θξνληηζηήξηo ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ Ελ. Βενιζέλου 118 τηλ. : ΛΔΝ ΙΘΔΗΝ Ξεξηερόκελα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "θξνληηζηήξηo ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ Ελ. Βενιζέλου 118 τηλ. : 210-6204995 www.pyramida.edu.gr ΛΔΝ ΙΘΔΗΝ 2013-2014 Ξεξηερόκελα"

Transcript

1 θξνληηζηήξηo ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ Ελ. Βενιζέλου 118 τηλ. : ΛΔΝ ΙΘΔΗΝ Ξεξηερόκελα 1. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΩΛ Α, Β & Γ ΡΑΜΖΠ ζην ΛΔΝ ΙΘΔΗΝ ζει. -4. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΓΙΑ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΔΙ & ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ ζελ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ, ΞΟΝΑΓΩΓΖ ΑΞΝΙΠΖ ζει. 5 Α. ΞΝΗΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΔΜΔΡΑΕΝΛΡΑΗ ΓΟΑΞΡΑ ΘΑΗ ΞΝΗΑ ΓΔΛ ΔΜΔΡΑΕΝΛΡΑΗ ζει. 7 Β. ΡΔΙΗΘΝΠ ΒΑΘΚΝΠ ΠΡΖΛ Α ΡΑΜΖ ζει. 7 Γ. ΞΝΡΔ ΞΟΝΑΓΔΡΑΗ ΔΛΑΠ ΚΑΘΖΡΖΠ ζει. 8 Γ. ΞΩΠ ΓΗΔΜΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΠΡΖΛ Α ΙΘΔΗΝ ζει ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ & ΡΔΙΗΘΝΠ ΒΑΘΚΝΠ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΠΡΖΛ ΡΟΗΡΝΒΑΘΚΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ζει. 9 Α. ΑΛΑΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ ΡΩΛ ΒΑΘΚΩΛ Α, Β, Γ ΙΘΔΗΝ ζει. 9 Β. ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΡΝ ΒΑΘΚΝ ΞΟΝΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΙΠΖΠ(ΒΞΑ) ζει. 10 Γ. ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑΡΑ ζει. 10 Γ. ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΚΝΟΗΩΛ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ζει. 11 Δ. ΘΑ ΝΟΗΠΡΗΘΝΞΝΗΖΘΝΛ ΚΔ ΞΝΟΓΗΘΖ ΑΞΝΦΑΠΖ ζει ΓΗΑΓΟΑΚΚΑΡΗΘΖ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΡΩΛ ΝΚΑΓΩΛ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΝ «ΛΔΝ ΙΘΔΗΝ» ζει. 1 1

2 1.ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΩΛ Α, Β & Γ ΡΑΜΖ ΙΘΔΗΝ ζην ΛΔΝ ΙΘΔΗΝ Α ΡΑΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΑΘΖΚΑΡΩΛ Α ΙΘΔΗΝ Γεληθήο Ξαηδείαο (33ώξεο / εβδ.): 1. Διιεληθή Γιώζζα.. 9 Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία 5 Λέα Διιεληθή Γιψζζα Ινγνηερλία. Καζεκαηηθά.. 5 Άιγεβξα 3 Γεσκεηξία 3. Φπζηθέο Δπηζηήκεο 6 Φπζηθή Σεκεία Βηνινγία 4. Ηζηνξία.. 5. Ξνιηηηθή Ξαηδεία (Νηθνλνκία, Ξνιηηηθνί Θεζκνί θαη Αξρέο Γηθαίνπ θαη Θνηλσληνινγία) 3 6. Θξεζθεπηηθά 7. Δξεπλεηηθή Δξγαζία (ζπλζεηηθή εξγαζία / project) 8. Μέλε Γιώζζα (Αγγιηθά, Γαιιηθά ή Γεξκαληθά).. 9. Φπζηθή Αγωγή. Δπηινγήο (ώξεο / εβδ.):. 1. Δθαξκνγέο Ξιεξνθνξηθήο. Γεσινγία θαη Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Ξφξσλ 3. Διιεληθφο θαη Δπξσπατθφο Ξνιηηηζκφο 4. Θαιιηηερληθή Ξαηδεία * Ν καζεηήο επηιέγεη έλα (1) κάζεκα επηινγήο

3 Β ΡΑΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΑΘΖΚΑΡΩΛ Β ΙΘΔΗΝ Γεληθήο Ξαηδείαο (30ώξεο / εβδ.): 1. Διιεληθή Γιώζζα.. 6 Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία Λέα Διιεληθή Γιψζζα Ινγνηερλία. Καζεκαηηθά Άιγεβξα 3 Γεσκεηξία 3. Φπζηθέο Δπηζηήκεο 6 Φπζηθή Σεκεία Βηνινγία 4. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Ζ / Ηζηνξία.. 6. Φηινζνθία.. 7. Ξνιηηηθή Ξαηδεία (Νηθνλνκία, Ξνιηηηθνί Θεζκνί θαη Αξρέο Γηθαίνπ θαη Θνηλσληνινγία) 8. Θξεζθεπηηθά.. 9. Δξεπλεηηθή Δξγαζία (ζπλζεηηθή εξγαζία / project) Μέλε Γιώζζα (Αγγιηθά, Γαιιηθά ή Γεξκαληθά). 11. Φπζηθή Αγωγή 1 Ξξνζαλαηνιηζκνύ (5ώξεο / εβδ.):.. Αλζξωπηζηηθώλ Ππνπδώλ 1. Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία 3. Βαζηθέο Αξρέο Θνηλωληθώλ Δπηζηεκώλ. (Θνηλσληνινγία, Νηθνλνκηθή Δπηζηήκε θαη Ξνιηηηθή Δπηζηήκε ) Θεηηθώλ Ππνπδώλ 1. Φπζηθή. 3. Καζεκαηηθά. * Ν καζεηήο επηιέγεη κία απφ ηηο Νκάδεο Καζεκάησλ Ξξνζαλαηνιηζκνχ 3

4 Γ ΡΑΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΑΘΖΚΑΡΩΛ Γ ΙΘΔΗΝ Γεληθήο Ξαηδείαο (14ώξεο / εβδ.): 1. Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία.. 6 Λέα Διιεληθή Γιψζζα 4 Ινγνηερλία. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο Δπηζηήκεο ηωλ Ζ / 3. Ηζηνξία.. 4. Θξεζθεπηηθά 1 5. Μέλε Γιώζζα (Αγγιηθά, Γαιιηθά ή Γεξκαληθά) 6. Φπζηθή Αγωγή. 1 Ξξνζαλαηνιηζκνύ (0ώξεο / εβδ.):. 0 Αλζξωπηζηηθώλ Ππνπδώλ 1. Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία 10. Ιαηηληθά, ηεζζάξσλ Ηζηνξία 6 Θεηηθώλ Ππνπδώλ 1. Φπζηθή. 6. Καζεκαηηθά ή Βηνινγία Σεκεία. 6 Νηθνλνκηθώλ Ξνιηηηθώλ Θνηλωληθώλ & Ξαηδαγωγηθώλ Ππνπδώλ 1. Καζεκαηηθά θαη Πηνηρεία Πηαηηζηηθήο. 8. Αξρέο Νηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ή Αξρέο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (γηα Ξαηδαγσγηθά) Πηνηρεία Θνηλσληθψλ & Ξνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ή Ηζηνξία (γηα Ξαηδαγσγηθά). 6 * Ν καζεηήο επηιέγεη κία απφ ηηο Νκάδεο Καζεκάησλ Ξξνζαλαηνιηζκνχ 4

5 . ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΓΙΑ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΔΙ & ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ 1 ο Ανθρωπιζηικών Νομικών, ποσδών Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτετνία Αρταία Ελληνική Γλώσσα και ο Θεηικών και Σετνολογικών ποσδών Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτετνία 3 ο Δπιζηημών Τγείας Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτετνία 4 ο Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιηικών Δπιζηημών Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτετνία Μαθηματικά Βιολογία Μαθηματικά & Στοιτεία Στατιστικής Γραμματεία Ιστορία Φσσική Φσσική Αρτές Οικονομικής Επιστήμης Λατινικά Χημεία Χημεία Στοιτεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών 5 ο Παιδαγωγικών Δπιζηημών Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτετνία Μαθηματικά & Στοιτεία Στατιστικής Ιστορία Αρτές Φσσικών Επιστημών 3.ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ, ΞΟΝΑΓΩΓΖ ΑΞΝΙΠΖ Αιιάδεη ν ηξφπνο πξναγσγήο ζηελ Α' θαη Β' Ιπθείνπ, θάλνληαο πην δχζθνιε ηε κεηάβαζε απφ ηε κία ηάμε ζηελ άιιε. Κέρξη ζήκεξα αξθνχζε κέζνο φξνο 9,5 γηα λα πξναρζεί ν καζεηήο απφ ηε κία ηάμε ζηελ άιιε. Ρν απνηέιεζκα ήηαλ φηη φινη πεξλνχζαλ ζηελ επφκελε ηάμε θαη ε χπαξμε κεηεμεηαζηέσλ πξνμελνχζε έθπιεμε. Ρψξα ε πξναγσγή απαηηεί ηελ εθπιήξσζε ηξηψλ ζπλζεθψλ ηαπηφρξνλα: 1 Ρελ επίηεπμε κέζνπ φξνπ ηνπιάρηζηνλ 10 ζε φια ηα καζήκαηα, είηε εμεηάδνληαη γξαπηά είηε φρη, Ρελ επίηεπμε κέζνπ φξνπ ηνπιάρηζηνλ 10 θαη ζηα Καζεκαηηθά (Άιγεβξα θαη Γεσκεηξία) θαη ζηελ Διιεληθή Γιψζζα (Αξραία Διιεληθά, Λέα Διιεληθά θαη Λενειιεληθή Γξακκαηεία), 3 Ρελ επίηεπμε κέζνπ φξνπ ηνπιάρηζηνλ 8 ζε φια ηα άιια καζήκαηα. Αλ ν καζεηήο δελ επηηχρεη ηνπιάρηζηνλ κέζν φξν 10 ζε φια ηα καζήκαηα, κέλεη ζηελ ίδηα ηάμε. Αλ ν καζεηήο δελ επηηχρεη ηνλ απαηηνχκελν κέζν φξν ζε θάπνην απφ ηα καζήκαηα αιιά ζπγθεληξψλεη ην γεληθφ κέζν φξν 10, ηφηε κέλεη κεηεμεηαζηένο ζηα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα, πνπ δελ θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη ηνλ απαηηνχκελν κέζν φξν. ΞΔΟΗΞΡΩΠΖ (Ρξνπνινγία 07/014) Όηαλ δελ ηζρχεη ε πεξίπησζε 1, αιιά έρεη ηνπιάρηζηνλ 8 ζε θάζε θιάδν ησλ καζεκάησλ Διιεληθή Γιψζζα θαη Καζεκαηηθά θαη Κέζν Όξν ηνπιάρηζηνλ 1,5 ζηνπο 8 θιάδνπο: Αξραία, Λενειιεληθή Γιψζζα, Λενειιεληθή Γξακκαηεία, Άιγεβξα, Γεσκεηξία, Φπζηθή, Σεκεία, Βηνινγία. Γειαδή, αθελφο ζην κάζεκα πνπ παξαπέκπνληαλ έρνπλ 8 θαη άλσ, αθεηέξνπ αλ ν Κ.Ν. ησλ 8 καζεκάησλ είλαη 1,5 Ρα ζέκαηα νξίδνληαη θαηά 50% από ηελ ηξάπεδα ζεκάηωλ θαη θαηά 50% από ηνλ δηδάζθνληα θαζεγεηή, ν νπνίνο δηνξζώλεη θαη ηα γξαπηά. 5

6 ΑΛΑΙΡΗΘΝΡΔΟΑ Νη καζεηέο ηεο Α ιπθείνπ εγθαηληάδνπλ ην λέν ζχζηεκα εηζαγσγήο ζηα ΑΔΗ θαη ΑΡΔΗ αθνχ ε «Ρξάπεδα ζεκάησλ» ζα εθαξκνζηεί ελψ φπσο δήισζε θαη ν πνπξγφο Ξαηδείαο, ζα ηεξεζεί ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ην Λέν Ιχθεην.. Πηφρνο είλαη λα ελεκεξσζνχλ νη καζεηέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο, θαζψο έρεη ζπκκεηνρή θαηά 0% ζηε δηακφξθσζε ηνπ 5 νπ βαζκνχ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα ηδξχκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηνπ νλνκαδφκελνπ Βαζκνύ Ξξναγωγήο θαη Απόιπζεο (ΒΞΑ). Πχκθσλα κε ην Λ4186/013 ν Κ.Ν. ηεο πξνθνξηθήο βαζκνινγίαο ησλ ηεηξακήλσλ θαη ηεο γξαπηήο εμάγεηαη θαηά ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Ρη ζεκαίλεη απηφ; Ρν ζρνιηθφ έηνο ζην ιχθεην ρσξίδεηαη ζε δύν ηεηξάκελα. Πε θάζε ηεηξάκελν νη καζεηέο βαζκνινγνχληαη. Γηα παξάδεηγκα ζην πξψην ηεηξάκελν έλαο καζεηήο έρεη 16 ζηελ Ηζηνξία. Πην ν ηεηξάκελν βειηηψλεη ηελ επίδνζε ηνπ θαη έρεη 18. Ζ πξνθνξηθή ηνπ βαζκνινγία είλαη ν κέζνο φξνο ησλ ηεηξακήλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ν καζεηήο έρεη 16+18=34/ =17 κέζν φξν πξνθνξηθήο βαζκνινγίαο. Α ηεηξάκελν Β ηεηξάκελν Ξξνθνξηθή βαζκνινγία Ηζηνξία Αλ ν καζεηήο γξάςεη ζηηο εμεηάζεηο 14 ηφηε ν ηειηθφο βαζκφο ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο γηα ηελ Α ηάμε ζα είλαη 15.5 Ξξνθνξηθά Γξαπηά Ρειηθή βαζκνινγία Βέβαηα ππάξρνπλ θαη καζήκαηα κε δηαθξηηά αληηθείκελα όπωο ηα καζεκαηηθά, ε Διιεληθή γιώζζα, νη θπζηθέο επηζηήκεο όπνπ ν βαζκόο πξνθύπηεη από ηηο επηκέξνπο βαζκνινγίεο ηωλ γλωζηηθώλ αληηθεηκέλωλ. Ρα καζήκαηα απηά είλαη: Διιεληθή γιώζζα α) Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία, β) Λέα Διιεληθή Γιψζζα, γ) Λέα Διιεληθή Ινγνηερλία Φπζηθέο Δπηζηήκεο α) Φπζηθή, β) Σεκεία, γ) Βηνινγία Καζεκαηηθά α) Άιγεβξα β) Γεσκεηξία Α ηεηξάκελν Β ηεηξάκελν Ξξνθνξηθά Ρειηθφο Άιγεβξα Γεσκεηξία Καζεκαηηθά

7 Α. ΞΝΗΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΔΜΔΡΑΕΝΛΡΑΗ ΓΟΑΞΡΑ ΘΑΗ ΞΝΗΑ ΓΔΛ ΔΜΔΡΑΕΝΛΡΑΗ Ρα καζήκαηα ρσξίδνληαη ζε απηά πνπ εμεηάδνληαη γξαπηψο θαζψο θαη ζε απηά πνπ δελ εμεηάδνληαη γξαπηψο Καζήκαηα Γεληθήο Ξαηδείαο πνπ εμεηάδνληαη γξαπηώο: Διιεληθή Γιψζζα, Θξεζθεπηηθά, Ηζηνξία, Καζεκαηηθά, Μέλε Γιψζζα, Φπζηθέο Δπηζηήκεο, Ξνιηηηθή Ξαηδεία, κάζεκα επηινγήο) Καζήκαηα πνπ δελ εμεηάδνληαη γξαπηώο: Δξεπλεηηθή Δξγαζία (Project) θαη Φπζηθή Αγσγή Β. ΡΔΙΗΘΝΠ ΒΑΘΚΝΠ ΠΡΖΛ Α ΡΑΜΖ Πχκθσλα κε ην λφκν 4186/013 ν γεληθφο βαζκφο πξναγσγήο απφ ηελ Α Ράμε Ζκεξεζίνπ θαη Α θαη Β Ράμε Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Ιπθείνπ απνηειεί ην πειίθν ηεο δηαηξέζεσο ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ κέζνπ φξνπ πξνθνξηθήο ή θαη γξαπηήο, (εθφζνλ απηά εμεηάδνληαη γξαπηψο), επίδνζεο ηνπ καζεηή ζε θάζε κάζεκα δηα ηνπ ζπλφινπ ησλ δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ Ξην απιά γηα θάζε κάζεκα, εθφζνλ απηφ εμεηάδεηαη γξαπηψο, ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο εμέηαζεο, ελψ γη απηά πνπ δελ εμεηάδνληαη γξαπηά ν Κ.Ν ησλ δπν ηεηξακήλσλ. Πηε ζπλέρεηα αζξνίδνληαη φινη νη κέζνη φξνη θαη ην άζξνηζκα απηφ δηαηξείηαη κε ην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ. Ρν πειίθν απηφ απνηειεί ηνλ Γεληθφ βαζκφ πξναγσγήο απφ ηελ Α Ράμε ζηε Β Ράμε. ΞΟΝΠΝΣΖ!! Γηα ηα καζήκαηα κε δηαθξηηά αληηθείκελα αλακέλεηαη λα ηζρχζεη φηη θαη ζην παξειζφλ φπνπ ν θιάδνο-κάζεκα ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο κεηξνχζε ζηνλ ηειηθφ βαζκφ ζαλ ηξία (3) καζήκαηα, ν θιάδνο-κάζεκα ησλ Καζεκαηηθψλ γηα δχν () θαη ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ γηα ηξία (3). Ξαξάδεηγκα: Κάζεκα: Καζεκαηηθά Ξξνθ. Α Ξξνθ. Β Κ.Ν Ξξνθ. Γξαπηά Ρειηθφο Βαζκφο Άιγεβξα Γεσκεηξία Κ.Ν.* Απφ ηνλ πην πάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ε βαζκνινγία ζηα καζεκαηηθά είλαη Απηόο ν βαζκόο ζα κεηξά ζαλ δπν καζήκαηα (11.5Σ). Θαηά ηνλ ίδην ηξφπν εμάγεηαη ε βαζκνινγία ζηελ Διιεληθά γιώζζα θαη ζηηο Φπζηθέο επηζηήκεο. φπνπ εθεί νη βαζκνί ζα κεηξάλε ζαλ ηξία καζήκαηα ιφγσ ηξηψλ δηαθξηηψλ αληηθεηκέλσλ. Διιεληθά γιψζζα: 1 Θξεζθεπηηθά: 10 Φπζηθέο Δπηζηήκεο: 14 Ηζηνξία: 14 7

8 Καζεκαηηθά:11.5 Κάζεκα επηινγήο: 14 Ξνιηηηθή Ξαηδεία:1 Project:11 Φπζηθή Αγσγή: 11 Αγγιηθά: 1 (Διιεληθή γιψζζα:14σ3 + Καζεκαηηθά 11.5Σ + Φπζηθέο Δπηζηήκεο 14Σ3 + Θξεζθεπηηθά 10+ Ξνιηηηθή Ξαηδεία 1+Ηζηνξία 14 + Project 11 + Αγγιηθά 1 + Φπζηθή Αγσγή 11 + Δπηινγήο 1) /15 = 1.33 ην νπνίν ιφγσ ηεο ζηξνγγπινπνίεζεο γίλεηαη 1.3. Πην ζεκείν απηφ ππάξρεη έλα ζέκα, θαζψο φπσο καο ελεκέξσζαλ εθπαηδεπηηθνί πνπ ρεηξίδνληαη ην myschool δελ έρεη δηεπθξηληζηεί αλ ζα ζπλππνινγίδεηαη ζηελ εμαγσγή ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ θαη ε θπζηθή αγσγή. Γ. ΞΝΡΔ ΞΟΝΑΓΔΡΑΗ ΔΛΑΠ ΚΑΘΖΡΖΠ Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξναγσγή ηνπ καζεηή απνηειεί: α) ε επίηεπμε γεληθνχ βαζκνχ ίζνπ ή αλψηεξνπ ηνπ δέθα (10) θαη β) Κ.Ν. πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο βαζκνινγίαο θαηά δηαθξηηφ γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ καζεκάησλ: Διιεληθήο γιψζζαο, Καζεκαηηθψλ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) θαη ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) ζε θαζέλα απφ ηα ππφινηπα καζήκαηα. ΞΟΝΠΝΣΖ!!!! Αλ εάλ έλαο καζεηήο έρεη βαζκνινγία 9 ζηελ Άιγεβξα θαη 11 ζηε Γεσκεηξία παξά ην γεγνλφο φηη ν Κ.Ν είλαη 10 ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ζην κάζεκα ηεο Άιγεβξαο. Όηαλ καζεηήο δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο α θαη β ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ επαλαιακβάλεη ηε θνίηεζε, ελψ φηαλ δελ πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε β ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, θαηά δηαθξηηφ ή δηαθξηηά γλσζηηθά αληηθείκελα καζεκάησλ ή ζηα ππφινηπα καζήκαηα, παξαπέκπεηαη ζε επαλεμέηαζε ζε απηφ ή ζε απηά θαη πξνάγεηαη ή επαλαιακβάλεη ηε θνίηεζε θαηά ηα νξηδφκελα σο άλσ Γ. ΞΩΠ ΓΗΔΜΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΠΡΖΛ Α ΙΘΔΗΝ Νη γξαπηέο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο ζηελ Α ηάμε ηνπ Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ Ιπθείνπ θαη Α θαη Β Δζπεξηλνχ Ιπθείνπ δηεμάγνληαη ελδνζρνιηθά θαη πεξηιακβάλνπλ φια ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα εθηφο ησλ καζεκάησλ ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο θαη ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, κε θνηλά ζέκαηα γηα φια ηα ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ, πνπ νξίδνληαη σο εμήο: α) θαηά πνζνζηφ 50%, κε θιήξσζε, απφ ηξάπεδα ζεκάησλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο θαη β) θαηά πνζνζηφ 50%, απφ ηνλ δηδάζθνληα ή ηνπο δηδάζθνληεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα γξαπηά δηνξζψλνληαη απφ ηνλ νηθείν δηδάζθνληα. 8

9 Πηε Γ' Ιπθείνπ ν καζεηήο δίλεη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο θαη αλ ην επηζπκεί, κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ απνιπηεξίνπ Ιπθείνπ, κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο. Πηηο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο εμεηάδεηαη ζε φια ηα καζήκαηα πνπ δηδάρηεθε ηε ρξνληά θαη γηα λα απνθηήζεη ην απνιπηήξην Ιπθείνπ πξέπεη: 1 Λα έρεη κέζν φξν ηνπιάρηζηνλ 10 ζε φια ηα καζήκαηα, ΞΔΟΗΞΡΩΠΖ 1 Λα έρεη κέζν φξν ηνπιάρηζηνλ 10 ζηελ Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία (πνπ πεξηιακβάλεη ηε Γιψζζα θαη ηε Γξακκαηεία καδί ζε εληαία εμέηαζε), 3 Λα έρεη κέζν φξν πάλσ απφ 10 ζε θάζε έλα απφ ηα καζήκαηα ηεο νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ επέιεμε, θαη 4 Λα έρεη κέζν φξν πάλσ απφ 8 ζηα ππφινηπα καζήκαηα. ΞΔΟΗΞΡΩΠΖ (Ρξνπνινγία 07/014) Όηαλ δελ ηζρχεη ε πεξίπησζε 1, αιιά έρεη ηνπιάρηζηνλ 8 ζε θάζε θιάδν ησλ καζεκάησλ Διιεληθή Γιψζζα θαη Καζεκαηηθά θαη Κέζν Όξν ηνπιάρηζηνλ 1,5 ζηνπο 8 θιάδνπο: Αξραία, Λενειιεληθή Γιψζζα, Λενειιεληθή Γξακκαηεία, Άιγεβξα, Γεσκεηξία, Φπζηθή, Σεκεία, Βηνινγία. Γειαδή, αθελφο ζην κάζεκα πνπ παξαπέκπνληαλ έρνπλ 8 θαη άλσ, αθεηέξνπ αλ ν Κ.Ν. ησλ 8 καζεκάησλ είλαη 1,5 Ρα ζέκαηα νξίδνληαη φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ηάμεηο απφ ηελ ηξάπεδα ζεκάησλ θαη ηνλ δηδάζθνληα θαη ηα γξαπηά δηνξζψλνληαη απφ ηνλ δηδάζθνληα θαζεγεηή. 4. ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ & ΡΔΙΗΘΝΠ ΒΑΘΚΝΠ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΠΡΖΛ ΡΟΗΡΝΒΑΘΚΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ Ζ εηζαγσγή ζηηο αλψηαηεο ζρνιέο εμαξηάηαη απφ 5 βαζκνύο. Νη ηέζζεξηο βαζκνί είλαη νη γξαπηνί βαζκνί ησλ ηεζζάξωλ παλειιαδηθώο εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ (Λέα Διιεληθά θαη ηα ηξία καζήκαηα ηεο νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ επέιεμε ν ππνςήθηνο). Νη ηέζζεξηο βαζκνί κάο δίλνπλ έλα κέζν φξν (Κ.Ν.) Ν πέκπηνο βαζκόο είλαη ν Βαζκφο Ξξναγσγήο θαη Απφιπζεο (ΒΞΑ). Α. ΑΛΑΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ ΡΩΛ ΒΑΘΚΩΛ Α, Β, Γ ΙΘΔΗΝ Δθφζνλ ν γεληθφο βαζκφο πξναγσγήο ή απφιπζεο ηεο θάζε ηάμεο ηνπ Ιπθείνπ είλαη: 1) Κεγαιύηεξνο ηεο κίαο κνλάδαο ζε ζρέζε κε ηνλ Κ.Ν. ησλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη ζε παλειιήληεο εμεηάζεηο, αλαπξνζαξκφδεηαη ψζηε λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ κία κνλάδα απφ ηνλ Κ.Ν. ) Κεγαιύηεξνο κέρξη θαη κία κνλάδα ζε ζρέζε κε ηνλ Κ.Ν. ησλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη ζε παλειιήληεο εμεηάζεηο, ν βαζκφο απηφο δελ αλαπξνζαξκφδεηαη. 3) Κηθξόηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ Κ.Ν. ησλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη ζε παλειιήληεο εμεηάζεηο, αλαπξνζαξκφδεηαη πξνο ηα άλσ θαηά κία ην πνιχ κνλάδα (θαη κέρξη ηνπ νξίνπ ηνπ Κ.Ν.). 9

10 Β. ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΡΝ ΒΑΘΚΝ ΞΟΝΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΙΠΖΠ(ΒΞΑ) Νη αλαπξνζαξκνζκέλνη Γεληθνί βαζκνί ηεο Α, Β, Γ Ιπθείνπ εμάγνπλ ηνλ ΒΞΑ σο εμήο: ΒΑΘΜΟ Α x 0, 4 ΒΑΘΜΟ Β x 0,7 ΒΑΘΜΟ Γ x 0, 9 ΒΠΑ ζε πξνζέγγηζε ηξίηνπ δεθαδηθνχ Γ. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ Ξαξάδεηγκα 1 Ν καζεηήο Σ έρεη: Βαζκφ πξναγσγήο Α' Ιπθείνπ: 15 Βαζκφ πξναγσγήο Β' Ιπθείνπ: 14 Βαζκφ απφιπζεο Γ' Ιπθείνπ: 11 Ν καζεηήο Σ έρεη γξάςεη ζηα 4 παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα: 11,1,14,15 Έρνπκε: Ν καζεηήο Σ έρεη Κ.Ν. βαζκνινγίαο ζηα 4 παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα: MO 13 4 Αλαπξνζαξκνγή: Ν βαζκφο ηεο Α' ηάμεο γίλεηαη: 14 (Ρν 15 πξνζαξκφδεηαη λα απέρεη 1 κνλάδα απφ ηνλ Κ.Ν.). Ν βαζκφο ηεο Β' ηάμεο κέλεη σο έρεη δειαδή 14 (απέρεη ήδε 1 κνλάδα, άξα κέλεη σο έρεη). Ν βαζκφο ηεο Γ' ηάμεο γίλεηαη 1 (βειηηψλεηαη θαηά 1 κνλάδα πνπ είλαη θαη ην κέγηζην φξην βειηίσζεο). Άξα: 14 * 0, 4 14 * 0,7 1 * 0, 9 BΠΑ 13,1 πνπ απνηειεί θαη ηνλ 5 βαζκφ. Έηζη νη βαζκνί ηνπ καζεηήο Σ κε ηνπο νπνίνπο ζα δηεθδηθήζεη ηελ είζνδν ηνπ ζε ΑΔΗ / ΡΔΗ είλαη: 11,1,14,15,13.1. Ξαξάδεηγκα Ν καζεηήο έρεη : Βαζκφ πξναγσγήο Α' Ιπθείνπ: 13 Βαζκφ πξναγσγήο Β' Ιπθείνπ: 1 Βαζκφ απφιπζεο Γ' Ιπθείνπ: 14 Ν καζεηήο έρεη γξάςεη ζηα 4 παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα: 1,13,13,14 Έρνπκε: Ν καζεηήο έρεη Κ.Ν. βαζκνινγίαο ζηα 4 παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα: MO 13 4 Αλαπξνζαξκνγή: 10

11 Ν βαζκφο ηεο Α' ηάμεο παξακέλεη 13 (είλαη ν ίδηνο κε ηνλ Κ.Ν.). Ν βαζκφο ηεο Β' ηάμεο γίλεηαη 13 (αθνχ είλαη κηθξφηεξνο ηνπ Κ.Ν. θαη άξα απμάλεη θαηά 1 κνλάδα αθνχ δελ μεπεξλά κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην 13 πνπ είλαη ν Κ.Ν.). Ν βαζκφο ηεο Γ' ηάμεο παξακέλεη 14 (αθνχ απηφο είλαη κεγαιχηεξνο θαηά 1 κνλάδα απφ ηνλ Κ.Ν άξα δελ αλαπξνζαξκφδεηαη). Άξα: 13 * 0, 4 13 * 0,7 14 * 0, 9 BΠΑ 13, 45 πνπ απνηειεί θαη ηνλ 5 βαζκφ. Έηζη ν καζεηήο Σ έρεη ηνπο βαζκνχο 1,13,13,14,13.45 κε ηνπο νπνίνπο ζα δηεθδηθήζεη ηελ είζνδφ ηνπ ζε ΑΔΗ / ΡΔΗ. Πεκείωζε: Δπνκέλσο ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχκε γηα λα ππνινγίζνπκε ηνπο βαζκνχο κε ηνπο νπνίνπο ζα δηεθδηθήζεη ν καζεηήο ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηα ΑΔΗ / ΡΔΗ είλαη: 1. πνινγίδνπκε ηνλ βαζκφ πξναγσγήο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο θαη ηνλ Βαζκφ απφιπζεο ηεο Γ' ηάμεο (Κ.Ν. φισλ ησλ καζεκάησλ).. πνινγίδνπκε ηνλ Κ.Ν. ησλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ (πνπ εμεηάδνληαη γξαπηψο). 3. Αλαπξνζαξκφδνπκε ηνπο βαζκνχο πξναγσγήο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο θαζψο θαη ηνλ βαζκφ απφιπζεο ηεο Γ' ηάμεο (αλ ρξεηάδεηαη). 4. πνινγίδνπκε ηνλ Βαζκφ Ξξναγσγήο θαη Απφιπζεο (Β.Ξ.Α) πνπ απνηειεί θαη ηνλ πέκπην βαζκφ. Γ. ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΚΝΟΗΩΛ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ Πηελ δηεμαγσγή ησλ Κνξίσλ ζπκκεηέρνπλ νη βαζκνί ηωλ ηεζζάξωλ καζεκάηωλ ησλ Ξαλειιελίσλ θαη ωο πέκπηνο Βαζκόο ν ΒΞΑ, νη παξαπάλσ πέληε βαζκνί επεξεάδνπλ ηζνδχλακα εθηφο ελφο καζήκαηνο πνχ ε θάζε Πρνιή ή ηκήκα ζεσξεί απμεκέλεο βαξχηεηαο θαη θαζνξίδεη ηνλ απμεκέλν ζπληειεζηή ζπκκεηνρήο. Πηηο ζρνιέο πνπ απαηηνχλ εηδηθό κάζεκα, ζπκκεηνρή έρεη θαη ν βαζκφο ησλ εηδηθψλ καζεκάησλ. Δ. ΘΑ ΝΟΗΠΡΗΘΝΞΝΗΖΘΝΛ ΚΔ ΞΝΟΓΗΘΖ ΑΞΝΦΑΠΖ : Ξνηνο ζα είλαη ν βαζκφο πξφζβαζεο (θαζνξίδεηαη κε πνπξγηθή Απφθαζε). Ξνηα ζα είλαη ηα καζήκαηα βαξχηεηαο αλά ζρνιή ή ηκήκα ή εηζαγσγηθή θαηεχζπλζε (αλακέλεηαη λα γίλεη έσο ην ηέινο Καξηίνπ κε πνπξγηθή Απφθαζε κεηά απφ πξφηαζε ησλ Α.Δ.Η). Ξνηεο ζρνιέο ή ηκήκαηα αλήθνπλ ζε θάζε επηζηεκνληθφ πεδίν εμεηδίθεπζεο (αλακέλεηαη λα θαζνξηζηεί κε πνπξγηθή Απφθαζε). Ν αξηζκφο εηζαθηέσλ αλά ζρνιή ή ηκήκα (θαζνξίδεηαη κε πνπξγηθή Απφθαζε ηνλ Κάξηην θάζε έηνπο). ΠΖΚΑΛΡΗΘΝ: Ν Β.Ξ.Α. ζεωξείηαη ν πέκπηνο βαζκόο γηα ηελ εηζαγωγή ηνπ καζεηή ζηελ Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Ζ εθάζηνηε Πρνιή ή Ρκήκα κπνξεί λα απαηηήζεη λα ππάξμεη ζπληειεζηήο βαξύηεηαο ζε έλα από ηα παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα. 11

12 Διαγραμμαηική Παροσζίαζη ηωμ Ομάδωμ Προζαμαηολιζμού για ηο «ΝΓΟ ΛΥΚΓΙΟ» Α ΛΥΚΓΙΟΥ Γμιαίο Πρόγραμμα Σποσδώμ Β ΛΥΚΓΙΟΥ Ομάδα Προζαμαηολιζμού Αμθρωπιζηικώμ Σποσδώμ Ομάδα Προζαμαηολιζμού Θεηικώμ Σποσδώμ Αρταία Κοιμωμικώμ, Οικομομικώμ & Πολιηικώμ Γπιζηημώμ Φσζική Μαθημαηικά Γ ΛΥΚΓΙΟΥ Ομάδες Προζαμαηολιζμού 1 ο 4 ο 5 ο ο 3 ο Αμθρωπιζηικώμ Σποσδώμ Αρταία Λαηιμικά Ιζηορία Νεοελλημική Γλ. Οικομομικώμ & Κοιμωμικώμ Σποσδώμ Μαθημαηικά (Ση.) Οικομομικά Κοιμωμικές & Πολιηικές Γπιζηήμες Νεοελλημική Γλ. Παιδαγωγικώμ Σποσδώμ Μαθημαηικά (Ση.) Ιζηορία Αρτές Φσζικώμ Γπιζηημώμ Νεοελλημική Γλ. Θεηικώμ Σποσδώμ (α) Μαθημαηικά Φσζική Χημεία Νεοελλημική Γλ. Θεηικώμ Σποσδώμ (β) Βιολογία Φσζική Χημεία Νεοελλημική Γλ. Τμήμαηα (Γμδεικηικά) Νομική Φιλολογία Ιζηορία Θεολογία Ξέμωμ Γλωζζώμ Οικομομικώμ Διοίκηζη Γπιτειρήζεωμ Λογιζηικής Κοιμωμιολογίας Πολιηικώμ επιζηημώμ Δημόζιας Διοίκηζης Παιδαγωγικώμ Δημοηικής Γκ. Προζτολικής Γκ. Γιδική Αγωγή Μαθημαηικώμ Φσζικής Πληροθορικής Χημείας Γεωπομίας Πολσηετμεία Ιαηρική Φαρμακεσηική Βιολογία Νοζηλεσηική Φσζικοθεραπεία 1

Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα

Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα ΡΝ ΛΔΝ ΙΘΔΗΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΙΩΠΠΑ (9 ΩΟΔΠ) Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία Ινγνηερλία Λέα Διιεληθή Γιώζζα ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΑ Άιγεβξα (5 ΩΟΔΠ) Γεωκεηξία Φπζηθή ΦΠΗΘΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα

Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα ΡΝ ΛΔΝ ΙΘΔΗΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΙΩΠΠΑ (9 ΩΟΔΠ) Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία Ινγνηερλία Λέα Διιεληθή Γιώζζα Άιγεβξα (5 ΩΟΔΠ) Γεωκεηξία Φπζηθή ΦΠΗΘΔΠ ΔΞΗΠΡΖΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Δπηκέιεηα έθδνζεο: Νηθόιανο Φσηίνπ : Δθπαηδεπηηθφο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Υπεχζπλνο Σ.Δ.Π. ΚΔ.ΣΥ.Π. Πηεξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β ) ΑΓΑ: ΒΛ1Ζ9-43Ο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, 19-11 - 2013 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α - Β Αξ.Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Γείθηεο επίδνζεο ησλ απνθνίησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαηά παλεπηζηεκηαθό ηκήκα: Δλδείμεηο από δηαζηξσκαηηθέο ρξνλνζεηξέο»

«Γείθηεο επίδνζεο ησλ απνθνίησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαηά παλεπηζηεκηαθό ηκήκα: Δλδείμεηο από δηαζηξσκαηηθέο ρξνλνζεηξέο» «Γείθηεο επίδνζεο ησλ απνθνίησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαηά παλεπηζηεκηαθό ηκήκα: Δλδείμεηο από δηαζηξσκαηηθέο ρξνλνζεηξέο» Δαοςλάπη Νικολίηζα-Εςγενία Α.Μ.: 0917 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Τκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι.

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. ΓΔΝΙΚΑ Δπηζηεκνληθά πεδία Οη ζρνιέο ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ θαηαλέκνληαη ζε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Νοσηλευτικής Α Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Τόπος: ΑΙΓΑΛΕΩ Ημερομηνία: Ιούνιος 2010 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πξόινγνο 4 1. Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο 6 1.1. Ξεξηγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ (IBS CYPRUS) ΡΝΚΔΑΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ AMERICAN BANKERS ASSOCIATION (USA) ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Ξεξηερφκελα 1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011 ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΡΝΟΗΠΚΝ ΚΝΠΔΗΝ ΑΘΟΝΞΝΙΖΠ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Ρ.Θ. 117 42, Αζήλα ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ: Γξαθείν Ξξνέδξνπ ΡΖΙ. 210 9225864 ΑΘΖΛΑ: 7807 Α.Ξ.: 12.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ τολή Θεηικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ. : ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηνπ Γεληθνχ θαη ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ. : ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηνπ Γεληθνχ θαη ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΧΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Α ----- Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε: 15180 Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( καηά ηον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΛΛΑΝΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Κνο ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΠΔΣΡΟ ΑΘΑΝΑΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11 ΣΜΗΜΑΣΑ Σ.Ε.Ι., Α..ΠΑΙ.ΣΕ, ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η (Α..Σ.Ε.), ΑΝΩΣΕΡΕ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ ΤΠΑΞ/ΚΩΝ, ΧΟΛΕ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΕ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 11. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ «ςγκπιηική Μελέηη ηος Σμήμαηορ Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ και Σέσνηρ ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ με ππόηςπα μοςζικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΣΡΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ.. ΡΙΟ ΣΗΛ: 2610/969986 FAX: 2610/996265

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 23-01-2015 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΣΔΣΑΡΣΖ 2 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηηθό πιηθό ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθωλ: από ην ζρεδηαζκό ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην γξακκαηηζκό ζηελ ειιεληθή γιώζζα ζηα.γ.δ.

Γηδαθηηθό πιηθό ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθωλ: από ην ζρεδηαζκό ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην γξακκαηηζκό ζηελ ειιεληθή γιώζζα ζηα.γ.δ. Γηδαθηηθό πιηθό ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθωλ: από ην ζρεδηαζκό ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην γξακκαηηζκό ζηελ ειιεληθή γιώζζα ζηα.γ.δ. ωθξόλεο Υαηδεζαββίδεο, Καζεγεηήο Γιωζζνινγίαο, Α.Π.Θ. Δπάγγεινο

Διαβάστε περισσότερα