ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΤΑ"

Transcript

1 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

2 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή στις έννοιες της Δημόσιας Διοίκησης και του Διοικητικού Δικαίου Εισαγωγή στην έννοια της Δημόσιας Διοίκησης Εισαγωγή στην έννοια και τις διακρίσεις του Διοικητικού Δικαίου 5 2. Εισαγωγή στο Γενικό Διοικητικό Δίκαιο Πηγές του Διοικητικού Δικαίου Συστήματα οργάνωσης της Διοίκησης 7 Διοικητικά όργανα 9 Οι βασικές αρχές της διοικητικής δράσης Διοικητικές πράξεις Διακρίσεις των διοικητικών πράξεων Το δικαίωμα προηγούμενης διοικητικής ακροάσεως του ενδιαφερομένου 14 Η αρχή της αναλογικότητας και η αρχή της επιείκειας ή ευθυ- δικίας 15 Διοικητικές συμβάσεις Η σύμβαση παραχώρησης υπηρεσίας 18 Η σύμβαση Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) 18 Είδη ελέγχου της Διοίκησης 22 Η αστική ευθύνη του Κράτους Γραφειοπαθολογία Γραφειοκρατία Συλλογική συμπεριφορά και γραφειοπαθολογία Συμπτώματα γραφειοπαθολογικών μεθόδων Εισαγωγή στη Διοικητική Δικονομία Διοικητικές διαφορές Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (Α.Ε.Δ.) Το Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) 31

3 3 4.4 Το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.) Τα Διοικητικά Πρωτοδικεία και τα Διοικητικά Εφετεία 34 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 36 Εκφώνηση συγκεντρωτικού καταλόγου ελέγχου 36 Ενδεικτική απάντηση συγκεντρωτικού καταλόγου ελέγχου 37

4 4 1. Εισαγωγή στις έννοιες της Δημόσιας Διοίκησης και του Διοικητικού Δικαίου 1.1 Εισαγωγή στην έννοια της Δημόσιας Διοίκησης Η Δημόσια Διοίκηση, τόσο στο κεντρικό όσο και στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο της διάρθρωσης και της λειτουργίας της, αποτελεί το διαφοροποιημένο μέρος του πολιτικού συστήματος που είναι, καταρχήν, επιφορτισμένο με την προετοιμασία και την εφαρμογή των κανόνων δικαίου και των προγραμμάτων της δημόσιας πολιτικής, που προσδιορίζονται σε τελική μορφή από τα αντίστοιχα εξειδικευμένα και αρμόδια όργανα του πολιτικού συστήματος, δηλαδή τα πολιτικά κόμματα, τη Βουλή και την Κυβέρνηση. Η δράση της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή της εκτελεστικής εξουσίας του Κράτους όπως αυτή τελεί υπό την Κυβέρνηση, ελέγχεται ως προς το ζήτημα της νομιμότητας ή μη των ενεργειών της, από τις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές καθώς και από τα αρμόδια δικαστήρια, π.χ. το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ως επιμέρους επιστημονικός κλάδος της διοικητικής επιστήμης, η «δημόσια διοίκηση» ενδιαφέρεται και επιχειρεί να περιγράψει και να ερμηνεύσει (συνάμα να αξιολογήσει και να ρυθμίσει με κανονιστικές διοικητικές πράξεις) τον τρόπο με τον οποίο πολιτικοί (κυβερνητικοί) και διοικητικοί θεσμοί και στελέχη του Κράτους συνεργάζονται για τη σχεδίαση και εφαρμογή προγραμμάτων και αποφάσεων για την αντιμετώπιση δημόσιων προβλημάτων. Οι μορφές και οι μέθοδοι οργάνωσης αυτής της συνεργασίας των δημόσιων οργάνων, αρχών και υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα, που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής αποτελεί το πρώτο βήμα και είναι ένα από τα κύρια αντικείμενα μελέτης αυτού του κλάδου των κοινωνικών επιστημών. Η Δημόσια Διοίκηση, εξάλλου, ως διακριτός και εξειδικευμένος μηχανισμός του Κράτους δεν μπορεί εξ ορισμού να γίνει κατανοητός παρά μόνο μέσα στο συνταγματικό πλαίσιο του πολιτικού συστήματος στο οποίο ανήκει. Η Δημόσια Διοίκηση στα διάφορα επίπεδα της άρθρωσης και της οργάνωσής της διέπεται και

5 5 δεσμεύεται από αυτό το ρυθμιστικό ή κανονιστικό περιβάλλον. Στο μέτρο που η πραγματική συμπεριφορά και λειτουργίας της σε συγκεκριμένες περιστάσεις αποκλίνει από ή αντιφάσκει προς αυτό ελέγχεται ως παράνομη, αντικανονική ή αντιδεοντολογική με αποτέλεσμα να οριοθετούνται οι ανάλογες μορφές ή εκδηλώσεις της κακοδιοίκησης. Η Δημόσια Διοίκηση δεν είναι ελεύθερη να ενεργεί κατά οποιοδήποτε τρόπο παρά μόνο όταν τούτο ρητά προβλέπεται ή επιτρέπεται (αρχή της νομιμότητας της διοικητικής δράσης). Το διοικητικό όργανο δεν είναι legibus solutus (απελευθερωμένο από τους νόμους), δεν μπορεί όπως οι ιδιώτες να κάνει ό,τι θέλει, αρκεί να μην απαγορεύεται. Αντίθετα, ένας ιδιώτης είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, χωρίς να χρειάζεται να προβλέπεται ρητά από τους κανόνες δικαίου. Η Δημόσια Διοίκηση (Κράτος σε στενή έννοια, Ο.Τ.Α., λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.) διέπεται από ειδικούς κανόνες, σε αντιδιαστολή προς το ιδιωτικό δίκαιο, δηλαδή από τους κανόνες του Δημοσίου Δικαίου και ιδίως του Διοικητικού Δικαίου. 1.2 Εισαγωγή στην έννοια και στις διακρίσεις του Διοικητικού Δικαίου Το Διοικητικό Δίκαιο είναι κλάδος του (εσωτερικού) Δημοσίου Δικαίου (ή Πολιτειακού Δικαίου), σύστοιχος του Συνταγματικού Δικαίου. Ο συνταγματικός κλάδος ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Πολιτείας, τις σχέσεις της με τις άλλες πολιτείες και τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων έναντι της Πολιτείας. Το Διοικητικό Δίκαιο είναι το σύστημα κανόνων Δημοσίου Δικαίου που ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και τις σχέσεις της προς τις υπόλοιπες εξουσίες της Πολιτείας και τους ιδιώτες. Διακρίνεται στη Διοικητική Δικονομία (ή Δικονομικό Διοικητικό Δίκαιο ή Διοικητική Δικαιοσύνη), η οποία ρυθμίζει την οργάνωση της δικαστικής εξουσίας ως προς τα διοικητικά δικαστήρια και τη διεξαγωγή των δικών σε αυτά, και στο Ουσιαστικό Διοικητικό Δίκαιο, που περιλαμβάνει ό,τι δεν υπάγεται στο δικονομικό κλάδο. Ειδικότερα, το Ουσιαστικό Διοικητικό Δίκαιο διαιρείται αφενός στο Γενικό Διοικητικό Δίκαιο και αφετέρου σε επιμέρους κλάδους όπως το Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο, το Δίκαιο Δημοσίων Έργων, Εκπαιδευτικό Δίκαιο Ένας από τους σημαντικότερους κλάδους του Ειδικού Διοικητικού Δικαίου είναι το Δημοσιονομικό Δίκαιο, το οποίο περιλαμβάνει το Δημόσιο Λογιστικό (ή Δημοσιονομικό Δίκαιο σε στενή έννοια) και το Φορολογικό Δίκαιο.

6 6 2. Εισαγωγή στο Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2.1 Πηγές του Διοικητικού Δικαίου Ως «πηγές του δικαίου» νοούνται οι ειδικότεροι τρόποι παραγωγής των κανόνων δικαίου. Ειδικότερα, οι πηγές του Διοικητικού Δικαίου είναι: -το Σύνταγμα, το οποίο νοείται ως ο θεμελιώδης νόμος που διέπει την οργάνωση και λειτουργία του Κράτους, οι Συντακτικές Πράξεις και τα Ψηφίσματα, με την επιφύλαξη της υπεροχής των κανόνων του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου (οι οποίοι έχουν άμεση εφαρμογή) έναντι των εθνικών πηγών, -οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, -οι (τυπικοί ουσιαστικοί) νόμοι, δηλαδή γραπτές πολιτειακές πράξεις που περιέχουν κανόνα δικαίου (ουσιαστικοί νόμοι), οι οποίες θεσπίζονται από τα νομοθετικά όργανα της Πολιτείας (Βουλή και Πρόεδρος της Δημοκρατίας) σύμφωνα με τη συνταγματικά προβλεπόμενη διαδικασία νομοθετικής παραγωγής (τυπικοί νόμοι), -οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου (π.χ. η αρχή, πριν από τη μετεξέλιξή της σε νομοθετική διάταξη, ότι δεν επιτρέπεται η σύνθεση συλλογικού διοικητικού οργάνου με μόνο 2 μέλη, πέρα από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τυπικός νόμος το προβλέπει ρητά), -οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις ή κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης (π.χ. τα κανονιστικά διατάγματα του Προέδρου της Δημοκρατίας, υποκείμενα σε προληπτικό έλεγχο νομιμότητας από το αρμόδιο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας). Εξάλλου, εφόσον θεωρηθεί ότι υπάρχει και το διοικητικό έθιμο ως πηγή, αυτό θα είχε αποκλειστικά συμπληρωματικό χαρακτήρα σε σχέση με τις γραπτές πηγές. Η νομολογία, ως η θέση για το εφαρμοστέο δίκαιο η οποία διατυπώνεται στις δικαστικές αποφάσεις, είναι πολύτιμο βοήθημα για την έρευνα και ερμηνεία του Διοικητικού Δικαίου. Ωστόσο, δεν αποτελεί τυπικά και πηγή δικαίου καθώς δεν υπάρχει ρητός κανόνας δικαίου που να υποχρεώνει τα διοικητικά δικαστήρια να εφαρμόζουν κανόνες που δεν βρίσκονται σε γραπτό κείμενο αλλά για πρώτη φορά εμφανίζονται στην αιτιολογία δικαστικής απόφασης. Ως η μόνη στην ουσία περίπτωση πηγής του Διοικητικού Δικαίου με νομολογιακή προέλευση θα μπορούσαν

7 7 να θεωρηθούν οι γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου. Εξάλλου, σε κάθε περίπτωση νομολογιακά προκύπτει η παύση της παραγωγής, με την έννοια της ακύρωσης, κανόνων δικαίου. Υπάρχει ιεραρχία των κανόνων με βάση την πηγή στην οποία ανήκουν, με αποτέλεσμα οι κανόνες κατώτερης τυπικής ισχύος να μην μπορούν να έρχονται σε αντίθεση με κανόνες ανώτερης (π.χ. αντισυνταγματικότητα τυπικού νόμου) Συστήματα οργάνωσης της Διοίκησης Κατά το άρ. 101 του Συντάγματος η Διοίκηση του Κράτους είναι οργανωμένη κατά το αποκεντρωτικό σύστημα, με βάση το οποίο υπάρχουν περιφερειακά κρατικά όργανα που έχουν γενική αποφασιστική αρμοδιότητα για τις υποθέσεις της περιφέρειάς τους. Το σύστημα της διοικητικής αποκέντρωσης με βάση το Ν. 2503/1997 βασίζεται στην ύπαρξη 13 Περιφερειών, που είναι ενιαίες αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του Κράτους και συνιστούν το μοναδικό βαθμό αποκέντρωσης. Τα κεντρικά όργανα της Πολιτείας, εκτός από ειδικές αρμοδιότητες, έχουν τη γενική κατεύθυνση, το συντονισμό και τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων. Στο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου υπάρχουν και περιπτώσεις ενός μοντέρνου μορφώματος, οι ανεξάρτητες (διοικητικές) αρχές. Συγκροτούνται από μέλη με προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, παρόμοια με εκείνη των δικαστικών λειτουργών. Δεν υπέχουν υποχρέωση υπακοής σε διαταγές διοικητικών οργάνων, δεν λειτουργεί στο πλαίσιό τους ο διοικητικός αυτοέλεγχος (με τη μορφή ιεραρχικών ή ενδικοφανών διοικητικών προσφυγών), προβλέπεται για τη λειτουργία τους διοικητική διαδικασία παρόμοια με τη δικαστική. Οι αποφάσεις τους κατά κανόνα δεσμεύουν τα υπόλοιπα κρατικά όργανα ως εκτελεστές διοικητικές πράξεις, με εξαίρεση το Συνήγορο του Πολίτη ο οποίος είναι ανεξάρτητη αρχή πειθούς. Αυτός και άλλες 4 έχουν κατοχυρωθεί συνταγματικά με την αναθεώρηση του έτους 2001, στην οποία περιλήφθηκε και το άρ. 101 Α που ορίζει ότι η επιλογή των μελών τους γίνεται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής και με επιδίωξη ομοφωνίας ή πάντως με την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών της. Υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο ενώ οι καθ ύλην αρμόδιοι υπουργοί εξακολουθούν να υπέχουν πλήρη κοινοβουλευτική ευθύνη. Οι εκτελεστές διοικητικές πράξεις τους, όπως αποφάσεις επιβολής προστίμου (π.χ. από το Εθνικό

8 8 Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης) είναι προσβλητές διοικητικά με τις συνταγματικά και νομοθετικά προβλεπόμενες διοικητικές προσφυγές καθώς και δικαστικά, με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πέρα από το αποκεντρωτικό σύστημα, ισχύει και εκείνο της διοικητικής αυτοδιοίκησης, κατά το οποίο διοικητικές υποθέσεις υπάγονται σε όργανα ξεχωριστά από εκείνα του Κράτους και τα όργανα αυτά υπέχουν δική τους ευθύνη. Οι υποθέσεις μπορεί να αφορούν ορισμένο τόπο, οπότε γίνεται λόγος για τοπική αυτοδιοίκηση ή για ορισμένο κατά περίπτωση είδος αναγκών, οπότε γίνεται λόγος για ειδική ή καθ ύλην αυτοδιοίκηση. Κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού. Δεν κατονομάζονται δηλαδή οι Δήμοι και οι Κοινότητες στην πρώτη βαθμίδα και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στη δεύτερη βαθμίδα αλλά πρέπει να υπάρχουν δύο βαθμοί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» επέρχονται σημαντικές αλλαγές καθώς καταργούνται οι Κοινότητες και μετεξελίσσονται οι προαναφερθείσες Περιφέρειες σε θεσμούς αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης αντίστοιχα. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στη θέση των κρατικών Περιφερειών, συγκροτούνται ως ενιαίες μονάδες για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Κράτους και ασκούν γενική αποφασιστική αρμοδιότητα στις κρατικές υποθέσεις της περιφέρειάς τους, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Συντάγματος. Το άρθρο 102 του Συντάγματος ορίζει ότι με νόμο μπορεί να ανατίθεται σε αυτούς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους, πράγμα που ισχύει καθώς οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί ασκούν σε τοπικό επίπεδο κρατικές αρμοδιότητες όπως η τήρηση των ληξιαρχικών βιβλίων και η έκδοση αποσπασμάτων των ληξιαρχικών πράξεων καθώς και η χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και η τέλεση των γάμων αυτών. Το Κράτος ασκεί στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (διοικητική) εποπτεία που συνίσταται σε έλεγχο αποκλειστικά νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Πέρα από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, υπάρχουν και άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου

9 9 Δικαίου της καθ ύλην αυτοδιοίκησης, που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον σε αντιδιαστολή με τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που προάγουν το ιδιωτικό συμφέρον. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επαγγελματικά νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν φύση σωματειακή και συνδέονται με κατηγορίες πολιτών που ασκούν το ίδιο επάγγελμα, όπως οι Δικηγορικοί Σύλλογοι και οι Ιατρικοί Σύλλογοι, και αναδεικνύουν μεταξύ τους τα όργανα διοίκησης (αρχή της αυτοκυβέρνησης). Σε αυτήν την κατηγορία υπάγονται και τα νομικά πρόσωπα δημοσίων υποθέσεων, δηλαδή εκείνα που συνδέονται με ορισμένο κύκλο δημοσίων αναγκών, όπως τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), και τα Νοσοκομεία που υπάγονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Σ.Υ.Κ.Α.). Η ειδική αυτοδιοίκηση περιλαμβάνει και νομικά πρόσωπα που διέπονται καταρχήν από το ιδιωτικό δίκαιο. Αυτά τα Δημόσια Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου διακρίνονται σε επιχειρηματικής φύσης (δημόσιες επιχειρήσεις, όπως ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας), ιδρυματικού χαρακτήρα (που έχουν απλή παραγωγική δραστηριότητα, όπως το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών) και σωματειακής φύσης, που έχουν σκοπό τη ρύθμιση ορισμένης επαγγελματικής δραστηριότητας (όπως οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων). Υπάρχουν ορισμένα θέματα που κατ εξαίρεση ρυθμίζονται από τις διατάξεις του διοικητικού δικαίου, όπως όταν κατ εξαίρεση τους έχουν ανατεθεί και ρυθμιστικές αρμοδιότητες, οι οποίες ασκούνται με την έκδοση κανονιστικών ή ατομικών διοικητικών πράξεων, οπότε λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και θεωρούνται διφυή νομικά πρόσωπα. Παράδειγμα αυτής της νομολογιακά διαμορφωμένης κατηγορίας αποτελεί η Αγροτική Τράπεζα σχετικά με την εποπτεία των γεωργικών συνεταιρισμών. 2.3 Διοικητικά όργανα Σύμφωνα με το άρ. 26 του Συντάγματος, στο οποίο καθιερώνεται η θεμελιώδης αρχή της διάκρισης των εξουσιών, η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η εκτελεστική λειτουργία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση και η δικαστική από τα δικαστήρια. Ειδικότερα όσον αφορά τη Δημόσια Διοίκηση, αυτή εκδηλώνει τη βούλησή της με τη δράση των διοικητικών οργάνων.

10 10 Νόμιμη υπόσταση έχει το διοικητικό όργανο όταν έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις με τις οποίες ένα φυσικό πρόσωπο καθίσταται διοικητικό όργανο. Το όργανο δεν έχει νόμιμη υπόσταση αν δεν υπάρχει η σχετική ειδική πράξη εκλογής ή διορισμού του οργάνου ή αν η πράξη είναι ανυπόστατη, διότι εκδόθηκε από αναρμόδιο όργανο ή έπρεπε να δημοσιευθεί και δεν δημοσιεύθηκε. Οι πράξεις διοικητικού οργάνου που δεν έχει νόμιμη υπόσταση δεν έχουν το χαρακτήρα διοικητικής πράξης, όντας ανυπόστατες. Ως de facto χαρακτηρίζεται ένα διοικητικό όργανο του οποίου η πράξη εκλογής ή διορισμού, αν και νομικά υποστατή, πάσχει από παρανομία αλλά δημιουργεί αντικειμενική επίφαση νομιμότητας. Συντρέχει η επίφαση αυτή όταν με τις συνθήκες άσκησης των καθηκόντων του ο καλόπιστος και σώφρων διοικούμενος μπορούσε εύλογα να θεωρήσει ότι το πρόσωπο αυτό έχει νόμιμα την ιδιότητα του διοικητικού οργάνου. Οι πράξεις του οργάνου αυτού είναι έγκυρες, αν δεν πάσχουν από ακυρότητα για άλλο λόγο. Αρμοδιότητα διοικητικού οργάνου ονομάζεται η ικανότητά του, που προβλέπουν οι κανόνες δικαίου, να προβεί σε πράξη ή παράλειψη. Η αρμοδιότητα διακρίνεται σε κατά τόπο, ως προς το χώρο έκτασης της εξουσίας των διοικητικών οργάνων, καθ ύλην, για το είδος των ανατεθειμένων στο διοικητικό όργανο εξουσιών, και κατά χρόνο, ως προς τη χρονική διάρκεια κατά την οποία μπορεί να ασκηθεί η αρμοδιότητα. Δέσμια αρμοδιότητα υπάρχει όταν η Δημόσια Διοίκηση δεσμεύεται από το νόμο, ως προς το αν ή το πώς θα δράσει. Αντίθετα, όταν αφήνεται κάποιο είδος ελευθερίας δράσης, η Διοίκηση έχει διακριτική ευχέρεια (ή διακριτική εξουσία). Τεκμαίρεται ότι η διοικητική δράση ασκείται κατά διακριτική ευχέρεια όταν δεν υπάρχει κανόνας που να ορίζει αλλιώς. Οι κρίσεις της Διοίκησης επί της ουσίας σε κάποια υπόθεση, δηλαδή οι κρίσεις διοικητικής σκοπιμότητας ή οι επιστημονικές ή τεχνικές κρίσεις, στο πλαίσιο άσκησης αρμοδιότητας διακριτικής ευχέρειας, δεν μπορούν να ελεγχθούν δικαστικά, παρά μόνο κατ εξαίρεση, για υπέρβαση των άκρων ορίων της. 2.4 Οι βασικές αρχές της διοικητικής δράσης Η δράση της Δημόσιας Διοίκησης διέπεται από βασικές αρχές. Η πρώτη είναι αυτή της νομιμότητας, που σημαίνει ότι η Διοίκηση υπάγεται στο σύνολο των κανόνων δικαίου που τη διέπουν και επομένως οι ενέργειες των διοικητικών οργάνων δεν

11 11 πρέπει να αποβαίνουν αντίθετες προς τους ισχύοντες κανόνες δικαίου, πράγμα που συνδέεται και με το φαινόμενο της ιεραρχίας των πηγών του Διοικητικού Δικαίου. Η δεύτερη αρχή είναι εκείνη του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο κατά κανόνα συμπίπτει άμεσα με την ωφέλεια όλων των μελών της κοινωνίας διότι αφορά την ικανοποίηση βασικών αναγκών που μπορούν να έχουν όλα τα μέλη αυτά ή μεγάλες κοινωνικές ομάδες. Ενδέχεται όμως το δημόσιο συμφέρον να είναι αντίθετο προς άμεσα συμφέροντα ορισμένων μελών της κοινωνίας, οπότε η προστασία του δημοσίου συμφέροντος προηγείται. Η τρίτη αρχή συνίσταται στην προστασία του διοικουμένου, πράγμα που σημαίνει ότι τα διοικητικά όργανα δεν επιτρέπεται να βλάπτουν τα έννομα συμφέροντα και δικαιώματα των ενδιαφερομένων παρά μόνο υπό τις προϋποθέσεις του νόμου (αρχή της νομιμότητας) και στο βαθμό που αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τη θεραπεία του δημοσίου συμφέροντος (αρχή του δημοσίου συμφέροντος). 2.5 Διοικητικές πράξεις Κεντρική έννοια του Διοικητικού Δικαίου είναι η διοικητική πράξη. Η διοικητική πράξη είναι κατά κανόνα έγγραφη, αναφέρει την εκδούσα αρχή και τις εφαρμοζόμενες διατάξεις, φέρει χρονολογία καθώς και υπογραφή του αρμόδιου οργάνου. Αν η ρύθμιση που περιέχει η διοικητική πράξη είναι γενική και αφηρημένη, δηλαδή αποτελεί η ίδια έναν κανόνα δικαίου, η πράξη είναι κανονιστική (ουσιαστικός νόμος), π.χ. η υπουργική απόφαση «Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών». Αντίθετα, αν η ρύθμιση είναι ειδική και συγκεκριμένη δεν αποτελεί κανόνα δικαίου αλλά απλώς εκτελεί κανόνες δικαίου και η διοικητική πράξη είναι ατομική και δεν αποτελεί ουσιαστικό νόμο, π.χ. μία οικοδομική άδεια. Με άλλα λόγια, η διοικητική λειτουργία μπορεί να ασκείται μονομερώς από τη Δημόσια Διοίκηση και με ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες όμως δεν αποτελούν πηγή του Διοικητικού Δικαίου. Κύρια χαρακτηριστικά της διοικητικής πράξης είναι το τεκμήριο νομιμότητας και η εκτελεστότητα. Κατά το τεκμήριο νομιμότητας, η διοικητική πράξη (κυρίως η ατομική) από την έναρξη της ισχύος της μέχρι την ακύρωσή της με δικαστική απόφαση ή με διοικητική πράξη ή την ανάκλησή της ή την κατάργησή της ή γενικά την παύση της ισχύος της

12 12 κατά οποιοδήποτε τρόπο, παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της, ανεξάρτητα από το αν τυχόν έχει νομική πλημμέλεια (που θα επέφερε την παύση της ισχύος της). Εκτελεστότητα της διοικητικής πράξης σημαίνει ότι η ρύθμιση που θέτει η πράξη είναι υποχρεωτική και εκτελείται χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία, όπως προηγούμενη δικαστική απόφαση. Υπάρχουν ποικίλες διοικητικές πράξεις (π.χ. ερμηνευτικές εγκύκλιοι, συστάσεις, γνώμες, εισηγήσεις, επιβεβαιωτικές πράξεις ) οι οποίες δεν είναι εκτελεστές. Η εκτέλεση ορισμένων διοικητικών πράξεων, ατομικών ή κανονιστικών, είναι δυνατό να ανασταλεί, με απόφαση της Διοίκησης ή των επιτροπών αναστολών των διοικητικών δικαστηρίων, εφόσον αυτές έχουν προσβληθεί διοικητικά ή δικαστικά ως παράνομες. Η εκτελεστότητα εξασφαλίζεται με τις κυρώσεις που απειλούνται σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η επιβαλλόμενη συμπεριφορά. Αυτές μπορεί να είναι ποινικές, πειθαρχικές, διοικητικές ή αστικές (καταναγκασμός με την ευρεία έννοια του όρου). Συνέπεια της εκτελεστότητας είναι η δυνατότητα άσκησης διοικητικού καταναγκασμού (με τη στενή έννοια του όρου). Αυτός συνίσταται στην αρμοδιότητα των διοικητικών οργάνων, σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του διοικουμένου να συμμορφωθεί προς τη συμπεριφορά που επιβάλλει η διοικητική πράξη, να προβούν με υλικές ενέργειες, ενέργειες δηλαδή που δεν είναι νομικές πράξεις (διοικητικές πράξεις ή συμβάσεις) αλλά που επιφέρουν μεταβολή στον εξωτερικό κόσμο, στον εξαναγκασμό του με τη βία ή να προβούν στην άρση της σχετικής πραγματικής κατάστασης με δικά τους μέσα (π.χ. απομάκρυνση ενός παράνομα σταθμευμένου αυτοκινήτου). 2.6 Διακρίσεις των διοικητικών πράξεων Η μείζων διάκριση των (εκτελεστών) διοικητικών πράξεων σε ατομικές και κανονιστικές έχει μεγάλη πρακτική σημασία διότι: -Οι ατομικές πράξεις δεν υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο νομιμότητας από το Συμβούλιο της Επικρατείας ενώ οι κανονιστικές πράξεις που έχουν τη μορφή (κανονιστικού) προεδρικού διατάγματος υπόκεινται. -Η ατομική πράξη δεν μπορεί να ελεγχθεί ως προς τη νομιμότητά της με την ευκαιρία προσβολής του κύρους άλλων πράξεων που στηρίζονται σε αυτήν, δηλαδή παρεμπιπτόντως. Αντίθετα, η νομιμότητα της κανονιστικής πράξης ελέγχεται όχι

13 13 μόνο κυρίως αλλά σε όλη τη διάρκεια της ισχύος της, και μετά την πάροδο της προθεσμίας προσβολής της, με την ευκαιρία προσβολής ατομικής πράξεως (ή και κανονιστικής) που στηρίχθηκε σε αυτή για να εκδοθεί. Αυτό σημαίνει ότι το τεκμήριο νομιμότητας ως βασικό χαρακτηριστικό των διοικητικών πράξεων δεν έχει πλήρη εφαρμογή στις κανονιστικές πράξεις. - Δεν μπορεί να στραφεί διοικητική αναφορά κατά κανονιστικής διοικητικής πράξεως. - Οι ατομικές διοικητικές πράξεις πρέπει να περιέχουν αιτιολογία κατά το άρ. 17 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ιδίως όταν είναι δυσμενείς για το διοικούμενο, ενώ οι κανονιστικές καταρχήν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της αιτιολογίας. - Η (επιδιωκόμενη) ατομική διοικητική πράξη που είναι δυσμενής για τον ενδιαφερόμενο συνεπάγεται την υποχρέωση της Διοίκησης να παρέχει σε αυτόν το κατά το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος θεμελιώδες δικαίωμα προηγούμενης διοικητικής ακροάσεως. Αντίθετα, ως προς τις κανονιστικές πράξεις θεωρείται ότι η Διοίκηση είναι απαλλαγμένη από τη χορήγηση δικαιώματος προηγούμενης ακροάσεως, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο νόμος. - Μόνο οι ατομικές πράξεις υπόκεινται σε ανάκληση ενώ οι κανονιστικές καταργούνται ή τροποποιούνται όπως οι (τυπικοί ουσιαστικοί) νόμοι. Οι διοικητικές πράξεις διακρίνονται σε διάφορες επιμέρους κατηγορίες, όπως η παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας της Διοίκησης (π.χ. μη έκδοση οικοδομικής άδειας), η οποία αποτελεί περίπτωση σιωπηρής αρνητικής διοικητικής πράξης. Προκύπτει τέτοια παράλειψη όταν το διοικητικό όργανο έχει υποχρέωση να εκδώσει διοικητική πράξη ή να ενεργήσει γενικότερα, ο διοικούμενος υπέβαλε την αναγκαία αίτηση για την έκδοση της πράξης στο αρμόδιο διοικητικό όργανο, ο αιτών νομιμοποιείται για την υποβολή της αίτησης και παρήλθε άπρακτη η νόμιμη προθεσμία για την οφειλόμενη διοικητική ενέργεια ή, αν δεν υπάρχει τέτοια προθεσμία, τρίμηνο από την υποβολή της αίτησης. Κατηγορία διοικητικών πράξεων αποτελούν και οι διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες είναι ένας τρόπος διοικητικού καταναγκασμού. Διακρίνονται σε υπηρεσιακές, οι οποίες επιβάλλονται σε πρόσωπα που συνδέονται με υπηρεσιακή σχέση με το Κράτος και σε μη υπηρεσιακές, που επιβάλλονται ευρύτερα στους διοικούμενους (π.χ. αφαίρεση της άδειας οδηγήσεως αυτοκινήτου). Οι υπηρεσιακές διακρίνονται στις πειθαρχικές ποινές και σε μη πειθαρχικής φύσεως (π.χ. περικοπή αποδοχών).

14 14 Οι πειθαρχικές ποινές για τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους και τους δημοτικούς υπαλλήλους είναι, κατά αύξουσα σειρά, μόνο: α) η έγγραφη επίπληξη, β) το πρόστιμο έως τις αποδοχές τριών μηνών, γ) η στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα έως πέντε έτη, δ) ο υποβιβασμός κατά ένα βαθμό, ε) η προσωρινή παύση από τρεις έως έξι μήνες με πλήρη στέρηση των αποδοχών και στ) η οριστική παύση, η οποία επιβάλλεται μόνο για τα παραπτώματα που απαριθμούνται περιοριστικά στη νομοθεσία. Κατά την αρχή «non bis in idem» («ουχί δις επί τω αυτώ»), δεν επιτρέπεται δεύτερη δίωξη για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα ενώ για κάθε πειθαρχικό παράπτωμα επιβάλλεται μόνο μία πειθαρχική ποινή (αποκλεισμός δεύτερης πειθαρχικής δίωξης ή τιμωρίας για το ίδιο παράπτωμα). Δεν αποκλείεται η επιβολή μίας πειθαρχικής κύρωσης και μίας άλλης, μη πειθαρχικής φύσεως όμως, κύρωσης για το ίδιο παράπτωμα. Η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπόκειται στην τήρηση του δικαιώματος προηγούμενης διοικητικής ακροάσεως του ενδιαφερομένου, στην πλήρη αιτιολόγησή τους και στην εφαρμογή της κατά το άρθρο 25 παρ. 1 εδάφιο δ του Συντάγματος αρχής της αναλογικότητας κατά την επιμέτρησή τους. Εξάλλου, είναι δυνατή η ανάκληση μίας ατομικής διοικητικής πράξεως, δηλαδή η εξαφάνισή της με πράξη του οργάνου που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοσή της. Η εξαφάνιση ενεργεί για το μέλλον όταν η ανακαλούμενη είναι νόμιμη πράξη ενώ αναδρομικά όταν είναι παράνομη πράξη. Υποχρέωση για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων καταρχήν δεν επιβάλλεται. 2.7 Το δικαίωμα προηγούμενης διοικητικής ακροάσεως του ενδιαφερομένου Όσον αφορά τη διοικητική υπεράσπιση του ενδιαφερομένου πριν από τη λήψη δυσμενούς για αυτόν διοικητικού μέτρου, αυτή μεθοδεύεται με το προαναφερθέν, ρητά προβλεπόμενο στο άρ. 20 παρ. 2 του Συντάγματος δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως. Αυτό ισχύει (πέρα από την προβλεπόμενη στην παρ. 1 περίπτωση των δικών, και) για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του. Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει οριοθετήσει το πεδίο εφαρμογής αυτής της ανεξαίρετης και ανεπιφύλακτης συνταγματικής διάταξης και έτσι, μεταξύ άλλων, δεν θεωρείται ότι απαιτείται η

15 15 παροχή του δικαιώματος ακρόασης όταν η κρίση του διοικητικού οργάνου για τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων της έκδοσης της δυσμενούς διοικητικής πράξης (βάσει δέσμιας αρμοδιότητας) στηρίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα. Για παράδειγμα, κατά τη θεωρία των αντικειμενικών δεδομένων δεν απαιτείται προηγούμενη διοικητική ακρόαση για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή για το χαρακτηρισμό ενός οικήματος ως διατηρητέου λόγω της παραδοσιακής του μορφής. Το δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως χορηγείται από το αρμόδιο (για το επιδιωκόμενο δυσμενές διοικητικό μέτρο) όργανο κάθε Ν.Π.Δ.Δ. κατά τις ρυθμίσεις του άρ. 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, εκτός αν υπάρχει ειδικότερη νομοθετική ρύθμιση σαν και αυτήν που επιβάλλει εικοσιτετράωρη προθεσμία για την απολογία ενώπιον της λιμενικής αρχής, η οποία όμως επικρίνεται ως αντίθετη στο άρ. 20 παρ. 2 του Συντάγματος. Κατά την παρ. 4 του άρ. 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως πρέπει να παρέχεται ακόμη και όταν οι σχετικές με τη δυσμενή διοικητική πράξη διατάξεις προβλέπουν δυνατότητα διοικητικής προσφυγής (π.χ. ενδικοφανούς). Με το δικαίωμα αυτό συνέχονται σημαντικοί θεσμοί που συγγενεύουν με το Ποινικό Δίκαιο, όπως η διακοπή της τέλεσης των διαρκών αδικημάτων και επομένως και η αρχή της αναλογικότητας ως προς το ζήτημα της υποτροπής, και το τεκμήριο αθωότητας. Οι δικηγόροι ως ελεύθεροι επαγγελματίες είχαν από την αρχή ανεξαρτησία έναντι του Κράτους, σε αντίθεση με τους δικαστές και τους εισαγγελείς που την απέκτησαν σταδιακά στο πλαίσιο του δικαιοδοτικού συστήματος που είναι συγκρίσιμο με το κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης. Πρόβλημα υπάρχει με το βαθμό ανεξαρτησίας των δικηγόρων με έμμισθη εντολή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή και πάγια αντιμισθία των Δήμων δεν είναι υπάλληλοι για να έχουν ελεγχόμενο (υποχρεωτικό και προκαθορισμένο) ωράριο υπηρεσίας αλλά παραμένουν και υπό την ιδιότητά τους αυτή ελεύθεροι επαγγελματίες, ταγμένοι να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις του εντολέα τους με βάση τη σύμβαση εντολής, πράγμα που σημαίνει ότι είναι αδιανόητη η επιβολή οποιουδήποτε ωραρίου. Σύστοιχα, κατά την ορθότερη άποψη, είναι αδιανόητη η επέκταση στους δικηγόρους της υπηρεσιακής διοικητικής κύρωσης της περικοπής των αποδοχών, η οποία μάλιστα δεν προβλέπεται για αυτούς από την κείμενη νομοθεσία. Για να φθάσει στα ακραία όρια της αποτελεσματικότητάς του το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου, επιβάλλεται με βάση το άρ. 20 παρ. 2

16 16 του Συντάγματος το επιμέρους δικαίωμα παράστασης με πληρεξούσιο δικηγόρο σε κάθε είδος διοικητικής διαδικασίας. 2.8 Η αρχή της αναλογικότητας και η αρχή της επιείκειας ή ευθυδικίας Όσον αφορά το περιεχόμενο της διοικητικής υπεράσπισης, χρήσιμη μπορεί να αποβεί η αρχή της αναλογικότητας. Με την αναθεώρηση του Συντάγματος στα 2001, προστέθηκε η διάταξη της παρ. 1 εδ. δ του άρ. 25 για τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου, κατά την οποία «Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας». Κατά νομολογία του Αρείου Πάγου, οι νόμοι, οι διοικητικές πράξεις και οι δικαστικές αποφάσεις οφείλουν να σέβονται την αναλογικότητα, η οποία αναλύεται στα επιμέρους κριτήρια της καταλληλότητας του λαμβανόμενου μέτρου, της αναγκαιότητάς του και της συνάφειάς του με τον επιδιωκόμενο δημόσιο σκοπό. Σύμφωνα με το τρίτο κριτήριο, ένας περιορισμός των δικαιωμάτων του πολίτη, και όταν ακόμη είναι κατάλληλος ή και αναγκαίος, δεν πρέπει να συνεπάγεται περισσότερα μειονεκτήματα για τα δικαιώματα, παρά πλεονεκτήματα για τα δημόσια ή ιδιωτικά συνταγματικά συμφέροντα, στην προστασία των οποίων αποβλέπει. Πέρα από την αναλογικότητα, χρήσιμη για το διοικούμενο μπορεί να αποβεί και η αρχή της επανορθώσεως των κειμένων ή επιείκειας ή ευθυδικίας, η οποία όμως δεν κατοχυρώνεται ρητά ούτε στο Σύνταγμα ούτε στο νομοθετικό καθεστώς του Συνηγόρου του Πολίτη. Με βάση αυτήν την αρχή, ο εφαρμοστής του δικαίου μπορεί να παραμερίσει την κατ αρχήν εφαρμοστέα νομοθετική διάταξη σε μία συγκεκριμένη περίπτωση, αν η εφαρμογή θα απέβαινε ουσιαστικά άδικη. Κοινός παρονομαστής της αναλογικότητας και της επανορθώσεως των κειμένων, που θα μπορούσαν να αποδοθούν με τον όρο «αρχή της προσαρμογής της διοικητικής λειτουργίας στη φύση του πράγματος», είναι η αρχή της ισότητας στην ευρεία της θεώρηση. 2.9 Διοικητικές συμβάσεις

17 17 Οι διοικητικές συμβάσεις (π.χ. μελέτης για την κατασκευή ενός δημοσίου τεχνικού έργου, κατασκευής δημοσίων τεχνικών έργων, κρατικών προμηθειών ) δεν θεωρούνται διοικητικές πράξεις αλλά είναι αμφοτεροβαρείς δικαιοπραξίες του Δημοσίου Δικαίου, δηλαδή συνεπάγονται υποχρεώσεις και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και διέπονται από κανόνες του δημοσίου δικαίου σε αντιδιαστολή προς τη συνήθη περίπτωση συμβάσεων (του Ιδιωτικού Δικαίου), οι οποίες διέπονται από το Ιδιωτικό Δίκαιο και κατ αρχήν όχι (και) από το Δημόσιο Δίκαιο. Διοικητική είναι η σύμβαση όταν: α) τουλάχιστον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι δημόσιο νομικό πρόσωπο, και ειδικότερα το Δημόσιο ή Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ή διφυές νομικό πρόσωπο που ενώ είναι καταρχήν Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ασκεί με τη σύμβαση ορισμένη αρμοδιότητα ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Παράδειγμα 1 Η Α.Τ.Ε. Α.Ε. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, όπως άλλωστε κάθε ανώνυμη εταιρεία, αλλά ειδικά ως προς την αρμοδιότητά της που συνίσταται στην εποπτεία των γεωργικών συνεταιρισμών θεωρείται ότι ενεργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και επομένως, όπως έχει επισημανθεί, αποτελεί διφυές νομικό πρόσωπο. β) το αντικείμενο της σύμβασης έχει σχέση με την άσκηση δημόσιας υπηρεσίας με λειτουργική έννοια (π.χ. παροχή ανώτατης παιδείας) ή να εξυπηρετεί δημόσιο σκοπό που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις και γ) η κατάρτιση και η εκτέλεση της σύμβασης να διέπονται, τουλάχιστον εν μέρει, από κανόνες του Διοικητικού Δικαίου ή η σύμβαση να περιέχει όρους που να παρέχουν στο συμβαλλόμενο δημόσιο νομικό πρόσωπο δυνατότητες μονομερούς επέμβασης στις συμβατικές σχέσεις και επομένως δημιουργούν για αυτό εξαιρετικό συμβατικό καθεστώς. Υπάρχουν πάντως και άλλες κατηγορίες συμβάσεων, όπως π.χ. είναι οι αναπτυξιακές συμβάσεις, που δεν έχουν αντικείμενο σχετικό με δημόσια υπηρεσία με λειτουργική έννοια ούτε δημιουργούν υπέρ του δημόσιου νομικού προσώπου εξαιρετικό συμβατικό καθεστώς αλλά, αντιθέτως, δημιουργούν τέτοιο καθεστώς υπέρ του αντισυμβαλλομένου (υπαγωγή σε ευνοϊκές διατάξεις) ή προβλέπουν παροχές για αυτόν. Πρέπει να γίνει δεκτό ότι και στις περιπτώσεις αυτές πρόκειται για διοικητικές συμβάσεις. Η διαδικασία κατάρτισης των διοικητικών συμβάσεων είναι αυστηρή και τυπική. Από αυτό το προσυμβατικό στάδιο ανακύπτουν ακυρωτικές διοικητικές διαφορές,

18 18 που κρίνονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας (με αίτηση ακυρώσεως). Αντίθετα, οι διαφορές που προκύπτουν από το στάδιο της εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών είναι ουσιαστικές διοικητικές διαφορές. Ασκείται προσφυγή στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο του τόπου κατάρτισης της σύμβασης, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό κρίσης, με επιφύλαξη αιτήσεως αναιρέσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Η σύμβαση παραχώρησης υπηρεσίας Η σύμβαση παραχώρησης υπηρεσίας είναι ένας πρωτοποριακός θεσμός που ξεκίνησε στην αρχαία Ελλάδα 4 ος αιώνας π.χ. καθώς διασώζεται το κείμενο της σχετικής σύμβασης αποστράγγισης της λίμνης των Πτεχών, στην Εύβοια, με ανάδοχο τον εργολάβο Χαιρεφάνη. Η σύμβαση παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με τη δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης της υπηρεσίας είτε στο δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής. Επομένως, ένας δημόσιος φορέας μπορεί να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα με αντικείμενο την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών στο κοινό για την πλήρωση των αναγκών του κοινού με την ανάθεση σε ένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος ονομάζεται «ανάδοχος δημόσιας υπηρεσίας» ή «παραχωρησιούχος». Οι λόγοι της ανάθεσης είναι πρακτικής φύσεως, όπως εξοικονόμηση πόρων ή αποτελεσματικότητα στη διαχείριση. Το συμβατικό αντικείμενο μπορεί να υπάγεται σε τομείς της διοικητικής δράσης όπως η εκπαίδευση, η ύδρευση, οι τηλεπικοινωνίες, η ταχυδρομική υπηρεσία, οι μεταφορές κλπ.. Η παραχώρηση συμφωνείται για ορισμένο χρονικό διάστημα, πραγματοποιείται είτε με διοικητική πράξη είτε με σύμβαση ανάμεσα στο Δημόσιο ή τον ΟΤΑ που κάνει την παραχώρηση και τον ανάδοχο δημόσιας υπηρεσίας. Αυτή κυρώνεται με νομοθετική πράξη από τη Βουλή ή εγκρίνεται με διοικητική πράξη, στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και, παράλληλα, στην εξασφάλιση οικονομικής βιωσιμότητας για την επιχείρηση. Εφόσον η παραχώρηση παίρνει τη μορφή σύμβασης με ένα Ν.Π.Δ.Δ. ως συμβαλλόμενο μέρος, αποτελεί περίπτωση διοικητικής σύμβασης.

19 Η σύμβαση Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) Οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ., στα αγγλικά Public Private Partnership PPP) αποτελούν ένα μοντέρνο τρόπο συνεργασίας μεταξύ δημόσιου φορέα (π.χ. Κράτος, Δήμος) και ενός ιδιωτικού φορέα (π.χ. εργολήπτες δημοσίων έργων), ο οποίος εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη για πρώτη φορά με το Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα». Οι συμπράξεις, κατά την έννοια του νόμου αυτού, μπορούν να πάρουν μόνο τη μορφή συμβάσεων, μακράς διαρκείας (που συνήθως εκτείνεται σε διάρκεια από 15 έως 30 έτη), και όχι εταιρειών μεικτής οικονομίας. Ως «Δημόσιοι Φορείς» νοούνται οι ακόλουθοι: α) το Δημόσιο, β) οι Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού και δεύτερου, γ) τα (υπόλοιπα) Ν.Π.Δ.Δ., δ) οι ανώνυμες εταιρείες των οποίων το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στους παραπάνω υπό (α) έως (γ) φορείς ή σε άλλη ή άλλες ανώνυμες εταιρείες που υπάγονται στην παρούσα περίπτωση. Οι φορείς αυτοί, ως εκπρόσωποι δηλαδή του δημόσιου τομέα, έχουν τη διακριτική ευχέρεια σε τομείς της αρμοδιότητάς τους να συνάπτουν έγγραφες συμβάσεις συνεργασίας από επαχθή αιτία, οι οποίες ονομάζονται «Συμβάσεις Σύμπραξης» με νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα για την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών. Αντανακλώντας τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προβλέπεται ότι δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο σύμπραξης οι δραστηριότητες που κατά το Σύνταγμα ανήκουν άμεσα και αποκλειστικά στο Κράτος και ιδίως: - η εθνική άμυνα, -η αστυνόμευση, -η απονομή της δικαιοσύνης και -η εκτέλεση των ποινών που επιβάλλονται από τα αρμόδια δικαστήρια. Οι Συμπράξεις μπορούν να υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

20 20 α) Έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Δημόσιων Φορέων με βάση διάταξη νόμου ή σύμβαση ή το καταστατικό τους, β) προβλέπουν ότι οι Ιδιωτικοί Φορείς, έναντι ανταλλάγματος που καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά από τους Δημόσιους Φορείς ή τους τελικούς χρήστες των έργων ή υπηρεσιών αυτών, αναλαμβάνουν ουσιώδες μέρος των κινδύνων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη διαθεσιμότητα ή τη ζήτηση του αντικειμένου της Σύμπραξης και των συναφών κινδύνων, όπως, κατά ενδεικτική αναφορά, το διαχειριστικό και τον τεχνικό κίνδυνο, γ) Προβλέπουν ότι η χρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, της κατασκευής των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών θα γίνει με κεφάλαια και πόρους που εξασφαλίζουν οι Ιδιωτικοί Φορείς και δ) το συνολικό συμβατικό προϋπολογιζόμενο κόστος της υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμπραξης δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ χωρίς συνυπολογισμό του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Πάντως, καθιερώνεται η ασφαλιστική δικλείδα της υπαγωγής συμπράξεων χωρίς να συντρέχει μία ή περισσότερες από τις τρεις τελευταίες προϋποθέσεις, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον ληφθεί σχετική ομόφωνη απόφαση του αρμόδιου κυβερνητικού οργάνου. Πρόκειται για τη συνιστώμενη με το νόμο αυτό Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, αποτελούμενη από τον προεδρεύοντα Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ως τακτικά μέλη, και τον Υπουργό ή τους Υπουργούς που εποπτεύουν καθένα από τους Δημόσιους Φορείς που προβλέπεται να συμμετάσχουν στη σύμπραξη ή και να συμβληθούν στη σύμβαση Σ.Δ.Ι.Τ. ή και στα Παρεπόμενα Σύμφωνα, ως έκτακτα μέλη. Αποφασίζει κατόπιν εισηγήσεων της συνιστώμενης στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα εξειδικεύοντας την κυβερνητική πολιτική για την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων. Ειδικότερα, με αποφάσεις του το συλλογικό κυβερνητικό όργανο: (α) εγκρίνει την υπαγωγή συμπράξεων στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ανακαλεί τέτοιες εγκρίσεις,

21 21 (β) αποφασίζει την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του καταβλητέου στους ιδιωτικούς φορείς συμβατικού ανταλλάγματος, (γ) αποφασίζει για τη συμμετοχή ή μη του Δημοσίου στη χρηματοδότηση της κατασκευής των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της Σύμπραξης και (δ) λαμβάνει κάθε άλλη συναφή απόφαση. Η Ειδική Γραμματεία γνωστοποιεί στους κατά περίπτωση αρμόδιους δημόσιους φορείς την ένταξη έργων ή υπηρεσιών της αρμοδιότητάς τους στον Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων και τους καλεί σε αποκλειστική δίμηνη προθεσμία από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης να υποβάλουν αίτηση στη Διυπουργική Επιτροπή για την υπαγωγή της συγκεκριμένης σύμπραξης στις διατάξεις του νόμου αυτού. Το κυβερνητικό όργανο μέσα σε δύο μήνες από τη διαβίβαση σε αυτό των αιτήσεων εκδίδει απόφαση με την οποία εγκρίνει ή απορρίπτει, ολικά ή μερικά, τις αιτήσεις. Στις συμπράξεις που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου αυτού εφαρμόζονται οι όροι της σύμβασης Σ.Δ.Ι.Τ. και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Επομένως, κατ αρχήν δεν διέπονται οι συμπράξεις από το παραδοσιακό δίκαιο που διέπει την παραγωγή των δημοσίων τεχνικών έργων και την παροχή των υπηρεσιών, εκτός αν οι ρυθμίσεις του δικαίου αυτού πάρουν τη μορφή όρων της σύμβασης. Οι δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, των οποίων η προϋπολογιζόµενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ υπερβαίνει το ποσό του ευρώ υπόκεινται υποχρεωτικά στο διττό προσυμβατικό έλεγχο του κράτους, δηλαδή νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και διαφάνειας από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Κατά το Ν. 3614/2007 το σχετικό με τη διαχείριση του Δ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, οι συγχρηματοδοτούμενες από κοινοτικά κονδύλια συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών υπάγονται πλέον στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μόνο εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους υπερβαίνει το ποσό των ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι οι συμβάσεις Σ.Δ.Ι.Τ. στην πράξη υπόκεινται και στον έλεγχο νομιμότητας που ασκεί Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρά τη σχετική σιωπή του Ν. 3389/2005, και στον έλεγχο διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Ωστόσο, δεν υπόκεινται σε κύρωση από τη Βουλή, σε αντιδιαστολή προς τις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσίας. Με αυτήν τη νεωτεριστική μέθοδο παραγωγής τεχνικών έργων έχουν πλέον δημοπρατηθεί 13 έργα, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου ευρώ.

22 22 Παράδειγμα 2 Το δέκατο τρίτο αντικείμενο δημοπράτησης ανατέθηκε από τη Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων και συνίσταται στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται, πέρα από το ποσό για την κατασκευή του νοσοκομείου, και το κόστος ασφάλισης και βαριάς συντήρησης των υποδομών του. Το νέο νοσοκομείο θα είναι πλήρως ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Σ.Υ.Κ.Α.) και θα παραμείνει στο Δημόσιο, όπως και η διοίκησή του. Δεν θα υπάρχει καμία επιπλέον επιβάρυνση για τους ασθενείς από ό,τι ισχύει για όλα τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.Κ.Α.. Στόχος των δημοσίων αρχών μέσω των Συμπράξεων είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, η εξοικονόμηση πόρων για το Κράτος και τους λοιπούς δημόσιους φορείς για την υλοποίηση πρόσθετων έργων και προγραμμάτων και η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων, εμπειρίας, τεχνογνωσίας και μεθόδων λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα. Η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει ότι με τις Συμπράξεις είναι δυνατή η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και αγαθών, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πολιτών με τρόπο οικονομικά αποδοτικό και αποτελεσματικό. Ωστόσο, η χρησιμοποίηση των Συμπράξεων δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως η μοναδική ή καλύτερη λύση για ένα δημόσιο φορέα, που αντιμετωπίζει δημοσιονομικούς περιορισμούς. Οι οικονομικές και οργανωτικές επιλογές της Σύμπραξης για την υλοποίηση κάθε φυσικού αντικειμένου πρέπει να παρουσιάζουν πραγματική προστιθέμενη αξία σε σχέση με άλλες επιλογές (όπως είναι η σύναψη της σύμβασης εκτέλεσης δημοσίου έργου ή παροχής δημόσιας υπηρεσίας, κατά το παραδοσιακό σχετικό δίκαιο). Η Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα μπορεί κατά κάποιο τρόπο να θεωρηθεί ως παραλλαγή της παραχώρησης υπηρεσίας Είδη ελέγχου της Διοίκησης Η Διοίκηση υφίσταται διάφορα είδη κρατικού ελέγχου, όπως ο πολιτικός ή κοινοβουλευτικός. Μέσα για την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου της Κυβέρνησης, και κατ επέκταση της Διοίκησης, αποτελούν: α) οι αναφορές πολιτών προς τη Βουλή, β) οι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων, γ) οι ερωτήσεις (απλές και

23 23 επίκαιρες), δ) οι επερωτήσεις (απλές και επίκαιρες), ε) η συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως, στ) οι εξεταστικές επιτροπές και ζ) (όσον αφορά όχι ακριβώς την διάσταση ελέγχου της κυβέρνησης αλλά τη διάσταση διατήρησης της κυβέρνησης στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού συστήματος ως συστήματος διακυβέρνησης) η πρόταση εμπιστοσύνης και η πρόταση δυσπιστίας. Πέρα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο (υπ αριθμ. α), υπάρχουν επίσης: β) ο δικαστικός, ενώ κατά το άρ. 95 παρ. 5 του Συντάγματος η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις, γ) ο ενδιάμεσος μεταξύ του κοινοβουλευτικού και του δικαστικού, που συνίσταται σε έλεγχο από την ανεξάρτητη διοικητική αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος σε περίπτωση που θεωρεί βάσιμη την καταγγελία του ενδιαφερομένου συντάσσει πόρισμα, που δεν έχει χαρακτήρα διοικητικής πράξης αλλά περιέχει προτάσεις που γνωστοποιεί στον καθ ύλην αρμόδιο υπουργό και στις αρμόδιες υπηρεσίες, και δ) ο εσωτερικός έλεγχος της Διοίκησης. Ο αυτοέλεγχος μπορεί να λαμβάνει τη μορφή του ιεραρχικού ελέγχου, από τα ιεραρχικώς ανώτερα όργανα προς τα κατώτερα, ή της διοικητικής εποπτείας του Κράτους προς τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, και ασκείται είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από διοικητική προσφυγή κατ ενάσκηση του δικαιώματος του καθενός να υποβάλει έγγραφη αναφορά προς τις αρχές, κατά το άρ. 10 του Συντάγματος. Όταν δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία η δυνατότητα άσκησης μίας τυπικής (κατ αρχήν ενδικοφανούς, αλλιώς ειδικής) προσφυγής, υπάρχει η δυνατότητα άσκησης απλής διοικητικής προσφυγής. Η απρόθεσμη αυτή προσφυγή οδηγεί σε επανεξέταση της υπόθεσης του πολίτη όχι μόνο από την άποψη της νομιμότητας αλλά και της ουσίας, δηλαδή της εκτίμησης των πραγματικών περιστατικών. Σε περίπτωση που έχει ασκηθεί ενώπιον της αρχής που εξέδωσε την προσβαλλόμενη ατομική διοικητική πράξη («αίτηση θεραπείας»), μπορεί να αποφασιστεί η ανάκληση ή τροποποίηση της πράξης. Αν έχει ασκηθεί στην προϊσταμένη της αρχή («ιεραρχική προσφυγή»), είναι δυνατή η ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης. Η ειδική διοικητική προσφυγή ασκείται όταν ο πολίτης θεωρεί ότι έχει υποστεί βλάβη των έννομων συμφερόντων του από ρητή ατομική ή κανονιστική διοικητική πράξη, στη νομοθεσία ονομάζεται για «παράβαση νόμου» και πράγματι οδηγεί σε επανεξέταση της υπόθεσης μόνο από άποψη νομιμότητας. Μπορεί να αποφασιστεί η μερική ή ολική ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης, αν η προσφυγή γίνει δεκτή.

24 24 Η ενδικοφανής προσφυγή διαφέρει από την ειδική κυρίως επειδή οδηγεί σε επανεξέταση της υπόθεσης και από την άποψη της ουσίας, δυνάμενη να οδηγήσει είτε σε τροποποίηση της διοικητικής πράξης είτε στη μερική ή ολική ακύρωσή της. Αν, τέλος, κάποιος πολίτης θεωρεί ότι έχει υποστεί βλάβη των έννομων συμφερόντων του από παράλειψη της έκδοσης διοικητικής πράξης ή από υλική ενέργεια διοικητικής αρχής, τότε μπορεί να υποβάλει αναφορά στην αρχή αυτή και να αναζητήσει ανατροπή ή επανόρθωση της βλάβης Η αστική ευθύνη του Κράτους Υπάρχει και η αστική ευθύνη του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, δηλαδή ευθύνη προς αποζημίωση ως θεσμός του διοικητικού δικαίου. Κατά το άρ. 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης, που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος. Μαζί με το δημόσιο ευθύνεται για ολόκληρο το ύψος της προκληθείσας βλάβης και το υπαίτιο πρόσωπο, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για την ευθύνη των υπουργών. Ωστόσο, η απευθείας ευθύνη απέναντι στους ζημιωθέντες διοικούμενους δεν ισχύει καταρχήν για τους δημοσίους υπαλλήλους. Η ύπαρξη υπαιτιότητας (δηλαδή δόλου ή αμέλειας) του εμπλεκόμενου διοικητικού οργάνου δεν αποτελεί προϋπόθεση της θεμελίωσης της αστικής ευθύνης του Κράτους (αντικειμενική και όχι υποκειμενική ευθύνη).

25 25 3. Γραφειοπαθολογία 3.1 Γραφειοκρατία Ο Max Weber θεμελίωσε τη θεωρία των γραφειοκρατικών οργανώσεων. Αν αυτός ο πανεπιστημιακός καθηγητής ζούσε σήμερα, πιθανόν θα ήταν μπροστάρης μίας εκστρατείας με ηθικά ερείσματα για να διδάξει ότι η γραφειοκρατική άποψη, όπως τη φαντάστηκε, απέχει πολύ από τη διάσταση που της δίνουν σήμερα οι κατήγοροί της. Σε κάθε περίπτωση, ο Βέμπερ μίλησε για μία οργάνωση με μηχανισμούς που μεγιστοποιούν την απόδοση με ειδικά χαρακτηριστικά όπως: α. την ορθολογικότητα στη λήψη αποφάσεων, β. τη συγκέντρωση της εξουσίας, γ. το απρόσωπο στο χώρο εξουσίας, δ. την οριοθέτηση ρόλων και αρμοδιοτήτων που θα στηρίζονται σε σαφώς καθορισμένους κανόνες. Αυτό για το οποίο κατηγορείται η γραφειοκρατία δεν είναι τα παραπάνω αλλά η παθολογία της, δηλαδή η ασθένεια που προκύπτει από την υπέρβασή της. Και είναι παθολογία όταν η εμμονή στην τήρηση των τύπων καταλύει την απόδοση, δηλαδή όταν η προσήλωση στο γράμμα του κανόνα προσκρούει στη λογική και όταν η τήρηση τύπων καταστρέφει την ίδια την οργάνωση και τη δομή της. Ως προς ελληνική πραγματικότητα στη Δημόσια Διοίκηση, μερικές από τις αιτίες που εκτρέπουν τη διοικητική πρακτική να καταλήγει σε γραφειοκρατικούς μηχανισμούς είναι οι εξής: α. Η γραφειοκρατική παράδοση, αποτέλεσμα αφενός της γραφειοκρατικής δομής των αναλυτικών προγραμμάτων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία δεν περιελάμβαναν τη διδασκαλία της δημόσιας διοίκησης ως ξεχωριστής επιστήμης, αλλά έδιναν έμφαση στη διδασκαλία του Διοικητικού Δικαίου. Η διδασκαλία του σύγχρονου μάνατζμεντ άργησε να εισαχθεί στα αντίστοιχα προγράμματα.

26 26 β. Η ανάγκη της κατοχύρωσης μέσα από διαδικαστικούς τύπου του δημόσιου συμφέροντος και της διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ του πολιτικού οφέλους και της διοικητικής αποτελεσματικότητας την οποία διακονούν τα διοικητικά στελέχη. γ. Η κακή ερμηνεία της αρχής της νομιμότητας της διοικητικής δράσης, με τον αυτοπεριορισμό στα διοικητικά όργανα, τα οποία είτε φοβούνται την πειθαρχική τους ευθύνη, είτε δεν διακρίνουν αν η άσκηση της διοικητικής δράσης, μέσω του δικαιώματος της διακριτικής ευχέρειας, συμβιβάζεται με το κοινώς λεγόμενο κοινωνικό όφελος και την πολιτική μαρτυρία των πολιτικών ηγετών. δ. Στην απευθείας από το νόμο καθιέρωση λεπτομερειών, οι οποίες στην την εφαρμογή τους είτε δεν καλύπτουν τις προκύπτουσες απρόβλεπτες καταστάσεις είτε εμποδίζουν τη σωστή ερμηνεία του περιεχομένου του νόμου. 3.2 Συλλογική συμπεριφορά και γραφειοπαθολογία Η γραφειοπαθολογία (στα αγγλικά «bureaupathology») αποτελεί ενδημική ασθένεια που ιστορικά απλώνεται και κατατρώγει το σώμα της Δημόσιας Διοίκησης. Η ασθένεια είναι συμφυής με την ιστορία κάθε υπηρεσίας και δημιουργείται με τεχνικές και παραδοχές από όλο το προσωπικό των υπηρεσιών, με πρώτο και καλύτερο τον προϊστάμενο των υπηρεσιών, ο οποίος κατεχόμενος από αβεβαιότητα για τη νομιμότητα ή τη σκοπιμότητα των ενεργειών του, προσπαθεί να κατοχυρωθεί κάτω από επουσιώδεις τύπους, που είτε δεν προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις είτε προβλέπονται από συναφείς περιπτώσεις αλλά δεν αφορούν τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Η τάση προβολής επουσιωδών ή ουσιωδών τύπων δημιουργείται με την πάροδο του χρόνου και διαμορφώνει τη ψυχολογία της γραφειοπαθολογίας, από την οποία πάσχουν πολλά στελέχη της Διοίκησης, με δεδομένη την αδυναμία θεραπείας, αφού οι παράγοντες που προαναφέρθηκαν δεν επιτρέπουν την αποτροπή του κλίματος. Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι οι υπάλληλοι της Δημόσιας Διοίκησης δεν επελέγησαν με κριτήρια την ψυχολογική τους κατάσταση αλλά με κριτήρια απλών γνώσεων ή με το γνωστό τρόπο των πελατειακών σχέσεων. Επομένως, πολλά στελέχη δεν μπορούν να προσαρμοστούν σε συμπεριφορές που τείνουν στην εξυπηρέτηση του πολίτη σύμφωνα με τα πλαίσια που καθορίζουν οι πάσης φύσεως διατάξεις αλλά κατεχόμενοι από ένα σύμπλεγμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας εντάσσονται στο γραφειοπαθολογικό κλίμα κατά περίπτωση.

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αλεξίου Ντορέττα Δικηγόρος ΚΕΔΕ Δήμητρα Κουτσούρη τ. Γεν. Διευθύντρια Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Νέων Δημοτικών Αρχών

Οδηγός Νέων Δημοτικών Αρχών Οδηγός Νέων Δημοτικών Αρχών ΙΙI. Εποπτεία Έλεγχος στις Πράξεις και τα Όργανα των Φορέων της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ντορέττα Αλεξίου Δικηγόρος ΚΕΔΕ Δήμητρα Κουτσούρη τ. Γεν. Διευθύντρια Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2011 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠ. ΚΑΙΣΑΡΗ δικηγόρος ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (μετά τις τροποποιήσεις των ν. 4057/2012 κ α ι 4093/2012) Κατ άρθρο Ερμηνεία Νομολογία ΤΟΜΟΣ A Α έκδοση Εκδόσεις ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Έννοια και διακρίσεις των νομικών προσώπων Νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα.

1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα. Η παρούσα ενδεικτική απάντηση βασίζεται στην άριστη εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Α1, Χαραλαμπίας Μαλλιαρού. 1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα. Σύμφωνα με το Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60

ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60 Ελληνική ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74895 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα «Νοµοθέτηση και Εφαρµογή» Καλλιόπη Αγγελετοπούλου PSI group Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1 Α. Σύνταγµα 1975/1986/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Φεβρουάριος 2013 Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Προϊστάμενος Μονάδας Νομικής Υποστήριξης Στόχος Παρουσίασης Έννοια Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου

Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2003-2004 Η ΕΞΑΜΗΝΟ, ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κυριακή Παππά Η συμμετοχή σε ένα δημόσιο διαγωνισμό είναι πιθανό να αποφέρει σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0

Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0 Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη Σελίδα 1 Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0 Αθήνα 2014 Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη Σελίδα 2 ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη: Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και με e-mail

Αποστολή και με e-mail Αποστολή και με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8428 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 1. Ο παρών νόμος αποβλέπει στην θεσμοθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα