Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό"

Transcript

1 Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό Τηλεφωνικό δίκτυο µέσω Συνδέσεων Υψηλής Χωρητικότητας (Primary Rate Access ISDN) Μαρούσι, Μάρτιος 2007

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Ανάλυση των Απαντήσεων Προτάσεις Αναθεώρησης Αναλυτικές απαντήσεις συµµετεχόντων ΟΤΕ

3 1. Εισαγωγή Στις , η ΕΕΤΤ δηµοσίευσε κείµενο δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε τον Ορισµό και την Ανάλυση της λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Τηλεφωνικό ίκτυο σε Σταθερή Θέση µέσω συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας (Primary Rate Aceess ISDN). Η ΕΕΤΤ προσκάλεσε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς της αγοράς να απαντήσουν στην ως άνω διαβούλευση εντός του χρονικού πλαισίου από 14/12/06 έως 26/01/07. Η παρούσα Αναφορά παρουσιάζει την περίληψη των απαντήσεων των συµµετεχόντων στο Κείµενο της ηµόσιας ιαβούλευσης, καθώς και τις απόψεις της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τα βασικότερα σηµεία των παρατηρήσεων των ως άνω συµµετεχόντων. Ειδικότερα, στην ενότητα 2 παρατίθενται τα κυριότερα σχόλια των συµµετεχόντων στη ηµόσια ιαβούλευση καθώς και οι απαντήσεις της ΕΕΤΤ επί των σχολίων εκείνων που χρήζουν απάντησης. Στην ενότητα 3 παρουσιάζονται οι προτεινόµενες τροποποιήσεις/ ενηµερώσεις που πρέπει να γίνουν στο κείµενο ορισµού και ανάλυσης της αγοράς. Τέλος, στην ενότητα 4 παρατίθενται αυτούσιες οι απαντήσεις όλων των συµµετεχόντων στη ιαβούλευση εξαιρουµένων των στοιχείων εκείνων των απαντήσεων τους που έχουν χαρακτηρισθεί από τους συµµετέχοντες ως εµπιστευτικά. 2. Ανάλυση των Απαντήσεων Ορισµός Αγοράς ιεύρυνση της αγοράς προκειµένου να συµπεριληφθούν και άλλες τεχνολογίες Ένας συµµετέχων υποστηρίζει ότι υπάρχει µεγάλη υποκαταστασιµότητα µεταξύ ISDN PRA και παρόµοιων προϊόντων 2Mbps πρόσβασης που προσφέρονται µέσω ευρυζωνικής SDSL/ΑΠΤΒ, LMDS, οπτικής ίνας ή µισθωµένης γραµµής. Ο εν λόγω συµµετέχων θεωρεί ότι η υποκαταστασιµότητα αυτή αφορά κύρια τις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης όπου βρίσκεται και το σύνολο σχεδόν της συγκεκριµένης αγοράς ISDN PRA και ότι δεν διαφαίνονται µεγάλα κόστη µεταλλαγής αφού οι υπηρεσίες αφορούν κατ εξοχήν εταιρικούς χρήστες, οι οποίοι συνήθως διαθέτουν ανεπτυγµένα δίκτυα δεδοµένων και τηλεφωνίας. Η ΕΕΤΤ δεν θεωρεί ότι τα ως άνω αναφερόµενα προϊόντα πρόσβασης 2Mbps που προσφέρονται µέσω ευρυζωνικών συστηµάτων SDSL/ΑΠΤΒ, LMDS, οπτικής ίνας ή µισθωµένων γραµµών, ανήκουν στην ίδια αγορά µε τις υπηρεσίες PRA ISDN. Στα πλαίσια του ορισµού της αγοράς η ΕΕΤΤ εξέτασε τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των γραµµών DSL και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των γραµµών PRA-ISDN και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι από λειτουργικής απόψεως δεν δύνανται να αντιµετωπισθούν ως υποκατάστατα. Όσον αφορά την ανάλυση της αγοράς, η ΕΕΤΤ κατέληξε ότι οι συνδέσεις PRA υπόκεινται σε µια έµµεση ανταγωνιστική πίεση από εναλλακτικά δίκτυα. Ωστόσο, η ως άνω διαπίστωση δεν σηµαίνει ότι η ΕΕΤΤ θεώρησε ότι η εν λόγω ανταγωνιστική πίεση είναι τέτοιας φύσης που να καθιστά τα εναλλακτικά δίκτυα ως άµεσα ανταγωνιστικά υποκατάστατα. Πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι τα ως άνω δίκτυα/εφαρµογές βρίσκονται ακόµα στα πολύ αρχικά στάδια της ανάπτυξής τους. 3

4 Συνεπώς, η ΕΕΤΤ εµµένει στην αρχική της θέση ότι η σχετική αγορά περιορίζεται στην πρόσβαση µέσω συνδέσεων PRA. Τα προϊόντα που αναφέρονται από τους συµµετέχοντες ελήφθησαν σε κάθε περίπτωση υπόψη από την ΕΕΤΤ στα πλαίσια της εκτίµησης της αγοραστικής ισχύος. Σχετική γεωγραφική αγορά Ένας συµµετέχων υποστηρίζει ότι η σχετική γεωγραφική αγορά των αγορών λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση, διαχωρίζεται σε δύο σχετικές γεωγραφικές αγορές ως προς την ανάπτυξη του ανταγωνισµού: την Αττική µαζί µε την Θεσσαλονίκη και η υπόλοιπη Ελληνική επικράτεια. Σύµφωνα µε στοιχεία του που παραθέτει, για τον εκέµβριο 2006, το 75 % των εγκατεστηµένων συνδέσεων λειτουργεί στα δύο µεγάλα αστικά κέντρα µε το υπόλοιπο ποσοστό να διαµοιράζεται σε άλλες µικρότερες πόλεις. Η ΕΕΤΤ δε συµµερίζεται την άποψη του ως άνω συµµετέχοντος. Όπως επισηµάνθηκε και στο κείµενο της διαβούλευσης, ο ΟΤΕ παρέχει τις υπηρεσίες που εµπίπτουν στην σχετική αγορά προϊόντων σε εθνική βάση και µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Αν και οι ως άνω υπηρεσίες δύνανται να προσφέρονται και από άλλους παρόχους σε κλίµακα µικρότερη της εθνικής, θα ανταγωνίζονται ωστόσο τις εθνικές υπηρεσίες του ΟΤΕ. Η ΕΕΤΤ εµµένει συνεπώς στην άποψή της ότι η σχετική γεωγραφική αγορά έχει εθνικό εύρος. Ανάλυση Αγοράς Περιορισµένοι φραγµοί εισόδου και δυνητικός ανταγωνισµός στην αγορά Ένας συµµετέχων θεωρεί ότι η συγκεκριµένη αγορά δέχεται ανταγωνιστική πίεση από τις υπηρεσίες SDSL µέσω ΑΠΤοΒ, LMDS, Metro Ethernet και SDH. Ο εν λόγω συµµετέχων θεωρεί ότι τα εµπόδια εισόδου στην αγορά πρόσβασης PRA ISDN είναι σηµαντικά χαµηλότερα από αυτά στην αγορά πρόσβασης PSTN / ISDN BRA, λόγω των υψηλών εσόδων από τηλεφωνικές και συναφείς υπηρεσίες των εταιρικών πελατών, καθώς και της µείωσης του ρίσκου της αρχικής επένδυσης λόγω της συγκέντρωσης µεγάλων πελατών σε τοπικά επιλεγµένες περιοχές. Ο συγκεκριµένος συµµετέχων καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η συγκεκριµένη αγορά οδηγείται προς τον πλήρη ανταγωνισµό και η Σηµαντική Ισχύς στην Αγορά που κατέχει ο ΟΤΕ δεν του επιτρέπει να επιβάλλει καταχρηστικές πρακτικές. Ενισχυτικά δε, προβάλλει το επιχείρηµα ότι υπάρχει ανώτατο επίπεδο τιµών στα τέλη συνδέσεων ISDN PRA που καθορίζεται από την κοστοστρεφή τιµή 15 συνδέσεων ISDN BRA. Η ΕΕΤΤ συµφωνεί µε την άποψη ότι οι φραγµοί εισόδου είναι χαµηλότεροι από αυτούς που υπάρχουν στην αγορά για την πρόσβαση PSTN/ISDN BRA. Επιπροσθέτως, στα πλαίσια της ανάλυσης της αγοράς, η ΕΕΤΤ διαπίστωσε ότι στην αγορά πρόσβασης PRA υπάρχει αντισταθµιστική αγοραστική ισχύς προερχόµενη από την πλευρά των εταιρικών πελατών. Αναµένεται ότι η διαθεσιµότητα των Τµηµατικών Κυκλωµάτων σε εναλλακτικούς παρόχους θα βοηθήσει τους εταιρικούς πελάτες να αντισταθµίσουν την όποια αγοραστική ισχύ επιδείξει ο 4

5 ΟΤΕ, αλλά στα χρονικά πλαίσια της παρούσας εξέτασης δεν αναµένεται ότι τα Τµηµατικά Κυκλώµατα θα έχουν την ως άνω επιθυµητή επίδραση στην αγορά. Η ΕΕΤΤ δεν θεωρεί ότι οι φραγµοί εισόδου έχουν ήδη πέσει σε τόσο χαµηλά επίπεδα που να επιτρέπουν την επέλευση αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στην αγορά στα επόµενα 2-3 χρόνια. Η ΕΕΤΤ υπενθυµίζει στον ως άνω συµµετέχοντα ότι κατά το εκέµβριο του 2005, ο ΟΤΕ προµήθευε το 93,8% της αγοράς για λιανική σταθερή στενοζωνική πρόσβαση υψηλών χωρητικοτήτων και αν και η εν λόγω αγορά είναι δυνητικά πιο ανταγωνιστική από την αντίστοιχη λιανική αγορά για πρόσβαση χαµηλών χωρητικοτήτων, ο ΟΤΕ δεν έχει απολέσει κάποιο σηµαντικό µερίδιο αγοράς από την ηµεροµηνία αρχικής παροχής των συνδέσεων PRA. Η ΕΕΤΤ σηµειώνει επίσης ότι οι συνδέσεις BRA δεν περιορίζουν την τιµολογιακή συµπεριφορά ενός παρόχου συνδέσεων PRA. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι µια σύνδεση PRA είναι σηµαντικά ακριβότερη από 15 συνδέσεις BRA. Η ΕΕΤΤ υπενθυµίζει τέλος, ότι η πρόσβαση PRA ISDN από την µια πλευρά, και η πρόσβαση BRA ISDN και PSTN από την άλλη δεν είναι λειτουργικά υποκατάστατα. Νοµικές Υποχρεώσεις Ex post ρύθµιση της αγοράς Ένας συµµετέχων θεωρεί ότι οποιαδήποτε παραβίαση της αρχής της αµεροληψίας µπορεί να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά µε µια ex post παρέµβαση στα πλαίσια ενός γενικότερου ανταγωνιστικού πλαισίου. Επιπρόσθετα, ο εν λόγω συµµετέχων υποστηρίζει ότι δεν υφίσταται ανάγκη για οιαδήποτε ex ante ρύθµιση σχετικά µε την υποχρέωση γνωστοποίησης στην ΕΕΤΤ των τιµών και εκπτώσεων είκοσι (20) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία εφαρµογής τους, αφού η ΕΕΤΤ µπορεί να ασκεί αποτελεσµατικά τις εξουσίες της βάσει του δικαίου του ανταγωνισµού. Η ΕΕΤΤ δε συµφωνεί µε την άποψη του ως άνω συµµετέχοντος και τονίζει ότι κατόπιν της διαπίστωσης ύπαρξης ΣΙΑ στη σχετική αγορά, απαιτείται σύµφωνα µε το ισχύον πλαίσιο όπως επιβληθεί τουλάχιστον µια εκ των αναφερόµενων στην Οδηγία για την Πρόσβαση ρυθµιστικών υποχρεώσεων. Η ΕΕΤΤ επέλεξε µιας µορφής ελαφριά ρύθµιση η οποία λαµβάνει υπόψη της τις συνθήκες της αγοράς και ιδίως το γεγονός ότι η ανάπτυξη στη σχετική αγορά παραµένει περιορισµένη και ότι οι εταιρικοί πελάτες θα έχουν στο µέλλον έναν αριθµό ανταγωνιστικών εναλλακτικών λιανικής πρόσβασης εφόσον οι ρυθµιστικές υποχρεώσεις στην αγορά χονδρικής προβούν αποτελεσµατικές. Ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ περιόρισε ουσιαστικά τις επιβληθείσες ρυθµιστικές υποχρεώσεις στην υποχρέωση του ΟΤΕ όπως µην προβαίνει σε διακριτική µεταχείριση αναφορικά µε την παροχή των γραµµών PRA-ISDN. Η υποχρέωση του εν λόγω οργανισµού όπως κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ τα τιµολόγιά του και τις εκπτώσεις του είκοσι µέρες προ της εφαρµογής των αποτελεί µια αναγκαία συµπληρωµατική υποχρέωση, η οποία αποβλέπει στο να παρέχεται στην ΕΕΤΤ η δυνατότητα επαρκούς κατανόησης των τιµολογιακών πρακτικών του ΟΤΕ ώστε να µπορεί να ασκεί αποτελεσµατικά τις περί ανταγωνισµού αρµοδιότητές της σε περίπτωση που ο ΟΤΕ εµπλέκεται σε καταχρηστικές τιµολογιακές πρακτικές. 5

6 3. Προτάσεις Αναθεώρησης Κατόπιν της αναλυτικής εξέτασης από την ΕΕΤΤ των σχολίων και παρατηρήσεων που υπέβαλαν οι συµµετέχοντες στην παρούσα διαβούλευση, προτείνεται όπως διατηρηθούν στο ακέραιο όλες οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν από την ΕΕΤΤ στο κείµενο της διαβούλευσής της. 4. Αναλυτικές απαντήσεις συµµετεχόντων 4.1. ΟΤΕ Οι απαντήσεις της εταιρείας µας στις ερωτήσεις της ηµόσιας ιαβούλευσης έχουν ως εξής: Ε1. Συµφωνείτε ότι υπάρχει µια διακριτική σχετική αγορά για τη λιανική πρόσβαση στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση µέσω συνδέσεων PRA-ISDN; Παρακαλούµε αιτιολογήστε την απάντησή σας. Κατά πόσο οι ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης αποτελούν διακριτή αγορά από αυτήν της ISDN PRA στη σταθερή τηλεφωνία Το κείµενο της δηµόσιας διαβούλευσης επιλέγει εσφαλµένα, κατά την άποψη µας, να διερευνήσει αποκλειστικά το κατά πόσο η λιανική πρόσβαση σε υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας µέσω ευρυζωνικών συνδέσεων DSL ανήκει στην ίδια σχετική αγορά µε την λιανική πρόσβαση µέσω συνδέσεων ISDN PRA. Η θεώρηση αυτή οδηγεί την ΕΕΤΤ στο συµπέρασµα ότι πράγµατι οι δύο αυτοί τρόποι πρόσβασης ανήκουν σε διαφορετικές σχετικές αγορές. Η αιτιολόγηση ωστόσο εµφανίζεται προβληµατική καθώς δεν γίνεται διάκριση µεταξύ υπηρεσιών ADSL, που αποτελεί κατά βάση υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης στο internet, και SDSL που µπορεί πράγµατι να χρησιµοποιηθεί για την πρόσβαση σε δίκτυα φωνητικής τηλεφωνίας και αφετέρου παραγνωρίζονται άλλες ευρυζωνικές τεχνολογίες που βρίσκουν ευρεία και αυξανόµενη εφαρµογή στην σχετική αυτή αγορά (LMDS, µισθωµένες γραµµές, δίκτυα οπτικών ινών κ.α) και που όπως θα προκύψει από την µετέπειτα ανάλυση µας αποτελούν εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης. Τέλος η παροχή ISDN PRA τηλεφωνικών συνδέσεων, εκτός από τις 6

7 αναφερόµενες ευρυζωνικές τεχνολογίες, είναι τεχνικά εφικτή και µε την χρήση αδεσµοποίητων τοπικών βρόχων (LLU) µε πολύ µικρά κόστη για τον εναλλακτικό πάροχο. Συγκεκριµένα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παρόµοιες λειτουργικότητες (από την άποψη της ζήτησης για την πρόσβαση στο δηµόσιο δίκτυο τηλεφωνίας) των προϊόντων ISDN PRA του ΟΤΕ, και ανάλογων προϊόντων εναλλακτικών παρόχων όπως για παράδειγµα το Telephony DirectLink της FORTHnet και το TellasDirect της Tellas. Η τιµολόγηση των υπηρεσιών αυτών εκτιµάται ότι πρέπει να είναι ανταγωνιστική σε αυτή της ISDN PRA αλλά αυτό δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί, κυρίως λόγω δυσκολιών στη σύγκριση διαφορετικών πακέτων υπηρεσιών οι οποίες προσφέρονται ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Υπηρεσίες ISDN PRA παρέχονται επίσης και από άλλους εναλλακτικούς παρόχους έστω και αν δεν έχουν ανακοινωµένα ανάλογα προϊόντα µε χρήση µισθωµένων γραµµών ή οπτικής ίνας. Είναι επίσης διαδεδοµένη πρακτική να µην χρεώνονται τέλη σύνδεσης ή ακόµα και µηνιαία τέλη για τις υπηρεσίες πρόσβασης καθώς, µε την απευθείας σύνδεση της επιχείρησης στο δίκτυο του παρόχου, αυτός εκµεταλλεύεται το σύνολο της κίνησης και δεν καταβάλλει τέλη εκκίνησης κλήσεων στον ΟΤΕ όπως στην περίπτωση της προεπιλογής. Θεωρούµε εποµένως ότι υπάρχει µεγάλη υποκαταστασιµότητα µεταξύ ISDN PRA και παρόµοιων προϊόντων 2Mbps πρόσβασης που προσφέρονται µέσω ευρυζωνικής SDSL/ΑΠΤΒ, LMDS, οπτικής ίνας ή µισθωµένης γραµµής. Η υποκαταστασιµότητα αυτή αφορά κύρια τις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης όπου βρίσκεται και το σύνολο σχεδόν της συγκεκριµένης αγοράς ISDN PRA και αποτελούν τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται έντονα ο ανταγωνισµός. Οι υπηρεσίες αφορούν κατ εξοχήν εταιρικούς χρήστες, έτσι δεν διαφαίνονται µεγάλα κόστη µεταλλαγής καθώς συνήθως διαθέτουν ανεπτυγµένα δίκτυα δεδοµένων και τηλεφωνίας. Εκτιµούµε λοιπόν ότι η αγορά λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση µέσω ISDN PRA είναι διακριτή από τις υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης ADSL, αντιθέτως συµπεριλαµβάνει τις προαναφερθείσες υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης εγγυηµένου bandwidth αντίστοιχης λειτουργικότητας τουλάχιστον εκεί όπου αυτές διατίθενται. Η υπηρεσία αυτή σαφώς απευθύνεται µόνο σε κάποιες κατηγορίες εταιρικών πελατών. 7

8 Πιο συγκεκριµένα, µια SSNIP στην υπηρεσία ISDN PRA επιβεβαιώνει ότι η αγορά ISDN PRA δεν είναι διαφορετική από ευρυζωνικές προσβάσεις εγγυηµένου bandwidth 2Mbps και άνω. εν αναµένεται ότι ένα τέτοιο SSNIP θα είναι κερδοφόρο αφού πάροχοι ευρυζωνικών υπηρεσιών θα µπορέσουν να υποκαταστήσουν τον υποθετικό µονοπωλητή σε περιοχές όπου ήδη διαθέτουν κατάλληλα εξοπλισµένα σηµεία παρουσίας. Σχετική Γεωγραφική Αγορά Μία σχετική γεωγραφική αγορά ορίζεται ως η περιοχή στην οποία οι συνθήκες του ανταγωνισµού είναι επαρκώς οµοιογενείς και η οποία διαχωρίζεται από άλλες γειτονικές περιοχές, µε ουσιωδώς διαφορετικές συνθήκες ανταγωνισµού. Όµως η ΕΕΤΤ δεν παραθέτει καθόλου στοιχεία σχετικά µε τις συνθήκες του ανταγωνισµού σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, ώστε να ορίσει τη σχετική γεωγραφική αγορά, παρά µόνο αναφέρει ότι «ο ΟΤΕ παρέχει τις υπηρεσίες του µέσα στην ως άνω σχετική αγορά σε εθνική βάση, και µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Για την περίπτωση όπου άλλες υπηρεσίες δύνανται να παρέχονται από άλλους παρόχους σε µικρότερη της εθνικής κλίµακα, οι υπηρεσίες αυτές ανταγωνίζονται τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΟΤΕ σε εθνική κλίµακα». Ο ΟΤΕ παρέχει τις υπηρεσίες του στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας διότι αποτελεί και το Καθολικό Πάροχο, σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ. Η παροχή υπηρεσιών ISDN PRA δεν αποτελεί υποχρέωση του ΟΤΕ ως καθολικού παρόχου αλλά η παροχή της υπηρεσίας µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής αποτελεί ωστόσο πάγια πρακτική του ΟΤΕ για το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών του προκειµένου αυτές να είναι προσιτές σε όλους τους χρήστες αλλά και για λόγους αποτελεσµατικότερης πληροφόρησης τους. Η ανάπτυξη υπηρεσιών από εναλλακτικούς παρόχους δεν προϋποθέτει την παροχή τους σε εθνική κλίµακα, όµως οι εναλλακτικοί πάροχοι εστιάζουν το επενδυτικό τους ενδιαφέρον σε περιοχές που υπάρχει µεγάλη δηµογραφική ή επιχειρηµατική συγκέντρωση και το κόστος παροχής υπηρεσιών είναι χαµηλότερο µε µεγαλύτερη απόδοση κεφαλαίου. 8

9 Ο ΟΤΕ θεωρεί ότι η σχετική γεωγραφική αγορά των αγορών λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση, διαχωρίζεται σε δύο σχετικές γεωγραφικές αγορές ως προς την ανάπτυξη του ανταγωνισµού: την Αττική µαζί µε την Θεσσαλονίκη και η υπόλοιπη Ελληνική επικράτεια. Με βάση τα στοιχεία του ΟΤΕ εκεµβρίου 2006 ο συνολικός αριθµός των ISDN PRA τηλεφωνικών συνδέσεων είναι Εξ αυτών ISDN PRA λειτουργούν στην Τηλεπ. Περιφέρεια Αττικής ήτοι ποσοστό 66,2 % ενώ 466 ήτοι ποσοστό 7,5 % λειτουργούν στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Είναι έτσι σαφές ότι σχεδόν το 75 % των εγκατεστηµένων συνδέσεων λειτουργεί στα δύο µεγάλα αστικά κέντρα µε το υπόλοιπο ποσοστό να διαµοιράζεται σε άλλες µικρότερες πόλεις. Όπως προαναφέρθηκε υπάρχει υποκαταστασιµότητα µεταξύ ISDN PRA και παρόµοιων προϊόντων 2Mbps πρόσβασης που προσφέρονται µέσω ευρυζωνικής SDSL/ΑΠΤΒ, LMDS, οπτικής ίνας ή µισθωµένης γραµµής ιδιαίτερα στις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης όπου βρίσκεται και το σύνολο σχεδόν της συγκεκριµένης αγοράς ISDN PRA και αποτελούν τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται έντονα ο ανταγωνισµός. Ο λόγος είναι ότι οι χρήστες στους οποίους απευθύνονται είναι ως επί το πλείστον εταιρικοί πελάτες µε µεγάλες ανάγκες µεταφοράς δεδοµένων. Συνεπώς, προκειµένου να επιτευχθούν οι απαραίτητες οικονοµίες οι πάροχοι τείνουν να εγκαθιστούν τα δίκτυα τους στα σηµεία µε έντονη επιχειρηµατική δράση. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία υπάρχουν 14,880 αδεσµοποίητοι τοπικοί βρόχοι (σε λειτουργία και εκκρεµείς αιτήσεις) εκ των οποίων η πλειοψηφία (12,018) συγκεντρώνεται στην περιοχή της Αθήνας και ακολουθεί η περιοχή της Θεσσαλονίκης µε 1,282 Αδεσµοποίητους Τοπικούς Βρόχους. Επιπρόσθετα τα αιτήµατα φορητότητας ISDN PRA παρουσιάζουν το τελευταίο διάστηµα σηµαντική αύξηση ιδιαίτερα στην Αθήνα γεγονός που υποδεικνύει την δραστηριοποίηση εναλλακτικών παρόχων στην συγκεκριµένη αγορά πρόσβασης ISDN PRA µε χρήση LLU, LMDS ή οπτικών ινών σε συνδυασµό µε την φορητότητα. 9

10 Τέλος, όλοι οι αδειοδοτηµένοι πάροχοι ΣΑΠ και ιδιαίτερα η Forthnet, που είναι η πλέον δραστήρια στον χώρο αυτό, έχουν επιλέξει την παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας κύρια στις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Εκτιµούµε ότι η γεωγραφική αυτή εικόνα δεν δύναται να αλλάξει µεσοπρόθεσµα λόγω της πραγµατικότητας της εικόνας ζήτησης και την προσεκτική βήµα-µε-βήµα εστίαση επενδύσεων εναλλακτικών σε περιοχές µε µεγάλη πυκνότητα ζήτησης. Έτσι κρίνουµε ότι οι συνθήκες ανταγωνισµού είναι ανοµοιογενείς ανάµεσα στις γεωγραφικές περιοχές της Αττικής- Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης χώρας και αποτελούν διακριτές γεωγραφικές περιοχές για την λιανική πρόσβαση στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση µέσω συνδέσεων ISDN PRA. Ε2. Συµφωνείτε µε τα αρχικά συµπεράσµατα της ΕΕΤΤ σχετικά µε την ύπαρξη ΣΙΑ στη σχετική αγορά; Παρακαλούµε αιτιολογήστε την απάντησή σας. ιάφορες εταιρείες προσφέρουν σήµερα προϊόντα µε παρόµοια λειτουργικότητα (από την άποψη της ζήτησης για την πρόσβαση στο δηµόσιο δίκτυο τηλεφωνίας) των προϊόντων ISDN PRA του ΟΤΕ. Παράδειγµα τέτοιων προϊόντων, όπως έχουµε ήδη αναφέρει σε προηγούµενη ενότητα είναι τα Telephony DirectLink της FORTHnet και TellasDirect της Tellas. Η τιµολόγησή των υπηρεσιών που προσφέρουν αυτά τα πακέτα εκτιµάται ότι πρέπει να είναι ανταγωνιστική σε σχέση µε αυτή των προϊόντων ISDN PRA του ΟΤΕ, αλλά κάτι τέτοιο είναι αρκετά δύσκολο να εξακριβωθεί λόγω τις διαφορετικότητας αυτών των υπηρεσιών και της δυνατότητας διαφορετικής χρέωσης ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Υπηρεσίες ISDN PRA παρέχονται επίσης και από άλλους εναλλακτικούς παρόχους έστω και αν δεν έχουν ανακοινωµένα ανάλογα προϊόντα, µε χρήση µισθωµένων γραµµών, LLU ή οπτικής ίνας, συχνά χωρίς να χρεώνονται τέλη σύνδεσης ή ακόµα και µηνιαία τέλη για τις υπηρεσίες πρόσβασης. Οι επενδύσεις των εναλλακτικών παρόχων σε δίκτυα LMDS, καθώς και η εισαγωγή του SDSL, το οποίο φαίνεται να υπερδιπλασιάζεται κάθε εξάµηνο, έθεσαν νέα δεδοµένα στην αγορά η οποία συνεχίζει να εξελίσσεται δυναµικά. 10

11 Συγκεκριµένα, υπηρεσίες SDSL ήδη παρέχονται από την Telepassport, Forthnet και Vivodi. Το πλήθος των συνδέσεων SDSL σχετίζεται τον αριθµό των αποδεσµοποιηµένων γραµµών τοπικού βρόχου θέτοντας έτσι ένα άνω όριο στις πωλήσεις του SDSL. εδοµένου ότι η πιο διαδεδοµένη µορφή DSL στην Ελλάδα είναι το ADSL, εκτιµάται το SDSL αφορά ένα µικρό ποσοστό αυτού του αριθµού, γύρω στο 10%, ωστόσο αναµένεται αύξηση του, διότι παρέχει ποιότητα υπηρεσιών ανάλογη των µισθωµένων ευθειών, σε υποπολλαπλάσια, όµως, τιµή. Ανταγωνισµός υφίσταται και από τις υπηρεσίες LMDS, οι οποίες αποτελούν µια ουσιαστική εναλλακτική ασύρµατη πρόσβαση. Το LMDS έχει κάνει τη δυναµική του εµφάνιση και στον τοµέα των ευρυζωνικών υπηρεσιών και στη χώρα µας, παρέχοντας τα πλεονεκτήµατά του στο ελληνικό κοινό. Οι εταιρείες που έχουν ανακοινώσει τη δραστηριοποίησή τους στον τοµέα των υπηρεσιών LMDS είναι οι Forthnet, Q-Telecom, Tellas, TIM και Lannet, έχοντας αναπτύξει δίκτυο εκτεταµένης εµβέλειας το οποίο επεκτείνεται συνεχώς. Οι παρεχόµενες ταχύτητες φθάνουν µέχρι και τα 34 Mbps ανά χρήστη, ενώ µέσα από την ίδια σύνδεση είναι εφικτή και η παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας. Τα στοιχεία που παραθέτουµε είναι αποτέλεσµα άντλησης από το site της κάθε µιας εταιρείας όπου αυτό ήταν εφικτό. Τέλος, άλλες υπηρεσίες µε µεγάλη ανταγωνιστική ισχύ είναι οι υπηρεσίες Metro Ethernet και SDH που προφέρονται από τις Αττικές Τηλεπικοινωνίες παρέχοντας την δυνατότητα διασύνδεσης Ι.Τ.Κ µε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους κατ αναλογία µε την τεχνολογία πρόσβασης ISDN PRA. Αν και η ΑΤ δραστηριοποιείται σε αυτήν την φάση µόνο εντός του λεκανοπεδίου της Αττικής, έχει δροµολογήσει σηµαντικές επενδύσεις για επέκταση του δικτύου της και εκτός Αττικής ώστε σταδιακά να καλύψει και άλλες περιοχές της Ελλάδος ειδικά µετά την εξαγορά της συγκεκριµένης εταιρείας από την HOL µε στόχο την δηµιουργία εθνικής κλίµακας παρουσίας.. Γενικά, τα εµπόδια εισόδου στην αγορά πρόσβασης PRA ISDN είναι σηµαντικά χαµηλότερα από αυτά στην αγορά πρόσβασης PSTN / ISDN BRA. Αυτό γιατί πρώτον, στην περίπτωση εταιρικών πελατών τα έσοδα από τηλεφωνικές και συναφείς υπηρεσίες που τιµολογούνται 11

12 µπορεί από µόνα τους να καλύψουν το κόστος επένδυσης σε γραµµές πρόσβασης (π.χ. µε οπτική ίνα) και, δεύτερο, η συγκέντρωση µεγάλων πελατών σε τοπικά επιλεγµένες περιοχές (π.χ. αστικά κέντρα) µειώνει το ρίσκο της αρχικής επένδυσης αφού τα κόστη είναι δυνατόν να καταµεριστούν σε µεγαλύτερο αριθµό πελατών. Στην υπόλοιπη χώρα, το µέγεθος της αγοράς εκτός µεγάλων αστικών κέντρων, είναι τέτοιο ώστε η επέκταση των παρόχων σ αυτή να µην είναι οικονοµικά ελκυστική, κάτι που επιβεβαιώνεται από το σηµαντικά υψηλότερο µερίδιο του ΟΤΕ σε αυτές τις περιοχές. Οι εναλλακτικοί πάροχοι δραστηριοποιούνται κυρίως µέσω διάθεσης µισθωµένων γραµµών, εξαρτώµενοι από τη χονδρική υπηρεσία του ΟΤΕ και µόνο για συµπλήρωση υπηρεσίας που ήδη προσφέρουν σε εταιρικό τους πελάτη σε άλλες περιοχές της χώρας. Με δεδοµένα τα ανωτέρω αξιολογούµε την ένταση του δυνητικού ανταγωνισµού στην αγορά αυτή για τις µεγάλες αστικές περιοχές ως πιο έντονη από ότι στην υπόλοιπη χώρα. Παρατηρούµε λοιπόν ότι ο ΟΤΕ αν και µπορεί να διαθέτει υψηλά µερίδια αγοράς στις συνδέσεις ISDN PRA εκπληρώνοντας έτσι το κριτήριο ΣΙΑ εντούτοις αυτό οφείλεται στο ότι επί µακρό χρονικό διάστηµα οι εναλλακτικοί πάροχοι δεν προέβαιναν σε επενδύσεις ανάπτυξης αντίστοιχων τηλεπικοινωνιακών υποδοµών. Με την προώθηση της συνεγκατάστασης και του LLU, την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών και την αποτελεσµατική λειτουργία της υπηρεσίας φορητότητας ο ανταγωνισµός έχει ήδη αναπτυχθεί και αναµένεται ότι θα αυξηθεί περαιτέρω ιδιαίτερα στις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όπου συγκεντρώνεται το µεγαλύτερο ποσοστό της αγοράς. Συνεπώς κρίνουµε ότι η συγκεκριµένη αγορά οδηγείται προς τον πλήρη ανταγωνισµό και η Σηµαντική Ισχύς στην Αγορά που κατέχει ο ΟΤΕ δεν του επιτρέπει να επιβάλλει καταχρηστικές πρακτικές. Άλλωστε αυτό ενισχύεται και από την άποψη της ίδιας της ΕΕΤΤ η οποία διαπιστώνει ότι παρά την έλλειψη µέχρι τώρα ρυθµιστικών υποχρεώσεων του ΟΤΕ η συγκεκριµένη αγορά έχει αναπτυχθεί χωρίς να έχει παρουσιαστεί κάποια σοβαρή αποτυχία της. 12

13 Επιπρόσθετο στοιχείο είναι το γεγονός ότι θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι η ISDN PRA είναι λειτουργικά ισοδύναµη µε δέκα πέντε ISDN BRA συνδέσεις. βάσει αυτού υπάρχει άµεση εξάρτηση της διάθεσης των υπηρεσιών ISDN PRA µε τους όρους διάθεσης ενός ρυθµιζόµενου προϊόντος του ISDN BRA, οι τιµές του οποίου ορίζονται ως κοστοστρεφείς και κατά συνέπεια ορίζεται αυτοµάτως ένα άνω επίπεδο τιµών το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει η ISDN PRA καθώς στην περίπτωση αυτή θα εµφανιζόταν το φαινόµενο υποκατάστασης από ISDN BRA. Ακόµα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα τέλη των συνδέσεων ISDN PRA έχουν παραµείνει αναλλοίωτα για µεγάλο χρονικό διάστηµα γεγονός που οφείλεται µεταξύ άλλων και στην ανταγωνιστική λειτουργία της αγοράς. Τέλος αναφέρουµε ότι όπως προκύπτει και από την ελληνική αλλά και διεθνή εµπειρία διαφαίνεται ότι η συγκεκριµένη τεχνολογία ακολουθεί φθίνουσα πορεία. Πράγµατι όπως προκύπτει και από τα ιστορικά στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό γραµµών πρόσβασης τηλεφωνίας παρατηρείται ήδη µείωση του αριθµού των εγκατεστηµένων ISDN PRA τηλεφωνικών συνδέσεων του ΟΤΕ γεγονός που υποδεικνύει σταθεροποίηση σε πρώτη φάση της ζήτησης δεδοµένης και της απώλειας µεριδίου που υφίσταται. Ε3. Συµφωνείτε µε την κανονιστική υποχρέωση αµεροληψίας που προτείνεται από την ΕΕΤΤ; Παρακαλούµε αιτιολογήστε την απάντησή σας. Στην µέχρι τώρα ανάλυση µας αιτιολογήσαµε ότι αν και ο ΟΤΕ κατέχει Σηµαντική Ισχύ στην εν λόγω λιανική αγορά πρόσβασης, η αγορά παρουσιάζει έντονο δυνητικό ανταγωνισµό ιδίως στα µεγάλα αστικά κέντρα, µε διάφορες εναλλακτικές πρόσβασης (LLU, LMDS, SDSL, µισθωµένες γραµµές και οπτικές ίνες) στην διάθεση των τελικών (εταιρικών κυρίως) πελατών.. Η καλώς εννοούµενη ανταγωνιστική συµπεριφορά του ΟΤΕ στην αγορά λιανικής πρόσβασης PRA ISDN επιβεβαιώνεται και από την απουσία στοιχείων που να αποδεικνύουν παράπονα πελατών και/ή τον αποκλεισµό εναλλακτικών παρόχων εξαιτίας της πολιτικής τιµολόγησης και παροχής των συνδέσεων PRA-ISDN από τον ΟΤΕ, όπως αναφέρει και το κείµενο της ηµόσιας ιαβούλευσης. Συνεπώς η οποιαδήποτε παραβίασή της αρχή της αµεροληψίας µπορεί να 13

14 αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά µε µια ex post παρέµβαση στα πλαίσια ενός γενικότερου ανταγωνιστικού πλαισίου. Για όλους τους παραπάνω λόγους δεν τεκµηριώνεται το συµπέρασµα της ΕΕΤΤ ότι είναι δυνατή εκ µέρους του ΟΤΕ η υιοθέτηση πρακτικών στρατηγικής τιµολόγησης (ληστρική τιµολόγηση, συµπίεση τιµών κ.α) και συνεπώς θεωρούµε ότι δεν υφίσταται ανάγκη για οιαδήποτε ex ante ρύθµιση, όπως αυτή προτείνεται και αφορά την υποχρέωση γνωστοποίησης στην ΕΕΤΤ των τιµών και εκπτώσεων είκοσι (20) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Ο σκοπός της υποχρέωσης αυτής αναφέρεται ότι είναι, µεταξύ άλλων, να γνωρίζει η ΕΕΤΤ επαρκώς τις τιµολογιακές πρακτικές του ΟΤΕ, ώστε να µπορεί να ασκεί αποτελεσµατικά τις εξουσίες της βάσει του δικαίου του ανταγωνισµού. Είναι φανερό ότι τις εξουσίες αυτές µπορεί να τις ασκήσει και ex post. 14

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για τον Ορισμό, Ανάλυση και τις Ρυθμιστικές Υποχρεώσεις στη Λιανική αγορά των Μισθωμένων Γραμμών (αγορά υπ αρ.

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για τον Ορισμό, Ανάλυση και τις Ρυθμιστικές Υποχρεώσεις στη Λιανική αγορά των Μισθωμένων Γραμμών (αγορά υπ αρ. Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για τον Ορισμό, Ανάλυση και τις Ρυθμιστικές Υποχρεώσεις στη Λιανική αγορά των Μισθωμένων Γραμμών (αγορά υπ αρ. 7 της Σύστασης ) Μαρούσι, Αύγουστος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006]

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006] Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 20.05.2011 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον ορισμό, την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 25.5.2011 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 25.5.2011 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 25.5.2011 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 3ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών)

Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών) Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ [σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), και το άρθρο 6 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, όπως τροποποιηθείσα, ισχύει], αναφορικά με την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Αγορών ΑΑ3-4-5-6: Έγγραφο Κοινοποίησης

Ανάλυση Αγορών ΑΑ3-4-5-6: Έγγραφο Κοινοποίησης ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος, 2007 Μαρούσι

Μάρτιος, 2007 Μαρούσι ηµόσια ιαβούλευση για τον καθορισµό των χρεώσεων χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης µε προσέγγιση retail minus και επί τη βάσει µοντέλου DCF (Discounted Cash Flow) Μάρτιος, 2007 Μαρούσι Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Δρ. Λιωνής Νικόλαος ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Δρ. Λιωνής Νικόλαος ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Θεωρία και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών»

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Μαρούσι, 23 Ιανουαρίου 2004 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE Business Double Play Static 2» και «OTE

Διαβάστε περισσότερα

(2002/C 165/03) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

(2002/C 165/03) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ EL C 165/6 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 11.7.2002 Κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και την εκτίµηση της σηµαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 11-07-2013 ΑΠ: 696/119 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 11-07-2013 ΑΠ: 696/119 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 11-07-2013 ΑΠ: 696/119 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων με τις ονομασίες «ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση της υποβληθείσης προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ με την ονομασία «Conn-x Internet & ΟΜΙΛΙΑ 2 Mbps ΟΛΗ ΜΕΡΑ και τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) 1 Πρόλογος Το παρόν Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση της υποβληθείσας προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ κατηγορίας οικονομικών προγραμμάτων με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2002/21/ΕΚ. Ηµεροµηνία: 31 Αυγούστου 2006. Ελάχιστη έσµη Λιανικών Μισθωµένων Γραµµών Έγγραφο Κοινοποίησης Ε.Ε.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2002/21/ΕΚ. Ηµεροµηνία: 31 Αυγούστου 2006. Ελάχιστη έσµη Λιανικών Μισθωµένων Γραµµών Έγγραφο Κοινοποίησης Ε.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 04.VII.2006 E(2006)2948 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 201/2006 Ελλάδα Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές

Βρυξέλλες, 04.VII.2006 E(2006)2948 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 201/2006 Ελλάδα Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 04.VII.2006 E(2006)2948 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 201/2006 Ελλάδα Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές Κύριε Υπουργέ, I. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΘΕΜΑΤΑ...3 3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 3.1 Ερωτήσεις σχετικές µε

Διαβάστε περισσότερα

L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009

L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009 L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 544/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2009 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Καθολική Υπηρεσία στην Τηλεφωνία και Ευρυζωνικότητα (Λευκές Περιοχές)

Καθολική Υπηρεσία στην Τηλεφωνία και Ευρυζωνικότητα (Λευκές Περιοχές) ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» Εξαμηνιαία εργασία Καθολική Υπηρεσία στην Τηλεφωνία και Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: www.adslgr.com

Πηγή: www.adslgr.com Πηγή: www.adslgr.com Σε μια συνέντευξη - ποταμό o πρόεδρος της ΕΕΤΤ καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης αναλύει την κατάσταση της αγοράς τηλεπικοινωνιών σήμερα και εκφράζει τις απόψεις του για το παρόν και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α του ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών & Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για το 2013. Διοικητική περίληψη...6 1. Αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών...

Επισκόπηση Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών & Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για το 2013. Διοικητική περίληψη...6 1. Αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών... Επισκόπηση Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών & Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για το 2013 Περιεχόμενα Διοικητική περίληψη...6 1. Αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών...10 1.1. Πορεία της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών...10

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ

Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ Εθνική Δημόσια Διαβούλευση Συμπληρωματική στην από 17.12.2008 Εθνική Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ, αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση του επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 172/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2012

L 172/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2012 L 172/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 531/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Δημόσια Διαβούλευση ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Δημόσια Διαβούλευση Για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος Εκμετάλλευσης Αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών - Μetropolitan Αrea Νetwork (MAN) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ H διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) Μαρούσι, Μάιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων,

Διαβάστε περισσότερα

Β ΜΕΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Β ΜΕΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Β ΜΕΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Όπως είναι γνωστό, κάθε αλλαγή στην αγορά των τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑΣ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ 2007» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 30/01/2007 ΜΕΧΡΙ 30/03/2007 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα