Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας. Αρ. Απόφαση Τίτλος Περιεχόμενο Επισημάνσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας. Αρ. Απόφαση Τίτλος Περιεχόμενο Επισημάνσεις"

Transcript

1 491 Άρθρο 41 Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας Αρ. Απόφαση Τίτλος Περιεχόμενο Επισημάνσεις 9 ΠΟΛ.1008/ Σημαντική Τιμές κτήσης ακινήτων σε ειδικές περιπτώσεις Για τον προσδιορισμό της υπεραξίας από μεταβίβαση ακινήτων μετά την ισχύ του Ν. 4172/13 Για το ίδιο θέμα έχουν εκδοθεί και οι ΠΟΛ 1119/ , ΠΟΛ 1122/ και ΠΟΛ 1168/ που πρέπει να μελετώνται διακεκριμένα 12 ΠΟΛ.1012/ Σημαντική Οι δηλώσεις για παρακρατούμενους τρεις μέρες πριν τη λήξη του διμήνου Παρότι ο νόμος ορίζει πως οι δηλώσεις υποβάλλονται στο δίμηνο μετά την παρακράτηση, η απόφαση περιορίζει αυτό το διάστημα κατά τρεις μέρες 14 ΠΟΛ.1014/ Σημαντική Δήλωση φόρου υπεραξίας μεταβίβασης ακινήτων Το πρότυπο της δήλωσης και η διαδικασία υποβολής της και πληρωμής του φόρου 53 ΠΟΛ.1119/ Σημαντική Τιμές κτήσης ακινήτων σε ειδικές περιπτώσεις Αναφέρεται η αντιμετώπιση του προσδιορισμού της αξιας κτήσης των ακινήτων για 11 ειδικές περιπτώσεις Για το ίδιο θέμα έχουν εκδοθεί και οι ΠΟΛ 1008/2.1.14, 1122/ και ΠΟΛ 1168/ που πρέπει να μελετώνται διακεκριμένα 55 ΠΟΛ.1121/ Σημαντική Φόρος υπεραξίας μεταβίβασης ακινήτων Το πρότυπο της δήλωσης και η διαδικασία υποβολής της και πληρωμής του φόρου

2 ΠΟΛ.1122/ Σημαντική Τιμές και χρόνος κτήσης α- κινήτων σε ειδικές περιπτώσεις και υπολογισμός υπεραξίας Αναφέρεται σε ορισμένες γενικές αρχές για τον προσδιορισμό της υπεραξίας, αλλά και στην αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων για τον προσδιορισμό τιμής και χρόνου κτήσης Για το ίδιο θέμα έχουν εκδοθεί και οι ΠΟΛ 1008/2.1.14, ΠΟΛ 1119/ και ΠΟΛ 1168/ που πρέπει να μελετώνται διακεκριμένα 66 Δ12Α ΕΞ Μη σημαντική Ανακαίνιση παραχωρημένου δωρεάν ακινήτου Σε ερώτημα γίνεται απλά παραπομπή σε άρθρα του νόμου Δεν προσθέτει κάνει νέο 68 ΠΟΛ.1168/ Σημαντική Τιμές και χρόνος κτήσης α- κινήτων σε ειδικές περιπτώσεις Περιλαμβάνονται οδηγίες και αναλυτική πληροφόρηση για 10 ειδικές περιπτώσεις που αφορούν ακίνητα Για το ίδιο θέμα έχουν εκδοθεί και οι ΠΟΛ 1008/2.1.14, ΠΟΛ 1119/ και ΠΟΛ 1122/ που πρέπει να μελετώνται διακεκριμένα 91 ΠΟΛ.1251/ Μη σημαντική Υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων Εκτενής ανάλυση για ειδικές περιπτώσεις και παραδείγματα, που αφορούν τον υπολογισμό της υπεραξίας μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας για τα φυσικά πρόσωπα Η απόφαση είναι σημαντική, αλλά μόνο για φυσικά πρόσωπα. Για ΝΠ και ΝΟ δεν είναι Με το άρθρο 42 που ελάχιστα εξετάζεται στην παρούσα παράγραφο, φαίνεται να συνδέονται τέσσερις αποφάσεις Άρθρο 42 Μεταβίβαση τίτλων Αρ. Απόφαση Τίτλος Περιεχόμενο Επισημάνσεις 3 Δ12Β ΕΞ 2013/ Μη σημαντική Φορολογία μεταβίβασης μετοχών Αναφέρεται στο καθεστώς φορολόγησης της μεταβίβασης εισηγμένων ή μη μετοχών πριν και μετά την Δεν προσθέτει κάνει νέο

3 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ανάλυση και Κατανόηση 4.30 Είδη μεταβιβάσεων Ακίνητης Περιουσίας και Απαλλαγές (ΚΦΕ 29) (άρθρα: 41) Αρχικές ρυθμίσεις Ο νόμος, στο άρθρο 41 προσδιορίζει τα είδη μεταβιβάσεων ακίνητης περιουσίας που φορολογούνται. Όπως προαναφέρθηκε, τα εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, ρυθμίζονται από ειδικό κλάδο του δικαίου, το εμπράγματο δίκαιο. Τα εμπράγματα δικαιώματα είναι ένα αρκετά σύνθετο αντικείμενο, για να κατανοηθεί πλήρως, κάτι άλλωστε που δεν εντάσσεται στους σκοπούς αυτής της εργασίας. Παρόλα αυτά, αναφέροντας τους όρους των ειδών μεταβίβασης που σύμφωνα με το νόμο φορολογούνται, θα γίνουν ορισμένες απλές προσεγγίσεις για κατανόηση αυτού του είδους των δικαιωμάτων και των αντίστοιχων συναλλαγών, από έναν αναγνώστη που διαθέτει σχετικά περιορισμένες νομικές γνώσεις. Ο νόμος ορίζει πως φορολογείται η μεταβίβαση, καταρχήν, της κυριότητας ενός α- κινήτου. Η κυριότητα αυτή, όμως, μπορεί να πάρει τρεις μορφές όπου και οι τρείς φορολογούνται: είναι η πλήρης κυριότητα, η ψιλή κυριότητα και η πραγματική δουλεία. Πλήρης κυριότητα υπάρχει όταν κάποιος είναι απολύτως κύριος ενός ακινήτου, χωρίς να έχει εκχωρηθεί για αυτό το ακίνητο εμπράγματο δικαίωμα σε άλλον τρίτο. Ψιλή είναι η κυριότητα όταν ο κύριος επί του ακινήτου κατέχει το ακίνητο, αλλά δεν έχει δικαίωμα επάνω στην επικαρπία επί του ακινήτου, δηλαδή στις εισροές, στα εισοδήματα, τα οποία αποκτούνται από το ακίνητο. Σε αυτήν την περίπτωση κάποιος άλλος είναι ο κύριος του εμπράγματου δικαιώματος της επικαρπίας, δηλαδή, έχει τη δυνατότητα να εισπράττει τα έσοδα από την εκμετάλλευση του ακίνητου. Η πραγματική δουλεία, γιατί δουλείες είναι και η επικαρπία και η οίκηση, συνδέεται με δύο κυρίους ακινήτων. Το ένα, το «δεσπόζον ακίνητο», έχει κάποιο δικαίωμα πάνω στο άλλο, το οποίο υφίσταται τη δουλεία και ονομάζεται «δουλεύον ακίνητο». Το δικαίωμα συνεπάγεται ωφέλειες για το δεσπόζον ακίνητο. Ο κύριος του ακινήτου που έχει το βάρος (δουλεία), υποχρεώνεται να ανέχεται κάποια χρησιμοποίηση από τον κύριο του δεσπόζοντος ακινήτου ή να παραλείπει ορισμένες πράξεις τις οποίες έχει δικαίωμα να επιχειρεί σαν κύριος του ακινήτου. Τέτοιες πραγματικές δουλείες είναι κυρίως η δουλεία οδού, όταν κάποιος έχει τη δυνατότητα να περνάει μέσα από το ακίνητο κάποιου άλλου, η δουλεία διοχέτευσης ή αποχέτευσης ή άντλησης νερού ή ποτισμού του δεσπόζοντος ακινήτου επί του δουλεύοντος, η δουλεία βοσκής, ξύλευσης κ.λ.π. Επομένως αν κάποιος που κατέχει ένα ακίνητο, έχει δικαιώματα που κανονικά δεν θα είχε πάνω σε ένα άλλο ακίνητο, τότε έχουμε πραγματική δουλεία. Οι πραγματικές δουλείες διαμορφώνονται είτε με δικαιοπραξία, δηλαδή με σύμβαση ή ακόμη και με τη χρησικτησία. Όταν γίνεται μια μεταβίβαση, αυτή μπορεί να περιλαμβάνει και αιρέσεις. Αυτό σημαίνει πως στη σχετική σύμβαση περιλαμβάνονται όροι, όπου, αν συμβούν κάποια γεγονότα στο μέλλον, τότε ακυρώνεται η μεταβίβαση. Τέτοιες αιρέσεις μπορεί να είναι: η αναβλητική αίρεση, η διαλυτική αίρεση, ή να υπάρχει όρος εξώνησης. Και αυτές οι μεταβιβάσεις που περιλαμβάνουν αιρέσεις, φορολογούνται κανονικά με βάση το φορολογικό νόμο. Για την αναβλητική αίρεση, αναφέρεται το άρθρο 201 του Αστικού Κώδικα. Σημαίνει πως τα αποτελέσματα μιας δικαιοπραξίας εξαρτώνται από ένα γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο. Δηλαδή επέρχονται τα αποτελέσματα της δικαιοπραξίας μόνο αν συμβεί αυτό το μελλοντικό γεγονός, η αίρεση. Επομένως, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, στις περιπτώσεις αναβλητικής αίρεσης δεν έχει ολοκληρωθεί η δικαιοπραξία (η συναλλαγή) και θα ολοκληρωθεί μόνο αν συμβεί κάποιο μελλοντικό γεγονός. Για τη φορολο- 494

4 Εποπτική Παρουσίαση του Νόμου γική αντιμετώπιση της συναλλαγής, το γεγονός αυτό δεν παίζει κάποιο ρόλο και η συναλλαγή της μεταβίβασης θα φορολογηθεί κανονικά, ανεξάρτητα αν περιλαμβάνεται αναβλητική αίρεση στο συμβόλαιο. Η διαλυτική αίρεση που ρυθμίζεται με το άρθρο 202 του Αστικού Κώδικα, είναι κάτι διαφορετικό. Με τη διαλυτική αίρεση μια δικαιοπραξία, μια συναλλαγή, ολοκληρώνεται εκείνη τη στιγμή που υπογράφεται η σύμβαση, αλλά αν συμβεί ένα γεγονός συγκεκριμένο στο μέλλον, το οποίο προβλέπεται στη σύμβαση, τότε η συναλλαγή διαλύεται, παύει να ισχύει και τα πράγματα επανέρχονται στην προηγούμενη, πριν από τη δικαιοπραξία κατάσταση. Και αυτή η περίπτωση φορολογείται κανονικά κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης, ανεξάρτητα αν υπάρχει διαλυτική αίρεση. Η εξώνηση είναι ένα δικαίωμα (option) που παρέχεται με τη σύμβαση της συναλλαγής της μεταβίβασης προς τον πωλητή. Αυτό το δικαίωμα μπορεί να προβλέπει ότι σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα ο πωλητής μπορεί να ξαναγοράσει το ακίνητο, με μια τιμή που προσδιορίζεται. Και σε αυτές τις περιπτώσεις η συναλλαγή της μεταβίβασης φορολογείται κατά το χρόνο της σύναψης της σύμβασης, ανεξάρτητα αν υπάρχει σε αυτήν όρος εξώνησης. Όπως προαναφέραμε εκτός από την πραγματική δουλεία σε ένα ακίνητο, μπορεί να υπάρχουν εμπράγματα δικαιώματα που συνιστούν δουλείες όπως η επικαρπία, η οίκηση και διάφορα άλλα, και η μεταβίβαση αυτών την δουλειών φορολογείται κανονικά με βάση το νόμο. Η επικαρπία, όπως προαναφέρθηκε, είναι μια δουλεία επάνω στο ακίνητο και συνεπάγεται ότι ο επικαρπωτής απολαμβάνει όλα τα έσοδα από την εκμετάλλευση του ακίνητου, ενώ ο ψιλός κύριος διατηρεί απλά την κυριότητα του. Υπάρχουν διάφορα είδη επικαρπίας όπως η διαδοχική επικαρπία που γίνεται με εντολή του μεταβιβάζοντος ή με διαθήκη του θανόντος, η επικαρπία ορισμένου χρόνου που σημαίνει μεταβίβαση αυτού του δικαιώματος σε κάποιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η ισόβια επικαρπία, που η μεταβίβαση γίνεται για όσο ζει ο επικαρπωτής και η διαδοχική ισόβιος επικαρπία, που αποτελεί μίξη όσων προαναφέρθηκαν. Η δουλεία της οίκησης σημαίνει ότι σε ένα ακίνητο, κάποιος διατηρεί το δικαίωμα να παραμένει και να κατοικεί σε αυτό, ανεξάρτητα του ότι δεν είναι κύριος του ακινήτου. Όλες οι μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων που συνιστούν δουλείες, φορολογούνται σύμφωνα με το νόμο. Επίσης φορολογείται η παραίτηση από την κυριότητα ή εμπράγματο δικαίωμα επάνω σε ένα ακίνητο. Αυτό σημαίνει, ότι κάποιος που έχει δικαιώματα σε ένα ακίνητο παραιτείται από αυτά και κατά συνέπεια κάποιος άλλος αποκτά τα δικαιώματα. Η διαδικασία αυτή θεωρείται σύμφωνα με το φορολογικό νόμο μεταβίβαση του δικαιώματος και κατά συνέπεια φορολογείται. Αν γίνει μεταβίβαση συντελεστή δόμησης και αυτή η μεταβίβαση αποτιμάται και φορολογείται. Το ίδιο ισχύει για τις απαλλοτριώσεις ακινήτων που φορολογούνται σύμφωνα με το νόμο, ως μεταβιβάσεις. Τέλος, φορολογία υπάρχει και για τους πλειστηριασμούς ακινήτων είτε αυτοί είναι εκούσιοι, δηλαδή, με τη θέληση των ιδιοκτητών ή διενεργούνται με δικαστική απόφαση. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει φορολογία μεταβίβασης του ακίνητου. Ο νόμος ορίζει ορισμένες πράξεις που αφορούν τα ακίνητα, τις οποίες δεν θεωρεί ως μεταβιβάσεις και κατά συνέπεια δεν υπάγει την υπεραξία αυτών των μεταβιβάσεων σε φορολογία. Τέτοιες πράξεις, που δεν θεωρούνται μεταβιβάσεις και κατά συνέπεια δεν φορολογούνται, είναι: I. Η μη εκτέλεση προσυμφώνου 495

5 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ανάλυση και Κατανόηση II. Αν γίνει μεταγραφή δικαστικής απόφασης με βάση το άρθρο 882 του ΚΠΔ III. Το δικαίωμα κυριότητας λόγω υπερβάσεως εντολής. Δηλαδή αν υπάρξει τελεσίδικη δικαστική απόφαση μεταβίβασης της κυριότητας στον εντολέα, επειδή ο εντολοδόχος έχει υπερβεί την εντολή IV. Η ακύρωση εικονικής μεταβίβασης με δικαστική απόφαση V. Οι ανώμαλες δικαιοπραξίες με την επικύρωση τους, εφόσον όμως έχουν συμπεριληφθεί στις φορολογητέες μεταβιβάσεις αυτού του νόμου, και VI. Η αυτούσια διανομή ή συνένωση προκειμένου για ακίνητα. Ανώμαλη δικαιοπραξία στην περίπτωση της δικαιοπραξίας ακινήτου, είναι μια κραυγαλέα αφύσικη δικαιοπραξία, με την έννοια ότι στοιχεία που σχετίζονται με την τιμή μεταβίβασης ή άλλες πληροφορίες σχετικά με το ακίνητο, είναι εντελώς αφύσικα. Αν για παράδειγμα ένα ακίνητο έχει αξία και η πώλησή του γίνει στις , αυτή είναι μια ανώμαλη δικαιοπραξία, η οποία θα μπορούσε από φορολογική άποψη να χαρακτηριστεί και εικονική, αλλά δεν συνεπάγεται κατά ανάγκη ότι είναι και εικονική. Η αυτούσια διανομή ή συνένωση ακινήτων, γίνεται συνήθως με δικαστικές αποφάσεις και στην ουσία διασπά τμήματα των ακίνητων, όταν στο συνολικό ακίνητο υπήρχε συγκυριότητα από διαφόρους κυρίους, συνήθως κληρονόμους και το ένα ενιαίο ακίνητο διασπάται σε επιμέρους τμήματα, χωρίς να υπάρχει διαφορά στην ουσία ανάμεσα στο περιουσιακό στοιχείο που κατείχε πριν τη διανομή ο κύριος του ακίνητου και σε αυτό που θα λάβει μετά τη διανομή. 496

6 Απαλλαγή από το φόρο: Αν η υπεραξία που προκύπτει είναι < και ο φορολογούμενος: α) είχε το ακίνητο τουλάχιστον 5 έτη και β) δεν έκανε καμία άλλη μεταβίβαση περιουσίας σε αυτό το διάστημα Απαλλαγή από το φόρο: Αν η υπεραξία που προκύπτει είναι < και ο φορολογούμενος είχε το ακίνητο τουλάχιστον 5 έτη. Το υπόλοιπο φορολογείται. ΚΦΕ -28 Ν. 4254/14 (αρ. 1, Υποπ. Δ1, περ. 7η, 7θ) Ν. 4254/14 (αρ. 1, Υποπ. Δ1, περ. 7η, 7θ) ΚΦΕ Μεταβίβαση τίτλων ΚΦΕ -31 ΚΦΕ Γενικά ΚΦΕ -31 ΚΦΕ Ποιους φορολογούμενους αφορά: Τα φυσικά πρόσωπα ΚΦΕ -31 ΚΦΕ Τι φορολογείται: Η υπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων ή ολόκληρης επιχείρησης, εφόσον δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα Τι φορολογείται: Η υπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων ή ολόκληρης επιχείρησης Ποια είναι η υπεραξία: Η τιμή πώλησης μείον την τιμή κτήσης. Τυχόν έξοδα αγοράς ή πώλησης, ενσωματώνονται σε αυτές τις δύο τιμές, δεν υπολογίζονται διακεκριμένα. Ποια είναι η υπεραξία: Η τιμή πώλησης μείον την τιμή κτήσης. Τυχόν άμεσα έξοδα αγοράς ή πώλησης, ενσωματώνονται σε αυτές τις δύο τιμές Αν έχουμε αρνητική υπεραξία: Μεταφέρεται για μελλοντικό συμψηφισμό μόνο με υπεραξίες από πώληση τίτλων ΚΦΕ -31 ΚΦΕ -31 ΚΦΕ -31 (αρ. 88, παρ. 4) (αρ. 88, παρ. 9) (αρ. 88, παρ. 4) (αρ. 88, παρ. 9) Ν. 4254/14 (αρ. 1, Υποπ. Δ1, περ. 8γ) ΚΦΕ - ΚΦΕ - ΚΦΕ -

7 Αρνητική υπεραξία παραγώγων: Συμψηφισμός μόνο με κέρδη από παράγωγα Ν. 4223/13 (αρ. 22, παρ. 18ε) (αρ. 88 παρ. 12) 626 Αρνητική υπεραξία (συμψηφισμός): Μεταφορά για συμψηφισμό στα επόμενα πέντε έτη Ν. 4254/14 (αρ. 1, Υποπ. Δ1, περ. 8γ) (αρ. 88 παρ. 12) 627 Αν έχουμε αρνητική υπεραξία: Μεταφέρεται για μελλοντικό συμψηφισμό μόνο με υπεραξίες από πώληση τίτλων στην 5ετία (αρ. 88, παρ. 12) ΚΦΕ Για ποιες μεταβιβάσεις: α) Μετοχές εισηγμένες ή μη, β) μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρίες, γ) Εταιρικά ομόλογα, δ) Κρατικά ομόλογα ή ΕΓΔ, ε) Παράγωγα ΚΦΕ -31 Ν. 4254/14 (αρ. 1, Υποπ. Δ1, περ. 8α, 8β) 629 Για ποιες μεταβιβάσεις: α) Μετοχές μη εισηγμένες, β) Μετοχές εισηγμένες αποκτημένες από και αν ποσοστό >0,5% γ) μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρίες, γ) Εταιρικά ομόλογα, δ) Κρατικά ομόλογα ή ΕΓΔ, ε) Παράγωγα Ν. 4254/14 (αρ. 1, Υποπ. Δ1, περ. 8α, 8β) (Αρ. 88 παρ. 5, 6) 630 Για ποιες μεταβιβάσεις: α) Μετοχές μη εισηγμένες, β) Μετοχές εισηγμένες και άλλες κινητές αξίες εισηγμένες, αν ποσοστό >0,5% γ) μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρίες, γ) Εταιρικά ομόλογα, δ) Κρατικά ομόλογα ή ΕΓΔ, ε) Παράγωγα (αρ. 88, παρ. 5, 6) ΚΦΕ Εισηγμένοι τίτλοι: Σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό: Για αποκτήσεις από και μετά (αρ. 88, παρ. 7) ΚΦΕ Αύξηση Κεφαλαίου: Θεωρείται μεταβίβαση αν γίνεται εισφορά τέτοιων τίτλων Ν. 4223/13 (αρ. 22, παρ. 18α) ΚΦΕ -

8 Υπεραξία από μετασχηματισμούς: Εισφορά Ενεργητικού, Ανταλλαγή Μετοχών, Συγχώνευση, Διάσπαση. Εξαιρούνται και αντιμετωπίζονται ειδικά (αρ ) PSI και απαλλαγή: Απαλλάσσονται τα σχετικά κεφαλαιακά κέρδη, από την ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων που έχουν την εγγύηση του δημοσίου και αφορούν το πρόγραμμα αναδιάταξης του ελληνικού χρέους ΚΦΕ -31 ΚΦΕ - ΚΦΕ -31 ΚΦΕ Παράγωγα ΚΦΕ -32 ΚΦΕ Ποια: Συμβόλαια με υποκείμενους τίτλους: α) Προαίρεσης (Options), β) Μελλοντικής εκπλήρωσης (Futures), γ) Ανταλλαγής (Swaps), δ) Προθεσμιακές συμβάσεις (Forwards) Υποκείμενοι τίτλοι (ενδεικτικά): α) Κινητές αξίες, β) άλλα περιουσιακά στοιχεία, γ) Ισοτιμίες, δ) Επιτόκια ή αποδόσεις, ε) Δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη, στ) Εμπορεύματα, ζ) Ναύλοι, η) Διαβαθμίσεις ή γεγονότα, θ) Πληθωρισμό ή μεγέθη στατιστικών ι) Κλιματικές μεταβλητές, ια) Εκπομπές ρύπων, ιβ) Μεταβολή μεγεθών κ.λ.π. Ποια στοιχεία εξετάζουμε για να προσδιορίσουμε αν μία σύμβαση είναι παράγωγο: α) Ύπαρξη υποκείμενου τίτλου, β) Δημόσια διαπραγμάτευση, γ) Εκκαθάριση με μετρητά, δ) Εκκαθάριση με παράδοση αγαθών, εκτός αν είναι εμπορική δραστηριότητα ή μη "αποτελεσματική" αντιστάθμιση που σημαίνει λύση της σύμβασης, ε) Διακανονισμός μέσω γραφείων συμψηφισμού, στ) Τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων. 639 Τιμή κτήσης: ΚΦΕ Εισηγμένοι τίτλοι: Από τα δικαιολογητικά αγοράς από ΑΧΕ κ.λ.π. την ημέρα διακανονισμού ΚΦΕ -32 ΚΦΕ -32 ΚΦΕ -32 ΚΦΕ -32 ΚΦΕ -32 ΚΦΕ -32 ΚΦΕ -31 ΚΦΕ -

9 Μη εισηγμένοι τίτλοι: Με βάση τα ίδια κεφάλαια κατά το χρόνο της απόκτησης, εκτός αν το τίμημα κατά την απόκτηση είναι μικρότερο, οπότε λαμβάνεται το μικρότερο ποσό. Μη εισηγμένοι τίτλοι: Με βάση τα ίδια κεφάλαια κατά το χρόνο της απόκτησης, εκτός αν το τίμημα ή η αγοραία αξία όπως εμφανίζεται στη σύμβαση μεταβίβασης κατά την απόκτηση είναι μικρότερο, οπότε λαμβάνεται το μικρότερο ποσό. Αν δεν μπορεί να προσδιοριστεί τιμή κτήσης: Θεωρείται ότι είναι μηδέν Αν δεν μπορεί να προσδιοριστεί τιμή κτήσης για εισηγμένες: Θεωρείται ότι είναι μηδέν, αν η κτήση έγινε μετά την αποϋλοποίηση ( ) Απόφαση ΥΠΟΙΚ: Για τον προσδιορισμό τιμής αποκτήσεων πριν την 29η.9.99 (εισηγμένων) Αδυναμία προσδιορισμού τιμής κτήσης: Θεωρείται μηδενική Αν μεταβολές μετά την αρχική κτήση: Λαμβάνονται υπόψη. Υπολογίζεται η μέση τιμή κτήσης ΚΦΕ -31 ΚΦΕ -31 Ν. 4223/13 (αρ. 22, παρ. 18β) Ν. 4223/13 (αρ. 22, παρ. 18δ) Ν. 4223/13 (αρ. 22, παρ. 18δ) (αρ. 88, παρ. 11) (αρ. 88, παρ. 11) Ν. 4223/13 (αρ. 22, παρ. 18β) Ν.4223/13 (αρ. 22, παρ. 18δ) (αρ. 88, παρ. 11) (αρ. 88, παρ. 11) ΚΦΕ - ΚΦΕ - ΚΦΕ Τιμή πώλησης: ΚΦΕ -31 ΚΦΕ Εισηγμένοι τίτλοι: Από τα δικαιολογητικά πώλησης από ΑΧΕ κ.λ.π. την ημέρα διακανονισμού ΚΦΕ -31 ΚΦΕ - ΥΠΟΙΚ

10 Μη εισηγμένοι τίτλοι: Με βάση τα ίδια κεφάλαια κατά το χρόνο της πώλησης, εκτός αν το τίμημα είναι μεγαλύτερο, οπότε λαμβάνεται το μεγαλύτερο ποσό ΚΦΕ -31 ΚΦΕ Απαλλαγή από φόρο: 652 Φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής: Εφόσον είναι ΦΠ, υ- πάρχει ΣΑΔΦ και υποβάλλουν στη ΦΔ έγγραφα που αποδεικνύουν τη φορολογική κατοικία τους Ν. 4223/13 (αρ. 22, παρ. 18στ) ΚΦΕ Φορολογικός συντελεστής ΚΦΕ -28 ΚΦΕ Γενικός συντελεστής: 15% ΚΦΕ -28 ΚΦΕ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟ- ΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 656 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αντικείμενο της φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Τι είναι: Ο φόρος που επιβάλλεται κάθε χρόνο στα κέρδη τους ΚΦΕ -33 ΚΦΕ ΚΦΕ -33 ΚΦΕ Υποκείμενα του φόρου ΚΦΕ -33 ΚΦΕ Συνήθεις μορφές κερδοσκοπικές: α) Κεφαλαιουχικές εταιρίες (Π.χ. Α.Ε., ΕΠΕ), β) Προσωπικές Εταιρίες (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε.), Τόπος σύστασης: Ανεξάρτητα αν έχουν συσταθεί στο εσωτερικό ή το εξωτερικό Άλλες μορφές κερδοσκοπικές εμπορικού νόμου: α) Συνεταιρισμοί, β) Κοινοπραξίες. ΚΦΕ -33 ΚΦΕ ΚΦΕ -33 ΚΦΕ -33.1

11 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ανάλυση και Κατανόηση Μη εκτέλεση προσυμφώνου: Όταν μεταγραφή με δικαστική απόφαση του αρ. 949 του ΚΠΔ Αυτοσύμβαση: Όταν αποκτάται ένα από τα προσδιορισμένα δικαιώματα με αυτόν τον τρόπο 556 Δεν θεωρούνται μεταβιβάσεις (φορολογικά) Μη εκτέλεση προσυμφώνου: Αν μεταγραφή δικαστικής απόφασης με βάση το αρ. 882 του ΚΠΔ Δικαίωμα κυριότητας λόγω υπερβάσεως εντολής: Τελεσίδικη δικαστική απόφαση, μεταβίβασης κυριότητας στον εντολέα, αν ο εντολοδόχος έχει υπερβεί την εντολή 559 Ακύρωση εικονικής μεταβίβασης: Με δικαστική απόφαση Ανώμαλες δικαιοπραξίες: Με την επικύρωσή τους, εφόσον όμως έχουν συμπεριληφθεί στις φορολογητέες μεταβιβάσεις αυτού του νόμου Αυτούσια διανομή ή συνένωση: Και οι πράξεις οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας. Προϋπόθεση: Δεν μεταβάλλονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας Ανταλλαγή ποσοστών: Μεταξύ κληρονόμων ή συζύγων ή από γονική παροχή 563 Αποπληθωρισμός και απαλλαγές Αποπληθωρισμός υπεραξίας: 26 κλιμάκια ανάλογα με τα έτη διακράτησης (μέχρι 26 έτη). Ο δείκτης κυμαίνεται από 100% (μηδενική έκπτωση) μέχρι 60% (40% έκπτωση) Απαλλαγή από το φόρο: Αν η υπεραξία που προκύπτει είναι < και ο φορολογούμενος είχε το ακίνητο τουλάχιστον 5 έτη. Το υπόλοιπο φορολογείται Μεταβίβαση τίτλων 567 Γενικά 568 Ποιους φορολογούμενους αφορά: Τα φυσικά πρόσωπα Τι φορολογείται: Η υπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων ή ολόκληρης επιχείρησης Ποια είναι η υπεραξία: Η τιμή πώλησης μείον την τιμή κτήσης. Τυχόν άμεσα έξοδα αγοράς ή πώλησης, ενσωματώνονται σε αυτές τις δύο τιμές Αν έχουμε αρνητική υπεραξία: Μεταφέρεται για μελλοντικό συμψηφισμό μόνο με υπεραξίες από πώληση τίτλων στην 5ετία Για ποιες μεταβιβάσεις: α) Μετοχές μη εισηγμένες, β) Μετοχές εισηγμένες και άλλες κινητές αξίες εισηγμένες, αν ποσοστό >0,5% γ) μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρίες, γ) Εταιρικά ομόλογα, δ) Κρατικά ομόλογα ή ΕΓΔ, ε) Παράγωγα Εισηγμένοι τίτλοι: Σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό: Για αποκτήσεις από και μετά Αύξηση Κεφαλαίου: Θεωρείται μεταβίβαση αν γίνεται εισφορά τέτοιων τίτλων 282

12 Ο Νόμος 4172/13 και η Εξέλιξή του Αύξηση Κεφαλαίου: Θεωρείται μεταβίβαση αν γίνεται εισφορά τέτοιων τίτλων Υπεραξία από μετασχηματισμούς: Εισφορά Ενεργητικού, Ανταλλαγή Μετοχών, Συγχώνευση, Διάσπαση. Εξαιρούνται και αντιμετωπίζονται ειδικά (αρ ) PSI και απαλλαγή: Απαλλάσσονται τα σχετικά κεφαλαιακά κέρδη, από την ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων που έχουν την εγγύηση του δημοσίου και αφορούν το πρόγραμμα αναδιάταξης του ελληνικού χρέους 578 Παράγωγα Ποια: Συμβόλαια με υποκείμενους τίτλους: α) Προαίρεσης (Options), β) Μελλοντικής εκπλήρωσης (Futures), γ) Ανταλλαγής (Swaps), δ) Προθεσμιακές συμβάσεις (Forwards) Υποκείμενοι τίτλοι (ενδεικτικά): α) Κινητές αξίες, β) άλλα περιουσιακά στοιχεία, γ) Ισοτιμίες, δ) Επιτόκια ή αποδόσεις, ε) Δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη, στ) Εμπορεύματα, ζ) Ναύλοι, η) Διαβαθμίσεις ή γεγονότα, θ) Πληθωρισμό ή μεγέθη στατιστικών ι) Κλιματικές μεταβλητές, ια) Εκπομπές ρύπων, ιβ) Μεταβολή μεγεθών κ.λ.π. Ποια στοιχεία εξετάζουμε για να προσδιορίσουμε αν μία σύμβαση είναι παράγωγο: α) Ύπαρξη υποκείμενου τίτλου, β) Δημόσια διαπραγμάτευση, γ) Εκκαθάριση με μετρητά, δ) Εκκαθάριση με παράδοση αγαθών, εκτός αν είναι εμπορική δραστηριότητα ή μη "αποτελεσματική" αντιστάθμιση που σημαίνει λύση της σύμβασης, ε) Διακανονισμός μέσω γραφείων συμψηφισμού, στ) Τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων Τιμή κτήσης: Εισηγμένοι τίτλοι: Από τα δικαιολογητικά αγοράς από ΑΧΕ κ.λ.π. την ημέρα διακανονισμού Μη εισηγμένοι τίτλοι: Με βάση τα ίδια κεφάλαια κατά το χρόνο της απόκτησης, εκτός αν το τίμημα ή η αγοραία αξία όπως εμφανίζεται στη σύμβαση μεταβίβασης κατά την απόκτηση είναι μικρότερο, οπότε λαμβάνεται το μικρότερο ποσό. 585 Αδυναμία προσδιορισμού τιμής κτήσης: Θεωρείται μηδενική 586 Αν μεταβολές μετά την αρχική κτήση: Λαμβάνονται υπόψη. Υπολογίζεται η μέση τιμή κτήσης 587 Τιμή πώλησης: Εισηγμένοι τίτλοι: Από τα δικαιολογητικά πώλησης από ΑΧΕ κ.λ.π. την ημέρα διακανονισμού Μη εισηγμένοι τίτλοι: Με βάση τα ίδια κεφάλαια κατά το χρόνο της πώλησης, εκτός αν το τίμημα είναι μεγαλύτερο, οπότε λαμβάνεται το μεγαλύτερο ποσό 590 Απαλλαγή από φόρο: 591 Φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής: Εφόσον είναι ΦΠ, υπάρχει ΣΑΔΦ και υποβάλλουν στη ΦΔ έγγραφα που αποδεικνύουν τη φορολογική κατοικία τους Φορολογικός συντελεστής

13 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ανάλυση και Κατανόηση Μη εκτέλεση προσυμφώνου: Όταν μεταγραφή με δικαστική απόφαση του αρ. 949 του ΚΠΔ Αυτοσύμβαση: Όταν αποκτάται ένα από τα προσδιορισμένα δικαιώματα με αυτόν τον τρόπο 556 Δεν θεωρούνται μεταβιβάσεις (φορολογικά) Μη εκτέλεση προσυμφώνου: Αν μεταγραφή δικαστικής απόφασης με βάση το αρ. 882 του ΚΠΔ Δικαίωμα κυριότητας λόγω υπερβάσεως εντολής: Τελεσίδικη δικαστική απόφαση, μεταβίβασης κυριότητας στον εντολέα, αν ο εντολοδόχος έχει υπερβεί την εντολή 559 Ακύρωση εικονικής μεταβίβασης: Με δικαστική απόφαση Ανώμαλες δικαιοπραξίες: Με την επικύρωσή τους, εφόσον όμως έχουν συμπεριληφθεί στις φορολογητέες μεταβιβάσεις αυτού του νόμου Αυτούσια διανομή ή συνένωση: Και οι πράξεις οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας. Προϋπόθεση: Δεν μεταβάλλονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας Ανταλλαγή ποσοστών: Μεταξύ κληρονόμων ή συζύγων ή από γονική παροχή 563 Αποπληθωρισμός και απαλλαγές Αποπληθωρισμός υπεραξίας: 26 κλιμάκια ανάλογα με τα έτη διακράτησης (μέχρι 26 έτη). Ο δείκτης κυμαίνεται από 100% (μηδενική έκπτωση) μέχρι 60% (40% έκπτωση) Απαλλαγή από το φόρο: Αν η υπεραξία που προκύπτει είναι < και ο φορολογούμενος είχε το ακίνητο τουλάχιστον 5 έτη. Το υπόλοιπο φορολογείται Μεταβίβαση τίτλων 567 Γενικά 568 Ποιους φορολογούμενους αφορά: Τα φυσικά πρόσωπα Τι φορολογείται: Η υπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων ή ολόκληρης επιχείρησης Ποια είναι η υπεραξία: Η τιμή πώλησης μείον την τιμή κτήσης. Τυχόν άμεσα έξοδα αγοράς ή πώλησης, ενσωματώνονται σε αυτές τις δύο τιμές Αν έχουμε αρνητική υπεραξία: Μεταφέρεται για μελλοντικό συμψηφισμό μόνο με υπεραξίες από πώληση τίτλων στην 5ετία Για ποιες μεταβιβάσεις: α) Μετοχές μη εισηγμένες, β) Μετοχές εισηγμένες και άλλες κινητές αξίες εισηγμένες, αν ποσοστό >0,5% γ) μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρίες, γ) Εταιρικά ομόλογα, δ) Κρατικά ομόλογα ή ΕΓΔ, ε) Παράγωγα Εισηγμένοι τίτλοι: Σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό: Για αποκτήσεις από και μετά Αύξηση Κεφαλαίου: Θεωρείται μεταβίβαση αν γίνεται εισφορά τέτοιων τίτλων 282

14 Ο Νόμος 4172/13 και η Εξέλιξή του Αύξηση Κεφαλαίου: Θεωρείται μεταβίβαση αν γίνεται εισφορά τέτοιων τίτλων Υπεραξία από μετασχηματισμούς: Εισφορά Ενεργητικού, Ανταλλαγή Μετοχών, Συγχώνευση, Διάσπαση. Εξαιρούνται και αντιμετωπίζονται ειδικά (αρ ) PSI και απαλλαγή: Απαλλάσσονται τα σχετικά κεφαλαιακά κέρδη, από την ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων που έχουν την εγγύηση του δημοσίου και αφορούν το πρόγραμμα αναδιάταξης του ελληνικού χρέους 578 Παράγωγα Ποια: Συμβόλαια με υποκείμενους τίτλους: α) Προαίρεσης (Options), β) Μελλοντικής εκπλήρωσης (Futures), γ) Ανταλλαγής (Swaps), δ) Προθεσμιακές συμβάσεις (Forwards) Υποκείμενοι τίτλοι (ενδεικτικά): α) Κινητές αξίες, β) άλλα περιουσιακά στοιχεία, γ) Ισοτιμίες, δ) Επιτόκια ή αποδόσεις, ε) Δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη, στ) Εμπορεύματα, ζ) Ναύλοι, η) Διαβαθμίσεις ή γεγονότα, θ) Πληθωρισμό ή μεγέθη στατιστικών ι) Κλιματικές μεταβλητές, ια) Εκπομπές ρύπων, ιβ) Μεταβολή μεγεθών κ.λ.π. Ποια στοιχεία εξετάζουμε για να προσδιορίσουμε αν μία σύμβαση είναι παράγωγο: α) Ύπαρξη υποκείμενου τίτλου, β) Δημόσια διαπραγμάτευση, γ) Εκκαθάριση με μετρητά, δ) Εκκαθάριση με παράδοση αγαθών, εκτός αν είναι εμπορική δραστηριότητα ή μη "αποτελεσματική" αντιστάθμιση που σημαίνει λύση της σύμβασης, ε) Διακανονισμός μέσω γραφείων συμψηφισμού, στ) Τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων Τιμή κτήσης: Εισηγμένοι τίτλοι: Από τα δικαιολογητικά αγοράς από ΑΧΕ κ.λ.π. την ημέρα διακανονισμού Μη εισηγμένοι τίτλοι: Με βάση τα ίδια κεφάλαια κατά το χρόνο της απόκτησης, εκτός αν το τίμημα ή η αγοραία αξία όπως εμφανίζεται στη σύμβαση μεταβίβασης κατά την απόκτηση είναι μικρότερο, οπότε λαμβάνεται το μικρότερο ποσό. 585 Αδυναμία προσδιορισμού τιμής κτήσης: Θεωρείται μηδενική 586 Αν μεταβολές μετά την αρχική κτήση: Λαμβάνονται υπόψη. Υπολογίζεται η μέση τιμή κτήσης 587 Τιμή πώλησης: Εισηγμένοι τίτλοι: Από τα δικαιολογητικά πώλησης από ΑΧΕ κ.λ.π. την ημέρα διακανονισμού Μη εισηγμένοι τίτλοι: Με βάση τα ίδια κεφάλαια κατά το χρόνο της πώλησης, εκτός αν το τίμημα είναι μεγαλύτερο, οπότε λαμβάνεται το μεγαλύτερο ποσό 590 Απαλλαγή από φόρο: 591 Φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής: Εφόσον είναι ΦΠ, υπάρχει ΣΑΔΦ και υποβάλλουν στη ΦΔ έγγραφα που αποδεικνύουν τη φορολογική κατοικία τους Φορολογικός συντελεστής

15 Εποπτική Παρουσίαση του Νόμου Στο διάγραμμα που ακολουθεί, εμφανίζονται τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται αναφορικά με το άρθρο 4 του νόμου, για να χαρακτηριστεί ένα φυσικό ή ένα νομικό πρόσωπο ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. ΚΦΕ - 3 Γενικές Διατάξεις: Φορολογική Κατοικία Άρθρα: 4 Φορολογικοί Κάτοικοι Ελλάδας 1. Φυσικά Πρόσωπα 2. Νομικά Πρόσωπα 1.1 "Ντόπιοι" 1. Μόνιμη ή κύρια κατοικία εδώ 2. Συνήθης διαμονή εδώ 3. Κέντρο ζωτικών συμφερόντων εδώ (Βασικοί προσωπικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί δεσμοί) 1.2 Διπλωμάτες κ.λ.π.. 1. Ελληνική ιθαγένεια 2. Εργασία στο εξωτερικό 3. Υπάλληλος ή λειτουργός (Δημόσιος, προξενικός, διπλωματικός) 1.3 "Ξένοι" 1. Φυσική παρουσία εδώ > 183 ημερών το έτος α) Συνεχώς ή με διακοπές β) Είναι κάτοικος μόλις συμπληρώσει τις μέρες 2.1 Σύσταση ή Ίδρυση Με το ελληνικό δίκαιο 2.2 Καταστατική Έδρα Στην Ελλάδα 2.3 Άσκηση ουσιαστικής διοίκησης Από την Ελλάδα Τι σημαίνει αυτό? (ενδεικτικά) 1. Καθημερινή διοίκηση από εδώ 2. Στρατηγικές αποφάσεις από εδώ 3. Γενικές Συνελεύσεις εδώ 4. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων εδώ 5. Συνεδριάσεις διοίκησης εδώ 6. Κατοικία μελών διοίκησης εδώ 7. Κατοικία πλειοψηφίας ιδιοκτητών εδώ Είναι θέμα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ Η σημερινή εικόνα Η μεταβολή που έγινε στις αρχικές ρυθμίσεις του άρθρου 4 αφορά μόνο αλλοδαπούς που παραμένουν στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, θεραπευτικούς, ιατρικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς. Όπως προαναφέρθηκε, αν κάποιος αλλοδαπός παραμένει στην Ελλάδα πάνω από μισό χρόνο, θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και κατά συνέπεια φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του στην Ελλάδα. Για την πιο πάνω κατηγορία αλλοδαπών, προφανώς για λόγους που σχετίζονται με την αύξηση των εισροών συναλλάγματος, το χρονικό όριο παραμονής επεκτείνεται στις 365 ημέρες, δηλαδή σε έναν ολόκληρο χρόνο. 367

16 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ανάλυση και Κατανόηση Στο διάγραμμα που ακολουθεί εμφανίζεται η εικόνα όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. ΚΦΕ Γενικές Διατάξεις: Φορολογική Κατοικία Άρθρα: 4 Φορολογικοί Κάτοικοι Ελλάδας 1. Φυσικά Πρόσωπα 2. Νομικά Πρόσωπα 1.1 "Ντόπιοι" 1. Μόνιμη ή κύρια κατοικία εδώ 2. Συνήθης διαμονή εδώ 3. Κέντρο ζωτικών συμφερόντων εδώ (Βασικοί προσωπικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί δεσμοί) 2.1 Σύσταση ή Ίδρυση Με το ελληνικό δίκαιο 2.2 Καταστατική Έδρα Στην Ελλάδα 1.2 Διπλωμάτες κ.λ.π.. 1. Ελληνική ιθαγένεια 2. Εργασία στο εξωτερικό 3. Υπάλληλος ή λειτουργός (Δημόσιος, προξενικός, διπλωματικός) 1.3 "Ξένοι" Φυσική παρουσία εδώ > 183 ημερών το έτος α) Συνεχώς ή με διακοπές β) Είναι κάτοικος μόλις 1.4 "Ξένοι" Για μέχρι 365 μέρες δεν θεωρούνται "κάτοικοι" αν είναι εδώ για σκοπούς: - Τουριστικούς - Θεραπευτικούς - Ιατρικούς - Παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς 2.3 Άσκηση ουσιαστικής διοίκησης Από την Ελλάδα Τι σημαίνει αυτό? (ενδεικτικά) 1. Καθημερινή διοίκηση από εδώ 2. Στρατηγικές αποφάσεις από εδώ 3. Γενικές Συνελεύσεις εδώ 4. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων εδώ 5. Συνεδριάσεις διοίκησης εδώ 6. Κατοικία μελών διοίκησης εδώ 7. Κατοικία πλειοψηφίας ιδιοκτητών εδώ Είναι θέμα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ Διοικητικές αποφάσεις που συνδέονται Με το άρθρο 4 φαίνεται να συνδέονται 2 διοικητικές αποφάσεις. Η μία σχετίζεται με τις παρακρατήσεις που διενεργούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και εκεί υπάρχει αναφορά και στις παρακρατήσεις για αλλοδαπούς φορολογικούς ή μη κατοίκους Ελλάδας. Η άλλη αφορά αποσαφήνιση ζητημάτων αναφορικά με τη φορολογία των εταιριών του ΑΝ. 89/67 368

17 Συνοπτική Παρουσίαση των Διοικητικών Αποφάσεων 5.11 ΠΟΛ.1010/ Πρόκειται για την ΠΟΛ 1010/ που εκδόθηκε από τον υφυπουργό οικονομικών κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 19. Στο άρθρο 19 προβλέπεται ότι υπάρχουν συγκεκριμένες εκπτώσεις από την φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων, αν γίνονται δωρεές σε συγκεκριμένους φορείς. Οι φορείς αυτοί ορίζονται από τη συγκεκριμένη απόφαση. Η πρώτη κατηγορία αφορά φορείς που σχετίζονται με το κράτος. Τέτοιοι είναι οι φορείς της γενικής κυβέρνησης. Δηλαδή κάθε οντότητα της γενικής κυβέρνησης αν λάβει δωρεά, αυτή η δωρεά, είναι εκπιπτόμενη με βάση τις ειδικές ρυθμίσεις του άρθρου 19. Επιπλέον είναι το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, τα δημοτικά νοσοκομεία, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα νοσοκομεία που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αλλά επιχορηγούνται από το κράτος. Η δεύτερη κατηγορία αφορά την εκκλησία με την ευρύτερη έννοια. Δηλαδή, είναι δωρεές σε ιερούς ναούς, σε μονές του Αγίου Όρους, στα πατριαρχεία Κωνσταντινούπολης, Αλεξάνδρειας και Ιεροσολύμων, στην Ιερά Μονή Σινά, καθώς και στην Ορθόδοξη εκκλησία της Αλβανίας. Η τρίτη κατηγορία αφορά φορείς εκτός της εκκλησίας και του κράτους, που ασκούν κοινωφελή ή πολιτιστική δραστηριότητα. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία που παρέχουν εκπαίδευση και παρέχουν υποτροφίες, τα κοινωφελή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του νόμου 1514/1985, τα ερευνητικά κέντρα που είναι μη-κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη-κερδοσκοπικά τα οποία έχουν πολιτιστικούς σκοπούς. Η απόφαση, για αυτήν την τελευταία περίπτωση, αναφέρεται αναλυτικά στους σκοπούς τους οποίους πρέπει να έχουν αυτά τα νομικά πρόσωπα, προκειμένου να αναγνωριστεί φορολογικά η έκπτωση. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως οι ρυθμίσεις αυτές που ισχύουν για φορείς που λειτουργούν στο ελληνικό κράτος, ισχύουν αντίστοιχα, με βάσει της δεσμεύσεις μας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για αντίστοιχους φορείς άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Στον πίνακα που ακολουθεί, εμφανίζονται συνοπτικά οι ρυθμίσεις της απόφασης. Ταυτότητα Διοικητικού Εγγράφου Βασικά δεδομένα 10 Τίτλος: ΠΟΛ.1010/ Καθορισμός των Φορέων που αναγνωρίζονται για το σκοπό του προσδιορισμού της μείωσης φόρου επί του ποσού των χορηγουμένων σε αυτούς δωρεών (αρθρ. 19 Ν.4172/2013). Ημερομηνία Περίληψη Περιεχομένου και σημειώσεις Περιεχόμενο: Ιαν-14 Αριθμός Εκδότης Υφυπουργός Οικονομικών Φ Ε Κ ΦΕΚ Β' 4/ α) Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, β) Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, γ) Δημοτικά Νοσοκομεία, δ) Νοσοκομεία ΝΠΙΔ που επιχορηγούνται, ΝΠΔΔ α) Ιεροί Ναοί, β) Μονές Αγίου Όρους, γ) Πατριαρχεία Κωνσταντινούπολης, Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, δ) Ιερά Μονή Σινά, ε) Ορθόδοξη Εκκλησία Αλβανίας 677

18 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ανάλυση και Κατανόηση α) Κοινωφελή Ιδρύματα, β) Σωματεία που παρέχουν εκπαίδευση και παρέχουν υποτροφίες, γ) Κοινωφελή ΝΠΙΔ, δ) Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς του Ν. 1514/85, ε) Ερευνητικά Κέντρα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικά ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικά με Πολιτιστικούς Σκοπούς ( η απόφαση προσδιορίζει τους σκοπούς) Οι ρυθμίσεις αφορούν και αντίστοιχους φορείς άλλων Κρατών Μελών της ΕΕ και του ΕΟΧ. Σημειώσεις: 1 Αφορά μόνο μειώσεις στο φόρο Φυσικών Προσώπων 5.12 Δηλώσεις για παρακράτηση φόρων επί μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων (ΠΟΛ.1011/ ) Πρόκειται για την ΠΟΛ 1011/ , που εκδόθηκε από το Γενικό Γραμματέα, συνδέεται με τα άρθρα 35, 36, 37, 38, 62 και 64 του ΚΦΕ, αλλά συνδέεται και με τον ΚΦΔ. Στην απόφαση επισυνάπτονται πρότυπα δηλώσεων για φόρους μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων. Συνολικά επισυνάπτονται πέντε πίνακες. Ο τρόπος υποβολής της δήλωσης του παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, αφορά καταρχήν, αυτούς που παρακρατούν φόρο για αυτά τα εισοδήματα. Οι ρυθμίσεις της απόφασης αφορούν όλων των ειδών τις δηλώσεις, δηλαδή τις ε- μπρόθεσμες, τις εκπρόθεσμες, τις συμπληρωματικές, τις τροποποιητικές, εκείνες που έχουν ποσά για απόδοση φόρου ή είναι και μηδενικές. Αυτές οι δηλώσεις υποβάλλονται καταρχήν, ηλεκτρονικά στη φορολογική διοίκηση. Αν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή τους, τότε, υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αλλά πρέπει να υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση της μη δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής. Ορισμένες όμως υποβάλλονται οπωσδήποτε στην Δ.Ο.Υ. και αυτές είναι οι εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, όταν προκύπτει μικρότερος φόρος από την αρχική δήλωση, γιατί σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να προηγηθεί έλεγχος για να γίνει αποδεκτή η δήλωση. Όταν γίνεται ηλεκτρονική υποβολή, με την οριστικοποίηση της εισαγωγής των δεδομένων στο σύστημα, αυτό εκδίδει μια «ταυτότητα οφειλής». Με αυτό το έγγραφο, την ταυτότητα οφειλής, ο φορολογούμενος εξοφλεί τον παρακρατούμενο φόρο σε τράπεζα. Η πληρωμή γίνεται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την καταβολή στο δικαιούχο των μερισμάτων, των δικαιωμάτων ή των τόκων. Δηλαδή στο μεθεπόμενο από τον μήνα που έγιναν οι καταβολές ή η λογιστικοποίηση. Αν η υποβολή γίνεται στη Δ.Ο.Υ., επειδή υπάρχει αδυναμία ηλεκτρονικής καταχώρησης των δηλώσεων, τότε η ταυτότητα εκδίδεται από υπάλληλο της Δ.Ο.Υ.. Η μη υποβολή των δηλώσεων, η εκπρόθεσμή υποβολή, μη καταβολή των φόρων ή η εκπρόθεσμη καταβολή των φόρων, υπάγονται στις κυρώσεις του ΚΦΔ γιατί είναι παραβάσεις. Ποιος θεωρείται ως χρόνος κατά των οποίο ο δικαιούχος πήρε τον τόκο, το δικαίωμα ή το μέρισμα; Είναι ο χρόνος όπου έγινε στα βιβλία του υπόχρεου για παρακράτηση η σχετική εγγραφή της υποχρέωσης προς το δικαιούχο για μέρισμα, τόκο ή δικαίωμα. Για τα μερίσματα, που παρουσιάζουν ιδιομορφίες, η καταβολή των φόρων πρέπει να ολοκληρώνεται ανάλογα με τη φύση τους. Σε ένα μήνα από την απόφαση της τακτικής 678

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2008 Αρ. Πρωτ.: 1009952/319πε/0013 ΠΟΛ 1013

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν 4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013) Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φορολογία Εισοδήματος Ι. Γενικά Σελ. 23 Α. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 23 Β. Φορολογική Κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik.

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρ.:1019431/114/Α0013 ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΛ.1122 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κωδικοί 291 292 Μερίσματα (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης. Δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κωδικοί 291-292 Μερίσματα (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης. Δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 7ΛΣΙΗ-ΧΟΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.628 2010 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η επικαρπία στα ακίνητα

Η επικαρπία στα ακίνητα Η επικαρπία στα ακίνητα H επικαρπία είναι εμπράγματο δικαίωμα και αποτελεί μέρος της ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΟΣ. Το άλλο μέρος της πλήρους κυριότητος είναι η ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΣ που είναι και αυτή εμπράγματο δικαίωμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1013687/164/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1024 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications

T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications www.blogica.gr B-foros : Φορολογία Κεφαλαίου T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications Σεπτέμεβριος 2014 Μ Ε το B-foros μπορείτε να υπολογίσετε εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα φόρους Κληρονομιάς, Δωρεάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Νόµος 2130/1993-και θα δούµε συνοπτικά και τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων-Νόµος 3091/2002. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ Τ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος )

TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος ) TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος ) Διευκρίνιση του Υπ. Οικ. για την προκαταβολή φόρου. Προκαταβολή φόρου 55% θα υπολογίζεται μόνο στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα. ( Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Οικονομικά

Φορολογικά Οικονομικά Επιλογή θεμάτων: Αντώνης Μουζάκης - Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα Αριθμός Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας. ΠΟΛ.1032/26-1-2015 : Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ατομικές Επιχειρήσεις Εταιρικές Επιχειρήσεις Ιδρύματα Προσωπικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία της περιουσίας

Η φορολογία της περιουσίας Φορολογικό δίκαιο Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Σαββαϊδου Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος Η φορολογία της περιουσίας ΠΜΣ Δηµοσίου Δικαίου 2014-2015 17.12.2014 Φορολογία της περιουσίας Φορολογία κατοχής ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1022251/421/Α0012 Ι. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12) ΠΟΛ.: 1044 ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β 2. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1044/ Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44, 45 και 46 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013)

ΠΟΛ.1044/ Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44, 45 και 46 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) ΠΟΛ.1044/10.2.2015 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44, 45 και 46 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 44, 45 και 46 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α'), αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Παπαδημητρίου Δημήτριος Msc in Health Management Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α.

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α. Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογικό υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 16-1-2013 Αριθμ.πρωτ.50 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Νέος φορολογικός νόμος 2013 Σας γνωρίζουμε ότι με το νέο φορολογικό νόμο που ψηφίστηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 1 Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 Σημείωση 1η : Το βιβλίο αυτό προλογίζει με επιστολή του το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (S.A.E). Στην επιστολή του αυτή, τό S.A.E. χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1099747/2324/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α 3. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί της ΠΟΛ 1006/2013

Παρατηρήσεις επί της ΠΟΛ 1006/2013 Αθήνα, 22-9-2015 Παρατηρήσεις επί της ΠΟΛ 1006/2013 όπως τροποποιήθηκε από την ΠΟΛ 1178/2015 Ολες οι διατάξεις της ΠΟΛ 1006/2013 «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες. site: Τηλ:

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες. site:    Τηλ: Λογιστικές Υπηρεσίες Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πουρνάρα 9, 15124, Μαρούσι site: www.artion.gr email: artion@artion.gr Τηλ: 210 6009062 Του Γιάννη Αρτσίτα, προϊστάμενου του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014 ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014 Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

-- 193 -- *ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 18

-- 193 -- *ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 18 -- 193 -- *ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1023290/68/Β0013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ. : 1050 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesissa.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η προθεσμία υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30 η Ιουνίου 2015 Στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Τα «πάνω κάτω» έρχονται από τη νέα χρονιά, καθώς αλλάζει και πάλι ριζικά

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 περί μεταφοράς ζημιών.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 περί μεταφοράς ζημιών. ΩΓ1ΑΗ-Σ89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων» 1352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1043497/10623/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων 1. Ποιο θεσμικό πλαίσιο διέπει την επιβολή Ειδικού φόρου επί των ακινήτων Ε.Φ.Α Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013).

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013). Αριθμ. ΠΟΛ. 1011/2014-ΦΕΚ 8/Β/8.1.2012 Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Ι. Τα νομικά όρια φορολόγησης του ακινήτου 1. Εισαγωγή Ανάγκη είσπραξης φόρων 2. Το ακίνητο ως ένδειξη φοροδοτικής ικανότητος Συνταγματικοί όροι

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45 Στον πίνακα αυτό θα γράψετε τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία καθώς και τα ποσά που μειώνουν τη διαφορά μεταξύ του συνολικού εισοδήματος και της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης. Κωδικοί 655-656. Γράψτε το συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Αναφορές στο Νομικό Πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν. Σ. Επ. Είναι Αστικοί

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ Πληροφορίες: Φ. Φανάρα, Ε. Καπούτσου Τηλέφωνο: , 312 ΦΑΞ:

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ Πληροφορίες: Φ. Φανάρα, Ε. Καπούτσου Τηλέφωνο: , 312 ΦΑΞ: ΑΔΑ: ΩΣΠ2Η-Α3Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΤΗ-ΨΦ3 ΠΟΛ: 1072 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 11 Απριλίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΤΗ-ΨΦ3 ΠΟΛ: 1072 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 11 Απριλίου 2013 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παροχές σε είδος με βάση το νέο ΚΦΕ (N. 4172/2013)

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παροχές σε είδος με βάση το νέο ΚΦΕ (N. 4172/2013) Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παροχές σε είδος με βάση το νέο ΚΦΕ (N. 4172/2013) 7 Απριλίου 2014 Γεωργία Σταματέλου Γενική Διευθύντρια Προεπισκόπηση Θεμάτων Περιεχόμενα Υποκείμενα του φόρου Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 --------------------- Παρακάτω, τίθενται ορισμοί και έννοιες που συνήθως χρησιμοποιούνται από τους Τεχνικούς και αφορούν σε ακίνητα εμπράγματα δικαιώματα ΑΚΙΝΗΤΟ Ακίνητο πράγμα είναι το έδαφος και τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ09Η-ΣΗΗ. (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014)

ΑΔΑ: ΒΙ09Η-ΣΗΗ. (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014) (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1070 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -14 η Δ/νση ΦΠΑ Αρ.Πρωτ.:1042614/3111/ 696/0014 Τμήμα Α -13 η Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016

ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016 Νέα κλίμακα για εισοδήματα από 1/1/2016 για μισθωτούς, συνταξιούχους, ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και αγρότες Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Κύρια πλεονεκτήματα ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ -Ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα -Άμεση πρόσβαση -Φορολογικά κίνητρα -Σχετικά χαμηλός φόρος κεφαλαιουχ.κερδώ ν -Διευκόλυνση πρόσβασης σε όλες τις χώρες Σένγκεν φορολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΟΧΟΙ Δημιουργία αποτελεσματικής φορολογικής Διοίκησης Αύξηση φορολογικής συμμόρφωσης Καταπολέμηση της φορδιαφυγής Αναδιοργάνωση Βήματα Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες. site: www.artion.gr email: artion@artion.gr Τηλ: 210 6009062

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες. site: www.artion.gr email: artion@artion.gr Τηλ: 210 6009062 Λογιστικές Υπηρεσίες Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πουρνάρα 9, 15124, Μαρούσι site: www.artion.gr email: artion@artion.gr Τηλ: 210 6009062 Του Γιάννη Αρτσίτα, Προϊστάμενου του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Επισηµάνσεις Η µελέτη για το ισχύον φορολογικό πλαίσιο σε άλλες ευρωπαικές κεφαλαιαγορές, πραγµατοποιήθηκε απο

Διαβάστε περισσότερα