Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα"

Transcript

1 ΡΝ ΛΔΝ ΙΘΔΗΝ

2 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΙΩΠΠΑ (9 ΩΟΔΠ) Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία Ινγνηερλία Λέα Διιεληθή Γιώζζα ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΑ Άιγεβξα (5 ΩΟΔΠ) Γεωκεηξία Φπζηθή ΦΠΗΘΔΠ ΔΞΗΠΡΖΚΔΠ Σεκεία () Βηνινγία ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΞΑΗΓΔΗΑ (Νηθνλνκία Ξνιηηηθνί Θεζκνί Αξρέο Γηθαίνπ θαη Θνηλωληνινγία) ΘΟΖΠΘΔΡΗΘΑ ΜΔΛΖ ΓΙΩΠΠΑ (Αγγιηθά, Γεξκαληθά ή Γαιιηθά) ΦΠΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ (Project) 5 ΩΟΔΠ 3 ΩΟΔΠ 3 ΩΟΔΠ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΞΟΝΑΓΟΑΚΚΑΡΝΠ (ΝΗ ΚΑΘΖΡΔΠ ΔΞΗΙΔΓΝΛ 1 ΑΞΝ ΡΑ 4 ΚΑΘΖΚΑΡΑ) ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΓΔΩΙΝΓΗΑ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΦΠΗΘΩΛ ΞΝΟΩΛ ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΘΑΗ ΔΟΩΞΑΪΘΝΠ ΞΝΙΝΡΗΠΚΝΠ ΘΑΙΙΗΡΔΣΛΗΘΖ ΞΑΗΓΔΗΑ ΓΟΑΞΡΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 1. Όια ηα δηδαζθόκελα καζήκαηα εθηόο ηωλ καζεκάηωλ ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο θαη ηεο Φπζηθήο Αγωγήο. 2. Κνηλά ζέκαηα γηα όια ηα ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ ωο εμήο: α. θαηά πνζνζηό 50%, κε θιήξωζε, από ηξάπεδα ζεκάηωλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο κε ειεθηξνληθή θιήξωζε αλά ζρνιείν. β. θαηά πνζνζηό 50%, από ηνλ δηδάζθνληα ή ηνπο δηδάζθνληεο. 3. Τα γξαπηά δηνξζώλνληαη από ηνλ νηθείν δηδάζθνληα. ΓΔΛΗΘΝΠ ΒΑΘΚΝΠ ΞΟΝΑΓΩΓΖΠ Α' ΙΘΔΗΝ Ο κέζνο όξνο (Κ.Ν.) ηεο πξνθνξηθήο βαζκνινγίαο ηωλ δύν ηεηξακήλωλ απνηειεί ηνλ πξνθνξηθό βαζκό γηα θάζε κάζεκα. O εηήζηνο βαζκόο γηα θάζε κάζεκα ππνινγίδεηαη ωο κέζνο όξνο ηνπ πξνθνξηθνύ βαζκνύ θαη ηνπ βαζκνύ ηεο ηειηθήο γξαπηήο εμέηαζεο (κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ). Γηα ηελ Δξεπλεηηθή Δξγαζία θαη ηε Φπζηθή Αγωγή, ππνινγίδεηαη κόλν ν πξνθνξηθόο βαζκόο. Γεληθό Βαζκό Ξξναγωγήο από ηελ Α Τάμε Ηκεξεζίνπ θαη Α θαη Β Τάμε Δζπεξη - λνύ Γεληθνύ Λπθείνπ απνηειεί ην πειίθν ηεο δηαηξέζεωο δηα ηνπ ζπλόινπ ηωλ δηδαζθνκέλωλ καζεκάηωλ, ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ κέζνπ όξνπ πξνθνξηθήο ή θαη γξαπηήο, εθόζνλ απηά εμεηάδνληαη γξαπηώο, επίδνζεο ηνπ καζεηή ζε θάζε κάζεκα. Φ Ο Ν Λ Ρ Η Π Ρ Ζ Ο Η Ν Ξ Α Η Γ Δ Η Α w w w. p a i d e i a - a g r i n i o. gr Πειίδα 2

3 Ξαξάδεηγκα πνινγηζκνύ Γεληθνύ Βαζκνύ Ξξναγωγήο (Γ.Β.Ξ.) Καζήκαηα: Πξνθνξηθόο 1νπ Τεηξ. Πξνθνξηθόο 2νπ Τεηξ. Γξαπηόο Βαζκόο Μ.Ο. Μαζήκαηνο Ελληνική Γλώζζα Αξραία Διιεληθή Γιώζζα Νέα Διιεληθή Γιώζζα Νενειιεληθή Λνγνηερλία Κέζνο Όξνο Διιεληθήο Γιώζζαο 16 Μαθημαηικά Άιγεβξα Γεωκεηξία Κέζνο Όξνο Καζεκαηηθώλ 15 Φσζικές Επιζηήμες Φπζηθή Φεκεία Βηνινγία Κέζνο Όξνο Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 16,3 Υπόλοιπα Μαθήμαηα Ιζηορία Θρηζκεσηικά Πολιηική Παιδεία Ξένη Γλώζζα Μάθημα Επιλογής Ερεσνηηική Εργαζία Φσζική Αγωγή Γενικός Μέζος Όρος 16,9 Ο Μ.Ο ηνπ καζήκαηνο πξνθύπηεη ωο εμήο: Κ.Ν. καζήκαηνο = 0 1 ηεηξάκελν 2 0 ηεηξάκελν γξαπηά 2 2 Φ Ο Ν Λ Ρ Η Π Ρ Ζ Ο Η Ν Ξ Α Η Γ Δ Η Α w w w. p a i d e i a - a g r i n i o. gr Πειίδα 3

4 Ο Μ.Ο θάζε θιάδνπ πξνθύπηεη ωο εμήο: 1 Κ.Ν. θιάδνπ = 0 κάζεκα κάζεκα 3 κάζεκα 3 Θιάδνη Βαζκνί Αξραία Διιεληθή Γιώζζα & Γξακκαηεία 14 Νέα Διιεληθή Γιώζζα 17 Νενειιεληθή Λνγνηερλία 17 Κέζνο Όξνο ζηελ Διιεληθή Γιώζζα 16 Θιάδνη Βαζκνί Άιγεβξα 17 Γεωκεηξία 13 Κέζνο Όξνο ζηα Καζεκαηηθά 15 Θιάδνη Βαζκνί Φπζηθή 16 Φεκεία 18 Βηνινγία 15 Κέζνο Όξνο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 16,3 Καζήκαηα Βαζκνί Ιζηνξία 18 Δξεπλεηηθή Δξγαζία 19 Πνιηηηθή Παηδεία 17 Ξέλε Γιώζζα 18 Φπζηθή Αγωγή 19 Θξεζθεπηηθά 17 Μάζεκα Δπηινγήο 18 Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γην ηελ πξναγωγή ηνπ καζεηή: α. Γεληθόο Βαζκόο Ξξναγωγήο 10 θαη άλω. β. Κέζνο Όξνο πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο βαζκνινγίαο ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ζε Διιεληθή Γιώζζα, Μαζεκαηηθά θαη ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) ζε θαζέλα από ηα ππόινηπα καζήκαηα. ΠΡΑΠΗΚΝΠ: Αλ δελ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο α θαη β. ΑΛΔΜΔΡΑΠΡΔΝΠ ζηα αληίζηνηρα καζήκαηα: Αλ δελ πιεξείηαη ε πξνϋπόζεζε β. Άζξνηζκα Βαζκώλ 126 Ο Γεληθόο Βαζκόο Ξξναγωγήο ηεο Α Λπθείνπ πξνθύπηεη ωο εμήο: Γ.Β.Ξ (Α Ιπθείνπ) = , = 16,9 (με προζέγγιζη δεκάηου) Φ Ο Ν Λ Ρ Η Π Ρ Ζ Ο Η Ν Ξ Α Η Γ Δ Η Α w w w. p a i d e i a - a g r i n i o. gr Πειίδα 4

5 Β' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΘΝΗΛΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΙΩΠΠΑ Ινγνηερλία () Λέα Διιεληθή Γιώζζα ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΑ Άιγεβξα (5 ΩΟΔΠ) Γεωκεηξία Φπζηθή ΦΠΗΘΔΠ ΔΞΗΠΡΖΚΔΠ Σεκεία () Βηνινγία ΔΠΑΓΩΓΖ ΠΡΗΠ ΑΟΣΔΠ ΡΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΡΩΛ Ζ/ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑ ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΞΑΗΓΔΗΑ (Νηθνλνκία Ξνιηηηθνί Θεζκνί Αξρέο Γηθαίνπ θαη Θνηλωληνινγία) ΘΟΖΠΘΔΡΗΘΑ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ (Project) ΜΔΛΖ ΓΙΩΠΠΑ (Αγγιηθά, Γεξκαληθά ή Γαιιηθά) ΦΠΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ ΑΛΘΟΩΞΗΠΡΗΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΙΩΠΠΑ ΘΑΗ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΒΑΠΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ ΘΝΗΛΩΛΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ (Θνηλωληνινγία Νηθνλνκηθή Δπηζηήκε θαη Ξνιηηηθή Δπηζηήκε) ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ ΘΔΡΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΦΠΗΘΖ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΑ 3 ΩΟΔΠ 1 ΩΟΑ 1 ΩΟΑ 1 ΩΟΑ ΓΟΑΞΡΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 1. Όια ηα δηδαζθόκελα καζήκαηα εθηόο ηωλ καζεκάηωλ ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο θαη ηεο Φπζηθήο Αγωγήο. 2. Κνηλά ζέκαηα γηα όια ηα ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ ωο εμήο: α. θαηά πνζνζηό 50%, κε θιήξωζε, από ηξάπεδα ζεκάηωλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο κε ειεθηξνληθή θιήξωζε αλά ζρνιείν. β. θαηά πνζνζηό 50%, από ηνλ δηδάζθνληα ή ηνπο δηδάζθνληεο. 3. Τα γξαπηά δηνξζώλνληαη από ηνλ νηθείν δηδάζθνληα. ΓΔΛΗΘΝΠ ΒΑΘΚΝΠ ΞΟΝΑΓΩΓΖΠ Β' ΙΘΔΗΝ Ο κέζνο όξνο (Κ.Ν.) ηεο πξνθνξηθήο βαζκνινγίαο ηωλ δύν ηεηξακήλωλ απνηειεί ηνλ πξνθνξηθό βαζκό γηα θάζε κάζεκα. Ο Γεληθόο Βαζκόο Ξξναγωγήο από ηελ Β Τάμε Ηκεξεζίνπ θαη Γ Τάμε Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ ππνινγίδεηαη αληίζηνηρα κε απηόλ ηεο Α Λπθείνπ. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ πξναγωγή ηνπ καζεηή: α. Γεληθόο Βαζκόο Ξξναγωγήο 10 θαη άλω. β. Κέζνο Όξνο πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο βαζκνινγίαο ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ζε Διιεληθή Γιώζζα, Μαζεκαηηθά θαη ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) ζε θαζέλα από ηα ππόινηπα καζήκαηα. ΠΡΑΠΗΚΝΠ: Αλ δελ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο α θαη β. ΑΛΔΜΔΡΑΠΡΔΝΠ ζηα αληίζηνηρα καζήκαηα: Αλ δελ πιεξείηαη ε πξνϋπόζεζε β. 3 ΩΟΔΠ 3 ΩΟΔΠ Φ Ο Ν Λ Ρ Η Π Ρ Ζ Ο Η Ν Ξ Α Η Γ Δ Η Α w w w. p a i d e i a - a g r i n i o. gr Πειίδα 5

6 Γ' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΘΝΗΛΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΛΔΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΙΩΠΠΑ ΘΑΗ Λέα Διιεληθή Γιώζζα ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ () Λενειιεληθή Ινγνηερλία ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΠΡΗΠ ΑΟΣΔΠ ΡΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΡΩΛ Ζ/ ΘΟΖΠΘΔΡΗΘΑ ΜΔΛΖ ΓΙΩΠΠΑ (Αγγιηθά, Γεξκαληθά ή Γαιιηθά) ΦΠΗΘΖ ΑΓΩΓΖ 4 ΩΟΔΠ 1 ΩΟΑ 1 ΩΟΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ ΑΛΘΟΩΞΗΠΡΗΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΙΩΠΠΑ ΘΑΗ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΙΑΡΗΛΗΘΑ 10 ΩΟΔΠ 4 ΩΟΔΠ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ ΘΔΡΗΘΩΛ - ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΦΠΗΘΖ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΑ 8 ΩΟΔΠ ΣΖΚΔΗΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΓΔΗΑΠ ΦΠΗΘΖ ΒΗΝΙΝΓΗΑ ΣΖΚΔΗΑ 8 ΩΟΔΠ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ ΞΑΗΓΑΓΩΓΗΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΑ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΗΖΠ ΑΟΣΔΠ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ 8 ΩΟΔΠ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΑ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΗΖΠ 8 ΩΟΔΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΝΗΛΩΛΗΘΩΛ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ Οη καζεηέο ηεο Γ' Τάμεο Ηκεξεζίνπ θαη Γ' Τάμεο Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο θαη όρη αξγόηεξα ηεο 20 εο Σεπηεκβξίνπ επηβεβαηώλνπλ νξηζηηθά ηελ Αξρηθή Γήιωζε Οκάδαο καζεκάηωλ Πξνζαλαηνιηζκνύ, πνπ έρνπλ ππνβάιεη ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα πξν ηεο ιήμεο ηνπ πξνεγνύκελνπ δηδαθηηθνύ έηνπο. Θάζε καζεηήο επηιέγεη κία Νκάδα Καζεκάηωλ Ξξνζαλαηνιηζκνύ θαη Δπηζηεκνληθό Ξεδίν Δμεηδίθεπζεο ππνρξεωηηθά πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλα Δπηζηεκνληθά Πεδία Σρνιώλ θαη Τκεκάηωλ Αλώηεξεο θαη Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο ζηηο νπνίεο επηζπκνύλ ηελ εηζαγωγή ηνπο. Φ Ο Ν Λ Ρ Η Π Ρ Ζ Ο Η Ν Ξ Α Η Γ Δ Η Α w w w. p a i d e i a - a g r i n i o. gr Πειίδα 6

7 Με απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ: νξίδεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη ν αξηζκόο, ε νλνκαζία ηωλ επηζηεκνληθώλ πεδίωλ, θαζώο θαη ε έληαμε ηωλ Σρνιώλ, ηωλ Τκεκάηωλ θαη ηωλ Δηζαγωγηθώλ Καηεπζύλζεωλ ζε απηά όρη αξγόηεξα ηεο 30 εο Μαΐνπ εθάζηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο θαη ηζρύνπλ γηα ην επόκελν δηδαθηηθό έηνο. θαζνξίδνληαη ν αξηζκόο ηωλ εηζαθηέωλ θαη ηα εηδηθά καζήκαηα αλά Σρνιή, Τκήκα ή Δηζαγωγηθή Καηεύζπλζε θάζε καζήκαηνο αλά Σρνιή, Τκήκα ή Δηζαγωγηθή Καηεύζπλζε ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, όρη αξγόηεξα ηεο 15 εο Μαξηίνπ εθάζηνπ έηνπο. κεηά από πξόηαζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηεο Σρνιήο ή ηνπ Τκήκαηνο θαζνξίδεηαη ν ζπληειεζηήο βαξύηεηαο ζε έλα κάζεκα, από ηα Παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα, αλά Σρνιή ή Τκήκα ή Δηζαγωγηθή Καηεύζπλζε, ε νπνία πεξηέξρεηαη ζε απηόλ έωο ηελ 1 ε Μαξηίνπ εθάζηνπ έηνπο θαη ηζρύεη γηα ηελ εηζαγωγή ζηελ Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζε ηωλ καζεηώλ ηεο Α' Τάμεο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο ζην νπνίν απηή πξνηείλεηαη. ΔΛΓΝΠΣΝΙΗΘΔΠ ΑΞΝΙΡΖΟΗΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ Οη γξαπηέο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ζηε Γ Τάμε ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη Γ Τάμε ηνπ Δζπεξηλνύ Λπθείνπ δηεμάγνληαη ελδνζρνιηθά θαη πεξηιακβάλνπλ ηα καζήκαηα θνηλνύ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο (ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο θαη Λνγνηερλίαο, ηεο εηζαγωγήο ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ, ηωλ Θξεζθεπηηθώλ, ηεο Ιζηνξίαο, ηεο Ξέλεο Γιώζζαο γηα ηα Δζπεξηλά Γεληθά Λύθεηα πεξηιακβάλνπλ κόλν ην κάζεκα ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο θαη Λνγνηερλίαο θαη ηξία (3) από ηα καζήκαηα ηεο επηιερζείζαο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ. Τα ζέκαηα ηωλ εμεηάζεωλ είλαη θνηλά γηα όια ηα ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ θαη νξίδνληαη ωο εμήο: α. θαηά πνζνζηό 50%, κε θιήξωζε, από ηξάπεδα ζεκάηωλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο κε ειεθηξνληθή θιήξωζε αλά ζρνιείν. β. θαηά πνζνζηό 50%, από ηνλ δηδάζθνληα ή ηνπο δηδάζθνληεο. Τα γξαπηά δηνξζώλνληαη νπό ηνλ νηθείν δηδάζθνληα. * Τν κάζεκα ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο θαη Γξακκαηείαο κε δηαθξηηά δηδαθηέα αληηθείκελα θιάδνπο ηε Νέα Διιεληθή Γιώζζα θαη ηε Λνγνηερλία εμεηάδεηαη ωο εληαίν γλωζηηθό αληηθείκελν κε αλαινγία ζεκάηωλ 60% Διιεληθήο Γιώζζαο θαη 40% Ινγνηερλίαο. ΓΔΛΗΘΝΠ ΒΑΘΚΝΠ ΑΞΝΙΠΖΠ Γ' ΙΘΔΗΝ Ο κέζνο όξνο (Κ.Ν.) ηεο πξνθνξηθήο βαζκνινγίαο ηωλ ηεηξακήλωλ θαη ηεο γξαπηήο εμάγεηαη όπωο θαη ζηελ Α Λπθείνπ. Γεληθό Βαζκό Απόιπζεο από ηε Γ Τάμε Ηκεξεζίνπ θαη ηε Γ Τάμε Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ απνηειεί ην πειίθν ηεο δηαηξέζεωο δηα ηνπ ζπλόινπ ηωλ δηδαζθνκέλωλ ζηελ ηάμε καζεκάηωλ, ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ κέζνπ όξνπ πξνθνξηθήο ή θαη γξαπηήο, εθόζνλ απηά εμεηάδνληαη γξαπηώο, επίδνζεο ηνπ καζεηή ζε θάζε κάζεκα. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ πξναγωγή ηνπ καζεηή: α. Γεληθόο Βαζκόο Απόιπζεο 10 θαη άλω. β. Κέζνο Όξνο πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο βαζκνινγίαο ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ζε Νέα Διιεληθή Γιώζζα θαη Λνγνηερλία θαη θαζελόο από ηα καζήκαηα ηεο επηιεγείζαο νκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) ζε θαζέλα από ηα ππόινηπα καζήκαηα. ΠΡΑΠΗΚΝΠ: Αλ δελ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο α θαη β. ΑΛΔΜΔΡΑΠΡΔΝΠ ζηα αληίζηνηρα καζήκαηα: Αλ δελ πιεξείηαη ε πξνϋπόζεζε β. Φ Ο Ν Λ Ρ Η Π Ρ Ζ Ο Η Ν Ξ Α Η Γ Δ Η Α w w w. p a i d e i a - a g r i n i o. gr Πειίδα 7

8 ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ Σύκθωλα κε ην λόκν 4186/2013 (ΦΔΚ 193/Α/2013), νη εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγωγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δηεμάγνληαη, κεηά ηελ απόιπζε ηνπ καζεηή από ην Λύθεην, ζε παλειιαδηθό επίπεδν κε ζέκαηα από ηελ εμεηαζηέα ύιε ηεο ηάμεο απηήο πνπ πξνθύπηνπλ: α. θαηά πνζνζηό 50%, κε θιήξωζε από ηξάπεδα ζεκάηωλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο θαη β. θαηά πνζνζηό 50%, από θεληξηθή επηηξνπή εμεηάζεωλ. Τα γξαπηά δηνξζώλνληαη από θαζεγεηή θάπνηνπ βαζκνινγηθνύ θέληξνπ άιιεο πόιεο από απηή πνπ εμεηάζηεθε ν καζεηήο. Γηα ηελ εηζαγωγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηα παλειιαδηθώο ηέζζεξα εμεηαδόκελα καζήκαηα αλά Οκάδα Μαζεκάηωλ Πξνζαλαηνιηζκνύ θαίλνληαη ηνλ παξαθάηω πίλαθα. ΞΑΛΔΙΙΑΓΗΘΑ ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΑΛΑ ΝΚΑΓΑ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΝΚΑΓΩΛ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ ΛΔΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΙΩΠΠΑ ΘΑΗ ΙΝΓΝΡΔΣΛΗΑ (Γ. ΞΑΗΓΔΗΑΠ) ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΙΩΠΠΑ ΘΑΗ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΙΑΡΗΛΗΘΑ ΦΠΗΘΖ ΣΖΚΔΗΑ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΑ ΒΗΝΙΝΓΗΑ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΑ & ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΝΗΛΩΛΗΘΩΛ & ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΟΣΔΠ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΛΘΟΩΞ/ΘΔΠ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΑ ΞΔΓΗΑ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ (Δ.Ξ.Δ.) ΘΔΡΗΘΔΠ ΡΔΣΛ/ΓΗΘΔΠ ΓΔΗΑΠ ΝΗΘΝΛ/ΘΔΠ ΘΝΗΛΩ/ΘΔΠ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΞΑΗΓ/ΘΔΠ Φ Ο Ν Λ Ρ Η Π Ρ Ζ Ο Η Ν Ξ Α Η Γ Δ Η Α w w w. p a i d e i a - a g r i n i o. gr Πειίδα 8

9 ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ ΒΑΘΚΩΛ ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΩΛ ΚΔ ΞΟΝΦΝΟΗΘΝΠ ΒΑΘΚΝΠ Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ Βαζκνύ Ξξόζβαζεο ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε πξνζκεηξάηαη θαη ν «Βαζκόο Ξξναγωγήο θαη Απόιπζεο» (Β.Ξ.Α * ). Σε πεξίπηωζε πνπ ν Γεληθόο Βαζκόο Ξξναγωγήο ηεο Α Λπθείνπ, ν Γεληθόο Βαζκόο Ξξναγωγήο ηεο Β Λπθείνπ, ν Γεληθόο Βαζκόο Απόιπζεο ηεο Γ Λπθείνπ έθαζηνο είλαη κεγαιύηεξνο ηεο κίαο κνλάδαο ζε ζρέζε κε ηνλ Μ.Ο. ηωλ ηεζζάξωλ αλά Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ καζεκάηωλ πνπ εμεηάδνληαη ζε παλειιήληεο εμεηάζεηο, αλαπξνζαξκόδεηαη ώζηε λα κελ απέρεη πεξηζζόηεξν από κία κνλάδα από ηνλ βαζκό ηνπ Μ.Ο. Σε πεξίπηωζε πνπ ν Γεληθόο Βαζκόο Ξξναγωγήο ηεο Α Λπθείνπ θαη ηεο Β Λπθείνπ θαη ν Γεληθόο Βαζκόο Απόιπζεο ηεο Γ Λπθείνπ είλαη κεγαιύηεξνο κέρξη θαη κία κνλάδα ζε ζρέζε κε ηνλ Μ.Ο. ηωλ ηεζζάξωλ αλά Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ καζεκάηωλ πνπ εμεηάδνληαη ζε παλειιήληεο εμεηάζεηο, ν βαζκόο απηόο δελ αλαπξνζαξκόδεηαη αιιά πνιιαπιαζηάδεηαη ωο έρεη κε ηνλ πξνβιεπόκελν αλά ηάμε ζπληειεζηή. Σε πεξίπηωζε πνπ ν Γεληθόο Βαζκόο Ξξναγωγήο ηεο Α Λπθείνπ θαη ηεο Β Λπθείνπ θαη ν Γεληθόο Βαζκόο Απόιπζεο ηεο Γ Λπθείνπ είλαη κηθξόηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ Μ.Ο. ηωλ ηεζζάξωλ αλά Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ καζεκάηωλ, ν βαζκόο απηόο αλαπξνζαξκόδεηαη πξνο ηα άλω θαηά κία ην πνιύ κνλάδα (θαη κέρξη ηνπ νξίνπ ηνπ Μ.Ο.) θαηά ηνλ ππνινγηζκό κε ηνλ αλά ηάμε πξνβιεπόκελν ζπληειεζηή. * Β.Ξ.Α.: Ο Γεληθόο Βαζκόο Ξξναγωγήο ηεο Α θαη Β Λπθείνπ θαζώο θαη ν Γεληθόο Βαζκόο Απόιπζεο ηεο Γ Λπθείνπ πνιιαπιαζηάδεηαη κε δηαθνξεηηθνύο ζπληειεζηέο γηα θάζε ηάμε θαη ην άζξνηζκά ηνπο δηαηξείηαη κε ην 2. Οη ζπληειεζηέο γηα θάζε ηάμε είλαη: Α Ιπθείνπ: 0,4 - Β Ιπθείνπ: 0,7 - Γ Ιπθείνπ: 0,9 Μαζεηήο είρε βαζκό πξναγωγήο: Ξαξάδεηγκα 1 ν : Γεληθό βαζκό Ξξναγωγήο: Α' Λπθείνπ 18, Β' Λπθείνπ 19 Γεληθό βαζκό Απόιπζεο Γ' Λπθείνπ: 20 Ο Κ.Ν. ζηα 4 παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα είλαη: 14 Νη Γεληθνί Βαζκνί Ξξναγωγήο θαη Απόιπζεο πξνζαξκόδνληαη ωο εμήο: Α ΙΘΔΗΝ: 15 Σ 0,4 = 6 [Τν 18 έγηλε 15, (Μ.Ο. < 18)] Β ΙΡΘΔΗΝ: 15 Σ 0,7 = 10,5 [Τν 19 έγηλε 15, (Μ.Ο. < 19)] Γ ΙΘΔΗΝ: 15 Σ 0,9 = 13,5 [Τν 20 έγηλε 15, (Μ.Ο. < 20)] Β.Ξ.Α.: (6 + 10,5 + 13,5) / 2 = 30 / 2 = 15 Μαζεηήο είρε βαζκό πξναγωγήο: Ξαξάδεηγκα 2 ν : Γεληθό βαζκό Ξξναγωγήο: Α' Λπθείνπ 12, Β' Λπθείνπ 13 Γεληθό βαζκό Απόιπζεο Γ' Λπθείνπ: 18 Ο Κ.Ν. ζηα 4 παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα είλαη: 17 Νη Γεληθνί Βαζκνί Ξξναγωγήο θαη Απόιπζεο πξνζαξκόδνληαη ωο εμήο: Α ΙΘΔΗΝ: 13 Σ 0,4 = 5,2 [Τν 12 έγηλε 13, (Μ.Ο. > 12)] Β ΙΘΔΗΝ: 14 Σ 0,7 = 9,8 [Τν 13 έγηλε 14, (Μ.Ο. > 13)] Γ ΙΘΔΗΝ: 18 Σ 0,9 = 16,2 [Τν 18 έκεηλε 18, (Μ.Ο. < θαηά 1 κνλάδα)] Β.Ξ.Α.: (5,2 + 9,8 + 16,2) / 2 = 31,2 / 2 = 15,6 Φ Ο Ν Λ Ρ Η Π Ρ Ζ Ο Η Ν Ξ Α Η Γ Δ Η Α w w w. p a i d e i a - a g r i n i o. gr Πειίδα 9

10 ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΒΑΘΚΝ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΟΗΡΝΒΑΘΚΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ 1 ν Κάζεκα Γξαπηά 2 ν Κάζεκα Γξαπηά 3 ν Κάζεκα Γξαπηά 4 ν Κάζεκα Γξαπηά Β.Ξ.Α. * Βιέπε: Λ. 4186/2013 (ΦΔΘ 193/Α/2013) Φ Ο Ν Λ Ρ Η Π Ρ Ζ Ο Η Ν Ξ Α Η Γ Δ Η Α w w w. p a i d e i a - a g r i n i o. gr Πειίδα 10

Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα

Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα ΡΝ ΛΔΝ ΙΘΔΗΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΙΩΠΠΑ (9 ΩΟΔΠ) Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία Ινγνηερλία Λέα Διιεληθή Γιώζζα Άιγεβξα (5 ΩΟΔΠ) Γεωκεηξία Φπζηθή ΦΠΗΘΔΠ ΔΞΗΠΡΖΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Δπηκέιεηα έθδνζεο: Νηθόιανο Φσηίνπ : Δθπαηδεπηηθφο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Υπεχζπλνο Σ.Δ.Π. ΚΔ.ΣΥ.Π. Πηεξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι.

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. ΓΔΝΙΚΑ Δπηζηεκνληθά πεδία Οη ζρνιέο ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ θαηαλέκνληαη ζε

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε:

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: 1. ΣΔΙ 2. ΑΠΑΙΣΔ (Αλώηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β ) ΑΓΑ: ΒΛ1Ζ9-43Ο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, 19-11 - 2013 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α - Β Αξ.Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:Β41Α9-6ΑΦ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ---- ΑΘΖΝΑ 02 / 04 / 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΟΡΟΤΜ Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Κηθή Μαπξνκάηε ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 Πιεξνθνξηαθό Τιηθό γηα καζεηέο / καζήηξηεο Γ Λπθείνπ ρνιηθή Υξνληά

Διαβάστε περισσότερα

CLIL. Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαπηόρξνλε κάζεζε γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη μέλσλ γισζζώλ. ( Content and Language Integrated Learning)

CLIL. Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαπηόρξνλε κάζεζε γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη μέλσλ γισζζώλ. ( Content and Language Integrated Learning) CLIL ( Content and Language Integrated Learning) Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαπηόρξνλε κάζεζε γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη μέλσλ γισζζώλ Δρ. Δήμητρα Μπεχλικούδη Γεληθά ζηνηρεία Τν CLIL αλαθέξεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειζαγωγή 3 Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4 Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5 Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 Ωπάπιο λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 7 Γενικέρ οδηγίερ ππορ ηοςρ μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2 ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΠΑΡΙΘΜΗΗ πλδπαζηηθή είλαη ν θιάδνο ησλ καζεκαηηθώλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηακέηξεζε (απαξίζκεζε) ησλ ζηνηρείσλ δηαθόξσλ ζπλόισλ Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ζπλδπαζηηθή απνηειεί ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ζει. 1 2. ΔΧΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 3 3. ΣΟΥΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 4 4. ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΗΝΑ ζει. 6 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.A.) ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΥΜΟ: Γεκεηξάθε ΟΝΟΜΑ: Εσή ΖΜ. ΓΔΝΝΖΣΖΣ: 17/04/1991 ΤΟΠΟΣ ΓΔΝΝΖΣΖΣ: Φαιθίδα-Δύβνηαο ΔΗΓΗΚΟΤΖΤΑ: Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο (Γεκνηηθό Σρνιείν) ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΤΑΣΤΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ Eλεκεξσηηθό Φύιιν Mαζήκαηνο Oθζαικνινγίαο 2014-2015 Γηεπζπληήο Κιηληθήο: Π. Οηθνλνκίδεο, Καζεγεηήο Τπεύζπλνη εθπαίδεπζεο: Πξνπηπρηαθή: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο Πξνπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα