Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Ετήσια έκθεση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Ετήσια έκθεση"

Transcript

1 Ημερομηνία: 14 Ιούνιος 2013 Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών Ετήσια έκθεση 2012

2 Πρόλογος του Προέδρου Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) ολοκλήρωσε με επιτυχία το δεύτερο έτος λειτουργίας της ως ανεξάρτητου ρυθμιστικού φορέα κινητών αξιών και αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η παρούσα δεύτερη ετήσια έκθεση παρουσιάζει την πορεία της θέσπισης της ESMA ως θεσμικού οργάνου και τη σημειωθείσα πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που έθεσαν για αυτήν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Μεταξύ των στόχων της ESMA, στους οποίους βασίζονται όλες οι δραστηριότητες και οι δράσεις της, περιλαμβάνονται οι εξής: ανάπτυξη ενιαίου εγχειριδίου διασφάλιση εποπτικής σύγκλισης σε ολόκληρη την ΕΕ εποπτεία οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας προώθηση και προαγωγή της προστασίας των επενδυτών, και συμβολή στη χρηματοοικονομική σταθερότητα της ΕΕ. Ενώ το πρώτο έτος λειτουργίας της ESMA χαρακτηρίστηκε από ευμετάβλητες συνθήκες στις αγορές, πέρυσι, το 2012, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι αγορές, οι δείκτες συστημικού κινδύνου στις αγορές κινητών αξιών της ΕΕ παρουσίασαν βελτίωση, ιδίως κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ωστόσο, δεν είμαστε αισιόδοξοι όσον αφορά τους κινδύνους που απειλούν τη σταθερότητα των αγορών μας, καθώς διαπιστώνουμε ότι οι δείκτες κινδύνου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης του δημόσιου χρέους και του τραπεζικού τομέα, της αναπροσαρμογής των εκτιμήσεων κινδύνου από τους επενδυτές, του κινδύνου χρηματοδότησης, των δυνητικών μακροπρόθεσμων συνεπειών των χαμηλών επιτοκίων και των εμποδίων στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση, στο πλαίσιο άσκησης των τακτικών αρμοδιοτήτων μας και μέσω της συνεργασίας μας με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ). Για την επίτευξη των ως άνω στόχων, η ESMA συνεργάζεται στενά με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και συνέχισε να αναπτύσσει τις ισχυρές σχέσεις συνεργασίας της με τις αδελφές ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), καθώς και με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ). Όπως και το 2011, η κινητήριος δύναμη για το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της ESMA εξακολούθησε να είναι η εφαρμογή των ρυθμιστικών και εποπτικών αλλαγών τις οποίες η ΕΕ προσδιόρισε ως αναγκαίες για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κρίσης και για την εκπλήρωση των δεσμεύσεών της στο πλαίσιο της Ομάδας G20 όσον αφορά την οικοδόμηση ενός ελαστικότερου χρηματοοικονομικού συστήματος. Οι κύριοι τομείς στους οποίους η ESMA σημείωσε απτή πρόοδο σε σχέση με τους συγκεκριμένους στόχους ήταν το έργο της για την ενσωμάτωση του νέου εποπτικού καθεστώτος για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (ΟΑΠΙ) στην ΕΕ, το έργο της σχετικά με το ενιαίο εγχειρίδιο και το έργο της για την επίτευξη εποπτικής σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών. Σήμερα, 18 μήνες αφότου άρχισε να εποπτεύει τους ΟΑΠΙ, η ESMA έχει ολοκληρώσει τον πρώτο πλήρη κύκλο επιθεωρήσεων των σημαντικότερων εγγεγραμμένων οντοτήτων, και τα πορίσματά της δημοσιεύθηκαν τον Μάρτιο του Στην έκθεση προσδιορίζονται αρκετές αδυναμίες και τομείς που επιδέχονται βελτίωση, οι οποίοι εντάσσονται πλέον στο σχέδιο εποπτείας κάθε οντότητας. Το 2012 το θεματικό μας έργο επικεντρώθηκε στις λειτουργίες συμμόρφωσης των ΟΑΠΙ και στις μεθόδους που εφαρμόζουν για την αξιολόγηση των τραπεζών, εξετάζοντας τις διαδικασίες δημοσιοποίησης και εφαρμογής αλλαγών στις μεθόδους αξιολόγησης των τραπεζών, την αυστηρή και συστηματική εφαρμογή μεθόδων και τη διαδικασία επανεξέτασης των μεθόδων. Στο τέλος του 2012, είχαμε εγγράψει 19 ΟΑΠΙ στην ΕΕ, περιλαμβανομένου ενός πιστοποιημένου ΟΑΠΙ από την Ιαπωνία, και εξακολουθούμε να

3 λαμβάνουμε νέες αιτήσεις εγγραφών. Η ESMA έκανε σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της κατάρτισης ενός ενιαίου εγχειριδίου με διάφορους τρόπους. Το σημαντικότερο έργο μας αφορούσε την ανάπτυξη τεχνικών προτύπων σε δύο τομείς: αφενός, τις ανοικτές πωλήσεις και τις συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης με στόχο τη στήριξη της ακεραιότητας της αγοράς, και, αφετέρου, τη στήριξη του κανονισμού για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών, ο οποίος υλοποιεί τη δέσμευση της ΕΕ στην Ομάδα G20 για τη ρύθμιση της αγοράς εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Επιπλέον, η ESMA παρέσχε συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την παράγωγη νομοθεσία για τα ενημερωτικά δελτία, τους ΟΣΕΚΑ, τους οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων και τις ανοικτές πωλήσεις. Τέλος, σε στήριξη του στόχου για το ενιαίο εγχειρίδιο, παρείχαμε συμβουλές και στήριξη σε νομοθετικές εξελίξεις, περιλαμβανομένων της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID 2) και του κανονισμού για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFIR), της οδηγίας για την κατάχρηση της αγοράς (MAD) και του κανονισμού για την κατάχρηση της αγοράς (MAR), καθώς και της οδηγίας για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ), η οποία βρίσκεται σε στάδιο οριστικοποίησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Σημειώθηκε σημαντική πρόοδος όσον αφορά την εκπλήρωση της αποστολής μας για την επίτευξη σύγκλισης των εποπτικών και ρυθμιστικών πρακτικών στα 27 κράτη μέλη. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε μέσω της κατάρτισης κατευθυντήριων γραμμών για τις δραστηριότητες της αγοράς, περιλαμβανομένων των συναλλαγών υψηλής συχνότητας, καθώς και μέσω της έμφασης που δώσαμε στη διευθέτηση ζητημάτων του τομέα των επενδύσεων και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Στο πλαίσιο αυτό προχωρήσαμε στην κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών με αντικείμενο τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια και τους ΟΣΕΚΑ, την καταλληλότητα των συμβουλών προς τους επενδυτές, καθώς και τις λειτουργίες συμμόρφωσης των επιχειρήσεων επενδύσεων. Επιπλέον, διενεργήσαμε αξιολογήσεις από ομοτίμους σχετικά με τις δραστηριότητες των εθνικών αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός σύγκλισης στην εφαρμογή και στην επιβολή του δικαίου της ΕΕ, και δημοσιεύσαμε επισκοπήσεις του καθεστώτος των ενημερωτικών δελτίων και των κυρώσεων οι οποίες επιβάλλονται για την κατάχρηση της αγοράς. Τέλος, ο καθορισμός μεγάλου αριθμού παρεκκλίσεων όσον αφορά την προ-διαπραγματευτική διαφάνεια στο πλαίσιο της MiFID συνέβαλε στη διασυνοριακή ανάπτυξη κοινών πρακτικών. Ταυτόχρονα με το έργο της για την εποπτική σύγκλιση, η ESMA διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον συντονισμό των δράσεων των εθνικών αρμόδιων αρχών σε έκτακτες καταστάσεις σχετικές με αντίξοες εξελίξεις της αγοράς. Αυτές έγιναν αισθητές το καλοκαίρι του 2012 με την επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς στην ΕΕ, η δε ESMA διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον συντονισμό των απαγορεύσεων ανοικτών πωλήσεων που επιβλήθηκαν στη συνέχεια. Τον Νοέμβριο, η ESMA ανέλαβε τον νέο επίσημο ρόλο της στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ανοικτές πωλήσεις εκδίδοντας γνωμοδοτήσεις σχετικά με τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν από την Ελλάδα και την Ισπανία στις αντίστοιχες αγορές. Ένας σημαντικός στόχος στο έργο που επιτελούν οι ρυθμιστικοί φορείς κινητών αξιών είναι η βελτίωση της προστασίας των επενδυτών, και το ίδιο πράττει και η ESMA. Από την ίδρυσή της, η ESMA καταβάλλει κοπιώδεις προσπάθειες για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού πλαισίου για την προστασία των επενδυτών, μέσω σειράς συγκεκριμένων πρωτοβουλιών. Το 2012, αυτές περιελάμβαναν κατευθυντήριες γραμμές, όπως προαναφέρθηκε, σχετικά με τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια και τους ΟΣΕΚΑ, καθώς και σχετικά με την καταλληλότητα των συμβουλών προς τους επενδυτές και τις λειτουργίες συμμόρφωσης των επιχειρήσεων επενδύσεων, οι οποίες συμβάλλουν αφενός στην εναρμόνιση των ρυθμιστικών πρακτικών και, αφετέρου, στην ενίσχυση της παρεχόμενης στους επενδυτές προστασίας. Επιπλέον, η ESMA εξέδωσε προειδοποίηση προς τους επενδυτές σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όταν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για επενδυτικούς σκοπούς, σε συνέχεια της παρατηρηθείσας αύξησης των καταγγελιών που ανέφεραν οι εθνικές αρχές. Πέρα από τα αμιγώς ρυθμιστικά ή εποπτικά θέματα, η ESMA αύξησε τους πόρους που διατίθενται για τη στήριξη του στόχου της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, βελτιώνοντας την ικανότητά της όσον αφορά την αξιολόγηση των κινδύνων για τη σταθερότητα στις χρηματοοικονομικές αγορές. Το έργο της ESMA σχετικά με τη χρηματοοικονομική σταθερότητα είναι ένα μείγμα συγκεκριμένων σχεδίων και τακτικών

4 αναφορών κινδύνων. Το προηγούμενο έτος, ολοκληρώθηκε συγκεκριμένο έργο σχετικό με τους κινδύνους τους οποίους ενέχει η κυρίαρχη τάση του κλάδου προς δομημένα και πολύπλοκα προϊόντα λιανικής. Επιπλέον, διενεργήσαμε μια πρώτη αξιολόγηση του μεγέθους του σκιώδους τραπεζικού συστήματος στην ΕΕ και εγκαινιάσαμε σχέδια σχετικά με την ανάλυση των αγορών συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης και τη συμβολή του κλάδου των αμοιβαίων κεφαλαίων στους συστημικούς κινδύνους των χρηματοοικονομικών αγορών. Ο παγκόσμιος χαρακτήρας της μεταρρύθμισης των χρηματοοικονομικών αγορών και η διασύνδεσή τους είχαν ως αποτέλεσμα την ενεργό συμμετοχή της ESMA σε δραστηριότητες διεθνούς συντονισμού και συνεργασίας κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Αυτές περιελάμβαναν συμμετοχή στον διεθνή συντονισμό της μεταρρύθμισης των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, έγκριση των εποπτικών συστημάτων ΟΑΠΙ διάφορων δικαιοδοσιών ως ισοδύναμων με τα πρότυπα της ΕΕ, καθώς και έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με μνημόνιο συμφωνίας για την εποπτεία των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. Η ESMA συνεισφέρει επίσης στους άξονες εργασίας του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και έγινε πρόσφατα δεκτή ως συνεργαζόμενο μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων (IOSCO). Η Μεικτή Επιτροπή των τριών ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, ESMA, ΕΑΤ και EIOPA, της οποίας είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος το 2012, σημείωσε σημαντική πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της: τη διασφάλιση της συνεκτικότητας των απόψεών τους σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, την ανάπτυξη κοινών λύσεων και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους αντίστοιχους τομείς τους. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ESMA διασφαλίζει ότι όλοι οι οικείοι συμφεροντούχοι έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν την άποψή τους στη λήψη των αποφάσεων, μέσω ανοικτών δημόσιων διαβουλεύσεων, αλληλεπίδρασης με διάφορες οργανώσεις συμφεροντούχων οι οποίες αντιπροσωπεύουν τόσο επενδυτές όσο και συμμετέχοντες στην αγορά, καθώς και μέσω της καταγραφής των απόψεων της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου από τις εθνικές αρχές της ΕΕ οι οποίοι, ως μέλη του συμβουλίου εποπτών, συνέβαλαν στην επίτευξη σημαντικής προόδου όσον αφορά τους στόχους μας, ενώ παράλληλα τα μέλη του συμβουλίου διοίκησης παρείχαν συνδρομή και συμβουλές για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Αρχής. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι τίποτε από όλα αυτά δεν θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς τους υπαλλήλους της ESMA, οι οποίοι με τη προσήλωση και τη σκληρή δουλειά τους επέτρεψαν στην Αρχή να επιτύχει όσα πέτυχε το Ανυπομονώ να ηγηθώ αυτής της ομάδας κατά τους δώδεκα επόμενους δημιουργικούς μήνες. Steven Maijoor Πρόεδρος Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

5 Πρόλογος της Εκτελεστικής Διευθύντριας Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) ολοκλήρωσε το δεύτερο έτος λειτουργίας της ως ρυθμιστικού φορέα των αγορών κινητών αξιών της ΕΕ το 2012, το οποίο, όπως και το προηγούμενο, αποδείχθηκε μεστό δραστηριοτήτων, καθώς η ESMA κλήθηκε να ανταποκριθεί σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα εργασίας. Επομένως, από τη θέση της Εκτελεστικής Διευθύντριας, παρουσιάζω με ιδιαίτερη χαρά τις δραστηριότητες της ESMA το Η οικοδόμηση και η επέκταση ενός οργανισμού με αυξανόμενες αρμοδιότητες, υπό συνθήκες συνεχιζόμενης μεταβλητότητας των χρηματοοικονομικών αγορών, αποτελεί πρόκληση. Παρ όλα αυτά, η ESMA απέδειξε ότι μπορούσε να αντεπεξέλθει και να ανταποκριθεί στις πολλές απαιτήσεις που τέθηκαν σε αυτήν όσον αφορά τη νομοθεσία, την οργάνωση και τις νέες αρμοδιότητες, υλοποιώντας με επιτυχία πολλά από τα νέα καθήκοντά της. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους δόθηκε έμφαση στην προσπάθεια ενσωμάτωσης της εποπτείας των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και στην προσπάθεια παροχής ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για την υποστήριξη της υπό θέσπιση νομοθεσίας στον τομέα των κινητών αξιών. Καθ όλη τη διάρκεια του έτους δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο νέο σύνολο κανόνων με στόχο την υπαγωγή των συναλλαγών εξωχρηματιστηριακών παραγώγων σε ρυθμιστική εποπτεία, απαιτώντας την υποβολή τους σε κεντρική εκκαθάριση. Ο νέος κανονισμός για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR) θα αναθέσει επίσης βασικές αρμοδιότητες στην ESMA, ανάλογες εκείνων για τους ΟΑΠΙ, όσον αφορά την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών, καθώς και τη συμμετοχή σε όλα τα σώματα κεντρικών αντισυμβαλλομένων. Αρχίσαμε να προετοιμαζόμαστε ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις νέες αυτές αρμοδιότητες το Παρότι μεγάλο μέρος του έργου πολιτικής της ESMA επικεντρώθηκε το 2012 στην κατάρτιση ενιαίου εγχειριδίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), εκτός από τον ρόλο της σε θέματα πολιτικής, η ESMA άρχισε επίσης να γίνεται ένα περισσότερο εποπτικό θεσμικό όργανο και να προσανατολίζεται σταθερότερα στην εποπτική σύγκλιση. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται στην πολιτική προσλήψεών μας. Συνολικά, η ESMA συνέχισε την ανάπτυξή της με σταθερούς ρυθμούς το 2012, απασχολώντας κατά την έναρξη του έτους περίπου 60 υπαλλήλους και φτάνοντας στο τέλος του έτους τους 100 υπαλλήλους. Στους κόλπους της Αρχής εντάχθηκε προσωπικό με μεγάλη ποικιλία επαγγελματικής πείρας, περιλαμβανομένων των υπαλλήλων που διαθέτουν πείρα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, στους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς και στις χρηματοοικονομικές αγορές. Έχοντας υπόψη τον μακρύ κατάλογο των αρμοδιοτήτων που θα αναλάβει η ESMA βάσει του κανονισμού EMIR, καθώς και άλλων νομοθετημάτων, το πλήθος και η ποικιλία των προσόντων των υπαλλήλων που χρειάζεται η Αρχή θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται. Μεγάλο μέρος του δεύτερου εξαμήνου του 2012 αφιερώθηκε στην προετοιμασία για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της Αρχής το 2013, στο πλαίσιο της οποίας σχεδιάσθηκαν οι μελλοντικές προσλήψεις και μέτρα για τη διασφάλιση της ετοιμότητας της επιχειρησιακής ικανότητας του οργανισμού ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές εξελίξεις. Η εν λόγω προετοιμασία περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, την εξασφάλιση της συμφωνίας των αρμόδιων για τον προϋπολογισμό αρχών για την επέκταση των εγκαταστάσεων της ESMA σε δύο ακόμη ορόφους στον αριθμό 103 της οδού Grenelle. Ωστόσο, η ανάπτυξη της Αρχής έγινε αισθητή και σε άλλους τομείς, καθώς η ESMA ανέπτυξε τα συστήματα και τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι οι οικονομικές και διοικητικές διεργασίες της και οι διεργασίες της σχετικά με τις προμήθειες τηρούν τους αυστηρούς κανόνες που προβλέπονται στις διαδικασίες της ΕΕ ένα ζήτημα θεμελιώδες ώστε να διασφαλίζεται ότι η εποπτική αρχή διοικείται με υποδειγματικό τρόπο. Ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης των εν λόγω διαδικασιών, επιτύχαμε σημαντικές βελτιώσεις στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά μας, οι οποίες, σε συνδυασμό με την εφαρμογή νέων λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου, μας επέτρεψαν να επιτύχουμε τη συμμόρφωση προς τους διοικητικούς στόχους και σκοπούς που έχει θέσει η ΕΕ. Οι βελτιώσεις αυτές σε διεργασίες και διαδικασίες επέτρεψαν στην ESMA να διατηρήσει, καθ όλη τη διάρκεια του έτους, υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, ώστε να επιτευχθούν οι σημαντικοί στόχοι πολιτικής του προγράμματος εργασίας της Αρχής η άμεση εποπτεία και εγγραφή

6 ΟΑΠΙ, η βελτίωση της προστασίας των επενδυτών, η χρηματοοικονομική σταθερότητα και οι δραστηριότητες εποπτικής σύγκλισης. Οι ετήσιοι λογαριασμοί της ESMA για το 2012 αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη εξέλιξη της Αρχής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υπαλλήλους της ESMA για τη σκληρή δουλειά, την προσήλωση και την τεράστια συνεισφορά ενός εκάστου εξ αυτών στην επίτευξη εντυπωσιακών αποτελεσμάτων το 2012, συχνά υπό εξαιρετικά πιεστικές προθεσμίες. Ευχαριστώ επίσης τους συναδέλφους μου στο συμβούλιο διοίκησης και στο συμβούλιο εποπτών της ESMA, τους πολυάριθμους συμμετέχοντες στις ομάδες εργασίας και στις κλαδικές ομάδες, καθώς και όλους τους συμφεροντούχους οι οποίοι συνέβαλαν στην επιτυχία του έργου της ESMA το Verena Ross Εκτελεστική Διευθύντρια Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

7 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος του Προέδρου 2 Πρόλογος της Εκτελεστικής Διευθύντριας 5 1. Ρόλος και στόχοι της ESMA 8 Στόχοι της ESMA 8 Οργάνωση της ESMA Επιτεύγματα της ESMA σε σχέση με τους στόχους της το Χρηματοοικονομική σταθερότητα Προστασία του καταναλωτή χρηματοοικονομικών προϊόντων Εποπτεία Ενιαίο εγχειρίδιο Σύγκλιση 16

8 1. Ρόλος και στόχοι της ESMA Η ESMA ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2011 και είναι επιφορτισμένη με τη βελτίωση της προστασίας των επενδυτών και την προώθηση της σταθερής και εύρυθμης λειτουργίας των χρηματοοικονομικών αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ως ανεξάρτητο θεσμικό όργανο, η ESMA θα επιτύχει τον συγκεκριμένο στόχο αναπτύσσοντας ένα ενιαίο εγχειρίδιο για τις χρηματοοικονομικές αγορές της ΕΕ και διασφαλίζοντας τη συνεπή εφαρμογή του σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ESMA συμβάλλει στη ρύθμιση των εταιρειών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με πανευρωπαϊκή εμβέλεια είτε μέσω άμεσης εποπτείας είτε μέσω του ενεργού συντονισμού της εποπτικής δραστηριότητας στα κράτη μέλη. Οργανωτικά χαρακτηριστικά της ESMA Τα ακόλουθα έξι χαρακτηριστικά περιγράφουν την ESMA και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιεί την αποστολή και τους στόχους της. ευρωπαϊκή: κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ESMA ενεργεί για το συμφέρον της ΕΕ. Η οργάνωση αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία της ΕΕ ανεξάρτητη: η ESMA είναι ανεξάρτητη από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τις εθνικές αρχές και τους συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές συνεργατική: η ESMA σχηματίζει, μαζί με τις εθνικές αρχές, ένα δίκτυο εποπτικών φορέων των χρηματοοικονομικών αγορών στην ΕΕ. Συνεργάζεται με όλους τους οικείους ευρωπαϊκούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), καθώς και με ρυθμιστικούς φορείς εκτός της ΕΕ υπόλογη: η διαδικασία λήψης αποφάσεων της ESMA είναι διαφανής και η Αρχή συναλλάσσεται με τους συμφεροντούχους με ανοικτό τρόπο και χωρίς αποκλεισμούς. Ο οργανισμός λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο ευρύτερο κοινό επαγγελματική: η ESMA επιδιώκει την επαγγελματική αριστεία απασχολώντας προσωπικό υψηλής ποιότητας με ισχυρή τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, γνώσεις και πείρα στις χρηματοοικονομικές αγορές, και ακολουθώντας αξιόπιστες πρακτικές και διαδικασίες και αποτελεσματική: η ESMA χρησιμοποιεί τους πόρους της αποδοτικά, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπό της στην προώθηση της προστασίας των επενδυτών και στη σταθερή και εύρυθμη λειτουργία των αγορών στην ΕΕ. Στόχοι της ESMA Η αξιόπιστη και αποτελεσματική ρύθμιση των αγορών κινητών αξιών είναι καθοριστική για την ανάπτυξη, την ακεραιότητα και την αποδοτικότητα των χρηματοοικονομικών αγορών και της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η αποτελεσματική ρύθμιση και εποπτεία είναι παράγοντας ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των συμμετεχόντων στην αγορά. Για την ενίσχυση των συνθηκών αυτών, δημιουργήθηκε η ESMA ως ανεξάρτητη αρχή της ΕΕ για να βελτιώσει την εναρμόνιση τόσο στους εποπτικούς κανόνες όσο και στις εποπτικές πρακτικές. Για την επίτευξη εναρμονισμένων κανόνων και την εφαρμογή τους σε ολόκληρη την Ένωση, η ESMA είναι υπεύθυνη για τη θέσπιση προτύπων σε σχέση με τη νομοθεσία περί κινητών αξιών και παρέχει τεχνικές συμβουλές, όταν της το ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην άμεση εποπτεία χρηματοοικονομικών παραγόντων με πανευρωπαϊκή εμβέλεια, όπως οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (ΟΑΠΙ) επί του παρόντος ή αρχεία καταγραφής συναλλαγών στο μέλλον. Στο μέλλον, η ESMA θα συμμετέχει επίσης στην εποπτεία κεντρικών αντισυμβαλλομένων μέσω εποπτικών σωμάτων. Η ετήσια έκθεση της ESMA αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση της λογοδοσίας της Αρχής ως προς τους στόχους και το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της. Ο ρόλος της ESMA γίνεται καλύτερα κατανοητός μέσω των πέντε στόχων που έθεσε η ίδια στον εαυτό της, και ειδικότερα:

9 Χρηματοοικονομική σταθερότητα Προκειμένου να συμβάλλει στην εξασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας των αγορών κινητών αξιών της ΕΕ, είναι σημαντικό για την ESMA να αναλύει διαρκώς τάσεις και να εντοπίζει, εξαρχής, δυνητικούς κινδύνους και τρωτά σημεία σε μικροπροληπτικό επίπεδο, διασυνοριακά και διατομεακά. Η ESMA, επιτυγχάνει τον στόχο αυτό διασυνοριακά και διατομεακά, διενεργώντας οικονομικές αναλύσεις των ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών και καταρτίζοντας μοντέλα των επιπτώσεων των πιθανών εξελίξεων στην αγορά. Η ESMA ενημερώνει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τις άλλες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και το ΕΣΣΚ, σε τακτική και σε ad hoc βάση, για τις διαπιστώσεις της. Η συγκέντρωση μικροπροληπτικών δεδομένων τα οποία συλλέγονται σε εποπτικό επίπεδο είναι καθοριστικής σημασίας για τον εντοπισμό της ανάπτυξης δυνητικών μακροκινδύνων στο σύνολο της οικονομίας. Επομένως, η τακτική ενημέρωση όλων των αναγκαίων υπευθύνων λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων, σε επίπεδο ΕΕ, της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και της ομάδας χρηματοοικονομικής σταθερότητας της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής, είναι καθοριστικής σημασίας. Από το 2013, ESMA θα δημοσιεύει επίσης εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με την ευαισθητοποίηση έναντι των δυνητικών απειλών για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Η ESMA συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας συντονίζοντας έκτακτα μέτρα σε ολόκληρη την ΕΕ. Προστασία των επενδυτών Η διασφάλιση της κατάλληλης προστασίας των επενδυτών ανά πάσα στιγμή είναι ένα ακόμη σημαντικό καθήκον της ESMA. Η ESMA επιτυγχάνει τον συγκεκριμένο στόχο προωθώντας τη διαφάνεια, την απλότητα και τη δικαιοσύνη στις αγορές κινητών αξιών για καταναλωτές χρηματοοικονομικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι επενδυτές απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας ανεξάρτητα από το σημείο πώλησης ή το προϊόν που πωλείται, η ESMA συλλέγει, αναλύει και αναφέρει τις καταναλωτικές τάσεις, ενώ παράλληλα προωθεί τόσο τη χρηματοοικονομική κατάρτιση όσο και τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και συμβάλλει στη βελτίωση κοινών κανόνων σχετικά με τη δημοσιοποίηση. Είναι σημαντικό για την ESMA να παρακολουθεί τις νέες και υφιστάμενες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, καθώς αυτό της επιτρέπει να αξιολογεί κατά πόσον πρέπει να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις με σκοπό την προώθηση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των αγορών κινητών αξιών, και τη σύγκλιση των ρυθμιστικών πρακτικών ώστε να διασφαλίζεται η βελτίωση της προστασίας των επενδυτών σε ολόκληρη την ΕΕ. Εάν η ESMA εντοπίσει προϊόντα τα οποία ενδέχεται να ενέχουν εγγενώς σοβαρές απειλές για τους επενδυτές, θα εξετάσει το ενδεχόμενο έκδοσης προειδοποιήσεων. Εάν οι τρέχουσες νομοθετικές προτάσεις τεθούν σε ισχύ, η ESMA θα μπορεί στο μέλλον, ως έσχατη λύση, να απαγορεύει προσωρινά ορισμένα προϊόντα. Το έργο της ESMA στον τομέα αυτό θα επικεντρωθεί στη διασφάλιση της παροχής στους επενδυτές από τους συμμετέχοντες στην αγορά χρηματοοικονομικών πληροφοριών οι οποίες είναι σαφείς, κατανοητές και σύμφωνες προς τους ισχύοντες κανόνες. Ενιαίο εγχειρίδιο Ως υπεύθυνη για τον καθορισμό προτύπων, η ESMA επεξεργάζεται την κατάρτιση εναρμονισμένων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σε διάφορους τομείς της νομοθεσίας για τις κινητές αξίες. Καταρτίζοντας τα εν λόγω πρότυπα, η ESMA συμβάλλει στην κατάρτιση ενιαίου εγχειριδίου της ΕΕ, το οποίο θα ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά, και στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ΕΕ. Το ενιαίο εγχειρίδιο συμβάλλει επίσης στην αναβάθμιση της ποιότητας και της συνέπειας της εθνικής εποπτείας, στη βελτίωση και στη συνεκτική προστασία των επενδυτών σε ολόκληρη την ΕΕ και στην ενίσχυση της επίβλεψης διασυνοριακών ομίλων. Σύγκλιση Η ESMA ιδρύθηκε για να συμβάλει στην ενίσχυση της εποπτικής σύγκλισης, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την καταχρηστική επιλογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας που προκύπτει από διαφορετικές πρακτικές σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι διαφορετικές εποπτικές πρακτικές μπορούν να υπονομεύσουν όχι μόνον την ακεραιότητα, την αποδοτικότητα και την εύρυθμη λειτουργία των αγορών, αλλά τελικώς και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Για την ανάπτυξη δίκαιων και ισορροπημένων εποπτικών πρακτικών, η ESMA διενεργεί αξιολογήσεις από ομοτίμους της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα των κινητών αξιών. Επιπλέον, η ESMA διαθέτει διάφορα εργαλεία για την επίτευξη ρυθμιστικής σύγκλισης, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης

10 γνωμοδοτήσεων, της διαμεσολάβησης και, ως έσχατης λύσης, της διαδικασίας για παράβαση του δικαίου της Ένωσης. Στόχος της ESMA είναι να χρησιμοποιεί το έργο της στον τομέα της σύγκλισης για να προωθεί τις δραστηριότητές της και σε άλλους τομείς του προγράμματος εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του ενιαίου εγχειριδίου μέσω της έκδοσης κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων σε τομείς στους οποίους υπάρχουν διαφορές στην εφαρμογή και μέσω της παροχής συμβουλών στην Επιτροπή σε τομείς στους οποίους ενδέχεται να απαιτείται αναθεώρηση της νομοθεσίας για την εναρμόνιση εποπτικών πρακτικών. Εποπτεία Οι άμεσες εποπτικές εξουσίες της ESMA επικεντρώνονται σε δύο ομάδες συμμετεχόντων στις χρηματοοικονομικές αγορές, και συγκεκριμένα στους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (ΟΑΠΙ) και στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Από την 1η Ιουλίου 2011, η ESMA είναι ο υπεύθυνος φορέας της ΕΕ για την εγγραφή και την εποπτεία των ΟΑΠΙ. Από το 2013, η ESMA θα ασκεί επίσης άμεσες εποπτικές εξουσίες όσον αφορά τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών και θα συμμετέχει στα εποπτικά σώματα τα οποία θα εποπτεύουν κεντρικούς αντισυμβαλλομένους. Ασκώντας την εποπτεία σε πανευρωπαϊκούς συμμετέχοντες στη χρηματοοικονομική αγορά, οι οποίοι μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών αγορών της ΕΕ, η ESMA συμβάλλει στη μεγαλύτερη αξιοπιστία και ασφάλεια των χρηματοοικονομικών αγορών, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την προστασία των επενδυτών. Οργάνωση της ESMA Από την ίδρυσή της τον Ιανουάριο του 2011, η ESMA είναι υπεύθυνη για την προστασία των επενδυτών και την προώθηση της σταθερής και εύρυθμης λειτουργίας των χρηματοοικονομικών αγορών στην ΕΕ. Ως ανεξάρτητο θεσμικό όργανο, η ESMA θα επιτύχει τον συγκεκριμένο στόχο αναπτύσσοντας ένα ενιαίο εγχειρίδιο για τις χρηματοοικονομικές αγορές της ΕΕ και διασφαλίζοντας τη συνεπή εφαρμογή του σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ESMA συμβάλλει στη ρύθμιση των εταιρειών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με πανευρωπαϊκή εμβέλεια είτε μέσω άμεσης εποπτείας είτε μέσω του ενεργού συντονισμού της εποπτικής δραστηριότητας στα κράτη μέλη. Διακυβέρνηση και διοίκηση της ESMA Η ESMA διοικείται από δύο κύρια όργανα λήψης αποφάσεων: το συμβούλιο εποπτών και το συμβούλιο διοίκησης. Η ESMA διαθέτει έναν πρόεδρο με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, τον Steven Maijoor, και μια εκτελεστική διευθύντρια, τη Verena Ross. Ο πρόεδρος και ο εκτελεστικός διευθυντής βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της ESMA στο Παρίσι και διορίζονται για πενταετή θητεία, η οποία είναι ανανεώσιμη άπαξ. Ο πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία του έργου του συμβουλίου εποπτών και προεδρεύει τόσο του συμβουλίου εποπτών όσο και του συμβουλίου διοίκησης. Εκπροσωπεί επίσης την Αρχή εξωτερικά. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για την καθημερινή λειτουργία της Αρχής, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν το προσωπικό, της κατάρτισης και της υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος εργασίας, της κατάρτισης του σχεδίου προϋπολογισμού της Αρχής και της προετοιμασίας του έργου του συμβουλίου διοίκησης. Συμβούλιο εποπτών της ESMA Εκτός από τον Πρόεδρο της ESMA, το συμβούλιο εποπτών απαρτίζεται από τους επικεφαλής των 27 εθνικών αρχών (εάν υπάρχουν περισσότερες εθνικές αρχές σε ένα κράτος μέλος, οι εν λόγω αρχές συμφωνούν ποιος από τους επικεφαλής τους θα τους εκπροσωπήσει), με έναν παρατηρητή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έναν εκπρόσωπο από την ΕΑΤ και την EIOPA και έναν εκπρόσωπο του ΕΣΣΚ. Επιπλέον, η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν κλήθηκαν να συμμετέχουν ως μόνιμοι παρατηρητές, η δε Κροατία θα ενταχθεί σύντομα ως πλήρες μέλος με την προσχώρησή της στην ΕΕ. Το συμβούλιο εποπτών κατευθύνει το έργο της ESMA και έχει την τελική αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων όσον αφορά την έκδοση γνωμοδοτήσεων, συστάσεων, κατευθυντήριων γραμμών και τυχόν άλλων αποφάσεων της

11 ESMA, καθώς και την παροχή συμβουλών προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η σύνθεση του συμβουλίου εποπτών και συνοπτική περιγραφή των συνεδριάσεών του το 2012 είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ESMA στη διεύθυνση:

12 Συμβούλιο διοίκησης της ESMA Εκτός από τον Πρόεδρο της ESMA, το συμβούλιο διοίκησης απαρτίζεται από έξι τακτικά και έξι αναπληρωματικά μέλη, τα οποία επιλέγονται από το συμβούλιο εποπτών μεταξύ των μελών του. Ο εκτελεστικός διευθυντής και ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου (παρότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δικαίωμα ψήφου σε θέματα που αφορούν τον προϋπολογισμό). Κύριος ρόλος του συμβουλίου διοίκησης είναι να επικεντρώνεται σε ζητήματα διαχείρισης της Αρχής, όπως την κατάρτιση του πολυετούς προγράμματος εργασίας, τον προϋπολογισμό και τους πόρους σε προσωπικό. Η σύνθεση του συμβουλίου διοίκησης και συνοπτική περιγραφή των συνεδριάσεών του το 2012 είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ESMA στη διεύθυνση: Ομάδα συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών της ESMA Η ομάδα συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών συγκροτήθηκε βάσει του κανονισμού της ESMA για να διευκολύνει τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με συμφεροντούχους τομέων σχετικών με τα καθήκοντα της ESMA. Η ESMA οφείλει να συμβουλεύεται την ομάδα για τα σχέδια κατευθυντήριων γραμμών και τα τεχνικά πρότυπά της. Τα 30 μέλη της ομάδας συνεδρίασαν για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2011 και διορίσθηκαν από την ESMA για θητεία δυόμισι ετών κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων. Αντιπροσωπεύουν τους συμμετέχοντες στη χρηματοοικονομική αγορά και τους υπαλλήλους τους, τους καταναλωτές και άλλους ιδιώτες χρήστες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών καθώς και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το 2011, η ομάδα εξέλεξε πρόεδρό της τον Guillaume Prache, εκπρόσωπο των καταναλωτών. Τον συνδράμουν στο έργο του οι αντιπρόεδροι Peter de Proft, εκπρόσωπος των χρηστών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, και η Judith Hardt, εκπρόσωπος των συμμετεχόντων στη χρηματοοικονομική αγορά. Η ομάδα πραγματοποίησε πέντε συνεδριάσεις το 2012 και, επιπλέον, συνεδρίασε δύο φορές με το συμβούλιο εποπτών της ESMA. Η ομάδα εξέδωσε πολλές συμβουλές, γνωμοδοτήσεις και εκθέσεις σε θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες χάραξης πολιτικής της ESMA. Συνοπτικές περιγραφές των συνεδριάσεων, καθώς και η ετήσια έκθεση της ομάδας, είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ESMA στη διεύθυνση:

13 2. Επιτεύγματα της ESMA σε σχέση με τους στόχους της το 2012 Το δεύτερο έτος λειτουργίας της ESMA χαρακτηρίζεται από την υλοποίηση των αλλαγών τις οποίες η ΕΕ προσδιόρισε ως αναγκαίες για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κρίσης και για την εκπλήρωση των δεσμεύσεών της στο πλαίσιο της Ομάδας G20 όσον αφορά την οικοδόμηση ενός ελαστικότερου χρηματοοικονομικού συστήματος. Οι τρεις σημαντικότεροι τομείς στους οποίους η ESMA σημείωσε πρόοδο ως προς τους στόχους αυτούς είναι οι ακόλουθοι: πρότυπα της ESMA σχετικά με τις υποδομές των αγορών (κανονισμός EMIR) έργο για την ενσωμάτωση του νέου εποπτικού καθεστώτος για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (ΟΑΠΙ II), και ιδίως, θέση σε ισχύ του νέου κανονισμού για τις ανοικτές πωλήσεις, βάσει του οποίου η ESMA απέκτησε νέες εξουσίες και αρμοδιότητες. Αυτές ασκήθηκαν ήδη κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού, όταν η ESMA εξέδωσε γνωμοδοτήσεις για τους περιορισμούς στην Ελλάδα και στην Ισπανία. Η Αρχή υλοποίησε και άλλα σημαντικά έργα, τα οποία συνέβαλαν στην περαιτέρω διαμόρφωση του ενιαίου εγχειριδίου και στην επίτευξη εποπτικής σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών. Οι δύο βασικοί τομείς όσον αφορά την κατάρτιση του ενιαίου εγχειριδίου ήταν οι ανοικτές πωλήσεις και ο κανονισμός EMIR, ο οποίος ανταποκρίνεται στη δέσμευση της ΕΕ στην Ομάδα G20 για ρύθμιση της αγοράς εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Επιπλέον, η ESMA παρέσχε συμβουλές σχετικά με την παράγωγη νομοθεσία για τα ενημερωτικά δελτία, τους ΟΣΕΚΑ και τους οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων. Στο πλαίσιο στήριξης του στόχου για το ενιαίο εγχειρίδιο, πραγματοποιήθηκε επίσης προπαρασκευαστικό έργο για νέες υπό θέσπιση νομοθετικές πράξεις σχετικά με τις κινητές αξίες, όπως η οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID 2) και ο κανονισμός για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFIR), η οδηγία για την κατάχρηση της αγοράς (MAD) και ο κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς (MAR), καθώς και η οδηγία για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ), η οποία βρίσκεται σε στάδιο οριστικοποίησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η ESMA σημείωσε επίσης πρόοδο στην επίτευξη σύγκλισης των εποπτικών και ρυθμιστικών πρακτικών στην ΕΕ. Η εν λόγω πρόοδος περιελάμβανε την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για δραστηριότητες της αγοράς, όπως οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας, ενώ εξετάστηκαν επίσης οι διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια και οι απλοί ΟΣΕΚΑ. Περιελάμβανε επίσης κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την καταλληλότητα των συμβουλών προς επενδυτές και τις λειτουργίες συμμόρφωσης των επιχειρήσεων επενδύσεων. Για τον εντοπισμό των τομέων ισχύουσας νομοθεσίας στους οποίους μπορεί να επιτευχθεί περαιτέρω σύγκλιση, η ESMA διενήργησε, το 2012, αξιολογήσεις από ομοτίμους σχετικά με τις δραστηριότητες των εθνικών αρχών, προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός σύγκλισης στην εφαρμογή και στην επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ, και δημοσίευσε επισκοπήσεις του καθεστώτος των ενημερωτικών δελτίων και των περιπτώσεων επιβολής κυρώσεων για την κατάχρηση της αγοράς. Όσον αφορά τις αγορές κινητών αξιών στις οποίες η κατάσταση βελτιώθηκε ελαφρώς το 2012, σε σύγκριση με το 2011, η ESMA διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στον καθορισμό της δράσης των εθνικών αρμόδιων αρχών σε έκτακτες καταστάσεις σχετικές με αντίξοες εξελίξεις της αγοράς. Ταυτόχρονα, ενέτεινε το έργο παρακολούθησης της αγοράς και συγκέντρωσης πληροφοριών υποβάλλοντας εκθέσεις στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και ιδίως στο ΕΣΣΚ, και συμβάλλοντας εντέλει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης απέναντι στους κινδύνους και στις τάσεις που κυριαρχούν στις χρηματοοικονομικές αγορές. Κατά το δεύτερο έτος εποπτείας των ΟΑΠΙ, η ESMA ολοκλήρωσε τον πρώτο πλήρη κύκλο ερευνών σχετικά με τους βασικούς ΟΑΠΙ, προσδιορίζοντας αδυναμίες και τομείς που επιδέχονται βελτίωση. Η σχετική έκθεση δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο. Το 2012, η ESMA εξέτασε τις μεθόδους αξιολόγησης των τραπεζών που εφαρμόζουν οι ΟΑΠΙ, περιλαμβανομένης της επισκόπησης των διεργασιών

14 δημοσιοποίησης. Στο τέλος του 2012, η ESMA είχε εγγράψει 19 ΟΑΠΙ στην ΕΕ, με έναν πιστοποιημένο ΟΑΠΙ από την Ιαπωνία. Η ESMA εξακολουθεί να λαμβάνει νέες αιτήσεις εγγραφής. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου της Αρχής όσον αφορά τον καθορισμό προτύπων και την εποπτεία καθοδηγείται από τον στόχο προστασίας των επενδυτών. Η προστασία των δικαιωμάτων των επενδυτών μπορεί να προσλάβει πολλές μορφές, περιλαμβανομένων επιτακτικών κανόνων για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, καθώς και να περιλαμβάνει την εκπαίδευση και την προειδοποίηση των επενδυτών σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους. Το 2012, η ESMA εξέδωσε προειδοποίηση προς τους επενδυτές σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όταν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για επενδυτικούς σκοπούς, σε συνέχεια της παρατηρηθείσας αύξησης των καταγγελιών που ανέφεραν οι εθνικές αρχές. Ένας άλλος τρόπος διασφάλισης της προστασίας των επενδυτών είναι η εξασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου διαφάνειας όσον αφορά τα επενδυτικά προϊόντα μέσω πληροφόρησης υψηλής ποιότητας. Το θέμα αυτό αποτελεί προτεραιότητα στο πρόγραμμα της ESMA, περιλαμβάνει δε την παρακολούθηση των εξελίξεων και την προώθηση της άποψης της Αρχής, στο πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των διεθνών οργάνων καθορισμού προτύπων. Ασκώντας τον συγκεκριμένο ρόλο, η ESMA συνέβαλε στην ανάπτυξη Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και παρέσχε συνδρομή σε λογιστικά ζητήματα, όπως την εφαρμογή των ΔΠΧΠ στο δημόσιο χρέος. Παράλληλα με τον σημαντικό ρόλο της σε θέματα πολιτικής, η ESMA συνέχισε το έργο της στον τομέα της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ εθνικών εποπτικών φορέων σχετικά με θέματα εποπτείας της αγοράς και θέματα που αφορούν τις επικείμενες αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, περιλαμβανομένων των οδηγιών για το ενημερωτικό δελτίο και τη διαφάνεια, των δημόσιων προσφορών εξαγοράς μετοχών κ.λπ. Η ESMA σημείωσε επίσης πρόοδο στο κοινό έργο της στον συγκεκριμένο τομέα με άλλες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και το ΕΣΣΚ. Το 2012, οι τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές ESMA, ΕΑΤ και EIOPA συνεργάστηκαν σε διατομεακά ζητήματα στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής: η Μεικτή Επιτροπή εξέτασε διατομεακούς κινδύνους, την προστασία των επενδυτών και τη χρηματοοικονομική καινοτομία, χειρίστηκε εποπτικά ζητήματα ομίλων ετερογενών χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, ενώ ασχολήθηκε επίσης με ζητήματα όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 2.1 Χρηματοοικονομική σταθερότητα Ο πλέον πρόσφορος ορισμός της χρηματοοικονομικής σταθερότητας την περιγράφει ως μια κατάσταση στην οποία το χρηματοοικονομικό σύστημα το οποίο περιλαμβάνει χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, αγορές και υποδομές αγορών λειτουργεί γενικά εύρυθμα, χωρίς διαταραχές, και είναι σε θέση να απορροφήσει χρηματοοικονομικές και πραγματικές κρίσεις χωρίς συνέπειες για τη διάθεση των στοιχείων ενεργητικού. Χρηματοοικονομική σταθερότητα σημαίνει ότι το χρηματοοικονομικό σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να μεταβιβάζει αποτελεσματικά και ομαλά πόρους από τους αποταμιευτές στους επενδυτές, καθώς και ότι οι κίνδυνοι πρέπει να αξιολογούνται, να τυγχάνουν κατάλληλης διαχείρισης και να αποτιμώνται ορθά. Υπό την έννοια αυτή, η προστασία της χρηματοοικονομικής σταθερότητας απαιτεί τον προσδιορισμό των κύριων τάσεων, του κινδύνου και της τρωτότητας που περιβάλλει τη διάθεση χρηματοοικονομικών πόρων από τους αποταμιευτές στους επενδυτές, καθώς και της εσφαλμένης αποτίμησης ή της κακής διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Η παρακολούθηση αυτή πρέπει να χαρακτηρίζεται από οξυδέρκεια: οι αδυναμίες στη διάθεση κεφαλαίων ή οι ελλείψεις στην αποτίμηση και στη διαχείριση του κινδύνου μπορούν να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και, σε τελική ανάλυση, την οικονομική σταθερότητα. Η παρακολούθηση των εξελίξεων τόσο σε μικροπροληπτικό όσο και σε μακροπροληπτικό επίπεδο είναι καθοριστικής σημασίας, η κρισιμότητα δε της εν λόγω δραστηριότητας αντικατοπτρίζεται στη σύσταση της ESMA, των αδελφών αρχών ΕΑΤ και EIOPA και, εντέλει, του ΕΣΣΚ, όπου οι πληροφορίες συγκεντρώνονται σε μακροπροληπτικό επίπεδο. Η συνεργασία αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για θέματα σταθερότητας, καθώς οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές, όπως τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλοι θεσμικοί επενδυτές, είναι εκείνοι οι οποίοι μεταφέρουν τα στοιχεία ενεργητικού από τον επενδυτή στον δανειστή, τα δε χρήματα και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μεταφέρονται μεταξύ αγοραστών και πωλητών μέσω των υποδομών των αγορών.

15 Το αναλυτικό έργο της ESMA στον τομέα της χρηματοοικονομικής σταθερότητας περιγράφεται στην πλήρη έκδοση της ετήσιας έκθεσης στην αγγλική γλώσσα, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: 2.2 Προστασία του καταναλωτή χρηματοοικονομικών προϊόντων Η διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων του καταναλωτή είναι ένα άλλο σημαντικό καθήκον της ESMA. Αυτό επιτυγχάνεται προωθώντας τη διαφάνεια, την απλότητα και τη δικαιοσύνη στις αγορές κινητών αξιών για καταναλωτές χρηματοοικονομικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι επενδυτές απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας ανεξάρτητα από το σημείο πώλησης ή το προϊόν που πωλείται, η ESMA συλλέγει, αναλύει και αναφέρει τις καταναλωτικές τάσεις, ενώ παράλληλα προωθεί τόσο τη χρηματοοικονομική κατάρτιση όσο και τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και συμβάλλει στη βελτίωση κοινών κανόνων σχετικά με τη δημοσιοποίηση, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να λαμβάνουν κατάλληλες επενδυτικές αποφάσεις. Εάν η ESMA εντοπίσει προϊόντα τα οποία ενδέχεται να ενέχουν εγγενώς σοβαρές απειλές για τους επενδυτές, θα εξετάσει το ενδεχόμενο έκδοσης προειδοποιήσεων. Εάν οι τρέχουσες νομοθετικές προτάσεις τεθούν σε ισχύ, η ESMA θα μπορεί, ως έσχατη λύση, να απαγορεύει προσωρινά ορισμένα προϊόντα. Το έργο της ESMA στον τομέα αυτό θα επικεντρωθεί στη διασφάλιση της παροχής στους επενδυτές από τους συμμετέχοντες στην αγορά χρηματοοικονομικών πληροφοριών οι οποίες είναι σαφείς, κατανοητές και σύμφωνες προς τους ισχύοντες κανόνες. Το αναλυτικό έργο της ESMA στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών περιγράφεται στην πλήρη έκδοση της ετήσιας έκθεσης στην αγγλική γλώσσα, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: 2.3 Εποπτεία Η έλλειψη εναρμόνισης της χρηματοοικονομικής εποπτείας πριν από και κατά τη διάρκεια της χρηματοοικονομικής κρίσης ώθησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει τη λήψη μέτρων για μια πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή εποπτεία ώστε να διασφαλίζονται πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες σε επίπεδο ΕΕ οι οποίοι να αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη ολοκλήρωση των χρηματοοικονομικών αγορών της. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), μέρος του οποίου είναι η ESMA, δημιουργήθηκε για την υπέρβαση των συγκεκριμένων ελλείψεων και για την υλοποίηση ενός συστήματος το οποίο θα συνάδει με τον στόχο μιας σταθερής και ενιαίας χρηματοοικονομικής αγοράς της ΕΕ για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και θα συνδέει τις εθνικές αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο ενός ισχυρού δικτύου της ΕΕ. Αποφασίστηκε επίσης η προώθηση μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης για την εποπτεία των πανευρωπαϊκών παραγόντων, όπως τα σώματα εποπτών στον τραπεζικό τομέα και για τη μετασυναλλακτική αγορά (κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι). Επιπλέον, η ESMA ορίστηκε μοναδικός εποπτικός φορέας των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (ΟΑΠΙ) στην ΕΕ. Το ίδιο θα ισχύσει, από το 2013, για τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών τις αποθήκες δεδομένων που συλλέγουν, αποθηκεύουν και διαθέτουν δεδομένα σχετικά με τον συμψηφισμό και τον διακανονισμό. Ασκώντας την εποπτεία σε συμμετέχοντες στη χρηματοοικονομική αγορά με πανευρωπαϊκή εμβέλεια, η δράση των οποίων μπορεί να έχει αντίκτυπο στην ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών αγορών της ΕΕ, η ESMA συμβάλλει στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια των χρηματοοικονομικών αγορών, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την προστασία των επενδυτών. Η ESMA ανέλαβε την εποπτική ευθύνη για τους εγγεγραμμένους στην ΕΕ ΟΑΠΙ τον Ιούλιο του Καθώς ο αριθμός των εγγεγραμμένων ΟΑΠΙ αυξήθηκε σταδιακά, ο ρόλος της ESMA μεταβλήθηκε προοδευτικά από τη διασφάλιση της συνοχής και της συνεκτικότητας στην αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στον παρόντα πολιτικό και εποπτικό ρόλο της για τους ΟΑΠΙ. Το αναλυτικό έργο της ESMA στον τομέα της εποπτείας περιγράφεται στην πλήρη έκδοση της ετήσιας

16 έκθεσης στην αγγλική γλώσσα, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: 2.4 Ενιαίο εγχειρίδιο Η χρηματοοικονομική κρίση κατέδειξε τις αρνητικές συνέπειες της ανομοιόμορφης εφαρμογής της νομοθεσίας στις χρηματοοικονομικές αγορές, στους καταναλωτές τους και στις οικονομίες γενικότερα. Επομένως, κρίθηκε αναγκαία η θέσπιση αποτελεσματικών μηχανισμών για την κατοχύρωση μιας περισσότερο εναρμονισμένης εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της όσον αφορά τη βελτίωση της συνοχής της νομοθεσίας για τις κινητές αξίες και της εφαρμογής της, η ESMA μπορεί να εκδίδει ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα διασφαλίζοντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού και κατάλληλη προστασία των επενδυτών. Ως όργανο με εξαιρετικά εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη, η ESMA είναι επιφορτισμένη να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών εθνικών προτύπων, σε τομείς που καθορίζει το δίκαιο της ΕΕ, τα οποία αναλύουν και αποσαφηνίζουν περαιτέρω τη νομοθεσία επιπέδου 1 της ΕΕ. Στόχος των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων είναι η αναβάθμιση της ποιότητας και της συνεκτικότητας της εθνικής εποπτείας, η ενίσχυση της εποπτείας διασυνοριακών ομίλων και η θέσπιση ενός ενιαίου εγχειριδίου της ΕΕ, το οποίο θα εφαρμόζεται σε όλους τους συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές στην εσωτερική αγορά. Η ESMA εκπληρώνει, ή θα εκπληρώσει, τον συγκεκριμένο ρόλο όσον αφορά τις νομοθετικές πράξεις οι οποίες θεσπίζουν κανόνες για τις ευρωπαϊκές αγορές κινητών αξιών (οδηγία MiFID), τις υποδομές (κανονισμός EMIR) και την εύρυθμη λειτουργία τους (ανοικτές πωλήσεις, οδηγία για την κατάχρηση της αγοράς), καθώς και με ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για βασικούς συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές, όπως οι ΟΑΠΙ και οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου (ΟΣΕΚΑ, οδηγία για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων). Το αναλυτικό έργο της ESMA στον τομέα του ενιαίου εγχειριδίου περιγράφεται στην πλήρη έκδοση της ετήσιας έκθεσης στην αγγλική γλώσσα, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: 2.5 Σύγκλιση Η ESMA ιδρύθηκε για να συμβάλει στην ενίσχυση της εποπτικής σύγκλισης, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την καταχρηστική επιλογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας που προκύπτει από διαφορετικές εποπτικές πρακτικές στην ΕΕ, οι οποίες μπορούν να υπονομεύσουν όχι μόνον την ακεραιότητα, την αποδοτικότητα και την εύρυθμη λειτουργία των αγορών, αλλά τελικώς και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Στόχος της Αρχής είναι να χρησιμοποιεί το έργο της στον τομέα της σύγκλισης για να προωθεί τις δραστηριότητές της και σε άλλους τομείς του προγράμματος εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του ενιαίου εγχειριδίου μέσω της έκδοσης κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων σε τομείς στους οποίους υπάρχουν διαφορές στην εφαρμογή και μέσω της παροχής συμβουλών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τομείς στους οποίους ενδέχεται να απαιτείται αναθεώρηση της νομοθεσίας για την εναρμόνιση εποπτικών πρακτικών. Το αναλυτικό έργο της ESMA στον τομέα της σύγκλισης περιγράφεται στην πλήρη έκδοση της ετήσιας έκθεσης στην αγγλική γλώσσα, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Ετήσια έκθεση 2011

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Ετήσια έκθεση 2011 Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών Ετήσια έκθεση 2011 Πίνακας περιεχοµένων Πρόλογος του Προέδρου 3 Πρόλογος της Εκτελεστικής ιευθύντριας 6 Ρόλος και στόχοι της ΕΑΚΑΑ 8 ιακυβέρνηση της ΕΑΚΑΑ 9 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) Ετήσια έκθεση

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) Ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) Ετήσια έκθεση 2013 Πρόλογος του προέδρου Το τρίτο έτος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) ως ρυθμιστικού φορέα των αγορών κινητών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση της ESMA για το 2015

Ετήσια έκθεση της ESMA για το 2015 Ετήσια έκθεση της ESMA για το 2015 Πρόλογος του Προέδρου Η παρούσα ετήσια έκθεση σηματοδοτεί πέντε έτη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Κατά τον απολογισμό της τελευταίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2017 COM(2017) 225 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αντιμετώπιση των προκλήσεων για κρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες EF 162 ECOFIN 638 UEM

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...6. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...6. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση 2011 Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα Πρόλογος...4 Περίληψη...6 ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα 3 Πρόλογος Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζω την πρώτη Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 70/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2013 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...5. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 3

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...5. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 3 Eτήσια Έκθεση 2012 Eτήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα Πρόλογος...4 Περίληψη...5 ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 3 Πρόλογος Mario Draghi Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου Με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 2. Περίληψη 3. ΕΣΣΚ Ετήσια Έκθεση Περιεχόμενα 1

Περιεχόμενα. Πρόλογος 2. Περίληψη 3. ΕΣΣΚ Ετήσια Έκθεση Περιεχόμενα 1 Ετήσια Έκθεση 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος 2 Περίληψη 3 Περιεχόμενα 1 Πρόλογος Mario Draghi, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου Στη διάρκεια του 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA-MB-16/ Ιανουαρίου Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της EIOPA για το

EIOPA-MB-16/ Ιανουαρίου Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της EIOPA για το EIOPA-MB-16/016 11 Ιανουαρίου 2016 Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της EIOPA για το 2016 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Καθορισμένες προτεραιότητες για το 2016... 3 Το πρόγραμμα εργασίας της EIOPA για το 2016...

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/98 21.11.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 για την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποτελεί το κεντρικό θεσμικό όργανο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και είναι επιφορτισμένη με τη

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ για το 2015

Πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ για το 2015 30 Σεπτεμβρίου 2014 Πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ για το 2015 1. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 175/11 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 25ης Απριλίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 3.11.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 5/2014 (απαλλαγή 2013): Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2012 C(2012) 9603 final ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2012 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9450/16 EF 135 ECOFIN 501 DELACT 88 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 401 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2010/0250(COD) 2.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2053(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2053(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2013/2053(INI) 9.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη γνωμοδότηση για την έκθεση αξιολόγησης του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σπύρος Φιλάρετος Γενικός Διευθυντής Alpha Bank, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος Περίληψη ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2013 Περιεχόμενα

Περιεχόμενα. Πρόλογος Περίληψη ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2013 Περιεχόμενα Eτήσια Έκθεση 2013 Eτήσια Έκθεση 2013 Περιεχόμενα Πρόλογος... 4 Περίληψη... 5 ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2013 Περιεχόμενα 3 Πρόλογος Mario Draghi Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου Με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά Αποθετήρια, ένας νέος θεσμός: CSDR. Αναστασία Μαλτούδη Δικηγόρος, LLM ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ

Κεντρικά Αποθετήρια, ένας νέος θεσμός: CSDR. Αναστασία Μαλτούδη Δικηγόρος, LLM ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ Κεντρικά Αποθετήρια, ένας νέος θεσμός: CSDR Αναστασία Μαλτούδη Δικηγόρος, LLM ΝΠΔΔ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αναγκαιότητα της CSDR Αλλαγές που επιφέρει Επόμενα βήματα 2 Αναγκαιότητα CSDR Πριν την ψήφιση της CSDR : Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Περίληψη (EL)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Περίληψη (EL) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Περίληψη (EL) Περίληψη Περίληψη Το 2013, η EIOPA συνέχισε να αναπτύσσει το ρόλο και το προφίλ της στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εποπτικού τοπίου. Η Ετήσια Έκθεση 2013 σκιαγραφεί τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 21.3.2017 2016/0286(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 301 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2104(INI) 3.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Έγγραφο θέσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Έγγραφο θέσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Έγγραφο θέσης 2011 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx SEC(2010) xxx ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό έγγραφο στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 1 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 11/20.11.2014 (θέμα 7.2) Απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Kamil

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ EL Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελέγχοντας τα κεφάλαια της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ το οποίο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη για τη διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.6.2017 COM(2017) 354 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 88(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4611 Tετάρτη, 12 Iουλίου 2017 837 Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 247 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 247 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0136 (COD) 10363/17 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Συμβουλίου (Ecofin) προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μανώλης Αρβανίτης ΑΘΗΝΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Αποσαφήνιση πρωτοεμφανιζόμενων όρων και υποχρεώσεων Ανάδειξη στόχων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2.9.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού 1073/99 (ΜΕΡΟΣ 4) Ο θεσμικός συντονισμός στην καταπολέμηση της απάτης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ Έκδοση : 3.0-21/02/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ένας αποδέκτης να ασκεί τις δραστηριότητες που του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.11.2011 COM(2011) 819 τελικό 2011/0385 (COD)C7-0449/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης φέρουν την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών /* COM/96/0193 ΤΕΛΙΚΟ - COD 96/0126 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

27 Οκτωβρίου Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

27 Οκτωβρίου Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Πρόταση όλων των ΔΣΜ για την καταληκτική ώρα παγίωσης δυναμικότητας επόμενης ημέρας (DAFD) σύμφωνα με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008 Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Του Κωνσταντίνου Τασάκου Ph. D, Ειδικού Συμβούλου Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Πρόσβαση κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) στις πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και τόπων διαπραγμάτευσης 08/06/2017 ESMA70-151-298 EL Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Α. Γενικά Η ταχεία ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών στη δεκαετία του 1990 οδήγησε στη δημιουργία χρηματοπιστωτικών ομίλων

Διαβάστε περισσότερα

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης Η υψηλού επιπέδου επιτροπή επιθεώρησης, η οποία θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9α του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ, ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Νοέμβριος 2015 Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία Τ.Θ. 25529,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 12.3.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/23 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 6.1 Εισαγωγή Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2014 (OR. en) 9688/14 UD 136 ENFOCUSTOM 63 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα