έχω ΣΥΝΤΑΞΗ:1. έχω µε αιτιατική =έχω κάτι 2. έχω µε απαρέµφατο =µπορώ 3. έχω (ενέχει άρνηση µε πλάγια ερώτηση = δεν ξέρω

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "έχω ΣΥΝΤΑΞΗ:1. έχω µε αιτιατική =έχω κάτι 2. έχω µε απαρέµφατο =µπορώ 3. έχω (ενέχει άρνηση µε πλάγια ερώτηση = δεν ξέρω"

Transcript

1 χάρις χάρις:α)ευεργεσία, β)ευγνωµοσύνη για την ευεργεσία που δέχτηκε κάποιος. η χάρις χάριν φέρει = η ευεργεσία φέρνει την ευγνωµοσύνη. αποδίδωµι χάριν = ανταποδίδω την ευεργεσία χάριν δίδω τινί = αισθάνοµαι ευγνωµοσύνη για κάποιον χάριν οφείλω τινί = χρωστώ ευγνωµοσύνη σε κάποιον, του είµαι υποχρεωµένος τιµωρω τιµωρω τινά: βοηθώ κάποιον να πάρει εκδίκηση τιµωρουµαι : παίρνω εκδίκηση, τιµωρώ κολάζω : τιµωρώ για σωφρονισµό ειµί ειµί: είµαι 1. συνδετικό = είµαι 2. υπαρκτικό = υπάρχω 3. δυνητικό = µπορώ Βρίσκεται µόνο στο γ' ενικό ως απρόσωπο 4. ΣΥΝΘΕΤΑ: α. σύνειµι = συναναστρέφοµαι β. πάρειµι = είµαι παρών γ. άπειµι = είµαι απών δ. περίειµι = υπερέχω, υποµένω 5. ΑΠΡΟΣΩΠΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ: α. έξεστι = είναι δυνατόν β. πάρεστι = είναι δυνατόν γ. ένεστι = είναι δυνατόν δ. µέτεστι µοι τινός = µετέχω σε κάτι, έχω δικαιώµατα σε κάτι έχω ΣΥΝΤΑΞΗ:1. έχω µε αιτιατική =έχω κάτι 2. έχω µε απαρέµφατο =µπορώ 3. έχω (ενέχει άρνηση µε πλάγια ερώτηση = δεν ξέρω ΦΡΑΣΕΙΣ:α) πλέον έχω = πλεονεκτώ β) µειον έχω = µειονεκτώ γ) ησυχίαν έχω = ησυχάζω δ) ευ, καλως, κακως, ούτως έχω =βρίσκοµαι σε... ε) πράγµατα έχω υπό τινός = ενοχλούµαι από κάποιον

2 στ) εν αιτία έχω τινά = κατηγορώ κάποιον ζ) αιτίαν έχω υπό τινός = κατηγορούµαι από κάποιον ΑΠΡΟΣΩΠΟ: Ι. αναγκαίως έχει = είναι ανάγκη ΙΙ. καλως έχει = είναι καλό ΣΥΝΘΕΤΟ: 1/ ανέχοµαι = υποµένω 2/ προσέχω τόν νουν τινί (ή σκέτο προσέχω = δίνω προσοχή) γίγνοµαι ΣΥΝΤΑΞΗ: 1) συνδετικό: δέχεται κατηγορούµενο γίγνοµαι = είµαι, γίνοµαι 2) παθητικό = γεννιέµαι, παράγοµαι, συµβαίνω έχεται ποιητικό αίτιο ή γεν. της καταγωγής ή αντικείµενο σε δοτική ΦΡΑΣΕΙΣ: τα ιερά γίγνεται = οι θυσίες είναι ευνοϊκές. γίγνοµαι µετά τινός = είµαι µε το µέρος κάποιου. γίγνοµαι περί τι = ασχολούµαι µε κάτι. γίγνοµαι από τινος = αποχωρίζοµαι από κάποιον. ευ ή κακως γίγνοµαι τι = γίνεται κάτι κακά ή καλά. ΑΠΡΟΣΩΠΟ: γίγνεται = συµβαίνει ΣΥΝΘΕΤΑ: προσγίγνοµαι = προστίθεµαι παραγίγνοµαι = παραβρίσκοµαι περιγίγνοµαι = υπερισχύω συγγίγνοµαι = συναναστρέφοµαι επιγίγνοµαι = έρχοµαι κατόπιν οι επιγιγνόµενοι = οι µεταγενέστεροι, οι επόµενοι ποιω ΣΥΝΤΑΞΗ: 1/ ποιω µε αιτιατική = κατασκευάζω, κάνω κάτι 2/ποιω µε δύο αιτ. = διορίζω, κάνω, προσφέρω 3/ποιω µε δοτική και αιτ. = κάνω, προσφέρω, γίνοµαι αίτιος για κάτι σε κάποιον, προκαλώ 4/ποιω µε αιτ. και απαρµφ. = κάνω ώστε... ποιουµαι µε αιτιατική = κάνω κάτι για τον εαυτό µου ποιουµαι µε δύο αιτ. = καθιστώ, κάνω

3 ΦΡΑΣΕΙΣ: ποιω µε αφηρ. ουσιαστικό: ποιω µάχην, συµµαχία, πόλεµον, ειρήνη, κ.λ.π. Το µέσο ποιουµαι µε τα παραπάνω ουσιαστικά ισοδυναµεί µε ρήµα ενεργητικό, παραγόµενο από το ουσιαστικό: πόλεµον ποιουµαι =πολεµώ, συµµαχίαν ποιουµαι = συµµαχώ, οργήν ποιουµαι = οργίζοµαι, πλουν ποιουµαι = πλέω, διδασκαλίαν ποιουµαι = διδάσκω. ποιουµαι = νοµίζω, θεωρώ. ποιουµαι τί συµφορά, δεινόν = θεωρώ κάτι συµφορα, φοβερό ποιουµαι τί πολλου, περί πλείονος = εκτιµώ κάτι πολύ, πιο πολύ, πάρα πολύ. ποιουµαι τί περί ολίγον, περί ελαχίστου, περί ουδενός = εκτιµώ κάτι λίγο, ελάχιστα, καθόλου ευ ποιω τινά = ευεργετώ κακως ποιω τινά = βλάπτω κάποιον ευ πράττω = ευτυχώ κακως πράτω = δυστυχώ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΥΝΘΕΤΑ: 1. αντιποιω = κάνω κάτι καλό ή κακό για ανταπόδοση 2. αντιποιουµαι = διεκδικώ, προβάλλω δικαιώµατα 3. παραποιω = νοθεύω εκποιω= πουλώ χρωµαι χρωµαι τινί = χρησιµοποιώ κάποιον ή κάτι χρωµαι µε δύο δοτικές, από τις οποίες η µία είναι κατηγορούµενο = χρησιµοποιώ κάποιον µε ορισµένη ιδιότητα. π.χ. χρωµαι τινί φίλω = κάποιον τον έχω φίλο µου. Αλλα ρήµατα που έχουν κοινούς τύπους, αλλά διαφορετική σηµασία: χρη ή χρέων εστί = πρέπει χρήω= δίνω χρησµό χρήοµαι(-µαι) =(µέσο) ζητώ χρησµό χρίω = αλείφω χρήζω = έχω ανάγκη

4 ηγουµαι ΣΥΝΤΑΞΗ: 1/ηγουµαι τινός = είµαι αρχηγός 2/ηγουµαι τινί= οδηγώ 3/ηγουµαι ή νοµίζω µε δύο αιτ. από τις οποίες η µία είναι κατηγορούµενο = θεωρώ κάποιον κάτι 4/ηγουµαι, νοµίζω, οίοµαι µε ειδικό απαρέµφατο = νοµίζω ότι... ΦΡΑΣΕΙΣ: ηγουµαι τί περί πλείονος, περί πλείστου, περί ουδενός = θεωρώ κάτι σπουδαιότερο, ασήµαντο./. ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ καταψηφίζοµαι τινός ή καταγιγνώσκω τινός= καταδικάζω κάποιον καταψηφίζοµαι τινός θανάτου ή καταγιγνώσκω τινός θανάτου = καταδικάζω κάποιον σε θάνατο καταψηφίζοµαι τινός ή καταγιγνώσκω τινός δειλίαν, κλοπήν = καταδικάζω κάποιον σα δειλό, κλέφτη αποψηφίζοµαι τινός ή απογιγνώσκω τινός = αθωώνω κάποιον καταψηφίζοµαι (παθ.)= καταδικάζοµαι τα καταψηφισθέντα = καταδικαστικές αποφάσεις δίκη = δίκη, δικαστική υπόθεση, κυρίως για ιδιωτικές υποθέσεις γραφή = καταγγελία για δηµόσια υπόθεση ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ δίκη ή δίκας δίδωµι = τιµωρούµαι δίκη ή δίκας λαµβάνω παρά τινός = τιµωρώ κάποιον φεύγω (ως δικαστ. όρος)= είµαι κατηγορούµενος φεύγω δίκην ή γραφήν= είµαι κατηγορούµενος για ιδιωτική ή δηµόσια υπόθεση φεύγω(δίκην) φόνου = κατηγορούµαι για φόνο ο φεύγων = ο κατηγορούµενος διώκω(ως δικαστ. όρος) = είµαι κατήγορος δίκην διώκω = είµαι κατήγορος για ιδιωτική υπόθεση ο διώκων = ο κατήγορος υπέχω δίκην ή δίκας = υποβάλλοµαι σε δίκη υπέχω δίκην τινί = τιµωρούµαι από κάποιον οφλισκάνω δίκην = καταδικάζοµαι σε δίκη, χάνω τη δίκη οφλισκάνω ερήµην τήν δίκην = καταδικάζοµαι ερήµην οφλισκάνω δίκην κλοπής, αρπαγης = καταδικάζοµαι για κλοπή, αρπαγή

5 οφλισκάνω φόνου (ενν. δίκην)= καταδικάζοµαι για φόνο οφλισκάνω αστρατείας(ενν. δίκην)= καταδικάζοµαι για λιποταξία οφλισκάνω δίκην θανάτου= καταδικάζοµαι σε θάνατο οφλισκάνω ζηµίαν ή χρήµατα = καταδικάζοµαι σε χρηµατικό πρόστιµο δίκην επιτίθιµι τινί = τιµωρώ κάποιον µηνύω = καταγγέλλω, καταθέτω µήνυση εναντίον κάποιου γράφοµαι τινά τινός = καταγγέλλω κάποιον για κάτι γράφοµαι τινά = καταγγέλλω κάποιον γράφοµαι τινά αδικειν = καταγγέλλω κάποιον ότι αδικεί εισαγγέλλω = καταγγέλλω κάποιον για δηµόσιο αδίκηµα εγκαλω τινά = καταγγέλλω κάποιον εγκαλω (ως δικαστ. όρος) = είµαι κατήγορος στο δικαστήριο αιρω δίκην ή γραφην = κερδίζω την υπόθεση αλίσκοµαι (ως δικαστ. όρος) = καταδικάζοµαι αλίσκοµαι τινός (π.χ. κλοπής) = καταδικάζοµαι για κάτι(π.χ. κλοπή) δέω δέω = έχω ανάγκη ΣΥΝΤΑΞΗ: 1/ δέω τινός = έχω ανάγκη από κάτι 2/ δέοµαι τινός (πρόσωπο) = παρακαλώ κάποιον, ζητώ δεόµαι τινός (πράγµα) = έχω ανάγκη από κάτι 3/ δέοµαι τινός τινός = ζητώ από κάποιον κάτι 4/ δέοµαι τινός τι = ζητώ από κάποιον κάτι 5/ δέοµαι τινός (προσ.) µε απαρέµφατο = παρακαλώ κάποιον να ΦΡΑΣΕΙΣ: ολίγου ή µικρου ή πολλου δέω + απαρέµφ. = έχω λίγο ή... σχεδόν ολίγου ή µικρου εδέησα + απαρέµφ. =λίγο έλειψα να.. ολίγου ή µικρου(δειν) µε οριστ. άρθρο (εποίησα) = λίγο έλειψε να ΑΠΡΟΣΩΠΟ: δει + απαρέµφ. = πρέπει ενδει = υπάρχει παντελής έλλειψη προσδει = υπάρχει επιπλέον ανάγκη ολίγου δει = σχεδόν πολλου δει = χρειάζεται πολύ δει µοι τινός = έχω ανάγκη από κάτι ΣΗΜΕΙΩΣΗ : διαφέρει το ρήµα δέω(=δένω), όχι µόνο στο νόηµα, αλλά και στην κλίση

6 αίρω ΣΥΝΤΑΞΗ: 1/αιρω τινά ή τι (έµψυχο) = συλλαµβάνω 2/αιρω τινά ή κάτι(άψυχο) = κυριεύω 3/παθητικό αλίσκοµαι = α. συλλαµβάνοµαι(για τα έµψυχα) β. κυριεύοµαι (για άψυχα) 4/αιρω(ως δικαστ. όρος) = αποδεικνύω κάποιον ένοχο, πετυχαίνω την καταδίκη του 5/αιρουµαι (µέσο)= α. µε δύο αιτ. = εκλέγω β. µε απαρέµφ. = προτιµώ να... γ. ως παθητικό = εκλέγοµαι ΣΥΝΘΕΤΑ: αναιρω = α. σηκώνω (κυρίως νεκρούς) για ενταφιασµό β. φονεύω γ. χρησµοδοτώ δ. ανατρέπω το επιχείρηµα του άλλου καθαιρω = κατεδαφίζω, καταδικάζω ΣΗΜΕΙΩΣΗ : αίρω = σηκώνω ΦΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΙΜΙ Οι αναφορικές αντωνυµίες ή τα επιρρήµατα µε έναν τύπο του ειµί, κυρίως το εστί ή το εισί, ισοδυναµούν µε αόριστη αντωνυµία ή επίρρηµα. Οι πιο συνηθισµένες εκφράσεις είναι: 1)έστιν ός ή έστιν όστις = κάποιος 2)εισί οί ή έστι οί= κάποιοι, µερικοί 3)ουκ έστιν όστις ή ουδείς έστιν ός ή ουδείς έστιν όστις = κανείς 4)ουκ έστιν όστις ου ή ουδείς έστιν όστις ου = καθένας, όλοι 5)έστιν οι ή έστιν όπου = κάπου 6)ουκ έστιν όπου = πουθενά 7)ουκ έστιν όπου ου = παντού 8)έστιν όπως = κάπως 9)ουκ έστιν όπως = µε κανέναν τρόπο 10)ουκ έστιν όπως ου = µε κάθε τρόπο, οπωσδήποτε 11)εστιν η ή όπη= κάπου 12)εστιν όποι = προς κάπου 13)έστιν όθεν = από κάπου 14)έστιν ένθα = κάπου δοκέω(-ω)

7 ΣΥΝΤΑΞΗ: 1. δοκω + ειδ. Απαρέµφατο = νοµίζω ότι 2. δοκω µε δύο αιτιατικες = θεωρώ κάποιον κάτι 3. δοκω + τελικό απαρέµφ. = είµαι αποφασισµένος να δοκω(αµτβ.) = φαίνοµαι, θεωρούµαι 5. δοκω µε δοτική ισοδυναµεί µε ρήµα του οποίου το υποκείµενο είναι η δοτική (στη µετάφραση), π.χ. δοκω µοι = νοµίζω, δοκεις µοι = νοµίζω, δοκεις αυτω = νοµίζει αυτός, δοκουµεν ηµιν = νοµίζουµε, δοκουµεν υµιν = νοµίζετε, δοκουµεν αυτοις = νοµίζουν, δοκειτε ηµιν = νοµίζουµε, δοκειτε αυτοις = νοµίζουν, κ.λ.π ΑΠΡΟΣΩΠΟ: 1. δοκει µοι + ειδ. απαρµφ. = νοµίζω ότι δοκει µοι + τελ. απαρεµφ. = µου φαίνεται καλό, αποφασίζω. ΣΥΝΘΕΤΑ: προσδοκέω-ω = νοµίζω επιπλέον ΠΡΟΣΟΧΗ: ιαφέρει από το προσδοκάω-ω = περιµένω φύω φύω = γεννώ φύοµαι(µέσο και παθ.) =γεννιέµαι έφην (αορ.) = γεννήθηκα πέφυκα (παρακ.) είµαι από τη φύση µου, είµαι γεννηµένος επεφύκειν (υπερσ.) = ήµουν από τη φύση µου Οι τρεις τελευταίοι τύποι της ενεργητικής φωνής µε µέση και παθητική σηµασία. Επίσης ο αόριστος έφην και ο παρακείµενος πέφυκα συχνά έχουν τη σηµασία του ενεστώτα, ενώ ο υπερσυντέλικος έχει τη σηµασία του παρατατικού. ΣΥΝΤΑΞΗ: 1. φύω τι = γεννώ, παράγω 2. φύοµαι τινός = κατάγοµαι από κάποιον ίσταµαι ίσταµαι = στέκοµαι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο ενεργ. β' Αόρ. έστην και ο ενεργ. παρακ. έστηκα, καθώς και ο υπερσ. εστήκειν ή ειστήκειν, έχουν σηµασία παθητική και αµετάβατη. ΣΥΝΘΕΤΑ: 1. καθίσταµαι = γίνοµαι 2. ανίστηµι τινά = σηκώνω κάποιον 3. ανίσταµαι = σηκώνοµαι

8 4. αφίστηµι τινά τινός = αποµακρύνω κάποιον από κάτι, παρακινώ σε αποστασία κάποιον 5. αφίσταµαι = αποστατώ 6. παρίσταµαι = είµαι κοντά 7. συνίστηµι τι = συνενώνω 8. διίστηµι = διαχωρίζω 9. εφίστηµι = διορίζω αρχηγό 10. εφίσταµαι = επιστατώ πράττω πράττω = κάνω ΣΥΝΤΑΞΗ: 1. πράττω τι = κάνω κάτι 2. πράττω τινά (προσ.) τι (πραγµα)=α)προξενώ σε κάποιον κάτι β)εισπράττω 3. πράττω τά ίδια = ασχολούµαι µε τις ατοµικές µου υποθέσεις 4. πράττω τά κοινά ή τά της πόλεως= διαχειρίζοµαι τις υποθέσεις της πόλης, αναµειγνύοµαι στην πολιτκή, παίρνω µέρος στη διοίκηση των κοινών 5. πράττω περί τινός = ασχολούµαι µε κάτι 6. ευ πράττω = ευτυχώ 7. κακως πράττω =δυστυχώ 8. πράττω καλως, βέλτιον, χειρον, ούτω, οµοίως = βρίσκοµαι σε καλή, πιο καλή, πιο κακή, τέτοια, όµοια κατάσταση 9. πράττω + συγκριτικό = είµαι πιο (συγκριτικό) 10. ευ ποιω= ευεργετώ 11. κακως ποιω = βλάπτω 12. ευ πάσχω = ευεργετούµαι 13. κακως πάσχω = βλάπτοµαι ΣΥΝΘΕΤΑ: καταπράττω = κατορθώνω διαπράττω = φέρνω σε πέρας ορω ορω = βλέπω ΣΥΝΤΑΞΗ: 1. ορω τινά ή τι = βλέπω κάποιον ή κάτι 2. ορω + κατηγ. µτχ. ή ειδική προτ. ή ειδ. απρµφ.= βλέπω, αντιλαµβάνοµαι ότι ορω + ενδοιασ. προτ. = προσέχω...

9 4. ορω + πλάγια ερωτ. προτ. = σκέφτοµαι... ΣΥΝΘΕΤΑ: περιορω = ανέχοµαι καθορω = παρατηρώ προσεκτικά φέρω ΣΥΝΤΑΞΗ: 1. φέρω µε αιτ. = α)φέρνω β)υποµένω, υποφέρω, αντέχω σε κάτι γ)παράγω δ)αρπάζω, λεηλατώ ε)παίρνω, πληρώνοµαι στ)πληρώνω 2. φέρω τινί τι = α)δίνω σε κάποιον κάτι β)προκαλώ σε κάποιον κάτι ΦΡΑΣΕΙΣ: 1/ φέρω τί βαρέως, χαλεπως, πικρως, δεινως, κλπ. =υποφέρω κάτι µε δυσκολία 2/ φέρω τί ραδίως, ευπετως, ευµενως, κλπ. = υποφέρω κάτι εύκολα, µε προθυµία 3/ ευ φέροµαι = πετυχαίνω 4/ κακως φέροµαι = αποτυχαίνω 5/ τα πράγµατα κακώς φέρουσι = οι υποθέσεις δεν πάνε καλά 6/ χάριν φέρω τινί = ανταποδίδω την ευεργεσία 7/ ψηφον φέρω = ψηφίζω, αποφασίζω 8/ φέρω δασµόν ή φόρον = πληρώνω δασµό ή φόρο 9/ φέρω µισθόν = πληρώνοµαι 10/άγω και φέρω =λεηλατώ(το άγω για τα ζώα και το φέρω για τα πράγµατα) 11/ φέρε(προστ.) = εµπρός, έλα ΑΠΡΟΣΩΠΟ: φέρει = συµφέρει φέρεται = διαδίδεται ΣΗΜΕΙΩΣΗ : φέροµαι(µέσο) = φέρνω, παίρνω για τον εαυτό µου φέροµαι(παθητ.)= µεταφέροµαι,. παρασύροµαι ΣΥΝΘΕΤΑ: 1.αναφέρω = αναγγέλλω 2.διαφέρω(τινός) = είµαι ανώτερος από κάποιον 3.διαφέρει µοι = µε ενδιαφέρει 4.εισφέρω = δίνω, συνεισφέρω 5.επιφέρω = επιβάλλω 6.εκφέρω(πόλεµον) = επιχειρώ πόλεµο 7.συµφέρει τινί = είναι συµφέρον σε κάποιον

10 οίδα οιδα = γνωρίζω ΣΥΝΤΑΞΗ: 1.οιδα + ειδ. πρότ. ή απαρµφ. ή κατηγ. µτχ. =γνωρίζω ότι 2.οιδα + τελ. απαρµφ. = είµαι ικανός να... ΦΡΑΣΕΙΣ: 1/χάριν οιδα τινί = ευγνωµονώ κάποιον 2/οιδα ότι = το ξέρω βέβαια 3/ευ οιδα ότι = το ξέρω καλά, βεβαιότητα ΣΥΝΘΕΤΑ:Τα σύνθετα ανεβάζουν τον τόνο στην οριστική και προστακτική ενεστώτα 1.κάτοιδα = γνωρίζω 2.σύνοιδα τινί = γνωρίζω όσα και κάποιος άλλος 3.σύνοιδα = γνωρίζω 4.σύνοιδα εµαυτω = έχω συναίσθηση ίστηµι ίστηµι= στήνω ΣΥΝΤΑΞΗ: 1.ίστηµι τινά ή τι = κάνω κάποιον ή κάτι να σταθεί όρθιο 2.ίστηµι τινί = χτίζω, κατασκευάζω αγάλµατα, οικοδοµές, ανδριάντα προς τιµήν κάποιου 3.ίστηµι τινά = διορίζω κάποιον 4.ίστηµι τι = προκαλώ φύοµαι έφυν, πέφυκα, επεφύκειν = ως συνδετικά, ήµουν από τη φύση µου πέφυκα αγαθός =είµαι γενναίος από τη φύση µου έφυν, πέφυκα, επεφύκειν µε κατηγ. µτχ. = από τη φύση πέφυκα, επεφύκειν + τελικό απαρµφ.= είναι φυσικό να... φαίνω ΣΥΝΤΑΞΗ: 1/φαίνω τινά ή τι =ανακαλύπτω κάποιον ή κάτι 2/φαίνω+δύο αιτιατικές(η µία κατηγορούµενο)=αποδεικνύω 3/φαίνω τινί τι = φανερώνω σε κάποιον κάτι 4/φαίνω(αµτβ.) = δίνω πληροφορίες 5/φαίνω(ως δικαστικός όρος) = καταγγέλλω φαίνοµαι = έρχοµαι στο φως, είµαι φανερός

11 1/φαίνοµαι + ειδ. απαρµφ. =νοµίζω ότι, θεωρούµαι ότι... 2/φαίνοµαι + κατηγ. µτχ. =είναι ολοφάνερα, αποδεδειγµένα ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φαίνοµαι µε ειδ. απαρµφ. δηλώνει υποκειµενική γνώµη, ενώ µε κατηγ. µτχ. δηλώνει αντικειµενική πραγµατικότητα. 3/φαίνοµαι(ως συνδετ.)= θεωρούµαι, νοµίζοµαι 4/φαίνοµαι(ως δικαστικός όρος)=καταγγέλλοµαι από κάποιο ΦΡΑΣΕΙΣ: φρουράν φαίνω = προκηρύσσω στρατολογία ΣΥΝΘΕΤΑ: αποφαίνοµαι = εκφράζω γνώµη καταφαίνοµαι = φαίνοµαι καθαρά υποφαίνοµαι = δείχνω λίγο τίθηµι τίθηµι = τοποθετώ ΣΥΝΤΑΞΗ: 1.τίθηµι τινά ή τι = τοποθετώ 2.τίθηµι + δύο αιτ. (η µία κατηγορούµενο) = θεωρώ 3.τίθηµι + αιτ. + γεν. κατηγ. = θεωρώ, κατατάσσω ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ:1/τίθεµαι + αιτ. = τοποθετώ κάτι για µένα 2/τίθεµαι + δύο αιτ. (η µία κατηγ.) = θεωρώ ΦΡΑΣΕΙΣ: τίθηµι νόµον = νοµοθετώ τίθεµαι νόµον = ψηφίζω νόµο αγωνα τίθηµι = προκηρύσσω, διοργανώνω αγώνα αθλον τίθηµι = προτείνω κάποιο βραβείο δίκην επιτίθηµι τινί = τιµωρώ κάποιον τίθεµαι ψηφον = ψηφίζω τίθεµαι τήν γνώµην = εκφέρω τη γνώµη, αποφασίζω τίθεµαι γνώµην = συµφωνώ µε µια γνώµη, απόφαση παιδα τίθεµαι τινά = υιοθετώ κάποιον τα όπλα τίθεµαι = α/ στρατοπεδεύω β/ παρατάσσοµαι για µάχη γ/ παραδίνοµαι ευ ή καλως τίθεµαι = τακτοποιώ, διαχειρίζοµαι κάτι καλά ΣΥΝΘΕΤΑ: ανατίθηµι = αφιερώνω αντιτίθηµι =αντιπαραβάλλω, αντιτάσσω αποτίθηµι = βάζω κάτω διατίθηµι = τακτοποιώ συντίθηµι = συντάσσω συντίθεµαι = συµφωνώ, κάνω συνθήκη

12 κατατίθηµι = βάζω κάτω παρατίθηµι = βάζω κοντά µετατίθηµι = µεταθέτω λέγω ΣΥΝΤΑΞΗ: Το λέγω συντάσσεται κανονικά µε ειδική πρόταση ή ειδικό απαρεµφ.. Συχνά, όµως, µε τη σηµασία του διατάσσω, συντάσσεται και µε τελικό απαρεµφ.π.χ. ειπειν ανοιξαι τάς πύλας= διέταξε να ανοίξουν τις πόρτες. ΦΡΑΣΕΙΣ: ευ λέγω = επαινώ ευ ακούω υπό τινός = επαινούµαι κακως λέγω= κακολογώ κακως ακούω υπό τινός = κακολογούµαι από κάποιον οι λέγοντες = οι ρήτορες ΑΠΡΟΣΩΠΟ: λέγεται = λένε. ιαφέρει από το λέγω που βρίσκεται πάντα σύνθετο, π.χ. συλλέγω = συγκεντρώνω ορµίζω ορµίζω = οδηγώ το πλοίο στο λιµάνι ΑΛΛΕΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ µεθορµίζω = µεταφέρω το πλοίο από το ένα λιµάνι στο άλλο καταιρω = καταπλέω απαιρω = αποπλέω κατάγω = οδηγώ το πλοίο στο λιµάνι για λεηλασία κατάγοµαι = καταπλέω ανάγοµαι = αποπλέω ορµέω-ω = είµαι αραγµένος στο λιµάνι εφορµέω-ω = εκτελώ αποκλεισµό ορµάω-ω = παρακινώ ορµωµαι(µέσο) = 1. ξεκινώ από κάποιο µέρος 2. αρχίζω 3. σπεύδω

13 ΑΛΛΑ ΡΗΜΑΤΑ αγορεύω = µιλώ σε συνέλευση καταγορεύω = κατηγορώ προαγορεύω = διακηρύσσω συναγορεύω = συνηγορώ αναγορεύω = ανακηρύσσω απαγορεύω = 1. δεν επιτρέπω 2. κουράζοµαι αγοράζω = 1. περνώ τον καιρό µου στην αγορά 2. αγοράζω αγείρω = συγκεντρώνω αγγέλλω = αναγγέλλω επαγγέλλοµαι = υπόσχοµαι εισαγγέλλω = καταγγέλλω άγω = οδηγώ κατάγω = 1. επαναφέρω εξόριστο στην πατρίδα 2. οδηγώ πλοίο στο λιµάνι για λεηλασία ανάγοµαι = αποπλέω κατάγοµαι = καταπλέω άγοµαι γυναίκαν = παντρεύοµαι άγω εορτήν = γιορτάζω άγω και φέρω = λεηλατώ προσάγω = οδηγώ υπάγω = υποτάσσω αγωνίζοµαι = πολεµώ αγωνίζοµαι αγώναν, στάδιον, πάλην, κλπ. = παίρνω µέρος σε... αφικνέοµαι-ουµαι = φτάνω ήκω = έχω έλθει προσήκω = 1. συγγενεύω 2. είµαι κοντά προσήκει(απρ.) = αρµόζει οι προσήκοντες = 1. οι συγγενείς

14 2. οι φίλοι τα προσήκοντα = τα καθήκοντα διήκω = εκτείνοµαι καθήκω = φτάνω οίχοµαι = 1. έχω φύγει 2. έχω πεθάνει 3. χάνοµαι οίχοµαι + κατηγ. µτχ. = ισοδυναµεί µε το επίρρηµα γρήγορα, π.χ. ώχετο απιών = έφυγε αµέσως είκω = υποχωρώ είκω = µοιάζω ακούω ΣΥΝΤΑΞΗ: 1/ ακούω + κατηγ. µτχ. σε πτώση γενική (άµεση αντίληψη) = ακούω ο ίδιος, µε τα αυτιά µου, π.χ. ακούω τινός λέγοντος= ακούω κάποιον να λέει 2/ ακούω + κατηγ. µτχ. σε πτώση αιτιατική (έµµεση αντίληψη) = µαθαίνω από αλλού 3/ ακούω + αιτ. + απαρµφ. = δηλώνεται ένα αβέβαιο γεγονός, µια φήµη ΦΡΑΣΕΙΣ: ευ ακούω υπό τινός = επαινούµαι κακως ακούω (δες παραπ.) άρχω άρχω = 1. κάνω αρχή 2. κυβερνώ άρχοµαι(µέσο) =διδάσκω για πρώτη φορά Τα άρχω και άρχοµαι µε τη σηµασία του αρχίζω διαφέρουν στα εξής: άρχω τινός = αρχίζω κάτι που θα συνεχίσουν και οι άλλοι άρχοµαι τινός = αρχίζω κάτι που θα τελειώσω ο ίδιος κατάρχω ή εξάρχω = κάνω πρώτος την αρχή απάρχοµαι = 1. αρχίζω µια θυσία 2. προσφέρω τους πρώτους καρπους απαρχή και πιό συνηθ. απαρχαί = οι πρώτοι καρποί που προσφέρονται σαν θυσίες στους Θεούς

15 δίδωµι δίδωµι =δίνω δίκην δίδωµι = τιµωρούµαι. Το ενεργητικό: δίκην λαµβάνω παρά τινός δίδωµι τινί = 1. ανταποδίδω 2. προτείνω ανταλλαγή περιουσίας αντίδοσις = ανταλλαγή περιουσίας ενδίδωµι = προοδεύω αποδίδωµι = επιστρέφω χάριν αποδίδωµι = επιστρέφω την ευεργεσία µεταδίδωµι τινά τινός = δίνω σε κάποιον ένα µέρος από κάτι στρέφω στρέφω = γυρίζω, µεταβάλλω µεταστρέφω = γυρίζω κάτι, το στρέφω προς άλλη κατεύθυνση µεταστρέφοµαι = γυρίζω σε άλλη κατεύθυνση αποστρέφω = αποµακρύνω καταστρέφοµαι τινά ή τι =υποτάσσω κάποιον ή κάτι πίπτω = 1. πέφτω 2. σκοτώνοµαι αποθνήσκω = σκοτώνοµαι, πεθαίνω αποκτείνω = σκοτώνω εκπίπτω = εξορίζοµαι εκβάλλω = εξορίζω ίηµι ίηµι =ρίχνω ΣΥΝΘΕΤΑ: ενίηµι = ρίχνω µέσα καθίηµι = ρίχνω προς τα κάτω συνίηµι = εννοώ ανίηµι = αφήνω εφίηµι = επιτρέπω αφίηµι = αφήνω προίεµαι = παραµιλώ εφίεµαι =επιθυµώ προσίεµαι =παραδέχοµαι υφίεµαι = υποχωρώ καθυφίηµι =1.αφήνω 2.παραµελώ 3.παραδίνω

16 παρίηµι = αφήνω καθυφίεµαι τινί(µέσο) = υποχωρώ σε κάποιον λανθάνω λανθάνω = ξεφεύγω την προσοχή κάποιου, µένω άγνωστος ΣΥΝΤΑΞΗ: λανθάνω + κατηγ. µτχ. ισοδυναµεί µε επίρρηµα, π.χ. λανθάνω φεύγων= φεύγω κρυφά ΣΥΝΘΕΤΑ: επιλανθάνω = ξεχνώ υπολανθάνω = ξεφεύγω την προσοχή µιµνήσκω = υπενθυµίζω ενθυµέοµαι-ουµαι = παίρνω υπόψη µου µνηµονεύω = θυµάµαι, αναφέρω πέµπω πέµπω = στέλνω...συχνά εννοείται ως αντικείµενο του ρήµατος οι λέξεις πρέσβεις ή άγγελον, κλπ. ΣΥΝΤΑΞΗ: πέµπω + απαρέµφ. = στέλνω διαταγή, παραγγέλνω, π.χ. πέµπουσι οι έφοροι στρατεύεσθαι= οι έφοροι στέλνουν διαταγή να εκστρατεύσει ΣΥΝΘΕΤΑ: µεταπέµποµαι = προσκαλώ κάποιον µε αγγελιοφόρο αποπέµπω = στέλνω µακριά, απολύω διαπέµπω = στέλνω σε διάφορες κατευθύνσεις εκπέµπω = εξαποστέλλω αναπέµπω = στέλνω προς το εσωτερικό,από τα παράλια προς τα µεσόγεια γιγνώσκω ΣΥΝΤΑΞΗ: γιγνώσκω τινά = γνωρίζω κάποιον ή κάτι γιγνώσκω + ειδ. προτ. = γνωρίζω ότι... γιγνώσκω + τελ. απαρµφ. = αποφασίζω να... γιγνώσκω + ειδ.απαρεµφ. = νοµίζω ότι... ΣΥΝΘΕΤΑ: διαγιγνώσκω = αποφασίζω καταγιγνώσκω τινός =καταδικάζω κάποιον απογιγνώσκω τινός = αθωώνω µεταγιγνώσκω = µετανιώνω παραγιγνώσκω = παρανοώ γιγνώσκω τα δίκαια = παίρνω δίκαιη απόφαση

17 τειχίζω = 1. χτίζω τείχος 2. οχυρώνω µε τείχος αποτειχίζω = αποκλείω µε τείχος διατειχίζω = αποχωρίζω και οχυρώνω µε τείχος κάποιον επιτειχίζω = χτίζω τείχος απέναντι σε κάποιον τειχοµαχέω-ω = πολιορκώ εκπολιορκω = εξαναγκάζω πολιορκηµένη πόλη να παραδοθεί προσκαθέζοµαι =πολιορκώ λαγχάνω = 1. παίρνω κάτι µε κλήρο 2. αναλαµβάνω µε κλήρο δηµόσιο αξίωµα 3. εισάγω σε δίκη λείπω = αφήνω λείποµαι τινός = είµαι κατώτερος από κάποιον επιλείπω = αφήνω µανθάνω = µαθαίνω αποµανθάνω = λησµονώ εκµανθάνω = µαθαίνω καλά τελευταω-ω τελευτω = 1. τελειώνω 2. πεθαίνω ΦΡΑΣΕΙΣ: τελευτω τόν βίον =πεθαίνω τελευτω υπό τινός = σκοτώνοµαι από κάποιον τελευτων-ωσα-ων(ως επιρρ.) = στο τέλος, π.χ. τελευτων είπε = στο τέλος είπε τάττω(τάσσω) τάττω =1. βάζω σε τάξη 2. διατάσσω αντιτάττω = προτάσσω το στρατό απέναντι στον αντιτάσσοµαι (παθητ.) = 1. παρατάσσοµαι εναντίον κάποιου 2. εναντιώνοµαι διατάσσω = 1. τακτοποιώ 2. παρατάσσω στρατό σε µάχη 3. διορίζω

18 επιτάσσω = διατάζω προστάσσω = διατάζω προστάττεται(απρ.) = δίνεται διαταγή στέλλω στέλλω = 1. αποστέλλω 2. ετοιµάζω 3. τακτοποιώ επιστέλλω = διατάζω επιστέλλεται (απρ.) = δίνεται διαταγή περιστέλλω = περιορίζω εντέλλοµαι = διατάσσω οφλισκάνω = 1. οφείλω, χρωστώ στο δηµόσιο 2. καταδικάζοµαι να πληρώσω πρόστιµο οφλισκάνω δίκην φόνου ή οφλισκάνω φόνου = καταδικάζοµαι για φόνο οφλισκάνω δίκην θανάτου =καταδικάζοµαι σε θάνατο οφλισκάνω ζηµίαν = καταδικάζοµαι σε πρόστιµο οφλισκάνω µωρίαν, γέλωτα, δειλία, κλπ. =αποδεικνύοµαι... οφείλω = χρωστώ σε ιδιώτη ο αόριστος ώφελον, ες, ε + απαρεµφ. = µακάρι να...,π.χ. ώφελε Κυρος ζην= µακάρι να ζούσε ο Κύρος χάριν οφείλω τινί =χρωστώ ευγνωµοσύνη σε κάποιον πιπράσκω = πουλώ αποδίδοµαι = πουλώ εκποιω = πουλώ ωνουµαι= αγοράζω επριάµην (αορ. του ωνουµαι) = αγόρασα εξωνουµαι = εξαγοράζω αντωνουµαι = συναγωνίζοµαι, πλειοδοτώ συνωνουµαι =αγοράζω συνεταιρικά φθάνω τινά ή τι = προφταίνω κάποιον ή κάτι φθάνω + κατηγ. µτχ. = κάνω κάτι πρώτος φθανω + αρν. ου + µτχ. δηλώνει προτροπή και σηµαίνει γρήγορα φθάνω + απαρεµφ. ισοδυναµεί µε το επίρρηµα πρωτύτερα

19 ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΙ οίκοι (µένω) = στην πατρίδα οίκοθεν = από την πατρίδα οίκαδε ή οίκονδε = στην πατρίδα ΣΕ ΤΟΠΟ ΣΤΑΣΗ Αθήνησι = στην Αθήνα αυτόθι = εκεί αλλοθι = σε άλλο µέρος αλλαχόθι = κάπου αλλού, αλλού πανταχόθι = παντού πανταχου = παντού αµφοτερωθι = και στα δύο µέρη αυτου = εκεί αλλαχου =κάπου αλλού ουδαµου = πουθενά ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ αλλοσε = προς ένα µέρος αλλαχόσε = σε κάποιο άλλο µέρος Μεγαράδε = στα Μέγαρα εκατέρωσε =και προς τα δύο µέρη κοι =προς τα που ποι = (άτονο) προς κάπου όποι =1. αναφ. όπου 2. ερωτ. πού 3. τροπ. πως οι ή οι = προς το οποίον µέρος, όπου πανταχοι = προς όλα τα µέρη είσω ή έσω = µέσα πόρρω ή πρόσω = προς τα εµπρός

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ άγαµαι =θαυµάζω 1) άγαµαι τίνα ή τι (αιτ) (σπν. άγαµαι τινι) αγανακτέω (-ώ) 1) αγανακτώ τινι (δοτ) 2)αγανακτώ + εµπροθ. προσδ. (δοτ.) αγαπάω (-ώ ) =αγαπώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η σύνταξη μιας πρότασης Τα δύο πιο βασικά στοιχεία σε κάθε πρόταση είναι το ρήμα και το ουσιαστικό. Το κομμάτι της πρότασης που αναφέρεται στο ρήμα το λέμε ρηματικό σύνολο (ΡΣ) ή ρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις)

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) απαρέμφατο μετοχή 1. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ α. έναρθρο (μεταφράζεται ως τελικό, ως ειδικό ή ως ουσιαστικό ) υποκείμενο αντικείμενο προσδιορισμός (του κατά τι γεν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

3. «ειµαρµένη ηµέρα»-«εντεχνος σοφία»:να προσδιοριστεί το περιεχόµενο των όρων.

3. «ειµαρµένη ηµέρα»-«εντεχνος σοφία»:να προσδιοριστεί το περιεχόµενο των όρων. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να µεταφραστεί το χωρίο 10 µονάδες 2. Να χαρακτηρίσετε τεκµηριωµένα τον Επιµηθέα και τον Προµηθέα 15 µονάδες 3. «ειµαρµένη ηµέρα»-«εντεχνος σοφία»:να προσδιοριστεί το περιεχόµενο των όρων.

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, τι μέγαν α τ ν πλασεν κα καλ ν κα τ ν λλων θηρίων δυνατώτερον. «τοιο τος δ ν», φασκε, «τ ν λεκτρυόνα φοβο μαι».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; 2) Ποια η διπλωματική δραστηριότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Ποια απάντηση έδωσαν οι Σπαρτιάτες στους συμμάχους τους για την τύχη των Αθηναίων; Ποιοι οι λόγοι αυτής της απόφασης και ποια τα κίνητρα των Σπαρτιατών; Πώς την κρίνετε;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Το γερουνδιακό είναι ρηματικό επίθετο παθητικής διάθεσης (διαθέτουν, δηλαδή, όλα τα ρήματα στην παθητική φωνή καθώς και τα αποθετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΙΝΑΚΕΣ & ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ: εκφέρονται με οριστική (απλή ή δυνητική*)

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 27 Β ΟΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Εκφέρεται είτε με απλή αφαιρετική είτε με το σύνδεσμο quam και ομοιόπτωτα ή ομοιότροπα (όταν ο α όρος δεν κλίνεται, είναι δηλαδή επίρρημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (3/6/2004)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (3/6/2004) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (3/6/2004) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: Α. Μετάφραση Γι αυτό φυσικά και µακρηγόρησα σχετικά µε την πόλη, και επειδή δηλαδή ήθελα να εξηγήσω ότι ο αγώνας δεν είναι ίσης

Διαβάστε περισσότερα

accedo spolio, vaco utor, potior

accedo spolio, vaco utor, potior Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ 1. Υποκείµενο Κατηγορούµενο - Αντικείµενο 3 2. Προσδιορισµοί 7 3. Χρήση των πτώσεων (Ονοµαστική - Γενική οτική Αιτιατική 9 Αφαιρετική)

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό

Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Ετυμολογία: ουσιαστικών από ρήματα Παραγωγή 3-7 Ασκήσεις ετυμολογίας 8-16 Σύνταξη: Οι επιρρηματικοί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 42. Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι

Κεφάλαιο 42. Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Κεφάλαιο 42 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Να συγκεντρώσουν οι µαθητές την προσοχή τους στη µετάβαση από τον έπαινο της πόλης στον έπαινο των πεσόντων, εκτιµώντας τις αρετές και το µέγεθος της προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Προσοχή: Επειδή πολλοί χρήστες πιθανόν να μην έχουν εγκατεστημένη την κατάλληλη γραμματοσειρά για να διαβάσουν Αρχαία Ελληνικά, δίνουμε το κείμενο της εκφώνησης σκαναρισμένο και το υπόλοιπο σε μονοτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ακαδημίας 98, Πλατεία Κάνιγγος Αθήνα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Ακόμη το να σφάλλει κανείς μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους (γιατί το κακό και το άπειρο πάνε μαζί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµένο κείµενο Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 2 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 3 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Γι' αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές.

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. Οι αντωνυμίες δίνουν στον λόγο μας συντομία και σαφήνεια. Μας βοηθούν να μιλάμε πιο εύκολα για

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 7 η : «Πολιτείες ντυμένες στα λευκά!» Παρελθοντικοί χρόνοι: Αόριστος-Παρατατικός...24 Το ρήμα «είμαι» στον αόριστο και παρατατικό...25 Χρονικοί και Αιτιολογικοί σύνδεσμοι...26 Παραθετικά επιθέτων...26

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

16-18 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης)

16-18 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 16-18 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Nα κατανοήσουν οι µαθητές την προσπάθεια του ηµοσθένη να πείσει τους Αθηναίους για τις πραγµατικές προθέσεις των Λακεδαιµονίων. Nα αξιολογήσουν τις προτάσεις των Λακεδαιµόνιων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η Μάχη της Κρήτης έχει µια ξεχωριστή θέση στη ροή των γεγονότων του Β' Παγκοσµίου Πολέµου. Ο Ελληνικός λαός στη Κρήτη, εγκαταλελειµµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο, 19-21 Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το τµήµα: Β. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

) ) IV) V) VI) VII)

) ) IV) V)  VI)     VII) Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει µια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Α τόµος περιλαµβάνει µια επιλογή 20 κειµένων

Διαβάστε περισσότερα

Λυσίου, Ὑπέρ Μαντιθέου, Διήγηση Απόδειξη, 4-8

Λυσίου, Ὑπέρ Μαντιθέου, Διήγηση Απόδειξη, 4-8 Λυσίου, Ὑπέρ Μαντιθέου, Διήγηση Απόδειξη, 4-8 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. Η επιχειρηµατολογία του Μαντιθέου στηρίζεται στα γεγονότα που συνδέονται µε τη ζωή του, αλλά και στη λογική. Ποια

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματικές προτάσεις. Ερωτηματικές λέγονται οι προτάσεις που στον προφορικό λόγο συνοδεύονται από ανέβασμα της φωνής και στο γραπτό με ερωτηματικό.

Ερωτηματικές προτάσεις. Ερωτηματικές λέγονται οι προτάσεις που στον προφορικό λόγο συνοδεύονται από ανέβασμα της φωνής και στο γραπτό με ερωτηματικό. ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Β Ερωτηματικές προτάσεις Ερωτηματικές λέγονται οι προτάσεις που στον προφορικό λόγο συνοδεύονται από ανέβασμα της φωνής και στο γραπτό με ερωτηματικό. Με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19

ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 2. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή (γέννηση, οικογενειακό περιβάλλον), τη μόρφωση του Ξενοφώντα και τις πολιτικές συνθήκες της εποχής του; 3. α) ὁρμώμενοι,

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Στ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 8 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Εισαγωγικό σηµείωµα Το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο «Ελληνικά» του Ξενοφώντος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όταν µπροστά από τα κύρια ονόµατα υπάρχει τίτλος, τότε το οριστικό άρθρο προηγείται του τίτλου: ο κύριος Μικέογλου ο πρίγκιπας Κάρολος

Όταν µπροστά από τα κύρια ονόµατα υπάρχει τίτλος, τότε το οριστικό άρθρο προηγείται του τίτλου: ο κύριος Μικέογλου ο πρίγκιπας Κάρολος 1. ΘΕΜΑ Το οριστικό άρθρο 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Θα µιλήσει ο Χασάν. Μ αρέσει η µουσική. Αγαπάει τη ζωή. Σπρώξε την πόρτα. Το 2003 τελείωσε το λύκειο. Το Μάη είχαµε ωραίο καιρό. Ήρθε µε το λεωφορείο. Ήρθε το

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφέρετε τα παραπάνω ρήματα στο α πρόσωπο της Οριστικής του Ενεστώτα. Μοιάζουν : Διαφέρουν:

Μεταφέρετε τα παραπάνω ρήματα στο α πρόσωπο της Οριστικής του Ενεστώτα. Μοιάζουν : Διαφέρουν: 11ο ημοτικό Σχολείο Βύρωνα Τάξη Ε 2 Σχολικό έτος 2004-2005 ασκάλα: Σύλα Τσέκου Α τάξη Β τάξη - Πρέπει να απαντάτε στις ερωτήσεις. - Μου εξηγείτε παρακαλώ τι εννοείτε; - Μας αρέσει να κεντάμε. - Ο Παύλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 11/07/2009

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 11/07/2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 11/07/2009 Θέμα Α. Κάθε φορά, λοιπόν, που συγκεντρώνονταν, αδικούσε ο ένας τον άλλο, επειδή δεν κατείχαν την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: MAΪΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ Α) Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Μετάφραση Γιατί η ηθική αρετή έχει σχέση με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γιατί κάνουμε τα τιποτένια για την ευχαρίστηση, ενώ απέχουμε από τα όμορφα εξαιτίας της λύπης. Γι αυτό πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2013 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2013 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2013 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Επειδή παρατηρούμε ότι κάθε κράτος είναι ένα είδος συνύπαρξης και ότι κάθε κοινότητα έχει συγκροτηθεί για κάποιο καλό σκοπό διότι για χάρη αυτού που θεωρούν

Διαβάστε περισσότερα

) ) IV) V) VI) VII)

) ) IV) V)  VI)     VII) Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει µια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Β τόµος περιλαµβάνει µια επιλογή 20 κειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β') ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ε Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο Θουκυδίδης, Ιστορίαι Ζ,48 («Αλκιβιάδης δε κατοικίζειν») ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ο δε Αλκιβιάδης είπε ή [:ισχυρίστηκε ] ότι οι (Αθηναίοι),

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά):

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά): Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ Θετικά: μας ηρεμεί μας χαλαρώνει μας ψυχαγωγεί (ταξίδια, εκδρομές, συναντήσεις) μας παρέχει τα βασικά είδη διατροφής και επιβίωσης (αέρας, νερό, τροφή) Σήμερα (αρνητικά): Ο άνθρωπος:

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Καλές Σχέσεις 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Καλές Σχέσεις 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Καλές Σχέσεις 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι και γιατί χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Λυσίου, «Ἐν βoυλῇ Μαντιθέῳ klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz δoκιµαζoµένῳ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ / Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/03/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ὅπως

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝO 24 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Μετά από ρήματα που δηλώνουν ψυχικό πάθος, π.χ. gaudeo, queror, indignor κ.ά., ακολουθούν ουσιαστικές αιτιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Κυρία ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κύριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΓΛΩΣΣΑ 1. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσεις το αντικείμενο και να γράψεις μέσα στις παρενθέσεις σε ποια πτώση βρίσκεται, σε ποιον αριθμό και ποιο γένος Ο Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Και απορώ, γιατί κανένα από εσά δεν πιστεύει ότι κινδυνεύει µαζί και η δηµοκρατία µα, αν και έχουν ολιγαρχικό πολίτευµα οι Χίοι και οι Μυτιληναίοι

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 7-8

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 7-8 Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 7-8 ΘΕΜΑ 41o α) Να συνδέσετε κάθε λέξη του κειμένου (Α στήλη) με τη συνώνυμή της στη Β στήλη (δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν): Α ΣTΗΛΗ Β ΣTΗΛΗ 1. γιγνώσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ»

ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ» ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ» Αν είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος γεννιέται καλός και γίνεται μοχθηρός μόνο μέσα από την κακή επιρροή της κοινωνίας στην οποία ζει, η μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Επιμέλεια:Όλγα Παλαιοχωρινού

Βασικό λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Επιμέλεια:Όλγα Παλαιοχωρινού ἄβατος = ο μη βατός, αδιάβατος, απαραβίαστος. ἀβέβαιος = ασταθής, άστατος. ἀβίωτος = ανυπόφορος ἀβίωτόν ἐστι τινὶ = ο βίος είναι ανυπόφορος σε κάποιον. ἀβοητὶ = χωρίς βοή. ἀβουλεύω = δεν θέλω να ἀβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ KEIMENO Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar,

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Επιμέλεια κειμένου - Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Επιμέλεια κειμένου - Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Δημοσθένης Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Επιμέλεια κειμένου - Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2010 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΛΑ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη

Διαβάστε περισσότερα

Extract from the book Play and Laugh- Language games for teaching Greek as a foreign. language. by Ifigenia Georgiadou, 2004, Hellenic Culture Centre

Extract from the book Play and Laugh- Language games for teaching Greek as a foreign. language. by Ifigenia Georgiadou, 2004, Hellenic Culture Centre Απόσπασμα από το βιβλίο Παίξε-Γέλασε/ γλωσσικά παιχνίδια για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Της Ιφιγένειας Γεωργιάδου, 2004, εκδ. Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Extract from the book Play and

Διαβάστε περισσότερα

www.synodoiporos.weebly.com Page 1

www.synodoiporos.weebly.com Page 1 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Κατάληξη -ω : τρέχω, φροντίζω, αμείβω, τιμώ Κάποια ρήματα έχουν μόνο ενεργητική φωνή : κρυώνω, τρέχω ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Κατάληξη -μαι : αμείβομαι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Θέμα Α. Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1. Επομένως, ούτε οι αρετές γεννιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 1. Πτωχοπρόδρομος - Το κείμενο έχει πολλές διαφορετικές γραφές στα χειρόγραφα που διασώζεται, λόγω του σχετικά δημώδους αλλά και σκωπτικού του χαρακτήρα. Δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

«Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική»

«Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική» Παξιμαδάκη Ειρήνη Φιλόλογος, ΓΕΛ Κάτω Μηλιάς Πιερίας eirinipax@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα