ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Όλοι οι εργαζόµενοι των οποίων η εργασία απαιτεί την χρήση επικινδύνων ουσιών ή την εκτέλεση επικινδύνων διαδικασιών πρέπει να εκπαιδεύονται : α. Σε µεθόδους και διαδικασίες ασφαλούς χειρισµού των σχετικών υλικών και οργάνων και β. Στην πρόληψη και σωστή αντιµετώπιση πιθανών ατυχηµάτων. - Ειδικά οι νέοι εργαζόµενοι και οι µεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει κατά προτεραιότητα να εκπαιδεύονται σε όλα τα παραπάνω και να επιτηρούνται αυστηρά στα πρώτα στάδια της εργασίας τους. - Το ΙΒΕΒ οργανώνει ετήσια ενηµερωτικά σεµινάρια υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας στους χώρους του, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική για όλους. - Κείµενο µε τις βασικές αρχές ασφαλούς τρόπου εργασίας στους χώρους του ΙΒΕΒ διανέµεται σε όλα τα εργαστήρια και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου. - Οι προϊστάµενοι των εργαστηρίων έχουν την ευθύνη κάθε νέο µέλος του εργαστηρίου τους να παραλάβει το κείµενο µε τις βασικές αρχές ασφαλούς τρόπου εργασίας, καθώς και για να ενηµερωθεί για ειδικότερα θέµατα που αφορούν τον ασφαλή τρόπο εργασίας τους στο εργαστήριό τους. Οι προϊστάµενοι των εργαστηρίων έχουν την ευθύνη για την καθοδήγηση και εποπτεία, ειδικά των νέων µελών του προσωπικού, ως προς τον ασφαλή τρόπο εργασίας. 2. Όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόµενοι, πρέπει να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Το κάθε µέλος του Ινστιτούτου έχει προσωπική ευθύνη για την εκ µέρους του τήρηση των κανόνων ασφαλείας για τους οποίους έχει ενηµερωθεί και εκπαιδευθεί. Παρέκκλιση από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας συνεπάγεται την επιβολή ποινών από την ιοίκηση. 3. Κάθε εργαστήριο ορίζει έναν υπεύθυνο ασφαλείας, ο οποίος θα επιβλέπει την τήρηση των κανόνων και θα δίνει πληροφορίες στο προσωπικό για οποιοδήποτε σχετικό πρόβληµα σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ασφαλείας. Αρµοδιότητα του κάθε υπευθύνου ασφαλείας είναι και η αναφορά δυσλειτουργίας σχετικών συστηµάτων (απαγωγοί, εκτοξευστήρες νερού, κλπ) 4. Επειδή η καθηµερινή χρήση χηµικών ουσιών δηµιουργεί συχνά εσφαλµένο εφησυχασµό ως προς την επικινδυνότητα τους, προτείνεται η χρήση των MSDS (material safety data sheets), όπου αναφέρονται αναλυτικά οι φυσικές ιδιότητες του κάθε υλικού, οι επιδράσεις στην υγεία και τα συµπτώµατα που οφείλονται σε υπερέκθεση, οδηγίες για πρώτες βοήθειες, οδηγίες για τον ασφαλή χειρισµό και πληροφορίες για την περίπτωση ατυχήµατος. Αντίγραφα των MSDS των συχνότερα χρησιµοποιούµενων χηµικών ουσιών έχουν διανεµηθεί στα διάφορα εργαστήρια για τη σωστή ενηµέρωση των εργαζοµένων και βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου. Σε περίπτωση χρήσης σε κάποιο εργαστήριο επικίνδυνων ουσιών οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στις παραπάνω, οι προϊστάµενοι των εργαστηρίων καλούνται να ενηµερώσουν την Επιτροπή Ασφαλείας σχετικά.

3 Α. ΧΗΜΙΚΑ Α.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Πριν τη χρήση κάποιας χηµικής ουσίας µελετήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της και το αντίστοιχο MSDS. Ενηµερωθείτε για την επικινδυνότητα και τις απαραίτητες προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν. 2. Αν η χρήση του απαγωγού είναι απαραίτητη ελέγξτε πριν ξεκινήσετε το πείραµα σας αν ο απαγωγός είναι ενεργοποιηµένος και υπάρχει ροή αέρα (µε την πόρτα ανοικτή κατά 30 εκατ. κρατείστε ένα χαρτί στο άνοιγµα). 3. Όταν πηγαίνετε σε γειτονικά εργαστήρια για να χρησιµοποιήσετε κάποιο όργανο ενηµερώστε τους συναδέλφους για το τι ακριβώς θα κάνετε. εν επιτρέπεται η χρήση επικίνδυνων ουσιών χωρίς να το γνωρίζει το προσωπικό του εργαστηρίου. 4. Να κάνετε χρήση ραδιενεργών στους ειδικούς πάγκους που διαθέτει το κάθε εργαστήριο και σε όργανα που έχουν την ειδική σήµανση. Ακολουθήστε προσεκτικά τους κανόνες χρήσης των ραδιενεργών που παραθέτονται παρακάτω (Κεφάλαιο Β). 5. Για την ασφαλή χρήση ιδιαίτερα επικίνδυνων ουσιών (πχ καρκινογόνων) έχουν διαµορφωθεί ειδικές και λεπτοµερείς οδηγίες (Παράρτηµα Α). Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση τέτοιων ουσιών χωρίς την τήρηση των οδηγιών αυτών. 6. Αποφύγετε την απευθείας επαφή µε οποιαδήποτε χηµική ουσία. Η χρήση γαντιών είναι απαραίτητη. Τα γάντια πρέπει να αφαιρούνται αµέσως µόλις λήξει η σχετική εργασία. 7. Φοράτε την εργαστηριακή ποδιά καθ όλη τη διάρκεια της εργασίας σας. 8. Απαγορεύεται το κάπνισµα και το φαγητό µέσα στα εργαστήρια. 9. Μη χρησιµοποιείτε γυαλικά µε ρωγµές ή µικρά σπασίµατα 10. Μη δουλεύετε µόνοι στο εργαστήριο. Αν υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο, ενηµερώστε το φύλακα και κάποιο συνάδελφο σας. Α.2. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ 1. Αποθηκεύετε τα χηµικά σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναγράφονται στην συσκευασία. 2. Τοποθετήστε τα πτητικά χηµικά στα ειδικά αεριζόµενα ντουλάπια ή ελλείψει αυτών στα ντουλάπια κάτω από τους απαγωγούς. 3. Μην κρατάτε µέσα στο εργαστήριο (έξω από τους χώρους αποθήκευσης) µεγάλες ποσότητες χηµικών. 4. Μην τοποθετείτε χηµικά στα ράφια πάνω από τους πάγκους εργασίας. 5. Προφυλάξτε τα χηµικά από τον ήλιο και άλλες πηγές θέρµανσης. 6. Συγκεκριµένα χηµικά δεν πρέπει να αναµειγνύονται ή να φυλάσσονται κοντά µε άλλα γιατί υπάρχει κίνδυνος αντίδρασης. Παρατίθεται σχετικός πίνακας:

4 CHEMICAL Acetic Acid Acetone Acetylene Alkali Metals Ammonia, Anhydrous Aniline Azides Bromine Chlorates Chromic Acid Chlorine Copper Salts Cyanides Ethylenediamine Flammable Liquids Hydrocarbons Hydrogen Peroxide Hydrogen Sulfide Iodine Mercury Methylene Chloride Nitric Acid Oxygen Oxalic Acid Perchloric Acid Phosphorus Phosphorus Pentoxide Sodium Sodium Peroxide Sulfuric Acid IS INCOMPATIBLE WITH Chromic acid, nitric acid, hydroxyl-containing compounds, ethylene glycol, perchloric acid, peroxides, and permanganates Concentrated sulfuric and nitric acid mixtures or chloroform and bases Copper tubing, halides, silver, mercury and their compounds Aluminum, calcium, lithium, magnesium, potassium and sodium with water or chlorinated hydrocarbon, carbon dioxide, halogens Mercury, halogens, calcium hypochlorite, hydrogen fluoride Nitric acid and hydrogen peroxide Acids Ammonia, acetylene, butadiene, butane, hydrogen, sodium carbide, turpentine Ammonium salts, acids, metal powders, sulfur, finely divided organic and combustible materials Acetic acid, alcohol, camphor, flammable liquids, glycerol, naphthalene Ammonia, acetylene, butadiene, benzene and other petroleum fractions, hydrogen, sodium carbides, powdered metals Acetylene, hydrogen peroxide Acids Greater than 3 percent with methylene chloride (explosive) Ammonium nitrate, chromic acid, hydrogen peroxide, halogens, nitric acid, sodium peroxide (Butane, Halogens, chromic acid, peroxides Propane, Benzene) Copper, chromium, iron, most metals and their salts, flammable fluids, aniline, and nitromethane Nitric acid and oxidizing gases Acetylene, ammonia Acetylene, hydrogen Greater than 3 percent ethylenediamine (explosive) Acetic, chromic and hydrochloric acids, aniline, carbon, hydrogen sulfide, flammable fluids, or gases which are readily nitrated. Oils, grease, hydrogen, flammable liquids, solids, and gases Mercury, silver Acetic anhydride, alcohol, organic materials, e.g., wood, paper, grease, and oils Air, alkalis, oxygen, reducing agents Water Carbon dioxide, carbon tetrachloride, water Any oxidizable substances; acetic acid, acetic anhydride, benzaldehyde, carbon disulfide, glycerol, ethylene glycol, ethyl acetate, methanol Potassium chlorate, potassium perchlorate, potassium permanganate

5 Α.3. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1. Υδατοδιαλυτές χηµικές ουσίες, οξέα, βάσεις, αλάτια κλπ, µπορούν να αποβληθούν στο σύστηµα αποχέτευσης και να εκπλυθούν µε µεγάλη ποσότητα νερού. 2. Τα υγρά απόβλητα φαινόλης και φαινόλης- χλωροφορµίου συλλέγονται σε γυάλινα µπουκάλια και χύνονται στο νεροχύτη του χώρου αποθήκευσης των ραδιενεργών στο ισόγειο. ( ml τη φορά µαζί µε µεγάλη ποσότητα νερού). 3. Για κάθε ουσία υψηλού κινδύνου η αποβολή γίνεται αφού πρώτα βρεθεί η κατάλληλη διαδικασία µε ευθύνη του Ε.Υ. της οµάδας σε συνεργασία µε την επιτροπή ασφαλείας. 4. Μικρές ποσότητες βρωµιούχου αιθιδίου που χρησιµοποιούνται στις ηλεκτροφορήσεις πηκτωµάτων αγαρόζης, µολυσµένα tips και eppendorfs πετιούνται σε πλαστικές σακούλες και στη συνέχεια στα σκουπίδια. Τα γυαλικά και οι συσκευές ηλεκτροφόρησης πλένονται µε άφθονο νερό και απορρυπαντικό. 5. Στερεά απόβλητα, διηθητικά χαρτιά, άδεια πλαστικά πετιούνται στις πλαστικές σακούλες σκουπιδιών. 6. Σπασµένα γυαλικά, σύριγγες και µυτερά αντικείµενα, καθώς και άδεια γυάλινα φιαλίδια και µπουκάλια χηµικών ουσιών τοποθετούνται προσεκτικά σε ειδικούς και επισηµασµένους για το σκοπό αυτό κάδους και σε πλαστική συσκευασία που θα είναι ασφαλής για τους εργαζόµενους στην καθαριότητα. Α.4. ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΑΡΡΟΕΣ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 1. Φροντίστε να είστε προετοιµασµένοι για πιθανή µόλυνση του εργαστηριακού χώρου από χηµικές ουσίες. Τα MSDS διαθέτουν πληροφορίες για τον ασφαλή καθαρισµό των χηµικών διαρροών. 2. Για προληπτικούς λόγους στρώνετε στο χώρο εργασίας σας τα ειδικά αδιάβροχα χαρτιά. 3. Αν συµβεί µικρής έκτασης µόλυνση (σταγονίδια υγρού- µικρή ποσότητα στερεού): Ενηµερώστε τους συναδέλφους σας. Αυξήστε τον εξαερισµό του χώρου (ανοίξτε παράθυρα και απαγωγό). Αποφύγετε να εισπνεύσετε. Χρησιµοποιήστε τους ενδεδειγµένους τρόπους για να «εξουδετερώσετε» τη χηµική ουσία που χύθηκε. Όλα τα υλικά που χρησιµοποιήσατε για τον καθαρισµό τοποθετήστε τα σε σακούλες που κλείνουν και αντιµετωπίστε τα σαν επικίνδυνα χηµικά απόβλητα. Στο τέλος καθαρίστε προσεκτικά την περιοχή της διαρροής µε νερό. 4. Αν συµβεί µεγάλη χηµική διαρροή: Αποµακρύνετε το προσωπικό από το χώρο έκθεσης. Εκκενώστε το εργαστήριο. Αν το υλικό είναι εύφλεκτο, κλείστε όλες της πηγές θέρµανσης. Αν το υλικό είναι πτητικό σκεπάστε το χώρο της διαρροής µε πλαστικές σακούλες για να περιορισθεί η εξάτµιση. Αυξήστε στο µέγιστο δυνατόν τον εξαερισµό. Κλείστε τις πόρτες. Α.5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ 1. Αφαιρέστε γρήγορα τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια.

6 2. Ξεπλύνετε µε άφθονο νερό για 15 τουλάχιστον λεπτά τα σηµεία του σώµατος που ήρθαν σε επαφή µε τη χηµική ουσία. Μη χρησιµοποιήσετε χηµικά εξουδετέρωσης, λοσιόν, κρέµες ή αλοιφές. 3. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µερικά χηµικά, όπως η φαινόλη, απορροφώνται ταχύτατα από το δέρµα. Αν η επιφάνεια του δέρµατος που έχει έρθει σε επαφή µε τη χηµική ουσία είναι µεγάλη υπάρχει κίνδυνος τοξικολογικής αντίδρασης. Ζητήστε τη βοήθεια του γιατρού εργασίας. 4. Αν κάποια χηµική ουσία µπει στα µάτια σας ρίξτε άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά προσπαθώντας να κρατάτε το µάτι όσο γίνεται πιο ανοιχτό για καλύτερο καθαρισµό. Υπάρχουν ειδικοί εκτοξευτήρες νερού στο διάδροµο. 5. Αν κάποιος εργαζόµενος εισπνεύσει ατµούς και αισθανθεί δυσφορία ή χάσει τις αισθήσεις του µεταφέρατε τον άµεσα στο πλησιέστερο νοσοκοµείο και ενηµερώστε τους γιατρούς σχετικά µε το ατύχηµα. Στους πίνακες του Παραρτήµατος Β αναφέρονται τα γνωστά καρκινογόνα, ουσίες τοξικές για το αναπαραγωγικό σύστηµα και υλικά οξείας και υψηλής τοξικότητας. Ελέγξτε αν χρησιµοποιείτε κάποιες από αυτές τις ουσίες και φροντίστε να ενηµερωθείτε για τον ασφαλή χειρισµό τους.

7 Β. ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΑ ΙΣΟΤΟΠΑ Χρήση ραδιενεργών ισοτόπων επιτρέπεται ΜΟΝΟ στους ειδικά διαµορφωµένους χώρους των εργαστηρίων. Οι χώροι αυτοί πρέπει να καλύπτονται από αντίστοιχη σχετική άδεια που χορηγείται από την Ε.Ε.Α.Ε. Β.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 1. Χώρος µε επιφάνεια τουλάχιστον 10 m2 στον οποίο θα γίνονται αποκλειστικά εργασίες µε ραδιοισότοπα. 2. Τράπεζα εργασίας επιστρωµένη µε µη απορροφητικό υλικό. 3. Απαγωγός εστία πλήρους απαγωγής αέρα εφόσον στο εργαστήριο γίνονται εργασίες µε πτητικές ραδιενεργές ουσίες (π.χ. ιωδιώσεις). 4. Ανοξείδωτος νιπτήρας µε παροχή νερού η οποία θα ρυθµίζεται µε τα πόδια ή τους αγκώνες. 5. Κάδοι καταλοίπων από Plexiglas που ανοίγουν µε το πόδι. 6. Κλωβός εργασίας από προστατευτικό plixiglass πάχους 1 cm που σταµατά όλα τα β σωµατίδια. Σε περίπτωση χρήσης Ιωδίου απαιτείται πέτασµα από Μόλυβδο. 7. Το δάπεδο πρέπει να είναι καλυµµένο µε λείο µη απορροφητικό υλικό (όχι πλακάκι). 8. Οι επιφάνειες των πάγκων εργασίας και των τοίχων πίσω από τους πάγκους και τους νιπτήρες του εργαστηρίου πρέπει να είναι καλυµµένες µε λείο µη απορροφητικό υλικό. 9. Ειδικός χώρος αποθήκευσης ραδιενεργών καταλοίπων Β.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 1. Κατάλληλο σύστηµα µέτρησης ραδιενεργών δειγµάτων (π.χ. αν γίνεται εργασία µε β εκποµπούς απαιτείται β-counter). 2. Φυγόκεντρο αποκλειστικής χρήσης αν τα πειράµατα απαιτούν τη χρήση τέτοιας συσκευής. 3. Ψυγείο αποκλειστικής χρήσης. 4. Γάντια, λαβίδες και πιπέτες αποκλειστικής χρήσης. 5. Κατάλληλο όργανο µέτρησης ακτινοβολίας του χώρου (survey meter) ή επιφανειακής ραδιορύπανσης (contamination monitor). Β.3. Ο ΗΓΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Οι πάγκοι εργασίας όπου γίνονται εργασίες µε ραδιοϊσότοπα πρέπει να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για αυτό το σκοπό και οφείλουν να έχουν σε εµφανές σηµείο το σήµα των ιοντιζουσών ακτινοβολιών. 2. Οι χώροι όπου φυλάσσονται ραδιοϊσότοπα (ράφια, ψυγεία) θα πρέπει να έχουν σε εµφανές σηµείο το σήµα των ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Μην τοποθετείτε το σήµα των ιοντιζουσών ακτινοβολιών σε χώρους όπου δεν είναι απαραίτητο. 3. Ο νιπτήρας που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την απόρριψη υγρών ραδιενεργών καταλοίπων πρέπει να έχει σε εµφανές σηµείο το σήµα των ιοντιζουσών ακτινοβολιών. 4. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στους χώρους όπου γίνονται εργασίες µε ραδιοϊσότοπα. 5. Πριν κάνετε κάποια εργασία µε ραδιοϊσότοπο, µελετήστε τις ιδιότητες του και λύστε τις απορίες σας σχετικά µε τη χρήση του. 6. Πριν κάνετε κάποια εργασία µε ραδιοϊσότοπα στρώστε στον πάγκο εργασίας µερικά φύλλα απορροφητικού χαρτιού. Όταν τελειώσετε την εργασία σας, πετάξτε τα χαρτιά στον ειδικό κάδο του εργαστηρίου. 7. Να χρησιµοποιείτε την ελάχιστη απαιτούµενη ποσότητα ραδιενεργής ουσίας για το πείραµά σας.

8 8. Όταν κάνετε εργασίες µε ραδιοϊσότοπα είναι απαραίτητο να φοράτε εργαστηριακή ποδιά, δυο ζευγάρια γάντια latex και προστατευτικά γυαλιά σε περίπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος πιτσιλίσµατος. Αποφεύγετε να φοράτε ανοιχτά παπούτσια όταν κάνετε εργασίες µε ραδιοϊσότοπα. 9. Κρατείστε τις σωστές αποστάσεις από τις ραδιενεργές πηγές. Ο διπλασιασµός της απόστασης από την πηγή υποτετραπλασιάζει την δόση της έκθεσης. 10. Πριν εφαρµόσετε νέες τεχνικές µε ραδιοϊσότοπα, κάντε µερικές δοκιµές µε µη ραδιενεργές ουσίες ώστε να εξασκηθείτε και να εντοπίσετε πιθανά προβλήµατα. 11. Αν είναι εφικτό, χρησιµοποιείτε εστίες εργασίας κλειστού τύπου ώστε να περιορίζεται η εξάπλωση της ραδιορύπανσης σε περίπτωση ατυχήµατος. 12. Απαγορεύεται το «πιπετάρισµα» ραδιενεργών ουσιών µε το στόµα. Χρησιµοποιείτε πάντα αυτόµατες πιπέτες. 13. Μην πετάτε τα στερεά ραδιενεργά κατάλοιπα (φιαλίδια, γάντια, χαρτιά, πιπέτες κλπ) στους κάδους των κοινών απορριµµάτων του εργαστηρίου. Χρησιµοποιείτε πάντα τους ειδικούς κάδους απορριµµάτων που προορίζονται για ραδιενεργά κατάλοιπα. 14. Μην απορρίπτεται υγρά ραδιενεργά κατάλοιπα στους κοινούς νιπτήρες. Τα υγρά ραδιενεργά κατάλοιπα πρέπει να φυλάσσονται σε σηµασµένες φιάλες οι οποίες θα µεταφέρονται στον ειδικό χώρο φύλαξης / απόρριψης καταλοίπων του ισογείου. 15. Μετά το πέρας της εργασίας µε ραδιοϊσότοπα πρέπει να πλένετε σχολαστικά τα χέρια σας µε σαπούνι και άφθονο νερό. 16. Είναι πολύ σηµαντικό να ελέγχεται τους χώρους που χρησιµοποιήσατε για τυχόν ύπαρξη ραδιορύπανσης. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ραδιορύπανση, προσπαθήστε να µην την εξαπλώσετε (µην πατάτε, αγγίζετε). Σηµειώστε την περιοχή µε µαρκαδόρο. Φορώντας γάντια σκουπίστε την περιοχή µε στεγνό απορροφητικό χαρτί διαγράφοντας κύκλους µε φορά από έξω προς τα µέσα. Μην χρησιµοποιείτε νερό γιατί η ρύπανση θα εξαπλωθεί. Αφού κάνετε την διαδικασία αυτή ελέγξτε την περιοχή µε τον ανιχνευτή ή κάντε smear test (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1). Σε περίπτωση που ανιχνεύσετε ξανά ραδιορύπανση επαναλάβατε τη διαδικασία. 17. Μετά το τέλος εργασίας σας ελέγξτε µε τον µετρητή Geiger τα χέρια και τα ρούχα σας, πλυθείτε και µετρηθείτε ξανά. Αναφέρετε στον προϊστάµενό σας την οποιαδήποτε µόλυνση. 18. Να ελέγχετε συχνά τον χώρο εργασίας για µόλυνση. Στην περίπτωση ατυχήµατος: - ενηµερώστε τους συναδέλφους σας - περιορίστε τις µη απαραίτητες κινήσεις στην περιοχή του ατυχήµατος - να αναφέρετε την διαρροή στον προϊστάµενο του εργαστηρίου - φροντίστε πρώτα το προσωπικό που µολύνθηκε - ακολουθήστε το πρωτόκολλο καθαρισµού - Σε περίπτωση που κάποιο ραδιοϊσότοπο πέσει στο δέρµα σας µην πανικοβληθείτε. Φορώντας γάντια, τρίψτε απαλά την περιοχή µε σαπούνι και άφθονο νερό αποφεύγοντας τη δηµιουργία εκδορών. Β.4. Ο ΗΓΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Κρατάτε πάντα αρχεία παραλαβής και απόρριψης ραδιοϊσοτόπων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1). 1. Να ελαχιστοποιείτε την συσσώρευση των αποβλήτων και να τα αποµακρύνετε µέσω της ενδεδειγµένης διαδικασίας. 2. Οι σακούλες µε στερεά ραδιενεργά κατάλοιπα σφραγίζονται, αναγράφεται το είδος του ραδιενεργού ισοτόπου, η ηµεροµηνία αποκοµιδής και το όνοµα του χρήστη

9 εργαστηρίου και µεταφέρονται στον ειδικό χώρο του ισογείου. Αντίστοιχη σήµανση γίνεται και στις φιάλες των υγρών αποβλήτων. 3. Για τα υγρά κατάλοιπα: µετά από την παρέλευση του ορισµένου χρόνου ανάλογα µε το ισότοπο (4 µήνες για το 125 Ι, 3 µήνες για το 35 S, 2 µήνες για το 33 Ρ και 1 µήνα για το 32 Ρ) απορρίπτονται στον νιπτήρα του χώρου µε ταυτόχρονη ροή άφθονου νερού. Σηµειώνεται ότι το µέγιστο επιτρεπτό όριο ηµερήσιας απόρριψης υγρών καταλοίπων είναι 270 µci. 4. Για τα στερεά κατάλοιπα: οι σακούλες φυλάσσονται διαδοχικά - στον κάδο από plexiglass µέσα στο ντουλάπι του εσωτερικού δωµατίου - τον κάδο από plexiglass έξω από το ντουλάπι του εσωτερικού δωµατίου - στον κάδο από plexiglass του κυρίως χώρου του δωµατίου - µετά από την παρέλευση του ορισµένου χρόνου ανάλογα µε το ισότοπο οι σακούλες απορρίπτονται στα κοινά απορρίµµατα. Σηµειώνεται ότι το µέγιστο επιτρεπτό όριο ηµερήσιας απόρριψης είναι µια σακούλα.

10 Γ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ.1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Υπάρχουν δύο Προεδρικά ιατάγµατα (Π.. ΥΠ ΑΡ. 77/1993 και 186/1995) τα οποία έχουν εκδοθεί σε συµµόρφωση µε τις αντίστοιχες οδηγίες του Συµβουλίου της ΕΟΚ (88/642, 90/679 και 93/88) και τα οποία αφορούν την προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που είναι πιθανόν να προέλθουν από την έκθεση κατά την διάρκεια της εργασίας σε βιολογικούς παράγοντες. Γ.2. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΠΕ Α ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γ.2.1. Κατηγορίες Βιολογικών Παραγόντων. Βιολογικοί παράγοντες είναι οι µικροοργανισµοί µεταξύ των οποίων και οι γενετικά τροποποιηµένοι, οι κυτταροκαλλιέργειες και τα ενδοπαράσιτα του ανθρώπου, που είναι δυνατόν να προκαλέσουν οποιαδήποτε µόλυνση, αλλεργία ή τοξικότητα. Κατατάσσονται σε τέσσερις οµάδες κινδύνου, ανάλογα µε το βαθµό του κινδύνου µόλυνσης, οι οποίες αντιστοιχούν σε επίπεδα βιοασφάλειας που καθορίζουν την υποδοµή και την εργαστηριακή πρακτική των αντίστοιχων εργαστηρίων: Εργαστήριο τύπου Ρ1: Βιολογικός παράγοντας της οµάδας 1 (π.χ. µη τροποποιηµένο ή διαµολυσµένο στέλεχος E. coli K12, καλλιέργεια κυτταρικών σειρών) που είναι απίθανο να προκαλέσει ασθένεια στον άνθρωπο. Απαιτούνται συνήθεις εργαστηριακοί χειρισµοί και υποδοµή που εφαρµόζονται στην µικροβιολογία και οι χειρισµοί αυτοί γίνονται ως επί το πλείστον στον εργαστηριακό πάγκο εφόσον τηρείται η ορθή εργαστηριακή πρακτική σε ειδικό διακριτό χώρο. Εργαστήριο τύπου Ρ2 (π.χ. χώροι κυταροκαλλιεργειών): Βιολογικός παράγοντας της οµάδας 2 (π.χ. Ιός ηπατίτιδας Β, στελέχη Salmonella, καλλιέργεια ανθρώπινων καρκινικών κυτταρικών σειρών και λεµφικών σειρών που φέρουν επαγώγιµο EBV, κλπ) που µπορεί να προκαλέσει ασθένεια στον άνθρωπο και θα µπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για τους εργαζοµένους, ενώ δεν υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να εξαπλωθεί στο κοινωνικό σύνολο και υπάρχει αποτελεσµατική προληπτική και θεραπευτική αγωγή. Εποµένως ο ατοµικός κίνδυνος είναι µέτριος ενώ ο κίνδυνος για το κοινωνικό σύνολο είναι χαµηλός. Ωστόσο, απαιτείται ειδικός εξοπλισµός (εστίες κυτταροκαλλιέργειας) και χώρος καθώς και ειδικοί εργαστηριακοί χειρισµοί, όπως εργαστηριακές µπλούζες, αποστείρωση των αποβλήτων, πρόσβαση µόνο σε όσους εργάζονται µε τους συγκεκριµένους παράγοντες και ειδική σήµανση στους χώρους και τον εξοπλισµό που χρησιµοποιούνται. Εργαστήριο τύπου Ρ3: Βιολογικός παράγοντας της οµάδας 3 (π.χ. πρωτογενής καλλιέργεια ιστών που προέρχονται από πρωτεύοντα, Μ.tuberculosis, κλπ) που µπορεί να προκαλέσει ασθένεια στον άνθρωπο και συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τους εργαζόµενους. Ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος να διαδοθεί στο κοινωνικό σύνολο αλλά γενικά υπάρχει αποτελεσµατική προληπτική ή θεραπευτική αγωγή. Εργαστήριο τύπου Ρ4: Βιολογικός παράγοντας της οµάδας 4 (π.χ. HIV, Ιος Εγκεφαλοπάθειας Monkey B virus) που προκαλεί σοβαρή ασθένεια στον άνθρωπο, συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τους εργαζόµενους, παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο διάδοσης στο κοινωνικό σύνολο και δεν υπάρχει αποτελεσµατική προληπτική ή θεραπευτική αγωγή.

11 Γ.2.2. Επίπεδα Βιοασφάλειας και Οδηγίες Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής Με βάση την υπάρχουσα υποδοµή στο Ινστιτούτο επιτρέπεται να διεξάγονται ερευνητικά έργα που εµπλέκουν παράγοντες των οµάδων 1 και 2. εάν κάποιος επιστηµονικός υπεύθυνος σκοπεύει να αναπτύξει δραστηριότητες που εµπλέκουν παράγοντες της οµάδας 3, οφείλει να ζητήσει έγκριση από τη ιοίκηση για να δηµιουργήσει τον κατάλληλο χώρο. Εργασίες µε παράγοντες της οµάδας 4 ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ. Στα πλαίσια της υφιστάµενης πραγµατικότητας και θεωρώντας ότι οι µικροοργανισµοί των οποίων γίνεται χρήση στο Ινστιτούτο, έχουν ελεγχθεί για την παθογενετικότητά τους, συστήνεται: 1. εν συνιστάται η χρήση φακών επαφής όσο εργάζονται στο χώρο 2. Μετά την ανάπτυξη µικροοργανισµών να καθαρίζονται µε αλκοόλη όλα τα όργανα/ µικροόργανα που χρησιµοποιήθηκαν. 3. Όπου είναι δυνατόν χρησιµοποιούνται πλαστικά και αντικείµενα µίας χρήσης 4. Αποφεύγεται κάθε διαδικασία που θα µπορούσε να παράγει αέρια (π.χ. οµογενοποίηση) 5. Τα στερεά µολυσµένα απόβλητα να αποστειρώνονται πριν πεταχτούν στα κοινά απόβλητα. 6. Στα υγρά απόβλητα (υγρές καλλιέργειες ή υπερκείµενα/ιζήµατα από υγρές καλλιέργειες) να προστίθεται αλκοόλη ή αραιωµένη χλωρίνη για τουλάχιστον 12h πριν πεταχτούν. 7. Μετά το πείραµα οι πάγκοι να καθαρίζονται µε αλκοόλη ή αραιωµένη χλωρίνη. 8. εν φυλάσσονται µολυσµένα στερεά απόβλητα (π.χ. τρυβλία, πλαστικά) στο εργαστήριο. 9. Πλένουµε τα χέρια µας µετά από κάθε χειρισµό και πριν αλλάξουµε χώρο. Εκτός των παραπάνω, για τα εργαστήρια τύπου Ρ2, 1. Χρησιµοποιούµε εστίες κυτταροκαλλιέργειας και συνιστάται η χρήση φυγοκέντρων µε καλύµµατα ασφαλείας 2. Τα απόβλητα αδρανοποιούνται συνήθως µε αποστείρωση ή µε άλλο ενδεδειγµένο κατά περίπτωση τρόπο πριν απορριφθούν 3. Η πρόσβαση πρέπει να επιτρέπεται µόνο σε όσους έχουν συγκεκριµένη εργασία στο χώρο και τέλος 4. Πρέπει να παρέχεται στο προσωπικό η κατάλληλη εκπαίδευση (και εάν χρειάζεται ειδική για κάθε οργανισµό που χρησιµοποιείται ως εργαλείο δουλειάς) Επι πλέον για τα εργαστήρια τύπου Ρ2 απαιτείται: 1. Εστία κυτταροκαλλιέργειας τύπου ΙΙ (Biosafety Cabinet classii) η οποία πρέπει να συντηρείται και να ελέγχεται τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο 2. Σήµανση στην είσοδο µε το διεθνές σύµβολο βιοκινδύνου (universal biohasard symbol), Η σήµανση θα πρέπει να περιλαµβάνει και τις προϋποθέσεις εισόδου στον χώρο (ποδιές, µάσκες κ.λ.π) 3. Κατάλογος των οργανισµών που χρησιµοποιούνται καθώς και όνοµα και τηλέφωνο των υπευθύνων. 4. Εγχειρίδιο βιοασφάλειας 5. ιαθέσιµη µέθοδος αρχικής απολύµανσης των αποβλήτων (π.χ. κάδοι µε απολυµαντικά - αραιωµένη χλωρίνη, καυστικό νάτριο). 6. Πριν αρχίσουµε την δουλειά µας µέσα στις εστίες πρέπει να απολυµάνουµε την επιφάνεια εργασίας µε ένα απολυµαντικό παράγοντα (συνηθέστερα µε τεχνική αλκοόλη). Να ανάβουµε την εστία ώστε να λειτουργήσει λεπτά πριν ξεκινήσουµε να δουλεύουµε. εν χρησιµοποιούµε λύχνους Bunsen διότι παρεµποδίζουν το ρεύµα αέρος. Η υπεριώδης ακτινοβολία µπορεί να είναι περισσότερο επιβλαβής παρά χρήσιµη και εποµένως δεν

12 πρέπει να µένει όλο το βράδυ ανοικτή. Ανάβουµε για λεπτά πριν ξεκινήσουµε να δουλεύουµε και βεβαιωνόµαστε ότι είναι κλειστή όταν αρχίσουµε. 7. Ειδικά για βιολογικά υλικά όπως δείγµατα αίµατος και βιοψίες, είναι επιβεβληµένο να έχει προηγηθεί διεξοδικός έλεγχος για µολυσµατικές ασθένειες και να συνοδεύονται από έγγραφα που πιστοποιούν την µη µολυσµατικότητά τους. Κατά την επεξεργασία αυτών των δειγµάτων λαµβάνονται ειδικές προφυλάξεις ώστε να ελαχιστοποιείται η παραγωγή αερίων, η διαφυγή σταγόνων στον περιβάλλοντα χώρο και τα όργανα, η χρήση αιχµηρών αντικειµένων και να µεγιστοποιείται η χρήση πλαστικών. Οι χειριστές φορούν οπωσδήποτε µάσκες, γάντια και εργαστηριακές ποδιές. Σε κάθε περίπτωση διαχωρίζονται τα στερεά από τα υγρά απόβλητα. Τα στερεά αποστειρώνονται ενώ τα υγρά αδρανοποιούνται είτε µε αποστείρωση είτε µε χηµική απολύµανση πριν απορριφθούν. Ειδικότερα για το αίµα η χηµική απολύµανση µπορεί να γίνει µε προσθήκη ενός όγκου χλωρίνης του εµπορίου σε δέκα όγκους υγρών αποβλήτων, επώαση για 1 εβδοµάδα >t>20 λεπτά και µετά να απορριφθούν στο δίκτυο µε καλό ξέπλυµα µε νερό του δικτύου. Σε ειδικές περιπτώσεις που αφορούν την ιαχείριση Βιολογικών-Ραδιενεργών καθώς και Βιολογικών-Χηµικών Αποβλήτων συµβουλευτείτε πριν κάνετε οτιδήποτε την Επιτροπή Ασφαλείας. Εδώ ανακύπτουν ειδικά προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν κατά περίπτωση. Γενικά επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται η υγρή αποστείρωση ραδιενεργών αποβλήτων όπως και η χρήση χλωρίνης ως απολυµαντικού στην περίπτωση του Ι 125. Τελική Απολυµαντικό συγκέντ ρωση Φαινολικά π.χ. Lysol TM 1/20 Χλωρίνη 1/10 Ιωδιοφόρα π.χ Wescodyne TM 1/100 Αλκοόλες (αιθανόλη, ισοπροπανόλη) 70% Χρήση Απολυµαντικών Μέσων Αποτελεσµατικό σε Βακτήρια και στους πιό πολλούς ιούς βακτήρια, κάποια σπόρια, ιοί βακτήρια και στους πιό πολλούς ιούς βακτήρια και στους πιό πολλούς ιούς Αναποτελεσµ ατικό σε σπόρια κάποια σπόρια σπόρια σπόρια Σχόλια ιαβρωτικό, σχετικά αδρανές σε υψηλές συγκεντρώσεις πρωτεϊνών ιαβρωτικό, παρασκευάζεται φρέσκο κάθε εβδοµάδα ιαβρωτικό, δεν λειτουργεί σε υγρά απόβλητα, είναι απολυµαντικό επιφανειών Εύφλεκτο ΠΡΟΣΟΧΗ σε συγκέντρωση 100% είναι σταθεροποιητής

13 Γ.3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ ΜΙΚΡΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Ειδοποιήστε αµέσως τον Υπεύθυνο της Οµάδας σας και την Επιτροπή Ασφαλείας. Η Επιτροπή Ασφαλείας διαθέτει αναλυτικό εγχειρίδιο. Παρατίθεται ωστόσο συνοπτικά η βασική διαδικασία σε κάθε περίπτωση η οποία και καλύπτει σχεδόν πλήρως τα συχνά ατυχήµατα /µολύνσεις µικρής κλίµακας. Εάν εποµένως χυθούν σταγόνες η µεγαλύτερη ποσότητα του βιολογικού υλικού στον πάγκο εργασίας, στον χώρο του εργαστηρίου, µέσα ή έξω από την εστία κυτταροκαλλιέργειας προβαίνουµε στις παρακάτω κινήσεις: Χώρος Τύπος κινδύνου Πρώτο βήµα Εργαλεία Καθαρισµός Μέσα στην Ε1, Ε2 Αφήνουµε Γυαλιά Ψεκάστε µε 1/20 Lysol, εστία την εστία σε Χοντρά γάντια αφήστε να δράσει για 20 λειτουργία Εργαστ. ποδιά και σκουπίστε µε χαρτί κουζίνας Έξω από Ε1 Γυαλιά Καλύψτε την κηλίδα µε την εστία Χοντρά γάντια απολυµαντικό από έξω Εργαστηρ. ποδιά προς τα µέσα, σκουπίστε Περικυκλώνο µε χαρτί κουζίνας Ε2 υµε την Μάσκα, Γυαλιά, Σκουπίστε µε χαρτί κηλίδα µε Χοντρά γάντια, κουζίνας απορροφητικό Εργαστηρ. ποδιά Αίµα χαρτί και Γυαλιά Καλύψτε την κηλίδα µε απολυµαντικό Χοντρά γάντια απολυµαντικό από έξω µέσο Εργαστηρ. ποδιά προς τα µέσα, σκουπίστε µε χαρτί κουζίνας Ραδιενέργεια Αποκλείουµε Ποικίλλει Γενικά πρώτα την περιοχή ανάλογα το αντιµετωπίζουµε τον ισότοπο βιολογικό κίνδυνο και µετά καθαρίζουµε την ραδιενέργεια

14 . ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΘΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Η ορθή εργαστηριακή πρακτική προστατεύει αυτόν που εργάζεται άµεσα αλλά και τους συναδέλφους και προλαµβάνει πολλές δυσάρεστες για όλους µας καταστάσεις. Γι αυτό υπενθυµίζει µε έµφαση τα παρακάτω θεωρώντας αυτονόητη υποχρέωση του καθενός µας την τήρησή τους : Απαγορεύεται αυστηρά στον χώρο του εργαστηρίου το φαγητό, το ποτό, το κάπνισµα, ο καλλωπισµός και ο χειρισµός φακών επαφής Απαγορεύεται η αποθήκευση τροφίµων στον χώρο του εργαστηρίου Σε χειρισµούς που απαιτούν υγρό άζωτο επιβάλλεται η χρήση προστατευτικών γυαλιών Απαγορεύεται το πιππετάρισµα µε το στόµα Όταν αλλάζουµε γάντια και πριν εγκαταλείψουµε το εργαστήριο επιβάλλεται να πλένουµε τα χέρια µας. Πριν εγκαταλείψουµε τους εργαστηριακούς χώρους βγάζουµε την ποδιά, τα γάντια και ότι άλλο προστατευτικό φοράµε και τα αφήνουµε εκεί. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην χρήση και απόρριψη αιχµηρών αντικειµένων (βελόνες, λεπίδες, γυάλινα σκεύη) Όλες οι διαδικασίες που αφορούν δείγµατα αίµατος ή άλλου εν δυνάµει µολυσµατικού βιολογικού υλικού διεξάγονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί η παραγωγή αερίων και διαφυγή σταγόνων και κηλίδων στον περιβάλλοντα χώρο. Όλες οι διαδικασίες που είναι πιθανό να δηµιουργήσουν αέρια (οµογενοποίηση, κονιορτοποίηση, κατάτµηση, επεξεργασία µε υπερήχους ) πρέπει να διεξάγονται σε Εστία (Biosafety Cabinet).

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΊΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΩΝ Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων ότι τα καρκινογόνα είναι, εξαιρετικά επικίνδυνες ουσίες κατά την χρήση των οποίων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει, πάντοτε να παίρνονται τέτοια µέτρα ώστε να αποφεύγεται, ή µόλυνση του χειριστού και του εργαστηρίου και να επιτυγχάνεται η ασφαλής αποθήκευση ή καταστροφή των περισσευµάτων. Οι πιο κάτω οδηγίες δεν µπορούν να θεωρηθούν σαν πλήρης κατάλογος όλων των προφυλάξεων πού απαιτούνται, αλλά αποτελούν τις ελάχιστες βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται πάντοτε. Κάθε χρήση καρκινογόνου καταγράφεται, στο σχετικό βιβλίο. 1. Πριν ξεκινήσει κανείς για να χρησιµοποιήσει καρκινογόνα πρέπει να προσχεδιάσει προσεκτικά το τι θα κάνει και να µαζέψει από την αρχή µέσα ή δίπλα στον απαγωγό όλα τα πράγµατα (δοχεία, γάντια, χαρτί, κλπ.) πού θα χρειασθεί. 2. Κατά την χρήση των καρκινογόνων πρέπει απαραιτήτως να φοριούνται εργαστηριακή µπλούζα και γάντια. Τα τελευταία πρέπει να αλλάζονται, όποτε πρόκειται να έλθουν σε επαφή µε αντικείµενα εκτός του απαγωγού αν έχουν ήδη έρθει σε επαφή µε καρκινογόνο ή δοχείο πού περιέχει καρκινογόνο. 3. Η χρήση των καρκινογόνων πρέπει να γίνεται πάντοτε µέσα στον απαγωγό (ο οποίος θα πρέπει για το σκοπό αυτό να τίθεται σε λειτουργία, και ο οποίος αδειάζεται από όλα τα άλλα πράγµατα. Μέσα στον απαγωγό τοποθετούνται, από την αρχή: 1. Πλαστικός δίσκος καλυµµένος µε αλουµινόχαρτο και απορροφητικό χαρτί κολληµένα µε celotape 2. Ενα στατώ 3. Πλαστική σακούλα απορριµµάτων 4. Πλαστικός κουβάς ή µεγάλο πλαστικό ποτήρι, µε απολυµαντικά υγρό και δεύτερο δοχείο µε νερό. Τα απολυµαντικά υγρά τα οποία χρησιµοποιούνται είναι, τα έξης: Για ουσίες οι οποίες είναι ευαίσθητες σε άλκαλι, {νιτροσουρίες, νιτροσογουανιδίνες, αλκυλοσουλφονικούς εστέρες, κλπ.), αραιό (διάλυµα ΝαΟΗ Για όλες τις άλλες ουσίες, νερό. Στις περιπτώσεις αυτές στον απαγωγό τοποθετείται και ένας υδροβολέας µε ακετόνη. 4. Το πλαστικό κουτί µέσα στο οποίο φυλάγονται, τα καρκινογόνα µεταφέρεται, από το ψυγείο στον απαγωγό (γάντια!) και ανοίγεται µόνον εκεί. Το δοχείο µε το καρκινογόνο τοποθετείται, επάνω στο δίσκο και στερεώνεται, µε το στατώ, ενώ το εσωτερικό κουτί τοποθετείται. εκτός του δίσκου και µακριά από αυτόν (αλλά πάντοτε µέσα στον απαγωγό). "Όλοι οι χειρισµοί και οι διακινήσεις των καρκινογόνων γίνονται επάνω στον δίσκο και ενώ το κύριο δοχείο είναι στερεωµένο στο στατώ. 5. Αφού ή ποσότητα της ουσίας πού θα χρησιµοποιηθεί αφαιρεθεί από το κύριο δοχείο στο οποίο είναι. φυλαγµένη, το ρύγχος ή η σπάτουλα που χρησιµοποιήθηκε ρίχνεται στο δοχείο µε το απολυµαντικό υγρό. Το δοχείο µε το καρκινογόνο σκουπίζεται, καλά µε χαρτί βρεγµένο µε νερό, ή στην περίπτωση των ουσιών της κατηγορίας Β της παραγράφου 3, πρώτα µε ακετόνη και µετά µε νερό. Τα χαρτιά αυτά, καθώς και όλα τα άλλα παρόµοια απορρίµµατα (χαρτιά και γάντια) τοποθετούνται, στην πλαστική σακούλα. Το δοχεία µε το καρκινογόνο µεταφέρεται, ατό µεγάλο κουτί (µε καθαρά γάντια) το

16 οποίο επίσης απολυµαίνεται µε τον ίδιο τρόπο και µεταφέρεται, στο ψυγείο πριν από οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. 6. Η παρασκευή διαλυµάτων προκαθορισµένης συγκεντρώσεως γίνεται ως εξής : Το δοχείο στο οποίο θα παρασκευασθεί το διάλυµα, ζυγίζεται (µε το πώµα του) άδειο. Μια. ποσότητα καρκινογόνου, περίπου όσο χρειάζεται, µεταφέρεται σ αυτό µέσα στον απαγωγό, το δοχείο κλείνεται και ή εσωτερική του επιφάνεια απολυµαίνεται και ξαναζυγίζεται. Τέλος προστίθεται ή ποσότητα διαλύτη πού χρειάζεται, για να δώσει την προκαθορισµένη συγκέντρωση. 7. Στο τέλος της διαδικασίας όλα τα δοχεία και σκεύη τα οποία χρησιµοποιήθηκαν τοποθετούνται στο απολυµαντικό υγρό ή απολυµαίνονται. Το χαρτί / αλουµινόχαρτο του δίσκου τοποθετούνται στην πλαστική σακούλα και ο δίσκος απολυµαίνεται και µεταφέρεται στον νεροχύτη του εργαστηρίου για πλύσιµο. Η σακούλα µε τα απορρίµµατα δένεται και µεταφέρεται αµέσως στον κλίβανο στο υπόγειο για κάψιµο ή φυλάγεται στον απαγωγό µέχρις ότου δοθεί ή ευκαιρία να καεί (αν ο κλίβανος δεν εργάζεται εκείνη την ώρα). Το απολυµαντικό υγρό µετά από 24 ώρες χύνεται, στον νεροχύτη του απαγωγού και τα σκεύη ξεπλένονται µε άφθονο νερό. Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται, το απολυµαντικό υγρό να ξεχνιέται, στον απαγωγό. 8. Τα περισσεύµατα καρκινογόνων απορρίπτονται, ως εξής: Όσα είναι, ευαίσθητα σε άλκαλι, ρίχνονται µαζί µε τα δοχεία τους σε απολυµαντικό υγρό Τα υπόλοιπα µεταφέρονται, µε προσοχή σε ειδική φιάλη απορριµµάτων καρκινογόνων ή οποία φυλάγεται, µέσα στον απαγωγό κα τα δοχεία τους ξεπλένονται, µε ακετόνη και νερό (τα απορρίµµατα στην φιάλη) και τοποθετούνται, επίσης στο απολυµαντικό υγρό. 9. Τα τρυβλία Petri τα οποία περιέχουν καρκινογόνα τοποθετούνται. σε πλαστική σακούλα και είτε καίγονται αµέσως είτε φυλάγονται µέσα στον απαγωγό µέχρις ότου καούν. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Σε περίπτωση πού µεγάλη ποσότητα καρκινογόνου χυθεί εκτός του απαγωγού, εκκενώνεται, τα εργαστήριο αφού κλειστούν όλες οι πόρτες και τα παράθυρα του. Σε περίπτωση που µεγάλη ποσότητα πτητικού καρκινογόνου χυθεί µέσα στον απαγωγό, κλείνεται η πόρτα του απαγωγού, βεβαιώνεται η λειτουργία του και ο χειριστής αποµακρύνεται, από τον απαγωγό και ειδοποιεί τους άλλους να κάνουν το ίδιο. Σε περίπτωση που στερεό καρκινογόνο (ή διάλυµα του) χυθεί µέσα στον απαγωγό, όλα τα περιεχόµενα του απαγωγού καθώς και. ή επιφάνεια του απαγωγού απολυµαίνονται. Σε περίπτωση που καρκινογόνο έλθει, σε επαφή µε την επιδερµίδα. του χειριστού, ξεπλένεται, µε σαπούνι, και άφθονο νερό, και το γεγονός αναφέρεται, αµέσως. ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ.

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.2 Στους παρακάτω πίνακες αναφέρονται τα γνωστά καρκινογόνα, ουσίες τοξικές για το αναπαραγωγικό σύστηµα και υλικά οξείας και υψηλής τοξικότητας. Ελέγξτε αν χρησιµοποιείτε κάποιες από αυτές τις ουσίες και φροντίστε να ενηµερωθείτε για τον ασφαλή χειρισµό τους. Σήµανση IARC 1A : η ουσία είναι καρκινογόνος για τον άνθρωπο. IARC 2A : η ουσία είναι πιθανά καρκινογόνος για τον άνθρωπο. IARC 2B : η ουσία είναι ενδεχόµενα καρκινογόνος για τον άνθρωπο. Φράσεις κινδύνου: R 45 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ R 40 ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙ ΡΑΣΕΩΝ R 48 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΟΒΑΡΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1: OSHA Selected Carcinogens SUBSTANCE CAS # IARC 1 IARC 2A IARC 2B NTP 1 NTP 2 OSHA Acetaldehyde X Acetamide X 2-Acetylaminofluorene X X Acrylamide X Acrylonitrile X X X Adriamycin X X X Aflatoxins NONE X X 2-Aminoanthraquinone (AAQ) X O-Aminoazotoluene X X 4-Aminodiphenyl X X X 1-Amino-2-Methyl-Anthraquinone X 2-Amino-5 (5-Nitro-2-Furyl) 1,3,4-Thiadiazole X 3-Amino-1,2, 3-Triazole X X Amitrole X X Amosite X X X Anisidine (O,P-Isomers) X X O-Anisidine Hydrochloride X Arsenic & Soluble Compounds, as As X X X Asbestos, Amosite X X X Asbestos, Chrysotile X X X Asbestos, Crocodolite X X X Asbestos, Other Forms NONE X X X Auramine Manufacture X Azaserine X Azathioprine X X Benzal Chloride X Benz(A)Anthracene X X Benzene X X X

18 Benzidine X X X Benzotrichloride X X Benzo(A)Pyrene X X Benzo(B) Fluoroanthene X X Benzyl Chloride X Benzyl Violet 4b X Beryllium And Compounds, as Be X " X Bischloroethyl Nitrosourea X X Bitumen X 1,3-Butadiene X X 1,4-Butanediol Dimethylsulfonate X X Butylpheno-Xyisopropyl Chloroethyl Sulfite X B-Butyrolactone X Cadmium Chloride X Cadmium Dusts and Salts, as Cd X X Calcium Chromate X Carbon Tetrachloride X X Chlorambucil X X X Chlordecone X X Chlorendic Acid X Chlorinated Camphene X Chlorinated Paraffins X 1-Chloro-2,3-Epoxypropane X X 1-(2-Chloroethyl)-3-Cyclohexyl-1-Nitrosourea X X Chloroethylene X X X Chloroform X X Bis(Chloro-Methyl)Ether X X X Chloromethyl Methyl Ether X X X 3-Chloro-2-Methyl Propene X 4-Chloro-O-Phenyldiamine X X 4-Chloro-Toluidine X 2-Chlorophenol X 3-Chlorophenol X 4-Chlorophenol X Chromium (VI) Compounds, as Cr, Water Soluble NONE X X X Chromium (VI) Compounds, as Cr, Certain Water Insoluble NONE X X X Chromium Trioxide X Chrysotile X X X Cisplatin X Citrus Red No X Coal Tar Pitch Volatiles X X Coke Oven Emissions NONE X X X P-Cresidine X X Cristobalite X Crocidolite X X X Cupferron X Cycasin X Cyclophosphamide X X X

19 DDT (Dichlorodiphenyl-Trichlorethane) X X Dacarbazine 4/3/4342 X X Daunomycin X N,N'-Diacetylbenzidine X 2,4-Dianimoanisole X 2,4-Diaminoanisole Sulfate X X 4,4'-Diaminodiphenyl Ether X X 2,4-Diaminotoluene X X Dibenz(A,H)Acridine X X Dibenz(A,J)Acridine X X Dibenza(A,H)Anthracene X X 7H-Dibenzo(C,G)Carbazole X X Dibenzo(A,E)Pyrene X X Dibenzo(A,H)Pyrene X X Dibenzo(A,I)Pyrene X X 1,2-Dibromo-3-Chloropropane X X 1,2-Dibromoethane X X 3,3'-Dichlorobenzidine X X X 3,3'-Dichloro-4,4'-Diaminodiphenyl Ether X X 1,2-Dichloroethane X X Dichloromethane X X 2,4-Dichlorophenyl-P-Nitrophenyl Ether X X 1,3-Dichloropropene X X Diepoxybutane X X Diethyldithiocarbamic Acid 2-Chlorallyl Ester X X Di(2-Ethylhexyl)Phthalate X X 1,2-Diethylhydrazine X Diethylstilbestrol X X X Diethyl Sulfate X X Diglycidyl Resorcinol Ether X X Dihydrosafrole X 3,3'-Dimethoxybenzidine X 4-Dimethylaminoazo-Benzene X X X 3,3'-Dimethylbenzidene X X Dimethyl Carbomyl Chloride X X 1,1-Dimethylhydrazine X X 1,2-Dimethylhydrazine X Dimethyl Sulfate X X 1,4-Dioxane X X Direct Black 38 (Technical Grade) X Direct Blue 6 (Technical Grade) X Di-Sec-Octyl-Phthalate X X X X Epichlorohydrin X X 1,2-Epoxypropane X Estrogens, Conjugated (Indirect) NONE X Ethyl Acrylate X X Ethylene Dibromide X X Ethylene Dichloride X X Ethylene Oxide X X

20 Ethylene Thiourea X X Ethylenimine X Ethyl Methane Sulphonate X Formaldehyde X X X 2-(2-Formylhydrazino)-4-(5-Nitro-2-Furyl)Thiazole X Glycidaldehyde X Hematite Underground Mining NONE X Hexachlorobenzene X X Hexamethyl Phosphoramide X X Hydrazine Sulfate X Hydrazobenzene X Indeno(1,2,3-Cd)Pyrene X X Iron Dextran Complex X X Isopropyl Oil NONE X Kepone X X Lasioscarpine X Lead, Inorganic Dusts & Fumes, as Pb X Lead Acetate X Lindane X Magenta Manufacture X Melphalan X X Merphalan X Methylazoxymethanol X Methylazoxymethanol Sulfate X 5-Methylchrysene NONE X Methylene Chloride X 4,4'-Methylene Bis(2-Chloroaniline) X X 4,4'-Methylene Dianiline X X 4,4'-Methylene Bis(2-Methylaniline) X 4,4'-Methylene Bis(N,N-Dimethyl Benzenamine) X Methyl Methanesulphonate X 2-Methyl-1-Nitroanthraquinone X N-Methyl-N'-Nitro-N-Nitrosoquanidine X Methylthiouracil X Metronidazole X X Michler's Ketone X Mirex X X Mitomycin C X Monocrotaline X Mustard Gas X X X Nafenopin X Naphtha (Coal Tar) X Alpha-Naphthylamine X Beta-Naphthylamine X X X Nickel, Metal X X Nickel, Insoluble Compounds, as Ni X X Nickel, Soluble Compounds, as Ni X X Nickel Carbonyl, as Ni X Nickel Sulfide Roasting, Fume NONE X

ΓΕΝΙΚΑ. Ένα ερευνητικό εργαστήριο ραδιοχηµείας αποτελείται συνήθως από τρία τµήµατα.

ΓΕΝΙΚΑ. Ένα ερευνητικό εργαστήριο ραδιοχηµείας αποτελείται συνήθως από τρία τµήµατα. ΓΕΝΙΚΑ Ένα ερευνητικό εργαστήριο ραδιοχηµείας αποτελείται συνήθως από τρία τµήµατα. - Το πρώτο τµήµα είναι το κυρίως εργαστήριο στο οποίο πραγµατοποιούνται τα πειράµατα. Το εργαστήριο αυτό πρέπει να πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

Ουσίες που απαγορεύονται ή υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισµούς

Ουσίες που απαγορεύονται ή υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισµούς Ουσίες που απαγορεύονται ή υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισµούς Στους Πίνακες Ι και ΙΙ που ακολουθούν παρατίθενται αντίστοιχα οι «απαγορευµένες ουσίες» και οι «ουσίες οι οποίες υπόκεινται σε αυστηρούς

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc.

Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc. Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Το προσωπικό υγείας που θα χειρίζεται τα χημειοθεραπευτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΟΣ ΦΥΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ ΦΥΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΦΥΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ο Ενεργός Άνθρακας είναι μία πορώδης μορφή άνθρακα η οποία παρασκευάζεται από διαφορετική πρώτη ύλη όπως: φλοιός καρύδας (coconut shell), λιγνίτης (coal), φυτάνθρακας (peat) ή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια εργαστηρίων

Ασφάλεια εργαστηρίων Ασφάλεια εργαστηρίων 1. Εργαστήρια με ασφάλεια επιπέδου 1 Το εργαστήριο αυτό είναι κατάλληλο για εργασία με οργανισμούς της ομάδας 1 και πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 1. Το εργαστήριο πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Εργαστήριο

Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο Εργαστήριο ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι κανόνες εργαστηριακής άσκησης αποβλέπουν στη σωστή λειτουργία του εργαστηρίου και κυρίως εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Εργαστήριο Μηχανικής και Υλικών Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πανεπιστήμιο Frederick Τμήμα: Έχω διαβάσει και αντιλαμβάνομαι τους κανόνες ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ιωάννα Αγγελοπούλου Γ.Χ.Κ. - /νση Περιβάλλοντος Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09 1 Παραδείγματα Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Φιλτράρισμα με την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης ( REVERSE OSMOSIS )

Φιλτράρισμα με την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης ( REVERSE OSMOSIS ) ΩΣΜΩΣΗ ΩΣΜΩΣΕΙΣ ΟΣΜΩΣΕΙΣ ΦΙΛΤΡΟ ΥΦΑΛΜΥΡΟ Φιλτράρισμα με την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης ( REVERSE OSMOSIS ) Σύντομη εξήγηση του αποτελέσματος Από νερό χαμηλής ποιότητας ή μη πόσιμο (ή ακόμα και από

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Werner & Mertz Italia S.r.l. Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: WC DENSO Ημερομηνία αναθεώρησης: 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Ασβέστιο. Calcium στερεό 40,078. Πυκνότητα. Άνθρακας. Carbon στερεό 3642! 12,0107 3642! Πυκνότητα 18.350. Χλώριο. Chlorine αέριο -101,5 35,453 -34,04

Ασβέστιο. Calcium στερεό 40,078. Πυκνότητα. Άνθρακας. Carbon στερεό 3642! 12,0107 3642! Πυκνότητα 18.350. Χλώριο. Chlorine αέριο -101,5 35,453 -34,04 Αργίλιο Al Aluminium στερεό 13 26,9815386 2,375 As 660,32 74,92160 5,22 5000 10,811 2,08 1,378 C 615! Cl 2076 3927 16.200 3,515 1484 35,453 1,5625 24 51,9961 3810 58,933195 18.350 7,75 Cu -101,5-34,04

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχημεία - Αρχές Βιοτεχνολογίας Εργαστηριακές ασκήσεις

Βιοχημεία - Αρχές Βιοτεχνολογίας Εργαστηριακές ασκήσεις Βιοχημεία - Αρχές Βιοτεχνολογίας Εργαστηριακές ασκήσεις Γεώργιος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.Ε. Άρτα, 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ι.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΥΧΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. WINDSCREEN WASH ADDITIVE 250 ml ( ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ )

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. WINDSCREEN WASH ADDITIVE 250 ml ( ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ) 1/5 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. 1. Στοιχεία του παρασκευάσµατος και της επιχείρησης / εταιρίας Περιγραφή της ουσίας ή του παρασκευάσµατος Όνοµα εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Συστατικά Προϊόντων Κωδικός Προϊόντος Περιγραφή Προϊόντος Συστατικά

Συστατικά Προϊόντων Κωδικός Προϊόντος Περιγραφή Προϊόντος Συστατικά Προϊόντων Κωδικός Προϊόντος Περιγραφή Προϊόντος 1200750200 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ENDLESS 16X750ML water urea cocamide DEA 1200440200 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ENDLESS 4X4LT water urea cocamide DEA 1200130200 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ENDLESS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά «Διαχείριση και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» Τι είναι τα ιατρικά και νοσοκομειακά απόβλητα; Ως Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.).) νοούνται τα απορρίμματα στις Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ.).)

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούλα Θεοφάνους-Κιτηρή Κλινικός Φαρμακοποιός Προϊστάμενη φαρμακείου ΟΚΤΚ Αντιπρόεδρος ESOP

Σταυρούλα Θεοφάνους-Κιτηρή Κλινικός Φαρμακοποιός Προϊστάμενη φαρμακείου ΟΚΤΚ Αντιπρόεδρος ESOP Σταυρούλα Θεοφάνους-Κιτηρή Κλινικός Φαρμακοποιός Προϊστάμενη φαρμακείου ΟΚΤΚ Αντιπρόεδρος ESOP Σπάσιμο ορρού, φιαλιδίου Διαρροή από σετ ενδοφλέβιας έγχυσης σύριγγα Πτώση από το χώρο αποθήκευσης Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: ORGANO Pb 24 ΧΡΗΣΗ: Στεγνωτικό χρώµατος βάθους ΕΤΑΙΡΙΑ: ιεύθυνση: Γ. Ανδρούτσου 5 Κουκάκι Αθήνα Τηλέφωνο: 22620 30982 Τηλετυπία: 22620

Διαβάστε περισσότερα

Εποχική γρίπη: Οδηγίες κατά το ταξίδι με πλοίο/κρουαζιερόπλοιο για τα μέλη του πληρώματος και τους ταξιδιώτες Δεκέμβριος 2010

Εποχική γρίπη: Οδηγίες κατά το ταξίδι με πλοίο/κρουαζιερόπλοιο για τα μέλη του πληρώματος και τους ταξιδιώτες Δεκέμβριος 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εποχική γρίπη: Οδηγίες κατά το ταξίδι με πλοίο/κρουαζιερόπλοιο για τα μέλη του πληρώματος και τους ταξιδιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Ομάδα υλικών : Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση 52192 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/809/16-01-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Όλο το προσωπικό της καθαριότητας πρέπει να γνωρίζει καλά και να εφαρμόζει πάντα τα παρακάτω στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΟΞΙΚΟΣ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΑΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Φυσικοί/χηµικοί : Πολύ εύφλεκτο. κίνδυνοι Κίνδυνοι για την : εν κατατάσσεται σαν επικίνδυνο. ανθρώπινη υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Οδηγίες για την πρόληψη και τον αποτελεσματικό χειρισμό εμφάνισης γαστρεντερίτιδας σε κατασκήνωση Η εμφάνιση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε κατασκηνώσεις δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Μέτρα πρόληψης και ελέγχου γαστρεντερίτιδας σε βρεφονηπιακό/παιδικό σταθμό (Απευθύνεται σε εργαζόμενους βρεφονηπιακών / παιδικών σταθμών) Μέτρα πρόληψης 1. Ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Rad ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RAD Κωδικός: 2.07.040 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Απομακρύνει αποτελεσματικά τις εναποθέσεις αλάτων από το σύστημα ψύξης θέρμανσης. Ρίξτε το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Stop ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: STOP Κωδικός: 2.07.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σταματάει άμεσα τις μικροδιαρροές στο σύστημα ψύξηςθέρμανσης χωρίς να επηρεάζει τα μέταλλα. Δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ 3. Ταπώστε τις εισόδους του κεντρικού εξαερισμού, για να μη διαδοθεί η ουσία αν είναι πτητική και ενημερώστε για τη 4. Διώξτε τους εργαζόμενους έξω από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

DuPont TM Talendo 20 EC ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

DuPont TM Talendo 20 EC ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ TALENDO 20EC GR 250ML BKL K-37086 10/09/14 15:51 Page1 K-37086/31407 - GREECE - (COVER) PAGE 1 - Μακριά από παιδιά. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Φυλάσσεται κλειδωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης

Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης Εργαοιηριακήβ άσκηση Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης Σιόχοί ίου πειράμαιοε Το πείραμα αυτό στοχεύει να σε φέρει σε επαφή με την εργαστηριακή μέθοδο μικροβιακών καλλιεργειών. Επίσης θα διαπιστώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΧΚ 30.11-01.12.2010 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος Na 2 O 2 EC No 215-209-4 CAS

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 27.11.2003 ΑναθεωρÞθηκε την 24.11.2003

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 27.11.2003 ΑναθεωρÞθηκε την 24.11.2003 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Προµηθευτής: Diversey Ελλάς Α.Ε. Τµήµα πληροφοριών: Diversey Ελλάς Α.Ε, Χειµάρρας 5, Μαρούσι, 15125 Αθήνα. Τηλ. 210 6385900 Πληροφορίες έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας νούμερο 1. γάντια

Κανόνας νούμερο 1. γάντια Γενικοί Κανόνες 1 Κανόνας νούμερο 1 Να φοράς εργαστηριακή μπλούζα και προστατευτικά γυαλιά σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας σου στο εργαστήριο και σε κάθε άλλο χώρο, όπου φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΜΕΤΑ ΟΣΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ

ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΜΕΤΑ ΟΣΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΜΕΤΑ ΟΣΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Παθογόνος παράγοντας (Bacillus anthracis): Βακτήριο µε εξαιρετικά ανθεκτικούς σπόρους (θερµότητα, απολυµαντικά, αποξήρανση). Οι σπόροι σχηµατίζονται µόνο όταν οι

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 01.07.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 15.06.2004

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 01.07.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 15.06.2004 Σελßδα 1/6 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν για την υγιεινή της κουζίνας Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21 Ν. Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Biopet ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BIOPET Κωδικός: 2.10.041 Intrastat Code: 3811.19.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υγρό μυκητοκτόνο πρόσθετο με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΒΕΝΖΟΛΙΟ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Κίνδυνοι για την : ανθρώπινη υγεία Σε περίπτωση κατάποσης, µπορεί να προκληθεί αναρρόφηση. Μπορεί να εισέλθει στους πνεύµονες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana Chemie GmbH 55120 Mainz Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: EXPRESS Ημερομηνία έκδοσης : 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Ice ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ICE Κωδικός: 2.07.020 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Διαλύει γρήγορα τον πάγο από τζάμια, καθρέφτες και κλειδαριές σε μια παγερή μέρα. Είναι ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έντυπο 16 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.11855 ΤΟΠΟΣ: Αθήνα Πληροφορίες: Γραµµατικοπούλου Ιωάννα Μαλανδράκης Τάσος τηλ: 210 5294485 τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Dill ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: DILL Κωδικός: 2.02.020 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Απολαδωτικό και καθαριστικό κινητήρα το οποίο χάρις στην ειδική σύνθεσή του αφαιρεί λάδια, γρασα

Διαβάστε περισσότερα

120 ml. Προστατευτικό διασυστηματικό μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση του ωϊδίου της αμπέλου (Uncinula necator). ΚΙΝΔΥΝΟΣ

120 ml. Προστατευτικό διασυστηματικό μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση του ωϊδίου της αμπέλου (Uncinula necator). ΚΙΝΔΥΝΟΣ 120 ml Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 6771 / 14-01-2003 Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) Εγγ. Σύνθεση: Spiroxamine 50% β/o Βοηθ. ουσίες: 47% β/β Προστατευτικό διασυστηματικό μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ISOPA WALK THE TALK. - Χρήστες MDI - 1 Version09/06

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ISOPA WALK THE TALK. - Χρήστες MDI - 1 Version09/06 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ISOPA WALK THE TALK - Χρήστες MDI - 1 Version09/06 2 WALK THE TALK Χρήστες MDI - Περιεχόµενα Βασικές ιδίοτητες του MDI Σωστή χρήση του MDI Και όταν κάτι δεν πάει καλά...?

Διαβάστε περισσότερα

nkoto@tee.gr ISO 23500:2011

nkoto@tee.gr ISO 23500:2011 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ nkoto@tee.gr ISO 23500:2011 ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Wing - P 25/21.25 EC. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. Pendimethalin (πεντιμεθαλίν) Dimethenamid p (ντιμεθέναμιντ πε) γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

Wing - P 25/21.25 EC. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. Pendimethalin (πεντιμεθαλίν) Dimethenamid p (ντιμεθέναμιντ πε) γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Wing - P 25/21.25 EC Pendimethalin (πεντιμεθαλίν) Dimethenamid p (ντιμεθέναμιντ πε) γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Αρ. Άδειας: 70032/13.03.2013 Προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8598/27-06-2012

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8598/27-06-2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8598/27-06-2012 Οµάδα 1:Αντιδραστήρια Γυαλικά Α/Α Είδος* Συσκευασία Ποσότητα 1 CYCLOHEXIMIDE FOR BIOCHEMISTRY 5GR 1 2 TIPS EPPENDORF ΚΙΤΡΙΝΑ PAK /1000

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Calm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CALM Κωδικός: 2.01.025 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ειδικό ελαφρώς όξινο σαμπουάν, για καθαρισμό αλάτων αλλά και ελαφρών ρύπων. Εξουδετερώνει τα αλκαλικά

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ! Κάθε άτοµο σε συνεργείο καθαριότητας πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και υγείας στο Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 235/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 235/1 5.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 235/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 790/2009 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16 biosis ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Όνομα προϊόντος Κιτ προσδιορισμού Τριγλυκεριδίων Εταιρία παραγωγής ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ ΑΙΓΙΝΗΣ 16 17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ)

ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ) ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ) Σύνταξη του Α 7/07/2009 Ενηµέρωση 1η έκδοση 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ονοµασία προϊόντος ΣΚΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Λιάπη Γεωργία, Παθολογοανατόµος Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνος «Θριάσιο»

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Λιάπη Γεωργία, Παθολογοανατόµος Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνος «Θριάσιο» ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Λιάπη Γεωργία, Παθολογοανατόµος Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνος «Θριάσιο» Η ασφάλεια στην εργασία είναι εύλογα πρωτεύουσας σηµασίας. ιέπεται από κανόνες υποχρεωτικού χαρακτήρα, που καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Graph ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: GRAPH Κωδικός: 2.40.050 Intrastat Code: 3403.19.19 Περιγραφή: Το προϊόν είναι εξαιρετικά διεισδυτικό αντισκωριακό με γραφίτη, για μπουλόνια, παξιμάδια, πύρους, σούστες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ταξινόμηση ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό CLP-Παραδείγματα ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair

Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ. ΕΠΙΣΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΜΈΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

Cabrio Team 6.7/12 WG

Cabrio Team 6.7/12 WG Cabrio Team 6.7/12 WG Pyraclostrobin/Dimethomorph (πυρακλόστρομπίν/ντιμεθομόρφ) Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) μυκητοκτόνο μίγμα των δραστικών ουσιών pyraclostrobin και dimethomorph, για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Patoma ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: PATOMA Κωδικός: 2.03.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Κάνει καλή απολάδωση, στεγνώνει γρήγορα, είναι χαμηλού αφρισμού και δεν χρειάζεται ξέπλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Το φυλλάδιο αυτό παρέχει πληροφορίες για τους κινδύνους που προκύπτουν κατά τις εργασίες καθαρισμού. Οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαρισμού είναι δυνατό να εκτεθούν σε μεγάλο αριθμό επικίνδυνων ουσιών, μερικές

Διαβάστε περισσότερα

Εντομοκτόνο που δρα δια επαφής και δια ατμών. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Βοηθητικές ουσίες 44,84% β/β. Pirimiphosmethyl

Εντομοκτόνο που δρα δια επαφής και δια ατμών. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Βοηθητικές ουσίες 44,84% β/β. Pirimiphosmethyl L1002954 GREC/10S PPE4043973 Pirimiphos-methyl (πιριμιφός μεθύλ) Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.: 1114/26-2-80 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Pirimiphosmethyl 50% β/ο Βοηθητικές ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Circuit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CIRCUIT Κωδικός: 2.07.060 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εξειδικευμένο προϊόν κατάλληλο για την απολάδωση κλειστού κυκλώματος νερού ύστερα από εισροή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ασφαλούς πρακτικής για το βελονισμό

Κώδικας ασφαλούς πρακτικής για το βελονισμό Κώδικας ασφαλούς πρακτικής για το βελονισμό Αναφορικά με αυτόν τον κώδικα Ο κώδικας ασφαλούς πρακτικής εκδίδεται από τον ΕΣΚΙ, για να καθορίσει τις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας σχετικά με την πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Nivo 40 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: NIVO 40 Κωδικός: 2.40.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Υψηλής τεχνολογίας κρέμα καθαρισμού χεριών των εργαζομένων στα συνεργεία. Η υψηλή καθαριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LH2105

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LH2105 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος LH2105 Χρήση τής ουσίας/τού παρασκευάσµατος Συνθετικό ψυχρού πολυμερισμού Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE) TOPINE PLUS Ισχύει από : 01/12/2001 Αντικαθιστά έκδοση από : 1. Ονομασία σκευάσματος και εταιρίας Στοιχεία προϊόντος; Μικροβιοκτόνο-Απολυμαντικό επιφανειών Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com RV ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RV Κωδικός: 2.02.015 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ισχυρό υδατοδιαλυτό καθαριστικό μηχανής και σασί για εφαρμογή σε δύσκολους ρύπους όπως χωματουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ Αμαλία Τσαγκάρη 2.3.2015 Με βάση το εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην υγιεινή και τον χειρισμό των τροφίμων για τις επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης ΤΡΟΦΟΓΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό όνομα : GIBBER 4 SL 1.2 Χρήση σκευάσματος : Φυτορρυθμιστική ουσία 1.3 Παρασκευαστής : L.GOBBI SRL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Via Vallecalda 33, I-16013 Campo

Διαβάστε περισσότερα

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ ΛΕΪΖΕΡ (LASER) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ ΛΕΪΖΕΡ (LASER) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ ΛΕΪΖΕΡ (LASER) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σε πολλά εργαστήρια χρησιμοποιούνται μηχανήματα με ακτίνες λέιζερ και άλλες πηγές φωτισμού-ακτινοβολιών (υπέρυθρο,

Διαβάστε περισσότερα

Χημικά χαρακτηριστικά Υγρό διάλυμα βασισμένο σε υδροξείδιο της ποτάσας, αμφοτερικά τασιενεργά και άρωμα.

Χημικά χαρακτηριστικά Υγρό διάλυμα βασισμένο σε υδροξείδιο της ποτάσας, αμφοτερικά τασιενεργά και άρωμα. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Werner & Mertz Italia S.r.l. Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: GRILL Ημερομηνία αναθεώρησης : 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ!

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ! ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ! 1 Καλό το Εργαστήριο και πολύτιμο, αλλά πολυτιμότερη η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών και η δική μας. Για να πάνε λοιπόν όλα καλά, ας έχουμε υπόψη μας τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 05/09/2004 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER CALCIUM SULPHATE 20 WG Έκδοση : 1 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : Εμπορικό όνομα : BORDO 20

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Κροντηράς Χρ., Αντιπρύτανης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πρόεδρος Παπαδοπούλου Χρ., Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Talendo. proquinazid (προκουιναζίντ) 20% β/ο Μυκητοκτόνο. Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Εγγυημένη σύνθεση:

Talendo. proquinazid (προκουιναζίντ) 20% β/ο Μυκητοκτόνο. Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Εγγυημένη σύνθεση: TALENDO 20EC GR 250ML BKL K-31110 01/12/11 15:51 Page1 K-31110/011211 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕIΣ Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Energy Colour ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ENERGY COLOUR Κωδικός: 2.01.056 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σημείωση: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Τεστ: Άλλες χρήσεις: Συσκευασία:

Διαβάστε περισσότερα

«Ένα µήλο την ηµέρα...»

«Ένα µήλο την ηµέρα...» «Ένα µήλο την ηµέρα...» Εκπαιδεύοντας τους µαθητές να αντιµετωπίζουν τις βλαβερές συνέπειες της περιβαλλοντικής ρύπανσης µε τη βοήθεια της διατροφής. Μπακάλη Τένια ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα