ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας, και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), ν. Ιωαννίνων, ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισμός χρήσεων γης όρων και περιορισμών δόμησης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν.1650/1986 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» (Α 160) όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., Διαδικασία Οριοθέτησης και Ρυθμίσεις Θεμάτων για Υδατορέματα και άλλες Διατάξεις» (Α 91), τo ν /2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α 60 ) το ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων» (Α 209) καθώς και το ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ-»( Α 24). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 του ν.2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 207) όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 13 του ν.3044/2002 (Α 197). 3. Το ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98). 5. Τα υπ. αρ. 85/2012 και 86/2012 Π.Δ/γματα «Μετονομασία Υπουργείων» και «Διορισμός Υπουργών αναπληρωτή υπουργών Υφυπουργών» (Α 141) αντίστοιχα. 6. Το υπ.αρ. 837/76 Π.Δ/γμα ( Α 306) κυρήξεως του δημόσιου δάσους Ιωαννίνων ως αισθητικού. 7. Το από Π.Δ/γμα «Καθορισμός χώρου εγκαταστάσεων Παν/μίου στην εκτός εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου περιοχή «Δουρούτη» Ιωαννίνων και καθορισμός των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού» ( Δ 36). 8. Το από Π.Δ/γμα «Καθορισμού Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπων όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή του δήμου Ιωαννίνων και των κοινοτήτων Ανατολής, Κατσικά, Περάματος, Κρύας, Κρανούλας, Ελεούσας, Μεγάλου Γαρδικίου, Ροδοτοπίου, Ζωοδόχου, Βουνοπλαγιάς, Μαρμάρων, Σταυρακίου, Νεοχωρόπουλου, Πεδινής, Μπάφρας, Κουτσελιού, Νεοκαισάρειας, Καστρίτσας, Λογγάδων, Αμφιθέας και Αγίου Ιωάννη (Ν. Ιωαννίνων)» ( Δ 297), όπως αυτό ισχύει. 9. Το από Π.Δ/γμα «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχή του Δήμου Δωδώνης (Ν. Ιωαννίνων) ( ΑΑΠΘ 416). 10. Τις υπ αρ. 2876/2009 και 2877/2009 Αποφάσεις Πρωθυπουργού για «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» και «Καθορισμό σειράς τάξης Υπουργείων» αντίστοιχα (Β 2234), όπως τροποποιήθηκαν με το υπ. αρ. 65/2011 Π.Δ. «Διάσπαση των υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας...»(Α 147) και όπως αυτές ισχύουν. 11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αρ /1807/2010 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγιας ορνιθοπανίδας και των 1

2 οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της,..»(β 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ ( Β 415). 12. Τις Υπουργικές Αποφάσεις ( Β 648), 4425/212/75/ (Β 266) και ( Β 660) με τις οποίες η περιοχή του Νησιού Ιωαννίνων και η Λίμνη Παμβώτιδα η περιμετρική αυτής περιοχή αντίστοιχα, χαρακτηρίσθηκαν ως τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (που νυν διέπονται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 5 του ν.3937/2011). 13. Την Υπουργική Απόφαση 71877/3169/1986 «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της πόλης των Ιωαννίνων και των κοινοτήτων Ανατολής, Κατσικά, των οικισμών Βελισσαρίου, Πεντέλης, Τσιφλικόπουλου, κοινότητας Σταυρακίου και του οικισμού Εξοχής κοινότητας Περάματος» (ΦΕΚ Δ 58/1987), όπως ισχύει. 14. Την εγκεκριμένη με την υπ.αρ. οικ /4043/ Απόφαση του Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ, «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Ανάπλασης Ανάδειξης και προστασίας της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων και της περιμετρικής αυτής περιοχής», καθώς και τα σχέδια Δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας που απαντώνται στις Ζ.Ε.Π. με κωδικό GR και κωδικό GR , που πληρούν στο σύνολό τους τις κατ ελάχιστο προδιαγραφές της παρ.4β του άρθρου 21 του ν. 3937/2011 και αποτελούν την απαιτούμενη ειδική έκθεση για την έκδοση του παρόντος(παρ. β, άρθρο 6 ν. 3937/2011). 15. Την Υπουργική Απόφαση 25301/2003 «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου» (Β 1451). 16. Τις Υπουργικές Αποφάσεις 10579/2004 «Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων» (Β 504) και 23487/2011 (ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 194) που αφορά την τροποποίηση της 40497/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίουτου Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων» (ΥΟΔΔ 437), όπως ισχύει. 17. Τις υπ. αρ. Φ /208/ /Σ. 1886/ , Φ 900/248818/Σ. 153/ , Φ 900/101/46105/Σ. 105/ & Φ 900/158/46162/Σ. 162/ γνωμοδοτήσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 18. Τις υπ. αρ. Δ.Λ.Υ. 8224/02/10/ , Δ.Β.Χ.Π Φ/Α.4/8817/1195/ , Δ.Β.Χ.Π Φ/Α.4/οικ. 1599/170/ και Δ.Β.Χ.Π Φ/Α.4/8/3376/299/ γνωμοδοτήσεις του Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πρώην Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, (νυν Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων). 19. Τις υπ. αρ., γνωμοδοτήσεις του Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 20. Τις υπ. αρ. Δ.Τ.Π.Σ./Τ.Τ.Π.2054/ και 7429/ γνωμοδοτήσεις του Πολιτισμού και Τουρισμού (νυν Υπ.Τουρισμού). 21. Τις υπ. αρ. 8 Η Ε.Β.Α. 5347/ , 8 Η Ε.Β.Α. 2014/ , 8 Η Ε.Β.Α. 1873/ , Υ.Ν.Μ. 3731π.ε./ , Ε.Π.Σ.Β.Ε.1678/ , Ε.Π.Σ.Β.Ε.2817πε/ , ΙΒ Ε.Π.Κ.Α.Ι. 176/ και Δ.Π.Κ.Α. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. /ΓΔΑΠΚ/ ΔΠΚΑ/ΤΑΧ/ Φ12/ 71361/ 13921/3146/3440/ γνωμοδοτήσεις του Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού(νυν Υπ. Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υπ. Τουρισμού αντίστοιχα). 22. Τις υπ. αρ. Δ3/Δ/25970/6443/ , Δ3/Δ/28848/7218/ , Δ3/Δ/9619/ και Δ3/Δ/22901/5685/ γνωμοδοτήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (νυν Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων). 23. Τις υπ. αρ. Δ.Υ.Ε.Υ / , Δ.Σ.Ε.Ε.Α.Ε.Π. 6324/ και Δ.Χ.Π.Π / γνωμοδοτήσεις του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2

3 24. Τις υπ. αρ.δ.δ.ι /616/ , Δ.Δ.Ι /1261/ , Δ.Δ.Ι /6555/π.ε./ ,, Δ.Δ.Ι 24141/849/ , Δ.Δ.Π. 3929/ ,, Δ.Σ.Ε.Δ. 531/ , Δ.Σ.Ε.Δ /2140/ , Δ.Δ.Ν.Ι.316/ , Δ.Υ.Η 1868ΠΕ/ , Δ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Η 86744/5809/ , Δ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Η 19381/961/ , γνωμοδοτήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας( πρώην Περιφέρεια Ηπείρου). 25. Την υπ. αρ. γνωμοδότηση της Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας. 26. Την υπ. αρ. 7/ γνωμοδότηση της Επιτροπής Φύση Την υπ. αρ.1/16/ γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ιωαννίνων. 28. Την υπ. αρ. Δ.Π.Π.14061/09/ γνωμοδότηση της Ν.Α. Ιωαννίνων (νυν Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 29. Τις υπ. αρ. 3/9/ και 17/75/ γνωμοδοτήσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου. 30. Τις υπ. αρ. 121/ γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ιωαννιτών. 31. Τις υπ. αρ. 47/ και 93/ γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Δωδώνης. 32. Τις υπ. αρ. 51/ γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ζίτσας. 33. Την υπ. αρ. 8/ γνωμοδότηση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου 34. Τις υπ. αρ. 380/ και 313/ γνωμοδοτήσεις της κτηματικής υπηρεσίας Ιωαννίνων. 35. Την υπ. αρ. 114/ γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου. 36. Τις υπ. αρ. 121/ και 153/ γνωμοδοτήσεις του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων. 37. Τις υπ. αρ. 11/78/ και 12/94/ γνωμοδοτήσεις της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας. 38. Την υπ. αρ 212/ γνωμοδότηση του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων. 39. Τις υπ. αρ. 239/ , 2285/ , 764/ και 946/ γνωμοδοτήσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/Τμήματος Ηπείρου. 40. Την υπ.αρ. 203/ γνωμοδότηση της Ε Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου. 41. Τις επιστολές με σχόλια και απόψεις της Τοπικής Κίνησης Οικολόγων Πράσινων Ιωαννίνων, της παράταξης «Ήπειρος Τόπος Να Ζεις», του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ιωαννίνων, της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞ. ΛΕΦΑ ΑΤΕΒΕ», της εταιρείας «ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που υποβλήθηκαν στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. 42. Τα σχόλια και απόψεις των πολιτών της χώρας, που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά κατά την περίοδο δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου του παρόντος διατάγματος. 43. Την υπ. αρ. γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. 44. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3

4 Αποφασίζει Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος διατάγματος, είναι η προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και διαχείριση της βιοποικιλότητας, της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου, στην: υδάτινη, χερσαία και ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), νομού Ιωαννίνων, που υπέκειται σε ενεργό διαχείριση ώστε με τη λήψη αναγκαίων και ενδεδειγμένων μέτρων να επιτυγχάνεται η αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης στο πλαίσιο της αειφορικής ανάπτυξης και να διασφαλίζεται κυρίως η διατήρηση, ή η αποκατάσταση-επαναδημιουργία σε ικανοποιητικό βαθμό διατήρησης των τύπων οικοτόπων, των ειδών και ενδιατημάτων τους που αναφέρονται στην παρ. Α του παραρτήματος ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. Άρθρο 2 Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση περιοχής και ζωνών 1. Χαρακτηρίζεται ως περιοχή Περιφερειακού Πάρκου, η υδάτινη, χερσαία και ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), νομού Ιωαννίνων, συνολικής εκτάσεως που βρίσκεται εκτός των ορίων: περιοχών κανονιστικών πράξεων καθορισμού χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης προ του 1989 [όπως εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.), Ρυμοτομικών Σχεδίων (Ρ.Σ)], των οικισμών προ του 1923, των οριοθετημένων οικισμών κάτω των κατοίκων, και γενικότερα των οικισμών με θεσμοθετημένα όρια των Δήμων Ιωαννιτών, Δωδώνης και Ζίτσας, όπως τα όριά της φαίνονται με μεγάλη έντονη διακεκομμένη γραμμή στα ( ) πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1: που Θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την Πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα. 2. Εντός της έκτασης της περιοχής του «Περιφερειακού Πάρκου» Λίμνης Παμβώτιδας ( Ιωαννίνων): α. Διακρίνονται, περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Φύση (Natura) 2000, οι οποίες εντάχθηκαν στον εθνικό μας κατάλογο ( άρθρο 9, παρ. 6 ν. 3937/2011), στην γενική κατηγορία χαρακτηρισμού περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών, και έλαβαν ειδικότερα τον χαρακτηρισμό ως: 1. Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την άγρια ορνιθοπανίδα, με την επωνυμία «Ευρύτερη περιοχή πόλης Ιωαννίνων» και κωδικό GR , 2. Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την άγρια ορνιθοπανίδα και Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.), με την επωνυμία «Λίμνη Ιωαννίνων (Παμβώτιδα)» και κωδικό GR , 3. Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) (όπου το μεγαλύτερο μέρος της εμπίπτει στην χαρακτηρισμένη με το παρόν περιοχή «Περιφερειακού Πάρκου» ) με την επωνυμία «Όρος Μιτσικέλλι» και κωδικό GR , 4. Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την άγρια ορνιθοπανίδα (όπου μικρό μέρος της εμπίπτει στην χαρακτηρισμένη με το παρόν περιοχή «Περιφερειακού Πάρκου» ) με την επωνυμία «Κεντρικό Ζαγόρι και Ανατολικό Τμήμα Όρους Μιτσικέλλι» και κωδικό GR , 5. Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την άγρια ορνιθοπανίδα (όπου μικρό μέρος της εμπίπτει στην χαρακτηρισμένη με το παρόν περιοχή «Περιφερειακού Πάρκου» ) με την επωνυμία «Ευρύτερη περιοχή Αθαμανικών Όρεων» και κωδικό GR

5 β. Διακρίνεται το δημόσιο δάσος Ιωαννίνων, το οποίο κυρήχθηκε ως αισθητικό δάσος με το υπ.αρ. 837/76 Π.Δ/γμα ( Α 306) και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3937/2011 όπως ισχύει, εντάσσεται στην γενική κατηγορία χαρακτηρισμού «Προστατευόμενου Τοπίου», με τον ειδικό χαρακτηρισμό ως «Αισθητικό Δάσος». γ. Καθορίζονται και χαρακτηρίζονται οι ακόλουθες ζώνες προστασίας, όπου οι πολυγωνικές γραμμές αυτών περιγράφονται με συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ 87, οι οποίες αναγράφονται στο παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος: Ι. Ζώνη Α (χερσαία και υδάτινη περιοχή: νήσου Ιωαννίνων, λίμνης Παμβώτιδας, παραλίμνιων εκτάσεων και εποχικών υγροτόπων). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». Ως ζώνη Α ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνεται μεταξύ πολυγωνικών γραμμών Α. Διακρίνεται σε: Α1, Α2, Α3, A4, A5, Α6, Α7. Ειδικότερα: 1. Η Ζώνη Α1 περιλαμβάνει την υδάτινη περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας, 2. Η Ζώνη Α2 περιλαμβάνει υγροτοπική περιοχή καλαμιώνων, σημαντική για τα προστατευόμενα είδη της λίμνης Παμβώτιδας, 3.Η Ζώνη Α3 περιλαμβάνει τη νήσο Ιωαννίνων, 4. Η Ζώνη Α4 περιλαμβάνει παραλίμνιες και λιμναίες περιοχές που αποκόπηκαν από τη λίμνη λόγω κατασκευής αναχωμάτων. Αποτελείται από τις υποζώνες: Α4.1, Α4.2, 5. Η Ζώνη Α5 περιλαμβάνει την παραλίμνια περιοχή καρστικών εδαφών με σημαντικές πηγές τροφοδοσίας της λίμνης στους πρόποδες του Μιτσικελλίου, 6. Η Ζώνη Α6 περιλαμβάνει παραλίμνια αγροτική περιοχή με γη υψηλής παραγωγικότητας, 7. Η Ζώνη Α7 περιλαμβάνει περιλαμβάνει την περιοχή εποχικών υγροτόπων- καταβοθρών [Μπάφρας-Πεδινής- Αμπελιάς-Σερβιανών(Βρέλλη)- Κουτσελιού(Kαστρίτσας)-Μπενίκοβα-ΡοδοτοπίουΙ-ΡοδοτοπίουΙΙ-ΡοδοτοπίουΙΙΙ-Λαψίστας]. Αποτελείται από τις υποζώνες: Α7.1, Α7.2, Α7.3, Α7.4, Α7.5, Α7.6, Α7.7, Α7.8, Α7.9, Α7.10. ΙI. Ζώνη B (χερσαία και υδάτινη περιοχή: δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, αγροτικού τοπίου με γη υψηλής παραγωγικότητας, πηγών Κρύας, Τούμπας, Σεντενίκου, τάφρου Λαμψίστας, πλησίον αστικού ιστού πόλης με οικιστική ανάπτυξη, αγροτικού τοπίο). Περιοχή «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών» ή «Προστατευόμενων Τοπίων» ή «Οικοανάπτυξης». Ως ζώνη B ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνεται μεταξύ πολυγωνικών γραμμών. Διακρίνεται σε: B1, Β2, B3, Β4, Β5. Ειδικότερα: 1. Η Ζώνη Β1 περιλαμβάνει δασικό τοπίο με κυρίως δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις. Αποτελείται από τις υποζώνες :B1.1, B1.2, B1.3, Β Η Ζώνη Β2 περιλαμβάνει αγροτικό τοπίο που αποτελεί γη υψηλής παραγωγικότητας. Αποτελείται από τις υποζώνες :Β2.1, Β2.2, Β2.3, Β Η Ζώνη Β3 περιλαμβάνει τους φυσικούς σχηματισμούς: των πηγών Κρύας Τούμπας-Σεντενίκου και της τάφρου Λαψίστας. Αποτελείται από τις υποζώνες : B3.1, Β3.2, Β3.3, Β3.4., 4. Η Ζώνη Β4 περιλαμβάνει αγροτικό τοπίο. Αποτελείται από τις υποζώνες: B4.1, Β4.2, 5. Η Ζώνη Β5 περιλαμβάνει την περιοχή πλησίον του αστικού ιστού πόλης με οικιστική ανάπτυξη. Αποτελείται από τις υποζώνες: B5.1, Β5.2, Β5.3. ΙΙΙ. Ζώνη Γ (χερσαία έκταση εντός περιοχών Ζ.Ε.Π και εκτός ζωνών Α και Β). Περιοχή «Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών». Ως ζώνη Γ ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνεται μεταξύ πολυγωνικών γραμμών. Αποτελείται από τις υποζώνες : Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5. IV. Ζώνη Δ (χερσαία έκταση που περιβάλλει και είναι εκτός της ζώνης Γ). Περιοχή «Περιφερειακού Πάρκου». Ως ζώνη Δ ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνεται μεταξύ πολυγωνικών γραμμών. Αποτελείται από τις υποζώνες : Δ1, Δ2, Δ3, Δ4. 5

6 Άρθρο 3 Επιτρεπόμενες χρήσεις, έργα και δραστηριότητες εντός περιοχής «Περιφερειακού Πάρκου» Λίμνης Παμβώτιδας ( Ιωαννίνων). Ι. Ζώνη Α (χερσαία και υδάτινη περιοχή.: νήσου Ιωαννίνων, λίμνης Παμβώτιδας, παραλίμνιων εκτάσεων και εποχικών υγροτόπων). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». Επιτρέπονται: α. Η επιστημονική έρευνα που σχετίζεται με την παρακολούθηση, προστασία, αποκατάσταση και διαχείριση των οικοτόπων, ειδών /ενδιαιτημάτων τους, καθώς και των στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα του άρθρου 17 του ν. 3937/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 3 της υπ. αρ. 8353/276/Ε103/2012 Κ.Υ.Α., όπως ισχύει. β. Η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή. γ. Τα αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής υδάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντωμένης Διοίκησης, και περιβαλλοντική αδειοδότηση, τουλάχιστον σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/2011) όπως ισχύει. δ. Η χρήση, συντήρηση, επισκευή και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων και η ανακατασκευή των παλιών ξύλινων προβλητών, καθώς και η επέκταση έργων και δικτύων υποδομής, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση, τουλάχιστον σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/2011) όπως ισχύει και τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Φορέα Διαχείρισης. Ειδικότερα για τη χρήση, συντήρηση και βελτίωση των υφιστάμενων: ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων ανέλκυσης, καθέλκυσης και συντήρησης σκαφών, απαιτείται επιπλέον των προαναφερομένων η διαχείριση των υγρών αποβλήτων αυτών θα είναι σύμφωνη με τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΝ858-1 και ΕΝ Ι.1. Ζώνη Α1 (υδάτινη περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Ι του παρόντος: 1. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων, που θα προβλέπονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για την αλιεία σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ. αρ. 8353/276/Ε103/2012 Κ.Υ.Α. όπως ισχύουν. 2. Τα υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες στην υδάτινη έκταση της λίμνης όπως: αλιεία, κίνηση σκαφών,υδροπλάνων, αθλητισμός - αναγκαίες υποδομές αυτών για διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων τοπικού, εθνικού ή διεθνούς επιπέδου, εφόσον δεν επιβαρύνουν το οικοσύστημα (όπως τα τζετ σκι, που σαφώς επιβαρύνουν το οικοσύστημα), κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Φορέα Διαχείρισης. 3. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της λίμνης όπως: απομάκρυνση φερτών υλικών, διαχείριση καλαμιώνων, εκβάθυνση, και λοιπών εγγειοβελτιωτικών έργων, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση, τουλάχιστον σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/2011) όπως ισχύει και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντωμένης Διοίκησης και του οικείου Φορέα Διαχείρισης και η δημιουργία προϋποθέσεων για κολύμβηση, μετά από τις απαιτούμενες από την εθνική νομοθεσία αδειοδοτήσεις. Ι.2. Ζώνη Α2 (περιοχή υγροτοπική με καλαμιώνες ). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». Επιτρέπονται, μόνο οι υποπαράγραφοι Ι.α, Ι.β και Ι.1.3 του παρόντος. 6

7 Ι.3. Ζώνη Α3 (περιοχή νήσου Ιωαννίνων). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». Απαγορεύεται, η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων. Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Ι του παρόντος: 1. Οι εγκαταστάσεις - απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση του αθλητισμού, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της παρατήρησης της φύσης και της αναψυχής, όπως: βελτίωση μονοπατιών, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, στέγαστρα - παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η συντήρηση - βελτίωσή τους, για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Φορέα Διαχείρισης της περιοχής και περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/2011) όπως ισχύει. 2. Η μελισσοκομία, καθώς και η βόσκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 60/2011), όπως ισχύουν, και ειδικότερα της υπ αριθ / ΚΥΑ «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά» (ΦΕΚ B 509) όπως ισχύει, καθώς και περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης τουλάχιστον του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/2011) όπως ισχύει και εφόσον για τα χαρακτηρισμένα δάση ή δασικές εκτάσεις δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες σχετικές απαγορεύσεις και εκδοθούν οι απαιτούμενες από το άρθρο 46 του ν. 998/79 όπως ισχύει, αδειοδοτήσεις. 3. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης αποστραγγιστικών τάφρων: απομάκρυνση φερτών υλικών, εκβάθυνση, και λοιπών εγγειοβελτιωτικών έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα της υποπαραγράφου Ι.1.3 του παρόντος 4. Η γεωργική δραστηριότητα και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής της, χωρίς χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 60/2011) όπως ισχύουν, και ειδικότερα της υπ αριθ / ΚΥΑ «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά» (ΦΕΚ B 509) όπως ισχύει, του άρθρου 2 της υπ. αρ. 8353/276/Ε103/2012 Κ.Υ.Α. όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 46 του ν. 998/79 όπως ισχύει, για τα χαρακτηρισμένα δάση ή δασικές εκτάσεις. 5. Οι ενέργειες δράσεις - προγράμματα προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης δασών, δασικών εκτάσεων. 6. Η άσκηση της δασοπονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ. αρ. 8353/276/Ε103/2012 Κ.Υ.Α. όπως ισχύουν και μετά από εκπόνηση Δασοπονικών Μελετών, εκθέσεων ή πινάκων υλοτομίας και έγκρισής τους κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας. 7. Τα ειδικά δασοτεχνικά έργα του άρθρου 16 του ν. 998/79, όπως ισχύει. Έως την έγκριση του προγράμματος δράσης για την ορθολογική διαχείριση των δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων της περιοχής, για τα ειδικά δασοτεχνικά έργα (όπως: δασικοί δρόμοι, κατασκευή υδατοδεξαμενών, υδραγωγών και δασοτεχνική διευθέτηση χειμάρρων) απαιτείται μεταξύ άλλων περιβαλλοντική αδειοδότηση, τουλάχιστον σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/2011) όπως ισχύει. Ι.4 Ζώνη Α4 (παραλίμνιες και λιμναίες περιοχές που αποκόπηκαν από τη λίμνη λόγω κατασκευής αναχωμάτων). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». Απαγορεύεται, η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων. Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Ι και Ι.1.3 του παρόντος: 1. Οι εγκαταστάσεις - απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση του αθλητισμού, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της παρατήρησης της φύσης και της αναψυχής, όπως: βελτίωση 7

8 μονοπατιών, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, στέγαστρα - παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η συντήρηση - βελτίωσή τους, για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθεισών δράσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα της υποπαραγράφου Ι.3.1 του παρόντος. 2. Η γεωργική δραστηριότητα, στις υφιστάμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής της, χωρίς χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα της υποπαραγράφου Ι Τα έργα, δραστηριότητες και χρήσεις γης που θα προκύψουν από το εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για τα υ φιστάμενα αναχώ ματα (Περάματος- Αμφιθέας-Ανατολής). Ειδικά στην υποζώνη Α4.2, επιτρέπεται η δημιουργία Περιβαλλοντικού Υγροτοπικού Πάρκου (Π.Υ.Π.), κυρίως για την αποκατάσταση και επανασύνδεση των υγροτοπικών εκτάσεων και ενδιαιτημάτων προστατευόμενων απειλούμενων ειδών της λίμνης Παμβώτιδας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχετικό πρόγραμμα δράσης και περιβαλλοντική αδειοδότηση, τουλάχιστον σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/2011) όπως ισχύει.. Ειδικότερα τα συνοδά έργα εξυπηρέτησης του Π.Υ.Π., όπως η ηλεκτροπαραγωγή, θα γίνονται με χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων πάνω σ ε υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις. Ι.5 Ζώνη Α5 (παραλίμνια περιοχή καρστικών εδαφών με σημαντικές πηγές τροφοδοσίας της λίμνης, στους πρόποδες του όρους Μιτσικελλίου). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». Απαγορεύεται, η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η δόμηση για την επέκταση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων δημόσιων κτιρίων ή κτιρίων κοινωφελών σκοπών και των νομίμως υφισταμένων έργων για λόγους βιωσιμότητά τους. Επιτρέπονται, τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ι.3 του παρόντος, καθώς και η επέκταση των υφισταμένων δημόσιων κτιρίων ή κτιρίων κοιν ωφελών σκοπών. Ι.6 Ζώνη Α6 (παραλίμνιο αγροτικό τοπίο με γη υψηλής παραγωγικότητας). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». Απαγορεύεται, η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων. Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων της παραγράφου Ι και των υποπαραγράφων Ι.3.1, Ι.3.2, Ι.3.3 και Ι.3.4. του παρόντος: 1. Οι γεωργικές αποθήκες. 2. Θερμοκήπια με κατεύθυνση τις βιολογικές και δενδροκομικές καλλιέργειες. Ι.7 Ζώνη Α7 [περιοχή εποχικών υγροτόπων- καταβοθρών: Μπάφρας-Πεδινής- Αμπελιάς- Σερβιανών(Βρέλλη)-Κουτσελιού(Καστρίτσας)-Μπενίκοβα-ΡοδοτοπίουΙ-ΡοδοτοπίουΙΙ-Ροδοτοπίου ΙΙΙ- Λαψίστας]. Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». Απαγορεύεται, η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων. Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Ι του παρόντος: 1. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των εποχικών υγροτόπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα της υποπαραγράφου Ι.1.3 του παρόντος. 2. Η γεωργική δραστηριότητα χωρίς χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων κατά τη χρονική περίοδο που δεν κατακλύζεται η περιοχή με νερά σύμφωνα με τα οριζόμενα της υποπαραγράφου Ι

9 3. Η βόσκηση χωρίς σταυλικές και λοιπές κτηνοτροφικές υποδομές κατά τη χρονική περίοδο που δεν κατακλύζεται η περιοχή με νερά σύμφωνα με τα οριζόμενα της υποπαραγράφου Ι.3.2. ΙΙ.1. Ζώνη Β1 (περιοχή κυρίως με δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις)- Περιοχή «Προστατευόμενου Τοπίου». α.1. Για τα χαρακτηρισμένα σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 998/79 όπως ισχύει δάση και δασικές εκτάσεις, επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Ι.3 του παρόντος, επιτρέπονται: 1. Η θήρα, εφόσον αυτή προβλέπεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για την προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων, και ειδών /ενδιαιτημάτων τους που απαντώνται στην περιοχή. Έως την έγκριση του προαναφερθέντος προγράμματος δράσης, να ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ. αρ. 8353/276/Ε103/2012 Κ.Υ.Α όπως ισχύουν, μετά από αιτιολογημένη επιστημονική θετική εισήγηση του οικείου Φορέα Διαχείρισης και την προβλεπόμενη από την εθνική νομοθεσία κανονιστική πράξη της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. 2. Οι επεμβάσεις εντός δασών και δασικών εκτάσεων που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που προβλέπονται σ αυτές. α.2. Για τις κυρηγμένες σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 41 του ν. 998/79 όπως ισχύουν αναδασωτέες εκτάσεις, επιτρέπονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ι.3 του παρόντος, εκτός των υποπαραγράφων Ι.3.2. και Ι.3.4., καθώς και οι επεμβάσεις εντός αναδασωτέων εκτάσεων που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που προβλέπονται σ αυτές. γ. Για τις εκτάσεις που δεν χαρακτηρίστηκαν ή δεν κυρήχθηκαν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 998/79 όπως ισχύουν δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις και μέχρι την κύρωση των δασικών χαρτών στο πλαίσιο του Εθνικού Κτηματολογίου, επιτρέπονται επιπλέον των αναφερομένων της παρ. ΙΙ.6. του παρόντος: 1. Τα δημόσια κτίρια ή κτίρια κοινωφελών σκοπών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα κτίρια εκπαίδευσης και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης αυτών, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης τουλάχιστον του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/2011) όπως ισχύει. 2. Η ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, έως και 2 ης υποκατηγορίας της πρώτης κατηγορίας (Α2 και Β κατηγορίας) της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21) όπως ισχύει, καθώς και τα απαιτούμενα έργα υποδομής για την εξυπηρέτησή τους στην παραγωγή και μεταφορά ενέργειας, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων) της οικείας Περιφέρειας και περιβαλλοντική αδειοδότηση, τουλάχιστον σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/2011) όπως ισχύει. Επιπλέον: ι) η μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων κτιρίων για χρήσης κατοικίας, ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) τ.μ. και ιι) για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπομένων σε αυτή τη ζώνη χρήσεων (εκτός των κτιρίων δημόσιων ή κοινοφελών σκοπών), εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από (ΦΕΚ Δ 270/1985) Π.Δ/τος καθώς και του από (ΦΕΚ Δ 538/1978) Π.Δ/τος όπως ισχύουν. 9

10 ΙΙ.2 Ζώνη Β2 (αγροτικό τοπίο με γη υψηλής παραγωγικότητας)- Περιοχή «Προστατευόμενου Τοπίου». Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παρ.ι του παρόντος: Τα έργα και δραστηριότητες καθώς και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης αυτών που επιτρέπονται εντός γης υψηλής παραγωγικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας [Π.Δ/γμα (ΦΕΚ Δ 297/1989) όπως ισχύει] με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που προβλέπονται σ αυτές, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων) της οικείας Περιφέρειας εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης του από ( ΦΕΚ Δ 297/1989) Π. Δ/τος όπως ισχύουν.. ΙΙ.3 Ζώνη Β3 (πηγές Κρύας-Τούμπας-Σεντενίκου και τάφρο Λαμψίστας)- Περιοχή «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών». α. Στις υποζώνες Β3.1, Β3.2 και Β3.4, επιτρέπεται η δόμηση μόνιμο για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των αντλιοστασίων και λοιπών υποδομών διαχείρισης νερού Ειδικότερα επιτρέπονται: 1. Η συντήρηση, εκσυγχρονισμός και βελτίωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων υδροληψίας (γεωτρήσεων, δεξαμενών, ατλιοστασίων) και η ίδρυση, λειτουργία και συντήρηση των απαιτούμενων συνοδευτικών έργων δραστηριοτήτων υποδομής της (π.χ. αγωγοί διανομής νερού, κτλ)., μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντωμένης Διοίκησης και περιβαλλοντική αδειοδότηση, τουλάχιστον σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/2011) όπως ισχύει. 2. Τα έργα και δραστηριότητες εξυπηρέτησης λειτουργικών αναγκών αντλιοστασίου και λοιπών απαιτούμενων υποδομών για τη διαχείριση των υδάτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα της υποπαραγράφου ΙΙ.3.α.1. του παρόντος. 3. Τα έργα και δραστηριότητες προστασίας, συντήρησης και εκσυγχρονισμού εντός γηπέδου υδροληψιών, αποστραγγιστικών καναλιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα της υποπαραγράφου ΙΙ.3.α.1. του παρόντος. 4. Η γεωργία χωρίς χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων και ο εκσυγχρονισμός της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο Ι.3.4. του παρόντος. β. Στην υποζώνη Β3.3 επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παρ.ι του παρόντος: 1. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της τάφρου Λαψίστας: απομάκρυνση φερτών υλικών και λοιπών εγγειοβελτιωτικών έργων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο Ι.1.3 του παρόντος. 2. Έργα διευθέτησης ομβρίων υδάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα της υποπαραγράφου Ι.δ του παρόντος. 3. Η γεωργία χωρίς χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων, ο εκσυγχρονισμός της και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο Ι.3.4. του παρόντος. 4. Η μελισσοκομία, καθώς και η βόσκηση, χωρίς σταυλικές εγκαταστάσεις και λοιπές υποδομές, σύμφωνα με τα αναφερόμενα της υποπαρ. Ι.3.2 του παρόντος. ΙΙ.4 Ζώνη Β4 (αγροτικό τοπίο)- Περιοχή «Προστατευόμενου Τοπίου». Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παρ.ι του παρόντος,: 1. Η γεωργική δραστηριότητα στις καλλιεργούμενες εκτάσεις και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα της υποπαραγράφου Ι.3.4 του παρόντος. 2. Οι γεωργικές αποθήκες. 10

11 3. Η μελισσοκομία, καθώς και η βόσκηση με σταβλικές εγκαταστάσεις εξαιρουμένων των χοιροστασίων και πτηνοτροφείων, όπου τα σταβλισμένα ζώα να έχουν συνολική δυναμικότητα μόνο κατηγορίας Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21) όπως ισχύει και λοιπές κτηνοτροφικές υποδομές και έργα εξυπηρέτησης αυτών σύμφωνα με τα αναφερόμενα της υποπαρ. Ι.3.2 του παρόντος. 4. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των στραγγιστικών τάφρων και λοιπών εγγειοβελτιωτικών έργων, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων) της οικείας Περιφέρειας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο Ι.1.3 του παρόντος 5. Η κατοικία και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής της. 6. Η θήρα, εφόσον αυτή προβλέπεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για την προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων, και ειδών /ενδιαιτημάτων τους που απαντώνται στην περιοχή. Έως την έγκριση του προαναφερθέντος προγράμματος δράσης, να ασκείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα της υποπαρ. ΙΙ.1.α.1.1 του παρόντος. 7. Τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα του αγροτουρισμού και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ. αρ. 8353/276/Ε103/2012 ΚΥΑ, όπως ισχύει. Επιπλέον : i) η μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων κτιρίων για χρήσης κατοικίας ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) τ.μ. και ii) για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπομένων σε αυτή τη ζώνη χρήσεων (εκτός των κτιρίων δημόσιων ή κοινοφελών σκοπών), εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από (ΦΕΚ Δ 270/1985) Π.Δ/τος, καθώς και του από (ΦΕΚ Δ 538/1978) Π.Δ/τος όπως ισχύουν. ΙΙ.5 Ζώνη Β5 (περιοχή πλησίον αστικού ιστού πόλης με οικιστική ανάπτυξη)- Περιοχή «Οικοανάπτυξης». Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παρ.ι του παρόντος: α. Στην υποζώνη Β.5.1. η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου, με ήπια δόμηση και ικανοποιητική κοινόχρητη έκταση, καθώς και η διατήρηση αδόμητης παραλίμνιας ζώνης 200,0 μέτρων (από την καθορισμένη όχθη της λίμνης, όπως ισχύει σύμφωνα με της διατάξεις του ν.2971/2001, όπως ισχύουν) με αποκατάσταση των ιδιοκτητών, μετά από ειδική μελέτη η οποία θα καθορίζει μεταξύ άλλων τους κοινόχρηστους, δομήσιμους χώρους και λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης. Έως την έκδοση της απόφασης Υπουργού Περ/ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έγκρισης της ειδικής μελέτης οργάνωσης της υποζώνης Β.5.1., απαγορεύεται η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών για τηνανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων. β. Στις υποζώνες Β.5.2.& Β.5.3: Τα έργα, δραστηριότητες, χρήσεις γης, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης που θα προβλέπονται στην εγκεκριμένη ειδική μελέτη οργάνωσης των υποζωνών Β.5.2. και Β.5.3, με τη γραμμή δόμησης να μην υπερβαίνει την καθορισμένη οριογραμμή της παρόχθιας ζώνης όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν.2971/2001, όπως ισχύουν. Έως την έκδοση της απόφασης Υπουργού Περ/ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έγκρισης της ειδικής μελέτης οργάνωσης των υποζωνών Β.5.2 και Β.5.3, απαγορεύεται η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων. 11

12 IΙΙ. Ζώνη Γ (χερσαία έκταση εντός περιοχών Ζ.Ε.Π, εκτός ζωνών Α και Β). Περιοχή «Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών». Επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι για το τμήμα που διέπεται από τις διατάξεις κανονιστικών πράξεων καθορισμού επιτρεπομένων έργων, δραστηριοτήτων, χρήσεων γής, όρων και περιορισμών δόμησης [όπως των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.)/ Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)/ Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου ( Ζ.Ο.Ε.)], δεν αντίκεινται στις διατάξεις αυτές, όλες οι χρήσεις γης, έργα και δραστηριότητες πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, καθώς και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης αυτών εφόσον: α. Τα νέα έργα και δραστηριότητες (εκτός των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων), είναι έως και υποκατηγορίας 2 της πρώτης κατηγορίας (Α2 και Β κατηγορίας ) της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21) όπως ισχύει για εντός περιοχών του δικτύου Natura (Φύση) β. Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις είναι έως και μεσαίας όχλησης (χαμηλής και μεσαίας) της Κ.Υ.Α. οικ.3137/φ.15/2012 (ΦΕΚ Β 1048/2012) όπως ισχύει, καθώς και έως υποκατηγορίας 2 της πρώτης κατηγορίας (Α2 και Β κατηγορίας ) της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21) όπως ισχύει και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας 96/61/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, εκτός από : 1)Σφαγεία με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής σφαγίων άνω των 50 τόνων. 2)Επεξεργασία και μεταποίηση για την παραγωγή προϊόντων διατροφής από: - ζωική πρώτη ύλη (εκτός του γάλακτος) με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής τελικών προϊόντων άνω των 75 τόνων. - φυτική πρώτη ύλη, ημερήσιας δυναμικότητας παραγωγής τελικών προϊόντων άνω των 300 τόνων (μέση τριμηνιαία τιμή). 3) Επεξεργασία και μεταποίηση του γάλακτος, όταν η ποσότητα του λαμβανομένου γάλακτος υπερβαίνει τους 200 τόνων ημερησίως (μέση ετήσια τιμή). 4)Εγκαταστάσεις για την εξάλειψη ή την αξιοποίηση σφαγίων και ζωικών απορριμμάτων με ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας ανώτερη των δέκα τόνων. γ. Τα νέα έργα και δραστηριότητες δεν υπάγονται στις περιβαλλοντικές κατηγορίες Α και Β της της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21) όπως ισχύει. Επιπλέον, για το τμήμα που δεν εμπίπτει σε διατάξεις κανονιστικών πράξεων καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης [όπως των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.)/ Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)/ Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.)], για τους όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπομένων σε αυτή τη ζώνη χρήσεων, έργων και δραστηριοτήτων (εκτός από τα δημόσια κτίρια ή κτίρια κοινοφελών σκοπών), εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από (ΦΕΚ Δ 270/1985) Π.Δ/τος, καθώς και του από Π.Δ/τος ( ΦΕΚ Δ 297/1989) όπως ισχύουν. ΙV Ζώνη Δ (χερσαία έκταση που περιβάλλει και είναι εκτός ζώνης Γ) Περιοχή «Περιφερειακού Πάρκου». Επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι για το τμήμα που διέπεται από τις διατάξεις κανονιστικών πράξεων καθορισμού επιτρεπομένων έργων, δραστηριοτήτων, χρήσεων γής, όρων και περιορισμών δόμησης[όπως των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.)/ Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)/ Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.)], δεν αντίκεινται στις διατάξεις αυτές, όλες οι χρήσεις γης, έργα και δραστηριότητες πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης αυτών, εφόσον: 12

13 α. Τα νέα έργα και δραστηριότητες (εκτός των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων) είναι έως και υποκατηγορίας 2 της πρώτης κατηγορίας (2 ης υποκατηγορίας και Β κατηγορίας ) της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21) όπως ισχύει. β. Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις είναι έως και μεσαίας όχλησης (χαμηλής και μεσαίας) της Κ.Υ.Α. οικ.3137/φ.15/2012 (ΦΕΚ Β 1048/2012) όπως ισχύει, καθώς και έως υποκατηγορίας 2 της πρώτης κατηγορίας (Α2 και Β κατηγορίας ) της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21) όπως ισχύει. γ. Τα νέα έργα και δραστηριότητες δεν υπάγονται στις περιβαλλοντικές κατηγορίες Α και Β της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21) όπως ισχύει. Επιπλέον για το τμήμα που δεν εμπίπτει σε διατάξεις κανονιστικών πράξεων καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης [όπως των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.)/ Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)/ Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.)],για τους όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπομένων σε αυτή τη ζώνη χρήσεων, έργων και δραστηριοτήτων (εκτός από τα δημόσια κτίρια ή κτίρια κοινοφελών σκοπών), εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από (ΦΕΚ Δ 270/1985) Π.Δ/τος, καθώς και του από Π.Δ/τος ( ΦΕΚ Δ 297/1989) όπως ισχύουν Ά ρ θ ρ ο 4 Διοίκηση και-διαχείριση Περιοχής Η διοίκηση και διαχείριση του Περιφερειακού Πάρκου Λίμνης Παμβώτιδας ( Ιωαννίνων), όπως οι περιοχές αυτού οριοθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, είναι στις αρμοδιότητες σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2742/99 όπως ισχύει, του Φορέα Διαχείρισης της Λ. Παμβώτιδας (που αναφέρεται στο παρόν ως οικείος Φορέας Διαχείρισης της περιοχής), όπως επίσης η σύνταξη, η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση των πενταετών σχεδίων διαχείρισης και των προγραμμάτων δράσης που τα συνοδεύουν, που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 1650/1986 όπως ισχύει. Ά ρ θ ρ ο 5 Γενικές διατάξεις Ι. Εντός της περιοχής του «Περιφερειακού Πάρκου» Λίμνης Παμβώτιδας ( Ιωαννίνων): 1. Επιτρέπονται τα έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Άμυνας, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 2. Επιτρέπονται τα έργα εθνικής σημασίας, όπως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών και Δικτύων, μετά από σύμφωνη γνώμη των εκάστοτε καθ ύλην αρμοδίων Υπουργών. 3. Επιτρέπεται η παρέκκλιση από τα οριζόμενα του άρθρου 3 του παρόντος, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ιδίως πυρόσβεσης, πλημμύρων, παροχής βοήθειας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα, όπου τίθεται θέμα δημόσιας υγείας, με την προϋπόθεση ότι, μετά την παρέλευση του κινδύνου, ο αρμόδιος φορέας επέμβασης, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης του οικοσυστήματος. 13

14 4. Για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του αεροδρομίου και την ασφαλή πτήση των αεροσκαφών σε εφαρμογή των κανονισμών διατάξεων του Διεθνού Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO 14) (ΦΕΚ Β 1816/2007 και ΦΕΚ Β 177/2002), της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας όπως ισχύουν, η Υ.Π.Α πρέπει να εκφράσει σύμφωνη γνώμη για την ίδρυσηλειτουργία- χρήση: α. των έργων και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στον Κανονισμό ICAO, ως επικίνδυνα για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του αεροδρομίου και την ασφαλή πτήση των αεροσκαφών, β. κτιριακών εγκαταστάσεων /κατασκευών που πιθανόν να αποτελούν εμπόδια, λόγω της θέσης ή του ύψους τους για τις αεροπορικές εγκαταστάσεις του αεροδρομίου (όπως τα ραδιοβοηθήματα), σύμφωνα με την υπ. αρ. ΥΠΑ/Δ3/Δ/3271/781/ Υπουργική Απόφαση ΥΠΜΕ, όπως ισχύει και γ. εξωτερικών φώτων μακράς έντασηςεμβέλειας, καθώς και η εκπομπή δεσμών ακτίνων laser που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυνση στα πληρώματα των προσειούμενων αεροσκαφών. 5. Επιτρέπονται οι εργασίες προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων, τα απαραίτητα έργα και υποδομές εξυπηρέτησής τους, καθώς και η αρχαιολογική έρευνα πεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α 153/2002) όπως ισχύουν, και εφόσον εκδοθεί η απαραίτητη άδεια, από τους κατά περίπτωση αρμόδιους Φορείς και Υπηρεσίες. 6. Επιτρέπονται τα έργα, δραστηριότητες και χρήσεις γης που προβλέπονται εντός αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, ιστορικών τόπων και σπηλαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας (ν. 3028/2002 όπως ισχύει). Ειδικότερα: α. εντός θεσμοθετημένης Ζώνης Α Απολύτου προστασίας αρχαιολογικών χώρων, επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις γης, έργα και δραστηριότητες που καθορίζονται από τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις του πρώην Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού (νυν. Υπ. Παδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 2) και 17 του ν. 3028/2002 όπως ισχύουν. β. για τα επιτρεπόμενα έργα, δραστηριότητες και χρήσεις εντός Ζωνών προστασίας του παρόντος (Α, Β, Γ & Δ), που επιπλέον εμπίπτουν σε κυρηγμένο αρχαιολογικό χώρο (εκτός ζωνών Α απολύτου προστασίας), απαιτείται μεταξύ άλλων η έγκριση του Υπ. Παδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από τη γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49, 50 και 51 του ν. 3028/2002 όπως ισχύουν. 7. Επιτρέπεται η καταπολέμηση των κουνουπιών και των οργανισμών που πλήττουν τη γεωργική παραγωγή, με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους, μετά από γνωμοδότηση του οικείου Φορέα Διαχείρισης. 8. Για εγκαταστάσεις που έχουν ή πρόκειται να έχουν επικίνδυνες ουσίες, ασχέτως μεγέθους τους, οφείλουν οι φορείς τους να υποβάλουν μελέτη ασφαλείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α / 2007 όπως ισχύει. Απαγορεύεται η εγκατάσταση ιδιαιτέρως οχλουσών και επικίνδυνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ (L 10). 9. Όλα τα έργα και δραστηριότητες που δεν είναι ή δεν μπορούν όπως λόγω αυξημένου ρυπαντικού φορτίου των λυμάτων τους, να συνδεθούν με το αποχετευτικό δίκτυο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.), οφείλουν να διαθέτουν επαρκές σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων τους ( υγρών στερεών), το οποίο: να μην δημιουργεί άμεσο ή έμμεσο κίνδυνο υποβάθμισης των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων και εδαφών, καθώς και να συντηρείται, παρακολουθείται συστηματικά κατά τα οριζόμενα της κείμενης νομοθεσίας. 14

15 10. Τα έργα και δραστηριότητες των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τα οποία απαγορεύονται στις ζώνες Α & Β εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, να είναι σύμφωνα μεταξύ άλλων με τις διατάξεις της κανονιστικής πράξης έγκρισης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) (ν. 3851/2010 όπως ισχύει) και του εγκεκριμένου προγράμματος δράσης για τις Α.Π.Ε. 11. Για όλα τα επιτρεπόμενα από το παρόν, έργα και δραστηριότητες, ακολουθείται μεταξύ άλλων εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, η διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης εφόσον απαιτείται και όπου προβλέπεται στο παρόν, μετά από γνωμοδότηση του οικείου Φορέα Διαχείρισης, εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν. Ειδικότερα, για τα έργα και δραστηριότητες εντός Ε.Ζ.Δ/Ζ.Ε.Π., που ακολουθούν τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/2011) όπως ισχύει, πρέπει να υποβάλλεται ειδική οικολογική αξιολόγηση στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του ιδίου νόμου. Επιπλέον εντός Ζ.Ε.Π, τηρούνται επιπλέον οι διατάξεις των άρθρων 2 και 4 της υπ. αρ. ΗΠ 8353/276/Ε103/2012 Κ.Υ.Α. όπως ισχύει. 12. Επιτρέπονται οι εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες, καθώς και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής τους, με την επισήμανση η εξόρυξη αδρανών υλικών να γίνεται μόνοι εντός των θεσμοθετημένων λατομικών ζωνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας. 13. Τα έργα και δραστηριότητες του δευτερογενή και τριτογενή τομέα όπου αυτά προβλέπονται στο παρόν, να είναι σύμφωνα μεταξύ άλλων με τις διατάξεις των κανονιστικών πράξεων έγκρισης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη βιομηχανία και για τον τουρισμό αντίστοιχα όπως ισχύουν. 14. Η κτηνοτροφία και γενικότερα οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οφείλουν προσαρμόσονται μεταξύ άλλων στις διατάξεις του ν. 4056/2012 «Ρυθμίσεις για τη κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 52/2012).Ειδικότερα, έως την έκδοση της κανονιστικής πράξης έγκρισης του Σχεδίου Διαχείρισης και των προγραμμάτων δράσης που το συνοδεύουν (άρθρο 7 του παρόντος), απαγορεύεται η ίδρυση νέων ή η επέκταση υφισταμένων πτηνοτροφικών μονάδων εντός του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. 15. Σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού της γης υψηλής παραγωγικότητας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εθνικής μας νομοθεσίας, για την περιοχή της Ζώνης Β2 που θα αποχαρακτηρισθεί, θα ισχύσουν οι διατάξεις που διέπουν τη Ζώνη Β5 του παρόντος. 16. Για την ανέγερση γεωργικών αποθηκών, όπου αυτές προβλέπονται στο παρόν πάνω από 50,0τ.μ, απαιτείται σύμφωνη γνώμη της της αρμόδιας υπηρεσίας (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων) της οικείας Περιφέρειας και του οικείου Φορέα Διαχείρισης. 17. Επιβάλλεται η απομάκρυνση των παράνομων (χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση) βιοτεχνιών και βιομηχανιών υψηλής όχλησης εντός τριών (3) ετών, από τη δημοσίευση του παρόντος, εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν και επιβάλλεται η αποκατάσταση του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις υποδείξεις του οικείου Φορέα Διαχείρισης. 18. Τα νομίμως υφιστάμενα κτίσματα και κατασκευές που δεν αναφέρονται στα επιτρεπόμενα έργα των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος (εφόσον δεν κριθεί αναγκαία η απομάκρυνσή τους από το εγκεκριμένο σχετικό πρόγραμμα δράσης), μπορούν να αλλάξουν τη χρήση τους μόνο για λόγους προστασίας και διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής ή για άλλη επιτρεπόμενη από το παρόν διάταγμα χρήση, επίσης να βελτιωθούν,να εκσυγχρονίσουν τις 15

16 εγκαταστάσεις τους για λόγους αισθητικής, υγιεινής, ασφάλειας, εξοικονόμησης ενέργειας (όπως τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις τους) και αποθήκευσης νερού σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Φορέα Διαχείρισης και περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/2011) όπως ισχύει. 19. Επιτρέπεται ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός. Ειδικότερα εντός των ζωνών Β5, Γ, Δ του παρόντος, επιτρέπεται η επέκταση οικισμών και η εφαρμογή κανονιστικών πράξεων έγκρισης ειδικών μελετών με ευμενέστερους ή δυσμενέστερους όρους και περιορισμούς δόμησης από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν (παρ. ΙΙ, του άρθρου 5 του παρόντος). Όσον αφορά τις περιοχές ενδιαφέροντος του Υπ. Εθνικής Άμυνας πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη αυτού. 20. Σε περίπτωση που ένα γήπεδο εμπίπτει σε δύο ή περισσότερες Ζώνες προστασίας του άρθρου 3 του παρόντος, με διαφορετικές ρυθμίσεις ως προς τις χρήσεις και όρους δόμησης, πρέπει οι χρήσεις (και γενικότερα τα έργα και οι δραστηριότητες) εντός του γηπέδου, να είναι συμβατές με τις επιτρεπόμενες που ισχύουν στο τμήμα του γηπέδου που αυτές βρίσκονται, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και του οικείου Φορέα Διαχείρισης. 21. Με την κανονιστική πράξη έγκρισης του Σχεδίου Διαχείρισης και των προγραμμάτων δράσης που το συνοδεύουν (άρθρο 7 του παρόντος), μπορεί να επιβάλλονται πρόσθετοι όροι και μέτρα για όλα τα επιτρεπόμενα έργα και δραστηριότητες του άρθρου 3 του παρόντος, για λόγους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 22. Για θέματα και προβλήματα που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του παρόντος, θα αποφαίνεται ο οικείος Φορέας Διαχείρισης μετά από συνεργασία με τις καθ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες. ΙΙ. Γενικοί Όροι και Περιορισμοί δόμησης εντός περιοχής Περιφερειακού Πάρκου Λίμνης Παμβώτιδας ( Ιωαννίνων): α. Η οικοδομική γραμμή των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων ορίζεται στα 100,0μ τουλάχιστον από την όχθη της λίμνης, όπως αυτή έχει καθορισθεί σύμφωνα με της διατάξεις του ν.2971/2001 όπως ισχύει, εκτός αν έχει ορισθεί διαφορετικά στο παρόν. β. Για τα γήπεδα εντός ζωνών Α, Β και Γ του παρόντος που χαρακτηρίστηκαν με το ν. 3937/2011 ως Ε.Ζ.Δ/Ζ.Ε.Π, ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 (α, β και γ) του άρθρου 9 του ιδίου νόμου, όσον αφορά την κατάτμηση και αρτιότητά τους. γ. Για τις εκτός σχεδίου περιοχές των οικισμών που ανήκουν στην ομάδα-τομέα Β. Ζαγορίου (οικισμοί Κρύας, Αμφιθέας, Περάματος, Περιβλέπτου, Κρανούλας, κτλ), εφαρμόζονται οι διατάξεις του από (ΦΕΚ Δ 815/1979) Π.Δ/τος «περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών των υφισταμένων προ του 1923 οικισμών της ευρύτερης περιοχής Ζαγορίου (Ηπείρου) καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτών», όπως ισχύουν [μετά την τυχόν τροποποίησή τους προς το αυστηρότερο από τις διατάξεις του από (ΦΕΚ Δ 423/1995) Π.Δ./γματος όπως ισχύουν, του ν.3937/2011 (ΦΕΚ Α 60/2011) όπως ισχύει και του παρόντος διατάγματος]. δ. Ο καθορισμός χώρων ανέγερσης κτιρίων δημόσιων ή κοινοφελών σκοπών, καθώς και οι όροι και περιορισμοί αυτών εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1337/1983, όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 8 (παρ. 13) του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ Α 4/1985) όπως ισχύουν. 16

17 Ά ρ θ ρ ο 6 Αρμόδιες Υπηρεσίες Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος είναι: 1. Ο Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας. 2. Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 3. Οι καθ' ύλην αρμόδιες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και των συναρμοδίων Υπουργείων, καθώς και υπηρεσίες της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, οικείας περιφέρειας και λοιπών φορέων. Ά ρ θ ρ ο 7 Αντικείμενο του Διαχειριστικού Σχεδίου και των Προγραμμάτων Δράσης Για την επίτευξη του σκοπού του παρόντος διατάγματος, η διαχείριση και διοίκηση της περιοχής «Περιφερειακού Πάρκου» Λίμνης Παμβώτιδας ( Ιωαννίνων), πρέπει να συντελείται σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ.5 του ν. 1650/86 όπως ισχύει, με την εφαρμογή του εγκεκριμένου πενταετούς σχεδίου διαχείρισής της και των προγραμμάτων δράσης που θα το συνοδεύουν. Ειδικότερα: ι. Τα αντικείμενα που συγκροτούν το Σχέδιο Διαχείρισης, της περιοχής «Περιφερειακού Πάρκου» Λίμνης Παμβώτιδας ( Ιωαννίνων), δύναται κατ ελάχιστον να είναι: 1. Η κατάρτιση των στόχων διαχείρισης της περιοχής 2. Η κατάρτιση των στόχων και των μέτρων διατήρησης και αποκατάστασης των προστατευομένων τύπων οικοτόπων και ειδών που απαντώνται στις Ζ.Ε.Π. για την άγρια ορνιθοπανίδα και Ε.Ζ.Δ. της περιοχής. 3. Η ιεράρχηση των στόχων διαχείρισης σε σχέση με τις τυχόν συγκρούσεις που αντιμετωπίζονται στην περιοχή. 4. O προσδιορισμός των αναγκαίων μέτρων οργάνωσης και λειτουργίας για τη διατήρηση των αντικειμένων που προστατεύονται. 5. Η εξειδίκευση όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων με την επιφύλαξη της παρ. 7, άρθρου 19 και παρ. 9 άρθρου 21 του ν. 3937/2011 όπως ισχύουν. 6. Ο αναλυτικός προσδιορισμός των κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων για την υλοποίηση έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση των αντικειμένων που προστατεύονται κατά περίπτωση. 7. Η κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης αποτελεσμάτων της επιστημονικής παρακολούθησης των οικοτόπων και ειδών κατά το άρθρο 17 παρ. γ του ν /2011 όπως ισχύει. 8. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής προηγούμενου σχεδίου διαχείρισης. 9. Ο προσδιορισμός του κόστους της διαχείρισης και οι δυνατότητες κάλυψης αυτού. ιι. Τα προγράμματα δράσης που συνοδεύουν το πενταετές σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής, έχουν ως αντικείμενο την εξειδίκευση των αναγκαίων μέτρων, δράσεων, έργων και προγραμμάτων, τις φάσεις, το κόστος, τις πηγές και τους φορείς χρηματοδότησής τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους και τους φορείς εφαρμογής τους. 17

18 Ειδικότερα, μεταξύ των αντικειμένων των προγραμμάτων δράσης της περιοχής του «Περιφερειακού Πάρκου» Λίμνης Παμβώτιδας ( Ιωαννίνων), δύναται κατ ελάχιστο να είναι: 1. Η προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων και ειδών/ενδιαιτημάτων (χλωρίδας, πανίδας- ορνιθοπανίδας-ιχθυοπανίδας) της περιοχής, σε σχέση με τα έργα και δραστηριότητες του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα ( προσδιορισμός των δυνατοτήτων ανάπτυξης του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, σε σχέση με τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής και το καθεστώς προστασίας της) Ειδικότερα, η οργάνωση συστήματος μόνιμης παρακολούθησης της κατάστασης του περιβάλλοντος και των παραμέτρων του (οικοτόπων,ειδών, υδάτινων πόρων, εδάφους κτλ). 2. Τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την άγρια ορνιθοπανίδα - χαρτογράφηση κρίσιμων ενδιαιτημάτων και πυρήνων κατανομής των ειδών χαρακτηρισμού και ζωνών ευαισθησίας.- Προσδιορισμός περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (Υ.Φ.Α.) εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την άγρια ορνιθοπανίδα 3. Η ορθολογική εγκατάσταση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), ώστε να διασφαλίζεται η προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων ειδών ορνιθοπανίδας της περιοχής, καθώς και των ενδιαιτημάτων της. 4. Η ορθολογική διαχείριση της κτηνοτροφίας και ειδικότερα της ελεύθερης βόσκησης, με τον καθορισμό της βοσκοϊκανότητας κατά είδος, το χρόνο, τη διάρκεια και των χώρων βόσκησης, τον αριθμό και το είδος ζώων και κυψελών μελισσών που θα επιτρέπονται εκάστοτε, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τα σχετικά σχέδια διαχείρισης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (το σχέδιο διαχείρισης αειφορικής ανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος γεωργικών και κτηνοτροφικών ζωνών της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Παμβώτιδας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΑΑ-ΑΥ και εγκρίθηκε με την υπ αριθ / απόφαση του ΥΠΑΑΤ). Ειδικότερα, η ορθολογική διαχείριση των καλαμιώνων μέσω της ελεγχόμενης ελεύθερης βόσκησης, με στόχο την προστασία - διατήρηση των προστατευόμενων φυσικών οικοτόπων, ειδών και ενδιαιτημάτων τους. 5. Η ορθολογική διαχείριση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία και διατήρηση των φυσικών πόρων, εδάφους, προστατευόμενων τύπων οικοτόπων, ειδών και ενδιατημάτων τους, η οποία πρέπει να εναρμονίζεται μεταξύ άλλων με τα σχέδια δράσης της νιτρορύπανσης, καθώς και με τα σχετικά διαχειριστικά σχέδια του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (το Σχέδιο διαχείρισης αειφορικής ανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος γεωργικών και κτηνοτροφικών ζωνών της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Παμβώτιδας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΑΑ-ΑΥ και εγκρίθηκε με την υπ αριθ / απόφαση του ΥΠΑΑΤ). Επιπλέον, η δημιουργία τράπεζας σπόρων παραδοσιακών καλλιεργειών, ώστε να διασφαλισθεί η προστασία διατήρηση των ενδιαιτημάτων τροφοληψίας των προστατευόμενων ειδών ορνιθοπανίδας που απαντώνται στην περιοχή. 6. Η αλιεία [σχεδιασμός και υλοποίηση έργων που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των ενδημικών ιχθυοαποθεμάτων και γενικότερα έργα βελτίωσης της αλιευτικής δραστηριότητας σύμφωνα με τον ισχύον Κανονισμό (ΕΚ) αρ.1100/2007 του Συμβουλίου και τα σχετικά σχέδια διαχείρισης ειδών όπως του ευρωπαϊκού χελιού Anguilla Anguilla]. 7. Η ορθολογική διαχείριση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής, η οποία πρέπει να εναρμονίζεται με τα σχέδια διαχείρισης των αντίστοιχων λεκανών απορροής καθώς και με τα σχετικά προγράμματα μέτρων παρακολούθησης της κατάστασης υδάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα του ν. 3199/2003. Ειδικότερα, χαρτογράφηση, οριοθέτηση και αποκατάσταση των εποχικών και μόνιμων μικρών υγροτόπων - καταβόθρων, καθώς και καθαρισμό συντήρηση της λίμνης Παμβώτιδας, και των αποστραγγιστικών τάφρων της περιοχής. 18

19 8. Η ορθολογική διαχείριση των υφισταμένων αναχωμάτων (Περάματος-Αμφιθέας-Ανατολής) της περιοχής. 9. Η ορθολογική διαχείριση της λίμνης (εξειδίκευση όρων, μέτρων προϋποθέσεων στα υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες που εκτελούνται στην υδάτινη επιφάνειά της λίμνης ), ώστε να διασφαλίζεται η προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων, ειδών και ενδιαιτημάτων τους. 10. Η ορθολογική διαχείριση του αισθητικού δάσους Ιωαννίνων, καθώς και των δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων της περιοχής, η οποία πρέπει να εναρμονίζεται με τα σχετικά δασικά διαχειριστικά σχέδια, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων, ειδών και ενδιαιτημάτων τους. 11. Η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων (υγρών και στερεών) της περιοχής, για την αποφυγή της ρύπανσης υποβάθμισης προστατευομένων τύπων οικοτόπων, ειδών και ενδιαιτημάτων τους, η οποία πρέπει να εναρμονίζεται με τα σχετικά διαχειριστικά σχέδια αποβλήτων του νομού Ιωαννίνων. 12. Η αξιοποίηση και ανάδειξη των ιστορικών, λαογραφικών και πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, καθώς και η οργάνωση- προώθηση οικοτουριστικών προγραμμάτων που θα εναρμονίζονται με τα σχετικά προγράμματα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και θα αποσκοπούν στην προστασία, αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη του τοπίου, των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων και ειδών, καθώς και των λοιπών ιδιαίτερων στοιχείων της περιοχής. 13. Η επίδραση των εξαιρουμένων από τις απαγορεύσεις του άρθρου 3 του παρόντος χρήσεων γης, έργων και δραστηριοτήτων στην περιοχή (παρ. 2ι του άρθρου 8 του παρόντος). Επιπλέον, μελέτη και προτάσεις για τα υφιστάμενα έργα, δραστηριότητες και χρήσεις γης που εγκυμονούν κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων σε ακτίνα 3.200μ., 8.000μ. και μ. από το σημείο αναφοράς του αεροδρομίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τη διεθνή [Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO)], κοινοτική και εθνική νομοθεσία που αφορά τη διαχείριση της αναέριας κυκλοφορίας, υπηρεσίες αεροναυτιλίας, την ασφαλή πτήση των αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας-μείωση απειλών προσκρούσεων πτηνών και ζώων σε αεροσκάφη, η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη σ όλα τα προγράμματα δράσης. 14. Η κατάρτιση σχεδίου κανονιστικής πράξης έγκρισης πενταετούς σχεδίου διαχείρισης της περιοχής του «Περιφερειακού Πάρκου» Λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), και των προγραμμάτων δράσεων που το συνοδεύουν. Άρθρο 8 Μεταβατικές διατάξεις 1. Κάθε διάταξη που έρχεται συνολικά ή εν μέρει σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος ή που ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτό, καταργείται αντιστοίχως συνολικά ή κατά το μέρος εκείνο στο οποίο έχει επέλθει μεταβολή σύμφωνα με το παρόν. Της ρύθμισης αυτής εξαιρούνται οι ισχύουσες αυστηρότερες διατάξεις των κανονιστικών πράξεων για την επιβολή όρων και περιορισμών σε χρήσεις και σε δόμηση (όπως του ν. 998/79, ν. 3028/2002). 2. Η λειτουργία, εκτέλεση έργων και υλοποίηση δραστηριοτήτων που δεν αναφέρονται στα άρθρα 3 και 5 του παρόντος απαγορεύονται. Εξαιρούνται από την ως άνω απαγόρευση τα έργα και οι δραστηριότητες που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος: 19

20 α. υφίσταντο και λειτουργούσαν νομίμως με περιβαλλοντική αδειοδότηση (εφόσον απαιτείται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας) ή σχετική άδεια λειτουργίας, β. είχαν άδεια εγκατάστασης ή και λειτουργίας, γ. πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 21 (παρ. 5α, 5β, 5γ, 6α, και 6β) του ν. 3937/2011 όπως ισχύουν, δ. είχαν ενταχθεί σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από το Ελληνικό Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. 3. Για τα υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες εντός Ζώνης Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την άγρια ορνιθοπανίδα, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 όπως ισχύουν. Άρθρο9 Κυρώσεις Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος διατάγματος υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 17, 20 και 21 του ν. 4014/2011 όπως ισχύουν, το άρθρο 28 του ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του ν. 3937/2011 όπως ισχύει και το άρθρο 7 του 4042/2012 όπως ισχύει, καθώς και από τις ειδικές και γενικές ( ν. 1577/1985, όπως ισχύει) διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 20

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Χαρακτηρισµός της υδάτινης, χερσαίας, και ευρύτερης περιοχής της λίµνης Παµβώτιδας (Ιωαννίνων), ν. Ιωαννίνων, ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισµός χρήσεων γης όρων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, 1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας, και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), ν. Ιωαννίνων, ως περιοχή «Οικοανάπτυξης» με περιφερειακή ζώνη προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

2. Εντός της έκτασης της περιοχής «Προστασίας της Φύσης» και των «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών»:

2. Εντός της έκτασης της περιοχής «Προστασίας της Φύσης» και των «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών»: Η προτεινόμενη περιοχή προστασίας: 1. Περιλαμβάνει μεγάλο τμήμα περιοχής πού έχει χαρακτηρισθεί ως μόνιμο Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.) με την υπ. αρ. 1048/04.07.2002 Απόφαση Γ.Γ.Π.Β. Αιγαίου. 2. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Δ/νση Ανάπτυξης Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αδειοδότηση Όροι και προϋποθέσεις για την διάθεση των υγρών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πικέρμι, 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Φορέας Υλοποίησης του Έργου: «Πράσινο Νησί Αη Στράτης», καλεί εντός δέκα πέντε (15 ) ημερών από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. Έχοντας υπόψη:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. Έχοντας υπόψη: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Χαρακτηρισμός της υδάτινης και χερσαίας περιοχής Αλυκής, Ψιλής Άμμου, νήσου Σάμου (ν. Σάμου) ως περιοχή προστασίας της φύσης και της ευρύτερης (χερσαίας και θαλάσσιας) περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ, Αρ. Πρωτ.: YΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/40265/1986

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ, Αρ. Πρωτ.: YΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/40265/1986 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Αριθ. Πρωτ.: 8640 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Αριθ. Πρωτ.: 8640 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-2-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθ. Πρωτ.: 8640 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Διεύθυνση Αμαλιάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της Αλυκής Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1575 20 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 145 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 Επικύρωση καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ Το θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας έχει εναρμονισθεί με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, με τις ακόλουθες νομοθετικές διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/6-3-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. Αριθ. ΟΙΚ. 3761 ΦΕΚ Δ 557/5-6-2003 "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 169

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΠΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Διπλ. Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜΔΕ Α.Σ.Τ.Ε. Α.Π.Θ. Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Κωδικοποίηση νομοθεσίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρμόδιες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Θράκης Πρόταση για τον προσδιορισμό των όρων και των ορίων των περιοχών προστασίας στους υγροβιοτόπους Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Γ. Ανδρέου, Ι. Δάφνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο. Μια ακόμη επιτυχία της Ομοσπονδίας αποτελεί η υπαγωγή των συνεργείων στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ με αρμόδιο φορέα το Υπουργείο Μεταφορών και διάρκεια ισχύος όσο και ο χρόνος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περ/ντος & Χωρ/κού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Γενική παρατήρηση Άρθρο 1 Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 97 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κήρυξης οριοθέτησης ως αρχαιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Το από 17-2-1986 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 63/Δ/18-2-1986 ) «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου γύρω από τα διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 100 10 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 222 9 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση των Ο.Τ. 30 και Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 14/07/2015 Α.Π.: οικ. 101282

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 14/07/2015 Α.Π.: οικ. 101282 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Διεύθυνση Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας 115 23 Πληροφορίες Α.Καρτάλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ 2. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Προτεινόµενη δράση 3.1: «Ενεργοποίηση και συµµετοχή πολιτών» Νοµοθεσία που προβλέπει την υλοποίηση του µέτρου Α) Ενηµέρωση πολιτών και φορέων εκπροσώπησής

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., Ειδική Γραμματεία Υδάτων Αθήνα, Μάιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα α.π

Αθήνα α.π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα 29.11.10 α.π. 51949 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 136 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ηαγοράτωνγηπέδωντο 2011 στηνμακεδονία ήαλλιώς η ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ σε συνδυασµό µε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ και οι επιπτώσεις τους στην ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΑΠΩΤΗΣ ΑΡΗΣ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Αθήνα 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ για περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Λάρισας, με τίτλο: «Χαρακτηρισμός της Χερσαίας, Υδάτινης και Θαλάσσιας Περιοχής Κάρλας Μαυροβούνιου Κεφαλόβρυσου

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών, Αριθ. 40158 ΦΕΚ Β 1556, 22-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά την Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία για έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και άμεσου κινδύνου υποβάθμισης του περιβάλλοντος του έργου στίβου σκι στη Λίμνη Παμβώτιδα

Καταγγελία για έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και άμεσου κινδύνου υποβάθμισης του περιβάλλοντος του έργου στίβου σκι στη Λίμνη Παμβώτιδα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28 ης Οκτωβρίου 6, 454 44 Ιωάννινα τηλ. 6972 20 80 32 email: info@ecoioannina.gr http://www.ecoioannina.gr/ Αθήνα: Θεμιστοκλέους 80, 106 81, Τηλ./Φαξ: 2108228704,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 11218/02.08.2012 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Ενότητα 2: Περιβαλλοντική Νομοθεσία Μ.Π.Ε. Δ. Καλιαμπάκος - Δ. Δαμίγος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Από την νομική αντιμετώπιση της προστασίας στην διαχείριση. Αγγελική Χαροκόπου, ικηγόρος

Από την νομική αντιμετώπιση της προστασίας στην διαχείριση. Αγγελική Χαροκόπου, ικηγόρος Αγγελική Χαροκόπου, ικηγόρος Αθήνα, 13 Μαρτίου 2008 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ ΠΟΤΑΜΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ» Κηφισσός - Π. δ/γμα της 15-6-1994 (ΦΕΚ 632/27-6-1994)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3365 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 281 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανάκληση της υπ αριθμ. 1325/12-5-1992 (ΦΕΚ Δ 551/26-5-1992) απόφασης Νομάρχη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία ΗΜΕΡΙΔΑ TEE «Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες» Θέμα: Χωρικός Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Ορυκτού Πλούτου: Συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ χωρικών επιπέδων Κάρκα Λένα Αρχιτέκτων Μηχ Ε.Μ.Π. - Δρ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 1 η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΔΛΑΠ ΥΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ Το θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας έχει εναρμονισθεί με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, με

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Υπο- Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Κωδικός. Τίτλος Υπο-Δράσης Επενδύσεις για την ίδρυση/ δημιουργία μη γεωργικών δραστηριοτήτων 19 Μ 6.

Κωδικός Υπο- Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Κωδικός. Τίτλος Υπο-Δράσης Επενδύσεις για την ίδρυση/ δημιουργία μη γεωργικών δραστηριοτήτων 19 Μ 6. 19.2.1 Τίτλος ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 19.2.1.1 19.2.1.2 19.2.1.3 Τίτλος Άρθρο Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης & απόκτησης δεξιοτήτων 14 M 1.1 Στήριξη για δραστηριότητες επίδειξης

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 83840/3591/87 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ: 1Δ Μέγεθος κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα