ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 21 9 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 7. Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από την ένωση με τίτλο «ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΒΙ ΟΤΕΧΝΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙ ΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» (ΕΑ.Β.Β.Ε.Ε.Ε.) Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από το σωμα τείο με τίτλο «ΕΛΛΗΝΟ ΜΟΛΔΑΒΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙ ΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» Μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου και μετο νομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι Οργάνωση Γραμματείας της Εθνικής Αρχής Ια τρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Μετάταξη Λιμενικού Σταθμού Γαλαξιδίου σε Υπο λιμεναρχείο, καθορισμός της τοπικής αρμοδιότη τος αυτού και της κατηγορίας συνθέσεως του προσωπικού του. Επανακαθορισμός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Υπολιμεναρχεί ου Ιτέας... 5 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7 Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από την ένωση με τίτλο «ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΒΙΟΤΕΧΝΙ ΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΡΙΟ» (ΕΑ.Β.Β.Ε.Ε.Ε.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παραγ.3 του ν. 2081/1992 (154 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 παραγ.3 του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (297 Α ). 2. Το άρθρο 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποι ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98Α ). (1) 3. Την υπ αριθμ. Δ15/A/Φ.19/Δ15/Α/Φ19/1189/ απόφαση Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Βλάχο και Ιωάννη Μπούγα (Β91). 4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος. 5. Την υπ αριθμ. 255/2008 γνωμοδότηση του Συμβου λίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασί ζουμε: Άρθρο μόνο Επιτρέπεται η χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από την ένωση με τίτλο «ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕ ΛΗΤΗΡΙΟ» (ΕΑ.Β.Β.Ε.Ε.Ε.) Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσί ευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ F (2) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 8 Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από το σωματείο με τίτλο «ΕΛΛΗΝΟ ΜΟΛΔΑΒΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παραγ.3 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 παραγ.3 του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νο μοθεσίας» (Α 297). 2. Το άρθρο 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποι ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 3. Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/Δ15/Α/Φ19/1189/ από φαση Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανά πτυξης Γεώργιου Βλάχου και. Ιωάννη Μπούγα (Β91).

2 562 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος. 5. Την υπ αριθμ. 256/2008 γνωμοδότηση του Συμβου λίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασί ζουμε: Άρθρο μόνο Επιτρέπεται η χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από το σωματείο με τίτλο «ΕΛΛΗΝΟ ΜΟΛΔΑΒΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ». Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσί ευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ F ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9 Μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου και μετονομα σία Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. Α 173), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α της παρ.1 του άρ θρου 3 του ν. 3027/2002 (Φ.Ε.Κ. Α 152), και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 3549/2007 (Φ.Ε.Κ. A 69), καθώς και του άρθρου 71 παρ. 7 του ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. Α 167). β. Του άρθρου 25 παρ.1 εδ α του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. Α 173), όπως τροποποιήθηκε με την περ. β της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. Α 114) και αντικατα στάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3404/2005(Φ.Ε.Κ. Α 260). γ. Του άρθρου 3 παρ. 1 εδ. γ του ν. 3027/2002 (Φ.Ε.Κ. Α 152). δ. Του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. α, β, και θ του ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. Α 78) και του άρθρου 13 παρ. 49 του ν. 3149/2003 (Φ.Ε.Κ. Α 141). ε. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 98). στ. Των Προεδρικών Διαταγμάτων (π.δ. ) 147/1998 (Φ.Ε.Κ. Α 113), 247/2003 (Φ.Ε.Κ. Α 222), 200/1999 (Φ.Ε.Κ. Α 179), 502/1989 (Φ.Ε.Κ. Α 215), 561/1985 (Φ.Ε.Κ. Α 199), 342/1994 (Φ.Ε.Κ. Α 181), 106/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 142) και των υπ αριθμ. Ε5/652/1984 (Φ.Ε.Κ. Β 99), /Ε5/2003 (Φ.Ε.Κ. Β 1817) υπουργικών αποφάσεων. 2) Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/ (Φ.Ε.Κ. Β 40) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 3) Tην υπ αριθμ. ΣΤ5/5557/ (Φ.Ε.Κ. Β 68) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». (3) 4) Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, η οποία ελήφθη στις συ νεδριάσεις της 4/ , 6/ , 8/ και 9/ ) α. Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι.: Ιονίων Νήσων, 21/ , 30/ και 16/ β. Τη γνώμη των Συνελεύσεων των Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, 2/ , 1/ Καλαμάτας, 5/ , 2/ Κρήτης, 44/ , 46/ Μεσολογγίου, 2/ , 2/ Λάρισας, 69/ Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, 2/ , 2/ ) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 7) Την υπ αριθμ. 278/2008 γνωμοδότηση του Συμβου λίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Μετονομάζονται: α. Το Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, που ιδρύθηκε με το π.δ. 147/1998 (Φ.Ε.Κ. Α 113), μετο νομάζεται σε Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καλύπτει, τα γνωστι κά αντικείμενα των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορι κής, με εξειδίκευση στις νέες μεθόδους, τεχνολογίες και εφαρμογές στο χώρο των ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, της πληροφορικής, των πληροφοριακών συστημάτων, των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, των συ στημάτων και δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και των πολλών εφαρμογών τους. Αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή εκπαίδευσης, τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης υψηλού επιπέδου, καθώς και η ανάπτυξη επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας σε τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, με σκοπό τη δημιουργία στελεχών υψηλού ακαδημαϊ κού επιπέδου, ικανών να προδιαγράψουν και να οργα νώσουν νέες δραστηριότητες, αλλά και να στηρίξουν υπάρχουσες παραγωγικές διαδικασίες και έτοιμους να αντιμετωπίσουν προβλήματα της παραγωγής. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις απαραίτητες εξειδι κευμένες επιστημονικές, τεχνολογικές γνώσεις και δε ξιότητες, βάσει των οποίων μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα θε ωρητικής κατάρτισης, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινά ρια, εκπόνηση ατομικών και ομαδικών εργασιών. Στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβά νονται μαθήματα γενικής υποδομής, μαθήματα ειδικής υποδομής και μαθήματα ειδικότητας. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια δε αυτού μπο

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 563 ρεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδη γούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. β. Το Τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλοντος που ιδρύ θηκε με το π.δ. 247/2003 (Φ.Ε.Κ. Α 222) στο Παράρτημα Ζακύνθου του Τ.Ε.Ι. Πατρών και μεταφέρθηκε με την υπ αριθμ /Ε5/2003 (Φ.Ε.Κ.Β 1817) υπουργική απόφαση στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, μετονομάζεται σε Τμήμα Τεχνο λογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα των τεχνολογικών διατάξεων, μεθόδων και συστημάτων που σκοπό έχουν την πρόληψη και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω της μελέτης φυσικών, χημικών και βιολογικών διεργασιών. Επίσης, τη μελέτη των σχέσεων των διαφόρων οργα νισμών με σκοπό την προστασία και διατήρηση των φυσικών βιολογικών πόρων καθώς και την ορθολογική διαχείριση των οικοσυστημάτων. Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάπτυξη και μετά δοση των γνώσεων στην τεχνολογία και στη διαχείριση του περιβάλλοντος με τη διδασκαλία, την εφαρμοσμέ νη έρευνα, και τη χορήγηση στους σπουδαστές των εφοδίων εκείνων, που τους εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση για την επιστημονική και την επαγγελματι κή τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο πτυχιούχος του Τμήματος αποκτά τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορεί να απασχοληθεί σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, συγκεκριμένες εφαρμογές και ειδικές ασκήσεις για την εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων, ατομικές ή ομαδικές εργασίες, σεμινάρια, εργαστήρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις και ασκήσεις πεδίου. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια δε αυτού μπο ρεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδη γούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. γ. Το Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας, που ιδρύθηκε με το π.δ. 200/1999 (Φ.Ε.Κ. Α 179) στο Παράρτημα Αργοστολίου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και μεταφέρθηκε με την υπ αριθμ /Ε5/2003 (Φ.Ε.Κ. Β 1817) υπουργική απόφαση στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, μετονομάζεται σε Τμήμα Τεχνολο γίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων καλύπτει τα γνωστι κά αντικείμενα της καλλιέργειας φυτών και εκτροφής ζώων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον και σύμ φωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας καθώς και των τεχνικών βελτίωσης της παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης, ελέγχου, πιστοποίησης και διανομής των τροφίμων, σε συμμόρφωση με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Αποστολή του Τμήματος είναι να προάγει την ανά πτυξη και τη μετάδοση γνώσεων στην παραγωγή και διαχείριση βιολογικά παραγόμενων προϊόντων και στην τεχνολογία τροφίμων βιολογικής παραγωγής με τη δι δασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν την κατάλληλη επιστημονική και τεχνολογική παιδεία, η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών και της σύγχρονης τεχνολογί ας, ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητάς τους. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, συγκεκριμένες εφαρμογές και ειδικές ασκήσεις για την εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων, ατομικές ή ομαδικές εργασίες, σεμινάρια, εργαστήρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις και ασκήσεις πεδίου. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια δε αυτού μπο ρεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδη γούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. δ. Το Τμήμα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, που ιδρύθηκε με το π.δ. 200/1999 (Φ.Ε.Κ. Α 179), μετονο μάζεται σε Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογί ας Τροφίμων καλύπτει τους τομείς του ελέγχου, της παραγωγής, της επεξεργασίας, της συσκευασίας, της αποθήκευσης και της διανομής των τροφίμων όσο και της εκμετάλλευσης και της αξιοποίησης των αποβλήτων των βιομηχανικών τροφίμων αλλά και της περιβαλλο ντικής διαχείρισής τους. Αποστολή του Τμήματος είναι η δημιουργία νέων στελεχών, κατάλληλα εκπαιδευμένων στα σύγχρονα αντικείμενα της επιστήμης και της τεχνολογίας, προ κειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις νέες προ κλήσεις της εποχής. Ο πτυχιούχος του Τμήματος διαθέτει όλες τις απα ραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και

4 564 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ικανότητες ώστε να είναι σε θέση να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος. Οι σπουδαστές του Τμήματος διδάσκονται μαθήμα τα γενικής υποδομής που αποσκοπούν στην απόκτηση βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, μαθήματα ειδικής υποδο μής τα οποία αποτελούν τη βάση της επιστήμης και της τεχνολογίας στα τρόφιμα, μαθήματα ειδικότητας και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών. Στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών εκπονείται η Πτυχια κή Εργασία κατά τη διάρκεια δε αυτού μπορεί να πραγ ματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα. Η Πρακτική Άσκηση είναι καθοδηγούμενη και αξιολο γούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρε σίες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζο νται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. ε. Το Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθο κομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, που ιδρύθηκε με το π.δ. 502/1989 (Φ.Ε.Κ. Α 215), μετονομάζεται σε Τμήμα Βιολογικών Θερμοκη πιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας καλύ πτει το πεδίο εφαρμογής αρχών εκ των βιολογικών, φυσικών, τεχνικών και οικονομικών επιστημών για τη βιολογική και ολοκληρωμένη παραγωγή και διαχείριση των γεωργικών προϊόντων με έμφαση στα Ανθοκομικά και τα Οπωροκηπευτικά. Οι σπουδές στο Τμήμα καλύπτουν την ανάπτυξη και τις εφαρμογές της γεωπονικής επιστήμης και τεχνολο γίας στη παραγωγή βιολογικών και συμβατικών ανθο κομικών και οπωροκηπευτικών προϊόντων. Το Τμήμα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και μετάδο ση επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, σχετικών με την παραγωγή φυτικών προϊόντων από καλλιέργειες βιολογικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης, μέσω της διδασκαλίας και της εφαρμοσμένης έρευνας, με στόχο την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους το μείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε χώρους παρα γωγής. Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβά νονται μαθήματα γενικής υποδομής που αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών γνώσεων για την κατανόη ση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, μαθήματα ειδικής υποδομής τα οποία αποτελούν τη βάση της ανάπτυξης και εφαρμογής της Γεωπονικής επιστήμης και τεχνολογίας, μαθήματα ειδικότητας και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια δε αυτού μπο ρεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδη γούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. στ. Το Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Αν θοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, που ιδρύθηκε με το π.δ. 561/1985(Φ.Ε.Κ. Α 199), μετονομάζεται σε Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας. Οι σπουδές στο Τμήμα καλύπτουν τις εφαρμογές της Γεωπονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στους ακόλου θους τομείς: Φυτική Παραγωγή με χρήση Νέων Τεχνολογιών, με έμφαση στη Λαχανοκομία και την Ανθοκομία, σε δυνα μικές υπαίθριες και υπό κάλυψη καλλιέργειες. Εποπτευόμενα και πιστοποιούμενα Καλλιεργητικά Συστήματα, όπως Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιερ γειών και Βιολογική Γεωργία. Διαχείριση Γεωργικών Οικοσυστημάτων και Φυσικού Περιβάλλοντος, καθώς και Αρχιτεκτονική Τοπίου, με βάση την ασφάλεια εργαζομένων και καταναλωτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Αειφόρος ανάπτυξη αγροτικών περιοχών. Το Τμήμα έχει ως αποστολή τη μετάδοση και την πα ραγωγή γνώσεων στη Γεωπονική Επιστήμη και τις Νέες Τεχνολογίες στα γνωστικά του αντικείμενα, μέσω της εκπαίδευσης και της έρευνας, δίδοντας στους σπουδα στές άρτια επιστημονική κατάρτιση και τα απαραίτητα εφόδια για επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος. Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις στο εργαστήριο, στο θερμοκήπιο και στον αγρό, συμμετοχικά σεμινάρια, μελέτες περιπτώσεων και εκπόνηση εργασιών, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέ ψεις σε χώρους άσκησης του επαγγέλματος. Για τη λήψη του πτυχίου ο σπουδαστής παρακολουθεί επιτυχώς μαθήματα Γενικής Υποδομής, Ειδικής Υπο δομής, Ειδικότητας καθώς και Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά για όλους τους σπουδαστές του Τμήματος, κατ επιλογήν υποχρε ωτικά και προαιρετικά. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυχι ακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια δε αυτού μπορεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση. * *

5 ΦΕΚ 21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 565 την εμβάθυνση του τελειοφοίτου του Τμήματος σε ένα επί καιρο θέμα έρευνας ή σε αντικείμενο εφαρμογής των σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση είναι καθοδηγούμενη και αξιολο γούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρε σίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετί ζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. ζ. Το Τμήμα Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγί ου, που ιδρύθηκε με το π.δ. 342/1994 (Φ.Ε.Κ. Α 181) και μετονομάστηκε σε Τμήμα Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων με το π.δ. 106/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 142), μετονομάζεται εκ νέου σε Τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων. Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Μηχανολογί ας και Υδάτινων Πόρων καλύπτει το πεδίο εφαρμογής αρχών εκ των μηχανολογικών επιστημών για το σχεδι ασμό μελέτη και κατασκευή, την επιλογή και χρήση μη χανών και μηχανολογικών διατάξεων και το σχεδιασμό και εφαρμογή τεχνικών αρδεύσεων και υδρεύσεων, με σκοπό i) την υποστήριξη της φυτικής ζωικής παραγωγής και αστικών αναγκών και ii) την υποστήριξη της διαχεί ρισης και επεξεργασίας των προϊόντων στη βιοτεχνία και βιομηχανία. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στη Μηχανολογία και Τεχνολογία υδάτινων πόρων με τη διδασκαλία και την έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτη τα εφόδια, τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια επιστημο νική και τεχνολογική κατάρτιση για την επαγγελματική τους εξέλιξη και σταδιοδρομία. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχι ούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις όλου του εύρους του γνωστικού τους αντικειμένου, ως στελέχη επιχειρήσεων ή ως αυτοα πασχολούμενοι. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπου δές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και εργα στηριακές ασκήσεις με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους εφαρμογής των παρεχομένων γνώσεων. Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα κυρίως αναφερόμενα στη Μηχανολογία και την Τεχνολογία των Υδάτινων Πόρων. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυχι ακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια δε αυτού μπορεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση. Η Πρακτική Άσκηση είναι καθοδηγούμενη και αξιολο γούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρε σίες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζο νται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. η. Το Τμήμα Ιχθυοκομίας Αλιείας της Σχολής Τεχνο λογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, που ιδρύθηκε με την υπ αριθμ. Ε5/652/1984 (Φ.Ε.Κ. Β 99) υπουργική απόφαση, μετονομάζεται σε Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης. Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό και τεχνολογικό πεδίο εφαρμογής των βιολο γικών, χημικών και φυσικών επιστημών που αναφέρονται στην αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και μεταποίηση επεξερ γασία αλιευμάτων και άλλων υδρόβιων οργανισμών, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνο λογιών και μεθόδων παραγωγικής διαχείρισης, εκτίμη σης και αξιολόγησης του περιβάλλοντος των υδάτινων οικοσυστημάτων. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανά πτυξη και τη μετάδοση γνώσεων στη τεχνολογία και την επιστήμη που περιλαμβάνει το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο, με την διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτη τα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση τους στην επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο πτυχιούχος του Τμήματος αποκτά τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές καθώς επίσης και τις οικονομοτεχνικές γνώσεις, ώστε να μπορεί να απασχολείται σε όλους τους τομείς που αντιστοιχούν στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως στέλεχος σχετικών μονάδων, επιχειρήσεων, υπηρεσιών, οργανισμών και συνεταιρισμών. Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμ βάνονται: Μαθήματα γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α(Διοίκησης Οικονομίας Νομοθεσίας Ανθρωπιστικών Σπουδών)τα οποία καλύπτουν μεταξύ των άλλων την υποδομή σε βασικές γνώσεις, στα γνωστικά αντικείμενα της Χημείας, της Βιολογίας, της Στατιστικής, της Πληροφορικής όπως επίσης και του οικονομικοκοινωνικού και νομοθετικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο θα κληθεί ο σπουδα στής να συμμετάσχει ως μετέπειτα επαγγελματίας. Μαθήματα ειδικής υποδομής, τα οποία καλύπτουν με ταξύ των άλλων την υποδομή σε ειδικές γνώσεις, που θα πρέπει να έχουν οι σπουδαστές στα γνωστικά αντικεί μενα της Υδροβιολογίας και Θαλάσσιας Βιολογίας, της Βιολογίας και Φυσιολογίας των Υδρόβιων Οργανισμών, της Ιχθυολογίας, της Γενετικής, της Ιχθυοπαθολογίας. Μαθήματα ειδικότητας, στα οποία περιλαμβάνονται εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα που διαμορφώνουν το χαρακτήρα του Τμήματος και σχετίζονται με τις τεχνολογικές εφαρμογές σε βιοτεχνική βιομηχανική κλίμακα, όπως είναι οι τεχνικές εκτροφής υδρόβιων οργανισμών, οι σύγχρονες μέθοδοι και η τεχνολογία διαχείρισης των αλιευτικών πόρων και υγροτόπων, οι μέθοδοι και τεχνικές Επεξεργασίας Αλιευτικών προϊ όντων. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυ χιακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια δε αυτού μπορεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση. Η Πτυχιακή Εργασία αποσκοπεί στην απόκτηση εμπει ρίας στην οργάνωση μιας μελέτης, στην αναζήτηση και χρήση της βιβλιογραφίας, στην σύνθεση, συγγραφή και παρουσίαση ενός επιστημονικού κειμένου για ένα θέμα που στηρίζεται είτε σε πειραματική συλλογή δε δομένων, είτε σε βιβλιογραφική σύνθεση ερευνητικών δεδομένων. Η Πρακτική Άσκηση, πραγματοποιείται σε χώρους συναφείς προς την ειδικότητα με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων των προηγούμενων εξαμήνων ενώ ταυ

6 566 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) τόχρονα δίνει στο σπουδαστή την πρώτη ευκαιρία για επαφή με το επαγγελματικό του περιβάλλον. θ. Το Τμήμα Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, που ιδρύθηκε με την υπ αριθμ. Ε5/652/1984(Φ.Ε.Κ. Β 99) υπουργική απόφαση, μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανι κής Βιοσυστημάτων. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων καλύπτει το πεδίο εφαρμογής αρχών από τις επιστήμες της Μηχανικής για την επίλυση προ βλημάτων των βιολογικών συστημάτων(φυτά, ζώα, έδα φος νερό και τρόφιμα). Ειδικότερα περιλαμβάνει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Αυτοματισμοί Μηχανοτρονική Τεχνολογία Πληροφορικής Εργονομία Μηχανικά Συστήματα και Μηχανισμοί Τεχνολογία Μετασυλλεκτικής Επεξεργασίας και Μη χανική Βιο Διεργασιών Έργα Υποδομής & Ανάπτυξης Δομικά Συστήματα, Υλικά και Τεχνική Περιβάλλο ντος Τεχνολογία Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Ενεργειακές Τεχνολογίες Μηχανική Υδάτινων πόρων Αποστολή του Τμήματος είναι να προάγει την ανά πτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και στην επιστήμη με την διδασκαλία και την έρευνα με στόχο την επιστημονική και επαγγελματική κατάρ τιση των σπουδαστών στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραί τητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις όλου του εύρους του γνωστικού τους αντικειμένου, ως στελέχη επιχειρήσεων ή ως αυτοαπασχολούμενοι. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και εργαστηρι ακές ασκήσεις με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους εφαρμογής των παρεχομένων γνώσεων. Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβά νονται μαθήματα γενικής υποδομής που αποσκοπούν στην απόκτηση βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, μαθήματα ειδικής υποδομής τα οποία αποτελούν τη βάση των επιστημών της Μηχανικής και βιολογικών συστημάτων, μαθήματα ειδικότητας και μαθήματα διοίκησης, οικονο μίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυ χιακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια δε αυτού μπορεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση. Η Πρακτική Άσκηση είναι καθοδηγούμενη και αξιολο γούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρε σίες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζο νται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. ι. Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Αλεξάνδρει ου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκε με την υπ αριθμ. Ε5/652/1984 (Φ.Ε.Κ. Β 99) υπουργική απόφαση, μετονο μάζεται σε Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων. Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων κα λύπτει τα αντικείμενα εφαρμογής των Γεωπονικών και Οικονομικών επιστημών στην ανάπτυξη του αγροτικού χώρου και στην οργάνωση και διοίκηση γεωργικών εκ μεταλλεύσεων, επιχειρήσεων και οργανισμών που συν δέονται με τη γεωργική δραστηριότητα. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανά πτυξη και μετάδοση γνώσεων σε τεχνολογικά και επι στημονικά πεδία σχετικά με την αγροτική ανάπτυξη και την οργάνωση και διοίκηση εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο γεωργικό τομέα και να εκπαιδεύσει στελέχη εξειδικευμένα στα αντικείμενα αυτά. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν γνώσεις, ικανότητες και δεξιό τητες να συμμετέχουν αυτοδύναμα ή σε ομάδες εργασί ας, σε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές δραστηριότητες που έχουν ως αφετηρία τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τις γεωργικές επιχειρήσεις και αγροτικές περιοχές. Κατά τα πρώτα εξάμηνα σπουδών γίνεται θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακές ασκήσεις, ενώ ταυτό χρονα πραγματοποιούνται σεμινάρια και διαλέξεις από στελέχη του αγροδιατροφικού χώρου και επισκέψεις σε υποδειγματικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, συνεταιρι σμούς, επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα και φορείς αγροτικής ανάπτυξης. Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβά νονται μαθήματα γενικής υποδομής που αποσκοπούν στην απόκτηση βασικών γνώσεων για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, μαθήματα ειδικής υποδομής τα οποία αποτελούν τη βάση της Οι κονομικής και Γεωπονικής επιστήμης, μαθήματα ειδικό τητας και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυ χιακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια δε αυτού μπορεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας ωθεί τον τε λειόφοιτο να εμβαθύνει σε ένα θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε ένα αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με τα μαθήματα του Τμήματος και πραγματοποιείται με τρόπο που μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα σε σχέση με την αποστολή του Τμήματος και τις επιδιώξεις του σπουδαστή. Η Πρακτική Άσκηση είναι καθοδηγούμενη και αξιολο γούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, οργανι σμούς και υπηρεσίες, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. 2. Όλοι οι σπουδαστές και όλα τα μέλη του Εκπαιδευ τικού Προσωπικού έκαστου εκ των παραπάνω Τμημάτων εντάσσονται αυτοδίκαια στο αντίστοιχο μετονομαζό μενο Τμήμα. Η εκπαιδευτική λειτουργία και η εισαγωγή των πρώ των σπουδαστών στα Τμήματα της παρ. 1 αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 567 Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ F ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10 Οργάνωση Γραμματείας της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α 17/2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» β) του άρθρου 4 παρ. 1, 2 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α 220/2002) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές, τροπο ποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98) 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ Β 1950/ ). 3. Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 40/ ). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δι ατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους (πεντακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα Ευρώ), η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον φορέα 230 και συγκεκριμένα στην ομάδα κωδικών αριθμών 0200 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 5. Την από εισήγηση (θέμα 2ο) της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. 6. Την υπ αριθμ. 269/2008 Γνωμοδότηση του Συμβου λίου της Επικρατείας ύστερα από την εισήγηση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε: (4) Άρθρο 1 Η Εθνική Αρχή έχει στρογγυλή σφραγίδα στην οποία αναγράφονται σε επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους οι λέξεις: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑ ΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» και στο κέντρο φέρει το διακριτικό σύμβολο της Αρχής, το οποίο αποτελείται από τον ζυγό της Θέμιδας, το φίδι του Ασκληπιού και τα βιολογικά σύμβολα των δύο φύλων, και συμβολίζει τη σύνδεση Δικαιοσύνης, Ιατρικής και Βιολογίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Διάρθρωση και αρμοδιότητες Γραμματείας Αρθρο 2 Διάρθρωση Γραμματείας Η Γραμματεία της Αρχής η οποία συνεστήθη με το άρθρο 25 του ν. 3305/2005 λειτουργεί σε επίπεδο Δι εύθυνσης και συγκροτείται από πέντε (5) Τμήματα, ως εξής: 1) Τμήμα Διοίκησης, Οικονομικής Διαχείρισης και Γραμματειακής Υποστήριξης, 2) Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών, 3) Τμήμα Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσε ων, 4) Τμήμα Επιστημονικής Ανάπτυξης και Έρευνας και 5) Τμήμα Δικαίου και Βιοηθικής. Αρθρο 3 Αρμοδιότητες Τμημάτων 1. Τμήμα Διοίκησης, Οικονομικής Διαχείρισης και Γραμματειακής Υποστήριξης Στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού ανήκουν : α) Η γραμματειακή υποστήριξη της Αρχής με την τήρη ση χειρόγραφου ή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (γενικού και κατά κατηγορίες) εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων καθώς και βιβλίων πράξεων αποφάσεων του Προέδρου και της Αρχής, η τήρηση του αρχείου πρακτικών των συνεδριάσεων της Αρχής, η δακτυλο γράφηση κάθε είδους κειμένων, η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφων, η επίδοση εγγράφων, η οργάνωση, ταξινόμηση και διαρκής ενη μέρωση κάθε αναγκαίου αρχείου και μητρώου καθώς και η γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου και των μελών της Αρχής. β) Η κοινοποίηση στα άλλα αρμόδια τμήματα των απαραίτητων για τη δραστηριότητά τους στοιχείων. γ) Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των μελών της Αρχής και του προσωπικού της Γραμματείας, καθώς και των μεταβολών του προσωπικού. δ) Η διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων της Αρ χής και η εν γένει οργάνωση και λειτουργία του λο γιστικού συστήματός της, καθώς και η διαχείριση των κάθε είδους εσόδων και δαπανών της Αρχής. ε) Η κατάρτιση και η εισήγηση προς την Αρχή, δια του Προϊσταμένου της Γραμματείας, του προϋπολο γισμού της Αρχής και η μέριμνα για την εκτέλεση και τροποποίησή του. στ) Η έκδοση εντολών πληρωμής και εκκαθάρισης αποδοχών, αποζημιώσεων και εν γένει απολαβών των μελών της Αρχής και του προσωπικού της Γραμματεί ας. ζ) Η έκδοση εντολών πληρωμών και εκκαθαρίσεων για κάθε άλλη δαπάνη, εγγεγραμμένη στον Προϋπο λογισμό.

8 568 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) η) Η εκτίμηση και καταγραφή των κάθε είδους ανα γκών της Αρχής σε έπιπλα, μηχανικό εξοπλισμό, γραφική ύλη και λοιπά αναλώσιμα, η μέριμνα για την έγκαιρη προμήθειά τους και η τήρηση κάθε αναγκαίου προς τούτο βιβλίου (απογραφής, αποθήκης κ.λπ.). θ) Η εκποίηση ή καταστροφή σύμφωνα με τις εκά στοτε ισχύουσες διατάξεις, άχρηστου υλικού και εξο πλισμού. ι) Η διοικητική μέριμνα, η καθαριότητα και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Αρχής καθώς και η εξυπηρέ τηση του κοινού. ια) Η υποβολή προς την Αρχή ετήσιας έκθεσης πε πραγμένων του Τμήματος με στόχο τη συμβολή στη διαμόρφωση της ετήσιας έκθεσης της Αρχής. 2. Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών Στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού ανήκουν : α) Ο υπό τον άμεσο έλεγχο και εποπτεία του Προέ δρου και των τυχόν εντεταλμένων προς τούτο μελών της Αρχής σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία των πληροφορικών συστημάτων που είναι αναγκαία για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Αρχής. β) Η συλλογή, μεταφορά, διασύνδεση και διαρκής ενη μέρωση των στοιχείων που τηρούνται στα μητρώα και τα αρχεία της Αρχής. γ) Η συντήρηση των προαναφερθέντων πληροφορικών και δικτυακών συστημάτων. δ) Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών που αφορούν τις εσωτερικές λειτουργίες της Αρχής, όπως η τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και η διακίνηση εγγρά φων. ε) Η τήρηση ιστορικών αρχείων και μητρώων. στ) Η σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ανάπτυξη και λειτουργία τεχνολογικού πλαισίου ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν μερικής ή ολικής αυτοματοποιημένης ή μη επεξεργασίας και τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιλη φθούν σε αρχείο. ζ) Η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και επιστημονι κών συμπερασμάτων. η) Η εκπαίδευση του προσωπικού της Αρχής σχετικά με το αντικείμενο του χώρου ευθύνης του Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών. θ) Η υποβολή προς την Αρχή ετήσιας έκθεσης πε πραγμένων του Τμήματος με στόχο τη συμβολή στη διαμόρφωση της ετήσιας έκθεσης της Αρχής. 3. Τμήμα Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων Στις αρμοδιότητες του τμήματος αυτού ανήκουν : α) Η προετοιμασία φακέλων, η σύνταξη μελετών, η υποβολή εισηγήσεων και η εν γένει συνδρομή στην άσκηση της επικοινωνιακής πολιτικής της Αρχής. β) Η μέριμνα για τις δημόσιες σχέσεις και την επι κοινωνία της Αρχής με άλλες δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, με ιδιώτες καθώς και με υπηρεσίες και Αρχές του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων των αρ μοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και οργάνων που προβλέπονται από διεθνείς συμβάσεις. γ) Η κατάρτιση ενημερωτικών φυλλαδίων, καταχω ρίσεων στον τύπο καθώς και ραδιοφωνικών και τηλεο πτικών μηνυμάτων για την Αρχή, τις αρμοδιότητες και το έργο της. δ) Η μετάφραση κάθε είδους κειμένων. ε) Η διοργάνωση ενημερωτικών και επιστημονικών ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων και συνεδρίων επί θεμάτων αρμοδιότητας της Αρχής. στ) Η δημιουργία, τήρηση και διαρκής ενημέρωση βι βλιοθήκης, αρχείου δημοσιευμάτων ελληνικού και ξένου τύπου (γενικού και ειδικού), αρχείου ξένων νομοθεσιών και αρχείου επίσημων αποφάσεων. ζ) Η υποβολή προς την Αρχή ετήσιας έκθεσης πε πραγμένων του Τμήματος με στόχο τη συμβολή στη διαμόρφωση της ετήσιας έκθεσης της Αρχής. 4. Τμήμα Επιστημονικής Ανάπτυξης και Έρευνας Στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού ανήκουν : α) Η εισήγηση προς την Ολομέλεια της Αρχής σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλων για τη διενέργεια έρευνας σε γαμέτες και γονιμοποιημένα ωάρια. β) Η εισήγηση για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων έρευνας σε γαμέτες και γονιμοποιημένα ωάρια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διε νέργειας επιστημονικής έρευνας. γ) Η συλλογή και αρχειοθέτηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων της δραστηριότητας των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. δ) Η εισήγηση προς την Αρχή για την τύχη των γαμε τών, του γεννητικού υλικού και των κρυοσυντηρημένων γονιμοποιημένων ωαρίων τα οποία φυλάσσονται σε Τράπεζες Κρυοσυντήρησης, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται ή διακόπτεται. ε) Η παρακολούθηση των γενικών επιστημονικών εξελίξεων που αφορούν και επηρεάζουν τις δραστηρι ότητες της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η διατύπωση σχετικών υποδείξεων και η κατάρτιση εισηγήσεων με στόχο τη διαμόρφωση της γενικής πολιτικής της Εθνικής Αρχής. στ) Η συνεργασία με το Τμήμα Δικαίου και Βιοηθικής αναφορικά με τις κοινωνικές, ψυχολογικές, ηθικές και νομικές προεκτάσεις επιστημονικών εξελίξεων στο πε δίο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τη σημασία διεξαγωγής έρευνας σε συγκεκριμένα πεδία. ζ) Η συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων σχετικά με την οργάνωση επιστημονικών εκδη λώσεων και την ενημέρωση του κοινού για θέματα που αφορούν την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. η) Η υποβολή προς την Αρχή ετήσιας έκθεσης πε πραγμένων του Τμήματος με στόχο τη συμβολή στη διαμόρφωση της ετήσιας έκθεσης της Αρχής. 5. Τμήμα Δικαίου και Βιοηθικής Στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού ανήκουν : α) Η εισήγηση σχετικά με κάθε περίπτωση παρά βασης του νόμου και των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν την εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. β) Η υποβολή εισηγήσεων προς την Αρχή σχετικά με αναφορές ή καταγγελίες που αφορούν την προσβολή δικαιωμάτων των αιτούντων από τον τρόπο εφαρμογής των μεθόδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγω γής. γ) Η γνωμοδότηση σχετικά με τις κοινωνικές, ψυχολο γικές, ηθικές και νομικές πλευρές των δραστηριοτήτων της Αρχής και η διατύπωση υποδείξεων αναφορικά με τη διαμόρφωση της πολιτικής της Αρχής. δ) Η συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής Ανάπτυ ξης και Ερευνας αναφορικά με τις κοινωνικές, ψυχολο γικές, ηθικές και νομικές προεκτάσεις των επιστημονι κών εξελίξεων στο πεδίο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 569 ε) Η εν γένει αντιμετώπιση κάθε νομικού ζητήματος που ανακύπτει σχετικά με τη λειτουργία της Αρχής. στ) Η υποβολή προς την Αρχή ετήσιας έκθεσης πε πραγμένων του Τμήματος με στόχο τη συμβολή στη διαμόρφωση της ετήσιας έκθεσης της Αρχής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Σύσταση θέσεων προσωπικού και κατανομή τους σε κλάδους, ειδικότητες και τμήματα και προσόντα διορισμού Άρθρο 4 Σύσταση, Κατανομή και προσόντα διορισμού θέσεων προσωπικού Τμήματος Διοίκησης Οικονομικής Διαχεί ρισης και Γραμματειακής Υποστήριξης 1. Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις μόνιμου προσω πικού: Έξι (6) θέσεις του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονο μικού. Προσόντα διορισμού ορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 4 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39/2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Επί πλέον απαιτείται η άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας και η γνώση Η/Υ. 2. Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις μόνιμου προσωπι κού: Δύο (2) θέσεις του Κλάδου ΥΕ Επιμελητών και δύο (2) θέσεις του Κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των Κλά δων ΥΕ Κατηγορίας ορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 25 του π.δ. 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Άρθρο 5 Σύσταση, Κατανομή και προσόντα διορισμού θέσεων προσωπικού Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις μόνιμου προσωπι κού: 1. Δύο (2) θέσεις του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. Προ σόντα διορισμού ορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του π.δ. 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Απαιτείται επίσης η άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας καθώς και η γνώση ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής. 2. Μία (1) θέση Κλάδου ΠΕ Στατιστικής. Προσόν διορι σμού ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισό τιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Απαιτείται επίσης η άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας. 3. Δύο (2) θέσεις του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής. Προ σόντα διορισμού ορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 14 του π.δ. 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Απαιτείται επίσης η άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας. Άρθρο 6 Σύσταση, Κατανομή και προσόντα διορισμού θέσεων προσωπικού Τμήματος Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις μόνιμου προσω πικού: Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ Επικοινωνίας. Προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περί πτωση ειδικότητας πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, κατεύθυνσης επικοινωνίας, δημοσιογρα φίας και ΜΜΕ, ή μεταφραστών, ή κοινωνικών ή φιλολο γικών επιστημών. Απαιτείται επίσης άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και γνώση Η/Υ. Με την προκήρυξη των θέσεων αυτών μπορεί να απαιτείται, ως πρόσθετο προσόν, επαγγελματική πείρα στα αντίστοιχα πεδία, ή κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού τίτλου. Άρθρο 7 Σύσταση, Κατανομή και προσόντα διορισμού θέσεων προσωπικού Τμήματος Επιστημονικής Ανάπτυξης και Ερευνας Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις μόνιμου προσω πικού: Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Βιολογίας, δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Γενετικής, μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Ιατρικής και μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Ψυχολογίας. Προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Απαιτείται επίσης άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και γνώση Η/Υ. Με την προκήρυξη των θέσεων αυτών μπορεί να απαιτείται, ως πρόσθετο προσόν, μεταπτυχιακό δίπλωμα στους προαναφερόμενους κλάδους ή/και θεωρητική ή ερευ νητική πείρα στα αντίστοιχα πεδία, ή/και στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή. Άρθρο 8 Σύσταση, Κατανομή και προσόντα διορισμού θέσεων προσωπικού Τμήματος Δικαίου και Βιοηθικής Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις μόνιμου προσω πικού: 1. Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Νομικών. Προ σόν διορισμού ορίζεται πτυχίο ΑΕΙ Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. 2. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Φιλοσοφίας. Προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περί πτωση ειδικότητας πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Απαιτείται επίσης άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και ικανότητα χειρισμού Η/Υ. Με την προκήρυξη των θέσεων αυτών μπορεί να απαι τείται, ως πρόσθετο προσόν, μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Βιοηθική ή/και θεωρητική ή ερευνητική πείρα στο πεδίο της Βιοηθικής. Άρθρο 9 Απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας, Η/Υ και εμπειρίας Όπου για το διορισμό στους πιο πάνω κλάδους προ βλέπεται ως πρόσθετο προσόν η γνώση ξένης γλώσσας, ή/και Η/Υ, ή εμπειρία, αποδεικνύονται, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 28 του π.δ. 50/2001, όπως έχουν τροπο ποιηθεί και ισχύουν. Άρθρο 10 Πλήρωση θέσεων Η πλήρωση των θέσεων προσωπικού της Γραμμα τείας της Αρχής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α 28/1994) και του άρ. 4, παρ. 1 και 2 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α 220/2002), όπως έχουν τρο ποποιηθεί και ισχύουν κάθε φορά. Άρθρο 11 Ανακατανομή θέσεων Οι θέσεις προσωπικού της Γραμματείας μπορεί να ανακατανέμονται στα τμήματα που τη συγκροτούν,

10 570 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας της, με απόφαση του Προέδρου της Αρχής, ύστερα από γνώμη του προ ϊσταμένου της Γραμματείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Γενικές Διατάξεις Άρθρο 12 Αρμοδιότητες Προϊσταμένου Γραμματείας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Γραμματείας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες : α) Τη μέριμνα για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουρ γία της Γραμματείας και τον έλεγχο του προσωπικού της. β) Τον συντονισμό των εργασιών που απαιτούνται για τον ετήσιο προγραμματισμό της Αρχής. γ) Την εισήγηση προς την Αρχή για την έγκαιρη προ σαρμογή του έργου της στις σημειούμενες επιστημονι κές, τεχνολογικές και νομοθετικές εξελίξεις στο πεδίο εφαρμογής της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγω γής στη χώρα και διεθνώς. δ) Την κατανομή της εργασίας στο προσωπικό της Γραμματείας, βάσει των αποφάσεων της Αρχής ή του Προέδρου της και των εισηγήσεων των αρμόδιων προ ϊσταμένων Τμημάτων. Προς τούτο λαμβάνει υπόψη τα προσόντα, την ειδίκευση και την απασχόληση του κάθε υπαλλήλου. ε) Την εισήγηση προς τον Πρόεδρο της Αρχής του οικονομικού προγραμματισμού του επομένου έτους, ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την κατάρτιση του προϋ πολογισμού της Αρχής. στ) Την υποβολή προς τελική έγκριση στον Πρόεδρο της Αρχής των υπηρεσιακών εκθέσεων αξιολόγησης του προσωπικού της Γραμματείας, οι οποίες συντάσσο νται ύστερα από εισήγηση των αρμοδίων προϊσταμένων Τμημάτων. ζ) Την ευθύνη για τη σύνταξη, εφαρμογή και πιστή τήρηση από το προσωπικό της Γραμματείας των κα νονισμών ασφαλείας των εγκαταστάσεων, αρχείων και μητρώων της Αρχής. η) Τη μέριμνα για τη σύνταξη λεπτομερών εκθέσεων για το έργο της Αρχής και την εκτέλεση της αποστο λής της, με επισήμανση των τυχόν προβλημάτων και προτάσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Αρχής. θ) Την εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας συναφούς προς τις αρμοδιότητές του, ύστερα από εντολή της Αρχής ή του Προέδρου της. Άρθρο 13 Προϊστάμενοι Τμημάτων α) Του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομικής Διαχείρισης και Γραμματειακής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. β) Του Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών προ ΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. γ) Του Τμήματος Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Επικοινωνίας. δ) Του Τμήματος Επιστημονικής Ανάπτυξης και Έρευ νας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Βιολογίας, Ιατρικής και συναφών Επιστημών. ε) Του Τμήματος Δικαίου και Βιοηθικής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Νομικών. Άρθρο 14 Αναπλήρωση Προϊσταμένων α) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος προϊσταμέ νου, ο Πρόεδρος της Αρχής μπορεί με απόφασή του να ορίσει ως αναπληρωτή του τον ανώτερο κατά βαθμό υπάλληλο του Τμήματος. Σε περίπτωση που δεν ορισθεί αναπληρωτής προϊσταμένου, τον προϊστάμενο της Διεύ θυνσης της Γραμματείας αναπληρώνει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομικής Διαχείρισης και Γραμματειακής Υποστήριξης και τους προϊσταμένους των Τμημάτων υπάλληλος του Τμήματος κατόπιν αιτι ολογημένης απόφασης της Αρχής. β) Με ειδική εντολή του Προέδρου της Αρχής, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γραμματείας και οι Προϊ στάμενοι των Τμημάτων μπορεί να εξουσιοδοτηθούν να υπογράφουν «Με εντολή Προέδρου» έγγραφα, εντολές πληρωμής και άλλες πράξεις. Άρθρο 15 Πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες προσωπικού α) Με πράξη του Προέδρου της Αρχής, οι υπάλληλοι των Τμημάτων αναλαμβάνουν και κάθε άλλη εργασία ή αποστολή συναφή προς την άσκηση των καθηκόντων τους. β) Με πράξη του Προέδρου της Αρχής, οι υπάλλη λοι της Αρχής την εκπροσωπούν ενώπιον κάθε άλλης Αρχής και συμμετέχουν σε αποστολές, σε επιτροπές, ομάδες εργασίας, συνεδριάσεις και συνόδους δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών και οργάνων που προβλέ πονται από διεθνείς συμβάσεις. γ) Με πράξη του Προέδρου της Αρχής, οι υπάλληλοι της Αρχής μετέχουν σε μαθήματα και επιμορφωτικά σεμινάρια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Άρθρο 16 Μεταβατικές Διατάξεις Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και εφόσον οι θέσεις των προϊσταμένων δεν καλυφθούν με απόσπα ση ή μετάταξη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3305/2005, η πλήρωσή τους γίνεται με διορισμό μετά από δημόσια προκήρυξη. Τον προϊστάμενο της Γραμματείας επιλέγει η Αρχή κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη. Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 571 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11 Μετάταξη Λιμενικού Σταθμού Γαλαξιδίου σε Υπολιμε ναρχείο, καθορισμός της τοπικής αρμοδιότητος αυ τού και της κατηγορίας συνθέσεως του προσωπι κού του. Επανακαθορισμός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Υπολιμεναρχείου Ιτέας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 127 παρ.1 του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος» (Α 311). β) Του άρθρου 140 του ν.δ. 187/1973 «Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α 261). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98) της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. δ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995» Περί Δη μοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» ( Α 247). 2. To γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγμα τος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ποσού δώδεκα χιλιάδων διακοσίων (12.200) ευρώ για το οικονομικό έτος 2008 και έξι χι λιάδων επτακοσίων (6.700) ευρώ περίπου για καθένα των ετών Η εν λόγω δαπάνη κατά το τρέχον έτος θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώ σεις των ΚΑΕ 0712, 0813, 1232, 1513,1711,1723 και 1725 του ειδ. φ «Κεντρική Υπηρεσία και Λιμεναρχεία» του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ οι δαπάνες του έτους 2009 και επομένων ετών θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω Π/Υ του αντίστοιχου έτους. 3, Την υπ αριθμ. 203/2008 Γνωμοδότηση του Συμβου λίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, απο φασίζουμε: (5) Άρθρο 1 1. Ο Λιμενικός Σταθμός Γαλαξιδίου μετατάσσεται σε Υπολιμεναρχείο με περιοχή τοπικής αρμοδιότητας στον Κορινθιακό κόλπο και επί της Στερεάς Ελλάδας, ανατολικά από το βόρειο άκρο του όρμου Γαλαξιδίου (απέναντι από την νησίδα Μολυσμένο) και δυτικά μέχρι την νησίδα Πρασούδι (συμπεριλαμβανόμενη). 2. Τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Υπολιμεναρ χείου Ιτέας, τα οποία καθορίστηκαν στην παράγραφο 2 του άρθρου μόνου του Π.Δ/τος 335/1991 «Τροποποίηση των περιφερειών δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρ χείου Πατρών και του Υπολιμεναρχείου Ιτέας» (Α 118), τροποποιούνται και ορίζονται με περιοχή αρμοδιότητας στον Κορινθιακό κόλπο και επί της Στερεάς Ελλάδας ανατολικά από άκρα Πάγκαλος και δυτικά μέχρι το βό ρειο άκρο του όρμου Γαλαξιδίου (απέναντι από την νησίδα Μολυσμένο). Άρθρο 2 Το Υπολιμεναρχείο Γαλαξιδίου υπάγεται στην κατη γορία συνθέσεως προσωπικού (Υ1) του Πίνακα Ζ της υπ αριθμ /49/02 αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. Β 344/ ), με την οποία κυρώθη κε ο Κανονισμός 65 «Κατανομή Προσωπικού Λιμενικού Σώματος στις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες, στις Λιμενικές Αρχές Εξωτερικού, στα Επιχειρησιακά Μέσα αυτών, στα Γενικά Επιτελεία ένοπλων Δυνάμεων, καθώς και στις προβλεπόμενες από ειδικές διατάξεις Κρατικές Υπηρεσίες ή άλλους Δημόσιους φορείς των Υπουργείων». Άρθρο 3 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησι ωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέ λεση του παρόντος. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

12 572 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Άρθρο 1 ιάρθρωση Γραµµατείας

Άρθρο 1 ιάρθρωση Γραµµατείας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 207 (ΦΕΚ Α 164-15/7/1998) Οργάνωση της Γραµµατείας της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σύσταση οργανικών θέσεων. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Ο ΠΡΟΕ ΡOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 6142 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών του Τμήματος Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3613 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 209912/Ζ1 Αντικατάσταση της με αριθμ. Β7/233/4 08 2000 (ΦΕΚ 1037/23 08 2000 τ.β

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Τμημάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας, δ) Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ ( 2 ) ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ ( 2 ) ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ ( 2 ) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 1 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 145/22-10-2014 «Καθορισµός του προγράµµατος, των φορέων και της διάρκειας της εκπαίδευσης, που απαιτείται να διαθέτει το απασχολούµενο σε επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, β) Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης και γ) Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Τμήμα: 12. Λογιστικής Α. Ιστορικό Με το Νομοθ..Διάταγμα 652/1970 ( ΦΕΚ 180 Α ) ιδρύθηκαν 5 Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής Εκπ/σεως (ΚΑΤΕ) μεταξύ των οποίων και

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 513 20 Μαΐου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1764 βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Διακίνησης Προϊόντων www.logistics.teithe.gr Επιστημονικός Συνεργάτης Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον Ακαδημαϊκό και ερευνητικό ενδιαφέρον Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΕ - 09 Οικονομολόγων: Πτυχιούχοι των εξής Σχολών / Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμων αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής:

1 ΠΕ - 09 Οικονομολόγων: Πτυχιούχοι των εξής Σχολών / Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμων αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής: 1 Πίνακας Εισακτέων στο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ανά Ειδικότητα και Πόλη για το 2010-11 Με πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες και βάση σε οποιοδήποτε διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Τμήμα: 6. Ιατρικών Εργαστηρίων Α. Ιστορικό Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ανήκει στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) και λειτουργεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Μεγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΣ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΣ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ E ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

758 -Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο)

758 -Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο) 78 -Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο) ΠΕΡΙΕΧΟΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ-ΚΡΗΤΗΣ Α. Αποστολή του Τμήματος Το Τμήμα έχει ως αποστολή την προαγωγή, την ανάπτυξη και μετάδοση των καταλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΥΔΡΟΒΟΛΗ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 772/τ.Β /

ΦΕΚ 772/τ.Β / ΦΕΚ 772/τ.Β /22-03-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση:Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τι καλείται τρόφιμο; Τρόφιμο ονομάζουμε οποιαδήποτε ουσία ή προϊόν, είτε αυτό έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Α ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ. 30 Νοεμβρίου 2014

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Α ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ. 30 Νοεμβρίου 2014 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Α ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ Σταδιοδρομία 2014 Σταδιοδρομία 2014 30 Νοεμβρίου 2014 Δομή παρουσίασης: Το μάθημα της Φυσικής και η ανάπτυξη του μαθητή Το μάθημα της Φυσικής και τα Επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Τ0 ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Τμήμα: 08. Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Α. Ιστορικό Ως πρόδρομος του Τμήματος μπορεί να αναφερθεί η Μέση Σχολή ή Δασοκομική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1356 3 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94541/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Μουσικού Γυμνασίου και Γενικού Μουσικού Λυκείου στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 16-3-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 2850/32992 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 363/1996: Τμήματα Πανεπ.Μακεδονίας Οικονομικών-Κοινωνικών Επιστημών (169880)

ΠΔ 363/1996: Τμήματα Πανεπ.Μακεδονίας Οικονομικών-Κοινωνικών Επιστημών (169880) ΠΔ 363/1996: Τμήματα Πανεπ.Μακεδονίας Οικονομικών-Κοινωνικών Επιστημών (169880) Αρθρο :0 ΦΕΚ Α` 235/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 363 `Ιδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://www.aua.gr/ Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, πλήρως αυτοδιοικούμενο και αποτελείται από επτά (7) ανεξάρτητα Ακαδημαϊκά Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας Ρέθυμνο 9 Νοεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. 9334 Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Εμμ. Πορτάλιου 23 Ταχ. Κώδικας: 74100 - Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος)

274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) 274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) Ίδρυση και Φυσιογνωμία του Τμήματος Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ιδρύθηκε το 1984. Η εκπαιδευτική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 3/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 2953 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» Θεσσαλονίκη 20 1 2007 «Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Βιολογίας των πανεπιστημίων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Βιολογίας των πανεπιστημίων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Βιολογίας των πανεπιστημίων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 6 παρ. 6 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 24 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανά κλησης πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Προσλήψεων με επιλογή Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Σ.Δ.Π.) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Προσλήψεων με επιλογή Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Σ.Δ.Π.) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων» ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.39/ 15 /0848 Σ.670 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «Προσλήψεων με επιλογή Στρατιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ AKAΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ AKAΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2 AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 21-07-2017 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

52844/Β7 (ΦΕΚ / ), / ), 35211/Β7 (ΦΕΚ

52844/Β7 (ΦΕΚ / ), / ), 35211/Β7 (ΦΕΚ Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. Υ.Α. Β7/52 α /6-7-1998 (ΦΕΚ 739/τ.Β /17-7-1998), υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 882 27 Αυγούστου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 2525 Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1194 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 144767 Κατανομή και ανακατανομή οκτακοσίων εβδομήντα δύο (872) οργανικών θέσεων τακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠ: 4476 ΘΕΜΑ: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών

2 ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών 2 ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών Πανεπιστήμια Τμήμα Εισαγωγική κατεύθυνση (κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου) 2014 2013 2012 327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής 12.693 12.454

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 130 4 Φεβρουαρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 8184 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα