ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS Το Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» είναι το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο αποσκοπεί στο να συμβάλλει μέσω της δια βίου μάθησης στην ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μιας κοινωνίας προηγμένης γνώσης, με αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Ειδικότερα, στοχεύει στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας μεταξύ των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων και συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης εντός της Ε.Ε. ώστε να αποτελέσουν παγκόσμιο σημείο ποιοτικής αναφοράς. Το πρόγραμμα θεσπίστηκε με την υπ αρ. 1720/2006/ΕΚ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την περίοδο από 1/1/2007 έως 31/12/2013. Με την υπ αρ /ΙΑ/ΦΕΚ 1282/ Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίστηκε ως Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Η δομή του Προγράμματος Δια βίου Μάθηση συνίσταται σε: τέσσερα τομεακά προγράμματα: Erasmus για την ανώτατη εκπαίδευση, Comenius για τη σχολική εκπαίδευση, Grundtvig για την εκπαίδευση ενηλίκων και Leonardo da Vinci για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. ένα Εγκάρσιο Πρόγραμμα (Transversal Programmme) με αντικείμενο την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων και ανωτέρων στελεχών της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα σε τομείς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και γενικής ή τεχνικής / επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης (Επισκέψεις Μελέτης), την ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τη διάχυση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων. Το Πρόγραμμα Jean Monnet για την υποστήριξη της διδασκαλίας, της έρευνας και του προβληματισμού σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών θεσμών και ενώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιοποιήσει την ετήσια Γενική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το έτος 2011, Μέρος Ι: Στρατηγικές Προτεραιότητες, 1

2 όπου περιγράφονται οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες για κάθε τομεακό πρόγραμμα και δράση καθώς και τον Οδηγό προς τους Αιτούντες, Μέρος Ι: Γενικές Διατάξεις, Μέρος ΙΙ: Τομεακά προγράμματα και Δράσεις και Μέρος ΙΙΙ: Επεξηγήσεις, όπου καταγράφονται οι στόχοι, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επιλογής και χρηματοδότησης, οι προτεραιότητες καθώς και τα κριτήρια και οι κανόνες επιλεξιμότητας (δηλ. κριτήρια και κανόνες που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να μπορεί να χρηματοδοτηθεί μια πρόταση / δραστηριότητα) καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης όλων των δράσεων του προγράμματος. Οι δράσεις του προγράμματος διακρίνονται σε κεντρικές (για την υποβολή αιτήσεων και τη διαδικασία επιλογής και χρηματοδότησης υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και αποκεντρωμένες (για την υποβολή αιτήσεων και τη διαδικασία επιλογής και χρηματοδότησης υπεύθυνες είναι οι ανά χώρα Εθνικές Μονάδες ). Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν: τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα (μόνο ως χώρα υποδοχής), Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο οι χώρες ΕΖΕΣ και ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία ) υποψήφιες χώρες Κροατία και Τουρκία οι Υπερπόντιες Χώρες και Επικράτειες, οι οποίες καθορίζονται στην υπ αρ. 2001/822/EC Απόφαση του Συμβουλίου. Με την παρούσα Πρόσκληση, το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση και συμπληρωματικά με την ανωτέρω Γενική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το έτος 2011, καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο των αποκεντρωμένων δράσεων του τομεακού προγράμματος Erasmus. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ενημερωθείτε από τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, (Διαδρομή: α) Ευρωπαϊκά Προγράμματα/Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/Προσκλήσεις Υποβολής Αιτήσεων /Γενική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων-Οδηγός για τους Αιτούντες, β) Ευρωπαϊκά Προγράμματα/Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/Προσκλήσεις Υποβολής Αιτήσεων /Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, γ) Ευρωπαϊκά Προγράμματα/Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/Εντυπα /Έντυπα Αιτήσεων/ Έντυπα Αιτήσεων Erasmus) καθώς και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Οι αιτούντες, πριν υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την προαναφερόμενη Γενική πρόσκληση, τον οδηγό για τους αιτούντες και την παρούσα Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Οι καταληκτικές ημερομηνίες για τις δράσεις του προγράμματος Erasmus είναι οι ακόλουθες: Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση και κινητικότητα προσωπικού (διδασκαλία και επιμόρφωση προσωπικού) 11 Μαρτίου 2011 Πιστοποιητικό Ομίλου τοποθέτησης φοιτητών για πρακτική 11 Μαρτίου

3 άσκηση Erasmus Eντατικά προγράμματα (IPs) 11 Μαρτίου 2011 Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα Erasmus (EILCs) 4 Φεβρουαρίου 2011 Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις Θα ακολουθήσει ξεχωριστή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη συγκεκριμένη δράση. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, όπως περιγράφονται, μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα, όπου απαιτούνται, θα πρέπει να υποβληθούν, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, στην Εθνική Μονάδα LLP/Erasmus Ι.Κ.Υ. (Διονυσίου Αρεοπαγίτου & Μακρή 1, Αθήνα) σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση για την αίτηση Κινητικότητας Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση και κινητικότητα προσωπικού (διδασκαλία και επιμόρφωση προσωπικού)) και για την Αίτηση Πιστοποιητικoύ Ομίλου τοποθέτησης φοιτητών για πρακτική άσκηση Erasmus και για την Αίτηση για Εντατικά Προγράμματα ERASMUS. Για τα Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα Erasmus (EILCs) έχει εκδοθεί ιδιαίτερη πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, όπως περιγράφεται παρακάτω, στον οικείο τόπο. Η αίτηση για την Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση και κινητικότητα προσωπικού (διδασκαλία και επιμόρφωση προσωπικού) πρέπει να υποβληθεί και ηλεκτρονικά (on line), σύμφωνα με τις οδηγίες στον οικείο τόπο. Η εμπρόθεσμη υποβολή της έντυπης αίτησης αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδρομείου. Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις εφόσον δεν φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου ή αποδεικτικό αποστολής στο οποίο να φαίνεται η ημερομηνία αποστολής της αίτησης. Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που προσκομίζονται στην Υπηρεσία από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται στο σωστό έντυπο ή δεν είναι κατάλληλα υπογεγραμμένες ή δεν φέρουν σφραγίδα ή δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα ή υποβληθούν εκπρόθεσμα ή δεν πληρούν κάποιο άλλο κριτήριο επιλεξιμότητας που περιγράφεται παρακάτω ανά δράση, δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής. Τα σχετικά έντυπα αιτήσεων ανά δράση βρίσκονται στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: Στη συνέχεια περιγράφεται ανά δράση η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τυχόν επιπρόσθετες προϋποθέσεις συμμετοχής, προτεραιότητες, κριτήρια αποκλεισμού, κ.λ.π. που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο. 3

4 Κινητικότητα Erasmus για Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση και κινητικότητα προσωπικού - διδασκαλία και επιμόρφωση προσωπικού- ) Στόχοι και Περιγραφή της δράσης Μέσω της δράσης αυτής χρηματοδοτούνται: Η κινητικότητα φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό Η κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό Η κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία στο εξωτερικό και η κινητικότητα προσκεκλημένου προσωπικού επιχειρήσεων της αλλοδαπής για διδασκαλία σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα Η κινητικότητα προσωπικού (διδακτικού και διοικητικού) για επιμόρφωση στο εξωτερικό Επιλέξιμα Ιδρύματα Επιλέξιμα Ιδρύματα να λάβουν επιχορήγηση για κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και κινητικότητα προσωπικού είναι τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης κάτοχοι του Απλού Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus. Επιλέξιμα Ιδρύματα να λάβουν επιχορήγηση και για κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση είναι τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης κάτοχοι του Διευρυμένου Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus. Σημειώνεται ότι ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κάτοχος του Διευρυμένου Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus, μπορεί να αιτηθεί επιχορήγηση για πρακτική άσκηση μέσω δύο διαφορετικών οδών: α) υποβάλλοντας αίτηση απευθείας στην Εθνική Μονάδα, β) μέσω ενός Ομίλου, του οποίου είναι Συντονιστής ή μέλος. Σε κάθε περίπτωση το Ίδρυμα/ Τμήμα έχει την ευθύνη να εμποδίσει τη διπλή χρηματοδότηση ενός δικαιούχου, όταν και οι δύο οδοί χρησιμοποιούνται το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Επιλέξιμη περίοδος Οι παραπάνω δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν από 1 ης Ιουνίου 2011 έως την 30 η Σεπτεμβρίου Υποβολή αιτήσεων Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 11 Μαρτίου 2011 Το έντυπο αίτησης βρίσκεται σε μορφή PDFστην ηλεκτρονική διεύθυνση Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί: α) σε ηλεκτρονική μορφή (on line), β) σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Εθνική Μονάδα LLP/Erasmus Ι.Κ.Υ. (Διονυσίου Αρεοπαγίτου & Μακρή 1, Αθήνα) και γ) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση 4

5 Η εμπρόθεσμη υποβολή της έντυπης αίτησης αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδρομείου. Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η υποβολή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και με τους τρεις τρόπους. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την ηλεκτρονική (on line) υποβολή είναι τα εξής: 1. Αποθηκεύετε στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή την αίτηση (απαραίτητη η έκδοση 10 του Adobe Reader ή μεταγενέστερη). 2. Συμπληρώνετε όλα τα πεδία, σύμφωνα με τις οδηγίες (κάνετε επικύρωση σε όλες τις σελίδες). 3. Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της αίτησης α) επικυρώνετε τα δεδομένα πατώντας «επικύρωση» στην τελευταία σελίδα της αίτησης και β) προβαίνετε σε ηλεκτρονική υποβολή πατώντας «ηλεκτρονική υποβολή». Για την ηλεκτρονική υποβολή απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο. 4. Αποθηκεύστε τη συμπληρωμένη αίτηση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποθηκεύσετε την αίτηση καθώς αν χρειαστεί να γίνει επανάληψη της υποβολής της αίτησης να μη χρειαστεί να την γράψετε από την αρχή. Αφού ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική υποβολή θα λάβετε ένα άλλο αρχείο PDF με την ονομασία «Επιβεβαίωση Υποβολής Αίτησης» το οποίο πρέπει να αποθηκεύσετε. Στη συνέχεια: Ι. Εκτυπώστε: Το συμπληρωμένο έντυπο αίτησης επιχορήγησης (σε ηλεκτρονική μορφή PDF όπως έχει ληφθεί και υποβληθεί ηλεκτρονικά). ΙΙ. Στο έντυπο αίτησης επιχορήγησης (τμήμα ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ): α) Συμπληρώστε χειρόγραφα τα υποχρεωτικά πεδία: ημερομηνία, ονοματεπώνυμο, θέση, κ.λ.π. β) Επιθέστε την σφραγίδα του Ιδρύματός σας. γ) Υπογράψτε την αίτηση. ΙΙΙ. Αποστείλατε ταχυδρομικώς πριν τη λήξη της προθεσμίας: Το έντυπο αίτησης επιχορήγησης υπογεγραμμένο στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εθνικής Μονάδας. IV. Προκειμένου να προβείτε στην αποστολή με που απαιτείται από την Εθνική Μονάδα, στείλτε ως συνημμένο αρχείο την συμπληρωμένη αίτηση που έχετε αποθηκεύσει (βήμα 4). ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε την «Δημιουργία Ηλεκτρονικού Συνημμένου εγγράφου» που δίνεται ως εναλλακτική διαδικασία υποβολής στην αίτηση. 5

6 Κοινοτική Επιχορήγηση Τα επιλεγέντα Ιδρύματα θα χρηματοδοτηθούν για την οργάνωση της κινητικότητας. Το ποσό της χρηματοδότησης προκύπτει βάσει μεθόδου κατανομής που λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια και τις παραμέτρους που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κατανομή της επιχορήγησης για τη χρηματοδότηση της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού γίνεται βάσει μεθόδου, η οποία λαμβάνει υπόψη την κινητικότητα που πραγματοποιήθηκε τα δύο τελευταία έτη (past performance) και την αιτούμενη κινητικότητα. Σημειώνεται ότι είναι δυνατόν το ποσό της επιχορήγησης να μην αντιστοιχεί στον αριθμό των αιτούμενων μετακινήσεων. Οι φοιτητές και τα μέλη του προσωπικού που θα μετακινηθούν θα λάβουν επιχορήγηση, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν να παρακολουθήσουν Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα Erasmus (EILCs) θα λάβουν την αναλογούσα στο χρόνο φοίτησής τους επιχορήγηση που προβλέπεται για σπουδές, σύμφωνα με το Παράρτημα I. Οι φοιτητές και το προσωπικό με ειδικές ανάγκες θα λαμβάνουν, με την προσκόμιση των αποδεικτικών εγγράφων, όπως θα καθορισθούν στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ ΕΜ-Ιδρύματος, το maximum της χρηματοδότησης που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αναγράφεται στο παράρτημα II. Προκειμένου να επωφεληθούν του μέτρου αυτού, ως άτομα με ειδικές ανάγκες θεωρούνται: Οι πάσχοντες από τις σοβαρές παθήσεις που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις του ν. 3794/09. Άτομα που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό. Οι φοιτητές που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σύμφωνα με κριτήρια που θα ανακοινώσει η Εθνική Μονάδα και θα αναγράφονται στη σύμβαση ΕΜ- Ιδρυμάτων, δικαιούνται προσαύξηση 50 ευρώ μηνιαίως επί του μηνιαίου ποσού ανά χώρα υποδοχής, όπως καθορίζεται στο παράρτημα Ι, εφόσον τα κονδύλια που έχει λάβει το Ίδρυμά τους, σύμφωνα με τη σύμβαση ΕΜ-Ιδρύματος επαρκούν για το σκοπό αυτό, εφόσον ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις των φοιτητών. Όσον αφορά την επιχορήγηση για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου για την κινητικότητα προσωπικού, δίδεται η δυνατότητα στα Ιδρύματα αποστολής να καθορίζουν εκ των προτέρων και να καταβάλλουν ένα ποσοστό ή ένα ανώτατο ποσό των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν. Σε περίπτωση που υπάρξουν αδιάθετα κονδύλια ή πρόσθετη χρηματοδότηση η ΕΜ θα προβεί σε ανακατανομή χρησιμοποιώντας την παραπάνω μέθοδο, με σκοπό τη διοχέτευση κονδυλίων από Ιδρύματα που δεν χρησιμοποίησαν τα κονδύλια που τους διατέθηκαν προς Ιδρύματα που παρουσιάζουν αυξημένες, σε σχέση με το ποσό που τους διατέθηκε, ανάγκες. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο ή σκόπιμο, η Εθνική Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει (με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ ή της Επιτροπής Αξιολόγησης) τα κριτήρια της ανακατανομής, ανάλογα με την πολιτική που θα προκρίνει να ασκήσει. Κατευθυντήριες γραμμές προς τους αιτούντες Κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση 6

7 Συνιστάται να δοθεί προτεραιότητα στη μετακίνηση διοικητικού προσωπικού των Γραφείων Διεθνών Σχέσεων ή/ και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, εφόσον μετακινείται για πρώτη φορά, άλλως προτεραιότητα έχουν οι μετακινούμενοι για πρώτη φορά. Όμιλος τοποθέτησης φοιτητών για πρακτική άσκηση Στόχοι και Περιγραφή της δράσης Όμιλος είναι μία ομάδα αποτελούμενη από Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κατόχους του Διευρυμένου Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (Erasmus Extended EUC) και ενδεχομένως άλλους οργανισμούς (επιχειρήσεις, ενώσεις, εμπορικά επιμελητήρια, ιδρύματα, κ.λ.π.) που συνεργάζονται με στόχο τη διευκόλυνση των τοποθετήσεων για πρακτική άσκηση των φοιτητών Ανώτατης εκπαίδευσης. Ο συντονιστής του Ομίλου είναι ο επικεφαλής του Ομίλου και μπορεί να είναι Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης - κάτοχος του Διευρυμένου Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (Erasmus Extended EUC), ένωση, άλλο ίδρυμα, επιχείρηση, κ.λ.π. Για την ΕΜ, ο συντονιστής είναι ο δικαιούχος και φέρει τη διοικητική και οικονομική ευθύνη για όλα τα μέλη του Ομίλου: υποβάλλει αίτηση για τις υποτροφίες για τοποθέτηση φοιτητών για πρακτική άσκηση, διαχειρίζεται και υποβάλλει απολογισμούς και εκθέσεις για τα κονδύλια αυτά. Καλείται να παίξει ενεργό ρόλο στην ενίσχυση των επαφών με επιχειρήσεις και στην εύρεση ευκαιριών για τοποθετήσεις φοιτητών για πρακτική άσκηση, στην πληροφόρηση και την προώθηση του προγράμματος, κ.λ.π. Πέραν του Συντονιστή οι εταίροι μπορούν να είναι: o Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (κάτοχοι του Διευρυμένου Πανεπιστημιακού Χάρτη (Erasmus Extended EUC)): πρόκειται για τα Ιδρύματα αποστολής. Κάθε Ίδρυμα εταίρος είναι υπεύθυνο για την ποιότητα, το περιεχόμενο και την αναγνώριση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, σύμφωνα με τη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης που συνομολογείται μεταξύ του φοιτητή, του Ιδρύματος Προέλευσης και της επιχείρησης υποδοχής και η οποία περιλαμβάνει τη Δέσμευση Ποιότητας. o Άλλα Ιδρύματα: με τον όρο αυτό νοείται κάθε οργανισμός πέραν των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως περιγράφονται παραπάνω. Μπορούν να αναλάβουν ποικίλους ρόλους στην πραγματοποίηση των τοποθετήσεων. Ο Όμιλος αποτελείται κατ ελάχιστον από ένα συντονιστικό ίδρυμα και τουλάχιστον ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης-εταίρο. Κάθε συμμετέχον μέλος του Ομίλου οφείλει να είναι νομικό πρόσωπο με έδρα στην Ελλάδα. Κάθε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης εταίρος πρέπει να υπογράψει σύμβαση με το Συντονιστή του Ομίλου προκειμένου να διευκρινιστούν οι ρόλοι και οι ευθύνες καθώς και οι διοικητικές και οικονομικές διευθετήσεις. Πρέπει απαραιτήτως να περιγράφονται θέματα όπως οι μηχανισμοί προετοιμασίας, διασφάλισης ποιότητας και αναγνώρισης των τοποθετήσεων για πρακτική άσκηση. Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης Erasmus 7

8 Προκειμένου ο Όμιλος να οργανώσει τοποθετήσεις φοιτητών για πρακτική άσκηση απαιτείται να είναι κάτοχος του Πιστοποιητικού Πρακτικής Άσκησης Erasmus. Το Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης Erasmus απονέμεται από την Εθνική Μονάδα και αναγνωρίζει την οικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα του Ομίλου να οργανώσει την πρακτική άσκηση των φοιτητών Erasmus και να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση τοποθετήσεων για πρακτική άσκηση Erasmus και για χρηματοδότηση της οργάνωσης της κινητικότητας. Διάρκεια Το Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης Erasmus απονέμεται σε Ομίλους με εμπειρία, για μία περίοδο 3 ετών με δυνατότητα ανανέωσης και τελική ημερομηνία ισχύος το ακαδημαϊκό έτος 2013/4. Για νεοσύστατους Ομίλους χωρίς προηγούμενη εμπειρία ή επιτεύγματα, το Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης Erasmus απονέμεται μόνον για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Υποβολή Αίτησης Το έντυπο αίτησης αποτελείται από ένα μέρος που περιέχει περιγραφή του Ομίλου, των διαχειριστικών και οργανωτικών ικανοτήτων του και της εμπειρίας του. Το μέρος αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση προκειμένου να απονεμηθεί το Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης Erasmus σε Ομίλους που δεν διαθέτουν Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης Erasmus σε ισχύ. Το άλλο μέρος του εντύπου περιέχει την αίτηση χορήγησης χρηματοδότησης για τοποθετήσεις φοιτητών για πρακτική άσκηση. Το μέρος αυτό πρέπει να συμπληρωθεί από κάθε αιτούντα Όμιλο, ανεξαρτήτως εάν διαθέτει Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης Erasmus σε ισχύ. Σε περίπτωση που ο Όμιλος δεν διαθέτει Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης Erasmus, η απόφαση για την απονομή Πιστοποιητικού Πρακτικής Άσκησης Erasmus θα προηγηθεί της απόφασης χορήγησης χρηματοδότησης. Σε κάθε περίπτωση, η χρηματοδότηση μπορεί να είναι μικρότερη από την αιτηθείσα, σε συνάρτηση με τα διαθέσιμα κεφάλαια και την ποιότητα της αίτησης. Το έντυπο αίτησης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί: Α) σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Εθνική Μονάδα LLP/Erasmus Ι.Κ.Υ. (Διονυσίου Αρεοπαγίτου & Μακρή 1, Αθήνα) και Β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Η εμπρόθεσμη υποβολή της έντυπης αίτησης αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδρομείου. 8

9 Κοινοτική Επιχορήγηση Ομίλων Χρηματοδότηση για υποτροφίες φοιτητών για πρακτική άσκηση μπορεί να δοθεί μόνον σε Όμιλο κάτοχο Πιστοποιητικού Πρακτικής Άσκησης Erasmus σε ισχύ, χορηγηθέν στο παρελθόν ή σε Όμιλο στον οποίον θα απονεμηθεί Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης Erasmus ύστερα από επιτυχή αίτησή του έως τις 11 Μαρτίου Οι επιλεγέντες Όμιλοι θα χρηματοδοτηθούν για την οργάνωση της κινητικότητας. Το ποσό της χρηματοδότησης προκύπτει βάσει μεθόδου κατανομής που λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια και τις παραμέτρους που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κατανομή της επιχορήγησης για τις τοποθετήσεις φοιτητών για πρακτική άσκηση στους Ομίλους γίνεται με βάση μέθοδο η οποία λαμβάνει υπόψη την κινητικότητα που πραγματοποιήθηκε τα δύο τελευταία έτη (past performance) και την αιτούμενη κινητικότητα. Σημειώνεται ότι είναι δυνατόν το ποσό της επιχορήγησης να μην αντιστοιχεί στον αριθμό των αιτούμενων μετακινήσεων. Οι φοιτητές που θα μετακινηθούν μέσω Ομίλου θα λάβουν μηνιαία επιχορήγηση για πρακτική άσκηση, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν να παρακολουθήσουν Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα Erasmus (EILCs) θα λάβουν την αναλογούσα στο χρόνο φοίτησής τους επιχορήγηση που προβλέπεται για σπουδές, σύμφωνα με το Παράρτημα I. Οι φοιτητές με ειδικές ανάγκες θα λαμβάνουν, με την προσκόμιση των αποδεικτικών εγγράφων, όπως θα καθορισθούν στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ ΕΜ- Ομίλου, το maximum της χρηματοδότησης που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αναγράφεται στο παράρτημα II. Προκειμένου να επωφεληθούν του μέτρου αυτού, ως άτομα με ειδικές ανάγκες θεωρούνται: Οι πάσχοντες από τις σοβαρές παθήσεις που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις του ν. 3794/09. Άτομα που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό. Οι φοιτητές που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σύμφωνα με κριτήρια που θα ανακοινώσει η Εθνική Μονάδα και θα αναγράφονται στη σύμβαση ΕΜ- Ομίλου, δικαιούνται προσαύξηση 50 ευρώ μηνιαίως επί του μηνιαίου ποσού ανά χώρα υποδοχής, όπως καθορίζεται στο παράρτημα Ι, εφόσον τα κονδύλια που έχει λάβει ο Όμιλος, σύμφωνα με τη σύμβαση ΕΜ-Ομίλου επαρκούν για το σκοπό αυτό, εφόσον ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις των φοιτητών. Αξιολόγηση Η αξιολόγηση των επιλέξιμων αιτήσεων θα γίνει από την Εθνική Μονάδα, με τη βοήθεια αξιολογητών, βάσει του κοινού ευρωπαϊκού εντύπου αξιολόγησης. 9

10 Εντατικά Προγράμματα ERASMUS- Intensive Programmes Στόχοι και περιγραφή της δράσης Τα Εντατικά Προγράμματα είναι βραχύχρονα Προγράμματα διδασκαλίας που σκοπό έχουν να φέρουν σε επαφή καθηγητές και φοιτητές από διαφορετικές χώρες, ώστε να εργαστούν μαζί σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Πρόκειται για προγράμματα πολυεθνικής διδασκαλίας, δεδομένου ότι τα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές και παρακολουθούνται από φοιτητές τουλάχιστον τριών διαφορετικών χωρών (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΟΙ). Όλα τα συμμετέχοντα Ιδρύματα πρέπει να είναι κάτοχοι του Πανεπιστημιακού Χάρτη ERASMUS. Οι βασικοί στόχοι των Εντατικών Προγραμμάτων είναι οι εξής: διδασκαλία ειδικών θεμάτων που δεν προσφέρονται συνήθως στα Προγράμματα Σπουδών μεμονωμένων Ιδρυμάτων. εργασία φοιτητών και καθηγητών σε πολυεθνικές ομάδες, ώστε να επωφεληθούν τόσο οι μεν όσο και οι δε από τις ειδικές συνθήκες διδασκαλίας που διαμορφώνονται, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες χωριστά σε κάθε ένα τα συνεργαζόμενα ιδρύματα και επιτρέπουν μια νέα προσέγγιση του διδασκόμενου θέματος. καινοτόμος προσέγγιση των προγραμμάτων διδασκαλίας και δοκιμή νέων διδακτικών μεθόδων σε περιβάλλον πολυεθνικής τάξης και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το διδακτικό περιεχόμενο και την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών. Επιθυμητά χαρακτηριστικά των Εντατικών Προγραμμάτων -Ένα Εντατικό Πρόγραμμα μπορεί να διαρκεί από 1 έως 3 χρόνια (κατατίθεται κάθε χρόνο αίτηση ανανέωσης) -Το Εντατικό Πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλλει ενεργά στη διάδοση γνώσης σε ταχέως αναπτυσσόμενους και νέους τομείς της επιστήμης. -Το Εντατικό Πρόγραμμα πρέπει να αποτελεί προστιθέμενη αξία για τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών των συμμετεχόντων ιδρυμάτων. -Θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια ώστε ο φόρτος εργασίας των φοιτητών να αναγνωρίζεται κατά προτίμηση με τη χρήση ECTS μονάδων. -Θα πρέπει να γίνεται χρήση εργαλείων ΤΠΕ κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του ΙΡ και διάδοσης αποτελεσμάτων με σκοπό τη δημιουργία μιας βιώσιμης εκπαιδευτικής κοινότητας γύρω από το διδασκόμενο θέμα του ΙΡ. -Η αναλογία καθηγητών φοιτητών πρέπει να διασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στην τάξη και να προωθείται η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών κατά τη φάση διεξαγωγής του Εντατικού Προγράμματος. 10

11 Διάρκεια Χρηματοδότησης Τα Εντατικά Προγράμματα χρηματοδοτούνται από ένα έως τρία έτη το ανώτερο. Αίτηση ανανέωσης πρέπει να υποβάλλεται κάθε χρόνο. Εντατικά Προγράμματα με ίδια ή σχεδόν ίδια εταιρική σχέση και ίδιο ή σχεδόν ίδιο θέμα θα χρηματοδοτούνται μόνο από μία Εθνική Μονάδα. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ιδρυμάτων : τρία Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, προερχόμενα από τρεις διαφορετικές χώρες (Συντονιστής + δύο εταίροι) ΔΙΑΡΚΕΙΑ: minimum 10 πλήρεις συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, μεταξύ των οποίων μπορούν να παρεμβάλλονται μόνο Σαββατοκύριακα ή επίσημες εθνικές αργίες. (7 εργάσιμες μέρες = 1 εβδομάδα) -maximum 6 εβδομάδες (δεν περιλαμβάνονται προκαταρκτικές εργασίες, δραστηριότητες e-learning, κοινωνικά προγράμματα που δεν εμπίπτουν στο θέμα του προγράμματος διδασκαλίας του ΙP ή ημέρες ταξιδίου). Οι ώρες διδασκαλίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΙΡ, 6-8 ημερησίως. Αριθμός συμμετεχόντων φοιτητών: ελάχιστος αριθμός 10 φοιτητές ανώτατος αριθμός 60 φοιτητές από άλλες χώρες πλην της χώρας, στην οποία πραγματοποιείται το Εντατικό Πρόγραμμα. Αντίστοιχα ο ανώτατος αριθμός καθηγητών είναι 20. Δεν ορίζεται κατώτατος αριθμός καθηγητών, ωστόσο το ποσοστό των συμμετεχόντων καθηγητών σε σχέση με αυτό των φοιτητών θα πρέπει να διασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή των τελευταίων μέσα στην τάξη. Oι συμμετέχοντες φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Εντατικό Πρόγραμμα και θα πρέπει να είναι πολίτες της Ε.Ε., της Νορβηγίας, του Λίχτενστάιν, της Ισλανδίας, της Ελβετίας, της Κροατίας ή της Τουρκίας. Σε περίπτωση που πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα Ιδρύματα που μετέχουν στο Εντατικό Πρόγραμμα. Αντίστοιχα μπορούν να διδάξουν στο Εντατικό Πρόγραμμα καθηγητές προερχόμενοι από τρίτες χώρες που εργάζονται στα συμμετέχοντα ιδρύματα. Δεν επιτρέπεται η επιβολή διδάκτρων στους συμμετέχοντες φοιτητές. Μπορεί όμως να ζητηθεί από τους φοιτητές να καταβάλουν χρήματα για μη υποχρεωτικές δραστηριότητες, όπως λ.χ. εκδρομές. Ένα Εντατικό Πρόγραμμα δεν μπορεί να αποτελείται από ερευνητικό πρόγραμμα-συνέδριο. 11

12 Ένα Εντατικό Πρόγραμμα πρέπει να έχει καινοτόμο περιεχόμενο και να προσφέρει νέες ευκαιρίες για μάθηση και ανάπτυξη ικανοτήτων και νέες ευκαιρίες ως προς την πρόσβαση στη γνώση. Ένα Εντατικό Πρόγραμμα δεν μπορεί να είναι ήδη υπάρχον πρόγραμμα σπουδών. Ο αιτών δεν μπορεί να αιτηθεί σε πάνω από μία Εθνική Μονάδα σχέδιο Εντατικού Προγράμματος με το ίδιο ή σχεδόν ίδιο θέμα ή με την ίδια ή σχεδόν ίδια εταιρική σχέση, υπό τη Γενική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Ένα Εντατικό Πρόγραμμα δεν είναι επιλέξιμο, εάν αποτελεί μέρος ERASMUS MUNDUS MASTER. Επιλέξιμες χώρες: 27 χώρες-μέλη της Ε.Ε., και Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία, Τουρκία, Ελβετία, Κροατία. Τόπος διεξαγωγής ενός IP Το Εντατικό Πρόγραμμα θα πρέπει να διεξαχθεί σε χώρα επιλέξιμη συμμετοχής στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Eπιλέξιμη περίοδος 1 Σεπτεμβρίου Αυγούστου Ευρωπαϊκές Προτιμήσεις: Τα Εντατικά Προγράμματα μπορούν να λάβουν υψηλότερη βαθμολογία υπό το κριτήριο αξιολόγησης «συνάφεια», εάν το σχέδιο είναι συναφές με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: Εστίαση σε τομείς σπουδών που προς το παρόν υπό-αντιπροσωπεύονται στην Κινητικότητα φοιτητών ΕRASMUS (τομείς που υπέρ-αντιπροσωπεύονται: εμπορικές και οικονομικές σπουδές, κοινωνικές επιστήμες, τέχνες, ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμες γλωσσών, νομικά). Ισχυρή διαθεματική προσέγγιση, ενθαρρύνοντας την αλληλεπίδραση φοιτητών προερχόμενων από διαφορετικούς ακαδημαϊκούς τομείς. Ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος των φοιτητών ανάλογα με τον τομέα σπουδών τους. Σημείωση: δεν προβλέπονται Εθνικές Προτεραιότητες για αυτή τη δράση Διαδικασία επιλογής Η αξιολόγηση των επιλέξιμων αιτήσεων θα γίνει από την Εθνική Μονάδα με τη βοήθεια εξωτερικών αξιολογητών, βάσει του κοινού ευρωπαϊκού εντύπου αξιολόγησης. 12

13 Τόσο οι νέες αιτήσεις, όσο και οι αιτήσεις ανανέωσης υπόκεινται σε έλεγχο ποιότητας από εξωτερικούς αξιολογητές. Τυχόν τελικοί απολογισμοί που έχουν ήδη υποβληθεί, καθώς και τα αποτελέσματα επιτόπιων ελέγχων λαμβάνονται επίσης υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Ως βάση βαθμολογίας ορίζεται το : 65/100. Υποβολή Αίτησης Το έντυπο αίτησης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση forms/application/eras_appl.html. Η αίτηση υποβάλλεται στην αγγλική γλώσσα έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποστολή της στις Εθνικές Μονάδες των συμμετεχόντων χωρών-εταίρων, σε περίπτωση που αυτή εγκριθεί και επιπλέον με σκοπό να είναι εφικτή η κλήση εξωτερικού εμπειρογνώμονα από άλλη χώρα της Ε.Ε για την αξιολόγησή της. Η αίτηση περιέχει ειδικό τμήμα (πεδίο 5 της αίτησης) που αφορά αποκλειστικά στις αιτήσεις ανανέωσης και συμπληρώνεται μόνο για όσα IP αιτούνται ανανέωση. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 2011 : 11 Μαρτίου Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Εθνική Μονάδα LLP/Erasmus Ι.Κ.Υ. (Διονυσίου Αρεοπαγίτου & Μακρή 1, Αθήνα) και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Η εμπρόθεσμη υποβολή της έντυπης αίτησης αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδρομείου. Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις εφόσον δεν φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου ή αποδεικτικό αποστολής στο οποίο να φαίνεται η ημερομηνία αποστολής της αίτησης. Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που προσκομίζονται στην Υπηρεσία από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Επιλέξιμες Δαπάνες 3 κατηγορίες: Δαπάνες Διοργάνωσης (ορίζονται από την Ε.Ε. με βάση τη χώρα του Ιδρύματος-Συντονιστή πληρώνονται εφάπαξ/ για το Ελλάδα : ) Καλύπτουν: έξοδα συμμετοχής των φοιτητών του Ιδρύματος στο οποίο πραγματοποιείται το ΙΡ, έξοδα πολιτιστικού προγράμματος, έξοδα ταξιδίου και διαμονής εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και προσωπικού που εργάζεται για το IP κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της αξιολόγησης-αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του, εκτυπώσεις, μεταφράσεις, ενοικίαση χώρου στον οποίο διεξάγεται το IP, ενοικίαση υλικοτεχνικού εξοπλισμού, γραμματειακή υποστήριξη, έξοδα επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, φωτοτυπίες, γραφική ύλη), κ.α. Δαπάνες διαμονής & διαβίωσης Χρηματοδότηση βάσει κλιμάκων μοναδιαίου κόστους, καθορίζεται από την Ε.Μ., τηρουμένου του ανώτατου ποσού ανά χώρα, ανάλογα με τις μέρες και τον τόπο 13

14 διεξαγωγής του Εντατικού Προγράμματος. Ο υπολογισμός των δαπανών διαμονής και διαβίωσης γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες 1 και 2 ως εξής: Όσον αφορά σε Εντατικά Προγράμματα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, για τον υπολογισμό των δαπανών διαμονής και διαβίωσης φοιτητών και καθηγητών εφαρμόζονται οι αντίστοιχες στήλες των παρακάτω πινάκων 1, 2. Οι δαπάνες διαμονής και διαβίωσης είναι επιλέξιμες μόνο για τους φοιτητές και καθηγητές που μετακινούνται προς τον τόπο διεξαγωγής του Εντατικού Προγράμματος. Κατά συνέπεια, εάν ένα Εντατικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε διαφορετική χώρα από αυτήν του ιδρύματος-συντονιστή, τότε οι δαπάνες διαμονής και διαβίωσης είναι επιλέξιμες και υπολογίζονται σύμφωνα με τις ανώτατες τιμές που έχει ορίσει η Εθνική Μονάδα για την χώρα στην οποία πραγματοποιείται τελικά το Εντατικό Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που ένα Εντατικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται στην πόλη όπου βρίσκεται το Ίδρυμα-Συντονιστής, τότε τυχόν έξοδα των φοιτητών του Ιδρύματος Συντονιστή καλύπτονται αποκλειστικά από το κονδύλι Οργάνωση του ΙΡ. A) Για τους φοιτητές: Ο υπολογισμός των δαπανών διαβίωσης των φοιτητών ΙΡ θα γίνεται με βάση τα ανώτατα ποσά του Πίνακα 1. Πίνακας 1 : Δαπάνες διαμονής και διαβίωσης φοιτητών IP Xώρα BE(fr)- Belgique 21 BE(nl) België 21 BE(de) Belgien 21 BG- Balgarija 15 CZ Česká republika 21 DK Danmark 30 DE Deutschland 21 GR Eλλάς 20 EE Eesti 18 ES- España 22 FR France 25 IE Eire / Ireland 26 IT Italia 24 CY Κύπρος 19 LV Latvija 18 LT Lietuva 16 LU Luxembourg 21 HU Magyarország 20 MT Malta 18 NL Nederland 23 AT Österreich 23 PL Polska 20 PT Portugal 20 RO Romania 16 SI Slovenia 19 SK Slovenská 19 republika FI Suomi / Finland 26 SE Sverige 25 UK- United Kingdom 27 Ημερήσια αποζημίωση 14

15 IS Island 21 LI Liechtenstein 28 NO Norge 30 CH- Switzerland 28 HR- Croatia 20 TR Türkiye 17 Για παράδειγμα: IP με διάρκεια 12 ημερών, λαμβάνοντας υπόψη την Ελλάδα ως χώρα υποδοχής : Το ανώτατο ημερήσιο ποσό αποζημίωσης δαπανών διαβίωσης για τους φοιτητές είναι 20. Πολλαπλασιάζουμε το ποσό αυτό επί τη διάρκεια του ΙΡ (12). Αποτέλεσμα: 240 το ανώτερο για τις δαπάνες διαμονής και διαβίωσης φοιτητή για ένα ΙΡ διάρκειας 12 ημερών που πραγματοποιείται στην Ελλάδα. B) Για τους καθηγητές: Ο υπολογισμός των δαπανών διαβίωσης των καθηγητών ΙΡ θα γίνεται με βάση τα ανώτατα ποσά του Πίνακα 2 και σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες: -για ΙΡ που διαρκούν πάνω από 10 μέρες (minimum) αλλά λιγότερες από 14, ο αριθμός των επιπλέον ημερών πολλαπλασιάζεται με το 1/7 του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του ποσού της δεύτερης και της πρώτης εβδομάδας ανά χώρα προορισμού. -σε περίπτωση που το ΙΡ διαρκεί πάνω από δύο εβδομάδες, ο αριθμός των επιπλέον ημερών πολλαπλασιάζεται με το 1/7 του ποσού που αναφέρεται στη στήλη «επιπλέον ποσό για τις εβδομάδες 3-6». Πίνακας 2 Δαπάνες διαμονής και διαβίωσης καθηγητών ΙΡ Χώρα Ημερήσια αποζημίωση Συνολικό ποσό 1 εβδομάδα 2 εβδομάδες BE(fr)- Belgique BE(nl) België BE(de) Belgien BG- Balgarija CZ Česká republika DK Danmark DE Deutschland GR Eλλάς EE Eesti ES- España FR France IE Eire / Ireland IT Italia CY Κύπρος LV Latvija LT - Lietuva LU Luxembourg HU Magyarország MT Malta NL Nederland AT Österreich Επιπλέον ποσό ανά εβδομάδα (εβδομάδες 3-6) 15

16 PL Polska PT Portugal RO Romania SI Slovenia SK Slovenská republika FI Suomi / Finland SE Sverige UK- United Kingdom IS Island LI Liechtenstein NO Norge CH Switzerland HR- Croatia TR Türkiye Έξοδα Ταξιδίου Βάσει πραγματικών δαπανών, σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε. Η κοινοτική επιχορήγηση ανέρχεται για τους φοιτητές στο 90 % και για τους καθηγητές στο 75% των επιλέξιμων δαπανών ταξιδίου. Aπαραίτητα τα παραστατικά ταξιδίου (boarding pass/κάρτες επιβίβασης), τα οποία υποβάλλονται με τον τελικό απολογισμό. Κατ εξαίρεση, καλύπτεται το 100% των εξόδων ταξιδίου φοιτητών και καθηγητών, εφόσον ο τόπος πραγματοποίησης του Εντατικού Προγράμματος βρίσκεται σε Υπερπόντιες Χώρες και Επικράτειες ή εφόσον συμμετέχουν στο εν λόγω Εντατικό Πρόγραμμα φοιτητές και καθηγητές από Ίδρυμα Εταίρο που βρίσκεται σε αυτές. Η Εθνική Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα, με τη σύμφωνη γνώμη των αξιολογητών, να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων και κατά συνέπεια την αντίστοιχη χρηματοδότηση στις εξής περιπτώσεις: 1.Για νέα σχέδια: σε περίπτωση μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων 2.Για ανανεώσεις: -σε περίπτωση μεγάλης απόκλισης μεταξύ του αριθμού των συμμετεχόντων που δηλώνονται στο σχέδιο και του πραγματικού αριθμού των συμμετεχόντων του προηγούμενου έτους πραγματοποίησης του ΙΡ -σε περίπτωση μεγάλης διαφοροποίησης στον αριθμό των συμμετεχόντων από χρονιά σε χρονιά. Η Εθνική Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα να μην καταβάλει τη χρηματοδότηση για εγκεκριμένες ανανεώσεις ΙΡ χωρίς την προηγούμενη έγκριση του τελικού απολογισμού της προηγούμενης χρονιάς. 16

17 Άτομα με αναπηρία Ο Συντονιστής IP μπορεί να λάβει συμπληρωματική χρηματοδότηση με σκοπό να καλυφθούν επιπλέον έξοδα τυχόν συμμετεχόντων (φοιτητών και καθηγητών) με ειδικές ανάγκες. Σε αυτή την περίπτωση ο Συντονιστής θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εθνική Μονάδα, εφόσον επιλεγεί το σχέδιο ΙΡ εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση μόλις επιβεβαιωθεί η συμμετοχή ατόμων με αναπηρία στο ΙΡ. Τα έξοδα ταξιδίου συμμετεχόντων ατόμων με αναπηρία θα καλύπτονται πλήρως. Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα Erasmus (EILCs) Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τη διοργάνωση εντατικών γλωσσικών μαθημάτων Erasmus 2011 και η σχετική αίτηση έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΙΚΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: erasmus/eilc.html Μεμονωμένοι Δικαιούχοι Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP) Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/ (ΦΕΚ 272Β/ ) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα φοίτησης του φοιτητή αντίστοιχα. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP) Υπήκοοι άλλων χωρών εργαζόμενοι στην Ελλάδα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα όπου εργάζεται το μέλος του προσωπικού αντίστοιχα. Ενδιαφερόμενοι φοιτητές διδακτικό και άλλο προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης πρέπει να επικοινωνούν με το Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων/Erasmus του Ιδρύματός τους, προκειμένου να ενημερωθούν για: Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2011/12 Κριτήρια επιλεξιμότητας που τίθενται από το πρόγραμμα και ειδικότερα κριτήρια επιλογής που τίθενται από το Ίδρυμα Διαδικασία-Αιτήσεις-Απαιτούμενα δικαιολογητικά Ύψος της ατομικής επιχορήγησης Δικαιώματα Υποχρεώσεις Υπογραμμίζεται ότι η Εθνική μονάδα έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει, να καταργήσει, να αλλάξει ή να συμπληρώσει οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης ή το περιεχόμενο των αιτήσεων σε περίπτωση που λάβει νέες οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 18

19 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ AT- Österreich 449 BE - Belgique België 416 Belgien BG- Balgarija 300 CH- Schweiz Suisse Svizzera 537 svizzra CY- Κύπρος 371 CZ- Česká republika 408 DE- Deutschland 412 DK - Danmark 579 EE - Eesti 354 ES- España 424 FI- Suomi- Finland 499 FR- France 482 GB- Great Britain 524 GR- Ελλάς 395 HR- Hrvatska- Croatia 387 HU - Magyarország 391 IE - Eire / Ireland 508 IS - Island 404 IT- Italia 466 LI- Liechtenstein 537 LT- Lietuva 316 LU- Luxembourg 416 LV- Latvija 354 MT Malta 354 NL - Nederland 454 NO - Norge 591 PL- Polska 391 PT - Portugal 383 RO - Romania 312 SE - Sverige 478 SI Slovenia 374 SK - Slovenská republika 362 TR- Türkiye

20 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ AT- Österreich 587 BE - Belgique België 544 Belgien BG- Balgarija 381 CH- Schweiz Suisse Svizzera 619 svizzra CY- Κύπρος 485 CZ- Česká republika 533 DE- Deutschland 539 DK - Danmark 757 EE - Eesti 462 ES- España 555 FI- Suomi- Finland 653 FR- France 631 GB- Great Britain 685 GR- Ελλάς 517 HR- Hrvatska- Croatia 446 HU - Magyarország 512 IE - Eire / Ireland 664 IS - Island 528 IT- Italia 609 LI- Liechtenstein 702 LT- Lietuva 413 LU- Luxembourg 544 LV- Latvija 462 MT Malta 462 NL - Nederland 593 NO - Norge 773 PL- Polska 512 PT - Portugal 501 RO - Romania 408 SE - Sverige 626 SI Slovenia 490 SK - Slovenská republika 473 TR- Türkiye

21 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1 Εβδομάδα 2 Εβδομάδες Επιπλέον Ποσό ανά εβδομάδα πλέον των 2 εβδομάδων AT- Österreich BE - Belgique België Belgien BG- Balgarija CH- Schweiz Suisse Svizzera svizzra CY- Κύπρος CZ- Česká republika DE- Deutschland DK - Danmark EE - Eesti ES- España FI- Suomi- Finland FR- France GB- Great Britain GR- Ελλάς HR- Hrvatska- Croatia HU - Magyarország IE - Eire / Ireland IS - Island IT- Italia LI- Liechtenstein LT- Lietuva LU- Luxembourg LV- Latvija MT Malta NL - Nederland NO - Norge PL- Polska PT - Portugal RO - Romania SE - Sverige SI Slovenia SK - Slovenská republika TR- Türkiye

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 22

23 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΜΕ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ AT- Österreich 691 BE - Belgique België 640 Belgien BG- Balgarija 448 CH- Schweiz Suisse Svizzera 826 svizzra CY- Κύπρος 570 CZ- Česká republika 627 DE- Deutschland 634 DK - Danmark 890 EE - Eesti 544 ES- España 653 FI- Suomi- Finland 768 FR- France 742 GB- Great Britain 806 GR- Ελλάς 608 HR- Hrvatska- Croatia 595 HU - Magyarország 602 IE - Eire / Ireland 781 IS - Island 621 IT- Italia 717 LI- Liechtenstein 826 LT- Lietuva 486 LU- Luxembourg 640 LV- Latvija 544 MT Malta 544 NL - Nederland 698 NO - Norge 909 PL- Polska 602 PT - Portugal 589 RO - Romania 480 SE - Sverige 736 SI Slovenia 576 SK - Slovenská republika 557 TR- Türkiye

24 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1 Εβδομάδα 2 Εβδομάδες Επιπλέον Ποσό ανά εβδομάδα πλέον των 2 εβδομάδων AT- Österreich , BE - Belgique België Belgien , BG- Balgarija , CH- Schweiz Suisse Svizzera svizzra , CY- Κύπρος , CZ- Česká republika , DE- Deutschland , DK - Danmark , EE - Eesti , ES- España , FI- Suomi- Finland , FR- France , GB- Great Britain , GR- Ελλάς , HR- Hrvatska Croatia 160 1, HU - Magyarország , IE - Eire / Ireland , IS - Island , IT- Italia , LI- Liechtenstein , LT- Lietuva , LU- Luxembourg , LV- Latvija , MT Malta , NL - Nederland , NO - Norge , PL- Polska , PT - Portugal , RO - Romania , SE - Sverige , SI Slovenia , SK - Slovenská republika 150 1, TR- Türkiye ,

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ TOMEAKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ TOMEAKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 55 συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 Oι θέσεις που υπάρχουν για μετακίνηση φοιτητών του Τμήματός μας σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας 2009 1 LEONARDO DA VINCI Το Πρόγραμμα Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+ Μαθησιακής Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές (σε ΑΕΙ της Ευρώπης)

Διαβάστε περισσότερα

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Τα Τμήματα της Νοσηλευτικής Α και Β ήταν από τα πρώτα Τμήματα της ΣΕΥΠ και γενικά του ΤΕΙ Αθήνας, που συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Erasmus

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Erasmus Παράρτημα VI Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Draft Οδηγός του Τομεακού προγράμματος Erasmus για τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Έτος Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ- L.L.P. ERASMUS - ΣΠΟΥΔΕΣ Ακαδημαϊκό έτος : 2013-2014 ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ- L.L.P. ERASMUS - ΣΠΟΥΔΕΣ Ακαδημαϊκό έτος : 2013-2014 ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Παράρτημα V.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποια τα οφέλη για τις επιχειρήσεις;

Ποια τα οφέλη για τις επιχειρήσεις; ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τοµεακό πρόγραµµα Erasmus H ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS Νέα προσόντα στον χώρο εργασίας ΕΙΕ, Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012 Ελίνα Μαυρογιώργου, IKY-Ελληνική Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 13 : ERA-Cer - p. 1

Fiche N /File Nr 13 : ERA-Cer - p. 1 Πρόγραµµα Υπο-πρόγραµµα Κατηγορία ράσης ράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ERASMUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Πανεπιστηµιακός Χάρτης ERASMUS Ο Πανεπιστηµιακός Χάρτης Erasmus (EUC) παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΛΑΡΗ-ΣΦΗΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΑΣΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET Ονομάζεται μια ομάδα παγκόσμιων πόρων πληροφοριών. Αυτοί οι πόροι έχουν τόσο μεγάλο εύρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ό ς ε ξ ε ρ χ ό μ ε ν ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν E r a s m u s + γ ι α σ π ο υ δ έ ς

Ο δ η γ ό ς ε ξ ε ρ χ ό μ ε ν ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν E r a s m u s + γ ι α σ π ο υ δ έ ς Ο δ η γ ό ς ε ξ ε ρ χ ό μ ε ν ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν E r a s m u s + γ ι α σ π ο υ δ έ ς Α κ α δ η μ α ϊ κ ό έ τ ο ς 2015-2 0 1 6 Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες, Συγχαρητήρια για την επιλογή σας ως

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη

EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη Ευρυδίκη Το δίκτυο πληροφοριών για την εκπαίδευση στην Ευρώπη Το παρόν έγγραφο εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ή

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Erasmus + ; Οι ευκαιρίες για τους φοιτητές. Τι, Γιατί, Πώς, Πού;

Γιατί Erasmus + ; Οι ευκαιρίες για τους φοιτητές. Τι, Γιατί, Πώς, Πού; Γιατί Erasmus + ; Οι ευκαιρίες για τους φοιτητές Τι, Γιατί, Πώς, Πού; Erasmus+ Γνωρίστε τους Ερασμίτες http://ec.europa.eu/education/gallery/video_e n.htm#meet-the-erasmussens_el Erasmus+ Γνωρίστε το χωριό

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις για την πρακτική άσκηση ERASMUS για ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

Συχνές ερωτήσεις για την πρακτική άσκηση ERASMUS για ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Συχνές ερωτήσεις για την πρακτική άσκηση ERASMUS για ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης 1.Είναι τα πανεπιστημιακά εργαστήρια επιλέξιμοι οργανισμοί για πρακτική άσκηση ERASMUS; Ναι, τα πανεπιστημιακά εργαστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-13 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 01/01/13-30/09/13)

ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-13 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 01/01/13-30/09/13) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS (i) Κινητικότητα για σπουδές (ii) Κινητικότητα για πρακτική άσκηση ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-13 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 01/01/13-30/09/13)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2013-14

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2013-14 Διεθνών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS (i) Κινητικότητα για σπουδές (ii) Κινητικότητα για πρακτική άσκηση ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2013-14 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 28 χώρες - 504 εκατομμύρια κάτοικοι Κράτη Μέλη της ΕΕ 28 Υποψήφιες για Ένταξη Χώρες Τουρκία (2005) πγδμ (2009) Ισλανδία (2010)

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. ΤΕΙ Μεσολογγίου. Οδηγός Ενημέρωσης

Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. ΤΕΙ Μεσολογγίου. Οδηγός Ενημέρωσης Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΕΙ Μεσολογγίου Οδηγός Ενημέρωσης ERASMUS LEONARDO DA VINCI - GRUNDTVIG Eυρωπαϊκά Προγράμματα «Δια Βίου Μάθηση» Lifelong

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στο νέο Πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 Η Ελληνική Εμπειρία στην Ευρώπη Προτάσεις του 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS Α) Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα Εάν κάποια φοιτήτρια / κάποιος φοιτητής δεν πληρεί τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας που πιθανό να παραχωρηθούν σε μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ 2012-2013 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜHΜΑΤΑ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 28 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου)

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Αγαπητοί προς αποφοίτηση φοιτητές, Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, και κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ ERASMUS ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (να αναφέρεται σε κάθε σχετική αλληλογραφία)

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ ERASMUS ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (να αναφέρεται σε κάθε σχετική αλληλογραφία) Παράρτημα V1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ERASMUS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία: Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό;

Επικοινωνία: Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό; Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό; Να πραγματοποιήσεις μέρος των σπουδών σου σε ένα ξένο Πανεπιστήμιο με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση; Να κάνεις νέους φίλους; Να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ Σελίδα 1 από 5 Π Ρ Ω Τ Ο ( 1 ο ) Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν Π Ρ Ο Σ Α Λ Λ Ο Α Π Ο Υ Σ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Smart connections. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1

Smart connections. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 GR Smart connections. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 Πίνακας περιεχομένων 4 Επισκόπηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών Μονοφασικοί αντιστροφείς 5 Αντιστροφέας PIKO 3.0 5 Αντιστροφέας

Διαβάστε περισσότερα

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό ς Ο δ η γ ό ς ε ξ ε ρ χ ό μ ε ν ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν E R A S M U S γ ι α σ π ο υ δ έ ς

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό ς Ο δ η γ ό ς ε ξ ε ρ χ ό μ ε ν ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν E R A S M U S γ ι α σ π ο υ δ έ ς Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ) Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό ς Ο δ η γ ό ς ε ξ ε ρ χ ό μ ε ν ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν E R A S M U S γ ι α σ π ο υ δ έ ς Α κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ www.mathiteia4u.gov.gr 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί κλειδιά της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη

Αριθµοί κλειδιά της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού Αριθµοί κλειδιά της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Έκδοση 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή EURYDICE eurostat Αριθμοί κλειδιά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Μαρούσι, 05-04-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό Πρόσκληση για αίτηση συμμετοχήςστο Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 EL CONSILIUM Σένγκεν Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Εσωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή Σπανού. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Πρόγραμμα. Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή Σπανού. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Oι Νέες Διαδρομές στην Ελληνική Γλώσσα- elearning.greek-language.gr Πρόγραμμα Διαδρομές στη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

03 / 2013. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

03 / 2013. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 03 / 2013 GR Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Πίνακας περιεχομένων 4 Επισκόπηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών Μονοφασικοί αντιστροφείς 5 Αντιστροφέας PIKO 3.0 5 Αντιστροφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 Το Ίδρυμα προκηρύσσει το 15o πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για τις Επιστήμες, με ημερομηνία έναρξης την 8 η Δεκεμβρίου 2013. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Γενικών Οδηγιών για το έργο Εκπαίδευση φοιτητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Έγγραφο Γενικών Οδηγιών για το έργο Εκπαίδευση φοιτητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Έγγραφο Γενικών Οδηγιών για το έργο Εκπαίδευση φοιτητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Προσοχή: τo αρχείo μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ ERASMUS ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (να αναφέρεται σε κάθε σχετική αλληλογραφία)

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ ERASMUS ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (να αναφέρεται σε κάθε σχετική αλληλογραφία) Παράρτημα V.1.α.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ ERASMUS ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (να αναφέρεται σε κάθε σχετική αλληλογραφία)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ «We Μean Business» Τοµεακό Πρόγραµµα «Leonardo da Vinci» Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012 Αλεξάνδρα Μπάκα, ΙΚΥ-Ελληνική Εθνική Μονάδα Προγράµµατος «ια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IVC

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IVC ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IVC Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία αποτελεί τον 3 ο Στόχο της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΑΡΘΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη, 26/9/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα