ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012"

Transcript

1 ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Υπεφθυνη Εργαςτηρίου Εικαςτικών & Εφαρμοςμζνων Τεχνών τησ Ε Δημοτικήσ Κοινότητασ Δήμου Θεςςαλονίκησ: Αργυρώ Κουράκη, Πρόεδροσ τθσ Ε Δθμοτικισ Κοινότθτασ Θεςςαλονίκθσ Διδάςκουςα των Εργαςτηρίων Ζωγραφικήσ & Χαρακτικήσ τησ Ε Δημοτικήσ Κοινότητασ Δήμου Θεςςαλονίκησ: Μαρία Γεράρδη - Παςςαλή, Ηωγραφοσ - Χαράκτρια Οι μακθτζσ των Εργαςτθρίων Ηωγραφικισ Χαρακτικισ που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν παρακαλοφνται όπωσ δθλϊςουν άμεςα ςυμμετοχι. Τα ςεμινάρια κα ζχουν ζνα ελάχιςτο κόςτοσ ςυμμετοχισ το οποίο κα διατεκεί αποκλειςτικά για τθν κάλυψθ των εξόδων των υλικϊν δθμιουργίασ & γραφιςτικισ φλθσ.

2 ΕΓΑΣΤΘΙ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΙΑ & ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΜΘ ΤΟΝ ΕΟΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 100 ΧΟΝΩΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΡΕΛΕΥΘΕΩΣΘ ΤΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Σχεδιαςμόσ & υλοποίηςη: Μαρία Γεράρδη - Παςςαλή, Ζωγραφοσ Χαράκτρια, Διδάςκουςα του Εργαςτηρίου Ζωγραφικήσ τησ Ε Δημοτικήσ Κοινότητασ Δήμου Θεςςαλονίκησ Τα ςεμινάρια και τα εκπαιδευτικά προγράμματα ςχεδιάηονται, υποςτθρίηονται και υλοποιοφνται με εκελοντικι προςφορά τθσ Μαρίασ Γεράρδθ Παςςαλι. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΕΝΘΛΙΚΩΝ ( ) Α) ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ: ΕΝΔΥΩ ΣΥΝ ΓΑΦΩ Διάρκεια: Ιανουάριοσ Δεκζμβριοσ 2012 (με δυνατότθτα παράταςθσ) Ρεριγραφι εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ (ςυνοπτικά): Πρόκειται για ενα πρόγραμμα δθμιουργίασ εικαςτικϊν ζργων με καταςκευαςτικζσ πρακτικζσ ανακυκλωμζνων υλικϊν, με πλοφςιο λεξιλόγιο ςε αναφορζσ ςτθ γραφι και τθν όψθ του ενδφματοσ. Το πρόγραμμα κα υλοποιθκεί από ςπουδαςτζσ του τμιματοσ Ζωγραφικισ μζςα από ςεμινάρια, performance, εκκζςεισ, κακϊσ και κλειςτά εργαςτιρια με ςτόχο τθ δθμιουργία των εικαςτικϊν ζργων.

3 ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΕΝΘΛΙΚΩΝ ( ) Β)Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ ΤΩΝ ΧΩΜΑΤΩΝ - ΒΥΗΑΝΤΙΝΘ ΟΨΘ Θεματικζσ: α) Ηωγραφικι: Terracota + Χρυςόσ Διάρκεια: Φεβρουάριοσ Ιοφνιοσ 2012 Ρεριγραφι εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ (ςυνοπτικά): Πρόκειται για ενα πρόγραμμα που αφορά τθ χρωματικι όψθ τθσ πόλεωσ από τα Βυηαντινά χρόνια μζχρι ςιμερα, και το οποίο κα υλοποιθκεί μζςα από ςεμινάρια, performance, εκκζςεισ, κακϊσ και κλειςτά εργαςτιρια με ςτόχο τθ δθμιουργία ατομικϊν και ομαδικϊν ζργων. β) Fresco: Λουλάκι + Χρυςόσ Διάρκεια: Απρίλιοσ Δεκζμβριοσ 2012 (με δυνατότθτα παράταςθσ) Ρεριγραφι εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ (ςυνοπτικά): Πρόκειται για ενα πρόγραμμα μφθςθσ ςτθν τζχνθ του Fresco μζςα από τθν ιςτορικι διαδρομι των χρωμάτων, το οποίο κα υλοποιθκεί μζςα από ςεμινάρια, performance, εκκζςεισ, κακϊσ και κλειςτά εργαςτιρια με ςτόχο τθ δθμιουργία ατομικϊν και ομαδικϊν ζργων. γ) Ψθφίδα και αφιγθςθ Διάρκεια: Ιοφνιοσ Δεκζμβριοσ 2012 (με δυνατότθτα παράταςθσ) Ρεριγραφι εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ (ςυνοπτικά): Πρόκειται για ενα πρόγραμμα μφθςθσ ςτθν τζχνθ του ψθφιδωτοφ με εφαρμογζσ ςτθν ελλθνικι τετραχρωμία, το οποίο κα υλοποιθκεί μζςα από ςεμινάρια, performance, εκκζςεισ, κακϊσ και κλειςτά εργαςτιρια με ςτόχο τθ δθμιουργία ατομικϊν και ομαδικϊν ζργων.

4 ΕΓΑΣΤΘΙ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΑΣΕΙΣ (PERFORMANCE), ΕΚΘΕΣΕΙΣ & ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΑΦΟΜΘ ΤΟ 6 ο ΡΑΝΕΥΩΡΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΙΟ ΒΟΤΑΝΙΚΩΝ ΚΘΡΩΝ ΣΤΘ ΧΙΟ EUROGARD VI (28 Μαΐου 2 Ιουνίου 2012) Σχεδιαςμόσ & υλοποίηςη: Μαρία Γεράρδη - Παςςαλή, Ζωγραφοσ Χαράκτρια, Διδάςκουςα του Εργαςτηρίου Ζωγραφικήσ τησ Ε Δημοτικήσ Κοινότητασ Δήμου Θεςςαλονίκησ, Πρόεδροσ τησ Πολιτιςτικήσ Επιτροπήσ του Συνεδρίου Eurogard VI. Οι δράςεισ και τα εκπαιδευτικά προγράμματα ςχεδιάηονται, υποςτθρίηονται και υλοποιοφνται με εκελοντικι προςφορά τθσ Μαρίασ Γεράρδθ Παςςαλι και, εν μζρει, με τθν τεχνικι υποςτιριξθ των εκάςτοτε ενεργϊν μελϊν τθσ Ομάδασ Διάδοςθσ Ζρευνασ Χαρακτικισ (Ο.Δ.Ε.Χ.)* και τθσ ομάδασ «Τζχνθ για το Περιβάλλον»**. ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΟΤΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΘ ΓΘ ΤΟΥ ΟΜΘΟΥ Θ φυτικι ποικιλότθτα ςτθν παράδοςθ και τον πολιτιςμό Εικαςτικζσ Δράςεισ, Εκκζςεισ & Εργαςτιρια ςτα πλαίςια του 6 ου Ρανευρωπαϊκοφ Συνεδρίου Βοτανικϊν Κιπων - EUROGARD VI - ςτθ Χίο Διάρκεια: Σεπτζμβριοσ 2011 Ιοφνιοσ 2012 Ρεριγραφι εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ (ςυνοπτικά): Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ζχει ωσ απϊτερο ςτόχο να προετοιμάςει μια ςειρά εικαςτικϊν εκδθλϊςεων, performance, εκκζςεων και εκπαιδευτικϊν εργαςτθρίων που κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τισ επιςτθμονικζσ εργαςίεσ του 6 ου Πανευρωπαϊκοφ Συνεδρίου Βοτανικϊν Κιπων ςτθ Χίο. Το πρόγραμμα αυτό απευκφνεται τόςο ςτθν τοπικι κοινωνία, όςο και ςτο ςφνολο των ςυνζδρων (περίπου 500 άτομα από τον ελλαδικό και διεκνι χϊρο).

5 Μζλθ των Εργαςτθρίων Ζωγραφικισ & Χαρακτικισ τθσ Ε Δθμοτικισ Κοινότθτασ Διμου Θεςςαλονίκθσ απαρτίηουν τθν Πολιτιςτικι Επιτροπι του Συνεδρίου, φζροντασ τθν αποκλειςτικι ευκφνθ τθσ διοργάνωςθσ του ςυνόλου των Εικαςτικϊν & Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του Συνεδρίου. Ρρογραμματιςμζνεσ εικαςτικζσ δράςεισ (performance ανοιχτϊν χϊρων με ενεργι ςυμμετοχι των ίδιων των ςυνζδρων) - «Εικαςτικζσ αποτυπϊςεισ τθσ χάρτασ ςτθ γθ του Ομιρου. Σφραγίηοντασ με τθν αιϊνια μιτρα» Ανοιχτι δράςθ ςτθν κεντρικι πλατεία τθσ Χίου - «Άγγιγμα ψυχισ ςτα λιβάδια του κεοφ Ζρωτα» Δράςθ υποδοχισ των ςυνζδρων ςε ςυνεργαςία με το ΔΗΠΕΘΕ Βορείου Αιγαίου ςτθν κεντρικι πλατεία του νθςιοφ - «Το πζραςμα ςτθ Χιακι γθ. Τόποι Συνάντθςθσ. Ομθρικά Ρεδία» Μεςτά Χίου - Ρορεία ςτο Βοτανικό Κιπο Αιγαίου. 1) Μαςτιχόδεντρο το λατρευτικό δζντρο θ αιϊνια μιτρα 2) Αφιζρωμα ςτθ Μθτζρα Γθ.Τάματα, τα λατρευτικά. Τα ζλαια τα ςεπτά. 3) Ενςάρκωςθ πνοισ μζςα από τθν ομθρικι γθ. Βοτανικόσ κιποσ Αιγαίου, Νζνθτα Χίου - «Πταν θ μυρςίνθ θ δοξαςτικι γιορτάηει το αντάμωμα των ανκρϊπων από τα πζρατα τθσ γθσ» Ελάτα Χίου Όλεσ οι δράςεισ κα πραγματοποιθκοφν ςτθ Χίο κατά το διάςτθμα 28 Μαΐου 2 Ιουνίου 2012

6 Ρρογραμματιςμζνεσ εκκζςεισ: Ομιρειο Ρνευματικό Κζντρο, Χίοσ. 28 Μαΐου τζλοσ Ιουνίου «Μφκοι και Μυκοπλαςίεσ των Ελλθνικϊν Βοτάνων» - «Θ φυτικι βιοποικιλότθτα ςτθν παράδοςθ και τον πολιτιςμό τθσ Χίου. Σφραγίδεσ Σφραγίςματα - Χαράξεισ από τθν αρχαιότθτα ζωσ ςιμερα ΡΑΞΘ Α». - «Πταν ο αςφόδελοσ και ο φράξοσ ςυνομιλοφν με τον Πμθρο ΡΑΞΘ Β». - «Εικαςτικοί διάλογοι. Τυπογραφικά κοςμιματα - Ex libris: Τα ςφμβολα αφθγοφνται μζςα από τθ χιακι βιοποικιλότθτα ΡΑΞΘ Γ». Οι εκκζςεισ περιλαμβάνουν ζργα χαρακτικά και ηωγραφικά. Βοτανικόσ Κιποσ Αιγαίου, Νζνθτα Χίου - «Αποδομϊντασ τον καμβά: Διευρφνοντασ τα όρια τθσ τζχνθσ: Αερικά ςτθ Γθ τθσ Ιωνίασ» Υπαίκρια εγκατάςταςθ γλυπτϊν - καταςκευϊν Ρρογραμματιςμζνα εκπαιδευτικά προγράμματα α) ΤΕΧΝΘ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΑΜΟΝΙΚΘ ΣΥΝΥΡΑΞΘ Εργαςτιρι Χαρακτικισ Τζχνθσ Θ χαρακτικι τζχνθ μζςα από τον κόςμο των φυτϊν: Χαράξεισ από τθ φυτικι ποικιλότθτα τθσ Χίου από τθν αρχαιότθτα ζωσ ςιμερα (δθμιουργία χαρακτικϊν ζργων εμπνευςμζνων από τθν τοπικι χλωρίδα τθσ Χίου) β) ΤΕΧΝΘ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (DESIGN) Εργαςτιρι καταςκευϊν ζργων τζχνθσ μικρϊν διαςτάςεων *, ** υποςτθρικτικζσ ομάδεσ των Εργαςτθρίων Ζωγραφικισ & Χαρακτικισ τθσ Ε Δθμοτικισ Κοινότθτασ Διμου Θεςςαλονίκθσ.