Μπούτλας Γεώργιος Κ.Φ.Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μπούτλας Γεώργιος Κ.Φ.Α"

Transcript

1 TEI ΘΕΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΤΙΜΘ ΑΓΩΓΘ Πλθροφορίεσ: Ξποφτλασ Γεϊργιοσ Μ.Φ.Α Σθλ ι ΠΡΟ TEI ΘΕΑΝΙΑ Θέμα: Απολογιςμόσ του Γραφείου Φυςικισ Αγωγισ ας σποβάλλω τον απολογιςμό του Γραφείου Φυςικισ Αγωγισ O Τπεύθσνος τοσ Γραυείοσ Φσσικής Αγωγής Μπούτλας Γεώργιος Κ.Φ.Α

2 ΣΕΙ ΘΕΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΤΙΜΘ ΑΓΩΓΘ (ΑΘΝΘΣΙΜΟ ΜΕΟΣΡΟ-ΓΤΞΟΑΣΘΡΙΟ) Απολογιςμόσ του Γραφείου Φυςικισ Αγωγισ Είδοσ Εγγράφου: Εςωτερικι Χριςθ Πλθροφορίεσ: Μποφτλασ Γεώργιοσ Κ.Φ.Α.( ΕΔΙΡ) Τθλ θ Ιοφλιοσ 2014 ΣΕΙ ΘΕΑΝΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΤΙΜΘ ΑΓΩΓΘ (ΑΘΝΘΣΙΜΟ ΜΕΟΣΡΟ ΓΤΞΟΑΣΘΡΙΟ) ΠΕΡΙΕΧΟΞΕΟΑ ΕΙΑΓΩΓΘ Λίγεσ μζρεσ πριν τθν λιξθ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ αιςκάνομαι τθν ανάγκθ, αλλά και τθν υποχρζωςθ, να επικοινωνιςω μαηί ςασ και να ςασ ενθμερώςω για το ζργο το οποίο πραγματοποιικθκε με τθ ςυνεργαςία και τθ ςυμπαράςταςθ όλων ςασ, για τθν οποία και ςασ ευχαριςτώ κερμά. Η παρουςίαςθ και θ αποτίμθςθ του ζργου των ακλθτικών και πολιτιςτικών δραςτθριοτιτων του Ιδρφματοσ, τθσ τελευταίασ επταετίασ, που είναι αποτζλεςμα τθσ παροφςασ διοίκθςθσ και των δφο τελευταίων Συμβουλίων του ΤΕΙ Θεςςαλίασ και όλων των ςυναδζλφων μασ (εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, Διοικθτικοφ προςωπικοφ) ζχει δφο ςτόχουσ. Αφενόσ τον απολογιςμό και τθν αξιολόγθςθ των πεπραγμζνων, ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ μασ και αφετζρου τθν τεκμθρίωςθ τθσ ςαφζςτατθσ αναβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ του παρεχόμενου από το ΤΕΙ Θεςςαλίασ ακλθτικοφ ζργου. Το ΤΕΙ Θεςςαλίασ δια μζςου του ςυμβουλίου τθν Διεφκυνςθ οικονομικοφ, του πρώθν Κζντρου Ξζνων Γλωςςών και Φυςικισ Αγωγισ και του Τμιμα ςπουδαςτικισ μζριμνασ κατά τθν επταετία , ζκανε ίςωσ τθ μεγαλφτερθ επζνδυςθ που ζχει γίνει ςτον φοιτθτικό ακλθτιςμό του Ιδρφματόσ μασ τα τελευταία χρόνια. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα τθ ριηικι ανακαίνιςθ των εγκαταςτάςεων του παλιοφ γυμναςτθρίου (πολυχώροσ ακλθτικών και πολιτιςτικών δραςτθριοτιτων) τθν εγκατάςταςθ κζρμανςθσ και τθν δθμιουργία δφο αικουςών θ μία αίκουςα 50 τετραγωνικών για παραδοςιακοφσ χοροφσ και πολεμικζσ τζχνεσ και θ άλλθ αίκουςα για τθν εκμάκθςθ μοντζρνων χορών(λάτιν hip hop) αερόμπικ και πιλάτεσ 97 τετραγωνικών με κακρζφτεσ ςτθν μία πλευρά και μπάρα ενόργανθσ γυμναςτικισ. Με τθν αγορά ςφγχρονου εξοπλιςμοφ,τθν λειτουργία του κλειςτοφ γυμναςτθρίου και τθ δθμιουργία νζων καινοτόμων προγραμμάτων άκλθςθσ ο αρικμόσ των ακλοφμενων ςπουδαςτών ςθμείωςε μεγάλθ αφξθςθ. Ο απολογιςμόσ που ακολουκεί περιγράφει τθ χρονικι περίοδο και περιλαμβάνει : 1) Σο οργανόγραμμα του Ακλθτικοφ Μζντρου - Γυμναςτθρίου 2) Νειτουργία εγγραφζσ 3) Περιγραφι των ακλθτικϊν υποδομϊν του Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ 4) Ακλθτικόσ εξοπλιςμό - όργανα που αγοράςτθκαν τθν περίοδο ) Προγράμματα - δραςτθριότθτεσ του Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ 6) Πρόγραμμα εκελοντιςμοφ 7) υμμετοχι του προςωπικοφ του ΣΕΙΘ ςτα προγράμματα του γυμναςτθρίου. 8) Σθ ςυμμετοχι διοργάνωςθ φοιτθτικϊν αγϊνων ςε πανελλινιο, πανευρωπαϊκό και παγκόςμιο επίπεδο. 9) Προτάςεισ του Γραφείου Φυςικισ Αγωγισ για τθν καλφτερθ λειτουργία του Ακλθτικοφ κζντρου γυμναςτθρίου. 10) Παράρτθμα φωτογραφιϊν

3 1. ΣΟ ΟΡΓΑΟΟΓΡΑΞΞΑ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΤΙΜΘ ΑΓΩΓΘ (ΑΘΝΘΣΙΜΟ ΜΕΟΣΡΟ ΓΤΞΟΑΣΘΡΙΟ). 1.Συμβοφλιο ΤΕΙ Θεςςαλίασ. 2.Διεφκυνςθ οικονομικοφ 3.Τμιμα ςπουδαςτικισ μζριμνασ 4. Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ. 5.Υπεφκυνοσ Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ. 6.Εκπαιδευτικοί Φυςικισ Αγωγισ. 2. ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕ ΣΕΙ ΘΕΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΤΙΜΘ ΑΓΩΓΘ (ΑΘΝΘΣΙΜΟ ΜΕΟΣΡΟ-ΓΤΞΟΑΣΘΡΙΟ) 2.1 Θ λειτουργία του γυμναςτθρίου Σο Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ λειτουργεί κάκε μζρα από τθν 1θ επτεμβρίου ζωσ και ςτισ 30 Ιουνίου, Δευτζρα Παραςκευι από τισ 08:00 22:00 και κάκε άββατο από 15:00 ζωσ 19:00μμ. Σο πρόγραμμα των ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων ανακοινϊνεται κάκε εξάμθνο ςτουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων που βρίςκονται ςτο κεντρικό διάδρομο του ΣΕΙ Θεςςαλίασ, ςτα εςτιατόρια, ςτο κτίριο τθσ πλθροφορικισ,ςτισ φοιτθτικζσ εςτίεσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Γραφείου Φυςικισ Αγωγισ: sports.teilar.gr. Σο Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ ζχει τθν δυνατότθτα τροποποίθςθσ του προγράμματοσ λόγω αγϊνων ι άλλων ακλθτικϊν εκδθλϊςεων. 2.2 Εγγραφζσ ςπουδαςτϊν /τριϊν- προςωπικοφ Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςτισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτο Ακλθτικό κζντρο- (Γυμναςτιριο) Απαραίτθτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςτισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτο Ακλθτικό κζντρο - (Γυμναςτιριο) είναι θ κατοχι τθσ ατομικισ κάρτασ άκλθςθσ θ οποία χορθγείται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ ζπειτα από αίτθςι τουσ και προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογιτθκών ςτο Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί ςπουδαςτζσ/ςτριεσ, όλο το προςωπικό του ΤΕΙΘ (εκπαιδευτικό και διοικθτικό). Η αίτθςθ μπορεί επίςθσ να αποςταλεί και θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ

4 ΑΠΑΡΑΙΣΘΣΑ ΔΙΜΑΙΟΝΟΓΘΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕ ΠΟΤΔΑΣΩΟ Για τθν ζκδοςθ κάρτασ ακλοφμενου απαιτοφνται: α) Αίτθςθ (χορθγείται από το Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ). β)δφο μικρζσ φωτογραφίεσ τφπου ταυτότθτασ. γ) φωτοτυπία φοιτθτικισ ταυτότθτασ- πάςο ι βεβαίωςθ ςπουδϊν. δ) ιατρικι βεβαίωςθ από ειδικευμζνο Πακολόγο, ι ειδικευμζνο Καρδιολόγο. Το Ακλθτικό κζντρο - (Γυμναςτιριο)είναι ανοικτό από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι και ώρα 08:00π.μ ζωσ 22:00μμ. και κάκε άββατο από 15:00 ζωσ 19:00μμ. πουδαςτισ (ακλοφμενοσ) που δεν ζχει κάνει εγγραφι δεν ζχει δικαίωμα ειςόδου ςτουσ χϊρουσ του Ακλθτικοφ κζντρου - (Γυμναςτιριο) και δεν ζχει δικαίωμα δανειςμοφ ακλθτικοφ υλικοφ. ΕΓΓΡΑΦΕ ΠΡΟΩΠΙΜΟΤ Για τθν ζκδοςθ κάρτασ ακλοφμενου απαιτοφνται: α) Αίτθςθ (χορθγείται από το Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ). β) δφο μικρζσ φωτογραφίεσ τφπου ταυτότθτασ. γ) βεβαίωςθ εργαςιακισ ςχζςθσ με το Κδρυμα. δ) ιατρικι βεβαίωςθ από ειδικευμζνο Πακολόγο, ι ειδικευμζνο Μαρδιολόγο. Εγγραφζσ γίνονται κακθμερινά ςτο Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ από 09:00 πμ. ζωσ 14:00 μμ. Το Ακλθτικό κζντρο - (Γυμναςτιριο) είναι ανοικτό από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι και ώρα 08:00π.μ ζωσ 22:00μμ. και κάκε άββατο από 15:00 ζωσ 19:00μμ. Απαραίτθτθ θ ακλθτικι περιβολι ςε όλουσ τουσ χϊρουσ του Γυμναςτθρίου, πετςζτα και κακαρά παποφτςια. Πλθροφορίεσ: Μακθμερινά ςτο Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ από 09:00 ζωσ 14:00 ςτο τθλζφωνο: ι (Γιώργοσ Μποφτλασ) ι ςτο Θ κάρτα ιςχφει για ζνα ακαδθμαϊκό ζτοσ( από ζωσ ). SITE: sports.teilar.gr

5 ΑΙΣΘΘ ΕΜΔΟΘ ΑΣΟΞΙΜΘ ΜΑΡΣΑ ΑΘΝΘΘ (ΤΞΠΝΘΡΩΟΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α) ΕΠΩΟΤΞΟ.. ΑΡΙΘΞΟ ΞΘΣΡΩΟΤ ΑΘΝΟΤΞΕΟΟΤ:. ΟΟΟΞΑ.. ΣΞΘΞΑ. ΕΣΟ ΕΙΑΓΩΓΘ ΑΡΙΘΞΟ ΞΘΣΡΩΟΤ ΣΘΝΕΦΩΟΟ1: ΣΘΝΕΦΩΟΟ: WHAT'S UP E- mail. Μαπνιςτισ: ναι ι όχι ΣΟΠΟ ΜΑΣΑΓΩΓΘ: Βάροσ: Υψοσ: Θλικία:.. Συμπλθρώνεται μόνο εάν ιςαςταν ακλθτισ. Είμαι ακλθτισ / τρια ςτο Η ομάδα μου λζγεται:. Χρόνοσ Άκλθςθσ: Τυχόν Ακλθτικζσ Διακρίςεισ: Θζςθ που παίηω: Ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ που επικυμϊ να ςυμμετζχω: Ποδόςφαιρο:.. Ποδόςφαιρο 5χ5 (Futsal):... Handball:. Basket:... Volley: Beach Volley: krav maga (Αυτοάμυνα): τίβο:... Ανϊμαλο δρόμο:.. Ελλθνικοί Παραδοςιακοί Χοροί:... Πίνγκ Πόνγκ:. Πολεμικζσ Σζχνεσ:... Αντιςφαίριςθ(Tennis):. Αερόμπικ:... Πιλάτεσ:. Χιονοδρομίεσ:... Πεηοπορία:.. Rafting:... Μανό Μαγιάκ:.. Ξυϊκι Ενδυνάμωςθ-Βάρθ(Γυμναςτιριο):... Σοξοβολία:.. Batminton:... Νάτιν-Σάνγκο-Hip hop: Πολεμικζσ Σζχνεσ (Muay Thai):... Ξπζιημπολ (Baseball): Ποδοβόλλευ SEPAK TAKRAW:... kick boxing- Mai Tai: Ηοφμπα :... Ξοντζρνο χορό: Capoeira:... Χορόσ Οριεντάλ-belly dance:.. Μαράτε:... Είμαι διαιτθτισ ςτο άκλθμα Και επικυμώ να βοθκιςω ςτθ διαιτθςία των εςωτερικών πρωτακλθμάτων. Θζλω να ςυμμετάςχω ςτθν εκελοντικι ομάδα του Γραφείου Φυςικισ Αγωγισ Ναι Πχι. Λάριςα:.././2014 Ο/Η ΑΙΤΩΝ ΟΥΣΑ ΥΡΟΓΑΦΗ

6 ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΠΟΤΔΑΣΩΝ ΣΙ ΑΘΛΗΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΕΣΗ. Α/Α ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΡΟΔΟΣΦΑΙΟ 11χ FUTSAL5Χ5 2 Ποδόςφαιρο Γυναικϊν Women soccer 3 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΙΣΗ ΡΕΤΟΣΦΑΙΙΣΗ (Ποδοβόλλευ) SEPAK - 22 TAKRAW 6 ΑΝΤΙΣΦΑΙΙΣΗ ΕΡ.ΑΝΤΙΣΦΑΙΙΣΗ Αντιπτζριςθ - (badminton) ΣΚΑΚΙ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΟΜΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΜΥΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ- ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΒΑΗ(ΓΜΝΑΣΤΗΙΟ 13 ΑΕΟΜΡΙΚ-ΡΙΛΑΤΕΣ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ BEACH VOLLEY ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΡΑΛΗ Mai Tai ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ kick boxing ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ Μαράτε ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ CAPOEIRA ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ krav maga (Αυτοάμυνα) ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΟΙ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΜΟΝΤΕΝΟΙ ΧΟΟΙ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ (ΛΑΤΙΝΟΑΜΕΙΚΑΝΙΚΟΙ ΧΟΟΙ) 23 ΜΟΝΤΕΝΟΣ ΧΟΟΣ Hip hop break dance ΑΦΤΙΝΓΚ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΡΕΖΟΡΟΙΑ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΚΑΝΟ ΚΑΓΙΑΚ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΧΙΟΝΟΔΟΜΙΕΣ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΤΖΟΥΝΤΟ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΕΝΙΣ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΑΚΔΗΜΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ Χορόσ Οριεντάλ-belly dance ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ΔΕΝ ΥΡΗΧΕ ERASMUS Σφνολο ημείωση: Υπάρτει ένας μεγάλος αριθμός ζποσδαζηών περίποσ 1600 οι οποίοι ζσμμεηέτοσν ζηις δραζηηριόηηηες ποδοζθαίροσ, μπάζκεη, βόλεϊ, ηένις (ζηα σπαίθρια γήπεδα) ελεύθερα τωρίς να είναι ενηαγμένοι ζε κάποια ομάδα.

7 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΩΟ ΑΘΝΘΣΙΜΩΟ ΤΠΟΔΟΞΩΟ ΠΟΝΤΧΩΡΟ (ΠΑΝΙΟ ΓΤΞΟΑΣΘΡΙΟ)-ΜΝΕΙΣΟ ΓΤΞΟΑΣΘΡΙΟ-ΤΠΑΙΘΡΙΑ ΓΘΠΕΔΑ 3.1 ΠΟΝΤΧΩΡΟ ΑΘΝΘΣΙΜΩΟ ΜΑΙ ΠΟΝΙΣΙΣΙΜΩΟ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΟ (ΠΑΝΙΟ ΓΤΞΟΑΣΘΡΙΟ) ΤΟΟΝΙΜΟ ΕΞΒΑΔΟ:396 m2 Ζνα γραφείο 20 m2 Δφο αίκουςεσ Ξία αίκουςα 50 m2 για χριςθ των ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων (πολεμικϊν τεχνϊν και παραδοςιακϊν χορϊν) Αποδυτιρια 10 m2 με τρεισ τουαλζτεσ και δφο νιπτιρεσ αλλά χωρίσ ντουηιζρεσ Ξία αίκουςα 97 m2 ( για εκμάκθςθ μοντζρνων χορϊν, αερόμπικ και πιλάτεσ) Αποδυτιρια 20 m2 με τρεισ τουαλζτεσ και δφο νιπτιρεσ αλλά χωρίσ ντουηιζρεσ Αίκουςα 99 m2 κλειςτι από τθσ τρείσ πλευρζσ του με νάυλον και ζξι 6 τραπζηια πινγκ πόνγκ (επίςθσ υπάρχει προαφλιοσ χϊροσ 60 m2 με 4 παγκάκια). Δθμιουργία χϊρου με ςαλόνι τθλεόραςθ και δφο αυτόματουσ πωλθτζσ. 3.2 ΜΝΕΙΣΟ ΓΤΞΟΑΣΘΡΙΟ (ΑΝΑ) Αίκουςα ςάλα ακλοπαιδιϊν (23χ44=1012m2 ) 1 γιπεδα καλακοςφαίριςθσ 1 γιπεδο πετοςφαίριςθσ 1 γιπεδο χειροςφαίριςθσ 1 γιπεδο ςάλασ 2 γιπεδα αντιπταίριςθσ κερκίδεσ 370 κζςεων 2 αποδυτιρια (ανδρϊν γυναικϊν) Αποδυτιρια 25 m2 ζκαςτο φοιτθτϊν /φοιτθτριϊν( με ζξι ντουηιζρεσ και δφο τουαλζτεσ το κάκε αποδυτιριο) 2 Γραφεία (4 χ 4 m2, 5χ 4 m2) ςτον θμιόροφο πάνω από τα αποδυτιρια. Σρείσ αίκουςεσ μυϊκισ ενδυνάμωςθσ (8 χ 10 m2, 8χ 10 m2 & 8χ 24 m2) όπου υπάρχουν τζςςερεισ τουαλζτεσ. 1 Ιατρείο 10 m2 με τουαλζτα 1 Αίκουςα διαιτθτϊν10 m2 με τουαλζτα και ντουηιζρα 1 Μυλικείο 1 Ζνα πλυντιριο και ζνα ςτεγνωτιριο ςε αίκουςα 3 m2 3.3 ΤΠΑΙΘΡΙΑ ΓΘΠΕΔΑ Οι ακλθτικζσ υποδομζσ του ΣΕΙ Θεςςαλίασ περιλαμβάνουν: Γήπεδο ποδοςφαίρου 99μ Χ 75μ με φυςικό χλοοτάπητα (ξερό γήπεδο) Δφο τζρματα και δφο φιλζ αποδυτιρια ναι πλαςτικόσ χλοοτάπθτασ όχι προςτατευτικι περίφραξθ όχι πυλϊνεσ φωτιςμοφ όχι Δφο γήπεδα τζνισ Σοίχοσ εξάςκθςθσ τζνισ πυλϊνεσ φωτιςμοφ όχι αςφαλτικόσ χλοοτάπθτασ, προςτατευτικι περίφραξθ ναι Αποδυτιρια ναι αλλά (χωρίσ ντουηιζρεσ) Δφο γήπεδα πετοςφαίριςησ Δφο φιλζ και τζςςερισ ορκοςτάτεσ πετοςφαίριςθσ. πυλϊνεσ φωτιςμοφ όχι αςφαλτικόσ χλοοτάπθτασ,

8 προςτατευτικι περίφραξθ ναι Αποδυτιρια ναι αλλά (χωρίσ ντουηιζρεσ) Δφο γήπεδα καλαθοςφαίριςησ πυλϊνεσ φωτιςμοφ όχι αςφαλτικόσ χλοοτάπθτασ ναι προςτατευτικι περίφραξθ ναι Αποδυτιρια ναι αλλά (χωρίσ ντουηιζρεσ) υνολικό εμβαδό υπαίκριων γθπζδων (μπάςκετ, βόλεϊ, τζνισ)= =2757 m2 4. ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 4.1 ΚΛΕΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ (ΑΛΑ) Δφο κινθτζσ μπαςκζτεσ καλακοςφαίριςθσ με αυξομειοφμενο φψοσ. Δφο βοθκθτικζσ μπαςκζτεσ καλακοςφαίριςθσ ςτακερζσ ςτον τοίχο. Δφο ορκοςτάτεσ αλουμινίου πετοςφαίριςθσ με μθχανιςμό ρφκμιςθσ του φψουσ. Δφο ςκάλεσ διαιτθτϊν βόλει. Σζςςερισ ορκοςτάτεσ μπάντμιντον. Δφο εςτίεσ μίνι ποδοςφαίρου 3 2 αλουμινίου. Ζνα θλεκτρονικό πίνακα και μια κονςόλα. Ζνα ςφςτθμα ιχου για μακιματα αεροβικισ. Ζξι πάγκοι αναπλθρωματικϊν παικτϊν ποδοςφαίρου(5 κζςεων). Δζκα ςτρϊματα διαςτάςεων 1χ2 4.2 ΑΙΘΟΤΑ ΜΤΙΚΗ ΕΝΔΤΝΑΜΩΗ( ΟΡΓΑΝΑ-ΒΑΡΗ) ΑΕΡΟΒΙΑ Tζςςερισ (4) διάδρομοι άκλθςθσ (5HP). (οι δφο αγοράςτθκαν το 2011) Ζξι (6) μθχανικά ποδιλατα (άκλθςθσ). Δφο (2) ελλειπτικά. (οι δφο αγοράςτθκαν το 2011) Δεκατζςςερα (14) μθχανιματα μυϊκισ ενδυνάμωςθσ ( άνω άκρων κοιλιακϊνπλάτθσ κάτω άκρων) Οκτϊ (8) πάγκοι άρςθσ βαρϊν βάρθ μπάρεσ. 5. ΠΡΟΓΡΑΞΞΑΣΑ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ Πιο ςυγκεκριμζνα για τθν ακαδθμαϊκι χρονιά πραγματοποιικθκαν τα παρακάτω προγράμματα: 5.1 Προγράμματα άκλθςθσ ςπουδαςτϊν /τριϊν Μαι ςτα δφο εξάμθνα προςφζρκθκαν τα παρακάτω προγράμματα άκλθςθσ: 1. Προγράμματα μυικισ ενδυνάμωςθσ και βελτίωςθσ τθσ φυςικισ κατάςταςθσ, ςτθν αίκουςα μυικισ ενδυνάμωςθσ του γυμναςτθρίου( fitness centre) κακθμερινά από τισ 09:00 το πρωί ζωσ και ςτισ 19:00 το βράδυ 50 ϊρεσ / εβδομάδα και κάκε άββατο 15:00 ζωσ 19: Ξακιματα αεροβικισ 3. Ξακιματα pilates 4. Ξακιματα τζνισ 5. Ξοντζρνοσ χορόσ 6. Παραδοςιακοί χοροί 7. Αργεντίνικο Σανγκό 8. Ξοντζρνοσ χορόσ 9. Παραδοςιακοί χοροί

9 10. Ποντιακοί χοροί 11. Ξακιματα αρχάριοι 12. Ξακιματα ςφγχρονου χοροφ 13. Ξακιματα Hip - Hop 14. Ποδόςφαιρο φοιτθτριϊν 15. Ποδόςφαιρο φοιτθτϊν 16. Ξακιματα αντιπταίριςθσ 17. Ξακιματα Σοξοβολίασ 18. Ξακιματα καλακοςφαίριςθσ φοιτθτριϊν 19. Ξακιματα πετοςφαίριςθσ 20. Ξακιματα Ηοφμπα-Ηumba 21. Ξακιματα break dance 22. Ξακιματα Χορόσ Οριεντάλ-belly dance 23. Ξακιματα krav maga (Αυτοάμυνα) 24. Ξακιματα Μαράτε 25. Ξακιματα CAPOEIRA 26. Ξακιματα kick box 27. Πολεμικζσ Σζχνεσ(Muay Thai-) 28. Πεηοπορία(Όλυμπο) 29. Χιονοδρομία-Ski-Snowboard 30. Μανό καγιάκ 31, Αντιπτζριςθ-(badminton) 32. Ποδοβόλλευ) SEPAK TAKRAW 33. ΜΑΜΙ (ΗΑΣΡΙΜΙΟ) 34. Ράφτινγκ-rafting 5.2 Προγράμματα άκλθςθσ προςωπικοφ ΣΕΙ Θεςςαλίασ (όλων των κατθγοριϊν) 1. Προγράμματα ενδυνάμωςθσ και βελτίωςθσ τθσ φυςικισ κατάςταςθσ, ςτθν αίκουςα μυικισ ενδυνάμωςθσ(fitness Centre) του γυμναςτθρίου κακθμερινά από τισ 09:00 το πρωί ζωσ και ςτισ 19:00 το βράδυ. 2. Ξακιματα Pilates Zοφμπα 5.3 Εςωτερικά Πρωτακλιματα ΣΕΙ Θεςςαλίασ ςπουδαςτϊν /τριϊν 1. Εςωτερικό πρωτάκλθμα ποδοςφαίρου 11χ11 ςπουδαςτϊν 2. Εςωτερικό πρωτάκλθμα ποδοςφαίρου ςάλασ 5χ5 3. Εςωτερικό πρωτάκλθμα ποδοςφαίρου ςάλασ 5χ5 ςπουδαςτριϊν 4. Εςωτερικό πρωτάκλθμα καλακοςφαίριςθσ ςπουδαςτϊν 5. Εςωτερικό πρωτάκλθμα πετοςφαίριςθσ ςπουδαςτϊν/τριϊν 6. Σουρνουά ακλθτικζσ διοργανϊςεισ Σο Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ διοργάνωςε: 6. 1 τουρνουά αντιςφαίριςθσ για ςπουδαςτζσ/τριεσ 6.2 τουρνουά επιτραπζηιασ αντιςφαίριςθσ για ςπουδαςτζσ/τριεσ 6. 3 τουρνουά επιτραπζηιασ αντιςφαίριςθσ για ςπουδαςτζσ/τριεσ 7. Ανϊμαλοσ Δρόμοσ Σο Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ διοργάνωςε για 5θ ςυνεχόμενθ χρονιά τον 5ο Ανϊμαλο Δρόμο μζςα ςτον χϊρο του ΣΕΙ Θεςςαλίασ. Ο «Ανϊμαλοσ Δρόμοσ», διοργανϊνεται κάκε χρόνο με διπλό ςτόχο: α) τθν ευαιςκθτοποίθςθ όλθσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ ςε ότι αφορά ςτθ φυςικι

10 δραςτθριότθτα και β) τθν ανάδειξθ του χϊρου του ιδρφματοσ ςε χϊρο βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ όλθσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ (χωρίσ αυτοκίνθτα, με καλφτερθ αξιοποίθςθ του πράςινου και του ελεφκερου χϊρου που περικλείει τισ ςχολζσ). 8. Πρόγραμμα ακλθτικϊν ακαδθμιϊν ΣΕΙΘ. Σο πρόγραμμα απευκφνεται ςτα παιδιά θλικίασ 4-7 ετϊν όλων των εργαηομζνων του Σ.Ε.Ι.Θ και περιλαμβάνει: τζνισ, τηοφντο. H ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΙ ΑΘΛΗΣΙΚΕ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΣΟΤ ΣΤΑΤΘΣΤΘΚΑ ΣΤΟΘΦΕΘΑ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗ ΣΤΘΣ ΑΚΑΔΗΜΘΕΣ ΤΕΝΘΣ ΚΑΘ ΤΖΟΥΝΤΟ: Α/Α ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΙΣΗ ΤΖΟΥΝΤΟ Πρόγραμμα εκδρομϊν αποδράςεων ςτθ φφςθ Σο Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ τα δφο προθγοφμενα ζτθ διοργάνωςε 4 εκδρομζσ (2 ςε κάκε εξάμθνο) ςτθ φφςθ για τουσ ςπουδαςτζσ/τριεσ (πεηοπορία, rafting, canoe-kayak, χιονοδρομία) αντίκετα το ακαδθμαϊκό ζτοσ λόγω οικονομικισ κρίςθσ δεν πραγματοποιικθκαν αν και το ενδιαφζρον των ςπουδαςτϊν ιταν ζντονο. 6. ΠΡΟΓΡΑΞΞΑ ΕΘΕΝΟΟΣΙΞΟΤ Σο Γ.Φ.Α κάκε χρόνο ςχεδιάηει και εφαρμόηει προγράμματα εκελοντικϊν δράςεων με τα οποία υποςτθρίηει τισ διάφορεσ εκδθλϊςεισ δράςεισ του και προγράμματα. Για τθ φετινι χρονιά ςχεδίαςε και υλοποίθςε τα παρακάτω: α) πρόγραμμα εκελοντϊν για τον 5ο Ανϊμαλο δρόμο (εκελοντζσ, υποδοχισ, ςτροφϊν, απονομϊν, γραμματείασ) β) πρόγραμμα εκελοντϊν για τουσ τελικοφσ αγϊνεσ ποδοςφαίρου11χ11, ποδοςφαίρου5χ5,πετοςφαίριςθσ και καλακοςφαίριςθσ. γ) πρόγραμμα εκελοντϊν ςε διάφορεσ εργαςίεσ( γραμμοκζτθςθ γραμμϊν γθπζδου ποδοςφαίρου, κακαριςμόσ ςτα λοφκια γυμναςτθρίου. δ) πρόγραμμα εκελοντϊν διαιτθτϊν ςε αγϊνεσ ποδοςφαίρου πετοςφαίριςθσ και μπάςκετ. ε) υμμετοχι εκελοντϊν ςπουδαςτϊν ςτθν 6 θ φοιτθτικι εβδομάδα ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων. 7. ΔΙΟΡΓΑΟΩΕΙ ΧΟΡΘΓΙΕ 7.1 Διοργανϊςεισ Σο Γ.Φ.Α διοργάνωςε με μεγάλθ επιτυχία τισ παρακάτω κεντρικζσ εκδθλϊςεισ: 1. Σελικό αγϊνα ποδοςφαίρου μεταξφ των ομάδων που ςυμμετείχαν ςτο εςωτερικό πρωτάκλθμα.(γιπεδο ποδοςφαίρου) 2. Final four καλακοςφαίριςθσ κλειςτό γυμναςτιριο ΣΕΙ Θεςςαλίασ. 3. 5ο Ανϊμαλο δρόμο ανδρϊν, γυναικϊν(ςτο χϊρο του ΣΕΙ Θεςςαλίασ). 3. Σελικό αγϊνα ποδοςφαίρου ςάλασ 5χ5 μεταξφ των ομάδων που ςυμμετείχαν ςτο εςωτερικό πρωτάκλθμα ςάλασ. 4. Μοπι βαςιλόπιτασ. - (κλειςτό Γυμναςτιριο 250άτομα) 5. Σελικι γιορτι Ακλθτικϊν Ακαδθμιϊν τζνισ απονομζσ μεταλλίων και διπλωμάτων.

11 6. 6 θ Φοιτθτικι εβδομάδα ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων ςυμμετείχαν 13 ομάδεσ ςπουδαςτϊν μοντζρνων και παραδοςιακϊν χορϊν. Θ παραπάνω εκδιλωςθ ζγινε ςτθν κεντρικι πλατεία Νάριςασ παρουςία του ςυμβουλίου και μελϊν του ΣΕΙΘ και πλικουσ κόςμου. 7. Διοργάνωςθ πανελλινιων αγϊνων τηοφντο εφιβων. 8. Διοργάνωςθ εκδιλωςθσ ηοφμπα για το χαμόγελο του παιδιοφ. 9. Διοργάνωςθ εκδιλωςθσ κερνάμε Ελλάδα 10. υμμετοχι τθσ χορευτικισ ομάδασ του ΣΕΙ Θεςςαλίασ με δφο χορευτικά Ξακεδονία και Θράκθ ςτον εορταςμό του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων για τθν ςυμπλιρωςθ των πενιντα χρόνων από τθν ίδρυςι. 11. Διαγωνιςμόσ ρομποτικισ από το τμιμα θλεκτρολογίασ ςτο κλειςτό γυμναςτιριο. 12. Σο Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ του ΣΕΙ Θεςςαλίασ κζλοντασ να προςφζρει διεξόδουσ αλλά και τθν ςωςτι αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου των ςπουδαςτϊν των εςτιϊν του ΣΕΙ Θεςςαλίασ υλοποίθςε προγράμματα άκλθςθσ ςτο γυμναςτιριο κάκε άββατο απόγευμα από 15:00 ζωσ 19:00μμ. κοπόσ των προγραμμάτων είναι θ αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, θ αναψυχι και θ βελτίωςθ του βιολογικοφ επιπζδου των ακλοφμενων. Σο πρόγραμμα που εφαρμόςκθκε είχε μεγάλθ απιχθςθ όχι μόνο ςτουσ ςπουδαςτζσ των εςτιϊν αλλά και ςτουσ ςπουδαςτζσ που διαμζνουν εκτόσ. 13. Πρόγραμμα ακλθτικϊν ακαδθμιϊν ΣΕΙ Θεςςαλίασ. Θ καινοτομία του προγράμματοσ ζγκειται ςτο γεγονόσ, ότι οι γονείσ των παιδιϊν, τθν ϊρα που τα παιδιά τουσ ςυμμετζχουν ςτα προγράμματα, μποροφν και αυτοί να ακλοφνται, με κακοδιγθςθ, ςτο fitness centre του γυμναςτθρίου. 14. Νειτουργία site του Γραφείου Φυςικισ Αγωγισ για ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν ςχετικά με τισ ακλθτικζσ και πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ.(πτυχιακι εργαςία του ςπουδαςτι Ματςαφάνα Χριςτου του τμιματοσ Πλθροφορικισ-επιβλζπων κακθγθτισ άββασ Θλίασ) 15. Νειτουργία εφαρμογισ ςτο ψθφιακό κατάςτθμα (Google play).(πτυχιακι εργαςία του ςπουδαςτι Σςιαφίτςασ Βαλάντθσ του τμιματοσ Πλθροφορικισ-επιβλζπων κακθγθτισ άββασ Θλίασ). 16. Τλοποίθςθ δφο προγραμμάτων εκπαίδευςθσ ςτθν παροχι Α βοθκειϊν και τθν αντιμετϊπιςθ επειγουςϊν καταςτάςεων από το γραφείο εκπαίδευςθσ του ΕΜΑΒ Νάριςασ ςτο κλειςτό Γυμναςτιριο του ΣΕΙ Θεςςαλίασ για τα μζλθ (εκπαιδευτικό και διοικθτικό προςωπικό) και τουσ ςπουδαςτζσ του ΣΕΙΘ. 17. Ενημζρωςη και επίδειξη του αθλήματοσ GOΑLBALL πραγματοποιήθηκε ςτο κλειςτό γυμναςτήριο του ΣΕΙ Θεςςαλίασ την Σρίτη 11 Μαρτίου και ώρα 12:00πμ. Οι φοιτητζσ εκτόσ από την ενημζρωςη και επίδειξη του αθλήματοσ ςυμμετείχαν ςτο παιχνίδι ζτςι ώςτε να γνωρίςουν καλφτερα το άθλημα του GOΑLBALL. 18.υμμετοχι του ΣΕΙ Θεςςαλίασ ςτην 6 η Πανεπιςτημιάδα. 7.2 Χορθγίεσ Σο Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ για τθν ακαδθμαϊκι χρονιά είχε τισ ακόλουκεσ χορθγίεσ: 1. Michel. Χοριγθςε για 550 άτομα χυμοφσ,αναψυκτικά και διάφορα κοφκισ,κζικ ςτθν 6 θ Φοιτθτικι εβδομάδα ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων. 2. Ηαχαροπλαςτείο Οικονόμου Γιάννθσ: Χοριγθςε πρωτοχρονιάτικθ βαςιλόπιτα ςτο γυμναςτιριο. 3. Μαφζ ΣΕΙ/Θ: Χοριγθςε 200 μπλουηάκια ςτθν 6 θ Φοιτθτικι εβδομάδα ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων. 8. ΤΞΞΕΣΟΧΘ ΦΟΙΣΘΣΙΜΩΟ ΑΓΩΟΩΟ Ε ΠΑΟΕΝΝΘΟΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

12 Ακολουκοφν οι διακρίςεισ των αντιπροςωπευτικϊν ομάδων του ΣΕΙ Θεςςαλίασ τα τελευταία χρόνια: 2θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ποδοςφαίρου Θράκλειο θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ποδοςφαίρου ζρρεσ θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ποδοςφαίρου Ακινα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ποδοςφαίρου Ναμία θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ποδοςφαίρου Σρίπολθ θ Θζςθ ςτθν ομαδικι κατάταξθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ανωμάλου δρόμου Χαλκίδα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ποδοςφαίρου γυναικϊν Ρζκυμνο θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Επιτραπζηιασ αντιςφαίριςθσ γυναικϊν Ρζκυμνο θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα τίβου Σςιπάσ Μϊςτασ ςτα 5000 μζτρα Ρζκυμνο θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Ποδοςφαίρου γυναικϊν Ρζκυμνο θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Μαλακοςφαίριςθσ Φοιτθτριϊν Πάτρα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ανωμάλου δρόμου Φοιτθτϊν Πάτρα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ποδοςφαίρου Φοιτθτϊν Βόλοσ θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ποδοςφαίρου Φοιτθτϊν Βόλοσ θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Πετοςφαίριςθσ Φοιτθτριϊν Θράκλειο θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Πετοςφαίριςθσ Φοιτθτϊν Θράκλειο θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Ποδοςφαίρου 5χ5 γυναικϊν Ακινα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Ποδοςφαίρου 5χ5 ανδρϊν Ακινα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πάλθσ Βαλκανιϊτθσ Θεοδόςθσ ςτα 61 κιλά Ακινα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ελευκζρασ Πάλθσ Βαλκανιϊτθσ Θεοδόςθσ ςτα 61 κιλά Ακινα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ελλθνορωμαικισ Πάλθσ Παπάρασ ωτιρθσ ςτα 130 κιλά Ακινα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ελευκζρασ Πάλθσ Παπάρασ ωτιρθσ ςτα 125 κιλά Ακινα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ελευκζρασ Πάλθσ Ξαραγκοηλίδθσ Αναςτάςιοσ ςτα 85 κιλά Ακινα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Ελευκζρασ Πάλθσ Οικολάκθσ ταφροσ ςτα 75 κιλά Ακινα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα τηοφντο γυναικϊν Μαρανίκα Ξαρία ςτα 48 κιλά Ακινα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα τηοφντο γυναικϊν Μαρανίκα Ελζνθ ςτα 52 κιλά Ακινα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα τηοφντο ανδρϊν Νουκαίδθσ Μλεόβουλοσ ςτα 81 κιλά Ακινα

13 3θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα Σζνισ γυναικϊν Ξαςοφρα Ξαρία Ακινα θ Θζςθ ςτο Πανελλινιο Φοιτθτικό Πρωτάκλθμα ςτίβου ςτα 400 μζτρα τεργίου Ξθνάσ Ακινα ΟΙΜΟΟΟΞΙΜΟ ΑΠΟΝΟΓΙΞΟ Οι δαπάνεσ που πραγματοποιικθκαν ζχουν ωσ παρακάτω: 9.1 ΧΡΘΘ ΣΑΜΣΙΜΌΤ ΠΡΟΤΠΟΝΟΓΙΞΟΤ (1/9/13 ζωσ 30/6/14): 1. υντιρθςθ εξοπλιςμοφ 2. Αγορά ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ - οργάνων. 3. Διοργάνωςθ 6 θσ φοιτθτικισ εβδομάδοσ ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων 10. ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΘ ΟΕΑ ΑΜΑΘΞΑΛΜΘ ΧΡΟΟΙΑ 10.1 ΠΡΟΣΑΕΙ ΒΕΝΣΚΩΘ ΣΩΟ ΧΩΡΩΟ ΑΘΝΘΘ 1. Πρόταςθ διαμόρφωςθσ 6 πζντε ντουηιζρων ςτον πολυχϊρο ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων (παλιό γυμναςτιριο) δφο ςτα αποδυτιρια γυναικϊν και τζςςερεισ ςτα αποδυτιρια ανδρϊν, γυψοςανίδα ςτα αποδυτιρια ανδρϊν και τοποκζτθςθ ντουλάπεσ. 2. Αλλαγι ςτα τηάμια των παρακφρων ςτο παλιό γυμναςτιριο με πλαςτικά. 3. Σοποκζτθςθ δφο αιρκοντίςιον ςτθν αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων (αερόμπικ ηοφμπα πολεμικϊν τεχνϊν) για ψφξθ. 4. Δθμιουργία ειδικισ διαδρομισ άκλθςθσ (τρζξιμο περπάτθμα ) μζςα ςτο Χϊρο του ΣΕΙΘ. 5. Αγορά τριϊν οργάνων για το γυμναςτιριο. Ξια κωπθλατικι μθχανι, μια μθχανι ςμικ και ζνα όργανο για γαςτροκνιμιο. 6. Ελαιοχρωματιςμόσ ςτθν αίκουςα μυϊκισ ενδυνάμωςθσ 7. Σοποκζτθςθ μπετό και ςταντ ςτθν είςοδο του παλιοφ γυμναςτθρίου για τα ποδιλατα. 8. Ματαςκευι κανάλι απορροισ ομβρίων υδάτων ςτο παλιό γυμναςτιριο. 9. Σοποκζτθςθ προςτατευτικϊν ςτισ υπαίκριεσ μπαςκζτεσ για τθν αςφάλεια των ςπουδαςτϊν. 10. Ματαςκευι γθπζδου 5χ5 μα ςυνκετικό χλοοτάπθτα πίςω(δυτικά) από το καινοφργιο γυμναςτιριο. 11. Αγορά ενόσ cd player ΠΡΟΣΑΕΙ ΤΟΕΡΓΑΙΩΟ ΞΕ ΣΟΤ ΦΟΡΕΙ ΣΘ ΝΑΡΙΑ 1. τθν επόμενθ φοιτθτικι εβδομάδα να υπάρξει catering από το τμιμα Σουριςτικϊν Επαγγελμάτων ςε ςυνεργαςία με το ΙΕΜ ΝΑΡΙΑ. 2. υνεργαςία του ΣΕΙΘ με τον Διμο Ναριςαίων ςε ακλθτικζσ και πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ. 3. Πρόγραμμα Επιςκζψεων χολείων. Σο Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ κα ξεκινιςει ζνα πρότυπο πρόγραμμα υποδοχισ δθμοτικϊν ςχολείων, το οποίο περιλαμβάνει ακλθτικζσ/ενθμερωτικζσ και ψυχαγωγικζσ δράςεισ. Θ υποδοχι των ςχολείων κα γίνεται ςτο Ακλθτικό κζντρο Γυμναςτιριο του ΣΕΙ Θεςςαλίασ. Σο πρόγραμμα κα προςφζρεται κατόπιν ζγκαιρθσ ςυνεννόθςθσ με το Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ. 4. Δικαίωμα εγγραφισ αποφοίτων ςτο γυμναςτιριο. 5. Πρόςλθψθ δφο ςπουδαςτϊν με δεκάωρθ απαςχόλθςθ για επικουρικό ζργο ςτο Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ και ςτα δφο εξάμθνα. ασ ευχαριςτώ όλουσ για τη ςυνεργαςία και την εμπιςτοςφνη που μου δείξατε.

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Α..Ι.. 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 7.1. ΤΠΟ ΕΙΓΜΑΣΑ ΑΙΣΗ Η ΜΕΛΟΤ 7.1.1. Τπόδειγμα 1: Πληροφορίεσ υποψηφίου ςχολείου Ημερομθνία: Πνομα Σχολείου: Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ Σχολείου:

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ sound of mind,sound in body ϋϋνουσ υγιισ εν ςϊματι υγιεί Άκλθςθ & Τγεία ΣΕΤΧΟ 1 0 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΙΔΡΤΜΑ ΣΘΛ:2410684347 ΘΕΑΛΙΑ FAX:2410684443 Τπεφκυνοσ Ζκδοςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

NEW. Ν. ΨΥΧΙΚΟ: Κηυισίας & Κατεχάκη 76 ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ

NEW. Ν. ΨΥΧΙΚΟ: Κηυισίας & Κατεχάκη 76 ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ NEW ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ Ν. ΨΥΧΙΚΟ: Κηυισίας & Κατεχάκη 76 Ώρεσ Δευτέρα Σρίτη Σετάρτη Πέμπτη Παραςκευή άββατο Κυριακή 08:00-09:00 YOGA Α 09:00-10:00 PILATES Ι 10:00-11:00 PILATES YOGA PILATES

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Νικολζτα Παπαϊωάννου

Νικολζτα Παπαϊωάννου Νικολζτα Παπαϊωάννου Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 18, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Σαχυδρομικόσ κϊδικασ: 19005 PAPAIOANNOUNICOLE@GMAIL.COM Κινθτό Σθλζφωνο: 6986812280 Ημ. Γζννθςθσ: 22/08/1989 Ατομο με φροντίδα, κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 Υπεφθυνη Εργαςτηρίου Εικαςτικών & Εφαρμοςμζνων Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πζτροσ Χριςτοδουλίδησ Ειδικευμζνοσ Εμπειρογνώμονασ για κατοικίεσ και μη

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ.

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου και για όλο το εκπαιδευτικό ζτοσ για τα ατομικά μακιματα. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου, μζχρι τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ

ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ Μζςα από το κάλεςμα τθσ Πανελλινιασ Eκελοντικισ Καμπάνιασ «Let s do it Greece 2014» για ςυμμετοχι και ςυνεργαςία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1 θ υνάντθςθ: «Θεωρία και Μεκοδολογία τθσ Ζρευνασ» Σμιμα Ιςτορίασ, Αρχαιολογίασ & Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Ιςτορικι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ Αϋ ΦΑΘ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΘΜΑΣΟ ΑΝΔΡΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε.Φ.Ο.Α. 2014 Αϋ ΕΘΝΙΚΘ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ. Αϋ ΦΑΘ ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟΤ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΤΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ Αϋ ΦΑΘ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΘΜΑΣΟ ΑΝΔΡΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε.Φ.Ο.Α. 2014 Αϋ ΕΘΝΙΚΘ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ. Αϋ ΦΑΘ ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟΤ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΤΝΑΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5184 Θμερομηνία: 14/11/14 ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ Αϋ ΦΑΘ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΘΜΑΣΟ ΑΝΔΡΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε.Φ.Ο.Α. 2014 Αϋ ΕΘΝΙΚΘ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ Πρωτάθλημα Ημερομηνίεσ Διεξαγωγήσ Ονομαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ0 ΤΜΒΟΤΛΙΟ Πρόεδροσ: Σριπόδθσ Νικόλαοσ 6972356658 Αντιπρόεδροσ: Βοφξινου Ανδριανι 6932796434 Γραμματζασ: Γρυπάρθσ Ιωάννθσ 6944326657 Ειδικόσ Γραμματζασ: Μαφρου Κυριακι 6977746346 Σαμίασ: Παπαδόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory.gr

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory.gr ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ FESTIVAL FACTORY www.festivalfactory.gr Η Αναπτυξιακι Σφμπραξθ «Αναπτυξιακι φμπραξθ για τθ Δθμιουργία επιχειριςεων ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων. Απρίλιοσ 2008. PI0819 / Διάγραμμα 1

Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων. Απρίλιοσ 2008. PI0819 / Διάγραμμα 1 Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων Απρίλιοσ 2008 PI0819 / Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΘ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ζνα δίκτυο για τα Serious Games ςτη νοτιοανατολική Ευρώπη: το ζργο LUDUS

Ζνα δίκτυο για τα Serious Games ςτη νοτιοανατολική Ευρώπη: το ζργο LUDUS Ζνα δίκτυο για τα Serious Games ςτη νοτιοανατολική Ευρώπη: το ζργο LUDUS www.ludus-project.eu Δρ. Δημήτρησ Χ. Παπαδόπουλοσ - ΠΡΟΜΕΑ papadopoulos@promea.gr ΠΡΟΜΕΑ: Εταιρεία Προαγωγήσ Μεθοδολογιών Ζρευνασ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Αλζξιοσ Βανδώροσ, αρχιτζκτων άντρα Καλλιάγρα, αρχιτζκτων, διδάςκουςα Π.Δ.407/80 Τμιμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ GRA Δ. ΑΡΕΟΠΑΓΙΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2010/Ιανουάριος 2011

Δεκέμβριος 2010/Ιανουάριος 2011 Δεκέμβριος 2010/Ιανουάριος 2011 Δεκζμβριοσ 2010/Ιανουάριοσ 2011 Ο Δεκζμβριοσ με μια ματιά Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου Χριςτουγεννιάτικθ Συναυλία Παραςκευή 3 Δεκεμβρίου Α π ο φ ο ί τ θ ς θ τ θ σ Σ τ ϋ Δθμοτικoυ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι.

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. Θ Γϋ τάξθ Γενικοφ Λυκείου κα περιλαμβάνει ςυνολικό πρόγραμμα 32 διδακτικών ωρών τθν εβδομάδα, από τισ οποίεσ οι 15 κα αφοροφν τα μακιματα προςανατολιςμοφ. Διαμορφϊνονται

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ Νικόλασ Σμπυράκησ Επιμελθτισ ΣΕΠ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ηρακλείου Γ. Γραμματζασ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Με η α η π ο πήρ η ων Σ σ ο λ ι κ ών Εγ κ α η α ζ η ά ζ ε ων Αγ ί ο ς Ι ωά ν ν η Πι η ζ ι λ ι ά ρ ζε Κο ι ν ο η ι κ ο ύ ρ Χώπ ο ς ρ Φι λ ο ξ ε ν ί α ρ Κέ ν η π ο Πλ η π ο θό π η ζ η ρ γ ι α η η ν Ες π

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 739/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μορφές βίας Παραμζλθςθ(ζλλειψθ φροντίδασ, ςυναιςκθματικισ εγγφτθτασ) ωματικι (φυςικζσ πράξεισ βίασ) Ψυχολογικι (λεκτικι ι ςυναιςκθματικι) εξουαλικι κακοποίθςθ(επιβολι

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα