ΚΤΙΡΙΟ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΤΗΕ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΤΙΡΙΟ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΤΗΕ)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΙΡΙΟ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΤΗΕ) 1

2 2

3 1. Υ ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Α.Τ. 01 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου DN15 Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου DN15 ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (και ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως. Τιµή ενός m 16,29 Τιµή εφαρµογής: έκα έξι ευρώ και είκοσι εννιά λε τά (16,29) Α.Τ. 02 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου DN20 Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου DN20 ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (και ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως. Τιµή ενός m 19,51 Τιµή εφαρµογής: έκα εννιά ευρώ και ενήντα ένα λε τά (19,51) Α.Τ. 03 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου DN25 Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου DN25 ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (και ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως. Τιµή ενός m 23,37 Τιµή εφαρµογής: Είκοσι τρία ευρώ και τριάντα ε τά λε τά (23,37) Α.Τ. 04 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου DN32 Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 3

4 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου DN32 ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (και ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως. Τιµή ενός m 27,31 Τιµή εφαρµογής: Είκοσι ε τά ευρώ και τριάντα ένα λε τά (27,31) Α.Τ. 05 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου DN40 Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου DN40 ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (και ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως. Τιµή ενός m 30,90 ιµή εφαρµογής: Τριάντα ευρώ και ενενήντα λε τά (30,90) Α.Τ. 06 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου DN50 Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου DN50 ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (και ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως. Τιµή ενός m 36,13 Τιµή εφαρµογής: Τριάντα έξι ευρώ και δέκα τρία λε τά (36,13) Α.Τ. 07 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου DN100 Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου DN100 ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (και ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, 4

5 συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως. Τιµή ενός m 78,79 Τιµή εφαρµογής: Εβδοµήντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα εννιά λε τά (78,79) Α.Τ. 08 Πλαστικός σωλήνας α οχετεύσεως P.V.C 6atm Φ 32 mm Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., 6 atm, Φ 15mm. Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες PVC, ανά διάµετρο αγωγού και κατηγορία ονοµαστικής πιέσεως. Στην τιµή περιλαµβάνεται : α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουµένων ειδικών τεµαχίων από χυτοσίδηρο ή PVC, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου (για διάβαση εµποδίων, οριζοντιογραφικές και µηκοτοµικές αλλαγές της χάραξης κ.λ.π.), τα οποία θα είναι κατάλληλα για αγωγούς από σωλήνες PVC της αντίστοιχης ονοµαστικής πίεσης. β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), καθώς και η πλήρης δοκιµασία των αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. γ. Η φόρτωση, µεταφορά και εκφόρτωση των πλαστκών σωλήνων και των εξαρτηµάτων τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση στο όρυγµα πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. Τιµή ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους, ανά διάµετρο αγωγού και ανά κατηγορία ονοµαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για την πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ενός m 8,00 Τιµή εφαρµογής: Οκτώ ευρώ Α.Τ. 09 Πλαστικός σωλήνας α οχετεύσεως P.V.C 6atm Φ 40 mm Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., 6 atm, Φ 40 mm. Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες PVC, ανά διάµετρο αγωγού και κατηγορία ονοµαστικής πιέσεως. Στην τιµή περιλαµβάνεται : α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουµένων ειδικών τεµαχίων από χυτοσίδηρο ή PVC, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου (για διάβαση εµποδίων, οριζοντιογραφικές και µηκοτοµικές αλλαγές της χάραξης κ.λ.π.), τα οποία θα είναι κατάλληλα για αγωγούς από σωλήνες PVC της αντίστοιχης ονοµαστικής πίεσης. 5

6 β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), καθώς και η πλήρης δοκιµασία των αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. γ. Η φόρτωση, µεταφορά και εκφόρτωση των πλαστκών σωλήνων και των εξαρτηµάτων τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση στο όρυγµα πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. Τιµή ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους, ανά διάµετρο αγωγού και ανά κατηγορία ονοµαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για την πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ενός m 12,77 Τιµή εφαρµογής: ώδεκα ευρώ και εβδοµήντα ε τά λε τά Α.Τ. 10 Πλαστικός σωλήνας α οχετεύσεως P.V.C 6atm Φ 50 mm Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., 6 atm, Φ 50 mm. Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες PVC, ανά διάµετρο αγωγού και κατηγορία ονοµαστικής πιέσεως. Στην τιµή περιλαµβάνεται : α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουµένων ειδικών τεµαχίων από χυτοσίδηρο ή PVC, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου (για διάβαση εµποδίων, οριζοντιογραφικές και µηκοτοµικές αλλαγές της χάραξης κ.λ.π.), τα οποία θα είναι κατάλληλα για αγωγούς από σωλήνες PVC της αντίστοιχης ονοµαστικής πίεσης. β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), καθώς και η πλήρης δοκιµασία των αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. γ. Η φόρτωση, µεταφορά και εκφόρτωση των πλαστκών σωλήνων και των εξαρτηµάτων τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση στο όρυγµα πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. Τιµή ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους, ανά διάµετρο αγωγού και ανά κατηγορία ονοµαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για την πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ενός m 13,24 Τιµή εφαρµογής: εκατρία ευρώ και είκοσι τέσσερα λε τά Α.Τ. 11 Πλαστικός σωλήνας α οχετεύσεως P.V.C 6atm Φ 70 mm Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., 6 atm, Φ 70 mm. 6

7 Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες PVC, ανά διάµετρο αγωγού και κατηγορία ονοµαστικής πιέσεως. Στην τιµή περιλαµβάνεται : α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουµένων ειδικών τεµαχίων από χυτοσίδηρο ή PVC, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου (για διάβαση εµποδίων, οριζοντιογραφικές και µηκοτοµικές αλλαγές της χάραξης κ.λ.π.), τα οποία θα είναι κατάλληλα για αγωγούς από σωλήνες PVC της αντίστοιχης ονοµαστικής πίεσης. β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), καθώς και η πλήρης δοκιµασία των αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. γ. Η φόρτωση, µεταφορά και εκφόρτωση των πλαστκών σωλήνων και των εξαρτηµάτων τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση στο όρυγµα πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. Τιµή ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους, ανά διάµετρο αγωγού και ανά κατηγορία ονοµαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για την πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ενός m 16,66 Τιµή εφαρµογής: εκαέξι ευρώ και εξήντα έξι λε τά Α.Τ. 12 Πλαστικός σωλήνας α οχετεύσεως P.V.C 6atm Φ 100 mm Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., 6 atm, Φ 100 mm. Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες PVC, ανά διάµετρο αγωγού και κατηγορία ονοµαστικής πιέσεως. Στην τιµή περιλαµβάνεται : α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουµένων ειδικών τεµαχίων από χυτοσίδηρο ή PVC, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου (για διάβαση εµποδίων, οριζοντιογραφικές και µηκοτοµικές αλλαγές της χάραξης κ.λ.π.), τα οποία θα είναι κατάλληλα για αγωγούς από σωλήνες PVC της αντίστοιχης ονοµαστικής πίεσης. β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), καθώς και η πλήρης δοκιµασία των αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. γ. Η φόρτωση, µεταφορά και εκφόρτωση των πλαστκών σωλήνων και των εξαρτηµάτων τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση στο όρυγµα πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. Τιµή ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους, ανά διάµετρο αγωγού και ανά κατηγορία ονοµαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για την πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ενός m 22,03 Τιµή εφαρµογής: Εικοσιδύο ευρώ και τρία λε τά 7

8 Α.Τ. 13 Πλαστικός σωλήνας α οχετεύσεως P.V.C 6atm Φ 125 mm Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., 6 atm, Φ 125 mm. Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες PVC, ανά διάµετρο αγωγού και κατηγορία ονοµαστικής πιέσεως. Στην τιµή περιλαµβάνεται : α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουµένων ειδικών τεµαχίων από χυτοσίδηρο ή PVC, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου (για διάβαση εµποδίων, οριζοντιογραφικές και µηκοτοµικές αλλαγές της χάραξης κ.λ.π.), τα οποία θα είναι κατάλληλα για αγωγούς από σωλήνες PVC της αντίστοιχης ονοµαστικής πίεσης. β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), καθώς και η πλήρης δοκιµασία των αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. γ. Η φόρτωση, µεταφορά και εκφόρτωση των πλαστκών σωλήνων και των εξαρτηµάτων τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση στο όρυγµα πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. Τιµή ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους, ανά διάµετρο αγωγού και ανά κατηγορία ονοµαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για την πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ενός m 28,50 Τιµή εφαρµογής: Εικοσιοκτώ ευρώ και ενήντα λε τά (28,50) Α.Τ. 14 Πλαστικός σωλήνας α οχετεύσεως P.V.C 6atm Φ 150mm Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., 6 atm, Φ 150mm. Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες PVC, ανά διάµετρο αγωγού και κατηγορία ονοµαστικής πιέσεως. Στην τιµή περιλαµβάνεται : α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουµένων ειδικών τεµαχίων από χυτοσίδηρο ή PVC, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου (για διάβαση εµποδίων, οριζοντιογραφικές και µηκοτοµικές αλλαγές της χάραξης κ.λ.π.), τα οποία θα είναι κατάλληλα για αγωγούς από σωλήνες PVC της αντίστοιχης ονοµαστικής πίεσης. β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), καθώς και η πλήρης δοκιµασία των αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. γ. Η φόρτωση, µεταφορά και εκφόρτωση των πλαστκών σωλήνων και των εξαρτηµάτων τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση στο όρυγµα πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 8

9 Τιµή ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους, ανά διάµετρο αγωγού και ανά κατηγορία ονοµαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για την πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ενός m 32,43 Τιµή εφαρµογής: Τριάντα δύο ευρώ και σαράντα τρία λε τά Α.Τ. 15 Μηχανοσίφωνας λαστικός διαµέτρου Φ16cm Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαµέτρου Φ16cm που διαθέτει δύο τάπες στην πάνω πλευρά για τον ευχερή καθαρισµό του, πλήρως τοποθετηµένος, υλικά, µικρουλικά, προµήθεια, µεταφορά και εργασία. Στην τιµή πειρλαµβάνεται και το φρεάτιο εγκατάστασης και το αντεπίστροφο κλαπέ Τιµή ενός τεµ. 450,00 Τιµή εφαρµογής: Τετρακόσια ενήντα ευρώ. Α.Τ. 16 Πώµα (τά α) καθαρισµού Φ 50 mm Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 Πώµα (τάπα) καθαρισµού, πλήρως τοποθετηµένο, υλικά, µικρουλικά, προµήθεια, µεταφορά και εργασία διαµέτρου Φ 50 mm. Τιµή ενός τεµ. 5,50 Τιµή εφαρµογής: Πέντε ευρώ και ενήντα λε τά (5,50) Α.Τ. 17 Πώµα (τά α) καθαρισµού Φ 70 mm Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 Πώµα (τάπα) καθαρισµού, πλήρως τοποθετηµένο υλικά, µικρουλικά, προµήθεια, µεταφορά και εργασία διαµέτρου Φ 70 mm Τιµή ενός τεµ. 5,70 Τιµή εφαρµογής: Πέντε ευρώ και εβδοµήντα λε τά (5,70) Α.Τ. 18 Πώµα (τά α) καθαρισµού Φ 100 mm Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 Πώµα (τάπα) καθαρισµού, πλήρως τοποθετηµένο, υλικά, µικρουλικά, προµήθεια, µεταφορά και εργασία διαµέτρου Φ 100 mm. Τιµή ενός τεµ. 7,04 Τιµή εφαρµογής: Ε τά ευρώ και τέσσερα λε τά (7,04) 9

10 Α.Τ. 19 Φρεάτιο λυµµάτων/οµβρίων α οχέτευσης µε δι λό χυτοσιδερένιο κάλυµµα 20x20 Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 10 Φρεάτιο διαστάσεων 20X20 cm, βάθους 50 cm δηλαδή 1) κοπή πλάκας, ή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, 2) ζηλότυποι 3) διάστρωση πυθµένα πάχους 15cm µε σκυρόδεµα 200kg τσιµέντου, 4) δόµηση πλευρικών επιφανειών πάχους 15cm µε σκυρόδεµα 300kg τσιµέντου, 5) επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου και εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και άχρηστων υλικών. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το χαλύβδινο καπάκι βαρέως τύπου ή η γαλβανισµένη εσχάρα. Τιµή ενός τεµ ευρώ 84,94 Τιµή εφαρµογής: Ογδόντα τέσσερα ευρώ και σεννενήντα τέσσερα λε τά Α.Τ. 20 Φρεάτιο λυµµάτων/οµβρίων α οχέτευσης µε δι λό χυτοσιδερένιο κάλυµµα 30x30 Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 10 Φρεάτιο διαστάσεων 30X30 cm, βάθους 50 cm δηλαδή 1) κοπή πλάκας, ή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, 2) ζηλότυποι 3) διάστρωση πυθµένα πάχους 15cm µε σκυρόδεµα 200kg τσιµέντου, 4) δόµηση πλευρικών επιφανειών πάχους 15cm µε σκυρόδεµα 300kg τσιµέντου, 5) επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου και εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και άχρηστων υλικών. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το χαλύβδινο καπάκι βαρέως τύπου ή η γαλβανισµένη εσχάρα. Τιµή ενός τεµ ευρώ 93,37 Τιµή εφαρµογής: Εννενήντα τρία και τριάντα ε τά λε τά. Α.Τ. 21 Φρεάτιο λυµµάτων α οχέτευσης/οµβρίων µε δι λό χυτοσιδερένιο κάλυµµα 40x40 Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 10 Φρεάτιο διαστάσεων 40X40 cm, βάθους 70 cm δηλαδή 1) κοπή πλάκας, ή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, 2) ζηλότυποι 3) διάστρωση πυθµένα πάχους 15cm µε σκυρόδεµα 200kg τσιµέντου, 4) δόµηση πλευρικών επιφανειών πάχους 15cm µε σκυρόδεµα 300kg τσιµέντου, 5) επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου και εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και άχρηστων υλικών. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το χαλύβδινο καπάκι βαρέως τύπου ή η γαλβανισµένη εσχάρα. Τιµή ενός τεµ ευρώ 117,51 10

11 Τιµή εφαρµογής: Εκατόν δεκαε τά ευρώ και ενήντα ένα λε τά. Α.Τ. 22 Φρεάτιο λυµµάτων α οχέτευσης /οµβρίων µε δι λό χυτοσιδερένιο κάλυµµα 50x50 Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 10 Φρεάτιο διαστάσεων 50X50 cm, βάθους 70 cm δηλαδή 1) κοπή πλάκας, ή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, 2) ζηλότυποι 3) διάστρωση πυθµένα πάχους 15cm µε σκυρόδεµα 200kg τσιµέντου, 4) δόµηση πλευρικών επιφανειών πάχους 15cm µε σκυρόδεµα 300kg τσιµέντου, 5) επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου και εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και άχρηστων υλικών. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το χαλύβδινο καπάκι βαρέως τύπου ή η γαλβανισµένη εσχάρα. Τιµή ενός τεµ ευρώ 131,97 Τιµή εφαρµογής: Εκατόν τριάντα ένα και εννενήντα ε τά λε τά. Α.Τ. 23 Φρεάτιο λυµµάτων α οχέτευσης /οµβρίων µε δι λό χυτοσιδερένιο κάλυµµα 60x60 Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 10 Φρεάτιο διαστάσεων 60X60 cm, βάθους 70 cm δηλαδή 1) κοπή πλάκας, ή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, 2) ζηλότυποι 3) διάστρωση πυθµένα πάχους 15cm µε σκυρόδεµα 200kg τσιµέντου, 4) δόµηση πλευρικών επιφανειών πάχους 15cm µε σκυρόδεµα 300kg τσιµέντου, 5) επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου και εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και άχρηστων υλικών. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το χαλύβδινο καπάκι βαρέως τύπου ή η γαλβανισµένη εσχάρα. Τιµή ενός τεµ ευρώ 146,98 Τιµή εφαρµογής: Εκατόν σαράντα έξι ευρώ και ενενήντα οκτώ λε τά. Α.Τ. 24 Φρεάτιο συλλογής οµβρίων µε σχάρα 60x60 Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 10 Φρεάτιο διαστάσεων 60X60 cm, βάθους 70 cm δηλαδή 1) κοπή πλάκας, ή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, 2) ζηλότυποι 3) διάστρωση πυθµένα πάχους 15cm µε σκυρόδεµα 200kg τσιµέντου, 4) δόµηση πλευρικών επιφανειών πάχους 15cm µε σκυρόδεµα 300kg τσιµέντου, 5) επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου και εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και άχρηστων υλικών. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το χαλύβδινο καπάκι βαρέως τύπου ή η γαλβανισµένη εσχάρα. 11

12 Τιµή ενός τεµ ευρώ 146,98 Τιµή εφαρµογής: Εκατόν σαράντα έξι ευρώ και ενενήντα οκτώ λε τά. Α.Τ. 25 Φρεάτιο συλλογής οµβρίων µε σχάρα 60x40 Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 10 Φρεάτιο διαστάσεων 60X60 cm, βάθους 70 cm δηλαδή 1) κοπή πλάκας, ή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, 2) ζηλότυποι 3) διάστρωση πυθµένα πάχους 15cm µε σκυρόδεµα 200kg τσιµέντου, 4) δόµηση πλευρικών επιφανειών πάχους 15cm µε σκυρόδεµα 300kg τσιµέντου, 5) επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου και εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και άχρηστων υλικών. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το χαλύβδινο καπάκι βαρέως τύπου ή η γαλβανισµένη εσχάρα. Τιµή ενός τεµ ευρώ 131,69 Τιµή εφαρµογής: Εκατόν τριάντα ένα ευρώ και εξήντα εννέα λε τά Α.Τ. 26 Σχάρα συλλογής οµβρίων 5000x300 Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 Σχάρα συλλογής οµβρίων, γαλβανιζέ, διαστάσεων 5000x300mm, µετά των µικρουλικών και εργασίας πλήρους τοποθέτησης. Τιµή ενός τεµ. 110,00 Τιµή εφαρµογής: Εκατόν δέκα ευρώ (110,00) Α.Τ. 27 Σχάρα συλλογής οµβρίων 3500x400 Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 Σχάρα συλλογής οµβρίων, γαλβανιζέ, διαστάσεων 3500x400mm, µετά των µικρουλικών και εργασίας πλήρους τοποθέτησης. Τιµή ενός τεµ. 120,00 Τιµή εφαρµογής: Εκατόν είκοσι ευρώ (120,00) Α.Τ. 28 Σχάρα συλλογής οµβρίων 4300x400 Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 Σχάρα συλλογής οµβρίων, γαλβανιζέ, διαστάσεων 4300x400mm, µετά των µικρουλικών και εργασίας πλήρους τοποθέτησης. 12

13 Τιµή ενός τεµ. 145,00 Τιµή εφαρµογής: Εκατόν σαράντα έντε ευρώ (145,00) Α.Τ. 29 Σχάρα συλλογής οµβρίων 4000x400 Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 Σχάρα συλλογής οµβρίων, γαλβανιζέ, διαστάσεων 4000x400mm, µετά των µικρουλικών και εργασίας πλήρους τοποθέτησης. Τιµή ενός τεµ. 135,00 Τιµή εφαρµογής: Εκατόν τριάντα έντε ευρώ (135,00) ΑΤ. 30 Βαλβίδα διέλευσης (Βάνα) διαµέτρου DN15 Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 Βαλβίδα διέλευσης (Βάνα) διαµέτρου DN15 συνδεοµένη µε φλάντζα κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, µε λυόµενο πώµα για επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Τιµή ενός τεµ. 15,00 Τιµή εφαρµογής: έκα έντε ευρώ (15,00) ΑΤ. 31 Βαλβίδα διέλευσης (Βάνα) διαµέτρου DN20 Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 Βαλβίδα διέλευσης (Βάνα) διαµέτρου DN20 συνδεοµένη µε φλάντζα κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, µε λυόµενο πώµα για επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Τιµή ενός τεµ. 18,00 Τιµή εφαρµογής: εκαοκτώ ευρώ (18,00) ΑΤ. 32 Βαλβίδα διέλευσης (Βάνα) διαµέτρου DN25 Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 Βαλβίδα διέλευσης (Βάνα) διαµέτρου DN25 συνδεοµένη µε φλάντζα κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, µε λυόµενο πώµα για επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 13

14 Τιµή ενός τεµ. 22,00 Τιµή εφαρµογής: Είκοσι δύο ευρώ (22,00) ΑΤ. 33 Βαλβίδα διέλευσης (Βάνα) διαµέτρου DN32 Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 Βαλβίδα διέλευσης (Βάνα) διαµέτρου DN32 συνδεοµένη µε φλάντζα κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, µε λυόµενο πώµα για επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Τιµή ενός τεµ. 28,00 Τιµή εφαρµογής: Είκοσι οκτώ ευρώ (28,00) ΑΤ. 34 Βαλβίδα διέλευσης (Βάνα) διαµέτρου DN40 Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 Βαλβίδα διέλευσης (Βάνα) διαµέτρου DN40 συνδεοµένη µε φλάντζα κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, µε λυόµενο πώµα για επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Τιµή ενός τεµ. 35,00 Τιµή εφαρµογής: Τριάντα έντε ευρώ (35,00) ΑΤ. 35 Βαλβίδα διέλευσης (Βάνα) διαµέτρου DN50 Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 Βαλβίδα διέλευσης (Βάνα) διαµέτρου DN50 συνδεοµένη µε φλάντζα κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, µε λυόµενο πώµα για επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Τιµή ενός τεµ. 45,00 Τιµή εφαρµογής: Σαράντα έντε ευρώ (45,00) ΑΤ. 36 Βαλβίδα αντε ιστροφής ορειχάλκινη συνδεόµενη µε σ είρωµα διαµέτρου 2 ins Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 14

15 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, µε λυόµενο πώµα για επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Τιµή ενός τεµ 70,00 Τιµή εφαρµογής: Εβδοµήντα ευρώ (70,00) Α.Τ. 37 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 Κρουνός εκροής µε τα µικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. Τιµή ενός τεµ ευρώ 9,95 Τιµή εφαρµογής: Εννέα ευρώ και ενενήντα έντε λε τά (9,95) Α.Τ. 38 Αναµικτήρας (µ αταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, ε ιχρωµιωµένος ε ί νι τήρα Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 Αναµικτήρας θερµού-ψυχρού ύδατος επί νιπτήρα, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος, µε µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. Τιµή ενός τεµ 63,33 Τιµή εφαρµογής: εξήντα τρία ευρώ και τριάντα τρία λε τά (63,33) Α.Τ. 39 Αναµικτήρας (µ αταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, ε ιχρωµιωµένος ε ί νεροχύτη Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 Αναµικτήρας θερµού-ψυχρού ύδατος επί νεροχύτη, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος, µε µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. Τιµή ενός τεµ ευρώ 73,00 Τιµή εφαρµογής: Εβδοµήντα τρία ευρώ (73,00) Α.Τ. 40 Αναµικτήρας (µ αταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, ε ιχρωµιωµένος λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα µε κινητό καταιονηστήρα Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 15

16 Αναµικτήρας θερµού-ψυχρού ύδατος για καταιονηστήρα, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος, µε µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως Τιµή ενός τεµ ευρώ 73,00 Τιµή εφαρµογής: Εβδοµήντα τρία ευρώ (73,00) Α.Τ. 41 Αναµικτήρας (µ αταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος ΑΜΕΑ, ορειχάλκινος, ε ιχρωµιωµένος ε ί νι τήρα, µε λεβιέ χειρισµού Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 Αναµικτήρας θερµού-ψυχρού ύδατος για ΑΜΕΑ, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος, µε µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως Τιµή ενός τεµ ευρώ 125,00 Τιµή εφαρµογής: Εκατόν είκοσι έντε ευρώ (125,00) Α.Τ. 42 Λεκάνη εξαρτήµατά του α οχωρητηρίου α ό ορσελάνη µε το δοχείο λύσεως και τα Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 Λεκάνη αποχωρητηρίου κατά ΕΛΟΤ και ΕΝ 37:1998, η οποία θα είναι από υαλώδη πορσελάνη, µε στήριξη στο δάπεδο και οριζόντια έξοδο και θα εφοδιαστεί µε πλαστικό κάθισµα (ΕΛΟΤ ) από ενισχυµένη πλαστική ύλη, άθραυστο, κατάλληλο για το σχήµα της λεκάνης, χρώµατος λευκού. Λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων. Τιµή ενός τεµ. 161,93 Τιµή εφαρµογής: Εκατόν σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα τρία λε τά (161,93) Α.Τ. 43 Λεκάνη α οχωρητηρίου υψηλής ιέσεως AMEA µε λαστικό κάθισµα και λαβές στήριξης Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 Λεκάνη αποχωρητηρίου Α.Μ.Ε.Α., σχεδιασµένη ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες διαθέτοντας επίσης κατάλληλες λαβές στήριξης. Λεκάνη, πλαστικό κάθισµα και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων. Τιµή ενός τεµ. 390,00 Τιµή εφαρµογής: Τριακόσια ενενήντα ευρώ (390,00) 16

17 Α.Τ. 44 ικλείδα αυτόµατη λύσεως νταλλ Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 15 Ποσοστό αναθεώρησης 100% ικλείδα αυτόµατη πλύσεως νταλλ, δηλαδή υλικά, µικρούλικα και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως κα πλήρους εγκαταστάσεως και ρυθµίσεως Τιµή ενός τεµ ευρώ 40,00 Τιµή εφαρµογής: Σαράντα ευρώ (40,00) Α.Τ. 45 Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου α ό ορσελάνη Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη επίπεδη ή γωνιακή, προµήθεια, µεταφορά, υλικά µικρουλικά και εργασία, πλήρως εγκατεστηµένη και συνδεδεµένη µε τους σωλήνες νερού και αποχετεύσεως. Τιµή ενός τεµ. 100,13 Τιµή εφαρµογής: Εκατό ευρώ και δέκα τρία λε τά (100,13) Α.Τ. 46 Νι τήρας α ό ορσελάνη 50x68cm Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 Νιπτήρας από πορσελάνη, διαστάσεων 50x68 cm, πλήρως εγκατεστηµένος συµπεριλαµβανοµένων όλων των µικροϋλικών και των εργατικών παραδοτέος σε κανονική και οµαλή λειτουργία. Στην τιµή συπεριλαµβάνεται επίσης το σιφώνι, το σπιράλ και οι γωνιακοί διακόπτες. Τιµή ενός τεµ. 148,25 Τιµή εφαρµογής: Εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και είκοσι έντε λε τά (148,25) Α.Τ. 47 Νι τήρας ΑΜΕΑ α ό ορσελάνη 50x68cm Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 Νιπτήρας για ΑΜΕΑ από πορσελάνη, πλήρως εγκατεστηµένος συµπεριλαµβανοµένων όλων των µικροϋλικών και των εργατικών παραδοτέος σε κανονική και οµαλή λειτουργία. Στην τιµή συπεριλαµβάνεται επίσης το σιφώνι, το σπιράλ και οι γωνιακοί διακόπτες. Τιµή ενός τεµ. 200,00 Τιµή εφαρµογής: ιακόσια ευρώ (200,00) 17

18 Α.Τ. 48 Λεκάνη καταιονηστήρα µε βαλβίδα χαλύβδινη εσµαλτωµένη διαστάσεων σκάφης 70cmx70cm Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 Λεκάνη καταιονηστήρα µε βαλβίδα χαλύβδινη εσµαλτωµένη διαστάσεων σκάφης 70cmx70cm, πλήρως εγκατεστηµένη συµπεριλαµβανοµένων όλων των µικροϋλικών και των εργατικών παραδοτέα σε κανονική και οµαλή λειτουργία Τιµή ενός τεµ. 120,00 Τιµή εφαρµογής: Εκατόν είκοσι ευρώ (120,00) Α.Τ. 49 Καθρέ της τοίχου άχους 4 mm µ ιζουτέ διαστάσεων 42x 60cm Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες µε κοµβία χρωµέ, µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Τιµή ενός τεµ. 13,00 Τιµή εφαρµογής: εκατρία ευρώ (13,00) Α.Τ. 50 Πλαίσιο καθρέ τη λαστικό, χρώµατος λευκού, διαστάσεων 40x60cm Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 Πλαίσιο καθρέπτη πλαστικό, χρώµατος λευκού, διαστάσεων 40x60cm, µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως Τιµή ενός τεµ. 10,00 Τιµή εφαρµογής: έκα ευρώ (10,00) Α.Τ. 51 οχείο ρευστού σά ωνα λήρες Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 οχείο ρευστού σάπωνα, πλήρες, επιχρωµιωµένο Τιµή ενός τεµ. 15,00 Τιµή εφαρµογής: έκα έντε ευρώ (15,00) A.T. 52 Άγκιστρο ανάρτησης, ε ιχρωµιωµένος, ε ίτοιχος 18

19 Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 Άγκιστρο ανάρτησης πετσετών, διπλό, ανοξείδωτο, πλήρες, δηλαδή υλικά, µικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως. Τιµή ενός τεµ. 7,90 Τιµή εφαρµογής: Ε τά ευρώ και ενενήντα λε τά (7,90) Α.Τ. 53 Ηλεκτρική συσκευή στεγνώµατος χεριών Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν 8177 Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 Ηλεκτρική συσκευή στεγνώµατος χεριών πλήρης δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, τοποθέτηση, σύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιµή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Τιµή ενός τεµ. 115,00 Τιµή εφαρµογής: Εκατόν δέκα έντε ευρώ (115,00) Α.Τ. 54 Χαρτοθήκη Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 Χαρτοθήκη πορσελάνης πλήρης, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Τιµή ενός τεµ. 15,00 Τιµή εφαρµογής: έκα έντε ευρώ (15,00) Α.Τ. 55 Κουρτίνα ντουζιέρας µε το λαίσιο το οθέτησης διαστάσεων 70cmx70cm Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 Κουρτίνα ντουζιέρας αδιάβροχη, µε το πλαίσιο τοποθέτησης, διαστάσεων 70cmx70cm, πλήρης, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Τιµή ενός τεµ. 20,00 Τιµή εφαρµογής: Είκοσι ευρώ (20,00) A.T. 56 Αντλητικό συγκρότηµα λυµάτων 7,5m3/h Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 22 19

20 Αντλία λυµάτων παροχής 7,5m3/h, µανοµετρικού ύψους 12m, µε πτερωτή grinder, µέγιστης απορροφούµενης ισχύος σε όλο το πεδίο λειτουργίας της 1,4ΚW, µε διπλό µηχανικό στυπιοθλίπτη, τριφασική, µε υποβρύχιο κινητήρα ενσωµατωµένο µέσα στο ίδιο στεγανό κέλυφος µε την αντλία, πλήρης, δηλαδή µεταφορά, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Τιµή ενός τεµ. 1200,00 Τιµή εφαρµογής: Χίλια διακόσια ευρώ (1200,00) A.T. 57 Υ οβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα ακαθάρτων υδάτων 50m3/h Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 22 Αντλία ακαθάρτων υδάτων, παροχής 50m3/h, µε πτερωτή drainage, µανοµετρικού ύψους 30m, τριφασική, µε ενσωµατωµένο κινητήρα µέσα στο ίδιο στεγανό κέλυφος µε την αντλία, πλήρης, δηλαδή µεταφορά, µικρουλικά, τοποθέτηση, σε πλήρη και κανονική λειτουργία Τιµή ενός τεµ. 4000,00 Τιµή εφαρµογής: Τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4000,00) A.T. 58 Υ οβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα ακαθάρτων υδάτων 8m3/h Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 22 Αντλία ακαθάρτων υδάτων, παροχής 8m3/h, µε πτερωτή drainage, µανοµετρικού ύψους 13m, τριφασική, µε ενσωµατωµένο κινητήρα µέσα στο ίδιο στεγανό κέλυφος µε την αντλία, πλήρης, δηλαδή µεταφορά, µικρουλικά, τοποθέτηση, σε πλήρη και κανονική λειτουργία Τιµή ενός τεµ. 1050,00 Τιµή εφαρµογής: Χίλια ενήντα ευρώ (1050,00) A.T. 59 Ηλεκτροκίνητο ιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης µε δύο αντλίες ισχύος 5,50ΗP, αροχής 7,5m3/h MYΣ 65m η κάθε µία Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 22 Ηλεκτροκίνητο πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης µε δύο αντλίες ισχύος 5,50ΗP, παροχής 7,5m3/h MYΣ 65m η κάθε µία, πλήρης, δηλαδή µεταφορά, µικρουλικά, τοποθέτηση, σε πλήρη και κανονική λειτουργία Τιµή ενός τεµ. 3500,00 Τιµή εφαρµογής: Τρείς χιλιάδες εντακόσια ευρώ (3500,00) 20

21 A.T. 60 Ηλεκτροκίνητη αντλία ανακυκλοφορίας, αροχής 9,6m3/h MYΣ 14,3m Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 22 Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας µε αυτόµατη ρύθµιση στροφών µέσω ενσωµατοµένου Inverter παροχής 9,6m3/h µανοµετρικού 14,30ΜΥΣ. Ο κυκλοφορητής θα είναι πιστοποιηµένος για χρήση στο δίκτου όσιµου νερού. Αντλία ανακυκλοφορίας πλήρης, δηλαδή µεταφορά, µικρουλικά, τοποθέτηση, σε πλήρη και κανονική λειτουργία Τιµή ενός τεµ. 2500,00 Τιµή εφαρµογής: Τρείς χιλιάδες ευρώ (3000,00) A.T. 61 Σύνδεσµος µεταλλικός αντικραδασµικός DN50 Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 Σύνδεσµος µεταλλικός αντικραδασµικός, φλαντζωτής συνδέσεως, ονοµαστικής διαµέτρου DN50 τοποθετηµένος σε σωλήνωση, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση. Τιµή ενός τεµ. 185,45 Τιµή εφαρµογής: Εκατόν ογδόντα έντε και σαράντα έντε λε τά (185,45) A.T. 62 Ψύκτης νερού αυτοτελής Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 25 Ψυκτικό δοχείο 8 lt από ανοξείδωτο χάλυβα κολληµένο από ανοξείδωτο ηλεκτρόδιο. Όλο το ψυκτικό δοχείο είναι µονωµένο από πολυουρεθάνη. Ο ψύκτης διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας σύµφωνα µε τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 'CE'. Βάρος 16kg, διαστάσεις 300x400x490mm, ισχύς HP 1/5. Πλήρης, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Τιµή ενός τεµ. 340,00 Τιµή εφαρµογής: Τριακόσια σαράντα ευρώ (340,00) Α.Τ. 63 Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξείδωτος λάτους 50 cm Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξείδωτος πλάτους 50 cm περίπου, µιας σκάφης και µήκους 1,2m µετά βαλβίδος, πώµατος, στηριγµάτων και λοιπών µικροϋλικών εγκαταστάσεως και συνδέσεως, ήτοι νεροχύτης και λοιπά υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 21

22 εγκαταστάσεως, παραδοτέος σε λειτουργία. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται επίσης το σιφώνι, το σπιράλ και οι γωνιακοί διακόπτες. Τιµή ενός τεµ. 182,39 Τιµή εφαρµογής: Εκατόν σαράντα δύο ευρώ και τριάντα εννέα λε τά (182,39) ΑΤ. 64 Θερµική µόνωση σωλήνων Armaflex DN15 Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex, πάχους 35mm και ιδιοτήτων, διαµέτρου DN20, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά στερεώσεως της µονώσεως και η απαιτουµένη εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Τιµή ενός m 6,00 Τιµή εφαρµογής: Έξι ευρώ (6,0) ΑΤ. 65 Θερµική µόνωση σωλήνων Armaflex DN20 Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex, πάχους 35mm και ιδιοτήτων, διαµέτρου DN20, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά στερεώσεως της µονώσεως και η απαιτουµένη εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Τιµή ενός m 6,50 Τιµή εφαρµογής: Έξι ευρώ και ενήντα λε τά (6,50) ΑΤ. 66 Θερµική µόνωση σωλήνων Armaflex DN25 Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex, πάχους 35mm, διαµέτρου DN25, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά στερεώσεως της µονώσεως και η απαιτουµένη εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Τιµή ενός m 7,50 Τιµή εφαρµογής: Ε τά ευρώ και ενήντα λε τά (7,50) ΑΤ. 67 Θερµική µόνωση σωλήνων Armaflex DN32 Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν

23 Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex, πάχους 36.5mm, διαµέτρου DN32, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά στερεώσεως της µονώσεως και η απαιτουµένη εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Τιµή ενός m 10,00 Τιµή εφαρµογής: έκα ευρώ (10,00) ΑΤ. 68 Θερµική µόνωση σωλήνων Armaflex DN40 Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex, πάχους 37.5mm, διαµέτρου DN40, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά στερεώσεως της µονώσεως και η απαιτουµένη εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Τιµή ενός m 14,00 Τιµή εφαρµογής: έκα τέσσερα ευρώ (14,00) ΑΤ. 69 Έξοδος µε το ανάλογο σε αυτήν οριζόντιο συλλέκτη DN100 Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 Εξοδος µε το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανοµέα θερµού ή ψυχρού νερού χρήσεως από χαλυβδοσωλήνα, επιψευδαργυροµένη εν θερµώ µετά την αποπεράτωση, πλήρως εγκατεστηµένη, δηλαδή προµήθεια προσκόµιση, εγκατάσταση, παράδοση σε πλήρη λειτουργία Τιµή ενός τεµ 38,02 Τιµή εφαρµογής: Τριάντα οκτώ ευρώ και δύο λε τά (38,02) ΑΤ. 70 Κυκλοφορητής ε ιστροφής ζεστού νερού αροχής 2,50m3/h ΜΥΣ 5,50m Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 22 Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας µε αυτόµατη ρύθµιση στροφών µέσω ενσωµατοµένου Inverter παροχής 2.50m3/h µανοµετρικού 5,50ΜΥΣ. Ο κυκλοφορητής θα είναι πιστοποιηµένος για χρήση στο δίκτου πόσιµου νερού. Κυκλοφορητής πλήρης, δηλαδή µεταφορά, µικρουλικά, τοποθέτηση, σε πλήρη και κανονική λειτουργία Τιµή ενός τεµ 464,96 23

24 Τιµή εφαρµογής: Τετρακόσια εξήντα τέσσερα και ενενήντα έξι λε τά ΑΤ. 71 Κυκλοφορητής αροχής 7,0m3/h ΜΥΣ 2,50m Κυκλοφορητής µε αυτόµατη ρύθµιση στροφών µέσω ενσωµατοµένου Inverter παροχής 7.00m3/h µανοµετρικού 2,50ΜΥΣ. Κυκλοφορητής πλήρης, δηλαδή µεταφορά, µικρουλικά, τοποθέτηση, σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ενός τεµ 788,96 Τιµή εφαρµογής: Τετρακόσια εξήντα τέσσερα και ενενήντα έξι λε τά ΑΤ. 72 Κυκλοφορητής τροφοδοσίας α οσκληρ. νερού αροχής 2,5m3/h ΜΥΣ 20m Κυκλοφορητής µε αυτόµατη ρύθµιση στροφών µέσω ενσωµατοµένου Inverter παροχής 2.50m3/h µανοµετρικού 20ΜΥΣ. Ο κυκλοφορητής θα είναι πιστοποιηµένος για χρήση στο δίκτου πόσιµου νερού. Κυκλοφορητής πλήρης, δηλαδή µεταφορά, µικρουλικά, τοποθέτηση, σε πλήρη και κανονική λειτουργία Τιµή ενός τεµ 572,96 Τιµή εφαρµογής: Πεντακόσια εβδοµήντα δύο ευρώ και ενενήτνα έξι λε τά Α.Τ. 73 Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων διαµέτρου DN50 Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα DN50 δύο θέσεων, κοχλιωτής συνδέσεως αποτελούµενη από κινητήρα, µοχλισµό και σώµα τρίοδης βαλβίδας,πλήρης µε τα υλικά (µετασχηµατιστής κλπ) τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία Τιµή ενός τεµ 360,0 Τιµή εφαρµογής: Τριακόσια εξήντα ευρώ (360,00) Α.Τ. 74 Μειωτής ιέσεως ρευστού κοχλιωτός DN50 Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 10 Μειωτής πίεσης PN10atm κοχλιωτός τοποθετηµένος στο δίκτυο ύδρευσης για σύνδεση σε σωλήνα DN50, και µε το κόστος προµήθειας, µεταφοράς στο έργο και εγκατάστασης µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά συµπεριλαµβανοµένου του κόστους των εργατικών. Τιµή ενός τεµ 843,48 Τιµή εφαρµογής: οκτακόσια σαράντα τρία ευρώ και σαράντα οκτώ λε τά Α.Τ. 75 Μανόµετρο µε κρουνό εριοχής ενδείξεων 0-10atm 24

25 Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 31 Μανόµετρο περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm µε κάθε µικροϋλικό, την προµήθεια, την µεταφορά και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ενός τεµ. 35,00 Τιµή εφαρµογής: Τριάντα έντε ευρώ (35,00) ΑΤ. 76 Θερµόµετρο εµβα τίσεως, ένδειξης α ό 0 έως C Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 31 Θερµόµετρο εµβαπτίσεως, ευθύ ή γωνιακό, ένδειξης από 0 έως C µε τα µικροϋλικά, την προµήθεια, την µεταφορά και την εργασία για την εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Τιµή ενός τεµ. 18,00 Τιµή εφαρµογής: έκα οκτώ ευρώ (18,00) ΑΤ. 77 Χρωµατισµοί σωληνώσεων διαµέτρου έως 1ins Χρωµατισµοί γενικώς σωληνώσεων, του άρθρου 7774 έως 1ins. Τιµή ενός m ευρώ 3,87 Τιµή εφαρµογής: τρία και ογδόντα ε τά λε τά ΑΤ. 78 Χρωµατισµοί σωληνώσεων διαµέτρου α ό 1 ¼ έως 2ins Χρωµατισµοί γενικώς σωληνώσεων, του άρθρου έως 2 ins Τιµή ενός m ευρώ 6,39 Τιµή εφαρµογής: έξη και τριάντα εννέα λε τά Α.Τ. 79 Σιφώνι λαστικό δα έδου διαµέτρου Φ70 mm Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου, διαµέτρου Φ 70 mm πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο µε τα µικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών. Τιµή ενός τεµ. 25,00 Τιµή εφαρµογής: Είκοσι έντε ευρώ (25,00) Α.Τ. 80 Κάδος α οθήκευσης υ οχλωριώδους νατρίου µε αναδευτήρα χωρητικότητας 200lt Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν

26 Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 Κάδος αποθήκευσης υποχλωριώδους νατρίου µε αναδευτήρα χωρητικότητας 200lt µε τα µικροϋλικά, την προµήθεια, την µεταφορά και την εργασία για την εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Τιµή ενός τεµ. 650,00 Τιµή εφαρµογής: Εξακόσια ενήντα ευρώ (650,00) Α.Τ. 81 Συσκευή αντίστροφης ώσµωσης αραγωγής 100l/d Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν 9001 Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 Σύστηµα αντίστροφης ώσµωσης για εργαστήρια, παραγωγής 100l /d χαµηλής αγωγιµότητας. Συνοδεύεται από δεξαµενή αποθήκευσης 10l, από πρόφιλτρο στερεών, µεµβράνη και 4 φίλτρα, αντλία και µίκτη νερού. Με τα µικροϋλικά, την προµήθεια, την µεταφορά και την εργασία για την εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Τιµή ενός τεµ. 980,00 Τιµή εφαρµογής: Εννιακόσια ογδόντα ευρώ (980,00) Α.Τ. 82 Πιεστικό δοχείο χωρητικότητας 500l Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες 500l, µε τα στόµια πληρώσεως, εκκενώσεως και προσαγωγής αέρα, θυρίδα καθαρισµού, αυτόµατο τηρητή στάθµης, υδροδείκτη, ρυθµιστή πιέσεως πιεζοστάτου, µανόµετρο ενδείξεως πιέσεως, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα ύδατος και πεπιεσµένου αέρα, ρύθµιση και παράδωση σε πλήρη λειτουργία Τιµή ενός τεµ. 964,89 Τιµή εφαρµογής: Eννιακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα εννιά λε τά (964,89) 2. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΤ.83 Κεντρική κλιµατιστική µονάδα (ΚΚΜ1) διαχείρισης αέρα αροχής 7300m3/h, θερµικής α οδόσεως 35kW και ψυκτικής α οδόσεως 56Kw Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 33 Κεντρική κλιµατιστική µονάδα διαχείρισης αέρα παροχής 7300m3/h, θερµικής αποδόσεως 35kW και ψυκτικής αποδόσεως 56kW, αυτόµατη, συνδεόµενη σε BMS. Αποτελείται από: 26

27 κιβώτιο προφίλτρου αέρα, εναλλάκτη θερµότητας αέρα-αέρα απόδοσης >65%, τµήµα στοιχείων, ψυκτικό στοιχείο κατάλληλο για κρύο νερό θερµοκρασίας εισόδου 7 o C και εξόδου 12 ο C, θερµαντικό στοιχείο κατάλληλο για ζεστό νερό, λεκάνη συγκέντρωσης συµπυκνωµάτων, τµήµα ανεµιστήρων, φίλτρο τύπου «σακούλας». Οι ανεµιστήρες της κλιµατιστικής θα ελέχονται µε inverter και θα διαθέτουν υψηλή στατική πίεση 60mmΥΣ. Οι ανεµηστήρες της κλιµατιστικής θα προσκοµιστούν µε τα inverter και τους ελεγκτές που απαιτούνται για το VAV σύστηµα. Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται και κάθε είδους ελεγκτής ή πλακέτα που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία του VAV συστήµατος καθώς και το σύστηµα BY Bass. Με χαρακτηριστικά όπως προσδιορίζονται στο τεύχος ψυχροµετρικών υπολογισµών και στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που συνοδεύει τη µελέτη. Προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα, µε τα στηρίγµατα και λοιπά υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ενός τεµ ,00 Τιµή εφαρµογής: εκα έντε χιλιάδες ευρώ ΑΤ.84 Κεντρική κλιµατιστική µονάδα (ΚΚΜ2) διαχείρισης αέρα αροχής 6800m3/h, θερµικής α οδόσεως 30kW και ψυκτικής α οδόσεως 52kW Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 33 Κεντρική κλιµατιστική µονάδα διαχείρισης αέρα παροχής 6800m3/h, θερµικής αποδόσεως 30kW και ψυκτικής αποδόσεως 52kW, αυτόµατη, συνδεόµενη σε BMS. Αποτελείται από: κιβώτιο προφίλτρου αέρα, εναλλάκτη θερµότητας αέρα-αέρα απόδοσης >65%, τµήµα στοιχείων, ψυκτικό στοιχείο κατάλληλο για κρύο νερό θερµοκρασίας εισόδου 7 o C και εξόδου 12 ο C, θερµαντικό στοιχείο κατάλληλο για ζεστό νερό νερό θερµοκρασίας εισόδου 45 o C και εξόδου 40 ο C, λεκάνη συγκέντρωσης συµπυκνωµάτων, τµήµα ανεµιστήρων, φίλτρο τύπου «σακούλας». Οι ανεµιστήρες της κλιµατιστικής θα ελέχονται µε inverter και θα διαθέτουν υψηλή στατική πίεση 60mmΥΣ. Οι ανεµηστήρες της κλιµατιστικής θα προσκοµιστούν µε τα inverter και τους ελεγκτές που απαιτούνται για το VAV σύστηµα. Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται και κάθε είδους ελεγκτής ή πλακέτα που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία του VAV συστήµατος καθώς και το σύστηµα BY Bass. Με χαρακτηριστικά όπως προσδιορίζονται στο τεύχος ψυχροµετρικών υπολογισµών και στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που συνοδεύει τη µελέτη. Προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα, µε τα στηρίγµατα και λοιπά υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ενός τεµ ,00 Τιµή εφαρµογής: εκα έντε χιλιάδες ευρώ ΑΤ.85 Κεντρική κλιµατιστική µονάδα (ΚΚΜ3.1 ή ΚΚΜ3.2 ή ΚΚΜ3.3) διαχείρισης αέρα αροχής 10000m3/h, θερµικής α οδόσεως 30kW και ψυκτικής α οδόσεως 52kW Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 33 27

28 Κεντρική κλιµατιστική µονάδα διαχείρισης αέρα παροχής 10000m3/h, θερµικής αποδόσεως 30kW και ψυκτικής αποδόσεως 52kW, αυτόµατη, συνδεόµενη σε BMS. Αποτελείται από: κιβώτιο προφίλτρου αέρα, εναλλάκτη θερµότητας αέρα-αέρα απόδοσης >65%, τµήµα στοιχείων, ψυκτικό στοιχείο κατάλληλο για κρύο νερό θερµοκρασίας εισόδου 7 o C και εξόδου 12 ο C, θερµαντικό στοιχείο κατάλληλο για ζεστό νερό νερό θερµοκρασίας εισόδου 45 o C και εξόδου 40 ο C, λεκάνη συγκέντρωσης συµπυκνωµάτων, τµήµα ανεµιστήρων, φίλτρο τύπου «σακούλας». Οι ανεµιστήρες της κλιµατιστικής θα ελέχονται µε inverter και θα διαθέτουν υψηλή στατική πίεση 60mmΥΣ. Οι ανεµηστήρες της κλιµατιστικής θα προσκοµιστούν µε τα inverter και τους ελεγκτές που απαιτούνται για το VAV σύστηµα. Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται και κάθε είδους ελεγκτής ή πλακέτα που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία του VAV συστήµατος καθώς και το σύστηµα BY Bass. Με χαρακτηριστικά όπως προσδιορίζονται στο τεύχος ψυχροµετρικών υπολογισµών και στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που συνοδεύει τη µελέτη. Προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα, µε τα στηρίγµατα και λοιπά υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ενός τεµ ,00 Τιµή εφαρµογής: εκαέξι χιλιάδες τριακόσια ευρώ ΑΤ.86 Κεντρική κλιµατιστική µονάδα (ΚΚΜ4) διαχείρισης αέρα αροχής 6000m3/h, θερµικής α οδόσεως 25kW και ψυκτικής α οδόσεως 43kW Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 33 Κεντρική κλιµατιστική µονάδα διαχείρισης αέρα παροχής 10000m3/h, θερµικής αποδόσεως 25kW και ψυκτικής αποδόσεως 43kW, αυτόµατη, συνδεόµενη σε BMS. Αποτελείται από: κιβώτιο προφίλτρου αέρα, εναλλάκτη θερµότητας αέρα-αέρα απόδοσης >65%, τµήµα στοιχείων, ψυκτικό στοιχείο κατάλληλο για κρύο νερό θερµοκρασίας εισόδου 7 o C και εξόδου 12 ο C, θερµαντικό στοιχείο κατάλληλο για ζεστό νερό νερό θερµοκρασίας εισόδου 45 o C και εξόδου 40 ο C, λεκάνη συγκέντρωσης συµπυκνωµάτων, τµήµα ανεµιστήρων, φίλτρο τύπου «σακούλας». Οι ανεµιστήρες της κλιµατιστικής θα ελέχονται µε inverter και θα διαθέτουν υψηλή στατική πίεση 60mmΥΣ. Οι ανεµηστήρες της κλιµατιστικής θα προσκοµιστούν µε τα inverter και τους ελεγκτές που απαιτούνται για το VAV σύστηµα. Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται και κάθε είδους ελεγκτής ή πλακέτα που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία του VAV συστήµατος καθώς και το σύστηµα BY Bass. Με χαρακτηριστικά όπως προσδιορίζονται στο τεύχος ψυχροµετρικών υπολογισµών και στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που συνοδεύει τη µελέτη. Προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα, µε τα στηρίγµατα και λοιπά υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ενός τεµ ,00 Τιµή εφαρµογής: εκατέσσερις χιλίαδες οκτακόσια ευρώ ΑΤ.87 Κεντρική κλιµατιστική µονάδα (ΚΚΜ5) διαχείρισης αέρα αροχής 12500m3/h, θερµικής α οδόσεως 50kW και ψυκτικής α οδόσεως 85kW Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν

29 Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 33 Κεντρική κλιµατιστική µονάδα διαχείρισης αέρα παροχής 10000m3/h, θερµικής αποδόσεως 50kW και ψυκτικής αποδόσεως 85kW, αυτόµατη, συνδεόµενη σε BMS. Αποτελείται από: κιβώτιο προφίλτρου αέρα, εναλλάκτη θερµότητας αέρα-αέρα απόδοσης >65%, τµήµα στοιχείων, ψυκτικό στοιχείο κατάλληλο για κρύο νερό θερµοκρασίας εισόδου 7 o C και εξόδου 12 ο C, θερµαντικό στοιχείο κατάλληλο για ζεστό νερό νερό θερµοκρασίας εισόδου 45 o C και εξόδου 40 ο C, λεκάνη συγκέντρωσης συµπυκνωµάτων, τµήµα ανεµιστήρων, φίλτρο τύπου «σακούλας». Οι ανεµιστήρες της κλιµατιστικής θα ελέχονται µε inverter και θα διαθέτουν υψηλή στατική πίεση 60mmΥΣ. Οι ανεµηστήρες της κλιµατιστικής θα προσκοµιστούν µε τα inverter και τους ελεγκτές που απαιτούνται για το VAV σύστηµα. Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται και κάθε είδους ελεγκτής ή πλακέτα που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία του VAV συστήµατος καθώς και το σύστηµα BY Bass. Με χαρακτηριστικά όπως προσδιορίζονται στο τεύχος ψυχροµετρικών υπολογισµών και στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που συνοδεύει τη µελέτη. Προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα, µε τα στηρίγµατα και λοιπά υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ενός τεµ ,00 Τιµή εφαρµογής: εκαεννέα χιλίαδες οκτακόσια ευρώ ΑΤ.88 Κεντρική κλιµατιστική µονάδα (ΚΚΜ6) διαχείρισης αέρα αροχής 7700m3/h, θερµικής α οδόσεως 35kW και ψυκτικής α οδόσεως 70kW Κωδικός Άρθρου: ΑΤΗΕ Ν Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 33 Κεντρική κλιµατιστική µονάδα διαχείρισης αέρα παροχής 7700m3/h, θερµικής αποδόσεως 35kW και ψυκτικής αποδόσεως 70kW, αυτόµατη, συνδεόµενη σε BMS. Αποτελείται από: κιβώτιο προφίλτρου αέρα, εναλλάκτη θερµότητας αέρα-αέρα απόδοσης >65%, τµήµα στοιχείων, ψυκτικό στοιχείο κατάλληλο για κρύο νερό θερµοκρασίας εισόδου 7 o C και εξόδου 12 ο C, θερµαντικό στοιχείο κατάλληλο για ζεστό νερό νερό θερµοκρασίας εισόδου 45 o C και εξόδου 40 ο C, λεκάνη συγκέντρωσης συµπυκνωµάτων, τµήµα ανεµιστήρων, φίλτρο τύπου «σακούλας». Οι ανεµιστήρες της κλιµατιστικής θα ελέχονται µε inverter και θα διαθέτουν υψηλή στατική πίεση 60mmΥΣ. Οι ανεµηστήρες της κλιµατιστικής θα προσκοµιστούν µε τα inverter και τους ελεγκτές που απαιτούνται για το VAV σύστηµα. Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται και κάθε είδους ελεγκτής ή πλακέτα που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία του VAV συστήµατος καθώς και το σύστηµα BY Bass. Με χαρακτηριστικά όπως προσδιορίζονται στο τεύχος ψυχροµετρικών υπολογισµών και στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που συνοδεύει τη µελέτη. Προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα, µε τα στηρίγµατα και λοιπά υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ενός τεµ ,00 Τιµή εφαρµογής: εκαέξι χιλιάδες ευρώ ΑΤ.89 Κεντρική κλιµατιστική µονάδα (ΚΚΜ7) διαχείρισης αέρα αροχής 3500m3/h, θερµικής α οδόσεως 18kW και ψυκτικής α οδόσεως 20kW 29

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1. Ολα τα άρθρα που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Τ. : 27 ΑΤΗΕ Ν8392 Αποξήλωση σωληνώσεων Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 005 100,00% Αποξήλωση σωληνώσεων κάθε είδους και διαμέτρου μετά των εξαρτημάτων,στηριγμάτων,μονώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Τ. : 43 ΑΤΗΕ Ν8392 Αποξήλωση σωληνώσεων Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 005 100,00% Αποξήλωση σωληνώσεων κάθε είδους και διαμέτρου μετά των εξαρτημάτων,στηριγμάτων,μονώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm A.T.: 111 ΑΤΗΕ Ν8066.2.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00% Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως ήτοι εκσκαφή εις οιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθμός Μελέτης : 72/2011 A.T. : 108 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8578.8 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2010Δ Δήμος : ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Σύστημα κλιματισμού με VRV-INVERTER ισογείου Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:42/2011 Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Η.Φ.Η. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A.T.: 137 ΑΤΗΕ Ν8066.1.4.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ομβρίων

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Η/Μ Εργασιών

Τιμολόγιο Η/Μ Εργασιών ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ Θέση: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, Ο.Τ.290, ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ Τιμολόγιο Η/Μ Εργασιών A.T.: 68 ΑΤΗΕ Ν5001.4 Ηλεκτροπρεσσαριστές σχάρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι Ε Ρ Α Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Η Α Θ Η Ν Ω Ν Ι Ε Ρ Α Μ Ο Ν Η Κ Ο Ι Μ Η Σ Ε Ω Σ Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Υ Π Ε Ν Τ Ε Λ Η Σ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 01 ΑΤΗΕ 0Ν8043.001.002 Πλαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Βρεφονηπιακός Σταθμός Γαλιάς Δήμου Φαιστού ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ H/M EΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ H/M EΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου Προϋπολογισµός: 2.200.000,00 Χρηµατοδότηση: Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων, Έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ : 79 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.10.3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΣΗ: ΕΡΓΟ:.Κ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΩΝΙ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργο : Χώρος Υποδοχής Σπηλαίου Δράκου Αριθμός Μελέτης : 185/2011 A.T. : 76 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκλήρωση Α Φάσης κτηρίου φυτικής αραγωγής στο αγρόκτηµα του Α.Π.Θ.

Ολοκλήρωση Α Φάσης κτηρίου φυτικής αραγωγής στο αγρόκτηµα του Α.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο: Ολοκλήρωση Α Φάσης κτηρίου φυτικής αραγωγής στο αγρόκτηµα του Α.Π.Θ. Ολοκλήρωση Α Φάσης κτηρίου φυτικής αραγωγής στο αγρόκτηµα του Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων σε κτίρια του.θ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Α

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων σε κτίρια του.θ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Α ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ35/04-09-2013 ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων σε κτίρια του.θ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατομής Φ 500 mm σε απορρίμματα με εγκατεστημένο στη θέση γεωτρήσεως γεωτρύπανο.

Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατομής Φ 500 mm σε απορρίμματα με εγκατεστημένο στη θέση γεωτρήσεως γεωτρύπανο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ : 104 Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\15.06.01 Δήμος : ΚΩ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 ΟΙΚ-20.02 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΥΛΙΚΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Διεύθ.: Πλατεία Δημαρχείου 1 Ταχ. Κώδικας: 60100 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 19 /2014 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Α.Τ 1 ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 22mm. Κωδ. Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 (100,00%)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Α.Τ 1 ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 22mm. Κωδ. Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 (100,00%) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Α.Τ 1 ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 22mm. Κωδ. Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν

Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ.ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ.ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ.ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ. K.Μ. : Π 48/2015 ΠΡΟΫΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7 1.1 Δίκτυα Σωληνώσεων 7 1.2 Οργανα διακοπής, Ελέγχου και Ασφάλειας Δικτύων Σωληνώσεων 12 1.3 Μονώσεις σωληνώσεων 14 1.4 Είδη κρουνοποιϊας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΈΡΓΟ: Κατασκευή Υπαίθριου Χώρου Στάθμευσης Παν/μίου Μακεδονίας ΘΕΣΗ: Παν/μιο Μακεδονίας Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 1982ΣΕ04600002 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 92.000 ΕΥΡΩ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 328 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/212 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) Σελ. 1 από 87 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1.1. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Σωληνώσεις Τα κεντρικά δίκτυα για τη διακίνηση πόσιµου νερού και νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία: ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2011

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία: ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2011 ΕΡΓΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΥΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Α.Τ. Είδος εργασίας α/α Τιμολογ. Άρθρο Αναθεώρησης Μονάδα Ποσότητα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 1 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα