ΑΔΑ: ΒΕΑΞΦ-ΙΜΒ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 3/4/2013. A.Π.: οικ 4341/824

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΑΞΦ-ΙΜΒ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 3/4/2013. A.Π.: οικ 4341/824"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 3/4/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ 2 η /ΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ TMHMA XHMIKΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Μεσογείων Τ.Κ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ρ. Α. ΜΕΞΑ, ρ. Α. ΜΗΤΙΑΚΟΥ ΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: , 932 FAX: A.Π.: οικ 4341/824 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 76/2010 (ΦΕΚ 140 Α ), ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ Π.. 56/2012 (ΦΕΚ 108 Α ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 93/15/ΕΟΚ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. 1. ΓΕΝΙΚΑ Με το Π.. 76/2010 (ΦΕΚ 140 Α ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4 ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύµφωνα µε την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συµβουλίου, συστήµατος αναγνώρισης και εντοπισµού των εκρηκτικών υλών εµπορικής χρήσης», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 56/2012 (ΦΕΚ 108 Α ), καθιερώθηκε ένα εναρµονισµένο σύστηµα για την αποκλειστική αναγνώριση και εντοπισµό (σύστηµα ιχνηλασιµότητας) των εκρηκτικών υλών εµπορικής χρήσης και καθορίστηκαν οι απαιτήσεις του. Το εν λόγω Σύστηµα Αναγνώρισης και Εντοπισµού (Σ.Α.Ε) θα επιτρέπει, ανά πάσα στιγµή, τον εντοπισµό των εκρηκτικών υλών και την αναγνώριση της ταυτότητας των κατόχων τους, την αναγνώριση του κατασκευαστή ή εισαγωγέα στην ΕΕ καθώς και της ταυτότητας των εκρηκτικών υλών.

2 Στόχος, εποµένως, του Σ.Α.Ε. είναι η αναγνώριση και ο εντοπισµός µιας εκρηκτικής ύλης από τον τόπο παραγωγής της και της διάθεσής της για πρώτη φορά στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά έως τον τελικό της χρήστη και τη χρήση της, προκειµένου να εµποδίζεται η αθέµιτη χρήση και η κλοπή της και να βοηθούνται οι αρµόδιες υπηρεσίες καταστολής στον εντοπισµό της προέλευσης των εκρηκτικών υλών που έχουν απολεσθεί ή κλαπεί, µε απώτερο στόχο την βελτίωση της δηµόσιας ασφάλειας και υγείας. Το παραπάνω σύστηµα, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, βασίζεται σε δύο άξονες (απαιτήσεις): α) στην υποχρεωτική σήµανση των εκρηκτικών υλών µε την Αποκλειστική Αναγνώριση (άρθρο 3 του Π.. 76/2010), και β) στην εφαρµογή συστήµατος συλλογής, καταγραφής και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης στοιχείων σχετικά µε τις εκρηκτικές ύλες, µέσω κατάλληλου µηχανογραφικού συστήµατος και τήρηση των ηλεκτρονικών αρχείων για µία δεκαετία, από όλους τους οικονοµικούς φορείς της αλυσίδας εφοδιασµού, όλων των δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένης και της αποκλειστικής αναγνώρισης, που επιτρέπουν τον εντοπισµό/ιχνηλάτιση κάθε εκρηκτικής ύλης κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της και σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασµού. Ειδικότερα, (α). Με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 17 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) του Π..76/2010, όπως αυτό ισχύει, καθιερώθηκε για τις επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή εισάγουν εκρηκτικές ύλες ή συναρµολογούν πυροκροτητές, η υποχρέωση να επισηµαίνουν από τις 5 Απριλίου 2013 τις εκρηκτικές ύλες και κάθε ελάχιστη µονάδα συσκευασίας µε Αποκλειστική Αναγνώριση. Επιπλέον, µε τις ως άνω διατάξεις καθορίστηκε το περιεχόµενο της αποκλειστικής αναγνώρισης, η διαδικασία και η αρµόδια εθνική αρχή για την απονοµή του τριψήφιου κωδικού της µονάδας παραγωγής που αυτή περιλαµβάνει. Τα άρθρα 5-11 του ίδιου νοµοθετήµατος καθορίζουν τον τρόπο επισήµανσης της Αποκλειστικής Αναγνώρισης, ανάλογα µε το είδος της εκρηκτικής ύλης. (β). Με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Π..76/2010, όπως αυτό ισχύει, θεσµοθετήθηκε η υποχρέωση συλλογής στοιχείων και τήρησης ηλεκτρονικών αρχείων για περίοδο δέκα (10) ετών σχετικά µε τις εκρηκτικές ύλες, συµπεριλαµβανοµένης της αποκλειστικής αναγνώρισής τους, σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασµού και του κύκλου ζωής τους. Επισηµαίνεται ότι, µε τις διατάξεις του Π.. 56/2012, µε το οποίο ενσωµατώθηκε η Οδηγία 2012/4/ΕΚ, ρυθµίστηκαν θέµατα σχετικά µε την επισήµανση πολύ µικρών ειδών και χορηγήθηκε πρόσθετος χρόνος στους υπόχρεους φορείς για την εφαρµογή των απαιτούµενων ηλεκτρονικών συστηµάτων εντοπισµού, µε την αναβολή των υποχρεώσεων σχετικά µε τη συλλογή στοιχείων και την τήρηση αρχείων κατά τρία έτη, έως τις 5/4/2015. Εποµένως, για όλους τους οικονοµικούς φορείς της αλυσίδας εφοδιασµού εκρηκτικών, η υποχρέωση συλλογής στοιχείων και τήρησης ηλεκτρονικών αρχείων σχετικά µε τις εκρηκτικές ύλες (άρθρα 13 & 14 του Π.. 76/2010) εφαρµόζεται πλέον από τις 5 Απριλίου

3 Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ως άνω Π.. παρέχονται κατευθύνσεις για την τήρηση της υποχρέωσης επισήµανσης µε αποκλειστική αναγνώριση στη περίπτωση όπου οι εκρηκτικές ύλες είναι πολύ µικρές, ή όπου τεχνικά είναι αυτό αδύνατο λόγω σχήµατος ή σχεδιασµού. Στη περίπτωση αυτή οι ως άνω διατάξεις προβλέπουν την επισήµανση της ελάχιστης µονάδας συσκευασίας. 2. ΣΚΟΠΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Με την παρούσα Εγκύκλιο: 1. Παρέχονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και ενιαία εφαρµογή των διατάξεων του Π.. 76/2010, όπως αυτό ισχύει µε το Π.. 56/2012, από τους εµπλεκόµενους υπόχρεους οικονοµικούς φορείς. 2. Παρέχονται σχετικές διευκρινίσεις για την Αποκλειστική Αναγνώριση και συγκεκριµένα για το περιεχόµενο, τη διαδικασία απόκτησης του περιλαµβανοµένου σε αυτή τριψήφιου κωδικού της µονάδας παραγωγής, τον τρόπο σήµανσής της επί της εκρηκτικής ύλης και της ελάχιστης µονάδας συσκευασίας, καθώς και τον τρόπο σήµανσης στη περίπτωση των µικρών και πολύ µικρών εκρηκτικών υλών. Αποσαφηνίζονται οι απαιτήσεις επισήµανσης των εκρηκτικών υλών και κάθε ελάχιστης µονάδας συσκευασίας (άρθρο 3.1) και παρέχονται κατευθύνσεις αναφορικά µε το τι πρέπει να επισηµαίνεται, µε τι συνιστά την ελάχιστη µονάδα συσκευασίας, όπου αυτή υφίσταται και τι περιλαµβάνει η αναφερόµενη στις κείµενες διατάξεις ως «σχετική ετικέτα» κιβωτίου. 3. Προσκαλούνται οι υπόχρεοι οικονοµικοί φορείς της παρ.1 του άρθρου 3 του Π.. 76/2010 για την απόκτηση έως τις 5 Απριλίου 2013 του «τριψήφιου κωδικού της µονάδας παραγωγής», δεδοµένου ότι οι επιχειρήσεις που εµπίπτουν στο τοµέα των εκρηκτικών υλών, οι οποίες παρασκευάζουν ή εισάγουν εκρηκτικές ύλες ή συναρµολογούν πυροκροτητές, από τις 5 Απριλίου 2013 οφείλουν να επισηµαίνουν τις εν λόγω εκρηκτικές ύλες και κάθε ελάχιστη µονάδα συσκευασίας, µε αποκλειστική αναγνώριση 4. Παρέχονται επιγραµµατικά οι οδηγίες για τη έγκαιρη συλλογή στοιχείων και την τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων καθώς οι υπόχρεοι οικονοµικοί φορείς πρέπει έως τις 5 Απριλίου 2015 να έχουν αναπτύξει ένα ολοκληρωµένο ηλεκτρονικό σύστηµα συλλογής και τήρησης όλων των προβλεπόµενων δεδοµένων. Επισηµαίνεται ότι για το συγκεκριµένο θέµα θα ακολουθήσει νέα Εγκύκλιος µε αναλυτικότερες Οδηγίες και ιευκρινίσεις. 3. ΟΡΙΣΜΟΙ Για τις ανάγκες της παρούσας, 1) Ως «Κωδικός Μονάδας Παραγωγής» (Κ.Μ.Π.) ορίζεται ο τριψήφιος κωδικός, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.. 76/2010, όπως ισχύει, και προσδιορίζει σύµφωνα µε το άρθρο 17 αυτού την ονοµασία της βιοµηχανικής/βιοτεχνικής µονάδας παραγωγής και συνεπώς,µέσω του συστήµατος καταχώρισης της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, και την θέση της (ταυτότητα της µονάδας κατασκευής) και ο οποίος χορηγείται, κατόπιν σχετικής αίτησης, από την Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας. Ο εν λόγω κωδικός ακολουθεί τα δύο (2) γράµµατα της Αποκλειστικής Αναγνώρισης που προσδιορίζουν το κράτος µέλος παραγωγής ή εισαγωγής στην Ευρωπαϊκή αγορά. Για την χώρα µας τα δύο αυτά γράµµατα είναι GR. 3

4 2) Ως «Αποκλειστική Αναγνώριση» ορίζεται το σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών των παραγράφων 1 και 2 του Παραρτήµατος του άρθρου 17 του Π.. 76/ ) Ως «αποκλειστικός κωδικός προϊόντος» ορίζεται ο µοναδιαίος αναγνωριστικός κωδικός κάθε παραγόµενου εκρηκτικού που περιέχει λογιστικές και υλικοτεχνικές πληροφορίες για την κάθε µονάδα παραγόµενου προϊόντος (π.χ. είδος, ονοµασία, τύπος εκρηκτικής ύλης, ηµεροµηνία παραγωγής της, καθαρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης, κλπ), ο οποίος αποτελεί µέρος της «Αποκλειστικής Αναγνώρισης» κάθε εκρηκτικού και καθορίζεται µε αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή. Ειδικότερες κατευθύνσεις για το περιεχόµενο και τη διάρθρωση του αποκλειστικού κωδικού προιόντος, η οποία βασίζεται σε GS1 πρότυπα, θα παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Εκρηκτικών (Federation of European Explosives Manufacturers/ FEEM) και δύνανται να ληφθούν υπόψη από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις. 4) Ως «Ελάχιστη Μονάδα Συσκευασίας» (Ε.Μ.Σ.) που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.. νοείται η εσωτερική συσκευασία ή η µονάδα συσκευασίας που είναι κάθε φορά σε πιο κοντινή επαφή µε το εκρηκτικό. 5) Ως «πολύ µικρό», θεωρείται ένα εκρηκτικό προϊόν του άρθρου 6 του Π.. 56/ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις επισήµανσης/σταθερής τοποθέτησης της Αποκλειστικής Αναγνώρισης τα κάτωθι: 1) Θρυαλλίδες που είναι µη εκρηκτικά µέσα ανάφλεξης τύπου καλωδίου. 2) Θρυαλλίδες ασφαλείας που αποτελούνται από έναν πυρήνα λεπτόκκοκης µαύρης πυρίτιδας περιβεβληµένο από ένα εύκαµπτο πλεκτό ύφασµα µε ένα ή περισσότερα προστατευτικά εξωτερικά καλύµµατα, οι οποίες, όταν πυροδοτούνται, καίγονται µε προκαθορισµένη ταχύτητα χωρίς οποιοδήποτε εξωτερικό εκρηκτικό αποτέλεσµα. 3) Καψύλλια αποτελούµενα από µεταλλικό ή πλαστικό κάλυκα που περιέχει µικρή ποσότητα κύριου εκρηκτικού µίγµατος, που µπορεί εύκολα να αναφλεγεί µε κρούση και τα οποία χρησιµοποιούνται για την πυροδότηση φυσιγγίων µικρών όπλων ή ως κρουστικά εµπυρεύµατα για έναυση προωθητικών γοµώσεων. 4) Εκρηκτικές ύλες που παρασκευάζονται στους τόπους ανατίναξης και χρησιµοποιούνται αµέσως µετά την παραγωγή τους (παραγωγή «επί τόπου»). 5) Εκρηκτικές ύλες που µεταφέρονται και παραδίδονται χωρίς συσκευασία ή σε αντλιοφόρα φορτηγά για την άµεση εκφόρτωσή τους στον τόπο χρήσης τους. 6) Τα Πυροµαχικά. 5. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Όπως προαναφέρθηκε, από τις 5 Απριλίου 2013, κάθε εκρηκτική ύλη εµπορικής χρήσης που εισάγεται ή παράγεται στην Ε.Ε και εποµένως και στην Ελλάδα και κάθε ελάχιστη µονάδα συσκευασίας (Ε.Μ.Σ) εκρηκτικών πρέπει να φέρει την Αποκλειστική Αναγνώριση, οποία θα περιλαµβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες του Παραρτήµατος του άρθρου 17 του Π.. 76/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του Π.. 56/2012 και ισχύει και ειδικότερα: 4

5 1) ένα αναγνώσιµο από τον άνθρωπο κωδικό που περιλαµβάνει: α) το όνοµα του κατασκευαστή β) έναν αλφαριθµητικό κωδικό που περιλαµβάνει: i) δύο (2) γράµµατα τα οποία προσδιορίζουν το κράτος µέλος (τόπος παραγωγής ή εισαγωγής στην κοινοτική αγορά) (GR για την Ελλάδα) ii) τρία (3) ψηφία τα οποία προσδιορίζουν την ονοµασία της µονάδας παραγωγής (Κωδικός Μονάδας Παραγωγής-Κ.Μ.Π) iii) τον αποκλειστικό κωδικό προϊόντος και τις υλικοτεχνικές πληροφορίες που προβλέπονται από τον κατασκευαστή 2) ένα ηλεκτρονικά αναγνώσιµο µέρος µε τη µορφή γραµµικού κωδικού (barcode) ή/και πινακοποιηµένου κωδικού (matrix) το οποίο συνδέεται άµεσα µε τον αλφαριθµητικό κωδικό αναγνώρισης Σηµειώνεται ότι στο σηµείο 1α «όνοµα κατασκευαστή» δύναται να αναγράφεται ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας, όπως αυτός προβλέπεται στο δηµοσιευµένο Καταστατικό της. Γενικά σηµειώνεται ότι στη περίπτωση όπου η επωνυµία της επιχείρησης είναι αρκετά εκτενής, καθιστώντας την επισήµανση της αποκλειστικής αναγνώρισης στα µικρά και πολύ µικρά είδη δυσχερή, είναι δυνατό να επιλεγεί µία συντοµογραφία αυτού, εφόσον αυτή όµως είναι εµπορικά αναγνωρίσιµη (π.χ. Ε.Ε.Υ.Α.Ε αντί ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Α.Ε). Εάν η συντοµογραφία που επιλέγεται καθιστά αδύνατη την ταυτοποίηση του κατασκευαστή τότε δεν γίνεται αποδεκτή η αναγραφή της ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (σύµφωνα µε το άρθρο 17, παράγραφος 3 ΤΟΥ Π.. 76/2010) Για τα προϊόντα που είναι µικρά ώστε να τεθεί ο «αποκλειστικός κωδικός» προϊόντος και οι υλικοτεχνικές πληροφορίες που προβλέπονται από τον κατασκευαστή, θεωρούνται επαρκείς οι πληροφορίες του σηµείου 1, στοιχείο β (i) και (ii) και του σηµείου 2 όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα του άρθρου 17 του Π.. 76/2010, ήτοι: 1. δύο (2) γράµµατα τα οποία προσδιορίζουν το κράτος µέλος (τόπος παραγωγής ή εισαγωγής στην κοινοτική αγορά) (GR για την Ελλάδα) 2. τρία (3) ψηφία τα οποία προσδιορίζουν την ονοµασία της µονάδας παραγωγής (κωδικός µονάδας παραγωγής) 3. Ένα ηλεκτρονικά αναγνώσιµο µέρος µε τη µορφή γραµµικού ή/και πινακοποιηµένου κωδικού (barcode /matrix) 5

6 5.2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Π.. 56/2012) Για τα προϊόντα που είναι πολύ µικρά ώστε να τεθεί ο «αποκλειστικός κωδικός» προϊόντος και οι υλικοτεχνικές πληροφορίες που προβλέπονται από τον κατασκευαστή ή όπου δεν είναι τεχνικά εφικτή, λόγω του σχήµατος ή του σχεδιασµού, η τοποθέτηση αποκλειστικής αναγνώρισης, η Αποκλειστική Αναγνώριση θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κάθε ελάχιστη µονάδα συσκευασίας (Ε.Μ.Σ.), η οποία θα σφραγίζεται µε σφραγίδα. 6. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Για την ενιαία εφαρµογή της επισήµανσης των εκρηκτικών υλών και της ελάχιστης µονάδας συσκευασίας (Ε.Μ.Σ.) µε την αποκλειστική αναγνώριση (όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του Π.. 56/2010) αλλά και προκειµένου να διευκρινιστεί η «σχετική ετικέτα» επί του εξωτερικού κιβωτίου συσκευασίας µε την έννοια «τι πρέπει να επισηµαίνεται» και «πώς πρέπει να επισηµαίνεται» καθώς και τι συνιστά «ελάχιστη µονάδα συσκευασίας» (E.M.Σ.) (έννοιες που περιλαµβάνονται στις ως άνω διατάξεις) παραθέτονται ενδεικτικά ορισµένα παραδείγµατα επισήµανσης της αποκλειστικής αναγνώρισης, σε τυχαία είδη εκρηκτικών υλών, µε στόχο την οµοιόµορφη εφαρµογή όσων προβλέπονται µε τις ως άνω διατάξεις. Τα ενδεικτικά αυτά παραδείγµατα περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ (άρθρο 6, Π.. 56/2012) Κάθε κοινός πυροκροτητής ή ενισχυτής που εµπίπτει στις εξαιρέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 5.2 επισηµαίνεται, κατά τρόπο ανθεκτικό και σαφώς ευανάγνωστο, µε τις πληροφορίες που ορίζονται στο σηµείο 1, στοιχείο β) i) και ii) της αποκλειστικής αναγνώρισης (σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Π.. 76/2010). Στην ελάχιστη µονάδα συσκευασίας (Ε.Μ.Σ.) τυπώνεται ο αριθµός των κοινών πυροκροτητών και ενισχυτών που αυτή περιέχει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΡΙΑΙΕΣ ΘΡΥΑΛΛΙ ΕΣ (άρθρο 6, Π.. 56/2012) Κάθε ακαριαία θρυαλλίδα που εµπίπτει στην εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 5.2 επισηµαίνεται µε την αποκλειστική αναγνώριση στη µποµπίνα ή στο καρούλι και κατά περίπτωση στην ελάχιστη µονάδα συσκευασίας (Ε.Μ.Σ.). 7. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Από τις 5 Απριλίου 2013 οι επιχειρήσεις που εµπίπτουν στον τοµέα των εκρηκτικών υλών, οι οποίες παρασκευάζουν ή εισάγουν εκρηκτικές ύλες ή συναρµολογούν πυροκροτητές οφείλουν να επισηµαίνουν τις εκρηκτικές ύλες και κάθε ελάχιστη µονάδα συσκευασίας, µε αποκλειστική αναγνώριση. Επιπλέον οι διανοµείς, οι οποίοι επανασυσκευάζουν εκρηκτικές ύλες, υποχρεούνται µε µέριµνα και ευθύνη των, να τοποθετούν την αποκλειστική αναγνώριση στις εκρηκτικές ύλες και σε κάθε ελάχιστη µονάδα συσκευασίας. Στην περίπτωση όµως αυτή η υποχρέωση συµµόρφωσης εφαρµόζεται από τις 5 Απριλίου

7 Εξαιρούνται από την υποχρέωση επισήµανσης µε αποκλειστική αναγνώριση οι εκρηκτικές ύλες οι οποίες παράγονται για εξαγωγή και επισηµαίνονται µε αναγνώριση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής, η οποία επιτρέπει τον εντοπισµό της εκρηκτικής ύλης (άρθρο 3, παράγραφος 2 του Π.. 76/2010). 8. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΥ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Κ.Μ.Π.) Κατ εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 του Π.. 76/2010 για κάθε Μονάδα Παραγωγής απονέµεται ο τριψήφιος «Κωδικός Μονάδας Παραγωγής» (Κ.Μ.Π.), της παρ. 3.1 της παρούσας. Αρµόδια Αρχή για την απονοµή του Κ.Μ.Π. σύµφωνα µε τα άρθρα 3.4 & 15 του Π.. 76/2010 είναι η 2 η ιεύθυνση Κλαδικής Βιοµηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας. Υποχρέωση για να ζητήσουν και να λάβουν από την αρµόδια αρχή τον «κωδικό µονάδας παραγωγής» (Κ.Μ.Π.) έχουν οι παρακάτω οικονοµικοί φορείς: Α). Οι εγχώριοι κατασκευαστές εκρηκτικών υλών, για Μονάδες που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα. Β). Οι κατασκευαστές που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, αλλά για Μονάδες τους που είναι εγκατεστηµένες σε τρίτη, εκτός Ε.Ε., χώρα. Στην περίπτωση αυτή ο κατασκευαστής εφοδιάζεται µε ένα µόνο Κ.Μ.Π. για την εν λόγω Μονάδα και τον χρησιµοποιεί για όλες τις εισαγωγές στην Ε.Ε. Αναλαµβάνει δε όλες τις υποχρεώσεις της κείµενης νοµοθεσίας. Γ). Εισαγωγείς εκρηκτικών υλών που κατασκευάζονται σε Μονάδες που είναι εγκατεστηµένες σε τρίτες, εκτός Ε.Ε., χώρες. Σηµειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που ανήκουν στη περίπτωση (Β) µπορούν εναλλακτικά για την απονοµή του κωδικού µονάδας παραγωγής να απευθυνθούν στην αρµόδια αρχή άλλης χώρας-µέλους της Ε.Ε., εφόσον η χώρα αυτή θα αποτελέσει την πρώτη χώρα εισαγωγής στην Ε.Ε. 9. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΩ ΙΚΟΥ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Κ.Μ.Π.) Οι κατασκευαστές ή/και εισαγωγείς υποβάλλουν συµπληρωµένη Αίτηση στην 2 η /νση Κλαδικής Βιοµηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 1 που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας. Η υπηρεσία χορηγεί «κωδικό µονάδας παραγωγής» για κάθε µονάδα παραγωγής εκρηκτικών υλών µε τη «Βεβαίωση Απονοµής Κωδικού Μονάδας Παραγωγής (Κ.Μ.Π.) Υπεύθυνη ήλωση», σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 2 που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας. Η Βεβαίωση Απονοµής Κ.Μ.Π. Υπεύθυνη ήλωση συµπληρώνεται στην υπηρεσία σε τρία (3) αντίτυπα (Α, Β, Γ), τα οποία θεωρούνται αρµοδίως, συνυπογράφονται δε από 7

8 τον κατασκευαστή/ εισαγωγέα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό τους και σφραγίζονται µε τη σφραγίδα της επιχείρησης. Το αντίτυπο Γ παραδίδεται στον υπόχρεο και τα αντίτυπα Α & Β καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο της υπηρεσίας. Για την παραλαβή της Βεβαίωσης Απονοµής Κ.Μ.Π. Υπεύθυνης ήλωσης απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των υπόχρεων φορέων ή των νοµίµων εκπροσώπων τους. Για την απόδειξη των δηλούµενων στοιχείων της Υπεύθυνης ήλωσης των οικονοµικών φορέων απαιτούνται, κατά περίπτωση, τα εξής: i. Ταυτότητα των φυσικών ή νοµικών προσώπων (κατασκευαστές/εισαγωγείς). Η ταυτότητα των φυσικών προσώπων αποδεικνύεται µε το Αστυνοµικό ελτίο Ταυτότητας, το οποίο πρέπει να προσκοµίζεται. Η ταυτότητα και τα στοιχεία των νοµικών προσώπων και ειδικότερα η επωνυµία του κατασκευαστή/ εισαγωγέα, η δ/νση της επιχείρησης καθώς και ο διακριτικός της τίτλος στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα αποδεικνύονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις και συγκεκριµένα µε την προσκόµιση, κατά περίπτωση, του ΦΕΚ ανακοίνωσης καταχώρησης στο Μητρώο ΑΕ και ΕΠΕ ή της έναρξης επιτηδεύµατος. ii. Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου (ονοµατεπώνυµο, ΑΦΜ και Α..Τ., ταχυδροµική δ/νση, τηλέφωνο/φαξ και ). Τα στοιχεία του νόµιµου εκπροσώπου αποδεικνύονται µε τη προσκόµιση του ΦΕΚ εκπροσώπησης ή άλλης νόµιµης εκπροσώπησης και του Αστυνοµικού ελτίου Ταυτότητας. iii. Στοιχεία Μονάδας Παραγωγής (Χώρα εγκατάστασης, ταχυδροµική δ/νση, τηλ/φαξ, ονοµατεπώνυµο, θέση και στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου µονάδας παραγωγής). Τα στοιχεία της Μονάδας Παραγωγής (χώρα, ακριβή θέση) που είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα (περίπτωση Α της παραγράφου 7) αποδεικνύονται µε τη προσκόµιση αντιγράφου της άδειας λειτουργίας της µονάδας σε ισχύ. Στη περίπτωση όπου η µονάδα παραγωγής είναι εγκατεστηµένη εκτός της Ε.Ε. (περιπτώσεις Β και Γ της παραγράφου 7) τότε τα στοιχεία της µονάδας παραγωγής και του υπεύθυνου αυτής δηλώνονται µε νόµιµα θεωρηµένη Υπεύθυνη ήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 στην οποία επιπλέον θα δηλώνεται ότι η εν λόγω µονάδα δραστηριοποιείται στη παραγωγή εκρηκτικών και λειτουργεί νόµιµα. Για τη συµπλήρωση του Αρχείου της υπηρεσίας, ο κατασκευαστής/ εισαγωγέας θα πρέπει, µετά την απονοµή του κωδικού µονάδας παραγωγής και εντός τριάντα (30) ηµερών, να προσκοµίσει και τα λοιπά δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στη παράγραφο 9.1. που ακολουθεί. Για το σκοπό αυτό ο κατασκευαστής/ εισαγωγέας υποβάλει, κατά την παραλαβή του Κ.Μ.Π., σχετική Υπεύθυνη ήλωση, µε την οποία δηλώνει ότι θα προσκοµίσει τα λοιπά δικαιολογητικά εντός τριάντα (30) ηµερών. 8

9 9.1. ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Κ.Μ.Π. Οι υπόχρεοι οικονοµικοί φορείς (κατασκευαστές, εισαγωγείς) εντός τριάντα (30) ηµερών από την απονοµή του Κ.Μ.Π. υποβάλουν συµπληρωµατικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά: i. Κατάλογο των εκρηκτικών για τα οποία θα χρησιµοποιηθεί ο κωδικός µονάδας παραγωγής. Στον κατάλογο αυτό θα συµπεριλαµβάνονται και εκείνες οι εκρηκτικές ύλες οι οποίες προορίζονται για εξαγωγή και επισηµαίνονται µε αναγνώριση η οποία επιτρέπει τον εντοπισµό της εκρηκτικής ύλης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής. ii. Πιστοποιητικά που επιβεβαιώνουν τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του Π.. 455/95 για τη σήµανση CE όλων των εκρηκτικών υλών που περιλαµβάνονται στο κατάλογο της προηγούµενης παραγράφου. Η αρµόδια /νση, µετά τη χορήγηση του κωδικού µονάδας παραγωγής, δύναται να ζητήσει να της αποσταλούν στοιχεία των αποκλειστικών κωδικών, όλων των προϊόντων που διακινούνται από τη συγκεκριµένη µονάδα ή επιχείρηση. 10. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Κ.Μ.Π) 1. Η αρµόδια /νση είναι υπεύθυνη για την κοινοποίηση των µοναδικών κωδικών µονάδας παραγωγής σε άλλους συναρµόδιους φορείς καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν αυτό της ζητηθεί. 2. Η επιχείρηση η οποία έχει λάβει τον κωδικό µονάδας παραγωγής οφείλει να ενηµερώσει την αρµόδια /νση για τυχόν µεταβολές (αλλαγές στην ιδιοκτησία, αλλαγή επωνυµίας φορέα, µετεγκατάσταση της µονάδας παραγωγής, παύση λειτουργίας της µονάδας, κλπ) και να υποβάλλει στην αρµόδια αρχή όλα τα σχετικά απαιτούµενα δικαιολογητικά (π.χ άδεια µετεγκατάστασης, ΦΕΚ ανακοίνωσης καταχώρησης στο Μητρώο ΑΕ και ΕΠΕ, κλπ), προκειµένου να διαπιστωθεί αν απαιτείται ή όχι αναθεώρηση της Βεβαίωσης Απονοµής Κ.Μ.Π. ή χορήγηση νέου Κωδικού Μονάδας Παραγωγής. 3. Η επιχείρηση η οποία έχει λάβει κωδικό µονάδας παραγωγής έχει την ευθύνη να ενηµερώσει την αρµόδια αρχή για κάθε αλλαγή στην άδεια λειτουργίας και να προσκοµίσει άµεσα την νέα άδεια. 4. Η επιχείρηση η οποία έχει λάβει κωδικό µονάδας παραγωγής έχει την ευθύνη να ενηµερώσει την αρµόδια αρχή για την περίπτωση κατά την οποία Πιστοποιητικό που αφορά στη σήµανση CE των κυκλοφορούντων εκρηκτικών ανακαλείται ή τροποποιείται το περιεχόµενο του ή αλλάζει ο κοινοποιηµένος φορέας που το εκδίδει. 11. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Κατ εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 του Π.. 76/2010: 1. Υποχρέωση ανάπτυξης, εφαρµογής και τήρησης ηλεκτρονικού συστήµατος συλλογής δεδοµένων σχετικά µε τις εκρηκτικές ύλες, συµπεριλαµβανοµένης της 9

10 αποκλειστικής τους αναγνώρισης, για συνολικό διάστηµα 10 ετών, (ακόµα και στην περίπτωση παύσης της δραστηριότητας παραγωγής εκρηκτικών, ανάκλησης της αδείας εκµετάλλευσης λατοµείου ή µεταλλείου, κ.α.) έχουν όλες οι επιχειρήσεις που εµπίπτουν στο τοµέα των εκρηκτικών υλών και εµπλέκονται σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασµού και του κύκλου ζωής τους. Υποχρέωση συνεπώς έχουν, εκτός από τους κατασκευαστές, οι εξορυκτικές και λατοµικές µονάδες και οι επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν την εφαρµογή/χρήση εκρηκτικών ουσιών, αλλά και φυσικά πρόσωπα όπως οι γοµωτές-πυροδότες, εφόσον έχουν αναλάβει ως φυσικά πρόσωπα την ευθύνη για τη χρήση των εκρηκτικών ουσιών και θεωρούνται ως τελικοί χρήστες. 2. Ως «τελικός χρήστης» θεωρείται ο τελευταίος κάτοχος ή αυτός που φέρει την ευθύνη της φύλαξης που είναι και ο χρήστης της εκρηκτικής ύλης. Ως εκ τούτου ως «τελικοί χρήστες» µπορεί να θεωρηθούν εξορυκτικές ή λατοµικές µονάδες ή οι επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει την ευθύνη της πυροδότησης των εκρηκτικών για λογαριασµό των παραπάνω ή άλλων επιχειρήσεων. Συνεπώς, και οι υπεύθυνοι για την αποθήκευση πριν την τελική χρήση οικονοµικοί φορείς οφείλουν να τηρούν ηλεκτρονικά αρχεία σύµφωνα µε τα άρθρα 13 & 14 του Π.. 76/2010. Σηµειώνεται ότι ως «τελικός χρήστης» δεν θεωρείται απαραίτητα ο εξουσιοδοτηµένος για την πυροδότηση, εφόσον αυτός δεν φέρει την ευθύνη της κατοχής του εκρηκτικού. Στη περίπτωση όµως κατά την οποία ο εξουσιοδοτηµένος για την πυροδότηση φέρει την ευθύνη για την παραλαβή από την αποθήκη της εκρηκτικής ύλης και της επιστροφής σε αυτήν της εκρηκτικής ύλης που δεν χρησιµοποιήθηκε, τότε αυτός θεωρείται και «τελικός χρήστης» και ως εκ τούτου έχει υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικών αρχείων. 3. Το σύνολο των παραπάνω υπόχρεων οφείλουν να ανακοινώσουν στην αρµόδια αρχή το όνοµα και τα στοιχεία του ατόµου που είναι σε θέση να παράσχει τις πληροφορίες σχετικά µε την καταγωγή και τον τόπο στον οποίο βρίσκεται κάθε εκρηκτική ύλη κατά τη διάρκεια που αυτή βρίσκεται στην κατοχή τους, ήτοι από τη στιγµή που την παρασκευάζουν ή την παραλαµβάνουν έως τη στιγµή που την παραδίδουν σε άλλο οικονοµικό φορέα της αλυσίδας εφοδιασµού ή την χρησιµοποιούν. Όπως προαναφέρθηκε οι υπόχρεοι οικονοµικοί φορείς αυτής της παραγράφου πρέπει έως τις 5 Απριλίου 2015 να έχουν αναπτύξει ένα ολοκληρωµένο ηλεκτρονικό σύστηµα συλλογής και τήρησης όλων των προβλεπόµενων δεδοµένων. Επισηµαίνεται ότι για το συγκεκριµένο θέµα θα ακολουθήσει νέα Εγκύκλιος µε αναλυτικότερες Οδηγίες και ιευκρινίσεις. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Στο παρόν παράρτηµα παρέχονται κατευθύνσεις για την επισήµανση της αποκλειστικής αναγνώρισης. Τα παραδείγµατα τα οποία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα είναι ενδεικτικά και αντιστοιχούν στο Σχέδιο 1 που ακολουθεί. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ 1 Παράδειγµα 1 ο Εκρηκτικές ύλες µε τη µορφή φυσιγγίων Παράδειγµα 2 ο Απλοί Πυροκροτητές Είδη αρκετά µεγάλα ώστε να είναι δυνατή η επισήµανση της αποκλειστικής αναγνώρισης (άρθρο 4 του Π.. 76/2010) Πλήρης επισήµανση της αποκλειστικής αναγνώρισης στο φυσίγγιο και σχετική ετικέτα 1 στο εξωτερικό τελικό- κιβώτιο συσκευασίας. Καµία απαίτηση για επισήµανση του εσωτερικού κουτιού 2. Πλήρης επισήµανση της αποκλειστικής αναγνώρισης στον πυροκροτητή και σχετική ετικέτα στο εξωτερικό τελικόκιβώτιο συσκευασίας. Μικρά είδη τα οποία δύναται να επισηµανθούν µερικώς (Άρθρο 17, παράγραφος 3 του Π.. 76/2010) Τοποθέτηση των δύο (2) γραµµάτων τα οποία προσδιορίζουν το κράτος µέλος, του τριψήφιου Κ.Μ.Π. καθώς και του ηλεκτρονικά αναγνώσιµου τµήµατος µε τη µορφή γραµµικού ή πινακοποιηµένου κωδικού στο φυσίγγιο και της σχετικής ετικέτας στο εξωτερικό τελικό- κιβώτιο συσκευασίας. Καµία απαίτηση για επισήµανση στο εσωτερικό κουτί. Τοποθέτηση των δύο (2) γραµµάτων τα οποία προσδιορίζουν το κράτος µέλος, του Κ.Μ.Π. καθώς και του ηλεκτρονικά αναγνώσιµου τµήµατος µε τη µορφή γραµµικού ή Επισήµανση σύµφωνα µε το Π.. 56/2012 για µικρά προϊόντα (µε διάµετρο ίση ή µικρότερη από 8.5mm) ή για προϊόντα των οποίων ο σχεδιασµός δεν επιτρέπει τη µερική επισήµανση σύµφωνα µε το άρθρο 17, παράγραφο 3 του Π.. 76/2010 εν συµπεριλαµβάνεται Τοποθέτηση των δύο (2) γραµµάτων τα οποία προσδιορίζουν το κράτος µέλος και του Κ.Μ.Π. στον πυροκροτητή. Επίθεση του αποκλειστικού κωδικού και του αριθµού τεµαχίων στην 1 Η «σχετική ετικέτα» στην εξωτερική συσκευασία (κιβώτιο) περιλαµβάνει, πέραν της αναφοράς στον αριθµό των τεµαχίων των εκρηκτικών υλών που περιέχει, την αναγραφή ενός γραµµικού ή πινακοποιηµένου κωδικού (barcode/matrix) ο οποίος αναφέρεται στη συσκευασία αυτή και συνδέεται µε τους γραµµικούς ή πινακοποιηµένους κωδικούς των προϊόντων που αποτελούν µέρος της αποκλειστικής αναγνώρισης- που περιλαµβάνονται στη συσκευασία αυτή. εν υπάρχει καµία απαίτηση για παράθεση στην «σχετική ετικέτα» του συνόλου των γραµµικών κωδικών των προϊόντων που περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία (κιβώτιο). Η σχετική πληροφορία είναι διαθέσιµη στις βάσεις δεδοµένων που τηρούν οι επιχειρήσεις (κατασκευαστές/εισαγωγείς/διανοµείς) και είναι δυνατό να µεταφερθούν στον αγοραστή µέσω XML αρχείων. Οι ελεγκτικές αρχές, κατά την διενέργεια, για παράδειγµα, ενός ελέγχου κατά τη µεταφορά ενός είδους εκρηκτικής ύλης που σχετίζεται µε το κιβώτιο, θα µπορούν να ενηµερωθούν για το πλήθος των τεµαχίων και τους κωδικούς αποκλειστικής τους αναγνώρισης, µε βάση τη σχετική ετικέτα και τα περαιτέρω ηλεκτρονικά τηρούµενα στοιχεία για το περιεχόµενο της συσκευασίας από τον κατασκευαστή/ εισαγωγέα/ διανοµέα. 2 εν θα πρέπει να αποκλείεται το ενδεχόµενο επισήµανσης της εσωτερικής συσκευασίας (εσωτερικό κουτί) που είναι πλησιέστερο στην εκρηκτική ύλη, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο µε βάση τις απαιτήσεις του χρήστη. 11

12 Παράδειγµα 3 Ενισχυτής Παράδειγµα 4 Ακαριαία Θρυαλλίδα Καµία απαίτηση για επισήµανση τυχόν περιτυλίγµατος ή του εσωτερικού κουτιού. Πλήρης επισήµανση της αποκλειστικής αναγνώρισης στον ενισχυτή και σχετική ετικέτα στο εξωτερικό τελικό- κιβώτιο συσκευασίας. Καµία απαίτηση για επισήµανση τυχόν περιτυλίγµατος ή του εσωτερικού κουτιού Πλήρης επισήµανση της αποκλειστικής αναγνώρισης στην µποµπίνα. Η αποκλειστική αναγνώριση σηµειώνεται και στην ακαριαία θρυαλλίδα κάθε πέντε (5) µέτρα. Τοποθέτηση σχετικής ετικέτας στη συσκευασία (κιβώτιο), αν χρησιµοποιείται. πινακοποιηµένου κωδικού στον πυροκροτητή και της σχετικής ετικέτας στο εξωτερικό τελικό- κιβώτιο συσκευασίας. Καµία απαίτηση για επισήµανση τυχόν περιτυλίγµατος ή εσωτερικού κουτιού. Τοποθέτηση των δύο (2) γραµµάτων τα οποία προσδιορίζουν το κράτος µέλος, του Κ.Μ.Π. καθώς και του ηλεκτρονικά αναγνώσιµου τµήµατος µε τη µορφή γραµµικού ή πινακοποιηµένου κωδικού στον ενισχυτή καθώς και της σχετικής ετικέτας στο εξωτερικό τελικό- κιβώτιο συσκευασίας. Καµία απαίτηση για επισήµανση τυχόν περιτυλίγµατος ή εσωτερικού κουτιού. Τοποθέτηση των δύο (2) γραµµάτων τα οποία προσδιορίζουν το κράτος µέλος, του Κ.Μ.Π. καθώς και του ηλεκτρονικά αναγνώσιµου τµήµατος µε τη µορφή γραµµικού ή πινακοποιηµένου κωδικού στη µποµπίνα. Τοποθέτηση στην ακαριαία θρυαλλίδα του αναγνώσιµου από τον άνθρωπο τµήµα (1β i και ii) κάθε πέντε (5) µέτρα (καµία απαίτηση για λογιστικού τύπου πληροφορία, γραµµικό ή πινακοποιηµένο κωδικό) 3. ελάχιστη µονάδα συσκευασίας (E.M.Σ.) (περιτύλιγµα). Η ελάχιστη µονάδα συσκευασίας (Ε.Μ.Σ.) σφραγίζεται µε µία σφραγίδα έτσι ώστε τυχόν απώλειες στην αλυσίδα παραγωγής να είναι εύκολο να εντοπιστούν ΥΓ: Στη περίπτωση αυτή η αποκλειστική αναγνώριση αναφέρεται στην ελάχιστη µονάδα συσκευασίας (Ε.Μ.Σ.) και όχι στον πυροκροτητή. Τοποθέτηση των δύο (2) γραµµάτων τα οποία προσδιορίζουν το κράτος µέλος και του Κ.Μ.Π. στον ενισχυτή. Επίθεση του αποκλειστικού κωδικού και του αριθµού τεµαχίων στην ελάχιστη µονάδα συσκευασίας (Ε.Μ.Σ.) (εσωτερικό κουτί). Η ελάχιστη µονάδα συσκευασίας (Ε.Μ.Σ.) σφραγίζεται µε µία σφραγίδα έτσι ώστε τυχόν απώλειες στην αλυσίδα παραγωγής να είναι εύκολο να εντοπιστούν ΥΓ.: Στη περίπτωση αυτή η αποκλειστική αναγνώριση αναφέρεται στην ελάχιστη µονάδα συσκευασίας (Ε.Μ.Σ) και όχι στον ενισχυτή. Πλήρης επισήµανση στη µποµπίνα και στην ελάχιστη µονάδα συσκευασίας (Ε.Μ.Σ) (εσωτερικό κουτί) 4. 3 Οι ακαριαίες θρυαλλίδες θα επισηµαίνονται κάθε πέντε (5) µέτρα µε το τµήµα της αποκλειστικής αναγνώρισης που είναι αναγνώσιµο από τον άνθρωπο ήτοι των σηµείων 1β(i) και 1β(ii) του άρθρου 17 του Π.. 76/2010 και χωρίς τοποθέτηση του γραµµικού ή πινακοποιηµένου κωδικού (barcode/matrix) 12

13 Παράδειγµα 5 Εκρηκτικά σε κυτία και βαρέλια Πλήρης επισήµανση της αποκλειστικής αναγνώρισης στο κυτίο ή στο βαρέλι. Καµία απαίτηση για επισήµανση της συσκευασίας. Εάν περισσότερα του ενός κυτία ή βαρέλια τοποθετούνται εντός της ίδιας συσκευασίας, η συσκευασία (κιβώτιο) θα πρέπει να φέρει σχετική ετικέτα. Επίθεση σχετικής ετικέτας στην συσκευασία, εάν χρησιµοποιείται. Τοποθέτηση των δύο (2) γραµµάτων τα οποία προσδιορίζουν το κράτος µέλος, του Κ.Μ.Π. καθώς και του ηλεκτρονικά αναγνώσιµου τµήµατος µε τη µορφή γραµµικού ή πινακοποιηµένου κωδικού στο κυτίο/βαρέλι καθώς και επίθεση σχετικής ετικέτας στη συσκευασία (κιβώτιο). εν περιλαµβάνεται. καθότι είναι τεχνικά αδύνατο να τυπωθεί και ειδικότερα να διαβαστεί/σαρωθεί ο γραµµικός ή πινακοποιηµένος κωδικός σε κυλινδρικές επιφάνειες. 4 Για θρυαλλίδες µε διάµετρο ίση και µικρότερη των 8,5mm, όπου είναι αδύνατο να τοποθετηθεί/ τυπωθεί και να αναγνωστεί/σαρωθεί οποιαδήποτε πληροφορία, η πλήρης πληροφορία θα επισυνάπτεται στην µποµπίνα και όπου αυτό έχει εφαρµογή στην ελάχιστη µονάδα συσκευασίας (Ε.Μ.Σ). 13

14 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Υπόδειγµα 1) AIΤΗΣΗ Επωνυµία :... (κατασκευαστή/εισαγωγέα) Ταχ. /νση: Α.Φ.Μ.: Τηλέφωνο: Φαξ: Ηµεροµηνία: /2013 Αρ. Πρωτ.:. ΠΡΟΣ: 2 η /νση Κλαδικής Βιοµηχανικής Πολιτικής Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Παρακαλώ όπως µου χορηγήσετε τον τριψήφιο κωδικό της αποκλειστικής αναγνώρισης, σύµφωνα µε το Π..76/2010 (140 Α ) και το Π.. 56/2012 (108 Α ) για την Μονάδα Παραγωγής Εκρηκτικών Υλών µε τα ακόλουθα στοιχεία: Επωνυµία:.. Χώρα:. /νση εγκατάστασης: O αιτών [*] (κατασκευαστής / εισαγωγέας). (υπογραφή) [*] Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο κατασκευαστή ή εισαγωγέα 15

16 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι Ι ΑΝΤΙΤΥΠΟ..Α../..Β../..Γ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΚΩ ΙΚΟΥ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ (Κ.Μ.Π.), κατ εφαρµογή των Π..76/2010 & Π..56/2012 -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (άρθρο 8 Ν.1599/86) Βεβαιώνεται ότι ο πιο κάτω αιτών διαθέτει τον τριψήφιο Κ.Μ.Π.: GR ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ: Ι ΙΟΤΗΤΑ (άρθρο 3, Π..76/10): ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (όπως θα αναγράφεται στην Αποκλειστική Αναγνώριση) ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ / ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (στην Ελληνική & Αγγλική γλώσσα) Α.Φ.Μ..Ο.Υ. ΧΩΡΑ ΤΑΧ/ΚΗ /ΝΣΗ (Τ.Κ.) ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (Βάση καταστατικού ή εξουσιοδότησης) Α..Τ. Α.Φ.Μ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ /ΝΣΗ (Τ.Κ.) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ FAX ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΙΑΚΡΙΤΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (στην Ελληνική & Αγγλική γλώσσα) ΤΑΧ/ΚΗ /ΝΣΗ (Τ.Κ.) ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Α..Τ. Α.Φ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2 η /ΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αθήνα,. Ο Προϊστάµενος της /νσης ( ΣΦΡΑΓΙ Α ΦΟΡΕΑ /. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ ) 16

17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1) Υπουργείο ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας α. Κλάδος Ασφάλειας ιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας 3 ο Τµήµα όπλων και εκρηκτικών Παν. Κανελλοπούλου Αθήνα Fax: β. ιεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών Αντιγόνης Αθήνα Fax: ) Υπουργείο ΠΕΚΑ Γενική ιεύθυνση Φυσικού Πλούτου (µε την παράκληση ενηµέρωσης των Μεταλλευτικών και Λατοµικών επιχειρήσεων) Μεσογείων Αθήνα Fax: ) Υπουργείο Οικονοµικών Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων Γενική ιεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. 19 η και 33 η ιεύθυνση Τελωνειακών ιαδικασιών Fax: ) Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) (µε την παράκληση ενηµέρωσης των ενδιαφερόµενων µελών τους) Fax: ) Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδας (ΣΒΒΕ) (µε την παράκληση ενηµέρωσης των ενδιαφερόµενων µελών τους) Fax: ) Οµοσπονδία Εκτελωνιστών της Ελλάδας (ΟΕΤΕ) Fax: ) Υπόχρεες επιχειρήσεις 17

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19.

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 12/06/2013 /ΝΣΗ 15 ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2 TK 176 71 Καλλιθέα. 2. ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Κύπρου 3 & 25 ης Μαρτίου 4 ΤΚ 177 78, Ταύρος TELEFAX : 210 86 27 444

Λ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2 TK 176 71 Καλλιθέα. 2. ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Κύπρου 3 & 25 ης Μαρτίου 4 ΤΚ 177 78, Ταύρος TELEFAX : 210 86 27 444 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε Αθήνα 14-04 -2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ : οικ. 119201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο : 210 5237483

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 30-6- 2009 Αρ. Πρωτ.: 5024905/3083/Α0019 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ 1. H ΟΠΑΠ Α.Ε χορηγεί, για φορολογικούς λόγους, βεβαίωση καταβληθέντος κέρδους κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου-δικαιούχου. 2. Δικαιούχος Βεβαίωσης ενός εισπραχθέντος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Πληροφορίες : Α.Τσαρούχα Β.Λαρίση Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα Τηλ. : 210 69 65 895

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκόλυνση διαδικασίας μεταβολών ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου και αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων των εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ.

ΘΕΜΑ : Διευκόλυνση διαδικασίας μεταβολών ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου και αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων των εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Γ -Β Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΚΗ-ΒΗ. tarification@gcsl.gr

ΑΔΑ: 4Α3ΚΗ-ΒΗ. tarification@gcsl.gr 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ11321/12490/878 Παροχή τηλεοµοιοτυπίας προς πιστοποιηµένους στο ΙΚΑ φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα, για βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας συναλλασσόµενου µε αυτούς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαϊου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1100 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ. 1117

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ. 1117 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1) Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών.

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3375878, 879, 890 E-mail: d13.etak@yo. syzefxis. gov.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3375878, 879, 890 E-mail: d13.etak@yo. syzefxis. gov. EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 25/09/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5

Αθήνα 25/09/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 ΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ ΣΤ ΟΙΚΟΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. Α2/58553/2961 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

28/08/2014 09/09/2014 1. 2. 3. 4.

28/08/2014 09/09/2014 1. 2. 3. 4. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα.

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 27 Ιουλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 28894 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις Αθήνα, 25/7/2013 Α.Π. : Φ2-1675 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ: 101 81, Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλ.: 210-3893256 Fax: 210 3301789

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

nbb Θέμα: Περιεχόμενο και διαδικασία δημιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ και επιχειρήσεων των δήμων και περιφερειών

nbb Θέμα: Περιεχόμενο και διαδικασία δημιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ και επιχειρήσεων των δήμων και περιφερειών Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΠΟΛ: 1101

Διαβάστε περισσότερα

EΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

EΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ EΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 10245/ 713/1997(ΦΕΚ 311/Β/1997) «Μέτρα και όροι για τον έλεγχο των εκποµπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘ.: Β 2418/10.11.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 29/04/2013. A.Π.: οικ. 5817/2 η ΚΒΠ 364/Φ.20 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΘΗΝΑ, 29/04/2013. A.Π.: οικ. 5817/2 η ΚΒΠ 364/Φ.20 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ 2 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΒΗΜΑΤΑ 1. ηµιουργία λογαριασµού χρήστη του ιστοτόπου 2. Σύνδεση στον λογαριασµό 3. Καταχώρηση ταυτότητας φορέα 3.1. Γενικές πληροφορίες 3.2. Στοιχεία επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ N.A. BIOMHX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΑΜΙΑ 03/03/2015

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΑΜΙΑ 03/03/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΛΑΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ Αριθ. Πρωτ.:1124837/693/0015 ΠΟΛ: 1165 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α /2012) και Ν. 3919/2011, άρθρο 3 (ΦΕΚ 32 Α /2011) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ (δ) ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ (δ) ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ (δ) ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α Αθήνα, 10- Σεπτεµβρίου -2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙA ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣH ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ, ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. Αθήνα, 14.4.2014 ΠΟΛ: 1107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενηµερώνουµε ότι λόγω του µικρού αριθµού δικαιούχων η καταβολή αποζηµίωσης δεν θα γίνει µέσω της ΙΑΣ ΑΕ αλλά µε έκδοση επιταγής στον δικαιούχο.

Σας ενηµερώνουµε ότι λόγω του µικρού αριθµού δικαιούχων η καταβολή αποζηµίωσης δεν θα γίνει µέσω της ΙΑΣ ΑΕ αλλά µε έκδοση επιταγής στον δικαιούχο. Καταβάλλονται οι αποζηµιώσεις στους δικαιούχους επιχειρηµατίες πληµµυροπαθείς από τις πληµµύρες του 2009 στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας (Προκόπι - Ροβιές). Πληροφορίες : 1. Για την υποβολή δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. ΑΣΗΜΑΚΗ ΤΗΛ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. ΑΣΗΜΑΚΗ ΤΗΛ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. ΑΣΗΜΑΚΗ ΤΗΛ.: 210/6969989-210/6969990-92 Αθήνα 20/4/04 Αρ. πρωτ.: 1107 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π.. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: Οδηγίες - διευκρινίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν. 1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/07.03.2013),

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν. 1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/07.03.2013), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ ΠΟΛ. 1126 Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΤΜΗΜΑ Ε 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη.

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδια: Ε. Ξενάκη Δ/νση: Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5, 210 42.23.364

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Ψηφιακή Αναγγελία διακίνησης Νωπών Οπωροκηπευτικών στο ΜΕΝΟ (Μητρώο Εµπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών)»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Ψηφιακή Αναγγελία διακίνησης Νωπών Οπωροκηπευτικών στο ΜΕΝΟ (Μητρώο Εµπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ. /νση : Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας : 101 76 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 14-9-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καταβολή ωροσήµου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους»

ΘΕΜΑ : «Καταβολή ωροσήµου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους» Αθήνα 7/12/2015 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης. ΚΟΙΝ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης. (για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α βαθµού)

ΠΡΟΣ: 1. ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης. ΚΟΙΝ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης. (για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α βαθµού) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Τ. Οικονοµίδη & Καθ.Ρουσίδου 11 540.08 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΧΦ-7Ω ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΓΧΦ-7Ω ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑ- ΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αθήνα, 12-2-2013 ΠΟΛ 1035 Ταχ. Δ/νση: Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Β' Σιδηροδροµικών

Διαβάστε περισσότερα