ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο"

Transcript

1 A1- β A - α A3- β A4 - β A5- α A6 -γ A7 -δ A8 β A9 - β ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο A10- Διαν-Nm, Διαν - Kgm /s, Διαν - rad/s, Μον - Kg m A11 α -Λ, β -Λ, γ -Σ, δ - Σ, ε -Λ, στ -Σ, ζ Λ, η - Σ, θ Σ A1- Ι kg m, L - kg m /s, ω - rad /s, τ - Ν m, f - Hz A13 α μηδέν,β ροπών, γ σύνθετη A14- β A15-δ A16-δ A17 α-λ, β Λ, γ Λ, δ- Σ, ε Λ, στ Σ, ζ Σ, η Λ Α18 α Α19 γ Α0 α Λ, β Λ, γ Λ, δ Σ, ε Λ, στ Σ, ζ Σ, η - Σ A1-β Α-δ Α3-β Α4-β Α5-γ Α6 α-σ, β-λ, γ Σ, δ- Σ, ε- Λ, στ Λ, ζ- Σ, η Σ Α7- β Α8 - γ ή β (οδηγία ΚΕΕ) Α9 α Σ, β Σ, γ Σ, δ Λ, ε - Σ Α30 - δ Α31 δ Α3 δ Α33 δ Α34 δ Α35 α Λ, β Λ, γ Σ Α36 δ

2 Β1) Β)

3 Β3) Β4) Β5)

4 Β6) Β7) Β8) Β9)

5 Β10) Β11)

6 Β1) Β13) Β14)

7 Β15) Β16) Β17)

8 Β18) Β19)

9 Β0) Β1) Β) Β3)

10 Β4) Β5) Β6)

11 Β7) Β8)

12 Β9) Β30) Β31) β Με βάση την ΑΔΣ για το σύστημα το Ι ολ αυξάνεται άρα το ω μειώνεται ώστε το Ι ω να παραμείνει σταθερό. Γ1) 1. Στ (Α) = 0 -W L + F Γ ( L d) = ,5 + F Γ,5 = 0 F Γ = 30 N ΣFy= 0 F A + F Γ W = 0 F A = W F Γ F A = 0 N

13 . Στ (Γ) = 0 -F A (L d) + W( L -d ) - W 1 d = 0-10, W 1 0,5 = 0 W 1 = 50 N Γ) α) τ F = F R = N m β) Στ = Ι a γων F γ) a γων = Δω Δt τ = 1 M R aγων a γων = 5 rad /s ω - ω1 a γων = Δt = 5s Δt δ) ΔΚ = 1 Ι ω - 1 Ι ω 1 = 1 Ι ( ω - ω 1 ) = 175 J Γ3) α) Ι cm = 1 MR = 1 3 0, = 0,06 kgm β) τ F = Ι cm aγων F R = Ι cm aγων a γων = 10 rad /s γ) Κ = 1 Ι cmω 75 = 1 0,06 ω ω = 50 rad /s δ) Ι = Ι cm + M( R ) = 0, , 4 = 0,09 kg m Γ4) α) Θ.Μ.Κ.Ε : 1 I ω + 1 m cm = m g h cm 1 υ 1 I + mυ = mg0r I =13,5 10 kg m R 0 β) ΣF = m a cm mg -T = ma cm a cm Στ = Ι -6 cm a a Τ R = I R = m / s 3 cm γων Τ = 0,4 Ν dl = T R = 6 10 kg m / s dt -3 υ cm -4 γ) τη στιγμή που κόβεται το νήμα L = I ω = Ι =18 10 kgm / s από τη R στιγμή που κόβεται το νήμα και μετά η στροφορμή διατηρείται σταθερή δ) ο χρόνος κατά τον οποίο ο κύλινδρος κατέρχεται με το νήμα να περιστρέφεται δίνεται από τη σχέση 1 1 S = acmt 0R = acmt t = 0,3s

14 Γ5) τ α) W = τ F θ F =FL β) Στ = Ιαγων W = FLθ τ F = Ι a γων θ=π W = FLπ F = W Lπ F = 30π π FL = Ι a γων (1) F = 15N I = Ι cm + md = 1 L 1 ML + M (1) α γ = FL I α γ = 15 α γ = 7,5rad/s γ) ω = α γ t t = ω α γ (3) θ = 1 (3) α γt θ = 1 α ω γ α γ θ = 1 = 1 3 ML I = kgm ω α ω = θα γ ω = π 7,5 ω = 30π ω = 9,7rad/s Ε W ( ) t t t t t F τ FLω F γ Ε 1519,7 t Ε t 145,5J/s. Γ6) a) 1 ος Ν.Ν. (για την μεταφορική κίνηση της σφαίρας) : ΣF = 0 N W 1 = 0 N = W 1 (1) 1 ος Ν.Ν. (για την περιστροφική κίνηση της ράβδου) : Στ( ) 0 τ F + τ T + τ W + τ N = 0 A 1 (1) Τ 1 (ΑΚ) W(AO) N(AΓ) = 0 L Τ Mg L - mg 3L 4 = 0 Τ Mg 3mg 1 = 4 4 Τ 1 = 115N β) ος Ν.Ν. (για τη μεταφορική κίνηση) : ΣF = mα F T = ma (1) ος Ν.Ν. (για την περιστροφική κίνηση): Στ = Ια γων τ Τ = Ια γων Τ r = T = (1) mrαγ 5 α=αγr () F mα 5 T = mα 5 () = ma F = 7 mα 5 mr 5 α γ a = 5F 7m a = m/s γ) Για τη μεταφορική κίνηση ισχύει: x = 1 αt L 1 αt t = L 4 a 4 t = t = 1sec υ = αt υ = 1 υ = m/s δ) υ = ωr ω = υ r ω = 0, ω = 10rad/s L = Iω = mr ω 5 = 5,50, 10 L = 0,4kgm /s

15 Γ7) 1) Η ταχύτητα των σημείων Α, Β και Ο υπολογίζεται από το διανυσματικό άθροισμα : α) της ταχύτητας λόγω της μεταφορικής κίνησης υcm και β) της γραμμικής ταχύτητας υγρ λόγω της περιστροφικής κίνησης Δηλαδή: υ = υcm + υγρ Επειδή και τα τρία σημεία ανήκουν στην περιφέρεια της στεφάνης, ισχύει: υ cm = υ γρ = ωr Για τη σημείο Α: υ(a) = υcm υcm υγρ + υγρ υ (Α) = υ cm +υ γρ υ (Α) = υ cm + υ cm υ (Α) = υ cm υ (Α) = 10 υ (Α) = 0m/s Για το σημείο Β : υcm υγρ υ(b) = υcm + υγρ υ (B) = υ cm +υ γρ υ (B) = υ (B) = 10 υ (B) =10 m/s Για το σημείο Ο: υcm υγρ υ(o) = υcm + υγρ υ (Ο) = υ cm -υ γρ υ (Ο) = υ cm - υ cm υ (Ο) = 0m/s cm ) υ cm = ωr ω = υr ω = 10 0, ω = 50rad/s 3) Θεώρημα Steiner: I cm = mr I = I cm + mr I = mr + mr I = mr I = 10, I = 0,08kgm 4) Η στεφάνη κάνει σύνθετη κίνηση, οπότε: Κ = Κ μετ + Κ περ Κ = 1 mυ cm + 1 I cmω Κ = Κ = 100J Γ8)

16 Γ9)

17 Γ10)

18

19 Γ11)

20 Γ1)

21 Γ13)

22 Δ1) Στ (Α) = 0 -W AΓ + Τy (AΓ) = Τy = 0 Ty = 15N Ty = T ημ30 ο Τ = 30 Ν Τx = Tσυν30 ο Τx = 15 3 N ΣFx = 0 Fx = Tx Fx = 15 3 N ΣFy = 0 Fy + Ty -W = 0 Fy = 15 N F = Fx +Fy = = 30 N Fy 15 3 εφφ = = = Fx Β. 1 τ w = Ι Α γων α W AΓ = I A αγων α γων = 15 rad/s dl. = τ w dt = W x = = 7,5 kgm /s

23 A Μ συν60 ο = x 1 x = 0,5 4 m 3. A.Δ.Μ.Ε. Κ αρχ + U αρχ = Κ τελ + U τελ Μg AΓ = Κ τελ Κ τελ = 15 J Δ) L 1 A. I (0) = I cm + M = M L L 4 + M = M L = 1 3 M L = ,5 = = 3 kg m I (0) = 3 kg m B. Iσχύει : Σ τ = Ι (0) αγων τ ΒΑΡΟΥΣ = Ι 0 aγων Μ g L = Ι 0 a a γων = M g L 4 I 0 a γων = ,5 4 3 rad = 5 s a = 5 rad γων s Γ. α) Εφαρμογή αρχής διατήρησης μηχανικής ενέργειας από την αρχική θέση μέχρι την τελική θέση : Κ ΑΡΧ + U ΑΡΧ = Κ ΤΕΛ + U ΤΕΛ L 1 L L ο M g = I(0) ω + Μ g - συν45 = L ο Μ g = I(0) ω + Μ gl (1-συν45 ) L ο Μ g - M gl (1-συν45 ) = I(0) ω L 1 I ο ω = Μ g - M g L (1 - συν45 ) (0)

24 4 10 1,5 1 ω = ,5 (1-0,7) = 3 1 rad = ,3 = 3 s β) L 1 = L = I (0) ω = 6 kgr m s Δ3) α) Ι συστ = Ι 0 + ml = 1 3 ML + ml = 1 3 0,3 + 0,1 = 0,8 kgm L συστ = Ι συστ ω = 0,8 1 = 0,8 kg m /s β) U = ω L = 1 = m/s m 0, 1 1 π γ) Τ = π = π = π = π = K δ) Α.Δ.Ο Ρ ολ(αρχ) =Ρολ(τελ) ω = π = π = 10 rad /s Τ 0,π m υ = m υ = 0, πs υ = υ = 1 m/s υ = max = ωα Α = 0,1 m Δ4) A.1 Bρίσκουμε πρώτα από το θεώρημα του Steiner τη ροπή αδρανείας της ράβδου ως προς άξονα που διέρχεται από το σημείο Α : L 1 Ι Α = Ι CM + M = M L ML = 16 kg m Κατόπιν βρίσκουμε τη ροπή αδρανείας του σώματος μάζας m 1 : I 1 = m 1 L = 9,6 kgm Άρα Ι ολ = Ι Α + Ι 1 = 5,6 kg m Α. Εφόσον έχουμε ισορροπία θα πρέπει : ΣFx = 0 (1) ΣFy = 0 () και Στ = 0 (3) Από τη σχέση (3), θεωρώντας ροπές ως προς άξονα που διέρχεται από το σημείο Α και θετική φορά ροπών την αντίθετη από τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού, προκύπτει : Στ = Τ (ΑΓ) Μg L -m gl = 0 T =30N 1

25 B.1 O χρόνος που χρειάζεται ένα κινητό που κάνει Α.Α.Τ να μεταβεί από μία ακραία Δ5) m θέση στην άλλη είναι t = T/. Άρα t = π = 0,314s K Β. Επειδή δεν υπάρχουν τριβές, εφαρμόζουμε την Α.Δ.Μ.Ε, θεωρώντας ως επίπεδο αναφοράς της δυναμικής ενέργειας το επίπεδο που διέρχεται από το κατώτερο σημείο Ζ. Προκύπτει ότι : Κ αρχ + U αρχ = Κ τελ + U τελ 1 L MgL + m 1gL = Iολω + Mg ω = rad / s 4 Άρα το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας του σημείου Ζ θα είναι : u Z = ωl = 105 m / s α) 0 = ω 0 R υ ω = R 0 0 = 80 rad /s β) Wx = Wημφ = 56 Ν Μεταφορική ΣFx = m acm Στροφική Στ = Ι αγων Wx-T = m α cm TR = 5 mr α γων 56 -T = 10 a cm (1) T = 5 mr α γων Από (1) και () έχουμε : 56 4 a cm = 10 acm a cm = 4 m /s T = 5 m T = 4 a cm a cm () dl γ) = Στ = Ι α γων dt = mr a cm 5 R = 1,6 kgm /s ( ή αλλιώς Στ = Τ R) Δθ 30 αcm δ) Ν = Δθ = π = 60 rad α γων = = 40 rad/s π π R 1 Δθ = ω0t - αγων t Ο χρόνος ανόδου είναι : 60 = 80 t t ω = ω0 - αγωνtαν 0 = t αν t = s t 4 t + 3 = 0 άρα δεκτή λύση t = 1 s Δ = = 4 ω = ω0 - αγωνt αν = = 40 rad/s t 1, = 4 ± 4 3s 1s cm = ω R = 40 0,1 = 4 m/s

26 δ) Άλλος τρόπος : Ο A Γ ημφ = h s h = Sημφ S = Δθ R = 6 m άρα h = 3.36 m ΑΔΜΕ (0) (Γ) 1 Ιω Μ υ = Μgh + 1 cm Iω + 1 Μυ υ = 4 m/s (αντικαθιστώ το ω = υ R ) Δ6) A1) Στ (Α) = 0 τ w + τ w + τ 1 Τ + τ x Τ + τ ψ F 0 -τ W τ W1 + τ Tψ = 0 -W - W 1 + Tημ30 = 0 Τ 1 4 = W + W 1 Τ = W + 4W 1 Τ = 00N A) I ολ = Ι ρ + Ι σφ (1) 1 Ι ρ = I cm + M Ml + M 1 4 = 1 3 Ml Ι ρ = Ι ρ = kgm Ι σφ = ml = 1 Ι σφ = kgm (1) I ολ = + = 4kgm Στ = Ια τ + τ + τ = Ιαγων τ W + τ W1 = Ia γων W + W1 l = Ia γων B1) γων α γων = F W W α γων = 1,5rad/s 4 B) K + U = K + U (M + m)gl = 1 Iω + Mg ω (M m)g Mg = ω = I ω = 5rad/s υ = ωl υ = 51 υ = 5m/s (6 ) = 5 Δ7) 3 α) Στ (Α) = 0 W F FB 0 FB 3N 4 β) Το m ισορροπεί άρα Τ = Β T 10N Το στερεό ισορροπεί άρα Στ = 0

27 Μεταφορικη κινηση : ΣF = m. acm W -T = m.a cm =10 -T = α cm (1) γ). acm Στροφικη κινηση : Στ = I aγων T.R 1 = I.aγων Þ T.R 1 = I Þ T = 9.a cm () R1 από (1) και () 1 a cm t t =1s δ) 1 γων cm a cm =1m / s και Τ = 9 Ν Δx =, υ = α cm.t υ =1m/ s dw τ.dθ = = τ.ω =T.R.a.t =T.a.t = 9J / s dt dt Δ8) α) Εφαρμόζουμε Α.Δ.Μ.Ε για το σφαιρίδιο (m): 1 Κ + U = K + U mgh mυ υ gh υ 100,8 = 16 υ = 4m/s β) Εφαρμόζουμε Α.Δ.Σ.: L L L L L L L L I σφ ω = Ι ρ ω ml ω = M cm ω ml ω = [ 1 υ 1 =ω Ml + M ]ω 4 3m1 ω = ω = 1rad/s γ) υ cm = ω = 1 υ cm = 1m/s δ) Α.Δ.Ε. (για την κρούση): Ε μ = Ε μ + Q Q = Ε μ - Ε μ = K + U (K + U ) Q= K + U K - U Q= K K Q= 1 mυ 1-1 Ιω Q= 1 mυ 1-1 Q= 1 0, Q = 4 Q = Joule 1 3 Μl ω 1 m υ = Μ ω 1 3 (*) U = U γιατί πριν και μετά την κρούση τα σώματα βρίσκονται στην ίδια θέση (*) ε) Α.Δ.Μ.Ε. (για την περιστροφική κίνηση της ράβδου): K + U= K + U 1 Ιω = MgH M l ω = M gh ω H = H = 1 6g 15 m.

28 Δ9) α) Στο σχήμα βλέπουμε την αρχική κατάσταση ισορροπίας του συστήματος. Οι δυο τάσεις έχουν ίσα μέτρα αφού η τροχαλία ισορροπεί άρα η συνισταμένη των ροπών πάνω της είναι μηδέν. Για το σώμα m 1 ισχύει: m 1 g = T = 40N Για το σύστημα m + m 3 θα ισχύει: Τ = (m + m 3 )g + ΚΔL 0 άρα : ΔL 0 = 0cm Όταν τα δυο σώματα αποκολληθούν τότε το Σ 3 θα εκτελέσει ταλάντωση γύρω από τη Θ.Ι. στην οποία θα ισχύει: ΚΔL = m 3 g άρα ΔL = 10cm. Προσοχή όμως η θέση ισορροπίας της ταλάντωσης του m 3 βρίσκεται 10cm κάτω από το φυσικό μήκος του ελατηρίου ενώ η αρχική θέση του m 3 βρίσκεται 0cm πάνω από τη θέση φυσικού μήκους. Άρα η ταλάντωση του m 3 θα έχει πλάτος Α = 0,3m. β) Η εξίσωση της απομάκρυνσης είναι: y = 0,3ημ(10t + π )m γ) Παρατηρείστε το διπλανό σχήμα που δείχνει το σύστημα μετά την αποκόλληση των Σ και Σ 3. Εφαρμόζουμε τους θεμελιώδεις νόμους για κάθε στερεό m 1 g T 1 = m 1 α Τ m g = m α (Τ 1 Τ )R = MR α γ / Αφού του νήμα δε γλιστρά πάνω στη τροχαλία θα είναι α = α γ R οπότε οι εξισώσεις γίνονται: m 1 g T 1 = m 1 α γ R Τ m g = m α γ R Τ 1 Τ = MRα γ / Προσθέτουμε κατά μέλη και βρίσκουμε: α γ = 15rad/s δ) Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας της τροχαλίας θα είναι ίσος με την ισχύ της συνισταμένης των ροπών πάνω της. dk dt τα ολω = Ια γ ω = Ια γ t = 4,J/s Δ10) α) Για την ομαλά επιταχυνόμενη μεταφορική κίνηση του σώματος ισχύει: υ = α cm t 5 = α cm t Λύνω το σύστημα και έχω t = 3 s και Δx = 1 a cmt δηλαδή 5 3 = 1 a cmt a cm = 7,5m/s β) Ισχύει a cm = a γων R δηλαδή α γων = acm 7,5 = 75rad/s. R 0,1 Από το θεμελιώδη νόμο για την μεταφορική κίνηση έχω ΣF = M α cm Μg T = M a cm 60 T = 67,5 T = 15N γ) Από το θεμελιώδη νόμο για τη στροφική κίνηση έχω Στ = Ι α γων ΤR = Iα γων 1,5 = Ι75 Ι = 0,0kgm Έτσι ο λόγος της στροφικής κινητικής ενέργειας προς τη μεταφορική κινητική ενέργεια είναι:

29 δ) Κ στρ = 1 Ιω όμως ω = α γων t = 75t άρα Κ στρ = 1 0,075 t δηλαδή Κ στρ = 56,5t (S.I.) Δ11) α) Εφαρμόζουμε για την οριζόντια θέση τον θεμελιώδη νόμο και έχουμε Στ (Α) = Ι (Α) α γων Mg L = 1 3 ML α γων α γων = 50rad/s β) Εφαρμόζουμε την Α.Δ.Μ.Ε. για τη στροφική κίνηση της ράβδου από την οριζόντια στην κατακόρυφη θέση και έχουμε Mg L = 1 Ιω M g L = 1 ω = 10rad/s άρα L = Iω = 0,36kgm /s 1 3 M L ω γ) Εφαρμόζουμε Α.Δ.Σ. για την κρούση και έχουμε Ιω = Ι ω 5 + mυl και προκύπτει υ =,4m/s δ) Το ζητούμενο ποσοστό είναι Κ -Κ συστ αρχ Κ συστ αρχ προκύπτει περίπου 3% (31,89%). συστ τελ 100% = 1 1 ω 1 Ιω Ι + mυ 5 100% και 1 Ιω Δ1) α, β) Από τον θεμελιώδη νόμο για τη μεταφορική και τη στροφική κίνηση του κυλίνδρου έχουμε ΣF x = m a cm W x T = m a cm (1) και Στ = Ι α γων Τ R = 1 M R α γων όμως R α γων = α cm οπότε Τ = 1 Μ a cm (). Λύνω το σύστημα (1) και () και παίρνω a cm = 4m/s και Τ = 4Ν. γ) Εφαρμόζω Α.Δ.Μ.Ε. για τη σύνθετη κίνηση του κυλίνδρου για την μετατόπιση h 1 = 4,8m και παίρνω: mgh = 1 Ιω + 1 mυ cm επίσης υ cm = ωr και τελικά ω = 40rad/s. Επομένως L = Iω δηλαδή L = 1,6kgm /s. h, 4π δ) ημφ = Δx = = 4πm όμως Δx = ΔθR Δθ = 0πrad οπότε Ν = Δθ Δx 0,6 π δηλαδή Ν = 10 περιστροφές.

30 Δ13) α) υ = σταθ ΣF x = 0 F + Τ σ W x = 0 (1) Σ τ = 0 τ F τ Τσ = 0 FR = T σ R F = Τ σ () 0 Wx W30 (1), () F W x = 0 F = F = F = 100N β) ος Ν.Ν. (για την μεταφορική κίνηση): ΣF = m a F + Τ W x = ma T = W x F + ma (3) ος Ν.Ν. (για την περιστροφική κίνηση): Σ τ = Ια γ τ F τ Τ = Ια γ FR TR = Ια γ F R - T R = 1 mr α γ F T = 1 mrα γ F T = 1 (3) mα F (W x F + ma) = 1 mα a aγr F W x = ma + 1 mα α = γ) Δx = 1 at h 30 F W 3 m x α = 1m/s 1 at h = 1 at t = υ cm = at υ cm = 1 υ cm = m/s cm υ cm = ωr ω = ω = 10rad/s R 0, L = Iω L = 1 mr ω L = 8Kgm /s 4h 4 1 a 1 t t = sec δ) Η επιτάχυνση του σχοινιού είναι: α = α cm + α γ α = α γ R + α γ R α = α cm α = 1 α = m/s Δx = 1 a t Δx = 1 Δx = 4m W F = FΔx W F = 1304 = 50J ΔΕ = Ε - Ε = Κ + U - (Κ + U) ΔΕ = 1 Ιω + 1 mυ cm + mgh ΔΕ = 1 1 mr ω + 1 mυ cm + mgh ΔΕ = 1 4 mυ cm + 1 mυ cm + mgh ΔΕ = 3 4 mυ cm + mgh ΔΕ =50J

31 Δ14) α) 1 ος Ν.Ν. (για την ισορροπία του σώματος): ΣF ψ = 0 Τ mg = 0 T = 00N 1 ος Ν.Ν. (για την ισορροπία του στερεού): Στ (ο) = 0 τ F - τ Τ 0 -τ F + τ Τ = 0 -F R + T R = 0 F = T F = 100N β) ος Ν.Ν. (για το σώμα που κάνει μεταφορική κίνηση): ΣF = ma Τ -mg = ma (1) ος Ν.Ν. (για το σώμα που κάνει περιστροφική κίνηση): Στ = Ια γ τ F - τ Τ Ια γ FR T - R = MR α γ F T = Mrα γ () Αφού το σχοινί δε γλιστράει πάνω στην τροχαλία, η επιτάχυνση του σώματος mείναι ίση με το ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας ενός σημείου της περιφέρειας της τροχαλίας. Άρα: α = d d(ωr) dω R α = αγ R (3) dt dt dt (3) (1) () F T = Ma F (mg + ma) = Ma F mg - ma = Ma F mg = Ma + ma a = F mg a = a = 1m/s M m 10 0 γ) h = 1 at t = h t = sec a 1 ω = α γ t (3) ω = a R t = 1 0, ω = 10rad/s L = Iω L = MR ω = 100, 10 L = 4kgm /s δ) Οι δυο κύλινδροι περιστρέφονται με την ίδια γωνιακή επιτάχυνση. Για το σώμα Σ: α = α γ R α γ = a R = 1 0, α γ = 5rad/s Για το σημείο Α: α = α γ R α = 50, α = m/s x = 1 a t x = 1 x = 4m ε) Π = K W 100% = F 1 ω F x 1 MR ω 100% = F x Π = , % = % Π = % Δ15)

32 cm α) υ cm = ωr ω = υr ω = 8 0, ω = 40rad/s β) L = Iω L = 1 MR ω L = 4kgm /s γ) Α.Δ.Μ.Ε. (για την κίνηση του κυλίνδρου): δ) 1 mr ω υ cm =ωr K + U = K + U mgh = 1 mυ cm + 1 Ιω mgh = 1 mυ cm + 1 mgh = 1 mυ cm mυ cm m gh = 3 4 m υ 3 cm cm 38 h = h 4g 4 10 h = 4,8cm Κμετ Κ περ 1 m 1 I cm mcm 1 m R R cm υ cm =ωr Κ Κ μετ περ Δ16) 1. Επειδή το σώμα εκτελεί κύλιση με σταθερή επιτάχυνση έχουμε: x = 1 α cmt x α cm = α cm = α cm = 4m/s t 1 ος Ν.Ν. (για τη μεταφορική κίνηση): ΣF x = m acm W x Τ σ = mα cm (1) ος Ν.Ν. (για την περιστροφική κίνηση): α acm γ = r Σ τ = Ι cm αγ cm Τσ r = I cm α γ Τ σ r = I cm ar Τ acm σ = I cm r Από τις σχέσεις (1), () έχουμε: a a W ma cm cm x W x - I cm = mα cm I cm =W x -mα cm I cm = r r a I cm = 10 4 I cm = 0,5kgm 4 1. Από τις σχέσεις (1), () έχουμε: a W x - I cm R α cm = Mgημφ I cm cm R M cm = Μα Icm cm W x = α cm R + Μα Wx cm α cm = Icm R M a a cm(1) cm() acm(1) 3 1 a a 4 cm(1) a cm() cm() Mgημφ MR M a R Mgημφ a 1 MR M R cm(1) cm() Άρα ο δίσκος κινείται με τη μεγαλύτερη επιτάχυνση. r cm Wx Mgημφ M M a Mgημφ a M M () Mgημφ cm(1) cm() 1 gημφ gημφ 3

33 υ 1 1 υ1 1 ω= I1 MR K M R K M R K 1 1 K 1 1 I MR M M υ1 3 M MR 1 υ 1 =υ 1 K K M K R 4 K K K υ M M MR R 4. ος Ν.Ν. (για την περιστροφική κίνηση): i) του δίσκου Σ τ = Ι cm αγ Τσ(1) R = 1 MR α γ Τ σ(1) R = 1 MR ii) του δακτυλίου Σ τ α acm γ = r a cm R Τ σ(1) = 1 Μα cm (3) = Ι cm αγ Τσ() R = MR α γ α acm γ = r Τ σ() R = MR ος Ν.Ν. (για την μεταφορική κίνηση): i) του δίσκου ΣF = Μ acm Mgημφ F - Τ σ(1) = Μα cm (5) x ii) του δακτυλίου ΣF = Μ acm Mgημφ + F - Τ σ() = Μα cm (6) x a cm R Τ σ() = Μα cm (4) Από τις σχέσεις (3), (5) έχουμε: ΣF = Μ acm Mgημφ F - 1 Μα cm = Μα cm 3 Μα cm = Mgημφ F x α cm = Mgημφ F (7) 3 M Από τις σχέσεις (4), (6) έχουμε: ΣF = Μ acm Mgημφ + F - Μα cm = Μα cm Μα cm = Mgημφ + F x α cm = Mgημφ + F (8) M Από τις σχέσεις (7), (8) έχουμε: Mgημφ F Mgημφ + F = 3(Mgημφ + F) = 4(Mgημφ -F) 7F = Mgημφ 3 M M F = Mgημφ F = 1N 7

34 Δ17) 1. 1 ος Ν.Ν. (για την περιστροφική κίνηση): Σ τ (Ο) = 0 τ F + τ mg + τ Mg 0 mg Mg 0 m M ος Ν.Ν. (για την μεταφορική κίνηση): ΣF = 0 F mg Mg = 0 (1) F mg = 0 m = F m 0 m = M = 1kg g 10. I = Ι ρ + Ι m I = (I cm + M ) + Im I = Ml + M + ml I = ( M m)l M Σ τ (Γ) = Ι α γ τ N + τ mg + τ Mg Ι α γ 0 + Mg + mgl = ( 3 + m)l α γ ( M + m)g = ( M 3 + m) M 1 ( m)g ( 1)10 α γ 3m M 1 ( m)α ( 1)3, 75 γ mυ υ=ω K mυ mω = = K 1 M M ολ Ι ω ( + m) ω ( + m) ω (Γ) 3 3 K m 1 K 3 = = K M 1 K 4 ολ ( m) ( 1) ολ Α.Δ.Μ.Ε. (για την περιστροφική κίνηση του συστήματος): 1 K U K U 0 I ω mgh Mgh B B (Γ) M mgh Mgh I ω mgh Mgh ( m) ω 1 (Γ) M mgημφ Mg ημφ ( m) ω 3 mgημφ Mg ημφ 9 4, ω ω ω rad/s 1 M ( m) ( 1)9 3 3 L = Iω L = M 1 3 ( m) ω ( 1)3 L = 18kgm /s 3 3

35 Δ18)

36

37

38 Δ19) Δ0)

39 Δ1)

40

41 Δ)

42 Δ3)

43 Δ4)

44

45 Δ5)

46

47 Δ6)

48

49 Δ7)

50

51 Δ8)

52

53 Δ9)

54 Δ30)

55

56 Δ31)

57 Δ3)

58 Δ33)

59

60

61 Δ34)

62

63 Δ35)

ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο

ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο A - β A - α A3 - β A4 - β A5 - α A6 - γ A7 - δ A8 β A9 - β ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο A0- Διαν-N m, Διαν - Kg m /s, Διαν - rad/s, Μον - Kg m A α -Λ, β -Λ, γ -Σ, δ - Σ, ε -Λ, στ -Σ, ζ Λ, η

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Α5. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Α5. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ. Α. δ. Α3. γ. Α4. γ. Α5. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό ΘΕΜΑ B B1. Σωστή απάντηση είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» 5 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» 5 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 017: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ. Α. δ. Α3. γ. Α4. γ. Α5. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΘΕΜΑ Α Α. α Α.2 β Α.3 α Α.4 δ Α.5 α Λ β Σ γ Σ δ Λ ε Σ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 205 ΘΕΜΑ Β Β. Σωστή η απάντηση ( iii ) Αιτιολόγηση: Από το θεμελιώδη νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Μηχανική Στερεού - µέρος ΙΙ Ενδεικτικές Λύσεις Κυριακή 28 Φλεβάρη 2016 Θέµα Α

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Μηχανική Στερεού - µέρος ΙΙ Ενδεικτικές Λύσεις Κυριακή 28 Φλεβάρη 2016 Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Μηχανική Στερεού - µέρος ΙΙ Ενδεικτικές Λύσεις Κυριακή 28 Φλεβάρη 2016 Θέµα Α Α.1. Ενα στερεό σώµα περιστρέφεται γύρω από ακλόνητο άξονα. Εάν διπλασιαστεί η στροφορµή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Η κινητική ενέργεια του κυλίνδρου λόγω της μεταφορικής του κίνησης δίνεται από την σχέση: Κ μετ = 1 m u 2 cm

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Η κινητική ενέργεια του κυλίνδρου λόγω της μεταφορικής του κίνησης δίνεται από την σχέση: Κ μετ = 1 m u 2 cm ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΟΥ ΛΥΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 0 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΗ ΘΕΤΙΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θέμα 1 ο 1. γ. γ 3. α 4. δ 5. α) Λ β) Σ γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Άρα, για τις αντίστοιχες αλγεβρικές τιμές των ταχυτήτων των δύο σωμάτων πριν από την κρούση τους προκύπτει ότι:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Άρα, για τις αντίστοιχες αλγεβρικές τιμές των ταχυτήτων των δύο σωμάτων πριν από την κρούση τους προκύπτει ότι: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10) ΘΕΜΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΘΕΜΑ Α Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Φυσική Προσανατολισμού, Θετικών Σπουδών Α. β Α. γ Α3. β Α4. δ Ημ/νία: 3 Μαΐου 06 Απαντήσεις Θεμάτων Α5. α) Σωστό β) Λάθος γ) Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Γ1. Μελέτη κίνησης τροχού από τη θέση (Β) μέχρι τη θέση (Γ)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Γ1. Μελέτη κίνησης τροχού από τη θέση (Β) μέχρι τη θέση (Γ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θέμα Γ Γ1. Μελέτη κίνησης τροχού από τη θέση (Β) μέχρι τη θέση (Γ) ημφ = H/d d = H/ημφ d = 2Η d = 70m d = d 1 + d 2 d 2 = d d 1 d 2 = 10m h 2 = d 2 ημφ h 2 = 5m Εφαρμόζουμε ΑΔΜΕ και παίρνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Β. Σωστή απάντηση είναι η γ. Οι θέσεις των δεσµών στον θετικό ηµιάξονα είναι: χ = (κ + 1) λ 4 δεύτερος δεσµός είναι στη θέση που προκύπτει για κ = 1 δ

Β. Σωστή απάντηση είναι η γ. Οι θέσεις των δεσµών στον θετικό ηµιάξονα είναι: χ = (κ + 1) λ 4 δεύτερος δεσµός είναι στη θέση που προκύπτει για κ = 1 δ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα Α Κυριακή 6 Μαρτίου 016 Α1. β Α. γ Α5. α) Λ β) Σ γ) Σ Α. γ Α4. γ δ) Σ ε) Σ Θέµα Β Β1. Σωστή απάντηση είναι η β. Το έργο της δύναµης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α 3 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙOΣ 0: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. δ. γ 3. α 4. δ 5. α.σ β.λ γ.σ δ.λ ε.λ ΘΕΜΑ Β. Σωστή είναι

Διαβάστε περισσότερα

( ) υ υ. ΘΕΜΑ Α Α1 - α Α2 - α A3 - α Α4 - γ Α5 α - Λάθος, β - Σωστό, γ - Λάθος, δ - Λάθος, ε - Σωστό.

( ) υ υ. ΘΕΜΑ Α Α1 - α Α2 - α A3 - α Α4 - γ Α5 α - Λάθος, β - Σωστό, γ - Λάθος, δ - Λάθος, ε - Σωστό. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 05 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α - α Α - α A - α Α4 - γ Α5 α - Λάθος, β - Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 0 ΘΕΜΑ Α Α. γ Α. β Α3. γ Α4. γ Α5.α) Σ β) Λ γ) Σ δ) Λ ε) Λ ΘΕΜΑ Β ( m+ m) g Β. ) Σύστημα : Σ F = 0 wολ = Fελ ( m+ m) g =ΚΔl Δ l

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 04 ΦΥΣΙΗ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Πρώτη Φάση) Κυριακή, Ιανουαρίου, Ώρα: : - 3: Οδηγίες: ) Το δοκίμιο αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες και πέντε () θέματα. ) Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική άσκηση: Περιστροφή Κρούση - Κύλιση με ολίσθηση

Επαναληπτική άσκηση: Περιστροφή Κρούση - Κύλιση με ολίσθηση Επαναληπτική άσκηση: Περιστροφή Κρούση - Κύλιση με ολίσθηση Η ομογενής και ισοπαχής ράβδος ΑΓ του διπλανού σχήματος έχει μήκος L=1,m και μάζα M=4kg και μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 0 A] i. Η ράβδος ισορροπεί με τη δράση των δυνάμεων Β,Τ, Β και Ν, έτσι από τις συνθήκες ισορροπίας έχουμε : Σ το ( ) = 0 ττ + τ 0 Β + τβ = Τ l Β ( l) Β ( l)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ 2013

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ 2013 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ 03 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. c Α. d Α3. c Α4. c Α5. Σ, Λ, Σ, Σ, Λ ΘΕΜΑ Β Β. Σωστή απάντηση είναι η (γ). Γνωρίζουμε (σχολικό βιβλίο, σελ. 3) ότι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέµα Α Α1 Α Α3 Α4 Α5 δ δ δ γ Λ, Λ, Σ, Σ, Λ Θέµα Β Β1. Το δοχείο Α περιέχει υγρό πυκνότητας

Διαβάστε περισσότερα

, όπου υδ η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων και r1, r2 οι αποστάσεις του σημείου Σ από τις δύο πηγές. Επομένως:

, όπου υδ η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων και r1, r2 οι αποστάσεις του σημείου Σ από τις δύο πηγές. Επομένως: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 06 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ι ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Θέμα Α. 1. β 2. α 3. γ 4. β 5. Λ,Λ,Λ,Λ,Λ.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Θέμα Α. 1. β 2. α 3. γ 4. β 5. Λ,Λ,Λ,Λ,Λ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ- 07 Θέμα Α.. β. α 3. γ 4. β 5. Λ,Λ,Λ,Λ,Λ. Β Στην επιφάνεια ελαστικού μέσου υπάρχουν δύο πανομοιότυπες πηγές κυμάτων που ξεκινούν ταυτόχρονα την ταλάντωση τους. Σε

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 Γραµµική ταχύτητα : ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ds. Γωνιακή ταχύτητα : dθ ω ωr Οµαλή κκλική κίνηση : σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα σώμα εκτελεί φθίνουσα αρμονική ταλάντωση με δύναμη απόσβεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Φυσική Προσανατολισμού, Θετικών Σπουδών. Ημ/νία: 12 Ιουνίου 2017

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Φυσική Προσανατολισμού, Θετικών Σπουδών. Ημ/νία: 12 Ιουνίου 2017 Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Φυσική Προσανατολισμού, Θετικών Σπουδών Ημ/νία: 12 Ιουνίου 2017 Απαντήσεις Θεμάτων ΘΕΜΑ Α Α1. δ Α2. γ Α3. α Α4. δ Α5. α) Λάθος β) Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Πρώτη Φάση) Κυριακή, 5 Ιανουαρίου, Ώρα: : - 3: Οδηγίες: ) Το δοκίμιο αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες και πέντε (5) θέματα. ) Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

mu R mu = = =. R Γενική περίπτωση ανακύκλωσης

mu R mu = = =. R Γενική περίπτωση ανακύκλωσης Γενική περίπτωση ανακύκλωσης Με τον όρο ανακύκλωση εννοούμε την κίνηση ενός σώματος σε κατακόρυφο επίπεδο σε κυκλική τροχιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας κίνησης είναι η κίνηση στο roller coaster,

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγολόγιο Φυσικής Μηχανική Στερεού Σώµατος. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός.

Συνταγολόγιο Φυσικής Μηχανική Στερεού Σώµατος. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός. Συνταγολόγιο Φυσικής Μηχανική Στερεού Σώµατος Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com 1 Κίνηση Ράβδου σε κατακόρυφο επίπεδο Εστω µια οµογενής ϱάβδος ΟΑ µάζας Μ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις 2016

Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 Πανελλαδικές εξετάσεις 06 Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «ΦΥΣΙΚΗ ΟΠ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» Θέμα Α Α. β Α. Α3. β Α4. δ Α5. Σ, Λ, Σ, Λ, Λ Θέμα Β Β. Σωστή απάντηση η iii. Αφού η πηή απομακρύνεται από τον παρατηρητή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝ- ΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝ- ΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝ- ΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1 γ Α β Α3 γ Α4 γ Α5. (α) Σ (β) Λ (γ) Σ (δ) Λ (ε) Λ ΘΕΜΑ ο Β1. Σωστό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις - 29 Μάη Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Πρόχειρες Λύσεις. Θέµα Β

Πανελλήνιες Εξετάσεις - 29 Μάη Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Πρόχειρες Λύσεις. Θέµα Β Πανελλήνιες Εξετάσεις - 29 Μάη 2015 Α.1 (α) Α.2 (ϐ) Α.3 (α) Α.4 (δ) Α.5 Λ,Σ, Σ, Λ, Σ Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Πρόχειρες Λύσεις Θέµα Α Θέµα Β Β.1. (iii) Ο Ϲητούµενος ϱυθµός µεταβολής είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μια διπλή τροχαλία. «χωμένη» στο έδαφος και στο τέλος ολισθαίνει.

Μια διπλή τροχαλία. «χωμένη» στο έδαφος και στο τέλος ολισθαίνει. Μια διπλή τροχαλία. «χωμένη» στο έδαφος και στο τέλος ολισθαίνει. Η διπλή τροχαλία του σχήματος αποτελείται από δύο ομόκεντρους ομογενείς δίσκους με ακτίνες και αντίστοιχα, όπου = 0,5 m και έχει συνολική

Διαβάστε περισσότερα

- -

- - - 1 - - - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α. γ Α3. β Α4. γ Α5. α. Λάθος, β. Λάθος, γ. Σωστό, δ. Λάθος, ε. Σωστό ΘΕΜΑ Β Β1. α Το σημείο Σ ταλαντώνεται με πλάτος Α άρα η διαφορά των αποστάσεών

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Μ.Κ.Ε. ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗ

Θ.Μ.Κ.Ε. ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗ Ερώτημα 1 ο : ΘΜΚΕ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗ Όταν μιλάμε για έργο, τι διαφορά έχει το έργο μιας δύναμης και το έργο μιας ροπής;στην πραγματικότητα έργο παράγει μια δύναμη, όταν μετατοπίζει το σημείο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 2017

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 2017 ΘΕΜΑ Α Α. δ Α. α) Λάθος Α. γ β) Σωστό Α3. α γ) Σωστό Α4. δ δ) Σωστό ε) Λάθος ΘΕΜΑ Β Β. Σωστό το (ii) ( μόρια) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 07 Το σχήμα με το σώμα στο Φ.Μ. του ελατηρίου και στη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Φυσική Προσανατολισμού, Θετικών Σπουδών. Ημ/νία: 12 Ιουνίου 2017

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Φυσική Προσανατολισμού, Θετικών Σπουδών. Ημ/νία: 12 Ιουνίου 2017 Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Φυσική Προσανατολισμού, Θετικών Σπουδών Ημ/νία: 12 Ιουνίου 2017 Απαντήσεις Θεμάτων ΘΕΜΑ Α Α1. δ Α2. γ Α3. α Α4. δ Α5. α) Λάθος β) Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. γ Α4. γ Α5. α. Σ, β. Λ, γ. Σ, δ. Λ, ε. Λ. ΘΕΜΑ Β Β 1. β. F ελ1. F ελ2. Θέση Φυσικού Μήκους. F ελ.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. γ Α4. γ Α5. α. Σ, β. Λ, γ. Σ, δ. Λ, ε. Λ. ΘΕΜΑ Β Β 1. β. F ελ1. F ελ2. Θέση Φυσικού Μήκους. F ελ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. γ Α. β Α. γ Α4. γ Α5. α. Σ, β. Λ, γ. Σ, δ. Λ, ε. Λ ΘΕΜΑ Β Β. β F ελ F ελ Θέση Φυσικού Μήκους A F ελ F ελ Σ m A W W Τ W Τ W Τ Τ W W Στη θέση ισορροπίας για κάθε σύστημα ισχύει ΣF=0:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ Ονοµατεπώνυµο: Διάρκεια: (3 45)+5=50 min Τµήµα: ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ Ζήτηµα ο Ένα στερεό µπορεί να στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα και αρχικά ηρεµεί. Σε µια στιγµή δέχεται (ολική) ροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2016 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Φ. ΧΑΛΑΝΤΖΟΥΚΑ ΦΥΣΙΚΟΣ M.Sc.

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2016 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Φ. ΧΑΛΑΝΤΖΟΥΚΑ ΦΥΣΙΚΟΣ M.Sc. ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 06 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Φ. ΧΑΛΑΝΤΖΟΥΚΑ ΦΥΣΙΚΟΣ M.Sc. ΘΕΜΑ Α Α. β Α. γ Α. β Α. δ Α5. α. Σ β. Λ γ. Σ δ. Λ ε. Λ ΘΕΜΑ Β Β. Θα χρησιμοποιήσουμε τη θεωρία του φαινομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2017

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2017 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2017 ΘΕΜΑ Α Α1. Δ Α2. Γ Α3. Α Α4. Δ Α5. α) Λ β) Σ γ) Σ δ) Σ ε) Λ ΘΕΜΑ Β Β1. α) Σωστή η ii. β) Στη θέση ισορροπίας (Θ.Ι.) του σώματος ισχύει η συνθήκη ισορροπίας: ΣF=0

Διαβάστε περισσότερα

των ασκήσεων που έχουν τροποποιηθεί

των ασκήσεων που έχουν τροποποιηθεί 15/4/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ των ασκήσεων που έχουν τροποποιηθεί Χαράλαμπος Τζόκας 1 ΓΕΛ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1. (4.4) Ένα στερεό στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα. Θεωρήστε δύο στοιχειώδεις μάζες

Διαβάστε περισσότερα

12 η Εβδομάδα Δυναμική Περιστροφικής κίνησης. Αρχή διατήρησης στροφορμής

12 η Εβδομάδα Δυναμική Περιστροφικής κίνησης. Αρχή διατήρησης στροφορμής 1 η Εβδομάδα Δυναμική Περιστροφικής κίνησης Αρχή διατήρησης στροφορμής Βασικές εξισώσεις Στροφορμή υλικού σημείου μάζας m ως προς σημείο Ο. L = r p = m( r υ) Στροφορμή στερεού σώματος που περιστρέφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΕΡΩΤΗΣΗ Α1 Α2 Α3 Α4 ΑΠΑΝΤΗΣΗ δ β β γ.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΕΡΩΤΗΣΗ Α1 Α2 Α3 Α4 ΑΠΑΝΤΗΣΗ δ β β γ. ΤΑΞΗ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 06 Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Απριλίου 06 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ Α Α Α3 Α4 ΑΠΑΝΤΗΣΗ δ β

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θέμα Α Α1 δ Α δ Α3 γ Α4 β Α5 Σ, Λ, Λ, Σ, Λ Θέμα Β Β1 Εφαρμόζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Μηχανική Στερεού - µέρος Ι Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Μηχανική Στερεού - µέρος Ι Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Μηχανική Στερεού - µέρος Ι Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Η γωνιακή επιτάχυνση ενός οµογενούς δίσκου που στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, που διέρχεται από το κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Στα προβλήματα ατού το κεφαλαίο, το πρώτο πο πρέπει να διακρίνομε είναι αν έχομε ισορροπία, μόνο στροφική κίνηση (δηλαδή γύρω από σταθερό άξονα περιστροφής)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΣΩΜΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΣΩΜΑ ο ΓΕΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΣΩΜΑ Παρατηρήσεις : I a. Όσο μεγαλύτερη είναι η ροπή αδράνειας ενός σώματος τόσο πιο δύσκολα αλλάζει η περιστροφική κατάσταση του σώματος.. Εάν η συνισταμένη

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΣΚΗΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΗ

1 η ΑΣΚΗΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΗ 1 η ΑΣΚΗΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΗ Αβαρές και μη εκτατό νήμα είναι δεμένο στο ένα άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 100 N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο στο έδαφος. Το ελεύθερο άκρο

Διαβάστε περισσότερα

διακόπτης Δ2, το πηνίο έχει το σύνολο της αρχικής ενέργειας την οποία μεταφέρει στο 2 ο κύκλωμα LC2 δηλαδή την t1 για την ταλάντωση του LC2 έχουμε:

διακόπτης Δ2, το πηνίο έχει το σύνολο της αρχικής ενέργειας την οποία μεταφέρει στο 2 ο κύκλωμα LC2 δηλαδή την t1 για την ταλάντωση του LC2 έχουμε: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 01 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ A ΑΙ. δ Α. β A3. β Α4. γ Α5. α.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις - 10 Ιούνη Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Πρόχειρες Λύσεις. Θέµα Β

Πανελλήνιες Εξετάσεις - 10 Ιούνη Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Πρόχειρες Λύσεις. Θέµα Β Σχολική Χρονιά 03-04 Πανελλήνιες Εξετάσεις - 0 Ιούνη 04 Α. (γ) Α. (ϐ) Α.3 (γ) Α.4 (ϐ) Α.5 Σ,Σ, Λ, Λ, Σ Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Πρόχειρες Λύσεις Θέµα Α Θέµα Β Β.. (iii) Το σώµα ϑα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε ιδανικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Για το σύστηµα που παριστάνεται στο σχήµα θεωρώντας ότι τα νήµατα είναι αβαρή και µη εκτατά, τις τροχαλίες αµελητέας µάζας και. = (x σε μέτρα).

1. Για το σύστηµα που παριστάνεται στο σχήµα θεωρώντας ότι τα νήµατα είναι αβαρή και µη εκτατά, τις τροχαλίες αµελητέας µάζας και. = (x σε μέτρα). Θέμα ο. ια το σύστηµα που παριστάνεται στο σχήµα θεωρώντας ότι τα νήµατα είναι αβαρή και µη εκτατά, τις τροχαλίες αµελητέας µάζας και M= M = M, υπολογίστε την επιτάχυνση της µάζας. ίνεται το g. (0) Λύση.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Περιστροφική κίνηση. Ροπή Αδράνειας-Ροπή-Στροφορμή

Κεφάλαιο 9. Περιστροφική κίνηση. Ροπή Αδράνειας-Ροπή-Στροφορμή Κεφάλαιο 9 Περιστροφική κίνηση Ροπή Αδράνειας-Ροπή-Στροφορμή 1rad = 360o 2π Γωνιακή ταχύτητα (μέτρο). ω μεση = θ 1 θ 2 = θ t 2 t 1 t θ ω = lim t 0 t = dθ dt Μονάδες: περιστροφές/λεπτό (rev/min)=(rpm)=

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ροπή δύναµης ως προς άξονα περιστροφής

Α. Ροπή δύναµης ως προς άξονα περιστροφής Μηχανική στερεού σώµατος, Ροπή ΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗΣ Α. Ροπή δύναµης ως προς άξονα περιστροφής Έστω ένα στερεό που δέχεται στο άκρο F Α δύναµη F όπως στο σχήµα. Στο Ο διέρχεται άξονας περιστροφής κάθετος στο στερεό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις. Α5. α. (Λ) β. (Λ) γ. (Σ) δ. (Σ) ε. (Λ) ΘΕΜΑ Β Β1. Σε κάθε θέση η ενέργειά της ταλάντωσης παραμένει σταθερή. Έτσι για τις θέσεις με

Απαντήσεις. Α5. α. (Λ) β. (Λ) γ. (Σ) δ. (Σ) ε. (Λ) ΘΕΜΑ Β Β1. Σε κάθε θέση η ενέργειά της ταλάντωσης παραμένει σταθερή. Έτσι για τις θέσεις με ΘΕΜΑ Α Α. (γ) Α. (α) Α3. (δ) Α4. (β) Απαντήσεις Α5. α. (Λ) β. (Λ) γ. (Σ) δ. (Σ) ε. (Λ) ΘΕΜΑ Β Β. Σε κάθε θέση η ενέργειά της ταλάντωσης παραμένει σταθερή. Έτσι για τις θέσεις με απομακρύνσεις και θα έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. υ = υ = ω Α. 1 max 1

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. υ = υ = ω Α. 1 max 1 ΡΟΟΜΟΙΩΗ ΟΛΥΗΡΙΩΝ ΕΞΕΕΩΝ Γ ΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ ΕΡΗ ΡΙΛΙΟΥ 07 ΕΞΕΖΟΜΕΝΟ ΜΘΗΜ: ΦΥΙΚΗ ΡΟΝΟΛΙΜΟΥ ΟΜΔ ΡΟΝΟΛΙΜΟΥ ΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΙ ΛΗ- ΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΗΕΙ Θέμα β γ 3 β α 5 α) β) Λ γ) δ) Λ ε) A) ωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Ο Στις ερωτήσεις -4 να βρείτε τη σωστή πρόταση.. Η ροπή αδράνειας ενός στερεού σώµατος εξαρτάται: α. Από τη ροπή της δύναµης που ασκείται στο στερεό. β. από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 003 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Κ τελ Κ αρχ = W αντλ. + W w 1 2 m υ2-0 = W αντλ. - m gh W αντλ. = 1 2 m υ2 + m gh. Άρα η ισχύς της αντλίας είναι: dw m υ + m g h m υ + g h

Κ τελ Κ αρχ = W αντλ. + W w 1 2 m υ2-0 = W αντλ. - m gh W αντλ. = 1 2 m υ2 + m gh. Άρα η ισχύς της αντλίας είναι: dw m υ + m g h m υ + g h ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα Α Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 Α1. δ Α2. β Α3. β Α4. γ Α5. α) Σ β) Λ γ) Σ δ) Λ ε) Λ Θέµα Β Β1. Σωστή απάντηση είναι η γ. Στο δίσκο ασκούνται τρεις δυνάµεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΟΡΜΗΣ. Η στροφορμή ενός στερεού σώματος είναι μηδενική, όταν το σώμα δεν περιστρέφεται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΟΡΜΗΣ. Η στροφορμή ενός στερεού σώματος είναι μηδενική, όταν το σώμα δεν περιστρέφεται. ο ΓΕΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΟΡΜΗΣ Διερεύνηση της σχέσης L=ω Η στροφορμή ενός στερεού σώματος είναι μηδενική, όταν το σώμα δεν περιστρέφεται. Η ροπή αδράνειας Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. 1. Δ 2. Α 3. Β 4. Α 5. Α Β. 1.Λ 2.Λ 3.Λ 4.Σ 5.Λ Ν 1 Ν 2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. 1. Δ 2. Α 3. Β 4. Α 5. Α Β. 1.Λ 2.Λ 3.Λ 4.Σ 5.Λ Ν 1 Ν 2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α Δ Α Β 4 Α 5 Α Β Λ Λ Λ 4Σ 5Λ Ν Ν ΘΕΜΑ Β Β Σωστή η α) Αρχικά απο την ισορροπία έχουμε N+ N = w= 00N και ως προς το

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Επαναληπτικά Θέµατα Φυσικής Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Επαναληπτικά Θέµατα Φυσικής Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Επαναληπτικά Θέµατα Φυσικής Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Το σώµα µάζας m του σχήµατος εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση µέσα σε ϱευστό από το οποίο δέχεται δύναµη της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 0 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟ- ΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2016 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2016 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 06 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α δ Α β Α γ Α δ Α5 α Σ, β Σ, γ Λ, δ Λ, ε Σ. ΘΕΜΑ Β Β.α. Σωστό το ii. β.

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 15 Απριλίου 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Επιμέλεια: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τρίτη 15 Απριλίου 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Επιμέλεια: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Τρίτη 5 Απριλίου 04 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 04 Επιμέλεια: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β. 2 cm. = Q. Q 2 = q. I 1 = ω 1 Q =

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β. 2 cm. = Q. Q 2 = q. I 1 = ω 1 Q = ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΗΡΙΩΝ ΕΞΕΑΣΕΩΝ Γ ΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 05 ΕΞΕΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΙΚΗΣ - ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. δ Α. γ Α3. β Α4. α Α5. α) Λ β) Λ γ)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις Φυσική Γ λυκείου θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης

Γενικές εξετάσεις Φυσική Γ λυκείου θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης Γενικές εξετάσεις 0 Φυσική Γ λυκείου θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Χαρακτηριστικά μεγέθη περιοδικών φαινομένων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Χαρακτηριστικά μεγέθη περιοδικών φαινομένων ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Χαρακτηριστικά μεγέθη περιοδικών φαινομένων Περίοδος Τ (s) Τ = N t Συχνότητα f (Hz) f = t N Σχέση περιόδου και συχνότητας Τ = f T Γωνιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ε- ρώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Φυσική Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΜΑΝΟΣ ΤΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΙV. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙV. Κινήσεις Στερεών Σωμάτων Οι κινήσεις που μπορεί ένα σώμα να πραγματοποιήσει είναι δύο ειδών : i. Μεταφορική

Διαβάστε περισσότερα

ίσκος µάζας Μ = 2Kg ισορροπεί σε κατακόρυφο ελατήριο k = 100 N/m, του οποίου το κάτω άκρο είναι στερεωµένο στο έδαφος. Από ύψος h = 60 cm πάνω από το

ίσκος µάζας Μ = 2Kg ισορροπεί σε κατακόρυφο ελατήριο k = 100 N/m, του οποίου το κάτω άκρο είναι στερεωµένο στο έδαφος. Από ύψος h = 60 cm πάνω από το ΦΥΣΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑ- ΚΟΡΥΦΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ίσκος µάζας Μ = Kg ισορροπεί σε κατακόρυφο ελατήριο k = 00 N/m, του οποίου το κάτω άκρο είναι στερεωµένο στο έδαφος. Από ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική περίοδος 04-5 - Σελίδα ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ημερομηνία: 06-04-05 Διάρκεια: ώρες Ύλη: Όλη η ύλη Καθηγητής: Ονοματεπώνυμο: ΘΕΜΑ Α Στις

Διαβάστε περισσότερα

11 η Εβδομάδα Δυναμική Περιστροφικής κίνησης. Έργο Ισχύς στην περιστροφική κίνηση Στροφορμή

11 η Εβδομάδα Δυναμική Περιστροφικής κίνησης. Έργο Ισχύς στην περιστροφική κίνηση Στροφορμή 11 η Εβδομάδα Δυναμική Περιστροφικής κίνησης Έργο Ισχύς στην περιστροφική κίνηση Στροφορμή Έργο και ισχύς στην περιστροφική κίνηση Εφαπτομενική δύναμη που περιστρέφει τον τροχό κατά dθ dw F ds = F R dθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1 Ένα σώμα εκτελεί αρμονική ταλάντωση με ακραίες θέσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΑΛΑΝΤΖΟΥΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΑΛΑΝΤΖΟΥΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 07 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΑΛΑΝΤΖΟΥΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΜΑ Α. Α. δ Α. γ Α. α. Α4. δ Α5. α) Λ β) Σ γ) Σ δ) Σ ε) Λ ΘΕΜΑ Β Β. Στη Θ.Ι (θέση ισορροπίας) του σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Β1.α. Σωστό το i. β. Για τις ταχύτητες των σωμάτων έχουμε: Από το διάγραμμα του σχήματος 4 και για την m 1 : Πριν την κρούση: υ1 = = υ1

ΘΕΜΑ Β Β1.α. Σωστό το i. β. Για τις ταχύτητες των σωμάτων έχουμε: Από το διάγραμμα του σχήματος 4 και για την m 1 : Πριν την κρούση: υ1 = = υ1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 05 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α α Α α Α α Α4 γ Α5 α Λ, β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α A1 α Α2 β Α3 β Α4 α Α5. α Σ β Σ γ Λ δ Λ ε Σ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α A1 α Α2 β Α3 β Α4 α Α5. α Σ β Σ γ Λ δ Λ ε Σ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 0 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ Α α Α β Α β Α α Α5. α Σ β Σ γ Λ

Διαβάστε περισσότερα

2ο Επαναληπτικό ιαγώνισµα Γ Τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου Παρασκευή 1 Μάη 2015 Εξεταζόµενο Μάθηµα: Φυσική. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α.

2ο Επαναληπτικό ιαγώνισµα Γ Τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου Παρασκευή 1 Μάη 2015 Εξεταζόµενο Μάθηµα: Φυσική. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α. 2ο Επαναληπτικό ιαγώνισµα Γ Τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου Παρασκευή 1 Μάη 2015 Εξεταζόµενο Μάθηµα: Φυσική Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1 Στο σχήµα ϕαίνεται η πορεία µιας µονοχρωµατικής ακτίνας ϕωτός.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Απλές προτάσεις Για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής των εννοιών Δογραματζάκης Γιάννης 9/5/2013 Απλές προτάσεις για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Σ Α Β Β Α Ϊ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η

Σ Α Β Β Α Ϊ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η 43 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρ. Σµύρνης 3, Πλ. Νέου Παγκρατίου h:0/76.0.470 0/76.00.79 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α) Για ένα ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Ι. 1. Γ

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Ι. 1. Γ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Ι Γ Α dw d dx W = x σνθ = ( x σνθ ) P = σνθ dt dt dt P = σνθ 3 A 4 Δ (στην απάντηση β) πρέπει να προσθέσουμε την αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης o ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων στη Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης - ο 1

Διαβάστε περισσότερα

Με διαίρεση κατά μέλη των (1) και (2) έχουμε:

Με διαίρεση κατά μέλη των (1) και (2) έχουμε: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΟΥ ΛΥΕΙΟΥ ΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 06 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΗ ΘΕΤΙΗΣ ΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΛΩΝ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ A κ. Θέµα 1 ο Στις ερωτήσεις 1 έως και 3 επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ A κ. Θέµα 1 ο Στις ερωτήσεις 1 έως και 3 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ A κ Θέµα ο Στις ερωτήσεις έως και επιλέξτε τη σωστή απάντηση.. Εάν υ είναι το µέτρο της γραµµικής ταχύτητας του άκρου ενός ωροδείκτη και υ το µέτρο της γραµµικής ταχύτητας του άκρου ενός λεπτοδείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 01: ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στα Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων 2010. Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 26/05/2010 ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ

Απαντήσεις στα Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων 2010. Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 26/05/2010 ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Απαντήσεις στα Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων 00 Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 6/05/00 ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Απαντήσεις Πανελλαδικών εξετάσεων στη Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Θετικών Σπουδών Γ τάξη Ενιαίου Λυκείου 2 0 Κεφάλαιο

Φυσική Θετικών Σπουδών Γ τάξη Ενιαίου Λυκείου 2 0 Κεφάλαιο Φυσική Θετικών Σπουδών Γ τάξη Ενιαίου Λυκείου 0 Κεφάλαιο Περιέχει: Αναλυτική Θεωρία Ερωτήσεις Θεωρίας Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Ερωτήσεις Σωστού - λάθους Ασκήσεις ΘΕΩΡΙΑ 4- ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην μέχρι τώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Είδη κινήσεων, γωνιακή ταχύτητα, γωνιακή επιτάχυνση, σύνθετη κίνηση, κέντρο μάζας

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Είδη κινήσεων, γωνιακή ταχύτητα, γωνιακή επιτάχυνση, σύνθετη κίνηση, κέντρο μάζας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Είδη κινήσεων, γωνιακή ταχύτητα, γωνιακή επιτάχυνση, σύνθετη κίνηση, κέντρο μάζας Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική άσκηση: Περιστροφή Κρούση - Κύλιση με ολίσθηση

Επαναληπτική άσκηση: Περιστροφή Κρούση - Κύλιση με ολίσθηση Επαναληπτική άσκηση: Περιστροφή Κρούση - Κύλιση με ολίσθηση α) Το μέτρο της δύναμης που δέχεται η ράβδος από την άρθρωση λίγο πριν και αμέσως μετά το κόψιμο του νήματος, Η ομογενής και ισοπαχής ράβδος

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση προβλημάτων που αλλάζουν την στροφική τους κατάσταση, εξαιτίας εξωτερικών ροπών

Αντιμετώπιση προβλημάτων που αλλάζουν την στροφική τους κατάσταση, εξαιτίας εξωτερικών ροπών Αντιμετώπιση προβλημάτων που αλλάζουν την τους κατάσταση, εξαιτίας εξωτερικών ροπών Σ' ένα πρόβλημα, παρατηρώ αλλαγή στη κατάσταση ενός στερεού (ή συστήματος στερεών), καθώς αυτό δέχεται εξωτερικές ροπές.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. Α.1. Ένα σύστηµα ελατηρίου-µάζας εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους Α.

ΘΕΜΑ Α. Α.1. Ένα σύστηµα ελατηρίου-µάζας εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους Α. ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α 1 Α 6 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά. Α.1. Ένα σύστηµα ελατηρίου-µάζας

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 29 5 2015

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 29 5 2015 Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 9 5 015 ΘΕΜΑ Α: Α1. α Α. β Α. α Α4. δ Α5. α) Λ β) Σ γ) Σ δ) Λ ε) Σ ΘΕΜΑ Β: B1. Σωστό το iii. Αιτιολόγηση: Οι εξωτερικές δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΛΥΣΕΙΣ. Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 01-013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /10/1 ΘΕΜΑ 1 ο ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r Πως εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στα στερεά σώματα Πριν δούμε την μεθοδολογία, ας θυμηθούμε ότι : Για να εφαρμόσουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας (Α.Δ.Μ.Ε.) για

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΟΜΑΔΑ. ΦΥΣ η Πρόοδος: 21-Νοεµβρίου-2009

2 η ΟΜΑΔΑ. ΦΥΣ η Πρόοδος: 21-Νοεµβρίου-2009 η ΟΜΑΔΑ Σειρά Θέση ΦΥΣ. 131 η Πρόοδος: 1-Νοεµβρίου-009 Πριν αρχίσετε συµπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοµατεπώνυµο και αριθµό ταυτότητας). Ονοµατεπώνυµο Αριθµός ταυτότητας Απενεργοποιήστε τα κινητά σας. Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β Ερώτηση 1 (Η ερώτηση δόθηκε από τον εθελοντή κ Αντώνιο Παλόγο) Σε ένα ρολόι θέλουμε το άκρο του ωροδείκτη και το άκρο του λεπτοδείκτη

Διαβάστε περισσότερα

= = = = 2. max,1 = 2. max,2

= = = = 2. max,1 = 2. max,2 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 03 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. α Α. β Α3. β Α. γ Α5. α) Σ β) Λ γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες ( )

Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες ( ) Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες (5-7-8) Μηχανική Ονοματεπώνυμο Τμήμα ΘΕΜΑ 1 Α. Κασκαντέρ επιχειρεί να πηδήξει με μοτοσικλέτα πάνω από παρκαρισμένα αυτοκίνητα συνολικού εύρους m. Προ του πρώτου αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα