Μπούτλας Γεώργιος Κ.Φ.Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μπούτλας Γεώργιος Κ.Φ.Α"

Transcript

1 TEI ΘΕΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΤΙΜΘ ΑΓΩΓΘ Πλθροφορίεσ: Ξποφτλασ Γεϊργιοσ Μ.Φ.Α Σθλ ι ΠΡΟ TEI ΘΕΑΝΙΑ Θέμα: Απολογιςμόσ του Γραφείου Φυςικισ Αγωγισ ας σποβάλλω τον απολογιςμό του Γραφείου Φυςικισ Αγωγισ O Τπεύθσνος τοσ Γραυείοσ Φσσικής Αγωγής Μπούτλας Γεώργιος Κ.Φ.Α

2 ΣΕΙ ΘΕΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΤΙΜΘ ΑΓΩΓΘ (ΑΘΝΘΣΙΜΟ ΜΕΟΣΡΟ-ΓΤΞΟΑΣΘΡΙΟ) Απολογιςμόσ του Γραφείου Φυςικισ Αγωγισ Είδοσ Εγγράφου: Εςωτερικι Χριςθ Πλθροφορίεσ: Μποφτλασ Γεώργιοσ Κ.Φ.Α.( ΕΔΙΡ) Τθλ θ Ιοφλιοσ 2014 ΣΕΙ ΘΕΑΝΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΤΙΜΘ ΑΓΩΓΘ (ΑΘΝΘΣΙΜΟ ΜΕΟΣΡΟ ΓΤΞΟΑΣΘΡΙΟ) ΠΕΡΙΕΧΟΞΕΟΑ ΕΙΑΓΩΓΘ Λίγεσ μζρεσ πριν τθν λιξθ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ αιςκάνομαι τθν ανάγκθ, αλλά και τθν υποχρζωςθ, να επικοινωνιςω μαηί ςασ και να ςασ ενθμερώςω για το ζργο το οποίο πραγματοποιικθκε με τθ ςυνεργαςία και τθ ςυμπαράςταςθ όλων ςασ, για τθν οποία και ςασ ευχαριςτώ κερμά. Η παρουςίαςθ και θ αποτίμθςθ του ζργου των ακλθτικών και πολιτιςτικών δραςτθριοτιτων του Ιδρφματοσ, τθσ τελευταίασ επταετίασ, που είναι αποτζλεςμα τθσ παροφςασ διοίκθςθσ και των δφο τελευταίων Συμβουλίων του ΤΕΙ Θεςςαλίασ και όλων των ςυναδζλφων μασ (εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, Διοικθτικοφ προςωπικοφ) ζχει δφο ςτόχουσ. Αφενόσ τον απολογιςμό και τθν αξιολόγθςθ των πεπραγμζνων, ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ μασ και αφετζρου τθν τεκμθρίωςθ τθσ ςαφζςτατθσ αναβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ του παρεχόμενου από το ΤΕΙ Θεςςαλίασ ακλθτικοφ ζργου. Το ΤΕΙ Θεςςαλίασ δια μζςου του ςυμβουλίου τθν Διεφκυνςθ οικονομικοφ, του πρώθν Κζντρου Ξζνων Γλωςςών και Φυςικισ Αγωγισ και του Τμιμα ςπουδαςτικισ μζριμνασ κατά τθν επταετία , ζκανε ίςωσ τθ μεγαλφτερθ επζνδυςθ που ζχει γίνει ςτον φοιτθτικό ακλθτιςμό του Ιδρφματόσ μασ τα τελευταία χρόνια. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα τθ ριηικι ανακαίνιςθ των εγκαταςτάςεων του παλιοφ γυμναςτθρίου (πολυχώροσ ακλθτικών και πολιτιςτικών δραςτθριοτιτων) τθν εγκατάςταςθ κζρμανςθσ και τθν δθμιουργία δφο αικουςών θ μία αίκουςα 50 τετραγωνικών για παραδοςιακοφσ χοροφσ και πολεμικζσ τζχνεσ και θ άλλθ αίκουςα για τθν εκμάκθςθ μοντζρνων χορών(λάτιν hip hop) αερόμπικ και πιλάτεσ 97 τετραγωνικών με κακρζφτεσ ςτθν μία πλευρά και μπάρα ενόργανθσ γυμναςτικισ. Με τθν αγορά ςφγχρονου εξοπλιςμοφ,τθν λειτουργία του κλειςτοφ γυμναςτθρίου και τθ δθμιουργία νζων καινοτόμων προγραμμάτων άκλθςθσ ο αρικμόσ των ακλοφμενων ςπουδαςτών ςθμείωςε μεγάλθ αφξθςθ. Ο απολογιςμόσ που ακολουκεί περιγράφει τθ χρονικι περίοδο και περιλαμβάνει : 1) Σο οργανόγραμμα του Ακλθτικοφ Μζντρου - Γυμναςτθρίου 2) Νειτουργία εγγραφζσ 3) Περιγραφι των ακλθτικϊν υποδομϊν του Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ 4) Ακλθτικόσ εξοπλιςμό - όργανα που αγοράςτθκαν τθν περίοδο ) Προγράμματα - δραςτθριότθτεσ του Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ 6) Πρόγραμμα εκελοντιςμοφ 7) υμμετοχι του προςωπικοφ του ΣΕΙΘ ςτα προγράμματα του γυμναςτθρίου. 8) Σθ ςυμμετοχι διοργάνωςθ φοιτθτικϊν αγϊνων ςε πανελλινιο, πανευρωπαϊκό και παγκόςμιο επίπεδο. 9) Προτάςεισ του Γραφείου Φυςικισ Αγωγισ για τθν καλφτερθ λειτουργία του Ακλθτικοφ κζντρου γυμναςτθρίου. 10) Παράρτθμα φωτογραφιϊν

3 1. ΣΟ ΟΡΓΑΟΟΓΡΑΞΞΑ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΤΙΜΘ ΑΓΩΓΘ (ΑΘΝΘΣΙΜΟ ΜΕΟΣΡΟ ΓΤΞΟΑΣΘΡΙΟ). 1.Συμβοφλιο ΤΕΙ Θεςςαλίασ. 2.Διεφκυνςθ οικονομικοφ 3.Τμιμα ςπουδαςτικισ μζριμνασ 4. Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ. 5.Υπεφκυνοσ Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ. 6.Εκπαιδευτικοί Φυςικισ Αγωγισ. 2. ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕ ΣΕΙ ΘΕΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΤΙΜΘ ΑΓΩΓΘ (ΑΘΝΘΣΙΜΟ ΜΕΟΣΡΟ-ΓΤΞΟΑΣΘΡΙΟ) 2.1 Θ λειτουργία του γυμναςτθρίου Σο Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ λειτουργεί κάκε μζρα από τθν 1θ επτεμβρίου ζωσ και ςτισ 30 Ιουνίου, Δευτζρα Παραςκευι από τισ 08:00 22:00 και κάκε άββατο από 15:00 ζωσ 19:00μμ. Σο πρόγραμμα των ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων ανακοινϊνεται κάκε εξάμθνο ςτουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων που βρίςκονται ςτο κεντρικό διάδρομο του ΣΕΙ Θεςςαλίασ, ςτα εςτιατόρια, ςτο κτίριο τθσ πλθροφορικισ,ςτισ φοιτθτικζσ εςτίεσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Γραφείου Φυςικισ Αγωγισ: sports.teilar.gr. Σο Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ ζχει τθν δυνατότθτα τροποποίθςθσ του προγράμματοσ λόγω αγϊνων ι άλλων ακλθτικϊν εκδθλϊςεων. 2.2 Εγγραφζσ ςπουδαςτϊν /τριϊν- προςωπικοφ Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςτισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτο Ακλθτικό κζντρο- (Γυμναςτιριο) Απαραίτθτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςτισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτο Ακλθτικό κζντρο - (Γυμναςτιριο) είναι θ κατοχι τθσ ατομικισ κάρτασ άκλθςθσ θ οποία χορθγείται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ ζπειτα από αίτθςι τουσ και προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογιτθκών ςτο Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί ςπουδαςτζσ/ςτριεσ, όλο το προςωπικό του ΤΕΙΘ (εκπαιδευτικό και διοικθτικό). Η αίτθςθ μπορεί επίςθσ να αποςταλεί και θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ

4 ΑΠΑΡΑΙΣΘΣΑ ΔΙΜΑΙΟΝΟΓΘΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕ ΠΟΤΔΑΣΩΟ Για τθν ζκδοςθ κάρτασ ακλοφμενου απαιτοφνται: α) Αίτθςθ (χορθγείται από το Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ). β)δφο μικρζσ φωτογραφίεσ τφπου ταυτότθτασ. γ) φωτοτυπία φοιτθτικισ ταυτότθτασ- πάςο ι βεβαίωςθ ςπουδϊν. δ) ιατρικι βεβαίωςθ από ειδικευμζνο Πακολόγο, ι ειδικευμζνο Καρδιολόγο. Το Ακλθτικό κζντρο - (Γυμναςτιριο)είναι ανοικτό από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι και ώρα 08:00π.μ ζωσ 22:00μμ. και κάκε άββατο από 15:00 ζωσ 19:00μμ. πουδαςτισ (ακλοφμενοσ) που δεν ζχει κάνει εγγραφι δεν ζχει δικαίωμα ειςόδου ςτουσ χϊρουσ του Ακλθτικοφ κζντρου - (Γυμναςτιριο) και δεν ζχει δικαίωμα δανειςμοφ ακλθτικοφ υλικοφ. ΕΓΓΡΑΦΕ ΠΡΟΩΠΙΜΟΤ Για τθν ζκδοςθ κάρτασ ακλοφμενου απαιτοφνται: α) Αίτθςθ (χορθγείται από το Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ). β) δφο μικρζσ φωτογραφίεσ τφπου ταυτότθτασ. γ) βεβαίωςθ εργαςιακισ ςχζςθσ με το Κδρυμα. δ) ιατρικι βεβαίωςθ από ειδικευμζνο Πακολόγο, ι ειδικευμζνο Μαρδιολόγο. Εγγραφζσ γίνονται κακθμερινά ςτο Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ από 09:00 πμ. ζωσ 14:00 μμ. Το Ακλθτικό κζντρο - (Γυμναςτιριο) είναι ανοικτό από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι και ώρα 08:00π.μ ζωσ 22:00μμ. και κάκε άββατο από 15:00 ζωσ 19:00μμ. Απαραίτθτθ θ ακλθτικι περιβολι ςε όλουσ τουσ χϊρουσ του Γυμναςτθρίου, πετςζτα και κακαρά παποφτςια. Πλθροφορίεσ: Μακθμερινά ςτο Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ από 09:00 ζωσ 14:00 ςτο τθλζφωνο: ι (Γιώργοσ Μποφτλασ) ι ςτο Θ κάρτα ιςχφει για ζνα ακαδθμαϊκό ζτοσ( από ζωσ ). SITE: sports.teilar.gr

5 ΑΙΣΘΘ ΕΜΔΟΘ ΑΣΟΞΙΜΘ ΜΑΡΣΑ ΑΘΝΘΘ (ΤΞΠΝΘΡΩΟΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α) ΕΠΩΟΤΞΟ.. ΑΡΙΘΞΟ ΞΘΣΡΩΟΤ ΑΘΝΟΤΞΕΟΟΤ:. ΟΟΟΞΑ.. ΣΞΘΞΑ. ΕΣΟ ΕΙΑΓΩΓΘ ΑΡΙΘΞΟ ΞΘΣΡΩΟΤ ΣΘΝΕΦΩΟΟ1: ΣΘΝΕΦΩΟΟ: WHAT'S UP E- mail. Μαπνιςτισ: ναι ι όχι ΣΟΠΟ ΜΑΣΑΓΩΓΘ: Βάροσ: Υψοσ: Θλικία:.. Συμπλθρώνεται μόνο εάν ιςαςταν ακλθτισ. Είμαι ακλθτισ / τρια ςτο Η ομάδα μου λζγεται:. Χρόνοσ Άκλθςθσ: Τυχόν Ακλθτικζσ Διακρίςεισ: Θζςθ που παίηω: Ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ που επικυμϊ να ςυμμετζχω: Ποδόςφαιρο:.. Ποδόςφαιρο 5χ5 (Futsal):... Handball:. Basket:... Volley: Beach Volley: krav maga (Αυτοάμυνα): τίβο:... Ανϊμαλο δρόμο:.. Ελλθνικοί Παραδοςιακοί Χοροί:... Πίνγκ Πόνγκ:. Πολεμικζσ Σζχνεσ:... Αντιςφαίριςθ(Tennis):. Αερόμπικ:... Πιλάτεσ:. Χιονοδρομίεσ:... Πεηοπορία:.. Rafting:... Μανό Μαγιάκ:.. Ξυϊκι Ενδυνάμωςθ-Βάρθ(Γυμναςτιριο):... Σοξοβολία:.. Batminton:... Νάτιν-Σάνγκο-Hip hop: Πολεμικζσ Σζχνεσ (Muay Thai):... Ξπζιημπολ (Baseball): Ποδοβόλλευ SEPAK TAKRAW:... kick boxing- Mai Tai: Ηοφμπα :... Ξοντζρνο χορό: Capoeira:... Χορόσ Οριεντάλ-belly dance:.. Μαράτε:... Είμαι διαιτθτισ ςτο άκλθμα Και επικυμώ να βοθκιςω ςτθ διαιτθςία των εςωτερικών πρωτακλθμάτων. Θζλω να ςυμμετάςχω ςτθν εκελοντικι ομάδα του Γραφείου Φυςικισ Αγωγισ Ναι Πχι. Λάριςα:.././2014 Ο/Η ΑΙΤΩΝ ΟΥΣΑ ΥΡΟΓΑΦΗ

6 ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΠΟΤΔΑΣΩΝ ΣΙ ΑΘΛΗΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΕΣΗ. Α/Α ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΡΟΔΟΣΦΑΙΟ 11χ FUTSAL5Χ5 2 Ποδόςφαιρο Γυναικϊν Women soccer 3 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΙΣΗ ΡΕΤΟΣΦΑΙΙΣΗ (Ποδοβόλλευ) SEPAK - 22 TAKRAW 6 ΑΝΤΙΣΦΑΙΙΣΗ ΕΡ.ΑΝΤΙΣΦΑΙΙΣΗ Αντιπτζριςθ - (badminton) ΣΚΑΚΙ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΟΜΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΜΥΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ- ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΒΑΗ(ΓΜΝΑΣΤΗΙΟ 13 ΑΕΟΜΡΙΚ-ΡΙΛΑΤΕΣ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ BEACH VOLLEY ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΡΑΛΗ Mai Tai ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ kick boxing ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ Μαράτε ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ CAPOEIRA ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ krav maga (Αυτοάμυνα) ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΟΙ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΜΟΝΤΕΝΟΙ ΧΟΟΙ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ (ΛΑΤΙΝΟΑΜΕΙΚΑΝΙΚΟΙ ΧΟΟΙ) 23 ΜΟΝΤΕΝΟΣ ΧΟΟΣ Hip hop break dance ΑΦΤΙΝΓΚ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΡΕΖΟΡΟΙΑ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΚΑΝΟ ΚΑΓΙΑΚ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΧΙΟΝΟΔΟΜΙΕΣ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΤΖΟΥΝΤΟ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΕΝΙΣ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΑΚΔΗΜΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ Χορόσ Οριεντάλ-belly dance ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ERASMUS Σφνολο ημείωση: Υπάρτει ένας μεγάλος αριθμός ζποσδαζηών περίποσ 1600 οι οποίοι ζσμμεηέτοσν ζηις δραζηηριόηηηες ποδοζθαίροσ, μπάζκεη, βόλεϊ, ηένις (ζηα σπαίθρια γήπεδα) ελεύθερα τωρίς να είναι ενηαγμένοι ζε κάποια ομάδα.

7 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΩΟ ΑΘΝΘΣΙΜΩΟ ΤΠΟΔΟΞΩΟ ΠΟΝΤΧΩΡΟ (ΠΑΝΙΟ ΓΤΞΟΑΣΘΡΙΟ)-ΜΝΕΙΣΟ ΓΤΞΟΑΣΘΡΙΟ-ΤΠΑΙΘΡΙΑ ΓΘΠΕΔΑ 3.1 ΠΟΝΤΧΩΡΟ ΑΘΝΘΣΙΜΩΟ ΜΑΙ ΠΟΝΙΣΙΣΙΜΩΟ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΟ (ΠΑΝΙΟ ΓΤΞΟΑΣΘΡΙΟ) ΤΟΟΝΙΜΟ ΕΞΒΑΔΟ:396 m2 Ζνα γραφείο 20 m2 Δφο αίκουςεσ Ξία αίκουςα 50 m2 για χριςθ των ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων (πολεμικϊν τεχνϊν και παραδοςιακϊν χορϊν) Αποδυτιρια 10 m2 με τρεισ τουαλζτεσ και δφο νιπτιρεσ αλλά χωρίσ ντουηιζρεσ Ξία αίκουςα 97 m2 ( για εκμάκθςθ μοντζρνων χορϊν, αερόμπικ και πιλάτεσ) Αποδυτιρια 20 m2 με τρεισ τουαλζτεσ και δφο νιπτιρεσ αλλά χωρίσ ντουηιζρεσ Αίκουςα 99 m2 κλειςτι από τθσ τρείσ πλευρζσ του με νάυλον και ζξι 6 τραπζηια πινγκ πόνγκ (επίςθσ υπάρχει προαφλιοσ χϊροσ 60 m2 με 4 παγκάκια). Δθμιουργία χϊρου με ςαλόνι τθλεόραςθ και δφο αυτόματουσ πωλθτζσ. 3.2 ΜΝΕΙΣΟ ΓΤΞΟΑΣΘΡΙΟ (ΑΝΑ) Αίκουςα ςάλα ακλοπαιδιϊν (23χ44=1012m2 ) 1 γιπεδα καλακοςφαίριςθσ 1 γιπεδο πετοςφαίριςθσ 1 γιπεδο χειροςφαίριςθσ 1 γιπεδο ςάλασ 2 γιπεδα αντιπταίριςθσ κερκίδεσ 370 κζςεων 2 αποδυτιρια (ανδρϊν γυναικϊν) Αποδυτιρια 25 m2 ζκαςτο φοιτθτϊν /φοιτθτριϊν( με ζξι ντουηιζρεσ και δφο τουαλζτεσ το κάκε αποδυτιριο) 2 Γραφεία (4 χ 4 m2, 5χ 4 m2) ςτον θμιόροφο πάνω από τα αποδυτιρια. Σρείσ αίκουςεσ μυϊκισ ενδυνάμωςθσ (8 χ 10 m2, 8χ 10 m2 & 8χ 24 m2) όπου υπάρχουν τζςςερεισ τουαλζτεσ. 1 Ιατρείο 10 m2 με τουαλζτα 1 Αίκουςα διαιτθτϊν10 m2 με τουαλζτα και ντουηιζρα 1 Μυλικείο 1 Ζνα πλυντιριο και ζνα ςτεγνωτιριο ςε αίκουςα 3 m2 3.3 ΤΠΑΙΘΡΙΑ ΓΘΠΕΔΑ Οι ακλθτικζσ υποδομζσ του ΣΕΙ Θεςςαλίασ περιλαμβάνουν: Γήπεδο ποδοςφαίρου 99μ Χ 75μ με φυςικό χλοοτάπητα (ξερό γήπεδο) Δφο τζρματα και δφο φιλζ αποδυτιρια ναι πλαςτικόσ χλοοτάπθτασ όχι προςτατευτικι περίφραξθ όχι πυλϊνεσ φωτιςμοφ όχι Δφο γήπεδα τζνισ Σοίχοσ εξάςκθςθσ τζνισ πυλϊνεσ φωτιςμοφ όχι αςφαλτικόσ χλοοτάπθτασ, προςτατευτικι περίφραξθ ναι Αποδυτιρια ναι αλλά (χωρίσ ντουηιζρεσ) Δφο γήπεδα πετοςφαίριςησ Δφο φιλζ και τζςςερισ ορκοςτάτεσ πετοςφαίριςθσ. πυλϊνεσ φωτιςμοφ όχι αςφαλτικόσ χλοοτάπθτασ,

8 προςτατευτικι περίφραξθ ναι Αποδυτιρια ναι αλλά (χωρίσ ντουηιζρεσ) Δφο γήπεδα καλαθοςφαίριςησ πυλϊνεσ φωτιςμοφ όχι αςφαλτικόσ χλοοτάπθτασ ναι προςτατευτικι περίφραξθ ναι Αποδυτιρια ναι αλλά (χωρίσ ντουηιζρεσ) υνολικό εμβαδό υπαίκριων γθπζδων (μπάςκετ, βόλεϊ, τζνισ)= =2757 m2 4. ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 4.1 ΚΛΕΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ (ΑΛΑ) Δφο κινθτζσ μπαςκζτεσ καλακοςφαίριςθσ με αυξομειοφμενο φψοσ. Δφο βοθκθτικζσ μπαςκζτεσ καλακοςφαίριςθσ ςτακερζσ ςτον τοίχο. Δφο ορκοςτάτεσ αλουμινίου πετοςφαίριςθσ με μθχανιςμό ρφκμιςθσ του φψουσ. Δφο ςκάλεσ διαιτθτϊν βόλει. Σζςςερισ ορκοςτάτεσ μπάντμιντον. Δφο εςτίεσ μίνι ποδοςφαίρου 3 2 αλουμινίου. Ζνα θλεκτρονικό πίνακα και μια κονςόλα. Ζνα ςφςτθμα ιχου για μακιματα αεροβικισ. Ζξι πάγκοι αναπλθρωματικϊν παικτϊν ποδοςφαίρου(5 κζςεων). Δζκα ςτρϊματα διαςτάςεων 1χ2 4.2 ΑΙΘΟΤΑ ΜΤΙΚΗ ΕΝΔΤΝΑΜΩΗ( ΟΡΓΑΝΑ-ΒΑΡΗ) ΑΕΡΟΒΙΑ Tζςςερισ (4) διάδρομοι άκλθςθσ (5HP). (οι δφο αγοράςτθκαν το 2011) Ζξι (6) μθχανικά ποδιλατα (άκλθςθσ). Δφο (2) ελλειπτικά. (οι δφο αγοράςτθκαν το 2011) Δεκατζςςερα (14) μθχανιματα μυϊκισ ενδυνάμωςθσ ( άνω άκρων κοιλιακϊνπλάτθσ κάτω άκρων) Οκτϊ (8) πάγκοι άρςθσ βαρϊν βάρθ μπάρεσ. 5. ΠΡΟΓΡΑΞΞΑΣΑ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ Πιο ςυγκεκριμζνα για τθν ακαδθμαϊκι χρονιά πραγματοποιικθκαν τα παρακάτω προγράμματα: 5.1 Προγράμματα άκλθςθσ ςπουδαςτϊν /τριϊν Μαι ςτα δφο εξάμθνα προςφζρκθκαν τα παρακάτω προγράμματα άκλθςθσ: 1. Προγράμματα μυικισ ενδυνάμωςθσ και βελτίωςθσ τθσ φυςικισ κατάςταςθσ, ςτθν αίκουςα μυικισ ενδυνάμωςθσ του γυμναςτθρίου( fitness centre) κακθμερινά από τισ 09:00 το πρωί ζωσ και ςτισ 19:00 το βράδυ 50 ϊρεσ / εβδομάδα και κάκε άββατο 15:00 ζωσ 19: Ξακιματα αεροβικισ 3. Ξακιματα pilates 4. Ξακιματα τζνισ 5. Ξοντζρνοσ χορόσ 6. Παραδοςιακοί χοροί 7. Αργεντίνικο Σανγκό 8. Ξοντζρνοσ χορόσ 9. Παραδοςιακοί χοροί

9 10. Ποντιακοί χοροί 11. Ξακιματα αρχάριοι 12. Ξακιματα ςφγχρονου χοροφ 13. Ξακιματα Hip - Hop 14. Ποδόςφαιρο φοιτθτριϊν 15. Ποδόςφαιρο φοιτθτϊν 16. Ξακιματα αντιπταίριςθσ 17. Ξακιματα Σοξοβολίασ 18. Ξακιματα καλακοςφαίριςθσ φοιτθτριϊν 19. Ξακιματα πετοςφαίριςθσ 20. Ξακιματα Ηοφμπα-Ηumba 21. Ξακιματα break dance 22. Ξακιματα Χορόσ Οριεντάλ-belly dance 23. Ξακιματα krav maga (Αυτοάμυνα) 24. Ξακιματα Μαράτε 25. Ξακιματα CAPOEIRA 26. Ξακιματα kick box 27. Πολεμικζσ Σζχνεσ(Muay Thai-) 28. Πεηοπορία(Όλυμπο) 29. Χιονοδρομία-Ski-Snowboard 30. Μανό καγιάκ 31, Αντιπτζριςθ-(badminton) 32. Ποδοβόλλευ) SEPAK TAKRAW 33. ΜΑΜΙ (ΗΑΣΡΙΜΙΟ) 34. Ράφτινγκ-rafting 5.2 Προγράμματα άκλθςθσ προςωπικοφ ΣΕΙ Θεςςαλίασ (όλων των κατθγοριϊν) 1. Προγράμματα ενδυνάμωςθσ και βελτίωςθσ τθσ φυςικισ κατάςταςθσ, ςτθν αίκουςα μυικισ ενδυνάμωςθσ(fitness Centre) του γυμναςτθρίου κακθμερινά από τισ 09:00 το πρωί ζωσ και ςτισ 19:00 το βράδυ. 2. Ξακιματα Pilates Zοφμπα 5.3 Εςωτερικά Πρωτακλιματα ΣΕΙ Θεςςαλίασ ςπουδαςτϊν /τριϊν 1. Εςωτερικό πρωτάκλθμα ποδοςφαίρου 11χ11 ςπουδαςτϊν 2. Εςωτερικό πρωτάκλθμα ποδοςφαίρου ςάλασ 5χ5 3. Εςωτερικό πρωτάκλθμα ποδοςφαίρου ςάλασ 5χ5 ςπουδαςτριϊν 4. Εςωτερικό πρωτάκλθμα καλακοςφαίριςθσ ςπουδαςτϊν 5. Εςωτερικό πρωτάκλθμα πετοςφαίριςθσ ςπουδαςτϊν/τριϊν 6. Σουρνουά ακλθτικζσ διοργανϊςεισ Σο Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ διοργάνωςε: 6. 1 τουρνουά αντιςφαίριςθσ για ςπουδαςτζσ/τριεσ 6.2 τουρνουά επιτραπζηιασ αντιςφαίριςθσ για ςπουδαςτζσ/τριεσ 6. 3 τουρνουά επιτραπζηιασ αντιςφαίριςθσ για ςπουδαςτζσ/τριεσ 7. Ανϊμαλοσ Δρόμοσ Σο Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ διοργάνωςε για 5θ ςυνεχόμενθ χρονιά τον 5ο Ανϊμαλο Δρόμο μζςα ςτον χϊρο του ΣΕΙ Θεςςαλίασ. Ο «Ανϊμαλοσ Δρόμοσ», διοργανϊνεται κάκε χρόνο με διπλό ςτόχο: α) τθν ευαιςκθτοποίθςθ όλθσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ ςε ότι αφορά ςτθ φυςικι

10 δραςτθριότθτα και β) τθν ανάδειξθ του χϊρου του ιδρφματοσ ςε χϊρο βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ όλθσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ (χωρίσ αυτοκίνθτα, με καλφτερθ αξιοποίθςθ του πράςινου και του ελεφκερου χϊρου που περικλείει τισ ςχολζσ). 8. Πρόγραμμα ακλθτικϊν ακαδθμιϊν ΣΕΙΘ. Σο πρόγραμμα απευκφνεται ςτα παιδιά θλικίασ 4-7 ετϊν όλων των εργαηομζνων του Σ.Ε.Ι.Θ και περιλαμβάνει: τζνισ, τηοφντο. H ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΙ ΑΘΛΗΣΙΚΕ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΣΟΤ ΣΤΑΤΘΣΤΘΚΑ ΣΤΟΘΦΕΘΑ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗ ΣΤΘΣ ΑΚΑΔΗΜΘΕΣ ΤΕΝΘΣ ΚΑΘ ΤΖΟΥΝΤΟ: Α/Α ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΙΣΗ ΤΖΟΥΝΤΟ Πρόγραμμα εκδρομϊν αποδράςεων ςτθ φφςθ Σο Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ τα δφο προθγοφμενα ζτθ διοργάνωςε 4 εκδρομζσ (2 ςε κάκε εξάμθνο) ςτθ φφςθ για τουσ ςπουδαςτζσ/τριεσ (πεηοπορία, rafting, canoe-kayak, χιονοδρομία) αντίκετα το ακαδθμαϊκό ζτοσ λόγω οικονομικισ κρίςθσ δεν πραγματοποιικθκαν αν και το ενδιαφζρον των ςπουδαςτϊν ιταν ζντονο. 6. ΠΡΟΓΡΑΞΞΑ ΕΘΕΝΟΟΣΙΞΟΤ Σο Γ.Φ.Α κάκε χρόνο ςχεδιάηει και εφαρμόηει προγράμματα εκελοντικϊν δράςεων με τα οποία υποςτθρίηει τισ διάφορεσ εκδθλϊςεισ δράςεισ του και προγράμματα. Για τθ φετινι χρονιά ςχεδίαςε και υλοποίθςε τα παρακάτω: α) πρόγραμμα εκελοντϊν για τον 5ο Ανϊμαλο δρόμο (εκελοντζσ, υποδοχισ, ςτροφϊν, απονομϊν, γραμματείασ) β) πρόγραμμα εκελοντϊν για τουσ τελικοφσ αγϊνεσ ποδοςφαίρου11χ11, ποδοςφαίρου5χ5,πετοςφαίριςθσ και καλακοςφαίριςθσ. γ) πρόγραμμα εκελοντϊν ςε διάφορεσ εργαςίεσ( γραμμοκζτθςθ γραμμϊν γθπζδου ποδοςφαίρου, κακαριςμόσ ςτα λοφκια γυμναςτθρίου. δ) πρόγραμμα εκελοντϊν διαιτθτϊν ςε αγϊνεσ ποδοςφαίρου πετοςφαίριςθσ και μπάςκετ. ε) υμμετοχι εκελοντϊν ςπουδαςτϊν ςτθν 6 θ φοιτθτικι εβδομάδα ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων. 7. ΔΙΟΡΓΑΟΩΕΙ ΧΟΡΘΓΙΕ 7.1 Διοργανϊςεισ Σο Γ.Φ.Α διοργάνωςε με μεγάλθ επιτυχία τισ παρακάτω κεντρικζσ εκδθλϊςεισ: 1. Σελικό αγϊνα ποδοςφαίρου μεταξφ των ομάδων που ςυμμετείχαν ςτο εςωτερικό πρωτάκλθμα.(γιπεδο ποδοςφαίρου) 2. Final four καλακοςφαίριςθσ κλειςτό γυμναςτιριο ΣΕΙ Θεςςαλίασ. 3. 5ο Ανϊμαλο δρόμο ανδρϊν, γυναικϊν(ςτο χϊρο του ΣΕΙ Θεςςαλίασ). 3. Σελικό αγϊνα ποδοςφαίρου ςάλασ 5χ5 μεταξφ των ομάδων που ςυμμετείχαν ςτο εςωτερικό πρωτάκλθμα ςάλασ. 4. Μοπι βαςιλόπιτασ. - (κλειςτό Γυμναςτιριο 250άτομα) 5. Σελικι γιορτι Ακλθτικϊν Ακαδθμιϊν τζνισ απονομζσ μεταλλίων και διπλωμάτων.

11 6. 6 θ Φοιτθτικι εβδομάδα ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων ςυμμετείχαν 13 ομάδεσ ςπουδαςτϊν μοντζρνων και παραδοςιακϊν χορϊν. Θ παραπάνω εκδιλωςθ ζγινε ςτθν κεντρικι πλατεία Νάριςασ παρουςία του ςυμβουλίου και μελϊν του ΣΕΙΘ και πλικουσ κόςμου. 7. Διοργάνωςθ πανελλινιων αγϊνων τηοφντο εφιβων. 8. Διοργάνωςθ εκδιλωςθσ ηοφμπα για το χαμόγελο του παιδιοφ. 9. Διοργάνωςθ εκδιλωςθσ κερνάμε Ελλάδα 10. υμμετοχι τθσ χορευτικισ ομάδασ του ΣΕΙ Θεςςαλίασ με δφο χορευτικά Ξακεδονία και Θράκθ ςτον εορταςμό του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων για τθν ςυμπλιρωςθ των πενιντα χρόνων από τθν ίδρυςι. 11. Διαγωνιςμόσ ρομποτικισ από το τμιμα θλεκτρολογίασ ςτο κλειςτό γυμναςτιριο. 12. Σο Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ του ΣΕΙ Θεςςαλίασ κζλοντασ να προςφζρει διεξόδουσ αλλά και τθν ςωςτι αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου των ςπουδαςτϊν των εςτιϊν του ΣΕΙ Θεςςαλίασ υλοποίθςε προγράμματα άκλθςθσ ςτο γυμναςτιριο κάκε άββατο απόγευμα από 15:00 ζωσ 19:00μμ. κοπόσ των προγραμμάτων είναι θ αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, θ αναψυχι και θ βελτίωςθ του βιολογικοφ επιπζδου των ακλοφμενων. Σο πρόγραμμα που εφαρμόςκθκε είχε μεγάλθ απιχθςθ όχι μόνο ςτουσ ςπουδαςτζσ των εςτιϊν αλλά και ςτουσ ςπουδαςτζσ που διαμζνουν εκτόσ. 13. Πρόγραμμα ακλθτικϊν ακαδθμιϊν ΣΕΙ Θεςςαλίασ. Θ καινοτομία του προγράμματοσ ζγκειται ςτο γεγονόσ, ότι οι γονείσ των παιδιϊν, τθν ϊρα που τα παιδιά τουσ ςυμμετζχουν ςτα προγράμματα, μποροφν και αυτοί να ακλοφνται, με κακοδιγθςθ, ςτο fitness centre του γυμναςτθρίου. 14. Νειτουργία site του Γραφείου Φυςικισ Αγωγισ για ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν ςχετικά με τισ ακλθτικζσ και πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ.(πτυχιακι εργαςία του ςπουδαςτι Ματςαφάνα Χριςτου του τμιματοσ Πλθροφορικισ-επιβλζπων κακθγθτισ άββασ Θλίασ) 15. Νειτουργία εφαρμογισ ςτο ψθφιακό κατάςτθμα (Google play).(πτυχιακι εργαςία του ςπουδαςτι Σςιαφίτςασ Βαλάντθσ του τμιματοσ Πλθροφορικισ-επιβλζπων κακθγθτισ άββασ Θλίασ). 16. Τλοποίθςθ δφο προγραμμάτων εκπαίδευςθσ ςτθν παροχι Α βοθκειϊν και τθν αντιμετϊπιςθ επειγουςϊν καταςτάςεων από το γραφείο εκπαίδευςθσ του ΕΜΑΒ Νάριςασ ςτο κλειςτό Γυμναςτιριο του ΣΕΙ Θεςςαλίασ για τα μζλθ (εκπαιδευτικό και διοικθτικό προςωπικό) και τουσ ςπουδαςτζσ του ΣΕΙΘ. 17. Ενημζρωςη και επίδειξη του αθλήματοσ GOΑLBALL πραγματοποιήθηκε ςτο κλειςτό γυμναςτήριο του ΣΕΙ Θεςςαλίασ την Σρίτη 11 Μαρτίου και ώρα 12:00πμ. Οι φοιτητζσ εκτόσ από την ενημζρωςη και επίδειξη του αθλήματοσ ςυμμετείχαν ςτο παιχνίδι ζτςι ώςτε να γνωρίςουν καλφτερα το άθλημα του GOΑLBALL. 18.υμμετοχι του ΣΕΙ Θεςςαλίασ ςτην 6 η Πανεπιςτημιάδα. 7.2 Χορθγίεσ Σο Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ για τθν ακαδθμαϊκι χρονιά είχε τισ ακόλουκεσ χορθγίεσ: 1. Michel. Χοριγθςε για 550 άτομα χυμοφσ,αναψυκτικά και διάφορα κοφκισ,κζικ ςτθν 6 θ Φοιτθτικι εβδομάδα ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων. 2. Ηαχαροπλαςτείο Οικονόμου Γιάννθσ: Χοριγθςε πρωτοχρονιάτικθ βαςιλόπιτα ςτο γυμναςτιριο. 3. Μαφζ ΣΕΙ/Θ: Χοριγθςε 200 μπλουηάκια ςτθν 6 θ Φοιτθτικι εβδομάδα ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων. 8. ΤΞΞΕΣΟΧΘ ΦΟΙΣΘΣΙΜΩΟ ΑΓΩΟΩΟ Ε ΠΑΟΕΝΝΘΟΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

12 Ακολουκοφν οι διακρίςεισ των αντιπροςωπευτικϊν ομάδων του ΣΕΙ Θεςςαλίασ τα τελευταία χρόνια: 2θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ποδοςφαίρου Θράκλειο θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ποδοςφαίρου ζρρεσ θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ποδοςφαίρου Ακινα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ποδοςφαίρου Ναμία θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ποδοςφαίρου Σρίπολθ θ Θζςθ ςτθν ομαδικι κατάταξθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ανωμάλου δρόμου Χαλκίδα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ποδοςφαίρου γυναικϊν Ρζκυμνο θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Επιτραπζηιασ αντιςφαίριςθσ γυναικϊν Ρζκυμνο θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα τίβου Σςιπάσ Μϊςτασ ςτα 5000 μζτρα Ρζκυμνο θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Ποδοςφαίρου γυναικϊν Ρζκυμνο θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Μαλακοςφαίριςθσ Φοιτθτριϊν Πάτρα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ανωμάλου δρόμου Φοιτθτϊν Πάτρα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ποδοςφαίρου Φοιτθτϊν Βόλοσ θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ποδοςφαίρου Φοιτθτϊν Βόλοσ θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Πετοςφαίριςθσ Φοιτθτριϊν Θράκλειο θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Πετοςφαίριςθσ Φοιτθτϊν Θράκλειο θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Ποδοςφαίρου 5χ5 γυναικϊν Ακινα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Ποδοςφαίρου 5χ5 ανδρϊν Ακινα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πάλθσ Βαλκανιϊτθσ Θεοδόςθσ ςτα 61 κιλά Ακινα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ελευκζρασ Πάλθσ Βαλκανιϊτθσ Θεοδόςθσ ςτα 61 κιλά Ακινα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ελλθνορωμαικισ Πάλθσ Παπάρασ ωτιρθσ ςτα 130 κιλά Ακινα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ελευκζρασ Πάλθσ Παπάρασ ωτιρθσ ςτα 125 κιλά Ακινα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ελευκζρασ Πάλθσ Ξαραγκοηλίδθσ Αναςτάςιοσ ςτα 85 κιλά Ακινα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ελευκζρασ Πάλθσ Οικολάκθσ ταφροσ ςτα 75 κιλά Ακινα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα τηοφντο γυναικϊν Μαρανίκα Ξαρία ςτα 48 κιλά Ακινα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα τηοφντο γυναικϊν Μαρανίκα Ελζνθ ςτα 52 κιλά Ακινα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα τηοφντο ανδρϊν Νουκαίδθσ Μλεόβουλοσ ςτα 81 κιλά Ακινα

13 3θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Σζνισ γυναικϊν Ξαςοφρα Ξαρία Ακινα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα ςτίβου ςτα 400 μζτρα τεργίου Ξθνάσ Ακινα ΟΙΜΟΟΟΞΙΜΟ ΑΠΟΝΟΓΙΞΟ Οι δαπάνεσ που πραγματοποιικθκαν ζχουν ωσ παρακάτω: 9.1 ΧΡΘΘ ΣΑΜΣΙΜΌΤ ΠΡΟΤΠΟΝΟΓΙΞΟΤ (1/9/13 ζωσ 30/6/14): 1. υντιρθςθ εξοπλιςμοφ 2. Αγορά ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ - οργάνων. 3. Διοργάνωςθ 6 θσ φοιτθτικισ εβδομάδοσ ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων 10. ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΘ ΟΕΑ ΑΜΑΘΞΑΛΜΘ ΧΡΟΟΙΑ 10.1 ΠΡΟΣΑΕΙ ΒΕΝΣΚΩΘ ΣΩΟ ΧΩΡΩΟ ΑΘΝΘΘ 1. Πρόταςθ διαμόρφωςθσ 6 πζντε ντουηιζρων ςτον πολυχϊρο ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων (παλιό γυμναςτιριο) δφο ςτα αποδυτιρια γυναικϊν και τζςςερεισ ςτα αποδυτιρια ανδρϊν, γυψοςανίδα ςτα αποδυτιρια ανδρϊν και τοποκζτθςθ ντουλάπεσ. 2. Αλλαγι ςτα τηάμια των παρακφρων ςτο παλιό γυμναςτιριο με πλαςτικά. 3. Σοποκζτθςθ δφο αιρκοντίςιον ςτθν αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων (αερόμπικ ηοφμπα πολεμικϊν τεχνϊν) για ψφξθ. 4. Δθμιουργία ειδικισ διαδρομισ άκλθςθσ (τρζξιμο περπάτθμα ) μζςα ςτο Χϊρο του ΣΕΙΘ. 5. Αγορά τριϊν οργάνων για το γυμναςτιριο. Ξια κωπθλατικι μθχανι, μια μθχανι ςμικ και ζνα όργανο για γαςτροκνιμιο. 6. Ελαιοχρωματιςμόσ ςτθν αίκουςα μυϊκισ ενδυνάμωςθσ 7. Σοποκζτθςθ μπετό και ςταντ ςτθν είςοδο του παλιοφ γυμναςτθρίου για τα ποδιλατα. 8. Ματαςκευι κανάλι απορροισ ομβρίων υδάτων ςτο παλιό γυμναςτιριο. 9. Σοποκζτθςθ προςτατευτικϊν ςτισ υπαίκριεσ μπαςκζτεσ για τθν αςφάλεια των ςπουδαςτϊν. 10. Ματαςκευι γθπζδου 5χ5 μα ςυνκετικό χλοοτάπθτα πίςω(δυτικά) από το καινοφργιο γυμναςτιριο. 11. Αγορά ενόσ cd player ΠΡΟΣΑΕΙ ΤΟΕΡΓΑΙΩΟ ΞΕ ΣΟΤ ΦΟΡΕΙ ΣΘ ΝΑΡΙΑ 1. τθν επόμενθ φοιτθτικι εβδομάδα να υπάρξει catering από το τμιμα Σουριςτικϊν Επαγγελμάτων ςε ςυνεργαςία με το ΙΕΜ ΝΑΡΙΑ. 2. υνεργαςία του ΣΕΙΘ με τον Διμο Ναριςαίων ςε ακλθτικζσ και πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ. 3. Πρόγραμμα Επιςκζψεων χολείων. Σο Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ κα ξεκινιςει ζνα πρότυπο πρόγραμμα υποδοχισ δθμοτικϊν ςχολείων, το οποίο περιλαμβάνει ακλθτικζσ/ενθμερωτικζσ και ψυχαγωγικζσ δράςεισ. Θ υποδοχι των ςχολείων κα γίνεται ςτο Ακλθτικό κζντρο Γυμναςτιριο του ΣΕΙ Θεςςαλίασ. Σο πρόγραμμα κα προςφζρεται κατόπιν ζγκαιρθσ ςυνεννόθςθσ με το Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ. 4. Δικαίωμα εγγραφισ αποφοίτων ςτο γυμναςτιριο. 5. Πρόςλθψθ δφο ςπουδαςτϊν με δεκάωρθ απαςχόλθςθ για επικουρικό ζργο ςτο Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ και ςτα δφο εξάμθνα. ασ ευχαριςτώ όλουσ για τη ςυνεργαςία και την εμπιςτοςφνη που μου δείξατε.

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ sound of mind,sound in body ϋϋνουσ υγιισ εν ςϊματι υγιεί Άκλθςθ & Τγεία ΣΕΤΧΟ 1 0 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΙΔΡΤΜΑ ΣΘΛ:2410684347 ΘΕΑΛΙΑ FAX:2410684443 Τπεφκυνοσ Ζκδοςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ Νικόλασ Σμπυράκησ Επιμελθτισ ΣΕΠ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ηρακλείου Γ. Γραμματζασ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Με η α η π ο πήρ η ων Σ σ ο λ ι κ ών Εγ κ α η α ζ η ά ζ ε ων Αγ ί ο ς Ι ωά ν ν η Πι η ζ ι λ ι ά ρ ζε Κο ι ν ο η ι κ ο ύ ρ Χώπ ο ς ρ Φι λ ο ξ ε ν ί α ρ Κέ ν η π ο Πλ η π ο θό π η ζ η ρ γ ι α η η ν Ες π

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 739/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007 Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007 Φεβρουάριοσ 2008 1452 / Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΘ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Α και Β Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ : 15180 Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας 1 4ο Ειδικό ςχολείο Σάτρασ 2 Δ. Σατρζων - Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Χγείασ & Σρόνοιασ Εκπαίδευςθ παιδιϊν ςτο φάςμα αυτιςμοφ θλικιωμζνων (ΜΑΣΘ Αγυιάσ) Μρεςταίνων 10 26334 Σάτρα 2610526232 mail@4dim-eid-patras.ach.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ /νση: Παν/πολη-Πάτρα Αρ. Πρωτ. Τ.Κ. : 265.00 ΤΗΛ κ FAX : 2610-993055 Προς : Όλα τα µέλη της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Οργανωτικι Επιτροπι υνεδρίου Υπουργείο Υγείασ o Δρ. Όλγα Καλακοφτα

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ελευκζρων πουδϊν. Κανονιςμόσ. πουδαςτϊν

Κζντρο Ελευκζρων πουδϊν. Κανονιςμόσ. πουδαςτϊν Κζντρο Ελευκζρων πουδϊν Κανονιςμόσ πουδαςτϊν O Kανονιςμόσ πουδών ςυντάχκθκε με ςτόχο να αποτελζςει το πλαίςιο ςυμφωνίασ για τθν εποικοδομθτικι ςυνεργαςία του e- Kζντρου Aκλθτικοφ Ρεπορτάη και των ςπουδαςτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία Σηα ζρνιεία όιεο ηεο ρώξαο από ηηο 27 Ιανοσαρίοσ ως ηις 10 Απριλίοσ επηζηξέθεη ην Ε.Υ.ΖΗ.Μ., ην πξωηνπνξηαθό πξόγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Α/Α ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΙΣΩΕΙ 2015 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΕΩ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 30-09-2014 30-09-2014 ΣΡΕΥΟΤΕ ΤΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ. Αφίξεισ Προπόνθςθ 16 θ Μαΐου Πζμπτθ Προπόνθςθ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ. Αφίξεισ Προπόνθςθ 16 θ Μαΐου Πζμπτθ Προπόνθςθ Η Οργανωτικι επιτροπι του Αγϊνα βρίςκεται ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να προςκαλεί ακλθτζσ από όλον τον κόςμο να ςυμμετάςχουν ςτο Ελλθνικό Grand Prix Compak Sporting που κα πραγματοποιθκεί ςτισ 18 με 19 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ από 234 Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, 49100 Κέρκσρα,Τηλ: (+30) 26610 45005 Σελίδα 1 Βουδαπέςτη

Διαβάστε περισσότερα

Council services Greek

Council services Greek Council services Greek Καλωςορίςατε ςτθν Language Line του Hobsons Bay Υπθρεςίεσ Οικογενειών, Νεοτιτων και Παιδιών O Διμοσ διαχειρίηεται 10 Κζντρα Υγείασ Μθτζρασ και Παιδιοφ. Η Υπθρεςία Υγείασ Μθτζρασ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ Ελεύθερος Χρόνος - Ψυχαγωγία Οριςμόσ Ελεφκεροσ χρόνοσ είναι ο χρόνοσ που διακζτει ο άνκρωποσ για τον εαυτό του, για να τον αξιοποιιςει ςφμφωνα με τισ προςωπικζσ του επιλογζσ, και αντιδιαςτζλλεται προσ

Διαβάστε περισσότερα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Πρόγραμμα εκδθλϊςεων για τα παιδιά Πρόγραμμα εκδθλϊςεων ςτισ γειτονιζσ Ο Διμοσ Ακθναίων ςασ προςκαλεί να περάςουμε όλοι μαηί τα φετινά Χριςτοφγεννα και τθν Ρρωτοχρονιά! Ελάτε ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Digi-Retail / Digi-Content Proposal. Ιςίδωροσ Σιδερίδθσ Business Development Manager

Digi-Retail / Digi-Content Proposal. Ιςίδωροσ Σιδερίδθσ Business Development Manager Digi-Retail / Digi-Content Proposal Ιςίδωροσ Σιδερίδθσ Business Development Manager Agenda / Digi-Retail SiEBEN Campaign Management Loyalty Club Κάρτεσ μζλουσ με RFID & Tag Άλλεσ χριςεισ του Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητισμός & Υγεία. Τεύχος 1 o Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αθλητισμός & Υγεία. Τεύχος 1 o Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αθλητισμός & Υγεία Υπεύθυνος Έκδοσης: Οικονόμου Χαράλαμπος Προϊστάμενος Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. Συντάκτης: Γκότσης Κωνσταντίνος Καθηγητής Φ.Α. Τεύχος 1 o Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 740/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

4 th Loutraki Christmas Cup

4 th Loutraki Christmas Cup 4 th Loutraki Christmas Cup Αγαπητού φύλοι, Ο πετυχημϋνοσ ποδοςφαιρικόσ θεςμόσ Loutraki Christmas Cup ςυνεχύζεται και διοργανώνεται για μια ακόμη χρονιϊ ςτο πληρϋςτερο αθλητικό κϋντρο τησ Ελλϊδοσ, το Sport

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Απολογισµός Αθλητικών ράσεων 2012

Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Απολογισµός Αθλητικών ράσεων 2012 Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Απολογισµός Αθλητικών ράσεων 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ για ΌΛΟΥΣ Υλοποίηση Προγραµµάτων Μεγάλης ιάρκειας 24 Φεβρουαρίου 2012 15 Ιουνίου 2012 Τµήµατα: Αερόβια άσκηση, Μυϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαοησξί αθλησέρ, οπξοξμησέρ και υίλξι σξτ αθλήμασξρ

Αγαοησξί αθλησέρ, οπξοξμησέρ και υίλξι σξτ αθλήμασξρ Αγαοησξί αθλησέρ, οπξοξμησέρ και υίλξι σξτ αθλήμασξρ Οι.56 ςτμμεσξφέρ αοό σα 8 Ελλημικά ςψμασεία και σα 5 ςψμασεία αοό όλη σημ Ετπώοη (5 φώπερ), δείφμει όσι σξ Athens Challenge έφει κεπδίςει μια ςημαμσική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Παραςκευή 13 Ιουνίου 2014, 8.30 πμ 2.00μμ Πολιτιςτικό Κζντρο τροβόλου ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010. Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng.

Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010. Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng. Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010 Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng. 1. τήςιμο του ζργου 2 Δημιουργία νζου αρχείου Ζναρξθ Microsoft Office Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα