ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ"

Transcript

1 ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΙ ΙΥΤΔ ΣΙ ΘΑ ΙΥΤΔΙ ειίδα 1 από 8

2 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Η Α Σάμε Γεληθνύ Λπθείνπ απνηειεί ηάμε απνθιεηζηηθά γεληθήο παηδείαο, ζηελ νπνία εθαξκόδεηαη πξόγξακκα καζεκάηωλ ηξηάληα πέληε (35) ζπλνιηθά ωξώλ εβδνκαδηαίωο. Δηδηθόηεξα, εθαξκόδεηαη εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηξηάληα ηξηώλ (33) ωξώλ εβδνκαδηαίωο, κε ελλέα (9) καζήκαηα, πνπ είλαη θνηλό γηα όινπο ηνπο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα δύν (2) ωξώλ εβδνκαδηαίωο πνπ απνηειείηαη από έλα (1) κάζεκα επηινγήο ην νπνίν επηιέγεηαη κεηαμύ ηξηώλ καζεκάηωλ. Σο ωπολόγιο ππόγπαμμα ηηρ ηάξηρ αςηήρ καηά μάθημα καθοπίζεηαι ωρ εξήρ: ΒΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΠΙΛΟΓΗ Αρταία Δθαρμογές Πληροθορικής Δλληνική Γλώζζα και Γραμμαηεία () Νέα Δλληνική Τετνολογία και Γιατείριζη Γλώζζα Φσζικών Πόρων () Νέα Δλληνική Λογοηετνία Δλληνική Γλώζζα Θπηζκεςηικά Ιζηοπία Άλγεβρα Γεωμεηρία Μαθημαηικά Ξένη Γλώζζα Φσζική Φημεία Φςζικέρ Βιολογία Δπιζηήμερ Φςζική Αγωγή Δπεςνηηική Δπγαζία (Project) 9 ώπερ 5 ώπερ 6 ώπερ Έκθραζη-Πολιηιζμός και Δσρωπαϊκός Πολιηιζμός () Πολιηική 3 ώπερ Παιδεία ΤΝΟΛΟ 33 ώπερ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Σηε Β Σάμε Γεληθνύ Λπθείνπ εθαξκόδεηαη πξόγξακκα καζεκάηωλ πνπ πεξηιακβάλεη καζήκαηα γεληθήο παηδείαο ηξηάληα (30) ζπλνιηθά δηδαθηηθώλ ωξώλ εβδνκαδηαίωο θαη δύν (2) Οκάδεο Μαζεκάηωλ Πξνζαλαηνιηζκνύ πέληε (5) ζπλνιηθά δηδαθηηθώλ ωξώλ εβδνκαδηαίωο εθάζηε νκάδα. Οη Οκάδεο Μαζεκάηωλ Πξνζαλαηνιηζκνύ είλαη: 1. Αλζξωπηζηηθώλ πνπδώλ (πρώην Θεωρητική Κατεύθυνση) 2. Θεηηθώλ πνπδώλ (πρώην Θετική-Τεχνολογική Κατεύθυνση) ειίδα 2 από 8

3 Σο ωπολόγιο ππόγπαμμα ηηρ ηάξηρ αςηήρ καηά μάθημα καθοπίζεηαι ωρ εξήρ: ΓΔΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ Αρταία Δλληνική Γλώζζα και Γραμμαηεία Νέα Δλληνική Γλώζζα Δλληνική Γλώζζα ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ Ανθπωπιζηικέρ ζποςδέρ Θεηικέρ ποςδέρ Αρταία Δλληνική Γλώζζα & Γραμμαηεία (3 ώπερ) Φσζική (3 ώπερ) Νέα Δλληνική Λογοηετνία 6 ώπερ Λαηινικά () Μαθημαηικά () Θπηζκεςηικά Ιζηοπία Άλγεβρα Γεωμεηρία Ξένη Γλώζζα Φσζική Φημεία Βιολογία Φςζική Αγωγή Δπεςνηηική Δπγαζία (Project) Μαθημαηικά Φςζικέρ Δπιζηήμερ 5 ώπερ 6 ώπερ 1 ώπα ύνολο: 5 ώπερ 5 ώπερ Πολιηική Παιδεία Φιλοζοθία ΤΝΟΛΟ 30 ώπερ Γ Λπθείνπ Σηε Γ Σάμε Γεληθνύ Λπθείνπ εθαξκόδεηαη πξόγξακκα καζεκάηωλ ηξηάληα δύν (32) ωξώλ, πνπ πεξηιακβάλεη καζήκαηα γεληθήο παηδείαο δώδεθα (12) ζπλνιηθά δηδαθηηθώλ ωξώλ εβδνκαδηαίωο θαη ηξεηο (3) Οκάδεο Μαζεκάηωλ Πξνζαλαηνιηζκνύ, είθνζη (20) ζπλνιηθά δηδαθηηθώλ ωξώλ εβδνκαδηαίωο θάζε νκάδα. Οη Οκάδεο Πξνζαλαηνιηζκνύ είλαη: 1. Αλζξωπηζηηθώλ πνπδώλ 2. Θεηηθώλ πνπδώλ 3. Οηθνλνκηθώλ-Πνιηηηθώλ-Κνηλωληθώλ πνπδώλ Κάζε καζεηήο ηεο Γ Λπθείνπ επηιέγεη κία (1) Οκάδα Μαζεκάηωλ Πξνζαλαηνιηζκνύ πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλα Δπηζηεκνληθά Πεδία. ειίδα 3 από 8

4 Tο ωπολόγιο ππόγπαμμα ηηρ ηάξηρ αςηήρ καηά μάθημα καθοπίζεηαι ωρ εξήρ: ΓΔΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ Νέα Δλληνική Γλώζζα Ανθπωπιζηικέρ ζποςδέρ Θεηικέρ ποςδέρ Πολιηικέρ- Κοινωνικέρ ποςδέρ Νέα Δλληνική Λογοηετνία Αρταία Δλληνική Γλώζζα & Γραμμαηεία (11 ώπερ) Φσζική (6 ώπερ) Δλληνική Γλώζζα 6 ώπερ Θπηζκεςηικά 1 ώπα Λαηινικά (3 ώπερ) Μαθημαηικά (8 ώπερ) ή Βιολογία (8 ώπερ για Δπιζηήμες Υγείας) Ιζηοπία Μαθημαηικά και Σηοιτεία Σηαηιζηικής (8 ώπερ) Οικονομία & Γιοίκηζης (6 ώπερ) ή Αρτές Φσζικών Δπιζηημών(6 ώπερ για Παιδαγωγικά Τμήμαηα) Σηοιτεία Κοινωνικών & Πολιηικών Δπιζηημών (6 ώπερ) ή Ιζηορία (6 ώπερ για Παιδαγωγικά Τμήμαηα) Ιζηνξία (6 ώξεο) Χεκεία (6 ώξεο) Ξένη Γλώζζα Φςζική Αγωγή 1 ώπα ΤΝΟΛΟ 1 20 ώπερ 20 ώπερ 20 ώπερ ΔΝΓΟΥΟΛΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Οη γξαπηέο πξναγωγηθέο εμεηάζεηο ζηελ Α, Β ηάμε ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη νη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηεο Γ Λπθείνπ δηεμάγνληαη ελδνζρνιηθά κε θνηλά ζέκαηα, πνπ νξίδνληαη ωο εμήο: α) Καηά ποζοζηό 50%, κε θιήρωζε, από ηράπεδα ζεκάηωλ δηαβαζκηζκέλες δσζθοιίας θαη β) Καηά ποζοζηό 50%, από ηολ δηδάζθοληα ή ηοσς δηδάζθοληες. Τα γξαπηά δηνξζώλνληαη από ηνλ νηθείν δηδάζθνληα. ειίδα 4 από 8

5 ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Γηα ηελ εηζαγωγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε νη καζεηέο εμεηάδνληαη παλειιαδηθά ζε ηέζζεξα (4) καζήκαηα αλά Οκάδα Μαζεκάηωλ Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη Δπηζηεκνληθό Πεδίν Δμεηδίθεπζεο (Δ.Π.Δ) θαη είλαη ηα εμήο: Δ.Π.Δ. Παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα Αλζξωπηζηηθέο Θεηηθέο θαη πνπδέο, Σερλνινγηθέο Δπηζηήκεο Ννκηθέο Δπηζηήκεο Τγείαο Νενειιεληθή Γιώζζα Νενειιεληθή Γιώζζα Δπηζηήκεο Οηθνλνκίαο, Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο Νενειιεληθή Γιώζζα Νενειιεληθή Γιώζζα Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Νενειιεληθή Γιώζζα Μαζεκαηηθά & Σηνηρεία Σηαηηζηηθήο Αξραία Μαζεκαηηθά Φπζηθή Μαζεκαηηθά & Σηνηρεία Σηαηηζηηθήο Ιζηνξία Φπζηθή Χεκεία Οηθνλνκία & Γηνίθεζε Ιζηνξία Αξρέο Φπζηθώλ Λαηηληθά Χεκεία Βηνινγία Σηνηρεία Κνηλωληθώλ & Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Δπηζηεκώλ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΒΑΘΜΟΤ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ Βαζκνύ Πξόζβαζεο ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε πξνζκεηξνύληαη: Α) Οη 4 βαζκνί ζηα παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα θαη Β) Ωο πέκπηνο βαζκόο ν Βαζκόο Πξναγωγήο θαη Απόιπζεο (Β.Π.Α.), ν νπνίνο ππνινγίδεηαη από ηνπο βαζκνύο πξναγωγήο ηεο Α, Β Λπθείνπ θαη απόιπζεο ηεο Γ Λπθείνπ. ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΒΑΘΜΟΤ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΗ (Β.Π.Α.) Α πεξίπηωζε: Κάζε βαζκόο πξναγωγήο Α, Β θαη ν απνιπηήξηνο ηεο Γ Λπθείνπ > Μ.Ο. ηεζζάξωλ (4) Μαζεκάηωλ Παλειιαδηθώλ Γελ.Βαζκόο Πξναγωγήο ή Απόιπζεο Βαζκνί Παλειιαδηθώλ Αλαπξνζαξκνδόκελνο Βαζκόο Δπί ηνλ ζπληειεζηή Α Λπθείνπ 15,8 1 ο κάζεκα: 15 11,3 4,52 Β Λπθείνπ 16,3 2 ν κάζεκα: 5,8 11,3 7,91 Γ Λπθείνπ 16,7 3 ν κάζεκα: 11,5 11,3 10,17 4 ν κάζεκα: 8,9 Μ.Ο. 10,3 Β.Π.Α. 11,3 ειίδα 5 από 8

6 Δπεμήγεζε: Γίλεηαη αλαπξνζαξκνγή ηνπ βαζκνύ πξναγωγήο θάζε ηάμεο ώζηε λα κελ απέρεη πεξηζζόηεξν από 1 κνλάδα από ην Μ.Ο. ηωλ παλειιαδηθώλ. Καηόπηλ, ν αλαπξνζαξκνδόκελνο «πξναγωγηθόο» βαζκόο ηεο Α Λπθείνπ πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπληειεζηή 0,4, ηεο Β Λπθείνπ κε 0,7 θαη ν «απνιπηήξηνο» ηεο Γ Λπθείνπ κε 0,9. Σν άζξνηζκα ηωλ ηξηώλ δηαηξνύκελν δηα 2 απνηειεί ην Β.Π.Α. (5 ος Βαζκός γηα ηελ εηζαγωγή ζηελ Σρηηοβάζκηα Δθπαίδεσζε). Β πεξίπηωζε: Κάζε βαζκόο πξναγωγήο Α, Β θαη ν απνιπηήξηνο ηεο Γ Λπθείνπ > έωο κία κνλάδα από Μ.Ο. ηεζζάξωλ(4) Μαζεκάηωλ Παλειιαδηθώλ Γελ.Βαζκόο Πξναγωγήο ή Απόιπζεο Βαζκνί Παλειιαδηθώλ Αλαπξνζαξκνγή Δπί ηνλ ζπληειεζηή Α Λπθείνπ 16,5 1 ο κάζεκα: 15,2 16,5 6,6 Β Λπθείνπ 16,8 2 ν κάζεκα: 17,1 16,8 11,76 Γ Λπθείνπ 17,1 3 ν κάζεκα: 16,8 17,1 15,39 4 ν κάζεκα: 15,4 Μ.Ο. 16,1 Δπεμήγεζε: ΓΔΝ γίλεηαη αλαπξνζαξκνγή ηνπ βαζκνύ θάζε ηάμεο. Ο «πξναγωγηθόο» βαζκόο ηεο Α Λπθείνπ πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπληειεζηή 0,4, ηεο Β Λπθείνπ κε 0,7 θαη ν «απνιπηήξηνο» ηεο Γ Λπθείνπ κε 0,9. Σν άζξνηζκα ηωλ ηξηώλ δηαηξνύκελν δηα 2 απνηειεί ην Β.Π.Α. (5 ος Βαζκός γηα ηελ εηζαγωγή ζηελ Σρηηοβάζκηα Δθπαίδεσζε). Γ πεξίπηωζε: Κάζε βαζκόο πξναγωγήο Α, Β θαη ν απνιπηήξηνο ηεο Γ Λπθείνπ < Μ.Ο. ηεζζάξωλ Μαζεκάηωλ Παλειιαδηθώλ Γελ.Βαζκόο Πξναγωγήο ή Απόιπζεο Βαζκνί Παλειιαδηθώλ Αλαπξνζαξκνγή Δπί ηνλ ζπληειεζηή Β.Π.Α. Α Λπθείνπ 15,8 1 ο κάζεκα: 18,3 16,8 6,72 Β Λπθείνπ 16,3 2 ν κάζεκα: 19,5 17,3 12,11 Γ Λπθείνπ 17,7 3 ν κάζεκα: 17 18,1 16,29 17,56 4 ν κάζεκα: 17,6 Μ.Ο. 18,1 Δπεμήγεζε: Γίλεηαη αλαπξνζαξκνγή ηνπ βαζκνύ θάζε ηάμεο πξνο ηα άλω θαηά κία ην πνιύ κνλάδα (θαη κέρξη ηνπ νξίνπ ηνπ Μ.Ο.). Καηόπηλ, ν αλαπξνζαξκνδόκελνο «πξναγωγηθόο» βαζκόο ηεο Α Λπθείνπ πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπληειεζηή 0,4, ηεο Β Λπθείνπ κε 0,7 θαη ν «απνιπηήξηνο» ηεο Γ Λπθείνπ κε 0,9. Σν άζξνηζκα ηωλ ηξηώλ δηαηξνύκελν δηα 2 απνηειεί ην Β.Π.Α. (5 ος Βαζκός γηα ηελ εηζαγωγή ζηελ ηρηηοβάζκηα εθπαίδεσζε). Γ πεξίπηωζε: Μηθηό (ζπλππάξρνπλ όιεο νη πεξηπηώζεηο) Β.Π.Α. Γελ.Βαζκόο Πξναγωγήο Βαζκνί Παλειιαδηθώλ Αλαπξνζαξκνγή Δπί ηνλ ζπληειεζηή Β.Π.Α. Α Λπθείνπ 19,5 1 ο κάζεκα: 18,3 (Α πεξίπηωζε) 19,1 7,64 Β Λπθείνπ 18,7 2 ν κάζεκα: 19,5 (Β πεξίπηωζε) 18,7 13,09 Γ Λπθείνπ 16,7 3 ν κάζεκα: 17 (Γ πεξίπηωζε) 17,7 15,93 18,33 4 ν κάζεκα: 17,6 Μ.Ο. 18,1 16,8 ειίδα 6 από 8

7 τεδηάγρακκα Τποσργείοσ Παηδείας ειίδα 7 από 8

8 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΕΠΑ.Λ. Ο μαθητήσ τησ Α Λυκείου, προάγεται ςτην επόμενη τάξη όταν: α) Έχει γενικό βαθμό μεγαλφτερο ή ίςο του 10. β) Ο βαθμόσ (προφορικόσ και γραπτόσ) ςτα μαθήματα τησ Α Λυκείου: Ελληνική Γλώςςα (Αρχαία Ελληνική Γλώςςα - Νζα Ελληνική Γλώςςα - Λογοτεχνία), Μαθηματικά (Άλγεβρα Γεωμετρία), δηλαδή ςτα 5 μαθήματα να είναι τουλάχιςτον 10 και ςτα υπόλοιπα 10 μαθήματα τουλάχιςτον 8. Ο μαθητήσ τησ Β Λυκείου, προάγεται ςτην επόμενη τάξη όταν: α) Έχει γενικό βαθμό μεγαλφτερο ή ίςο του 10. β) Ο βαθμόσ (προφορικόσ και γραπτόσ) ςτα μαθήματα τησ Β Λυκείου: Ελληνική Γλώςςα (Αρχαία Ελληνική Γλώςςα - Νζα Ελληνική Γλώςςα Λογοτεχνία), Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) και τα δυο μαθήματα τησ ομάδασ προςανατολιςμοφ, δηλαδή ςυνολικά ςε 7 μαθήματα να είναι τουλάχιςτον 10 και ςτα υπόλοιπα 11 μαθήματα τουλάχιςτον 8. Όταν δεν πληροφνται οι προχποθζςεισ ςυγχρόνωσ α και β τότε ο μαθητήσ επαναλαμβάνει την φοίτηςη. Όταν δεν πληρείται η προχπόθεςη β τότε παραπζμπεται ςε επανεξζταςη και αναλόγωσ προάγεται ή επαναλαμβάνει την φοίτηςη. Ο τρόποσ απόλυςησ του μαθητή τησ Γ Λυκείου, είναι ο ίδιοσ με τον τρόπο προαγωγήσ τησ Α και Β Λυκείου. Για το Επαγγελματικό Λφκειο: α) αν ο μαθητήσ ζχει μζςο όρο βαθμολογίασ, μεγαλφτερο ή ίςο του 10, τότε προάγεται ςτην επόμενη τάξη. β) αν ο μαθητήσ ζχει μζςο όρο βαθμολογίασ, μικρότερο του 10 και ςε μζχρι 2 μαθήματα,βαθμό μικρότερο του 10, τότε παραπζμπεται για το Σεπτζμβριο. γ) αν δεν ιςχφουν τα α) ή β) τότε επαναλαμβάνει την τάξη. ειίδα 8 από 8

Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα

Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα ΡΝ ΛΔΝ ΙΘΔΗΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΙΩΠΠΑ (9 ΩΟΔΠ) Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία Ινγνηερλία Λέα Διιεληθή Γιώζζα ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΑ Άιγεβξα (5 ΩΟΔΠ) Γεωκεηξία Φπζηθή ΦΠΗΘΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Δπηκέιεηα έθδνζεο: Νηθόιανο Φσηίνπ : Δθπαηδεπηηθφο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Υπεχζπλνο Σ.Δ.Π. ΚΔ.ΣΥ.Π. Πηεξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα

Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα ΡΝ ΛΔΝ ΙΘΔΗΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΙΩΠΠΑ (9 ΩΟΔΠ) Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία Ινγνηερλία Λέα Διιεληθή Γιώζζα Άιγεβξα (5 ΩΟΔΠ) Γεωκεηξία Φπζηθή ΦΠΗΘΔΠ ΔΞΗΠΡΖΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

θξνληηζηήξηo ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ Ελ. Βενιζέλου 118 τηλ. : 210-6204995 www.pyramida.edu.gr ΛΔΝ ΙΘΔΗΝ 2013-2014 Ξεξηερόκελα

θξνληηζηήξηo ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ Ελ. Βενιζέλου 118 τηλ. : 210-6204995 www.pyramida.edu.gr ΛΔΝ ΙΘΔΗΝ 2013-2014 Ξεξηερόκελα θξνληηζηήξηo ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ Ελ. Βενιζέλου 118 τηλ. : 10-604995 www.pyramida.edu.gr ΛΔΝ ΙΘΔΗΝ 013-014 Ξεξηερόκελα 1. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΩΛ Α, Β & Γ ΡΑΜΖΠ ζην ΛΔΝ ΙΘΔΗΝ 013-014 ζει. -4. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΓΙΑ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι.

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. ΓΔΝΙΚΑ Δπηζηεκνληθά πεδία Οη ζρνιέο ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ θαηαλέκνληαη ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Σελίδα 1 από 10 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο γενικό λύκειο. Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7

Νέο γενικό λύκειο. Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7 ΤΑΞΗ Α Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7 Α ομάδα μαθημάτων Ελληνική Γλώσσα Β ομάδα μαθημάτων Μαθηματικά Γ ομάδα μαθημάτων Φυσικές Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε:

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: 1. ΣΔΙ 2. ΑΠΑΙΣΔ (Αλώηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (Ημ/νία ψήφισης:10/09/013013) (ΦΕΚ 193 Α /17 09 013) ΕΦΑΡΜΟΓΗ: για τους μαθητές της Α τάξης Λυκείου Σχολικού Έτους 013 014

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις Φροντιστήρια Παχατουρίδη

Εκδόσεις Φροντιστήρια Παχατουρίδη Εκδόσεις Φροντιστήρια Παχατουρίδη Μαζί μας όλα γίνονται αλλιώς (2) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (3) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Οι ώρες Μαθημάτων Α Λυκείου Γενικής Παιδείας 33 ώρες την εβδομάδα Ελληνική Γλώσσα 9 ώρες την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο νόμος για το Νέο Λύκειο ισχύει από τη σχολική χρονιά 2013-2014 για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στην Α Λυκείου. Η προαγωγή των μαθητών και η απόλυση τους από το Λύκειο γίνεται πιο δύσκολη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΑΒΒΑΙΔΗ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΑΒΒΑΙΔΗ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΑΒΒΑΙΔΗ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΛΑΖΟΥΝ: 1) ΠΡΟΑΓΩΓΗ-ΑΠΟΛΥΣΗ (απολυτήριο) 2) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ (τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια) Α ΛΥΚΕΙΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014)

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως και 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 201 2016 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Δηζαγσγή ζηελ Φηινινγία Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η. 4. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία*.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2013. Τάξη Μαθήματα Χαρακτηρισμός Μαθημάτων Α Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία) [9]

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2013. Τάξη Μαθήματα Χαρακτηρισμός Μαθημάτων Α Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία) [9] ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ: για τους μαθητές της Α τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος: 013-01 Α. Ενδοσχολικές Εξετάσεις Τάξη Μαθήματα Χαρακτηρισμός Μαθημάτων Α Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Σελίδα 2 από 32 (Α) Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Σελίδα 3 από 32 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Τάξη Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 5 Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ «ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ»

ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ «ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ» Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ Παιδαγυγικό Σμήμα Πποζσολικήρ Δκπαίδεςζηρ Ένυζη Δλλήνυν Φςζικών ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ «ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ» Φοπέαρ Τλοποίηζηρ: Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β ) ΑΓΑ: ΒΛ1Ζ9-43Ο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, 19-11 - 2013 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α - Β Αξ.Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο. Οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο Μαθήματα Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Βαθμολογία

Το Νέο Λύκειο. Οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο Μαθήματα Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Βαθμολογία Το Νέο Λύκειο Οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο Μαθήματα Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Βαθμολογία Α' Λυκείου Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία, Νέα, Λογοτεχνία)

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα Γενικής Παιδείας ώρες Γενικά..

Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα Γενικής Παιδείας ώρες Γενικά.. ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ:(Ν. 486 ΦΕΚ: 93 Α /7-09-03) Ο νόμος θα τεθεί σε μερική εφαρμογή από το Σχολικό Έτος 03-04,για τους μαθητές της Α' τάξης Λυκείου Και σε πλήρη εφαρμογή το σχολ. Έτος 05-06 οπότε και θα πραγματοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ΝΑΙ Λογοτεχνία 2 ΝΑΙ Μαθηματικά Άλγεβρα 3 ΝΑΙ Γεωμετρία 2 ΝΑΙ Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενημεπωηική ςγκένηπωζη Γονέων Μαθηηών 1 ος Έηοςρ. Θέαηπο Υωπέμη. Δεςηέπα, 1 Νοεμβπίος 2010

Ενημεπωηική ςγκένηπωζη Γονέων Μαθηηών 1 ος Έηοςρ. Θέαηπο Υωπέμη. Δεςηέπα, 1 Νοεμβπίος 2010 Ενημεπωηική ςγκένηπωζη Γονέων Μαθηηών 1 ος Έηοςρ Θέαηπο Υωπέμη Δεςηέπα, 1 Νοεμβπίος 2010 ΠΑΡΟΤΙΑΗ Δηζαγσγή απνθνίησλ ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ Φηινζνθία θαη ζηόρνη ηνπ Ι.Β. Δμάγσλν ηνπ Ι.Β. Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΟΡΟΤΜ Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Κηθή Μαπξνκάηε ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 Πιεξνθνξηαθό Τιηθό γηα καζεηέο / καζήηξηεο Γ Λπθείνπ ρνιηθή Υξνληά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ. Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124

ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ. Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124 ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124 ΑΘΑΝΑΙΟ ΛΑΠΑΣΙΝΑ ΛΕΚΣΟΡΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ... 3 2. ΓΗΑΣΗ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα