ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας, και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), ν. Ιωαννίνων, ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισμός χρήσεων γης όρων και περιορισμών δόμησης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν.1650/1986 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» (Α 160) όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., Διαδικασία Οριοθέτησης και Ρυθμίσεις Θεμάτων για Υδατορέματα και άλλες Διατάξεις» (Α 91), τo ν /2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α 60 ) το ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων» (Α 209) καθώς και το ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ-»( Α 24). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 του ν.2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 207) όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 13 του ν.3044/2002 (Α 197). 3. Το ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98). 5. Τα υπ. αρ. 85/2012 και 86/2012 Π.Δ/γματα «Μετονομασία Υπουργείων» και «Διορισμός Υπουργών αναπληρωτή υπουργών Υφυπουργών» (Α 141) αντίστοιχα. 6. Το υπ.αρ. 837/76 Π.Δ/γμα ( Α 306) κυρήξεως του δημόσιου δάσους Ιωαννίνων ως αισθητικού. 7. Το από Π.Δ/γμα «Καθορισμός χώρου εγκαταστάσεων Παν/μίου στην εκτός εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου περιοχή «Δουρούτη» Ιωαννίνων και καθορισμός των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού» ( Δ 36). 8. Το από Π.Δ/γμα «Καθορισμού Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπων όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή του δήμου Ιωαννίνων και των κοινοτήτων Ανατολής, Κατσικά, Περάματος, Κρύας, Κρανούλας, Ελεούσας, Μεγάλου Γαρδικίου, Ροδοτοπίου, Ζωοδόχου, Βουνοπλαγιάς, Μαρμάρων, Σταυρακίου, Νεοχωρόπουλου, Πεδινής, Μπάφρας, Κουτσελιού, Νεοκαισάρειας, Καστρίτσας, Λογγάδων, Αμφιθέας και Αγίου Ιωάννη (Ν. Ιωαννίνων)» ( Δ 297), όπως αυτό ισχύει. 9. Το από Π.Δ/γμα «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχή του Δήμου Δωδώνης (Ν. Ιωαννίνων) ( ΑΑΠΘ 416). 10. Τις υπ αρ. 2876/2009 και 2877/2009 Αποφάσεις Πρωθυπουργού για «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» και «Καθορισμό σειράς τάξης Υπουργείων» αντίστοιχα (Β 2234), όπως τροποποιήθηκαν με το υπ. αρ. 65/2011 Π.Δ. «Διάσπαση των υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας...»(Α 147) και όπως αυτές ισχύουν. 11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αρ /1807/2010 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγιας ορνιθοπανίδας και των 1

2 οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της,..»(β 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ ( Β 415). 12. Τις Υπουργικές Αποφάσεις ( Β 648), 4425/212/75/ (Β 266) και ( Β 660) με τις οποίες η περιοχή του Νησιού Ιωαννίνων και η Λίμνη Παμβώτιδα η περιμετρική αυτής περιοχή αντίστοιχα, χαρακτηρίσθηκαν ως τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (που νυν διέπονται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 5 του ν.3937/2011). 13. Την Υπουργική Απόφαση 71877/3169/1986 «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της πόλης των Ιωαννίνων και των κοινοτήτων Ανατολής, Κατσικά, των οικισμών Βελισσαρίου, Πεντέλης, Τσιφλικόπουλου, κοινότητας Σταυρακίου και του οικισμού Εξοχής κοινότητας Περάματος» (ΦΕΚ Δ 58/1987), όπως ισχύει. 14. Την εγκεκριμένη με την υπ.αρ. οικ /4043/ Απόφαση του Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ, «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Ανάπλασης Ανάδειξης και προστασίας της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων και της περιμετρικής αυτής περιοχής», καθώς και τα σχέδια Δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας που απαντώνται στις Ζ.Ε.Π. με κωδικό GR και κωδικό GR , που πληρούν στο σύνολό τους τις κατ ελάχιστο προδιαγραφές της παρ.4β του άρθρου 21 του ν. 3937/2011 και αποτελούν την απαιτούμενη ειδική έκθεση για την έκδοση του παρόντος(παρ. β, άρθρο 6 ν. 3937/2011). 15. Την Υπουργική Απόφαση 25301/2003 «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου» (Β 1451). 16. Τις Υπουργικές Αποφάσεις 10579/2004 «Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων» (Β 504) και 23487/2011 (ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 194) που αφορά την τροποποίηση της 40497/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίουτου Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων» (ΥΟΔΔ 437), όπως ισχύει. 17. Τις υπ. αρ. Φ /208/ /Σ. 1886/ , Φ 900/248818/Σ. 153/ , Φ 900/101/46105/Σ. 105/ & Φ 900/158/46162/Σ. 162/ γνωμοδοτήσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 18. Τις υπ. αρ. Δ.Λ.Υ. 8224/02/10/ , Δ.Β.Χ.Π Φ/Α.4/8817/1195/ , Δ.Β.Χ.Π Φ/Α.4/οικ. 1599/170/ και Δ.Β.Χ.Π Φ/Α.4/8/3376/299/ γνωμοδοτήσεις του Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πρώην Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, (νυν Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων). 19. Τις υπ. αρ., γνωμοδοτήσεις του Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 20. Τις υπ. αρ. Δ.Τ.Π.Σ./Τ.Τ.Π.2054/ και 7429/ γνωμοδοτήσεις του Πολιτισμού και Τουρισμού (νυν Υπ.Τουρισμού). 21. Τις υπ. αρ. 8 Η Ε.Β.Α. 5347/ , 8 Η Ε.Β.Α. 2014/ , 8 Η Ε.Β.Α. 1873/ , Υ.Ν.Μ. 3731π.ε./ , Ε.Π.Σ.Β.Ε.1678/ , Ε.Π.Σ.Β.Ε.2817πε/ , ΙΒ Ε.Π.Κ.Α.Ι. 176/ και Δ.Π.Κ.Α. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. /ΓΔΑΠΚ/ ΔΠΚΑ/ΤΑΧ/ Φ12/ 71361/ 13921/3146/3440/ γνωμοδοτήσεις του Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού(νυν Υπ. Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υπ. Τουρισμού αντίστοιχα). 22. Τις υπ. αρ. Δ3/Δ/25970/6443/ , Δ3/Δ/28848/7218/ , Δ3/Δ/9619/ και Δ3/Δ/22901/5685/ γνωμοδοτήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (νυν Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων). 23. Τις υπ. αρ. Δ.Υ.Ε.Υ / , Δ.Σ.Ε.Ε.Α.Ε.Π. 6324/ και Δ.Χ.Π.Π / γνωμοδοτήσεις του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2

3 24. Τις υπ. αρ.δ.δ.ι /616/ , Δ.Δ.Ι /1261/ , Δ.Δ.Ι /6555/π.ε./ ,, Δ.Δ.Ι 24141/849/ , Δ.Δ.Π. 3929/ ,, Δ.Σ.Ε.Δ. 531/ , Δ.Σ.Ε.Δ /2140/ , Δ.Δ.Ν.Ι.316/ , Δ.Υ.Η 1868ΠΕ/ , Δ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Η 86744/5809/ , Δ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Η 19381/961/ , γνωμοδοτήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας( πρώην Περιφέρεια Ηπείρου). 25. Την υπ. αρ. γνωμοδότηση της Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας. 26. Την υπ. αρ. 7/ γνωμοδότηση της Επιτροπής Φύση Την υπ. αρ.1/16/ γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ιωαννίνων. 28. Την υπ. αρ. Δ.Π.Π.14061/09/ γνωμοδότηση της Ν.Α. Ιωαννίνων (νυν Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 29. Τις υπ. αρ. 3/9/ και 17/75/ γνωμοδοτήσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου. 30. Τις υπ. αρ. 121/ γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ιωαννιτών. 31. Τις υπ. αρ. 47/ και 93/ γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Δωδώνης. 32. Τις υπ. αρ. 51/ γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ζίτσας. 33. Την υπ. αρ. 8/ γνωμοδότηση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου 34. Τις υπ. αρ. 380/ και 313/ γνωμοδοτήσεις της κτηματικής υπηρεσίας Ιωαννίνων. 35. Την υπ. αρ. 114/ γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου. 36. Τις υπ. αρ. 121/ και 153/ γνωμοδοτήσεις του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων. 37. Τις υπ. αρ. 11/78/ και 12/94/ γνωμοδοτήσεις της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας. 38. Την υπ. αρ 212/ γνωμοδότηση του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων. 39. Τις υπ. αρ. 239/ , 2285/ , 764/ και 946/ γνωμοδοτήσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/Τμήματος Ηπείρου. 40. Την υπ.αρ. 203/ γνωμοδότηση της Ε Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου. 41. Τις επιστολές με σχόλια και απόψεις της Τοπικής Κίνησης Οικολόγων Πράσινων Ιωαννίνων, της παράταξης «Ήπειρος Τόπος Να Ζεις», του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ιωαννίνων, της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞ. ΛΕΦΑ ΑΤΕΒΕ», της εταιρείας «ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που υποβλήθηκαν στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. 42. Τα σχόλια και απόψεις των πολιτών της χώρας, που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά κατά την περίοδο δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου του παρόντος διατάγματος. 43. Την υπ. αρ. γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. 44. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3

4 Αποφασίζει Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος διατάγματος, είναι η προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και διαχείριση της βιοποικιλότητας, της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου, στην: υδάτινη, χερσαία και ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), νομού Ιωαννίνων, που υπέκειται σε ενεργό διαχείριση ώστε με τη λήψη αναγκαίων και ενδεδειγμένων μέτρων να επιτυγχάνεται η αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης στο πλαίσιο της αειφορικής ανάπτυξης και να διασφαλίζεται κυρίως η διατήρηση, ή η αποκατάσταση-επαναδημιουργία σε ικανοποιητικό βαθμό διατήρησης των τύπων οικοτόπων, των ειδών και ενδιατημάτων τους που αναφέρονται στην παρ. Α του παραρτήματος ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. Άρθρο 2 Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση περιοχής και ζωνών 1. Χαρακτηρίζεται ως περιοχή Περιφερειακού Πάρκου, η υδάτινη, χερσαία και ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), νομού Ιωαννίνων, συνολικής εκτάσεως που βρίσκεται εκτός των ορίων: περιοχών κανονιστικών πράξεων καθορισμού χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης προ του 1989 [όπως εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.), Ρυμοτομικών Σχεδίων (Ρ.Σ)], των οικισμών προ του 1923, των οριοθετημένων οικισμών κάτω των κατοίκων, και γενικότερα των οικισμών με θεσμοθετημένα όρια των Δήμων Ιωαννιτών, Δωδώνης και Ζίτσας, όπως τα όριά της φαίνονται με μεγάλη έντονη διακεκομμένη γραμμή στα ( ) πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1: που Θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την Πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα. 2. Εντός της έκτασης της περιοχής του «Περιφερειακού Πάρκου» Λίμνης Παμβώτιδας ( Ιωαννίνων): α. Διακρίνονται, περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Φύση (Natura) 2000, οι οποίες εντάχθηκαν στον εθνικό μας κατάλογο ( άρθρο 9, παρ. 6 ν. 3937/2011), στην γενική κατηγορία χαρακτηρισμού περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών, και έλαβαν ειδικότερα τον χαρακτηρισμό ως: 1. Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την άγρια ορνιθοπανίδα, με την επωνυμία «Ευρύτερη περιοχή πόλης Ιωαννίνων» και κωδικό GR , 2. Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την άγρια ορνιθοπανίδα και Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.), με την επωνυμία «Λίμνη Ιωαννίνων (Παμβώτιδα)» και κωδικό GR , 3. Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) (όπου το μεγαλύτερο μέρος της εμπίπτει στην χαρακτηρισμένη με το παρόν περιοχή «Περιφερειακού Πάρκου» ) με την επωνυμία «Όρος Μιτσικέλλι» και κωδικό GR , 4. Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την άγρια ορνιθοπανίδα (όπου μικρό μέρος της εμπίπτει στην χαρακτηρισμένη με το παρόν περιοχή «Περιφερειακού Πάρκου» ) με την επωνυμία «Κεντρικό Ζαγόρι και Ανατολικό Τμήμα Όρους Μιτσικέλλι» και κωδικό GR , 5. Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την άγρια ορνιθοπανίδα (όπου μικρό μέρος της εμπίπτει στην χαρακτηρισμένη με το παρόν περιοχή «Περιφερειακού Πάρκου» ) με την επωνυμία «Ευρύτερη περιοχή Αθαμανικών Όρεων» και κωδικό GR

5 β. Διακρίνεται το δημόσιο δάσος Ιωαννίνων, το οποίο κυρήχθηκε ως αισθητικό δάσος με το υπ.αρ. 837/76 Π.Δ/γμα ( Α 306) και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3937/2011 όπως ισχύει, εντάσσεται στην γενική κατηγορία χαρακτηρισμού «Προστατευόμενου Τοπίου», με τον ειδικό χαρακτηρισμό ως «Αισθητικό Δάσος». γ. Καθορίζονται και χαρακτηρίζονται οι ακόλουθες ζώνες προστασίας, όπου οι πολυγωνικές γραμμές αυτών περιγράφονται με συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ 87, οι οποίες αναγράφονται στο παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος: Ι. Ζώνη Α (χερσαία και υδάτινη περιοχή: νήσου Ιωαννίνων, λίμνης Παμβώτιδας, παραλίμνιων εκτάσεων και εποχικών υγροτόπων). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». Ως ζώνη Α ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνεται μεταξύ πολυγωνικών γραμμών Α. Διακρίνεται σε: Α1, Α2, Α3, A4, A5, Α6, Α7. Ειδικότερα: 1. Η Ζώνη Α1 περιλαμβάνει την υδάτινη περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας, 2. Η Ζώνη Α2 περιλαμβάνει υγροτοπική περιοχή καλαμιώνων, σημαντική για τα προστατευόμενα είδη της λίμνης Παμβώτιδας, 3.Η Ζώνη Α3 περιλαμβάνει τη νήσο Ιωαννίνων, 4. Η Ζώνη Α4 περιλαμβάνει παραλίμνιες και λιμναίες περιοχές που αποκόπηκαν από τη λίμνη λόγω κατασκευής αναχωμάτων. Αποτελείται από τις υποζώνες: Α4.1, Α4.2, 5. Η Ζώνη Α5 περιλαμβάνει την παραλίμνια περιοχή καρστικών εδαφών με σημαντικές πηγές τροφοδοσίας της λίμνης στους πρόποδες του Μιτσικελλίου, 6. Η Ζώνη Α6 περιλαμβάνει παραλίμνια αγροτική περιοχή με γη υψηλής παραγωγικότητας, 7. Η Ζώνη Α7 περιλαμβάνει περιλαμβάνει την περιοχή εποχικών υγροτόπων- καταβοθρών [Μπάφρας-Πεδινής- Αμπελιάς-Σερβιανών(Βρέλλη)- Κουτσελιού(Kαστρίτσας)-Μπενίκοβα-ΡοδοτοπίουΙ-ΡοδοτοπίουΙΙ-ΡοδοτοπίουΙΙΙ-Λαψίστας]. Αποτελείται από τις υποζώνες: Α7.1, Α7.2, Α7.3, Α7.4, Α7.5, Α7.6, Α7.7, Α7.8, Α7.9, Α7.10. ΙI. Ζώνη B (χερσαία και υδάτινη περιοχή: δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, αγροτικού τοπίου με γη υψηλής παραγωγικότητας, πηγών Κρύας, Τούμπας, Σεντενίκου, τάφρου Λαμψίστας, πλησίον αστικού ιστού πόλης με οικιστική ανάπτυξη, αγροτικού τοπίο). Περιοχή «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών» ή «Προστατευόμενων Τοπίων» ή «Οικοανάπτυξης». Ως ζώνη B ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνεται μεταξύ πολυγωνικών γραμμών. Διακρίνεται σε: B1, Β2, B3, Β4, Β5. Ειδικότερα: 1. Η Ζώνη Β1 περιλαμβάνει δασικό τοπίο με κυρίως δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις. Αποτελείται από τις υποζώνες :B1.1, B1.2, B1.3, Β Η Ζώνη Β2 περιλαμβάνει αγροτικό τοπίο που αποτελεί γη υψηλής παραγωγικότητας. Αποτελείται από τις υποζώνες :Β2.1, Β2.2, Β2.3, Β Η Ζώνη Β3 περιλαμβάνει τους φυσικούς σχηματισμούς: των πηγών Κρύας Τούμπας-Σεντενίκου και της τάφρου Λαψίστας. Αποτελείται από τις υποζώνες : B3.1, Β3.2, Β3.3, Β3.4., 4. Η Ζώνη Β4 περιλαμβάνει αγροτικό τοπίο. Αποτελείται από τις υποζώνες: B4.1, Β4.2, 5. Η Ζώνη Β5 περιλαμβάνει την περιοχή πλησίον του αστικού ιστού πόλης με οικιστική ανάπτυξη. Αποτελείται από τις υποζώνες: B5.1, Β5.2, Β5.3. ΙΙΙ. Ζώνη Γ (χερσαία έκταση εντός περιοχών Ζ.Ε.Π και εκτός ζωνών Α και Β). Περιοχή «Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών». Ως ζώνη Γ ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνεται μεταξύ πολυγωνικών γραμμών. Αποτελείται από τις υποζώνες : Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5. IV. Ζώνη Δ (χερσαία έκταση που περιβάλλει και είναι εκτός της ζώνης Γ). Περιοχή «Περιφερειακού Πάρκου». Ως ζώνη Δ ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνεται μεταξύ πολυγωνικών γραμμών. Αποτελείται από τις υποζώνες : Δ1, Δ2, Δ3, Δ4. 5

6 Άρθρο 3 Επιτρεπόμενες χρήσεις, έργα και δραστηριότητες εντός περιοχής «Περιφερειακού Πάρκου» Λίμνης Παμβώτιδας ( Ιωαννίνων). Ι. Ζώνη Α (χερσαία και υδάτινη περιοχή.: νήσου Ιωαννίνων, λίμνης Παμβώτιδας, παραλίμνιων εκτάσεων και εποχικών υγροτόπων). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». Επιτρέπονται: α. Η επιστημονική έρευνα που σχετίζεται με την παρακολούθηση, προστασία, αποκατάσταση και διαχείριση των οικοτόπων, ειδών /ενδιαιτημάτων τους, καθώς και των στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα του άρθρου 17 του ν. 3937/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 3 της υπ. αρ. 8353/276/Ε103/2012 Κ.Υ.Α., όπως ισχύει. β. Η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή. γ. Τα αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής υδάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντωμένης Διοίκησης, και περιβαλλοντική αδειοδότηση, τουλάχιστον σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/2011) όπως ισχύει. δ. Η χρήση, συντήρηση, επισκευή και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων και η ανακατασκευή των παλιών ξύλινων προβλητών, καθώς και η επέκταση έργων και δικτύων υποδομής, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση, τουλάχιστον σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/2011) όπως ισχύει και τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Φορέα Διαχείρισης. Ειδικότερα για τη χρήση, συντήρηση και βελτίωση των υφιστάμενων: ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων ανέλκυσης, καθέλκυσης και συντήρησης σκαφών, απαιτείται επιπλέον των προαναφερομένων η διαχείριση των υγρών αποβλήτων αυτών θα είναι σύμφωνη με τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΝ858-1 και ΕΝ Ι.1. Ζώνη Α1 (υδάτινη περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Ι του παρόντος: 1. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων, που θα προβλέπονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για την αλιεία σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ. αρ. 8353/276/Ε103/2012 Κ.Υ.Α. όπως ισχύουν. 2. Τα υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες στην υδάτινη έκταση της λίμνης όπως: αλιεία, κίνηση σκαφών,υδροπλάνων, αθλητισμός - αναγκαίες υποδομές αυτών για διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων τοπικού, εθνικού ή διεθνούς επιπέδου, εφόσον δεν επιβαρύνουν το οικοσύστημα (όπως τα τζετ σκι, που σαφώς επιβαρύνουν το οικοσύστημα), κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Φορέα Διαχείρισης. 3. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της λίμνης όπως: απομάκρυνση φερτών υλικών, διαχείριση καλαμιώνων, εκβάθυνση, και λοιπών εγγειοβελτιωτικών έργων, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση, τουλάχιστον σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/2011) όπως ισχύει και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντωμένης Διοίκησης και του οικείου Φορέα Διαχείρισης και η δημιουργία προϋποθέσεων για κολύμβηση, μετά από τις απαιτούμενες από την εθνική νομοθεσία αδειοδοτήσεις. Ι.2. Ζώνη Α2 (περιοχή υγροτοπική με καλαμιώνες ). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». Επιτρέπονται, μόνο οι υποπαράγραφοι Ι.α, Ι.β και Ι.1.3 του παρόντος. 6

7 Ι.3. Ζώνη Α3 (περιοχή νήσου Ιωαννίνων). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». Απαγορεύεται, η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων. Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Ι του παρόντος: 1. Οι εγκαταστάσεις - απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση του αθλητισμού, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της παρατήρησης της φύσης και της αναψυχής, όπως: βελτίωση μονοπατιών, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, στέγαστρα - παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η συντήρηση - βελτίωσή τους, για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Φορέα Διαχείρισης της περιοχής και περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/2011) όπως ισχύει. 2. Η μελισσοκομία, καθώς και η βόσκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 60/2011), όπως ισχύουν, και ειδικότερα της υπ αριθ / ΚΥΑ «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά» (ΦΕΚ B 509) όπως ισχύει, καθώς και περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης τουλάχιστον του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/2011) όπως ισχύει και εφόσον για τα χαρακτηρισμένα δάση ή δασικές εκτάσεις δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες σχετικές απαγορεύσεις και εκδοθούν οι απαιτούμενες από το άρθρο 46 του ν. 998/79 όπως ισχύει, αδειοδοτήσεις. 3. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης αποστραγγιστικών τάφρων: απομάκρυνση φερτών υλικών, εκβάθυνση, και λοιπών εγγειοβελτιωτικών έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα της υποπαραγράφου Ι.1.3 του παρόντος 4. Η γεωργική δραστηριότητα και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής της, χωρίς χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 60/2011) όπως ισχύουν, και ειδικότερα της υπ αριθ / ΚΥΑ «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά» (ΦΕΚ B 509) όπως ισχύει, του άρθρου 2 της υπ. αρ. 8353/276/Ε103/2012 Κ.Υ.Α. όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 46 του ν. 998/79 όπως ισχύει, για τα χαρακτηρισμένα δάση ή δασικές εκτάσεις. 5. Οι ενέργειες δράσεις - προγράμματα προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης δασών, δασικών εκτάσεων. 6. Η άσκηση της δασοπονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ. αρ. 8353/276/Ε103/2012 Κ.Υ.Α. όπως ισχύουν και μετά από εκπόνηση Δασοπονικών Μελετών, εκθέσεων ή πινάκων υλοτομίας και έγκρισής τους κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας. 7. Τα ειδικά δασοτεχνικά έργα του άρθρου 16 του ν. 998/79, όπως ισχύει. Έως την έγκριση του προγράμματος δράσης για την ορθολογική διαχείριση των δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων της περιοχής, για τα ειδικά δασοτεχνικά έργα (όπως: δασικοί δρόμοι, κατασκευή υδατοδεξαμενών, υδραγωγών και δασοτεχνική διευθέτηση χειμάρρων) απαιτείται μεταξύ άλλων περιβαλλοντική αδειοδότηση, τουλάχιστον σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/2011) όπως ισχύει. Ι.4 Ζώνη Α4 (παραλίμνιες και λιμναίες περιοχές που αποκόπηκαν από τη λίμνη λόγω κατασκευής αναχωμάτων). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». Απαγορεύεται, η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων. Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Ι και Ι.1.3 του παρόντος: 1. Οι εγκαταστάσεις - απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση του αθλητισμού, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της παρατήρησης της φύσης και της αναψυχής, όπως: βελτίωση 7

8 μονοπατιών, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, στέγαστρα - παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η συντήρηση - βελτίωσή τους, για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθεισών δράσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα της υποπαραγράφου Ι.3.1 του παρόντος. 2. Η γεωργική δραστηριότητα, στις υφιστάμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής της, χωρίς χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα της υποπαραγράφου Ι Τα έργα, δραστηριότητες και χρήσεις γης που θα προκύψουν από το εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για τα υ φιστάμενα αναχώ ματα (Περάματος- Αμφιθέας-Ανατολής). Ειδικά στην υποζώνη Α4.2, επιτρέπεται η δημιουργία Περιβαλλοντικού Υγροτοπικού Πάρκου (Π.Υ.Π.), κυρίως για την αποκατάσταση και επανασύνδεση των υγροτοπικών εκτάσεων και ενδιαιτημάτων προστατευόμενων απειλούμενων ειδών της λίμνης Παμβώτιδας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχετικό πρόγραμμα δράσης και περιβαλλοντική αδειοδότηση, τουλάχιστον σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/2011) όπως ισχύει.. Ειδικότερα τα συνοδά έργα εξυπηρέτησης του Π.Υ.Π., όπως η ηλεκτροπαραγωγή, θα γίνονται με χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων πάνω σ ε υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις. Ι.5 Ζώνη Α5 (παραλίμνια περιοχή καρστικών εδαφών με σημαντικές πηγές τροφοδοσίας της λίμνης, στους πρόποδες του όρους Μιτσικελλίου). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». Απαγορεύεται, η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η δόμηση για την επέκταση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων δημόσιων κτιρίων ή κτιρίων κοινωφελών σκοπών και των νομίμως υφισταμένων έργων για λόγους βιωσιμότητά τους. Επιτρέπονται, τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ι.3 του παρόντος, καθώς και η επέκταση των υφισταμένων δημόσιων κτιρίων ή κτιρίων κοιν ωφελών σκοπών. Ι.6 Ζώνη Α6 (παραλίμνιο αγροτικό τοπίο με γη υψηλής παραγωγικότητας). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». Απαγορεύεται, η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων. Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων της παραγράφου Ι και των υποπαραγράφων Ι.3.1, Ι.3.2, Ι.3.3 και Ι.3.4. του παρόντος: 1. Οι γεωργικές αποθήκες. 2. Θερμοκήπια με κατεύθυνση τις βιολογικές και δενδροκομικές καλλιέργειες. Ι.7 Ζώνη Α7 [περιοχή εποχικών υγροτόπων- καταβοθρών: Μπάφρας-Πεδινής- Αμπελιάς- Σερβιανών(Βρέλλη)-Κουτσελιού(Καστρίτσας)-Μπενίκοβα-ΡοδοτοπίουΙ-ΡοδοτοπίουΙΙ-Ροδοτοπίου ΙΙΙ- Λαψίστας]. Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». Απαγορεύεται, η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων. Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Ι του παρόντος: 1. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των εποχικών υγροτόπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα της υποπαραγράφου Ι.1.3 του παρόντος. 2. Η γεωργική δραστηριότητα χωρίς χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων κατά τη χρονική περίοδο που δεν κατακλύζεται η περιοχή με νερά σύμφωνα με τα οριζόμενα της υποπαραγράφου Ι

9 3. Η βόσκηση χωρίς σταυλικές και λοιπές κτηνοτροφικές υποδομές κατά τη χρονική περίοδο που δεν κατακλύζεται η περιοχή με νερά σύμφωνα με τα οριζόμενα της υποπαραγράφου Ι.3.2. ΙΙ.1. Ζώνη Β1 (περιοχή κυρίως με δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις)- Περιοχή «Προστατευόμενου Τοπίου». α.1. Για τα χαρακτηρισμένα σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 998/79 όπως ισχύει δάση και δασικές εκτάσεις, επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο Ι.3 του παρόντος, επιτρέπονται: 1. Η θήρα, εφόσον αυτή προβλέπεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για την προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων, και ειδών /ενδιαιτημάτων τους που απαντώνται στην περιοχή. Έως την έγκριση του προαναφερθέντος προγράμματος δράσης, να ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ. αρ. 8353/276/Ε103/2012 Κ.Υ.Α όπως ισχύουν, μετά από αιτιολογημένη επιστημονική θετική εισήγηση του οικείου Φορέα Διαχείρισης και την προβλεπόμενη από την εθνική νομοθεσία κανονιστική πράξη της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. 2. Οι επεμβάσεις εντός δασών και δασικών εκτάσεων που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που προβλέπονται σ αυτές. α.2. Για τις κυρηγμένες σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 41 του ν. 998/79 όπως ισχύουν αναδασωτέες εκτάσεις, επιτρέπονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ι.3 του παρόντος, εκτός των υποπαραγράφων Ι.3.2. και Ι.3.4., καθώς και οι επεμβάσεις εντός αναδασωτέων εκτάσεων που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που προβλέπονται σ αυτές. γ. Για τις εκτάσεις που δεν χαρακτηρίστηκαν ή δεν κυρήχθηκαν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 998/79 όπως ισχύουν δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις και μέχρι την κύρωση των δασικών χαρτών στο πλαίσιο του Εθνικού Κτηματολογίου, επιτρέπονται επιπλέον των αναφερομένων της παρ. ΙΙ.6. του παρόντος: 1. Τα δημόσια κτίρια ή κτίρια κοινωφελών σκοπών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα κτίρια εκπαίδευσης και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης αυτών, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης τουλάχιστον του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/2011) όπως ισχύει. 2. Η ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, έως και 2 ης υποκατηγορίας της πρώτης κατηγορίας (Α2 και Β κατηγορίας) της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21) όπως ισχύει, καθώς και τα απαιτούμενα έργα υποδομής για την εξυπηρέτησή τους στην παραγωγή και μεταφορά ενέργειας, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων) της οικείας Περιφέρειας και περιβαλλοντική αδειοδότηση, τουλάχιστον σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/2011) όπως ισχύει. Επιπλέον: ι) η μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων κτιρίων για χρήσης κατοικίας, ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) τ.μ. και ιι) για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπομένων σε αυτή τη ζώνη χρήσεων (εκτός των κτιρίων δημόσιων ή κοινοφελών σκοπών), εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από (ΦΕΚ Δ 270/1985) Π.Δ/τος καθώς και του από (ΦΕΚ Δ 538/1978) Π.Δ/τος όπως ισχύουν. 9

10 ΙΙ.2 Ζώνη Β2 (αγροτικό τοπίο με γη υψηλής παραγωγικότητας)- Περιοχή «Προστατευόμενου Τοπίου». Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παρ.ι του παρόντος: Τα έργα και δραστηριότητες καθώς και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης αυτών που επιτρέπονται εντός γης υψηλής παραγωγικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας [Π.Δ/γμα (ΦΕΚ Δ 297/1989) όπως ισχύει] με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που προβλέπονται σ αυτές, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων) της οικείας Περιφέρειας εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης του από ( ΦΕΚ Δ 297/1989) Π. Δ/τος όπως ισχύουν.. ΙΙ.3 Ζώνη Β3 (πηγές Κρύας-Τούμπας-Σεντενίκου και τάφρο Λαμψίστας)- Περιοχή «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών». α. Στις υποζώνες Β3.1, Β3.2 και Β3.4, επιτρέπεται η δόμηση μόνιμο για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των αντλιοστασίων και λοιπών υποδομών διαχείρισης νερού Ειδικότερα επιτρέπονται: 1. Η συντήρηση, εκσυγχρονισμός και βελτίωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων υδροληψίας (γεωτρήσεων, δεξαμενών, ατλιοστασίων) και η ίδρυση, λειτουργία και συντήρηση των απαιτούμενων συνοδευτικών έργων δραστηριοτήτων υποδομής της (π.χ. αγωγοί διανομής νερού, κτλ)., μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντωμένης Διοίκησης και περιβαλλοντική αδειοδότηση, τουλάχιστον σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/2011) όπως ισχύει. 2. Τα έργα και δραστηριότητες εξυπηρέτησης λειτουργικών αναγκών αντλιοστασίου και λοιπών απαιτούμενων υποδομών για τη διαχείριση των υδάτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα της υποπαραγράφου ΙΙ.3.α.1. του παρόντος. 3. Τα έργα και δραστηριότητες προστασίας, συντήρησης και εκσυγχρονισμού εντός γηπέδου υδροληψιών, αποστραγγιστικών καναλιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα της υποπαραγράφου ΙΙ.3.α.1. του παρόντος. 4. Η γεωργία χωρίς χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων και ο εκσυγχρονισμός της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο Ι.3.4. του παρόντος. β. Στην υποζώνη Β3.3 επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παρ.ι του παρόντος: 1. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της τάφρου Λαψίστας: απομάκρυνση φερτών υλικών και λοιπών εγγειοβελτιωτικών έργων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο Ι.1.3 του παρόντος. 2. Έργα διευθέτησης ομβρίων υδάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα της υποπαραγράφου Ι.δ του παρόντος. 3. Η γεωργία χωρίς χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων, ο εκσυγχρονισμός της και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο Ι.3.4. του παρόντος. 4. Η μελισσοκομία, καθώς και η βόσκηση, χωρίς σταυλικές εγκαταστάσεις και λοιπές υποδομές, σύμφωνα με τα αναφερόμενα της υποπαρ. Ι.3.2 του παρόντος. ΙΙ.4 Ζώνη Β4 (αγροτικό τοπίο)- Περιοχή «Προστατευόμενου Τοπίου». Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παρ.ι του παρόντος,: 1. Η γεωργική δραστηριότητα στις καλλιεργούμενες εκτάσεις και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα της υποπαραγράφου Ι.3.4 του παρόντος. 2. Οι γεωργικές αποθήκες. 10

11 3. Η μελισσοκομία, καθώς και η βόσκηση με σταβλικές εγκαταστάσεις εξαιρουμένων των χοιροστασίων και πτηνοτροφείων, όπου τα σταβλισμένα ζώα να έχουν συνολική δυναμικότητα μόνο κατηγορίας Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21) όπως ισχύει και λοιπές κτηνοτροφικές υποδομές και έργα εξυπηρέτησης αυτών σύμφωνα με τα αναφερόμενα της υποπαρ. Ι.3.2 του παρόντος. 4. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των στραγγιστικών τάφρων και λοιπών εγγειοβελτιωτικών έργων, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων) της οικείας Περιφέρειας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο Ι.1.3 του παρόντος 5. Η κατοικία και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής της. 6. Η θήρα, εφόσον αυτή προβλέπεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για την προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων, και ειδών /ενδιαιτημάτων τους που απαντώνται στην περιοχή. Έως την έγκριση του προαναφερθέντος προγράμματος δράσης, να ασκείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα της υποπαρ. ΙΙ.1.α.1.1 του παρόντος. 7. Τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα του αγροτουρισμού και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ. αρ. 8353/276/Ε103/2012 ΚΥΑ, όπως ισχύει. Επιπλέον : i) η μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων κτιρίων για χρήσης κατοικίας ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) τ.μ. και ii) για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπομένων σε αυτή τη ζώνη χρήσεων (εκτός των κτιρίων δημόσιων ή κοινοφελών σκοπών), εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από (ΦΕΚ Δ 270/1985) Π.Δ/τος, καθώς και του από (ΦΕΚ Δ 538/1978) Π.Δ/τος όπως ισχύουν. ΙΙ.5 Ζώνη Β5 (περιοχή πλησίον αστικού ιστού πόλης με οικιστική ανάπτυξη)- Περιοχή «Οικοανάπτυξης». Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερομένων στην παρ.ι του παρόντος: α. Στην υποζώνη Β.5.1. η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου, με ήπια δόμηση και ικανοποιητική κοινόχρητη έκταση, καθώς και η διατήρηση αδόμητης παραλίμνιας ζώνης 200,0 μέτρων (από την καθορισμένη όχθη της λίμνης, όπως ισχύει σύμφωνα με της διατάξεις του ν.2971/2001, όπως ισχύουν) με αποκατάσταση των ιδιοκτητών, μετά από ειδική μελέτη η οποία θα καθορίζει μεταξύ άλλων τους κοινόχρηστους, δομήσιμους χώρους και λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης. Έως την έκδοση της απόφασης Υπουργού Περ/ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έγκρισης της ειδικής μελέτης οργάνωσης της υποζώνης Β.5.1., απαγορεύεται η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών για τηνανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων. β. Στις υποζώνες Β.5.2.& Β.5.3: Τα έργα, δραστηριότητες, χρήσεις γης, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης που θα προβλέπονται στην εγκεκριμένη ειδική μελέτη οργάνωσης των υποζωνών Β.5.2. και Β.5.3, με τη γραμμή δόμησης να μην υπερβαίνει την καθορισμένη οριογραμμή της παρόχθιας ζώνης όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν.2971/2001, όπως ισχύουν. Έως την έκδοση της απόφασης Υπουργού Περ/ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έγκρισης της ειδικής μελέτης οργάνωσης των υποζωνών Β.5.2 και Β.5.3, απαγορεύεται η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων. 11

12 IΙΙ. Ζώνη Γ (χερσαία έκταση εντός περιοχών Ζ.Ε.Π, εκτός ζωνών Α και Β). Περιοχή «Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών». Επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι για το τμήμα που διέπεται από τις διατάξεις κανονιστικών πράξεων καθορισμού επιτρεπομένων έργων, δραστηριοτήτων, χρήσεων γής, όρων και περιορισμών δόμησης [όπως των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.)/ Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)/ Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου ( Ζ.Ο.Ε.)], δεν αντίκεινται στις διατάξεις αυτές, όλες οι χρήσεις γης, έργα και δραστηριότητες πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, καθώς και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης αυτών εφόσον: α. Τα νέα έργα και δραστηριότητες (εκτός των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων), είναι έως και υποκατηγορίας 2 της πρώτης κατηγορίας (Α2 και Β κατηγορίας ) της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21) όπως ισχύει για εντός περιοχών του δικτύου Natura (Φύση) β. Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις είναι έως και μεσαίας όχλησης (χαμηλής και μεσαίας) της Κ.Υ.Α. οικ.3137/φ.15/2012 (ΦΕΚ Β 1048/2012) όπως ισχύει, καθώς και έως υποκατηγορίας 2 της πρώτης κατηγορίας (Α2 και Β κατηγορίας ) της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21) όπως ισχύει και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας 96/61/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, εκτός από : 1)Σφαγεία με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής σφαγίων άνω των 50 τόνων. 2)Επεξεργασία και μεταποίηση για την παραγωγή προϊόντων διατροφής από: - ζωική πρώτη ύλη (εκτός του γάλακτος) με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής τελικών προϊόντων άνω των 75 τόνων. - φυτική πρώτη ύλη, ημερήσιας δυναμικότητας παραγωγής τελικών προϊόντων άνω των 300 τόνων (μέση τριμηνιαία τιμή). 3) Επεξεργασία και μεταποίηση του γάλακτος, όταν η ποσότητα του λαμβανομένου γάλακτος υπερβαίνει τους 200 τόνων ημερησίως (μέση ετήσια τιμή). 4)Εγκαταστάσεις για την εξάλειψη ή την αξιοποίηση σφαγίων και ζωικών απορριμμάτων με ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας ανώτερη των δέκα τόνων. γ. Τα νέα έργα και δραστηριότητες δεν υπάγονται στις περιβαλλοντικές κατηγορίες Α και Β της της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21) όπως ισχύει. Επιπλέον, για το τμήμα που δεν εμπίπτει σε διατάξεις κανονιστικών πράξεων καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης [όπως των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.)/ Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)/ Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.)], για τους όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπομένων σε αυτή τη ζώνη χρήσεων, έργων και δραστηριοτήτων (εκτός από τα δημόσια κτίρια ή κτίρια κοινοφελών σκοπών), εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από (ΦΕΚ Δ 270/1985) Π.Δ/τος, καθώς και του από Π.Δ/τος ( ΦΕΚ Δ 297/1989) όπως ισχύουν. ΙV Ζώνη Δ (χερσαία έκταση που περιβάλλει και είναι εκτός ζώνης Γ) Περιοχή «Περιφερειακού Πάρκου». Επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι για το τμήμα που διέπεται από τις διατάξεις κανονιστικών πράξεων καθορισμού επιτρεπομένων έργων, δραστηριοτήτων, χρήσεων γής, όρων και περιορισμών δόμησης[όπως των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.)/ Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)/ Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.)], δεν αντίκεινται στις διατάξεις αυτές, όλες οι χρήσεις γης, έργα και δραστηριότητες πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησης αυτών, εφόσον: 12

13 α. Τα νέα έργα και δραστηριότητες (εκτός των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων) είναι έως και υποκατηγορίας 2 της πρώτης κατηγορίας (2 ης υποκατηγορίας και Β κατηγορίας ) της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21) όπως ισχύει. β. Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις είναι έως και μεσαίας όχλησης (χαμηλής και μεσαίας) της Κ.Υ.Α. οικ.3137/φ.15/2012 (ΦΕΚ Β 1048/2012) όπως ισχύει, καθώς και έως υποκατηγορίας 2 της πρώτης κατηγορίας (Α2 και Β κατηγορίας ) της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21) όπως ισχύει. γ. Τα νέα έργα και δραστηριότητες δεν υπάγονται στις περιβαλλοντικές κατηγορίες Α και Β της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21) όπως ισχύει. Επιπλέον για το τμήμα που δεν εμπίπτει σε διατάξεις κανονιστικών πράξεων καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης [όπως των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.)/ Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)/ Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.)],για τους όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπομένων σε αυτή τη ζώνη χρήσεων, έργων και δραστηριοτήτων (εκτός από τα δημόσια κτίρια ή κτίρια κοινοφελών σκοπών), εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από (ΦΕΚ Δ 270/1985) Π.Δ/τος, καθώς και του από Π.Δ/τος ( ΦΕΚ Δ 297/1989) όπως ισχύουν Ά ρ θ ρ ο 4 Διοίκηση και-διαχείριση Περιοχής Η διοίκηση και διαχείριση του Περιφερειακού Πάρκου Λίμνης Παμβώτιδας ( Ιωαννίνων), όπως οι περιοχές αυτού οριοθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, είναι στις αρμοδιότητες σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2742/99 όπως ισχύει, του Φορέα Διαχείρισης της Λ. Παμβώτιδας (που αναφέρεται στο παρόν ως οικείος Φορέας Διαχείρισης της περιοχής), όπως επίσης η σύνταξη, η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση των πενταετών σχεδίων διαχείρισης και των προγραμμάτων δράσης που τα συνοδεύουν, που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 1650/1986 όπως ισχύει. Ά ρ θ ρ ο 5 Γενικές διατάξεις Ι. Εντός της περιοχής του «Περιφερειακού Πάρκου» Λίμνης Παμβώτιδας ( Ιωαννίνων): 1. Επιτρέπονται τα έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Άμυνας, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 2. Επιτρέπονται τα έργα εθνικής σημασίας, όπως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών και Δικτύων, μετά από σύμφωνη γνώμη των εκάστοτε καθ ύλην αρμοδίων Υπουργών. 3. Επιτρέπεται η παρέκκλιση από τα οριζόμενα του άρθρου 3 του παρόντος, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ιδίως πυρόσβεσης, πλημμύρων, παροχής βοήθειας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα, όπου τίθεται θέμα δημόσιας υγείας, με την προϋπόθεση ότι, μετά την παρέλευση του κινδύνου, ο αρμόδιος φορέας επέμβασης, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης του οικοσυστήματος. 13

14 4. Για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του αεροδρομίου και την ασφαλή πτήση των αεροσκαφών σε εφαρμογή των κανονισμών διατάξεων του Διεθνού Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO 14) (ΦΕΚ Β 1816/2007 και ΦΕΚ Β 177/2002), της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας όπως ισχύουν, η Υ.Π.Α πρέπει να εκφράσει σύμφωνη γνώμη για την ίδρυσηλειτουργία- χρήση: α. των έργων και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στον Κανονισμό ICAO, ως επικίνδυνα για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του αεροδρομίου και την ασφαλή πτήση των αεροσκαφών, β. κτιριακών εγκαταστάσεων /κατασκευών που πιθανόν να αποτελούν εμπόδια, λόγω της θέσης ή του ύψους τους για τις αεροπορικές εγκαταστάσεις του αεροδρομίου (όπως τα ραδιοβοηθήματα), σύμφωνα με την υπ. αρ. ΥΠΑ/Δ3/Δ/3271/781/ Υπουργική Απόφαση ΥΠΜΕ, όπως ισχύει και γ. εξωτερικών φώτων μακράς έντασηςεμβέλειας, καθώς και η εκπομπή δεσμών ακτίνων laser που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυνση στα πληρώματα των προσειούμενων αεροσκαφών. 5. Επιτρέπονται οι εργασίες προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων, τα απαραίτητα έργα και υποδομές εξυπηρέτησής τους, καθώς και η αρχαιολογική έρευνα πεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α 153/2002) όπως ισχύουν, και εφόσον εκδοθεί η απαραίτητη άδεια, από τους κατά περίπτωση αρμόδιους Φορείς και Υπηρεσίες. 6. Επιτρέπονται τα έργα, δραστηριότητες και χρήσεις γης που προβλέπονται εντός αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, ιστορικών τόπων και σπηλαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας (ν. 3028/2002 όπως ισχύει). Ειδικότερα: α. εντός θεσμοθετημένης Ζώνης Α Απολύτου προστασίας αρχαιολογικών χώρων, επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις γης, έργα και δραστηριότητες που καθορίζονται από τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις του πρώην Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού (νυν. Υπ. Παδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 2) και 17 του ν. 3028/2002 όπως ισχύουν. β. για τα επιτρεπόμενα έργα, δραστηριότητες και χρήσεις εντός Ζωνών προστασίας του παρόντος (Α, Β, Γ & Δ), που επιπλέον εμπίπτουν σε κυρηγμένο αρχαιολογικό χώρο (εκτός ζωνών Α απολύτου προστασίας), απαιτείται μεταξύ άλλων η έγκριση του Υπ. Παδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από τη γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49, 50 και 51 του ν. 3028/2002 όπως ισχύουν. 7. Επιτρέπεται η καταπολέμηση των κουνουπιών και των οργανισμών που πλήττουν τη γεωργική παραγωγή, με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους, μετά από γνωμοδότηση του οικείου Φορέα Διαχείρισης. 8. Για εγκαταστάσεις που έχουν ή πρόκειται να έχουν επικίνδυνες ουσίες, ασχέτως μεγέθους τους, οφείλουν οι φορείς τους να υποβάλουν μελέτη ασφαλείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α / 2007 όπως ισχύει. Απαγορεύεται η εγκατάσταση ιδιαιτέρως οχλουσών και επικίνδυνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ (L 10). 9. Όλα τα έργα και δραστηριότητες που δεν είναι ή δεν μπορούν όπως λόγω αυξημένου ρυπαντικού φορτίου των λυμάτων τους, να συνδεθούν με το αποχετευτικό δίκτυο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.), οφείλουν να διαθέτουν επαρκές σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων τους ( υγρών στερεών), το οποίο: να μην δημιουργεί άμεσο ή έμμεσο κίνδυνο υποβάθμισης των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων και εδαφών, καθώς και να συντηρείται, παρακολουθείται συστηματικά κατά τα οριζόμενα της κείμενης νομοθεσίας. 14

15 10. Τα έργα και δραστηριότητες των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τα οποία απαγορεύονται στις ζώνες Α & Β εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, να είναι σύμφωνα μεταξύ άλλων με τις διατάξεις της κανονιστικής πράξης έγκρισης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) (ν. 3851/2010 όπως ισχύει) και του εγκεκριμένου προγράμματος δράσης για τις Α.Π.Ε. 11. Για όλα τα επιτρεπόμενα από το παρόν, έργα και δραστηριότητες, ακολουθείται μεταξύ άλλων εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, η διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης εφόσον απαιτείται και όπου προβλέπεται στο παρόν, μετά από γνωμοδότηση του οικείου Φορέα Διαχείρισης, εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν. Ειδικότερα, για τα έργα και δραστηριότητες εντός Ε.Ζ.Δ/Ζ.Ε.Π., που ακολουθούν τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/2011) όπως ισχύει, πρέπει να υποβάλλεται ειδική οικολογική αξιολόγηση στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του ιδίου νόμου. Επιπλέον εντός Ζ.Ε.Π, τηρούνται επιπλέον οι διατάξεις των άρθρων 2 και 4 της υπ. αρ. ΗΠ 8353/276/Ε103/2012 Κ.Υ.Α. όπως ισχύει. 12. Επιτρέπονται οι εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες, καθώς και τα απαραίτητα έργα εξυπηρέτησής τους, με την επισήμανση η εξόρυξη αδρανών υλικών να γίνεται μόνοι εντός των θεσμοθετημένων λατομικών ζωνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας. 13. Τα έργα και δραστηριότητες του δευτερογενή και τριτογενή τομέα όπου αυτά προβλέπονται στο παρόν, να είναι σύμφωνα μεταξύ άλλων με τις διατάξεις των κανονιστικών πράξεων έγκρισης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη βιομηχανία και για τον τουρισμό αντίστοιχα όπως ισχύουν. 14. Η κτηνοτροφία και γενικότερα οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οφείλουν προσαρμόσονται μεταξύ άλλων στις διατάξεις του ν. 4056/2012 «Ρυθμίσεις για τη κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 52/2012).Ειδικότερα, έως την έκδοση της κανονιστικής πράξης έγκρισης του Σχεδίου Διαχείρισης και των προγραμμάτων δράσης που το συνοδεύουν (άρθρο 7 του παρόντος), απαγορεύεται η ίδρυση νέων ή η επέκταση υφισταμένων πτηνοτροφικών μονάδων εντός του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. 15. Σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού της γης υψηλής παραγωγικότητας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εθνικής μας νομοθεσίας, για την περιοχή της Ζώνης Β2 που θα αποχαρακτηρισθεί, θα ισχύσουν οι διατάξεις που διέπουν τη Ζώνη Β5 του παρόντος. 16. Για την ανέγερση γεωργικών αποθηκών, όπου αυτές προβλέπονται στο παρόν πάνω από 50,0τ.μ, απαιτείται σύμφωνη γνώμη της της αρμόδιας υπηρεσίας (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων) της οικείας Περιφέρειας και του οικείου Φορέα Διαχείρισης. 17. Επιβάλλεται η απομάκρυνση των παράνομων (χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση) βιοτεχνιών και βιομηχανιών υψηλής όχλησης εντός τριών (3) ετών, από τη δημοσίευση του παρόντος, εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν και επιβάλλεται η αποκατάσταση του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις υποδείξεις του οικείου Φορέα Διαχείρισης. 18. Τα νομίμως υφιστάμενα κτίσματα και κατασκευές που δεν αναφέρονται στα επιτρεπόμενα έργα των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος (εφόσον δεν κριθεί αναγκαία η απομάκρυνσή τους από το εγκεκριμένο σχετικό πρόγραμμα δράσης), μπορούν να αλλάξουν τη χρήση τους μόνο για λόγους προστασίας και διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής ή για άλλη επιτρεπόμενη από το παρόν διάταγμα χρήση, επίσης να βελτιωθούν,να εκσυγχρονίσουν τις 15

16 εγκαταστάσεις τους για λόγους αισθητικής, υγιεινής, ασφάλειας, εξοικονόμησης ενέργειας (όπως τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις τους) και αποθήκευσης νερού σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Φορέα Διαχείρισης και περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/2011) όπως ισχύει. 19. Επιτρέπεται ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός. Ειδικότερα εντός των ζωνών Β5, Γ, Δ του παρόντος, επιτρέπεται η επέκταση οικισμών και η εφαρμογή κανονιστικών πράξεων έγκρισης ειδικών μελετών με ευμενέστερους ή δυσμενέστερους όρους και περιορισμούς δόμησης από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν (παρ. ΙΙ, του άρθρου 5 του παρόντος). Όσον αφορά τις περιοχές ενδιαφέροντος του Υπ. Εθνικής Άμυνας πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη αυτού. 20. Σε περίπτωση που ένα γήπεδο εμπίπτει σε δύο ή περισσότερες Ζώνες προστασίας του άρθρου 3 του παρόντος, με διαφορετικές ρυθμίσεις ως προς τις χρήσεις και όρους δόμησης, πρέπει οι χρήσεις (και γενικότερα τα έργα και οι δραστηριότητες) εντός του γηπέδου, να είναι συμβατές με τις επιτρεπόμενες που ισχύουν στο τμήμα του γηπέδου που αυτές βρίσκονται, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και του οικείου Φορέα Διαχείρισης. 21. Με την κανονιστική πράξη έγκρισης του Σχεδίου Διαχείρισης και των προγραμμάτων δράσης που το συνοδεύουν (άρθρο 7 του παρόντος), μπορεί να επιβάλλονται πρόσθετοι όροι και μέτρα για όλα τα επιτρεπόμενα έργα και δραστηριότητες του άρθρου 3 του παρόντος, για λόγους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 22. Για θέματα και προβλήματα που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του παρόντος, θα αποφαίνεται ο οικείος Φορέας Διαχείρισης μετά από συνεργασία με τις καθ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες. ΙΙ. Γενικοί Όροι και Περιορισμοί δόμησης εντός περιοχής Περιφερειακού Πάρκου Λίμνης Παμβώτιδας ( Ιωαννίνων): α. Η οικοδομική γραμμή των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων ορίζεται στα 100,0μ τουλάχιστον από την όχθη της λίμνης, όπως αυτή έχει καθορισθεί σύμφωνα με της διατάξεις του ν.2971/2001 όπως ισχύει, εκτός αν έχει ορισθεί διαφορετικά στο παρόν. β. Για τα γήπεδα εντός ζωνών Α, Β και Γ του παρόντος που χαρακτηρίστηκαν με το ν. 3937/2011 ως Ε.Ζ.Δ/Ζ.Ε.Π, ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 (α, β και γ) του άρθρου 9 του ιδίου νόμου, όσον αφορά την κατάτμηση και αρτιότητά τους. γ. Για τις εκτός σχεδίου περιοχές των οικισμών που ανήκουν στην ομάδα-τομέα Β. Ζαγορίου (οικισμοί Κρύας, Αμφιθέας, Περάματος, Περιβλέπτου, Κρανούλας, κτλ), εφαρμόζονται οι διατάξεις του από (ΦΕΚ Δ 815/1979) Π.Δ/τος «περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών των υφισταμένων προ του 1923 οικισμών της ευρύτερης περιοχής Ζαγορίου (Ηπείρου) καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτών», όπως ισχύουν [μετά την τυχόν τροποποίησή τους προς το αυστηρότερο από τις διατάξεις του από (ΦΕΚ Δ 423/1995) Π.Δ./γματος όπως ισχύουν, του ν.3937/2011 (ΦΕΚ Α 60/2011) όπως ισχύει και του παρόντος διατάγματος]. δ. Ο καθορισμός χώρων ανέγερσης κτιρίων δημόσιων ή κοινοφελών σκοπών, καθώς και οι όροι και περιορισμοί αυτών εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1337/1983, όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 8 (παρ. 13) του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ Α 4/1985) όπως ισχύουν. 16

17 Ά ρ θ ρ ο 6 Αρμόδιες Υπηρεσίες Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος είναι: 1. Ο Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας. 2. Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 3. Οι καθ' ύλην αρμόδιες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και των συναρμοδίων Υπουργείων, καθώς και υπηρεσίες της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, οικείας περιφέρειας και λοιπών φορέων. Ά ρ θ ρ ο 7 Αντικείμενο του Διαχειριστικού Σχεδίου και των Προγραμμάτων Δράσης Για την επίτευξη του σκοπού του παρόντος διατάγματος, η διαχείριση και διοίκηση της περιοχής «Περιφερειακού Πάρκου» Λίμνης Παμβώτιδας ( Ιωαννίνων), πρέπει να συντελείται σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ.5 του ν. 1650/86 όπως ισχύει, με την εφαρμογή του εγκεκριμένου πενταετούς σχεδίου διαχείρισής της και των προγραμμάτων δράσης που θα το συνοδεύουν. Ειδικότερα: ι. Τα αντικείμενα που συγκροτούν το Σχέδιο Διαχείρισης, της περιοχής «Περιφερειακού Πάρκου» Λίμνης Παμβώτιδας ( Ιωαννίνων), δύναται κατ ελάχιστον να είναι: 1. Η κατάρτιση των στόχων διαχείρισης της περιοχής 2. Η κατάρτιση των στόχων και των μέτρων διατήρησης και αποκατάστασης των προστατευομένων τύπων οικοτόπων και ειδών που απαντώνται στις Ζ.Ε.Π. για την άγρια ορνιθοπανίδα και Ε.Ζ.Δ. της περιοχής. 3. Η ιεράρχηση των στόχων διαχείρισης σε σχέση με τις τυχόν συγκρούσεις που αντιμετωπίζονται στην περιοχή. 4. O προσδιορισμός των αναγκαίων μέτρων οργάνωσης και λειτουργίας για τη διατήρηση των αντικειμένων που προστατεύονται. 5. Η εξειδίκευση όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων με την επιφύλαξη της παρ. 7, άρθρου 19 και παρ. 9 άρθρου 21 του ν. 3937/2011 όπως ισχύουν. 6. Ο αναλυτικός προσδιορισμός των κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων για την υλοποίηση έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση των αντικειμένων που προστατεύονται κατά περίπτωση. 7. Η κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης αποτελεσμάτων της επιστημονικής παρακολούθησης των οικοτόπων και ειδών κατά το άρθρο 17 παρ. γ του ν /2011 όπως ισχύει. 8. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής προηγούμενου σχεδίου διαχείρισης. 9. Ο προσδιορισμός του κόστους της διαχείρισης και οι δυνατότητες κάλυψης αυτού. ιι. Τα προγράμματα δράσης που συνοδεύουν το πενταετές σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής, έχουν ως αντικείμενο την εξειδίκευση των αναγκαίων μέτρων, δράσεων, έργων και προγραμμάτων, τις φάσεις, το κόστος, τις πηγές και τους φορείς χρηματοδότησής τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους και τους φορείς εφαρμογής τους. 17

18 Ειδικότερα, μεταξύ των αντικειμένων των προγραμμάτων δράσης της περιοχής του «Περιφερειακού Πάρκου» Λίμνης Παμβώτιδας ( Ιωαννίνων), δύναται κατ ελάχιστο να είναι: 1. Η προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων και ειδών/ενδιαιτημάτων (χλωρίδας, πανίδας- ορνιθοπανίδας-ιχθυοπανίδας) της περιοχής, σε σχέση με τα έργα και δραστηριότητες του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα ( προσδιορισμός των δυνατοτήτων ανάπτυξης του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, σε σχέση με τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής και το καθεστώς προστασίας της) Ειδικότερα, η οργάνωση συστήματος μόνιμης παρακολούθησης της κατάστασης του περιβάλλοντος και των παραμέτρων του (οικοτόπων,ειδών, υδάτινων πόρων, εδάφους κτλ). 2. Τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την άγρια ορνιθοπανίδα - χαρτογράφηση κρίσιμων ενδιαιτημάτων και πυρήνων κατανομής των ειδών χαρακτηρισμού και ζωνών ευαισθησίας.- Προσδιορισμός περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (Υ.Φ.Α.) εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την άγρια ορνιθοπανίδα 3. Η ορθολογική εγκατάσταση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), ώστε να διασφαλίζεται η προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων ειδών ορνιθοπανίδας της περιοχής, καθώς και των ενδιαιτημάτων της. 4. Η ορθολογική διαχείριση της κτηνοτροφίας και ειδικότερα της ελεύθερης βόσκησης, με τον καθορισμό της βοσκοϊκανότητας κατά είδος, το χρόνο, τη διάρκεια και των χώρων βόσκησης, τον αριθμό και το είδος ζώων και κυψελών μελισσών που θα επιτρέπονται εκάστοτε, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τα σχετικά σχέδια διαχείρισης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (το σχέδιο διαχείρισης αειφορικής ανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος γεωργικών και κτηνοτροφικών ζωνών της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Παμβώτιδας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΑΑ-ΑΥ και εγκρίθηκε με την υπ αριθ / απόφαση του ΥΠΑΑΤ). Ειδικότερα, η ορθολογική διαχείριση των καλαμιώνων μέσω της ελεγχόμενης ελεύθερης βόσκησης, με στόχο την προστασία - διατήρηση των προστατευόμενων φυσικών οικοτόπων, ειδών και ενδιαιτημάτων τους. 5. Η ορθολογική διαχείριση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία και διατήρηση των φυσικών πόρων, εδάφους, προστατευόμενων τύπων οικοτόπων, ειδών και ενδιατημάτων τους, η οποία πρέπει να εναρμονίζεται μεταξύ άλλων με τα σχέδια δράσης της νιτρορύπανσης, καθώς και με τα σχετικά διαχειριστικά σχέδια του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (το Σχέδιο διαχείρισης αειφορικής ανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος γεωργικών και κτηνοτροφικών ζωνών της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Παμβώτιδας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΑΑ-ΑΥ και εγκρίθηκε με την υπ αριθ / απόφαση του ΥΠΑΑΤ). Επιπλέον, η δημιουργία τράπεζας σπόρων παραδοσιακών καλλιεργειών, ώστε να διασφαλισθεί η προστασία διατήρηση των ενδιαιτημάτων τροφοληψίας των προστατευόμενων ειδών ορνιθοπανίδας που απαντώνται στην περιοχή. 6. Η αλιεία [σχεδιασμός και υλοποίηση έργων που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των ενδημικών ιχθυοαποθεμάτων και γενικότερα έργα βελτίωσης της αλιευτικής δραστηριότητας σύμφωνα με τον ισχύον Κανονισμό (ΕΚ) αρ.1100/2007 του Συμβουλίου και τα σχετικά σχέδια διαχείρισης ειδών όπως του ευρωπαϊκού χελιού Anguilla Anguilla]. 7. Η ορθολογική διαχείριση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής, η οποία πρέπει να εναρμονίζεται με τα σχέδια διαχείρισης των αντίστοιχων λεκανών απορροής καθώς και με τα σχετικά προγράμματα μέτρων παρακολούθησης της κατάστασης υδάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα του ν. 3199/2003. Ειδικότερα, χαρτογράφηση, οριοθέτηση και αποκατάσταση των εποχικών και μόνιμων μικρών υγροτόπων - καταβόθρων, καθώς και καθαρισμό συντήρηση της λίμνης Παμβώτιδας, και των αποστραγγιστικών τάφρων της περιοχής. 18

19 8. Η ορθολογική διαχείριση των υφισταμένων αναχωμάτων (Περάματος-Αμφιθέας-Ανατολής) της περιοχής. 9. Η ορθολογική διαχείριση της λίμνης (εξειδίκευση όρων, μέτρων προϋποθέσεων στα υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες που εκτελούνται στην υδάτινη επιφάνειά της λίμνης ), ώστε να διασφαλίζεται η προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων, ειδών και ενδιαιτημάτων τους. 10. Η ορθολογική διαχείριση του αισθητικού δάσους Ιωαννίνων, καθώς και των δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων της περιοχής, η οποία πρέπει να εναρμονίζεται με τα σχετικά δασικά διαχειριστικά σχέδια, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων, ειδών και ενδιαιτημάτων τους. 11. Η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων (υγρών και στερεών) της περιοχής, για την αποφυγή της ρύπανσης υποβάθμισης προστατευομένων τύπων οικοτόπων, ειδών και ενδιαιτημάτων τους, η οποία πρέπει να εναρμονίζεται με τα σχετικά διαχειριστικά σχέδια αποβλήτων του νομού Ιωαννίνων. 12. Η αξιοποίηση και ανάδειξη των ιστορικών, λαογραφικών και πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, καθώς και η οργάνωση- προώθηση οικοτουριστικών προγραμμάτων που θα εναρμονίζονται με τα σχετικά προγράμματα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και θα αποσκοπούν στην προστασία, αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη του τοπίου, των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων και ειδών, καθώς και των λοιπών ιδιαίτερων στοιχείων της περιοχής. 13. Η επίδραση των εξαιρουμένων από τις απαγορεύσεις του άρθρου 3 του παρόντος χρήσεων γης, έργων και δραστηριοτήτων στην περιοχή (παρ. 2ι του άρθρου 8 του παρόντος). Επιπλέον, μελέτη και προτάσεις για τα υφιστάμενα έργα, δραστηριότητες και χρήσεις γης που εγκυμονούν κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων σε ακτίνα 3.200μ., 8.000μ. και μ. από το σημείο αναφοράς του αεροδρομίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τη διεθνή [Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO)], κοινοτική και εθνική νομοθεσία που αφορά τη διαχείριση της αναέριας κυκλοφορίας, υπηρεσίες αεροναυτιλίας, την ασφαλή πτήση των αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας-μείωση απειλών προσκρούσεων πτηνών και ζώων σε αεροσκάφη, η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη σ όλα τα προγράμματα δράσης. 14. Η κατάρτιση σχεδίου κανονιστικής πράξης έγκρισης πενταετούς σχεδίου διαχείρισης της περιοχής του «Περιφερειακού Πάρκου» Λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), και των προγραμμάτων δράσεων που το συνοδεύουν. Άρθρο 8 Μεταβατικές διατάξεις 1. Κάθε διάταξη που έρχεται συνολικά ή εν μέρει σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος ή που ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτό, καταργείται αντιστοίχως συνολικά ή κατά το μέρος εκείνο στο οποίο έχει επέλθει μεταβολή σύμφωνα με το παρόν. Της ρύθμισης αυτής εξαιρούνται οι ισχύουσες αυστηρότερες διατάξεις των κανονιστικών πράξεων για την επιβολή όρων και περιορισμών σε χρήσεις και σε δόμηση (όπως του ν. 998/79, ν. 3028/2002). 2. Η λειτουργία, εκτέλεση έργων και υλοποίηση δραστηριοτήτων που δεν αναφέρονται στα άρθρα 3 και 5 του παρόντος απαγορεύονται. Εξαιρούνται από την ως άνω απαγόρευση τα έργα και οι δραστηριότητες που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος: 19

20 α. υφίσταντο και λειτουργούσαν νομίμως με περιβαλλοντική αδειοδότηση (εφόσον απαιτείται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας) ή σχετική άδεια λειτουργίας, β. είχαν άδεια εγκατάστασης ή και λειτουργίας, γ. πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 21 (παρ. 5α, 5β, 5γ, 6α, και 6β) του ν. 3937/2011 όπως ισχύουν, δ. είχαν ενταχθεί σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από το Ελληνικό Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. 3. Για τα υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες εντός Ζώνης Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την άγρια ορνιθοπανίδα, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 όπως ισχύουν. Άρθρο9 Κυρώσεις Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος διατάγματος υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 17, 20 και 21 του ν. 4014/2011 όπως ισχύουν, το άρθρο 28 του ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του ν. 3937/2011 όπως ισχύει και το άρθρο 7 του 4042/2012 όπως ισχύει, καθώς και από τις ειδικές και γενικές ( ν. 1577/1985, όπως ισχύει) διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 20

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Χαρακτηρισµός της υδάτινης, χερσαίας, και ευρύτερης περιοχής της λίµνης Παµβώτιδας (Ιωαννίνων), ν. Ιωαννίνων, ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισµός χρήσεων γης όρων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών, Αριθ. 40158 ΦΕΚ Β 1556, 22-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά την Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι,

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού δίνει κατ αρχήν έμφαση στην ανάγκη εναρμόνισης του Ειδικού Πλαισίου με το υφιστάμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ Σχέδιο προεδρικού διατάγματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ο Υμηττός υπόκειται σε καθεστώς προστασίας με το π.δ. 31.8/20.10.1978.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Παμβώτιδα και ανθρωπογενείς επεμβάσεις. ΤΕΕ-Τμήμα Ηπείρου. Ημερίδα: Διαχειριστικές Προτάσεις για την Παμβώτιδα

Παμβώτιδα και ανθρωπογενείς επεμβάσεις. ΤΕΕ-Τμήμα Ηπείρου. Ημερίδα: Διαχειριστικές Προτάσεις για την Παμβώτιδα Παμβώτιδα και ανθρωπογενείς επεμβάσεις ΤΕΕ-Τμήμα Ηπείρου Ημερίδα: Διαχειριστικές Προτάσεις για την Παμβώτιδα Ιωάννινα, Ιούνιος 2013 Λιμναία Οικοσυστήματα Σημαντικοί Παράμετροι της δομής τους: επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο Σελίδα 1 από 10 Τίτλος έργου 1 Διακρατική Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθ. οικ 5219/04 (ΦΕΚ 114 Δ /17-2-04) : Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι νέες υδροληψίες αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ 43504/2005. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους 1. Εισαγωγή Για την επίτευξη των εθνικών στόχων για μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας 13% μέχρι το 2020, αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πτήσεις υδροπλάνων στη λίμνη Παμβώτιδα Ιωαννίνων χωρίς προηγούμενη περιβαλλοντική μελέτη.

Θέμα: Πτήσεις υδροπλάνων στη λίμνη Παμβώτιδα Ιωαννίνων χωρίς προηγούμενη περιβαλλοντική μελέτη. Αρ. πρ. υπόθεσης: 11502/15.07.2005 Αρ. πρ. επιστολής: 11502.2.7 Χειριστές: Α.Λιάσκα 210 7289667 Αθήνα, 30.05.2006 ΠΡΟΣ Αναπληρωτή Διοικητή ΥΠΑ Βασ. Γεωργίου 1 16610 Γλυφάδα Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 405 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27.7.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 146352/1208 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης 108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.25 11:43:58 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΛΔΟΡΙΝ-ΜΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εκσυγχρονισμός υφισταμένων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμός Ως υφιστάμενες Αθλητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ε Ν Ω Σ Η ΑSSOCI ΑΤΙΟN OF GREEK ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. PUΒLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 106 77 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 6460040 FAX: 210 6464372. www.edye.gr peedy@otenet.gr Τηλ.Προέδρου:

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19-1-2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. Πρωτ.: 367/5778/οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1 Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί Χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:41:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6Ε7ΟΡΙΝ-46Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Ερέτρια:16-03-2015 Παρακαλούνται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Δήλωση για Εγγραφή Σημείου Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), όπως καταθέσουν φάκελο για άδεια χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Απόφαση Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 29 Ιουλίου 2013 ζητήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 15 30 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 Α. Π. 127718 (σχετ. ) Περιφέρεια Αττικής Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:52:05 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΜΚΡΟΡΙΝ-ΥΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΙΦΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΜΛΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.1- Καραούζι, Π.8- Παπαχωράφι, Π.9-Μάριζα & Π.13- Νέα Παλλήνη» Ίδιοι Πόροι Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια.

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα