ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ"

Transcript

1 ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ

2 Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Δπηκέιεηα έθδνζεο: Νηθόιανο Φσηίνπ : Δθπαηδεπηηθφο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Υπεχζπλνο Σ.Δ.Π. ΚΔ.ΣΥ.Π. Πηεξίαο Κσλζηαληίλνο Παξαζηαηίδεο : Δθπαηδεπηηθφο Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο Υπεχζπλνο Σ.Δ.Π. ΚΔ.ΣΥ.Π. Ηκαζίαο άββαο Καδαληδίδεο : Δθπαηδεπηηθφο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Υπεχζπλνο Σ.Δ.Π. ΚΔ.ΣΥ.Π. Νεάπνιεο Γ. Θεζ/λίθεο Οθηώβξηνο 2014 [2]

3 Πεγή: [3]

4 ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ θνπόο θαη επηκέξνπο ζηόρνη: Απφ ην 2013 θαη κεηά, ε ιεηηνπξγία ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ δηέπεηαη απφ ηνλ Ν. 4186/2013 (ΦΔΚ 193/ ). Τν Γεληθφ Λχθεην απνηειεί εθπαηδεπηηθή κνλάδα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο παξνρήο γεληθήο παηδείαο θαη βαζκηαίαο εκβάζπλζεο θαη εμεηδίθεπζεο ζηα επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα. Σθνπνί ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ είλαη: Η παξνρή γεληθήο παηδείαο πςεινχ επηπέδνπ, πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ ηζφξξνπε γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή αλάπηπμε φισλ ησλ καζεηψλ. Η πξναγσγή ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο πξσηνβνπιίαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ. Η θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο, ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο αιιά θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ γηα ηελ θνηλσλία ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ. Ο ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ζην πιαίζην κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο. Η ελδπλάκσζε ησλ αμηψλ ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο θαη ε δηακφξθσζε ζπλείδεζεο ελεξγνχ πνιίηε. Η δηαζθάιηζε ηεο ηζνξξνπίαο ζηε ζρνιηθή δσή νχησο ψζηε νη καζεηέο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάδνπλ ηε γλψζε, ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ηε δεκηνπξγία θαη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή θνηλψλ έξγσλ ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία κεηέρνπλ. Η αλάπηπμε δεμηνηήησλ εθαξκνγήο ηεο γλψζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Η θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο θάζε αηφκνπ γηα θξηηηθή πξνζέγγηζε θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ θαη Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ καζεηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. [4]

5 ΔΓΓΡΑΦΔ Σηελ Α ηάμε εγγξάθνληαη ρσξίο εμεηάζεηο, νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ. Σηε Β ηάμε εγγξάθνληαη νη πξναγφκελνη απφ ηελ Α Τάμε ηνπ Γεληθνχ ή ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ. Σηε Γ ηάμε εγγξάθνληαη νη πξναγφκελνη απφ ηε Β Τάμε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. ΓΟΜΗ Τα Γεληθά Λχθεηα δηαθξίλνληαη ζε Ηκεξήζηα θαη ζε Δζπεξηλά. Σηα Δζπεξηλά θνηηνχλ εξγαδφκελνη καζεηέο. Η θνίηεζε ζηα Ηκεξήζηα Γεληθά Λχθεηα είλαη ηξηεηήο θαη πεξηιακβάλεη ηηο ηάμεηο Α, Β θαη Γ, ελψ ζηα Δζπεξηλά Γεληθά Λχθεηα. είλαη ηεηξαεηείο θαη πεξηιακβάλεη ηηο ηάμεηο Α, Β, Γ θαη Γ ). Δπίζεο ππάξρνπλ θαη εμεηδηθεπκέλα Γεληθά Λχθεηα, φπσο ην Μνπζηθφ Γεληθφ Λχθεην, ην Δθθιεζηαζηηθφ Γεληθφ Λχθεην θαη ην Καιιηηερληθφ Γεληθφ Λχθεην. Τα Γεληθά απηά Λχθεηα αθνινπζνχλ ην αληίζηνηρν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο κε ηα θαλνληθά Γεληθά Λχθεηα, πξνζθέξνπλ φκσο επηπιένλ καζήκαηα εμεηδίθεπζεο (καζήκαηα κνπζηθήο παηδείαο ηα Μνπζηθά, ζενινγηθήο & εθθιεζηαζηηθήο παηδείαο ηα Δθθιεζηαζηηθά θαη θαιιηηερληθήο παηδείαο ηα αληίζηνηρα Καιιηηερληθά). Γηα λα παξαθνινπζήζεη έλαο καζεηήο ην Μνπζηθφ ή ην Καιιηηερληθφ Γεληθφ Λχθεην απαξαίηεηε πξνυπφζεζε εγγξαθήο ζε απηφ είλαη λα πξνέξρεηαη απφ αληίζηνηρν Γπκλάζην (Μνπζηθφ ή θαιιηηερληθφ). [5]

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Η Α ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ απνηειεί ηάμε απνθιεηζηηθά γεληθήο παηδείαο, ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη πξφγξακκα καζεκάησλ ηξηάληα πέληε ζπλνιηθά σξψλ εβδνκαδηαίσο. Δηδηθφηεξα, εθαξκφδεηαη εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηξηάληα ηξηψλ σξψλ εβδνκαδηαίσο, κε ελλέα καζήκαηα, πνπ είλαη θνηλφ γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα δχν σξψλ εβδνκαδηαίσο πνπ απνηειείηαη απφ έλα κάζεκα επηινγήο. Σηε Β ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ εθαξκφδεηαη πξφγξακκα καζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη καζήκαηα γεληθήο παηδείαο ηξηάληα ζπλνιηθά δηδαθηηθψλ σξψλ εβδνκαδηαίσο θαη δχν Οκάδεο Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ: Αλζξσπηζηηθψλ Σπνπδψλ θαη Θεηηθψλ Σπνπδψλ πέληε ζπλνιηθά δηδαθηηθψλ σξψλ εβδνκαδηαίσο έθαζηε νκάδα, φπνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ ηε κία. Σηε Γ ηάμε Ηκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ εθαξκφδεηαη πξφγξακκα καζεκάησλ ηξηάληα ηεζζάξσλ σξψλ, πνπ πεξηιακβάλεη καζήκαηα γεληθήο παηδείαο δεθαηεζζάξσλ ζπλνιηθά δηδαθηηθψλ σξψλ εβδνκαδηαίσο θαη ηξεηο Οκάδεο Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ: ηελ Οκάδα Αλζξσπηζηηθψλ ηελ Οκάδα ησλ Θεηηθψλ θαη ηελ Οκάδα ησλ Οηθνλνκηθψλ Πνιηηηθψλ Κνηλσληθψλ θαη Παηδαγσγηθψλ Σπνπδψλ. κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη καζεηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ απηήλ ηεο πξνηίκεζήο ηνπο. Δθάζηε απφ ηηο νκάδεο απηέο πεξηιακβάλεη είθνζη ζπλνιηθά δηδαθηηθέο ψξεο εβδνκαδηαίσο. [6]

7 ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΗ ΜΑΘΗΣΩΝ Οη γξαπηέο πξναγσγηθέο θαη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο δηεμάγνληαη ελδνζρνιηθά, κε ζέκαηα πνπ νξίδνληαη: θαηά 50% κε θιήξσζε, απφ ηξάπεδα ζεκάησλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο θαηά 50% απφ ηνλ δηδάζθνληα ή ηνπο δηδάζθνληεο. Τα γξαπηά δηνξζψλνληαη απφ ηνλ νηθείν δηδάζθνληα. Πξνϋπνζέζεηο πξναγσγήο Α ηάμεο: α) επίηεπμε γεληθνχ βαζκνχ ίζνπ ή αλψηεξν ηνπ δέθα (10) θαη β) κέζνο φξνο (Μ.Ο) πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο βαζκνινγίαο θαηά γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ καζεκάησλ: Μαζεκαηηθψλ θαη Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) θαη ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) ζηα ππφινηπα καζήκαηα. Σξνπνπνηεηηθή Γηάηαμε: Έγγξαθν από ην Γξ. Υθππνπξγνύ 2261/ : Ννκνηερληθή βειηίωζε γηα ηελ πξναγωγή ηωλ καζεηώλ ηωλ Γεληθώλ Λπθείωλ (ΓΔ.Λ) Όηαλ καζεηήο έρεη επηηύρεη γεληθό βαζκό ίζν ή αλώηεξν ηνπ δέθα (10) θαη έρεη επηηύρεη βαζκό ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) ζε έλαλ ή δύν θιάδνπο ηωλ καζεκάηωλ «Διιεληθή γιώζζα» ή «Μαζεκαηηθά» θαη ηαπηόρξνλα έρεη επηηύρεη Μ.Ο. θιάδωλ ίζν ή αλώηεξν ηνπ δώδεθα θαη πέληε δέθαηα (12,5), ν νπνίνο πξνθύπηεη από ηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή βαζκνινγία ζηνπο θιάδνπο ηωλ καζεκάηωλ «Διιεληθή γιώζζα», «Μαζεκαηηθά» θαη «Φπζηθέο επηζηήκεο», ν καζεηήο δελ παξαπέκπεηαη ζηνπο αλωηέξω θιάδνπο θαη πξνάγεηαη ή παξαπέκπεηαη ή επαλαιακβάλεη ηε θνίηεζε θαηά ηα νξηδόκελα ωο άλω. Πξνϋπνζέζεηο πξναγσγήο Β ηάμεο: α) επίηεπμε γεληθνχ βαζκνχ ίζνπ ή αλψηεξν ηνπ δέθα (10) θαη β) κέζνο φξνο (Μ.Ο) πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο βαζκνινγίαο θαηά γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ καζεκάησλ: Μαζεκαηηθψλ θαη Διιεληθήο Γιψζζαο θαη ησλ Μαζεκάησλ ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) θαη ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) ζηα ππφινηπα καζήκαηα. Πξνϋπνζέζεηο απόιπζεο Γ ηάμεο: α) επίηεπμε γεληθνχ βαζκνχ ίζνπ ή αλψηεξν ηνπ δέθα (10) θαη β) κέζνο φξνο (Μ.Ο) πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο βαζκνινγίαο καζεκάησλ: Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο θαη ησλ Μαζεκάησλ ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) θαη ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) ζηα ππφινηπα καζήκαηα. [7]

8 ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΛΤΚΔΙΩΝ (Ηκεξήζηα) ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΣΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΩΡΔ 1. Διιεληθή Γιψζζα 2. Μαζεκαηηθά Αξραία Διιεληθή Γιψζζα & Γξακκαηεία 5 Νέα Διιεληθή Γιψζζα 2 Λνγνηερλία 2 Άιγεβξα 3 Γεσκεηξία Φπζηθή 2 3. Φπζηθέο Δπηζηήκεο Φεκεία 2 6 Βηνινγία 2 4. Ιζηνξία 2 5. Πνιηηηθή Παηδεία 3 (Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί θαη Αξρέο Γηθαίνπ, Κνηλσληνινγία) 6. Θξεζθεπηηθά 2 7. Δξεπλεηηθή Δξγαζία (ζπλζεηηθή εξγαζία / project) 2 8. Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά) 2 9. Φπζηθή Αγσγή 2 ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 10. α) Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο β) Γεσινγία θαη Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ γ) Διιεληθφο θαη Δπξσπατθφο Πνιηηηζκφο δ) Καιιηηερληθή Παηδεία ύλνιν σξώλ: 2 35 Πεγή : άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ Νόκνπ 4186 (ΦΔΚ 193/ ) [8]

9 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΣΑΞΗ (Ηκεξήζην) ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΩΡΔ 1. Διιεληθή Γιψζζα 2. Μαζεκαηηθά Αξραία Διιεληθή Γιψζζα & Γξακκαηεία 2 Νέα Διιεληθή Γιψζζα 2 Λνγνηερλία 2 Άιγεβξα 3 Γεσκεηξία Φπζηθή 2 3. Φπζηθέο Δπηζηήκεο Φεκεία 2 Βηνινγία 2 4. Δηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 5. Ιζηνξία 2 6. Φηινζνθία 2 7. Πνιηηηθή Παηδεία 2 (Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί θαη Αξρέο Γηθαίνπ, Κνηλσληνινγία) 8. Θξεζθεπηηθά 2 9. Δξεπλεηηθή Δξγαζία (ζπλζεηηθή εξγαζία / project) Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά) Φπζηθή Αγσγή 1 ύλνιν σξώλ: 30 ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 6 ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 1. Αξραία Διιεληθή Γιψζζα & Γξακκαηεία 2. Βαζηθέο Αξρέο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 3 1. Φπζηθή Μαζεκαηηθά 2 ύλνιν σξώλ: 5 ύλνιν σξώλ: 5 Πεγή : άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ Νόκνπ 4186 (ΦΔΚ 193/ ) [9]

10 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΣΑΞΗ (ηζρχεη απφ ην ζρνιηθφ έηνο ) ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΩΡΔ 1. Νέα Διιεληθή Γιψζζα & Γξακκαηεία Νέα Διιεληθή Γιψζζα 4 Λνγνηερλία Δηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Η/Υ 2 3 Ιζηνξία 2 4. Θξεζθεπηηθά 1 5. Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά) 2 6. Φπζηθή Αγσγή 1 ύλνιν σξώλ: 14 ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 1. Αξραία Διιεληθή Γιψζζα & Γξακκαηεία Λαηηληθά 4 3. Ιζηνξία 6 ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ύλνιν σξώλ: 20 ΘΔΣΙΚΔ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΩΡΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΤΓΔΙΑ ΩΡΔ 1. Φπζηθή 6 1. Φπζηθή 6 2. Μαζεκαηηθά 8 2. Βηνινγία 8 3. Φεκεία 6 3. Φεκεία 6 ύλνιν σξώλ: 20 ύλνιν σξώλ: 20 ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ & ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΔΠΙΣΗΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΩΡΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΩΡΔ 1. Μαζεκαηηθά & Σηνηρεία Σηαηηζηηθήο 8 1. Μαζεκαηηθά & Σηνηρεία Σηαηηζηηθήο 8 2. Αξρέο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο 6 2. Αξρέο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 6 3. Σηνηρεία Κνηλσληθψλ & Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ 6 3. Ιζηνξία 6 ύλνιν σξώλ: 20 ύλνιν σξώλ: 20 Πεγή : άξζξν 2 παξ. 3 ηνπ Νόκνπ 4186 (ΦΔΚ 193/ ) [10]

11 ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΛΤΚΔΙΩΝ (Δζπεξηλά) ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΣΑΞΗ (εζπεξηλά) ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΩΡΔ Αξραία Διιεληθή Γιψζζα & Γξακκαηεία 2 1. Διιεληθή Γιψζζα Νέα Διιεληθή Γιψζζα 2 Λνγνηερλία 2 2. Μαζεκαηηθά Άιγεβξα 2 Γεσκεηξία 1 Φπζηθή 2 3. Φπζηθέο Δπηζηήκεο Φεκεία 2 Βηνινγία 2 4. Ιζηνξία 2 5. Θξεζθεπηηθά 1 6. Δξεπλεηηθή Δξγαζία (ζπλζεηηθή εξγαζία / project) 2 7. Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά) 2 8. Φπζηθή Αγσγή 1 ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 9. α) Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο β) Γεσινγία θαη Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ γ) Διιεληθφο θαη Δπξσπατθφο Πνιηηηζκφο δ) Καιιηηερληθή Παηδεία ύλνιν σξώλ: 25 Πεγή : Υ.Α.: 99927/Γ2 (ΦΔΚ 1853/ η. Β ) [11]

12 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΣΑΞΗ (εζπεξηλά) ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΩΡΔ 1. Διιεληθή Γιψζζα 2. Μαζεκαηηθά Αξραία Διιεληθή Γιψζζα & Γξακκαηεία 3 Νέα Διιεληθή Γιψζζα 2 Λνγνηερλία 2 Άιγεβξα 2 Γεσκεηξία Φπζηθή 1 3. Φπζηθέο Δπηζηήκεο Φεκεία 1 3 Βηνινγία 1 4. Δηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 5. Ιζηνξία 2 6. Φηινζνθία 2 7. Πνιηηηθή Παηδεία 2 (Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί & Αξρέο Γηθαίνπ, Κνηλσληνινγία) 8. Θξεζθεπηηθά 1 9. Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά) Φπζηθή Αγσγή 1 ύλνιν σξώλ: 25 Πεγή : Υ.Α.: 99927/Γ2 (ΦΔΚ 1853/ η. Β ) [12]

13 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΣΑΞΗ (εζπεξηλά) ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΩΡΔ 1. Διιεληθή Γιψζζα 2. Μαζεκαηηθά Αξραία Διιεληθή Γιψζζα & Γξακκαηεία 2 Νέα Διιεληθή Γιψζζα 2 Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία 2 Άιγεβξα 3 Γεσκεηξία Φπζηθή 2 3. Φπζηθέο Δπηζηήκεο Φεκεία 2 Βηνινγία 2 7. Πνιηηηθή Παηδεία (Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί & Αξρέο Γηθαίνπ, Κνηλσληνινγία) 2 8. Θξεζθεπηηθά 1 9. Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά) 2 ύλνιν σξώλ: 21 ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 6 ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 1. Αξραία Διιεληθή Γιψζζα & Γξακκαηεία 2. Βαζηθέο Αξρέο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 3 1. Φπζηθή Μαζεκαηηθά 2 ύλνιν σξώλ: 5 ύλνιν σξώλ: 5 Πεγή : Υ.Α.: 99927/Γ2 (ΦΔΚ 1853/ η. Β ) [13]

14 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΣΑΞΗ (εζπεξηλά) ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΩΡΔ Νέα Διιεληθή Γιψζζα 4 1. Νέα Διιεληθή Γιψζζα & Γξακκαηεία Λνγνηερλία 2 ύλνιν σξώλ: 6 ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 6 1. Αξραία Διιεληθή Γιψζζα & Γξακκαηεία Λαηηληθά 4 3. Ιζηνξία 6 ύλνιν σξώλ: 20 ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΘΔΣΙΚΔ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΩΡΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΤΓΔΙΑ ΩΡΔ 1. Φπζηθή 6 1. Φπζηθή 6 2. Μαζεκαηηθά 8 2. Βηνινγία 8 3. Φεκεία 6 3. Φεκεία 6 ύλνιν σξώλ: 20 ύλνιν σξώλ: 20 ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ & ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΔΠΙΣΗΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΩΡΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΩΡΔ 1. Μαζεκαηηθά & Σηνηρεία Σηαηηζηηθήο 8 1. Μαζεκαηηθά & Σηνηρεία Σηαηηζηηθήο 8 2. Αξρέο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο 6 2. Αξρέο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 6 3. Σηνηρεία Κνηλσληθψλ & Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ 6 3. Ιζηνξία 6 ύλνιν σξώλ: 20 ύλνιν σξώλ: 20 Πεγή : Υ.Α.: 99927/Γ2 (ΦΔΚ 1853/ η. Β ) [14]

15 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Οη εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δηεμάγνληαη, κεηά ηελ απφιπζε ηνπ καζεηή απφ ην Λχθεην, ζε παλειιαδηθφ επίπεδν κε ζέκαηα απφ ηελ εμεηαζηέα χιε ηεο ηάμεο απηήο πνπ πξνθχπηνπλ: θαηά πνζνζηφ 50%, κε θιήξσζε απφ ηξάπεδα ζεκάησλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο θαη θαηά πνζνζηφ 50%, απφ θεληξηθή επηηξνπή εμεηάζεσλ. Οη καζεηέο ηεο Γ Τάμεο Ηκεξεζίνπ (θαη Γ Τάμεο Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ) κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη φρη αξγφηεξα ηεο 20ήο Σεπηεκβξίνπ επηβεβαηψλνπλ νξηζηηθά ηελ Αξρηθή Γήισζε Οκάδαο Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ, πνπ έρνπλ ππνβάιεη ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα πξν ηεο ιήμεο ηνπ πξνεγνχκελνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. Κάζε καζεηήο επηιέγεη κία Οκάδα Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Δμεηδίθεπζεο ππνρξεσηηθά πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλα Δπηζηεκνληθά Πεδία Σρνιψλ θαη ηκεκάησλ ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ζηηο νπνίεο επηζπκνχλ ηελ εηζαγσγή ηνπο. Γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηα παλειιαδηθψο ηέζζεξα εμεηαδφκελα καζήκαηα αλά Οκάδα Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Δμεηδίθεπζεο είλαη ηα εμήο: 1. Νενειιεληθή Γιψζζα & Λνγνηερλία ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΔ ΠΟΤΓΔ, ΝΟΜΙΚΔ 2. Αξραία Διιεληθή Γιψζζα & Γξακκαηεία 2. Λαηηληθά 3. Ιζηνξία ΘΔΣΙΚΔ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ 1. Νενειιεληθή Γιψζζα & Γξακκαηεία 2. Μαζεκαηηθά 3. Φπζηθή 4. Φεκεία 1. Νενειιεληθή Γιψζζα & Γξακκαηεία 2. Φπζηθή 3. Φεκεία ΔΠΙΣΗΜΔ ΤΓΔΙΑ [15]

16 4. Βηνινγία ΔΠΙΣΗΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ 1. Νενειιεληθή Γιψζζα & Γξακκαηεία 2. Μαζεκαηηθά & Σηνηρεία Σηαηηζηηθήο 3. Αξρέο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο 4. Σηνηρεία Κνηλσληθψλ & Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ 1. Νενειιεληθή Γιψζζα & Γξακκαηεία 2. Μαζεκαηηθά & Σηνηρεία Σηαηηζηηθήο 3. Ιζηνξία 4. Αξρέο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ [16]

17 ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΠΡΟΒΑΗ Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ Βαζκνύ πξόζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ιακβάλνληαη ππόςε: 1. Οη Βαζκνί ησλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ ηεο νκάδνο πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ Δμεηδίθεπζεο ΔΠΔ 2. Ο Βαζκφο Πξναγσγήο Απφιπζεο ΒΠΑ απφ ην Λχθεην, σο 5 νο βαζκφο (αθξίβεηα 3 δεθαδηθψλ ςεθίσλ) ΒΠΑ= [(0,4 * ΓΒΠ Α ηάμεο) + (0,7 * ΓΒΠ Β ηάμεο) + (0,9 * ΓΒΑ Γ ηάμεο)] / 2 Πξνζνρή! ΓΒΠ : Γεληθφο Βαζκφο Πξναγσγήο ΓΒΑ : Γεληθφο Βαζκφο Απφιπζεο. Αλ ν ΓΒΠ ή ΓΒΑ είλαη κεγαιχηεξνο ηεο 1 αο κνλάδνο απφ ην κέζν φξν ησλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ ηεο νκάδνο πξνζαλαηνιηζκνχ, ηφηε αλαπξνζαξκφδεηαη έηζη ψζηε λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ κία κνλάδα.. Αλ ν ΓΒΠ ή ΓΒΑ είλαη κεγαιχηεξνο κέρξη θαη κηα κνλάδα απφ ην κέζν φξν ησλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ ηεο νκάδνο πξνζαλαηνιηζκνχ, ηφηε δελ αλαπξνζαξκφδεηαη. Αλ ν ΓΒΠ ή ΓΒΑ είλαη κηθξφηεξνο απφ ην κέζν φξν ησλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ ηεο νκάδνο πξνζαλαηνιηζκνχ, ηφηε αλαπξνζαξκφδεηαη πξνο ηα πάλσ θαηά κία ην πνιχ κνλάδα θαη κέρξη ην φξην ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ ηεο νκάδνο πξνζαλαηνιηζκνχ. Με απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ παηδείαο (έπεηηα απφ εηζήγεζε ζρνιψλ θαη ηκεκάησλ) νξίδεηαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο: ελφο καζήκαηνο απφ ηα παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα, θαζψο θαη ηνπ ηπρφλ εηδηθνχ καζήκαηνο. [17]

18 εκαληηθέο εκεξνκελίεο Οη καζεηέο ηεο Γ Τάμεο Ηκεξεζίνπ (θαη Γ Τάμεο Δζπεξηλνχ) Γεληθνχ Λπθείνπ κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη φρη αξγφηεξα ηεο 20ήο επηεκβξίνπ επηβεβαηψλνπλ νξηζηηθά ηελ Αξρηθή Γήισζε Οκάδαο Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ, πνπ έρνπλ ππνβάιεη ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα πξν ηεο ιήμεο ηνπ πξνεγνχκελνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ νξίδεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη ν αξηζκφο, ε νλνκαζία ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, θαζψο θαη ε έληαμε ησλ Σρνιψλ, ησλ Τκεκάησλ θαη ησλ Δηζαγσγηθψλ Καηεπζχλζεσλ ζε απηά φρη αξγφηεξα ηεο 30ήο Μαΐνπ εθάζηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαη ηζρχνπλ γηα ην επφκελν δηδαθηηθφ έηνο. Δπίζεο κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία εθδίδεηαη ην αξγφηεξν ηε 15ε Μαξηίνπ εθάζηνπ έηνπο, θαζνξίδνληαη ν αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ θαη ηα εηδηθά καζήκαηα αλά Σρνιή, Τκήκα ή Δηζαγσγηθή Καηεχζπλζε θάζε καζήκαηνο αλά Σρνιή, Τκήκα ή Δηζαγσγηθή Καηεχζπλζε ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Ο θαζνξηζκφο ηνπ ζπληειεζηή βαξχηεηαο ζε έλα (1) κάζεκα, απφ ηα Παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα, αλά Σρνιή ή Τκήκα ή Δηζαγσγηθή Καηεχζπλζε πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηεο Σρνιήο ή ηνπ Τκήκαηνο, θαη ηζρχεη γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ηεο Α Τάμεο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ζην νπνίν απηή πξνηείλεηαη. Μέρξη θαη ζήκεξα ( ) ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ δελ έρεη εθδψζεη Υπνπξγηθή Απφθαζε κε ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο γηα θάζε ζρνιή ή ηκήκα φπσο έρεη ππνρξέσζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, παξ. 3 ηνπ Ν.4186 (ΦΔΚ 193/ , η. Α ). [18]

19 Γηέμνδνη Μαζεηώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (Α.Δ.Ι.): Παλεπηζηήκηα θαη Τ.Δ.Ι. Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην Σηξαηησηηθέο Σρνιέο Σρνιέο Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ Σρνιέο Καιψλ Τερλψλ Σπνπδέο ζε Παλεπηζηήκηα & Τ.Δ.Ι. ηνπ Δμσηεξηθνχ Ιλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ι.Δ.Κ.) Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα Σρνιέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Σ.Δ.Κ.) Κέληξα Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο (Κνιέγηα) Ωδεία Μνπζηθέο Σρνιέο Γξακαηηθέο Σρνιέο Αλψηεξε Σρνιή Γξακαηηθήο Τέρλεο ηνπ Κξαηηθνχ Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο Σρνιέο Ληκελνθπιάθσλ Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο. [19]

20 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δζληθό Πιαίζην Πξνζόλησλ - Δπίπεδα πνπδώλ Δπίπεδν 1 Απνιπηήξην Γεκνηηθνχ Δπίπεδν 2 Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ Δπίπεδν 3 Πηπρίν Δπαγγεικαηηθήο Δηδηθφηεηαο Δπηπέδνπ 3 Σ.Δ.Κ. Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Δπηπέδνπ 1 Ι.Δ.Κ. Δπίπεδν 4 Πηπρίν ΔΠΑ.Σ. Πηπρίν Δπαγγεικαηηθήο Δηδηθφηεηαο Δπηπέδνπ 3 ΔΠΑ.Λ. Απνιπηήξην Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ΔΠΑ.Λ. Απνιπηήξην Γεληθνχ Λπθείνπ Δπίπεδν 5 Πηπρίν Δπαγγεικαηηθήο Δηδηθφηεηαο Δπηπέδνπ 4 ΔΠΑ.Λ. Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Δηδηθφηεηαο Δπηπέδνπ 4 Ι.Δ.Κ. Γίπισκα/Πηπρίν Αλσηέξαο Σρνιήο Δπίπεδν 6 (BACHEOR DEGREE) Πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ Πηπρίν Τ.Δ.Ι. Πηπρίν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο Δπίπεδν 7 (MASTER S DEGREE) Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Δπίπεδν 8 (DOCTORATE) Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα Πεγή: [20]

21 ύλδεζκνη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ έγθπξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε γηα ην ζχλνιν ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο link θνξέσλ & νξγαλψζεσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, link Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ. ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ δνκή & ιεηηνπξγία ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ. [21]

22 Βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο: Ν.Γ (ΦΔΚ 193/ ) Αλαδηάξζξωζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Υ.Α /Γ2 (ΦΔΚ 1853/ ) Ωξνιόγην Πξόγξακκα ηωλ καζεκάηωλ ηωλ Α, Β, Γ, Γ ηάμεωλ ηνπ Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ. ΦΔΚ 2121/ Ωξνιφγηα Πξνγξάκκαηα /Γ2 / Ννκνζεηηθή Ρύζκηζε γηα ηελ αιιαγή ζηνλ ηξόπν πξναγωγήο ηωλ καζεηώλ ηωλ Γεληθώλ Λπθείωλ (ΓΔ.Λ) 2261/Γξ. Υθππνπξγνχ/ Ννκνηερληθή βειηίωζε γηα ηελ πξναγωγή ηωλ καζεηώλ ηωλ Γεληθώλ Λπθείωλ (ΓΔ.Λ). [22]

23 Πεξηερόκελα Τν Διιεληθφ Δθπαηδεπηηθφ Σχζηεκα (Ν. 4186/2013 (ΦΔΚ 193/ )... 3 Γεληθό Λύθεην: Σθνπφο θαη επηκέξνπο ζηφρνη.. 4 Δγγξαθέο - Γνκή Πξνγξάκκαηα Γηδαζθαιίαο.. 6 Πξναγσγή & Απφιπζε Μαζεηψλ... 7 Ωξνιφγην Πξφγξακκα Α ηάμεο Ηκεξήζην... 8 Ωξνιφγην Πξφγξακκα Β ηάμεο Ηκεξήζην Ωξνιφγην Πξφγξακκα Γ ηάμεο Ηκεξήζην Ωξνιφγην Πξφγξακκα Α ηάμεο Δζπεξηλφ Ωξνιφγην Πξφγξακκα Β ηάμεο Δζπεξηλφ Ωξνιφγην Πξφγξακκα Γ ηάμεο Δζπεξηλφ Ωξνιφγην Πξφγξακκα Γ ηάμεο Δζπεξηλφ Πξφζβαζε ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε Υπνινγηζκφο Βαζκνχ Πξφζβαζεο. 17 Σεκαληηθέο Ηκεξνκελίεο. 18 Γηέμνδνη Μαζεηψλ Γεληθνχ Λπθείνπ 19 Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ Δπίπεδα ζπνπδψλ Σχλδεζκνη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ. 21 Βηβιηνγξαθηθέο Παξαπνκπέο [23]

24 Ο Πιεξνθνξηαθφο Οδεγφο Σπνπδψλ Γεληθνχ Λπθείνπ είλαη δηαζέζηκνο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε [24]

Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα

Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα ΡΝ ΛΔΝ ΙΘΔΗΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΙΩΠΠΑ (9 ΩΟΔΠ) Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία Ινγνηερλία Λέα Διιεληθή Γιώζζα Άιγεβξα (5 ΩΟΔΠ) Γεωκεηξία Φπζηθή ΦΠΗΘΔΠ ΔΞΗΠΡΖΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc Θεζμικό πλαίζιο ηων ππόηςπων πειπαμαηικών ζσολείων. Ίδπςζη Ινζηιηούηος Εκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ, οπγάνωζη ηος Ινζηιηούηος Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών και Εκδόζεων και λοιπέρ διαηάξειρ. Τύπορ Σσέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία

Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία 1 Πξννίκην ηελ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο

Διαβάστε περισσότερα

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος.

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος. Γηα ηελ εηζαγσγή αζιεηψλ απνθνίησλ Γεληθνχ ή Δληαίνπ Ιπθείνπ, ΔΠΑΙ, Β θχθινπ ΣΔΔ ή ΣΔΙ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 εθαξκφδνληαη νη εμήο δηαηάμεηο: α) Γηα ηνπο αζιεηέο πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1)...... ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο...

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011

Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011 Πρωτοβουλία ΜΚΟ Μάρτης 2011 Μιχάλθ Χαϊλι Οικονομικό Λειτουργό Αϋ Τπουργείο Οικονομικϊν Σθλ. 22601178 Σθλεομοιότυπο: 22602749 24 Μαρτίου 2011 Αγαπθτζ κ. Χαϊλι, Διαδικαςία δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για διαμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα