ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ Ο Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ Ο Ο"

Transcript

1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ Ο Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ 1, Πολιτικός Μηχανικός - Ερευνητής ΕΜΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΛΑΪΟΥ, Πολιτικός Μηχανικός MSc - Ερευνήτρια ΕΜΠ ΣΟΦΙΑ ΒΑΡ ΑΚΗ, ρ. Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός - Ερευνήτρια ΕΜΠ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΪ ΗΣ, Καθηγητής ΕΜΠ 1 Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου 5, 15773, Ζωγράφου, Αθήνα, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της εργασίας είναι η παρουσίαση της δοκιµαστικής εφαρµογής της µεθόδου που αναπτύχθηκε από τον Τοµέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής του ΕΜΠ, για τον προσδιορισµό επικίνδυνων θέσεων στο υπεραστικό οδικό δίκτυο καθώς και των κατάλληλων επεµβάσεων. Η δοκιµαστική εφαρµογή πραγµατοποιήθηκε στην Εθνική Οδό Άργος - Ναύπλιο - Λυγουριό - Παλαιά Επίδαυρος. Αρχικά εντοπίστηκαν οι επικίνδυνες θέσεις του τµήµατος µε χρήση της στατιστικής µεθόδου κατανοµής Poisson. Στη συνέχεια, για κάθε θέση πραγµατοποιήθηκε ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και εξετάστηκαν οι βασικότεροι παράγοντες αυξηµένης επικινδυνότητας, µε βάση τόσο τα στοιχεία των ατυχηµάτων όσο και φωτογραφίες, σκαριφήµατα, αεροφωτογραφίες, διαπιστώσεις και συµπεράσµατα από την επιτόπου επίσκεψη στις εντοπισθείσες θέσεις. Αξιοποιήθηκαν επίσης πληροφορίες που συνελέγησαν από τα αρµόδια αστυνοµικά τµήµατα Τροχαίας. Για κάθε θέση διατυπώθηκε πρόταση κατάλληλων βελτιωτικών επεµβάσεων, που συνίστανται σε επεµβάσεις σε γεωµετρικά χαρακτηριστικά της οδού και του οδικού περιβάλλοντος, κυκλοφοριακές επεµβάσεις και επεµβάσεις για την αποτελεσµατικότερη πληροφόρηση των χρηστών της οδού. Με τη δοκιµαστική εφαρµογή επιβεβαιώθηκε η καταλληλότητα της προταθείσας µεθόδου για τον εντοπισµό επικίνδυνων θέσεων και την επιλογή κατάλληλων επεµβάσεων στο υπεραστικό οδικό δίκτυο της Ελλάδας. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: επικίνδυνες θέσεις, επιλογή επεµβάσεων, οδική ασφάλεια.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο της προσέγγισης του ασφαλούς συστήµατος, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται τα τελευταία χρόνια και στην ολοκληρωµένη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδοµών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει ειδική Οδηγία για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδοµών (2008/96/EC) που αφορά στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και η οποία ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο της Ελλάδας µε το Π..104 (2011). Η ολοκληρωµένη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδοµών αφορά στις υποχρεώσεις των υπευθύνων για τις οδικές υποδοµές και την κυκλοφορία σχετικά µε: τη διενέργεια ελέγχων οδικής ασφάλειας (στη φάση της µελέτης) (RSA - Road Safety Audit) τη διενέργεια επιθεωρήσεων οδικής ασφάλειας (στη φάση της λειτουργίας) (RSI - Road Safety Inspection/Review) τη διαχείριση των επικίνδυνων θέσεων (IRS - Identification of Hazardous Locations/High Risk Sites) και τη διενέργεια µελετών αξιολόγησης των επιπτώσεων οδικής ασφάλειας (RSIA - Road Safety Impact Assessment) που αποτελούν τις τέσσερις βασικές µεθόδους για τον προσδιορισµό των προβληµάτων οδικής ασφάλειας και των µέτρων αντιµετώπισής τους σε όλες τις φάσεις µελέτης, κατασκευής και λειτουργίας της υποδοµής, τόσο προληπτικά όσο και διορθωτικά (Κανελλαΐδης, 2009). Στις τρεις πρώτες µεθόδους, αρχικά προσδιορίζονται οι θέσεις και οι παράγοντες αύξησης της επικινδυνότητας των ατυχηµάτων, είτε άµεσα (RSA, RSI), είτε δευτερογενώς µε εξέταση µετά τον στατιστικό προσδιορισµό (IRS) και στη συνέχεια επιλέγονται οι αναγκαίες βελτιωτικές επεµβάσεις, τίθενται προτεραιότητες και εφαρµόζονται οι ανταποδοτικότερες από αυτές. Επισηµαίνεται ότι στα σύγχρονα σχετικά εγχειρίδια, η Επιθεώρηση Οδικής Ασφάλειας εντάσσεται στον Έλεγχο Οδικής Ασφάλειας (Austroads, 2009). Σήµερα αναγνωρίζεται διεθνώς ότι µια ολοκληρωµένη πολιτική οδικής ασφάλειας πρέπει να περιλαµβάνει ανάπτυξη και εφαρµογή τόσο διορθωτικών µεθόδων µείωσης των ατυχηµάτων όσο και µέτρων πρόληψής τους. 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟ ΟΥ Στο πλαίσιο ερευνητικού έργου του Τοµέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής του ΕΜΠ αναπτύχθηκε σύγχρονη, προσαρµοσµένη στην ελληνική πραγµατικότητα, µέθοδος για τον προσδιορισµό επικίνδυνων θέσεων και την επιλογή κατάλληλων βελτιωτικών επεµβάσεων στο υπεραστικό οδικό δίκτυο της Ελλάδας. Πραγµατοποιήθηκε επισκόπηση των µεθόδων που χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα και διεθνώς για τον προσδιορισµό των επικίνδυνων θέσεων στο υπεραστικό οδικό δίκτυο και δόθηκε έµφαση στις σχετικές στατιστικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται. Εξετάστηκαν µελέτες προσδιορισµού επικίνδυνων θέσεων που έχουν εκπονηθεί στην Ελλάδα, καθώς και σχετικές διεθνείς οδηγίες και προδιαγραφές. Οι εξετασθείσες µέθοδοι αποτιµήθηκαν ως προς την ακρίβεια και την αξιοπιστία τους, µε βάση τα αποτελέσµατα της διεθνούς έρευνας, και εξετάσθηκε η δυνατότητα εφαρµογής τους στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε επισκόπηση της συσχέτισης των γεωµετρικών και λοιπών οδικών χαρακτηριστικών µε τα ατυχήµατα µε βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και

3 επισκόπηση των ενδεδειγµένων βελτιωτικών επεµβάσεων οδικής ασφάλειας, µε βάση την ελληνική εµπειρία από την εκπόνηση σχετικών µελετών και τα αποτελέσµατα της διεθνούς έρευνας. Επιπλέον, έγινε προσπάθεια κατάταξης των επεµβάσεων αυτών ανάλογα µε το µέγεθος της δαπάνης που απαιτείται για την εφαρµογή τους καθώς και την αποτελεσµατικότητά τους. Λαµβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες των µεθόδων προσδιορισµού επικίνδυνων θέσεων που εφαρµόζονται διεθνώς, αλλά και τη διαθεσιµότητα και αξιοπιστία των στοιχείων ατυχηµάτων, κυκλοφορίας, γεωµετρικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου κ.λπ., στην προταθείσα µέθοδο χρησιµοποιείται η µέθοδος Κατανοµής Poisson για τον προσδιορισµό των επικίνδυνων θέσεων στο υπεραστικό οδικό δίκτυο της Ελλάδας. Ως µέγεθος για τη σύγκριση των θέσεων χρησιµοποιείται τόσο ο αριθµός ατυχηµάτων όσο και ο αριθµός των νεκρών. Γίνεται εφαρµογή της µεθόδου, αφενός µε βάση τον αριθµό ατυχηµάτων και αφετέρου µε βάση τον αριθµό των νεκρών, και ως επικίνδυνες θέσεις χαρακτηρίζονται τελικά εκείνες που προκύπτουν είτε από την πρώτη είτε από τη δεύτερη εφαρµογή. Για να εξασφαλιστεί ότι οι εξεταζόµενες κάθε φορά θέσεις ή οδικά τµήµατα εµφανίζουν όµοια βασικά γεωµετρικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, το υπεραστικό οδικό δίκτυο της χώρας διαχωρίζεται σε κατηγορίες µε βάση τα χαρακτηριστικά αυτά. Η κατηγοριοποίηση του οδικού δικτύου αποτελεί τη βάση για την εφαρµογή της µεθόδου Κατανοµής Poisson, δηλαδή για κάθε κατηγορία οδού και περιοχή γεωγραφικής υποδιαίρεσης της Ελλάδας (π.χ. για το επαρχιακό οδικό δίκτυο του νοµού Ξάνθης κ.λπ.), θα πρέπει να υπολογιστεί ξεχωριστό κρίσιµο όριο µε τη µέθοδο Κατανοµής Poisson. Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι αυτοκινητόδροµοι εµφανίζουν σηµαντικές ιδιαιτερότητες σε σύγκριση µε το υπόλοιπο εθνικό οδικό δίκτυο, καθώς και ότι τα τµήµατα του εθνικού οδικού δικτύου που ανήκουν στον άξονα Π.Α.Θ.Ε. (αλλά δεν έχουν ακόµη αναβαθµιστεί σε αυτοκινητόδροµο) χαρακτηρίζονται από κυκλοφοριακούς φόρτους σηµαντικά υψηλότερους από το υπόλοιπο οδικό δίκτυο, διαµορφώθηκε η ακόλουθη κατηγοριοποίηση: 1. Αυτοκινητόδροµοι. 2. Οδικός άξονας Π.Α.Θ.Ε. πλην τµηµάτων αυτοκινητοδρόµων. 3. Υπόλοιπο Εθνικό Οδικό ίκτυο. 4. Επαρχιακό Οδικό ίκτυο. Με περαιτέρω εξέταση των παραπάνω κατηγοριών όµως, διαπιστώθηκε ότι απαιτείται επιπλέον διαχωρισµός για να εξασφαλιστεί οµοιογένεια στα βασικά γεωµετρικά και κυρίως κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά. Για παράδειγµα, στην κατηγορία των αυτοκινητοδρόµων, ο αυτ/µος Αθηνών - Κορίνθου χαρακτηρίζεται από σηµαντικά υψηλότερο κυκλοφοριακό φόρτο και έχει περισσότερες λωρίδες ανά κατεύθυνση από τον αυτ/µο Κορίνθου - Τριπόλεως, ή στην κατηγορία του επαρχιακού οδικού δικτύου, το δίκτυο του νοµού Αττικής χαρακτηρίζεται από υψηλότερους φόρτους από το δίκτυο του νοµού Ιωαννίνων. Με βάση τα παραπάνω προτάθηκε κατηγοριοποίηση του οδικού δικτύου (µε βάση τη γεωγραφική υποδιαίρεση της Ελλάδας σε 13 Περιφέρειες και 54 Νοµούς) ως εξής: Κάθε αυτοκινητόδροµος εξετάζεται ξεχωριστά (ως οδικός άξονας), ανεξάρτητα από τη γεωγραφική υποδιαίρεση. Ο οδικός άξονας ΠΑΘΕ, πλην τµηµάτων αυτοκινητοδρόµων, εξετάζεται ξεχωριστά. Το υπόλοιπο Εθνικό Οδικό ίκτυο εξετάζεται ανά Περιφέρεια της Ελλάδας. Το Επαρχιακό Οδικό ίκτυο εξετάζεται ανά Νοµό της Ελλάδας. Τα κρίσιµα όρια αριθµού ατυχηµάτων και αριθµού νεκρών προσδιορίζονται ανά κατηγορία οδού και γεωγραφική υποδιαίρεση. Με βάση τα παραπάνω, η προτεινόµενη µέθοδος προσδιορισµού επικίνδυνων θέσεων στο

4 υπεραστικό οδικό δίκτυο της Ελλάδας περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια: 1. Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων. 2. Υπολογισµό κρίσιµων ορίων µε τη µέθοδο Κατανοµής Poisson. 3. Προσδιορισµό των επικίνδυνων θέσεων. Με εφαρµογή της παραπάνω προτεινόµενης µεθόδου είναι δυνατός ο προσδιορισµός, για κάθε κατηγορία οδού και γεωγραφική υποδιαίρεση, ενός αρχικού καταλόγου επικίνδυνων θέσων, µε βάση τον αριθµό των ατυχηµάτων και των νεκρών. Οι θέσεις αυτές θα πρέπει στη συνέχεια να εξεταστούν περαιτέρω (µε λεπτοµερέστερη ανάλυση ατυχηµάτων, επιτόπου έρευνες κ.λπ.) ώστε να επιλεγούν σε κάθε περίπτωση οι κατάλληλες βελτιωτικές επεµβάσεις οδικής ασφάλειας. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκε πλαίσιο για την επιλογή των κατάλληλων βελτιωτικών επεµβάσεων οδικής ασφάλειας µε βάση την αναµενόµενη αποτελεσµατικότητά τους, αξιοποιώντας τα αποτελέσµατα της συσχέτισης οδικών χαρακτηριστικών - ατυχηµάτων - βελτιωτικών επεµβάσεων. Στόχος είναι να αναγνωριστεί σε κάθε θέση το είδος του προβλήµατος οδικής ασφάλειας, να αναζητηθούν οι παράγοντες που συµβάλλουν στο πρόβληµα και να προσδιοριστούν οι βελτιωτικές επεµβάσεις εκείνες, η εφαρµογή των οποίων θα οδηγήσει σε βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Η προτεινόµενη διαδικασία βασίζεται κατά µεγάλο µέρος στο αντίστοιχο πλαίσιο επιλογής βελτιωτικών επεµβάσεων που προτείνεται από την PIARC (AIPCR/PIARC, 2003; 2007) αλλά και από την CEDR (Yannis et. al. 2008), λαµβάνοντας υπόψη και την υπόλοιπη διεθνή έρευνα και τις ακολουθούµενες πρακτικές, µε σηµαντικές όµως τροποποιήσεις για την προσαρµογή της µεθόδου στις ελληνικές συνθήκες και στη διαθεσιµότητα σχετικών στοιχείων στην Ελλάδα. Στο προτεινόµενο πλαίσιο επιλογής βελτιωτικών επεµβάσεων έχει ληφθεί υπόψη και η σχετική εµπειρία που αποκτήθηκε κατά τη δοκιµαστική εφαρµογή. Η προτεινόµενη διαδικασία επιλογής παρεµβάσεων µπορεί να διακριθεί στα παρακάτω στάδια: 1. Συλλογή στοιχείων για την επικίνδυνη θέση. 2. Ανάλυση ατυχηµάτων. 3. Επί τόπου επίσκεψη. 4. Επιλογή βελτιωτικών επεµβάσεων. Τα αποτελέσµατα από κάθε ένα από τα παραπάνω στάδια κατά κανόνα συνδέονται στενά. Σε άλλες περιπτώσεις, κάποιο στάδιο της διαδικασίας µπορεί να εξαρτάται από τα προηγούµενα. Σε κάθε περίπτωση, για την αναγνώριση του προβλήµατος προτείνεται να πραγµατοποιούνται όλα τα στάδια της διαδικασίας, ακόµη και αν το πρόβληµα οδικής ασφάλειας φαίνεται να έχει ήδη εντοπιστεί από τα πρώτα στάδια της ανάλυσης. Για τη επιλογή των κατάλληλων επεµβάσεων, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου, καταγράφηκαν οι πιο συνηθισµένες επεµβάσεις οδικής ασφάλειας και παρατέθηκαν στοιχεία για τις περιπτώσεις στις οποίες ενδείκνυται η εφαρµογή τους, καθώς και για την αποτελεσµατικότητά τους, µε βάση τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία. Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της οδού τα οποία τροποποιούνται, οι επεµβάσεις διακρίνονται σε: επεµβάσεις σε γεωµετρικά χαρακτηριστικά της οδού και του οδικού περιβάλλοντος, κυκλοφοριακές παρεµβάσεις και επεµβάσεις για την αποτελεσµατικότερη πληροφόρηση των χρηστών της οδού. 3. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Για τον έλεγχο στην πράξη της προτεινόµενης µεθόδου προσδιορισµού επικίνδυνων θέσεων

5 και του πλαισίου επιλογής κατάλληλων βελτιωτικών επεµβάσεων, πραγµατοποιήθηκε δοκιµαστική εφαρµογή σε επιλεγµένο οδικό άξονα του υπεραστικού οδικού δικτύου της Ελλάδας. Για τον σκοπό αυτό επιλέχθηκε η Εθνική Οδός Άργος - Ναύπλιο - Λυγουριό - Παλαιά Επίδαυρος (Ε.Ο.υπ'αρίθµ.70), µήκους 37χλµ., η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα παλαιάς Εθνικής Οδού στην Ελλάδα και εξυπηρετεί αξιόλογο κυκλοφοριακό φόρτο, ειδικά στο τµήµα από την αρχή µέχρι περίπου 15χλµ. µετά το Ναύπλιο, και στην οποία δεν είχαν υλοποιηθεί σηµαντικές βελτιωτικές επεµβάσεις από το 2001 (αρχή περιόδου εξέτασης ατυχηµάτων) µέχρι τη διεξαγωγή της δοκιµαστικής εφαρµογής (Φεβρουάριος 2008). Η αρχή του οδικού τµήµατος (χλµ.0,0), σύµφωνα µε το Μητρώο Εθνικών Οδών (ΕΣΥΕ, 1998), εντοπίζεται στο κέντρο του Άργους και το τέλος του (χλµ.37,0) στη διασταύρωση µε την Εθνική Οδό Ίσθµια - Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, κοντά στο Κέντρο Υγείας του οικισµού Λυγουριό. Από την ανάλυση εξαιρέθηκαν τα τµήµατα από χλµ.0,0 έως και χλµ.2,0 (τµήµα εντός της αστικής περιοχής του Άργους) και από χλµ.9,8 έως και χλµ.14,9 (τµήµα εντός της αστικής και περιαστικής περιοχής του Ναυπλίου), επειδή τα τµήµατα των εθνικών οδών µέσα σε πόλεις και οικισµούς έχουν σαφώς διαφορετικά κυκλοφοριακά και λειτουργικά χαρακτηριστικά και δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν στη διαδικασία για τον προσδιορισµό επικίνδυνων θέσεων στο υπεραστικό οδικό δίκτυο. Αναφορικά µε τα γενικά χαρακτηριστικά του υπό εξέταση οδικού τµήµατος, πρόκειται για οδό δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας χωρίς κεντρική διαχωριστική νησίδα, µε µία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση (πλάτους 3,50m ως 3,75m περίπου) και ασφαλτοστρωµένο έρεισµα µε πλάτος που κυµαίνεται κατά τµήµατα από 0,50m ως 1,50m περίπου. Στο πρώτο ήµισυ περίπου της οδού, η χάραξη είναι πεδινή, ως επί το πλείστον τεταµένη και χαρακτηρίζεται από ευθυγραµµίες µεγάλου µήκους. Στο υπόλοιπο τµήµα, από τον οικισµό Πυργιώτικα µέχρι το τέλος, η χάραξη είναι ορεινή µε αρκετές οριζοντιογραφικές καµπύλες µικρής ακτίνας και έντονες υψοµετρικές διακυµάνσεις. Ειδικά στο πρώτο, πεδινό τµήµα της οδού, συµβάλλουν στην Ε.Ο. πλήθος καθέτων οδών, τόσο ασφαλτοστρωµένες συλλεκτήριες οδοί όσο και τοπικές αγροτικές οδοί, µε ανεπαρκή ορατότητα στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Το αναγραφόµενο όριο ταχύτητας στα τµήµατα εκτός κατοικηµένων περιοχών είναι 50χλµ/ώρα. Οι χρήσεις γης εκατέρωθεν της οδού ποικίλλουν σηµαντικά. Το πρώτο ήµισυ περίπου της χάραξης διέρχεται από περισσότερο αναπτυγµένες περιοχές και (στα προαναφερθέντα υπεραστικά τµήµατα) συναντώνται εξίσου γεωργικές χρήσεις, εµπορικές χρήσεις αλλά και µεµονωµένες κατοικίες ή χέρσα τµήµατα. Aπό τον οικισµό Πυργιώτικα µέχρι το τέλος του εξεταζόµενου οδικού τµήµατος κυριαρχούν οι γεωργικές χρήσεις, καθώς και ορισµένες ανεκµετάλλευτες δασικές εκτάσεις. 4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4.1 Συλλογή Στοιχείων - Εντοπισµός Επικίνδυνων Θέσεων Τα στοιχεία ατυχηµάτων που σηµειώθηκαν στη συγκεκριµένη εθνική οδό κατά την περίοδο συλλέχθηκαν από τη βάση δεδοµένων ατυχηµάτων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Στους Πίνακες 1 και 2 παρουσιάζεται το σύνολο των νεκρών και των ατυχηµάτων που καταγράφηκαν σε κάθε θέση του εξεταζόµενου τµήµατος της οδού (χλµ.2,0-9,7 και 15,0-37,0) κατά την πενταετία

6 Πίνακας 1: Σύνολο νεκρών στο εξεταζόµενο οδικό τµήµα ( ) Χ.Θ. 2,3 4,0 5,0 16,0 19,5 Πλήθος νεκρών Πίνακας 2: Σύνολο ατυχηµάτων στο εξεταζόµενο οδικό τµήµα ( ) Χ.Θ. 2,0 2,3 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3,5 3,9 4,0 4,7 5,0 5,3 6,0 7,0 7,8 Ατυχ Χ.Θ. 8,0 8,3 8,5 9 9,1 9,5 15,0 15,5 16,0 16,1 16,9 17,9 18,0 18,2 18,5 19,2 Ατυχ Χ.Θ. 19,3 19,5 22,0 25,0 25,8 28,5 28,8 29,5 30,5 32,0 33,1 34,5 35,0 36,0 36,5 37,0 Ατυχ Με εφαρµογή της µεθόδου Poisson για επίπεδο εµπιστοσύνης 99%, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, το κρίσιµο όριο ατυχηµάτων υπολογίσθηκε ίσο µε 3 ατυχήµατα/χλµ και το κρίσιµο όριο νεκρών ίσο µε 1 νεκρό/χλµ. Κατά τον εντοπισµό των επικίνδυνων θέσεων χρησιµοποιήθηκε ως ελάχιστη υποδιαίρεση του µήκους της οδού το ένα χιλιόµετρο όπως είχε χρησιµοποιηθεί και για τον υπολογισµό των κρισίµων ορίων. Το εξεταζόµενο τµήµα της οδού χωρίστηκε σε επιµέρους τµήµατα µήκους ενός χιλιοµέτρου και διερευνήθηκε αν ο αριθµός των ατυχηµάτων και των νεκρών που σηµειώθηκαν σε καθένα από αυτά κατά την πενταετία , ξεπερνά το αντίστοιχο κρίσιµο όριο. Στόχος της διαδικασίας διαίρεσης της οδού σε τµήµατα µήκους ενός χιλιοµέτρου είναι ο αδρός προσδιορισµός των επικίνδυνων θέσεων. Ακριβέστερος προσδιορισµός γίνεται σε επόµενο στάδιο µε την αξιοποίηση των στοιχείων που προκύπτουν κατά την επιτόπια έρευνα. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι επικίνδυνες θέσεις που προέκυψαν µε την εφαρµογή της προαναφερθείσας διαδικασίας. Πίνακας 3: Επικίνδυνες θέσεις στο εξεταζόµενο οδικό τµήµα Χ.Θ. (από - έως) 2,0-2,4 2,5-5,4 7,5-8,4 15,5-16,4 19,5-20,4 Σύνολο: 5 θέσεις Πλήθος ατυχηµάτων Πλήθος νεκρών Οι τέσσερις πρώτες θέσεις προκύπτουν µε βάση το κριτήριο του αριθµού των ατυχηµάτων και η πέµπτη µε βάση το κριτήριο του αριθµού των νεκρών (στη δεύτερη θέση ικανοποιούνται και τα δύο κριτήρια). Επισηµαίνεται ότι ως µήκος της πρώτης θέσης θεωρείται τµήµα µισού χιλιοµέτρου, από χλµ.2,0 έως 2,4, λόγω της γειτνίασης µε το αστικό τµήµα της οδού εντός του Άργους στο οποίο έχουν καταγραφεί τρία ατυχήµατα (κατά την πενταετία ) µε έναν νεκρό. Εποµένως, η θέση αυτή χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνη, αφού συγκεντρώνει έξι ατυχήµατα ανά χιλιόµετρο. Επιπλέον, προκύπτουν ως επικίδυνες θέσεις τα τµήµατα από χλµ.2,5 ως χλµ.3,4, από χλµ.3,5 ως χλµ.4,4 και από χλµ.4,5 ως χλµ.5,4, όπου έχουν καταγραφεί συνολικά 21 ατυχήµατα κατά την πενταετία , µε 4 νεκρούς. Επειδή όµως µε βάση και τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά την

7 επιτόπου επίσκεψη, από τα αρµόδια τµήµατα Τροχαίας κ.λπ., δεν εντοπίζεται συγκεκριµένη επικίνδυνη θέση και τα εντοπισθέντα προβλήµατα οδικής ασφάλειας εκτείνονται σε σηµαντικό µήκος της οδού, τα παραπάνω τρία χιλιόµετρα αντιµετωπίστηκαν ως µια ενιαία επικίνδυνη θέση - τµήµα, στην οποία έχουν καταγραφεί επτά ατυχήµατα ανά χιλιόµετρο κατά την πενταετία Ανάλυση Στοιχείων Ατυχηµάτων στις Επικίνδυνες Θέσεις Για τις παραπάνω θέσεις αναλύθηκαν τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στα αντίστοιχα ΟΤΑ και συγκεντρώθηκαν πληροφορίες που αφορούν: στη σοβαρότητα του ατυχήµατος στις συνθήκες φωτισµού υπό τις οποίες σηµειώθηκε το ατύχηµα στις καιρικές συνθήκες υπό τις οποίες σηµειώθηκε το ατύχηµα στην κατάσταση του οδοστρώµατος στον τύπο του ατυχήµατος στα χαρακτηριστικά των παθόντων (κατηγορία, φύλο, ηλικία) στον τύπο των εµπλεκοµένων οχηµάτων σε κάθε ατύχηµα. Επισηµαίνεται ότι στοιχεία που περιλαµβάνονται στο ΟΤΑ και αφορούν στη διατοµή και στη γεωµετρία της οδού επιλέχθηκε να συλλεχθούν κατά την επιτόπια έρευνα καθώς έχει διαπιστωθεί ότι συχνά γίνεται εσφαλµένη καταχώρησή τους (π.χ. για την ίδια Χ.Θ. η οδός άλλοτε παρουσιάζεται να έχει κεντρική νησίδα και άλλοτε όχι, η εκτίµηση για το πλάτος οδοστρώµατος διαφέρει σηµαντικά κ.λπ.). 4.3 Παράγοντες Αυξηµένης Επικινδυνότητας - Επιλογή Βελτιωτικών Επεµβάσεων Για τον προσδιορισµό των παραγόντων στους οποίους εκτιµάται ότι οφείλεται η αυξηµένη επικινδυνότητα κάθε θέσης αξιοποιήθηκαν τόσο τα στοιχεία των ατυχηµάτων όσο και φωτογραφίες, σκαριφήµατα, διαπιστώσεις και συµπεράσµατα από την επιτόπου επίσκεψη στις εντοπισθείσες θέσεις. Αξιοποιήθηκαν επίσης οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τα αρµόδια αστυνοµικά τµήµατα Τροχαίας (τµήµατα Τροχαίας Άργους και Ναυπλίου) καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ήταν δυνατόν να συλλεχθεί για τις επικίνδυνες θέσεις (π.χ. αεροφωτογραφίες της περιοχής, διαγράµµατα ατυχηµάτων κ.λπ.) Θέση 1η: Είσοδος χολικού συγκροτήµατος (χλµ.2,3) Είσοδος σχολικού συγκροτήµατος 6,00 ~70m Περίφραξη σχολικού συγκροτήµατος 1,25 ~7,00 Στάση λεωφορείου µε στέγαστρο Στύλοι οδοφωτισµού Μη σηµατοδοτούµενη διάβαση πεζών Προς 'Αργος 3,75 ιαγράµµιση µε διπλή διαχωριστική γραµµή και ανακλαστήρες οδοστρώµατος 3,75 E.O. 70 Προς Ναύπλιο 1,25 ~1.50 ~7,80 Στάση λεωφορείου χωρίς στέγαστρο Στύλοι οδοφωτισµού Σχήµα 1: Σκαρίφηµα της περιοχής εισόδου του σχολικού συγκροτήµατος ~80m

8 Σχήµα 2: Φωτογραφία της περιοχής εισόδου του σχολικού συγκροτήµατος - κατεύθυνση φωτογράφισης προς Άργος Σχήµα 3: Φωτογραφία της περιοχής εισόδου του σχολικού συγκροτήµατος - κατεύθυνση φωτογράφισης προς Ναύπλιο Παράγοντες αυξηµένης επικινδυνότητας: 1. Η διαµόρφωση της οδού (κυρίως όσον αφορά στη διατοµή) είναι ανεπαρκής για την εξυπηρέτηση του υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου, ειδικά αν ληφθεί υπόψη και το µεγάλο ποσοστό βαρέων οχηµάτων. Συχνά παρατηρούνται συγκεντρώσεις οχηµάτων πίσω από βαρέα οχήµατα και οι οδηγοί πραγµατοποιούν ελιγµούς προσπέρασης παρά τη σχετική απαγόρευση. Επιπλέον, η µεγάλου µήκους ευθυγραµµία ευνοεί την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων (σε ώρες χαµηλού κυκλοφοριακού φόρτου) παρά το όριο ταχύτητας των 50χλµ/ώρα. 2. Στο τµήµα αυτό, παρά τη συνεχή ύπαρξη εµποδίων, κυρίως στα δεξιά της οδού, δεν έχει τοποθετηθεί στηθαίο ασφαλείας, µε αποτέλεσµα, σε περίπτωση εκτροπής από την οδό, οι πιθανότητες σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου να είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. 3. Στην περιοχή της εισόδου του σχολικού συγκροτήµατος (σύµφωνα και µε τα στοιχεία που συνελέγησαν από το τµήµα Τροχαίας Άργους) παρατηρείται αυξηµένος αριθµός αναστροφών και αριστερών στροφών. 4. Οι διαπλατύνσεις που έχουν κατασκευαστεί για την εξυπηρέτηση της στάσης λεωφορείων εµφανίζουν προβλήµατα. Συγκεκριµένα, η χρήση της δεξιά διαπλάτυνσης δυσχεραίνεται από την τοποθέτηση των στύλων οδοφωτισµού επί του οδοστρώµατος και όχι στο έρεισµα, ενώ η αριστερή διαπλάτυνση χρησιµοποιείται και για στάθµευση οχηµάτων. 5. Η ύπαρξη της (µη σηµατοδοτούµενης) διάβασης πεζών δεν γίνεται εγκαίρως αντιληπτή από τους οδηγούς, οι οποίοι έχουν την εντύπωση ότι κινούνται σε υπεραστική οδό.

9 Επιλογή βελτιωτικών επεµβάσεων Για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας εκτιµήθηκε ότι θα πρέπει οι λειτουργίες που είναι ασύµβατες µε τον χαρακτήρα σύνδεσης (υπεραστικό - περιαστικό χαρακτήρα) της οδού, όπως π.χ. η στάση λεωφορείων και επιβίβαση - αποβίβαση επιβατών, η στάθµευση, οι αναστροφές κ.λπ., να πραγµατοποιούνται εκτός οδού. Για τον λόγο αυτό προτάθηκε η κατασκευή τρισκελούς ισόπεδου κόµβου για την είσοδο στο σχολικό συγκρότηµα, µε πρόσθετη λωρίδα αναµονής για αριστερή στροφή, κρασπεδωµένες νησίδες, σύστηµα επενεργούµενης φωτεινής σηµατοδότησης (λόγω του αυξηµένου κυκλοφοριακού φόρτου) και κατάλληλη διαµόρφωση χώρων για την οργανωµένη στάθµευση οχηµάτων (π.χ. του διδακτικού προσωπικού). Σε περίπτωση που η παραπάνω τελική λύση δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί άµεσα, ως λύση άµεσης εφαρµογής προτάθηκε η εγκατάσταση συστήµατος φωτεινής σηµατοδότησης στη διάβαση πεζών καθώς και κατάλληλης σήµανσης (πινακίδες αναγγελίας κινδύνου Κ-15 και Κ-16), ενισχυόµενης µε εγκάρσιες ζώνες από ανακλαστήρες επιφάνειας κυκλοφορίας ή ταινίες ακουστικής προειδοποίησης, µε στόχο να ειδοποιούνται εγκαίρως οι διερχόµενοι οδηγοί για την ύπαρξη της διάβασης πεζών και να µειώνουν ταχύτητα. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει επίσης να µετατοπιστούν οι στύλοι οδοφωτισµού που δυσχεραίνουν τη χρήση της διαπλάτυνσης για στάση λεωφορείου στη δεξιά πλευρά της οδού, και να εφαρµοστεί η απαγόρευση στάθµευσης και στην αριστερή διαπλάτυνση Θέση 2η: Ευθυγραµµία µεγάλου µήκους (χλµ.2,5 έως 5,4) Σχήµα 4: Τυπική άποψη της ευθυγραµµίας (χλµ.3,5) - κατεύθυνση φωτογράφισης προς Άργος Παράγοντες αυξηµένης επικινδυνότητας: 1. Η διαµόρφωση της οδού (κυρίως όσον αφορά στη διατοµή) είναι ανεπαρκής για την εξυπηρέτηση του υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου, ειδικά αν ληφθεί υπόψη και το µεγάλο ποσοστό βαρέων οχηµάτων. Συχνά παρατηρούνται συγκεντρώσεις οχηµάτων πίσω από βαρέα οχήµατα και οι οδηγοί πραγµατοποιούν ελιγµούς προσπέρασης παρά τη σχετική απαγόρευση. Επιπλέον, η µεγάλου µήκους ευθυγραµµία ευνοεί την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων (σε ώρες χαµηλού κυκλοφοριακού φόρτου) παρά το όριο ταχύτητας των 50χλµ/ώρα. 2. Στο τµήµα αυτό υπάρχουν συχνές ισόπεδες διασταυρώσεις µε τοπικές οδούς, στις οποίες είτε δεν επιτρέπονται οι αριστερές στροφές (όµως η απαγόρευση παραβιάζεται συστηµατικά) είτε, σε αυτές που επιτρέπονται, δεν υπάρχει πρόσθετη λωρίδα αναµονής. Επιπλέον, στην πλειοψηφία των εγκάρσιων αυτών οδών δεν διατίθεται το απαιτούµενο εύρος (τρίγωνο) ορατότητας. 3. Περαιτέρω υποβάθµιση της οδικής ασφάλειας προκαλούν οι συνδέσεις εµπορικών δραστηριοτήτων απ' ευθείας στην οδό, χωρίς κατάλληλη διαρρύθµιση της κυκλοφοριακής σύνδεσης. Από τους παρακείµενους χώρους στάθµευσης εισέρχονται και εξέρχονται οχήµατα ανεξέλεγκτα, γεγονός που δεν είναι συµβατό µε τον υπεραστικό χαρακτήρα της οδού. 4. Στο τµήµα αυτό, παρά τη συνεχή ύπαρξη εµποδίων, κυρίως στα δεξιά της οδού (σειρά

10 0,50 από µεγάλα δέντρα και πίσω από αυτά σιδηροδροµική γραµµή παράλληλα µε την οδό), δεν έχει τοποθετηθεί στηθαίο ασφαλείας, µε αποτέλεσµα, σε περίπτωση εκτροπής από την οδό, οι πιθανότητες σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου να είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Επιλογή βελτιωτικών επεµβάσεων Για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο υπόψη τµήµα θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η µορφή της οδού είναι συµβατή µε τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της. Η υφιστάµενη δίιχνη διατοµή µε ενιαίο οδόστρωµα δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση του υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου (ειδικά αν ληφθεί υπόψη το µεγάλο ποσοστό βαρέων οχηµάτων). Επιπλέον, η οδός εξυπηρετεί τόσο ανάγκες σύνδεσης (υπεραστική σύνδεση σηµαντικών πόλεων) όσο και πρόσβασης (στο δίκτυο τοπικών αγροτικών οδών και στους χώρους στάθµευσης σε επαφή µε την οδό). Οι προτεινόµενες βελτιωτικές επεµβάσεις θα πρέπει να αναφέρονται σε συνολική βελτίωση της οδού σε όλο το τµήµα από Άργος µέχρι Ναύπλιο, επειδή ενδεχόµενη τοπική υλοποίησή τους θα οξύνει το πρόβληµα, τόσο εξαιτίας του φαινοµένου µετανάστευσης των ατυχηµάτων, όσο και εξαιτίας της αναµενόµενης εµπορικής ανάπτυξης και της υπόλοιπης περιοχής σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Για τον λόγο αυτό θεωρείται απαραίτητη η σύνταξη µελέτης για τη βελτίωση - διαπλάτυνση της οδού σε όλο το τµήµα από το Άργος µέχρι το Ναύπλιο, µε διατοµή µε δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση (για την αποτελεσµατική εξυπηρέτηση του υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου) και κρασπεδωµένη κεντρική νησίδα (τόσο για τον διαχωρισµό των κατευθύνσεων κυκλοφορίας όσο και για την αποτροπή των αριστερών στροφών εκτός επιλεγµένων ισόπεδων κόµβων). Θα πρέπει να προβλεφθεί µικρός αριθµός ισόπεδων κόµβων µε τις κυριότερες από τις εγκάρσιες οδούς (µε πρόσθετη λωρίδα αναµονής για αριστερή στροφή), ενώ θα ήταν σκόπιµο (λαµβάνοντας υπόψη και την εκτιµώµενη µελλοντική ανάπτυξη της περιοχής) να κατασκευαστεί παράπλευρη οδός στην αριστερή πλευρά της Ε.Ο. για την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών Θέση 3η: Ισόπεδος κόµβος προς Κόρινθο-Νεµέα (χλµ.7,8) 4,00 4,00 Προς Νεµέα, Κόρινθο Ασφαλτοστρωµένο έρεισµα Ανασφάλτωτο έρεισµα Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης Αρχαίας Τίρυνθας Χώµα ~1,25 Οπωροφόρα δένδρα Στύλος ΟΤΕ - οδοφωτισµού 1,25 Μαντρότοιχος αρχαιολογικού χώρου ~2,00 ~1,70 Πεζοδρόµιο Προς 'Αργος 3,75 3,75 E.O. 70 3,75 1,25 3,75 1,25 Προς Ναύπλιο Άργος Ναύπλιο Σχήµα 5: Σκαρίφηµα της περιοχής του ισόπεδου κόµβου προς Κόρινθο Νεµέα

11 Σχήµα 6: Φωτογραφία του κόµβου από την οδό προς Κόρινθο - Νεµέα, µε εµφανή την προβληµατική λειτουργία του Σχήµα 7: Φωτογραφία του κόµβου από την Ε.Ο κατεύθυνση φωτογράφισης προς Άργος Παράγοντες αυξηµένης επικινδυνότητας: 1. Η διαµόρφωση του ισόπεδου κόµβου είναι ανεπαρκής (βλ. και Σχήµα 5). Εξαιτίας της πλήρους έλλειψης νησίδων στην κύρια οδό και της έλλειψης αρκετών πληροφοριακών πινακίδων που προβλέπονται σε ισόπεδους κόµβους στο εθνικό οδικό δίκτυο, η ύπαρξη του κόµβου δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή και οι οδηγοί που κινούνται επί της κύριας οδού συχνά αιφνιδιάζονται. Επιπλέον, δεν προβλέπεται πρόσθετη λωρίδα για αριστερή στροφή στην κύρια οδό και δεν υπάρχει λωρίδα επιβράδυνσης για δεξιά στροφή (ή taper στη δεξιά οριογραµµή εξόδου από την κύρια οδό), µε αποτέλεσµα τα στρέφοντα οχήµατα να επιβραδύνουν και (προκειµένου για την αριστερή στροφή) να αναµένουν πάνω στις λωρίδες διερχόµενης κυκλοφορίας. Αναφορικά µε τη δευτερεύουσα οδό, η έλλειψη τριγωνικής νησίδας και νησίδας τύπου σταγόνας αποκλείει την αποτελεσµατική καθοδήγηση των οχηµάτων και επιτρέπει την άναρχη λειτουργία του κόµβου. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν είναι συµβατά µε τον αυξηµένο κυκλοφοριακό φόρτο που εξυπηρετείται µέσω του συγκεκριµένου ισόπεδου κόµβου. 2. Σύµφωνα µε τη µακροσκοπική εξέταση της περιοχής του ισόπεδου κόµβου κατά την επιτόπου επίσκεψη, η ύπαρξη αγρού µε πυκνά οπωροφόρα δέντρα στα δεξιά και ο µαντρότοιχος σηµαντικού ύψους καθώς και τα κυπαρίσσια που φύονται στο πεζοδρόµιο µπροστά από τον αρχαιολογικό χώρο, συνιστούν σηµαντικά εµπόδια ορατότητας µε αποτέλεσµα να µην διατίθενται τα απαιτούµενα τρίγωνα ορατότητας, όπως προβλέπονται στις σχετικές προδιαγραφές οδοποιίας. 3. Η πληροφοριακή σήµανση του ισόπεδου κόµβου είναι ελλιπής. Συγκεκριµένα, αρκετές από τις πληροφοριακές πινακίδες που απαιτούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία δεν έχουν τοποθετηθεί, τόσο στην κύρια οδό όσο και στη δευτερεύουσα οδό, µε αποτέλεσµα να επιτείνεται η δυσκολία εντοπισµού της ύπαρξης του ισόπεδου κόµβου από τα οχήµατα που κινούνται στην κύρια οδό. 4. Τα παραπάνω προβλήµατα οξύνονται και από την ανεπαρκή αντιολισθηρότητα του

12 οδοστρώµατος, όπως εκτιµήθηκε µακροσκοπικά κατά την επιτόπου επίσκεψη. Επιλογή βελτιωτικών επεµβάσεων Με βάση τα παραπάνω, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην υπόψη επικίνδυνη θέση προτάθηκε η αναδιαµόρφωση - βελτίωση του ισόπεδου κόµβου, σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές, µε πρόβλεψη νησίδας τύπου σταγόνας και τριγωνικής νησίδας στη δευτερεύουσα οδό, καθώς και κεντρικής νησίδας µε πρόσθετη λωρίδα αναµονής για αριστερή στροφή στην κύρια οδό. Ανάλογα µε τον κυκλοφοριακό φόρτο (και κατόπιν διενέργειας µετρήσεων κυκλοφορίας) ενδέχεται να απαιτείται η εγκατάσταση συστήµατος φωτεινής σηµατοδότησης στον κόµβο Θέση 4η: χλµ.15,5 έως 16,4 Προς Εργοστάσιο Ανασφάλτωτη αγροτική οδός 4,50 ιαµόρφωση νησίδας µε τεµάχια κρασπέδων από σκυρόδεµα Περιοχή βλάβης στο οδόστρωµα Πινακίδες και στύλος πεσµένα στο έδαφος Αγρός χλµ. 16,3 Προς Ναύπλιο E.O. 70 ~0,75 ~3,75 Προς Λυγουριό ~3,75 ~0,75 ~1,50 Αγρός Νησίδα φυτικών Πρατήριο Βενζίνης Σχήµα 8: Σκαρίφηµα της επικίνδυνης θέσης στο τµήµα από χλµ.15,5 έως 16,4 Κατοικία Ασφαλτοστρωµένη τοπική οδός Παράγοντες αυξηµένης επικινδυνότητας: 1. Στην αυξηµένη συχνότητα ατυχηµάτων εκτιµάται ότι συµβάλλει η ύπαρξη και λειτουργία του πρατηρίου βενζίνης στο εξωτερικό της καµπύλης. Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία (Άρθρο 4 Π..118 ΦΕΚ.119/ ), για κυκλοφοριακή σύνδεση πρατηρίου βενζίνης στο τριτεύον εθνικό δίκτυο (όπου θεωρείται ότι ανήκει η υπό εξέταση οδός εφόσον δεν περιλαµβάνεται στις υπόλοιπες κατηγορίες εθνικού δικτύου της απόφασης ΜΕΟ/ε/Ο/1308/ ) απαιτείται ελάχιστη απόσταση ορατότητας στην είσοδο και έξοδο του πρατηρίου 150µ. Επισηµαίνεται ότι η απόσταση αυτή υπερκαλύπτει το απαιτούµενο µήκος ορατότητας για στάση (σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ, για ταχύτητα V 85 = 60χλµ/ώρα και µηδενική κατά µήκος κλίση το απαιτούµενο µήκος ορατότητας για στάση είναι περίπου 65µ). Οι παραπάνω αποστάσεις ορατότητας σύµφωνα µε µακροσκοπικό έλεγχο επί κατάλληλα συνορθωµένης αεροφωτογραφίας φαίνεται να διατίθενται και προς τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, η ύπαρξη όµως του πρατηρίου και η συχνή είσοδος - έξοδος οχηµάτων δηµιουργεί πρόσθετες κυκλοφοριακές εµπλοκές που αναµένεται ότι έχουν επίδραση στη συχνότητα ατυχηµάτων. 2. Επιπλέον παράγοντας αυξηµένης επικινδυνότητας της παραπάνω θέσης είναι η διαµόρφωση του κόµβου σύνδεσης της οδού πρόσβασης στο εργοστάσιο. Κατά τον γεωµετρικό σχεδιασµό του κόµβου δεν έχουν τηρηθεί οι στοιχειώδεις αρχές σχεδιασµού κόµβων και η κατασκευή της νησίδας είναι ανεπαρκής (δεν έχει κατασκευαστεί κρασπεδωµένη τριγωνική νησίδα µε πλακόστρωση ή φυτικά, αλλά έχουν τοποθετηθεί προκατασκευασµένα τεµάχια από σκυρόδεµα πάνω στο ασφαλτικό οδόστρωµα, χωρίς καν κονίαµα). Η ύπαρξη του κόµβου δεν γίνεται αντιληπτή από τους διερχόµενους οδηγούς, τόσο λόγω της θέσης του στο εσωτερικό της καµπύλης, όσο και λόγω της πλήρους απουσίας σχετικής σήµανσης (βλ. και στη συνέχεια). Επιπλέον, υπάρχει σηµαντική βλάβη στο οδόστρωµα στον κλάδο εξόδου από την Ε.Ο.

13 3. Η ύπαρξη της οριζοντιογραφικής καµπύλης δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή από τους οδηγούς που κινούνται µε κατεύθυνση προς Ναύπλιο, κι αυτό γιατί η δεντροστοιχία στα αριστερά της καµπύλης συγχέεται οπτικά µε µεµονωµένα δέντρα στα δεξιά της οδού και δηµιουργείται η εντύπωση ότι η οδός συνεχίζει ευθύγραµµα. 4. Τέλος, επισηµαίνεται η ανεπάρκεια της σήµανσης και της ασφάλισης στην υπόψη θέση. Επιλογή βελτιωτικών επεµβάσεων Με βάση τα παραπάνω, και λαµβάνοντας υπόψη ότι η µετάθεση της κυκλοφοριακής σύνδεσης του εργοστασίου δεν θεωρείται εφικτή, προτάθηκε η αναδιαµόρφωση του κόµβου κυκλοφοριακής σύνδεσης του εργοστασίου και η συµπλήρωση της σήµανσης στην περιοχή της επικίνδυνης θέσης. Συγκεκριµένα, ο κόµβος σύνδεσης του εργοστασίου θα πρέπει να διαµορφωθεί σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας ότι διατίθενται τα απαιτούµενα τρίγωνα ορατότητας για την έξοδο των οχηµάτων. Αναφορικά µε τις επεµβάσεις στη σήµανση, προτάθηκε η τοποθέτηση κατάλληλων πινακίδων για: την προειδοποίηση των οδηγών για την ύπαρξη και λειτουργία του πρατηρίου υγρών καυσίµων την προειδοποίηση των οδηγών για την ύπαρξη του κόµβου κυκλοφοριακής σύνδεσης του εργοστασίου την απαγόρευση των αριστερά στροφών προς / από το πρατήριο υγρών καυσίµων την κυκλοφοριακή σύνδεση του εργοστασίου και τις εγκάρσιες τοπικές οδούς στην περιοχή την αναγγελία κινδύνου για την ύπαρξη της οριζοντιογραφικής καµπύλης. Αναγκαία θεωρείται επίσης η συντήρηση της οριζόντιας σήµανσης (διαγράµµιση) και η προστασία των χρηστών της οδού από µεµονωµένα πλευρικά εµπόδια (µαντρότοιχοι, δέντρα κ.λπ.), είτε µε κοπή των δέντρων είτε µε κατάλληλα τοποθετηµένα στηθαία ασφαλείας. Τέλος, θεωρείται απαραίτητη η συντήρηση του οδοστρώµατος στην περιοχή, που αφορά τόσο στην επισκευή τοπικών βλαβών, όσο και στη διάστρωση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας µε επαρκή αντιολισθητικά χαρακτηριστικά Θέση 5η: χλµ.19,5 περίπου Μονόροφο ερειπωµένο κτίσµα Παλαιό τµήµα οδού (διατηρείται για τοπική εξυπηρέτηση) ~2,00 ~3,75 ~3,75 ~2,00 Προς Λυγουριό Εικονοστάσια χλµ. 19,8 χλµ. 19,5 E.O. 70 Μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας Προς Ναύπλιο 0,50 χλµ. 19,0 ~3,50 ~3,50 0,50 Σχήµα 9: Σκαρίφηµα της επικίνδυνης θέσης στο τµήµα από χλµ.19,5 έως 20,4

14 Σχήµα 10: Φωτογραφία προσέγγισης στην επικίνδυνη θέση (χλµ.19,0) - κατεύθυνση φωτογράφισης προς Λυγουριό Σχήµα 11: Φωτογραφία στο χλµ.19,5 - κατεύθυνση φωτογράφισης προς Λυγουριό Σχήµα 12: Λεπτοµέρεια της καµπύλης στο χλµ.19,5 - κατεύθυνση φωτογράφισης προς Λυγουριό Παράγοντες αυξηµένης επικινδυνότητας: 1. Στη θέση αυτή εντοπίζεται συνδυασµός της οριζοντιογραφικής καµπύλης µε κύρτωµα στη µηκοτοµή (βλ. και Σχήµα 10), ο οποίος δυσχεραίνει την αναγνώριση της πορείας της χάραξης από τους οδηγούς καθώς και την εκτίµηση της οριζοντιογραφικής καµπυλότητας. Το πρόβληµα εκτιµάται ότι είναι εντονότερο κατά τη νύχτα, λαµβάνοντας υπόψη ότι η οδός δεν ηλεκτροφωτίζεται. 2. Η µεταβολή στις διαστάσεις της διατοµής στο παραπάνω τµήµα µε την έντονη οριζοντιογραφική καµπυλότητα επίσης εκτιµάται ότι επιδρά δυσµενώς στην οδική ασφάλεια, ειδικά για τα οχήµατα που κινούνται στην κατεύθυνση προς Ναύπλιο (για τα οποία το πλάτος της διατοµής ελαττώνεται). Επιπλέον, στο τµήµα από χλµ.19,3 µέχρι χλµ.19,6, οι οδηγοί, προερχόµενοι από τµήµα µεγάλου µήκους, χωρίς άλλη δυνατότητα προσπέρασης λόγω στενής διατοµής, εκµεταλλεύονται το ιδιαίτερα µεγάλο πλάτος του ερείσµατος για ελιγµούς προσπέρασης, παρά την οριζοντιογραφική καµπυλότητα. 3. Στη θέση αυτή, παλαιό τµήµα της οδού έχει διατηρηθεί και λειτουργεί ως οδός τοπικής εξυπηρέτησης. Λαµβάνοντας υπόψη και την ανεπάρκεια της σήµανσης, υπάρχει κίνδυνος

15 παραπλάνησης των οδηγών αναφορικά µε την πορεία της χάραξης, ειδικά στο χλµ.19,5, στην κατεύθυνση προς Λυγουριό (βλ. και Σχήµα 11). 4. Η σήµανση και η ασφάλιση στην υπό εξέταση θέση είναι ανεπαρκείς. εν υπάρχουν πινακίδες για την επισήµανση της πορείας της χάραξης στη θέση διαχωρισµού - συµβολής του παλαιού τµήµατος της οδού, καθώς και ρυθµιστικές πινακίδες απαγόρευσης των αριστερών στροφών προς αυτό. Επίσης, δεν έχουν τοποθετηθεί στηθαία ασφαλείας σε όλα τα τµήµατα όπου αυτά είναι απαραίτητα. 5. Τέλος, υπάρχει κίνδυνος εισόδου υλικού από το πρανές ορύγµατος στο οδόστρωµα στο τµήµα από χλµ.19,5 µέχρι χλµ.19,6 (βλ. και Σχήµα 12). Λαµβάνοντας υπόψη και την οριζοντιογραφική καµπυλότητα, το γεγονός αυτό αποτελεί παράγοντα αύξησης της πιθανότητας ατυχηµάτων. Στο τµήµα αυτό επισηµαίνεται επίσης η έλλειψη συστήµατος αποχέτευσης οµβρίων για τη συλλογή των υδάτων από το πρανές και το οδόστρωµα, µε αποτέλεσµα αυτά να ρέουν επιφανειακά στο οδόστρωµα. Επιλογή βελτιωτικών επεµβάσεων Στη θέση αυτή προτάθηκε ένα σύνολο βελτιωτικών επεµβάσεων, οι οποίες, λειτουργώντας συµπληρωµατικά µεταξύ τους, εκτιµάται ότι θα βελτιώσουν το επίπεδο οδικής ασφάλειας στην επικίνδυνη θέση. Προτάθηκε να εξεταστεί συνολικά η διαµόρφωση της διατοµής µε στόχο να αυξηθεί το µεταβατικό τµήµα κατά την αλλαγή του πλάτους της διατοµής (ώστε η µεταβολή να γίνεται βαθµιαία και να αποφεύγεται ο αιφνιδιασµός των οδηγών), να µειωθεί το πλάτος του ασφαλτοστρωµένου ερείσµατος στο τµήµα από χλµ.19,3 και µετά (ώστε να αποτρέπεται η χρήση του ως πρόσθετη λωρίδα κυκλοφορίας) και να εξασφαλιστεί δυνατότητα κατασκευής βραχοπαγίδας επαρκούς πλάτους στο τµήµα από χλµ.19,5 µέχρι χλµ.19,6 (για την αντιµετώπιση του κινδύνου εισόδου υλικών του πρανούς στο οδόστρωµα). Επιπλέον, στο ίδιο τµήµα να εξασφαλιστεί χώρος (µε µείωση του ασφαλτοστρωµένου ερείσµατος) για την κατασκευή τριγωνικού ρείθρου για τη συλλογή των οµβρίων υδάτων από το οδόστρωµα και το πρανές. Επίσης, προτάθηκε η µείωση του πλάτους του παλαιού τµήµατος της οδού στις θέσεις σύνδεσής του µε την Ε.Ο. και η κατάλληλη διαµόρφωση της σύνδεσης ώστε να αντιλαµβάνονται εύκολα οι οδηγοί ότι πρόκειται για τοπική οδό και να αναγνωρίζουν την πορεία της χάραξης. Προτάθηκε επίσης συµπλήρωση της κατακόρυφης σήµανσης µε κατάλληλες πινακίδες, συντήρηση της οριζόντιας διαγράµµισης και εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας σε όλες τις θέσεις όπου αυτό απαιτείται (π.χ. µπροστά από το ερειπωµένο κτίσµα - βλ. και Σχήµα 12). Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη ότι η αναγνωρισιµότητα της χάραξης είναι πιο δυσχερής κατά τη διάρκεια της νύχτας, προτάθηκε εγκατάσταση συστήµατος ηλεκτροφωτισµού στο τµήµα από χλµ.19,0 µέχρι χλµ.20,0, ή εναλλακτικά η τοποθέτηση ανακλαστήρων επιφάνειας κυκλοφορίας ("µάτια γάτας"), σε µικρές αποστάσεις, στον άξονα της οδού, καθώς και πυκνών οριοδεικτών µε ανακλαστικά στοιχεία (ή ανακλαστικά στοιχεία στα στηθαία ασφαλείας, όπου αυτά απαιτούνται), στις οριογραµµές της οδού. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με τη δοκιµαστική εφαρµογή που περιγράφηκε, διαπιστώθηκε η καταλληλότητα της µεθόδου για τον εντοπισµό επικίνδυνων θέσεων στο υπεραστικό οδικό δίκτυο της Ελλάδας, καθώς και του πλαισίου για την επιλογή επεµβάσεων οδικής ασφάλειας στις θέσεις που έχουν προσδιοριστεί ως επικίνδυνες. Εντοπίστηκαν αξιόπιστα οι επικίνδυνες θέσεις και επιβεβαιώθηκε ότι, σε κάθε θέση, το πρόβληµα της οδικής ασφάλειας δεν µπορεί συνήθως να

16 αποδοθεί σε έναν µόνο παράγοντα αλλά οφείλεται σε συνδυασµό οδικών και κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών, η ειδική µελέτη των οποίων µπορεί να οδηγήσει στην αντιµετώπιση των συγκεκριµένων προβληµάτων. Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί η δυνατότητα άµεσης εφαρµογής της για τον εντοπισµό επικίνδυνων θέσεων, αξιοποιώντας τα στοιχεία που ήδη εδώ και αρκετά χρόνια συλλέγονται και κωδικοποιούνται από την ΕΛΣΤΑΤ, το Υπουργείο ΥΜΕ Ι και άλλους σχετικούς µε το οδικό δίκτυο και τα οδικά ατυχήµατα φορείς και υπηρεσίες. Προσδιορίστηκαν επίσης οι καταλληλότερες επεµβάσεις τόσο στη γενική χάραξη της οδού και στη διευθέτηση της ροής των οχηµάτων στους διάφορους κλάδους των κόµβων όσο και στη βελτίωση του οδοστρώµατος, της οριζόντιας και της κατακόρυφης σήµανσης, της ασφάλισης, του ηλεκτροφωτισµού κ.λπ., µε βάση πλαίσιο επιλογής επεµβάσεων που βασίζεται σε διαδικασίες και µέτρα µε αποδεδειγµένη αποτελεσµατικότητα διεθνώς, λαµβάνοντας επιπλέον υπόψη τις Ελληνικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Το πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να εφαρµοστεί σε θέσεις που έχουν προκύψει είτε µε εφαρµογή Μεθόδων Προσδιορισµού Επικίνδυνων Θέσεων - IRS (διορθωτικές µέθοδοι), είτε µετά τη διενέργεια Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας - RSA σε υφιστάµενη οδό (Επιθεώρηση Οδικής Ασφάλειας RSI) (προληπτικές µέθοδοι). Όπως διατυπώνεται και στη σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission, 2008), για τη βελτίωση της ασφάλειας των οδικών υποδοµών απαιτείται ολοκληρωµένη προσπάθεια που θα στηρίζεται στον Προσδιορισµό Επικίνδυνων Θέσεων (IRS) όπου οι προσπάθειες αλλά και η διάθεση των περιορισµένων πόρων επικεντρώνονται στα σηµεία µε διαπιστωµένα προβλήµατα οδικής ασφάλειας. Επίσης, πρέπει να εφαρµόζεται ολοκληρωµένο πρόγραµµα Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας στις µελέτες των οδικών έργων (νέων έργων και βελτιώσεων υφιστάµενων) καθώς και σε υφιστάµενες οδούς (Επιθεώρηση Οδικής Ασφάλειας) του ιευρωπαϊκού ικτύου. Επισηµαίνεται τέλος, ότι για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των επεµβάσεων οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις, αλλά και όλων των µέτρων οδικής ασφάλειας γενικά, είναι απαραίτητη η εκπόνηση ειδικών ερευνών και µελετών υψηλής στάθµης, µε βάση διεθνώς παραδεκτές µεθόδους, η εφαρµογή των οποίων θα επιτρέψει τον προσδιορισµό της επιρροής ενός µέτρου ή µιας οµάδας µέτρων στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας µιας οδού ή µιας περιοχής. Είναι προφανές ότι η αποµόνωση της επιρροής κάθε µέτρου ξεχωριστά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας είναι µια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Μόνο η χρήση κατάλληλων επιστηµονικών µεθόδων σε συνδυασµό µε την επιλογή και αξιοποίηση κατάλληλων χρονοσειρών στοιχείων είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αξιόπιστα συµπεράσµατα. 6. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Ε.Μ.Π. (2008), Εφαρµογή Μεθόδων Προσδιορισµού Επικίνδυνων Θέσεων Καθώς και των Αναγκαίων Παρεµβάσεων στο Υπεραστικό Οδικό ίκτυο, Τεχνική Έκθεση, Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Αθήνα. 2. Ε.Σ.Υ.Ε. (1998), Μητρώο Εθνικών Οδών της Ελλάδος, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Αθήνα. 3. Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής ηµοκρατίας (2011), Προεδρικό ιάταγµα Υπ Αριθµ. 104: Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Νοεµβρίου 2008 για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδοµών, Τεύχος Πρώτο, Αρ.Φύλ. 237, 7 Νοεµβρίου Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής ηµοκρατίας (2006), Προεδρικό ιάταγµα Υπ Αριθµ. 118: Τροποποίηση του β.δ.465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων

17 εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων προ πρατηρίων κειµένων εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και κωµών ή εκτός κατοικηµένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των οδών» (Α150) και του π.δ.1224/1981 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων κειµένων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή κωµών ή εγκεκριµένων οικισµών ή εν γένει κατοικηµένων περιοχών» (Α'303) όπως τροποποιήθηκαν µε το π.δ.509/1984 (Α181), το π.δ.143/1989 «Τροποποίηση διατάξεων σχετικών µε όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων µετά των οδών» (Α'69), το π.δ.401/1993 (Α'170) και το π.δ.125/1992 (Α'56) «τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ.143/89 (Α'69)» και κατάργηση διατάξεων του π.δ.327/1992 (Α'163), Τεύχος Πρώτο, Αρ.Φύλ. 119, 16 Ιουνίου Κανελλαΐδης Γ. (2009), Σύγχρονες εξελίξεις στην πολιτική οδικής ασφάλειας διεθνώς και η εφαρµογή τους στην Ελλάδα, Κεντρική οµιλία, 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, Αθήνα ( ηµοσίευση στο ενηµ. δελτίο του ΣΕΣ Νο.170). 6. Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. (2006), Οδηγός Χιλιοµετρικών Αποστάσεων Οδικού ικτύου της Χώρας, ΥΠΕΧΩ Ε/ΓΓ Ε/ νση Οργάνωσης και Απλούστευσης ιαδικασιών/τµήµα Απλούστευσης ιαδικασιών και Παραγωγικότητας, Αθήνα. 7. Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. (2001), Οδηγίες Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΟΜΟΕ), Τεύχος 3: Χαράξεις (ΟΜΟΕ-Χ), ΓΓ Ε/ ΜΕΟ, Αθήνα. 8. Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. (1995), Κατάταξη Εθνικών Οδών Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης σε Βασικό (Πρωτεύον), ευτερεύον και Τριτεύον Εθνικό Οδικό ίκτυο, Απόφαση υπ αριθµ. ΜΕΟ/ε/ο/1308/ , Αθήνα. 9. AUSTROADS (2009), Guide to Road Safety Part 6: Road Safety Audit, Austroads Publication No. AGRS06/09, Australia. 10. AIPCR/PIARC (2003), Road Safety Manual, Recommendations from the World Road Association (PIARC), R2ute market, France. 11. AIPCR/PIARC (2007), Road Accident Investigation Guidelines for Road Engineers, World Road Association PIARC Technical Committee. 12. European Commission (2008), Directive on road infrastructure safety management, Directive 2008/96/EC, European Commission, Brussels. 13. Yannis G., Evgenikos P., Papadimitriou E. (2008), Best Practice for Cost-Effective Road Safety Infrastructure Investments, Conference of European Road Directors, Paris.

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο "ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ-

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. - φορέας υλοποίησης µελετητής Η παρούσα µελέτη αφορά τη βελτίωση τµηµάτων της επαρχιακής οδού Βέλου Στιµάγκα Νεµέα και πιο συγκεκριµένα των οδικών τµηµάτων : Νεµέα - Κούτσι και Κούτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 9 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 7 Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Ηµερίδα για την Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ στη XIO: Βραχυπρόθεσµες παρεµβάσεις χαµηλού κόστους στο Εθνικό Επαρχιακό Οδικό ίκτυο της Xίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Ηλιού Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Καθηγ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λεμονάκης Παναγιώτης Δρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 2 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 8 Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ «Μελέτες Εντοπισμού και Προτάσεων σε τμήματα και θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στους Άξονες Τρίπολη-Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μετά την απόφαση ΔΜΕΟ/ο/612 της 16-2-2011, με την οποία εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΜΕ Ι Ηµερίδα «Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή» Αθήνα, 6 Απριλίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Γ. Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Σ. Μαριδάκης Ε. Μπούρας Περίληψη Στα πλαίσια της φωτεινής σηµατοδότησης σε κόµβους, τόσο η διαµόρφωση άσο και η κατακόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ημερομηνία: Ώρα: Ελεγκτής: Γραμμή: Καταγραφή Υφιστάμενης Προσωρινή Μόνιμη στάση: Καιρικές συνθήκες: Κωδικός στάσης / στάση: Όνομα στάσης: Μεταφορά/Κατάργηση Υφιστάμενης Ίδρυση νέας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ»

«ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΛΚΟΥ «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ ΓΑΡΥΤΤΟΥ 24, ΤΚ 15343 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας.

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Συνδέει την κωμόπολη Αξιούπολη με το χωριό Φανός. Ο Φανός έπειτα συνδέεται με τα χωρία Σκρά και Πλαγία. Ο υφιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Ειδικά θέματα οδοποιίας Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Παναγιώτης Λεμονάκης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εισαγωγικά Ο καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ. Τροχαία Ατυχήµατα και Οδική Ασφάλεια

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ. Τροχαία Ατυχήµατα και Οδική Ασφάλεια 2 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Υ 2 0 0 8 Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Ηµερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης µε θέµα: Τροχαία Ατυχήµατα και Οδική Ασφάλεια Οµιλία: «Στατιστικά στοιχεία στην εξέλιξη των τροχαίων ατυχηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις 3D Πανοραμικές εικόνες και Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων 7.500 χιλιόμετρα 3D εικόνων 165.000

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου (ΕΛΠΑ) Εταιρεία Υποστήριξης Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΕΥΘΥΤΑ) Συµπόσιο Οδική Ασφάλεια και Τουρισµός 12 Μαΐου 2000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή στην Ελλάδα του Διαδραστικού Συστηματος Ασφαλούς Σχεδιασμού των Οδών (IHSDM)

Εφαρμογή στην Ελλάδα του Διαδραστικού Συστηματος Ασφαλούς Σχεδιασμού των Οδών (IHSDM) Εφαρμογή στην Ελλάδα του Διαδραστικού Συστηματος Ασφαλούς Σχεδιασμού των Οδών (IHSDM) Application of the Interactive Highway Safety Design Model (IHSDM) in Greece ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΠΑΣΤΑ, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ Σεπτέµβριος 2012 K:\N1800b\cons\tefxi\MAPS.doc Ν1800b/4961 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Παράρτημα 2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Δεκτά αποδεικτικά μέσα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16.20» 36.000.000 Ευρώ εκέµβριος 2010 K:\NR1610-1620\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

2-36 Η Εθνική Οδός Μυτιλήνης Καλλονής, µέσω Μόριας, µήκους 37 χιλιοµέτρων (δευτερεύον εθνικό δίκτυο). Τον Ιανουάριο του 2007 δηµοπρατήθηκαν οι

2-36 Η Εθνική Οδός Μυτιλήνης Καλλονής, µέσω Μόριας, µήκους 37 χιλιοµέτρων (δευτερεύον εθνικό δίκτυο). Τον Ιανουάριο του 2007 δηµοπρατήθηκαν οι Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΛΕΣΒΟΥ 1 Η αναφορά µας περιορίζεται στο οδικό δίκτυο του νησιού Λέσβου που έχει και τα περισσότερα προβλήµατα. Η Λήµνος µε το πεδινό στην ουσία έδαφος έχει καλύτερο οδικό δίκτυο, το οποίο υστερεί

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των νήσων Σίφνου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Σαντορίνης και Μυκόνου του Νοµού Κυκλάδων» ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Αποτελεί έργο συντήρησης αστικής οδοποιίας. 2. Ακριβής διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 917.000,oo ΘΕΣΗ: T. Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ, ΓΥΜΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. και οδική ασφάλεια

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. και οδική ασφάλεια «Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» Αμφιθέατρο Βεργίνα του ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη, 01.12.2014 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. και οδική ασφάλεια Μαρία Ατζέμη ιευθύντρια έργων οδικής ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΦΙΛΙΠΠΙΤΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Ε.Μ.Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 149, ΒΟΛΟΣ, ΤΚ. 38221 ΤΗΛ.24210-58850 FAX 24210-78038 www.philippitzis.gr e-mail:info@philippitzis.gr Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γιώργος Μιχαήλ Κλήµης, ΜΒΑ, PhD ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι.Ο.Α.Σ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 1 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Το συνολικό δείγµα απαριθµεί 918 ερωτηµατολόγια που

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια. Είναι θέµα όλων µας. Χαράλαµπος Καρανδεινός Προϊστάµενος Οδικής Λειτουργίας

Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια. Είναι θέµα όλων µας. Χαράλαµπος Καρανδεινός Προϊστάµενος Οδικής Λειτουργίας Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια Είναι θέµα όλων µας Χαράλαµπος Καρανδεινός Προϊστάµενος Οδικής Λειτουργίας Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου Έργο Παραχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020 Αθήνα, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑ 2002 Με την υπ αριθμ. Δ3/Ο/ 12/124-Ω / 4-12-2001 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. συγκροτήθηκε επιτροπή για την επεξεργασία του ειδικού θέματος: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 14 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΠΕ.ΚΑ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔIΟIΚΗΣΕΩΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΟ Αθήvα, 14-2- 2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2201 14 Νοεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 40264/4971 Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών προεξοχών πεζοδρομίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin)

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας. Οµιλητής: Αντώνης Καστής. Μελετητής Συγκοινωνιακών Έργων

Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας. Οµιλητής: Αντώνης Καστής. Μελετητής Συγκοινωνιακών Έργων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Ηµερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης µε θέµα: Τροχαία Ατυχήµατα και Οδική Ασφάλεια Οµιλία: «Η αποδοτικότητα των Βραχυπρόθεσµων µέτρων Χαµηλού Κόστους στο οδικό δίκτυο. H ιεθνής εµπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Χρίστος Πυργίδης Καθηγητής ΑΠΘ Θεματικές ενότητες εισήγησης Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά Ασφάλεια σιδηροδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Κώστας Πανουκλιάς Πολιτικός Μηχανικός Διευθυντής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Κώστας Πανουκλιάς Πολιτικός Μηχανικός Διευθυντής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κώστας Πανουκλιάς Πολιτικός Μηχανικός Διευθυντής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Αρκαδίας H οδική ασφάλεια στη χώρα μας Αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ (Ανατολική Οδός Πελοποννήσου: Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Τρίπολη- Καλαμάτα & κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη) Ιωάννης Δημητρόπουλος Διευθυντής Λειτουργίας-Συντήρησης, ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. ΜΟΡΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 2 2 3 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ . ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Κρήτης - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νοµού Ρεθύµνου» ΙΟΥΝΙΟΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\ΜΕΒΟΑ\Περιφ_Κρήτης\_Ν. Ρεθύµνου\Tefhi\SoW_.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 2 2 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.4)» 14.268.000,00 (µε ΦΠΑ) Αύγουστος 2013 K:\A6033-6034\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

1 Λειτουργική Κατάταξη Οδικού ικτύου (ΟΜΟΕ - ΛΚΟ ) 2001. 2 ιατοµές (ΟΜΟΕ - ) 2001. 3 Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) 2001. 4 Κύριες Αστικές Οδοί (ΟΜΟΕ - ΚΑΟ) 2001

1 Λειτουργική Κατάταξη Οδικού ικτύου (ΟΜΟΕ - ΛΚΟ ) 2001. 2 ιατοµές (ΟΜΟΕ - ) 2001. 3 Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) 2001. 4 Κύριες Αστικές Οδοί (ΟΜΟΕ - ΚΑΟ) 2001 0. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν αφορά κυρίως τον επιβλέποντα και το προσωπικό του, τον υπεύθυνο ποιότητας κτλ. και καθοδηγεί αυτούς για τις απαραίτητες ενέργειες και την τήρηση των διαδικασιών αλλά ιδιαιτέρως για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Ταχ. /νση : Πλατεία Κανουπάκη, Ταχ. Κωδ.: 722 00 Ιεράπετρα Τηλ : 28423 40375 Fax : 28420 26110 E-mail: kyrva@ierapetra.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους

Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους Καλές πρακτικές για ασφαλείς µετακινήσεις Ευη Μπλάνα Γραµµατεία ιυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 1 6 Απριλίου 2012 Τροχαία ατυχήµατα και νέοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Συμπλήρωση τροποποίηση της υπ αριθ. οικ. 72048/9666/08/26.1.2009 «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αφαίρεση παράνομων διαφημίσεων (αφισών, αεροπανώ, πινακίδων, επιγραφών κλπ) που υφίστανται εντός των ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης».

ΘΕΜΑ : «Αφαίρεση παράνομων διαφημίσεων (αφισών, αεροπανώ, πινακίδων, επιγραφών κλπ) που υφίστανται εντός των ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΕΣΟΔΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1 ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγώ στην Εγνατία Οδό. Οδηγώ µε ασφάλεια. ασφαλούς οδήγησης. Εγνατία Οδός

Οδηγώ στην Εγνατία Οδό. Οδηγώ µε ασφάλεια. ασφαλούς οδήγησης. Εγνατία Οδός Οδηγώ στην Εγνατία Οδό Οδηγώ µε ασφάλεια 5 Θέµατα ασφαλούς οδήγησης Εγνατία Οδός Οδηγώ άνετα - φτά ΓΕΝΙΚΑ Η Εγνατία Οδός θα είναι έτοιµη σε λίγους µήνες και θα φέρει πιο κοντά την Ελλάδα στην Ευρώπη, συµβάλλοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ... 2 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 4. ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ... 4 5.1. ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΩΝ... 4 5.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ... 5 5.3. ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Θέσεις Προτάσεις του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας για τη διαµόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας 2010-2020 «Για να κάνουµε τους Ελληνικούς δρόµους ασφαλέστερους, να σώσουµε ζωές» Το Τεχνικό Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη)

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια και Τοϖοθέτηση Πινακίδων Σήµανσης και Ασφάλειας σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., εντός του Ν. Λιµένα Πατρών.» Προϋϖολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ: 7324.28.01/30.003 Aρ. Μελέτης: Α53/2011

ΚΑ: 7324.28.01/30.003 Aρ. Μελέτης: Α53/2011 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: «Νέες κατασκευές και Αναπλάσεις πεζοδροµίων - Ανάπλαση της οδού Κίµωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΦΦ-ΥΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΦΦΦ-ΥΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών.

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών. Εισηγητική Έκθεση Λόγω της παρατηρούμενης αύξησης των ποδηλατών, ιδίως στις πόλεις, κρίνεται αναγκαίο ο ισχύων Κ.Ο.Κ. να προσαρμοστεί και να επικαιροποιηθεί ώστε να ρυθμιστούν συνολικά τα ζητήματα που

Διαβάστε περισσότερα