Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας. Αρ. Απόφαση Τίτλος Περιεχόμενο Επισημάνσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας. Αρ. Απόφαση Τίτλος Περιεχόμενο Επισημάνσεις"

Transcript

1 491 Άρθρο 41 Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας Αρ. Απόφαση Τίτλος Περιεχόμενο Επισημάνσεις 9 ΠΟΛ.1008/ Σημαντική Τιμές κτήσης ακινήτων σε ειδικές περιπτώσεις Για τον προσδιορισμό της υπεραξίας από μεταβίβαση ακινήτων μετά την ισχύ του Ν. 4172/13 Για το ίδιο θέμα έχουν εκδοθεί και οι ΠΟΛ 1119/ , ΠΟΛ 1122/ και ΠΟΛ 1168/ που πρέπει να μελετώνται διακεκριμένα 12 ΠΟΛ.1012/ Σημαντική Οι δηλώσεις για παρακρατούμενους τρεις μέρες πριν τη λήξη του διμήνου Παρότι ο νόμος ορίζει πως οι δηλώσεις υποβάλλονται στο δίμηνο μετά την παρακράτηση, η απόφαση περιορίζει αυτό το διάστημα κατά τρεις μέρες 14 ΠΟΛ.1014/ Σημαντική Δήλωση φόρου υπεραξίας μεταβίβασης ακινήτων Το πρότυπο της δήλωσης και η διαδικασία υποβολής της και πληρωμής του φόρου 53 ΠΟΛ.1119/ Σημαντική Τιμές κτήσης ακινήτων σε ειδικές περιπτώσεις Αναφέρεται η αντιμετώπιση του προσδιορισμού της αξιας κτήσης των ακινήτων για 11 ειδικές περιπτώσεις Για το ίδιο θέμα έχουν εκδοθεί και οι ΠΟΛ 1008/2.1.14, 1122/ και ΠΟΛ 1168/ που πρέπει να μελετώνται διακεκριμένα 55 ΠΟΛ.1121/ Σημαντική Φόρος υπεραξίας μεταβίβασης ακινήτων Το πρότυπο της δήλωσης και η διαδικασία υποβολής της και πληρωμής του φόρου

2 ΠΟΛ.1122/ Σημαντική Τιμές και χρόνος κτήσης α- κινήτων σε ειδικές περιπτώσεις και υπολογισμός υπεραξίας Αναφέρεται σε ορισμένες γενικές αρχές για τον προσδιορισμό της υπεραξίας, αλλά και στην αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων για τον προσδιορισμό τιμής και χρόνου κτήσης Για το ίδιο θέμα έχουν εκδοθεί και οι ΠΟΛ 1008/2.1.14, ΠΟΛ 1119/ και ΠΟΛ 1168/ που πρέπει να μελετώνται διακεκριμένα 66 Δ12Α ΕΞ Μη σημαντική Ανακαίνιση παραχωρημένου δωρεάν ακινήτου Σε ερώτημα γίνεται απλά παραπομπή σε άρθρα του νόμου Δεν προσθέτει κάνει νέο 68 ΠΟΛ.1168/ Σημαντική Τιμές και χρόνος κτήσης α- κινήτων σε ειδικές περιπτώσεις Περιλαμβάνονται οδηγίες και αναλυτική πληροφόρηση για 10 ειδικές περιπτώσεις που αφορούν ακίνητα Για το ίδιο θέμα έχουν εκδοθεί και οι ΠΟΛ 1008/2.1.14, ΠΟΛ 1119/ και ΠΟΛ 1122/ που πρέπει να μελετώνται διακεκριμένα 91 ΠΟΛ.1251/ Μη σημαντική Υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων Εκτενής ανάλυση για ειδικές περιπτώσεις και παραδείγματα, που αφορούν τον υπολογισμό της υπεραξίας μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας για τα φυσικά πρόσωπα Η απόφαση είναι σημαντική, αλλά μόνο για φυσικά πρόσωπα. Για ΝΠ και ΝΟ δεν είναι Με το άρθρο 42 που ελάχιστα εξετάζεται στην παρούσα παράγραφο, φαίνεται να συνδέονται τέσσερις αποφάσεις Άρθρο 42 Μεταβίβαση τίτλων Αρ. Απόφαση Τίτλος Περιεχόμενο Επισημάνσεις 3 Δ12Β ΕΞ 2013/ Μη σημαντική Φορολογία μεταβίβασης μετοχών Αναφέρεται στο καθεστώς φορολόγησης της μεταβίβασης εισηγμένων ή μη μετοχών πριν και μετά την Δεν προσθέτει κάνει νέο

3 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ανάλυση και Κατανόηση 4.30 Είδη μεταβιβάσεων Ακίνητης Περιουσίας και Απαλλαγές (ΚΦΕ 29) (άρθρα: 41) Αρχικές ρυθμίσεις Ο νόμος, στο άρθρο 41 προσδιορίζει τα είδη μεταβιβάσεων ακίνητης περιουσίας που φορολογούνται. Όπως προαναφέρθηκε, τα εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, ρυθμίζονται από ειδικό κλάδο του δικαίου, το εμπράγματο δίκαιο. Τα εμπράγματα δικαιώματα είναι ένα αρκετά σύνθετο αντικείμενο, για να κατανοηθεί πλήρως, κάτι άλλωστε που δεν εντάσσεται στους σκοπούς αυτής της εργασίας. Παρόλα αυτά, αναφέροντας τους όρους των ειδών μεταβίβασης που σύμφωνα με το νόμο φορολογούνται, θα γίνουν ορισμένες απλές προσεγγίσεις για κατανόηση αυτού του είδους των δικαιωμάτων και των αντίστοιχων συναλλαγών, από έναν αναγνώστη που διαθέτει σχετικά περιορισμένες νομικές γνώσεις. Ο νόμος ορίζει πως φορολογείται η μεταβίβαση, καταρχήν, της κυριότητας ενός α- κινήτου. Η κυριότητα αυτή, όμως, μπορεί να πάρει τρεις μορφές όπου και οι τρείς φορολογούνται: είναι η πλήρης κυριότητα, η ψιλή κυριότητα και η πραγματική δουλεία. Πλήρης κυριότητα υπάρχει όταν κάποιος είναι απολύτως κύριος ενός ακινήτου, χωρίς να έχει εκχωρηθεί για αυτό το ακίνητο εμπράγματο δικαίωμα σε άλλον τρίτο. Ψιλή είναι η κυριότητα όταν ο κύριος επί του ακινήτου κατέχει το ακίνητο, αλλά δεν έχει δικαίωμα επάνω στην επικαρπία επί του ακινήτου, δηλαδή στις εισροές, στα εισοδήματα, τα οποία αποκτούνται από το ακίνητο. Σε αυτήν την περίπτωση κάποιος άλλος είναι ο κύριος του εμπράγματου δικαιώματος της επικαρπίας, δηλαδή, έχει τη δυνατότητα να εισπράττει τα έσοδα από την εκμετάλλευση του ακίνητου. Η πραγματική δουλεία, γιατί δουλείες είναι και η επικαρπία και η οίκηση, συνδέεται με δύο κυρίους ακινήτων. Το ένα, το «δεσπόζον ακίνητο», έχει κάποιο δικαίωμα πάνω στο άλλο, το οποίο υφίσταται τη δουλεία και ονομάζεται «δουλεύον ακίνητο». Το δικαίωμα συνεπάγεται ωφέλειες για το δεσπόζον ακίνητο. Ο κύριος του ακινήτου που έχει το βάρος (δουλεία), υποχρεώνεται να ανέχεται κάποια χρησιμοποίηση από τον κύριο του δεσπόζοντος ακινήτου ή να παραλείπει ορισμένες πράξεις τις οποίες έχει δικαίωμα να επιχειρεί σαν κύριος του ακινήτου. Τέτοιες πραγματικές δουλείες είναι κυρίως η δουλεία οδού, όταν κάποιος έχει τη δυνατότητα να περνάει μέσα από το ακίνητο κάποιου άλλου, η δουλεία διοχέτευσης ή αποχέτευσης ή άντλησης νερού ή ποτισμού του δεσπόζοντος ακινήτου επί του δουλεύοντος, η δουλεία βοσκής, ξύλευσης κ.λ.π. Επομένως αν κάποιος που κατέχει ένα ακίνητο, έχει δικαιώματα που κανονικά δεν θα είχε πάνω σε ένα άλλο ακίνητο, τότε έχουμε πραγματική δουλεία. Οι πραγματικές δουλείες διαμορφώνονται είτε με δικαιοπραξία, δηλαδή με σύμβαση ή ακόμη και με τη χρησικτησία. Όταν γίνεται μια μεταβίβαση, αυτή μπορεί να περιλαμβάνει και αιρέσεις. Αυτό σημαίνει πως στη σχετική σύμβαση περιλαμβάνονται όροι, όπου, αν συμβούν κάποια γεγονότα στο μέλλον, τότε ακυρώνεται η μεταβίβαση. Τέτοιες αιρέσεις μπορεί να είναι: η αναβλητική αίρεση, η διαλυτική αίρεση, ή να υπάρχει όρος εξώνησης. Και αυτές οι μεταβιβάσεις που περιλαμβάνουν αιρέσεις, φορολογούνται κανονικά με βάση το φορολογικό νόμο. Για την αναβλητική αίρεση, αναφέρεται το άρθρο 201 του Αστικού Κώδικα. Σημαίνει πως τα αποτελέσματα μιας δικαιοπραξίας εξαρτώνται από ένα γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο. Δηλαδή επέρχονται τα αποτελέσματα της δικαιοπραξίας μόνο αν συμβεί αυτό το μελλοντικό γεγονός, η αίρεση. Επομένως, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, στις περιπτώσεις αναβλητικής αίρεσης δεν έχει ολοκληρωθεί η δικαιοπραξία (η συναλλαγή) και θα ολοκληρωθεί μόνο αν συμβεί κάποιο μελλοντικό γεγονός. Για τη φορολο- 494

4 Εποπτική Παρουσίαση του Νόμου γική αντιμετώπιση της συναλλαγής, το γεγονός αυτό δεν παίζει κάποιο ρόλο και η συναλλαγή της μεταβίβασης θα φορολογηθεί κανονικά, ανεξάρτητα αν περιλαμβάνεται αναβλητική αίρεση στο συμβόλαιο. Η διαλυτική αίρεση που ρυθμίζεται με το άρθρο 202 του Αστικού Κώδικα, είναι κάτι διαφορετικό. Με τη διαλυτική αίρεση μια δικαιοπραξία, μια συναλλαγή, ολοκληρώνεται εκείνη τη στιγμή που υπογράφεται η σύμβαση, αλλά αν συμβεί ένα γεγονός συγκεκριμένο στο μέλλον, το οποίο προβλέπεται στη σύμβαση, τότε η συναλλαγή διαλύεται, παύει να ισχύει και τα πράγματα επανέρχονται στην προηγούμενη, πριν από τη δικαιοπραξία κατάσταση. Και αυτή η περίπτωση φορολογείται κανονικά κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης, ανεξάρτητα αν υπάρχει διαλυτική αίρεση. Η εξώνηση είναι ένα δικαίωμα (option) που παρέχεται με τη σύμβαση της συναλλαγής της μεταβίβασης προς τον πωλητή. Αυτό το δικαίωμα μπορεί να προβλέπει ότι σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα ο πωλητής μπορεί να ξαναγοράσει το ακίνητο, με μια τιμή που προσδιορίζεται. Και σε αυτές τις περιπτώσεις η συναλλαγή της μεταβίβασης φορολογείται κατά το χρόνο της σύναψης της σύμβασης, ανεξάρτητα αν υπάρχει σε αυτήν όρος εξώνησης. Όπως προαναφέραμε εκτός από την πραγματική δουλεία σε ένα ακίνητο, μπορεί να υπάρχουν εμπράγματα δικαιώματα που συνιστούν δουλείες όπως η επικαρπία, η οίκηση και διάφορα άλλα, και η μεταβίβαση αυτών την δουλειών φορολογείται κανονικά με βάση το νόμο. Η επικαρπία, όπως προαναφέρθηκε, είναι μια δουλεία επάνω στο ακίνητο και συνεπάγεται ότι ο επικαρπωτής απολαμβάνει όλα τα έσοδα από την εκμετάλλευση του ακίνητου, ενώ ο ψιλός κύριος διατηρεί απλά την κυριότητα του. Υπάρχουν διάφορα είδη επικαρπίας όπως η διαδοχική επικαρπία που γίνεται με εντολή του μεταβιβάζοντος ή με διαθήκη του θανόντος, η επικαρπία ορισμένου χρόνου που σημαίνει μεταβίβαση αυτού του δικαιώματος σε κάποιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η ισόβια επικαρπία, που η μεταβίβαση γίνεται για όσο ζει ο επικαρπωτής και η διαδοχική ισόβιος επικαρπία, που αποτελεί μίξη όσων προαναφέρθηκαν. Η δουλεία της οίκησης σημαίνει ότι σε ένα ακίνητο, κάποιος διατηρεί το δικαίωμα να παραμένει και να κατοικεί σε αυτό, ανεξάρτητα του ότι δεν είναι κύριος του ακινήτου. Όλες οι μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων που συνιστούν δουλείες, φορολογούνται σύμφωνα με το νόμο. Επίσης φορολογείται η παραίτηση από την κυριότητα ή εμπράγματο δικαίωμα επάνω σε ένα ακίνητο. Αυτό σημαίνει, ότι κάποιος που έχει δικαιώματα σε ένα ακίνητο παραιτείται από αυτά και κατά συνέπεια κάποιος άλλος αποκτά τα δικαιώματα. Η διαδικασία αυτή θεωρείται σύμφωνα με το φορολογικό νόμο μεταβίβαση του δικαιώματος και κατά συνέπεια φορολογείται. Αν γίνει μεταβίβαση συντελεστή δόμησης και αυτή η μεταβίβαση αποτιμάται και φορολογείται. Το ίδιο ισχύει για τις απαλλοτριώσεις ακινήτων που φορολογούνται σύμφωνα με το νόμο, ως μεταβιβάσεις. Τέλος, φορολογία υπάρχει και για τους πλειστηριασμούς ακινήτων είτε αυτοί είναι εκούσιοι, δηλαδή, με τη θέληση των ιδιοκτητών ή διενεργούνται με δικαστική απόφαση. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει φορολογία μεταβίβασης του ακίνητου. Ο νόμος ορίζει ορισμένες πράξεις που αφορούν τα ακίνητα, τις οποίες δεν θεωρεί ως μεταβιβάσεις και κατά συνέπεια δεν υπάγει την υπεραξία αυτών των μεταβιβάσεων σε φορολογία. Τέτοιες πράξεις, που δεν θεωρούνται μεταβιβάσεις και κατά συνέπεια δεν φορολογούνται, είναι: I. Η μη εκτέλεση προσυμφώνου 495

5 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ανάλυση και Κατανόηση II. Αν γίνει μεταγραφή δικαστικής απόφασης με βάση το άρθρο 882 του ΚΠΔ III. Το δικαίωμα κυριότητας λόγω υπερβάσεως εντολής. Δηλαδή αν υπάρξει τελεσίδικη δικαστική απόφαση μεταβίβασης της κυριότητας στον εντολέα, επειδή ο εντολοδόχος έχει υπερβεί την εντολή IV. Η ακύρωση εικονικής μεταβίβασης με δικαστική απόφαση V. Οι ανώμαλες δικαιοπραξίες με την επικύρωση τους, εφόσον όμως έχουν συμπεριληφθεί στις φορολογητέες μεταβιβάσεις αυτού του νόμου, και VI. Η αυτούσια διανομή ή συνένωση προκειμένου για ακίνητα. Ανώμαλη δικαιοπραξία στην περίπτωση της δικαιοπραξίας ακινήτου, είναι μια κραυγαλέα αφύσικη δικαιοπραξία, με την έννοια ότι στοιχεία που σχετίζονται με την τιμή μεταβίβασης ή άλλες πληροφορίες σχετικά με το ακίνητο, είναι εντελώς αφύσικα. Αν για παράδειγμα ένα ακίνητο έχει αξία και η πώλησή του γίνει στις , αυτή είναι μια ανώμαλη δικαιοπραξία, η οποία θα μπορούσε από φορολογική άποψη να χαρακτηριστεί και εικονική, αλλά δεν συνεπάγεται κατά ανάγκη ότι είναι και εικονική. Η αυτούσια διανομή ή συνένωση ακινήτων, γίνεται συνήθως με δικαστικές αποφάσεις και στην ουσία διασπά τμήματα των ακίνητων, όταν στο συνολικό ακίνητο υπήρχε συγκυριότητα από διαφόρους κυρίους, συνήθως κληρονόμους και το ένα ενιαίο ακίνητο διασπάται σε επιμέρους τμήματα, χωρίς να υπάρχει διαφορά στην ουσία ανάμεσα στο περιουσιακό στοιχείο που κατείχε πριν τη διανομή ο κύριος του ακίνητου και σε αυτό που θα λάβει μετά τη διανομή. 496

6 Απαλλαγή από το φόρο: Αν η υπεραξία που προκύπτει είναι < και ο φορολογούμενος: α) είχε το ακίνητο τουλάχιστον 5 έτη και β) δεν έκανε καμία άλλη μεταβίβαση περιουσίας σε αυτό το διάστημα Απαλλαγή από το φόρο: Αν η υπεραξία που προκύπτει είναι < και ο φορολογούμενος είχε το ακίνητο τουλάχιστον 5 έτη. Το υπόλοιπο φορολογείται. ΚΦΕ -28 Ν. 4254/14 (αρ. 1, Υποπ. Δ1, περ. 7η, 7θ) Ν. 4254/14 (αρ. 1, Υποπ. Δ1, περ. 7η, 7θ) ΚΦΕ Μεταβίβαση τίτλων ΚΦΕ -31 ΚΦΕ Γενικά ΚΦΕ -31 ΚΦΕ Ποιους φορολογούμενους αφορά: Τα φυσικά πρόσωπα ΚΦΕ -31 ΚΦΕ Τι φορολογείται: Η υπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων ή ολόκληρης επιχείρησης, εφόσον δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα Τι φορολογείται: Η υπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων ή ολόκληρης επιχείρησης Ποια είναι η υπεραξία: Η τιμή πώλησης μείον την τιμή κτήσης. Τυχόν έξοδα αγοράς ή πώλησης, ενσωματώνονται σε αυτές τις δύο τιμές, δεν υπολογίζονται διακεκριμένα. Ποια είναι η υπεραξία: Η τιμή πώλησης μείον την τιμή κτήσης. Τυχόν άμεσα έξοδα αγοράς ή πώλησης, ενσωματώνονται σε αυτές τις δύο τιμές Αν έχουμε αρνητική υπεραξία: Μεταφέρεται για μελλοντικό συμψηφισμό μόνο με υπεραξίες από πώληση τίτλων ΚΦΕ -31 ΚΦΕ -31 ΚΦΕ -31 (αρ. 88, παρ. 4) (αρ. 88, παρ. 9) (αρ. 88, παρ. 4) (αρ. 88, παρ. 9) Ν. 4254/14 (αρ. 1, Υποπ. Δ1, περ. 8γ) ΚΦΕ - ΚΦΕ - ΚΦΕ -

7 Αρνητική υπεραξία παραγώγων: Συμψηφισμός μόνο με κέρδη από παράγωγα Ν. 4223/13 (αρ. 22, παρ. 18ε) (αρ. 88 παρ. 12) 626 Αρνητική υπεραξία (συμψηφισμός): Μεταφορά για συμψηφισμό στα επόμενα πέντε έτη Ν. 4254/14 (αρ. 1, Υποπ. Δ1, περ. 8γ) (αρ. 88 παρ. 12) 627 Αν έχουμε αρνητική υπεραξία: Μεταφέρεται για μελλοντικό συμψηφισμό μόνο με υπεραξίες από πώληση τίτλων στην 5ετία (αρ. 88, παρ. 12) ΚΦΕ Για ποιες μεταβιβάσεις: α) Μετοχές εισηγμένες ή μη, β) μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρίες, γ) Εταιρικά ομόλογα, δ) Κρατικά ομόλογα ή ΕΓΔ, ε) Παράγωγα ΚΦΕ -31 Ν. 4254/14 (αρ. 1, Υποπ. Δ1, περ. 8α, 8β) 629 Για ποιες μεταβιβάσεις: α) Μετοχές μη εισηγμένες, β) Μετοχές εισηγμένες αποκτημένες από και αν ποσοστό >0,5% γ) μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρίες, γ) Εταιρικά ομόλογα, δ) Κρατικά ομόλογα ή ΕΓΔ, ε) Παράγωγα Ν. 4254/14 (αρ. 1, Υποπ. Δ1, περ. 8α, 8β) (Αρ. 88 παρ. 5, 6) 630 Για ποιες μεταβιβάσεις: α) Μετοχές μη εισηγμένες, β) Μετοχές εισηγμένες και άλλες κινητές αξίες εισηγμένες, αν ποσοστό >0,5% γ) μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρίες, γ) Εταιρικά ομόλογα, δ) Κρατικά ομόλογα ή ΕΓΔ, ε) Παράγωγα (αρ. 88, παρ. 5, 6) ΚΦΕ Εισηγμένοι τίτλοι: Σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό: Για αποκτήσεις από και μετά (αρ. 88, παρ. 7) ΚΦΕ Αύξηση Κεφαλαίου: Θεωρείται μεταβίβαση αν γίνεται εισφορά τέτοιων τίτλων Ν. 4223/13 (αρ. 22, παρ. 18α) ΚΦΕ -

8 Υπεραξία από μετασχηματισμούς: Εισφορά Ενεργητικού, Ανταλλαγή Μετοχών, Συγχώνευση, Διάσπαση. Εξαιρούνται και αντιμετωπίζονται ειδικά (αρ ) PSI και απαλλαγή: Απαλλάσσονται τα σχετικά κεφαλαιακά κέρδη, από την ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων που έχουν την εγγύηση του δημοσίου και αφορούν το πρόγραμμα αναδιάταξης του ελληνικού χρέους ΚΦΕ -31 ΚΦΕ - ΚΦΕ -31 ΚΦΕ Παράγωγα ΚΦΕ -32 ΚΦΕ Ποια: Συμβόλαια με υποκείμενους τίτλους: α) Προαίρεσης (Options), β) Μελλοντικής εκπλήρωσης (Futures), γ) Ανταλλαγής (Swaps), δ) Προθεσμιακές συμβάσεις (Forwards) Υποκείμενοι τίτλοι (ενδεικτικά): α) Κινητές αξίες, β) άλλα περιουσιακά στοιχεία, γ) Ισοτιμίες, δ) Επιτόκια ή αποδόσεις, ε) Δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη, στ) Εμπορεύματα, ζ) Ναύλοι, η) Διαβαθμίσεις ή γεγονότα, θ) Πληθωρισμό ή μεγέθη στατιστικών ι) Κλιματικές μεταβλητές, ια) Εκπομπές ρύπων, ιβ) Μεταβολή μεγεθών κ.λ.π. Ποια στοιχεία εξετάζουμε για να προσδιορίσουμε αν μία σύμβαση είναι παράγωγο: α) Ύπαρξη υποκείμενου τίτλου, β) Δημόσια διαπραγμάτευση, γ) Εκκαθάριση με μετρητά, δ) Εκκαθάριση με παράδοση αγαθών, εκτός αν είναι εμπορική δραστηριότητα ή μη "αποτελεσματική" αντιστάθμιση που σημαίνει λύση της σύμβασης, ε) Διακανονισμός μέσω γραφείων συμψηφισμού, στ) Τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων. 639 Τιμή κτήσης: ΚΦΕ Εισηγμένοι τίτλοι: Από τα δικαιολογητικά αγοράς από ΑΧΕ κ.λ.π. την ημέρα διακανονισμού ΚΦΕ -32 ΚΦΕ -32 ΚΦΕ -32 ΚΦΕ -32 ΚΦΕ -32 ΚΦΕ -32 ΚΦΕ -31 ΚΦΕ -

9 Μη εισηγμένοι τίτλοι: Με βάση τα ίδια κεφάλαια κατά το χρόνο της απόκτησης, εκτός αν το τίμημα κατά την απόκτηση είναι μικρότερο, οπότε λαμβάνεται το μικρότερο ποσό. Μη εισηγμένοι τίτλοι: Με βάση τα ίδια κεφάλαια κατά το χρόνο της απόκτησης, εκτός αν το τίμημα ή η αγοραία αξία όπως εμφανίζεται στη σύμβαση μεταβίβασης κατά την απόκτηση είναι μικρότερο, οπότε λαμβάνεται το μικρότερο ποσό. Αν δεν μπορεί να προσδιοριστεί τιμή κτήσης: Θεωρείται ότι είναι μηδέν Αν δεν μπορεί να προσδιοριστεί τιμή κτήσης για εισηγμένες: Θεωρείται ότι είναι μηδέν, αν η κτήση έγινε μετά την αποϋλοποίηση ( ) Απόφαση ΥΠΟΙΚ: Για τον προσδιορισμό τιμής αποκτήσεων πριν την 29η.9.99 (εισηγμένων) Αδυναμία προσδιορισμού τιμής κτήσης: Θεωρείται μηδενική Αν μεταβολές μετά την αρχική κτήση: Λαμβάνονται υπόψη. Υπολογίζεται η μέση τιμή κτήσης ΚΦΕ -31 ΚΦΕ -31 Ν. 4223/13 (αρ. 22, παρ. 18β) Ν. 4223/13 (αρ. 22, παρ. 18δ) Ν. 4223/13 (αρ. 22, παρ. 18δ) (αρ. 88, παρ. 11) (αρ. 88, παρ. 11) Ν. 4223/13 (αρ. 22, παρ. 18β) Ν.4223/13 (αρ. 22, παρ. 18δ) (αρ. 88, παρ. 11) (αρ. 88, παρ. 11) ΚΦΕ - ΚΦΕ - ΚΦΕ Τιμή πώλησης: ΚΦΕ -31 ΚΦΕ Εισηγμένοι τίτλοι: Από τα δικαιολογητικά πώλησης από ΑΧΕ κ.λ.π. την ημέρα διακανονισμού ΚΦΕ -31 ΚΦΕ - ΥΠΟΙΚ

10 Μη εισηγμένοι τίτλοι: Με βάση τα ίδια κεφάλαια κατά το χρόνο της πώλησης, εκτός αν το τίμημα είναι μεγαλύτερο, οπότε λαμβάνεται το μεγαλύτερο ποσό ΚΦΕ -31 ΚΦΕ Απαλλαγή από φόρο: 652 Φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής: Εφόσον είναι ΦΠ, υ- πάρχει ΣΑΔΦ και υποβάλλουν στη ΦΔ έγγραφα που αποδεικνύουν τη φορολογική κατοικία τους Ν. 4223/13 (αρ. 22, παρ. 18στ) ΚΦΕ Φορολογικός συντελεστής ΚΦΕ -28 ΚΦΕ Γενικός συντελεστής: 15% ΚΦΕ -28 ΚΦΕ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟ- ΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 656 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αντικείμενο της φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Τι είναι: Ο φόρος που επιβάλλεται κάθε χρόνο στα κέρδη τους ΚΦΕ -33 ΚΦΕ ΚΦΕ -33 ΚΦΕ Υποκείμενα του φόρου ΚΦΕ -33 ΚΦΕ Συνήθεις μορφές κερδοσκοπικές: α) Κεφαλαιουχικές εταιρίες (Π.χ. Α.Ε., ΕΠΕ), β) Προσωπικές Εταιρίες (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε.), Τόπος σύστασης: Ανεξάρτητα αν έχουν συσταθεί στο εσωτερικό ή το εξωτερικό Άλλες μορφές κερδοσκοπικές εμπορικού νόμου: α) Συνεταιρισμοί, β) Κοινοπραξίες. ΚΦΕ -33 ΚΦΕ ΚΦΕ -33 ΚΦΕ -33.1

11 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ανάλυση και Κατανόηση Μη εκτέλεση προσυμφώνου: Όταν μεταγραφή με δικαστική απόφαση του αρ. 949 του ΚΠΔ Αυτοσύμβαση: Όταν αποκτάται ένα από τα προσδιορισμένα δικαιώματα με αυτόν τον τρόπο 556 Δεν θεωρούνται μεταβιβάσεις (φορολογικά) Μη εκτέλεση προσυμφώνου: Αν μεταγραφή δικαστικής απόφασης με βάση το αρ. 882 του ΚΠΔ Δικαίωμα κυριότητας λόγω υπερβάσεως εντολής: Τελεσίδικη δικαστική απόφαση, μεταβίβασης κυριότητας στον εντολέα, αν ο εντολοδόχος έχει υπερβεί την εντολή 559 Ακύρωση εικονικής μεταβίβασης: Με δικαστική απόφαση Ανώμαλες δικαιοπραξίες: Με την επικύρωσή τους, εφόσον όμως έχουν συμπεριληφθεί στις φορολογητέες μεταβιβάσεις αυτού του νόμου Αυτούσια διανομή ή συνένωση: Και οι πράξεις οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας. Προϋπόθεση: Δεν μεταβάλλονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας Ανταλλαγή ποσοστών: Μεταξύ κληρονόμων ή συζύγων ή από γονική παροχή 563 Αποπληθωρισμός και απαλλαγές Αποπληθωρισμός υπεραξίας: 26 κλιμάκια ανάλογα με τα έτη διακράτησης (μέχρι 26 έτη). Ο δείκτης κυμαίνεται από 100% (μηδενική έκπτωση) μέχρι 60% (40% έκπτωση) Απαλλαγή από το φόρο: Αν η υπεραξία που προκύπτει είναι < και ο φορολογούμενος είχε το ακίνητο τουλάχιστον 5 έτη. Το υπόλοιπο φορολογείται Μεταβίβαση τίτλων 567 Γενικά 568 Ποιους φορολογούμενους αφορά: Τα φυσικά πρόσωπα Τι φορολογείται: Η υπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων ή ολόκληρης επιχείρησης Ποια είναι η υπεραξία: Η τιμή πώλησης μείον την τιμή κτήσης. Τυχόν άμεσα έξοδα αγοράς ή πώλησης, ενσωματώνονται σε αυτές τις δύο τιμές Αν έχουμε αρνητική υπεραξία: Μεταφέρεται για μελλοντικό συμψηφισμό μόνο με υπεραξίες από πώληση τίτλων στην 5ετία Για ποιες μεταβιβάσεις: α) Μετοχές μη εισηγμένες, β) Μετοχές εισηγμένες και άλλες κινητές αξίες εισηγμένες, αν ποσοστό >0,5% γ) μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρίες, γ) Εταιρικά ομόλογα, δ) Κρατικά ομόλογα ή ΕΓΔ, ε) Παράγωγα Εισηγμένοι τίτλοι: Σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό: Για αποκτήσεις από και μετά Αύξηση Κεφαλαίου: Θεωρείται μεταβίβαση αν γίνεται εισφορά τέτοιων τίτλων 282

12 Ο Νόμος 4172/13 και η Εξέλιξή του Αύξηση Κεφαλαίου: Θεωρείται μεταβίβαση αν γίνεται εισφορά τέτοιων τίτλων Υπεραξία από μετασχηματισμούς: Εισφορά Ενεργητικού, Ανταλλαγή Μετοχών, Συγχώνευση, Διάσπαση. Εξαιρούνται και αντιμετωπίζονται ειδικά (αρ ) PSI και απαλλαγή: Απαλλάσσονται τα σχετικά κεφαλαιακά κέρδη, από την ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων που έχουν την εγγύηση του δημοσίου και αφορούν το πρόγραμμα αναδιάταξης του ελληνικού χρέους 578 Παράγωγα Ποια: Συμβόλαια με υποκείμενους τίτλους: α) Προαίρεσης (Options), β) Μελλοντικής εκπλήρωσης (Futures), γ) Ανταλλαγής (Swaps), δ) Προθεσμιακές συμβάσεις (Forwards) Υποκείμενοι τίτλοι (ενδεικτικά): α) Κινητές αξίες, β) άλλα περιουσιακά στοιχεία, γ) Ισοτιμίες, δ) Επιτόκια ή αποδόσεις, ε) Δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη, στ) Εμπορεύματα, ζ) Ναύλοι, η) Διαβαθμίσεις ή γεγονότα, θ) Πληθωρισμό ή μεγέθη στατιστικών ι) Κλιματικές μεταβλητές, ια) Εκπομπές ρύπων, ιβ) Μεταβολή μεγεθών κ.λ.π. Ποια στοιχεία εξετάζουμε για να προσδιορίσουμε αν μία σύμβαση είναι παράγωγο: α) Ύπαρξη υποκείμενου τίτλου, β) Δημόσια διαπραγμάτευση, γ) Εκκαθάριση με μετρητά, δ) Εκκαθάριση με παράδοση αγαθών, εκτός αν είναι εμπορική δραστηριότητα ή μη "αποτελεσματική" αντιστάθμιση που σημαίνει λύση της σύμβασης, ε) Διακανονισμός μέσω γραφείων συμψηφισμού, στ) Τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων Τιμή κτήσης: Εισηγμένοι τίτλοι: Από τα δικαιολογητικά αγοράς από ΑΧΕ κ.λ.π. την ημέρα διακανονισμού Μη εισηγμένοι τίτλοι: Με βάση τα ίδια κεφάλαια κατά το χρόνο της απόκτησης, εκτός αν το τίμημα ή η αγοραία αξία όπως εμφανίζεται στη σύμβαση μεταβίβασης κατά την απόκτηση είναι μικρότερο, οπότε λαμβάνεται το μικρότερο ποσό. 585 Αδυναμία προσδιορισμού τιμής κτήσης: Θεωρείται μηδενική 586 Αν μεταβολές μετά την αρχική κτήση: Λαμβάνονται υπόψη. Υπολογίζεται η μέση τιμή κτήσης 587 Τιμή πώλησης: Εισηγμένοι τίτλοι: Από τα δικαιολογητικά πώλησης από ΑΧΕ κ.λ.π. την ημέρα διακανονισμού Μη εισηγμένοι τίτλοι: Με βάση τα ίδια κεφάλαια κατά το χρόνο της πώλησης, εκτός αν το τίμημα είναι μεγαλύτερο, οπότε λαμβάνεται το μεγαλύτερο ποσό 590 Απαλλαγή από φόρο: 591 Φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής: Εφόσον είναι ΦΠ, υπάρχει ΣΑΔΦ και υποβάλλουν στη ΦΔ έγγραφα που αποδεικνύουν τη φορολογική κατοικία τους Φορολογικός συντελεστής

13 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ανάλυση και Κατανόηση Μη εκτέλεση προσυμφώνου: Όταν μεταγραφή με δικαστική απόφαση του αρ. 949 του ΚΠΔ Αυτοσύμβαση: Όταν αποκτάται ένα από τα προσδιορισμένα δικαιώματα με αυτόν τον τρόπο 556 Δεν θεωρούνται μεταβιβάσεις (φορολογικά) Μη εκτέλεση προσυμφώνου: Αν μεταγραφή δικαστικής απόφασης με βάση το αρ. 882 του ΚΠΔ Δικαίωμα κυριότητας λόγω υπερβάσεως εντολής: Τελεσίδικη δικαστική απόφαση, μεταβίβασης κυριότητας στον εντολέα, αν ο εντολοδόχος έχει υπερβεί την εντολή 559 Ακύρωση εικονικής μεταβίβασης: Με δικαστική απόφαση Ανώμαλες δικαιοπραξίες: Με την επικύρωσή τους, εφόσον όμως έχουν συμπεριληφθεί στις φορολογητέες μεταβιβάσεις αυτού του νόμου Αυτούσια διανομή ή συνένωση: Και οι πράξεις οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας. Προϋπόθεση: Δεν μεταβάλλονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας Ανταλλαγή ποσοστών: Μεταξύ κληρονόμων ή συζύγων ή από γονική παροχή 563 Αποπληθωρισμός και απαλλαγές Αποπληθωρισμός υπεραξίας: 26 κλιμάκια ανάλογα με τα έτη διακράτησης (μέχρι 26 έτη). Ο δείκτης κυμαίνεται από 100% (μηδενική έκπτωση) μέχρι 60% (40% έκπτωση) Απαλλαγή από το φόρο: Αν η υπεραξία που προκύπτει είναι < και ο φορολογούμενος είχε το ακίνητο τουλάχιστον 5 έτη. Το υπόλοιπο φορολογείται Μεταβίβαση τίτλων 567 Γενικά 568 Ποιους φορολογούμενους αφορά: Τα φυσικά πρόσωπα Τι φορολογείται: Η υπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων ή ολόκληρης επιχείρησης Ποια είναι η υπεραξία: Η τιμή πώλησης μείον την τιμή κτήσης. Τυχόν άμεσα έξοδα αγοράς ή πώλησης, ενσωματώνονται σε αυτές τις δύο τιμές Αν έχουμε αρνητική υπεραξία: Μεταφέρεται για μελλοντικό συμψηφισμό μόνο με υπεραξίες από πώληση τίτλων στην 5ετία Για ποιες μεταβιβάσεις: α) Μετοχές μη εισηγμένες, β) Μετοχές εισηγμένες και άλλες κινητές αξίες εισηγμένες, αν ποσοστό >0,5% γ) μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρίες, γ) Εταιρικά ομόλογα, δ) Κρατικά ομόλογα ή ΕΓΔ, ε) Παράγωγα Εισηγμένοι τίτλοι: Σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό: Για αποκτήσεις από και μετά Αύξηση Κεφαλαίου: Θεωρείται μεταβίβαση αν γίνεται εισφορά τέτοιων τίτλων 282

14 Ο Νόμος 4172/13 και η Εξέλιξή του Αύξηση Κεφαλαίου: Θεωρείται μεταβίβαση αν γίνεται εισφορά τέτοιων τίτλων Υπεραξία από μετασχηματισμούς: Εισφορά Ενεργητικού, Ανταλλαγή Μετοχών, Συγχώνευση, Διάσπαση. Εξαιρούνται και αντιμετωπίζονται ειδικά (αρ ) PSI και απαλλαγή: Απαλλάσσονται τα σχετικά κεφαλαιακά κέρδη, από την ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων που έχουν την εγγύηση του δημοσίου και αφορούν το πρόγραμμα αναδιάταξης του ελληνικού χρέους 578 Παράγωγα Ποια: Συμβόλαια με υποκείμενους τίτλους: α) Προαίρεσης (Options), β) Μελλοντικής εκπλήρωσης (Futures), γ) Ανταλλαγής (Swaps), δ) Προθεσμιακές συμβάσεις (Forwards) Υποκείμενοι τίτλοι (ενδεικτικά): α) Κινητές αξίες, β) άλλα περιουσιακά στοιχεία, γ) Ισοτιμίες, δ) Επιτόκια ή αποδόσεις, ε) Δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη, στ) Εμπορεύματα, ζ) Ναύλοι, η) Διαβαθμίσεις ή γεγονότα, θ) Πληθωρισμό ή μεγέθη στατιστικών ι) Κλιματικές μεταβλητές, ια) Εκπομπές ρύπων, ιβ) Μεταβολή μεγεθών κ.λ.π. Ποια στοιχεία εξετάζουμε για να προσδιορίσουμε αν μία σύμβαση είναι παράγωγο: α) Ύπαρξη υποκείμενου τίτλου, β) Δημόσια διαπραγμάτευση, γ) Εκκαθάριση με μετρητά, δ) Εκκαθάριση με παράδοση αγαθών, εκτός αν είναι εμπορική δραστηριότητα ή μη "αποτελεσματική" αντιστάθμιση που σημαίνει λύση της σύμβασης, ε) Διακανονισμός μέσω γραφείων συμψηφισμού, στ) Τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων Τιμή κτήσης: Εισηγμένοι τίτλοι: Από τα δικαιολογητικά αγοράς από ΑΧΕ κ.λ.π. την ημέρα διακανονισμού Μη εισηγμένοι τίτλοι: Με βάση τα ίδια κεφάλαια κατά το χρόνο της απόκτησης, εκτός αν το τίμημα ή η αγοραία αξία όπως εμφανίζεται στη σύμβαση μεταβίβασης κατά την απόκτηση είναι μικρότερο, οπότε λαμβάνεται το μικρότερο ποσό. 585 Αδυναμία προσδιορισμού τιμής κτήσης: Θεωρείται μηδενική 586 Αν μεταβολές μετά την αρχική κτήση: Λαμβάνονται υπόψη. Υπολογίζεται η μέση τιμή κτήσης 587 Τιμή πώλησης: Εισηγμένοι τίτλοι: Από τα δικαιολογητικά πώλησης από ΑΧΕ κ.λ.π. την ημέρα διακανονισμού Μη εισηγμένοι τίτλοι: Με βάση τα ίδια κεφάλαια κατά το χρόνο της πώλησης, εκτός αν το τίμημα είναι μεγαλύτερο, οπότε λαμβάνεται το μεγαλύτερο ποσό 590 Απαλλαγή από φόρο: 591 Φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής: Εφόσον είναι ΦΠ, υπάρχει ΣΑΔΦ και υποβάλλουν στη ΦΔ έγγραφα που αποδεικνύουν τη φορολογική κατοικία τους Φορολογικός συντελεστής

15 Εποπτική Παρουσίαση του Νόμου Στο διάγραμμα που ακολουθεί, εμφανίζονται τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται αναφορικά με το άρθρο 4 του νόμου, για να χαρακτηριστεί ένα φυσικό ή ένα νομικό πρόσωπο ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. ΚΦΕ - 3 Γενικές Διατάξεις: Φορολογική Κατοικία Άρθρα: 4 Φορολογικοί Κάτοικοι Ελλάδας 1. Φυσικά Πρόσωπα 2. Νομικά Πρόσωπα 1.1 "Ντόπιοι" 1. Μόνιμη ή κύρια κατοικία εδώ 2. Συνήθης διαμονή εδώ 3. Κέντρο ζωτικών συμφερόντων εδώ (Βασικοί προσωπικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί δεσμοί) 1.2 Διπλωμάτες κ.λ.π.. 1. Ελληνική ιθαγένεια 2. Εργασία στο εξωτερικό 3. Υπάλληλος ή λειτουργός (Δημόσιος, προξενικός, διπλωματικός) 1.3 "Ξένοι" 1. Φυσική παρουσία εδώ > 183 ημερών το έτος α) Συνεχώς ή με διακοπές β) Είναι κάτοικος μόλις συμπληρώσει τις μέρες 2.1 Σύσταση ή Ίδρυση Με το ελληνικό δίκαιο 2.2 Καταστατική Έδρα Στην Ελλάδα 2.3 Άσκηση ουσιαστικής διοίκησης Από την Ελλάδα Τι σημαίνει αυτό? (ενδεικτικά) 1. Καθημερινή διοίκηση από εδώ 2. Στρατηγικές αποφάσεις από εδώ 3. Γενικές Συνελεύσεις εδώ 4. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων εδώ 5. Συνεδριάσεις διοίκησης εδώ 6. Κατοικία μελών διοίκησης εδώ 7. Κατοικία πλειοψηφίας ιδιοκτητών εδώ Είναι θέμα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ Η σημερινή εικόνα Η μεταβολή που έγινε στις αρχικές ρυθμίσεις του άρθρου 4 αφορά μόνο αλλοδαπούς που παραμένουν στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, θεραπευτικούς, ιατρικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς. Όπως προαναφέρθηκε, αν κάποιος αλλοδαπός παραμένει στην Ελλάδα πάνω από μισό χρόνο, θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και κατά συνέπεια φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του στην Ελλάδα. Για την πιο πάνω κατηγορία αλλοδαπών, προφανώς για λόγους που σχετίζονται με την αύξηση των εισροών συναλλάγματος, το χρονικό όριο παραμονής επεκτείνεται στις 365 ημέρες, δηλαδή σε έναν ολόκληρο χρόνο. 367

16 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ανάλυση και Κατανόηση Στο διάγραμμα που ακολουθεί εμφανίζεται η εικόνα όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. ΚΦΕ Γενικές Διατάξεις: Φορολογική Κατοικία Άρθρα: 4 Φορολογικοί Κάτοικοι Ελλάδας 1. Φυσικά Πρόσωπα 2. Νομικά Πρόσωπα 1.1 "Ντόπιοι" 1. Μόνιμη ή κύρια κατοικία εδώ 2. Συνήθης διαμονή εδώ 3. Κέντρο ζωτικών συμφερόντων εδώ (Βασικοί προσωπικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί δεσμοί) 2.1 Σύσταση ή Ίδρυση Με το ελληνικό δίκαιο 2.2 Καταστατική Έδρα Στην Ελλάδα 1.2 Διπλωμάτες κ.λ.π.. 1. Ελληνική ιθαγένεια 2. Εργασία στο εξωτερικό 3. Υπάλληλος ή λειτουργός (Δημόσιος, προξενικός, διπλωματικός) 1.3 "Ξένοι" Φυσική παρουσία εδώ > 183 ημερών το έτος α) Συνεχώς ή με διακοπές β) Είναι κάτοικος μόλις 1.4 "Ξένοι" Για μέχρι 365 μέρες δεν θεωρούνται "κάτοικοι" αν είναι εδώ για σκοπούς: - Τουριστικούς - Θεραπευτικούς - Ιατρικούς - Παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς 2.3 Άσκηση ουσιαστικής διοίκησης Από την Ελλάδα Τι σημαίνει αυτό? (ενδεικτικά) 1. Καθημερινή διοίκηση από εδώ 2. Στρατηγικές αποφάσεις από εδώ 3. Γενικές Συνελεύσεις εδώ 4. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων εδώ 5. Συνεδριάσεις διοίκησης εδώ 6. Κατοικία μελών διοίκησης εδώ 7. Κατοικία πλειοψηφίας ιδιοκτητών εδώ Είναι θέμα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ Διοικητικές αποφάσεις που συνδέονται Με το άρθρο 4 φαίνεται να συνδέονται 2 διοικητικές αποφάσεις. Η μία σχετίζεται με τις παρακρατήσεις που διενεργούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και εκεί υπάρχει αναφορά και στις παρακρατήσεις για αλλοδαπούς φορολογικούς ή μη κατοίκους Ελλάδας. Η άλλη αφορά αποσαφήνιση ζητημάτων αναφορικά με τη φορολογία των εταιριών του ΑΝ. 89/67 368

17 Συνοπτική Παρουσίαση των Διοικητικών Αποφάσεων 5.11 ΠΟΛ.1010/ Πρόκειται για την ΠΟΛ 1010/ που εκδόθηκε από τον υφυπουργό οικονομικών κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 19. Στο άρθρο 19 προβλέπεται ότι υπάρχουν συγκεκριμένες εκπτώσεις από την φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων, αν γίνονται δωρεές σε συγκεκριμένους φορείς. Οι φορείς αυτοί ορίζονται από τη συγκεκριμένη απόφαση. Η πρώτη κατηγορία αφορά φορείς που σχετίζονται με το κράτος. Τέτοιοι είναι οι φορείς της γενικής κυβέρνησης. Δηλαδή κάθε οντότητα της γενικής κυβέρνησης αν λάβει δωρεά, αυτή η δωρεά, είναι εκπιπτόμενη με βάση τις ειδικές ρυθμίσεις του άρθρου 19. Επιπλέον είναι το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, τα δημοτικά νοσοκομεία, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα νοσοκομεία που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αλλά επιχορηγούνται από το κράτος. Η δεύτερη κατηγορία αφορά την εκκλησία με την ευρύτερη έννοια. Δηλαδή, είναι δωρεές σε ιερούς ναούς, σε μονές του Αγίου Όρους, στα πατριαρχεία Κωνσταντινούπολης, Αλεξάνδρειας και Ιεροσολύμων, στην Ιερά Μονή Σινά, καθώς και στην Ορθόδοξη εκκλησία της Αλβανίας. Η τρίτη κατηγορία αφορά φορείς εκτός της εκκλησίας και του κράτους, που ασκούν κοινωφελή ή πολιτιστική δραστηριότητα. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία που παρέχουν εκπαίδευση και παρέχουν υποτροφίες, τα κοινωφελή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του νόμου 1514/1985, τα ερευνητικά κέντρα που είναι μη-κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη-κερδοσκοπικά τα οποία έχουν πολιτιστικούς σκοπούς. Η απόφαση, για αυτήν την τελευταία περίπτωση, αναφέρεται αναλυτικά στους σκοπούς τους οποίους πρέπει να έχουν αυτά τα νομικά πρόσωπα, προκειμένου να αναγνωριστεί φορολογικά η έκπτωση. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως οι ρυθμίσεις αυτές που ισχύουν για φορείς που λειτουργούν στο ελληνικό κράτος, ισχύουν αντίστοιχα, με βάσει της δεσμεύσεις μας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για αντίστοιχους φορείς άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Στον πίνακα που ακολουθεί, εμφανίζονται συνοπτικά οι ρυθμίσεις της απόφασης. Ταυτότητα Διοικητικού Εγγράφου Βασικά δεδομένα 10 Τίτλος: ΠΟΛ.1010/ Καθορισμός των Φορέων που αναγνωρίζονται για το σκοπό του προσδιορισμού της μείωσης φόρου επί του ποσού των χορηγουμένων σε αυτούς δωρεών (αρθρ. 19 Ν.4172/2013). Ημερομηνία Περίληψη Περιεχομένου και σημειώσεις Περιεχόμενο: Ιαν-14 Αριθμός Εκδότης Υφυπουργός Οικονομικών Φ Ε Κ ΦΕΚ Β' 4/ α) Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, β) Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, γ) Δημοτικά Νοσοκομεία, δ) Νοσοκομεία ΝΠΙΔ που επιχορηγούνται, ΝΠΔΔ α) Ιεροί Ναοί, β) Μονές Αγίου Όρους, γ) Πατριαρχεία Κωνσταντινούπολης, Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, δ) Ιερά Μονή Σινά, ε) Ορθόδοξη Εκκλησία Αλβανίας 677

18 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ανάλυση και Κατανόηση α) Κοινωφελή Ιδρύματα, β) Σωματεία που παρέχουν εκπαίδευση και παρέχουν υποτροφίες, γ) Κοινωφελή ΝΠΙΔ, δ) Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς του Ν. 1514/85, ε) Ερευνητικά Κέντρα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικά ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικά με Πολιτιστικούς Σκοπούς ( η απόφαση προσδιορίζει τους σκοπούς) Οι ρυθμίσεις αφορούν και αντίστοιχους φορείς άλλων Κρατών Μελών της ΕΕ και του ΕΟΧ. Σημειώσεις: 1 Αφορά μόνο μειώσεις στο φόρο Φυσικών Προσώπων 5.12 Δηλώσεις για παρακράτηση φόρων επί μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων (ΠΟΛ.1011/ ) Πρόκειται για την ΠΟΛ 1011/ , που εκδόθηκε από το Γενικό Γραμματέα, συνδέεται με τα άρθρα 35, 36, 37, 38, 62 και 64 του ΚΦΕ, αλλά συνδέεται και με τον ΚΦΔ. Στην απόφαση επισυνάπτονται πρότυπα δηλώσεων για φόρους μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων. Συνολικά επισυνάπτονται πέντε πίνακες. Ο τρόπος υποβολής της δήλωσης του παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, αφορά καταρχήν, αυτούς που παρακρατούν φόρο για αυτά τα εισοδήματα. Οι ρυθμίσεις της απόφασης αφορούν όλων των ειδών τις δηλώσεις, δηλαδή τις ε- μπρόθεσμες, τις εκπρόθεσμες, τις συμπληρωματικές, τις τροποποιητικές, εκείνες που έχουν ποσά για απόδοση φόρου ή είναι και μηδενικές. Αυτές οι δηλώσεις υποβάλλονται καταρχήν, ηλεκτρονικά στη φορολογική διοίκηση. Αν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή τους, τότε, υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αλλά πρέπει να υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση της μη δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής. Ορισμένες όμως υποβάλλονται οπωσδήποτε στην Δ.Ο.Υ. και αυτές είναι οι εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, όταν προκύπτει μικρότερος φόρος από την αρχική δήλωση, γιατί σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να προηγηθεί έλεγχος για να γίνει αποδεκτή η δήλωση. Όταν γίνεται ηλεκτρονική υποβολή, με την οριστικοποίηση της εισαγωγής των δεδομένων στο σύστημα, αυτό εκδίδει μια «ταυτότητα οφειλής». Με αυτό το έγγραφο, την ταυτότητα οφειλής, ο φορολογούμενος εξοφλεί τον παρακρατούμενο φόρο σε τράπεζα. Η πληρωμή γίνεται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την καταβολή στο δικαιούχο των μερισμάτων, των δικαιωμάτων ή των τόκων. Δηλαδή στο μεθεπόμενο από τον μήνα που έγιναν οι καταβολές ή η λογιστικοποίηση. Αν η υποβολή γίνεται στη Δ.Ο.Υ., επειδή υπάρχει αδυναμία ηλεκτρονικής καταχώρησης των δηλώσεων, τότε η ταυτότητα εκδίδεται από υπάλληλο της Δ.Ο.Υ.. Η μη υποβολή των δηλώσεων, η εκπρόθεσμή υποβολή, μη καταβολή των φόρων ή η εκπρόθεσμη καταβολή των φόρων, υπάγονται στις κυρώσεις του ΚΦΔ γιατί είναι παραβάσεις. Ποιος θεωρείται ως χρόνος κατά των οποίο ο δικαιούχος πήρε τον τόκο, το δικαίωμα ή το μέρισμα; Είναι ο χρόνος όπου έγινε στα βιβλία του υπόχρεου για παρακράτηση η σχετική εγγραφή της υποχρέωσης προς το δικαιούχο για μέρισμα, τόκο ή δικαίωμα. Για τα μερίσματα, που παρουσιάζουν ιδιομορφίες, η καταβολή των φόρων πρέπει να ολοκληρώνεται ανάλογα με τη φύση τους. Σε ένα μήνα από την απόφαση της τακτικής 678