Θεοδωράκη Ελένη-Μαρία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεοδωράκη Ελένη-Μαρία elma.theodoraki@aegean.gr"

Transcript

1 Εισαγωγή στην πληροφορική με εφαρμογές στη Στατιστική Εισαγωγή στο Ms Excel 2007 Θεοδωράκη Ελένη-Μαρία

2 -> Webmail Εισαγωγή στο Ms Excel Webmail Username: aegean/elma.theodoraki Password:... Διαχείριση λογαριασμού-> Εισερχόμενα/εξερχόμενα

3 -> Έναρξη Start -> Microsoft Office -> Microsoft Excel Start-> Run... -> excel File -> Exit Microsoft Office Κουμπί Υπολογιστικό φύλλο (spreadsheet) Κορδέλα (Ribbon)

4 ->Μορφοποίηση excel Quick Access Toolbar Office Button-> Excel Options

5 -> Επιλογές excel(1) Εισαγωγή στο Ms Excel 2007 Δημοφιλή (popular) Φόρμουλες (Formulas)

6 -> Επιλογές excel(2) Εισαγωγή στο Ms Excel 2007 Θωράκιση (Proofing) Αποθήκευση (Save)

7 -> Επιλογές excel(3) Προηγμένες (Advanced) Προσαρμογή (Customize)

8 -> Βιβλίο εργασίας (1) Δημιουργία Αποθήκευση

9 -> Βιβλίο εργασίας (2) Άνοιγμα Εισαγωγή Δεδομένων

10 -> Χειρισμός δεδομένων(1) Επιλογή Δεδομένων Επιλογή γραμμής-στήλης

11 -> Χειρισμός δεδομένων(2) Αντιγραφή-Επικόλληση Αποκοπή-Επικόλληση Αναίρεση-Redo Auto-fill

12 -> Τροποποίηση βιβλίου εργασίας Εισαγωγή/διαγραφή κελιών, γραμμών και στηλών Go To Command Εύρεση-Αντικατάσταση Ορθογραφικός έλεγχος

13 -> Υπολογισμοί Φόρμουλες excel Εισαγωγή συνάρτησης Συναρτήσεις Sum,Average,Min,Max,Count

14 -> Υπολογισμοί Βιβλιοθήκη συναρτήσεων AutoSum Recently Used Financial Logical: And, If, True, False, etc. Text Date & Time Math& Trig FORMAT CELLS -> NUMBER etc

15 ->Ταξινόμηση Βασική ταξινόμηση Επιλογή κελιών-> Sort & Filter Sort Ascending(A-Z) Sort Descending(Z-A) Προσαρμοσμένη ταξινόμηση Sort & Filter-> επιλογή στήλης για πρώτη ταξινόμηση -> Add Level->επιλογή στήλης για δεύτερη ταξινόμηση->ok

16 ->Φίλτρο Επιλογή φίλτρου Home->Sort & Filter -> Filter->Arrow->Text Filter -> Words Διαγραφή φίλτρου Sort & Filter->Clear

17 ->Γραφικά (1) Εισαγωγή εικόνας Insert->Picture->name Εισαγωγή Clip Art Insert->Clip Art Μορφοποίηση Adjust,Picture Style,Arrange,Size

18 ->Γραφικά (2) Εισαγωγή σχήματος Insert-> Shapes Μορφοποίηση Εισαγωγή smart art Worksheet

19 -> Μακροεντολές Εγγραφή μακροεντολής View-> Macros->Record Macro -> Shortcut Key -> Description Macro->Macros ->Stop Recording Εκτέλεση μακροεντολής Macros ->View Macros ->Macro->Run

20 ->Μορφοποίηση βιβλίου εργασίας(1) Μετατροπή Κειμένου σε στήλες Μορφοποίηση φόντου

21 ->Μορφοποίηση βιβλίου εργασίας(2) Μορφοποίηση κελιών Περίγραμμα και χρώμα κελιών

22 ->Μορφοποίηση βιβλίου εργασίας(3) Μορφοποίηση κελιών με τη χρήση στυλ Αλλαγή διαστάσεων κελιών

23 ->Μορφοποίηση βιβλίου εργασίας(4) Απόκρυψη στηλών-γραμμών Συγχώνευση κελιών Στοίχιση περιεχομένων κελιών

24 ->Ανάπτυξη βιβλίου εργασίας(1) Μορφοποίηση καρτελών βιβλίου εργασίας Αλλαγή χρώματος

25 ->Ανάπτυξη βιβλίου εργασίας(2) Αλλαγή φύλλων εργασίας Αντιγραφή-Επικόλληση φύλλων εργασίας Εισαγωγή-Διαγραφή φύλλων εργασίας

26 ->Ιδιότητες σελίδων και εκτύπωση (1) Καθορισμός τίτλων εκτύπωσης Δημιουργία Επικεφαλίδας-Υποσέλιδου

27 ->Ιδιότητες σελίδων και εκτύπωση (2) Καθορισμός περιθωρίων σελίδας Αλλαγή προσανατολισμού Εκτύπωση περιοχής Διακοπή σελίδας

28 ->Εισαγωγή χαρακτηριστικών-εμφάνιση(1) Home->wrap text Insert->table Πληκτρολογούμε δεδομένα σε 4 κελιά και μετά τα επιλέγουμε Print preview Insert->object->microsoft equation ->ορισμένο ολοκλήρωμα Insert->symbol-> το εισάγει στο κελί που είναι επιλεγμένο Formulas->Trace precenderes Σε δύο κελιά πληκτρολογώ 25 και από κάτω 50 Σε ένα άλλο κελί μακριά πληκτρολογώ την συνάρτηση αθροίσματος:=sum(50;25)=75 Πατάω το trace precender και εμφανίζει βελάκια για το από πού υπολογίστηκε η συνάρτηση Show formulas->δείχνει τις φόρμουλες Data->from text-> Group->1 2 3->sum=6 επιλέγω τις σειρές και πατώ group

29 ->Εισαγωγή χαρακτηριστικών-εμφάνιση(1) View->page layout Print area Set Margins

30 ->Διάταξη φύλλου εργασίας Διαίρεση Απόκρυψη Σταθεροποίηση

31 ->Γραφήματα (1) Δημιουργία γραφήματος Insert->chart Μορφοποίηση

32 ->Γραφήματα (2) Εργαλεία γραφημάτων Αντιγραφή σε word ->

33 ->Spss(1) Έναρξη προγράμματος-> Programs->IBM SPSS statistics 19.0 Εισαγωγή Δεδομένων ->Rows = εγγραφές ->Columns =μεταβλητές Π.χ ΦΥΛΟ > variable view->name=filo ->Decimals=0 ->Measure=Nominal File->save as->no1

34 ->Spss(2) Λήψη δεδομένων(από αρχείο excel) Αρχείο «ασθενείς»->save->desktop File->Open Data->Look in->desktop ->files of type->excel ->επιλέγω αρχείο «ασθενείς» ->read variable names ->worksheet->1 Save as->astheneis Ιδιότητες Μεταβλητών(filo,age)->values ->measure

35 ->Spss(3) Διαχείριση αρχείων δεδομένων με το SPSS Ταξινόμηση δεδομένων->age->sort Ascending Εύρεση, Αντικατάσταση->Edit->Find ή replace Π.χ age->replace 84->100 filo->replace 1->2

36 ->Spss(4) Περιγραφική στατιστική Analyse->Descriptive->Frequencies Age->

37 ->Spss(5) Περιγραφική στατιστική Analyse->Descriptive->Frequencies Filo->

38 ->Spss(6) Pie chart

39 ->Spss(7) Bar Chart