ράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες»,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες»,"

Transcript

1 Α/Α Αίτησης (Φωτογραφία) ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες», Κατηγορία Παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού», Θεµατικός Άξονας Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών» ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου/ας Ωφελούµενου/νης Τίτλος Πράξης: Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ): Τόπος Υλοποίησης: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ/ΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα Τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση είναι εµπιστευτικά και συνιστούν µέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της πράξης. Η επεξεργασία των σχετικών στοιχείων θα συνεισφέρει στην βελτιστοποίηση της λειτουργικής οργάνωσης της πράξης και στην προσαρµογή του περιεχοµένου της στις ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελούµενων. Οι πληροφορίες που περιέχει η αίτηση δε δηµοσιοποιούνται και πρόσβαση σε αυτές έχουν µόνο πρόσωπα που εµπλέκονται στη διαδικασία επιλογής των ωφελούµενων. Ελλιπής συµπλήρωση της αίτησης δε γίνεται αποδεκτή. Ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ µ ε γ ι α τ η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α σ α ς Σελίδα 1 από 6

2 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ (συµπληρώνεται από τον υποψήφιο/α ωφελούµενο/η) 1. ΕΠΩΝΥΜΟ: 2. ΟΝΟΜΑ: 3. ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: 4. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: /νση Κατοικίας: οδός.αριθµός Τ.Κ. Πόλη ήµος: Τηλ. Κατοικίας Κινητό: 6. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ηµέρα/µήνας/έτος): / / 7. ΦΥΛΟ: Άνδρας Γυναίκα 8. ΑΡΙΘ. ΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: 9. ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 10. ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 11. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Φ.Μ.): 12..Ο.Υ: 13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ (προσοχή συµπληρώνεται µόνο σε περίπτωση που υπάρχει ατοµικός αριθµός µητρώου): 14. ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 15. ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: 16. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Αγαµος/η Εγγαµος/η Πολύτεκνος Χήρος/α ιαζευγµένος/η Τέκνο Πολύτεκνης Οικογένειας Τέκνο Μονογονεϊκής Οικογένειας Προστατευόµενο / Υποστηριζόµενο Μέλος Οικογένειας Τέκνο Γονέων µε Αναπηρία Άλλο 17. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ ΙΩΝ : (χωρίς αναπηρία) 19. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: (µε αναπηρία) Μηδενικό (0): : : : και άνω: 18. ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ: 20. ΕΙ ΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ: Ιδιόκτητη Κατοικία Ενοικιαζόµενη Κατοικία Φιλοξενούµενος/η ιαµονή σε Ξενώνα ιαµονή σε Ίδρυµα Άστεγος/η ιαµονή σε Ξενοδοχείο ιαµονή σε Κατάλυµα 21. Ηµερ/νία Έκδοσης (Τελευταίας) Κάρτας Ανεργίας ΟΑΕ (ηµέρα/µήνας/έτος): / / 22. Παίρνετε επίδοµα ανεργίας από τον ΟΑΕ ; Ναι Όχι 23. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 24. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: Σελίδα 2 από 6

3 25. Εκπαιδευτικό επίπεδο στο οποίο ο/η υποψήφιος/α ανήκει: Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ηµοτικό Γυµνάσιο Λύκειο Ι.Ε.Κ. Τ.Ε.Ι. Α.Ε.Ι. Άλλο Έτος Αποφοίτησης: Βαθµός Απολυτηρίου / Πτυχίου 26. Γνώση Αγγλικής (ή/και άλλης ξένης) Γλώσσας: (σηµειώσατε x) NAI OXI Αν ΝΑΙ, σηµειώστε Επίπεδο και αναγνωρισµένο αποδεικτικό: Άριστη Γνώση Πολύ Καλή Γνώση Καλή Γνώση Αποδεικτικό Γνώσης Αγγλικής (ή/και άλλης ξένης) Γλώσσας: 27. Γνώση διερµηνείας νοηµατικής γλώσσας (στην ελληνική ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα): (σηµειώσατε x) NAI OXI Αν ΝΑΙ, σηµειώστε γλώσσα, επίπεδο και σχετικό πιστοποιητικό: Γλώσσα: Άριστη Γνώση Πολύ Καλή Γνώση Καλή Γνώση Αποδεικτικό / Πιστοποιητικό : 28. Γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ): (σηµειώσατε x) NAI OXI Αν ΝΑΙ, συµπληρώστε τον Τίτλο Πιστοποιητικού: 29. Έχετε συµµετάσχει σε επιδοτούµενα προγράµµατα κατάρτισης ή/και σχέδια ολοκληρωµένων παρεµβάσεων στο παρελθόν ; NAI OXI Αν ΝΑΙ, παρακαλούµε συµπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα µε τα στοιχεία των προηγούµενων προγραµµάτων κατάρτισης και των σχεδίων ολοκληρωµένης παρέµβασης που έχετε παρακολουθήσει (ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο): Αντικείµενο κατάρτισης / σχεδίου ολοκληρωµένης παρέµβασης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ιάρκεια (σε ώρες) Φορέας Υλοποίησης Χρονική Περίοδος Σελίδα 3 από 6

4 30. Έχετε εργαστεί στο παρελθόν σε θέσεις συναφείς µε το αντικείµενο της Πράξης; NAI OXI Αν ΝΑΙ, σηµειώστε όλες τις θέσεις εργασίας που έχετε απασχοληθεί (και την άτυπη απασχόληση) ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη Ειδικότητα /Θέση εργασίας Επιχείρηση (αναφέρατε δραστηριότητα) Χρονική περίοδος Λόγος διακοπής 31. Με ποιους τρόπους αναζητάτε απασχόληση: Μέσω γνωστών & φίλων Internet Εφηµερίδες Γραφεία Προώθησης Κ.Ε.Κ. Απευθείας στον εργοδότη Ιδιωτικά γραφεία Γραφεία σταδιοδροµίας σχολών ΟΑΕ /ΚΠΑ Άλλο (αναφέρατε) 32. Με ποια µορφή εργασίας θα επιθυµούσατε να απασχοληθείτε µέσα από την συµµετοχή σας στην παρούσα Πράξη; 1. Σύσταση Νέας Ατοµικής Επιχείρησης ή άλλης επιχείρησης (λ.χ. Ο.Ε., Ε.Ε.) 2. Σύσταση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης 3. Απασχόληση σε Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τουριστικό κλάδο. 33. Ποιον τύπο απασχόλησης θα προτιµούσατε επιθυµούσατε; Α. Τύπος Απασχόλησης Β. Ωράριο Απασχόλησης Πλήρης Απασχόληση Πρωινή Απασχόληση Μερική Απασχόληση Νυχτερινή Απασχόληση Απογευµατινή Απασχόληση Με Βάρδιες Ο,τιδήποτε 34. Ποια επιπλέον επαγγελµατικά εφόδια θεωρείτε ότι θα σας διευκόλυναν στην ένταξή σας στην αγορά εργασίας; Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Εξειδικευµένες Γνώσεις Ξένες γλώσσες Προϋπηρεσία Πτυχίο/Μεταπτυχιακό Άλλο (αναφέρατε): Σελίδα 4 από 6

5 35. Αναφερθείτε στους λόγους για τους οποίους θέλετε να συµµετάσχετε στην παρούσα πράξη (δηλώστε έως τρεις απαντήσεις κατά σειρά σπουδαιότητας µε 1,2,3) Οικονοµικοί λόγοι Ενδιαφέρον για το αντικείµενο της πράξης Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου ιευκόλυνση εύρεσης εργασίας ιεύρυνση γνώσεων και αναβάθµιση δεξιοτήτων Άλλο (αναφέρατε) Εξειδίκευση στο αντικείµενο της πράξης 36. Πώς πληροφορηθήκατε για την ύπαρξη του παρόντος έργου; ΚΠΑ/ΟΑΕ Τηλεόραση Εταίροι Αν.Σύµπραξης Ραδιόφωνο Γνωστοί/φίλοι Εφηµερίδα Γραφεία ιασύνδεσης Internet Άλλο (αναφέρατε) : 37. ικαιολογητικά Συµµετοχής: Παρακαλώ για την έγκριση της συµµετοχής µου στις δράσεις που περιλαµβάνει η Πράξη. Συνηµµένα υποβάλλω τα παρακάτω δικαιολογητικά: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 1. Αίτηση συµµετοχής 2. Πρόσφατη Φωτογραφία 3. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 4. Έγγραφο πιστοποίησης διαµονής ή σχετική Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/ Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή σχετική Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/ Αντίγραφο Κάρτας εγγραφής στις καταστάσεις ανέργων (Ε.Κ.Ο.) του ΟΑΕ (Τελευταία κάρτα σε ισχύ στην οποία φαίνεται η ηµερ/νία εγγραφής του ανέργου). 7. Αντίγραφο εγγράφου πιστοποίησης αναπηρίας 8. Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σηµειώµατος της εφορίας ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (εφόσον υπάρχουν) 9. Αντίγραφο απολυτηρίου κατά περίπτωση βαθµίδας εκπαίδευσης / πτυχίου σπουδών / πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών / πιστοποιητικού γνώσης διερµηνείας νοηµατικής γλώσσας 10. Αντίγραφα βεβαιώσεων παρακολούθησης προγραµµάτων κατάρτισης 11. Αντίγραφα βεβαιώσεων επαγγελµατικής εµπειρίας σε συνάφεια µε το αντικείµενο της Πράξης Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, βεβαιώνω την ακρίβεια των ανωτέρω αναφεροµένων στοιχείων. Επίσης, δηλώνω ότι συγκατατίθεµαι για την συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών δεδοµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα». Πόλη: Αθήνα Ηµεροµηνία: / / 2012 Υπογραφή Σελίδα 5 από 6

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ Παρατηρήσεις Στελέχους: (** δε συµπληρώνεται από τον/την υποψήφιο/α) Σελίδα 6 από 6

«Κοινωνία της Πληροφορίας» «Κατάρτιση εργαζόµενων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ»

«Κοινωνία της Πληροφορίας» «Κατάρτιση εργαζόµενων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Α Ι Τ Η Σ Η Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ω Ν Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «Κοινωνία της Πληροφορίας» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

για το Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας

για το Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ (Επώνυµο Όνοµα:) για το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ 3 : «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» Η πράξη Ολοκληρωμένη Τοπική Δράση για την Κοινωνική και Εργασιακή Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων του Δήμου Αμαρουσίου υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ.. για την πράξη: «Στήριξη ανέργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» κωδικός ΟΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Η Πράξη «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» Επιχειρήσεις Και Κέντρα Εστίασης»

για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» Επιχειρήσεις Και Κέντρα Εστίασης» ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ. για το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΡΓΟ «Προκατάρτιση - Κατάρτιση σε ειδικές περιοχές της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. ΟΤΑ, Συντονιστής Εταίρος Περιφέρεια Πελοποννήσου Πελοπόννησος ΚΣΣΑ Δήμος Βόρειας Κυνουρίας Δήμος Νότιας Κυνουρίας Δήμος Ευρώτα Δήμος Μονεμβασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΨΥΧΙΚΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ www.topsagfp.gr Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας»

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας» Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ../../.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ:../../.. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιολδάση 2 & Ρουμπέση, Αθήνα, T.K. 11744, Τ: 2109273118, F: 2109273119, E: asset@asset-tec.gr, Πληρ.: Α.Καντιδάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

Γιολδάση 2 & Ρουμπέση, Αθήνα, T.K. 11744, Τ: 2109273118, F: 2109273119, E: asset@asset-tec.gr, Πληρ.: Α.Καντιδάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ Στην Πράξη: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ν. Ρεθύμνου «Δίκτυο Αλληλεγγύης» - Έντυπο αίτησης Σελίδα 1 από 7 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ. «Ανακυκλω - ΖΩ»

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ. «Ανακυκλω - ΖΩ» (φωτογραφία) «Δίκτυο Τοπικών Φορέων για την Δημιουργία Απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο τομέα της ανακύκλωσης» Έργο ΤΟΠΕΚΟ: «Ανακυκλω - ΖΩ» Συντονισμός Διαχείριση: BEE GROUP ΑΕ Παλαιολόγου 19,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των «Τοπικών Σχεδίων για την απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Συν-Εργασία στη Χίο» Αίτηση υποψήφιου

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Συν-Εργασία στη Χίο» Αίτηση υποψήφιου Αριθ. πρωτ/λου αίτησης... [συμπληρώνεται από το φορέα] ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Συν-Εργασία στη Χίο» Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης: «Δίκτυο τοπικών φορέων για την ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

patra@euroteamkek.gr Τηλέφωνο/FAX: 2610 450701 2610 450060

patra@euroteamkek.gr Τηλέφωνο/FAX: 2610 450701 2610 450060 «ίκτυο Αλληλεγγύης για την απασχόληση των µεταναστών και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες - Solidarity Network for employment of the Poor, Immigrants and Disabled (µε διακριτικό τίτλο SolNet PID)» Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ " A.R.T.A. (Business start-up) Activities Revitalizing The Area " Α.Π. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ  A.R.T.A. (Business start-up) Activities Revitalizing The Area  Α.Π. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ένα τοπικό σχέδιο δράσης για την εκκίνηση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών δραστηριοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας» Α.Π. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Φωτογραφία A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» / ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ (φωτογραφία) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» Έργο ΤΟΠΣΑ: «Eχετλαίος» Συντονισμός Διαχείριση: ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε. Τρεμπεσίνας 32, 12136 Περιστέρι Τηλ. 210 5244760,Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Συμμετοχής. «Τοπικές ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές οµάδες στο. ήµο Αθηναίων» ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ

Αίτηση Συμμετοχής. «Τοπικές ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές οµάδες στο. ήµο Αθηναίων» ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ Αίτηση Συμμετοχής «Τοπικές ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές οµάδες στο ήµο Αθηναίων» ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: Εκπληρωμένη: ΝΑΙ ΟΧΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Χατζηφραγκούλη Ανδρεάδη 67, ΤΚ 82200, Βροντάδος, Χίος ΤΗΛ: 22710 93364, ΦΑΞ: 22710 93760 e-mail: chios-eko@gmail.com Πληροφορίες: www.chios-eko.gr Αίτηση υποψήφιου

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην πράξη : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην πράξη : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-Κοινωνία Απασχόλησης» - Αίτηση Υποψηφίου Σελίδα 1 από 8 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤοπΣΑ)» Αίτηση υποψήφιου για

Διαβάστε περισσότερα

12.000 έως και 16.000

12.000 έως και 16.000 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης (συμπληρώνεται από το Φορέα) Αίτηση συμμετοχής στην Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού» για συμμετοχή στην πράξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ " A.R.T.A. (Business start-up) Activities Revitalizing The Area "

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ  A.R.T.A. (Business start-up) Activities Revitalizing The Area ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ένα τοπικό σχέδιο δράσης για την εκκίνηση επιχειρηματικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας» Α.Π. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Φωτογραφία A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης (συμπληρώνεται από το Φορέα) Αίτηση συμμετοχής στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Καποδιστρίου 96, 262 24 ΠΑΤΡΑ Τηλ.: 2613012630, Fax:2610315498 E-mail: info@apasxolisi-ellada.gr http://www.apasxolisi-ellada.gr ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι εμπιστευτικό και αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. για συμμετοχή στην Πράξη:

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. για συμμετοχή στην Πράξη: Α.Σ. ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ Τράιμπερ 4 και Σωνιέρου, Αθήνα Τ.Κ. 104 38 Πλ. Βάθης 210. 88.18.946 210.52.45.302 Ημερομηνία:./ /. Αρ. Αίτησης:./ 2013 horizonsline12@gmail.com ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ για συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

«Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων»

«Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων» «Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων» Στοιχεία Επικοινωνίας Διεύθυνση: Βαλτετσίου 1 & Μαιζώνος, 26223, Πάτρα e-mail: info@datarc.gr Τηλέφωνο/FAX: 2611100200/2610240902

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Στοιχεία Επικοινωνίας: Διεύθυνση: e-mail: Τηλέφωνο/FAX: Υπεύθυνος για επικοινωνία: \ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Πράξη: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 33 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18.12.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα