύστημα CNG δεν πρέπει να παρουσιάζει διαρ ροές, δηλαδή να παραμένει ελεύθερο από φυσαλίδες για τρία λεπτά. 6. Το σύστημα CNG πρέπει να εγκαθίσταται έτσι ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή προστασία έναντι ζημιάς, όπως ζημιά οφειλόμενη σε κινούμενα στοιχεία του οχήματος, σύγκρουση, χώματα ή λόγω φόρτω σης ή εκφόρτωσης του οχήματος ή μετακίνησης των φορτίων. 7. Δεν πρέπει να συνδέονται στο σύστημα CNG άλ λες συσκευές εκτός από εκείνες που είναι απόλυτα αναγκαίες για την ορθή λειτουργία του κινητήρα του μηχανοκίνητου οχήματος. 8. Κανένα επί μέρους στοιχείο του συστήματος CNG, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε προστατευτικών υλικών που αποτελούν τμήμα τέτοιων στοιχείων, δεν πρέπει να προεξέχει από το περίγραμμα του οχήματος, με εξαίρεση τη μονάδα πλήρωσης αν αυτή δεν προ εξέχει περισσότερο από 10 mm πέρα από το σημείο σύνδεσης. 9. Κανένα επί μέρους στοιχείο του συστήματος CNG δεν πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 20 / 49

21 μικρότερη των 100 mm από την εξάτμιση ή άλλη παρόμοια πηγή θερμότητας, εφό σον τέτοια στοιχεία δεν είναι επαρκώς θερμομονωμένα. ΙΙ) Δεξαμενή καυσίμου. Η εγκατάσταση της δεξαμενής καυσίμου CNG πρέπει να πληροί επιπλέον τις παρακάτω προδιαγραφές: 1. Η δεξαμενή καυσίμου πρέπει να είναι μόνιμα εγκα τεστημένη στο όχημα και να μην είναι τοποθετημένη στο χώρο του κινητήρα. 2. Η δεξαμενή καυσίμου πρέπει να εγκαθίσταται έτσι ώστε να μην υπάρχει επαφή μετάλλου με μέταλλο, εκτός από τα σημεία στερέωσης της(των) δεξαμενής(-ών). 3. Όταν το όχημα είναι έτοιμο για χρήση, η δεξαμενή καυσίμου δεν πρέπει να απέχει από την επιφάνεια του δρόμου λιγότερο από 200 mm. 4. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρ θρου δεν εφαρμόζονται αν η δεξαμενή προστατεύεται επαρκώς στο εμπρόσθιο μέρος και πλευρικά και κανένα μέρος της δεξαμενής δεν βρίσκεται χαμηλότερα από την προστατευτική αυτή κατασκευή. 5. Η(οι) δεξαμενή(-ές) ή φιάλη(-ες) καυσίμου πρέπει να τοποθετείται(-ούνται) και να στερεώνεται(-ονται) στο όχημα έτσι ώστε να μπορούν να απορροφούνται (χωρίς να προκαλείται καταστροφή ή φθορά) οι κατωτέρω επιταχύνσεις με τις δεξαμενές πλήρεις καυσίμου: 21 / 49

22 Οχήματα κατηγοριών Μ1 και Ν1: α) 20g κατά την κατεύθυνση της κίνησης (του οχή ματος) β) 8g οριζόντια και σε κατεύθυνση κάθετη στην κα τεύθυνση της κίνησης οχήματα κατηγοριών Μ2 και Ν2: α) 10 g κατά την κατεύθυνση της κίνησης (του οχή ματος) β) 5 g οριζόντια και σε κατεύθυνση κάθετη στην κα τεύθυνση της κίνησης οχήματα κατηγοριών Μ3 και Ν3: α) 6,6 g κατά την κατεύθυνση της κίνησης (του οχή ματος) β) 5 g οριζόντια και σε κατεύθυνση κάθετη στην κα τεύθυνση της κίνησης Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια υπολογιστική μέθοδος αντί πρακτικών δοκιμών αν η ισοδυναμία της μπορεί να καταδειχτεί από τον αιτούντα την έγκριση κατά τρόπο που να ικανοποιεί την υπηρεσία. 6. Όσον αφορά την τοποθέτηση της δεξαμενής καυσί μου οι ανωτέρω επιπλέον προδιαγραφές θα θεωρούνται ότι πληρούνται εφόσον ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις: 6.1 H δεξαμενή είναι στερεωμένη στο αυτοκίνητο όχη μα μέσω τουλάχιστον των παρακάτω: α. Δύο ιμάντες τοποθέτησης ανά δεξαμενή. 22 / 49

23 β. Τέσσερις κοχλίες, και γ. Κατάλληλους δακτυλιοειδείς συνδέσμους ή πλάκες αν τα κελύφη του αμαξώματος σε εκείνο το σημείο είναι μονού πάχους. Υποθέτοντας ότι το υλικό είναι κατηγορίας Fe 370, οι κοχλίες συγκράτησης θα είναι κατηγορίας 8,8 και θα φέρουν τις διαστάσεις που αναγράφονται στον παρα κάτω Πίνακα 2: Πίνακας 2 Περιεχόμενο δεξαμενής (λίτρα) Ελάχιστη διάσταση των δακτυλιοειδών συνδέσμων ή των πλακών (mm) Ελάχιστες διαστάσεις των ιμάντων της δεξαμενής (mm) Ελάχιστη διάμετρος πείρων (mm) 23 / 49

24 μέχρι 85 Εξωτερική διάμετρος x πάχος: 30 x 1,5 Εξωτερική διάμετρος x πάχος: 25 x 2,5 20 x 3 30 x 1, Εξωτερική διάμετρος x πάχος: 30 x 1,5 Εξωτερική διάμετρος x πάχος: 25 x 2,5 30 x 3 20 x 3 * 10 8 * / 49

25 Εξωτερική διάμετρος x πάχος: 50 x 2 Εξωτερική διάμετρος x πάχος: 30 x 3 50 x 6 50 x 3 ** ** περισσότερα των 150 θα πληροί τις διατάξεις του Κανονισμού 110 της ΟΕΕ/ΗΕ, 01 σειρά τροποποιήσεων, για κυλίνδρους * Σε αυτή την περίπτωση η δεξαμενή θα ασφαλίζεται με τουλάχιστον τρεις ιμάντες. ** Σε αυτή την περίπτωση η δεξαμενή θα ασφαλίζεται με τουλάχιστον τέσσερις ιμάντες. 6.2 Αν η δεξαμενή καυσίμου εγκατασταθεί πίσω από ένα κάθισμα, θα παρέχεται ένα ελεύθερο διάστημα τουλάχιστον 100 mm προς τη διαμήκη κατεύθυνση του οχήματος. Αυτός 25 / 49

26 ο ελεύθερος χώρος μπορεί να μοι ραστεί μεταξύ της δεξαμενής καυσίμου και του πίσω πλαισίου του αυτοκίνητου και μεταξύ του καθίσματος και της δεξαμενής. 6.3 Αν οι ιμάντες τοποθέτησης επίσης μεταφέρουν και τη μάζα της δεξαμενής καυσίμου, θα παρέχονται τουλάχιστον τρεις ιμάντες. 6.4 Οι ιμάντες τοποθέτησης της δεξαμενής θα εξα σφαλίζουν ότι η δεξαμενή καυσίμου δεν ολισθαίνει, πε ριστρέφεται ή μετακινείται. 6.5 Προστατευτικό υλικό, όπως πίλημα, δέρμα ή πλα στικό παρεμβάλλεται μεταξύ της δεξαμενής καυσίμου και των ιμάντων τοποθέτησης της δεξαμενής. Ωστόσο, στη θέση στερέωσης των δακτυλιοειδών συνδέσμων ή πλακών στο όχημα δεν πρέπει να υπάρχει συμπιεστό υλικό. 6.6 Θέση και πλαίσιο δεξαμενής καυσίμου Η δεξαμενή καυσίμου εγκαθίσταται στο χώρο αποσκευών ή στο χώρο επιβατών ή στο κάτω ή στο άνω μέρος του οχήματος. Απαγορεύεται η τοποθέτηση δεξαμενής στο χώρο του κινητήρα και στο εμπρόσθιο μέρος του οχήματος. Οι ιμάντες τοποθέτησης της δε ξαμενής, οι δακτυλιοειδείς σύνδεσμοι, οι πλάκες και κο χλίες θα ικανοποιούν τις προαναφερθείσες απαιτήσεις 6.1 έως 6.5 του παρόντος άρθρου Στην περίπτωση που η κυλινδρική δεξαμενή καυ σίμου εγκαθίσταται κατά το διαμήκη άξονα του οχήμα τος, θα υπάρχει μία εγκάρσια σύνδεση στο εμπρόσθιο τμήμα του πλαισίου της δεξαμενής ώστε να εμποδίσει την ολίσθησή της. Αυτή η εγκάρσια σύνδεση θα είναι: α. θα έχει τουλάχιστον το ίδιο πάχος με το πλαίσιο του κυλίνδρου, β. θα έχει τουλάχιστον 30 mm ύψος και η κορυφή του θα είναι τουλάχιστον 30 mm πάνω από τη βάση του κυλίνδρου, 26 / 49

27 γ. θα τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο κοντά, ακόμα και μέσα, στη θολωτή άκρη του κυλίνδρου. Ο όρος «εγκαθίσταται κατά το διαμήκη άξονα του οχή ματος» σημαίνει ότι ο άξονας της δεξαμενής καυσίμου σχηματίζει γωνία όχι παραπάνω από 30 ο σε σχέση με το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος. 7. Η δεξαμενή καυσίμου πρέπει να φέρει την παρα κάτω σήμανση: 7.1 Κάθε δεξαμενή καυσίμου πρέπει επίσης να φέρει πινακίδα σήμανσης με τα ακόλουθα στοιχεία που πρέπει να είναι ευανάγνωστα και ανεξίτηλα: α) αριθμό σειράς. β) χωρητικότητα σε λίτρα. γ) το σήμα «CNG». δ) πίεση λειτουργίας / πίεση δοκιμής (MPa). ε) μάζα (kg). στ) έτος και μήνα έγκρισης (π.χ. 96/01). ζ) σήμα έγκρισης σύμφωνα με το Παράρτημα / 49

28 Επιπλέον, σε κάθε δεξαμενή ο κατασκευαστής πρέπει να τοποθετεί σαφείς μόνιμες σημάνσεις ύψους του λάχιστον 6 mm. Η σήμανση πρέπει να γίνεται είτε με πινακίδες ενσωματωμένες στις επενδύσεις ρητίνης, με πινακίδες στερεωμένες με κολλητικό υλικό, σφραγίδες αποτυπωμένες, με τρόπο που να δημιουργούν χαμη λές καταπονήσεις, στα ενισχυμένα άκρα φιαλών τύπων σχεδίασης ΠΦΑ-1 και ΠΦΑ-2, είτε με συνδυασμούς των ανωτέρω. Οι κολλητές πινακίδες και η εφαρμογή τους πρέπει να είναι σύμφωνες με το πρότυπο ISO 7225, ή κάποιο ισοδύναμο. Πολλαπλές πινακίδες επιτρέπονται και ενδείκνυται να τοποθετούνται έτσι ώστε να μη σκι άζονται από τα στηρίγματα στερέωσης. Κάθε δεξαμενή σύμφωνη με την παρούσα παράγραφο πρέπει να φέρει την ακόλουθη σήμανση: α) Υποχρεωτικές πληροφορίες: i) «ΜΟΝΟ CNG» ii) «ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΧ/ΧΧΧΧ», όπου «XX/XXXX» δηλώνει το μήνα και το έτος λήξης. (Η ημερομηνία λήξης δεν πρέπει να υπερβαίνει την προδιαγεγραμμένη διάρκεια χρήσης. Η ημερομηνία λήξης μπορεί να τοποθετείται στη δεξαμενή κατά το χρόνο αποστολής, με την προϋπόθεση ότι οι δεξαμενές έχουν αποθηκευτεί σε ξηρό μέρος χωρίς εσωτερική πίεση.). iii) Στοιχεία ταυτότητας κατασκευαστή iv) Αναγνωριστικό δεξαμενής (αριθμός αναφοράς και αριθμός σειράς μοναδικός για κάθε δ. ε ξαμενή). v) Πίεση και θερμοκρασία εργασίας. 28 / 49

29 vi) Αριθμός κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ, μαζί με τον τύπο της δεξαμ. ενής και τον αριθμό καταχώρισης της πιστοποί ησης. vii) Διατάξεις και / ή βαλβίδες εκτόνωσης της πίεσης που έχουν πιστοποιηθεί για χρήση με τη δεξαμενή, ή τα μέσα παροχής πληροφοριών σχετικά με τα πιστοποιημένα συστήματα προστασίας έναντι πυρκαγιάς. viii) Όταν χρησιμοποιούνται πινακίδες, όλες οι δεξαμε νές πρέπει να έχουν ένα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης αποτυπωμένο σε εκτεθειμένη μεταλλική επιφάνεια ώστε να μπορεί να γίνεται αναγνώριση στην περίπτωση κα ταστροφής της πινακίδας. β) Προαιρετικές πληροφορίες: Μπορούν να παρατίθενται οι ακόλουθες προαιρετικές πληροφορίες σε ξεχωριστή πινακίδα: i) Περιοχή θερμοκρασιών αερίου, π.χ. -40 C έως 65 C. ii) Ονομαστική χωρητικότητα της δεξαμενής σε νερό με μέχρι δύο σημαντικούς αριθμούς, π.χ. 120 λίτρα. iii) Ημερομηνία αρχικής δοκιμής σε πίεση (μήνας και έτος). Οι σημάνσεις πρέπει να τοποθετούνται με τη σειρά που παρατίθεται πιο πάνω αλλά η συγκεκριμένη διευ-θέτησή τους μπορεί να μεταβάλλεται για να ταιριάζει με το διατιθέμενο χώρο. Ένα αποδεκτό παράδειγμα υποχρεωτικών πληροφοριών είναι το ακόλουθο: ΜΟΝΟ CNG 29 / 49

30 ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ../... Κατασκευαστής / Αριθμός αναφοράς / Αριθμός σειράς 20 MPa/15 C ECE R 110 ΠΦΑ-2 (Αρ. καταχώρησης) «Χρήση μόνο της Εγκεκριμένης από τον Κατασκευαστή Διάταξης Εκτόνωσης της Πίεσης» ΙΙΙ) Σωληνώσεις και λοιπός εξοπλισμός Η εγκατάσταση των σωληνώσεων και του λοιπού εξοπλισμού πρέπει να πληροί τις παρακάτω επιπλέον προδιαγραφές: 1. Άκαμπτες και εύκαμπτες γραμμές καυσίμου 1.1 Οι άκαμπτες γραμμές καυσίμου πρέπει να κατα σκευάζονται από χάλυβα χωρίς ραφή: είτε ανοξείδωτο χάλυβα ή χάλυβα με επικάλυψη ανθεκτική στη διάβρω ση. 1.2 Η άκαμπτη γραμμή καυσίμου μπορεί να αντικαθί σταται από εύκαμπτη γραμμή καυσίμου αν χρησιμοποι είται σε κατηγορία 0, 1 ή Οι άκαμπτες γραμμές καυσίμου πρέπει να ασφα λίζονται έτσι ώστε να μην υπόκεινται σε δονήσεις ή καταπονήσεις. 1.4 Οι εύκαμπτες γραμμές καυσίμου πρέπει να ασφα λίζονται έτσι ώστε να μην υπόκεινται 30 / 49

31 σε δονήσεις ή καταπονήσεις. 1.5 Στο σημείο στερέωσης, η γραμμή καυσίμου, εύκαμπτη ή άκαμπτη, πρέπει να προσαρμόζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει επαφή μετάλλου με μέταλλο. 1.6 Οι άκαμπτες ή εύκαμπτες γραμμές καυσίμου δεν πρέπει να βρίσκονται σε σημεία στα οποία εφαρμόζεται ο γρύλος ανύψωσης του οχήματος. 1.7 Σε περάσματα, οι γραμμές καυσίμου πρέπει να περιβάλλονται από προστατευτικό υλικό. 1.8 Σύνδεσμοι ή συνδέσεις αερίου μεταξύ εξαρτημά των Δεν επιτρέπονται ενώσεις με κασσιτεροκόλληση ή με συμπίεση Αγωγοί από ανοξείδωτο χάλυβα πρέπει να ενώ νονται μόνο με συνδέσμους από ανοξείδωτο χάλυβα Τα συγκροτήματα διανομής πρέπει να κατασκευ άζονται από υλικά που αντέχουν σε διάβρωση Οι άκαμπτες γραμμές καυσίμου πρέπει να συν δέονται με κατάλληλες ενώσεις, π.χ. διμερείς ενώσεις με συμπίεση σε χαλύβδινους σωλήνες και ενώσεις με διαμορφωμένα άκρα ελλειψοειδούς μορφής και στις δύο πλευρές Ο αριθμός των ενώσεων πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο. 31 / 49

32 1.8.6 Οι ενώσεις πρέπει να γίνονται σε θέσεις όπου είναι δυνατή η πρόσβαση για επιθεώρηση Σε χώρο επιβατών ή κλειστό χώρο αποσκευών οι γραμμές καυσίμου δεν πρέπει να έχουν μεγαλύτερο μήκος από εκείνο που λογικά απαιτείται και, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να προστατεύονται από αεριοστεγές περίβλημα και τον ελαστικό σωλήνα σύνδεσης και οδηγό διόδου στην ατμόσφαιρα, ικανοποιούμενων των απαιτή σεων των παραγράφων έως του άρθρου Οι διατάξεις της παραγράφου δεν εφαρ μόζονται για οχήματα κατηγοριών Μ2 ή Μ3 όπου οι γραμμές καυσίμου και οι συνδέσεις είναι εφοδιασμένες με μανδύα ανθεκτικό στο CNG ο οποίος έχει ανοιχτή σύνδεση με την ατμόσφαιρα. 1.9 Αυτόματη βαλβίδα Μια πρόσθετη αυτόματη βαλβίδα μπορεί να εγκα θίσταται στη γραμμή καυσίμου όσο το δυνατό πλησιέ στερα στο ρυθμιστή πίεσης Μονάδα ή υποδοχή πλήρωσης Η μονάδα πλήρωσης πρέπει να ασφαλίζεται ένα ντι περιστροφής και να προστατεύεται από ακαθαρσίες και νερό Όταν η δεξαμενή καυσίμου είναι εγκατεστημένη στο χώρο επιβατών ή σε κλειστό χώρο (αποσκευών) η μονάδα πλήρωσης πρέπει να βρίσκεται στο εξωτερικό του οχήματος ή στο χώρο του κινητήρα Σύστημα επιλογής καυσίμου και ηλεκτρική εγκα τάσταση 32 / 49

33 Τα ηλεκτρικά στοιχεία του συστήματος CNG πρέ πει να προστατεύονται έναντι υπερφορτίσεων Οχήματα με περισσότερα από ένα συστήματα καυσίμου πρέπει να έχουν σύστημα επιλογής καυσίμου που να εξασφαλίζει ότι δεν παρέχονται ταυτόχρονα στον κινητήρα περισσότερα από ένα είδος καυσίμου για πάνω από 5 δευτερόλεπτα. Τα οχήματα «δύο ειδών καυσίμου», τα οποία χρησιμοποιούν πετρέλαιο ως κύριο καύσιμο για την ανάφλεξη του μείγματος αερίου καυ σίμου / αέρα, επιτρέπονται σε περιπτώσεις όπου οι εν λόγω μηχανές και τα οχήματα ικανοποιούν υποχρεωτικά πρότυπα εκπομπών Οι ηλεκτρικές συνδέσεις και τα ηλεκτρικά μέρη του αεριοστεγούς περιβλήματος πρέπει να κατασκευά ζονται έτσι ώστε να μη δημιουργούνται σπινθήρες Οι σωληνώσεις πρέπει επιπλέον να φέρουν, ανά λογα με την κατηγορία τους, και την παρακάτω σή μανση: ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑ Κάθε ελαστικός σωλήνας πρέπει να φέρει, σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα των 0,5 m, τις ακόλουθες ευανάγνωστες και ανεξίτηλες αναγνωριστικές σημάν σεις που αποτελούνται από χαρακτήρες, αριθμούς ή σύμβολα Την εμπορική ονομασία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή Το έτος και το μήνα κατασκευής Τη σήμανση του μεγέθους και του τύπου 33 / 49

34 Το αναγνωριστικό σήμα «CNG κατηγορία 0» Κάθε σύνδεσμος πρέπει να φέρει την εμπορική ονομασία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή της συναρμολόγησης ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑ Κάθε ελαστικός σωλήνας πρέπει να φέρει, σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα των 0,5 m, τις ακόλουθες ευανάγνωστες και ανεξίτηλες αναγνωριστικές σημάν σεις που αποτελούνται από χαρακτήρες, αριθμούς ή σύμβολα Την εμπορική ονομασία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή Το έτος και το μήνα κατασκευής Τη σήμανση του μεγέθους και του τύπου Το αναγνωριστικό σήμα «CNG κατηγορία 1» Κάθε σύνδεσμος πρέπει να φέρει την εμπορική ονομασία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή της συναρμολόγησης ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΚΑ ΤΗΓΟΡΙΑ Κάθε ελαστικός σωλήνας πρέπει να φέρει, σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα των 0,5 m, τις ακόλουθες ευανάγνωστες και ανεξίτηλες αναγνωριστικές σημάν σεις που 34 / 49

35 αποτελούνται από χαρακτήρες, αριθμούς ή σύμβολα Την εμπορική ονομασία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή Το έτος και το μήνα κατασκευής Τη σήμανση του μεγέθους και του τύπου Το αναγνωριστικό σήμα «CNG κατηγορία 2» Κάθε σύνδεσμος πρέπει να φέρει την εμπορική ονομασία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή της συναρμολόγησης. Άρθρο 5 Ειδικές διατάξεις 1. Ειδικές διατάξεις σχετικές με τη δεξαμενή καυσί μου: 1.1. Διάρκεια χρήσης 35 / 49

36 Η διάρκεια χρήσης μιας δεξαμενής καυσίμου πρέπει να ορίζεται από τον κατασκευαστή και μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις εφαρμογές. Ο ορισμός της διάρκειας χρήσης βασίζεται σε πλήρωση των φιαλών 1000 φορές το χρόνο με ελάχιστο πληρώσεις. Η μέγιστη δι άρκεια χρήσης πρέπει να είναι 20 χρόνια Περιοδική επαναπιστοποίηση Πρέπει να ακολουθούνται οι παρεχόμενες από τον κατασκευαστή των φιαλών συστάσεις για περιοδική επαναπιστοποίηση με οπτικό έλεγχο ή δοκιμές κατά τη διάρκεια χρήσης, με βάση τη χρήση. Κάθε φιάλη πρέπει να υφίσταται οπτικό έλεγχο τουλάχιστον κάθε 48 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης χρήσης στο όχημα (ταξινόμηση οχήματος), και κατά τη χρονική στιγμή οποιασδήποτε επανεγκατάστασης, για εξωτε ρική ζημιά και φθορά, περιλαμβανομένων των ιμάντων κάτω από το υποστήριγμα. Ο οπτικός έλεγχος πρέπει να γίνεται από αρμόδιο όργανο, που θα ορισθεί από τη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τις προδια γραφές του κατασκευαστή: φιάλες χωρίς πινακίδα που να περιέχει υποχρεωτικές πληροφορίες ή με πινακίδες που περιέχουν υποχρεωτικές πληροφορίες οι οποίες είναι δυσανάγνωστες καθ' οιονδήποτε τρόπο πρέπει να αποσύρονται από τη χρήση. Αν η φιάλη μπορεί να αναγνωριστεί θετικά από τον κατασκευαστή και τον αριθμό σειράς, μπορεί να τοποθετηθεί μια πινακίδα αντικατάστασης, ώστε να επιτραπεί η διατήρηση της φιάλης σε χρήση Φιάλες που έχουν εμπλακεί σε συγκρούσεις Οι φιάλες που έχουν εμπλακεί σε σύγκρουση του οχή ματος πρέπει να επανελέγχονται από όργανο εξουσιο δοτημένο από τον κατασκευαστή ή από αρμόδιο όργανο, που θα ορισθεί από τη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημά των του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Φιάλη που δεν έχει υποστεί καμιά ζημιά από τη σύγκρουση μπορεί να τεθεί ξανά σε χρήση, διαφορετικά πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή για εκτίμηση Φιάλες που έχουν εμπλακεί σε πυρκαγιές Φιάλες που έχουν εκτεθεί σε πυρκαγιά πρέπει να επανελέγχονται από όργανο εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή ή να απορρίπτονται και να αποσύρονται από τη χρήση. 36 / 49

37 2. Όλα τα μετασκευασμένα συστήματα, που εγκαθί στανται σε όχημα που ανήκει στην κατηγορία όπως ορίζεται στο Άρθρο 2 της παρούσας και αναφέρεται στο δελτίο κοινοποίησης της έγκρισης τύπου εξοπλισμού μετασκευής CNG σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 115 της ΟΕΕ/ΗΕ, αναγνωρίζονται από μία πινακίδα, όπου αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης, σύμφωνα με το υπό δειγμα του Παραρτήματος 5 της παρούσας. Αυτή η πινακίδα πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένη στο σώμα του οχήματος, πρέπει να είναι ευανάγνωστη και ανθεκτική και την ευθύνη της τοποθέτησης της πινα κίδας αυτής την έχει ο εγκαταστάτης του μετασκευα σμένου συστήματος. 3. Διαδικασία ελέγχου διαρροής για συστήματα με τασκευής πεπιεσμένου φυσικού αερίου Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ο υπεύθυνος εγκατάστασης θα πραγματοποιήσει τον προβλεπόμενο έλεγχο συναρμολόγησης και τις διαδικασίες εκκίνησης που περιγράφονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης. Αφού το σύστημα έχει πληρωθεί με CNG, στην πίεση λει τουργίας του, είναι απαραίτητο να ελεγχθούν με έναν ανιχνευτή αερίου όλες οι συναρμογές και οι συνδέσεις του συστήματος. Οι σωληνοειδείς βαλβίδες θα πρέπει να βρίσκονται στην ανοιχτή θέση ώστε να υποβάλλουν όλα τα στοιχεία του συστήματος στην πίεση λειτουργί ας. Καμία ένδειξη διαρροής δεν επιτρέπεται. 4. Στον κάτοχο του οχήματος θα παραδίδεται το «Εγ χειρίδιο συντήρησης τελικού χρήστη» για το εν λόγω σύστημα. Αντιστοίχως, θα παραδίδεται στον κάτοχο του οχήμα τος το «Εγχειρίδιο εγκατάστασης» του συστήματος. 37 / 49

38 Τα εγχειρίδια «Εγχειρίδιο συντήρησης τελικού χρή στη» και «Εγχειρίδιο εγκατάστασης» θα έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με ευθύνη του κατασκευαστή ή αντιπροσώπου στη χώρα ή εμπόρου του μετασκευα σμένου συστήματος CNG, και θα περιέχουν τα καθορι ζόμενα στον Κανονισμό Αρ. 115 της ΟΕΕ/ΗΕ,. 5. Αναγνώριση οχημάτων κατηγοριών Μ2 και Μ3 που κινούνται με CNG. 5.1 Οχήματα κατηγοριών Μ2 και Μ3 εξοπλισμένα με σύστημα CNG πρέπει να φέρουν πινακίδα όπως ορίζεται στο παράρτημα Η πινακίδα πρέπει να είναι τοποθετημένη στο εμπρόσθιο και το οπίσθιο μέρος του οχήματος της κα τηγορίας M2 ή M3 και στο εξωτερικό των θυρών στη δεξιά πλευρά. Άρθρο 6 Ειδικός τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ έγκρισης της διασκευής (μετασκευής) οχήματος μετά την εγκατάσταση συστήματος CNG και ενημέρωση της άδειας κυκλοφορίας του 1. Ειδικός Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ 38 / 49

39 Μετά την εγκατάσταση σε όχημα συστήματος πεπιε σμένου φυσικού αερίου, δηλαδή των συσκευών και των εξαρτημάτων που του προσδίδουν την ικανότητα να χρησιμοποιεί για την κίνησή του και CNG, διενεργείται ειδικός τεχνικός έλεγχος από ΚΤΕΟ για την έγκριση της διασκευής (μετασκευής). Σκοπός του κατά τα ανωτέρω ειδικού ελέγχου από τα ΚΤΕΟ είναι να διαπιστωθεί αν η γενόμενη μετασκευή πληροί τους όρους της παρούσας απόφασης. Η ακολουθούμενη διαδικασία έχει ως εξής: 1.1. Δικαιολογητικά για τη διενέργεια από ΚΤΕΟ του ειδικού ελέγχου διασκευής Πριν από την έναρξη του ειδικού ελέγχου διασκευής του οχήματος, ο κάτοχος του οχήματος ή ο εκπρόσωπός του : Υποβάλλει: α. Αίτηση για τη διενέργεια του ειδικού ελέγχου δια σκευής και έκδοση πρακτικού έγκρισης της διασκευής (μετασκευής) β. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του διενεργήσαντος τη με τασκευή (διασκευή) του οχήματος υπευθύνου τεχνικού σύμφωνα με το κείμενο του Παραρτήματος 1 της πα ρούσας. Επιδεικνύει : α. Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος β. Το ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), στο οποίο δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, εφόσον το όχημα έχει τη σχετική υποχρέωση. 39 / 49

40 γ. Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προ βλεπόμενο από το νόμο ειδικό τέλος για τη διενέργειά του (Δημόσια ΚΤΕΟ) ή την απόδειξη ή το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (Ιδιωτικά ΚΤΕΟ). δ. Το πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς και το πρωτό τυπο δελτίο παροχής υπηρεσιών για την τοποθέτηση του. Από τα παραστατικά αυτά προκύπτει ότι όλα τα χρησιμοποιηθέντα εξαρτήματα και υλικά είναι καινουργή και αμεταχείριστα και θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος. Επικυρωμένα φωτ/φα των δικαιολογητικών αυτών τηρούνται στο αρχείο του ΚΤΕΟ. Εάν δεν υποβληθούν ή επιδειχθούν τα ανωτέρω δικαι ολογητικά δε διενεργείται ο ειδικός έλεγχος διασκευής του οχήματος. 1.2 Διενέργεια στο ΚΤΕΟ του ειδικού ελέγχου δια σκευής (μετασκευής) Κατά τον ειδικό τεχνικό έλεγχο μετασκευασμένου οχήματος με την εγκατάσταση συστήματος CNG διε νεργούνται από το ΚΤΕΟ οι ακόλουθοι έλεγχοι: α. Ελέγχεται αν τα εξαρτήματα που αναφέρονται στο Υπεύθυνη δήλωση, του διενεργήσαντος τη μετασκευή (διασκευή) του οχήματος υπευθύνου τεχνικού του Πα ραρτήματος 1 της παρούσας είναι εγκατεστημένα και τα συστήματα και εξαρτήματα που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 της παρούσας είναι κοινο ποιημένα. β. Διενεργούνται οπτικοί έλεγχοι για τα στοιχεία της εγκατάστασης που αναφέρονται στα άρθρα 3 παρ. 2.5, 4 και 5 της παρούσας απόφασης, και εξειδικεύονται με εγκύκλιο που εκδίδει η αρμόδια Διεύθυνση του Υπ Υ.ΜΕ.ΔΙ. γ. Ελέγχεται αν τα διάφορα εξαρτήματα και στοιχεία της εγκατάστασης, καθώς και το όχημα φέρουν την προβλεπόμενη στα άρθρα 4 και 7 και τα Παραρτήματα 4 έως και 7 της παρούσας, σήμανση. 40 / 49

41 δ. Διενεργείται έλεγχος καυσαερίων του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που εφαρμόζονται κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο Οχημάτων καθώς και έλεγχος με τις αυτές διατάξεις, σε περίπτωση δι απίστωσης εμφανών ελλείψεων, ιδιαίτερα αυτών που έχουν άμεση επίπτωση στην οδική ασφάλεια. Τα απο τελέσματα του ελέγχου καυσαερίων αναγράφονται στο πρακτικό που συντάσσεται στο ΚΤΕΟ Έκδοση από το ΚΤΕΟ πρακτικού έγκρισης της διασκευής (μετασκευής) οχήματος μετά την εγκατά σταση συστήματος CNG και έκδοση νέας άδειας κυ κλοφορίας α. Το πρακτικό έγκρισης της διασκευής (μετασκευής) οχήματος μετά την εγκατάσταση συστήματος CNG χο ρηγείται εφόσον κατά τους αναφερόμενους στην προη γούμενη υποπαράγραφο 1.2 δεν υπάρξουν παρατηρήσεις και δε διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις κατά τους ελέγχους του εδαφίου 1.2.γ. β. Το πρακτικό έγκρισης της διασκευής (μετασκευής) εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για τον κάτοχο του οχήματος, ένα για την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που θα εκδώσει της νέα άδεια κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε επόμενη παράγραφο της παρούσας και ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ. γ. Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία αποστέλ λεται το πρακτικό μαζί με την υπεύθυνη δήλωση του αδειούχου εγκαταστάτη της προηγουμένης παραγρά φου, εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας με την αναγραφή χρησιμοποιούμενο καύσιμο είναι και/ή το CNG, αφορά μετασκευασμένο όχημα CNG. : 1.4 Ακύρωση ΔΤΕ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλο φορίας του ΟΕΠΣΑΠ. 41 / 49

42 Αν κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος κατά τα ανωτέρω διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλεί ψεις τότε αφαιρείται το ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγ χου (ΔΤΕ), εφόσον υπάρχει και επί πλέον τα στοιχεία κυκλοφορίας στην περίπτωση των επικίνδυνων ελλείψε ων, ανεξαρτήτως αν το όχημα είναι ή όχι εφοδιασμένο με ΔΤΕ. Για τη χορήγηση νέου ΔΤΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ /123/85 Υ.Α. (Β'781), όπως ισχύει. Άρθρο 7 Έγκριση εξοπλισμού μετασκευής CNG 1. Ένα σύστημα εξοπλισμού μετασκευής CNG πρέπει να είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με τον κανονισμό αρ. 115 της ΟΕΕ/ΗΕ όπως κάθε φορά ισχύει και να φέρει τη σήμανση του Παραρτήματος 5 της παρούσας. Ένα σύστημα εξοπλισμού μετασκευής CNG περιλαμ βάνει: Δεξαμενή καυσίμου Εξαρτήματα που προσαρμόζονται στη δεξαμενή καυ σίμου 2/ Όργανο ένδειξης στάθμης ή πίεσης 42 / 49

43 Ανακουφιστική βαλβίδα (βαλβίδα εκτόνωσης) Τηλεχειριζόμενη αυτόματη βαλβίδα με βαλβίδα υπερ χείλισης Συσκευή ανακούφισης της πίεσης (ασφάλεια) Αεριοστεγές περίβλημα Ρυθμιστής πίεσης 2/ Αυτόματη βαλβίδα 2/ Βαλβίδα ελέγχου 2/ Εύκαμπτη γραμμή ή σωλήνα καυσίμου 2/ Μονάδα πλήρωσης 2/ Αναμικτήρας καυσίμου / αέρα (εγχυτήρας) Ρυθμιστής ροής αερίου Αναμικτήρας καυσίμου / αέρα (εξαερωτήρας) 43 / 49

44 Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου 2/ Αισθητήρας πίεσης / θερμοκρασίας 2/ Φίλτρο CNG 2/ 2/ μπορεί να μην περιλαμβάνονται 2. Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος φυσικού αερίου που αναφέρονται παρακάτω, εφόσον χρησιμοποιούνται, πρέπει να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τον κανονισμό αρ. 110 της ΟΕΕ/ΗΕ όπως κάθε φορά ισχύει και να φέρουν τη σήμανση του παραρτήματος 4 της παρούσας. Εξαρτήματα του συστήματος φυσικού αερίου που πρέπει να φέρουν έγκριση είναι: Δεξαμενή(ές) ή φιάλη(ες) καυσίμου Δείκτης πίεσης Βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης Αυτόματη(ες) βαλβίδα(ες) 44 / 49

45 Βαλβίδα υπερχείλισης Αεριοστεγές περίβλημα Ρυθμιστής(ές) πίεσης Βαλβίδα(ες) αντεπιστροφής Διάταξη εκτόνωσης της πίεσης Χειροκίνητη βαλβίδα Εύκαμπτες γραμμές καυσίμου Μονάδα ή υποδοχή πλήρωσης Εγχυτήρας(ες) αερίου Ρυθμιστής ροής αερίου Μονάδα ανάμιξης αερίου καυσίμου / αέρα (καρμπυ ρατέρ) 45 / 49

46 Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου Αισθητήρας(ες) πίεσης και θερμοκρασίας Φίλτρο CNG 3. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι αντιπρόσω ποι ή εισαγωγείς ή εγκαταστάτες των συστημάτων, συσκευών και εξαρτημάτων που προορίζονται για τη μετασκευή οχημάτων που θα κινούνται και με φυσικό αέριο υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών Με ταφορών & Δικτύων, τις εγκρίσεις (μαζί με τις αναγκαίες προσθήκες, δελτίο πληροφοριών κλπ ) για τα εν λόγω συστήματα, συσκευές και εξαρτήματα σύμφωνα με τους κανονισμούς αρ. 115 και αρ. 110 της ΟΕΕ/ΗΕ. Οι εγκρίσεις αυτές, προερχόμενες από το εξωτερικό, πρέπει να είναι θεωρημένες για την γνησιότητά τους σύμφωνα με τις διατάξεις της υ.α /77 (Β 1318) όπως ισχύει. Οι ίδιες εγκρίσεις αυτές συνοδεύονται και με υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, του αντιπροσώπου ή εισαγωγέα ή εγκαταστάτη, με το κείμενο του Παραρτήματος 3. Οι εγκρίσεις σύμφωνα με τον κανονισμό αρ. 115 της ΟΕΕ/ΗΕ θα συνοδεύονται και από τα αντίστοιχα πρω τότυπα ή αντίγραφα των εγχειριδίων «εγκατάστασης» και «τελικού χρήστη» που προβλέπει ο ανωτέρω κανο νισμός, επίσης θα υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων) πίνακας, υπόδειγμα του οποίου δίνεται με τον παρακάτω Πίνακα 3, σύμφωνα με τον κανονισμό αρ. 115 της ΟΕΕ/ΗΕ. Πίνακας 3: Τύπος(οι) οχήματος για τον οποίο έχει πιστοποιηθεί ο εξοπλισμός μετασκευής 46 / 49

47 Η Δ/νση Τεχνολογίας κοινοποιεί σ όλες τις Δ/νσεις Με ταφορών και ΚΤΕΟ των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή αναρτά στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου τα δελτία κοινοποίησης των εγκρίσεων των συστημάτων, συσκευών και εξαρτημάτων που προορίζονται για τη μετασκευή οχη μάτων που θα κινούνται και με φυσικό αέριο. Για τη χορή γηση του ανωτέρω δελτίου κοινοποίησης τη συμπλήρωση, επέκταση, ενημέρωση, τροποποίηση ή διόρθωση του, ο αιτών υποβάλει παράβολο ίσο με το 1/5 του παραβόλου που προβλέπεται από την Κ.Υ.Α. Φ.23/51193/5992 (Β' 786/ ) για τη χορήγηση του δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου οχήματος κατηγορίας Μ1 στο κωδικό που υφίσταται για τα αντίστοιχα παράβολα της κατηγορίας αυτής. Άρθρο 8 Περιοδικός τεχνικός έλεγχος οχημάτων που κινούνται με CNG μετά από μετασκευή 1. Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο, ο κάτοχος του μετασκευασμένου οχήματος, υποχρεούται να υποβάλλει στο ΚΤΕΟ υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του αρμοδίου τεχνικού με το κείμενο του Παραρτήματος 2. Η υπεύθυνη δήλωση δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου του υπευθύνου τεχνικού πέραν του επταημέρου από την ημερομηνία προσκόμισης του αυτοκινήτου για τεχνικό έλεγχο. 2. Κατά τον σύμφωνα με τα ανωτέρω τεχνικό έλεγ χο του οχήματος, πέραν των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις ελέγχων για την έκδοση Δελτίου Τεχνικού 47 / 49

48 Ελέγχου, θα διενεργούνται και οι ακόλουθοι έλεγχοι: α. Οπτικός έλεγχος των στοιχείων της εγκατάστασης που εξειδικεύονται με εγκύκλιο που εκδίδει η αρμόδια Διεύθυνση του Υπ Υ.ΜΕ.ΔΙ. β. Εξετάζεται αν η δεξαμενή πρέπει να αντικατασταθεί λόγω παρόδου εικοσαετίας προ του χρόνου του επόμε νου τεχνικού ελέγχου. Σε τέτοια περίπτωση σημειώνεται στο δελτίο ελέγχου ως χρόνος επόμενου ελέγχου, η ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχει πραγματο ποιηθεί η αντικατάσταση αυτή. Άρθρο 9 Τελικές διατάξεις 1. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 6, 7 και 8, παράγραφος 1, της παρούσας απόφασης, τιμωρού νται με τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 1108/1980 κυρώσεις. 2. Επισυνάπτονται στην παρούσα τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 48 / 49

49 Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 49 / 49

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25225 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1600 4 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35075/2205/09 Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξο πλισμού με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 195 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΦΑ1/70748/4509 Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξο πλισμού με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 195 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΦΑ1/70748/4509 Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξο πλισμού με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32629 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2754 18 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΦΑ1/21935/756 Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξο πλισμού με τον

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: Μαρίνος Ανδρέου Επιβλέπων Καθηγητής:Ματζινος Παναγιωτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Το υγραέριο LPG

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21 10.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1009/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τα προστατευτικά τροχών ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel)

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 1 Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 2 Φυσικό Αέριο ιστορική ανάδρομη Η κίνηση με αέρια καύσιμα για αυτοκίνητα δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1005/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των συστημάτων ρυμούλκησης μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Οι προβολείς στραμένοι στο CNG. Μικρές και μεγάλες αλήθειες για το Φυσικό Αέριο Κίνησης Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 15 Ιούλιος :37

Οι προβολείς στραμένοι στο CNG. Μικρές και μεγάλες αλήθειες για το Φυσικό Αέριο Κίνησης Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 15 Ιούλιος :37 Η δημοσίευση της Υ.Α. (ΦΕΚ 1466 Β/05-06-2014),, για την μετατροπή των κινητήρων οχημάτων σε διπλού καυσίμου με φυσικό αέριο (CNG), σύμφωνα με τον Κανονισμό R 110/ΟΕΕ/ΗΕ σηματοδοτεί και την έναρξη των μετατροπών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ / Απόσυρση οχημάτων - Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του

Αριθμ. οικ / Απόσυρση οχημάτων - Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του Αριθμ. οικ. 125494/25.9.2009 Απόσυρση οχημάτων - Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006 Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/4-10-2006 ΦΕΚ Β/1468/2006 Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31339 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2733 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΦΑ1/59683/3936 Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξο πλισμού με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2015

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (O.M.A.E) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΠ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 2.1 Εφεδρικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Αυτό το κεφάλαιο έχει σκοπό να δώσει πληροφορίες για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την τροποποίηση και τη συντήρηση συστημάτων για τη συλλογή αναθυμιάσεων κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 49958/6532/13 (ΦΕΚ Β 3359 / ) Τελευταία τροποποίηση με την υα 51420/2811/2016 (ΦΕΚ Β 3608/ )

ΥΑ 49958/6532/13 (ΦΕΚ Β 3359 / ) Τελευταία τροποποίηση με την υα 51420/2811/2016 (ΦΕΚ Β 3608/ ) [Το παρόν συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τις υπηρεσίες. Παρατίθεται για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, πριν την εφαρμογή να ελέγχεται η ακρίβεια της κωδικοποίησης] ΥΑ 49958/6532/13 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω :

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω : ΑΔΑ: Ω13Μ4653ΟΞΩ5Π INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.06.27 11:13:24 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗ - ΜΕΤΡΗΤΗ

ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗ - ΜΕΤΡΗΤΗ EN ISO 9001:000 ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗ - ΜΕΤΡΗΤΗ (ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ. ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 0,5 ΕΩΣ 5 BAR ΠΙΕΣΗ ΕΞΟΔΟΥ 5 MBAR) ΣΥΝΤΑΞΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.5.2010 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 122/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 406/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

1517 Κ.Δ.Π. 334/2000

1517 Κ.Δ.Π. 334/2000 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3451, 24.11.2000 1517 Κ.Δ.Π. 334/2000 Αριθμός 334 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Πιεσόμετρα Ελαστικών Μηχανοκίνητων Οχημάτων) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου,

Διαβάστε περισσότερα

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81).

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81). Αριθµ. οικ. 125494/09 (ΦΕΚ 2082 Β/28-9-2009 ) : Καθορισµός διαδικασιών και λεπτοµερειών για την εφαρµογή του άρθρου 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα Αντιµετώπισης της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 /07/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣEΙΣ ΤΕΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΗΜΑΤΩΝ & 17557/1786 ΤΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ /6532: Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών ο- χημάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Αριθμ /6532: Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών ο- χημάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθμ. 49958/6532: Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών ο- χημάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α)του άρθρου 88 του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Υγραεριοκίνησης

Ημερίδα Υγραεριοκίνησης 1 ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ LPG, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ CNG ΕΝΟΤΗΤΑ: Τεχνολογία εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) οχημάτων αερίου 2 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ - ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Π για τους Τεχνίτες Οχημάτων αερίων Καυσίμων

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Π για τους Τεχνίτες Οχημάτων αερίων Καυσίμων ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Π για τους Τεχνίτες Οχημάτων αερίων Καυσίμων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της παρ 4α του άρθρου 9 του ν. 3710/2008 «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 216) β) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1875 12 Σεπτεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4113.249/01/2008 Αποδοχή τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Ασφα λείας για ταχύπλοα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 3596 Κ.Δ.Π. 613/2003 Αρ. 3739, 25.7.2003 Αριθμός 613 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ INERGEN 200 & 300 Bar ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1.0 Γενικά 1 2.0 Περιγραφή Υλικού 1 3.0 ιάθεση 2 4.0 Εγκατάσταση 2 5.0 Λειτουργία Συστήµατος 2 6.0 Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2269 12 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 42096/5050 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορι σμός τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

1 Μάρκα (εμπορική επωνυμία κατασκευαστή): Τ ύ π ο ς Παραλλαγή Εμπορική ονομασία:...

1 Μάρκα (εμπορική επωνυμία κατασκευαστή): Τ ύ π ο ς Παραλλαγή Εμπορική ονομασία:... Δελτίο πληροφοριών για έκδοση έγκρισης ΜΟΙΚ Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά (Συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο και θεωρείται από το φορέα ελέγχου) Γενικά 1 Μάρκα (εμπορική επωνυμία κατασκευαστή):...

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Apostol [Πληκτρολογήστε την επωνυμία της εταιρείας] [Ημερομηνία] Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ ως προμηθευτή σας για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451, Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451, 24.11.2000 Αριθμός 332 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Ακλοολόμετρα και Αραιόμετρα Αλκοόλης) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ TRIAL 4Χ4

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ TRIAL 4Χ4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ TRIAL 4Χ4 2010 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ TRIAL ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι αγώνες Τrial εκτός δρόμου δέχονται συμμετοχές αυτοκινήτων εκτός δρόμου, με άδεια κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.: 11322/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1224Β Αριθμ. 11322/09 (ΦΕΚ 1224 Β/22-6-2009) : Τροποποίηση της υπ αριθμ. 514170/Ειδ. υπ αριθμ. 64/ 26.4.1995 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D045884/03 ANNEX 17.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D045884/03 ANNEX 17. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5365/17 ADD 6 ENT 13 ENV 28 MI 46 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 16 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 43(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4503 Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015 387 Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός αποδεκτών αποκλίσεων μεταχειρισμένων λεωφορείων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος?

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Δρ Αθανάσιος Βαζούρας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dli 1 Παρουσίαση Δρ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

ROTAX MOJO MAX CHALLENGE Technical Regulations 2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 125 ΜΙΝΙ ΜΑΧ ΚΑΙ ΤΟ 125 MICRO MAX

ROTAX MOJO MAX CHALLENGE Technical Regulations 2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 125 ΜΙΝΙ ΜΑΧ ΚΑΙ ΤΟ 125 MICRO MAX ROTAX MOJO MAX CHALLENGE Technical Regulations 2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 125 ΜΙΝΙ ΜΑΧ ΚΑΙ ΤΟ 125 MICRO MAX 9.10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (έξω από την σφραγίδα του κινητήρα)για ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΡΤ 125 ΜΙΝΙ ΜΑΧ (10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2015

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (O.M.A.E) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΠ.Α.) Οι όποιες αλλαγές/προσθήκες σε σχέση με την πρώτη δημοσίευση εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

HDS 5/15 U. Καινοτόμος «όρθιου τύπου» σχεδιασμός. Συμπαγής σχεδιασμός

HDS 5/15 U. Καινοτόμος «όρθιου τύπου» σχεδιασμός. Συμπαγής σχεδιασμός Μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού της πρώτης επαγγελματικής κατηγορίας, με ανταγωνιστική τιμή. Ο καινοτόμος σχεδιασμός "όρθιου τύπου" εξασφαλίζει άριστη ευελιξία και εργονομία. Ιδιαίτερα φιλικό

Διαβάστε περισσότερα

Tinj_gas = Tinj_b * (K1(rpm,Tinj_b)/128) * K2(Gas_Pressure) * K3(Water_Temp) * K4(Gas_Temp) Χρόνος Ψεκασμού Αερίου. Χρόνος Ψεκασμού Βενζίνης

Tinj_gas = Tinj_b * (K1(rpm,Tinj_b)/128) * K2(Gas_Pressure) * K3(Water_Temp) * K4(Gas_Temp) Χρόνος Ψεκασμού Αερίου. Χρόνος Ψεκασμού Βενζίνης Χρόνος Ψεκασμού Αερίου Tinj_gas = Χρόνος Ψεκασμού Βενζίνης Tinj_b * Συντελεστής Χαρτογράφησης MAP Βενζίνης (K1(rpm,Tinj_b)/128) * Πίεση Αερίου Θερμοκρασία Νερού Θερμοκρασία Αερίου K2(Gas_Pressure) * K3(Water_Temp)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 462 13 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 84761/3.8.2006 (ΦΕΚ 1088/τ.Β ) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης λυμάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων, πλυντηρίων

Διαβάστε περισσότερα

microflex 933 / 936 / 13400

microflex 933 / 936 / 13400 Product Information PI 933 / 936 / 13400 _2814 microflex 933 / 936 / 13400 Σύστημα Καθαρισμού Βαλβίδων με Κόκκους ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Καθαρίζει αποτελεσματικά, με τη χρήση ειδικά κατασκευασμένων κόκκων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 4 / 9 / Αρ. Πρωτ. Ζ3-654 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα 4 / 9 / Αρ. Πρωτ. Ζ3-654 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα 4 / 9 / 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Τµήµα Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 101 81 Αθήνα Πληροφορίες : Κ. Ζήσης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 22 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με

Κανονισμοί δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 22 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με Ε.Ε. Παρ. III(I) 465 Κ.Δ.Π. 120/2004 Αρ. 3&15, 5.3.2004 Αριθμός 120 Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Γενικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3911, 22.10.2004 7356 Κ.Δ.Π. 752/2004 Αριθμός 752 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 18(1) του 2000 18(1) τόυ 2002. Ο Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ ΙV : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Μ Ε Ρ Ο Σ ΙV : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Μ Ε Ρ Ο Σ ΙV : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τ-7 Εκτύλιξη - ρύθμιση - πρόσδεση αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα Ημερομηνία Ώρα εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) 16085/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0132 (NLE) ENV 824 COMER 218 SAN 214 OC 11

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) 16085/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0132 (NLE) ENV 824 COMER 218 SAN 214 OC 11 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) 16085/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0132 (NLE) ENV 824 COMER 218 SAN 214 OC 11 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ II ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ Περιεχόμενα 1. Ρυθμιστές 38 2. Πυροκόπτες 39 3. Αντεπίστροφες βαλβίδες ασφαλείας αερίων 40 4. Αξεσουάρ 41 37 1. ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ Ρυθμιστές κυλινδρικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των οδηγιών για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας, για προϊόντα σχετικά με την θερμική ηλιακή ενέργεια.

Η εφαρμογή των οδηγιών για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας, για προϊόντα σχετικά με την θερμική ηλιακή ενέργεια. Η εφαρμογή των οδηγιών για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας, για προϊόντα σχετικά με την θερμική ηλιακή ενέργεια. Κώστας Τραβασάρος Ορισμοί «ηλιακή συσκευή»: σύστημα αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΛ Αριθ. 24 Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτίου πλοίων (ΦΕΚ 101 Β/ )

ΓΚΛ Αριθ. 24 Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτίου πλοίων (ΦΕΚ 101 Β/ ) ΓΚΛ Αριθ. 24 Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτίου πλοίων (ΦΕΚ 101 Β/02-02-01) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΗΜ/ΡΟΣ ΛΣ ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις υγραερίου

Εγκαταστάσεις υγραερίου Εγκαταστάσεις υγραερίου Στέφανος Αχιλλείδης Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Ιδιότητες και χαρακτηριστικά υγραερίου Σε συνθήκες περιβάλλοντος το υγραέριο (προπάνιο C 3 H 6, ή βουτάνιο C 4 H 8, ή μίγμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 Ε.Ε. Παρ. III(I) 7392 Κ.Δ.Π. 759/2004 Αρ. 3911, 22.10.2004 Αριθμός 759 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 18(1) του 2000 18(1) του 2002. Ο Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εκπαίδευσης ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ;

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ; Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 6 ου κεφαλαίου 1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; 197 1. τον κινητήριο άξονα ( περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφάλου για 4-χρονο κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 13845/Α20/2326 Τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων 11627/4.5.2001 (ΦΕΚ 715/Β/8.6.2001) και οικ. 12521/ Α20/2014/4.8.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ AYTOKINHTΩΝ 4X4 RALLY (TZ1) 2017

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ AYTOKINHTΩΝ 4X4 RALLY (TZ1) 2017 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ AYTOKINHTΩΝ 4X4 RALLY (TZ1) 2017 1 Ορισμός Τα αυτοκίνητα της ομάδας ΤΖ1 είναι οχήματα μαζικής παραγωγής εκτός δρόµου παντός εδάφους, που διαθέτουν 4 τροχούς, είναι κατασκευασμένα από

Διαβάστε περισσότερα

γ) Η διασκευή έγινε σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής.

γ) Η διασκευή έγινε σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής. α) Είμαι κάτοχος της υπ αριθ...άδειας άσκησης επαγγέλματος του Ν. 1575/1985 με ειδικότητα τεχνίτη συστημάτων υγραερίου (ή, Είμαι ο κάτοχος της από...εξουσιοδοτήσεως τεχνίτη συστημάτων υγραερίου σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ: ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΡΟΗΣ ΜΑΖΑΣ ΑΕΡΑ (MAF) Στέλνει ένα ηλεκτρικό σήμα στον "εγκέφαλο",

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παρουσίαση συστημάτων για κάθετη πρόσβαση EN353-1

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παρουσίαση συστημάτων για κάθετη πρόσβαση EN353-1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ Κείμενο παρουσίασης (poster) για το «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας» του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5711 Κ.Δ.Π. 588/2004

5711 Κ.Δ.Π. 588/2004 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3865, 2S.5.2004 5711 Κ.Δ.Π. 588/2004 Αριθμός 588 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/11/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 52152/4713/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη ακουστικής ισχύος των µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τεχνικό προσωπικό και επιχειρήσεις που ασχολούνται με εξοπλισμό που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

Πληροφορίες για τεχνικό προσωπικό και επιχειρήσεις που ασχολούνται με εξοπλισμό που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Πληροφορίες για τεχνικό προσωπικό και επιχειρήσεις που ασχολούνται με εξοπλισμό που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Ψυκτικός και κλιματιστικός εξοπλισμός, αντλίες θερμότητας Κανονισμός (ΕΕ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 11/01/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτοκ.: 1223/67 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ/Φ ΤΟΛΜΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ/Φ ΤΟΛΜΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 19 / 02/ 2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ/Φ ΤΟΛΜΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ: 1.1. Η παρούσα τεχνική περιγραφή καλύπτει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων

Επιθεώρηση εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων Επιθεώρηση εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων Σύμφωνα με τον νόμο 4036/2012 η επιθεώρηση των εν χρήση ψεκαστικών έχει καταστεί υποχρεωτική. Ο νόμος αυτός ενσωματώνει στην Ελληνική νομοθεσία την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. %(ΐ) ΤΟΥ 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 49

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. %(ΐ) ΤΟΥ 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 49 Ε.Ε. Παρ. III(I) 2823 Κ.Α.Π. 409/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 409 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. %(ΐ) ΤΟΥ 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 49 Καταμετρήσεις ενεργειακών προϊόντων και υποκατάστατων

Διαβάστε περισσότερα