Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) Ετήσια έκθεση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) Ετήσια έκθεση"

Transcript

1 Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) Ετήσια έκθεση 2013

2 Πρόλογος του προέδρου Το τρίτο έτος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) ως ρυθμιστικού φορέα των αγορών κινητών αξιών της ΕΕ σηματοδοτήθηκε από αρκετή πρόοδο όσον αφορά την εκπλήρωση της εντολής της, καθώς και από σημαντικά επιτεύγματα στο ευρύτερο πλαίσιο των συνεργασιών της. Η σύγκριση με τις προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις αποκαλύπτει τη διεύρυνση των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων τις οποίες ασκεί η ESMA για την εκπλήρωση των στόχων που της ανέθεσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η εντολή της ESMA καλύπτει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των αγορών κινητών αξιών της ΕΕ, οι οποίες ποικίλλουν από τις συναλλαγές σύνθετων παραγώγων έως hedge funds, την εποπτεία οντοτήτων όπως οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ή τη διαχείριση οργανισμών επενδύσεων και τη διάθεση των προϊόντων τους στο επενδυτικό κοινό. Εξάλλου, η αρμοδιότητα για την εποπτεία αυτών των εκτεταμένων και τόσο διαφορετικών μεταξύ τους τομέων βασίζεται στον πρόδηλο στόχο της προστασίας των επενδυτών και της διασφάλισης της σταθερότητας των χρηματοοικονομικών αγορών. Η κινητήριος δύναμη για το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της ESMA εξακολούθησε να είναι η εφαρμογή των ρυθμιστικών και εποπτικών αλλαγών τις οποίες η ΕΕ προσδιόρισε ως αναγκαίες για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κρίσης και για την εκπλήρωση των διεθνών δεσμεύσεών της όσον αφορά την οικοδόμηση ενός ανθεκτικότερου χρηματοοικονομικού συστήματος. Παρότι το έργο της εκπλήρωσης αυτών των στόχων και της εκτέλεσης των συναφών καθηκόντων φαντάζει αρκετά απαιτητικό, πιστεύω ότι η ESMA έχει αποδειχθεί, ήδη από της ιδρύσεώς της, αποδοτική όσον αφορά την παράδοση έργων υψηλής ποιότητας εντός πιεστικών προθεσμιών και με περιορισμένους πόρους. Το συμπέρασμα αυτό δεν απηχεί μόνο την προσωπική μου άποψη, αλλά και την άποψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο, σε έκθεσή του που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2013, εξαίρει το έργο της ESMA όσον αφορά την κατάρτιση του ενιαίου εγχειριδίου και την άμεση εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Το 2013, τα πεπραγμένα μας αξιολογήθηκαν επίσης στο πλαίσιο της ανασκόπησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (ESFS) που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα πορίσματα της ανασκόπησης αναμένεται να δημοσιευθούν το πρώτο εξάμηνο του 2014.

3 Η ανασκόπηση του ESFS εξέτασε το σύνολο των δραστηριοτήτων της ESMA και το κατά πόσον αυτή εκπλήρωσε τους στόχους της, τόσο ως ανεξάρτητος οργανισμός όσο και ως μέλος του ευρύτερου δικτύου του ESFS. Η εκπλήρωση των εν λόγω στόχων επιτεύχθηκε χάρη στη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) των κρατών μελών και στην ισχυρή σχέση συνεργασίας με τις αδελφές ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές: την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB). Ένα από τα κύρια καθήκοντα της ESMA, το οποίο μάλιστα μόνον αυτή ασκεί μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, είναι η εποπτεία των σημαντικών παραγόντων της αγοράς. Το εποπτικό μας έργο εστιάζει κυρίως στους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (CRA), όμως το πεδίο άσκησης των εποπτικών μας αρμοδιοτήτων διευρύνθηκε με την ένταξη σε αυτό έξι αρχείων καταγραφής συναλλαγών. Η εξέλιξη αυτή εδραιώνει τον ρόλο και τη συμβολή μας στην πανευρωπαϊκή άσκηση εποπτείας, καθώς η εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του στόχου της ενίσχυσης της διαφάνειας στις αγορές παραγώγων. Η ESMA ανέπτυξε ένα αποτελεσματικό εποπτικό καθεστώς για τους CRA, η συνεργασία με τους οποίους στον τομέα της επιτόπιας εποπτείας υπήρξε σημαντική. Η πλέον πρόσφατη συνεργασία τους αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των κρατών. Η έρευνα εντόπισε τομείς που επιδέχονται βελτίωση σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων, την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αφορούν την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας κρατών, τον χρόνο δημοσιοποίησης των αξιολογήσεων και των πόρων που διατίθενται για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας κρατών. Ένα ζωτικής σημασίας θέμα στη ρύθμιση του οποίου συνέβαλε η ESMA κατά την κατάρτιση του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων αφορά την οριστικοποίηση των αναγκαίων τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR). Ένα άλλο συναφές θέμα είναι η έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης σχετικά με τις υποχρεώσεις εκκαθάρισης για τα παράγωγα. Καταρτίσαμε επίσης τεχνικά πρότυπα για τους οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων, δώσαμε τεχνικές συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την οδηγία για τα ενημερωτικά δελτία και καταρτίσαμε κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, μεταξύ των οποίων τις εναλλακτικές επενδύσεις, τον κανονισμό για τους CRAS, τους ΟΣΕΚΑ και τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, την οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και τις ανοικτές πωλήσεις.

4 Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της κανονιστικής μεταρρύθμισης, η προσοχή μας πρέπει να στραφεί στην εφαρμογή και στην εποπτεία. Η αξιοπιστία των κανονιστικών ρυθμίσεων εξαρτάται αποκλειστικά από την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής και της εποπτείας τους. Ως εκ τούτου, η ESMA δίνει εφεξής προτεραιότητα στην εφαρμογή της κανονιστικής μεταρρύθμισης, ενώ το θέμα της εποπτικής σύγκλισης παραμένει σημαντική πρόκληση. Με στόχο τη βελτίωση της οργάνωσης και της διακυβέρνησης όσον αφορά το έργο μας στον τομέα της σύγκλισης, η ESMA προέβη σε τροποποιήσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση του εργαλείου της αξιολόγησης ομοτίμων, μέσω της πραγματοποίησης περισσότερων επιτόπιων επισκέψεων, της εστίασης σε ειδικά (τοπικά) εποπτικά θέματα και της συγκρότησης περισσότερων κλιμακίων διεξοδικής αξιολόγησης. Το 2013 σημειώσαμε πρόοδο στην προώθηση της σύγκλισης των εποπτικών πρακτικών των 28 κρατών μελών μέσω της διεξαγωγής αξιολογήσεων ομοτίμων όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς και της οδηγίας για την κατάχρηση της αγοράς, καθώς και μέσω της έκδοσης γνωμοδοτήσεων σχετικά με τους οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων, τα ενημερωτικά δελτία, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τους ΟΣΕΚΑ. Όλες οι ανωτέρω ενέργειες συνέβαλαν στην κατάρτιση κοινών διασυνοριακών πρακτικών. Περαιτέρω, δραστηριοποιηθήκαμε ενεργά για την προώθηση κοινής προσέγγισης όσον αφορά την επιβολή των προτύπων στις οικονομικές καταστάσεις μέσω της κατάρτισης κοινών προτεραιοτήτων επιβολής σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίες επισημαίνουν τους τομείς στους οποίους καλούνται να εστιάσουν όλες οι αρχές επιβολής της ΕΕ κατά την εξέταση των οικονομικών καταστάσεων του Δημοσιεύσαμε επίσης επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων η οποία αξιολογεί τη συγκρισιμότητα των στοιχείων των επιμέρους ιδρυμάτων, τη συνολική διαφάνεια και τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Η ενέργεια αυτή είναι ιδιαίτερης σημασίας στο πλαίσιο της ανασκόπησης της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών για το 2014 η οποία θα διενεργηθεί από τον νεοϊδρυθέντα Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό. Συνεχίζουμε να σημειώνουμε πρόοδο στον τομέα της προστασίας των επενδυτών μέσω της κατάρτισης κατευθυντηρίων γραμμών, της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων σχετικά με τις καταναλωτικές τάσεις στην αγορά χρηματοοικονομικών προϊόντων, καθώς και μέσω της έκδοσης, από κοινού με την ΕΑΤ, προειδοποιήσεων προς τους επενδυτές σχετικά με τις «συμβάσεις επί διαφοράς». Καθοριστική για την εδραίωση της προόδου που έχουμε επιτύχει στον συγκεκριμένο τομέα αναμένεται να είναι η οριστικοποίηση του κανονισμού περί της δέσμης επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές (PRIP), καθώς και της οδηγίας για τις

5 αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II)/του κανονισμού για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFIR) εντός του Η κανονιστική μεταρρύθμιση των προηγούμενων ετών δεν βελτίωσε επαρκώς την προστασία των καταναλωτών χρηματοοικονομικών προϊόντων. Στο προσεχές μέλλον πρέπει να διασφαλισθεί η ισορροπία μεταξύ ζητημάτων χρηματοοικονομικής σταθερότητας-προληπτικής εποπτείας και ζητημάτων προστασίας των επενδυτών. Αισιοδοξώ ότι με την υπό θέσπιση νομοθεσία θα επιτύχουμε την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών χρηματοοικονομικών προϊόντων. Όσον αφορά τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, έχουμε συντομεύσει τον απαιτούμενο χρόνο για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των κινδύνων που ελλοχεύουν στις αγορές κινητών αξιών, τόσο μέσω εκδόσεων όπως η έκθεση «Trends, Risks, and Vulnerabilities» (Τάσεις, κίνδυνοι και τρωτά σημεία) και οι πίνακες κινδύνων, όσο και μέσω της συμβολής μας στο έργο της Μεικτής Επιτροπής των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών και της συμμετοχής μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB ). Εκτός από τον εντοπισμό κινδύνων και την οικονομική ανάλυση, ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματά μας το 2013 υπήρξε το έργο μας, από κοινού με την ΕΑΤ και τις εθνικές αρχές, με αντικείμενο τις αρχές που διέπουν τις διαδικασίες καθορισμού δεικτών αναφοράς στην ΕΕ. Ο παγκόσμιος χαρακτήρας της μεταρρύθμισης των χρηματοοικονομικών αγορών επέβαλε τη συνέχιση της συμμετοχής της ESMA σε ένα ευρύ φάσμα διεθνών δραστηριοτήτων και στις εργασίες διαφόρων φορέων, μεταξύ άλλων στον διεθνή συντονισμό της μεταρρύθμισης των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, στην ισοδυναμία των καθεστώτων λειτουργίας των CRA και των παραγώγων και στη διευκόλυνση της κατάρτισης άνω των μνημονίων συνεργασίας (ΜΣ) μεταξύ των αρμόδιων αρχών των 28 κρατών μελών της ΕΕ και πολλών τρίτων χωρών με αντικείμενο την εποπτεία οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. Περαιτέρω, συμμετέχουμε στο έργο του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), της Επιτροπής Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού (CPSS), της ομάδας ρυθμιστικών αρχών για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα (OTC Derivatives Regulators Group) και του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO). Μάλιστα, το 2013 η ESMA απέκτησε καθεστώς παρατηρητή στο Συμβούλιο της IOSCO. Η ESMA συνεχίζει να μεριμνά ώστε όλοι οι συναφείς συμφεροντούχοι να μπορούν να συνεισφέρουν τις απόψεις τους και να συμβάλλουν στην τεκμηρίωση των αποφάσεών μας ποικιλοτρόπως, π.χ. μέσω δημόσιας διαβούλευσης, διεξαγωγής ακροάσεων και στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας με τις συμβουλευτικές ομάδες εργασίας και την ομάδα συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών (SMSG). Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου

6 προς όλους τους συμφεροντούχους για την πολύτιμη συμβολή τους στις εργασίες της ESMA το Η πρώτη θητεία των μελών της SMSG ολοκληρώθηκε το 2013 με απόλυτη επιτυχία, προσβλέπω δε στη συνέχιση της εξαίρετης συνεργασίας μας και κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας της. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό της ESMA για τη σκληρή δουλειά, την αφοσίωση και την αυτοθυσία που επέδειξε κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, στοιχεία που είναι ιδιαίτερα σημαντικά κατά την καθοριστική αυτή περίοδο για το μέλλον της ESMA. Τέλος, θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου από τις εθνικές αρχές σε ολόκληρη της ΕΕ οι οποίοι, ως μέλη του Συμβουλίου Εποπτών, αφιέρωσαν πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για την πρόοδο της ESMA. Η συμβολή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης υπήρξε διττή, καθώς παρείχαν παράλληλα συνδρομή και συμβουλές για την εκπλήρωση των στόχων της Αρχής. Τα μέλη των Συμβουλίων μας, τόσο ως άτομα όσο και ως εκπρόσωποι των οικείων θεσμικών οργάνων, συνέβαλαν καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία της ESMA και στη δημιουργία μιας πραγματικά κοινής εποπτικής φιλοσοφίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Steven Maijoor Πρόεδρος Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

7 Πρόλογος της εκτελεστικής διευθύντριας Το 2013 υπήρξε το τρίτο έτος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Από οργανωτικής πλευράς, θα μπορούσε κανείς να πει ότι η ESMA «ενηλικιώθηκε». Καθώς η «ενηλικίωση» είναι μια εν εξελίξει διαδικασία, η ρυθμιστική αρχή των αγορών κινητών αξιών της ΕΕ έπρεπε να αναπτυχθεί και να «ενηλικιωθεί» σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς το Εάν κανείς εξετάσει το πρόγραμμα εργασίας και το φάσμα των θεμάτων των οποίων επιληφθήκαμε το 2013, θα αντιληφθεί πόσο απαιτητική ήταν και εξακολουθεί να είναι η αποστολή μας. Ως εκτελεστική διευθύντρια, βρίσκομαι επομένως στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσω τα πεπραγμένα του 2013 όσον αφορά την οργανωτική ανάπτυξη και «ενηλικίωση» της ESMA. Το 2013 η ESMA κατόρθωσε να ανταποκριθεί στους στόχους της, στο πλήθος των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων της (όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα εργασίας) και στις πολλές πρόσθετες απαιτήσεις που αντιμετώπισε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους όσον αφορά τον καθορισμό προτύπων, την εποπτεία και την οργανωτική της ανάπτυξη. Για να ανταποκριθεί στις πρόσθετες ευθύνες και στα καθήκοντά της το 2013, η ESMA αύξησε πάνω από 50% το προσωπικό της, με αποτέλεσμα στο τέλος της χρονιάς να απασχολεί 139 άτομα. Τα νέα μέλη του προσωπικού της ESMA καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κατευθύνσεων, με αποτέλεσμα να διευρύνεται το απόθεμα της εμπειρίας και της εμπειρογνωμοσύνης της Αρχής. Η αύξηση των μελών του προσωπικού συνέβαλε επίσης στην επίτευξη ουσιαστικής προόδου όσον αφορά τη βελτίωση των συστημάτων και των διαδικασιών καθώς και των εν γένει εσωτερικών διαδικασιών, η οποία ενίσχυσε σημαντικά τη συνολική επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της ESMA. Εν όψει του πλήθους των αρμοδιοτήτων, των υφιστάμενων και των νέων καθηκόντων μας βάσει του κανονισμού για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR), της οδηγίας MiFID II ή άλλων νομοθετικών διατάξεων, η ESMA καλείται να αναπτύξει περαιτέρω τις δεξιότητες του υφιστάμενου προσωπικού και να προσελκύσει νέους υπαλλήλους, καθώς και να βελτιώσει την οργανωτική της αποτελεσματικότητα. Οι ετήσιοι λογαριασμοί της ESMA για το 2013 αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της Αρχής. Το 2013, ο ετήσιος προϋπολογισμός της ESMA αυξήθηκε κατά περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2012, ήτοι από τα 20,2 εκατομμύρια ευρώ το 2012 αυξήθηκε στα 28 εκατομμύρια ευρώ το Αυτό σημαίνει ότι η συνολική αύξηση του προϋπολογισμού ήταν 39%, κάτι που είναι ταυτόχρονα εντυπωσιακό και αναγκαίο προκειμένου η ESMA να αποκτήσει την ικανότητα και τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στα πρόσθετα καθήκοντα που της ανατίθενται με τη νέα νομοθεσία της ΕΕ. Μετά τη χορήγηση άδειας σε έξι νέα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, καθώς και σε

8 ορισμένους νέους CRA, οι χρηματοδοτικοί πόροι της ESMA αντικατοπτρίζουν την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Αρχής: το 2013, το 23% των εσόδων του προϋπολογισμού μας προήλθε από τα τέλη που κατέβαλαν οι αδειοδοτηθείσες οντότητες. Το 2013 αποτέλεσε, κατά κάποιον τρόπο, έτος καμπής για την ESMA, υπό την έννοια ότι η Αρχή μεταστράφηκε από τον παραδοσιακό ρόλο που διαδραμάτιζε σε θέματα πολιτικής σε έναν ρόλο περισσότερο προσανατολισμένο σε θέματα εφαρμογής και εποπτείας, αναλαμβάνοντας άμεσες εποπτικές αρμοδιότητες επί ενός διευρυμένου συνόλου οντοτήτων της χρηματοοικονομικής αγοράς, καθώς και πολλά καθήκοντα συναφή με την εφαρμογή, την εποπτική σύγκλιση και την παρακολούθηση και την ανάλυση στοιχείων. Ως εκ τούτου, υπήρξε ένα έτος-σταθμός για την περαιτέρω οργανωτική ανάπτυξη της ESMA. Η μεταστροφή αυτή γίνεται πιο κατανοητή υπό το πρίσμα του εκτεταμένου προγράμματος που εγκαινιάζει ο κανονισμός EMIR. Η υπαγωγή των συναλλαγών εξωχρηματιστηριακών παραγώγων σε καθεστώς ρυθμιστικής εποπτείας, το οποίο περιλαμβάνει απαιτήσεις αναφοράς συναλλαγών, κεντρικής εκκαθάρισης και μετριασμού των κινδύνων, συνιστά σημαντική αλλαγή προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ασφάλειας των αγορών παραγώγων. Εκτός από την προβλεπόμενη στον κανονισμό EMIR υποχρέωση της ESMA να καταρτίσει πολυάριθμα πρότυπα, η τροποποίηση του καθεστώτος των συναλλαγών παραγώγων ενίσχυσε επίσης τον ρόλο της ESMA ως πανευρωπαϊκής εποπτικής αρχής, καθώς της ανατέθηκε η εποπτεία των έξι προσφάτως αδειοδοτηθέντων αρχείων καταγραφής συναλλαγών με έδρα στην ΕΕ. Εξάλλου, η ESMA, από κοινού με τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ), διαδραμάτισε καίριο ρόλο στην προετοιμασία των εποπτικών σωμάτων τα οποία θα χορηγούν άδεια λειτουργίας και θα εποπτεύουν τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς εκκαθάρισης. Τέλος, ο κανονισμός EMIR ενισχύει τη διεθνή διάσταση του έργου της ESMA προβλέποντας τη συμμετοχή της σε ενεργές συζητήσεις με τους αντισυμβαλλόμενούς της σε σημαντικές αγορές παραγώγων άλλων δικαιοδοσιών, καθώς και με τους αρμόδιους για τον καθορισμό προτύπων διεθνείς φορείς, όπως η IOSCO και το FSB. Είναι σαφές ότι η οδηγία MiFID II θα δρομολογήσει ανάλογες εξελίξεις και η ESMA θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η οργανωτική της δομή είναι ικανή να αντιμετωπίζει όχι μόνον την πρόκληση της αρχικής θέσπισης των κανόνων αλλά και τις προκλήσεις της εν συνεχεία εφαρμογής τους. Ο ευρύτερος εκτελεστικός και επιχειρησιακός ρόλος της ESMA αντανακλάται επίσης στην περατωθείσα ή δρομολογηθείσα εντός του 2013 ανάπτυξη ορισμένων σημαντικών συστημάτων πληροφορικής. Η δημιουργία κοινών συστημάτων που διασφαλίζουν τη συμβατότητα και τη χρήση των δεδομένων μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών οι οποίες επιτρέπουν στις εποπτικές αρχές να αναλύουν και να παρακολουθούν σημαντικές εξελίξεις της αγοράς, είναι ιδιαίτερα

9 σημαντική για την αποτελεσματική λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας. Επιπλέον, πολλά από τα συστήματα πληροφορικής έχουν ως έσχατο σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της ενημέρωσης των χρηστών και των επενδυτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους εκείνους που συνέβαλαν στο έργο της ESMA το Κατά πρώτο και κύριο λόγο, το σύνολο των εργαζομένων στην ESMA, χωρίς την αφοσίωση, τη δέσμευση και τις άοκνες προσπάθειες των οποίων δεν θα ήταν δυνατή η επίτευξη των στόχων μας για το Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για το γεγονός ότι μου δόθηκε η δυνατότητα να συνεργάζομαι καθημερινά με τόσο εξαιρετικούς συναδέλφους. Η επιτυχία της ESMA βασίζεται στο προσωπικό της, προσβλέπω δε στη συνέχιση της συνεργασίας μαζί του. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μας στις ρυθμιστικές αρχές εντός και εκτός Ευρώπης για τη σημαντική συμβολή τους και την αγαστή συνεργασία, καθώς και τους συμφεροντούχους για τα πολύτιμα σχόλιά τους. Τέλος, ευχαριστώ τα εν ενεργεία και τα πρώην μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και του Συμβουλίου Εποπτών της ESMA. Η επιτυχής πορεία της ESMA το 2013 οφείλεται αποκλειστικά στις επιτυχείς και επίμονες κοινές μας προσπάθειες. Verena Ross Εκτελεστική διευθύντρια Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

10 1. Ρόλος και στόχοι της ESMA Η ESMA ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2011 και είναι επιφορτισμένη με την ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών και την προώθηση της σταθερής και εύρυθμης λειτουργίας των χρηματοοικονομικών αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ως ανεξάρτητο θεσμικό όργανο, η ESMA θα επιτύχει τον συγκεκριμένο στόχο αναπτύσσοντας ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων για τις χρηματοοικονομικές αγορές της ΕΕ και διασφαλίζοντας τη συνεπή εφαρμογή του σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ESMA συμβάλλει στην εποπτεία των εταιρειών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με πανευρωπαϊκή εμβέλεια είτε μέσω άμεσης εποπτείας είτε μέσω του ενεργού συντονισμού της εποπτικής δραστηριότητας στα κράτη μέλη. Στόχοι της ESMA Η αξιόπιστη και αποτελεσματική ρύθμιση των αγορών κινητών αξιών είναι καθοριστική για την ανάπτυξη, την ακεραιότητα και την αποδοτικότητα των χρηματοοικονομικών αγορών και της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η αποτελεσματική ρύθμιση και εποπτεία είναι παράγοντας ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των συμμετεχόντων στην αγορά. Για την ενίσχυση των συνθηκών αυτών, δημιουργήθηκε η ESMA ως ανεξάρτητη αρχή της ΕΕ με σκοπό να βελτιώσει την εναρμόνιση τόσο στους εποπτικούς κανόνες όσο και στις εποπτικές πρακτικές. Για την επίτευξη εναρμονισμένων κανόνων και την εφαρμογή τους σε ολόκληρη την Ένωση, η ESMA είναι υπεύθυνη για τη θέσπιση προτύπων σε σχέση με τη νομοθεσία περί κινητών αξιών και παρέχει τεχνικές συμβουλές, όταν της το ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην άμεση εποπτεία χρηματοοικονομικών παραγόντων με πανευρωπαϊκή εμβέλεια, όπως είναι, επί του παρόντος, οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (CRA) και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Η ESMA συμμετέχει επίσης στην εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων μέσω σωμάτων εποπτών. Η ετήσια έκθεση της ESMA αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση της λογοδοσίας της Αρχής ως προς τους στόχους και το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της. Ο ρόλος της ESMA γίνεται καλύτερα κατανοητός μέσω των πέντε στόχων που έθεσε η ίδια, και ειδικότερα: Χρηματοοικονομική σταθερότητα Προκειμένου να συμβάλλει στην εξασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας των αγορών κινητών αξιών της ΕΕ, είναι σημαντικό για την ESMA να αναλύει διαρκώς τάσεις και να εντοπίζει, εξαρχής, δυνητικούς κινδύνους και τρωτά σημεία σε μικροπροληπτικό επίπεδο. Η ESMA επιτυγχάνει τον στόχο αυτό διασυνοριακά και διατομεακά, διενεργώντας οικονομικές αναλύσεις των ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών και καταρτίζοντας μοντέλα των επιπτώσεων των πιθανών εξελίξεων στην αγορά. Η ESMA ενημερώνει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τις άλλες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB ), σε τακτική και σε ad hoc βάση, για τις διαπιστώσεις της. Η συγκέντρωση μικροδεδομένων τα οποία συλλέγονται σε εποπτικό επίπεδο είναι καθοριστικής σημασίας για τον εντοπισμό της ανάπτυξης δυνητικών μακρο-κινδύνων στο σύνολο της οικονομίας. Επομένως, η τακτική ενημέρωση όλων των αναγκαίων υπευθύνων λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων, σε επίπεδο ΕΕ, της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSC) και της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής (EFC- FST), είναι καθοριστικής σημασίας. Από τις αρχές του 2013, η ESMA δημοσιεύει εξαμηνιαίες εκθέσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους, τις τάσεις και τα τρωτά σημεία στις αγορές

11 κινητών αξιών της ΕΕ. Η ESMA συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας συντονίζοντας έκτακτα μέτρα σε ολόκληρη την ΕΕ. Προστασία των επενδυτών Η διασφάλιση της κατάλληλης προστασίας των επενδυτών είναι ένα ακόμη σημαντικό καθήκον της ESMA. Η ESMA επιτυγχάνει τον συγκεκριμένο στόχο προωθώντας τη διαφάνεια, την απλότητα και τη δικαιοσύνη στις αγορές κινητών αξιών για καταναλωτές χρηματοοικονομικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι επενδυτές απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας ανεξάρτητα από το σημείο πώλησης ή το προϊόν που πωλείται, η ESMA συλλέγει, αναλύει και αναφέρει τις καταναλωτικές τάσεις, ενώ παράλληλα προωθεί τόσο τη χρηματοοικονομική κατάρτιση όσο και τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και συμβάλλει στη βελτίωση κοινών κανόνων σχετικά με τη δημοσιοποίηση. Το έργο της ESMA στον τομέα αυτό επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στη διασφάλιση της παροχής, από τους συμμετέχοντες στην αγορά προς στους επενδυτές, χρηματοοικονομικών πληροφοριών οι οποίες είναι σαφείς, κατανοητές και σύμφωνες προς τους ισχύοντες κανόνες. Είναι σημαντικό για την ESMA να παρακολουθεί τις νέες και τις υφιστάμενες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, καθώς αυτό της επιτρέπει να αξιολογεί κατά πόσον πρέπει να υιοθετήσει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις με σκοπό την προώθηση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των αγορών κινητών αξιών ώστε να διασφαλίζεται η βελτίωση της προστασίας των επενδυτών σε ολόκληρη την ΕΕ. Εάν η ESMA εντοπίσει προϊόντα τα οποία ενδέχεται να ενέχουν εγγενώς σοβαρές απειλές για τους επενδυτές, εξετάζει το ενδεχόμενο έκδοσης προειδοποιήσεων. Εάν οι τρέχουσες νομοθετικές προτάσεις τεθούν σε ισχύ, η ESMA θα μπορεί στο μέλλον, ως έσχατη λύση, να απαγορεύει προσωρινά ορισμένα προϊόντα. Ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων Ως υπεύθυνη για τον καθορισμό προτύπων, η ESMA επεξεργάζεται την κατάρτιση εναρμονισμένων τεχνικών και εκτελεστικών προτύπων σε διάφορους τομείς της νομοθεσίας για τις κινητές αξίες. Καταρτίζοντας τα εν λόγω πρότυπα, η ESMA συμβάλλει στην κατάρτιση ενιαίου εγχειριδίου κανόνων της ΕΕ, το οποίο θα ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά, και θα δημιουργήσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ΕΕ. Σύγκλιση Η ESMA ιδρύθηκε για να συμβάλει στην ενίσχυση της εποπτικής σύγκλισης, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την καταχρηστική επιλογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας που προκύπτει από διαφορετικές πρακτικές σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι διαφορετικές εποπτικές πρακτικές μπορούν να υπονομεύσουν όχι μόνον την ακεραιότητα, την αποδοτικότητα και την εύρυθμη λειτουργία των αγορών, αλλά τελικώς και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Για την ανάπτυξη δίκαιων και ισορροπημένων εποπτικών πρακτικών, η ESMA διενεργεί αξιολογήσεις από ομοτίμους της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα των κινητών αξιών. Επιπλέον, η ESMA διαθέτει διάφορα εργαλεία για την προώθηση της ρυθμιστικής σύγκλισης, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης γνωμοδοτήσεων και συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων, της διαμεσολάβησης και, ως έσχατης λύσης, της διαδικασίας για παράβαση του δικαίου της Ένωσης. Στόχος της ESMA είναι να χρησιμοποιεί το έργο της στον τομέα της σύγκλισης για να προωθεί τις δραστηριότητές της και σε άλλους τομείς του προγράμματος εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων μέσω της έκδοσης κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων σε τομείς στους οποίους υπάρχουν διαφορές στην εφαρμογή και μέσω της παροχής συμβουλών στην Επιτροπή σε τομείς στους οποίους ενδέχεται να απαιτείται αναθεώρηση της

12 νομοθεσίας για την εναρμόνιση εποπτικών πρακτικών. Εποπτεία Οι άμεσες εποπτικές εξουσίες της ESMA επικεντρώνονται σε δύο ομάδες συμμετεχόντων στις χρηματοοικονομικές αγορές, και συγκεκριμένα στους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Από την 1η Ιουλίου 2011, η ESMA είναι ο υπεύθυνος φορέας της ΕΕ για την εγγραφή και την εποπτεία των CRA. Από τις αρχές του 2013, η ESMA απέκτησε άμεσες εποπτικές εξουσίες όσον αφορά τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών και συμμετέχει στα σώματα εποπτών που εγγράφουν και εποπτεύουν τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους. 2. Δραστηριότητες, προϋπολογισμός και δομή της ESMA Η ESMA περιλαμβάνει έξι τμήματα/μονάδες τα οποία είναι αρμόδια για τις αγορές, τις επενδύσεις και τις αναφορές, τους CRA, την οικονομική ανάλυση και έρευνα, τις νομικές υποθέσεις, τις συνεργασίες και τη σύγκλιση, καθώς και τις δραστηριότητες της Αρχής. Πρόεδρος της Αρχής είναι ο κ. Steven Maijoor, ενώ η κ. Verena Ross, η εκτελεστική διευθύντρια, είναι υπεύθυνη για την καθημερινή διαχείριση. Ο κ. Carlos Tavares εκτελεί χρέη αντιπροέδρου της ESMA και αναπληρώνει τον πρόεδρο. Ο Πρόεδρος και η εκτελεστική διευθύντρια υποστηρίζονται από την ομάδα επικοινωνίας, την ομάδα εσωτερικού και λογιστικού ελέγχου και τους προσωπικούς βοηθούς τους. Το 2013, ο ετήσιος προϋπολογισμός της ESMA αυξήθηκε κατά περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2012, ήτοι από 20,2 εκατομμύρια ευρώ το 2012 αυξήθηκε στα 28,1 εκατομμύρια ευρώ το Οι πηγές χρηματοδότησης διαφοροποιήθηκαν περαιτέρω το 2013, καθώς καταβλήθηκαν για πρώτη φορά τέλη αρχείων καταγραφής συναλλαγών μετά την καταχώριση των έξι αρχείων καταγραφής συναλλαγών το τελευταίο τρίμηνο του Η ESMA χρηματοδοτείται πλέον από τέσσερις ξεχωριστές πηγές χρηματοδότησης, ήτοι, τις ΕΑΑ των κρατών μελών (12,9 εκατομμύρια ευρώ το 2013, ποσό που αντιστοιχεί στο 46% των συνολικών εσόδων), την επιχορήγηση ισοσκέλισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (8,6 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 31% των συνολικών εσόδων), τα τέλη που χρεώνονται στους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (5,7 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 20% των συνολικών εσόδων) και τα τέλη που χρεώνονται στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (0,83 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 3% των συνολικών εσόδων). Ο συνολικός προϋπολογισμός της ESMA για το 2013 κατανέμεται ως εξής: 28,189 εκατομμύρια ευρώ συνολικός προϋπολογισμός για το 2013 (πιστώσεις C1) ανελήφθησαν υποχρεώσεις ύψους 26,2 εκατομμυρίων ευρώ ή για το 93% του προϋπολογισμού 20,4 εκατομμύρια ευρώ ή το 73% των πιστώσεων του προϋπολογισμού δαπανήθηκαν έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2013 Τα υπόλοιπα 5,8 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν το Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω άξονες εργασίας παρέχει η πλήρης έκδοση της ετήσιας έκθεσης της ESMA για το 2013, η οποία διατίθεται στα αγγλικά στον δικτυακό τόπο της ESMA στη διεύθυνση: Διακυβέρνηση και διοίκηση της ESMA Η ESMA διοικείται από δύο κύρια όργανα λήψης αποφάσεων: το Συμβούλιο Εποπτών και το Συμβούλιο Διοίκησης. Από το 2011, πλήρη καθήκοντα προέδρου ασκεί ο κ. Steven Maijoor και η κ. Verena Ross είναι η εκτελεστική διευθύντρια. Ο πρόεδρος και η εκτελεστική διευθύντρια βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της ESMA στο Παρίσι και διορίζονται για πενταετή θητεία, η οποία είναι

13 ανανεώσιμη άπαξ. Ο πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία του έργου του Συμβουλίου Εποπτών και προεδρεύει τόσο του Συμβουλίου Εποπτών όσο και του Συμβουλίου Διοίκησης. Εκπροσωπεί επίσης την Αρχή εξωτερικά. Τον πρόεδρο αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο κ. Carlos Tavares, αντιπρόεδρος της ESMA. Η εκτελεστική διευθύντρια είναι υπεύθυνη για την καθημερινή λειτουργία της Αρχής, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν το προσωπικό, της κατάρτισης και της υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος εργασίας, της κατάρτισης του σχεδίου προϋπολογισμού της Αρχής και της προετοιμασίας του έργου του Συμβουλίου Διοίκησης. Συμβούλιο Εποπτών της ESMA Εκτός από τον πρόεδρο της ESMA, το Συμβούλιο Εποπτών απαρτίζεται από τους επικεφαλής των 28 εθνικών αρμόδιων αρχών για τη ρύθμιση και την εποπτεία των κινητών αξιών (εάν υπάρχουν περισσότερες εθνικές αρχές σε ένα κράτος μέλος, οι εν λόγω αρχές συμφωνούν ποιος από τους επικεφαλής τους θα τους εκπροσωπήσει), ενώ συμμετέχουν επίσης ένας παρατηρητής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένας εκπρόσωπος από την ΕΑΤ και ένας από την EIOPA και ένας εκπρόσωπος του ESRB. Επιπλέον, η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν συμμετέχουν ως μόνιμοι παρατηρητές. Η εκτελεστική διευθύντρια της ESMA συμμετέχει στο Συμβούλιο Εποπτών χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το Συμβούλιο Εποπτών κατευθύνει το έργο της ESMA και έχει την τελική αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων όσον αφορά την έγκριση των προτύπων της ESMA, την έκδοση γνωμοδοτήσεων, συστάσεων, κατευθυντήριων γραμμών και τη λήψη τυχόν άλλων αποφάσεων της ESMA, καθώς και την παροχή συμβουλών προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Το Συμβούλιο Εποπτών υποστηρίζεται από τις αρμόδιες για τεχνικά θέματα μόνιμες επιτροπές και ομάδες εργασίας της ESMA (βλ. αναλυτικότερα σελ. x). Η σύνθεση του Συμβουλίου Εποπτών και συνοπτική περιγραφή των συνεδριάσεών του το 2013 είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ESMA στη διεύθυνση: Σύνδεσμος Συμβούλιο Διοίκησης της ESMA Εκτός από τον πρόεδρο της ESMA, το Συμβούλιο Διοίκησης απαρτίζεται από έξι τακτικά και έξι αναπληρωματικά μέλη, τα οποία επιλέγονται από το Συμβούλιο Εποπτών μεταξύ των μελών του. Ο εκτελεστικός διευθυντής, ο αντιπρόεδρος της ESMA και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου (εξαιρουμένων των θεμάτων προϋπολογισμού επί των οποίων η Επιτροπή έχει ψήφο). Κύριος ρόλος του Συμβουλίου Διοίκησης είναι να επικεντρώνεται σε ζητήματα διαχείρισης της Αρχής, όπως στην κατάρτιση και εφαρμογή του πολυετούς προγράμματος εργασίας, καθώς και σε θέματα προϋπολογισμού και ανθρώπινων πόρων. Η σύνθεση του Συμβουλίου Διοίκησης και συνοπτική περιγραφή των συνεδριάσεών του το 2013 είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ESMA στη διεύθυνση: Σύνδεσμος: Η ομάδα συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών της ESMA Η ομάδα συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών (SMSG) συγκροτήθηκε βάσει του κανονισμού της ESMA για να διευκολύνει τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με συμφεροντούχους αναφορικά με τομείς σχετικούς με τα καθήκοντα της ESMA. Η ESMA οφείλει να συμβουλεύεται την ομάδα για τα σχέδια των τεχνικών προτύπων και των κατευθυντήριων γραμμών της. Τα 30 μέλη της ομάδας συνεδρίασαν για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2011 και διορίσθηκαν από την ESMA για θητεία δυόμισι

14 ετών κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων. Αντιπροσωπεύουν τους συμμετέχοντες στη χρηματοοικονομική αγορά και τους υπαλλήλους τους, τους καταναλωτές και άλλους ιδιώτες χρήστες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών καθώς και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η ομάδα πραγματοποίησε επτά συνεδριάσεις το 2013, σε δύο εκ των οποίων συνεδρίασε από κοινού με το Συμβούλιο Εποπτών της ESMA. Η ομάδα εξέδωσε πολλές συμβουλές, γνωμοδοτήσεις και εκθέσεις σε θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες χάραξης πολιτικής της ESMA. Συνοπτικές περιγραφές των συνεδριάσεων, καθώς και η ετήσια έκθεση της ομάδας, είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ESMA. Στα τέλη του 2013 εξελέγησαν τα νέα μέλη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών. Η ομάδα ανέλαβε τα καθήκοντά της με τη νέα της σύνθεσή τον Ιανουάριο του Σύνδεσμος: Οργανωτικά χαρακτηριστικά της ESMA Τα ακόλουθα έξι χαρακτηριστικά περιγράφουν την ESMA και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιεί την αποστολή και τους στόχους της. ευρωπαϊκή: κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ESMA ενεργεί για το συμφέρον της ΕΕ. Η οργάνωση αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία της ΕΕ. ανεξάρτητη: η ESMA είναι ανεξάρτητη από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τις εθνικές αρχές και τους συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές συνεργατική: η ESMA σχηματίζει, μαζί με τις εθνικές αρχές, ένα δίκτυο εποπτικών φορέων των χρηματοοικονομικών αγορών στην ΕΕ. Συνεργάζεται με όλους τους οικείους ευρωπαϊκούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB), καθώς και με ρυθμιστικούς φορείς εκτός της ΕΕ. υπόλογη: η διαδικασία λήψης αποφάσεων της ESMA είναι διαφανής και η Αρχή συναλλάσσεται με τους συμφεροντούχους με ανοικτό τρόπο και χωρίς αποκλεισμούς. Ο οργανισμός λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο ευρύτερο κοινό. επαγγελματική: η ESMA επιδιώκει την επαγγελματική αριστεία απασχολώντας προσωπικό υψηλής ποιότητας με ισχυρή τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, γνώσεις και πείρα στις χρηματοοικονομικές αγορές, και ακολουθώντας αξιόπιστες πρακτικές και διαδικασίες και αποτελεσματική: η ESMA χρησιμοποιεί τους πόρους της αποδοτικά, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπό της στην προώθηση της προστασίας των επενδυτών και στη σταθερή και εύρυθμη λειτουργία των αγορών στην ΕΕ.

15 3. Επιτεύγματα της ESMA σε σχέση με τους στόχους της το Χρηματοοικονομική σταθερότητα Σύμφωνα με τον πιο εύστοχο ορισμό της, η χρηματοοικονομική σταθερότητα είναι μια κατάσταση στην οποία το χρηματοοικονομικό σύστημα το οποίο περιλαμβάνει χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, αγορές και υποδομές αγορών λειτουργεί εν γένει εύρυθμα, χωρίς διαταραχές, και είναι σε θέση να απορροφήσει χρηματοοικονομικές και πραγματικές κρίσεις χωρίς συνέπειες για τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων (assets). Χρηματοοικονομική σταθερότητα σημαίνει ότι το χρηματοοικονομικό σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να μεταβιβάζει αποτελεσματικά και ομαλά πόρους από τους αποταμιευτές στους επενδυτές, καθώς και ότι οι κίνδυνοι πρέπει να αξιολογούνται, να τυγχάνουν κατάλληλης διαχείρισης και να αποτιμώνται ορθά. Υπό την έννοια αυτή, η προστασία της χρηματοοικονομικής σταθερότητας απαιτεί τον προσδιορισμό των κύριων τάσεων, του κινδύνου και της τρωτότητας που περιβάλλει τη διάθεση χρηματοοικονομικών πόρων από τους αποταμιευτές στους επενδυτές, καθώς και της εσφαλμένης αποτίμησης ή της κακής διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Η παρακολούθηση αυτή πρέπει να χαρακτηρίζεται από προορατικότητα: οι αδυναμίες στη διάθεση κεφαλαίων ή οι ελλείψεις στην αποτίμηση και στη διαχείριση του κινδύνου μπορούν να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και, σε τελική ανάλυση, την οικονομική σταθερότητα. Η παρακολούθηση των εξελίξεων τόσο σε μικρο όσο και σε μακρο-επίπεδο είναι καθοριστικής σημασίας, η κρισιμότητα δε της εν λόγω δραστηριότητας αντικατοπτρίζεται στη σύσταση της ESMA, των αδελφών της αρχών, συγκεκριμένα της ΕΑΤ για τον τραπεζικό τομέα και της EIOPA για τον τομέα των ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων και, εντέλει, στη σύσταση του ESRB, όπου οι πληροφορίες συγκεντρώνονται σε μακροεπίπεδο. Η συνεργασία αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για θέματα σταθερότητας, καθώς οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές, όπως τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλοι θεσμικοί επενδυτές, είναι εκείνοι οι οποίοι μεταφέρουν τα περιουσιακά στοιχεία (assets) από τον επενδυτή στον δανειστή, τα δε χρήματα και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (assets) μεταφέρονται μεταξύ αγοραστών και πωλητών μέσω των υποδομών των αγορών. Στο πλαίσιο της συμμόρφωσής της προς την εντολή της για παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών αγορών με στόχο τον εντοπισμό εξελίξεων που ενδέχεται να αποτελέσουν παράγοντες κινδύνου ή κινδύνους για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, καθώς και για αξιολόγηση του αντικτύπου των νέων κανονισμών και μέτρων πολιτικής, το 2013 η ESMA υλοποίησε διάφορα έργα εμπεριστατωμένης έρευνας, όπως: κοινό ερευνητικό έργο με το ESRB σχετικά με τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τη συμβολή τους στον συστημικό κίνδυνο εκτίμηση των επιπτώσεων του κανονισμού για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης ανασκόπηση των αρχών αναφοράς της χρηματοπιστωτικής αγοράς, και έκθεση για την απευθείας πώληση σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων σε ιδιώτες χρηματοοικονομικών προϊόντων (retailisation) στην ΕΕ. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω άξονες εργασίας παρέχει η πλήρης έκδοση της ετήσιας έκθεσης της ESMA για το 2013, η οποία διατίθεται στα αγγλικά στον δικτυακό τόπο της ESMA στη διεύθυνση:

16 3.2 Προστασία του καταναλωτή χρηματοοικονομικών μέσων Η διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων του καταναλωτή είναι ένα άλλο σημαντικό καθήκον της ESMA. Αυτό επιτυγχάνεται προωθώντας τη διαφάνεια, την απλότητα και τη δικαιοσύνη στις αγορές κινητών αξιών για καταναλωτές χρηματοοικονομικών μέσων ή υπηρεσιών. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι επενδυτές απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας ανεξάρτητα από το σημείο πώλησης ή το χρηματοοικονομικό μέσο που πωλείται, η ESMA συλλέγει, αναλύει και αναφέρει τις καταναλωτικές τάσεις, ενώ παράλληλα προωθεί τόσο τη χρηματοοικονομική κατάρτιση όσο και τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και συμβάλλει στη βελτίωση κοινών κανόνων σχετικά με τη δημοσιοποίηση, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να λαμβάνουν κατάλληλες επενδυτικές αποφάσεις. Εάν η ESMA εντοπίσει χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία ενδέχεται να ενέχουν εγγενώς σοβαρές απειλές για τους επενδυτές, θα εξετάσει το ενδεχόμενο έκδοσης προειδοποιήσεων. Εάν οι τρέχουσες νομοθετικές προτάσεις τεθούν σε ισχύ, η ESMA θα μπορεί, ως έσχατη λύση, να απαγορεύει προσωρινά ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα. Το έργο της ESMA στον τομέα αυτό επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στη διασφάλιση της παροχής στους επενδυτές από τους συμμετέχοντες στην αγορά χρηματοοικονομικών πληροφοριών οι οποίες είναι σαφείς, κατανοητές και σύμφωνες προς τους ισχύοντες κανόνες. Το 2013, το έργο αυτό περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση των αγορών και της χρηματοοικονομικής καινοτομίας, η οποία αποτελεί καθοριστικής σημασίας δραστηριότητα για τον εντοπισμό πιθανών ζημιών για τους επενδυτές. Η ESMA προετοιμάσθηκε επίσης για την ενίσχυση του καθεστώτος προστασίας των επενδυτών βάσει της οδηγίας MiFID II, η οποία αναθεωρεί την ισχύουσα μέχρι τούδε οδηγία MiFID. Η προστασία των επενδυτών διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο αφενός στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις χρηματοοικονομικές αγορές και, αφετέρου, στην ανάσχεση της χρηματοοικονομικής κρίσης. Η ισχύουσα οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) ήδη διασφαλίζει την εναρμονισμένη και υψηλού επιπέδου προστασία των επενδυτών χρηματοπιστωτικών μέσων, αναγνωρίζεται δε ευρέως ότι έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον εν λόγω τομέα, μεταξύ των οποίων προσφορότερη προστασία και υπηρεσίες προς όφελος των επενδυτών. Μεταξύ των προτάσεων της οδηγίας MiFID II/του κανονισμού MiFIR περιλαμβάνονται οι ακόλουθες: ενίσχυση των ουσιαστικών απαιτήσεων προστασίας των επενδυτών (όπως, π.χ., η απαγόρευση της παροχής οικονομικών κινήτρων και η νομοθετική κατοχύρωση της ανεξάρτητης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών) διεύρυνση του πεδίου της κανονιστικής ρύθμισης προκειμένου να καλύπτει, εκτός από τη διανομή, την κατασκευή χρηματοπιστωτικών μέσων (διακυβέρνηση χρηματοοικονομικών μέσων ) διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του συναφούς ρυθμιστικού πλαισίου, η οποία αποσκοπεί επίσης στη βαθμιαία υπέρβαση της παραδοσιακής προσέγγισης «περιχαράκωσης» (silo approach) (επέκταση του πεδίου εφαρμογής της MiFID στις δομημένες καταθέσεις, ήτοι υπαγωγή των τραπεζικών προϊόντων στη MiFID), και έμφαση στην εποπτεία και στην συμμόρφωση και την επιβολή κυρώσεων με τη θέσπιση νέων αρμοδιοτήτων παρέμβασης σχετικά με τα προϊόντα. Εκτός από την προετοιμασία της για την εφαρμογή της οδηγίας MiFID ΙΙ, η ESMA εξέδωσε από κοινού με την ΕΑΤ προειδοποίηση προς τους επενδυτές σχετικά με τις «συμβάσεις επί διαφοράς», καθώς και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον χειρισμό καταγγελιών που αφορούν κινητές αξίες και τραπεζικά θέματα.

17 Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω άξονες εργασίας παρέχει η πλήρης έκδοση της ετήσιας έκθεσης της ESMA για το 2013, η οποία διατίθεται στα αγγλικά στον δικτυακό τόπο της ESMA στη διεύθυνση: 3.3 Εποπτεία Με τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (ESFS ) αποφασίστηκε επίσης η προώθηση μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης τόσο για την εποπτεία των πανευρωπαϊκών παραγόντων, όπως τα σώματα εποπτών στον τραπεζικό τομέα, όσο και για τη μετασυναλλακτική αγορά (κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι). Επιπλέον, η ESMA ορίστηκε μοναδικός εποπτικός φορέας των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (CRA) στην ΕΕ. Η ίδια προσέγγιση επιλέχθηκε και για τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών τις αποθήκες δεδομένων που συλλέγουν, αποθηκεύουν και διαθέτουν δεδομένα σχετικά με τον συμψηφισμό και τον διακανονισμό και οι οποίες υπήχθησαν στην εποπτική αρμοδιότητα της ESMA το Ασκώντας την εποπτεία σε συμμετέχοντες στη χρηματοοικονομική αγορά με πανευρωπαϊκή εμβέλεια, η δράση των οποίων μπορεί να έχει αντίκτυπο στην ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών αγορών της ΕΕ, η ESMA συμβάλλει στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια των χρηματοοικονομικών αγορών, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την προστασία των επενδυτών. Το 2013, η ESMA συμπλήρωσε δύο έτη λειτουργίας ως ενιαία ρυθμιστική αρχή υπεύθυνη για την εγγραφή, την πιστοποίηση και την εποπτεία των CRA στην ΕΕ. Κατά το προηγούμενο έτος συνεχίστηκαν οι δραστηριότητες εγγραφής και εποπτείας, ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των CRA που καταχωρίσθηκαν και, ως εκ τούτου, υπήχθησαν στην άμεση εποπτεία της ESMA. Το 2013 αυξήθηκε ο αριθμός των αιτήσεων εγγραφής. Στα τέλη του 2013, οι καταχωρισμένοι CRA (ως όμιλοι) ήταν 22, ενώ είχαν επίσης καταχωρισθεί δύο πιστοποιημένοι CRA. Εκτός από την εποπτεία των CRA, το 2013 η ESMA ανέλαβε την ευθύνη της εποπτείας των αρχείων καταγραφής συναλλαγών που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών συλλέγουν και αποθηκεύουν μετασυναλλακτικές πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές σε παράγωγα με στόχο την κατοχύρωση της διαφάνειας και της ικανότητας των ρυθμιστικών αρχών να εντοπίζουν πιο έγκαιρα πιθανούς κινδύνους που απορρέουν από τις συναλλαγές σε παράγωγα. Δυνάμει του κανονισμού EMIR, η ESMA είναι υπεύθυνη για την καταχώριση και την εποπτεία όλων των αρχείων καταγραφής συναλλαγών με έδρα στην ΕΕ, καθώς και για την αναγνώριση όλων των εκτός ΕΕ αρχείων καταγραφής συναλλαγών. Η ESMA χορήγησε άδεια σε έξι αρχεία καταγραφής συναλλαγών τα οποία έθεσε υπό την εποπτεία της. Δυνάμει του κανονισμού για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR), η ESMA ασκεί άμεσες και αποκλειστικές αρμοδιότητες όσον αφορά την καταχώριση και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών. Αυτές οι αποθήκες δεδομένων διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προσπάθεια ενίσχυσης της διαφάνειας των αγορών παραγώγων στην Ευρώπη. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω άξονες εργασίας παρέχει η πλήρης έκδοση της ετήσιας έκθεσης της ESMA για το 2013, η οποία διατίθεται στα αγγλικά στον δικτυακό τόπο της ESMA στη διεύθυνση:

18 Ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων Η χρηματοοικονομική κρίση κατέδειξε τις αρνητικές συνέπειες της ανομοιόμορφης εφαρμογής της νομοθεσίας στις χρηματοοικονομικές αγορές, στους καταναλωτές τους και στις οικονομίες γενικότερα. Επομένως, κρίθηκε αναγκαία η θέσπιση αποτελεσματικών μηχανισμών για την κατοχύρωση μιας περισσότερο εναρμονισμένης εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της όσον αφορά τη βελτίωση της συνοχής και της εφαρμογής της νομοθεσίας για τις κινητές αξίες, η ESMA μπορεί να εκδίδει ρυθμιστικά και εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα διασφαλίζοντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού και κατάλληλη προστασία των επενδυτών. Τα εν λόγω πρότυπα αναλύουν και αποσαφηνίζουν περαιτέρω τη νομοθεσία επιπέδου 1 της ΕΕ. Στόχος των ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων είναι η αναβάθμιση της ποιότητας και της συνεκτικότητας της εθνικής εποπτείας, η ενίσχυση της εποπτείας διασυνοριακών ομίλων και η θέσπιση ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων της ΕΕ, το οποίο θα εφαρμόζεται σε όλους τους συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές στην εσωτερική αγορά. Η ESMA εκπληρώνει τον συγκεκριμένο ρόλο όσον αφορά τις νομικές πράξεις οι οποίες θεσπίζουν κανόνες για τις ευρωπαϊκές αγορές κινητών αξιών (οδηγία MiFID), τις υποδομές τους (κανονισμός EMIR) και την εύρυθμη λειτουργία τους (ανοικτές πωλήσεις, οδηγία για την κατάχρηση της αγοράς), καθώς και με ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για βασικούς συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές, όπως οι ΟΑΠΙ και οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου (ΟΣΕΚΑ, οδηγία για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων). Το 2013, η ESMA ασχολήθηκε με θέματα πολιτικής όσον αφορά τον τρίτο κανονισμό για τους CRA. Η ESMA δημοσίευσε συναφώς, το 2013, το έγγραφο συζήτησης που κατάρτισε σχετικά με την εφαρμογή του τρίτου κανονισμού για τους CRA με στόχο να συλλέξει πληροφορίες από τους συμμετέχοντες στην αγορά όσον αφορά τα τρία σχέδια ρυθμιστικών κανονιστικών προτύπων που θα πρέπει να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Τα εν λόγω ρυθμιστικά κανονιστικά πρότυπα αφορούν: την ενημέρωση σχετικά με τα δομημένα χρηματοπιστωτικά μέσα τη νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα αξιολόγησης, και τις περιοδικές εκθέσεις σχετικά με τα τέλη που χρεώνουν οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Η ESMA κατάρτισε επίσης εκτελεστικούς κανόνες σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2012 και επιδιώκει να συμβάλει στη χρηματοοικονομική σταθερότητα απαιτώντας την υπαγωγή ορισμένων προϊόντων σε κεντρική εκκαθάριση, για τα οποία στο παρελθόν δεν υφίστατο καμία σχετική απαίτηση, καθώς και ενισχύοντας την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων και των αρχείων καταγραφής συναλλαγών. Στην ESMA ανατέθηκε ένας κρίσιμος ρόλος όσον αφορά τη θέσπιση προτύπων σε επίπεδο ΕΕ, την κατάρτιση τεχνικών προτύπων σε τομείς όπως η υποχρέωση εκκαθάρισης για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, οι εξαιρέσεις από αυτήν, καθώς και τα πρότυπα για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Η ESMA έχει επίσης άμεσες αρμοδιότητες όσον αφορά τον καθορισμό των κατηγοριών παραγώγων που υπόκεινται σε υποχρέωση εκκαθάρισης, την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τη συμμετοχή της στην εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων μέσω των σωμάτων εποπτών υπό τη διεύθυνση των εθνικών εποπτικών αρχών. Επιπλέον, η ESMA κατάρτισε αναλυτικές διατάξεις για την οδηγία MiFID II, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν:

19 στη θέσπιση ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τις χρηματοοικονομικές αγορές της ΕΕ στην κατοχύρωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών στη βελτίωση της εποπτείας και της επιβολής της νομοθεσίας στη μείωση του κόστους για τους συμμετέχοντες στην αγορά στη βελτίωση των όρων πρόσβασης και ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ESMA εργάστηκε επίσης στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού για τις ανοιχτές πωλήσεις, κατάρτισε εκτελεστικά μέτρα για τον μελλοντικό κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς, ενίσχυσε το πλαίσιο για τα επενδυτικά κεφάλαια για ιδιώτες επενδυτές και σύναψε συμφωνίες που περιέχουν ρυθμίσεις εποπτικής συνεργασίας για οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων με 46 αρχές εκτός ΕΕ. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω άξονες εργασίας παρέχει η πλήρης έκδοση της ετήσιας έκθεσης της ESMA για το 2013, η οποία διατίθεται στα αγγλικά στον δικτυακό τόπο της ESMA στη διεύθυνση: 3,4 Σύγκλιση Η ESMA ιδρύθηκε για να συμβάλει στην ενίσχυση της εποπτικής σύγκλισης, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την καταχρηστική επιλογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας που προκύπτει από διαφορετικές εποπτικές πρακτικές στην ΕΕ, οι οποίες μπορούν να υπονομεύσουν όχι μόνον την ακεραιότητα, την αποτελεσματικότητα και την εύρυθμη λειτουργία των αγορών, αλλά τελικώς και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και την προστασία των επενδυτών. Στόχος της Αρχής είναι να χρησιμοποιεί το έργο της στον τομέα της σύγκλισης για να προωθεί τις δραστηριότητές της και σε άλλους τομείς του προγράμματος εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων μέσω της έκδοσης κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων σε τομείς στους οποίους υπάρχουν διαφορές στην εφαρμογή και μέσω της παροχής συμβουλών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τομείς στους οποίους ενδέχεται να απαιτείται αναθεώρηση της νομοθεσίας για την εναρμόνιση εποπτικών πρακτικών. Το 2013, η ESMA προώθησε τη συγκλίνουσα εφαρμογή του κανονισμού για τις ανοιχτές πωλήσεις, ενώ διευκόλυνε και συντόνισε την εφαρμογή των προσωρινών απαγορεύσεων και τη συνεπή εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Η ESMA διευκολύνει επίσης την κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας για τον κλάδο των πληρεξουσίων συμβούλων της ΕΕ, έχει δε τροποποιήσει τη μεθοδολογία που εφαρμόζει για τις αξιολογήσεις ομοτίμων. Οι τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές συνεργάστηκαν σε διατομεακά θέματα προκειμένου να διασφαλίσουν την εφαρμογή συνεκτικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο της ρύθμισης του τραπεζικού κλάδου, του κλάδου κινητών αξιών και του κλάδου ασφαλίσεων. Το έργο αυτό επιτελείται μέσω της Μεικτής Επιτροπής των τριών ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών. Το 2013 υπήρξε ορόσημο για τη Μεικτή Επιτροπή των τριών ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, η οποία επιτάχυνε τους ρυθμούς λειτουργίας της προκειμένου να ενεργεί ως φόρουμ ανταλλαγής απόψεων και διατομεακού συντονισμού. Υπό την προεδρία της EIOPA, εστίασε το έργο της ιδίως στους ακόλουθους τομείς: παρακολούθηση κινδύνων προστασία του καταναλωτή, και άσκηση αναθεώρησης του ESFS.

20 Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω άξονες εργασίας παρέχει η πλήρης έκδοση της ετήσιας έκθεσης της ESMA για το 2013, η οποία διατίθεται στα αγγλικά στον δικτυακό τόπο της ESMA στη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Ετήσια έκθεση

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Ετήσια έκθεση Ημερομηνία: 14 Ιούνιος 2013 Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών Ετήσια έκθεση 2012 Πρόλογος του Προέδρου Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) ολοκλήρωσε με επιτυχία το δεύτερο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση της ESMA για το 2015

Ετήσια έκθεση της ESMA για το 2015 Ετήσια έκθεση της ESMA για το 2015 Πρόλογος του Προέδρου Η παρούσα ετήσια έκθεση σηματοδοτεί πέντε έτη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Κατά τον απολογισμό της τελευταίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Ετήσια έκθεση 2011

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Ετήσια έκθεση 2011 Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών Ετήσια έκθεση 2011 Πίνακας περιεχοµένων Πρόλογος του Προέδρου 3 Πρόλογος της Εκτελεστικής ιευθύντριας 6 Ρόλος και στόχοι της ΕΑΚΑΑ 8 ιακυβέρνηση της ΕΑΚΑΑ 9 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2017 COM(2017) 225 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αντιμετώπιση των προκλήσεων για κρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σπύρος Φιλάρετος Γενικός Διευθυντής Alpha Bank, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 70/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2013 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Ιανουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/98 21.11.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 για την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ για το 2015

Πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ για το 2015 30 Σεπτεμβρίου 2014 Πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ για το 2015 1. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2012 C(2012) 9603 final ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2012 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9450/16 EF 135 ECOFIN 501 DELACT 88 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 21.3.2017 2016/0286(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2053(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2053(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2013/2053(INI) 9.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη γνωμοδότηση για την έκθεση αξιολόγησης του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 3.11.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 5/2014 (απαλλαγή 2013): Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 335 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2104(INI) 3.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Περίληψη (EL)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Περίληψη (EL) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Περίληψη (EL) Περίληψη Περίληψη Το 2013, η EIOPA συνέχισε να αναπτύσσει το ρόλο και το προφίλ της στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εποπτικού τοπίου. Η Ετήσια Έκθεση 2013 σκιαγραφεί τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2010/0250(COD) 2.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 51 Θέμα : Διευκρινίσεις αναφορικά με την ενσωμάτωση στην εποπτική πρακτική της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες EF 162 ECOFIN 638 UEM

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA-MB-16/ Ιανουαρίου Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της EIOPA για το

EIOPA-MB-16/ Ιανουαρίου Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της EIOPA για το EIOPA-MB-16/016 11 Ιανουαρίου 2016 Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της EIOPA για το 2016 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Καθορισμένες προτεραιότητες για το 2016... 3 Το πρόγραμμα εργασίας της EIOPA για το 2016...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 2. Περίληψη 3. ΕΣΣΚ Ετήσια Έκθεση Περιεχόμενα 1

Περιεχόμενα. Πρόλογος 2. Περίληψη 3. ΕΣΣΚ Ετήσια Έκθεση Περιεχόμενα 1 Ετήσια Έκθεση 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος 2 Περίληψη 3 Περιεχόμενα 1 Πρόλογος Mario Draghi, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου Στη διάρκεια του 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών /* COM/96/0193 ΤΕΛΙΚΟ - COD 96/0126 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις. 1 Τι είναι τράπεζα; Και γιατί οι τράπεζες χρειάζονται άδεια λειτουργίας;

Δημόσια διαβούλευση. Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις. 1 Τι είναι τράπεζα; Και γιατί οι τράπεζες χρειάζονται άδεια λειτουργίας; Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τον οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης και τον οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 12.3.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/23 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 401 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Α. Γενικά Η ταχεία ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών στη δεκαετία του 1990 οδήγησε στη δημιουργία χρηματοπιστωτικών ομίλων

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά 08/06/2017 ESMA70-151-294 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Ορισμοί... 4 3 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 175/11 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 25ης Απριλίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ το οποίο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη για τη διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών της

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποτελεί το κεντρικό θεσμικό όργανο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και είναι επιφορτισμένη με τη

Διαβάστε περισσότερα

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης Η υψηλού επιπέδου επιτροπή επιθεώρησης, η οποία θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9α του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ, ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δεύτερη έκθεση αξιολόγηση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 318

Απάντηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δεύτερη έκθεση αξιολόγηση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 318 Απάντηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δεύτερη έκθεση αξιολόγηση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 318 1. Τον Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση απευθυνόμενη προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...5. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 3

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...5. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 3 Eτήσια Έκθεση 2012 Eτήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα Πρόλογος...4 Περίληψη...5 ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 3 Πρόλογος Mario Draghi Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου Με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ (έναρξη ισχύος 3 Μαΐου 2016) Στο παρόν καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μανώλης Αρβανίτης ΑΘΗΝΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Αποσαφήνιση πρωτοεμφανιζόμενων όρων και υποχρεώσεων Ανάδειξη στόχων και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...6. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...6. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση 2011 Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα Πρόλογος...4 Περίληψη...6 ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα 3 Πρόλογος Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζω την πρώτη Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ EL Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελέγχοντας τα κεφάλαια της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 COM(2014) 743 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της αρμοδιότητας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά Αποθετήρια, ένας νέος θεσμός: CSDR. Αναστασία Μαλτούδη Δικηγόρος, LLM ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ

Κεντρικά Αποθετήρια, ένας νέος θεσμός: CSDR. Αναστασία Μαλτούδη Δικηγόρος, LLM ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ Κεντρικά Αποθετήρια, ένας νέος θεσμός: CSDR Αναστασία Μαλτούδη Δικηγόρος, LLM ΝΠΔΔ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αναγκαιότητα της CSDR Αλλαγές που επιφέρει Επόμενα βήματα 2 Αναγκαιότητα CSDR Πριν την ψήφιση της CSDR : Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον Τα βασικά στοιχεία μεταρρύθμισης που επιφέρει η MiFID II / MiFIR σε θέματα Τι προσδοκάται από την παροχή επενδυτικών συμβουλών - Αντιπαροχές Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ Έκδοση : 3.0-21/02/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2017 COM(2017) 499 final 2017/0229 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2017/... του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2017, για την υπογραφή,

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

5865/17 ΜΜ/μκ/ΠΧΚ 1 DGG 3 A

5865/17 ΜΜ/μκ/ΠΧΚ 1 DGG 3 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0014 (COD) 5865/17 ENT 29 MI 87 CODEC 140 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 1 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 11/20.11.2014 (θέμα 7.2) Απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Kamil

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0143(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0143(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 26.1.2010 2009/0143(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ένας αποδέκτης να ασκεί τις δραστηριότητες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 247 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 247 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0136 (COD) 10363/17 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης φέρουν την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0253 Σύσταση, καθορισμός αρμοδιοτήτων, αριθμητική σύνθεση και διάρκεια θητείας εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 14ης Απριλίου σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36)

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 14ης Απριλίου σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36) EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Απριλίου 2011 σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 16 Μαρτίου 2011 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα