Η αποτελεσµατικότητα των Κοινωνικών ικτύων στην καταπολέµηση των διακρίσεων σύµφωνα µε το αρθρο 13 της Συνθήκης του Άµστερνταµ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1999-0650 Η αποτελεσµατικότητα των Κοινωνικών ικτύων στην καταπολέµηση των διακρίσεων σύµφωνα µε το αρθρο 13 της Συνθήκης του Άµστερνταµ"

Transcript

1 ΟικοΚοινωνία Πρωτοβουλία Πολιτών για την Κοινωνική Κατοικία και την υποστήριξη της Κοινωνικής ένταξης των Τσιγγάνων πολιτών ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑΤΟΣ : Ι ΡΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜ ΦΟΡΕΑ Σ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ : (ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦ Η) : ΝΠΙ ήµου Ν.Ιωνίας Μαγνησίας ΟΚΠΥ ( ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Παρέµβασης & Υγείας) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΙΚΟ Σ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ Προϊστάµενος Τοµέα Ισότητας & Απασχόλησης ΙΕΥΘΥΝΣΗ Χ. Λούλη & Εφέσου, Ν. ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ/FA X ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ Α ΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΜΑ ΤΟ ΟΤΗΘΗΚΕ : Το Γραφείο ΡΟΜ αποτελεί δοµή «οµπρέλα» που δηµιουργήθηκε στα πλαίσια του ΟΚΠΥ του ήµου Ν. Ιωνίας µε σκοπό την µόνιµη εφ αρµογή ολιστικού χαρακτήρα παρεµβάσεων για τους Τσιγγάνους της περιοχής του Αλιβερίου στο ήµο Νέας Ιωνίας Μ αγνησίας. Η δράση λειτουργεί µε τη λογική των Global Grants, δηλαδή συγκέντρωση όλων των πόρων και των συνεργασιών σε ένα βασικό σκοπό την άρση του αποκλεισµού των Τσιγγάνων του Αλιβερίου ο οποίος υλοποιείται σιγά-σιγά µε βάση ένα ολοκληρωµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα της Αυτοδιοίκησης που καταρτίσθηκε πρώτη φ ορά το Για το σκοπό αυτό ο ΟΚΠΥ έχει εντάξει τις δράσεις του σε περισσότερες από µία συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις. Από το 1998 και µετά, οι δράσεις σχηµατοποιήθηκαν σε τοπικό Ολοκληρωµένο Επιχειρησιακό σχέδιο δράσεων ενάντια στον αποκλεισµό των Τσιγγάνων, το οποίο µε τροποποιήσεις εντάχθηκε στον επιχειρησιακό σχεδιασµό της Περιφ έρειας Θεσσαλίας µε βάση το Εθνικό Σχέδιο δράσης για τους Έλληνες Τσιγγάνους. Μ έχρι σήµερα οι δράσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου, έχουν χωρίς διακοπής της δράσης- χρηµατοδοτηθεί από:

2 - Το INTEGR A, Multi Roma Action Hellas, µε την ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Πληροφόρησης Τσιγγάνων - Πόρους τ ου ήµου Ν. Ιωνίας (Ειδική προγραµµατική Σύµβαση µε το Υπουργείο Εσωτερικών) - ράσεις ενάντια στον Αποκλει σµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 5, VP Η αποτελεσµατικότητα των Κοινωνικών ικτύων στην καταπολέµηση των διακρίσεων σύµφωνα µε το αρθρο 13 της Συνθήκης του Άµστερνταµ -Εθνικό Σχέδι ο ράσης για τους Έλληνες τ σιγγάνους, αγοράσθηκε εξοπλισµός, γη και τα λυόµενα µέσα στον οικισµό, στα οποία στεγάσθηκαν µε µόνιµο τρόπο οι υπηρεσίες προς τους Τσιγγάνους - BUILDING BRIDGES WAL(OR)KING TOGETHER, δράσεις διακρατικής συνεργασίας κυρίως, χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5 - EPEAEK I, «Ένταξη των Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο -Συνοδευτικές Υπηρεσίες Α κύκλος, ΕΠ Απασχόληση & Επαγγ. Κατάρτιση ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, πρόγραµµα ενταγµένο στις ΤΠΑ της Νέας Ιωνίας µε χρηµατοδότηση από το Γ ΠΕΠ Θεσσαλίας - Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Υπέρ Ανέργων µε Πολιτισµικές Ιδιαιτερότητες (Τσιγγάνοι - Έλληνες Μουσουλµάνοι), χρηµατοδότηση από το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, ΕΠ «Απασχόληση & Επαγγελµατική Κατάρτιση» -Συνοδευτικές Υπηρεσίες Β κύκλος, ΕΠ Απασχόληση & Επαγγ. Κατάρτιση ΟΜΑ Α ΣΤΟΧΟΣ : Τσιγγάνοι της περιοχής Αλιβερίου Τσιγγάνοι της Περιοχής Προσφ υγικών Κάτοικοι της περιοχής ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΦΕΛ ΟΥΜΕΝΩΝ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Τρέχων πρόγραµµα: ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, προϋπ Ευρώ ΧΡΟΝΟΛ ΟΓΙΑ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α ΠΟ ΕΩΣ) : Συνολική διάρκεια ως σήµερα : 9 έτη Συνολική ιάρκεια ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ: 2 έτη

3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ : (ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΑ ΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Α ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΡΕΙΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ -ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΥΠΑΡΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Α ΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ κλπ) Α στικός χώρος. Η περιοχή των Τσιγγάνων του Αλιβερίου διαθέτει κοινωνικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά αποκλεισµού: το 95% των κατοίκων είναι Τσιγγάνοι ενώ περικλείεται από την οδό που συνδέει τη Νέα Ι ωνία µε τα Μελισσιάτικα, τον χείµαρρο Ξηριά και τη σιδηροδροµική γραµµή Βόλου-Λάρισας. Η µισή κατοικηµένη περιοχή στη νότια όχθη του Ξηριά είναι ενταγµένη στο σχέδιο πόλης, αλλά µε ηµιτελείς δηµόσιες υποδοµές, ενώ η υπόλοιπη κατοικηµένη περιοχή είναι δοµηµένη αυθαίρετα µε βασικές ελλείψ εις υποδοµών που αναφ έρονται π.χ. στις συµβάσεις Habitat I & ΙΙ. (π.χ. νερό, αποχέτευση, αντιπλυµηρικά έργα, κτλ). Το ποσοστό αλφαβητισµού των κατοίκων ανέρχεται στο 75-80%, µε σηµαντικά ποσοστά σχολικής διαρροής. Πάνω από 300 οικογένειες δηλώνουν εισόδηµα µέχρι ευρώ ενώ συντριπτικό ποσοστό των κατοίκων καλύπτεται ασφ αλιστικά από το ταµείο Απόρων της νσης Πρόνοιας της Νοµ. Αυτοδ. Μαγνησίας. Υγειονοµικά, δεν παρατηρείται η συνήθης υγειονοµική εικόνα των µετακινούµενων πληθυσµών µιας και πρόκειται για ηµιεγκατεστηµένη κοινότητα Τσιγγάνων, αλλά οι καταγραφές του Γραφ είου ΡΟΜ τόσο παλιότερα όσο και τώρα στα πλαίσια των ενεργειών του Ιατροκοινωνικού κέντρου έχουν καταγράψει σηµαντικές αδυναµίες πρόσβασης ακόµη και στις παροχές υγείας της ελληνικής πολιτείας, άγνοια σε θέµατα πρόληψης υγείας, υπερκατανάλωση φαρµάκων συχνά ακατάλληλων, ληγµένων ή «αντιγράφων», καθώς και διάδοση των ψ υχοφαρµάκων και του αλκοόλ ιδιαίτερα στις γυναίκες, τα τελευταία χρόνια. Επαγγελµατικά υπάρχει ορατός ο κίνδυνος διολίσθησης σε µεγαλύτερο αποκλεισµό από την αγορά εργασίας λόγω κορεσµού του µοναδικού επαγγέλµατος που ασκούν οι Τσιγγάνοι της περιοχής του πλανόδιου λιανεµπορίου και ιδιαίτερα αυτού µε χαρακτηριστικά παράνοµης πώλησης στις παρυφές των λαϊκών αγορών. Συγκοινωνιακά η περιοχή δεν καλύπτεται σχεδόν από αστική γραµµή, ενώ η ανυπαρξία αριθµοδότησης και σηµατοδότησης των οδών, αλλά και οι προκαταλήψεις ή οι δικαιολογηµένοι φ όβοι των ταχυδροµικών υπαλλήλων δυσχεραίνει την επικοινωνία της περιοχής ακόµη και µ αυτό τον τρόπο. Υπάρχει µεγάλο ποσοστό µονογονεϊκών νοικοκυριών, ιδιαίτερα µεταξύ των πιο αδύναµων οικονοµικά οικογενειών της περιοχής, ενώ στεγαστικά πάνω από 550) οικογένειες (50% του πληθυσµού θεωρούνται επιλέξιµοι δανειοδότησης µε βάση την ειδική νοµοθεσία για τους Έλληνες Τσιγγάνους ΥΠΑΡΞΗ ΠΡΟΜΕΛ ΕΤΗΣ ΜΕΛ ΕΤΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ; (ΑΝ ΝΑ Ι ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ Α ΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ) Επιχειρησιακό σχέδιο για την αναµόρφωση της ποιότητας ζωής των Τσιγγάνων του Αλιβερίου, συντάχθηκε πρώτη φορά το και αναµορφώθηκε το 2002 και το Ενσωµατώνει - προγενέστερες µελέτες, π.χ. πανεπ. Θεσσαλίας, ήµου Μ ενεµένης - τα συµπεράσµατα του 4 ου και 5 ου συνεδρίου του ικτύου ΡΟΜ - Το Εθνικό Επιχειρησιακό σχέδιο για τους Έλληνες Τσιγγάνους - Το ΕΣ ΕΝ του 2005.

4 Χωρίζεται σε ενότητες - Αστικοδηµοτική τακτοποίηση (ολοκληρώθηκε και παρακολουθείται) - Κατοικία (υλοποιείται) - Εκπαίδευση (υλοποιείται µε ίδια µέσα και συγχρηµ. προγράµµατα και συνεργασίες) - Κοινωνική Φροντίδα (υλοποιείται ως βασικός άξονας) - Πρόσβαση στην Υγεία (υλοποιείται) - Απασχόληση (υλοποιείται µέσα από διάφ ορα προγράµµατα) ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Α ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑΤΟΣ - ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΟΛΟΚΛ ΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ : ΝΑ Ι ΟΧΙ (Α Ν ΝΑΙ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ : ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΥΝΑ ΠΤΕΤΑΙ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ) Βλ. παρ. - Α ΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΟΛ ΙΤΙΚΗ : ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ : ΝΑΙ ΟΧΙ - ΣΤΟΧΟΙ : 1. Ισότιµα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώµατα - Εφ αρµογή του αρθ. 13 της συνθήκης του Άµστερνταµ (και της αντίστοιχης διάταξης του Ευρωσυντάγµατος) 2. Ισότιµη πρόσβαση των κατοίκων σε αγαθά και υπηρεσίες 3. Άρση του Αποκλεισµού από την αγορά εργασίας 4. Τεκµηρίωση και καταγραφή της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής - ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΣΤΟΧΟΥ : - Το γραφ είο ΡΟΜ αποτελεί πια τµήµα του οικισµού και οι απασχολούµενοι σε αυτό ιδιαίτερα µέλη του. - Γίνεται τόσο σε επίπεδο δουλειάς πεδίου όσο και κοινωνικής υπηρεσίας - Συστηµατική και µόνιµη παρουσία ενδιαµέσου - Ο ικονοµικά κίνητρα (δάνεια, βιβλιάρια απορίας, ένταξη σε προγράµµατα κατάρτισης και απασχόλησης) - ιαµεσολάβησης σε υπηρεσίες όταν οι κάτοικοι δεν το επιτυγχάνουν µε ίδια µέσα - Συνηγορία σε εξαιρετικές περιπτώσεις. - ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η ΡΑ ΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ : - Βλ.παρ. στην περιγραφ ή ενεργειών του επιχειρησιακού σχεδίου. Ό λες οι ενέργειες υλοποιούνται. Τα δυο τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί νέες όπως - ηµιουργική απασχόληση παιδιών µε µεγάλη επιτυχία - Κατάρτιση γυναικών σε θέµατα κοινωνικής οικονοµίας, συνεταιριστικής δράσης - Προληπτικό ιατρείο σε καθηµερινή βάση - Έρευνες επιδηµιολογικής φύσης και κοινωνικής µορφολογίας - ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Αλιβέρι δήµου Νέας Ι ωνίας σε συγκρότηµα 6 λυοµένων

5 - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΠΑ Ι ΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑ ΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑΤΟΣ : Έχουν πραγ µατοποιηθεί: -Σεµινάριο επιµόρφωσης µεντιέϊτορ στα πλαίσια του Ιντέγκρα -Σεµινάριο για θέµατα ποιότητας για τα στελέχη. Λειτουργεί σύστηµα ποιότητας στο χώρο (EFQM) -Εισαγωγικό σεµινάριο για τα νέα στελέχη που προστέθηκαν µε την έναρξη του Ιατροκοινωνικού Κέντρου - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ / ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ : (ΠΟΙΟΥΣ, ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ): ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, προµήθεια εµβολίων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, άνεια, αστικά και πολιτικά δικαιώµατα, κτλ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ιανοµή πλεονάζοντος ρουχισµού από τις αποθήκες του στρατού ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Σ, εποπτεύουσα αρχή ΕΠ Τσιγγάνων, ιαχειριστική αρχή Ιατροκοινωνικού Κέντρου ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, Αστικοδηµοτικά, Κατοικία, Άδειες Λαϊκής ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, άδειες λαϊκής ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, θέµατα αδειών, διπλωµάτων, επιτροπές συντάξεων, κτλ ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, Βιβλιάρια απορίας, επιδόµατα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ Σ, εποπτεύουσα αρχή ΚΕΕ, υλικό επιµόρφωσης ΟΑΕ, ένταξη ανέργων ΚΨΥ, θέµατα ψ υχικής υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ, προµήθεια υλικού ΕΦΟΡΙΑ, συχνότατη επικοινωνία για φορολογική τακτ. κατοίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛ ΙΤΙΣΜΟΥ, σπίτια πολιτισµού ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑ ΝΙΣΜΟΙ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, επισκέψ εις Αµερικανών φοιτητών, πρακτική παιδαγωγών ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ, πρακτική Κοινωνικών Λειτουργών 10 Ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑ Σ ΙΩΝΙΑΣ, ιευκόλυνση πρόσβασης, ενθάρρυνση των κατοίκων, φροντιστηριακή βοήθεια, δηµιουργική απασχόληση ΚΕΚ ΥΝΑ ΜΙΚΗ, ενέργειες κατάρτισης στο χώρο ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΥΡ. ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΘΕΑ, κοινή έρευνα για διάδοση εξαρτησιογόνων και διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες απεξάρτησης ΕΕΤΑΑ, Θέµατα σχεδιασµού δράσεων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, θέµατα δικαιωµάτων ΑΝΚΑ, ενέργειες συνοδευτικών υπηρεσιών ΟΥΚ, συντονισµός Ιατροκοινωνικών Κέντρων ευρύτερης περιοχής ΑΛΛΑ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, συντονισµός ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ, συµµετοχή στις ενέργειες της Ε.Π. στα πλαίσια του δικτύου SASTIPEN ΣΥΛΛΟΓΟΙ και ΜΚΟ ΙΚΤΥΟ ΡΟΜ πολύπλευρη συνεργασία, π.χ. καταγραφ ές, παρουσιάσεις, συντονισµός δράσεων ΟΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΑ, πρόγραµµα Μ ΚΟ

6 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, ιανοµή τροφίµων ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΛ ΕΩΝ, Επισκέψεις ανταλλαγές και φ ιλοξενία παιδιών ΕΛΛ ΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΣΩΣΗΣ, τρόφ ιµα - ΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑ ΣΙΑ : (ΑΝ ΝΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΑΚΡΑ ΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑ ΣΙΑ Σ ΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑ ΣΙΕΣ, επισκέψ εις, ανταλλαγές έρευνες από διάφορους διακρατικούς εταίρους, πχ Κοινωνική Υπηρεσία του ήµου της BOTKYRKA, Σουηδία, ανταλλαγή και κοινή εφαρµογή του «Ο ικογενειακού Συµβουλίου» ως µεθόδου κοινωνικής εργασίας µε την οικογένεια Οργάνωση Antares 2000, κτλ, εφαρµογή διακρατικού προγράµµατος, έρευνα για τη θέση της γυναίκας ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΑΞΙΟΛ ΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ : /2.000= ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑ ΣΙΩΝ : - Προώθηση συλλόγου και διευκόλυνση εποπτεία και εκπαίδευση στη λειτουργία συλλόγου και διενέργεια δηµοκρατικών εκλογών και σύνταξης καταστατικού - Προώθηση στη συµµετοχή στη διαβούλευση της Περ. Θεσσαλίας για το ΚΠΣ - Συµµετοχή σε ενέργειες διαβούλευσης της.α. του Υπουργείου Απασχόλησης εν όψει του ΚΠΣ - ιαβούλευση κατοίκων µε πολιτικά πρόσωπα στο Αλιβέρι - ιαβούλευση κατοίκων µε δηµ. Αρχή στο ηµαρχείο -Εκδηλώσεις δηµιουργικής απασχόλησης στο δρόµο µε συµµετοχή των κατοίκων - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ : Είναι πάρα πολλές στα 8-9 χρόνια της δράσης για να αναφ ερθούν εδώ. Ενδεικτικά - ηµόσια παρουσίαση του Επιχ. Σχεδίου - ηµιουργία και διανοµή 5 αφισών, καρτών, τριπτύχων και εντύπων για θέµατα άρσης τους αποκλεισµού των Τσιγγάνων και των δραστηριοτήτων -Παρουσίαση της δράσης σε 3 διακρατικές συναντήσεις του ικτύου Sastipen - Παρουσίαση των προβληµάτων του Ο ικισµού σε 2 συνέδρια του δικτύου ΡΟΜ -Παρουσίαση από το ήµο Νέας Ιωνίας των ενεργειών στο Αλιβέρι στα πλαίσια του EuroPan - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ : -Συµµετοχή σε 3 αντιρατσιστικά φεστιβάλ -ΣΥΝΤΑ ΧΘΗΚΕ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ); ΝΑΙ ΟΧΙ

7 Με βάση το σύστηµα ποιότητας η δράση αξιολογείται εσωτερικά -Συναντήσεις οµάδας έργου -Με εβδοµαδιαίες συναντήσεις τοµέα -Με τριµηνιαίες αξιολογικές εκθέσεις - ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Α ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ; ΝΑ Ι ΟΧΙ (ΑΝ ΝΑ Ι Α ΝΑΦΕΡΕΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Α ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ ΕΣΜΑΤΑ (ΣΤΟΥΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ) : - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑ ΖΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, Α ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ κλπ) : - 3 µόνιµες θέσεις εργασίας, µιας εκ των οποίων αναφέρεται στη θέση της Μεντιέϊτορ - 4 επιπλέον θέσεις εργασίας ορισµένου χρόνου - Πλήρης αστικοδηµοτική τακτοποίηση των κατοίκων -βελτιωµένη Υγειονοµική εικόνα -Σύνδεση µε υπηρεσίες υγείας -Σύνδεση και στήριξη δανειοδότησης, 300 άτοµα απέκτησαν κατοικίες - 40 γυναίκες εντάχθηκαν σε προγράµµατα κατάρτισης - αυξήθηκε θεαµατικά η συµµετοχή των παιδιών στο σχολείο - υπηρεσίες βοήθεια στο σπίτι από το ΟΚΠΥ στον οικισµό µε υπόδειξη του γραφ είου -λήψη αποζηµίωσης από παράτυπα φυλακισµένο κάτοικο -Λήψη αδειών οδήγησης, λαϊκής, κτλ - Κοινόχρηστες βρύσες από το δήµο Νέας Ιωνίας - Βοήθεια στα ΕΛΤΑ και φιλοξενία για την διανοµή ταχυδροµείου - Συνεχής ένταξη στα προγράµµατα ΝΕΕ του ΟΑΕ - ΠΑΡΑ πολλά παιδιά στα εργαστήρια δηµιουργικής απασχόλησης - Εµβολιασµοί, εξετάσεις, τεστ ΠΑΠ - Παραγωγή υλικού τεκµηρίωσης, βίντεο, φωτογραφίας, κτλ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : - Στα πλαίσια εφαρµογής συνοδευτικών υπηρεσιών Α κύκλος επιδοτήθηκαν 75 άτοµα - Στα πλαίσια Β κύκλου θα ενταχθούν 50 άτοµα. - ΣΥΣΤΑ ΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : - ΣΥΣΤΑ ΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ : Προωθείται η σύσταση συνεταιρισµού από 20 γυναίκες. Έχει προγραµµατισθεί η επίσκεψ η σε 2 γυναικείους συνεταιρισµούς (φεβρ. 2007)

8 - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (π.χ. ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑ Σ ΟΑΕ, Τ.Ε.Ε.) 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) : - Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑ ΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΩΦ ΕΛ ΗΣΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ; ΑΝ ΝΑ Ι ΠΩΣ; - ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ? ΑΝ ΝΑ Ι ΠΩΣ ΠΟΙΕΣ; - ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ; (ΑΝ ΝΑ Ι, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ)

ΟικοΚοινωνία Πρωτοβουλία Πολιτών για την Κοινωνική Κατοικία και την υποστήριξη της Κοινωνικής ένταξης των Τσιγγάνων πολιτών ΕΝΤΥΠΟ ΚΑ ΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ και πληθυσμών που διαμένουν σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους οικισμούς της Περιφέρειας ΑΜΘ

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ και πληθυσμών που διαμένουν σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους οικισμούς της Περιφέρειας ΑΜΘ Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ και πληθυσμών που διαμένουν σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους οικισμούς της Περιφέρειας ΑΜΘ ΕΔΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΔ Α.Ε. Ομάδα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία. ιερεύνηση αναγκών για στήριξη τοποθέτησης στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Ε. Π «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 18 ηµιουργία δικτύου/ων κοινωνικών φορέων, φορέων επιχειρηµατικότητας, µη κυβερνητικών οργανισµών και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κωδικός Παραδοτέου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 2 ΑΘΗΝΑ Σεπτέµβριος 2003 Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ Α) 2003 Το ΕΣ Α 2003 ουσιαστικά αποτελεί σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΡΑΜΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΡΑΜΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ BHMA Επισκεφθείτε την ανανεωµένη ιστοσελίδα µας: www.sylpoldramas.org.gr ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ Επισκεφθείτε την ανανεωµένη ιστοσελίδα µας: www.sylpoldramas.org.gr ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας.

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας. 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Υπάρχουσα κατάσταση Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον τόπο συγκέντρωσης του κύριου όγκου των υπηρεσιών υγείας πρόνοιας καθώς και του ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 1. Γενικά. 2. Άσκηση αρµοδιοτήτων

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 1. Γενικά. 2. Άσκηση αρµοδιοτήτων ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1. Γενικά Η άσκηση των αρµοδιοτήτων του ήµου Καλαµάτας πραγµατοποιείται,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα

Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Συνοπτική περιγραφή Bασιλεία Βρετάκου Παναγιώτης Ρουσέας Cedefop Reference series; 50 Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 72 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΟΜΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Των Ευστρ. Χατζηχαραλάµπους, Aλ. Kατσαρού, Xρ. Kοτρώτσου 1. ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 1 1.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα