ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI"

Transcript

1 Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση είναι το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο αποσκοπεί στο να συμβάλλει μέσω της δια βίου μάθησης στην ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μιας κοινωνίας προηγμένης γνώσης, με αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, περισσότερες και καλύτερες δουλειές και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Ειδικότερα, στοχεύει στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας μεταξύ των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων και συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης εντός της Ε.Ε. ώστε να αποτελέσουν παγκόσμιο σημείο ποιοτικής αναφοράς. Το πρόγραμμα θεσπίστηκε με την υπ αρ. 1720/2006/ΕΚ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την περίοδο από 1/1/2007 έως 31/12/20013: Η δομή του Προγράμματος Δια βίου Μάθηση συνίσταται σε: τέσσερα τομεακά προγράμματα: Erasmus για την ανώτατη εκπαίδευση, Comenius για τη σχολική εκπαίδευση, Grundtvig για την εκπαίδευση ενηλίκων και Leonardo da Vinci για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ένα Εγκάρσιο Πρόγραμμα (Transversal Programmme) με αντικείμενο την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων και ανωτέρων στελεχών της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα σε τομείς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και γενικής ή τεχνικής / επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης

2 (Επισκέψεις Μελέτης), την ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τη διάχυση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων. Το Πρόγραμμα Jean Monnet για την υποστήριξη της διδασκαλίας, της έρευνας και του προβληματισμού σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών θεσμών και ενώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιοποιήσει την ετήσια Γενική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το έτος 2009, Μέρος Ι: Στρατηγικές Προτεραιότητες, όπου περιγράφονται οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες για κάθε τομεακό πρόγραμμα και δράση καθώς και τον Οδηγό προς τους Αιτούντες, Μέρος Ι: Γενικές Διατάξεις, Μέρος ΙΙ: Τομεακά προγράμματα και Δράσεις και Μέρος ΙΙΙ: Επεξηγήσεις, όπου καταγράφονται οι στόχοι, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επιλογής και χρηματοδότησης, οι προτεραιότητες καθώς και τα κριτήρια και οι κανόνες επιλεξιμότητας (δηλ. κριτήρια και κανόνες που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να μπορεί να χρηματοδοτηθεί μια πρόταση / δραστηριότητα) καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης όλων των δράσεων του προγράμματος. Οι δράσεις του προγράμματος διακρίνονται σε κεντρικές (για την υποβολή αιτήσεων και τη διαδικασία επιλογής και χρηματοδότησης υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και αποκεντρωμένες (για την υποβολή αιτήσεων και τη διαδικασία επιλογής και χρηματοδότησης υπεύθυνες είναι οι ανά χώρα Εθνικές Μονάδες ). Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν: τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, οι 3 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), η Τουρκία, και οι Υπερπόντιες Χώρες και Επικράτειες, οι οποίες καθορίζονται στην υπ αρ. 2001/822/EC Απόφαση του Συμβουλίου. Με την παρούσα Πρόσκληση, το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση και συμπληρωματικά με την ανωτέρω Γενική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το έτος 2009, καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο των αποκεντρωμένων δράσεων του τομεακού προγράμματος Leonardo da Vinci, ήτοι για τις δράσεις Κινητικότητα (Mobility), Εταιρικές Σχέσεις (Partnerships) και Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας (Multilateral Projects Transfer of Innovation). 2

3 Επισημαίνεται ότι φυσικά πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης λήψης κοινοτικής επιχορήγησης (πρότασης) σε καμιά από τις αποκεντρωμένες δράσεις του προγράμματος Leonardo da Vinci. Oι αιτούντες οργανισμοί, οι οποίοι πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα, πριν υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την προαναφερόμενη Γενική πρόσκληση, τον οδηγό για τους αιτούντες και την παρούσα Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Οι καταληκτικές ημερομηνίες για τις τρεις αποκεντρωμένες δράσεις του προγράμματος LdV είναι οι ακόλουθες: - Κινητικότητα: Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου Εταιρικές Σχέσεις: Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας: Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2009 Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, όπως περιγράφονται, μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα, όπου απαιτούνται, θα πρέπει να υποβληθούν στην Εθνική Μονάδα Ι.Κ.Υ. (Διονυσίου Αρεοπαγίτου & Μακρή 1, Αθήνα) σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονική μορφή (σε CD-ROM), με εξαίρεση τη δράση Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας, στο πλαίσιο της οποίας η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους φορείς on-line (e-forms) και σε έντυπη μορφή. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται στο σωστό έντυπο ή δεν είναι κατάλληλα υπογεγραμμένες ή δεν φέρουν σφραγίδα ή δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα ή υποβληθούν εκπρόθεσμα ή δεν πληρούν κάποιο άλλο κριτήριο επιλεξιμότητας που περιγράφεται παρακάτω ανά δράση, δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής. Επίσης, συμπληρωματικά έγγραφα που θα υποβληθούν μετά την καταληκτική προθεσμία δεν θα ληφθούν υπόψη. 3

4 Τομεακό Πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI 1. ΔΡΑΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1.1. Κινητικότητα ατόμων σε Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (IVT-Initial Vocational Training) Η δράση υποστηρίζει την επαγγελματική κατάρτιση, μέσω σχεδίων διακρατικής κινητικότητας, ατόμων που διανύουν περίοδο αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι γενικοί στόχοι αυτής της κατηγορίας κινητικότητας είναι οι ακόλουθοι: - Υποστήριξη των καταρτιζομένων σε δραστηριότητες κατάρτισης και επιμόρφωσης για την απόκτηση και την αξιοποίηση της γνώσης, των ικανοτήτων και των προσόντων με στόχο τη διευκόλυνση της προσωπικής ανάπτυξης και της ικανότητας απασχόλησης. - Ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων σε καθεστώς άσκησης. Μία περίοδος πρακτικής άσκησης για την αρχική επαγγελματική κατάρτιση ατόμων συνίσταται σε μια περίοδο επαγγελματικής κατάρτισης ή/και εμπειρίας που διανύει ο καταρτιζόμενος σε μια επιχείρηση ή σε ένα Ίδρυμα κατάρτισης σε άλλη χώρα. Σε περίπτωση που η περίοδος πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται σε ίδρυμα κατάρτισης, πρέπει να καθορίζεται με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο στην υποβληθείσα πρόταση, η σύνδεση με την πρακτική εμπειρία και τις ανάγκες κατάρτισης των καταρτιζομένων. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν την επιχορήγησή τους στο πλαίσιο ενός σχεδίου κινητικότητας που έχει οργανωθεί από έναν συντονιστικό οργανισμό. Στο πλαίσιο του σχεδίου, θα υπάρχει συνεργασία μεταξύ του ιδρύματος αποστολής και του οργανισμού υποδοχής, όπως ιδρύματα κατάρτισης, ή επιχειρήσεις ή λοιποί φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET). Η εταιρική σχέση των σχεδίων κινητικότητας πρέπει να αποτελείται κατ ελάχιστον από φορείς από 2 χώρες, συμπεριλαμβανομένου, της χώρας του αιτούντος οργανισμού και η μία εξ αυτών να είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάρκεια της περιόδου κατάρτισης της παρούσας κατηγορίας σχεδίων κινητικότητας είναι από δύο (2) έως τριάντα εννιά (39) εβδομάδες. 4

5 1.2. Κινητικότητα ατόμων σε συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (PLM- People in Labour Market) Η δράση Κινητικότητα για Άτομα στην Αγορά Εργασίας (Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση) του τομεακού προγράμματος Leonardo da Vinci αποσκοπεί στην υποστήριξη της διακρατικής κινητικότητας των εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων ή των ανέργων (συμπεριλαμβανομένων των αποφοίτων) που πραγματοποιούν περίοδο κατάρτισης στο εξωτερικό στο πλαίσιο ενός προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης. Οι γενικοί στόχοι αυτής της δράσης κινητικότητας στο πλαίσιο του τομεακού προγράμματος Leonardo da Vinci είναι οι εξής: - Η Υποστήριξη των συμμετεχόντων/καταρτιζομένων σε δραστηριότητες κατάρτισης και επανακατάρτισης για την απόκτηση και την αξιοποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των προσόντων, με στόχο τη διευκόλυνση της προσωπικής ανάπτυξης, της απασχολησιμότητας και της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας. - Η Ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της κινητικότητας για τα άτομα και η διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζόμενων καταρτιζομένων. Η περίοδος κατάρτισης(πρακτικής άσκησης) συνίσταται σε μια περίοδο επαγγελματικής κατάρτισης ή/ και εργασιακής εμπειρίας που διανύει ο κάθε συμμετέχων/καταρτιζόμενος σε άλλη συμμετέχουσα χώρα. Στην περίπτωση που η περίοδος κατάρτισης(πρακτικής άσκησης) πραγματοποιείται σε ίδρυμα κατάρτισης, πρέπει να καθορίζεται σαφώς η σύνδεση με την πρακτική εμπειρία και τις ανάγκες κατάρτισης του συμμετέχοντος/καταρτιζόμενου. Η εταιρική σχέση των σχεδίων κινητικότητας πρέπει να αποτελείται κατ ελάχιστον από φορείς από 2 χώρες, συμπεριλαμβανομένου, της χώρας του αιτούντος οργανισμού και η μία εξ αυτών να είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάρκεια της περιόδου κατάρτισης της παρούσας κατηγορίας σχεδίων κινητικότητας είναι από δύο (2) έως είκοσι έξι (26) εβδομάδες. 5

6 1.3. Κινητικότητα για επαγγελματίες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VETPRO-VET Professionals) Η δράση Κινητικότητα για Επαγγελματίες στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (VΕTPRO) του τομεακού προγράμματος Leonardo da Vinci αποσκοπεί στην υποστήριξη της διακρατικής κινητικότητας επαγγελματιών της επαγγελματικής κατάρτισης ή/και της διαχείρισης/ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων. Οι γενικοί στόχοι αυτής της δράσης κινητικότητας στο πλαίσιο του τομεακού προγράμματος Leonardo da Vinci είναι οι εξής: Η υποστήριξη των συμμετεχόντων/καταρτιζομένων σε δραστηριότητες κατάρτισης και επανακατάρτισης για την απόκτηση και την αξιοποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των προσόντων, με στόχο τη διευκόλυνση της προσωπικής ανάπτυξης, της απασχολησιμότητας και της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας. Η υποστήριξη βελτιώσεων της ποιότητας και της καινοτομίας συστημάτων, ιδρυμάτων και πρακτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Θα δοθεί συγκεκριμένη προτεραιότητα: στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών και των εποπτών πρακτικής άσκησης της Ε.Ε.Κ. και στη συνεργασία με μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Ένα σχέδιο Κινητικότητας για Επαγγελματίες στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση επικεντρώνεται στη μεταφορά, βελτίωση και επικαιροποίηση των ικανοτήτων ή/ και των καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης. Οι εκπαιδευτές, εκπαιδευτικοί ή άλλα πρόσωπα υπεύθυνα για ζητήματα της επαγγελματικής κατάρτισης θα ανταλλάξουν εμπειρίες με τους ομολόγους τους από άλλες χώρες με σκοπό την αμοιβαία μάθηση. Μπορεί επίσης να καλύπτει την εκμάθηση επαγγελματικής ορολογίας των επαγγελματιών της Ε.Ε.Κ. (VOLL). Η εταιρική σχέση των σχεδίων κινητικότητας πρέπει να αποτελείται κατ ελάχιστον από φορείς από 2 χώρες, συμπεριλαμβανομένου, της χώρας του αιτούντος οργανισμού και η μία εξ αυτών να είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάρκεια της περιόδου κατάρτισης της παρούσας κατηγορίας σχεδίων κινητικότητας είναι από μία (1) έως έξι (6) εβδομάδες. 6

7 1.4. Κοινοτική επιχορήγηση και κριτήρια επιλεξιμότητας για τη δράση της Κινητικότητας Η κοινοτική επιχορήγηση καλύπτει τις εξής δαπάνες (ανάλογα με το διαθέσιμο προϋπολογισμό και σύμφωνα με τους κανόνες επιχορήγησης όπως περιγράφονται στο σχετικό έντυπο αίτησης και στον Οδηγό προς τους Αιτούντες για το έτος 2009 Μέρος Ι: Γενικές Διατάξεις Ι, Ενότητα 4: Χρηματοτοoικονομικές Διατάξεις 4.Α-4D): Δαπάνες διαβίωσης (subsistence costs), ανά χώρα προορισμού και ανάλογα με τη διάρκεια της κινητικότητας. Το ποσό της κοινοτικής επιχορήγησης που καλύπτει δαπάνες διαβίωσης είναι κατ αποκοπή ποσό, το οποίο υπολογίζεται σε εβδομαδιαίες τιμές, όπως αυτές διαμορφώνονται από την Εθνική Μονάδα ανά χώρα προορισμού και αποτυπώνονται στον Πίνακα 1. Οι δαπάνες διαβίωσης καλύπτουν το κόστος διαμονής των καταρτιζομένων και, όπου ισχύει, των συνοδών τους, το κόστος διατροφής και το κόστος των εσωτερικών μετακινήσεων στη χώρα προορισμού. Για τα σχέδια κινητικότητας με διάρκεια από 13 εβδομάδες και άνω το υπολογισθέν ποσό της διαβίωσης συμπεριλαμβάνει και τις δαπάνες ταξιδιού. Σημειώνεται ότι μία εβδομάδα ισούται με περίοδο κινητικότητας επτά συναπτών εργασίμων ημερών, συμπεριλαμβανομένου των ημερών αναχώρησης και επιστροφής. Δαπάνες ταξιδιού (travel costs), για εισιτήρια οικονομικής θέσης έως και 100%, συμπεριλαμβανομένου των δαπανών για απόκτηση βίζας, σε περίπτωση που απαιτείται. Οποιεσδήποτε λοιπές δαπάνες σχετίζονται με το ταξίδι θεωρούνται μη επιλέξιμες. Δαπάνες οργάνωσης της κινητικότητας, που αφορούν τις δαπάνες ασφάλισης των καταρτιζομένων, λειτουργικά έξοδα του φορέα αποστολής, και λοιπά έξοδα που σχετίζονται με την οργάνωση του σχεδίου κινητικότητας. Ειδικότερα, τα επιλέξιμα ποσά ορίζονται κατ ανώτατο όριο ακολούθως: Κλίμακα 1 (1ο έως 25 ο συμμετέχοντα) Κλίμακα 2 (26ο έως 40 ο συμμετέχοντα) 273 /συμμετέχοντα 220 /συμμετέχοντα Δαπάνες προετοιμασίας των καταρτιζομένων, που αφορούν στη γλωσσική και πολιτισμική προετοιμασία των καταρτιζομένων με μέγιστη κοινοτική επιχορήγηση ανά συμμετέχοντα το ποσό των 350 ανά δικαιούχο. Επισημαίνεται ότι βάσει του αποτελέσματος αξιολόγησης και του διαθέσιμου προϋπολογισμού συνολικά για τη δράση της κινητικότητας, η ΕΜ χρηματοδοτεί αρχικά τα σχέδια που σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά κριτήρια αξιολόγησης, τις ευρωπαϊκές και εθνικές προτεραιότητες θα συγκεντρώσουν βαθμολογία άνω του 70. Σε περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός δεν επαρκεί για να χρηματοδοτήσει τα σχέδια με βαθμολογία άνω του 70, η ΕΜ θα προβεί σε περικοπές 7

8 των αιτούμενων προϋπολογισμών, πάντα σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αυτές οι μειώσεις γίνονται με: - έγκριση ενός μόνο συνοδού που θα λειτουργεί ως μέντορας, συντονιστής και καθοδηγητής της ομάδας των καταρτιζομένων, - μείωση του αριθμού των καταρτιζομένων ανά ροή με μέγιστο αριθμό τα 20 άτομα, προκειμένου να συγκροτούν μια ευέλικτη ομάδα καταρτιζομένων, - ορισμός μέγιστου αριθμού συμμετεχόντων συνολικά ανά υποβαλλόμενο σχέδιο/πρόταση τα 40 άτομα, ανεξαρτήτως αριθμού και μεγέθους ροών. Βάσει του οριζοντίου ελέγχου που διεξάγει η ΕΜ στις λίστες των καταρτιζομένων, όπως αυτές υποβάλλονται από τους εγκεκριμένους δικαιούχους φορείς, θα επιτρέπεται η συμμετοχή ενός καταρτιζομένου μία φορά ανά τύπο κινητικότητας IVT, PLM και VETPRO ανάλογα με το προφίλ του και τις ανάγκες επαγγελματικής κατάρτισης που επιθυμεί να καλύψει. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η συμμετοχή του ίδιου καταρτιζομένου σε περισσότερα του ενός προγράμματα κινητικότητας PLM, εφόσον τεκμηριώνεται αλλαγή της επαγγελματικής του θέσης και εξειδίκευσης. Επιπρόσθετα, κάθε φορέας θα έχει δικαίωμα να υποβάλλει κατ ανώτατο όριο τρεις προτάσεις κινητικότητας, οι οποίες θα περιγράφουν διαφορετικά προγράμματα κατάρτισης. Σε περίπτωση που ένας φορέας υποβάλλει περισσότερες των τριών προτάσεων θα αποκλείονται όλες από τη διαδικασία της αξιολόγησης. 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Δράση Κινητικότητα - Ανώτατα εθνικά ποσά για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης ανά χώρα υποδοχής και με βάση τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης Εκτός των δαπανών ταξιδιού και βίζας Συμπεριλαμβάνει δαπάνες ταξιδίου και βίζας Χώρα Επιπλέον ποσό ανά εβδομάδα Επιπλέον ποσό ανά εβδομάδα Μία εβδομάδα (από 3 η εβδομάδα 12 η Συνολικό ποσό για 13 πλήρεις (από 14 η εβδομάδα 45 η Δύο εβδομάδες εβδομάδα)* εβδομάδες** εβδομάδα)* BE Βέλγιο ,6 156,8 3603,2 156,8 BG Βουλγαρία ,4 97,6 2236,8 97,6 CZ Δημοκρατία της Τσεχίας , ,4 DK Δανία ,6 216,8 4979,2 216,8 DE Γερμανία ,6 156,8 3603,2 156,8 EE Εσθονία , ,2 EL Ελλάδα ,6 149,6 3435,2 149,6 ES Ισπανία ,6 156,8 3603,2 156,8 FR Γαλλία ,2 187,2 4294,4 187,2 IE Ιρλανδία , ,4 IT Ιταλία ,2 179,2 4118,4 179,2 CY Κύπρος ,8 142,4 3265,6 142,4 LV Λετονία , ,4 120 LT Λιθουανία , ,4 120 LU Λουξεμβούργο ,6 156,8 3603,2 156,8 HU Ουγγαρία , ,4 120 MT Μάλτα ,8 142,4 3265,6 142,4 NL Ολλανδία , ,8 172 AT Αυστρία ,4 164,8 3780,8 164,8 PL Πολωνία , ,4 120 PT Πορτογαλία ,8 142,4 3265,6 142,4 RO Ρουμανία ,4 104,8 2404,8 104,8 SI Σλοβενία , ,4 SK Σλοβακία , ,4 FI Φιλανδία ,2 179,2 4118,4 179,2 SE Σουηδία ,2 179,2 4118,4 179,2 GB Ηνωμένο Βασίλειο ,6 216,8 4979,2 216,8 IS Ισλανδία ,2 179,2 4118,4 179,2 LI Λιχτενστάιν ,2 187,2 4294,4 187,2 NO Νορβηγία ,6 216,8 4979,2 216,8 TR Τουρκία , ,4 120 * Για τις εβδομάδες 3-12 και 14-45, επιπλέον πλήρεις εβδομάδες υπολογίζονται βάσει των ποσών που αναγράφονται στις στήλες «Επιπλέον ποσό για εβδομάδες 3-12 και 14-45». ** Περιλαμβάνεται ειδικό ποσό που καλύπτει δαπάνες ταξιδίου και όπως αυτά περιλαμβάνονται από την 13 η εβδομάδα και μετά. Η Μέθοδος υπολογισμού μιας «ημιτελούς» εβδομάδας είναι ο αριθμός των επιπλέον ημερών επί το 1/7 του ποσού που περιλαμβάνεται στις στήλες «Επιπλέον ποσό ανά εβδομάδα» για τις εβδομάδες 3-12 και Εξαίρεση αποτελεί η δεύτερη ημιτελής εβδομάδα για την οποία η βάση του υπολογισμού είναι ο αριθμός των επιπλέον ημερών επί το 1/7 της διαφοράς μεταξύ των ποσών για μία εβδομάδα και δύο εβδομάδων. 9

10 Παραδείγματα υπολογισμού της δαπάνης διαβίωσης: -Παρ.1: τοποθέτηση 8 ατόμων για 1 εβδομάδα στην Αυστρία. Η χρηματοδότηση του σχεδίου θα διαμορφωθεί ως εξής: 8 Χ 1.232=9.856 ευρώ (το ποσό αφορά στη διαβίωση των συμμετεχόντων, δεν υπολογίζεται το κόστος ταξιδιού). -Παρ.2: τοποθέτηση 10 ατόμων για 2 εβδομάδες στην Ιταλία. Η χρηματοδότηση του σχεδίου θα διαμορφωθεί ως εξής: 10 Χ 1.835= ευρώ (το ποσό αφορά στη διαβίωση των συμμετεχόντων, δεν υπολογίζεται το κόστος ταξιδιού). -Παρ.3: τοποθέτηση 15 ατόμων για 5 εβδομάδες στην Γαλλία. Η χρηματοδότηση του σχεδίου θα διαμορφωθεί ως εξής: 15 Χ 1.911= και 15Χ187,20Χ3εβδομάδες=8.424 ευρώ. Συνολική χρηματοδότηση: (το ποσό αφορά στη διαβίωση των συμμετεχόντων, δεν υπολογίζεται το κόστος ταξιδιού). -Παρ.4: τοποθέτηση 12 ατόμων για 15 εβδομάδες στην Ισπανία. Η χρηματοδότηση του σχεδίου θα διαμορφωθεί ως εξής: 12 Χ 3.603= ευρώ και 12Χ156,80Χ2εβδομάδες=3.763,20 ευρώ. Συνολική χρηματοδότηση: ,20(το ποσό αφορά στις δαπάνες διαβίωσης ΚΑΙ ταξιδιού). Παράδειγμα υπολογισμού της δαπάνης για την οργάνωση της κινητικότητας: 1 ο παράδειγμα: σύνολο συμμετεχόντων: 23 Κλίμακα 1 (1 έως 25 συμμετέχοντες) 1 Αριθμός συμμετεχόντων Μοναδιαίο κόστος Συνολικό κόστος Κλίμακα ,00 Κλίμακα 2 (26 έως 40 συμμετέχοντες) 2 2 ο παράδειγμα: σύνολο συμμετεχόντων: 35 Κλίμακα 1 (1 έως 25 συμμετέχοντες) Αριθμός συμμετεχόντων Μοναδιαίο κόστος Συνολικό κόστος Κλίμακα ,00 Κλίμακα 2 (26 έως 40 συμμετέχοντες) Κλίμακα ,00 Σύνολο χρηματοδότησης οργάνωσης της κινητικότητας: 9.025, Εθνικές Προτεραιότητες Οι εθνικές προτεραιότητες που θέτει η Εθνική Μονάδα για τη δράση της κινητικότητας είναι οι ακόλουθες: - Σχέδια που υποβάλλονται από νέο-εισερχόμενους φορείς στη δράση της κινητικότητας LdV (επιπλέον 3 βαθμοί), 1 Ανώτατο ποσό: 273 ευρώ /συμμετέχοντα 2 Ανώτατο ποσό: 220 ευρώ/συμμετέχοντα 10

11 - Σχέδια κινητικότητας που περιλαμβάνουν κατάρτιση σε επιχειρήσεις (επιπλέον 2 βαθμοί), - Σχέδια κινητικότητας που υποβάλλονται από μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (επιπλέον 3 βαθμοί), - Σχέδια κινητικότητας που στοχεύουν στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων εργαζομένων χαμηλού επιπέδου ειδίκευσης (επιπλέον 1 βαθμός), - Σχέδια από φορείς που προέρχονται από τις Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας ή τους νομούς με χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στο πρόγραμμα Leonardo Da Vinci (ιδιαίτερη προτεραιοδότηση θα δοθεί στις Περιφέρειες αμιγούς στόχου 1(και ιδιαίτερα Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και στις Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου (Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα) (επιπλέον 1 βαθμός), - Επίσης, προτεραιότητα θα δοθεί στην πιστοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων με την απόκτηση του Europass και στην εφαρμογή των αρχών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF-Εuropean Qualifications Framework) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων ΕΕΚ (ECVET-European Credit Transfer System for VET) (επιπλέον 1 βαθμός). Επιλέξιμοι φορείς να υποβάλουν αίτηση είναι: -Για την κατηγορία της κινητικότητας «Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» Φορείς που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση-κατάρτιση σε επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ιnternational Classification of Education, Επίπεδο 3), όπως Επαγγελματικά Λύκεια, Επαγγελματικές Σχολές-ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ο.Τ.Ε.Κ., σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα, κ.ο.κ. Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης - Για την κατηγορία της κινητικότητας «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση» Οργανισμοί που υλοποιούν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, όπως Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επιχειρήσεις, κλπ. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Για την κατηγορία της κινητικότητας «Επαγγελματίες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» 11

12 Φορείς που διοργανώνουν προγράμματα κινητικότητας για καθηγητές δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης, σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, εργασιακοί σύμβουλοι, στελέχη διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού, κ.ο.κ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Προώθησης της Απασχόλησης, Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Διαδικασία υποβολής αιτήσεων Οι αιτούντες οργανισμοί μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους (έως 3 αιτήσεις συνολικά για όλες τις κατηγορίες κινητικότητας) έως την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2009 προς την Ελληνική Εθνική Μονάδα-Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Μακρή 1 και Διονυσίου Αρεοπαγίτου Αθήνα. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικώς ισχύει η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου. Εκπρόθεσμες αιτήσεις θα αποκλείονται κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας. Παρακαλούνται οι αιτούντες να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα σημεία που αφορούν την υποβολή της αίτησής τους: - Η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (σε CD-ROM). - Η αίτηση είναι συμπληρωμένη στην ολότητά της και δεν είναι χειρόγραφη. - Η ενότητα 2 του εντύπου της αίτησης κινητικότητας πρέπει να φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του φορέα και την πρωτότυπη σφραγίδα αυτού. - Εάν ο αιτών οργανισμός δεν είναι δημόσιος φορέας και η αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνει τα ευρώ, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από ένα αντίγραφο επίσημων οικονομικών καταστάσεων για το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος. - Επιστολές δήλωσης πρόθεσης συνεργασίας (letters of intent), οι οποίες αν και δεν είναι υποχρεωτικό να επισυναφθούν στην αίτηση, ωστόσο, οι αιτήσεις που επισυνάπτουν σχετικές επιστολές θα έχουν προβάδισμα στην αξιολόγηση. 12

13 2. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (PARTNERSHIPS) Οι εταιρικές σχέσεις Leonardo da Vinci είναι μικρής κλίμακας διακρατικές συνεργασίες μεταξύ ιδρυμάτων/οργανισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από τρεις τουλάχιστον χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (κατ ελάχιστον, μία εκ των οποίων πρέπει να είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ένα από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή, ενώ τα υπόλοιπα αποκαλούνται και ενεργούν ως οργανισμοί εταίροι. Οι εταιρικές σχέσεις δύνανται ν αποτελέσουν ένα σημαντικό μέσο για την προώθηση δραστηριοτήτων ομαδικής μάθησης και κατάρτισης ως προς τη χρήση των εργαλείων επαγγελματικής κατάρτισης, που περιγράφονται στη Διακήρυξη του Ελσίνκι, όπως το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (European Qualifications Framework), το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET), κ.οκ. Τα σχέδια εταιρικών σχέσεων προορίζονται να καλύψουν το «κενό» ανάμεσα στα σχέδια κινητικότητας του προγράμματος Leonardo da Vinci και στα σχέδια μεταφοράς καινοτομίας, καθώς επιτρέπουν τη συνεργασία ιδρυμάτων/οργανισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων, λοιπών οικονομικών παραγόντων, κ.α. στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς ν απαιτείται συνεργασία ευρείας κλίμακας με υψηλούς προϋπολογισμούς, όπως είναι η περίπτωση των σχεδίων μεταφοράς καινοτομίας. Οι εταιρικές σχέσεις δύνανται επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη συνέχιση και εξέλιξη εργασιών πάνω σε αποτελέσματα που παρήχθησαν από προηγούμενο σχέδιο ή ν αποτελέσουν το πρώτο βήμα προς ένα σχέδιο κινητικότητας ή μεταφοράς καινοτομίας. Τα σχέδια εταιρικών σχέσεων στοιχειοθετούνται από τοπικές δραστηριότητες (δραστηριότητες, κατάρτισης, εργασία, έρευνα, παραγωγή υλικού επαγγελματικής κατάρτισης, κ.ο.κ.) και δραστηριότητες κινητικότητας για επισκέψεις σε εταιρικά ιδρύματα. Η διάρκεια των σχεδίων είναι υποχρεωτικά 2 έτη. 2.1 Κοινοτική επιχορήγηση και κριτήρια επιλεξιμότητας Η κοινοτική επιχορήγηση αποδίδεται ως ενιαίο ποσό για τη χρηματοδότηση κάθε είδους επιλέξιμης δαπάνης που αφορά στις δραστηριότητες του αιτούντος οργανισμού για την υλοποίηση του σχεδίου. Το ύψος της επιχορήγησης ανά εταιρική σχέση καθορίζεται από την Εθνική Μονάδα κάθε χώρας με βάση τον ελάχιστο αριθμό δραστηριοτήτων διακρατικής κινητικότητας που προτίθεται να πραγματοποιήσει ο αιτών οργανισμός κατά τη διετή διάρκεια του σχεδίου. Η επιχορήγηση θα καλύψει όλες τις δαπάνες που σχετίζονται τις δραστηριότητες της εταιρικής σχέσης, δηλαδή δαπάνες για τοπικές δραστηριότητες, δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες ταξιδιού. 13

14 Η Εθνική Μονάδα ΙΚΥ πρόκειται να κατανείμει τις επιχορηγήσεις ανά τύπο εταιρικής σχέσης, ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Κοινοτική επιχορήγηση ανά αριθμό δραστηριοτήτων κινητικότητας Ελάχιστος αριθμός δραστηριοτήτων διακρατικής κινητικότητας Ύψος επιχορήγησης για διετή εταιρική σχέση σε ευρώ Επιλέξιμοι φορείς να υποβάλλουν αίτηση είναι: Ιδρύματα ή οργανισμοί που παρέχουν δυνατότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στους τομείς που καλύπτονται από το τομεακό πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Ενώσεις και αντιπροσωπίες όσων εμπλέκονται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, Επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι και άλλοι εκπρόσωποι της επαγγελματικής ζωής, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων και άλλων εμπορικών οργανισμών. Φορείς που παρέχουν καθοδήγηση, συμβουλές και υπηρεσίες πληροφόρησης για κάθε πτυχή της δια βίου μάθησης. Φορείς αρμόδιοι για συστήματα και πολιτικές που αφορούν σε οποιοδήποτε κλάδο δια βίου μάθησης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ερευνητικά κέντρα και φορείς σχετικοί με τα θέματα της δια βίου μάθησης. Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, εθελοντικοί φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 14

15 Οι αιτούντες φορείς καλούνται να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας: Κάθε αιτών οργανισμός, είτε έχει ρόλο συντονιστή είτε έχει ρόλο εταίρου, μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση για εταιρική σχέση LdV. Δεν θα επιχορηγείται η συμμετοχή περισσοτέρων των δύο ελληνικών ιδρυμάτων στην ίδια εταιρική σχέση LdV. Φορείς που έχουν χρηματοδοτηθεί κατά το 2008 για σχέδιο εταιρικής σχέσης LdV δεν μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση επιχορήγησης για εταιρική σχέση LdV για το 2009 καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί διοικητικά, επιχειρησιακά και οικονομικά το ήδη υφιστάμενο σχέδιο εταιρικής τους σχέσης LdV. Στην περίπτωση συμπλήρωσης της αίτησης σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, ο αιτών οργανισμός, συντονιστής ή εταίρος υποχρεούται να υποβάλλει ως επισυναπτόμενο της αίτησης, την ενότητα 4 «Υπεύθυνη Δήλωση» στην ελληνική γλώσσα (η οποία βρίσκεται μεταφρασμένη στα ελληνικά στην ιστοσελίδα της ΕΜ), καθώς και τις ενότητες 5.1 έως και 5.11 μεταφρασμένες στα ελληνικά Διαδικασία υποβολής αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν το συμπληρωμένο έντυπο αίτησης για τη σύναψη εταιρικών σχέσεων προς την Εθνική Μονάδα ΙΚΥ, Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Μακρή 1, Αθήνα, ΤΚ 11742) μέχρι την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου Θα γίνουν δεκτές μόνον αιτήσεις που θα υποβληθούν στo συνημμένο έντυπο για Εταιρικές Σχέσεις LEONARDO DA VINCI Οι προτάσεις υποβάλλονται και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής, την ημερομηνία αποστολής. Η αίτηση πρέπει επίσης να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Τα ιδρύματα που έχουν ρόλο Συντονιστή ή ρόλο Εταίρου στην εταιρική σχέση, πρέπει να υποβάλλουν το πρωτότυπο έντυπο της αίτησης πλήρως συμπληρωμένο στη γλώσσα επικοινωνίας της εταιρικής σχέσης, την ενότητα 4 («Υπεύθυνη δήλωση») στα ελληνικά, η οποία θα φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου καθώς και την πρωτότυπη σφραγίδα του αιτούντος ιδρύματος, και μετάφραση των ενοτήτων 5.1. έως και 5.11 («Περιγραφή της προτεινόμενης εταιρικής σχέσης») στα ελληνικά (εάν η γλώσσα επικοινωνίας της εταιρικής σχέσης δεν είναι η ελληνική). Επίσης το κείμενο της αίτησης και η μετάφραση θα πρέπει να αποσταλούν ή να κατατεθούν στο ΙΚΥ σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (σε cd-rom). 15

16 Η Εθνική Μονάδα προκειμένου να αποφασίσει για την επιλεξιμότητα του αιτούντος ιδρύματος / οργανισμού ενδέχεται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών εγγράφων (π.χ. καταστατικό, ενημερωτικό υλικό ή συνοπτική παρουσίαση της δράσης του φορέα) που αποδεικνύουν ότι οι σκοποί και οι δραστηριότητές του εντάσσονται στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στους λειτουργικούς στόχους του Προγράμματος LEONARDO DA VINCI. 16

17 3. ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (MULTILATERAL PROJECTS: TRANSFER OF INNOVATION) Σκοπός των Πολυμερών Σχεδίων «Μεταφορά Καινοτομίας» Leonardo da Vinci είναι η βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας του ευρωπαϊκού συστήματος ΕΕΚ με την υιοθέτηση και ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων ή αποτελεσμάτων από προηγούμενα σχέδια Leonardo da Vinci ή από άλλα καινοτόμα σχέδια σε δημόσια και/ή ιδιωτικά επαγγελματικά συστήματα κατάρτισης και εταιρείες σε εθνικό, τοπικό, περιφερειακό ή τομεακό επίπεδο. Η εταιρική σχέση πρέπει να αποτελείται από τρεις τουλάχιστον χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα για τη Δια Βίου Μάθηση (μια εκ των οποίων πρέπει να είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ένα από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή, ενώ τα υπόλοιπα καλούνται εταιρικά ιδρύματα. Η μέγιστη διάρκεια των σχεδίων είναι δύο έτη Κοινοτική επιχορήγηση Η εγκριθείσα κοινοτική επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του σχεδίου μεταφοράς καινοτομίας και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τις ευρώ κατ έτος και συνολικά τις ευρώ για σχέδια διάρκειας δύο ετών. Επιλέξιμες δαπάνες είναι: Δαπάνες διαβίωσης, τα ανώτατα ποσά των οποίων αποτυπώνονται στον Πίνακα 3, «Δαπάνες διαβίωσης για τα Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας», Δαπάνες ταξιδιού έως 100% βάσει πραγματικού κόστους για εισιτήρια οικονομικής θέσης, Δαπάνες προσωπικού βάσει κλίμακας μοναδιαίου κόστους και ανώτατες ημερήσιες τιμές ανά χώρα εταίρου και βάσει του ρόλου στην ομάδα έργου (π.χ. διευθυντής, ερευνητής/εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής, τεχνικός, διοικητικός), όπως παρατίθενται στον Πίνακα 5, Δαπάνες εξοπλισμού, οι οποίες ανέρχονται έως το 10% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών. Δαπάνες υπεργολαβίας, οι οποίες ανέρχονται έως το 30% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών. Έμμεσες δαπάνες, οι οποίες ανέρχονται έως το 7% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών. Λοιπές δαπάνες. 17

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Χώρα 1 ημέρα 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες Belgique/Belgie BE Βέλγιο Balgarija BG Βουλγαρία Česká republika CZ Δημοκρατία της Τσεχίας Denmark DK Δανία Deutschland DE Γερμανία Eesti EE Εσθονία Ellas EL Ελλάδα España ES Ισπανία France FR Γαλλία Eire IE Ιρλανδία Italia IT Ιταλία Kypros CY Κύπρος Latvija LV Λετονία Lietuva LT Λιθουανία Luxembourg LU Λουξεμβούργο Magyarország HU Ουγγαρία Malta MT Μάλτα Nederland NL Ολλανδία Österreich AT Αυστρία Polska PL Πολωνία Portugal PT Πορτογαλία Romania RO Ρουμανία Slovenia SI Σλοβενία Slovenská SK Σλοβακία republika Suomi/Finland FI Φιλανδία Sverige SE Σουηδία United GB Ηνωμένο Kingdom Βασίλειο Island IS Ισλανδία Liechtenstein LI Λιχτενστάιν Norge NO Νορβηγία Türkiye TR Τουρκία

19 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Χώρα Διευθυντής Ερευνητής Τεχνικοί Διοικητικοί Εκπαιδευτικός Εκπαιδευτής Belgique/Belgie BE Βέλγιο Balgarija BG Βουλγαρία Česká republika CZ Δημοκρατία της Τσεχίας Danemark DK Δανία Deutschland DE Γερμανία Eesti EE Εσθονία Ellas EL Ελλάδα España ES Ισπανία France FR Γαλλία Eire IE Ιρλανδία Italia IT Ιταλία Kypros CY Κύπρος Latvija LV Λετονία Lietuva LT Λιθουανία Luxembourg LU Λουξεμβούργο Magyarország HU Ουγγαρία Malta MT Μάλτα Nederland NL Ολλανδία Österreich AT Αυστρία Polska PL Πολωνία Portugal PT Πορτογαλία Romania RO Ρουμανία Slovenia SI Σλοβενία Slovenská SK Σλοβακία republika Suomi/Finland FI Φιλανδία Sverige SE Σουηδία United Kingdom GB Ηνωμένο Βασίλειο Island IS Ισλανδία Liechtenstein LI Λιχτενστάιν Norge NO Νορβηγία Türkiye TR Τουρκία

20 3.2. Εθνικές προτεραιότητες Ειδική προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια μεταφοράς καινοτομίας, στα οποία η διάχυση και διεθνικότητα των αποτελεσμάτων περιγράφεται με σαφήνεια και διασφαλίζεται η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και η βιωσιμότητα των παραγόμενων προϊόντων απ όλους τους εταίρους. Υπό αυτό το πρίσμα, σχέδια, στα οποία η εταιρική σχέση αποτελείται από διακρατικούς φορείς που προέρχονται από διαφορετικό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον σύμφωνα με τους στόχους και το περιεχόμενο των σχεδίων- όπως επί παραδείγματι επιχειρήσεις, επιμελητήρια, συμβουλευτικοί φορείς, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικές ενώσεις θα τύχουν προτεραιότητας από την ΕΜ. Σε κάθε περίπτωση ευνοούνται σχέδια και αποδίδονται παραπάνω βαθμοί κατά την αξιολόγηση που: - ενισχύουν σε διακρατικό επίπεδο τη συνεργασία επαγγελματιών της κατάρτισης και της αγοράς εργασίας (επιχειρήσεις, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, επαγγελματικές ενώσεις και οργανισμοί), (επιπλέον 1 βαθμός) - προωθούν συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, (επιπλέον 1 βαθμός) - προωθούν τη δημιουργία και θεσμοθέτηση συστημάτων αναγνώρισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, (επιπλέον 1 βαθμός) - αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδιαίτερα του πρωτογενή τομέα, (επιπλέον 2 βαθμοί) - συμβάλλουν στην αντιμετώπιση διαρθρωτικών οικονομικών προβλημάτων, όπως υψηλά ποσοστά ανεργίας, χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης εργατικού δυναμικού, χαμηλά ποσοστά συμμετοχής γυναικών στην αγορά εργασίας, κ.α. (επιπλέον 1 βαθμός) 3.3. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένο το έντυπο αίτησης για τα Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας LEONARDO DA VINCI προς την Εθνική Μονάδα ΙΚΥ, Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Μακρή 1, Αθήνα, ΤΚ 11742) μέχρι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου Η συμπλήρωση των αιτήσεων θα γίνεται με τη χρήση e-form, η οποία θα υποβάλλεται on-line ή θ αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση και σε κάθε περίπτωση, υποχρεωτικά για την αποδοχή της επιλεξιμότητάς της, θα εκτυπώνεται και θα αποστέλλεται και σε έντυπη μορφή με πρωτότυπη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος οργανισμού και θα φέρει την πρωτότυπη σφραγίδα αυτού. Οι αιτήσεις που 20

21 αποστέλλονται σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς, ισχύει επί αποδείξει ως ημερομηνία υποβολής, η ημερομηνία αποστολής. Η ηλεκτρονική αίτηση καθώς και ο Οδηγός συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης θα δημοσιευτούν σύντομα στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας. Η αίτηση πρέπει επίσης να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: («Υπεύθυνη δήλωση») στα ελληνικά, η οποία θα φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου καθώς και την πρωτότυπη σφραγίδα του αιτούντος ιδρύματος, Πρωτότυπες Επιστολές δήλωσης πρόθεσης συνεργασίας (letters of intent) από τους εταίρους του σχεδίου. Η Εθνική Μονάδα προκειμένου να αποφασίσει για την επιλεξιμότητα του αιτούντος ιδρύματος / οργανισμού ενδέχεται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών εγγράφων (π.χ. καταστατικό, ενημερωτικό υλικό ή συνοπτική παρουσίαση της δράσης του φορέα) που αποδεικνύουν ότι οι σκοποί και οι δραστηριότητές του εντάσσονται στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στους λειτουργικούς στόχους του Προγράμματος LEONARDO DA VINCI. Επισημαίνεται ότι τα σχέδια μεταφοράς καινοτομίας LEONARDO DA VINCI υπόκεινται στη διαδικασία επιλογής ΝΑ2 (National Agency Procedure 2), βάσει της οποίας οι αποφάσεις επιλογής λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ οι διαδικασίες αξιολόγησης και σύναψης συμβάσεων αναλαμβάνονται από τις Εθνικές Μονάδες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Εθνική Μονάδα της χώρας του συντονιστή του σχεδίου. Στη συνέχεια, η Εθνική Μονάδα πραγματοποιεί τον πρωτοβάθμιο έλεγχο επιλεξιμότητας και αξιολόγησης των αιτήσεων και υποβάλλει στην Επιτροπή έναν κατάλογο προεπιλογής με τις προτεινόμενες προς έγκριση αιτήσεις. Η Επιτροπή αποφασίζει με βάση τον προτεινόμενο κατάλογο προεπιλογής, και στη συνέχεια Η εθνική Μονάδα κατανέμει το επιλέξιμο ποσό κοινοτικής επιχορήγησης στους επιλεγμένους αιτούντες 3. 3 Βλ. σχετικά Απόφαση 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση (Παράρτημα). 21

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία της Επίσκεψης Μελέτης ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ STUDY VISITS ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στοιχεία της Επίσκεψης Μελέτης ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ STUDY VISITS ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση. Δαπάνες διαβίωσης

Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση. Δαπάνες διαβίωσης Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση Οι οικονομικοί κανόνες που ισχύουν για τα δύο είδη κινητικότητας προσωπικού είναι οι ίδιοι. Η υποτροφία συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ TOMEAKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ TOMEAKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Επισκέψεις Μελέτης 2012

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Επισκέψεις Μελέτης 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ERASMUS

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ERASMUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας 2009 1 LEONARDO DA VINCI Το Πρόγραμμα Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 19/11/2013 Αρ. Πρωτοκ.: 399 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus@teiep.gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012 Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2012 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012 1 ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ TOMEAKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI Leonardo da Vinci National Call for Proposals

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ TOMEAKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI Leonardo da Vinci National Call for Proposals ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS 2011-2012 Αγαπητοί φοιτητές/τριες, από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακοί μεταπτυχιακοί υποψήφιοι διδάκτορες),

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 402 Κτίριο Α, Κωστακιοί, Άρτα Αρ. Πρωτοκ.: 19/11/2013 Τηλ. :

Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 402 Κτίριο Α, Κωστακιοί, Άρτα Αρ. Πρωτοκ.: 19/11/2013 Τηλ. : Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 402 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Αρ. Πρωτοκ.: 19/11/2013 Τηλ. : 26810 50544 e-mail: erasmus@teiep.gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 401 Αρ. Πρωτοκ.: 19/11/2013 Κτίριο Α, Κωστακιοί, Άρτα Τηλ. :

Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 401 Αρ. Πρωτοκ.: 19/11/2013 Κτίριο Α, Κωστακιοί, Άρτα Τηλ. : Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 401 Αρ. Πρωτοκ.: 19/11/2013 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. : 26810 50544 e-mail: erasmus@teiep.gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας

Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013 Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα σε 31 συμμετέχουσες Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1340/2008 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Δ/νση Διεθνών, Δημοσίων Σχέσεων & Δημοσιευμάτων Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS 2013-2014 Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αθήνα, 9/12/2016 Πατούχα Σταυρούλα, Υπεύθυνη Σχεδίων ΚΑ2 Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο κινητικότητας προσωπικού οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων

Σχέδιο κινητικότητας προσωπικού οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων Σχέδιο κινητικότητας προσωπικού οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων Το συγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις εξής δραστηριότητες: Κινητικότητα προσωπικού: ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ APEL - EAC/A03/2014. Xάρτης Κινητικότητας. στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ APEL - EAC/A03/2014. Xάρτης Κινητικότητας. στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ APEL - EAC/A03/2014 Xάρτης Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus+ 2015-2020 Μέρος I 1. Εισαγωγή, Ιστορικό και Στόχοι Η παρούσα πρόσκληση βασίζεται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κινητικότητα προσωπικού: περίοδοι διδασκαλίας: η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 5:Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά WFD2000/60/ΕΚ Εφαρμογή Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ετήσια έκθεση EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΣΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 04/11/2015 Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ

Πάτρα, 04/11/2015 Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ TMHMA ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ -------------------------------------------------------------------- ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πάτρα, 04/11/2015 Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση Κινητικότητας με σκοπό την Επιμόρφωση μέσω του προγράμματος Erasmus+, ακαδ.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση Κινητικότητας με σκοπό την Επιμόρφωση μέσω του προγράμματος Erasmus+, ακαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων Ιωάννινα, 3 Μαρτίου 2017 Αρ. πρωτ. Προς

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική πολιτική και ανταγωνιστικότητα Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Φορολογική πολιτική και ανταγωνιστικότητα Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ «We Μean Business» Τοµεακό Πρόγραµµα «Leonardo da Vinci» Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012 Αλεξάνδρα Μπάκα, ΙΚΥ-Ελληνική Εθνική Μονάδα Προγράµµατος «ια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/10/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 690 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. : 26810 50544 http://erasmus.teiep.gr/ e-mail: erasmus@teiep.gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του ισοδύναμου πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. για την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. για την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες,.3.5 COM(5) 8 final ANNEXES to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ετήσια έκθεση 3 EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του Erasmus για το 2015/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του Erasmus για το 2015/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του για το 01/01 Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «+ / ΚΑ1 01-01», υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης μελών

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), και συγκεκριμένα: τη γεωργική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος IP/10/1454 Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος Η ανία, οι Κάτω Χώρες και η Κύπρος ήταν τα µόνα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του οικονομικά ενεργού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2011

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2011 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2011 LIFELONG LEARNING PROGRAMME LEONARDO DA VINCI

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+ Ευκαιρία Διεθνοποίησης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+ Ευκαιρία Διεθνοποίησης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+ Ευκαιρία Διεθνοποίησης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2016 Φίλιππος Κουμπούνης Υπεύθυνος Διοικητικής & Οικονομικής Διαχείρισης Διεθνούς Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2017-2018 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7.6.2008 C 141/27 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2008 Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος: πολυετή σχέδια συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για Σπουδές Ακαδημαϊκού Έτους ERASMUS +

ERASMUS Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για Σπουδές Ακαδημαϊκού Έτους ERASMUS + ERASMUS + 2017-2018 1 ERASMUS + Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για Σπουδές Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 Πανεπιστημίου Πειραιώς Προθεσμία Υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Δράση: Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση (Staff Training)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Δράση: Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση (Staff Training) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Δράση: Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση (Staff Training) Τι είναι η δράση Erasmus+ Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση Το πρόγραμμα Erasmus+ υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και σημαντικές εθνικές τάσεις

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και σημαντικές εθνικές τάσεις Γενική Διεύθυνση Επικοινωνία Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 27/05/2009 Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα:

Διαβάστε περισσότερα

Κτι ριο Α, Κωστακιοι, Άρτα Ημ/νία: 24/04/2018 Τηλ. : Αρ. Πρωτοκ.: 1780 erasmus.teiep.gr e mail:

Κτι ριο Α, Κωστακιοι, Άρτα Ημ/νία: 24/04/2018 Τηλ. : Αρ. Πρωτοκ.: 1780 erasmus.teiep.gr e mail: Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Κτι ριο Α, Κωστακιοι, 471 50 Άρτα Ημ/νία: 24/04/2018 Τηλ. : 26810 50544 Αρ. Πρωτοκ.: 1780 erasmus.teiep.gr e mail: erasmus@teiep.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Διάσταση της Κινητικότητας Erasmus+

Η Διεθνής Διάσταση της Κινητικότητας Erasmus+ Η Διεθνής Διάσταση της Κινητικότητας Erasmus+ Νέες δυνατότητες & προοπτικές Χίος, 5 Απριλίου 2016 Βάσω Γιαννούλη Συντονίστρια Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης 1 Διεθνής Κινητικότητα (International Credit Mobility)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕυρωπαϊκάΠρογράμματαΔιαΒίου ΜάθησηςκαιΠροσχολικήΕκπαίδευση. Ευσταθία Χριστοπούλου Σχολική Σύμβουλος 40 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

ΕυρωπαϊκάΠρογράμματαΔιαΒίου ΜάθησηςκαιΠροσχολικήΕκπαίδευση. Ευσταθία Χριστοπούλου Σχολική Σύμβουλος 40 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής ΕυρωπαϊκάΠρογράμματαΔιαΒίου ΜάθησηςκαιΠροσχολικήΕκπαίδευση Ευσταθία Χριστοπούλου Σχολική Σύμβουλος 40 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Περίτίνοςπρόκειται Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Tα προγράμματα Κλασσικής Κινητικότητας και του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της ΕΕ για την εκπαίδευση: ικανοποιητική πρόοδος, χρειάζονται όµως περισσότερες προσπάθειες για να επιτευχθούν οι στόχοι

Έκθεση της ΕΕ για την εκπαίδευση: ικανοποιητική πρόοδος, χρειάζονται όµως περισσότερες προσπάθειες για να επιτευχθούν οι στόχοι IP/11/488 Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2011 Έκθεση της ΕΕ για την εκπαίδευση: ικανοποιητική πρόοδος, χρειάζονται όµως περισσότερες προσπάθειες για να επιτευχθούν οι στόχοι Βρυξέλλες, 19 Απριλίου Την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 55 συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2016-2017 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017 Πρόγραμμα Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Erasmus + ακαδ. έτους 2016-17 Για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/09/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/09/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/09/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Τακτικό Ευρωβαρόμετρο (EB 69) - Άνοιξη 2008 Πρώτα ανεπεξέργαστα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων.

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων. Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων Θεσσαλονίκη, 8 Μαϊου 2009 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop, Senior expert, qualifications and learning

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ»

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα