ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ"

Transcript

1 ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 5 (2004), ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ '. ' ΜΙΧΑΗΛJι ΔΙΑΚ!*fΧΑΛΗΣ ΚαΙqyηπk Ef8pμoyιk "'fμήμσ Λσyι~ mηπέιρου Περίληψη Η οικονομία τr1ς Δωδεκανήσου χαρακτηρίζεται ω ς οικονομία Υπηρεσιών, λόγω του γιγαντισμού του Τουρ ισμού και τη ς παράλληλης συρρίκνωσης των άλλων τομέων της οικονομίας. Η ανάγκη για αγαθά και προϊόντα αυξάνεται από την Τουριστική Ζήτηση. Μέρος της Ζήτησης ικανοποιείται με τις εισαγωγές από τις <<'fειτονικές» χώρες, οι οποίες προσβλέπουν στις εξαγωγές προς τα Δωδεκάνησα, καθώς και στις εισαγωγές Υπηρεσιών και Τεχνογνωσίας από τον νομό, για την ανάπτυξη του εμπορίου και της οικονομίας τους. Από την Ειδική Έρευνα που διεξήχθη, διαπιστώθηκε ότι το Διασυνοριακό Εμπόριο της Δωδ/σου με τις όμορες χώρες, παρά την ύπαρξη ορισμένων εμποδίων, έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξης, γεγονός που κρίνετα ι επιθυμητό από τους φορείς και τους επιχειρηματίες των χωρών αυτών, καθώς και από αυτούς της Δωδ/σου, οι οποίοι καταθέτουν ότι τα οφέλη θα είναι αμοιβαία και σημαντικά από την ανάπτυξη της εμπορικής συνεργασίας. Abstract The economy of the Dodecanese islands is characterized as a third sector economy. This is so, due to the gigantic growth of Tourism and the shrink of the other sectors of the economy. The need for goods' and products' consumption is increasing due to the Touήsm Demand. Part of the demand is satisfied by the imports of the neighboring countries, which look foιward to their exports to the Dodecanese, as well as to importing SeIΎices and Technology Κnow-How from the island-prefecture. From the Special Research that has been carried out by the writer, haνe arise useful results. The intra-frontier commerce between the Dodecanese and the neighboring countries, despite the presence of some difficulties and holdbacks, is considered of great developing potential. The potential of expansion and growth of the commerce cooperation has been expressed ίη the questioners by the champers of commerce and by the businessmen of the neighboring countries and those of the Dodecanese. They have also distinguished that the commercial development and the econornic cooperation will be beneficial and of significant importance to both sides. JEL Classίficatίon Fl6, 018, 053 key words: Intra-frontier commerce, Dodecanese islands, Middle East countries, Commerce cooperation, Economic development

2 ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 5 (2004), Εισαγωγή Η διασυνοριακή διαπεριφερειακη συνεργασία είναι ένα προϊόν του δεύτερου μισού του εικοστού αιώνα, αφού μέχρι και το τέλος του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου τα κράτη, λόγω πολιτικών αιτίων, λειτουργούσαν συγκεντρωτικά διευθύνοντας τα πάντα από την πρωτεύουσα και μην αφήνοντας περιθώρια δράσης στις περιφέρειες(!>. Μετά τον καταστροφικό πόλεμο η ανάγκη ύφεσης και επικοινωνίας μεταξύ των πράjην εχθρών αλλά και συμμάχων για την επίλυση κοινών προβλημάτων οδήγησε στη σταδιακή προσέγγιση. Τα πρώτα βήματα αυτής της επαφής πραγματοποιήθηκαν μέσα από τις αδελφοποιήσεις κοινοτήτων, πόλεων, επιμελητηρίων και άλλων ενώσεων ή συλλόγων. Ένας δεύτερος παράγοντας ο οποίος ενίσχυσε σημαντικά τη διασυνοριακή διαπεριφερειακή συνεργασία ήταν η δημιουργία της Ε.Ο.Κ., και αυτό γιατί στα πλαίσια επίτευξης της ευρωπαϊκής ενοποίησης πριμοδοτήθηκε η προσέγγιση των τοπικών ή περιφερειακών διοικήσεων με σκοπό τον καθορισμό κοινών στόχων και στη συνέχεια συνεργασιών και σύμπραξης για την επίτευξή τους< 2 ). Παρά την ενθάρρυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την διαπεριφερειακή συνεργασία που εκφράστηκε στην ιδρυτική συνθήκη της Ε.Ο.Κ. το 1957, δείγματα περιφερειακών πολιτικών ανάπτυξης εμφανίστηκαν μόλις το 1975 με την δημιουργία των κατάλληλων εργαλείων για την πραγματοποίησή της, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ ενδυναμώθηκε στη συνέχεια με νέες κοινοτικές πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα INTERREG 1 και 2, ή με ενέργειες στο πλαίσιο των προγραμμάτων MED - URBS. Η ευρωπαϊκή σύμβαση πλαίσιο με σκοπό την διευκόλυνση της διασυνοριακής διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των τοπικών αυτοδιοικ1ίσεων υπογράφηκε στη Μαδρίτη στις 2 Μαtου 1980, ενώ τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τη δυνατότητα της εμπορικής συνεργασίας μεταξύ της Δωδεκανήσου και των «όμορων» χωρών της Μέσης Ανατολής. Συγκεκριμένοι στόχοι της εργασίας αυτής είναι η καταγραφή του διασυνοριακού εμπορίου της Δωδεκανήσου όπως διεξάγεται σήμερα, καθώς και οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής του μέσα από τη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν -θετικά και αρνητικά- τις ε μπορικές συναλλαγές. Για την επίτευξη των στόχων αυτόν μελετήθηκε και αναλύ θηκε τόσο η υπάρχουσα κατάσταση στο επίπεδο του εμπορίου μεταξύ της Δωδεκανήσου και των «όμορων» χωρών, όσο και οι προοπτικές και τα συγκεκριμένα μέτρα που προτείνονται από τους ενδιαφερόμενους, ώστε να αρθούν τα εμπόδια και οι ανασταλτικοί παράγοντες της περαιτέρω ανάπτυξης του εμπορίου. Η μεθοδολογία που ακολουθείται στην παρούσα εργασία είναι η Πρωτογενής Έρευνα με τη χρήση Ερωτηματολογίων για την άντληση στοιχείων που δεν είναι καταγραμμένα. Επίσης γίνεται επεξεργασία Στατιστικών 42 (1) Hodgson John, 1983, σελ (2) Βαλντέν Σωτήρης, 1998, σελ

3 MIXAIL Ν. DIAKOMIXALIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 5 (2004), στοιχείων από υπηρεσίες όπως η Ε. Σ.Υ.Ε., το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, τον ΕΟΤ και άλλες πηγές. Μετά την παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της σύνδεσης του Εξωτερικού Εμπορίου με την Οικονομική Ανάπτυξη, γίνεται περιγραφή της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης της Δωδεκανήσου και εντοπίζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Γίνεται εκτενής αναφορά στην ταυτότητα της Εμπειρικής Έρευνας και στο τέλος παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματά της, τα κυριότερα των οποίων αποτυπώνονται σε διαγράμματα. 2. Θεωρητικό πλαίσιο Σημαντικός παράγοντας στην επέκταση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των τοπικών ή περιφερειακών διοικήσεων είναι η συνειδητοποίηση μέρους των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης ότι μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες < 3 >. Η διασυνοριακή διαπεριφερειακή συνεργασία περιλαμβάνει και την οικονομική, για την ανάπτυξη της οποίας οι τοπικές ή περιφερειακές αυτοδιοικήσεις δεν μπορούν να εργαστούν μόνες αλλά πρέπει, για λόγους αποτελεσματικότητας, να συνεργαστούν με εξειδικευμένες δομές όπως π.χ. επιμελητήρια, επαγγελματικές ενώσεις, αναπτυξιακοί οργανισμοί κ.λπ.< 4 J Ένας από τους σημαντικότερους τομείς της οικονομικής διασυνοριακής διαπεριφερειακής συνεργασίας είναι και το εμπόριο. Σύμφωνα με την θεωρία του «Συγκριτικού πλεονεκτήματος» που διατυπώθηκε από τον μεγάλο Άγγλο οικονομολόγο Ρικάρντο ( ), οι χώρες εξειδικεύονται στην παραγωγή και εξαγωγή εκείνων των αγαθών τα οποία μπορούν να παράγουν σε σχετικά μικρότερο κόστος από ότι άλλες χώρες. Ανεξάρτητα από το κόστος της εγχώριας παραγωγής ή το «απόλυτο πλεονέκτημα» στην παραγωγή φθηνότερων αγαθών, πάντα υπάρχει μια σχέση ανταλλαγής που θα επιτρέπει σε μια χώρα να παράγει τουλάχιστον ένα αγαθό με χαμηλότερο κόστος από τις άλλες χώρες όταν όλα τα αγαθά αποτιμώνται σε κοινή νομισματική βάση < 5 >. Η σημασία του τομέα του εμπορίου αναδεικνύεται και μέσα από τους αριθμούς και με τη βοήθεια των στατιστικών στοιχείων που δείχνουν ότι στα μέσα της δεκαετίας του 90 για την Ε.Ε. ο τομέας του εμπορίου αντιπροσώπευε το 30% των επιχειρήσεων, το 16% των θέσεων απασχόλησης καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση και πάνω από το 13% του Α.Ε.Π. της Ε.Ε.< 6 >. εκ (3) Μπαμπανάση Στεργίου, 1985, σ ε λ κα ι Βρεττού Θεμ. & Βρεττού Αντωνία, 1994, σ ε λ (4) World Trade Organization, 1998, σ ε λ. 1-IV, Λογοθ έ τη Μιλτιάδη, 1991, σελ & (5) Begg Daνid, 1994, σελ (6) Richard Ε. Caνe s, Jeffrey Α. Frankel, R onald W. Jones, 1992, σ ε λ

4 ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ QΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 5 (2004), Το Διεθνές (άρα και το Διασυνοριακό) Εμπόριο συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών ή των περιοχών που το αναπτύσσουν ( 7 ). Η ανάπτυξή του επιτυγχάνεται με την αύξηση των Εισαγωγών και Εξαγωγών των αγαθών εκείνων στα οποία η κάθε συναλλασσόμενη πλευρά έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα παραγωγής. Όπως ανέφερε ο μεγάλος οικονομολόγος Ρόμπερτσον «Το διεθνές εμπόριο ήταν η μηχανή προόδου τον 190 αιώνα με επίκεντρο τη Μεγ. Βρετανία, της οποίας αυξήθηκαν σημαντικά οι εξαγωγές»< 8 ) Ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου μιας χώρας ή περιοχής επηρεάζεται πολλές φορές όχι μόνο από οικονομικές αιτίες, με βασικότερη από αυτές την τιμή κόστους παραγωγής των αγαθών, αλλά και από τις πολιτικές σχέσεις των συναλλασσόμενων χωρών, τις διακρατικές συμφωνίες, τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τις διεθνείς συνθήκες περί εμπορίου, κ.ά. Το κόστος μεταφοράς των αγαθών αποτελεί πάντοτε σημαντικό κριτήριο για την διαμόρφωση της τελικής τιμής ενός αγαθού στην χώρα που το εισάγει< 9 ). Η απόσταση των συναλλασσομένων χωρών ή περιοχών είναι ο παράγοντας που διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό και το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων. Έτσι υποστηρίζεται, όπως αναφέρει και ο Κάρλο Κόππολα στο βιβλίο του "The Economic History of World Population", ότι η βιομηχανία των μεταφορών υπήρξε ένας μια από τους κύριους παράγοντες που μετέτρεψαν τον κόσμο από ένα σύνολο εθνικών οικονομιών στην σημερινή παγκόσμια οικονομία και αγορά < 10 >. Παρόλα αυτά διαπιστώνεται, λόγω κυρίως των πολιτικών σχέσεων, των διακρατικών συμφωνιών και άλλων επιμέρους αιτίων, η ανυπαρξία ή η υποτυπώδης διασυνοριακή εμπορική συνεργασία μεταξύ χωρών και περιοχών που συνορεύουν ακόμα και όταν υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον από τους φορείς και των δύο πλευρών. Εκτός από τη σημασία του μεταφορικού συστήματος στην ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου οι παράγοντες που θα επιδράσουν στην ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ μιας περιφέρειας της χώρας με τις όμορες χώρες, είναι: (ll) 1. Η πολιτική εξωτερικού εμπορίου που ακολουθεί η χώρα συνολικά. 2. Το επίπεδο των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των χωρών. 3. Η ύπαρξη διμερών ή πολυμερών διεθνών εμπορικών συμβάσεων. 4. Η παροχt1 κινήτρων σε εξαγωγικές επιχειρήσεις. 5. Η εφαρμογή τιμών Dumping από μια χώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το διασυνοριακό διαπεριφερειακό εμπόριο για τα Δωδεκάνησα, περιφέρεια η οποία καλύπτει την εξαιρετικής οικονομικής σημασίας γεωγραφική ζώνη, της Νοτιοανατολικής Μεσογείου έχο- 44 (7) Σαμπράκου Ε., 1997, σελ (8) Χολέβα Ιωάννη, 1997, σελ. 23 (9) Σαμπράκου Ε., 1997, σελ (10) Stopford Μ., 1999, σελ. 2-3 (11) Μπαμπανάση Στεργίου, 1985, σελ , Ρουμελιώτη Π.Β., 1996, σελ , Χολέβα Ιωάννη, 1997, σελ

5 MIXAIL Ν. DIAKOMIXALIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 5 (2004), ντας όμορες χώρες στα ανατολικά την Κύπρο, Λίβανο, Παλαιστίνη, Ισραήλ, Ιορδανία και Αίγυπτο. Η μετάβαση των χωρών αυτών στην οικονομία της αγοράς ανοίγει μια καινούρια περίοδο συνεργασίας και αμφίδρομα ευνοϊκών εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών της περιοχής < 12 >. Το Διασυνοριακό εμπόριο της Δωδεκανήσου με τις όμορες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου διερευνάται στην εργασία αυτή, ως προς τον βαθμό ανάπτυξής του, τις ανασταλτικές αιτίες περαιτέρω ανάπτυξής του και τις ενέργειες που απαιτούνται για την αναστροφή του περιορισμένου όγκου των συναλλαγών που διακινούνται σήμερα. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων διεξήχθη εμπειρική έρευνα στην οποία έλαβαν μέρος α)επιχειρήσεις χονδρικού-εξαγωγικού εμπορίου της Δωδεκανήσου, β) φορείς του εμπορίου της Δωδεκανήσου και γ) φορείς του εμπορίου των χωρών αναφοράς. 3. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 3.1 Συνοπτική εικόνα της Δωδεκανήσου Το υπέδαφος είναι φτωχό σε ορυκτό πλούτο με μικρές εξαιρέσεις όπως τα κοιτάσματα ελαφρόπετρας στο Γυαλί Νισύρου, Ασβέστη στην Αστυπάλαια και το Γεωθερμικό πεδίο της Νισύρου. Είναι έντονη η στενότητα σε υδάτινους πόρους (κυρίως πόσιμου νερού), καθώς επίσης και σε ενεργειακούς πόρους. Οι δασικές εκτάσεις καλύπτουν το 13,2%, του Νομού Δωδεκανήσου. Η φυτική παραγωγή, καλλιέργειας οινοστάφυλων, εσπεριδοειδών και ελαιώνων κυρίως για παραγωγή ελαιολάδου, χαρακτηρίζεται από την έντονη παρουσία ετήσιων καλλιεργειών, σιτηρών, κτηνοτροφών για σανό και καρπό, καθώς και ορισμένων κηπευτικών. Η zωική παραγωγή, ιδιαίτερα η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί για τον νομό αξιόλογο τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Στον τομέα της αλιείας, παρατηρείται έλλειψη οροθετημένων αλιευτικών πεδίων, αργός ρυθμός εκσυγχρονισμού του αλιευτικού στόλου, υπεραλίευση πολλών περιοχών και πλημμελής έλεγχος των αλιευτικών μεθόδων. Η ανάπτυξη αλιευτικών δραστηριοτήτων έχει ιδιαίτερη σημασία για τα μικρότερα νησιά, προκειμένου να στηριχθεί μια παραγωγική βάση που θα συμπληρώνει την, κατά τεκμήριο, μικρής διάρκειας τουριστική περίοδο. Η μεταποιητική δραστηριότητα της Περιφέρειας αφορά κυρίως βιοτεχνικές μόνάδες μικρού μεγέθους. Οι μονάδες επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, ετοίμων ενδυμάτων, χυμών-αναψυκτικών, κεραμικών, επίπλων και χρυσοχοtας έχουν σχετικά σημαντική παρουσία στο Νομό, ενώ ως προς την κλαδική διάρθρωση της μεταποίησης, σημειώνεται ότι οι κλάδοι τρόφιμα -ποτά, ένδυση, ξύλο, προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά και μεταλλικά προϊόντα κατέχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά σε αριθμό επιχειρήσεων και κύκλο εργασιών. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο αποτελεί δραστηριότητα, στην οποία απασχολείται περίπου το 23% των εργαζομένων στον τριτογενή τομέα. Μεγά- (12) Μπαμπανάση Στεργίου, 1985, σελ

6 ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΔΙΑΚΟ Μ Ι ΧΑΛΗ Σ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τ εύχος 5 (2004), λη είναι η διασύνδεση όλων των κλάδων με τον τουρισμό. Οι υπηρεσίες στήριξης των παραγωγικών τομέων και οι κοινωνικές υπη ρεσίες παρουσιάζουν ση μαντική ανάπτυξη, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα του Νομού (Ρόδος, Κως). Ο ι συγκοινωνίες αποτελούν βασικό συντελεστή στην ανάπτυξη του του ρισμού. Ο τουρισμός είναι ο κυρίαρχος κλάδος τη ς οικονομίας και ο «μοχλός» ανάπτυξη ς όλων των άλλων δραστηριοτήτων. Ο Νομός διαθέτει ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η ερευνητική δραστηριότητα είναι πολύ χαμηλ1ί, καθώς μόλις το 1 % του συνόλου των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων τη ς χώρας συγκεντρώνεται εκεί, και έτσι ο Νομός κατατάσσεται στην τελευταία θέση μεταξύ των 13 περιφερ ειών τη ς χώρας Δομή της Δωδεκανησιακής Οικονομίας Πλη θ υ σ μός Πίνακας 1. Εξέλιξη πληθυσμού Δωδεκανήσου Απογραφές Πληθυσμό ς Μεταβολή περιόδου % , , , , , ,46 ΒΑΣΗ : 1940= 100 ΔΕΙΚΤΗΣ 2001= 162,61 (ΠΗΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Ε. Σ. Υ. Ε) 46 Από τη διάρθρωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού κατά τους διαφόρους κλάδους οικονομικής δραστη ριότητος και ε ιδικότερα από τα στοιχεία εξέλ ιξη ς των μεγεθών απασχόλησης των διαφόρων το μ έων και δραστη ριοτήτων που εκφράζουν τη μορφή του αναπτυξιακού δυναμ ικού της περιοχής Δωδεκανήσου και τις τάσεις που προκύπτουν, διαπιστώνεται ότι ο γεωργικός τομέας αποτελούσε την κυρίαρχη μορφή δραστηριότητας τη δεκαετία του '70 (29,4% ) ακολουθούμενος από τους κλάδους Εμπόριο - Εστιατόρια - Ξενοδοχεία (17,9%) και Λοιπές Υπη ρεσίες (14,2% ), συρρικνώθ η κε και υπερσκελί στη κε από τον κλάδο Εμπόριο Εστιατόρια - Ξ ενοδοχεία και τους κλάδους Λοιπών Υπηρεσιών και Οικοδομήσεων - Δημοσίων Έργων. Την ίδια ανάπτυξη είχαν όλοι οι κλάδοι οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τον τουρισμό, όπως είναι ο κλάδος μεταφορών - αποθηκεύσεων - επ ικοινωνιών, ο κλάδος τραπεζών - ασφαλειών, κ.λ.π. Συρρίκνωση παρουσίασαν όλοι οι κλά δο ι που έχουν σχέση μ ε την παραγωγή όπως ο τομέας Γεωργίας, Ο ρυχείων και Βιο μηχανίας-βιοτεχνίας. Από την εξέλιξη αυτή προκύπτει το γενικότερο συμπέρασμα, ότι η οικονομία τη ς Δωδεκανήσου είναι οικονομία Υπη ρεσιών, λόγω κυρίως τουρ ισ μού.

7 MIXAIL Ν. DIAKOMIXALIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 5 (2004), Έκταση - Μορφολογία - Κλίμα - Διοικητική διαίρεση Ο νομός Δωδεκανήσου εντάσσεται στο νησιωτικό σύμπλεγμα τον Αιγαίου και περιλαμβάνει το σύνολο των νησιών του Ν. Α. Τμήματος Αιγαίου. Είναι ακριτικός νομός που τον αποτελούν πάνω από 200 νησιά και νησίδες απο τα οποία τα 27 είναι κατοικημένα. Ο νομός χαρακτηρίζεται από τις μεγάλες θαλάσσιες αποστάσεις μεταξ1! των νησιών του από το κέντρο (Πειραιάς) και απο την πολύ μικρή θαλάσσια απόστασή του απο τα παράλια της Τουρκίας και κυρίως απο το πολύ μεγάλο ανάπτυγμα ακτών του που στο μεγαλύτερο ποσοστό του αναπτύσσεται με τέτοια γεωμορφολογική ένταση και καλαισθησία που δικαιολογημένα προσελκύει και τόσο μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον σε παγκόσμια κλίμακα. Ο νομός έχει συνολική έκταση 2705 Κμ2 και είναι κυρίως πεδινός. Η πεδινή περιοχή καταλαμβάνει το 41,5%, η ορεινή 32,2% και η ημιορεινή 26,3%. τα περισσότερα καλλιεργήσιμα εδάφη περιορίζονται κατά προτεραιότητα και κυρίως στη Ρόδο, Κω, Κάλυμνο εν μέρει και Λέρο. Στη συνέχεια τα υπόλοιπα νησιά χαραχτηρίζονται από λειψυδρία και επομένως απο μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Διοικητικά ο νομός διαιρείται σε 4 επαρχίες (Κάλυμνος - Κάρπαθος - Κως - Ρόδος) συγκροτημένες σε 25 Δήμους και 2 κοινότητες. Η ιδιομορφία που παρατηρείται στα Δωδεκάνησα είναι ότι μολονότι υπάρχουν 4 επαρχεία στην πραγματικότητα έχουν δημιουρηθεi 2 αναπτυξιακά κέντρα (Ρόδος, Κως) που επηρεάζουν πολύ την ανάπτυξη των υπολοίπων νησιών < 13 J Βιοτεχνία - Βιομηχανία Η μεταποιητιυ.ή δραστηριότητα της Δωδεκανήσου διεξάγεται κατά κανόνα από μικρές επιχειρ1ίσεις. Η μέση κατά επιχείρηση απασχόληση κυμαίνεται μέχρι 5 άτομα. Η δε συμβολή της στη διαμόρφωση του ακαθάριστου τοπικού προϊόντος είναι σχετικά πολύ μικρή. Υπολογίζεται, ότι η συμβολή αυτή ανέρχεται στο 10% περίπου. Μεγάλες βιομηχανικές μονάδες ανήκουν στον κλάδο αφρωδών οίνων, όπως είναι η ΚΑΙΡ, η ΕΜΕΡΥ και η ΦΩΚΙΑΛΗΣ. Υπάρχουν επίσης 3 συνεταιριστικές μονάδες επεξεργασίας τομάτας (Κω) και μία βιομηχανία παραγωγής οικοδομικών πλίνθων στην Ρόδο< 14 ). Η έκταση, η μορφή και το όριο ανάπτυξης της μεταποιητικής δραστηριότητας καθορίζεται σε μεγάλη κλίμακα από την τουριστική δραστηριότητα. Αυτή επηρεάζει σημαντιυ.ά τόσο τη ζήτηση που απευθύνεται προς το τομέα, όσο και το κόστος παραγωγής του μέσω του επηρεασμού του κόστους της εργασίας, του κόστους και της προσφοράς των πρώτων υλών προς τη βιομηχανία - βιοτεχνία. Η χαμηλή ανταγωνιστικότητα τον τομέα και συνεπώς οι δυσχέρειες στις εξαγωγές μεταποιητικών προϊόντων προς τις αγορές της λοιπής Ελλάδος και του εξωτερικού οφείλεται κατά πολύ στις δυσμενείς επιπτώσεις (13) Πηγή Στατιστικών Στοιχείων: ΕΠΙΛΟΓΗ 2002, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδ/σου, Ε.Σ.Υ. Ε. (14) Πηγ1j Στατιστικών Στοιχείων: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδ/σου /Διεύθυνση Εμπορίου, Ε.Β.Ε. Δ. 47

8 ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 5 (2004), του τουρισμού. Μονάδες που πραγματοποιούν εξαγωγές είναι η ΛΑΒΑ ΑΕ. θυγατρική της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ που εξάγει ελαφρόπετρα από το Γυαλί της Νισύρου, μια που ασχολείται με την παραγωγή και εξαγωγή καραμέλας και η Οινοπνευματοποιία Τομέας Υπηρεσιών (Χονδρικό - Λιανικό Εμπόριο) Αποτελεί έναν ευρύτερο τομέα ποικίλων δραστηριοτήτων αμέσως ή εμμέσως εξαρτώμενες σε μεγάλη κλlμακα από την τουριστική αγορά, από την οποία επηρεάζονται και την επηρεάζουν. Η συνάρτηση είναι θετική. Η ανάπτυξη του ενός αποτελεί προϋπόθεση και αποτέλεσμα της ανάπτυξης του άλλου. Ειδικότερα η ανάπτυξη του λιανικού και χονδρικού εμπορίου των εστιατορίων, των μεταφορών - επικοινωνίας, των τραπεζικών και λοιπών οικονομικών εργασιών, ενοικιάσεων οχημάτων, υπηρεσιών υγιεινής, αναψυχής, επηρεάζουν και επηρεάζονται από τον τουρισμό και την ξενοδοχία. Όσο δε ευρεία είναι η ποικιλία των υπηρεσιών αυτών και όσο η ποιότητα και οι λοιποί συνοδεύοντες όροι είναι υψηλοί, τόσο μεγαλύτερη είναι η συμβολή τους στην ανάπτυξη τον τουρισμού και της ξενοδοχίας και αντίστροφα Η Οικονομία της Δωδεκανήσου σε Αριθμούς Η εξέλιξη του πληθυσμού, με μία εξαίρεση το 1993, ακολουθεί αυξητική τάση την τελευταία δεκαετία, και διατηρεί τη δεύτερη θέση σε επίπεδο νομών, σε όλη τη χώρα. Το μοναδικό αρνητικό στοιχείο στην εξέλιξη του πληθυσμού του νομού, είναι ότι η πληθυσμιακή αύξηση των αστικών κέντρων των μεγάλων νησιών, πέραν της φυσικής αύξησης του πληθυσμού, οφείλεται και στην πληθυσμιακή συρρίκνωση των μικρών νησιών. Συγκεντρώνει το 1,6% του πληθυσμού της χώρας, με έντονη αυξητική τάση, κατέχοντας τη 2η θέση στο ρυθμό φυσικής αύξησης του πληθυσμού μετά το Νομό Ξάνθης το 1999 (και την lη το 1998), με υπεροχή γεννήσεων 4,5/1000 κατοίκους, και την 4η υψηλότερη αναλογία μαθητών δημοτικού. (78 ανά 1000 κατοίκους, έναντι 61 του Μ.Ο. της χά>ρας). Μεταξύ των απογραφών 1991 και 2001, ο πληθυσμός του νομού αυξήθηκε 16,3%. Παράγει το 2,1% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας, (η 7η μεγαλύτερη συμμετοχή) από το οποίο το 88% προέρχεται από τις Υπηρεσίες, με καθοριστική τη συμβολή του τουρισμού (35% από υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων). Το κατά κεφαλή προϊόν των 4,8 εκατ. κατατάσσει το Νομό στην Sη θέση σε επίπεδο νομών της χώρας, με δείκτη 118% του Μ. Ο. της χώρας το Το δηλωθέν εισόδημα είναι 1,5 εκατ. δρχ. ανά κάτοικο το 2000 (άνοδος 10,5%, 91 % του Μ.Ο. της χώρας). Οι αποταμιευτικές καταθέσεις είναι 1,77 εκατ. δρχ. ανά κάτοικο το Η πληρωμή άμεσων φόρων ανά κάτοικο είναι δρχ. έναντι που είναι ο Μ.Ο. της χώρας < 15 >. Εδώ πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν η φορολογική ελάφρυνση που δίνεται στους φορολογούμενους του νομού ως κατοίκους παραμεθορίου περιοχής, καθώς και αυξημένο αφορολόγητο εισόδη- 48 (15) Πηγή Στατιστικών Στοιχείων : ΕΠΙΛΟΓΗ 2002, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδ/σου, Ε.Σ. Υ.Ε.

9 MIXAIL Ν. DIAKOMIXALIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 5 (2004), μα για τους κατοίκους νησιών με πληθυσμό κάτω των κατοίκων. Έχει την 5η υψηλότερη θέση, μετά την Περιφέρεια Πρωτεύουσας, τις Κυκλάδες, τη Θεσσαλονίκη και την Αχαtα, στην αναλογία δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας ανά 1000 κατοίκους (3,5). Την τελευταία δεκαετία ( ) ο αριθμός των Ι.Χ. αυτοκινήτων σχεδόν διπλασιάστηκε, παρόλο που ο νομός είναι ένα νησιώτικο σύμπλεγμα με μειωμένο οδικό δίκτυο σε σχέση με τους νομούς της ηπειρωτικής χώρας και αυτούς των μεγαλύτερων νησ ιών. Στους κατοίκους τους αναλογούν 28 αυτοκίνητα ανά 100 κατοίκους (Μ.Ο. χώ ρας 30), 55 τηλεφωνικές συσκευές και 0,8 νέες κατοικίες ανά 100 κατοίκους (μέσος όρος χώρας 54 και 0,8 αντίστοιχα) το Η αναλογία τροχαίων ατυχημάτων ανά 1000 κατοίκους αυξήθηκε (από 1,3 το 2000 σε 1,4 το 2001) κατέχοντας την 3η μεγαλύτερη αύξηση στη χώρα(16j. Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών είναι ο lος στην κατάταξη νομών, Με 15 εκατ. με ποσοστό 32% του συνόλου των διανυκτερεύσεων της χώρας για το Η αναλογία ανά κάτοικο είναι 86 διανυκτερεύσεις το 2000 (88 το 1999) και είναι η υψηλότερη αναλογία στη χώρα. Το στοιχείο αυτό και μόνο δηλώ νει την σημαντική τουριστική ανάπτυξη που έχει επιτευχθεί, παράλληλα όμως αναδεικνύει και την εξάρτηση τη ς οικονομίας όλου του νομού από τον τριτο γενή τομέα, ο οποίος με τους ίδιους σταθερούς ρυθμούς που αναπτύχθηκε, συρρίκνωσε τους άλλους το μ είς, τον αγροτικό και τον μεταποιητικό< 17 J. Πίνακας 2. Δε ίκ τ ε ς Ευημερίας ΕΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΟΣ ΚΑΤΆΤΑΞΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΡΟΣ ΣΕΣΧΕΣΗ ΧΩΡΑΣ ΜΕΤΟΥΣ 52ΝΟΜΟΥΣ ΑΕΠ Κατά Κεφαλή ,80 εκατ.δρχ. 4,06 5 Κατά Κεφαλή Αποταμιευτικές Καταθέσεις ,78 εκατ. δρχ. 1,68 7 Δηλωθέν Εισόδημα ανά κάτοικο ,46 εκατ. δρχ. 1,60 4 Φόρος εισοδήματος ανά κάτοικο χιλ. δρχ Φυσική Αύξηση Πλη&υσμού/ 1000 κατοίκους ,47 άτομα -0,24 2 Μαθητές Γυμνασίων Λυκείων /1000 κατοίκ άτομα 72 4 Μαθητές Δημοτικού /1 000 κατοίκ άτομα 61 4 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΕΠ ,2% Φορολογούμενοι ,5% Δηλωθέν Εισόδημα στις ΔΟΥ ,4% Άμεσοι Φόροι ,9% Αποταμιευτικές Καταθέσεις ,8% Κατάταξη σε σχέση με τους 52 νομούς (16) Πηγή Στατιστικών Στοιχείων: ΕΠΙΛΟΓΗ 2002, Ε. Σ.Υ.Ε. (17) Πηγή Στατιστικών Στοιχείων: ΕΠΙΛΟΓΗ 2002, Ε.Ο.Τ. 49

10 ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 5 (2004), Το Εξωτερικό Εμπόριο της Ελλάδας με τις Χώρες αναφοράς το 1998 (εκατ.$) Πίνακας 3. Εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας με τις Χώρες Αναφοράς ΧΩΡΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΤΉΣ ΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΤΉΣΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΉ (%) ΜΕΤΑΒΟΛΉ (%) Δε ίκτης Balassa Αίγυπτος Ιορδανία Ισραήλ Κύπρο ς Λίβανος Τουρκία 116,7 12,5 1,1 347,1-24,2 1,3-230,4 17,0 5,6 0,2 10,1-38,0 0,0 6,9 122,2-5,9 1,2 119,6 7,1 0,4 2,6 418,8 13,2 4,0 47,3-12,1 0,2 371,5 111,8 4,5 1,1 4,4-44,3 0,0 107,4 347,2-20,3 3,3 362,7 22,3 1,3-15,5-0,50 0,25 0,01 0,80 0, Επεξηγήσεις - Συμπεράσματα: 50 Στη στήλη ΕΞΑΓΩΓΕΣ αναφέρονται σε εκατομ.$, οι συνολικές Εξαγωγές της χώρας μας σε κάθε μία από τις χώρες αναφοράς και αντίστοιχα στη στήλη ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, η αξία του συνόλου των "εισαγωγών της χώρας μας από κάθε μία από τις χώρες αναφοράς.. Η στήλη ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ δείχνει τη σύγκριση των ΕΞΑΓΩΓΩΝ και των ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ αντίστοιχα, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Για παρά δειγμα, οι Εξαγωγές μας προς την Αίγυπτο το 1998 σε σύγκριση με το 1997 αυξήθηκαν 12,5%, ενώ οι Εισαγωγές μας από την ίδια χώρα το 1998 μειώθηκαν κατά 24,2% σε σχέση με το Στη στήλη ΜΕΡΙΔΙΟ καταχωρείται το ποσοστό των ΕΞΑΓΩΓΩΝ και των ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ της χώρας μας αντίστοιχα, που αναλόγεί σε κάθε μία χώρα αναφοράς. Π.χ. οι Εξαγωγές μας στην Αίγυπτο αντιπροσωπεύουν το 1,1 % του συνόλου των Εξαγωγών της χώρας μας, οι εξαγωγές μας στην Κύπρο αντιπροσωπεύουν το 4,0% των συνολικών Εξαγωγών της χώρας μας. Αντίστοιχα, από το σύνολο των Εισαγωγών μας, αυτές από την Κύπρο αντιπροσωπεύουν το 0,2% του συνόλου, από την Αίγυπτο το 1,3% του συνόλου, κλπ. Η στήλη ΙΣΟΖΥΓΙΟ αποτελεί ουσιαστικά το Εμπορικό Ισοζύγιο της χώρας μας με κάθε μία από τις χώρες αναφοράς. Διαπιστώνομε ότι το Ε. Ι. της χώρας μας με την Αίγυπτο είναι σημαντικά ελλειμματικό (-230,4) και επίσης ελλειμματικό είναι και με την Τουρκία (-15,5), δηλ. εισάγουμε περισσότερα από αυτά που εξάγουμε. Τα Ισοζύγια με τις υπόλοιπες χώρες είναι θετικά, με σημαντικότερη διαφορά αυτό με την Κύπρο και τον Λίβανο. Ο Δείκτης Balassa δηλώνει την θετική ή αρνητική απόκλιση του Ισοζυγίου από το συνολικό εξωτερικό εμπόριο και είναι το πηλίκο του Ισοζυγίου προς Εξαγωγές+ Εισαγωγές. Είναι ένας Δείκτης για εύκολη σύγκριση του Εξωτερικού Εμπορίου μεταξύ των χωρών.

11 MIXAIL Ν. DIAKDMIXALIS - REVIEW DF ECONOMIC SCIENCES - Νο 5 (2004), Το ελλειμματικό Ισοζύγιο της χώρας μας προς την Τουρκία και Αίγυπτο, αφήνει περιθώρια για εξαγωγές από τα Δωδεκάνησα (και άλλες περιοχές βέβαια) προς αυτές τις χώρες, με την υποστήριξη του κράτους, που πάντα ενδιαφέρεται για την επίτευξη θετικού Ισοζυγίου, ενώ το θετικό Ισοζύγιο με τις υπόλοιπες χώρες, μπορεί να διατηρηθεί ή και να ενισχυθεί με την αύξηση τόσο των Εισαγωγών όσο και των Εξαγωγών Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα και ΠQοοπτικές του Διασυνοριακού Εμπορίου της Δωδεκανήσου. Οι παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές, όπως είναι άλλωστε και ο Νομός Δωδεκανήσου, χαρακτηρίζονται < 18 ) ως: α) περιφερειακές λόγω της απόστασής τους από τα εθνικά και διεθνή κέντρα μ) περιθωριακές λόγω των μειωμένων σχέσεων που έχουν με άλλες περιοχές και γ) μειονεκτικές λόγω ύπαρξης εγγενών αδυναμιών που τις εμποδίζουν να ακολουθήσουν μια αναπτυξιακή διαδικασία με τη συμβολή του Διεθνούς Εμπορίου. Τα νησιά της παραμεθορίου διαφέρουν από τα υπόλοιπα νησιά, στο ότι εκτείνονται κατά μήκος των συνόρων στο εθνικό έδαφος. Κατά μία άποψη τα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα των "συνοριακών περιοχών" οφείλονται στην ύπαρξη του συνόρου ενώ κατά μία άλλη άποψη, το "σύνορο" θεωρείται ένα εξωτερικό όριο το οποίο μπορεί να μετακινηθεί στο μέλλον < 19 ). Στις περιοχές αυτές, οποιαδήποτε άρση ή εμφάνιση εμποδίων στη σύνδεση τους με τις όμορες αγορές, επηρεάζουν εκτός από την απόσταση και τη διαδικασία διακίνησης των αγαθών. Εκτός από τη διάκριση τους σε Παραμεθόριες και μη, κρίνεται απαραίτητη η διάκριση των νησιών μέσα στον ίδιο το Νομό σε "Δυσπρόσιτα" - "Άγονα" - "Προβληματικά" και στα υπόλοιπα μεγαλύτερα και ανεπτυγμένα νησιά < 20 >. Η διάκριση που οφείλεται στη γεωγραφική θέση, τη μορφολογία, τις ειδικές συνθήκες των νησιών αντικατοπτρίζεται στην οικονομία και την ανάπτυξή τους, καθ<ί>ς και στο βιοτικό και κοινωνικό επίπεδο των κατοίκων τους. Συγκεκριμένα, η αύξηση του πληθυσμού, η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών όπως του Ακαθάριστου Περιφερειακού Προϊόντος και άλλων δεικτών Ευημερίας, τις τελευταίες δεκαετίες στα Δωδεκάνησα, δεν αποτελούν συνολικά αποτελέσματα της περιοχής αλλά της πραγματικής, σημαντικής ανάπτυξης των 2-3 μεγάλων νησιών με παράλληλη επιβάρυνση των δεικτών για τα υπόλοιπα. Τα Δωδεκάνησα ανήκουν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η οποία χαρακτηρίζεται από γεωγραφική ασυνέχεια, λόγω του διάσπαρτου νησιωτικού χώρου. Κάθε νησί του Νομού αποτελεί μια μικρή ή μεγάλη τοπική αγορά και ένα λιγότερο ή περισσότερο διαμορφωμένο παραγωγικό σύστημα. Η σύνδεση των αγορών αυτών μεταξύ τους με την υπόλοιπη χώρα, αλλά και με αγορές άλλων χωρών καθώς και η εξυπηρέτηση των παραγωγικών συστημάτων και των κατοίκων των νησιών είναι δυνατή μόνο διά θαλάσσης ή αέρος. (18) Λογοθέτη Μιλτιάδη, 1991, σελ. 8-12, Διακομιχάλη Μιχαήλ Ν., 2002, σελ. 4 (19) Βρεττού Θεμ. & Βρεττού Αντωνία, 1994, σελ (20) Διακομιχάλη Μιχαήλ Ν., 2002, σελ

12 ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 5 (2004), Ο ρόλος της διασυνοριακής συνεργασίας γειτονικών περιφερειών σε μία περιοχή και ιδιαίτερα περ ιφερειών που συνορεύουν με περισσότερες από μία ξένη χώρα, όπως της Δωδεκανήσου Έίναι ιδιαίτερα σημαντικός. Τα διαφορετικά περιβάλλοντα δίνουν σημαντικές δυνατότητες συγκριτικών αναλύσεων και υλοποίησης πιλοτικών προγραμμάτων, που μετά την ολοκλήρωσή τους είναι δυνατόν να εξαπλωθούν με επιτυχία σε περισσότερες των δύο χωρών < 21 ). Δεδομένου ότι οι πιο πολλές από τις χώρες αναφοράς αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικής σταθερότητας και βρίσκονται σε στάδιο οικονομικής ανασυγκρότησης και ανασχηματισμών, κρίνεται σημαντική η προοπτική διασυνοριακής συνεργασίας στα πλαίσια της από κοινού αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών, η οποία μπορεί όχι μόνο να συμπληρώσει την διακρατική επίσημη συνεργασία αλλά και να την ενισχύσει και να ανοίξει νέους δρόμους. Στο πλαίσιο των νέων συνθηκών της παγκοσμιοποίησης της αγοράς και της οικονομικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης διαπιστώνεται η ανάγκη αναθεώρησης των αντιλήψεων αναφορικά με τις διακρατικές οικονομικές σχέσεις. Συστατικά στοιχεία ενός ολόκληρου πλαισίου οικονομικής, τεχνικής και ερευνητικής διαδικασίας, είναι η αμοιβαία συνεργασία στους τομείς της κυκλοφορίας του κεφαλαίου, των κοινών επενδύσεων, των νέων τεχνολογιών, της κοινής έρευνας, των δικτύων υποδομών, των υπηρεσιών κλπ. Η αμοιβαία αυτή συνεργασία είναι απαραίτητο να εκτείνεται από τις επιχειρηματικές μονάδες και μέχρι τους κρατικούς φορείς, χωρίς όμως να αφήνει στο περιθώριο τις περιφέρειες και τα θεσμοθετημένα όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακής ανάπτυξης και κλαδικών πολιτικών. Τα τελευταία από την φύση τους όντας πιο κονίά στο «σφυγμό» της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας μπορούν πιο άμεσα και ευέλικτα να αντιδράσουν και να αξιοποιήσουν ευκαιρίες προς την αναφερόμενη κατεύθυνση. Κρίνεται αποφασιστικής σημασίας, η υλοποίηση συμπληρωματικών ενεργειών που θα συμβάλλουν στην ανάδειξη, αξιολόγηση και επιλογή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων στους σχετικούς επιχειρησιακούς τομείς κάθε χώρας. Τα τελευταία μπορούν με την κατάλληλη αξιοποίηση (στην αρχή πιλοτικού χαρακτήρα και αργότερα με την μορφή κλαδικών η/ και περιφερειακών η / και συνολικών σφαιρικών ενεργειών) να αποτελέσουν την στέρεα βάση για την προώθηση της αμοιβαία επωφελούς οικονομικής συνεργασίας. Εκτός από τους παραδοσιακούς κλάδους της Ελληνικής οικονομίας, (παραγωγής κρασιού, ελαιόλαδου, τρόφιμα, κλπ) ενδιαφέρον ανάλυσης για τα Δωδεκάνησα παρουσιάζουν και κάποιοι άλλοι κλάδοι, όχι μόνο γιατί η περιοχή έχει συγκεκριμένες δυνατότητες σε ορισμένους από αυτούς, αλλά και επειδή μπορεί να παίξουν (με τα αντίστοιχα οφέλη) ενδιάμεσο ρόλο κινητοποίησης και προώθησης σχετικών ενεργειών, σχεδίων, δράσεων επιχειρήσεων, προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών όλης της χώρας. Ενδεικτικά ορισμένοι από τους αναφερόμενους κλάδους (είδη προϊόντων) είναι: 52 (21 ) Λο γ οθ έ τη Μιλτιάδη, 1990, σ ελ. 64. «Οικον ο μικ ός Τα χυδρόμο ς» 17/2/2000

13 MIXAIL Ν. DIAKOMIXALIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 5 (2004), Τουρισμός και τουριστικές υπηρεσίες 2. Εξοπλισμός επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής 3. Εγκατάσταση αλυσίδων γρήγορου φαγητού (fast food) 4. Εξοπλισμός επιχειρήσεων χονδρικού - λιανικού εμπορίου 5. Τρόφιμα: (ορισμένα είδη κρέατος και αλλαντικά, κονσέρβες διαφόρων ειδών, ζάχαρη, άλευρα, είδη μπακαλικής, αναψυκτικά, εμφιαλωμένο νερό, μπύρα και αλκοολούχα ποτά) 6. Αγροτικά προϊόντα (γεωργικά κτηνοτροφικά) 7. Δομικά υλικά π.αντός είδους 8. Είδη ένδυσης και υπόδησης 9. Έπιπλα 10. Επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία τροφίμων 11. Χημική βιομηχανία - χρώματα Η σχεδόν μονοκλαδική ανάπτυξη (Τουριστική) του Νομού Δωδεκανήσου, επέφερε τη συρρίκνωση των άλλων τομέων της οικονομίας, για τα προϊόντα των οποίων η τοπική οικονομία στηρίζεται στις εισαγωγές. Η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού τους θερινούς μήνες δημιουργεί αυξημένη εποχιακή ζήτηση για αγροτικά προϊόντα, μεγάλο μέρος των οποίων εισάγεται από την Τουρκία την Αίγυπτο και το Ισραήλ, αλλά και από άλλες εκτός Ε. Ε. χώρες. Επίσης πολλά είδη λαϊκής τέχνης και είδη ένδυσης, υπόδησης, εισάγονται από τρίτες χώρες. Τα Δωδεκάνησα μπορούν να επωφεληθούν από το συγκριτικό πλεονέκτημα των χωρών αυτών, όπως το φθηνότερο εργατικό δυναμικό, αλλά και οι χώρες αυτές μπορούν να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της Δωδεκανησιακής οικονομίας ιδίως σε θέματα Τουριστικών προϊόντων και συνεργασίας Χώρες Αναφοράς Στη συνέχεια γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των Χωρών της περιοχής Α)ΚΥΠΡΟΣ Ο τομέας των υπηρεσιών και ιδιαίτερα του τουρισμού αποτελεί iον κύριο μοχλό ανάπτυξης. Η γεωγραφική θέση της χώρας, τα φορολογικά κίνητρα και το καλό επίπεδο υποδομών συμβάλλουν ώστε αυτή να αποτελεί κομβικό σημείο για επιχειρηματικές δραστηριότητες. Φυσικοί πόροι: Χαλκός, πυρίτης, ασβέστης, γύψος, ξυλεία, αλάτι, μάρμαρα, βαφικές ύλες. Αγροτικά προϊόντα: Πατάτες, λαχανικά, ελιές, σταφύλια, κριθάρι, εσπεριδοειδή. Εξαγωγές Προϊόντων: Πατάτες, εσπεριδοειδή, σταφύλια, κρασί, τσιμέντο, ρούχα, παπούτσια. Χώρες: Ρωσία, Βουλγαρία, Αγγλία, Ελλάδα, Γερμανία. Εισαγωγές Προϊόντων: Καταναλωτικά αγαθά, πετρέλαιο, λιπαντικά, μηχανήματα, δημητριακά. Χώρες: ΗΠΑ, Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία. 53

14 ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ - ΕΠΙΒΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -Τεύχος 5 (2004), Β)ΤΟΥΡΚΙΑ Φυσικοί πόροι: κοιτάσματα αντιμονίου, άνθρακα, χρωμίου, χαλκού, υδράργυρου, σιδήρου, θείου, βορικού άλατος. Βιομηχανία: Εξορυκτική βιομηχανία (άνθρακα, χαλκού, χρωμίτη, βόριου ), μεταλλουργική βιομηχανία, διυλιστήρια, κατασκευές & δομικά υλικά, κλωστοϋφαντουργία, βιομηχανία τροφίμων, ξύλου, χαρτιού. Αγροτικά προϊόντα: Καπνός, βαμβάκι, σιτηρά, ελιές, ζαχαρότευτλα, όσπρια, κιτροειδή, κρέας. Εξαγωγές Προϊόντων: Κλωστοϋφαντουργικά και ένδυσης, τρόφιμα, σίδηρος και μέταλλα. (6%), Ιταλία (6%). Χώρες: Γερμανία (20% ), ΗΠΑ (9% ), Ρωσία (5% ), ΗΒ Εισαγωγές Προϊόντων: Μηχανήματα και εξοπλισμός (50% ), καύσιμα, τρόφιμα. Χώρες: Γερμανία (16%), ΗΠΑ (9%), Ιταλία (9%), Ρωσία (6%), ΗΒ (6%). Γ) ΙΣΡΑΗΛ Φυσικοί πόροι : Χαλκός, φωσφορικό άλας, ποτάσα, πηλός, άμμος, θειάφι, άσφαλτος, μαγγάνιο, μικρές ποσότητες φυσικού αερίου και ακατέργαστου πετρελαίου, Βιομηχανία: Επεξεργασία τροφίμων, κοπή και γυάλισμα διαμαντιών, υφάσματα και ενδύματα, χημικά, μεταλλικά προϊόντα, στρατιωτικός, ηλεκτρικός εξοπλισμός, εξοπλισμός μεταφορών, μετάλλευση ποτάσας, ηλεκτρονικά υψηλής τεχνολογίας, τουρισμός. Αγροτικά προϊόντα: Κίτρα, λαχανικά, βαμβάκι, βοδινό κρέας, πουλερικά, γαλακτοκομικά προϊόντα. Εξαγωγές Προϊόντων: Μηχανήματα και εξοπλισμός, επεξεργασμένα διαμάντια, χημικά, υφάσματα και ενδύματα, αγροτικά προϊόντα, μέταλλα. Χώρες: ΗΠΑ 32%, Ηνωμένο Βασίλειο, Χονγκ Κονγκ, Μπενελούξ, Ιαπωνία, Ολλανδία. Εισαγωγές Προϊόντων: Πρώτε ς ύλες, στρατιωτικός εξοπλισμός, επενδυτικά αγαθά, ακατέργαστα διαμάντια, πετρέλαιο, καταναλωτικά αγαθά. Χώρες: ΗΠΑ 19%, Μπενελούξ 12%, Γερμανία 9%, Ηνωμένο Βασίλ ε ιο 8%, Ιταλία 7%, Ελβετία 6%. Ζώνες ελεύθερου εμπορίου: Το λιμάνι της Εϊλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα, Χάιφα, Ασδώδ, Εϊλάτ. Συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου: Το Ισραήλ έχει υιοθετήσει μια ελεύθερη πολιτική εισαγωγών με τις Ε.Ε., ΗΠΑ, ΕΖΕΣ, Καναδά, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Τουρκία. Δ)ΑΙΓΥΠΤΟΣ Βιομηχανία: Υφάσματα, τροφίμων, τουρισμός, χημικά, πετρέλα ιο, κατασκευές,τσιμέντο, μέταλλα. 54

15 MIXAIL Ν. DIAKOMIXALIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 5 (2004), Αγροτικά προϊόντα: Βαμβάκι, ρύζι, καλαμπόκι, σιτάρι,φρούτα,λαχανικά, αιγοπρόβατα, ψάρια, βόδια. Εξαγωγές Προϊόντων : Πετρελαιοειδή, βαμβάκι, υφάσματα, μεταλλικά προϊόντα, χημικά. Χώρες: Ε.Ε., ΗΠΑ, Ιαπωνία. Εισαγωγές Προϊόντων: Μηχανήματα και εξοπλισμός, τρόφιμα, λιπάσματα, προϊόντα ξύλου, διαρκή καταναλωτικά αγαθά, κεφαλαιουχικά αγαθά. Χώρες: ΕΕ, ΗΠΑ, Ιαπωνία. Ε) ΙΟΡΔΑΝΙΑ Οι πιο πιθανοί τομείς ανάπτυξης της Ιορδανίας είναι τα φαρμακευτικά, ο τουρισμός, οι τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και πληροφόρησης και ο ορυκτός πλούτος. Ο τουρισμός αποτελεί σημαντική πηγή συναλλάγματος και βρίσκεται σε άνθηση. Βιομηχανία: Φωσφορικού άλατος, διυλιστήρια, τσιμέντο, ποτάσα, ελαφρά βιομηχανία. Αγροτικά προϊόντα: Σιτηρά, κίτρα, τομάτες, πεπόνια, ελιές, αιγοπρόβατα, πουλερικά. Εξαγω-ιές Προϊόντων : Φωσφορικό άλας, λιπάσματα, ποτάσα, αγροτικά, βιομηχανικά προϊόντα. Χώρες: Ιράκ, Ινδία, Σαουδική Αραβία, Ε.Ε., Ινδονησία, ΗΑΕ, Συρία, Αιθιοπία Εισαγωγές Προϊόντων: Βιομηχανικά, Πετρελαιοειδή, μηχανήματα, εξοπλισμός μεταφορών, τρόφιμα, ζώα. Χώρες: Ε.Ε., Ιράκ, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία, Τουρκία, Μαλαισία, Συρία, Κίνα. ΣΤ) ΛΙΒΑΝΟΣ Φυσικοί πόροι: Αλάτι, σίδηρος, ασβεστόλιθος, πλεόνασμα υδάτων (σε μια ξηρή περιοχή). Βιομηχανία : Επεξεργασία τροφίμων, παραγωγή κοσμημάτων, τσιμέντο, υφάσματα, χημικά προϊόντα, προϊόντα ξύλου και έπιπλα, μέταλλα, διυλιστήρια πετρελαίου. Αγροτικά προϊόντα: Εσπεριδοειδή, σταφύλια, ντομάτες, μήλα, λαχανικά, πατάτες, ελιές, καπνός, μοσχαρίσιο κρέας. Εξαγωγές Προϊόντων : Τρόφιμα, καπνός, υφάσματα, χημικά, προϊόντα μετάλλου και μέταλλα, ηλεκτρικός εξοπλισμός, κοσμήματα, χαρτί και προϊόντα του. Χώρες: Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Γαλλία, Συρία, ΗΠΑ, Κουβέιτ, Ιορδaνία, Τουρκία. Εισαγωγές Προϊόντων : Τρόφιμα, καταναλωτικά αγαθά, χημικά, υφάσματα, μέταλλα, καύσιμα, μεταφορικό εξοπλισμό και μηχανήματα, γεωργικά προϊόντα (τρόφιμα). Χώρες: Ιταλία, ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Αγγλία, Συρία, Ελβετία. 55

16 U1 ' ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΓ?ΑΦΗ ΑΕΠ ΑύξησηΑΕΠ % Πραγματικό ΠCΧJοστό ανάπτυfηc ΑΕΠ Κατά κεφαλ8' ΑΕΠ $ Πληθωρισμός Επίσημη ανερyfα {%) Ισο11μία δολαρfου Εξωτερικό Χρtος (σεcρ) Εξυπηρέτηση Δημο - σlου Χρέους(%) Κυβερνητικές δσπά - νες (%στο ΑΕΠ) Αποθέματα ξtνου συναλλάγματος Σύνολο εξαγωγών fob Σύνολο εισαγωγών Εξαγωγές στην Ελλάδα Εισαγωγές από την Ελλάδα ΑΕΠ Βιομηχανίας ΑΕΠ Γεωργίας ΑΕΠ Υπηρεσιών ΑΕΠ Κυβέρνησης Βο8'θεια από ΗΠΑ Εργατικό Δυναμικό Εμπορικό Ισοζύγιο Πίνακας 4. Συνοπτική οικονομική εικόνα των χωρών αναφοράς (Οι τιμές είναι σε δις $ USA πλην Κύπρου & Ιορδανίας που είναι σε εκατ. $ USA) ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ΙΣΡΑΗΛ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑ , Ο 95,2 98,1 96,3 68,3 78,2 83,β ,8 2,2 1, ,0 5,3 5,0 0,8 2,2 13, ,928 3,048 3, , Ο 10,6 10 5,4 7,1 6,2 3,6 6,5 3,0 3,3 3, % 8.1 % 6.0% 6,7 7,7 8,7 9,1 8,8 8,9 11,3 13,2 0,52 0,55 0, Ο 3,19 3,45 3,8 3,39 3,39 3,39 0,709 0, " 559" 600" 79, ,4 25,2 26, ,7 27,2 26, ,2 35,9 38,9 3,6 2,8 2,3 14,3 13,6 14,2 8,β 7,5 37,2 38, Ο ,1 38, β ,142 1,5-17,5 20, , ,2 26,2 29,2 20,5 22,5 22,9 4,608 5,300 5, ,6 48,6 50,1 29, , 10Ε 15,000 16, , ,297 0, ,9 111,7 119,6 617,7 458,1 347,1 21,8 16,3 418, ,435 0, ,8 129,8 122,2 86,9 103,7 116,7 13,7 16,1 7 25,1 8, ,2 18,1 7,3 7, ,4.,,,9 4,1 2,7 2,5 2,3 7,0 7, ,1 56,5 55,6 20,5 26, ,5 20,9 20,4 3,1 3, ,35 0,2 0,035 i ,4-8,5 -δ, 1-9,5-10,2-11, ΛΙΒΑΝΟΣ ,β 2,2 3% ,0 5% 15 0, ,5 10, : ><,,. :::ι: > Ζ Ι> :ο< C) 3:,,. >< > :::ι: Μ "' :::::1 Ξ m ~... :::ι: Μ :::ι: C) :;;: C) Ζ C) 3: :;;: ~ Ζ "' :::::1 ;:::;... :::ι: 3: ~ Ζ -f "' C: >< ο /) u. 'Ν ο ο ~... σ,... Πηγή των στατιστικών στοιχείων: W.T.O. (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου) Σημείωση: Τα κενά πεδία του Πίνακα, που δεν έχουν στοιχ εία, οφείλονται στη μη τήρηση στοιχείων από τις Χώρες αναφοράς ή στη μη δημοσιοποίησή τους στον Π. Ο.Ε..

17 MIXAIL Ν. DIAKOMIXALIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 5 (2004), Η εμπειρική έρευνα Για την διερεύνηση των προοπτικών ανάπτυξης του Διασυνοριακού Εμπορίου της Δωδεκανήσου με τις όμορες γεωγραφικά χώρες, κρίθηκε απαραίτητη η διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας, η οποία διεξήχθη στο διάστημα Απρίλιος - Σεπτέμβριος Η έρευνα επικεντρώθηκε σε τρεις ομάδες οι οποίες εμπλέκονται άμεσα με το θέμα των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Δωδεκανήσου και των Χωρών Αναφοράς. Οι ομάδες αυτές είναι: 1. Οι Επιχειρήσεις της Δωδεκανήσου 2. Οι φορείς του Εμπορίου της Δωδεκανήσου και 3. Οι φορείς του Εμπορίου των Χωρών Αναφοράς Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η συμπλήρωση Ερωτηματολογίων. Καταρτίστηκαν δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια. Το πρώτο Ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε στις επιχειρήσεις του νομού ενώ το δεύτερο απευθύνθηκε στους Φορείς του Εμπορίου της Δωδεκανήσου και στους Φορείς Εμπορίου των Χωρών Αναφοράς. Το Ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από τους επιχειρηματίες του νομού περιείχε 21 «κλειστές» ερωτήσεις. Οι σημαντικότερες από αυτές αφορούσαν στη διερεύνηση στοιχείων όπως: 1. Η Νομική Μορφή. 2. Το Είδος κύριας δραστηριότητας. 3. Ο Κλάδος ασκούμενης δραστηριότητας. 4. Ο Κύκλος εργασιών. 5. Το Σύνολο απασχόλησης (Άτομα). 6. Οι Συνολικές εξαγωγές (Εκατομ.Δρχ.) και Εξαγωγές στις γειτονικές χώρες (Εκατομ.Δρχ.). 7. Οι πρώτες χώρες για τις προοπτικές εξαγωγών του κλάδου σας. 8. Πόσοι πιθανοί πελάτες υπάρχουν στην πρώτη χώρα της αξιολόγησης σας(% ). 9. Το % των πιθανών πελατών στους οποίους δεν θα μπορέσει να πουλήσει η εταιρεία. 10. Αν το προϊόν πωλείται ομαλά ή εποχιακά (% ). 11. Ποιο είναι το καλλίτερο μέσο μεταφοράς. 12. Αν μπορεί το προϊόν να ανταγωνιστεί ικανοποιητικά άλλα προϊόντα. Στις δύο άλλες ομάδες, στους Φορείς Εμπορίου της Δωδεκανήσου και στους αντίστοιχους των Χωρών Αναφοράς, δόθηκε το ίδιο Ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από τις ακόλουθες έξι «κλειστές» ερωτήσεις: 1. Το Διασυνοριακό εμπόριο στο διάστημα Οι Σημαντικότεροι ανασταλτικοί παράγοντες ανάπτυξης του διασυνοριακού εμπορίου. 3. Οι Κλάδοι της περιοχής με τις σημαντικότερες προοπτικές. 4. Τα Ελληνικά προϊόντα με την σημαντικότερη ζήτηση στις συνορεύουσες περιοχές. 57

18 ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗ Σ - ΕΠ Ι θεωρηση ΟΙ Κ ΟΝ Ο ΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 5 (2004), Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής σας σε σχέση με τις συνορεύουσες χώρες. 6. Οι πλέον κατάλληλες ενέργειες για την προώθηση του διασυνοριακού εμπορίου. Το δείγμα της έρ ευνας, στην πρώτη κατηγορία των ερωτώμενων ( επιχειρ1ίσεων) ήταν το 35,37% του συνόλου των επιχειρήσεων-μελών του Ε.Β.Ε.Δ. Κριτήριο επιλογής των επιχειρήσεων ήταν η δραστηριότητά τους στο Διασυνοριακό Εμπόριο και η πρόθ ε σή τους για μελλοντική ανάπτυξη του Διασυνοριακού Εμπορίου. Για τις δύο ομάδες των Φορέων του Εμπορίου, τα Ερωτηματολόγια απευθύνθηκαν στις οργανωμένες επαγγελματικές οργανώσεις, όπως τα Επιμελητήρια, οι Ενώσεις επαγγελματιών, επιχειρηματιών του ιδίου κλάδου δραστηριότητας. Διανεμήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τα μέλη των διοικήσεων και των συμβουλίων των επαγγελματικιuν οργανώσεων. Στην περίπτωση των Φορέων του Εμπορίου της Δωδεκανήσου, η συμπλ1ίρωση του Ερωτηματολο γίου ήταν καθολική. Επομένως στην περίπτωση αυτή έγ ινε μια απογραφή αφού το δείγμα άγγιξε το 100% των φορέων του Εμπορίου. Στην περίπτωση των Φορέων Εμπορίου των Χωρών Αναφοράς, η συμμετοχ11 στην έρευνα και η Συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου, έφτασε επίσης στο 100% του συνόλου του «πληθυσμού», αλλά μόνο για τις τέσσερις χώρες που ανταποκρίθηκαν, συγκεκριμένα για τη ν Τουρκία, την Κύπρο, την Αίγυπτο και τον Λίβανο. 5. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εμπειρικής έρευνας Διάγραμμα 1. Η οικ ο ν ομ ία τη ς Δωδ ε κ ανήσου % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ Α.Ε.Π. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ( Πη γή:ε. Σ.Υ. Ε.) ,3 3,5 3,5 3, 1 2,9 13,5 12,4 11,6 11,3 11,2 83,2 84,1 84,9 85,6 85,9

19 MIXAIL Ν. DIAKOMIXALIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 5 (2004), Όπως παρατηρείται στο παραπάνω διάγραμμα η συμμετοχή του τριτογενή τομέα στο Α.Ε.Π. του νομού σημειώνει σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια, με ανάλογο περιορισμό των ύπόλοιπων τομέων. Οι προθέσεις των ενδιαφερόμενων φορέων για την περαιτέρω ανάπτυξη του Διασυνοριακού Εμπορίου μεταξύ της Δωδεκανήσου και των όμορων Χωρών, όπως καταγράφηκαν στα ερωτηματολόγια, δηλώνουν την κατ' αρχήν θετική προσέγγισή τους στην προοπτική αυτή και την αμοιβαία διάθεσή τους να ξεπεράσουν τα εμπόδια στα οποία αποδίδεται η περιορισμένη εμπορική συνεργασία. (Διάγραμμα 5). Το «Υψηλό ρίσκο των Χωρών Αναφοράς», αναφέρεται κυρίως στην πολιτική αστάθεια που επικρατεί σε ορισμένες από αυτές, καθώς και στην χρόνια διένεξη στη Μέση Ανατολή. Δεν έχει καταγραφεί κανένα εμπόδιο στο οποίο να υποδηλώνεται «αρνητική» στάση ή πρόθεση για εμπορική συνεργασία, ούτε και η αδυναμία παράκαμψής του. Τα «συγκριτικά πλεονεκτήματα» όπως καταγράφονται στο Διάγραμμα 2, σε συνδυασμό με τα οικονομικά και εμπορικά στοιχεία των Χωρών Αναφοράς, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι οικονομίες τους είναι μάλλον συμπληρωματικές και λιγότερο ανταγωνιστικές (μόνο στον Τουρισμό), στοιχείο που ενισχύει την δυνατότητα και την προοπτική της εμπορικής συνεργασίας. Στα Ελληνικά προϊόντα με τη σημαντικότερη ζήτηση, Διάγραμμα 3, κυρίαρχη θέση κατέχουν οι «Υπηρεσίες Τουρισμού», τομέας στον οποίο ο νομός Δωδεκανήσου έχει σημαντικό πλεονέκτημα και τεχνογνωσία, αφού είναι ο νομός με την μεγαλύτερη συμμετοχή στο Τουριστικό προϊόν της χώρας. Και οι δύο ενδιαφερόμενες πλευρές κατέθεσαν σχεδόν ταυτόσημες απόψεις για τα μέτρα που θα συμβάλουν στην προώθηση του Διασυνοριακού Εμπορίου, στοιχείο που αξιολογείται ιδιαίτερα θετικό τόσο για τις προθέσεις όσο και για τα μέσα ανάπτυξης της εμπορικής συνεργασίας.(διάγραμμα 4) Ενέργειες όπως «Η διοργάνωση κοινών εμπορικών εκθέσεων», «Δημιουργία δικτύου συνεργαζόμενων επιyjσεων», «Αμοιβαίες εβδομάδες προώθησης προϊόντων» προτείνονται από τους ενδιαφερόμενους σε ποσοστό προτίμησης που ξεπερνά το 70%, γεγονός που δηλώνει την αμοιβαία πρόθεσή τους για από κοινού ενέργειες προώθησης της εμπορικής συνεργασίας τους. 59

20 ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύ χ ος 5 (2004), ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ (Πηγή : Ειδική Έρευνα με τη χρήση Ερωτηματολογ ίων, Απρίλιος - Σ επτέ μβριο ς 2001) Διάγραμμα 2. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δωδεκανήσου σε σ'χέση με τις συνορεύουσες περιο'χές 60,0 56,0_ -.! 50,0 1-40,0 t 30, Ο 1 20,0 10,0 J 0,0 0,0 Ι w ::;; w ο Θ <] Ι ο ~ c ~ ~ <( Q_ L c w L <( w <( <( <( Ζ ~Ι ::;; <( ~ Ζ w οδ Ι 1- ι-- ι--c ~ j: c ~ I~t :r :r ι-- ι-- 1- Ζ ~~ ι--c w ~ΖΟ ο zc Q L ~,Q Q_ i= c Q_ ~ ο <( - <( Ι -zw i= -Ο ~Ζ ο Q_ c <-0 ι-- Q_ <( ο ο <( δ <( c~~ ::;; ~c c ~ ι-- :r Zz w Q_ e~ ίίi <( - ι-- ~ c c zo <( ι-- w Διάγραμμα 3. Τα Ελληνικά προϊόντα με τη σημαντικότερη ζήτηση στις συνορεύουσες περιο'χές 80, Ο ~--- 70, ,0 40, ,0 10,0 Ο, Ο ΦΡΟΥΤΑ - ΕΛΑJΟΛ ΕΝΔΥΣΗ ΚΡΑΣΙ 1 ΚΗΠΕΥΤΙ ΑΔΟ DΣειρά2 1 ~ 0,0 42,0 1 56,0 ΒΙΟΜΗΧ ΥΠΗΡΕΣ ΟΙΚΟΔΟ ΝΕΕΣ ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤ ΧΡΥΣΟΧ ΑΝΙΚΑ ΙΕΣ ΜΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛ ΥΠΟΔΗΣ ΟΚΟΜΙΚ ΟΕΙΑ ΠΡΟIΟΝ ΤΟΥΡΙΣ ΥΛΙΚΑ ΟΠΕΣ ΗΣ Α 52,0 74,0 ο. ο 0,0 0,0 0,0 12,0 60

21 MIXAIL Ν. DIAKOMIXALIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 5 (2004), Διάγραμμα 4. Οι καταλληλότερες ενέργειες για την προώθηση του Διασυνοριακού Εμπορίου της Δωδεκανήσου 90,0 ~ ,0 60,0 +---=~--=~- 50,0 40,0 30,Ο 20,0 10,0 ο. ο :::ι..3 :::ι χ ο ο a. - Ο a. 9- "' σ Ι= - :::ι ο uj' c- σ... w"' :::ι. <3 > ιd 3 - σ"' ο >'C' a. a. :::ι - ο"' - χ :::ι. - C" Ι= <] "' Διάγραμμα 5. Σημαντικότεροι ανασταλτικοί παράγοντες ανάπτυξης του Διασυνοριακού Εμπορίου της Δωδεκανήσου 100. ο ΕΞ 90,0 ao,o L 70, ,0 t- 50, , ,0 +--τ , ,0 0,0 w <( Ζ <( - α a. ο a. ο ΖQθ ι.. ι.. <( <( <( Ζ <( ~ w W Ζ <( - α a. a. a. ο Οοθ < ι.. <( Ι <( Ζ :7 <( >- (/) ί,) ~ (/) a ο...j <( ~ <( a. ::ιι: ο ίίi θ <( a. ι.. t- Ι w Iw Ζ ::ιι: Ι ο Ι ~ C UJ -ιι ι t- - ~ ~ <( ο.. wz < ω α Ι ::ιι: ι.. UJ a. Ι za - <( <-' ::ιι: t- <( α~ Iw ι..- ~ :9 a. Ζ ~ <( :7 ο <( t- <( _c t- UJ c ~ UJ >- Ζ < <( 61

22 ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ - ΕΠΙΒΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 5 (2004), Συμπεράσματα Η διαρκώς επιδιωκόμενη ανταyωνιστικότητα, που στην εποχή μας έγινε προϋπόθεση για τη διατήρηση στην αγορά κάθε επιχείρησης, μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό, με τη μείωση του κόστους και την βελτίωση της ποιότητας, στοιχεία που μπορούν να αναδειχθούν μέσα από την ανάπτυξη του εξωτερικού εμπορίου, και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των συναλλασσομένων χωρών ή περιοχών < 22 J. Σημαντικό στοιχείο για την οικονομική διάρθρωση της Δωδεκανήσου, θα αποτελέσει η αύξηση του εξωτερικού εμπορίου, ώστε να αποτελέσει ένα μεγαλύτερο ποσοστό στο ΑΕΠ του νομού, μειώνοντας τους κινδύνους που ενέχει η μονοκαλλιέργεια (τουρισμός) στην ανάπτυξή του < 23 J. Στις χώρες αναφοράς, σημειώνονται τα κυριότερα προϊόντα παραγωγής τους, οι φυσικοί τους πόροι, καθώς και τα προϊόντα που εισάγουν και εξάγουν και οι κυριότερες χώρες με τις οποίες διεξάγουν το εξωτερικό τους εμπόριο. Από τα στοιχεία αυτά εντοπίζονται οι δυνατότητες για το διασυνοριακό εμπόριο της Δωδεκανήσου, όπως π.χ. για τα αγροτικά προϊόντα της Κύπρου, τα αγροτικά και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων της Τουρκίας, τα γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα του Ισραήλ και της Αιγύπτου, τα χημικ(i και βιομηχανικά προϊόντα της Ιορδανίας, τα τρόφιμα, τα χημικά και χαρτικά προϊόντα του Λιβάνου. Οι επιχειρήσεις της Δωδεκανήσου, έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν τη δραστηριότητά τους, ικανοποιώντας μέρος της ζήτησης για Τρόφιμα & Αγροτικά προϊόντα, για είδη Ένδυσης & Υπόδησης, για Βιομηχανικά προϊόντα και για Υπηρεσίες Τουρισμού, των όμορων - γειτονικών χωρών < 24 ). Διαπιστώνεται ότι η μονοκλαδική - Τουριστική ανάπτυξη του Νομού δημιουργεί καταναλωτικές ανάγκες για τα προϊόντα του Αγροτικού και του Βιομηχανικού τομέα, οι οποίες μπορούν να ικανοποιηθούν από την παραγωγή και προσφορά τους από τις χώρες αναφοράς. Παράλληλα υπάρχουν δυνατότητες για διείσδυση επιχειρήσεων της Δωδεκανήσου, του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα στις γειτονικές αγορές, αφού θα είναι δυνατή η διεύρυνση και η αύξηση της παραγωγής τους, εκμεταλλευόμενες τα τεχνολογικά και τεχνογνωσιακά πλεονεκτήματά τους, καθώς και τις οικονομίες κλίμακας που αποφέρει μία μεγαλύτερη αγορά. Τέτοιοι κλάδοι είναι των Εμφιαλωμένων ποτών - αναψυκτικών - επιτραπέζιων νερών, Αλλαντικών & κονσερβοποιίας, επαγγελματικών χώρων. Επίπλων, Εξοπλισμού κατοικιών και Το αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα της Δωδεκανήσου στον Τουρισμό και τις υπηρεσίες του, είναι το στοιχείο που θα προσδώσει τον ηγετικό ρόλο στις 62 (22) Λογοθέτη Μιλτιάδη, 1990, σελ Ε.Β.Ε.Δ. (Εμπορικό & Βιομ. Επιμελητήριο Δωδ/σου), Μητρώο Μελών, 2001 (23) Ζαχαράτου Γ. Α., 1986, σελ & (24) Μπαμπανάση Στεργίου, 1985, σελ & , Λογοθέτη Μιλτιάδη, 1990, σελ

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η Περιφέρεια Θεσσαλίας περιλαµβάνει τους νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Με έδρα τη Λάρισα, η Περιφέρεια συγκεντρώνει ποσοστό 6,9% του πληθυσµού και παράγει 6,3%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής. οικονομίας και αγοράς

Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής. οικονομίας και αγοράς Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής οικονομίας και αγοράς ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΡΟΝΙΑΣ Σύμβουλος ΟΕΥ Α Ιστορικό εξέλιξης της κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Δρ. Δημήτριος Π. Πετρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικής Οικονομίας ΤΕΙ Καλαμάτας d.petro@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές

Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές Απρίλιος 2013 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa.

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

«Η Εξωστρέφεια στην Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ.»

«Η Εξωστρέφεια στην Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ.» 1ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -11/03/06 «Η Εξωστρέφεια στην Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ.» του Γιάννη Δασκαλόπουλου Διευθυντή του (Εμπορικού) Επιμελητηρίου Ιωαννίνων με τη συνεργασία του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu

Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥ ΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : H-1063 Budapest, Szegfu ut. 3 Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu ΜΗΝΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ YΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθανάσιος Καραπέτσας Σύµβουλος Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων 7 Ιανουαρίου 2014 1 Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Α/Α ΧΩΡΑ % ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ 1 ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ 35,0 2 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 15,3 3 ΜΑΚΑΟΥ 13,5 4 ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 11,2 5 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 9,2 6 ΜΠΟΥΤΑΝ 8,8 7 ΛΙΒΥΗ 8,8 8 ΙΡΑΚ 8,5 9 ΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012.

ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012. ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012. Αναλύονται ακολούθως οι εμπορικές ροές προϊόντων (εξαγωγές - εισαγωγές) της Ν. Αφρικής για το έτος 2012, βάσει των επίσημων στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Καΐρου Κάιρο, Μάιος 2014 1. Εισαγωγικά 2. Στατιστικά στοιχεία - παρατηρήσεις 3. Συµπεράσµατα 4. Πηγές 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Παραδοσιακά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. 13/5/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. Με αφορμή εμπεριστατωμένη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

22 Δεκεμβρίου 2014 1

22 Δεκεμβρίου 2014 1 22 Δεκεμβρίου 2014 1 Επιχειρηματικές αποστολές - Επενδύσεις Αποστολές στο εξωτερικό: 66 αποστολές & επαφές με περισσότερες από 1930 επιχειρήσεις 2012: 21 αποστολές, επαφές με περισσότερες από 980 επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ ISBN 978-960-7536-59-4 Copyright 2015 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

στον κόσμο Τρως, φοράς και χρησιμοποιείς Γεωγραφία! Παγκοσμιοποίηση

στον κόσμο Τρως, φοράς και χρησιμοποιείς Γεωγραφία! Παγκοσμιοποίηση στον κόσμο Τρως, φοράς και χρησιμοποιείς Γεωγραφία! Παγκοσμιοποίηση Είναι η κίνηση ανθρώπων, προϊόντων, ιδεών και κεφαλαίων μεταξύ διαφόρων κρατών της γης. Προωθείται από το παγκόσμιο εμπόριο και ενισχύεται

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ Τ Α Υ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η! ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ Τ Α Υ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η! ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ Τ Α Υ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η! ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο βαθμό αλληλεξάρτηση * μεταξύ των διαφόρων τομέων τη οικονομία μπορεί να δειχτεί από την αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό και Επιχειρηματικό Περιβάλλον Εξωτερικό Εμπόριο Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις με την Ελλάδα Πρόσβαση στην αγορά και δυνατότητες

Οικονομικό και Επιχειρηματικό Περιβάλλον Εξωτερικό Εμπόριο Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις με την Ελλάδα Πρόσβαση στην αγορά και δυνατότητες Οικονομικό και Επιχειρηματικό Περιβάλλον Εξωτερικό Εμπόριο Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις με την Ελλάδα Πρόσβαση στην αγορά και δυνατότητες συνεργασιών ΔημήτριοςΓ. Ζιώγας ΣύμβουλοςΑ Ο.Ε.Υ. 2010- Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 Επισκόπηση της κινεζικής οικονομίας 2 Διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας Κίν 3 Προοπτικές 4 Οδηγός επιχειρείν 1 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της εκδήλωσης What s Next Κεφαλαιοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Washington 23 Μαρτίου 2010 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ MUSTAFA OSMAN ISMAIL ALAMIN MINISTER OF INVESTMENT, REPUBLIC OF SUDAN TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political, business

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα Οι βασικές προτεραιότητες της περιόδου 2014-2020 Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014 Θεόφιλος Ασλανίδης Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ...

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ... Πίνακας Περιεχομένων ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ... 3 1. Αιτήματα ανά Γραφείο ΟΕΥ...3 2. Αιτήματα ανά Γεωγραφική Περιοχή...4 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 6 3. Αιτήματα ανά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Επεξεργασία: Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών & Σπουδών Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας «Καινοτόμοι Τρόποι Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» Εισήγηση στη Διημερίδα: «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα. Στόχος και Διέξοδος στη Κρίση» Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας, 16 Μαρτίου 2012 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1 -1- ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1 Φωτίου Βακάκη ρος Γεωπόνου-Γεωργοοικονοµολόγου /ντος Συµβούλου της Βακάκης και Συνεργάτες ΑΕ, Σύµβουλοι Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Πενήντα συν μία... επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες στην περιφέρεια χρηματοδοτούνται με ποσοστά ενίσχυσης έως και 60%

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ISΒN 978-960-7536-54-9 Copyright 2014 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Μάρτιος 2014 Η πρόβλεψη είναι δύσκολη, ειδικά όταν πρόκειται για το μέλλον. ΑΕΠ & Ανεργία Η μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά το 2013 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Βελιγράδι Simina 15 Beograd 11000 Tel. +381 11 3222338-3231577 Fax +381 11 3249215 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ... 5 1.1. Γενικά Στοιχεία Δραστηριότητας Κλάδου στο Νομό Σερρών... 5 1.2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 1 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ Ο κλάδος της Ποτοποιίας 1 υπάγεται στις Μεταποιητικές Βιομηχανίες, και συγκεκριμένα στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2. Η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών περιλαμβάνει τους κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 3.3. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ Η περιγραφή του εισαγωγικού και εξαγωγικού profile της Κεντρικής Μακεδονίας δίνει ιδιαίτερα χρήσιµες πληροφορίες όταν τοποθετηθεί συγκριτικά µε την Αττική και το σύνολο των εισαγωγών-εξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση-νομική μορφή-χαρακτηριστικά κυπριακών εταιρειών

Φορολόγηση-νομική μορφή-χαρακτηριστικά κυπριακών εταιρειών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Γενικά Η ΚΥΠΡΟΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥTIKO KENTΡΟ Η γεωγραφική θέση της Κύπρου σε συνδυασμό τόσο με τις υποδομές που έχει αναπτύξει, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Σύνορα Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη Ερυθρά θάλασσα, Περσικός κόλπος

Σύνορα Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη Ερυθρά θάλασσα, Περσικός κόλπος Σύνορα Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη Ερυθρά θάλασσα, Περσικός κόλπος Πληθυσμός 28,5 εκατομμύρια 5,5 από τα οποία δεν είναι Σαουδάραβες SAGIA Saudi Arabian General

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 (2 Μονάδες) Η Creta Farm είναι μια ελληνική αλλαντοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 EXPOLINK 07 ΗΜΕΡΙΔΑ Σύγχρονες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και επιπτώσεις στο περιβάλλον Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 «Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα» Σπύρος Παλαιογιάννης Χημικός, ΜΒΑ Αντιπρόεδρος ΙΕΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου Φ. 2110/ΑΣ 1260 Τηλ.: +7 495 644 32 70

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino 1955 Ίδρυση της εταιρείας με έδρα το Αγρίνιο. 1962 Κατασκευή του πρώτου εργοστασίου στο Αγρίνιο. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΥΗΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΣΟΥΗΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΟΥΗΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Β4 Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α Ο.Ε.Υ. ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο.Ε.Υ. ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Έκταση: 450.295 τετρ.χλμ. Πληθυσμός:

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα