Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων Προϋπολογισμός: ,21 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: ,00 (με ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: ,11 (χωρίς ΦΠΑ) ,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια: Δεκατέσσερις (14) μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Διενέργειας Διαγωνισμού: Αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε: Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: Αποστολής και δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο: HH/MM/EE HH/MM/EE HH/MM/EE HH/MM/EE και HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ... 5 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 5 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής... 5 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης... 6 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής... 7 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας... 8 C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης... 9 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος C3. Πίνακες Συμμόρφωσης C3.1 Γενικές Απαιτήσεις C3.2 Αρχιτεκτονική και Βασικές Οντότητες Συστήματος C3.3 Εφαρμογή Διαχείρισης Μνημείων C3.3.1 Γενικές Απαιτήσεις C3.3.2 Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών και Ρόλων C3.3.3 Υποσύστημα Διαχείρισης Φορέων Προστασίας C3.3.4 Υποσύστημα Παρουσίασης, Πλοήγησης και Αναζήτησης Μνημείων C3.3.5 Υποσύστημα Καταγραφής και Τεκμηρίωσης Μνημείων C3.3.6 Υποσύστημα Διαχείρισης Θησαυρών και Ορολογίας C3.3.7 Υποσύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων Παράνομης Κατοχής και Διακίνησης Αρχαιοτήτων C3.3.8 Υποσύστημα Διαχείρισης Εφαρμογής C3.3.9 Υποσύστημα «Εσωτερικής» Διαλειτουργικότητας C Κεντρική Οθόνη και Λειτουργίες της C3.4 Εφαρμογή Δημοσιοποίησης Μνημείων C3.4.1 Γενικές Απαιτήσεις C3.4.2 Υποσύστημα Παρουσίασης, Πλοήγησης και Αναζήτησης Μνημείων C3.4.3 Υποσύστημα Παρουσίασης Φορέων Προστασίας C3.4.4 Υποσύστημα Εικονικών Συλλογών/Εκθέσεων C3.4.5 Υποσύστημα Εξατομίκευσης C3.4.6 Υποσύστημα Διαχείρισης Εφαρμογής C3.4.7 Υποσύστημα Δυναμικής Μετατροπής και Υδατογράφησης Εικόνων C3.4.8 Υποσύστημα «Δημόσιας» Διαλειτουργικότητας C3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών C3.6 Εξοπλισμός C3.6.1 Γενικές Απαιτήσεις C3.6.2 Ικρίωμα (Rack) C3.6.3 Blade Servers Enclosure C3.6.4 Εξυπηρετητές Blade (Blade Servers) Σελίδα 2 από 103

3 C3.6.5 Αποθηκευτικό Σύστημα (Storage System) C3.7 Διαλειτουργικότητα και ανοικτά δεδομένα C3.8 Απαιτήσεις Ασφάλειας C3.9 Απαιτήσεις Ευχρηστίας C3.10 Υπηρεσίες Εκπόνησης Μελέτης C3.11 Υπηρεσίες Ανάπτυξης Εφαρμογών C3.12 Υπηρεσίες Προμήθειας, Εγκατάστασης και Παραμετροποίησης Εξοπλισμού και του απαιτούμενου για τη λειτουργία του Λογισμικού Συστήματος C3.13 Υπηρεσίες Μετάπτωσης και Μαζικής Εισαγωγής Δεδομένων C3.14 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης C3.15 Υπηρεσίες Υποστήριξης κατά την Πιλοτική Λειτουργία του Συστήματος και ως την οριστική παραλαβή του C3.16 Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης C3.17 Διασφάλιση Ποιότητας Υπηρεσιών C3.18 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου C3.19 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς C4.1 Έτοιμο Λογισμικό για τις Εφαρμογές του ΟΠΣ C4.2 Υπηρεσίες Ανάπτυξης Εφαρμογών C4.3 Εξοπλισμός και απαιτούμενο για τη λειτουργία του Λογισμικό Συστήματος C4.4 Υπηρεσίες Εκπόνησης Μελέτης C4.5 Υπηρεσίες Μετάπτωσης και Μαζικής Εισαγωγής Δεδομένων C4.6 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης C4.7 Υπηρεσίες Υποστήριξης κατά την Πιλοτική Λειτουργία του Συστήματος και ως την οριστική παραλαβή του C4.8 Άλλες Δαπάνες C4.9 Άλλες Υπηρεσίες C4.10 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου C4.11 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης C5. Παραρτήματα που αφορούν το Έργο C5.1 Σχέδιο Σύμβασης C5.2 Πρότυπο Συμβόλαιο Εξασφάλισης Επιπέδου Υπηρεσιών («SLA») C5.2.1 Ορισμοί C5.2.2 Σκοπός και Διάρκεια του Συμβολαίου C5.2.3 Παροχή Υπηρεσιών Σελίδα 3 από 103

4 C5.2.4 Μέτρηση Μη Διαθεσιμότητας Ρήτρες C5.2.5 Υπηρεσίες Αναβάθμισης και Συντήρησης C5.2.6 Υποχρεώσεις του Αναδόχου C5.3 Πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και ΕΚΤ Σελίδα 4 από 103

5 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 5 από 103

6 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. Σελίδα 6 από 103 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

7 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 7 από 103

8 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... (<συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ>), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. Σελίδα 8 από 103 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

9 C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ...(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό... που αφορά... συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό Διακήρυξή της ΑναθέτουσαΑρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. Σελίδα 9 από 103 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

10 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: / / Όνομα: Μητρώνυμο: Τόπος Γέννησης: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος (από έως) ΑΜ 2 / / 1 Ως ρόλοι ενδεικτικά αναφέρονται: manager, system architect, senior developer κλπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 10 από 103

11 - / / / / - / / / / - / / Σελίδα 11 από 103

12 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. C3.1 Γενικές Απαιτήσεις 1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος: έχοντας διαμορφώσει μια σαφή και ολοκληρωμένη αντίληψη για το έργο, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που απορρέουν από την υλοποίηση παρόμοιων έργων, και αξιολογώντας και κάνοντας χρήση των εργαλείων και μεθοδολογιών που αυτός διαθέτει, υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική Προσφορά του: 1.1. μια ευσύνοπτη ανάλυση των απαιτήσεων του Έργου και του αντικειμένου του, με προσδιορισμό των στόχων του, οριοθέτησης της έκτασής του και ανάλυσης των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του έργου, τη διοίκησή του, τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κινδύνων που αφορούν στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στη διοίκηση του Έργου. C3.2 Αρχιτεκτονική και Βασικές Οντότητες Συστήματος 1. Το ΟΠΣ του Εθνικού Αρχείου αποτελείται από δύο ξεχωριστές εφαρμογές: (α) Εφαρμογή Διαχείρισης Μνημείων (β) Εφαρμογή Δημοσιοποίησης Μνημείων 2. Η κάθε εφαρμογή του ΟΠΣ αποτελεί εφαρμογή διαδικτύου (web application), η οποία βασίζεται σε ανοικτές τεχνολογίες αιχμής, όπως HTML5, CSS 3, AJAX, Javascript/JSOΝ και REST και προσφέρουν πλούσια, διαδραστική και ταχέως αποκρίσιμη εμπειρία χρήσης. 3. Το μόνο προαπαιτούμενο λογισμικό για την χρήση της κάθε εφαρμογής του ΟΠΣ είναι ένας σύγχρονος web browser. 4. Η Εφαρμογή Διαχείρισης Μνημείων θα είναι προσβάσιμη μόνο εντός του ενδοδικτύου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (intranet web application). 5. Η Εφαρμογή Δημοσιοποίησης Μνημείων θα είναι προσβάσιμη από το ευρύ κοινό στο διαδίκτυο (internet web application). 6. To ΟΠΣ θα υποστηρίζει μια οριζόντια λειτουργία Σελίδα 12 από 103

13 δημοσιοποίησης των δεδομένων από την Εφαρμογή Διαχείρισης στην Εφαρμογή Δημοσιοποίησης Μνημείων. 7. Η αρχιτεκτονική των δύο Εφαρμογών του ΟΠΣ βασίζεται σε πολλαπλά και σαφώς διαχωρισμένα εννοιλογικά επίπεδα (multi-tier architecture). 8. Η αρχιτεκτονική των δύο Εφαρμογών του ΟΠΣ υποστηρίζει τουλάχιστον τα εξής τρία επίπεδα,, όπως αυτά περιγράφονται στην ενότητα Α.3.2.1: Επίπεδο δεδομένων (Data Tier) Επίπεδο εφαρμογών (Application Tier) Επίπεδο παρουσίασης (Presentation Tier) 9. Οι δύο Εφαρμογές του ΟΠΣ και τα επιμέρους τους επίπεδα, τόσο ξεχωριστά όσο και εν συνόλω είναι πλήρως λειτουργικά και συμβατά με λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows. 10. Τα επίπεδα δεδομένων των δύο Εφαρμογών του ΟΠΣ βασίζονται σε αξιόπιστα και διεθνώς αναγνωρισμένα Συστήματα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (Relational Database Management Systems). 11. Όλα τα αρχεία του πληροφοριακού συστήματος (εικόνες, έγγραφα, κτλ.) αποθηκεύονται σε δομές φακέλων του συστήματος αρχείων και όχι σε lobs ή blobs στη βάση δεδομένων. 12. Η Τεχνική Προσφορά περιέχει αναλυτική περιγραφή με σχεδιαγράμματα της λογικής και της φυσικής αρχιτεκτονικής του ΟΠΣ και των Εφαρμογών του. 13. To ΟΠΣ υποστηρίζει τουλάχιστον τις εξής βασικές οντότητες: Κινητό Μνημείο με πρόσθετα στοιχεία αν είναι Νόμισμα, Χειρόγραφο, Έντυπο, κτλ. Σύνθετο Μνημείο Ομάδα Μνημείων Ψηφιακή Αποτύπωση Μνημείου Επιγραφή Κινητού Μνημείου Διακόσμηση / Παράσταση Κινητού Μνημείου Δελτίο Συντήρηρης Μνημείου Δελτίο Εργαστηριακής Ανάλυσης Μνημείου Φορέας Προστασίας Μνημείων Τόπος Θέση με ειδικά στοιχεία αν είναι Αρχ. Χώρος, Ακίνητο Μνημείο, Ανασκαφή, Μουσείο, Συλλογή, Έκθεση, Αποθήκη κτλ. Φυσικό Πρόσωπο Νομικό Πρόσωπο / Φορέας Ομάδα Προσώπων Υπόθεση Παράνομης Κατοχής ή Διακίνησης Μνημείων Συσκευή Ανίχνευσης Μετάλλων Άδεια Κατοχής Συσκευής Άδεια Χρήσης Συσκευής Εικονική Συλλογή/Έκθεση 14. Το τελικό σύνολο των βασικών οντοτήτων του ΟΠΣ, με εξειδικεύσεις, τροποποιήσεις ή/και προσθήκες στις παραπάνω, καθώς και τα ακριβή στοιχεία των οντοτήτων αυτών θα καθοριστούν και θα οριστικοποιηθούν κατά τη Φάση 1 του Έργου, έχοντας ως βάση τις περιγραφές και προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης. Σελίδα 13 από 103

14 C3.3 Εφαρμογή Διαχείρισης Μνημείων C3.3.1 Γενικές Απαιτήσεις 1. Η Εφαρμογή Διαχείρισης Μνημείων θα είναι μια ολοκληρωμένη, end-to-end, web-based πλατφόρμα διαχείρισης κινητών μνημείων, αποτελούμενη από τα εξής υποσυστήματα: 1. Υποσύστημα διαχείρισης χρηστών και ρόλων. 2. Υποσύστημα διαχείρισης Φορέων Προστασίας. 3. Υποσύστημα πλοήγησης, αναζήτησης και παρουσίασης μνημείων. 4. Υποσύστημα καταγραφής & τεκμηρίωσης μνημείων. 5. Υποσύστημα διαχείρισης θησαυρών και ορολογίας. 6. Υποσύστημα διαχείρισης υποθέσεων παράνομης κατοχής και διακίνησης αρχαιοτήτων. 7. Υποσύστημα διαχείρισης εφαρμογής. 8. Υποσύστημα «εσωτερικής» διαλειτουργικότητας. 2. Η Εφαρμογή Διαχείρισης Μνημείων θα χρησιμοποιείται από τους χρήστες της με τον web browser τους και μόνο, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση πρόσθετου client λογισμικού ή συγκεκριμένων αρχείων για τη χρήση της. 3. Η Εφαρμογή Διαχείρισης Μνημείων θα είναι συμβατή με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των διαδεδομένων web browsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, Opera Browser). 4. Η Εφαρμογή Διαχείρισης Μνημείων θα προσφέρει συνεπείς (consistent), ομοιόμορφες και εύχρηστες οθόνες και διεπαφές χρήσης για το σύνολο των ζητούμενων λειτουργιών της. 5. Η Εφαρμογή Διαχείρισης Μνημείων θα βασίζεται στις πλέον σύγχρονες και ανοικτές τεχνολογίες παγκόσμιου ιστού (Web2.0, JSON/AJAX, HTML 5, CSS 3), ώστε να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν πιο διαδραστική και ταχέως αποκρινόμενη εμπειρία χρήσης για το προσωπικό του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 6. Το γραφικό θέμα εμφάνισης της Εφαρμογής (layout theme) θα εφαρμόζεται ομοιόμορφα για το σύνολο όλων των οθονών της. 7. Η Εφαρμογή Διαχείρισης Μνημείων θα εμφανίζει φιλικά προς τους χρήστες μηνύματα και σελίδες λάθους, οι οποίες θα ακολουθούν το αισθητικό/γραφικό look & feel της εφαρμογής. 8. Οι σελίδες λάθους θα παρουσιάζουν με εύληπτο τρόπο το λάθος στον χρήστη, επιτρέποντάς του ταυτόχρονα να κάνει χρήση του βασικού μενού πλοήγησης του συστήματος, ώστε να μεταβεί σε άλλη οθόνη/λειτουργία αυτού. 9. Η Εφαρμογή Διαχείρισης Μνημείων θα υποστηρίζει πλήρως και σε όλες τις λειτουργίες της την ελληνική γλώσσα, τους ελληνικούς χαρακτήρες και τις κωδικοποιήσεις χαρακτήρων Σελίδα 14 από 103

15 UTF-8 και UNICODE. 10. Η Εφαρμογή Διαχείρισης Μνημείων θα υποστηρίζει πλήρως πολυτονικά μέσω της χρήσης κατάλληλου web font. 11. Η Εφαρμογή Διαχείρισης Μνημείων θα υποστηρίζει την αγγλική γλώσσα για (α) τη συμπλήρωση των πεδίων στο υποσύστημα καταγραφής και τεκμηρίωσης μνημείων (β) τη διαχείριση όρων στο υποσύστημα Διαχείρισης Θησαυρών και Ορολογίας και (γ) την τήρηση του προφίλ των Φορέων Προστασίας των μνημείων. 12. Η Εφαρμογή Διαχείρισης Μνημείων θα υποστηρίζει τουλάχιστον 2000 χρήστες (active user accounts). 13. Οι οντότητες Κινητό Μνημείο και Σύνθετο Κινητό Μνημείο θα βασίζονται στα στοιχεία του πίνακα της Ενότητας Α με όποιες τροποποιήσεις/προσθήκες προκύψουν κατά τη μελέτη εφαρμογής. 14. Η οντότητα Ψηφιακή Αποτύπωση Μνημείου θα βασίζεται στα στοιχεία του πίνακα της Ενότητας Α με όποιες τροποποιήσεις/προσθήκες προκύψουν κατά τη μελέτη εφαρμογής. 15. Η οντότητα Τόπος Θέση θα βασίζεται στα στοιχεία των πινάκων των Ενοτήτων Α και Α με όποιες τροποποιήσεις/προσθήκες προκύψουν κατά τη μελέτη εφαρμογής. 16. Η οντότητα Δελτίο Συντήρησης Μνημείου θα βασίζεται στα στοιχεία του πίνακα της Ενότητας Α με όποιες τροποποιήσεις/προσθήκες προκύψουν κατά τη μελέτη εφαρμογής. 17. Η οντότητα Δελτίο Εργαστηριακής Ανάλυσης Μνημείου θα βασίζεται στα στοιχεία του πίνακα της Ενότητας Α με όποιες τροποποιήσεις/προσθήκες προκύψουν κατά τη μελέτη εφαρμογής. 18. Η οντότητα Επιγραφή Μνημείου θα βασίζεται στα στοιχεία του πίνακα της Ενότητας Α με όποιες τροποποιήσεις/προσθήκες προκύψουν κατά τη μελέτη εφαρμογής. 19. Η οντότητα Διακόσμηση/Παράσταση Μνημείου θα βασίζεται στα στοιχεία του πίνακα της Ενότητας Α με όποιες τροποποιήσεις/προσθήκες προκύψουν κατά τη μελέτη εφαρμογής. 20. Τα πρόσθετα στοιχεία που θα τηρούνται για ένα Κινητό Μνημείο σε περίπτωση που αυτό είναι Νόμισμα θα βασίζονται στον πίνακα της Ενότητας Α με όποιες τροποποιήσεις/προσθήκες προκύψουν κατά τη μελέτη εφαρμογής. 21. Τα πρόσθετα στοιχεία που θα τηρούνται για ένα Κινητό Μνημείο σε περίπτωση που αυτό είναι Έντυπο/Χειρόγραφο θα βασίζονται στον πίνακα της Ενότητας Α με όποιες τροποποιήσεις/προσθήκες προκύψουν κατά τη μελέτη εφαρμογής. 22. Η οντότητα Ομάδα Μνημείων θα βασίζεται στα στοιχεία του πίνακα της Ενότητας Α με όποιες τροποποιήσεις/προσθήκες προκύψουν κατά τη μελέτη εφαρμογής. Σελίδα 15 από 103

16 C3.3.2 Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών και Ρόλων 1. Η πιστοποίηση των χρηστών (authentication) στην Εφαρμογή Διαχείρισης Μνημείων θα γίνεται μέσω της διαλειτουργικότητας με το Active Directory του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (LDAP Authentication). 2. Η σύνδεση των χρηστών (login) με την Εφαρμογή Διαχείρισης Μνημείων θα γίνεται μέσω SSL (HTTPS). 3. Οι πληροφορίες που που σχετίζονται με την εξουσιοδότηση των χρηστών (ρόλοι και δικαιώματα χρήστη) θα ορίζονται μόνο εντός της Εφαρμογής Διαχείρισης Μνημείων, θα αποθηκεύονται στο δικό της επίπεδο αποθήκευσης και θα έχουν ισχύ μόνο σε αυτήν. 4. Η Εφαρμογή Διαχείρισης Μνημείων θα υποστηρίζει το ρόλο του Διαχειριστή Συστήματος, επιτρέποντας στους χρήστες που έχουν το ρόλο να εκτελούν όλες τις λειτουργίες του συστήματος. 5. Η Εφαρμογή Διαχείρισης Μνημείων θα υποστηρίζει το ρόλο του Διαχειριστή Θησαυρού, επιτρέποντας στους χρήστες που έχουν το ρόλο να τροποποιούν, προσθέτουν και καταργούν όρους στο θησαυρό αυτό. 6. Η Εφαρμογή Διαχείρισης Μνημείων θα υποστηρίζει το ρόλο του Καταγραφέα, επιτρέποντας στους χρήστες που έχουν το ρόλο να επεξεργάζονται και να αποθηκεύουν τα στοιχεία των αντίστοιχων μνημείων. 7. Η Εφαρμογή Διαχείρισης Μνημείων θα υποστηρίζει το ρόλο του Συντηρητή, επιτρέποντας στους χρήστες που έχουν το ρόλο να προσθέτουν Δελτία Συντήρησης και Δελτία Εργαστηριακής Ανάλυσης. 8. Η Εφαρμογή Διαχείρισης Μνημείων θα υποστηρίζει το ρόλο του Οριστικοποιητή, επιτρέποντας στους χρήστες που έχουν το ρόλο να έχουν τα δικαιώματα του Καταγραφέα, του Συντηρητή καθώς και το πρόσθετο δικαίωμα οριστικοποίησης των στοιχείων των αντίστοιχων μνημείων. 9. Η Εφαρμογή Διαχείρισης Μνημείων θα υποστηρίζει το ρόλο του Δημοσιοποιητή, επιτρέποντας στους χρήστες που έχουν το ρόλο να έχουν τα δικαιώματα του Καταγραφέα, του Συντηρητή, του Οριστικοποιητή καθώς και το πρόσθετο δικαίωμα δημοσιοποίησης των στοιχείων των αντίστοιχων μνημείων. 10. Η Εφαρμογή Διαχείρισης Μνημείων θα υποστηρίζει το ρόλο του Διαχειριστή Φορέα Προστασίας, επιτρέποντας στους χρήστες που έχουν το ρόλο να έχουν τα δικαιώματα του Καταγραφέα, του Συντηρητή, του Οριστικοποιητή, του Δημοσιοποιητή καθώς και το πρόσθετο δικαίωμα διαχείρισης του Προφίλ του αντίστοιχου Φορέα Προστασίας. 11. Η Εφαρμογή Διαχείρισης Μνημείων θα υποστηρίζει το ρόλο του Διοικητικού Υπάλληλου, επιτρέποντας στους χρήστες που έχουν το ρόλο να έχουν δικαιώματα ανάγνωσης (readonly access) στα στοιχεία των μνημείων. Οι χρήστες αυτοί θα έχουν αυτόματα δικαίωμα ανάγνωσης σε όλα τα δημοσιοποιήσιμα μνημεία, ενώ θα έχουν αντίστοιχη πρόσβαση και στα μνημεία των Φορέων Προστασίας που θα τους επιτραπεί ρητά από το Διαχειριστή του Φορέα ή Σελίδα 16 από 103

17 του Συστήματος. 12. Η Εφαρμογή Διαχείρισης Μνημείων θα υποστηρίζει το ρόλο του Διοικητικού Στελέχους, επιτρέποντας στους χρήστες που έχουν το ρόλο να έχουν αυτόματα δικαιώματα ανάγνωσης (read-only access) στα στοιχεία όλων των μνημείων. 13. Κάθε χρήστης του συστήματος θα μπορεί να έχει πολλούς ρόλους. 14. Μόνο οι χρήστες με το ρόλο του Διαχειριστή Συστήματος θα μπορούν να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν χρήστες και να τους αναθέσουν ή να τους αφαιρέσουν ρόλους. 15. Το σύστημα θα υποστηρίζει ομάδες χρηστών (user groups), έτσι ώστε να είναι εφικτό να ανατεθούν κοινά δικαιώματα σε επίπεδο ομάδας και όχι μόνο σε κάθε χρήστη ξεχωριστά. 16. Το σύστημα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στο Διαχειριστή Συστήματος να «κλειδώνει» και να «ξεκλειδώνει» το λογαριασμό ενός χρήστη. 17. Το σύστημα θα τηρεί αυτόματα το Ημερολόγιο Συνεδριών Χρήστη (User Sessions Log). C3.3.3 Υποσύστημα Διαχείρισης Φορέων Προστασίας 1. Η οντότητα Φορέας Προστασίας θα βασίζεται στα στοιχεία του αντίστοιχου πίνακα της Ενότητας Α με όποιες τροποποιήσεις/προσθήκες προκύψουν κατά τη μελέτη εφαρμογής. 2. Το Προσωπικό του κάθε Φορέα Προστασίας θα αποτελεί μια ξεχωριστή ομάδα χρηστών (user group) για το σύστημα. 3. Οι Διαχειριστές του κάθε κάθε Φορέα Προστασίας θα αποτελούν μια ξεχωριστή ομάδα χρηστών για το σύστημα. 4. Οι Αναγνώστες του κάθε Φορέα Προστασίας θα αποτελούν μια ξεχωριστή ομάδα χρηστών για το σύστημα. 5. Το συνεργαζόμενο προσωπικό καταγραφής του κάθε Φορέα Προστασίας θα αποτελεί μια ξεχωριστή ομάδα χρηστών για το σύστημα. 6. Το σύστημα θα συνδέει τον κάθε Φορέα Προστασίας με τα ονόματα των φυσικών κατάλογων καταγραφής μνημείων που τηρούνται με χειρόγραφο τρόπο στον Φορέα. 7. Το σύστημα θα συνδέει τον κάθε Φορέα Προστασίας με τις πολιτιστικές/ιστορικές περιόδους και τη διάρκειά τους στη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει. 8. Το σύστημα θα συνδέει τον κάθε Φορέα Προστασίας με τους Τόπους Θέσεις που υπάγονται σε αυτόν. 9. Τα είδη Τόπου Θέσης που υπάγονται σε ένα Φορέα Προστασίας είναι τα εξής: Αρχαιολογικοί Χώροι, Ακίνητα Μνημεία, Ανασκαφές, Μουσεία, Εκθέσεις, Συλλογές, Αποθήκες και Αποθηκευτικοί Χώροι. Κάθε τέτοιο είδος Τόπου Θέση αποτελεί μια ξεχωριστή οντότητα για το σύστημα. 10. Το σύστημα θα συνδέει τον κάθε Τόπο Θέση που υπάγεται σε έναν Φορέα Προστασίας με το αντίστοιχο Σελίδα 17 από 103

18 Δελτίο του ΟΠΣ «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο». 11. Η παραπάνω διασύνδεση με τα Δελτία του ΟΠΣ «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» θα γίνεται με χρήση της προγραμματιστικής διεπαφής REST αυτού για την ανάκτηση των κωδικών και των πληροφοριών των δελτιών. 12. Το σύστημα θα επιτρέπει στο Διαχειριστή του Φορέα προστασίας να διαχειρίζεται τους Αρχαιολογικούς Χώρους, τα Ακίνητα Μνημεία, τις Ανασκαφές, τα Μουσεία, τις Εκθέσεις, τις Συλλογές, τις Αποθήκες και τους Αποθηκευτικούς Χώρους του Φορέα, διαλειτουργώντας, όπου απαιτείται, με το ΟΠΣ «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» για την αναζήτηση και ανάκτηση των αντίστοιχων δελτίων. 13. Το σύστημα θα συνδέει τα κινητά μνημεία με τα διάφορα είδη Τόπου Θέσης μέσω των αντίστοιχων πεδίων της οντότητας Κινητό Μνημείο (Τρέχουσα Θέση, Θέση Ανεύρεσης, Θέση Φύλαξης, Θέση Κατασκευής, Θέση Προέλευσης). 14. Τα είδη Τόπου Θέσης που δεν υπάγονται σε Φορέα Προστασίας (Έκθεση Εξωτερικού, Ιδιωτική Έκθεση, κτλ) θα οριστικοποιηθούν κατά τη μελέτη εφαρμογής και ενδεχομένως να αντιστοιχηθούν και αυτά σε ξεχωριστές οντότητες, εφοδιασμένες με ειδικά πεδία η κάθε μία (βλ. και Α ) 15. Οι οντότητες Αρχαιολογικός Χώρος, Συλλογή και Αποθήκη θα βασίζονται στα στοιχεία του αντίστοιχου πίνακα της Ενότητας Α με τις όποιες τροποποιήσεις/προσθήκες προκύψουν κατά τη μελέτη εφαρμογής. 16. Η οντότητα Ακίνητο Μνημείο θα βασίζεται στα στοιχεία του αντίστοιχου πίνακα της Ενότητας Α με όποιες τροποποιήσεις/προσθήκες προκύψουν κατά τη μελέτη εφαρμογής. 17. Η οντότητα Ανασκαφή θα βασίζεται στα στοιχεία του αντίστοιχου πίνακα της Ενότητας Α με όποιες τροποποιήσεις/προσθήκες προκύψουν κατά τη μελέτη εφαρμογής. 18. Η οντότητα Έκθεση θα βασίζεται στα στοιχεία του αντίστοιχου πίνακα της Ενότητας Α με όποιες τροποποιήσεις/προσθήκες προκύψουν κατά τη μελέτη εφαρμογής. 19. Κάθε Φορέας Προστασίας θα μπορεί να υποστηρίζει κατ ελάχιστον τρεις τύπους έκθεσης: Μόνιμη Έκθεση, Περιοδική Έκθεση, Κινητή Έκθεση. 20. Κάθε έκθεση θα οργανώνεται σε ενότητες/υπο-ενότητες με ιεραρχικό τρόπο, χωρίες περιορισμούς στο βάθος της ιεαραρχίας. 21. Κάθε ενότητα/υπο-ενότητα έκθεσης θα οργανώνεται σε θέσεις/προθήκες με ιεραρχικό τρόπο, χωρίς περιορισμούς στο βάθος της ιεραρχίας. 22. Η οντότητα Αποθηκευτικός Χώρος θα βασίζεται στα στοιχεία του αντίστοιχου πίνακα της Ενότητας Α με όποιες τροποποιήσεις/προσθήκες προκύψουν κατά τη μελέτη εφαρμογής. 23. Το υποσύστημα Διαχείρισης Φορέων Προστασίας θα επιτρέπει τη συμπλήρωση των στοιχείων των οντοτήτων Σελίδα 18 από 103

19 που διαχειρίζεται σε δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά). C3.3.4 Υποσύστημα Παρουσίασης, Πλοήγησης και Αναζήτησης Μνημείων 1. Το υποσύστημα αυτό θα επιτρέπει στους χρήστες να αναζητήσουν μνημεία με τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς τρόπους, να πλοηγηθούν στα αποτελέσματα της αναζήτησής τους και να δουν τα στοιχεία των μνημείων. 2. Το υποσύστημα θα υποστηρίζει τουλάχιστον τους εξής τρόπους αναζήτησης: Απλή αναζήτηση Σύνθεση αναζήτηση Συνδυαστική αναζήτηση 3. Η λειτουργία της απλής αναζήτησης θα επιτρέπει στο χρήστη να εισάγει ελεύθερο κείμενο και το σύστημα θα αναζητεί το κείμενο αυτό στο σύνολο των στοιχείων των μνημείων. 4. Η λειτουργία σύνθετης αναζήτησης θα επιτρέπει στο χρήστη να εισάγει πολλαπλούς περιορισμούς τιμών για διάφορα στοιχεία των μνημείων, όπως είναι η χρονολόγηση, το είδος, η χρήση, το υλικό, τα στοιχεία επιγραφής, τα στοιχεία διακόσμησης/παράστασης κτλ. 5. Η λειτουργία συνδυαστικής αναζήτησης θα επιτρέπει στο χρήστη να συνδυάσει πολλαπλούς περιορισμούς τιμών για διάφορα στοιχεία των μνημείων με χρήση λογικών τελεστών AND, OR, NOT. 6. Σε κάθε περίπτωση αναζήτησης, το σύστημα θα εμφανίζει μόνο τα μνημεία εκείνα, στα οποία ο τρέχων χρήστης έχει δικαιώματα πρόσβασης (read access). 7. Σε καθε περίπτωση αναζήτησης, το σύστημα θα εμφανίζει τα αποτελέσματα σελιδοποιημένα, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα το πλήθος των αντίστοιχων αποτελεσμάτων και των σελίδων τους. 8. Σε κάθε περίπτωση αναζήτησης, ο χρήστης θα μπορεί να ορίσει το πλήθος των αποτελεσμάτων που θα εμφανίζονται σε κάθε σελίδα (π.χ. 10, 20, 50, 100). 9. Σε κάθε περίπτωση αναζήτησης, ο χρήστης θα μπορεί να πλοηγηθεί στα αποτελέσματα μεταβαίνοντας από τη μία σελίδα στην επόμενη, στην προηγούμενη, στην πρώτη, στην τελευταία και σε οποιαδήποτε άλλη επιθυμεί, με απλό, εύχρηστο και αποτελεσματικό τρόπο. 10. Σε κάθε περίπτωση αναζήτησης, ο χρήστης θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει την ταξινόμηση των αποτελεσμάτων. 11. Σε κάθε περίπτωση αναζήτησης, τα αποτελέσματα θα παρουσιάζονται μαζί με τα κριτήριά της με εύληπτο τρόπο, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να εξειδικεύσει περαιτέρω την αναζήτησή του (refine search) με τα ελάχιστα δυνατά βήματα. 12. Σε κάθε περίπτωση αναζήτησης, τα στοιχεία των μνημείων που θα παρουσιάζονται στα αποτελέσματα θα συνοδεύονται από το thumbnail του μνημείου που έχει Σελίδα 19 από 103

20 οριστεί ως πρωτεύον για ταυτοποίηση. 13. Σε κάθε περίπτωση αναζήτησης, ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει κάποιο μνημείο, μεταβαίνοντας στην αντίστοιχη σελίδα παρουσίασης του μνημείου. 14. Η σελίδα παρουσίασης μνημείου θα παρουσιάζει το σύνολο των στοιχείων του μνημείου, ομαδοποιημένα με εύληπτο τρόπο. 15. Η σελίδα παρουσίασης μνημείου θα δίνει πρόσβαση και στα ημερολόγια που τηρεί το σύστημα για κάθε μνημείο. 16. Η σελίδα παρουσίασης μνημείου θα εμφάνιζει σε εξέχουσα θέση τη ψηφιακή αποτύπωση του μνημείου που έχει οριστεί ως πρωτεύουσα προς ταυτοποίηση, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στο χρήστη να δει τις ενδεχόμενες πρόσθετες αποτυπώσεις του μνημείου με εύκολο τρόπο. 17. Οι λειτουργίες αναζήτησης, στην περίπτωση του διαχειριστή, θα πρέπει να δίνουν την πρόσθετη δυνατότητα μαζικής αλλαγής των στοιχείων των μνημείων που συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα. C3.3.5 Υποσύστημα Καταγραφής και Τεκμηρίωσης Μνημείων 1. Το σύστημα θα υποστηρίζει λειτουργία καταγραφής και τεκμηρίωσης μνημείου μέσω της αντίστοιχης σελίδας επεξεργασίας στοιχείων μνημείου. 2. Η σελίδα επεξεργασίας στοιχείων μνημείου θα εμφανίζει τα στοιχεία του μνημείου ομαδοποιημένα σε εύληπτες φόρμες καταγραφής/τεκμηρίωσης. 3. Η σελίδα επεξεργασίας στοιχείων θα είναι διαθέσιμη μόνο στους χρήστες που έχουν δικαίωμα εγγραφής/ενημέρωσης (write access) στο συγκεκριμένο μνημείο. 4. Οι επιμέρους φόρμες καταγραφής/τεκμηρίωσης στοιχείων μνημείου θα υποστηρίζουν τη συμπλήρωση του κάθε στοιχείου/πεδίου με το βέλτιστο χρηστικά τρόπο, ελαχιστοποιώντας τα βήματα που απαιτείται να εκτελέσει ο χρήστης. 5. Η σελίδα επεξεργασίας μνημείου θα δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα αποθήκευσης ή προώθησης προς οριστικοποίηση. 6. Κατά την αποθήκευση, το σύστημα θα αποθηκεύει τις αλλαγές του χρήστη, θα ενημερώνει το Ημερολόγιο Ενημερώσεων του Μνημείου και θα θέτει αυτόματα το μνημείο σε εκκρεμότητα (ορίζοντας την τιμή Off στα πεδία «Οριστικοποίηση» και «Χρήζει Οριστικοποίησης»). 7. Κατά την πρόωθση προς οριστικοποίηση, το σύστημα θα εκτελεί τα επιμέρους βήματα της αποθήκευσης, όπως παραπάνω, ορίζοντας στο τέλος την τιμή On στο πεδίο «Χρήζει Οριστικοποίησης». 8. Το σύστημα θα υποστηρίζει αυτόματη μετατροπή μορφότυπων για τα αρχεία εικόνας που τηρούνται στις ψηφιακές αποτυπώσεις μνημείων (master, high-quality, web-quality, thumbnail). Σελίδα 20 από 103

21 9. Ο χρήστης θα μπορεί να προβεί στην αυτόματη μετατροπή: Του αρχείου master σε αρχείο high-quality Του αρχείου high-quality σε αρχείο web-quality Του αρχείου web-quality σε αρχείο thumbnail είτε αυτόνομα είτε εν συνόλω. 10. Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα θα πρέπει να εμφανίζει την πρόοδο των μετατροπών με εύληπτο τρόπο (π.χ. progress bar). 11. Οι ακριβείς παράμετροι μετατροπής των αρχείων θα οριστούν κατά τη μελέτη εφαρμογής. 12. Το σύστημα θα υποστηρίζει λειτουργία οριστικοποίησης στοιχείων μνημείου, την οποία θα μπορεί να εκτελέσει μόνο ο χρήστης με τα κατάλληλα δικαιώματα. 13. Η σελίδα επεξεργασίας μνημείου θα εμφανίζει την επιλογή Οριστικοποίηση αντί για Προώθηση προς Οριστικοποίηση στους χρήστες με τα κατάλληλα δικαιώματα. 14. Κατά την οριστικοποίηση ενός μνημείου, το σύστημα θα αποθηκεύει τις ενδεχόμενες αλλαγές του χρήστη, θα ενημερώνει το Ημερολόγιο Ενημερώσεων του Μνημείου, θα οριστικοποιεί το μνημείο (θέτοντας την τιμή On στο πεδίο «Οριστικοποίηση» και την τιμή «Off» στο πεδίο «Χρήζει Οριστικοποίησης») και, τέλος, θα ενημερώνει το Ημερολόγιο Οριστικοποιήσεων του Μνημείου. 15. Το σύστημα θα υποστηρίζει λειτουργία δημοσιοποίησης στοιχείων μνημείου, την οποία θα μπορεί να εκτελέσει μόνο ο χρήστης με τα κατάλληλα δικαιώματα. 16. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων μνημείου δεν θα γίνεται αυτόματα για κάθε μεμονωμένο μνημείο αλλά μαζικά, για το σύνολο των μνημείων. 17. Η μαζική αυτή δημοσιοποίηση μνημείων εκτελείται από το διαχειριστή και αποτελεί την οριζόντια λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, κατά την οποία τα μνημεία δημοσιοποιούνται από την Εφαρμογή Διαχείρισης στην Εφαρμογή Δημοσιοποίησης. 18. Το σύστημα δεν θα επιτρέπει τη δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο των ψηφιακών αποτυπώσεων που: Δεν έχουν εκκαθαριστεί τα πνευματικά τους δικαιώματα. Τα εκκαθαρισμένα τους πνευματικά δικαιώματα αφορούν σε άδεια που δεν επιτρέπει τέτοια χρήση. 19. Το σύστημα δεν θα επιτρέπει τη δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο των μη οριστικοποιημένων μνημείων. 20. Το σύστημα θα υποστηρίζει λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου (create duplicate) για τις εγγραφές των μνημείων. 21. Το αντίγραφο θα πρέπει να λαμβάνει νέο μοναδικό κωδικό και να φέρει ακριβώς τα ίδια στοιχεία με το πρωτότυπο, έχοντας όμως κενά ημερολόγια και ψηφιακές αποτυπώσεις, επιτρέποντας στους χρήστες να το επεξεργάζονται σαν να είχε δημιουργηθεί εξ αρχής από τον ίδιο. 22. Το σύστημα θα υποστηρίζει λειτουργία διαγραφής μνημείου τηρώντας έναν ενδιάμεσο χώρο κράτησης των διεγραμμένων μνημείων («κάδος ανακύκλωσης») ανά Φορέα Προστασίας. Σελίδα 21 από 103

22 23. Οι χρήστες με ρόλο Καταγραφέα θα μπορούν να διαγράψουν μόνο τα μνημεία που δεν έχουν οριστικοποιηθεί ή δεν έχουν προωθηθεί προς οριστικοποίηση καμία φορά. Τα μνημεία αυτά θα συγκεντρώνονται στον ειδικό γι αυτόν το σκοπό «κάδο ανακύκλωσης» του Φορέα Προστασίας. 24. Οι χρήστες με ρόλο Οριστικοποιητή θα μπορούν να διαγράψουν μνημεία που έχουν έστω και μία φορά οριστικοποιηθεί ή προωθηθεί προς οριστικοποίηση, τα οποία κι αυτά με τη σειρά τους θα συγκεντρώνονται στον «κάδο ανακύκλωσης» του Φορέα Προστασίας. 25. Οι χρήστες με ρόλο Διαχειριστή Φορέα Προστασίας θα είναι σε θέση να δουν τα μνημεία που βρίσκονται στον «κάδο ανακύκλωσης» και είτε να τα διαγράψουν οριστικά είτε να τα επαναφέρουν. 26. Το σύστημα θα υποστηρίζει την αυτόματη αντιστοίχιση (mapping) των στοιχείων των μνημείων τουλάχιστον στα ανοικτά διεθνή πρότυπα μεταδεδομένων Dublin Core και LIDO. 27. Οι λεπτομέρειες της αντιστοίχισης αυτής θα προσδιοριστούν σε συνεργασία με τον Ανάδοχο κατά τη Μελέτη Εφαρμογής. 28. Το σύστημα θα επιτρέπει στο διαχειριστή να αλλάζει τους κανόνες αντιστοίχισης μέσω εύληπτης γραφικής διεπαφής. 29. Το σύστημα θα υποστηρίζει λειτουργία αλλαγής της τρέχουσας θέσης μνημείου, μέσω της οποίας θα τροποποιείται η τιμή του πεδίου «Τρέχουσα Θέση» και θα ενημερώνεται αυτόματα το Ημερολόγιο Θέσεων του μνημείου. 30. Η λειτουργία αλλαγής της τρέχουσας θέσης μνημείου θα εκκινείται είτε άμεσα από τον χρήστη, είτε έμμεσα από κάποια άλλη λειτουργία του συστήματος (για παράδειγμα, από τη συντήρηση μνημείου). 31. Το σύστημα θα υποστηρίζει λειτουργία καταγραφής συντήρησης μνημείου, κατά την οποία θα δημιουργείται αυτόματα (προς εκτύπωση, αν ο συντηρητής είναι ιδιώτης, ή προς συμπλήρωση, αν ο συντηρητής είναι υπάλληλος του Υπουργείου) το αντίστοιχο Δελτίο Συντήρησης. 32. Το Δελτίο Συντήρησης θα συνοδεύεται αυτόματα με μια σύνοψη των στοιχείων του μνημείου των σχετικών προς συντήρηση, όπως θα προσδιοριστούν κατά τη Μελέτη Εφαρμογής. 33. Η έκδοση Δελτίου Συντήρησης και η ολοκλήρωση συντήρησης θα αλλάζουν αυτόματα την τωρινή θέση του μνημείου, ενημερώνοντας το Ημερολόγιο Θέσεων αυτού, εφόσον το μνημείο μετακινήθηκε για τη συντήρηση. 34. Με παρόμοιο τρόπο όπως και για τη συντήρηση, το σύστημα θα υποστηρίζει μια αντίστοιχη λειτουργία καραταγραφής εργαστηριακής ανάλυσης μνημείου. 35. Το σύστημα θα υποστηρίζει λειτουργία αναφοράς κλοπής μνημείου. 36. Στη περίπωση αυτή, θα αλλάζει αυτόματα η τωρινή θέση του μνημείου σε «Άγνωστη» και θα ενημερώνεται αυτόματα το Υποσύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων Παράνομης Κατοχής και Διακίνησης Αρχαιοτήτων. Σελίδα 22 από 103

23 37. Με αντίστοιχο τρόπο, το σύστημα θα υποστηρίζει λειτουργία αναφοράς κατάσχεσης μνημείου, κατά την οποία η αυτόματη ενημέρωση θα μπορεί γίνει και προς την αντίθετη φορά (δηλαδή, το Υποσύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων Παράνομης Κατοχής και Διακίνησης Αρχαιοτήτων να ενημερώνει το Υποσύστημα Καταγραφής). 38. Το υποσύστημα Καταγραφής και Τεκμηρίωσης Μνημείων θα επιτρέπει τη συμπλήρωση των στοιχείων των οντοτήτων που διαχειρίζεται σε δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά). C3.3.6 Υποσύστημα Διαχείρισης Θησαυρών και Ορολογίας 1. Το σύστημα θα υποστηρίζει θησαυρούς όρων για τη συμπλήρωση επιλεγμένων πεδίων του. 2. Ένας θησαυρός όρων θα αποτελείται από μια ιεραρχία (δέντρο) όρων/υπο-όρων χωρίς περιορισμό βάθους. 3. Οι ενδεχόμενες λίστες όρων θα αποτελούν απλούς, επίπεδους θησαυρούς. 4. Ο κάθε όρος/υπο-όρος του θησαυρού θα τηρείται σε δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά). 5. Ο κάθε όρος/υπο-όρος του θησαυρού θα υποστηρίζει συνώνυμα στις δύο γλώσσες. 6. Το σύστημα θα υποστηρίζει το διαχωρισμό των θησαυρών σε ελεγχόμενους και μη ελεγχόμενους. 7. Τον κάθε ελεγχόμενο θησαυρό θα μπορούν να τον τροποποιήσουν (προσθήκη όρου/υπο-όρου, αλλαγή όρου/υπο-όρου κτλ.) μόνον οι διαχειριστές του (οι χρήστες που τους έχει ανατεθεί ο ρόλος διαχειριστή για το συγκεκριμένο θησαυρό). 8. Τους μη ελεγχόμενους θησαυρούς θα μπορεί να τους τροποποιήσει οποιοσδήποτε χρήστης έχει το δικαίωμα να ενημερώσει το αντίστοιχο πεδίο/στοιχείο που είναι συνδεδεμένο με το θησαυρό. 9. Για κάθε θησαυρό, είτε είναι ελεγχόμενος είτε όχι, το σύστημα θα τηρεί ένα ημερολόγιο ενημέρωσης θησαυρού, στο οποίο θα καταχωρούνται οι αλλαγές που γίνονται στους όρους κάθε θησαυρού (προσθήκη, μετονομασία κτλ.), η χρονική στιγμή της αλλαγής (timestamp) και το όνομα του χρήστη (username) που έκανε την αλλαγή αυτή. 10. Η οποιαδήποτε αλλαγή ενός υπάρχοντος όρου/υπο-όρου θα ενημερώνει αυτόματα όλα τα πεδία όλων των εγγραφών που τον περιέχουν. 11. Το σύστημα θα επιτρέπει στο διαχειριστή ενός θησαυρού να προβεί σε προσθήκη ή αλλαγή οποιουδήποτε όρου/υποόρου οποτεδήποτε εκείνος το κρίνει σκόπιμο. 12. Το σύστημα θα επιτρέπει στο διαχειριστή ενός θησαυρού να καταργήσει έναν όρο/υπο-όρο, περίπτωση στην οποία ο όρος/υπο-όρος θα καταργείται αυτόματα από όλα τα πεδία όλων των εγγραφών που τον περιείχαν. 13. Το σύστημα θα ενημερώνει το διαχειριστή του θησαυρού για το πλήθος των μνημείων που περιέχουν τον όρο πριν τη Σελίδα 23 από 103

24 διαγραφή και να του δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει εάν η κατάργηση του όρου/υπο-όρου θα πρέπει να θέσει αυτόματα τα μνημεία που επηρεάζονται σε εκκρεμότητα. 14. Το σύστημα θα υποστηρίζει λειτουργία/διαδικασία προσθήκης νέου όρου/υπο-όρου για τους ελεγχόμενους θησαυρούς. 15. Το σύστημα θα επιτρέπει σε όλους τους χρήστες να εισηγηθούν την προσθήκη νέου όρου/υπο-όρου σε έναν ελεγχόμενο θησαυρό. 16. Η εισήγηση αυτή θα συμπληρώνεται σε κατάλληλη φόρμα και θα αποστέλλεται στη συνέχεια αυτόματα στο διαχειριστή του θησαυρού. 17. Ο διαχειριστής του θησαυρού θα είναι σε θέση είτε να αποδεχτεί την εισήγηση είτε να την απορρίψει. Σε περίπτωση αποδοχής, ο διαχειριστής θα πραγματοποιεί την προσθήκη στο θησαυρό. Σε κάθε περίπτωση, είτε αποδοχής, είτε απόρριψης, το σύστημα θα ενημερώνει αυτόματα τον αρχικό εισηγητή για το αποτέλεσμα. 18. Το σύστημα θα υποστηρίζει μια αντίστοιχη λειτουργία/διαδικασία αλλαγής υπάρχοντος όρου/υποόρου για τους ελεγχόμενους θησαυρούς. 19. Σε όλες τις περιπτώσεις πεδίων που έχουν συνδεθεί με κάποιο θησαυρό, είτε η συμπλήρωση γίνεται στο πλαίσιο μιας αναζήτησης είτε στο πλαίσιο μιας φόρμας καταγραφής, το σύστημα θα: παρουσιάζει αυτόματα στο χρήστη μια αλφαβητική λίστα με τους όρους/υπο-όρους που ταιριάζουν δυναμικά με το λεκτικό που πληκτρολογεί ο χρήστης (auto-complete as you type). επιτρέπει στο χρήστη να δει το πλήρες δέντρο του συγκεκριμένου θησαυρού και να επιλέξει τον όρο/υπο-όρο που επιθυμεί διαδραστικά, χωρίς να τον πληκτρολογήσει. δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εισηγηθεί την προσθήκη ή την αλλαγή όρου/υπο-όρου, αν ο θησαυρός είναι ελεγχόμενος. C3.3.7 Υποσύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων Παράνομης Κατοχής και Διακίνησης Αρχαιοτήτων 1. Το υποσύστημα αυτό θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των υποθέσεων παράνομης κατοχής και διακίνησης αρχαιοτήτων και την ηλεκτρονική τήρηση του μητρώου ανιχνευτών μετάλλων. 2. Το υποσύστημα αυτό θα είναι διαθέσιμο μόνο στο προσωπικό και στους διαχειριστές της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης. 3. Η οντότητα Υπόθεση/Φάκελος παράνομης κατοχής και διακίνησης αρχαιοτήτων θα βασίζεται στα στοιχεία του αντίστοιχου πίνακα της Ενότητας Α με τις όποιες Σελίδα 24 από 103

25 τροποποιήσεις/προσθήκες προκύψουν κατά τη μελέτη εφαρμογής. 4. Η οντότητα Συμβάν Υπόθεσης/Φακέλου παράνομης κατοχής και διακίνησης αρχαιοτήτων θα βασίζεται στα στοιχεία του αντίστοιχου πίνακα της Ενότητας Α με τις όποιες τροποποιήσεις/προσθήκες προκύψουν κατά τη μελέτη εφαρμογής. 5. Η οντότητα Μνημείο Υπόθεσης/Φακέλου παράνομης κατοχής και διακίνησης αρχαιοτήτων θα βασίζεται στα στοιχεία του αντίστοιχου πίνακα της Ενότητας Α με τις όποιες τροποποιήσεις/προσθήκες προκύψουν κατά τη μελέτη εφαρμογής. 6. Η οντότητα Συσκευή Ανίχνευσης Μετάλλων θα βασίζεται στα στοιχεία του αντίστοιχου πίνακα της Ενότητας Α με τις όποιες τροποποιήσεις/προσθήκες προκύψουν κατά τη μελέτη εφαρμογής. 7. Η οντότητα Άδεια Κατοχής Συσκευής θα βασίζεται στα στοιχεία του αντίστοιχου πίνακα της Ενότητας Α με τις όποιες τροποποιήσεις/προσθήκες προκύψουν κατά τη μελέτη εφαρμογής. 8. Η οντότητα Άδεια Χρήσης Συσκευής θα βασίζεται στα στοιχεία του αντίστοιχου πίνακα της Ενότητας Α με τις όποιες τροποποιήσεις/προσθήκες προκύψουν κατά τη μελέτη εφαρμογής. 9. Η οντότητα Φυσικό Πρόσωπο θα βασίζεται στα στοιχεία του αντίστοιχου πίνακα της Ενότητας Α με τις όποιες τροποποιήσεις/προσθήκες προκύψουν κατά τη μελέτη εφαρμογής. 10. Οι ακριβείς λειτουργίες και διαδικασίες που θα υποστηρίζει το Υποσύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων Παράνομης Κατοχής και Διακίνησης Αρχαιοτήτων θα καθοριστούν κατά τη μελέτη εφαρμογής. C3.3.8 Υποσύστημα Διαχείρισης Εφαρμογής 1. Το υποσύστημα αυτό είναι υπεύθυνο για τις διαχειριστικές λειτουργίες του συστήματος, παρέχοντας εύληπτες διεπαφές χρήσης για την εκτέλεση των λειτουργιών αυτών στο διαχειριστή. 2. Το σύστημα τηρεί αυτόματα τουλάχιστον τα παρακάτω ημερολόγια: Συνεδριών Χρήστη Ενημερώσεων Μνημείου Οριστικοποιήσεων Μνημείου Δημοσιοποιήσεων Μνημείου Θέσεων Μνημείου Θησαυρού 3. Για κάθε μνημείο, τηρείται επίσης ένα Ημερολόγιο Συντήρησης και ένα Ημερολόγιο Εργαστηριακής Ανάλυσης, τα οποία ενημερώνονται από τους χρήστες μέσω της προσθήκης των αντίστοιχων Δελτίων Συντήρησης και Σελίδα 25 από 103

26 Εργαστηριακής Ανάλυσης Μνημείου. 4. Το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα στο διαχειριστή να δει και να φιλτράρει με αποτελεσματικό και συνεπή σε σχέση με το υπόλοιπο σύστημα τρόπο τις καταγραφές των ημερολογίων. 5. Το σύστημα θα υποστηρίζει μια πλειάδα αναφορών,, όπως αυτές αναφέρονται ενδεικτικά στην ενότητα Α , δίνοντας στους χρήστες με τους κατάλληλους ρόλους τη συνολική εικόνα των μνημείων, των φορέων προστασίας και των ροών εργασίας του συστήματος με γρήγορο και απλό τρόπο. 6. Οι ακριβείς αναφορές που θα υποστηρίζει το σύστημα θα καθοριστούν κατά τη μελέτη εφαρμογής και θα ποικίλουν ανάλογα με το ρόλο του χρήστη. 7. Το υποσύστημα διαχείρισης θα παρέχει στο διαχειριστή μια εύληπτη γραφική διεπαφή για τον ορισμό και την τροποποίηση των κανόνων αντιστοίχισης των στοιχείων των μνημείων με τα ανοικτά πρότυπα μεταδεδομένων Dublin Core και LIDO. 8. Η παραπάνω διεπαφή χρήσης θα χρησιμοποιείται αντίστοιχα με οποιοδήποτε πρόσθετο πρότυπο μεταδεδομένων προκύψει κατά τη μελέτη εφαρμογής ότι είναι απαραίτητο να υποστηρίζεται από το σύστημα. 9. Το σύστημα θα παρέχει εύχρηστες διεπαφές για τις λειτουργίες εισαγωγής (import) και εξαγωγής (export) δεδομένων από και προς το Εθνικό Αρχείο Μνημείων. 10. Οι λειτουργίες εισαγωγής/εξαγωγής θα υποστηρίζουν την κωδικοποίηση των δεδομένων τουλάχιστον σε μορφές JSON και XML. 11. Το παρόν υποσύστημα θα παρέχει τη διεπαφή χρήσης για τη διαχείριση της οριζόντιας διαδικασίας δημοσιοποίησης μνημείων. C3.3.9 Υποσύστημα «Εσωτερικής» Διαλειτουργικότητας 1. Το υποσύστημα αυτό θα είναι υπεύθυνο για τη διαλειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων εντός του ενδοδικτύου του Υπουργείου Πολιτισμού. 2. Το υποσύστημα αυτό θα είναι υπεύθυνο για τη διαλειτουργικότητα της Εφαρμογής Διαχείρισης Μνημείων με το Active Directory του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (LDAP Authentication). 3. Το υποσύστημα αυτό, επίσης, θα είναι υπεύθυνο για τη διαλειτουργικότητα της Εφαρμογής Διαχείρισης Μνημείων με το ΟΠΣ «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» και τη διασύνδεση των Αρχαιολογικών Χώρων, των Ακίνητων Μνημείων, των Εκθέσεων, των Συλλογών κτλ. με τα αντίστοιχα δελτία. 4. Η διασύνδεση αυτή θα γίνεται μέσω της REST προγραμματικής διεπαφής (API) του «Αρχαιολογικού Κτηματολογίου», η οποία κωδικοποιεί τα στοιχεία των Σελίδα 26 από 103

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάδειξη του ορθόδοξου πολιτιστικού αποθέματος του Νομού Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός: 521.951,22 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:642.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα στην ψηφιακή εποχή Αναθέτουσα Αρχή: Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Βασίλειος Παπαντωνίου» Προϋπολογισμός: 411.382,12 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης Αναθέτουσα Αρχή: ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 352.330,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διάρκεια: 5 Μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Δράμας Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Προϋπολογισμός: 200.000,00 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. xxx/xx-xx-2013 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΆ ΜΗΤΡΌΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΆΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΎ Αναθέτουσα Αρχή: Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΚΕ

«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΚΕ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός: 772520,32 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153,252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα