ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ Ο Ο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ Ο Ο"

Transcript

1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ Ο Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ 1, Πολιτικός Μηχανικός - Ερευνητής ΕΜΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΛΑΪΟΥ, Πολιτικός Μηχανικός MSc - Ερευνήτρια ΕΜΠ ΣΟΦΙΑ ΒΑΡ ΑΚΗ, ρ. Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός - Ερευνήτρια ΕΜΠ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΪ ΗΣ, Καθηγητής ΕΜΠ 1 Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου 5, 15773, Ζωγράφου, Αθήνα, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της εργασίας είναι η παρουσίαση της δοκιµαστικής εφαρµογής της µεθόδου που αναπτύχθηκε από τον Τοµέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής του ΕΜΠ, για τον προσδιορισµό επικίνδυνων θέσεων στο υπεραστικό οδικό δίκτυο καθώς και των κατάλληλων επεµβάσεων. Η δοκιµαστική εφαρµογή πραγµατοποιήθηκε στην Εθνική Οδό Άργος - Ναύπλιο - Λυγουριό - Παλαιά Επίδαυρος. Αρχικά εντοπίστηκαν οι επικίνδυνες θέσεις του τµήµατος µε χρήση της στατιστικής µεθόδου κατανοµής Poisson. Στη συνέχεια, για κάθε θέση πραγµατοποιήθηκε ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και εξετάστηκαν οι βασικότεροι παράγοντες αυξηµένης επικινδυνότητας, µε βάση τόσο τα στοιχεία των ατυχηµάτων όσο και φωτογραφίες, σκαριφήµατα, αεροφωτογραφίες, διαπιστώσεις και συµπεράσµατα από την επιτόπου επίσκεψη στις εντοπισθείσες θέσεις. Αξιοποιήθηκαν επίσης πληροφορίες που συνελέγησαν από τα αρµόδια αστυνοµικά τµήµατα Τροχαίας. Για κάθε θέση διατυπώθηκε πρόταση κατάλληλων βελτιωτικών επεµβάσεων, που συνίστανται σε επεµβάσεις σε γεωµετρικά χαρακτηριστικά της οδού και του οδικού περιβάλλοντος, κυκλοφοριακές επεµβάσεις και επεµβάσεις για την αποτελεσµατικότερη πληροφόρηση των χρηστών της οδού. Με τη δοκιµαστική εφαρµογή επιβεβαιώθηκε η καταλληλότητα της προταθείσας µεθόδου για τον εντοπισµό επικίνδυνων θέσεων και την επιλογή κατάλληλων επεµβάσεων στο υπεραστικό οδικό δίκτυο της Ελλάδας. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: επικίνδυνες θέσεις, επιλογή επεµβάσεων, οδική ασφάλεια.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο της προσέγγισης του ασφαλούς συστήµατος, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται τα τελευταία χρόνια και στην ολοκληρωµένη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδοµών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει ειδική Οδηγία για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδοµών (2008/96/EC) που αφορά στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και η οποία ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο της Ελλάδας µε το Π..104 (2011). Η ολοκληρωµένη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδοµών αφορά στις υποχρεώσεις των υπευθύνων για τις οδικές υποδοµές και την κυκλοφορία σχετικά µε: τη διενέργεια ελέγχων οδικής ασφάλειας (στη φάση της µελέτης) (RSA - Road Safety Audit) τη διενέργεια επιθεωρήσεων οδικής ασφάλειας (στη φάση της λειτουργίας) (RSI - Road Safety Inspection/Review) τη διαχείριση των επικίνδυνων θέσεων (IRS - Identification of Hazardous Locations/High Risk Sites) και τη διενέργεια µελετών αξιολόγησης των επιπτώσεων οδικής ασφάλειας (RSIA - Road Safety Impact Assessment) που αποτελούν τις τέσσερις βασικές µεθόδους για τον προσδιορισµό των προβληµάτων οδικής ασφάλειας και των µέτρων αντιµετώπισής τους σε όλες τις φάσεις µελέτης, κατασκευής και λειτουργίας της υποδοµής, τόσο προληπτικά όσο και διορθωτικά (Κανελλαΐδης, 2009). Στις τρεις πρώτες µεθόδους, αρχικά προσδιορίζονται οι θέσεις και οι παράγοντες αύξησης της επικινδυνότητας των ατυχηµάτων, είτε άµεσα (RSA, RSI), είτε δευτερογενώς µε εξέταση µετά τον στατιστικό προσδιορισµό (IRS) και στη συνέχεια επιλέγονται οι αναγκαίες βελτιωτικές επεµβάσεις, τίθενται προτεραιότητες και εφαρµόζονται οι ανταποδοτικότερες από αυτές. Επισηµαίνεται ότι στα σύγχρονα σχετικά εγχειρίδια, η Επιθεώρηση Οδικής Ασφάλειας εντάσσεται στον Έλεγχο Οδικής Ασφάλειας (Austroads, 2009). Σήµερα αναγνωρίζεται διεθνώς ότι µια ολοκληρωµένη πολιτική οδικής ασφάλειας πρέπει να περιλαµβάνει ανάπτυξη και εφαρµογή τόσο διορθωτικών µεθόδων µείωσης των ατυχηµάτων όσο και µέτρων πρόληψής τους. 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟ ΟΥ Στο πλαίσιο ερευνητικού έργου του Τοµέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής του ΕΜΠ αναπτύχθηκε σύγχρονη, προσαρµοσµένη στην ελληνική πραγµατικότητα, µέθοδος για τον προσδιορισµό επικίνδυνων θέσεων και την επιλογή κατάλληλων βελτιωτικών επεµβάσεων στο υπεραστικό οδικό δίκτυο της Ελλάδας. Πραγµατοποιήθηκε επισκόπηση των µεθόδων που χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα και διεθνώς για τον προσδιορισµό των επικίνδυνων θέσεων στο υπεραστικό οδικό δίκτυο και δόθηκε έµφαση στις σχετικές στατιστικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται. Εξετάστηκαν µελέτες προσδιορισµού επικίνδυνων θέσεων που έχουν εκπονηθεί στην Ελλάδα, καθώς και σχετικές διεθνείς οδηγίες και προδιαγραφές. Οι εξετασθείσες µέθοδοι αποτιµήθηκαν ως προς την ακρίβεια και την αξιοπιστία τους, µε βάση τα αποτελέσµατα της διεθνούς έρευνας, και εξετάσθηκε η δυνατότητα εφαρµογής τους στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε επισκόπηση της συσχέτισης των γεωµετρικών και λοιπών οδικών χαρακτηριστικών µε τα ατυχήµατα µε βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και

3 επισκόπηση των ενδεδειγµένων βελτιωτικών επεµβάσεων οδικής ασφάλειας, µε βάση την ελληνική εµπειρία από την εκπόνηση σχετικών µελετών και τα αποτελέσµατα της διεθνούς έρευνας. Επιπλέον, έγινε προσπάθεια κατάταξης των επεµβάσεων αυτών ανάλογα µε το µέγεθος της δαπάνης που απαιτείται για την εφαρµογή τους καθώς και την αποτελεσµατικότητά τους. Λαµβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες των µεθόδων προσδιορισµού επικίνδυνων θέσεων που εφαρµόζονται διεθνώς, αλλά και τη διαθεσιµότητα και αξιοπιστία των στοιχείων ατυχηµάτων, κυκλοφορίας, γεωµετρικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου κ.λπ., στην προταθείσα µέθοδο χρησιµοποιείται η µέθοδος Κατανοµής Poisson για τον προσδιορισµό των επικίνδυνων θέσεων στο υπεραστικό οδικό δίκτυο της Ελλάδας. Ως µέγεθος για τη σύγκριση των θέσεων χρησιµοποιείται τόσο ο αριθµός ατυχηµάτων όσο και ο αριθµός των νεκρών. Γίνεται εφαρµογή της µεθόδου, αφενός µε βάση τον αριθµό ατυχηµάτων και αφετέρου µε βάση τον αριθµό των νεκρών, και ως επικίνδυνες θέσεις χαρακτηρίζονται τελικά εκείνες που προκύπτουν είτε από την πρώτη είτε από τη δεύτερη εφαρµογή. Για να εξασφαλιστεί ότι οι εξεταζόµενες κάθε φορά θέσεις ή οδικά τµήµατα εµφανίζουν όµοια βασικά γεωµετρικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, το υπεραστικό οδικό δίκτυο της χώρας διαχωρίζεται σε κατηγορίες µε βάση τα χαρακτηριστικά αυτά. Η κατηγοριοποίηση του οδικού δικτύου αποτελεί τη βάση για την εφαρµογή της µεθόδου Κατανοµής Poisson, δηλαδή για κάθε κατηγορία οδού και περιοχή γεωγραφικής υποδιαίρεσης της Ελλάδας (π.χ. για το επαρχιακό οδικό δίκτυο του νοµού Ξάνθης κ.λπ.), θα πρέπει να υπολογιστεί ξεχωριστό κρίσιµο όριο µε τη µέθοδο Κατανοµής Poisson. Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι αυτοκινητόδροµοι εµφανίζουν σηµαντικές ιδιαιτερότητες σε σύγκριση µε το υπόλοιπο εθνικό οδικό δίκτυο, καθώς και ότι τα τµήµατα του εθνικού οδικού δικτύου που ανήκουν στον άξονα Π.Α.Θ.Ε. (αλλά δεν έχουν ακόµη αναβαθµιστεί σε αυτοκινητόδροµο) χαρακτηρίζονται από κυκλοφοριακούς φόρτους σηµαντικά υψηλότερους από το υπόλοιπο οδικό δίκτυο, διαµορφώθηκε η ακόλουθη κατηγοριοποίηση: 1. Αυτοκινητόδροµοι. 2. Οδικός άξονας Π.Α.Θ.Ε. πλην τµηµάτων αυτοκινητοδρόµων. 3. Υπόλοιπο Εθνικό Οδικό ίκτυο. 4. Επαρχιακό Οδικό ίκτυο. Με περαιτέρω εξέταση των παραπάνω κατηγοριών όµως, διαπιστώθηκε ότι απαιτείται επιπλέον διαχωρισµός για να εξασφαλιστεί οµοιογένεια στα βασικά γεωµετρικά και κυρίως κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά. Για παράδειγµα, στην κατηγορία των αυτοκινητοδρόµων, ο αυτ/µος Αθηνών - Κορίνθου χαρακτηρίζεται από σηµαντικά υψηλότερο κυκλοφοριακό φόρτο και έχει περισσότερες λωρίδες ανά κατεύθυνση από τον αυτ/µο Κορίνθου - Τριπόλεως, ή στην κατηγορία του επαρχιακού οδικού δικτύου, το δίκτυο του νοµού Αττικής χαρακτηρίζεται από υψηλότερους φόρτους από το δίκτυο του νοµού Ιωαννίνων. Με βάση τα παραπάνω προτάθηκε κατηγοριοποίηση του οδικού δικτύου (µε βάση τη γεωγραφική υποδιαίρεση της Ελλάδας σε 13 Περιφέρειες και 54 Νοµούς) ως εξής: Κάθε αυτοκινητόδροµος εξετάζεται ξεχωριστά (ως οδικός άξονας), ανεξάρτητα από τη γεωγραφική υποδιαίρεση. Ο οδικός άξονας ΠΑΘΕ, πλην τµηµάτων αυτοκινητοδρόµων, εξετάζεται ξεχωριστά. Το υπόλοιπο Εθνικό Οδικό ίκτυο εξετάζεται ανά Περιφέρεια της Ελλάδας. Το Επαρχιακό Οδικό ίκτυο εξετάζεται ανά Νοµό της Ελλάδας. Τα κρίσιµα όρια αριθµού ατυχηµάτων και αριθµού νεκρών προσδιορίζονται ανά κατηγορία οδού και γεωγραφική υποδιαίρεση. Με βάση τα παραπάνω, η προτεινόµενη µέθοδος προσδιορισµού επικίνδυνων θέσεων στο

4 υπεραστικό οδικό δίκτυο της Ελλάδας περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια: 1. Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων. 2. Υπολογισµό κρίσιµων ορίων µε τη µέθοδο Κατανοµής Poisson. 3. Προσδιορισµό των επικίνδυνων θέσεων. Με εφαρµογή της παραπάνω προτεινόµενης µεθόδου είναι δυνατός ο προσδιορισµός, για κάθε κατηγορία οδού και γεωγραφική υποδιαίρεση, ενός αρχικού καταλόγου επικίνδυνων θέσων, µε βάση τον αριθµό των ατυχηµάτων και των νεκρών. Οι θέσεις αυτές θα πρέπει στη συνέχεια να εξεταστούν περαιτέρω (µε λεπτοµερέστερη ανάλυση ατυχηµάτων, επιτόπου έρευνες κ.λπ.) ώστε να επιλεγούν σε κάθε περίπτωση οι κατάλληλες βελτιωτικές επεµβάσεις οδικής ασφάλειας. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκε πλαίσιο για την επιλογή των κατάλληλων βελτιωτικών επεµβάσεων οδικής ασφάλειας µε βάση την αναµενόµενη αποτελεσµατικότητά τους, αξιοποιώντας τα αποτελέσµατα της συσχέτισης οδικών χαρακτηριστικών - ατυχηµάτων - βελτιωτικών επεµβάσεων. Στόχος είναι να αναγνωριστεί σε κάθε θέση το είδος του προβλήµατος οδικής ασφάλειας, να αναζητηθούν οι παράγοντες που συµβάλλουν στο πρόβληµα και να προσδιοριστούν οι βελτιωτικές επεµβάσεις εκείνες, η εφαρµογή των οποίων θα οδηγήσει σε βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Η προτεινόµενη διαδικασία βασίζεται κατά µεγάλο µέρος στο αντίστοιχο πλαίσιο επιλογής βελτιωτικών επεµβάσεων που προτείνεται από την PIARC (AIPCR/PIARC, 2003; 2007) αλλά και από την CEDR (Yannis et. al. 2008), λαµβάνοντας υπόψη και την υπόλοιπη διεθνή έρευνα και τις ακολουθούµενες πρακτικές, µε σηµαντικές όµως τροποποιήσεις για την προσαρµογή της µεθόδου στις ελληνικές συνθήκες και στη διαθεσιµότητα σχετικών στοιχείων στην Ελλάδα. Στο προτεινόµενο πλαίσιο επιλογής βελτιωτικών επεµβάσεων έχει ληφθεί υπόψη και η σχετική εµπειρία που αποκτήθηκε κατά τη δοκιµαστική εφαρµογή. Η προτεινόµενη διαδικασία επιλογής παρεµβάσεων µπορεί να διακριθεί στα παρακάτω στάδια: 1. Συλλογή στοιχείων για την επικίνδυνη θέση. 2. Ανάλυση ατυχηµάτων. 3. Επί τόπου επίσκεψη. 4. Επιλογή βελτιωτικών επεµβάσεων. Τα αποτελέσµατα από κάθε ένα από τα παραπάνω στάδια κατά κανόνα συνδέονται στενά. Σε άλλες περιπτώσεις, κάποιο στάδιο της διαδικασίας µπορεί να εξαρτάται από τα προηγούµενα. Σε κάθε περίπτωση, για την αναγνώριση του προβλήµατος προτείνεται να πραγµατοποιούνται όλα τα στάδια της διαδικασίας, ακόµη και αν το πρόβληµα οδικής ασφάλειας φαίνεται να έχει ήδη εντοπιστεί από τα πρώτα στάδια της ανάλυσης. Για τη επιλογή των κατάλληλων επεµβάσεων, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου, καταγράφηκαν οι πιο συνηθισµένες επεµβάσεις οδικής ασφάλειας και παρατέθηκαν στοιχεία για τις περιπτώσεις στις οποίες ενδείκνυται η εφαρµογή τους, καθώς και για την αποτελεσµατικότητά τους, µε βάση τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία. Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της οδού τα οποία τροποποιούνται, οι επεµβάσεις διακρίνονται σε: επεµβάσεις σε γεωµετρικά χαρακτηριστικά της οδού και του οδικού περιβάλλοντος, κυκλοφοριακές παρεµβάσεις και επεµβάσεις για την αποτελεσµατικότερη πληροφόρηση των χρηστών της οδού. 3. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Για τον έλεγχο στην πράξη της προτεινόµενης µεθόδου προσδιορισµού επικίνδυνων θέσεων

5 και του πλαισίου επιλογής κατάλληλων βελτιωτικών επεµβάσεων, πραγµατοποιήθηκε δοκιµαστική εφαρµογή σε επιλεγµένο οδικό άξονα του υπεραστικού οδικού δικτύου της Ελλάδας. Για τον σκοπό αυτό επιλέχθηκε η Εθνική Οδός Άργος - Ναύπλιο - Λυγουριό - Παλαιά Επίδαυρος (Ε.Ο.υπ'αρίθµ.70), µήκους 37χλµ., η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα παλαιάς Εθνικής Οδού στην Ελλάδα και εξυπηρετεί αξιόλογο κυκλοφοριακό φόρτο, ειδικά στο τµήµα από την αρχή µέχρι περίπου 15χλµ. µετά το Ναύπλιο, και στην οποία δεν είχαν υλοποιηθεί σηµαντικές βελτιωτικές επεµβάσεις από το 2001 (αρχή περιόδου εξέτασης ατυχηµάτων) µέχρι τη διεξαγωγή της δοκιµαστικής εφαρµογής (Φεβρουάριος 2008). Η αρχή του οδικού τµήµατος (χλµ.0,0), σύµφωνα µε το Μητρώο Εθνικών Οδών (ΕΣΥΕ, 1998), εντοπίζεται στο κέντρο του Άργους και το τέλος του (χλµ.37,0) στη διασταύρωση µε την Εθνική Οδό Ίσθµια - Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, κοντά στο Κέντρο Υγείας του οικισµού Λυγουριό. Από την ανάλυση εξαιρέθηκαν τα τµήµατα από χλµ.0,0 έως και χλµ.2,0 (τµήµα εντός της αστικής περιοχής του Άργους) και από χλµ.9,8 έως και χλµ.14,9 (τµήµα εντός της αστικής και περιαστικής περιοχής του Ναυπλίου), επειδή τα τµήµατα των εθνικών οδών µέσα σε πόλεις και οικισµούς έχουν σαφώς διαφορετικά κυκλοφοριακά και λειτουργικά χαρακτηριστικά και δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν στη διαδικασία για τον προσδιορισµό επικίνδυνων θέσεων στο υπεραστικό οδικό δίκτυο. Αναφορικά µε τα γενικά χαρακτηριστικά του υπό εξέταση οδικού τµήµατος, πρόκειται για οδό δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας χωρίς κεντρική διαχωριστική νησίδα, µε µία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση (πλάτους 3,50m ως 3,75m περίπου) και ασφαλτοστρωµένο έρεισµα µε πλάτος που κυµαίνεται κατά τµήµατα από 0,50m ως 1,50m περίπου. Στο πρώτο ήµισυ περίπου της οδού, η χάραξη είναι πεδινή, ως επί το πλείστον τεταµένη και χαρακτηρίζεται από ευθυγραµµίες µεγάλου µήκους. Στο υπόλοιπο τµήµα, από τον οικισµό Πυργιώτικα µέχρι το τέλος, η χάραξη είναι ορεινή µε αρκετές οριζοντιογραφικές καµπύλες µικρής ακτίνας και έντονες υψοµετρικές διακυµάνσεις. Ειδικά στο πρώτο, πεδινό τµήµα της οδού, συµβάλλουν στην Ε.Ο. πλήθος καθέτων οδών, τόσο ασφαλτοστρωµένες συλλεκτήριες οδοί όσο και τοπικές αγροτικές οδοί, µε ανεπαρκή ορατότητα στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Το αναγραφόµενο όριο ταχύτητας στα τµήµατα εκτός κατοικηµένων περιοχών είναι 50χλµ/ώρα. Οι χρήσεις γης εκατέρωθεν της οδού ποικίλλουν σηµαντικά. Το πρώτο ήµισυ περίπου της χάραξης διέρχεται από περισσότερο αναπτυγµένες περιοχές και (στα προαναφερθέντα υπεραστικά τµήµατα) συναντώνται εξίσου γεωργικές χρήσεις, εµπορικές χρήσεις αλλά και µεµονωµένες κατοικίες ή χέρσα τµήµατα. Aπό τον οικισµό Πυργιώτικα µέχρι το τέλος του εξεταζόµενου οδικού τµήµατος κυριαρχούν οι γεωργικές χρήσεις, καθώς και ορισµένες ανεκµετάλλευτες δασικές εκτάσεις. 4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4.1 Συλλογή Στοιχείων - Εντοπισµός Επικίνδυνων Θέσεων Τα στοιχεία ατυχηµάτων που σηµειώθηκαν στη συγκεκριµένη εθνική οδό κατά την περίοδο συλλέχθηκαν από τη βάση δεδοµένων ατυχηµάτων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Στους Πίνακες 1 και 2 παρουσιάζεται το σύνολο των νεκρών και των ατυχηµάτων που καταγράφηκαν σε κάθε θέση του εξεταζόµενου τµήµατος της οδού (χλµ.2,0-9,7 και 15,0-37,0) κατά την πενταετία

6 Πίνακας 1: Σύνολο νεκρών στο εξεταζόµενο οδικό τµήµα ( ) Χ.Θ. 2,3 4,0 5,0 16,0 19,5 Πλήθος νεκρών Πίνακας 2: Σύνολο ατυχηµάτων στο εξεταζόµενο οδικό τµήµα ( ) Χ.Θ. 2,0 2,3 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3,5 3,9 4,0 4,7 5,0 5,3 6,0 7,0 7,8 Ατυχ Χ.Θ. 8,0 8,3 8,5 9 9,1 9,5 15,0 15,5 16,0 16,1 16,9 17,9 18,0 18,2 18,5 19,2 Ατυχ Χ.Θ. 19,3 19,5 22,0 25,0 25,8 28,5 28,8 29,5 30,5 32,0 33,1 34,5 35,0 36,0 36,5 37,0 Ατυχ Με εφαρµογή της µεθόδου Poisson για επίπεδο εµπιστοσύνης 99%, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, το κρίσιµο όριο ατυχηµάτων υπολογίσθηκε ίσο µε 3 ατυχήµατα/χλµ και το κρίσιµο όριο νεκρών ίσο µε 1 νεκρό/χλµ. Κατά τον εντοπισµό των επικίνδυνων θέσεων χρησιµοποιήθηκε ως ελάχιστη υποδιαίρεση του µήκους της οδού το ένα χιλιόµετρο όπως είχε χρησιµοποιηθεί και για τον υπολογισµό των κρισίµων ορίων. Το εξεταζόµενο τµήµα της οδού χωρίστηκε σε επιµέρους τµήµατα µήκους ενός χιλιοµέτρου και διερευνήθηκε αν ο αριθµός των ατυχηµάτων και των νεκρών που σηµειώθηκαν σε καθένα από αυτά κατά την πενταετία , ξεπερνά το αντίστοιχο κρίσιµο όριο. Στόχος της διαδικασίας διαίρεσης της οδού σε τµήµατα µήκους ενός χιλιοµέτρου είναι ο αδρός προσδιορισµός των επικίνδυνων θέσεων. Ακριβέστερος προσδιορισµός γίνεται σε επόµενο στάδιο µε την αξιοποίηση των στοιχείων που προκύπτουν κατά την επιτόπια έρευνα. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι επικίνδυνες θέσεις που προέκυψαν µε την εφαρµογή της προαναφερθείσας διαδικασίας. Πίνακας 3: Επικίνδυνες θέσεις στο εξεταζόµενο οδικό τµήµα Χ.Θ. (από - έως) 2,0-2,4 2,5-5,4 7,5-8,4 15,5-16,4 19,5-20,4 Σύνολο: 5 θέσεις Πλήθος ατυχηµάτων Πλήθος νεκρών Οι τέσσερις πρώτες θέσεις προκύπτουν µε βάση το κριτήριο του αριθµού των ατυχηµάτων και η πέµπτη µε βάση το κριτήριο του αριθµού των νεκρών (στη δεύτερη θέση ικανοποιούνται και τα δύο κριτήρια). Επισηµαίνεται ότι ως µήκος της πρώτης θέσης θεωρείται τµήµα µισού χιλιοµέτρου, από χλµ.2,0 έως 2,4, λόγω της γειτνίασης µε το αστικό τµήµα της οδού εντός του Άργους στο οποίο έχουν καταγραφεί τρία ατυχήµατα (κατά την πενταετία ) µε έναν νεκρό. Εποµένως, η θέση αυτή χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνη, αφού συγκεντρώνει έξι ατυχήµατα ανά χιλιόµετρο. Επιπλέον, προκύπτουν ως επικίδυνες θέσεις τα τµήµατα από χλµ.2,5 ως χλµ.3,4, από χλµ.3,5 ως χλµ.4,4 και από χλµ.4,5 ως χλµ.5,4, όπου έχουν καταγραφεί συνολικά 21 ατυχήµατα κατά την πενταετία , µε 4 νεκρούς. Επειδή όµως µε βάση και τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά την

7 επιτόπου επίσκεψη, από τα αρµόδια τµήµατα Τροχαίας κ.λπ., δεν εντοπίζεται συγκεκριµένη επικίνδυνη θέση και τα εντοπισθέντα προβλήµατα οδικής ασφάλειας εκτείνονται σε σηµαντικό µήκος της οδού, τα παραπάνω τρία χιλιόµετρα αντιµετωπίστηκαν ως µια ενιαία επικίνδυνη θέση - τµήµα, στην οποία έχουν καταγραφεί επτά ατυχήµατα ανά χιλιόµετρο κατά την πενταετία Ανάλυση Στοιχείων Ατυχηµάτων στις Επικίνδυνες Θέσεις Για τις παραπάνω θέσεις αναλύθηκαν τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στα αντίστοιχα ΟΤΑ και συγκεντρώθηκαν πληροφορίες που αφορούν: στη σοβαρότητα του ατυχήµατος στις συνθήκες φωτισµού υπό τις οποίες σηµειώθηκε το ατύχηµα στις καιρικές συνθήκες υπό τις οποίες σηµειώθηκε το ατύχηµα στην κατάσταση του οδοστρώµατος στον τύπο του ατυχήµατος στα χαρακτηριστικά των παθόντων (κατηγορία, φύλο, ηλικία) στον τύπο των εµπλεκοµένων οχηµάτων σε κάθε ατύχηµα. Επισηµαίνεται ότι στοιχεία που περιλαµβάνονται στο ΟΤΑ και αφορούν στη διατοµή και στη γεωµετρία της οδού επιλέχθηκε να συλλεχθούν κατά την επιτόπια έρευνα καθώς έχει διαπιστωθεί ότι συχνά γίνεται εσφαλµένη καταχώρησή τους (π.χ. για την ίδια Χ.Θ. η οδός άλλοτε παρουσιάζεται να έχει κεντρική νησίδα και άλλοτε όχι, η εκτίµηση για το πλάτος οδοστρώµατος διαφέρει σηµαντικά κ.λπ.). 4.3 Παράγοντες Αυξηµένης Επικινδυνότητας - Επιλογή Βελτιωτικών Επεµβάσεων Για τον προσδιορισµό των παραγόντων στους οποίους εκτιµάται ότι οφείλεται η αυξηµένη επικινδυνότητα κάθε θέσης αξιοποιήθηκαν τόσο τα στοιχεία των ατυχηµάτων όσο και φωτογραφίες, σκαριφήµατα, διαπιστώσεις και συµπεράσµατα από την επιτόπου επίσκεψη στις εντοπισθείσες θέσεις. Αξιοποιήθηκαν επίσης οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τα αρµόδια αστυνοµικά τµήµατα Τροχαίας (τµήµατα Τροχαίας Άργους και Ναυπλίου) καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ήταν δυνατόν να συλλεχθεί για τις επικίνδυνες θέσεις (π.χ. αεροφωτογραφίες της περιοχής, διαγράµµατα ατυχηµάτων κ.λπ.) Θέση 1η: Είσοδος χολικού συγκροτήµατος (χλµ.2,3) Είσοδος σχολικού συγκροτήµατος 6,00 ~70m Περίφραξη σχολικού συγκροτήµατος 1,25 ~7,00 Στάση λεωφορείου µε στέγαστρο Στύλοι οδοφωτισµού Μη σηµατοδοτούµενη διάβαση πεζών Προς 'Αργος 3,75 ιαγράµµιση µε διπλή διαχωριστική γραµµή και ανακλαστήρες οδοστρώµατος 3,75 E.O. 70 Προς Ναύπλιο 1,25 ~1.50 ~7,80 Στάση λεωφορείου χωρίς στέγαστρο Στύλοι οδοφωτισµού Σχήµα 1: Σκαρίφηµα της περιοχής εισόδου του σχολικού συγκροτήµατος ~80m

8 Σχήµα 2: Φωτογραφία της περιοχής εισόδου του σχολικού συγκροτήµατος - κατεύθυνση φωτογράφισης προς Άργος Σχήµα 3: Φωτογραφία της περιοχής εισόδου του σχολικού συγκροτήµατος - κατεύθυνση φωτογράφισης προς Ναύπλιο Παράγοντες αυξηµένης επικινδυνότητας: 1. Η διαµόρφωση της οδού (κυρίως όσον αφορά στη διατοµή) είναι ανεπαρκής για την εξυπηρέτηση του υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου, ειδικά αν ληφθεί υπόψη και το µεγάλο ποσοστό βαρέων οχηµάτων. Συχνά παρατηρούνται συγκεντρώσεις οχηµάτων πίσω από βαρέα οχήµατα και οι οδηγοί πραγµατοποιούν ελιγµούς προσπέρασης παρά τη σχετική απαγόρευση. Επιπλέον, η µεγάλου µήκους ευθυγραµµία ευνοεί την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων (σε ώρες χαµηλού κυκλοφοριακού φόρτου) παρά το όριο ταχύτητας των 50χλµ/ώρα. 2. Στο τµήµα αυτό, παρά τη συνεχή ύπαρξη εµποδίων, κυρίως στα δεξιά της οδού, δεν έχει τοποθετηθεί στηθαίο ασφαλείας, µε αποτέλεσµα, σε περίπτωση εκτροπής από την οδό, οι πιθανότητες σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου να είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. 3. Στην περιοχή της εισόδου του σχολικού συγκροτήµατος (σύµφωνα και µε τα στοιχεία που συνελέγησαν από το τµήµα Τροχαίας Άργους) παρατηρείται αυξηµένος αριθµός αναστροφών και αριστερών στροφών. 4. Οι διαπλατύνσεις που έχουν κατασκευαστεί για την εξυπηρέτηση της στάσης λεωφορείων εµφανίζουν προβλήµατα. Συγκεκριµένα, η χρήση της δεξιά διαπλάτυνσης δυσχεραίνεται από την τοποθέτηση των στύλων οδοφωτισµού επί του οδοστρώµατος και όχι στο έρεισµα, ενώ η αριστερή διαπλάτυνση χρησιµοποιείται και για στάθµευση οχηµάτων. 5. Η ύπαρξη της (µη σηµατοδοτούµενης) διάβασης πεζών δεν γίνεται εγκαίρως αντιληπτή από τους οδηγούς, οι οποίοι έχουν την εντύπωση ότι κινούνται σε υπεραστική οδό.

9 Επιλογή βελτιωτικών επεµβάσεων Για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας εκτιµήθηκε ότι θα πρέπει οι λειτουργίες που είναι ασύµβατες µε τον χαρακτήρα σύνδεσης (υπεραστικό - περιαστικό χαρακτήρα) της οδού, όπως π.χ. η στάση λεωφορείων και επιβίβαση - αποβίβαση επιβατών, η στάθµευση, οι αναστροφές κ.λπ., να πραγµατοποιούνται εκτός οδού. Για τον λόγο αυτό προτάθηκε η κατασκευή τρισκελούς ισόπεδου κόµβου για την είσοδο στο σχολικό συγκρότηµα, µε πρόσθετη λωρίδα αναµονής για αριστερή στροφή, κρασπεδωµένες νησίδες, σύστηµα επενεργούµενης φωτεινής σηµατοδότησης (λόγω του αυξηµένου κυκλοφοριακού φόρτου) και κατάλληλη διαµόρφωση χώρων για την οργανωµένη στάθµευση οχηµάτων (π.χ. του διδακτικού προσωπικού). Σε περίπτωση που η παραπάνω τελική λύση δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί άµεσα, ως λύση άµεσης εφαρµογής προτάθηκε η εγκατάσταση συστήµατος φωτεινής σηµατοδότησης στη διάβαση πεζών καθώς και κατάλληλης σήµανσης (πινακίδες αναγγελίας κινδύνου Κ-15 και Κ-16), ενισχυόµενης µε εγκάρσιες ζώνες από ανακλαστήρες επιφάνειας κυκλοφορίας ή ταινίες ακουστικής προειδοποίησης, µε στόχο να ειδοποιούνται εγκαίρως οι διερχόµενοι οδηγοί για την ύπαρξη της διάβασης πεζών και να µειώνουν ταχύτητα. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει επίσης να µετατοπιστούν οι στύλοι οδοφωτισµού που δυσχεραίνουν τη χρήση της διαπλάτυνσης για στάση λεωφορείου στη δεξιά πλευρά της οδού, και να εφαρµοστεί η απαγόρευση στάθµευσης και στην αριστερή διαπλάτυνση Θέση 2η: Ευθυγραµµία µεγάλου µήκους (χλµ.2,5 έως 5,4) Σχήµα 4: Τυπική άποψη της ευθυγραµµίας (χλµ.3,5) - κατεύθυνση φωτογράφισης προς Άργος Παράγοντες αυξηµένης επικινδυνότητας: 1. Η διαµόρφωση της οδού (κυρίως όσον αφορά στη διατοµή) είναι ανεπαρκής για την εξυπηρέτηση του υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου, ειδικά αν ληφθεί υπόψη και το µεγάλο ποσοστό βαρέων οχηµάτων. Συχνά παρατηρούνται συγκεντρώσεις οχηµάτων πίσω από βαρέα οχήµατα και οι οδηγοί πραγµατοποιούν ελιγµούς προσπέρασης παρά τη σχετική απαγόρευση. Επιπλέον, η µεγάλου µήκους ευθυγραµµία ευνοεί την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων (σε ώρες χαµηλού κυκλοφοριακού φόρτου) παρά το όριο ταχύτητας των 50χλµ/ώρα. 2. Στο τµήµα αυτό υπάρχουν συχνές ισόπεδες διασταυρώσεις µε τοπικές οδούς, στις οποίες είτε δεν επιτρέπονται οι αριστερές στροφές (όµως η απαγόρευση παραβιάζεται συστηµατικά) είτε, σε αυτές που επιτρέπονται, δεν υπάρχει πρόσθετη λωρίδα αναµονής. Επιπλέον, στην πλειοψηφία των εγκάρσιων αυτών οδών δεν διατίθεται το απαιτούµενο εύρος (τρίγωνο) ορατότητας. 3. Περαιτέρω υποβάθµιση της οδικής ασφάλειας προκαλούν οι συνδέσεις εµπορικών δραστηριοτήτων απ' ευθείας στην οδό, χωρίς κατάλληλη διαρρύθµιση της κυκλοφοριακής σύνδεσης. Από τους παρακείµενους χώρους στάθµευσης εισέρχονται και εξέρχονται οχήµατα ανεξέλεγκτα, γεγονός που δεν είναι συµβατό µε τον υπεραστικό χαρακτήρα της οδού. 4. Στο τµήµα αυτό, παρά τη συνεχή ύπαρξη εµποδίων, κυρίως στα δεξιά της οδού (σειρά

10 0,50 από µεγάλα δέντρα και πίσω από αυτά σιδηροδροµική γραµµή παράλληλα µε την οδό), δεν έχει τοποθετηθεί στηθαίο ασφαλείας, µε αποτέλεσµα, σε περίπτωση εκτροπής από την οδό, οι πιθανότητες σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου να είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Επιλογή βελτιωτικών επεµβάσεων Για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο υπόψη τµήµα θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η µορφή της οδού είναι συµβατή µε τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της. Η υφιστάµενη δίιχνη διατοµή µε ενιαίο οδόστρωµα δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση του υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου (ειδικά αν ληφθεί υπόψη το µεγάλο ποσοστό βαρέων οχηµάτων). Επιπλέον, η οδός εξυπηρετεί τόσο ανάγκες σύνδεσης (υπεραστική σύνδεση σηµαντικών πόλεων) όσο και πρόσβασης (στο δίκτυο τοπικών αγροτικών οδών και στους χώρους στάθµευσης σε επαφή µε την οδό). Οι προτεινόµενες βελτιωτικές επεµβάσεις θα πρέπει να αναφέρονται σε συνολική βελτίωση της οδού σε όλο το τµήµα από Άργος µέχρι Ναύπλιο, επειδή ενδεχόµενη τοπική υλοποίησή τους θα οξύνει το πρόβληµα, τόσο εξαιτίας του φαινοµένου µετανάστευσης των ατυχηµάτων, όσο και εξαιτίας της αναµενόµενης εµπορικής ανάπτυξης και της υπόλοιπης περιοχής σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Για τον λόγο αυτό θεωρείται απαραίτητη η σύνταξη µελέτης για τη βελτίωση - διαπλάτυνση της οδού σε όλο το τµήµα από το Άργος µέχρι το Ναύπλιο, µε διατοµή µε δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση (για την αποτελεσµατική εξυπηρέτηση του υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου) και κρασπεδωµένη κεντρική νησίδα (τόσο για τον διαχωρισµό των κατευθύνσεων κυκλοφορίας όσο και για την αποτροπή των αριστερών στροφών εκτός επιλεγµένων ισόπεδων κόµβων). Θα πρέπει να προβλεφθεί µικρός αριθµός ισόπεδων κόµβων µε τις κυριότερες από τις εγκάρσιες οδούς (µε πρόσθετη λωρίδα αναµονής για αριστερή στροφή), ενώ θα ήταν σκόπιµο (λαµβάνοντας υπόψη και την εκτιµώµενη µελλοντική ανάπτυξη της περιοχής) να κατασκευαστεί παράπλευρη οδός στην αριστερή πλευρά της Ε.Ο. για την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών Θέση 3η: Ισόπεδος κόµβος προς Κόρινθο-Νεµέα (χλµ.7,8) 4,00 4,00 Προς Νεµέα, Κόρινθο Ασφαλτοστρωµένο έρεισµα Ανασφάλτωτο έρεισµα Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης Αρχαίας Τίρυνθας Χώµα ~1,25 Οπωροφόρα δένδρα Στύλος ΟΤΕ - οδοφωτισµού 1,25 Μαντρότοιχος αρχαιολογικού χώρου ~2,00 ~1,70 Πεζοδρόµιο Προς 'Αργος 3,75 3,75 E.O. 70 3,75 1,25 3,75 1,25 Προς Ναύπλιο Άργος Ναύπλιο Σχήµα 5: Σκαρίφηµα της περιοχής του ισόπεδου κόµβου προς Κόρινθο Νεµέα

11 Σχήµα 6: Φωτογραφία του κόµβου από την οδό προς Κόρινθο - Νεµέα, µε εµφανή την προβληµατική λειτουργία του Σχήµα 7: Φωτογραφία του κόµβου από την Ε.Ο κατεύθυνση φωτογράφισης προς Άργος Παράγοντες αυξηµένης επικινδυνότητας: 1. Η διαµόρφωση του ισόπεδου κόµβου είναι ανεπαρκής (βλ. και Σχήµα 5). Εξαιτίας της πλήρους έλλειψης νησίδων στην κύρια οδό και της έλλειψης αρκετών πληροφοριακών πινακίδων που προβλέπονται σε ισόπεδους κόµβους στο εθνικό οδικό δίκτυο, η ύπαρξη του κόµβου δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή και οι οδηγοί που κινούνται επί της κύριας οδού συχνά αιφνιδιάζονται. Επιπλέον, δεν προβλέπεται πρόσθετη λωρίδα για αριστερή στροφή στην κύρια οδό και δεν υπάρχει λωρίδα επιβράδυνσης για δεξιά στροφή (ή taper στη δεξιά οριογραµµή εξόδου από την κύρια οδό), µε αποτέλεσµα τα στρέφοντα οχήµατα να επιβραδύνουν και (προκειµένου για την αριστερή στροφή) να αναµένουν πάνω στις λωρίδες διερχόµενης κυκλοφορίας. Αναφορικά µε τη δευτερεύουσα οδό, η έλλειψη τριγωνικής νησίδας και νησίδας τύπου σταγόνας αποκλείει την αποτελεσµατική καθοδήγηση των οχηµάτων και επιτρέπει την άναρχη λειτουργία του κόµβου. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν είναι συµβατά µε τον αυξηµένο κυκλοφοριακό φόρτο που εξυπηρετείται µέσω του συγκεκριµένου ισόπεδου κόµβου. 2. Σύµφωνα µε τη µακροσκοπική εξέταση της περιοχής του ισόπεδου κόµβου κατά την επιτόπου επίσκεψη, η ύπαρξη αγρού µε πυκνά οπωροφόρα δέντρα στα δεξιά και ο µαντρότοιχος σηµαντικού ύψους καθώς και τα κυπαρίσσια που φύονται στο πεζοδρόµιο µπροστά από τον αρχαιολογικό χώρο, συνιστούν σηµαντικά εµπόδια ορατότητας µε αποτέλεσµα να µην διατίθενται τα απαιτούµενα τρίγωνα ορατότητας, όπως προβλέπονται στις σχετικές προδιαγραφές οδοποιίας. 3. Η πληροφοριακή σήµανση του ισόπεδου κόµβου είναι ελλιπής. Συγκεκριµένα, αρκετές από τις πληροφοριακές πινακίδες που απαιτούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία δεν έχουν τοποθετηθεί, τόσο στην κύρια οδό όσο και στη δευτερεύουσα οδό, µε αποτέλεσµα να επιτείνεται η δυσκολία εντοπισµού της ύπαρξης του ισόπεδου κόµβου από τα οχήµατα που κινούνται στην κύρια οδό. 4. Τα παραπάνω προβλήµατα οξύνονται και από την ανεπαρκή αντιολισθηρότητα του

12 οδοστρώµατος, όπως εκτιµήθηκε µακροσκοπικά κατά την επιτόπου επίσκεψη. Επιλογή βελτιωτικών επεµβάσεων Με βάση τα παραπάνω, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην υπόψη επικίνδυνη θέση προτάθηκε η αναδιαµόρφωση - βελτίωση του ισόπεδου κόµβου, σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές, µε πρόβλεψη νησίδας τύπου σταγόνας και τριγωνικής νησίδας στη δευτερεύουσα οδό, καθώς και κεντρικής νησίδας µε πρόσθετη λωρίδα αναµονής για αριστερή στροφή στην κύρια οδό. Ανάλογα µε τον κυκλοφοριακό φόρτο (και κατόπιν διενέργειας µετρήσεων κυκλοφορίας) ενδέχεται να απαιτείται η εγκατάσταση συστήµατος φωτεινής σηµατοδότησης στον κόµβο Θέση 4η: χλµ.15,5 έως 16,4 Προς Εργοστάσιο Ανασφάλτωτη αγροτική οδός 4,50 ιαµόρφωση νησίδας µε τεµάχια κρασπέδων από σκυρόδεµα Περιοχή βλάβης στο οδόστρωµα Πινακίδες και στύλος πεσµένα στο έδαφος Αγρός χλµ. 16,3 Προς Ναύπλιο E.O. 70 ~0,75 ~3,75 Προς Λυγουριό ~3,75 ~0,75 ~1,50 Αγρός Νησίδα φυτικών Πρατήριο Βενζίνης Σχήµα 8: Σκαρίφηµα της επικίνδυνης θέσης στο τµήµα από χλµ.15,5 έως 16,4 Κατοικία Ασφαλτοστρωµένη τοπική οδός Παράγοντες αυξηµένης επικινδυνότητας: 1. Στην αυξηµένη συχνότητα ατυχηµάτων εκτιµάται ότι συµβάλλει η ύπαρξη και λειτουργία του πρατηρίου βενζίνης στο εξωτερικό της καµπύλης. Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία (Άρθρο 4 Π..118 ΦΕΚ.119/ ), για κυκλοφοριακή σύνδεση πρατηρίου βενζίνης στο τριτεύον εθνικό δίκτυο (όπου θεωρείται ότι ανήκει η υπό εξέταση οδός εφόσον δεν περιλαµβάνεται στις υπόλοιπες κατηγορίες εθνικού δικτύου της απόφασης ΜΕΟ/ε/Ο/1308/ ) απαιτείται ελάχιστη απόσταση ορατότητας στην είσοδο και έξοδο του πρατηρίου 150µ. Επισηµαίνεται ότι η απόσταση αυτή υπερκαλύπτει το απαιτούµενο µήκος ορατότητας για στάση (σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ, για ταχύτητα V 85 = 60χλµ/ώρα και µηδενική κατά µήκος κλίση το απαιτούµενο µήκος ορατότητας για στάση είναι περίπου 65µ). Οι παραπάνω αποστάσεις ορατότητας σύµφωνα µε µακροσκοπικό έλεγχο επί κατάλληλα συνορθωµένης αεροφωτογραφίας φαίνεται να διατίθενται και προς τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, η ύπαρξη όµως του πρατηρίου και η συχνή είσοδος - έξοδος οχηµάτων δηµιουργεί πρόσθετες κυκλοφοριακές εµπλοκές που αναµένεται ότι έχουν επίδραση στη συχνότητα ατυχηµάτων. 2. Επιπλέον παράγοντας αυξηµένης επικινδυνότητας της παραπάνω θέσης είναι η διαµόρφωση του κόµβου σύνδεσης της οδού πρόσβασης στο εργοστάσιο. Κατά τον γεωµετρικό σχεδιασµό του κόµβου δεν έχουν τηρηθεί οι στοιχειώδεις αρχές σχεδιασµού κόµβων και η κατασκευή της νησίδας είναι ανεπαρκής (δεν έχει κατασκευαστεί κρασπεδωµένη τριγωνική νησίδα µε πλακόστρωση ή φυτικά, αλλά έχουν τοποθετηθεί προκατασκευασµένα τεµάχια από σκυρόδεµα πάνω στο ασφαλτικό οδόστρωµα, χωρίς καν κονίαµα). Η ύπαρξη του κόµβου δεν γίνεται αντιληπτή από τους διερχόµενους οδηγούς, τόσο λόγω της θέσης του στο εσωτερικό της καµπύλης, όσο και λόγω της πλήρους απουσίας σχετικής σήµανσης (βλ. και στη συνέχεια). Επιπλέον, υπάρχει σηµαντική βλάβη στο οδόστρωµα στον κλάδο εξόδου από την Ε.Ο.

13 3. Η ύπαρξη της οριζοντιογραφικής καµπύλης δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή από τους οδηγούς που κινούνται µε κατεύθυνση προς Ναύπλιο, κι αυτό γιατί η δεντροστοιχία στα αριστερά της καµπύλης συγχέεται οπτικά µε µεµονωµένα δέντρα στα δεξιά της οδού και δηµιουργείται η εντύπωση ότι η οδός συνεχίζει ευθύγραµµα. 4. Τέλος, επισηµαίνεται η ανεπάρκεια της σήµανσης και της ασφάλισης στην υπόψη θέση. Επιλογή βελτιωτικών επεµβάσεων Με βάση τα παραπάνω, και λαµβάνοντας υπόψη ότι η µετάθεση της κυκλοφοριακής σύνδεσης του εργοστασίου δεν θεωρείται εφικτή, προτάθηκε η αναδιαµόρφωση του κόµβου κυκλοφοριακής σύνδεσης του εργοστασίου και η συµπλήρωση της σήµανσης στην περιοχή της επικίνδυνης θέσης. Συγκεκριµένα, ο κόµβος σύνδεσης του εργοστασίου θα πρέπει να διαµορφωθεί σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας ότι διατίθενται τα απαιτούµενα τρίγωνα ορατότητας για την έξοδο των οχηµάτων. Αναφορικά µε τις επεµβάσεις στη σήµανση, προτάθηκε η τοποθέτηση κατάλληλων πινακίδων για: την προειδοποίηση των οδηγών για την ύπαρξη και λειτουργία του πρατηρίου υγρών καυσίµων την προειδοποίηση των οδηγών για την ύπαρξη του κόµβου κυκλοφοριακής σύνδεσης του εργοστασίου την απαγόρευση των αριστερά στροφών προς / από το πρατήριο υγρών καυσίµων την κυκλοφοριακή σύνδεση του εργοστασίου και τις εγκάρσιες τοπικές οδούς στην περιοχή την αναγγελία κινδύνου για την ύπαρξη της οριζοντιογραφικής καµπύλης. Αναγκαία θεωρείται επίσης η συντήρηση της οριζόντιας σήµανσης (διαγράµµιση) και η προστασία των χρηστών της οδού από µεµονωµένα πλευρικά εµπόδια (µαντρότοιχοι, δέντρα κ.λπ.), είτε µε κοπή των δέντρων είτε µε κατάλληλα τοποθετηµένα στηθαία ασφαλείας. Τέλος, θεωρείται απαραίτητη η συντήρηση του οδοστρώµατος στην περιοχή, που αφορά τόσο στην επισκευή τοπικών βλαβών, όσο και στη διάστρωση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας µε επαρκή αντιολισθητικά χαρακτηριστικά Θέση 5η: χλµ.19,5 περίπου Μονόροφο ερειπωµένο κτίσµα Παλαιό τµήµα οδού (διατηρείται για τοπική εξυπηρέτηση) ~2,00 ~3,75 ~3,75 ~2,00 Προς Λυγουριό Εικονοστάσια χλµ. 19,8 χλµ. 19,5 E.O. 70 Μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας Προς Ναύπλιο 0,50 χλµ. 19,0 ~3,50 ~3,50 0,50 Σχήµα 9: Σκαρίφηµα της επικίνδυνης θέσης στο τµήµα από χλµ.19,5 έως 20,4

14 Σχήµα 10: Φωτογραφία προσέγγισης στην επικίνδυνη θέση (χλµ.19,0) - κατεύθυνση φωτογράφισης προς Λυγουριό Σχήµα 11: Φωτογραφία στο χλµ.19,5 - κατεύθυνση φωτογράφισης προς Λυγουριό Σχήµα 12: Λεπτοµέρεια της καµπύλης στο χλµ.19,5 - κατεύθυνση φωτογράφισης προς Λυγουριό Παράγοντες αυξηµένης επικινδυνότητας: 1. Στη θέση αυτή εντοπίζεται συνδυασµός της οριζοντιογραφικής καµπύλης µε κύρτωµα στη µηκοτοµή (βλ. και Σχήµα 10), ο οποίος δυσχεραίνει την αναγνώριση της πορείας της χάραξης από τους οδηγούς καθώς και την εκτίµηση της οριζοντιογραφικής καµπυλότητας. Το πρόβληµα εκτιµάται ότι είναι εντονότερο κατά τη νύχτα, λαµβάνοντας υπόψη ότι η οδός δεν ηλεκτροφωτίζεται. 2. Η µεταβολή στις διαστάσεις της διατοµής στο παραπάνω τµήµα µε την έντονη οριζοντιογραφική καµπυλότητα επίσης εκτιµάται ότι επιδρά δυσµενώς στην οδική ασφάλεια, ειδικά για τα οχήµατα που κινούνται στην κατεύθυνση προς Ναύπλιο (για τα οποία το πλάτος της διατοµής ελαττώνεται). Επιπλέον, στο τµήµα από χλµ.19,3 µέχρι χλµ.19,6, οι οδηγοί, προερχόµενοι από τµήµα µεγάλου µήκους, χωρίς άλλη δυνατότητα προσπέρασης λόγω στενής διατοµής, εκµεταλλεύονται το ιδιαίτερα µεγάλο πλάτος του ερείσµατος για ελιγµούς προσπέρασης, παρά την οριζοντιογραφική καµπυλότητα. 3. Στη θέση αυτή, παλαιό τµήµα της οδού έχει διατηρηθεί και λειτουργεί ως οδός τοπικής εξυπηρέτησης. Λαµβάνοντας υπόψη και την ανεπάρκεια της σήµανσης, υπάρχει κίνδυνος

15 παραπλάνησης των οδηγών αναφορικά µε την πορεία της χάραξης, ειδικά στο χλµ.19,5, στην κατεύθυνση προς Λυγουριό (βλ. και Σχήµα 11). 4. Η σήµανση και η ασφάλιση στην υπό εξέταση θέση είναι ανεπαρκείς. εν υπάρχουν πινακίδες για την επισήµανση της πορείας της χάραξης στη θέση διαχωρισµού - συµβολής του παλαιού τµήµατος της οδού, καθώς και ρυθµιστικές πινακίδες απαγόρευσης των αριστερών στροφών προς αυτό. Επίσης, δεν έχουν τοποθετηθεί στηθαία ασφαλείας σε όλα τα τµήµατα όπου αυτά είναι απαραίτητα. 5. Τέλος, υπάρχει κίνδυνος εισόδου υλικού από το πρανές ορύγµατος στο οδόστρωµα στο τµήµα από χλµ.19,5 µέχρι χλµ.19,6 (βλ. και Σχήµα 12). Λαµβάνοντας υπόψη και την οριζοντιογραφική καµπυλότητα, το γεγονός αυτό αποτελεί παράγοντα αύξησης της πιθανότητας ατυχηµάτων. Στο τµήµα αυτό επισηµαίνεται επίσης η έλλειψη συστήµατος αποχέτευσης οµβρίων για τη συλλογή των υδάτων από το πρανές και το οδόστρωµα, µε αποτέλεσµα αυτά να ρέουν επιφανειακά στο οδόστρωµα. Επιλογή βελτιωτικών επεµβάσεων Στη θέση αυτή προτάθηκε ένα σύνολο βελτιωτικών επεµβάσεων, οι οποίες, λειτουργώντας συµπληρωµατικά µεταξύ τους, εκτιµάται ότι θα βελτιώσουν το επίπεδο οδικής ασφάλειας στην επικίνδυνη θέση. Προτάθηκε να εξεταστεί συνολικά η διαµόρφωση της διατοµής µε στόχο να αυξηθεί το µεταβατικό τµήµα κατά την αλλαγή του πλάτους της διατοµής (ώστε η µεταβολή να γίνεται βαθµιαία και να αποφεύγεται ο αιφνιδιασµός των οδηγών), να µειωθεί το πλάτος του ασφαλτοστρωµένου ερείσµατος στο τµήµα από χλµ.19,3 και µετά (ώστε να αποτρέπεται η χρήση του ως πρόσθετη λωρίδα κυκλοφορίας) και να εξασφαλιστεί δυνατότητα κατασκευής βραχοπαγίδας επαρκούς πλάτους στο τµήµα από χλµ.19,5 µέχρι χλµ.19,6 (για την αντιµετώπιση του κινδύνου εισόδου υλικών του πρανούς στο οδόστρωµα). Επιπλέον, στο ίδιο τµήµα να εξασφαλιστεί χώρος (µε µείωση του ασφαλτοστρωµένου ερείσµατος) για την κατασκευή τριγωνικού ρείθρου για τη συλλογή των οµβρίων υδάτων από το οδόστρωµα και το πρανές. Επίσης, προτάθηκε η µείωση του πλάτους του παλαιού τµήµατος της οδού στις θέσεις σύνδεσής του µε την Ε.Ο. και η κατάλληλη διαµόρφωση της σύνδεσης ώστε να αντιλαµβάνονται εύκολα οι οδηγοί ότι πρόκειται για τοπική οδό και να αναγνωρίζουν την πορεία της χάραξης. Προτάθηκε επίσης συµπλήρωση της κατακόρυφης σήµανσης µε κατάλληλες πινακίδες, συντήρηση της οριζόντιας διαγράµµισης και εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας σε όλες τις θέσεις όπου αυτό απαιτείται (π.χ. µπροστά από το ερειπωµένο κτίσµα - βλ. και Σχήµα 12). Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη ότι η αναγνωρισιµότητα της χάραξης είναι πιο δυσχερής κατά τη διάρκεια της νύχτας, προτάθηκε εγκατάσταση συστήµατος ηλεκτροφωτισµού στο τµήµα από χλµ.19,0 µέχρι χλµ.20,0, ή εναλλακτικά η τοποθέτηση ανακλαστήρων επιφάνειας κυκλοφορίας ("µάτια γάτας"), σε µικρές αποστάσεις, στον άξονα της οδού, καθώς και πυκνών οριοδεικτών µε ανακλαστικά στοιχεία (ή ανακλαστικά στοιχεία στα στηθαία ασφαλείας, όπου αυτά απαιτούνται), στις οριογραµµές της οδού. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με τη δοκιµαστική εφαρµογή που περιγράφηκε, διαπιστώθηκε η καταλληλότητα της µεθόδου για τον εντοπισµό επικίνδυνων θέσεων στο υπεραστικό οδικό δίκτυο της Ελλάδας, καθώς και του πλαισίου για την επιλογή επεµβάσεων οδικής ασφάλειας στις θέσεις που έχουν προσδιοριστεί ως επικίνδυνες. Εντοπίστηκαν αξιόπιστα οι επικίνδυνες θέσεις και επιβεβαιώθηκε ότι, σε κάθε θέση, το πρόβληµα της οδικής ασφάλειας δεν µπορεί συνήθως να

16 αποδοθεί σε έναν µόνο παράγοντα αλλά οφείλεται σε συνδυασµό οδικών και κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών, η ειδική µελέτη των οποίων µπορεί να οδηγήσει στην αντιµετώπιση των συγκεκριµένων προβληµάτων. Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί η δυνατότητα άµεσης εφαρµογής της για τον εντοπισµό επικίνδυνων θέσεων, αξιοποιώντας τα στοιχεία που ήδη εδώ και αρκετά χρόνια συλλέγονται και κωδικοποιούνται από την ΕΛΣΤΑΤ, το Υπουργείο ΥΜΕ Ι και άλλους σχετικούς µε το οδικό δίκτυο και τα οδικά ατυχήµατα φορείς και υπηρεσίες. Προσδιορίστηκαν επίσης οι καταλληλότερες επεµβάσεις τόσο στη γενική χάραξη της οδού και στη διευθέτηση της ροής των οχηµάτων στους διάφορους κλάδους των κόµβων όσο και στη βελτίωση του οδοστρώµατος, της οριζόντιας και της κατακόρυφης σήµανσης, της ασφάλισης, του ηλεκτροφωτισµού κ.λπ., µε βάση πλαίσιο επιλογής επεµβάσεων που βασίζεται σε διαδικασίες και µέτρα µε αποδεδειγµένη αποτελεσµατικότητα διεθνώς, λαµβάνοντας επιπλέον υπόψη τις Ελληνικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Το πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να εφαρµοστεί σε θέσεις που έχουν προκύψει είτε µε εφαρµογή Μεθόδων Προσδιορισµού Επικίνδυνων Θέσεων - IRS (διορθωτικές µέθοδοι), είτε µετά τη διενέργεια Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας - RSA σε υφιστάµενη οδό (Επιθεώρηση Οδικής Ασφάλειας RSI) (προληπτικές µέθοδοι). Όπως διατυπώνεται και στη σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission, 2008), για τη βελτίωση της ασφάλειας των οδικών υποδοµών απαιτείται ολοκληρωµένη προσπάθεια που θα στηρίζεται στον Προσδιορισµό Επικίνδυνων Θέσεων (IRS) όπου οι προσπάθειες αλλά και η διάθεση των περιορισµένων πόρων επικεντρώνονται στα σηµεία µε διαπιστωµένα προβλήµατα οδικής ασφάλειας. Επίσης, πρέπει να εφαρµόζεται ολοκληρωµένο πρόγραµµα Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας στις µελέτες των οδικών έργων (νέων έργων και βελτιώσεων υφιστάµενων) καθώς και σε υφιστάµενες οδούς (Επιθεώρηση Οδικής Ασφάλειας) του ιευρωπαϊκού ικτύου. Επισηµαίνεται τέλος, ότι για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των επεµβάσεων οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις, αλλά και όλων των µέτρων οδικής ασφάλειας γενικά, είναι απαραίτητη η εκπόνηση ειδικών ερευνών και µελετών υψηλής στάθµης, µε βάση διεθνώς παραδεκτές µεθόδους, η εφαρµογή των οποίων θα επιτρέψει τον προσδιορισµό της επιρροής ενός µέτρου ή µιας οµάδας µέτρων στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας µιας οδού ή µιας περιοχής. Είναι προφανές ότι η αποµόνωση της επιρροής κάθε µέτρου ξεχωριστά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας είναι µια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Μόνο η χρήση κατάλληλων επιστηµονικών µεθόδων σε συνδυασµό µε την επιλογή και αξιοποίηση κατάλληλων χρονοσειρών στοιχείων είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αξιόπιστα συµπεράσµατα. 6. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Ε.Μ.Π. (2008), Εφαρµογή Μεθόδων Προσδιορισµού Επικίνδυνων Θέσεων Καθώς και των Αναγκαίων Παρεµβάσεων στο Υπεραστικό Οδικό ίκτυο, Τεχνική Έκθεση, Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Αθήνα. 2. Ε.Σ.Υ.Ε. (1998), Μητρώο Εθνικών Οδών της Ελλάδος, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Αθήνα. 3. Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής ηµοκρατίας (2011), Προεδρικό ιάταγµα Υπ Αριθµ. 104: Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Νοεµβρίου 2008 για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδοµών, Τεύχος Πρώτο, Αρ.Φύλ. 237, 7 Νοεµβρίου Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής ηµοκρατίας (2006), Προεδρικό ιάταγµα Υπ Αριθµ. 118: Τροποποίηση του β.δ.465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων

17 εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων προ πρατηρίων κειµένων εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και κωµών ή εκτός κατοικηµένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των οδών» (Α150) και του π.δ.1224/1981 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων κειµένων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή κωµών ή εγκεκριµένων οικισµών ή εν γένει κατοικηµένων περιοχών» (Α'303) όπως τροποποιήθηκαν µε το π.δ.509/1984 (Α181), το π.δ.143/1989 «Τροποποίηση διατάξεων σχετικών µε όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων µετά των οδών» (Α'69), το π.δ.401/1993 (Α'170) και το π.δ.125/1992 (Α'56) «τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ.143/89 (Α'69)» και κατάργηση διατάξεων του π.δ.327/1992 (Α'163), Τεύχος Πρώτο, Αρ.Φύλ. 119, 16 Ιουνίου Κανελλαΐδης Γ. (2009), Σύγχρονες εξελίξεις στην πολιτική οδικής ασφάλειας διεθνώς και η εφαρµογή τους στην Ελλάδα, Κεντρική οµιλία, 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, Αθήνα ( ηµοσίευση στο ενηµ. δελτίο του ΣΕΣ Νο.170). 6. Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. (2006), Οδηγός Χιλιοµετρικών Αποστάσεων Οδικού ικτύου της Χώρας, ΥΠΕΧΩ Ε/ΓΓ Ε/ νση Οργάνωσης και Απλούστευσης ιαδικασιών/τµήµα Απλούστευσης ιαδικασιών και Παραγωγικότητας, Αθήνα. 7. Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. (2001), Οδηγίες Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΟΜΟΕ), Τεύχος 3: Χαράξεις (ΟΜΟΕ-Χ), ΓΓ Ε/ ΜΕΟ, Αθήνα. 8. Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. (1995), Κατάταξη Εθνικών Οδών Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης σε Βασικό (Πρωτεύον), ευτερεύον και Τριτεύον Εθνικό Οδικό ίκτυο, Απόφαση υπ αριθµ. ΜΕΟ/ε/ο/1308/ , Αθήνα. 9. AUSTROADS (2009), Guide to Road Safety Part 6: Road Safety Audit, Austroads Publication No. AGRS06/09, Australia. 10. AIPCR/PIARC (2003), Road Safety Manual, Recommendations from the World Road Association (PIARC), R2ute market, France. 11. AIPCR/PIARC (2007), Road Accident Investigation Guidelines for Road Engineers, World Road Association PIARC Technical Committee. 12. European Commission (2008), Directive on road infrastructure safety management, Directive 2008/96/EC, European Commission, Brussels. 13. Yannis G., Evgenikos P., Papadimitriou E. (2008), Best Practice for Cost-Effective Road Safety Infrastructure Investments, Conference of European Road Directors, Paris.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» 1. Προδιαγραφές Μελέτης Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων για την οριστική μελέτη τετρασκελούς

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Αντικείμενο Ελέγχου Ναι Όχι Παρατηρήσεις 1 Χάραξη της οδού και διατομή 1.1 Ορατότητα και μήκη ορατότητας To διαθέσιμο μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Σεµινάριο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2001 Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας Επιτροπή Κυκλοφορίας και Στάθμευσης ΣΕΣ Στέλιος Ευσταθιάδης Θανάσης Τσιάνος Πέπη Δημοπούλου Δώρα Ζησιμοπούλου Αλεξάνδρα Κονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Γ. Γιαννής Ι. Γκόλιας Ε. Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν κρίσιµα σηµεία του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο "ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ-

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. - φορέας υλοποίησης µελετητής Η παρούσα µελέτη αφορά τη βελτίωση τµηµάτων της επαρχιακής οδού Βέλου Στιµάγκα Νεµέα και πιο συγκεκριµένα των οδικών τµηµάτων : Νεµέα - Κούτσι και Κούτσι

Διαβάστε περισσότερα

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης Tυποποίηση σήμανσης Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης η σήμανση πρέπει να είναι: Αντιληπτή και εύκολα κατανοητή. Οφείλει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Με βάση την κατεύθυνση της κυκλοφορίας στη λωρίδα : κατά τη ροή της κυκλοφορίας και αντίθετα στη ροή της κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ. Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός. Κόµβων

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ. Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός. Κόµβων ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός 1 Γενικές Αρχές Εκτός κατοικηµένων περιοχών ορατότητα από απόσταση ίση περίπου µε την απόσταση προσπέρασης Εντός κατοικηµένων περιοχών σκόπιµες οι ασυνέχειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί Κύριες διερχόµενες: είναι η προέκταση στο χώρο του σιδηροδροµικού σταθµού των κύριων σιδηροδροµικών γραµµών του ελευθέρου τµήµατος Γραµµές προσπέρασης χωρίζονται σε γραµµές λειτουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα.

Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα. Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα. Κ.Μ. Ευθυµίου Πολιτικός µηχανικός, Msc. Λέξεις κλειδιά: COBA, οικονοµοτεχνική µελέτη ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 9 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 7 Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Ηµερίδα για την Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ στη XIO: Βραχυπρόθεσµες παρεµβάσεις χαµηλού κόστους στο Εθνικό Επαρχιακό Οδικό ίκτυο της Xίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μετά την απόφαση ΔΜΕΟ/ο/612 της 16-2-2011, με την οποία εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Φάνης Παπαδημητρίου Διευθυντής Κυκλοφορίας και Συντήρησης ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ. 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Αθήνα 2012

Φάνης Παπαδημητρίου Διευθυντής Κυκλοφορίας και Συντήρησης ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ. 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Αθήνα 2012 Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας: Αρχές και εφαρμογή στην Ελλάδα. Ηπερίπτωσητης Αττικής Οδού ΣΟΦΙΑ ΒΑΡΔΑΚΗ ΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΠΕΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΪΟΥ ΦΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας Αθήνα, 9-10 Φεβρουαρίου 2012 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 319, 29.11.2008, σ. 59. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΜΕ Ι Ηµερίδα «Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή» Αθήνα, 6 Απριλίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Γ. Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Μητρώο Αυτοκινητοδρόµου για τη Στοιχειώδη Συντήρηση Συντακτική οµάδα - Επιµέλεια:, Επιµέλεια: Ιωάννα Καρακαϊδού, Αναπληρωτής ιευθυντής ιεύθυνσης Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νομαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Πελοποννήσου. το παράδειγμα του Νομού Λακωνίας

Νομαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Πελοποννήσου. το παράδειγμα του Νομού Λακωνίας Νομαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Πελοποννήσου το παράδειγμα του Νομού Λακωνίας Παναγιώτης Γ. Παναγάκης Πολιτικός Μηχανικός M.sc. Προϊστάμενος ΤΕΕ Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λακωνίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 5-6 Νοεµβρίου 2009 ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γ. Γιαννής, Α. Λαΐου, Σ. Βαρδάκη, Α. ραγοµάνοβιτς, Ε. Παπαδηµητρίου, Γ. Κανελλαΐδης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. οµή πληροφοριακής σήµανσης

2. οµή πληροφοριακής σήµανσης 2. οµή πληροφοριακής σήµανσης 2.1 Συστατικά µέρη του συστήµατος 2.1.1 Γενικά Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της κυκλοφοριακής καθοδήγησης στην πληροφοριακή σήµανση των αυτοκινητοδρόµων είναι ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Ηλιού Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Καθηγ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λεμονάκης Παναγιώτης Δρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Ιωάννης Δημητρόπουλος Βίλυ Βεγήρη Στέλιος Καζάκος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Στάσεις Λεωφορείων Στάσεις κατά μήκος της γραμμής Στάσεις στα σημεία συμβολής δύο ή περισσοτέρων λεωφορειακών γραμμών (πιθανά σημεία μετεπιβίβασης).

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 326/91 Τροποποίηση του Π.Ν. 455/76 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ. Φωτεινή Κεχαγιά Πολιτικός Μηχανικός, Υποψ. ιδάκτωρ Α.Π.Θ. Νίκος Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµ. Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ

Οδοποιία ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr Ιωάννα Σπυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 2 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 8 Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ «Μελέτες Εντοπισμού και Προτάσεων σε τμήματα και θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στους Άξονες Τρίπολη-Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. Ναταλία Βρακά

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. Ναταλία Βρακά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ναταλία Βρακά Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000 ΕΚΤΕΛΕΣΗ :

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000 ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθµός Μελέτης: 4 / 07-02-2012 ΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ταχυτήτων. partner logo

Διαχείριση ταχυτήτων. partner logo Διαχείριση ταχυτήτων «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος Ευγενικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

«Συγκριτική διερεύνηση των παραµέτρων που επηρεάζουν την επικινδυνότητα στους Ελληνικούς αυτοκινητοδρόµους»

«Συγκριτική διερεύνηση των παραµέτρων που επηρεάζουν την επικινδυνότητα στους Ελληνικούς αυτοκινητοδρόµους» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ «Συγκριτική διερεύνηση των παραµέτρων που επηρεάζουν την επικινδυνότητα στους Ελληνικούς αυτοκινητοδρόµους»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Αθήνα Ζωγράφος

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ημερομηνία: Ώρα: Ελεγκτής: Γραμμή: Καταγραφή Υφιστάμενης Προσωρινή Μόνιμη στάση: Καιρικές συνθήκες: Κωδικός στάσης / στάση: Όνομα στάσης: Μεταφορά/Κατάργηση Υφιστάμενης Ίδρυση νέας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας ΤΡΙΠΟΛΗ

Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας ΤΡΙΠΟΛΗ Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερίδα Οδικής ΤΡΙΠΟΛΗ 22.11.2008 -22.11.2008 2 -22.11.2008 3 -22.11.2008 4 -22.11.2008 5 -22.11.2008 6 ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35479 27 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3465 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ αριθμ. 241/15 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας Επιτήρηση οδικής ασφάλειας «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος Ευγενικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ Πρωτοβουλίες-Δράσεις Οδικής Ασφάλειας σε περίοδο οικονομικής κρίσης Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ Σοφία Βαρδάκη, Δρ. Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Στρατηγικός Στόχος 2010: Η μείωση των νεκρών κατά 100. Τακτικές επίτευξης στόχου: Αναδιάταξη τοπικών (ανά Νομό) προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μακροσκοπική διερεύνηση της επιρροής της αστυνόµευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Μακροσκοπική διερεύνηση της επιρροής της αστυνόµευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Μακροσκοπική διερεύνηση της επιρροής της αστυνόµευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας Ιωάννης Κ. Αγαπάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία Ι. Ενότητα 9: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Επικλίσεις σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ)

Οδοποιία Ι. Ενότητα 9: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Επικλίσεις σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία Ι Ενότητα 9: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Επικλίσεις σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) Γεώργιος Μίντσης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΙΣΟΠΕ ΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΙΣΟΠΕ ΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΙΣΟΠΕ ΩΝ ΚΟΜΒΩΝ Β. Ψαριανός Ακαδ. Έτος 2002-2003 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ Βασικές Αρχές ιαµόρφωσης Ανισόπεδων Κόµβων Όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού

Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας.

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Συνδέει την κωμόπολη Αξιούπολη με το χωριό Φανός. Ο Φανός έπειτα συνδέεται με τα χωρία Σκρά και Πλαγία. Ο υφιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Σ. Μαριδάκης Ε. Μπούρας Περίληψη Στα πλαίσια της φωτεινής σηµατοδότησης σε κόµβους, τόσο η διαµόρφωση άσο και η κατακόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΠΕ-Β-1.0 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP9/PE-B-1.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΠΕ-Β-1.0 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP9/PE-B-1.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 Κωδικός: ΠΠΕΜ-ΣΥΓΚ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: 1. ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης 10 παραδείγματα-ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης Σύνοψη Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται λυμένα παραδείγματα-ασκήσεις με στόχο την καλύτερη κατανόηση των μεθοδολογιών υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5Ω7Λ1-ΩΞΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ5Ω7Λ1-ΩΞΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥΡΛΟΥΚΗ Τηλέφωνο : 2713601300 2713601349

Διαβάστε περισσότερα

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα.

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα. Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. Πριν µπούµε στην

Διαβάστε περισσότερα

12. Σήµανση παρόδιων εγκαταστάσεων

12. Σήµανση παρόδιων εγκαταστάσεων 12. Σήµανση παρόδιων εγκαταστάσεων 12.1 Γενικά (1) Παρόδιες εγκαταστάσεις σε σταθµούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) σε αυτοκινητόδροµους είναι: πρατήρια βενζίνης αυτοκινητοδρόµων σταθµοί εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Οδική Ασφάλεια στον Αστικό Χώρο Αθήνα, 23 Ιανουαρίου Α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης

Προτάσεις για την Οδική Ασφάλεια στον Αστικό Χώρο Αθήνα, 23 Ιανουαρίου Α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Προτάσεις για την Οδική Ασφάλεια στον Αστικό Χώρο Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2011 Α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Α1. Η οδική ασφάλεια στον ελληνικό αστικό χώρο αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα αφού στην χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26.00)» 1.210.000 Ευρώ Απρίλιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C02\LKM

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών 2ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 26 & 27 Φεβρουαρίου 2004 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Γενικά αντικείµενο και στόχος της παρούσας µελέτης είναι:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Γενικά αντικείµενο και στόχος της παρούσας µελέτης είναι: 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τη µελέτη Κυκλοφοριακή µελέτη του έργου κατασκευής ισόπεδου κόµβου.ε.υ.α.λ. σύµφωνα µε την 1149/11-03-2013 υπογραφείσα

Διαβάστε περισσότερα

ιατοµή τύπου 2+1: Πλεονεκτήµατα & κριτήρια εφαρµογής

ιατοµή τύπου 2+1: Πλεονεκτήµατα & κριτήρια εφαρµογής ιατοµή τύπου 2+1: Πλεονεκτήµατα & κριτήρια εφαρµογής. Κάτσιος Τοπογράφος Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος Γ. Σοϊλεµέζογλου Τοπογράφος Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος Β. Ψαριανός Καθηγητής ΕΜΠ Τµήµα Αγρ. Τοπογράφων

Διαβάστε περισσότερα

3. Αναγραφές προορισµών

3. Αναγραφές προορισµών 3. Αναγραφές προορισµών 3.1 Κανόνες (1) Οι αναγραφές των προορισµών εξυπηρετούν το γεωγραφικό προσανατολισµό στο οδικό δίκτυο, καθώς και τον εντοπισµό του προορισµού. Ως προορισµοί επιλέγονται τοπωνύµια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 0 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σκοπός Εφαρµογή Περιεχόµενο... 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 0 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σκοπός Εφαρµογή Περιεχόµενο... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ... 1 0.1 Σκοπός... 1 0.2 Εφαρµογή... 1 0.3 Περιεχόµενο... 1 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1 Λειτουργικός Σχεδιασµός Παραδοχές... 3 1.2 Εφαρµοζόµενοι Κώδικες,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα

Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα Ματθαίος Καρλαύτης, Λέκτορας Ιωάννης Γκόλιας, Καθηγητής Γιώργος Γιαννής, Λέκτορας Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου (ΕΛΠΑ) Εταιρεία Υποστήριξης Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΕΥΘΥΤΑ) Συµπόσιο Οδική Ασφάλεια και Τουρισµός 12 Μαΐου 2000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 14 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων - Χαράξεις (ΟΜΟΕ-Χ)

Εφαρµογή των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων - Χαράξεις (ΟΜΟΕ-Χ) Εφαρµογή των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων - Χαράξεις (ΟΜΟΕ-Χ) Γ. Μαλέρδος ρ. Πολιτικός Μηχανικός,Ειδικός Επιστήµονας Ε.Μ.Π. Αν. ραγοµάνοβιτς Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτωρ Ε.Μ.Π. Γ. Κανελλαΐδης

Διαβάστε περισσότερα