Αρ. πρωτ. εγγράφου: 6692/06/2.7 Ειδικοί Επιστήµονες: Μαυροµάτη Ελευθερία, Φιλιππάκη άφνη. Ηµεροµηνία: Προς:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. πρωτ. εγγράφου: 6692/06/2.7 Ειδικοί Επιστήµονες: Μαυροµάτη Ελευθερία, Φιλιππάκη άφνη. Ηµεροµηνία: 01.06.11. Προς:"

Transcript

1 Αρ. πρωτ. εγγράφου: 6692/06/2.7 Ειδικοί Επιστήµονες: Μαυροµάτη Ελευθερία, Φιλιππάκη άφνη Ηµεροµηνία: Προς: 1)Αξιότιµο κύριο ήµαρχο ήµου Κω Ακτή Κουντουριώτη Τ.Κ Κως 2)4 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Τµήµα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας Οδός Ιπποτών Τ.Κ Ρόδος 3)ΚΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Οδός Ιπποτών Τ.Κ Ρόδος 4)Επαρχείο Κω Τµήµα Υγείας Πρόνοιας Γραφείο Υγείας Γραφείο Υγειονοµικού Ελέγχου και Εποπτών ιοικητήριο Τ.Κ Κως 5) ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας Τµήµα Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος Γραφείο Έκδοσης Αδειών Ακτή Κουντουριώτη 7 Τ.Κ Κως 6)Αστυνοµικό Τµήµα Κω Ακτή Μιαούλη 2 Τ.Κ Κως Θέµα: «ιερεύνηση νοµιµότητας αδειοδότησης και λειτουργίας Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) στο χαρακτηρισµένο Ιστορικό Κέντρο της Κω». Αξιότιµε κύριε ήµαρχε, 1

2 Αξιότιµες κυρίες, Αξιότιµοι κύριοι, Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε συνέχεια του υπ αρ. 6692/2.6/ εγγράφου του, σχετικά µε την αναφορά 6692/ , που αφορά το ζήτηµα των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (εφεξής ΚΥΕ) στο χαρακτηρισµένο ιστορικό κέντρο της Κω, έλαβε τα έγγραφά σας και σας ευχαριστεί για την ανταπόκρισή σας. Όπως σας είχαµε ήδη ενηµερώσει, η αναφερόµενη, κάτοικος της περιοχής, διαµαρτύρεται για: α) τη λειτουργία ΚΥΕ στο ΟΤ 30 Α στο χαρακτηρισµένο ιστορικό κέντρο της πόλης, στην περιοχή ανάπλασης και στη ζώνη προστασίας παραδοσιακών συνόλων, β) τη λειτουργία ΚΥΕ καθ υπέρβαση αδείας, γ) τη διατάραξη της κοινής ησυχίας, δ) την καταστροφή των µνηµείων, ε) τη ρύπανση του περιβάλλοντος και του ιστορικού τοπίου, ζ) την υποβάθµιση του κέντρου της πρωτεύουσας της νήσου Κω, η) τη χορήγηση αδειών κατά παράβαση της ΧΟΠ/ΕΠΑ 101/ΦΕΚ απόφασης του Νοµάρχη ωδεκανήσου σχετικά µε τις χρήσεις γης. Κατά τη διερεύνηση της παρούσας αναφοράς, ο Συνήγορος του Πολίτη αναζήτησε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο και σας ενηµερώνει για τα ακόλουθα: Ι. Σχετική νοµοθεσία Στο άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγµατος προβλέπεται ότι η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωµα του καθενός. Εν συνεχεία, στην παρ. 6 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι τα µνηµεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το Κράτος και ότι νόµος θα ορίσει τα αναγκαία για την πραγµατοποίηση της προστασίας αυτής περιοριστικά µέτρα της ιδιοκτησίας. Εν συνεχεία, εξεδόθη ο Ν. 3028/2002 για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, ο οποίος αποτελεί τον προαναφερόµενο εκτελεστικό του ισχύοντος Συντάγµατος νόµο. Στο άρθρο 10 παρ. 3 του ως άνω νόµου αναφέρονται τα ακόλουθα: «Η εγκατάσταση ή η λειτουργία βιοµηχανικής, βιοτεχνικής ή εµπορικής επιχείρησης.πλησίον αρχαίου επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου». Εν συνεχεία, στην παρ. 6 του ιδίου άρθρου αναφέρονται τα ακόλουθα: «Στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, αυτή προηγείται από τις άδειες άλλων αρχών που αφορούν την επιχείρηση.και τα στοιχεία της αναγράφονται µε ποινή ακυρότητας στις άδειες αυτές». Στο άρθρο 8 παρ. 8 της Υ.Α Α1β/1983/Β-526 (Υγειονοµικός Έλεγχος Όροι ίδρυσης καταστηµάτων, επιχειρήσεων, εργαστηρίων) σχετικά µε τη διαδικασία έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος αναφέρεται ότι ο αρµόδιος ήµος δεσµεύεται από την καταφατική γνωµοδότηση της αρµόδιας Υγειονοµικής Επιτροπής και οφείλει να χορηγήσει την αιτούµενη άδεια ίδρυσης και 2

3 λειτουργίας, εκτός αν διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις, που προβλέπονται από άλλες, πλην των υγειονοµικών διατάξεων, διατάξεις νόµων. Επίσης, στο άρθρο 11 παρ. 1 του Κεφαλαίου Α : ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας του Ν. 2307/1995 σχετικά µε τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ορίζεται ότι «Για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστηµάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από υγειονοµικές διατάξεις εφαρµόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά υγειονοµικές και άλλες διατάξεις καθώς και οι διατάξεις που αναφέρονται στις χρήσεις γης, τους όρους δόµησης, την προστασία του φυσικού πολιτιστικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και τη δασική νοµοθεσία». Τέλος, στο άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων) σχετικά µε τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος προβλέπονται τα ακόλουθα: «Για την ίδρυση και λειτουργία των ανωτέρω καταστηµάτων απαιτείται άδεια Πριν τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου, µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφερόµενου. Για τον προέλεγχο λαµβάνονται υπόψη ζητήµατα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων.όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία». Εν συνεχεία, στην παρ. 6 του ιδίου ως άνω άρθρου αναφέρονται τα εξής: «Για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων.αρµόδιοι είναι η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο, οι οποίοι οφείλουν µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη συνδροµή των προϋποθέσεων να λάβουν τη σχετική απόφαση Παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα και παράβαση καθήκοντος και τιµωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143 του παρόντος και κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα». Από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, τη σχετική υπηρεσιακή αλληλογραφία, την αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή από κλιµάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής και τη σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του ήµου Κω στις σχετικά µε την εν θέµατι αναφορά προκύπτουν τα εξής στοιχεία: 1 Μεταξύ της Ειδικής Επιστήµονος του Συνηγόρου του Πολίτη κας ******************** και των στελεχών της υπηρεσίας σας, κ.κ. Αντιδηµάρχου Υπεύθυνου Οικονοµικής Πολιτικής ήµου Κω ***************, ******************, Νοµικής Σύµβούλου του ήµου - Νοµικού ******************** και της ιευθύντριας ιοικητικών Υπηρεσιών - *************. 3

4 ΙΙ. Το ΚΥΕ στο Ο/Τ 30 Α Α. Ιστορικό και ενέργειες της 4 ης Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (εφεξής 4 η ΕΒΑ). Συναρµοδιότητα ΚΒ ΕΠΚΑ και Β ΕΒΑ 1. Για το ΚΥΕ στο Ο/Τ 30 Α γίνεται ιδιαίτερη µνεία στην αναφορά, καθώς δηµιουργούνται προβλήµατα από τη λειτουργία του συγκεκριµένου καταστήµατος. Στο κτίριο στο Ο/Τ 30 Α, επί της οδού Βασ. Παύλου πραγµατοποιήθηκαν εκτεταµένες επισκευές το 2003, προκειµένου να λειτουργήσει ως ΚΥΕ. Πράγµατι, από το υπ αρ. 68/ έγγραφο της 4 ης ΕΒΑ προκύπτει ότι το κατάστηµα λειτουργεί από το 2003 κατά παράβαση του Ν. 3028/2002. Συγκεκριµένα, αναφέρονται τα εξής: «Παρόλο που βρίσκεται σε γειτνίαση µε την πόρτα του Φόρου που είναι κηρυγµένο µνηµείο και συνεπώς, έπρεπε να ζητηθεί από την εταιρεία η έγκριση της Υπηρεσίας»δεν έχει ζητηθεί και δεν υφίσταται έγκριση λειτουργίας από την αρχαιολογική υπηρεσία. (υπ αρ. 68/ και υπ αρ. 2143/ έγγραφο της 4 ης ΕΒΑ). Οι άδειες των ΚΥΕ πλησίον αρχαιολογικού χώρου εκδίδονται µε αποφάσεις των Προϊσταµένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Υπουργείου Πολιτισµού 2. Συνεπώς, η προβλεπόµενη εκ του νόµου διαδικασία δεν έχει τηρηθεί για την εγκατάσταση και λειτουργία του συγκεκριµένου ΚΥΕ και τίθεται θέµα νοµιµότητας της άδειας λειτουργίας του. 2. Στις ο ιδιοκτήτης του συγκεκριµένου ΚΥΕ, ζήτησε 3 τη σύµφωνη γνώµη της 4 ης ΕΒΑ για την παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου (εφεξής Κ/Χ) µπροστά από την επιχείρηση και ειδικότερα επί της οδού Βασιλέως Παύλου (πλατεία Καζούλη), µε συνηµµένο σχεδιάγραµµα. Με νέα αίτηση 4 ( )του απευθύνθηκε στην 4 η ΕΒΑ και ζήτησε την άδεια για το τµήµα πλησίον της Πόρτας του Φόρου. Η 4 η ΕΒΑ που εδρεύει στην Κω διαβίβασε το αίτηµα στην 4 η ΕΒΑ στη Ρόδο, προτείνοντας να µη δοθεί η αιτούµενη άδεια, επισηµαίνοντας α) την επιβάρυνση της ήδη επιβαρυµένης περιοχής µε την «τοποθέτηση επιπλέον τραπεζοκαθισµάτων ακριβώς δίπλα στην «Πόρτα του Φόρου»» και β) την απόρριψη του αιτήµατος του ήµου Κω «για ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου της νησίδας πρασίνου δίπλα στην Πόρτα του Φόρου, για τους ίδιους λόγους». Η 4 η ΕΒΑ Ρόδου δεν ενέκρινε µε το υπ αρ. 3580/ «από αρχαιολογικής πλευράς..χρήση κοινόχρηστου χώρου έµπροσθεν του καταστήµατός επί της οδού Βασιλέως Παύλου στην πόλη της Κω, διότι η τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων στη συγκεκριµένη θέση θα επιφέρει αισθητική αλλοίωση στην «Πόρτα του Φόρου»». Η συγκεκριµένη άρνηση χρήσης του κοινόχρηστου χώρου συνάδει µε το προηγούµενο έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας (4 ης ΕΒΑ), µε το οποίο δεν έχει εγκρίνει ούτε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ούτε άδεια χρήσης του Κ/Χ εν γένει. 3. Το 2006, µε αφορµή την ακύρωση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη Τ/Κ από το συγκεκριµένο κατάστηµα από την επιτροπή άρθρου 7 Ν. 2839/00 Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, η 4 η ΕΒΑ, αρµόδια για τον έλεγχο του Ο.Τ. 30A 2 παρ. 1δ, άρθρου 1 της Υ.Α. ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696 ΦΕΚ 180 Β / ), σε συµφωνία µε τον Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α ), άρθρο 10, παρ. 6, σε συνδυασµό µε το άρθρο 73 του ίδιου νόµου, την παρ. 9γ του άρθρου 7 του Ν. 2557/97 (ΦΕΚ 271 Α )και της παρ. 31 του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302 Α ). 3 µε την υπ αρ. 214/ αίτηση 4 υπ αρ. 3954/ , µε συνηµµένες φωτογραφίες 4

5 και των παρακείµενων οδών 5 διευκρινίζει ότι «ουδέποτε ενέκρινε την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων πλησίον της Πόρτας του Φόρου κηρυγµένο µνηµείο της Ιπποτικής περιόδου για να µην προκληθεί αισθητική αλλοίωση στο µνηµείο» 6 Περαιτέρω, επιβεβαιώνει ότι το προαναφερθέν υπ αρ. 3580/2005 έγγραφο ισχύει και για το Στην ίδια άποψη εµµένει µέχρι και το καλοκαίρι του 2007, είτε το θέµα είναι η τοποθέτηση Τ/Κ στο συγκεκριµένο χώρο µπροστά από την Πόρτα του Φόρου, είτε γενικά στην τοποθέτηση Τ/Κ από το συγκεκριµένο ΚΥΕ 8 και µάλιστα επισηµαίνει στο ήµο τη σηµαντική βλάβη που ήδη επέρχεται στο µνηµείο µε την αποκοµιδή των απορριµµάτων µπροστά από την «Πόρτα του Φόρου» 9. Στο συγκεκριµένο µάλιστα σηµείο η 4η ΕΒΑ δεν είχε εγκρίνει το αίτηµα του ήµου Κω για ανάπλαση του Κ/Χ µεταξύ των πεζόδροµων Ι. Ναυκλήρου και Αλ. ιάκου, γιατί η περιοχή βρίσκεται σ επαφή µε το µεσαιωνικό µνηµείο της «Πόρτας του Φόρου» και η τοποθέτηση Τ/Κ επρόκειτο να επιβαρύνει την ήδη επιβαρυµένη από τη λειτουργία καταστηµάτων περιοχή 10. Εξάλλου, η ΚΒ ΕΠΚΑ, επίσης αρµόδια για το Ο.Τ. 30Α και το ΥΠ.ΠΟ., είχαν τοποθετηθεί σαφώς αρνητικά όσον αφορά στη λειτουργία των ΚΥΕ χωρίς την νόµιµη άδεια Το Σεπτέµβριο του 2007 η 4 η ΕΒΑ, διευκρινίζει 12 ότι «γενικώς είµαστε αρνητικοί στην ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων και άλλου τύπου, δραστηριοτήτων κοντά σε µνηµεία, όσον αφορά στην περίπτωση του καταστήµατός σας.σας πληροφορούµε ότι στα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία µας κατά καιρούς αναφερόµαστε στον τριγωνικό χώρο που βρίσκεται νοτίως και διαγωνίως απέναντι του καταστήµατός σας, σε επαφή µε την Πύλη του Φόρου, και του οποίου τη χρήση έχετε ζητήσει µε την γ σχετική αίτησή σας [η από ] και όχι για τον κοινόχρηστο χώρο έµπροσθεν του καταστήµατός σας επί της οδού Βασ. Παύλου, ο οποίος σας παραχωρείται επί σειρά ετών από τον ήµο Κω και για τον οποίο η Υπηρεσία µας δεν είναι αρµόδια». Στη συνέχεια, η ίδια Υπηρεσία αναφέρει 13 ότι «Η επιχείρηση για τη λειτουργία της οποίας ουδέποτε έχει ζητηθεί από την Υπηρεσία µας έγκριση, βρίσκεται σε ικανή απόσταση από το µεσαιωνικό µνηµείο της Πύλης του Φόρου και δεν προκαλείται άµεση ή έµµεση βλάβη σε αυτό Όσον αφορά στην ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων στη συγκεκριµένη επιχείρηση, και ειδικότερα η προέγκριση της Υπηρεσίας µας που προηγείται των άλλων Υπηρεσιών εφαρµόστηκε στην µη έκδοση σύµφωνης γνώµης για το τµήµα του πεζοδροµίου που βρίσκεται σε επαφή µε την Πύλη του Φόρου, νοτίως της κύριας όψης του καταστήµατος». 6. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ήδη ενηµερώσει την 4 η ΕΒΑ, την ΚΒ ΕΠΚΑ, το ΥΠ.ΠΟ., την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων 5 υπ αρ. 68/ , 2044/ και 2510/ έγγραφα 4 ης ΕΒΑ 6 υπ αρ. 284/ και 3225/ έγγραφα 7 Στο υπ αρ. 5425/ έγγραφο της 4 ης ΕΒΑ, σε απάντηση της από αίτησης της αναφερόµενης. 8 υπ αρ. 2510/ και 2642/ έγγραφα της 4 ης ΕΒΑ 9 υπ αρ. 3768/ και 5222/ έγγραφα της 4 ης ΕΒΑ 10 υπ αρ. 2044/ έγγραφο 11 υπ αρ. 2372/ έγγραφο Γραφείου Υφυπουργού, ΥΠΠΟ/ Γ ΑΠΚ/ ΑΡΧ/ Α1/ Φ22/ 56913/ 2545/ και ΥΠΠΟ/ Γ ΑΠΚ/ ΑΡΧ/ Α1/ Φ22/ / 4595/ έγγραφα ΙΠΚΑ, 3209/ και 4203/ , 5716/ έγγραφα ΚΒ ΕΠΚΑ. Βέβαια, ο ιδιοκτήτης του ΚΥΕ µε την υπ αρ. 4578/ αίτηση προς την 4 η ΕΒΑ επιµένει ότι ο ήµος Κω του παραχωρεί τον κοινόχρηστο χώρο επί της Αποστόλου Παύλου «όλα τα χρόνια λειτουργίας του καταστήµατος» και επί της Αλεξάνδρου ιάκου µέχρι το ανακοινοποίηση στο ορθό υπ αρ. 4578/ έγγραφο, σε απάντηση της από αίτησης του ιδιοκτήτη. 13 στο υπ αρ. 7248/ έγγραφο της 4 ης ΕΒΑ και σε µεταγενέστερα έγγραφα, π.χ. στο υπ αρ. 2143/ της 4 ης ΕΒΑ. 5

6 ωδεκανήσου και την 3 η Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων ωδεκανήσου και τις συναρµόδιες υπηρεσίες 14, ότι στο έγγραφο αυτό διαπιστώνει µεταστροφή των ήδη εκπεφρασµένων θέσεων της 4 ης ΕΒΑ όσον αφορά τον κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Βασ. Παύλου και τη χρήση αυτού (περί τα 3.00µ. από τον αρχαίο τοίχο της Πύλης του Φόρου, βλ. τοπογραφικά), καθώς και την εµπορική δραστηριότητα του ΚΥΕ και έρχεται σε αντίθεση µε το υπ αρ. υπ αρ. 68/ έγγραφο και µε όλα τα προηγούµενα προ του έτους 2007 έγγραφα της ίδιας Υπηρεσίας, όσον αφορά στην αρµοδιότητά της επί του συγκεκριµένου Ο.Τ. και των περιµετρικών σε αυτό οδών. Επιπροσθέτως, οι απόψεις της έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε τα έγγραφα των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟ 15, τα οποία συνηγορούν στην εξυγίανση της περιοχής από τα ΚΥΕ και εξαίρουν την προσπάθεια των δύο Περιφερειακών Υπηρεσιών για την προστασία των µνηµείων της περιοχής και τη χρήση αµιγούς κατοικίας των Ο.Τ. εντός του ιστορικού κέντρου της πόλης. Αγνοεί εν τέλει τα έγγραφα της ΚΒ ΕΠΚΑ και τις απόψεις της για το καθεστώς της λειτουργίας των ΚΥΕ στην περιοχή, καθώς και την άποψη της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2839/00 σύµφωνα µε την οποία, «τα Ο.Τ. 30, 31, 32 και 33 βρίσκονται σε ζώνη προστασίας και σε άµεση γειτνίαση µε τον παρακείµενο αρχαιολογικό χώρο όπως προκύπτει από το διάγραµµα της ΧΟΠ/ΕΠΑ/101/ Νοµάρχη ωδεκανήσου». ιαφαίνεται επίσης η έλλειψη συνεργασίας µεταξύ των Περιφερειακών Αρχαιολογικών Υπηρεσιών στην Κω, µε αποτέλεσµα την έκδοση εγγράφων που ευνοούν µεν την επιχειρηµατική δραστηριότητα, χωρίς ωστόσο, παράλληλα να διασφαλίζουν την αναγκαία προστασία των αρχαιοτήτων της περιοχής. 7. Το συγκεκριµένο έγγραφο τάσσεται εφεξής υπέρ της παραχώρησης του κοινόχρηστου χώρου έµπροσθεν του καταστήµατος, αλλά και του τριγώνου δίπλα στην Πόρτα του Φόρου, χωρίς όµως να λαµβάνονται υπόψη τα παραπάνω, καθώς και το ότι η έκδοση άδειας λειτουργίας του συγκεκριµένου ΚΥΕ έγινε χωρίς τη σύµφωνη γνώµη των Εφορειών Αρχαιοτήτων. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή του άρθρου 152 Ν. 3463/2006, βασιζόµενη στο συγκεκριµένο έγγραφο, και στο υπ αρ. 1660/ της 4 ης ΕΒΑ, απορρίπτει πλέον τις προσφυγές της αναφερόµενης Ο Συνήγορος του Πολίτη, επισηµαίνει εκ νέου στην 4 η ΕΒΑ και τις συναρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. ότι η διατύπωση των θέσεων των Υπηρεσιών δεν πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα µε τον αποδέκτη των εγγράφων 17, διαφορετικά δεν συνάδει προς τις αρχές της χρηστής διοίκησης και την καλή πίστη που οφείλει να διέπει την επικοινωνία των Υπηρεσιών µε τους πολίτες και την Αρχή. 14 µε το υπ αρ. 6692/06/2.6/ έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής. 15 Τα έγγραφα των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ. προαναφέρονται στις υποσηµειώσεις 5,6,7. 16 (ενδεικτικά Απόφαση 38/2007 και Απόφαση 39/2008). 17 πχ. 7248/ έγγραφο ΣτΠ προς την αναφερόµενη και 4578/ έγγραφο της Αρχής προς τον ιδιοκτήτη του ΚΥΕ. Σύµφωνα µε το υπ αρ. 5033/ έγγραφό της 4 η ΕΒΑ προς το ήµο Κω, «δεν επιτρέπεται επέκταση των τραπεζοκαθισµάτων από την επιχείρηση στο χώρο πλησίον της Πύλης του Φόρου µνηµείο το οποίο προστατεύεται» (ΥΠΠΟ/ Γ Α/ Α1/Φ43/51641/3084/ , ΦΕΚ 1387/Β / Απόφαση κήρυξης των αρχαιολογικών χώρων νήσου Κω) και η Εφορεία συνιστά σε περίπτωση µη συµµόρφωσης το ενδεχόµενο ανάκλησης της υπάρχουσας άδειας λειτουργίας. Όµως, µε το 3561/ έγγραφο προς την αναφερόµενη την πληροφορεί ότι «η υπηρεσία δεν έχει χορηγήσει άδεια για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων στο οβελιστήριο στην οδό Βασ. Παύλου 7 στη Κω ούτε για το τρέχον έτος 2010 ούτε για τα προηγούµενα». Η 4 η ΕΒΑ, µε το ίδιο έγγραφο (υπ αρ. 5033/ ) ζητά την τακτική αποκοµιδή των απορριµµάτων από τις Υπηρεσίες του ήµου, «λόγω της επιβαρυντικής δραστηριότητας της επιχείρησης, µε συνέπεια να σχηµατίζεται εικόνα που δεν αρµόζει σε προστατευόµενο µνηµείο». 6

7 9. Η 4 η ΕΒΑ θεωρεί ότι το µνηµείο της Πύλης του Φόρου βρίσκεται εντός του θεσµοθετηµένου αρχαιολογικού χώρου δήµου Κω, εκτάσεως περίπου τ.µ. και ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η απαγόρευση ανάπτυξης Τ/Κ σε όλη την έκταση του εν λόγω αρχαιολογικού χώρου 18. Ο Συνήγορος του Πολίτη παρακαλεί να ενηµερωθεί που προβλέπεται το προαναφερόµενο κριτήριο του µεγέθους, δεδοµένου ότι δεν αναφέρεται πουθενά στο Ν. 3028/2002. Επισηµαίνεται ότι για την ίδια έκταση η ΚΒ ΕΠΚΑ έχει απαγορεύσει τη χρήση Τ/Κ και έχει ζητήσει την αποµάκρυνση των ήδη υπαρχόντων στα Ο.Τ. που γειτνιάζουν µε τον αρχαιολογικό χώρο, συµπεριλαµβανόµενου του Ο.Τ. 30 Α (όπου η εν θέµατι επιχείρηση) Επειδή στην προαναφερόµενη σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε ο ήµος Κω αποδέχεται τις απόψεις που εκφράστηκαν µε το υπ αρ. πρωτ. 4578/07 έγγραφο της 4 ης ΕΒΑ για την παραχώρηση Κ/Χ έµπροσθεν του ΚΥΕ και διαφωνεί µε τις θέσεις της ΚΒ ΕΠΚΑ και του ΥΠ.ΠΟ, η Ανεξάρτητη Αρχή παρακαλεί εκ νέου την 4 η ΕΒΑ να επανεξετάσει τα προαναφερθέντα τιθέµενα ζητήµατα. 11. Κατά την από τηλεφωνική επικοινωνία της χειρίστριας της υπόθεσης µε την αναφερόµενη, η Ανεξάρτητη Αρχή πληροφορήθηκε από την αναφερόµενη ότι στο εν θέµατι ΚΥΕ επί της Βασ. Παύλου αναρτήθηκε πανό µε το λογότυπο του καταστήµατος, το οποίο κρέµεται από την οροφή του κτιρίου µέχρι τη στάθµη του πεζοδροµίου. Για την προβολή του ΚΥΕ χρησιµοποιείται επίσης µια τεράστια κούκλα, που τοποθετείται µπροστά ή κοντά στην είσοδο του ΚΥΕ. Ο Συνήγορος του Πολίτη καλεί τις συναρµόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων να εξετάσουν τη νοµιµότητα των παραπάνω (ανάρτηση πανό, κούκλας), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Ν. 3028/02 και συγκεκριµένα του άρθρο 3, παρ. β και το άρθρο 10, παρ. 3, 4, σε συνδυασµό µε το άρθρο 14, παρ. 3 ε, 4 και 5 και να ενεργήσουν άµεσα για τη αποτροπή της ενδεχόµενης έµµεσης καταστροφής και τη διαφύλαξη της αισθητικής του περιβάλλοντος χώρου, του αρχαιολογικού χώρου και του µνηµείου της Πύλης του Φόρου, καθώς η τοποθέτηση των ανωτέρω εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται- αλλοιώνει το απαραίτητο ελεύθερο περιβάλλον που επιτρέπει στα µνηµεία να συντίθενται σε ιστορική, αισθητική και λειτουργική ενότητα (άρθρο 2 Ν. 3028/02). Β. ΚΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και ΥΠ.ΠΟ. 1. Η ΚΒ ΕΠΚΑ θεωρεί ότι τα Ο.Τ. 30, 31, 32 και 33 βρίσκονται σε άµεση γειτνίαση µε τον αρχαιολογικό χώρο του Λιµένος και της Αγοράς και πρέπει να παραµείνουν περιοχές αµιγούς κατοικίας (δεν επιτρέπονται ΚΥΕ) 20. Υπέρ της άποψης αυτής συνηγορεί και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισµού, αναφέροντας ότι «Ο εν λόγω αρχαιολογικός χώρος αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους επισκέψιµους χώρους στην Κω» θεωρώντας ότι «η ολοκληρωµένη ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου [Λιµένος και Αγοράς] είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την αποκατάσταση του άµεσου περιβάλλοντος χώρου αυτού, για την οποία όµως απαιτείται η θετική ανταπόκριση και συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων και ιδίως του ήµου Κω» υπ αρ. 2143/ έγγραφο 19 υπ αρ. 4146/ και υπ αρ. 5716/ έγγραφα της ΚΒ ΕΠΚΑ 20 Σύµφωνα µε το υπ αρ. 2587/ έγγραφο ΚΒ ΕΠΚΑ «αυτά βρίσκονται στο άµεσο περιβάλλον του αρχαιολογικού χώρου και η αλλαγή της χρήσης τους [σε ζώνη τουριστικού ενδιαφέροντος] θα προκαλέσει µε άµεσο και έµµεσο τρόπο βλάβη, ρύπανση και αλλοίωση της µορφής του αρχαιολογικού χώρου». 21 υπ αρ. 2372/ έγγραφο Γραφείου Υφυπουργού ΥΠ.ΠΟ. 7

8 2. Για τη χρήση της περιοχής της αρχαίας Αγοράς ως περιοχή ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ και για τα µνηµεία της Αρχαίας Αγοράς Κω και του περιβάλλοντος χώρου καθ ύλην αρµόδια είναι η ΚΒ ΕΠΚΑ 22, η οποία δεν εγκρίνει την παράταση της άδειας λειτουργίας των ΚΥΕ και έχει ζητήσει από το ήµο Κω να προχωρήσει «άµεσα στην άρση της αδειοδότησης των ΚΥΕ που βρίσκονται γύρω από τους παραπάνω αρχαιολογικούς χώρους για τα οποία η Εφορεία µας ουδέποτε έχει χορηγήσει άδεια λειτουργίας» και να φροντίσει «για την αποµάκρυνση των τραπεζοκαθισµάτων που έχουν τοποθετηθεί σε άµεση γειτνίαση µε τον αρχαιολογικό χώρο της Αγοράς και το Αρχαιολογικό Μουσείο Κω» 23. Με το υπ αρ. 1905/ έγγραφο της, η ΚΒ ΕΠΚΑ εµµένει στις απόψεις της περί µη έγκρισης τοποθέτησης Τ/Κ των ΚΥΕ που λειτουργούν πέριξ του αρχαιολογικού χώρου και συγκεκριµένα στα Ο.Τ.30 Α, 30, 31, 32, 33. Συνεπώς, εφόσον η ΚΒ ΕΠΚΑ δεν παρέχει την έγκρισή της για την τοποθέτηση Τ/Κ στα συγκεκριµένα τετράγωνα η τοποθέτησή τους δεν καθίσταται σύννοµη. ΙΙΙ. Άδειες λειτουργίας ΚΥΕ εν γένει στο ιστορικό κέντρο της πόλης Κω- Ενέργειες υπηρεσιών 1. Η ΚΒ ΕΠΚΑ και η 4 η ΕΒΑ γνωρίζουν ήδη από το 2003 τις διαµαρτυρίες της αναφερόµενης πολίτη (υπ αρ. 4041/22/07/2003) για τα µπαρ στην περιοχή αλλά και για το συγκεκριµένο ΚΥΕ, το οποίο λειτουργεί χωρίς τη σύµφωνη γνώµη των Εφορειών Αρχαιοτήτων. 2. Οι προαναφερόµενες υπηρεσίες ενηµερώθηκαν σχετικά µε τις αρµοδιότητες των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού όσον αφορά την αδειοδότηση των ΚΥΕ, στο πλαίσιο του άρθρου 10 και 14 του Ν. 3028/02 (ΦΕΚ 153 Α ) και για την υποχρέωση της Πολεοδοµίας και του ήµου να ανακαλέσουν και τη χορηγηθείσα από την πλευρά τους άδεια, ήδη από το 2005, µε αφορµή τα πορίσµατα συµπεράσµατα έκθεσης ελέγχου του ΣΕΕ 24. Το Υπουργείο Πολιτισµού ζήτησε από την ΚΒ ΕΠΚΑ να αντιµετωπίσει «σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς της περιοχής της Κω (Νοµαρχία, οικεία Αστυνοµικά Τµήµατα κ.λ.π.) το θέµα της αδειοδότησης των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος» 25, ωστόσο δεν έχει περιέλθει στην γνώση του Συνηγόρου του Πολίτη να έχουν γίνει ενέργειες σχετικά µε το ζήτηµα αυτό 26. Επίσης, παρά την αποστολή των σχετικών εγγράφων του Συνηγόρου του Πολίτη, δεν έχουν ληφθεί 22 υπ αρ. 206/ και 3230/ έγγραφα της 4 ης ΕΒΑ 23 υπ αρ. 3209/ έγγραφο της ΚΒ ΕΠΚΑ. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας µε την ΚΒ ΕΠΚΑ, στις διευκρινίστηκε ότι είναι αρµόδια για τον έλεγχο της συγκεκριµένης περιοχής, δεδοµένης τη γειτνίασης του Ο.Τ. 30Α µε τον αρχαιολογικό χώρο της Αγοράς και το αρχαιολογικό µουσείο, και έχει ζητήσει την άρση των αδειών στο ιστορικό κέντρο της Κω, εντούτοις, στην πράξη τα σχετικά αιτήµατα αποστέλλονται στην 4 Η ΕΒΑ, µε το αιτιολογικό ότι το εν λόγω Ο.Τ. είναι πιο κοντά στη µεσαιωνική Πύλη του Φόρου (και υπ αρ. 5716/ και 4626/ έγγραφα ΚΒ ΕΠΚΑ). Για τη συναρµοδιότητα βλ. επίσης το υπ αρ. ΥΠΠΟ/ Γ ΑΠΚ/ ΑΡΧ/ Α1/ Φ22/ / 5230/ έγγραφο και το υπ αρ. 36/ έγγραφο της ΚΒ ΕΠΚΑ. 24 υπ αρ. ΥΠΠΟ/ Γ ΑΠΚ/ ΑΡΧ/ Β1/ Φ40/ / 5210/ έγγραφο ΥΠ.ΠΟ. 25 µε το υπ αρ. ΥΠΠΟ/ Γ ΑΠΚ/ ΑΡΧ/ Α1/ Φ22/ 56913/ 2545/ έγγραφο. 26 Σε αντίθεση µε τα αναφερόµενα στο υπ αρ. ΥΠΠΟ/ Γ ΑΠΚ/ ΑΡΧ/ Φ22/101453/ 4595/ έγγραφο, το οποίο αναφέρει ότι: «ο πλέον αρµόδιος φορέας για να ανακαλέσει όλες τις άδειες λειτουργίας προκειµένου να αποκατασταθεί ο περιβάλλων χώρος της Αρχαίας Αγοράς είναι ο ήµος της Κω.Ο ήµος της Κω αποφάσισε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ανάκληση των αδειών των Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος που γειτνιάζουν µε αρχαιολογικούς χώρους...». 8

9 υπόψη τα συµπεράσµατα της Ανεξάρτητης Αρχής και δεν έχουν ληφθεί σχετικές πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της νοµιµότητας. 3. Στις υπ αρ. α)161/ (Πρακτικό 12) και β) 88/ (Πρακτικό 4) συνεδριάσεις, το ηµοτικό Συµβούλιο έλαβε απόφαση για την παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων το 2007 και το 2008 αντίστοιχα στο συγκεκριµένο ΚΥΕ. Από τη διαθέσιµη υπηρεσιακή αλληλογραφία προκύπτει ότι πριν τη λήψη της συγκεκριµένης απόφασης για την παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων δεν ζητήθηκε από τις τοπικές Εφορείες Αρχαιοτήτων, να γνωµοδοτήσουν για τις περιοχές αρµοδιότητας τους σύµφωνα µε το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α ). Επιπροσθέτως, δεν φαίνεται να έχει ληφθεί υπόψη η αρνητική γνώµη του ΥΠ.ΠΟ. και της ΚΒ ΕΠΚΑ για τη λειτουργία των ΚΥΕ εντός του ιστορικού κέντρου της πόλης. 4. Η ολοκληρωµένη ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου συνδέεται και µε την αποκατάσταση του άµεσου περιβάλλοντος χώρου αυτού, για την οποία απαιτείται η θετική ανταπόκριση και συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων φορέων και ιδίως του ήµου Κω 27. Από τα µέχρι τώρα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή διαπιστώνεται ότι η απαιτούµενη συνεργασία δεν έχει µέχρι σήµερα πραγµατοποιηθεί και δεν έχει αποκατασταθεί ο εν θέµατι περιβάλλον χώρος γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο και την είσοδό του µε την Πόρτα του Φόρου, που η ΚΒ ΕΠΚΑ έχει ζητήσει την αποµάκρυνση των ΚΥΕ. Η πρόταση συνολικής διευθέτησης των χώρων που γειτνιάζουν µε µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους και παραχωρούνται από το ήµο Κω για την τοποθέτηση Τ/Κ, θα λύσει ενδεχοµένως πολλά από τα υφιστάµενα προβλήµατα της περιοχής. 5. Τα αναφερόµενα στο υπ αρ / έγγραφο του ήµου Κω προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όσον αφορά στην παραχώρηση του Κ/Χ του ΚΥΕ επί της Βασ. Παύλου παρουσιάζουν µόνο τα δεδοµένα των δύο τελευταίων ετών, θεωρώντας νόµιµη την άδεια λειτουργίας του, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τα προαναφερόµενα (αδειοδότηση από Εφορείες, νοµιµότητα λειτουργίας, ιστορικό κέντρο κλπ). 6. Ο ήµος Κω δεν λαµβάνει υπόψη του τα επί σειρά ετών προβλήµατα που δηµιουργούνται κατ επανάληψη από τη χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων στα ΚΥΕ εντός του ιστορικού κέντρου και στο ΚΥΕ επί της Βασ. Παύλου, χωρίς να εξετάσει τα αναφερόµενα στην υπ αρ. 39/2007 Απόφαση της Τριµελούς Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006, σχετικά µε την περιοχή και τη διατάραξη της κοινής ησυχίας των κατοίκων. Με το υπ αρ / έγγραφο του ήµου Κω, ο ήµος ενηµέρωνε το Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης ότι δεν έδωσε παράταση ωραρίου της µουσικής στο εν θέµατι ΚΥΕ, όµως το συγκεκριµένο µέτρο δε φαίνεται να έχει φέρει αποτελέσµατα µέχρι σήµερα. Η 4 η ΕΒΑ έχει ενηµερώσει εγγράφως το ήµο Κω ότι δεν επιτρέπεται στο συγκεκριµένο κατάστηµα η χορήγηση άδειας µουσικής (υπ αρ. 5033/ έγγραφο). Για τη χορήγηση της άδειας παράτασης λειτουργίας µουσικών οργάνων, πέρα του ότι θα πρέπει το ΚΥΕ να λειτουργεί νόµιµα, τίθεται ο επιπλέον όρος του άρθρου 3, παρ. 3 της Α.. 3/96, 1023/2/37-ΙΑ/96, ΦΕΚ 15 Β, σύµφωνα µε τον οποίο «Η ανωτέρω άδεια µπορεί να παραταθεί, ανάλογα µε και τη θέση του κέντρου σε σχέση µε τους γύρω κατοικηµένους χώρους µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων». 7. Στο υπ αρ / έγγραφό του προς την Ανεξάρτητη Αρχή, ο ήµος Κω αναφέρει ότι στα ΚΥΕ που αναπτύσσουν Τ/Κ σε ζώνη χαρακτηρισµένου ιστορικού µνηµείου περιόρισε τον παραχωρηθέντα χώρο µόνο στην πρόσοψη του ΚΥΕ, έπειτα από τη σύµφωνη γνώµη της ΚΑ ΕΠΚΑ. Το συγκεκριµένο µέτρο για τον 27 υπ αρ. 2372/ έγγραφο Γραφείου Υφυπουργού ΥΠ.ΠΟ. 9

10 περιορισµό της κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου δεν επιλύει το συνολικό πρόβληµα που δηµιουργείται από τα ΚΥΕ στο χαρακτηρισµένο ιστορικό κέντρο της πόλης (ρύπανση, εστίες µόλυνσης, ηχορύπανση, διατάραξη του περιβάλλοντος χώρου του αρχαιολογικού χώρου, υποβάθµιση της ευαίσθητης περιβαλλοντικά και πολιτιστικά περιοχής, αρνητική εικόνα του ιστορικού κέντρου), στην περιοχή ανάπλασης και στη ζώνη προστασίας παραδοσιακών συνόλων, το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί συνολικά, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 (ΦΕΚ 246 Α ), για την παραχώρηση της χρήσης τµηµάτων αυτών αποφασίζει το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, οι δηµοτικές ή κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους, εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων 28 και η Αστυνοµική Αρχή, αυτεπάγγελτα ή µε αίτηση του δηµάρχου ή προέδρου της κοινότητας, υποχρεούται να απαγορεύει τη χρήση των χώρων, εφόσον δεν υφίσταται άδεια ή γίνεται παραβίαση αυτής 29. Με το Π 23/2002, σε συνδυασµό µε το άρθρο 35, παρ. 12 του Ν. 3274/2004 και την παρ. 1(2) του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α ), τον έλεγχο για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων και την τήρηση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων ασκεί η ηµοτική Αστυνοµία. Ως εκ τούτου, ο Συνήγορος του Πολίτη παρακαλεί για τις ενέργειες της αρµόδιας υπηρεσίας προς εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας. 8. Επιπρόσθετα, επειδή η αναφερόµενη πολίτης διαµαρτύρεται για τη µη εφαρµογή των διατάξεων σχετικά µε τη λειτουργία των ΚΥΕ από τις αρµόδιες υπηρεσίες, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί, ότι θα πρέπει να εφαρµόζεται καθηµερινά στην περιοχή η διαδικασία βεβαίωσης παραβάσεων στα ΚΥΕ 30, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα στο ήµο, εφόσον διαπιστώνονται παραβάσεις, να σφραγίζει τα ΚΥΕ και να µην εκδίδονται εκ νέου άδειες λειτουργίας και λειτουργίας/ παράτασης µουσικών οργάνων. Ακόµη, τυχόν παραβιάσεις των όρων λειτουργίας µουσικής των ΚΥΕ επιφέρουν υποχρεωτικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π 180/79, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του ΚΥΕ 31. IV. Νοµιµότητα έκδοσης αδειών λειτουργίας ΚΥΕ - Ανάκληση παράνοµων ατοµικών διοικητικών πράξεων Κατόπιν των ανωτέρω και δεδοµένου ότι δεν έχει ληφθεί η προηγούµενη έγκριση του Υπουργείου Πολιτισµού, καθίσταται σαφές ότι η άδεια λειτουργίας για το ΚΥΕ στο Ο/Τ 30 Α έχει εκδοθεί κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 3028/2002. Στο σηµείο αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη σας ενηµερώνει ως ακολούθως σχετικά µε το ζήτηµα της ανάκλησης των παράνοµων επωφελών ατοµικών διοικητικών πράξεων: Α. Καταρχήν, σύµφωνα µε την αρχή της νοµιµότητας, επιτρέπεται ελεύθερα η ανάκληση των παράνοµων ατοµικών διοικητικών πράξεων ανεξάρτητα από το εάν από τις πράξεις αυτές έχουν απορρεύσει δικαιώµατα των διοικουµένων, εφόσον η ανάκληση γίνει µέσα σε εύλογο χρόνο από την έκδοσή τους. Η ανάκληση χωρεί 28 παρ. 1δ2 του άρθρου 79 του Ν. 3463/ άρθρο 15, Ν. 1080/80 ΦΕΚ 246 Α. 30 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 του Π.. 180/79, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Π.. 231/89 και Π.. 457/90, ΦΕΚ 175 Α και Π.. 36/94 31 Βλ. και Οδηγό Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, Υπουργείο Εσωτερικών, ΚΕ ΚΕ, Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Αθήνα

11 µόνο για λόγους νοµιµότητας και όχι για διαφορετική εκτίµηση των ίδιων πραγµατικών περιστατικών, εκτός εάν συντρέχει λόγος δηµοσίου συµφέροντος. Ο εύλογος χρόνος δεν µπορεί, σύµφωνα µε τον ΑΝ 261/1968, να είναι λιγότερος από πέντε έτη από την έκδοση της πράξης, µπορεί όµως να είναι και µεγαλύτερος. Μετά την παρέλευση του εύλογου χρόνου, δεν επιτρέπεται η ανάκληση των παράνοµων επωφελών πράξεων, των πράξεων δηλαδή, από τις οποίες οι καλόπιστοι διοικούµενοι απέκτησαν δικαιώµατα, εκτός εάν υπάρχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος. Στην περίπτωση αυτή η ανάκληση επιτρέπεται οποτεδήποτε και µετά την παρέλευση του εύλογου χρόνου. Επιπρόσθετα, στην ελληνική έννοµη τάξη, ο ειδικότερος προσδιορισµός του δηµόσιου συµφέροντος ανήκει κάθε φορά, µέσα στο γενικότερο πλαίσιο που καθορίζει το Σύνταγµα, στο νοµοθετικό όργανο, το οποίο, µε τους κανόνες που θεσπίζει, ρυθµίζει την οργάνωση και τη δράση της ηµόσιας ιοίκησης και καθορίζει τους σκοπούς που επιδιώκονται από αυτήν 32. Στην παρούσα περίπτωση, παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει ο εύλογος χρόνος των πέντε ετών (η άδεια λειτουργίας του εν θέµατι ΚΥΕ εκδόθηκε στις ) συντρέχει λόγος δηµοσίου συµφέροντος, διότι, όπως προαναφέρθηκε, η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος προβλέπεται στο άρθρο 24 του Συντάγµατος και στον εκτελεστικό Νόµο 3028/2002. Σχετικά µε το ζήτηµα αυτό εκδόθηκε και η υπ αρ. 4804/1998 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, όπου αναφέρονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «εδοµένου ότι η αύξηση της δόµησης, ως συνέπεια της υπέρβασης του συντελεστή δόµησης, επιφέρει επιδείνωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων και υποβαθµίζει το υφιστάµενο οικιστικό περιβάλλον, συντρέχει λόγος δηµοσίου συµφέροντος, ο οποίος δικαιολογεί την ανάκληση της επίµαχης άδειας, παρά την πάροδο µακρού χρόνου από την έκδοσή της». Β. Επίσης, κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η ιοίκηση έχει διακριτική ευχέρεια να ανακαλέσει τις παράνοµες ατοµικές διοικητικές πράξεις, όταν αυτό επιτρέπεται, εκτός εάν υπάρχει ρητή διάταξη που επιβάλλει τέτοια υποχρέωση 33. Στην παρούσα περίπτωση, και δεδοµένου ότι υπάρχει η ρητή διάταξη του ως άνω άρθρου 80 παρ. 6 του Ν. 3463/2006, που επιβάλλει στην αρµόδια δηµαρχιακή επιτροπή να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας καταστήµατος µέσα σε χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από τη συνδροµή των προϋποθέσεων, καθίσταται σαφές ότι η εν θέµατι παράνοµη ατοµική διοικητική πράξη, ήτοι η άδεια λειτουργίας του ΚΥΕ στο ΟΤ 30 Α πρέπει να ανακληθεί κατά δεσµία αρµοδιότητα από τον ήµο Κω. Επιπρόσθετα, στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα και παράβαση καθήκοντος. Επίσης, στο ως άνω άρθρο 10 του Ν. 3028/2002 ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού, αυτή προηγείται από τις άδειες άλλων αρχών που αφορούν την επιχείρηση και τα στοιχεία της αναγράφονται µε ποινή ακυρότητας στις άδειες αυτές. εδοµένου ότι τέτοια έγκριση δεν υφίσταται για το εν θέµατι ΚΥΕ, η προαναφερόµενη άδεια λειτουργίας ΚΥΕ, καθώς και κάθε άλλη 32 Επ. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο ιοικητικού ικαίου, Τόµος 1, 13 η έκδοση, Νοµική Βιβλιοθήκη, Νοέµβριος 2010, σελ Επ. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο ιοικητικού ικαίου, Τόµος 1, 13 η έκδοση, Νοµική Βιβλιοθήκη, Νοέµβριος 2010, σελ. 185 επ. 11

12 οµοειδής περίπτωση ατοµικής διοικητικής πράξης πάσχει ακυρότητας, η οποία µπορεί να προβληθεί ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων 34. Στο σηµείο αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη σας ενηµερώνει ότι υφίσταται υποχρέωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, όχι µόνο για το ΚΥΕ στο ΟΤ 30 Α, αλλά και για κάθε άλλη οµοειδή περίπτωση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, για το οποίο δεν έχει προηγηθεί η έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού πριν την έκδοση άδειας λειτουργίας. Επισηµαίνουµε ότι για το θέµα αυτό υφίσταται αίτηµα σχετικά µε την αντιµετώπιση των θεµάτων αδειοδότησης των ΚΥΕ στην πόλη της Κω από τη ΙΠΚΑ του ΥΠ.ΠΟ. προς την ΚΒ ΕΠΚΑ σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς της περιοχής 35. Επιπλέον, όπου υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές στα ΚΥΕ ή τροποποίηση της επιτρεπόµενης από το ΥΠ.ΠΟ. χρήσης ή δραστηριοτήτων, που επιφέρει άµεση ή έµµεση βλάβη σε µνηµείο ή αρχαιολογικό χώρο ή ιστορικό τόπο, προβλέπεται επίσης η ανάκληση των σχετικών αδειών. Πολλά καταστήµατα στο χαρακτηρισµένο ιστορικό κέντρο της Κω 36 τροποποιούν τους όρους λειτουργίας τους ή προβαίνουν σε πολεοδοµικές αυθαιρεσίες 37, συνεπώς θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία από τις αρµόδιες υπηρεσίες µέτρα (επιβολή και είσπραξη προστίµων, ανάκληση αδειών, συλλογή Τ/Κ και λοιπού εξοπλισµού) σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν. 1080/80 ΦΕΚ 246 Α. Τέλος, το Υπουργείο Πολιτισµού δύναται να ανακαλέσει τις χορηγηθείσες εγκρίσεις στα Κ.Υ.Ε. εφ όσον διαπιστωθεί έστω και εκ των υστέρων ότι προκαλείται ή δύναται να προκληθεί άµεση ή έµµεση βλάβη σε µνηµείο, αρχαιολογικό χώρο ή ιστορικό τόπο ή ότι παραβιάστηκε όρος που τέθηκε από την αρχαιολογική υπηρεσία κατά τη χορήγηση της αδείας, ή ότι δεν υφίσταται άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας 38. Με βάση τα παραπάνω, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί η συνεργασία µε τον ήµο Κω και τις συναρµόδιες Υπηρεσίες προκειµένου να γίνει µια συνολική διευθέτηση των χώρων πέριξ των µνηµείων και των αρχαιολογικών χώρων και της χρήσης τους. 34 Όταν η αιτιολογία επιβάλλεται από τις διατάξεις πρέπει να περιέχεται στο σώµα της πράξης, συνεπώς τα στοιχεία της έγκρισης έπρεπε να είχαν αναγραφεί στην αιτιολογία του σώµατος της διοικητικής πράξης, ήτοι της άδειας λειτουργίας του ΚΥΕ. Η έλλειψη της αιτιολογίας, όπως η περίπτωση της µη αναφοράς της αιτιολογίας στο σώµα της πράξης όταν απαιτείται, συνεπάγεται το ακυρώσιµο της πράξης, εφόσον προταθεί σχετικός λόγος ακυρώσεως και υπάγεται στον ευρύτερο λόγο ακυρώσεως της παράλειψης ουσιώδους τύπου. (βλ. σχετικά Επ. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο ιοικητικού ικαίου, Τόµος 1, 13 η έκδοση, Νοµική Βιβλιοθήκη, Νοέµβριος 2010, σελ.175). 35 υπ αρ. ΥΠΠΟ/ Γ ΑΠΚ/ ΑΡΧ /Β1/ Φ40/ / 5210/ έγγραφο ΥΠ.ΠΟ, υπ αρ. ΥΠΠΟ/ Γ ΑΠΚ/ ΑΡΧ/ Α1/ Φ22/ 56913/ 2545/ , ΥΠΠΟ/ Γ ΑΠΚ/ ΑΡΧ/ Α1/ Φ22/ / 5230/ και υπ αρ. 2504/ έγγραφο της ΚΒ ΕΠΚΑ έγγραφα. 36 υπ αρ. 92/ και 3225/ έγγραφα της 4 ης ΕΒΑ. 37 Βλ. 45/ έγγραφο Σ.Χ.Ο.Π. Επαρχείου Κω. 38 βάσει της παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α ). Σύµφωνα µε το υπ αρ. ΥΠΠΟ/ Γ ΑΠΚ/ ΑΡΧ/ Β1/ Φ40/ / 5210/ έγγραφο «Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων θα επανεξετάζουν και θα ανακαλούν όσες εγκρίσεις έχουν χορηγήσει στα ΚΥΕ, µε αιτιολογηµένη απόφασή τους, στις περιπτώσεις που διαπιστώνουν παράβαση της αρχαιολογικής νοµοθεσίας, από την κατασκευή αυθαίρετων κτισµάτων ή την αλλαγή της επιτρεπόµενης από την έγκριση χρήσης ή την παραβίαση τεθέντων όρων λειτουργίας κατά την αρχαιολογική νοµοθεσία, θεωρουµένων όλων αυτών ως µη νοµίµως γενοµένων Άλλωστε, σύµφωνα µε τη νοµολογία δηµιουργείται η υποχρέωση στην Πολεοδοµία και το ήµο να ανακαλέσουν την χορηγηθείσα από την πλευρά τους άδεια». 12

13 Γ. Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι δεν νοείται, κατά την άποψη της Ανεξάρτητης Αρχής, η περαιτέρω έκδοση άδειας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων ή η έκδοση άδειας χρήσης µουσικών οργάνων για το επίµαχο ΚΥΕ στο ΟΤ 30 Α, δεδοµένου ότι η άδεια λειτουργίας του έχει εκδοθεί κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Τέλος, η συνολική διαδικασία αδειοδότησης για την λειτουργία του επίµαχου ΚΥΕ δηµιουργεί το εύλογο ερώτηµα, πώς ένα κατάστηµα φαστ - φουντ έλαβε άδεια λειτουργίας Εστιατορίου-Οβελιστηρίου και εν συνεχεία άδεια χρήσης µουσικών οργάνων. Στο σηµείο αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη παρακαλεί κάθε συναρµόδια υπηρεσία κατόπιν και της µεταξύ τους συνεργασίας ( ήµος Κω, ΚΒ ΕΠΚΑ, 4 Η ΕΒΑ, ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας, Αστυνοµικό Τµήµα Κω, Επαρχείο Κω) να προβούν σε όλες τις κατά νόµο ενέργειες αρµοδιότητάς τους και να εξετάσουν και να ενηµερώσουν περαιτέρω την Ανεξάρτητη Αρχή, αποστέλλοντας σχετικά έγγραφα και στοιχεία που αφορούν την εν λόγω υπόθεση για τα κάτωθι ζητήµατα: α) το θέµα της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του ΚΥΕ στο Ο/Τ 30 Α στην οδό Βασ. Παύλου, β) το θέµα της ανάκλησης των αδειών λειτουργίας των λοιπών ΚΥΕ γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο, εντός του ιστορικού κέντρου, µε έµφαση στα Ο.Τ. 30 Α, 30, 31, 32, 33, εφόσον δεν έχει χορηγηθεί και για αυτά η προγενέστερη έγκριση του Υπουργείου Πολιτισµού, γ) την έκταση του αρχαιολογικού χώρου σε σχέση µε τη χρήση πέριξ αυτού, δ) τη διάθεση του κοινόχρηστου χώρου στην Πύλη του Φόρου σε συνδυασµό µε τον καθορισµό των ορίων του µνηµείου και του περιβάλλοντος χώρου του µνηµείου 39, ε) τα ληφθέντα µέτρα σε περίπτωση τροποποίησης των όρων λειτουργίας των ΚΥΕ ή πολεοδοµικών αυθαιρεσιών, ζ) την ολοκληρωµένη ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, την εξάλειψη των υφιστάµενων προβληµάτων και τη συνολική διευθέτηση/ καθορισµό χρήσεων των χώρων που γειτνιάζουν µε αυτόν, η) τις ενέργειες για την τήρηση της κοινής ησυχίας, θ) τις ενέργειες για τον έλεγχο κατάληψης των κοινόχρηστων χώρων από τα ΚΥΕ. Επίσης, ο Συνήγορος του Πολίτη παρακαλεί εκ νέου την 4 η ΕΒΑ να ενηµερώσει για τους λόγους µεταβολής των απόψεών της, ως προς τα ακόλουθα: α) ότι το Ο.Τ. 30Α δεν αφορά πλέον αρµοδιότητα της Υπηρεσίας, β) η αρχική θεωρηθείσα «άµεση γειτνίαση» χαρακτηρίζεται πλέον ως «ικανή» απόσταση - µεταβολή της απόστασης του συγκεκριµένου ΚΥΕ από το µνηµείο και γ) η αρχική άρνηση ανάπτυξης των Τ/Κ επειδή θα επιφέρουν «αισθητική αλλοίωση» ή «σηµαντική αισθητική αλλοίωση» µετατράπηκε σε «µη έκδοση σύµφωνης γνώµης για το τµήµα του πεζοδροµίου που βρίσκεται σε επαφή µε την Πύλη του Φόρου, νοτίως της κύριας όψης του καταστήµατος». Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώσεων και συµπερασµάτων της Ανεξάρτητης Αρχής, το θέµα των ΚΥΕ εντός του ιστορικού κέντρου και του Λιµένα στην πόλη Κω 39 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 73, παρ. 13 του Ν. 3028/02. 13

14 αναδεικνύεται ως µείζονος σηµασίας και παρακαλεί εκ νέου όλες τις συναρµόδιες υπηρεσίες, στις οποίες απευθύνεται ή κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, να τον ενηµερώσουν άµεσα για τις απόψεις τους επί των προαναφερόµενων ζητηµάτων και κυρίως για τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν προς αποκατάσταση της νοµιµότητας στην εν θέµατι ευαίσθητη, πολλαπλά προστατευόµενη περιβαλλοντικά και πολιτιστικά περιοχή. Ο Συνήγορος του Πολίτη αναµένει τις απαντήσεις των αρµοδίων υπηρεσιών εντός ενός µηνός από τη λήψη του παρόντος εγγράφου και παραµένει στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση. Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στο Γραφείο Υπουργού και το Γραφείο Γενικής Γραµµατέως του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, προκειµένου να ενηµερωθούν για την εν θέµατι υπόθεση που αφορά τον έλεγχο νοµιµότητας αδειοδότησης και λειτουργίας των ΚΥΕ στην περιοχή ανάπλασης και ζώνης προστασίας παραδοσιακών συνόλων του χαρακτηρισµένου ιστορικού κέντρου της πόλης 40 της Κω και παρακαλούµε να µας ενηµερώσουν για τις απόψεις και τις τυχόν ενέργειές τους επί του θέµατος. Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. Με τιµή Ευαγγελία Κ. Μπαλλά Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη Κοινοποίηση: 1. Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού Γραφείο Υπουργού κ. Π.Γερουλάνου Μπουµπουλίνας Τ.Κ Αθήνα 2. Υπουργείο Πολιτισµού Γραφείο Γενικής Γραµµατέως κ.λ.μενδώνη Μπουµπουλίνας Τ.Κ Αθήνα 3. Γενική ιεύθυνση Αρχαιοτήτων ιεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Τµήµα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας Μπουµπουλίνας µετά την αποστολή του υπ αρ. 2372/ εγγράφου του Γραφείου Υφυπουργού ΥΠ.ΠΟ. και την έκθεση Επιθεώρησης Ελέγχου του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης για το ήµο Κω (2004). 14

15 Τ.Κ Αθήνα 4. Υπουργείο Πολιτισµού Γενική ιεύθυνση Αρχαιοτήτων ιεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Τµήµα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας Μπουµπουλίνας Τ.Κ Αθήνα 5. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων ωδεκανήσου Οδός Ιπποτών Τ.Κ Ρόδος 6. 3 η Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων ωδεκανήσου Οδός Ιπποτών Τ.Κ Ρόδος 7. Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης Λεωφ. Συγγρού 60 Τ.Κ Αθήνα 8. **************** 15

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκµηρίωση πλήρης εµπεριστατωµένη µελέτη κορεσµού. Συγκεκριµένα µε βάση τα στοιχεία της εν λόγω µελέτης όπως αυτά παρουσιάζονται σε αυτήν όπως

Τεκµηρίωση πλήρης εµπεριστατωµένη µελέτη κορεσµού. Συγκεκριµένα µε βάση τα στοιχεία της εν λόγω µελέτης όπως αυτά παρουσιάζονται σε αυτήν όπως Κανονιστική διάταξη για χώρους όπου επιτρέπεται διευρυµένο ωράριο χρήσης µουσικών οργάνων εντός των ορίων της περιοχής που ανακηρύσσεται κορεσµένη σε ΚΥΕ αναψυχής και εστίασης στο κέντρο του Χαλανδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 15-10-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο.

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Η έκδοση της παρούσας κανονιστικής απόφασης γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 79

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 12-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 62/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 62/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 62/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 62/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr 2) [Πίνακας καταγγελλόντων] Κοινοποίηση 1) Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014.

Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014. Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 6 η του µήνα Μαΐου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100 Αρ. πρωτ.: 2/2013 Κέρκυρα, 08/02/2013 ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27 ΘΕΜΑ: Χρήσεις γης του ΚΧ 871 Χώρος Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/2014 της τακτικής συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης /27-3-2013 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. 3. Το έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης που έχει ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ. 3. Το έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης που έχει ως εξής: ΣΧΕΔΙΟ 3. Το έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης που έχει ως εξής: Διαβούλευση για 1 μήνα - Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Οι Επιπτώσεις της Ηχορύπανσης στα Αστικά Κέντρα Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Οι Επιπτώσεις της Ηχορύπανσης στα Αστικά Κέντρα Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Οι Επιπτώσεις της Ηχορύπανσης στα Αστικά Κέντρα Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις ΘΕΜΑ Έλεγχος και εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων για την ηχορύπανση από τα καταστήµατα υγειονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. πρωτ. αναφοράς: 3832/04-03-05 Αρ. πρωτ. εγγράφου: 3832/05/2.13 Πληροφορίες: Μ. Παινέση, Ντ. Πετούση Ηµεροµηνία: 12-10-2011

Aρ. πρωτ. αναφοράς: 3832/04-03-05 Αρ. πρωτ. εγγράφου: 3832/05/2.13 Πληροφορίες: Μ. Παινέση, Ντ. Πετούση Ηµεροµηνία: 12-10-2011 Aρ. πρωτ. αναφοράς: 3832/04-03-05 Αρ. πρωτ. εγγράφου: 3832/05/2.13 Πληροφορίες: Μ. Παινέση, Ντ. Πετούση Ηµεροµηνία: 12-10-2011 1. Προς την Γ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Αιόλου 1 και Πελοπίδα

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α. Θέμα : Ωράριο λειτουργίας Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με χρήση μουσικής.

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α. Θέμα : Ωράριο λειτουργίας Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με χρήση μουσικής. Ερμούπολη, 31 Μαίου 2008 Αρ. Πρωτ. 8.400 Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Προς : Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Προκόπιο Παυλόπουλο Θέμα : Ωράριο λειτουργίας Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014.

Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014. Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 20 η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ένστασης σε πρόχειρο διαγωνισµό (για στολές ηµοτικής Αστυνοµίας) Αριθ. Αποφ: 13 Στην Αγία Βαρβάρα

Διαβάστε περισσότερα

Μηνυτήρια αναφορά της ηµοτικής Αρχής στον Εισαγγελέα για την υπόθεση λειτουργίας σούπερ µάρκετ χωρίς άδεια

Μηνυτήρια αναφορά της ηµοτικής Αρχής στον Εισαγγελέα για την υπόθεση λειτουργίας σούπερ µάρκετ χωρίς άδεια ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βόλος, 18 Φεβρουαρίου 2013 Μηνυτήρια αναφορά της ηµοτικής Αρχής στον Εισαγγελέα για την υπόθεση λειτουργίας σούπερ µάρκετ χωρίς άδεια Μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23-05-2011 Αριθμ. Φακ. : 122310 Αριθμ. Πρωτ.: 100128/6/21-12-2009 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση

Αθήνα, 23-05-2011 Αριθμ. Φακ. : 122310 Αριθμ. Πρωτ.: 100128/6/21-12-2009 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση Αθήνα, 23-05-2011 Αριθμ. Φακ. : 122310 Αριθμ. Πρωτ.: 100128/6/21-12-2009 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση Προς ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Αυγούστου 2014.

Πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Αυγούστου 2014. Πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Αυγούστου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 13 η του µήνα Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr WWF Ελλάς Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα Tηλ.: 210 331 4893 Fax: 210 324 7578 g.chasiotis@wwf.gr www.wwf.gr Fax Προς Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποίηση Πίνακας Κοινοποίησης Ηµεροµηνία 22-10-2009 Από Νοµική Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Γ Ε Ν Ι ΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Γ Ε Ν Ι ΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Γ Ε Ν Ι ΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Α.Π.: Φ131360/886/15 & ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τµήµα Αστικής & ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ Υπηρεσία Οικονομικών Γραφείο Καταστημάτων Ταχ. Δ/νση Ελ. Βενιζέλου 151 21 Πεύκη Πληροφορίες Β.ΤΣΙΡΜΠΙΝΙΔΟΥ Τηλέφωνα 2106145.104 Fax 2106145.155

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 01-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10209 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 4/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 8 ης Απριλίου 2014.

Πρακτικό 4/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 8 ης Απριλίου 2014. Πρακτικό 4/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 8 ης Απριλίου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 8 η του µήνα Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 02-09-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10521 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κοιν.: 1) Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0230 Αριθµ. Συν/σεως 23 η /28.7.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII (Γ' ΔΙΑΚΟΠΩΝ) Αποτελούµενο από τον Πρόεδρο του Τµήµατος Θεοχάρη Δηµακόπουλο, Αντιπρόεδρο και τα µέλη Δηµήτριο Πέππα και Αργυρώ

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 44/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Ντ. Πετούση

Πληροφορίες: Ντ. Πετούση Αρ. Πρ. Αναφοράς: 5881/26-03-09 Πληροφορίες: Ντ. Πετούση Αρ. Πρ. Επιστολής: 5881/09/2.13 Αθήνα, 18-09-2012 Προς το ήµαρχο Φυλής Κύριο ηµήτριο Μπουραίµη Πλατεία Ηρώων 13341 Ά. Λιόσια Τηλ. 210-2474067 Φαξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728)

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) 5 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 123597/33811/2011 Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) ήµος Θήρας /νση Πολεοδοµίας Φηρά Σαντορίνη Θέµα: Επιβολή προστίµου µετά την ακύρωση της απόφασης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΥΠ ΟΨΙΝ: 1. κ. ηµάρχου & Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπή 2. /νση Οικ/κου-Τµηµα Λογιστηρίου

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΥΠ ΟΨΙΝ: 1. κ. ηµάρχου & Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπή 2. /νση Οικ/κου-Τµηµα Λογιστηρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟ Αγ. Στέφανος: 20.2.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 5124 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος Ταχ. /νση : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 Τηλ:2132030600

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 225/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1)Κύριο *** *** *** 2) Διεύθυνση Κοινοχρήστων Χώρων koin.xwroi@cityofathens.gr Ι. Η καταγγελία Κοινοποίηση 1) Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 146/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. *** Οδός ***, αρ. *** Αθήνα *** 2. Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 3. Τμήμα Τελών Κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5)

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) Θέµα: Προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215000 e-mail: diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης Αργοστόλι 16-1-2012 Αριθ. Πρωτ.: 49228/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 7 2-2011 Αριθµ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ ΑΑΠ/Φ 175/ /1439

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 7 2-2011 Αριθµ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ ΑΑΠ/Φ 175/ /1439 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ταχ. /νση : Β. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 11218/02.08.2012 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 232 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 1.Κύριο Γεώργιο Σουφλιά Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αμαλιάδος 17 11523, Αθήνα 2.Κύριο Μιχάλη Λιάπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟ Αγ. Στέφανος: 23.5.13 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟ Αγ. Στέφανος: 23.5.13 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟ Αγ. Στέφανος: 23.5.13 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος Ταχ. /νση : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 Τηλ:2132030600 FAX:2132030630

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης. Άννα Σιγανίδου ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης. Άννα Σιγανίδου ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ aaaanaε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21-06-2011 Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/59325/1145 Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ : Ερμού 17 : 101.86, Αθήνα : Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα