ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014"

Transcript

1 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΕΠΘΣΗΜΩΝ ΤΓΕΘΑ 1 4 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 5 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΕΠΘΣΗΜΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΘΟΘΚΗΗ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) Τποσπεωηικά (2) Τποσπεωηικά (2) Τποσπεωηικά (1) Τποσπεωηικά (3) Τποσπεωηικά (2) - Μαζεκαηηθά ή Μαζεκαηηθά Κ.Κ. - 1 ε Ξέλε Γιψζζα* - 2 ε Ξέλε Γιψζζα* * Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ιηαιηθά, Ιζπαληθά, Ρωζηθά, Σνπξθηθά 2. Μαζεκαηηθά 2. Μαζεκαηηθά 3. Φπζηθή 2. Μαζεκαηηθά Επιλεγόμενα(2) Επιλεγόμενα (2) Επιλεγόμενα (3) Επιλεγόμενα (1) Επιλεγόμενα (2) - Μαζεκαηηθά - Τερλνινγία - Τερλνινγία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ - Τερλνινγία - Ειεχζεξν-Πξννπηηθφ Σρ. ή Αξρηηεθηνληθφ-Τερληθφ Σρ. ή Αξρηηεθηνληθφ Σρ. Τ.Σ. (Θ.Κ.) - Τερλνινγία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι Σρ. Εηδηθφηεηαο Τ.Σ. (Θ.Κ.) - Λνγηζηηθή / Λνγηζηηθή Τ.Σ (Θ.Κ) Ι Πιεξνθνξηθή ή ή Τερλνινγία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ ή ΣΕΘ ΣΕΘ ΣΕΘ ΣΕΘ & Α..ΠΑΘ.Σ.Ε. ΣΕΘ & ΑΞΘΚ** (πεπιλ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ Τπαξ.) Τποσπεωηικά (1) Τποσπεωηικά (2) Τποσπεωηικά (1) Τποσπεωηικά (2) Τποσπεωηικά (1) 2. Μαζεκαηηθά ή Μαζεκαηηθά Κ.Κ. ή 2. Μαζεκαηηθά ή Μαζεκαηηθά Κ.Κ. ή Μαζεκ. Τ.Σ (Π.Κ.) (2σξν ή 4σξν) Επιλεγόμενα (2) Επιλεγόμενα (1) Επιλεγόμενα (2) Επιλεγόμενα (1) Επιλεγόμενα (2) ή Φπζηθή Τ.Σ. (Π.Κ.) (4σξν) Τερλνινγία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ ή ή ή ή ή Φπζηθή Τ.Σ. (Π.Κ.) (4σξν) ή ή ή Φπζηθή Τ.Σ. (Π.Κ) (4σξν) - Ειεχζεξν-Πξννπηηθφ Σρ. ή Αξρηηεθηνληθφ-Τερληθφ Σρ. ή Σρέδην Εηδηθφηεηαο T.Σ. (Θ.Κ.) ή Σρέδην Εηδηθφηεηαο T.Σ. (Π.Κ.) - Γξαθηθέο Τέρλεο ή Τερλνινγία - Λνγηζηηθή / Λνγηζηηθή Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι ή Λνγηζηηθή Τ.Σ. (Π.Κ.) Ι ή Τερλνινγία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙI ή ή Αγγιηθά (4σξν) Τ.Σ. (Ξελνδνρ.) - Ξέλε Γιψζζα*

2 Σρέδην Εηδηθφηεηαο Τ.Σ. (Θ.Κ.) ή Σρέδην Εηδηθφηεηαο Τ.Σ. (Π.Κ.) - Ξέλε Γιψζζα* * Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ιηαιηθά, Ιζπαληθά, Ρωζηθά, Σνπξθηθά Σρέδην Εηδηθφηεηαο Τ.Σ. (Θ.Κ.) ή Σρέδην Εηδηθφηεηαο Τ.Σ. (Π.Κ.) Γξαθηθψλ Τερλψλ Τ.Σ. (Θ.Κ.) ή * Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ιηαιηθά, Ιζπαληθά, Ρωζηθά, Σνπξθηθά ** Γηα είζνδν ζην ΑΞΙΚ επηιεγόκελν κάζεκα είλαη θαη ηα Μαζεκαηηθά Σ.. (Π.Κ.) 2ωξν. ΕΘ ΘΚΕ ΠΟΤ Ε 2. Βηνινγία 3. Πξαθηηθή νθηκαζία* * Η Πξαθηηθή νθηκαζία απνηειεί εηδηθή εμέηαζε θαη όρη κάζεκα ζρεηηδόκελν κε ηε δηδαθηέα ύιε ηεο Γ Λπθείνπ. ΕΘ ΘΚΕ ΠΟΤ Ε Φςζικήρ Αγωγήρ & Αθληηιζμού Φςζικήρ Αγωγήρ & Αθληηιζμού Νοζηλεςηική ΣΕ.ΠΑ.Κ. Τποσπεωηικά (3) Τποσπεωηικά (3) Τποσπεωηικά (2) Τποσπεωηικά (2) 2. Βηνινγία 2. Βηνινγία ή Φεκεία 3. Πξαθηηθή νθηκαζία* * Η Πξαθηηθή νθηκαζία απνηειεί εηδηθή εμέηαζε θαη όρη κάζεκα ζρεηηδόκελν κε ηε δηδαθηέα ύιε ηεο Γ Λπθείνπ. σολή Εθαπμοζμένων Σεσνών και Επικοινωνίαρ ΣΕΠΑΚ 2. Μαζεκαηηθά ή Μαζεκαηηθά Κ.Κ. ή Επιλεγόμενα (1) Επιλεγόμενα (1) Επιλεγόμενα (2) Επιλεγόμενα (2) ή Φπζηθή Τ.Σ. (Π.Κ.) (4σξν) ή Βηνινγία - Γαιιηθά ή - Μαζεκαηηθά ή Τερλνινγία ή ή Πιεξνθνξηθή ή Τερλνινγία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ ή ή Ιζηνξία ή Αξραία Ειιεληθά ή Αγγιηθά - Γαιιηθά - Μαζεκαηηθά Πιεξνθνξηθή ή - Λνγηζηηθή / Λνγηζηηθή Τ.Σ (Θ.Κ) Ι Πιεξνθνξηθή ή ή Τερλνινγία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ ή - ή Αξραία Ειιεληθά ή Βηνινγία - Γξαθηθέο Τέρλεο ή Ειεχζεξν-Πξννπηηθφ Σρ. ή Αξρηηεθηνληθφ-Τερληθφ Σρ. ή Σρ. Εηδηθφηεηαο T.Σ. (Θ.Κ.) ή (Π.Κ.) 2

3 ΕΘ ΘΚΕ ΠΟΤ Ε ΕΘ ΘΚΕ ΠΟΤ Ε ΕΘ ΘΚΕ ΠΟΤ Ε ΕΘ ΘΚΕ ΠΟΤ Ε ΕΘ ΘΚΕ ΠΟΤ Ε Μοςζικών ποςδών Μοςζικών ποςδών Τποσπεωηικά (2) Τποσπεωηικά (2) 2. Αξκνλία-Υπαγφξεπζε Μνπζηθνχ Κεηκέλνπ* * Η Αξκνλία-Τπαγόξεπζε Μνπζηθνύ Κεηκέλνπ απνηειεί εηδηθή εμέηαζε θαη όρη κάζεκα ζρεηηδόκελν κε ηε δηδαθηέα ύιε ηεο Γ Λπθείνπ. 2. Αξκνλία-Υπαγφξεπζε Μνπζηθνχ Κεηκέλνπ* * Η Αξκνλία-Τπαγόξεπζε Μνπζηθνύ Κεηκέλνπ απνηειεί εηδηθή εμέηαζε θαη όρη κάζεκα ζρεηηδόκελν κε ηε δηδαθηέα ύιε ηεο Γ Λπθείνπ. Επιλεγόμενα (1) Επιλεγόμενα (1) - Ξέλε Γιψζζα * Τερλνινγία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ *Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ιηαιηθά, Ιζπαληθά, Ρωζηθά,Σνπξθηθά - Ξέλε Γιψζζα * Τερλνινγία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ *Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ιηαιηθά, Ιζπαληθά, Ρωζηθά,Σνπξθηθά (Κύππος-Ελλάδαρ) (Κύππος-Ελλάδαρ) (Κύππος) (Κύππος) (Κύππος) Τποσπεωηικά (1) Τποσπεωηικά (1) Τποσπεωηικά (1) Τποσπεωηικά (1) Τποσπεωηικά (1) Επιλεγόμενα (3) Επιλεγόμενα (3) Επιλεγόμενα (3) Επιλεγόμενα (3) Επιλεγόμενα (3) Πιεξνθνξηθή Σημ.: Με ην ζπλδπαζκό καζεκάηωλ ηωλ Παηδαγωγηθώλ (θαη κόλνλ κε απηά) δίλεηαη πξόζβαζε θαη ζην Σκήκα Φπρνινγίαο (Παλεπηζηήκην Κύπξνπ). Πιεξνθνξηθή Πιεξνθνξηθή 3 Πιεξνθνξηθή Πιεξνθνξηθή Σημ.: Με ην ζπλδπαζκό καζεκάηωλ ηωλ Παηδαγωγηθώλ (θαη κόλνλ κε απηά) δίλεηαη πξόζβαζε θαη ζην Σκήκα Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο & Οηθνινγίαο (Υαξνθόπεηνο).

4 ύγσπονερ Γλώζζερ και Εςπωπαϊκέρ ποςδέρ (Πανεπιζηημίος Κύππος) Τποσπεωηικά (3) 2,3. χν απφ ηηο αθφινπζεο Επξσπατθέο Γιψζζεο: Αγγιηθά Γαιιηθά Γεξκαληθά Επιλεγόμενα (1) Σημειώσεις: ιεςκπίνιζη για μαθήμαηα Σεσνικών σολών: Γηα ηηο πξνϋπνζέζεηο πξόζβαζεο ηζρύνπλ ηα πην θάηω: Μαζεηήο πνπ δηδάζθεηαη Φπζηθή Τ.Σ. (Θ.Κ.) (4σξν) ή Φπζηθή Τ.Σ. (Π.Κ.) (4σξν) δηθαηνχηαη λα επηιέμεη λα παξαθαζίζεη Φπζηθή (Φπζηθή 6σξν) θαη λα ζεσξείηαη δηδαζθφκελν κάζεκα. Μαζεηήο πνπ δηδάζθεηαη δηθαηνχηαη λα επηιέμεη λα παξαθαζίζεη Μαζεκαηηθά (Μαζεκαηηθά 6σξν) θαη λα ζεσξείηαη δηδαζθφκελν κάζεκα. Μαζεηήο πνπ δηδάζθεηαη Μαζεκαηηθά Τ.Σ. (Π.Κ.) (2σξν) δηθαηνχηαη λα επηιέμεη λα παξαθαζίζεη Μαζεκαηηθά Κ.Κ. θαη λα ζεσξείηαη δηδαζθφκελν κάζεκα. Μαζεηήο πνπ δηδάζθεηαη Αγγιηθά 2σξν Τ.Σ. (Ξελνδνρεηαθήο) δηθαηνχηαη λα επηιέμεη λα παξαθαζίζεη Αγγιηθά 4σξν Τ.Σ. (Ξελνδνρεηαθήο) ή Αγγιηθά (Αγγιηθά 6σξν) θαη λα ζεσξείηαη δηδαζθφκελν κάζεκα. Μαζεηήο πνπ δηδάζθεηαη Αγγιηθά 4σξν Τ.Σ. (Ξελνδνρεηαθήο) δηθαηνχηαη λα επηιέμεη λα παξαθαζίζεη Αγγιηθά (Αγγιηθά 6σξν) θαη λα ζεσξείηαη δηδαζθφκελν κάζεκα. Μαζεηήο πνπ δηδάζθεηαη Αγγιηθά 2σξν ή Αγγιηθά 4σξν Τ.Σ. (Θ.Κ. ή Π.Κ.) δηθαηνχηαη λα επηιέμεη λα παξαθαζίζεη Αγγιηθά (Αγγιηθά 6σξν) θαη λα ζεσξείηαη δηδαζθφκελν κάζεκα. Τα Αγγιηθά 4σξν Τ.Σ. (Ξελνδνρεηαθήο) κπνξνχλ λα επηιεγνχλ απφ ηειεηφθνηηνπο/απφθνηηνπο ηνπ θιάδνπ Ξελνδνρεηαθψλ θαη Επηζηηηζηηθψλ Τερλψλ κφλν. 4

5 1 ο Επιζηημονικό Πεδίο: 1) Γηα εηζδνρή ζε ηκήκαηα Φηινινγίαο, Φηινζνθίαο, Ιζηνξίαο-Αξραηνινγίαο, Θενινγίαο, Ννκηθήο θαη Χπρνινγίαο (εμαηξείηαη ε Χπρνινγία ηνπ Παλ. Κχπξνπ) θαζψο θαη ζηα πξνγξάκκαηα Ιεξαηηθψλ Σπνπδψλ θαη Εθθιεζηαζηηθήο Μνπζηθήο θαη Χαιηηθήο απαηηείηαη εμέηαζε ζηα Αξραία Ειιεληθά (βι. Πίλαθα Τκήκαησλ αλά επηζηεκνληθφ πεδίν ηα ηκήκαηα πνπ έρνπλ ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηελ ένδειξη 1). 2) Γηα εηζδνρή ζε ηκήκαηα Ξέλσλ Γισζζψλ απαηηείηαη εμέηαζε ζηελ αληίζηνηρε Ξέλε Γιψζζα (βι. Πίλαθα Τκήκαησλ αλά επηζηεκνληθφ πεδίν ηα ηκήκαηα πνπ έρνπλ ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηελ ένδειξη 2). ηεπθξηλίδεηαη φηη ην Τκήκα Τνπξθηθψλ θαη Μεζαλαηνιηθψλ Σπνπδψλ δελ είλαη ηκήκα Ξέλσλ Γισζζψλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ απαηηείηαη εμέηαζε ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα. 3) Γηα εηζδνρή ζην ηκήκα Ξέλσλ Γισζζψλ Μεηάθξαζεο θαη ηεξκελείαο (Εηδίθεπζε Μεηάθξαζεο ή ηεξκελείαο) απαηηείηαη εμέηαζε ζε δχν μέλεο γιψζζεο απφ ηηο εμήο ηξείο: Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά (βι. Πίλαθα Τκήκαησλ αλά επηζηεκνληθφ πεδίν ην ηκήκα πνπ έρεη ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηελ ένδειξη 3). Σημ.: Μόλν γηα εηζδνρή ζε Σκήκαηα Ξέλωλ Γιωζζώλ, Ξέλωλ Γιωζζώλ Μεηάθξαζεο θαη ηεξκελείαο, Σνπξθηθώλ θαη Μεζαλαηνιηθώλ πνπδώλ κπνξεί θαη ηα δύν επηιεγόκελα καζήκαηα λα είλαη μέλε γιώζζα (1 ε θαη 2 ε ). * Γηα εηζδνρή ζε ηκήκαηα Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Επηζηεκψλ (βι. Πίλαθα Τκεκάησλ αλά επηζηεκνληθφ πεδίν ηα ηκήκαηα πνπ έρνπλ ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ένδειξη αζηεπίζκος*) απαηηείηαη εμέηαζε ζηελ Αγγιηθή γιψζζα θαη κπνξεί επηπιένλ λα επηιεγεί (σο 4 ν κάζεκα) θαη ε Γαιιηθή γιψζζα. ** Για ηα Ππογπάμμαηα ποςδών ηων Ανώηαηων Εκκληζιαζηικών Ακαδημιών απαηηείηαη πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε πνπ δίδεηαη ελψπηνλ επηηξνπήο. Εηδηθά γηα ηελ εηζαγσγή ζην Πξφγξακκα Ιεξαηηθψλ Σπνπδψλ, ε Επηηξνπή ζπλεθηηκά ζρεηηθή ζπζηαηηθή επηζηνιή ηνπ Επηζθφπνπ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ ππνςεθίνπ θαη δηαπηζηψλεη εάλ ππάξρεη έθεζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ην ηεξαηηθφ ιεηηνχξγεκα. Γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Αλψηαησλ Εθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα είλαη ΜΟΝΟ σπιζηιανοί οπθόδοξοι. Εηδηθά δε ζηα Πξνγξάκκαηα Ιεξαηηθψλ Σπνπδψλ δεθηνί γίλνληαη ΜΟΝΟ άππενερ ππνςήθηνη. «Ειδικέρ ποςδέρ» Φςζικήρ Αγωγήρ και Αθληηιζμού, Μοςζικών ποςδών: ΣΕΘ: 2 ο Επιζηημονικό Πεδίο: 4) Γηα εηζδνρή ζε Τκήκαηα Μαζεκαηηθψλ, Φπζηθήο θαη ζηηο Σηξαηησηηθέο Σρνιέο απαηηείηαη εμέηαζε ζηε Φπζηθή (βι. Πίλαθα Τκήκαησλ αλά επηζηεκνληθφ πεδίν ηα ηκήκαηα πνπ έρνπλ ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηελ ένδειξη 4). 5) Έλαο ππνςήθηνο κπνξεί λα επηιέμεη δχν καζήκαηα Τερλνινγίαο κφλν ζηα Τκήκαηα ηνπ πεδίνπ πνπ έρνπλ ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηελ ένδειξη 5 (βι. Πίλαθα Τκήκαησλ αλά επηζηεκνληθφ πεδίν). «Ειδικέρ ποςδέρ» Φςζικήρ Αγωγήρ και Αθληηιζμού, Μοςζικών ποςδών: 3 ο Επιζηημονικό Πεδίο: Νοζηλεςηική ΣΕ.ΠΑ.Κ. & ΣΕΘ: * Οη ππνςήθηνη πνπ ζα εηζαρζνχλ ζηα Σμήμαηα Λογοθεπαπείαρ Ηπείπος(Θωάννινα), Καλαμάηαρ και Πάηπαρ ζα ππνβιεζνχλ ζε Ιαηξηθέο Εμεηάζεηο θαη δε ζα γίλνληαη δεθηνί φζνη παξνπζηάδνπλ θψθσζε ή βαξεθνΐα ή δπζαξζξία ή ηξαχιηζκα ή εγθεθαινπάζεηα πνπ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ιφγνπ-άξζξσζεο ή παζνινγηθή θσλή. 5

6 4 ο Επιζηημονικό Πεδίο: 6) Γηα εηζδνρή ζε Τκήκαηα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ απαηηείηαη εμέηαζε ζην Ειεχζεξν-Πξννπηηθφ Σρέδην ή Αξρηηεθηνληθφ-Τερληθφ Σρέδην ή Αξρηηεθηνληθφ Σρέδην Τ.Σ. (Θ.Κ.) (βι. Πίλαθα Τκήκαησλ αλά επηζηεκνληθφ πεδίν ηα ηκήκαηα πνπ έρνπλ ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηελ ένδειξη 6). ** Για ηα Ππογπάμμαηα ποςδών ηων Ανώηαηων Εκκληζιαζηικών Ακαδημιών απαηηείηαη πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε πνπ δίδεηαη ελψπηνλ επηηξνπήο. Εηδηθά γηα ηελ εηζαγσγή ζην Πξφγξακκα Ιεξαηηθψλ Σπνπδψλ, ε Επηηξνπή ζπλεθηηκά ζρεηηθή ζπζηαηηθή επηζηνιή ηνπ Επηζθφπνπ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ ππνςεθίνπ θαη δηαπηζηψλεη εάλ ππάξρεη έθεζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ην ηεξαηηθφ ιεηηνχξγεκα. Γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Αλψηαησλ Εθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα είλαη ΜΟΝΟ σπιζηιανοί οπθόδοξοι. Εηδηθά δε ζηα Πξνγξάκκαηα Ιεξαηηθψλ Σπνπδψλ δεθηνί γίλνληαη ΜΟΝΟ άππενερ ππνςήθηνη. 5 ο Επιζηημονικό Πεδίο: 7) Γηα εηζδνρή ζηε Σρνιή Εθαξκνζκέλσλ Τερλψλ θαη Επηθνηλσλίαο ηνπ ΤΕΠΑΚ νη καζεηέο ηνπ θιάδνπ ηεο Ηιεθηξνινγίαο ηφζν ηεο Θεσξεηηθήο φζν θαη ηεο Πξαθηηθήο Καηεχζπλζεο ησλ Τερληθψλ Σρνιψλ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ θαη δεχηεξε Τερλνινγία. (βι. ηα Τκήκαηα πνπ έρνπλ ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηελ ένδειξη 7). 8) Γηα είζνδν ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ Λεηηνπξγία Ξελνδνρεηαθψλ & Επηζηηηζηηθψλ Μνλάδσλ 2 έηε Γιψζζα ηδαζθαιίαο Αγγιηθή θαη Μαγεηξηθέο Τέρλεο 3 έηε Γιψζζα ηδαζθαιίαο Αγγιηθή ηνπ ΑΞΙΚ, εθηφο απφ ηα Νέα Ειιεληθά απαηηείηαη ππνρξεσηηθή εμέηαζε θαη ζηα Αγγιηθά ή Αγγιηθά (4σξν) Τ.Σ. (Ξελνδνρεηαθψλ) (βι. ηα Τκήκαηα πνπ έρνπλ ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηελ ένδειξη 8). Πανεπιζηήμια: Σηελ Τερλνινγία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε Λνγηζηηθή (θσδ. 25). ΣΕΘ: Σηελ Τερλνινγία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε Λνγηζηηθή (θσδ. 25). Σηελ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε Λνγηζηηθή (θσδ. 262). 6

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β ) ΑΓΑ: ΒΛ1Ζ9-43Ο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, 19-11 - 2013 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α - Β Αξ.Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Δπηκέιεηα έθδνζεο: Νηθόιανο Φσηίνπ : Δθπαηδεπηηθφο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Υπεχζπλνο Σ.Δ.Π. ΚΔ.ΣΥ.Π. Πηεξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι.

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. ΓΔΝΙΚΑ Δπηζηεκνληθά πεδία Οη ζρνιέο ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ θαηαλέκνληαη ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ (πνπ νδεγνχλ ζε πηπρίν) Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 1100 ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΟΡΟΤΜ Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Κηθή Μαπξνκάηε ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 Πιεξνθνξηαθό Τιηθό γηα καζεηέο / καζήηξηεο Γ Λπθείνπ ρνιηθή Υξνληά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ (Π.Γ. 50/2001 Φ.Δ.Κ. 39Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 Φ.Δ.Κ. 315Α, ην Π.Γ. 44/2005 Φ.Δ.Κ. 63Α θαη ην Π.Γ. 116/2006 Φ.Δ.Κ. 115Α ). Ά ξ ζ

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα

Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα ΡΝ ΛΔΝ ΙΘΔΗΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΙΩΠΠΑ (9 ΩΟΔΠ) Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία Ινγνηερλία Λέα Διιεληθή Γιώζζα Άιγεβξα (5 ΩΟΔΠ) Γεωκεηξία Φπζηθή ΦΠΗΘΔΠ ΔΞΗΠΡΖΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009).

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Αζήλα 3 / 12 /2010 ΣΜΖΜΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ. & Α.Δ. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 4Η ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ KICK THAI BOXING, K1 & MMA Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 4Η ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ KICK THAI BOXING, K1 & MMA Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 4Η ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ KICK THAI BOXING, K1 & MMA Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Σν Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο ΙΙ MASTER ACADEMY, πηζηνπνηεκέλν απφ ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Πηζηνπνίεζεο Πξνζόληωλ θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ ΑΓΑ: ΒΓ9Π9-6Ξ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ Μαξνχζη, 4-9 - 2014 ΔΞΔΣΑΔΩΝ Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. -----

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 11 ηνπ Ν.3966/2011(ΦΔΚ.Α 118), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.A.) ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΘΔΜΑ : Δγγξαθή Πξσηνεηψλ Φνηηεηψλ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 θαη ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο. ΥΔΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12.

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12. 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΜΑΡΟΤΗ 7-9 - 2011 ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

- Σερλνινγηθνχ Σνκέα. Θέκα: «Πξνθήξπμε γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ελδηαθέξνληνο ζηα Γηκεξή Πξνγξάκκαηα Μνξθσηηθώλ Αληαιιαγώλ έηνπο 2011»

- Σερλνινγηθνχ Σνκέα. Θέκα: «Πξνθήξπμε γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ελδηαθέξνληνο ζηα Γηκεξή Πξνγξάκκαηα Μνξθσηηθώλ Αληαιιαγώλ έηνπο 2011» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ Ακαξνχζην, 13/01/2011 ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. 3840/Β4 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΩΝ ΥΔΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Ξεθίλεζε απφ ηε Γεπηέξα 03/09/2012 θαη ζα ζπλερηζηεί κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 07/09/2012 απφ 08:00 έσο 14:00 ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420 Ηλζηηηνύην Δξγαζίαο (ΗΝΔ/ΓΔΔ) (5) Σαρ. Γ/λζε: 2 ν ρικ Πξέβεδαο-Μύηηθα (Μαθξπόινπηζα) Σ.Κ.: 481 00 Πξέβεδα Σει.: 26820 26969 Πιεξνθνξίεο: θ.θ. Πνιπκέξε Πνύιηνπ Νηόληνξνπ Δπάγγεινπ E mail: vpapa@inegsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ N.Δ. 3366 20/23 Σεπηεμβπίος 1955 (ΦEK A'/ 258) ρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο Άδεια αζκήζευρ ιαηπικού επαγγέλμαηορ Άπθπο

Διαβάστε περισσότερα