Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address"

Transcript

1 Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street name and number Πόλη City Ηλεκτρονική διεύθυνση Διοικητικός υπεύθυνος οργανισμού - Administrative representative 1

2 Σύνδεσμος επικοινωνίας - Contact Person Ίδιος με τον διοικητικό υπεύθυνο Same as administrative representative Διεύθυνση (συμπληρώστε αν διαφέρει από την προηγούμενη) Address (complete if different from above) Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal code Οδός και αριθμός Street name and number Πόλη City Είδος Πιστοποιητικών - Type of Certificates επιλέξετε τουλάχιστο ένα (1) / choose at least one (1) Πιστοποιητικά εξυπηρετητή Server Certificates Πιστοποιητικά Υπογραφής Κώδικα Code Signing Certificates Προσωπικά Πιστοποιητικά Personal Certificates 2

3 Εξουσιοδοτημένοι Επρόσωποι γνωστοί ως Εκπρόσωποι Τοπικής Αρχής Καταχώρησης Authorized Representatives known as Local Registration Authority persons Local RA1 (υποχρεωτικό/mandatory) Υπογραφή* Signature* *Με την υπογραφή μου δηλώνω ότι αποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις του ΚΕΑΔ σχετικά με την παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών By signing, I accept the terms and conditions of CYNET regarding the provision of digital certificates 3

4 Local RA2 Υπογραφή* Signature* *Με την υπογραφή μου δηλώνω ότι αποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις του ΚΕΑΔ σχετικά με την παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών By signing, I accept the terms and conditions of CYNET regarding the provision of digital certificates Local RA3 Υπογραφή* Signature* *Με την υπογραφή μου δηλώνω ότι αποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις του ΚΕΑΔ σχετικά με την παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών By signing, I accept the terms and conditions of CYNET regarding the provision of digital certificates 4

5 Καταχωρημένα διαδικτυακά ονόματα για έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών (π.χ. cynet.ac.cy, cynet.com, etc) Registered domain names applicable for digital certificates (e.g. cynet.ac.cy, cynet.com, etc)

6 Όροι και Προϋποθέσεις Terms and Conditions 1 Ο Συνδρομητής είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι και εκπρόσωποι του που εμπλέκονται με την υπηρεσία TERENA Certificate Service (TCS), έχουν μελετήσει και αντιλαμβάνονται τους όρους και προϋποθέσεις του TCS Certificate Practice Statement (CPS) και άλλες σχετικές πολιτικές/πρακτικές που είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του TCS Ο Συνδρομητής συμφωνεί με τους πιο πάνω όρους και προϋποθέσεις. 2 3 The Subscriber is responsible that its staff and representatives involved with the TERENA Certificate Service (TCS) read and understand the terms and conditions in the TCS Certificate Practice Statement (CPS) and associated policies that are published in the TCS repository at The Subscriber agrees with these terms and conditions. Ο Συνδρομητής οφείλει να ακολουθεί τις πρακτικές και τις διαδικασίες που περιγράφονται στο TCS CPS και να ενεργεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που επιβάλλει το CPS στους Συνδρομητές. The Subscriber shall follow the practices and procedures described in the TCS CPS, and shall act in accordance with the conditions imposed on Subscribers by the CPS. Είναι ευθύνη του Συνδρμητή να χρησιμοποιεί την υπηρεσία TCS αποκλειστικά για νόμιμους και εξουσιοδοτημένους λόγους σύμφωνα με τις προτεινόμενες χρήσεις και πρακτικές του TCS CPS. Συγκεκριμένα, ο Συνδρομητής δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τα πιστοποιητικά για να ασφαλίζει συναλλαγές πιστωτικών καρτών, πληρωμές μέσω διαδικτύου ή οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές οικονομικής φύσης. The Subscriber is responsible to use TCS certificates only for legal and authorised purposes in accordance with the suggested usages and practices in the CPS. In particular, Subscriber shall not use certificates for securing credit card transactions, online payments or other monetary transactions. 4 Ο Συνδρομητής δεν θα εγκαθιστά και δεν θα χρηστιμοποιεί οποιοδήποτε εκδομένο πιστοποιητικό μέχρι να ελεγχθούν και να εξακριβωθούν τα δεδομένων που περιέχει. Ο Συνδρομητή οφείλει να τερματίσει τη χρήση οποιουδήποτε πιστοποιητικού σε περίπτωση που περιέχει πληροφορίες παραπλανητικές, απαρχαιομένες ή μη έγκυρες. The Subscriber shall not install and use an issued certificate until after the Subscriber has reviewed and verified the accuracy of the data in the certificate. Subscriber is responsible to cease using a certificate if any information in it becomes misleading, obsolete or invalid. 5 Ο Συνδρομητής οφείλει να παρέχει σωστές και ακριβείς πληροφορίες σε οποιαδήποτε επικοινωνία του με το ΚΕΑΔ καθώς και να ενημερώνει το ΚΕΑΔ σε περίπτωση που τροποποιηθεί οποιαδήποτε από τις πληροφορίες αυτές κατά την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού. The Subscriber is responsible to provide correct and accurate information in its communications with CYNET. Subscriber is responsible to alert CYNET if at any stage while a certificate is valid, any information originally submitted has changed since it had been submitted to CYNET. 6

7 6 Ο Συνδρομητής πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψει οιονδήποτε συμβιβασμό, απώλεια, αποκάλυψη, τροποποίηση ή οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιδιωτικού κλειδιού που αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί που είναι δημοσιευμένο στο πιστοποιητικό. Ο Συνδρομητής οφείλει να ζητήσει ανάκληση του πιστοποιητικού σε περίπτωση που επέλθει λόγος ο οποίος επηρεάζει την ακεραιότητα του. The Subscriber is responsible to make reasonable efforts to prevent the compromise, loss, disclosure, modification or otherwise unauthorised use of the private key corresponding to the public key published in a certificate. Subscriber is responsible to request the revocation of a certificate in case of an occurrence that materially affects the integrity of a certificate. 7 Πιστοποιητικά τα οποία εκδίδονται δύναται να ανακαλεστούν από το ΚΕΑΔ ή το TERENA όπως προβλέπεται στο TCS CPS. Certificates issued to Subscriber may be revoked by CYNET or TERENA according to the conditions indicated in the TCS CPS. 8 Ο Συνδρομητής οφείλει να τερματίσει τη χρήση ενός πιστοποιητικού εάν το πιστοποιητικό αυτό έχει λήξει ή έχει ανακληθεί. The Subscriber is responsible to cease using a certificate if it has expired or has been revoked. 9 Ο Συνδρομητής οφείλει να συμμορφώνεται με την εν ισχύ νομοθεσία όσον αφορά τα πιστοποιητικά. The Subscriber is responsible to obey the applicable law with respect to each certificate. 10 Με τη συμπλήρωση της παρούσας αίτησης, ο Οργανισμός και οι Εξουσιοδοτημένοι Εκπρόσωποι του αποδέχονται τους όρους και προϋποθέσεις του ΚΕΑΔ συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής απορρήτου. By completing the registration the applying organisation and authorized representatives accept the terms and conditions of CYNET, including the privacy policy. 11 Ο οργανισμός που υποβάλει την παρούσα αίτηση υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και γραπτώς το ΚΕΑΔ σε περίπτωση που αλλάξει οποιαδήποτε πληροφορία αναγράφεται στο παρόν έγγραφο. The applying organization is obligated to immediately, in writing, inform CYNET in case any information in this document changes. 12 Ο Οργανισμός οφείλει να κρατήσει το ΚΕΑΔ ανέπαφο από υποχρεώσεις που δύναται να προκύψουν από μη συμμόρφωση λόγω λάθους, αμέλειας ή οποιαδήποτε άλλη μη συμμόρφωση με τις πιο πάνω υποχρεώσεις. Whereas non compliance by errors, negligence, and other non-compliance with these obligations may bring liabilities to CYNET, the applying organization will hold CYNET harmless for such errors, negligence and noncompliance. 7

8 Η παρούσα υπογράφεται εις διπλούν - ένα (1) αντίγραφο για τον Συνδρομητή και ένα (1) αντίγραφο για το ΚΕΑΔ. This is signed into two (2) copies one (1) copy for the Subscriber and one (1) copy for CYNET. Υπογραφές / Signatures ΚΕΑΔ / CYNET Συνδρομητής / Subscriber Όνομα Όνομα Ημερομηνία Date Ημερομηνία Date 8

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.]

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.] NYU LANGONE MEDICAL CENTER NYU Hospitals Center και NYU School of Medicine Συγκατάθεση για Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφοριών Υγείας [Consent for Electronic Health Information System] Έχω λάβει το Φύλλο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS 1. Promotion Details 1.1 By entering this Sweepstakes you agree that you have read and understood these Terms and Conditions

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT EL/EN ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT [ Form MFR1 ] Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ακύρωση Ταξιδιού ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Από 2 µηνών ως 65 ετών Ακύρωση Ταξιδιού, µέχρι Αεροπορικά εισιτήρια ή/και Ξενοδοχείο, µε απαλλαγή 70 & µέγιστο ποσό κάλυψης 4.000, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE. Greece

IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE. Greece IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE Greece CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership a) Sale of an IATA Location to an Outside Party If this represents a complete change of ownership of the

Διαβάστε περισσότερα

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών (ακολουθούν σε Ελληνικά και Αγγλικά) Please see Barcode Acceptance for specific restrictions and requirements for barcodes worldwide. These restrictions apply

Διαβάστε περισσότερα

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations Greece Tax Services 3 November 2014 Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations In an effort to provide taxpayers with an integrated procedural

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ 1. Έγκριση δείγματος του Αναδόχου Για να εγκριθεί ο εξοπλισμός του

Διαβάστε περισσότερα

APPLICATION KIT Greece

APPLICATION KIT Greece IATA DOMESTIC AGENT APPLICATION KIT Greece CHECK LIST Instructions and special requirements in order to become a NON_IATA agent (Domestic only) Copy of the EOT license. Application Form signed with company

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS RESEARCH AWARD - YOUNG RESEARCHER

CYPRUS RESEARCH AWARD - YOUNG RESEARCHER P (Maximum 0BPROPOSAL SUBMISSION FORMS «ΒΡ-ΝΕ» UP ROPOSAL SUBMISSION FORMS FOR THE CYPRUS RESEARCH AWARD - YOUNG RESEARCHER OF THE R ESEARCH P ROMOTION F OUNDATION UTO BE COMPLETED BY THE APPLICANT CALL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Το παρόν έντυπο παρέχεται δωρεάν This application form is free ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ PHOTO 1.Επώνυμο Surname (Family name) 2.Γένος κατά τη γέννηση (προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited INSURANCE BROKERS - INSURANCE CONSULTANTS - INSURANCE AGENTS - INSURANCE INTERMEDIARIES - NETWORK OPERATORS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

Summary of Cover Version 2

Summary of Cover Version 2 Summary of Cover Version 2 Το παρόν κείμενο είναι μία σύνοψη των όρων κάλυψης της Premier Guarantee Κύπρου. Δεν περιέχει τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις της κάλυψης που μπορείτε να βρείτε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ και ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗ PPL(A) Skill Test INITIAL APPLICATION and EXAMINER S REPORT PPL(A) Skill Test

ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ και ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗ PPL(A) Skill Test INITIAL APPLICATION and EXAMINER S REPORT PPL(A) Skill Test HCAA REFERENCE No: FSD REFERENCE No: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Hellenic Civil Aviation Authority Member of EASA HCAA USE ONLY HCAA USE ONLY

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 2717 Ν. 22(ΙΠ)/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Ο περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (Αρ. 155) για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και το Περιβάλλον Εργασίας Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

FOREWORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Αθήνα, Φεβρουάριος 2012 Γ. Β. Μπαζίνας & Ι. Γ. Σακκάς. Athens, February 2012 G. B. Bazinas & Y. G. Sakkas 2012-BAZINAS LAW FIRM

FOREWORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Αθήνα, Φεβρουάριος 2012 Γ. Β. Μπαζίνας & Ι. Γ. Σακκάς. Athens, February 2012 G. B. Bazinas & Y. G. Sakkas 2012-BAZINAS LAW FIRM Law4050/ 201 2:Gr e e kbondhol de rac t FOREWORD Although the present translation* remains faithful to the Greek text, an effort was made to depict, where possible, the terms of Law 4050/2012 using terminology

Διαβάστε περισσότερα

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 217 Ν. 14(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συνθήκης εναντίον της Στρατολόγησης, Χρησιμοποίησης, Χρηματοδότησης και Εκπαίδευσης Μισθοφόρων (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece TAX LAW JUNE 6, 2013 Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com This newsletter

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 213/88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 κατ Δεκατριών Πρωτοκόλλων αυτής του

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Aegean Air Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με την Aegean Air ή με εταιρεία μέλος της Star Alliance

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Aegean Air Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με την Aegean Air ή με εταιρεία μέλος της Star Alliance (English Version Pages 10-18) Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Aegean Air Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με την Aegean Air ή με εταιρεία μέλος της Star Alliance Για άμεση παροχή βοήθειας σε κάθε περίπτωση συμβάντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(lll)/2009 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4113 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009 Ο περί της Σύμβασης για το Πλαίσιο Προαγωγής της Ασφάλειας και της

Διαβάστε περισσότερα