έχω ΣΥΝΤΑΞΗ:1. έχω µε αιτιατική =έχω κάτι 2. έχω µε απαρέµφατο =µπορώ 3. έχω (ενέχει άρνηση µε πλάγια ερώτηση = δεν ξέρω

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "έχω ΣΥΝΤΑΞΗ:1. έχω µε αιτιατική =έχω κάτι 2. έχω µε απαρέµφατο =µπορώ 3. έχω (ενέχει άρνηση µε πλάγια ερώτηση = δεν ξέρω"

Transcript

1 χάρις χάρις:α)ευεργεσία, β)ευγνωµοσύνη για την ευεργεσία που δέχτηκε κάποιος. η χάρις χάριν φέρει = η ευεργεσία φέρνει την ευγνωµοσύνη. αποδίδωµι χάριν = ανταποδίδω την ευεργεσία χάριν δίδω τινί = αισθάνοµαι ευγνωµοσύνη για κάποιον χάριν οφείλω τινί = χρωστώ ευγνωµοσύνη σε κάποιον, του είµαι υποχρεωµένος τιµωρω τιµωρω τινά: βοηθώ κάποιον να πάρει εκδίκηση τιµωρουµαι : παίρνω εκδίκηση, τιµωρώ κολάζω : τιµωρώ για σωφρονισµό ειµί ειµί: είµαι 1. συνδετικό = είµαι 2. υπαρκτικό = υπάρχω 3. δυνητικό = µπορώ Βρίσκεται µόνο στο γ' ενικό ως απρόσωπο 4. ΣΥΝΘΕΤΑ: α. σύνειµι = συναναστρέφοµαι β. πάρειµι = είµαι παρών γ. άπειµι = είµαι απών δ. περίειµι = υπερέχω, υποµένω 5. ΑΠΡΟΣΩΠΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ: α. έξεστι = είναι δυνατόν β. πάρεστι = είναι δυνατόν γ. ένεστι = είναι δυνατόν δ. µέτεστι µοι τινός = µετέχω σε κάτι, έχω δικαιώµατα σε κάτι έχω ΣΥΝΤΑΞΗ:1. έχω µε αιτιατική =έχω κάτι 2. έχω µε απαρέµφατο =µπορώ 3. έχω (ενέχει άρνηση µε πλάγια ερώτηση = δεν ξέρω ΦΡΑΣΕΙΣ:α) πλέον έχω = πλεονεκτώ β) µειον έχω = µειονεκτώ γ) ησυχίαν έχω = ησυχάζω δ) ευ, καλως, κακως, ούτως έχω =βρίσκοµαι σε... ε) πράγµατα έχω υπό τινός = ενοχλούµαι από κάποιον

2 στ) εν αιτία έχω τινά = κατηγορώ κάποιον ζ) αιτίαν έχω υπό τινός = κατηγορούµαι από κάποιον ΑΠΡΟΣΩΠΟ: Ι. αναγκαίως έχει = είναι ανάγκη ΙΙ. καλως έχει = είναι καλό ΣΥΝΘΕΤΟ: 1/ ανέχοµαι = υποµένω 2/ προσέχω τόν νουν τινί (ή σκέτο προσέχω = δίνω προσοχή) γίγνοµαι ΣΥΝΤΑΞΗ: 1) συνδετικό: δέχεται κατηγορούµενο γίγνοµαι = είµαι, γίνοµαι 2) παθητικό = γεννιέµαι, παράγοµαι, συµβαίνω έχεται ποιητικό αίτιο ή γεν. της καταγωγής ή αντικείµενο σε δοτική ΦΡΑΣΕΙΣ: τα ιερά γίγνεται = οι θυσίες είναι ευνοϊκές. γίγνοµαι µετά τινός = είµαι µε το µέρος κάποιου. γίγνοµαι περί τι = ασχολούµαι µε κάτι. γίγνοµαι από τινος = αποχωρίζοµαι από κάποιον. ευ ή κακως γίγνοµαι τι = γίνεται κάτι κακά ή καλά. ΑΠΡΟΣΩΠΟ: γίγνεται = συµβαίνει ΣΥΝΘΕΤΑ: προσγίγνοµαι = προστίθεµαι παραγίγνοµαι = παραβρίσκοµαι περιγίγνοµαι = υπερισχύω συγγίγνοµαι = συναναστρέφοµαι επιγίγνοµαι = έρχοµαι κατόπιν οι επιγιγνόµενοι = οι µεταγενέστεροι, οι επόµενοι ποιω ΣΥΝΤΑΞΗ: 1/ ποιω µε αιτιατική = κατασκευάζω, κάνω κάτι 2/ποιω µε δύο αιτ. = διορίζω, κάνω, προσφέρω 3/ποιω µε δοτική και αιτ. = κάνω, προσφέρω, γίνοµαι αίτιος για κάτι σε κάποιον, προκαλώ 4/ποιω µε αιτ. και απαρµφ. = κάνω ώστε... ποιουµαι µε αιτιατική = κάνω κάτι για τον εαυτό µου ποιουµαι µε δύο αιτ. = καθιστώ, κάνω

3 ΦΡΑΣΕΙΣ: ποιω µε αφηρ. ουσιαστικό: ποιω µάχην, συµµαχία, πόλεµον, ειρήνη, κ.λ.π. Το µέσο ποιουµαι µε τα παραπάνω ουσιαστικά ισοδυναµεί µε ρήµα ενεργητικό, παραγόµενο από το ουσιαστικό: πόλεµον ποιουµαι =πολεµώ, συµµαχίαν ποιουµαι = συµµαχώ, οργήν ποιουµαι = οργίζοµαι, πλουν ποιουµαι = πλέω, διδασκαλίαν ποιουµαι = διδάσκω. ποιουµαι = νοµίζω, θεωρώ. ποιουµαι τί συµφορά, δεινόν = θεωρώ κάτι συµφορα, φοβερό ποιουµαι τί πολλου, περί πλείονος = εκτιµώ κάτι πολύ, πιο πολύ, πάρα πολύ. ποιουµαι τί περί ολίγον, περί ελαχίστου, περί ουδενός = εκτιµώ κάτι λίγο, ελάχιστα, καθόλου ευ ποιω τινά = ευεργετώ κακως ποιω τινά = βλάπτω κάποιον ευ πράττω = ευτυχώ κακως πράτω = δυστυχώ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΥΝΘΕΤΑ: 1. αντιποιω = κάνω κάτι καλό ή κακό για ανταπόδοση 2. αντιποιουµαι = διεκδικώ, προβάλλω δικαιώµατα 3. παραποιω = νοθεύω εκποιω= πουλώ χρωµαι χρωµαι τινί = χρησιµοποιώ κάποιον ή κάτι χρωµαι µε δύο δοτικές, από τις οποίες η µία είναι κατηγορούµενο = χρησιµοποιώ κάποιον µε ορισµένη ιδιότητα. π.χ. χρωµαι τινί φίλω = κάποιον τον έχω φίλο µου. Αλλα ρήµατα που έχουν κοινούς τύπους, αλλά διαφορετική σηµασία: χρη ή χρέων εστί = πρέπει χρήω= δίνω χρησµό χρήοµαι(-µαι) =(µέσο) ζητώ χρησµό χρίω = αλείφω χρήζω = έχω ανάγκη

4 ηγουµαι ΣΥΝΤΑΞΗ: 1/ηγουµαι τινός = είµαι αρχηγός 2/ηγουµαι τινί= οδηγώ 3/ηγουµαι ή νοµίζω µε δύο αιτ. από τις οποίες η µία είναι κατηγορούµενο = θεωρώ κάποιον κάτι 4/ηγουµαι, νοµίζω, οίοµαι µε ειδικό απαρέµφατο = νοµίζω ότι... ΦΡΑΣΕΙΣ: ηγουµαι τί περί πλείονος, περί πλείστου, περί ουδενός = θεωρώ κάτι σπουδαιότερο, ασήµαντο./. ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ καταψηφίζοµαι τινός ή καταγιγνώσκω τινός= καταδικάζω κάποιον καταψηφίζοµαι τινός θανάτου ή καταγιγνώσκω τινός θανάτου = καταδικάζω κάποιον σε θάνατο καταψηφίζοµαι τινός ή καταγιγνώσκω τινός δειλίαν, κλοπήν = καταδικάζω κάποιον σα δειλό, κλέφτη αποψηφίζοµαι τινός ή απογιγνώσκω τινός = αθωώνω κάποιον καταψηφίζοµαι (παθ.)= καταδικάζοµαι τα καταψηφισθέντα = καταδικαστικές αποφάσεις δίκη = δίκη, δικαστική υπόθεση, κυρίως για ιδιωτικές υποθέσεις γραφή = καταγγελία για δηµόσια υπόθεση ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ δίκη ή δίκας δίδωµι = τιµωρούµαι δίκη ή δίκας λαµβάνω παρά τινός = τιµωρώ κάποιον φεύγω (ως δικαστ. όρος)= είµαι κατηγορούµενος φεύγω δίκην ή γραφήν= είµαι κατηγορούµενος για ιδιωτική ή δηµόσια υπόθεση φεύγω(δίκην) φόνου = κατηγορούµαι για φόνο ο φεύγων = ο κατηγορούµενος διώκω(ως δικαστ. όρος) = είµαι κατήγορος δίκην διώκω = είµαι κατήγορος για ιδιωτική υπόθεση ο διώκων = ο κατήγορος υπέχω δίκην ή δίκας = υποβάλλοµαι σε δίκη υπέχω δίκην τινί = τιµωρούµαι από κάποιον οφλισκάνω δίκην = καταδικάζοµαι σε δίκη, χάνω τη δίκη οφλισκάνω ερήµην τήν δίκην = καταδικάζοµαι ερήµην οφλισκάνω δίκην κλοπής, αρπαγης = καταδικάζοµαι για κλοπή, αρπαγή

5 οφλισκάνω φόνου (ενν. δίκην)= καταδικάζοµαι για φόνο οφλισκάνω αστρατείας(ενν. δίκην)= καταδικάζοµαι για λιποταξία οφλισκάνω δίκην θανάτου= καταδικάζοµαι σε θάνατο οφλισκάνω ζηµίαν ή χρήµατα = καταδικάζοµαι σε χρηµατικό πρόστιµο δίκην επιτίθιµι τινί = τιµωρώ κάποιον µηνύω = καταγγέλλω, καταθέτω µήνυση εναντίον κάποιου γράφοµαι τινά τινός = καταγγέλλω κάποιον για κάτι γράφοµαι τινά = καταγγέλλω κάποιον γράφοµαι τινά αδικειν = καταγγέλλω κάποιον ότι αδικεί εισαγγέλλω = καταγγέλλω κάποιον για δηµόσιο αδίκηµα εγκαλω τινά = καταγγέλλω κάποιον εγκαλω (ως δικαστ. όρος) = είµαι κατήγορος στο δικαστήριο αιρω δίκην ή γραφην = κερδίζω την υπόθεση αλίσκοµαι (ως δικαστ. όρος) = καταδικάζοµαι αλίσκοµαι τινός (π.χ. κλοπής) = καταδικάζοµαι για κάτι(π.χ. κλοπή) δέω δέω = έχω ανάγκη ΣΥΝΤΑΞΗ: 1/ δέω τινός = έχω ανάγκη από κάτι 2/ δέοµαι τινός (πρόσωπο) = παρακαλώ κάποιον, ζητώ δεόµαι τινός (πράγµα) = έχω ανάγκη από κάτι 3/ δέοµαι τινός τινός = ζητώ από κάποιον κάτι 4/ δέοµαι τινός τι = ζητώ από κάποιον κάτι 5/ δέοµαι τινός (προσ.) µε απαρέµφατο = παρακαλώ κάποιον να ΦΡΑΣΕΙΣ: ολίγου ή µικρου ή πολλου δέω + απαρέµφ. = έχω λίγο ή... σχεδόν ολίγου ή µικρου εδέησα + απαρέµφ. =λίγο έλειψα να.. ολίγου ή µικρου(δειν) µε οριστ. άρθρο (εποίησα) = λίγο έλειψε να ΑΠΡΟΣΩΠΟ: δει + απαρέµφ. = πρέπει ενδει = υπάρχει παντελής έλλειψη προσδει = υπάρχει επιπλέον ανάγκη ολίγου δει = σχεδόν πολλου δει = χρειάζεται πολύ δει µοι τινός = έχω ανάγκη από κάτι ΣΗΜΕΙΩΣΗ : διαφέρει το ρήµα δέω(=δένω), όχι µόνο στο νόηµα, αλλά και στην κλίση

6 αίρω ΣΥΝΤΑΞΗ: 1/αιρω τινά ή τι (έµψυχο) = συλλαµβάνω 2/αιρω τινά ή κάτι(άψυχο) = κυριεύω 3/παθητικό αλίσκοµαι = α. συλλαµβάνοµαι(για τα έµψυχα) β. κυριεύοµαι (για άψυχα) 4/αιρω(ως δικαστ. όρος) = αποδεικνύω κάποιον ένοχο, πετυχαίνω την καταδίκη του 5/αιρουµαι (µέσο)= α. µε δύο αιτ. = εκλέγω β. µε απαρέµφ. = προτιµώ να... γ. ως παθητικό = εκλέγοµαι ΣΥΝΘΕΤΑ: αναιρω = α. σηκώνω (κυρίως νεκρούς) για ενταφιασµό β. φονεύω γ. χρησµοδοτώ δ. ανατρέπω το επιχείρηµα του άλλου καθαιρω = κατεδαφίζω, καταδικάζω ΣΗΜΕΙΩΣΗ : αίρω = σηκώνω ΦΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΙΜΙ Οι αναφορικές αντωνυµίες ή τα επιρρήµατα µε έναν τύπο του ειµί, κυρίως το εστί ή το εισί, ισοδυναµούν µε αόριστη αντωνυµία ή επίρρηµα. Οι πιο συνηθισµένες εκφράσεις είναι: 1)έστιν ός ή έστιν όστις = κάποιος 2)εισί οί ή έστι οί= κάποιοι, µερικοί 3)ουκ έστιν όστις ή ουδείς έστιν ός ή ουδείς έστιν όστις = κανείς 4)ουκ έστιν όστις ου ή ουδείς έστιν όστις ου = καθένας, όλοι 5)έστιν οι ή έστιν όπου = κάπου 6)ουκ έστιν όπου = πουθενά 7)ουκ έστιν όπου ου = παντού 8)έστιν όπως = κάπως 9)ουκ έστιν όπως = µε κανέναν τρόπο 10)ουκ έστιν όπως ου = µε κάθε τρόπο, οπωσδήποτε 11)εστιν η ή όπη= κάπου 12)εστιν όποι = προς κάπου 13)έστιν όθεν = από κάπου 14)έστιν ένθα = κάπου δοκέω(-ω)

7 ΣΥΝΤΑΞΗ: 1. δοκω + ειδ. Απαρέµφατο = νοµίζω ότι 2. δοκω µε δύο αιτιατικες = θεωρώ κάποιον κάτι 3. δοκω + τελικό απαρέµφ. = είµαι αποφασισµένος να δοκω(αµτβ.) = φαίνοµαι, θεωρούµαι 5. δοκω µε δοτική ισοδυναµεί µε ρήµα του οποίου το υποκείµενο είναι η δοτική (στη µετάφραση), π.χ. δοκω µοι = νοµίζω, δοκεις µοι = νοµίζω, δοκεις αυτω = νοµίζει αυτός, δοκουµεν ηµιν = νοµίζουµε, δοκουµεν υµιν = νοµίζετε, δοκουµεν αυτοις = νοµίζουν, δοκειτε ηµιν = νοµίζουµε, δοκειτε αυτοις = νοµίζουν, κ.λ.π ΑΠΡΟΣΩΠΟ: 1. δοκει µοι + ειδ. απαρµφ. = νοµίζω ότι δοκει µοι + τελ. απαρεµφ. = µου φαίνεται καλό, αποφασίζω. ΣΥΝΘΕΤΑ: προσδοκέω-ω = νοµίζω επιπλέον ΠΡΟΣΟΧΗ: ιαφέρει από το προσδοκάω-ω = περιµένω φύω φύω = γεννώ φύοµαι(µέσο και παθ.) =γεννιέµαι έφην (αορ.) = γεννήθηκα πέφυκα (παρακ.) είµαι από τη φύση µου, είµαι γεννηµένος επεφύκειν (υπερσ.) = ήµουν από τη φύση µου Οι τρεις τελευταίοι τύποι της ενεργητικής φωνής µε µέση και παθητική σηµασία. Επίσης ο αόριστος έφην και ο παρακείµενος πέφυκα συχνά έχουν τη σηµασία του ενεστώτα, ενώ ο υπερσυντέλικος έχει τη σηµασία του παρατατικού. ΣΥΝΤΑΞΗ: 1. φύω τι = γεννώ, παράγω 2. φύοµαι τινός = κατάγοµαι από κάποιον ίσταµαι ίσταµαι = στέκοµαι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο ενεργ. β' Αόρ. έστην και ο ενεργ. παρακ. έστηκα, καθώς και ο υπερσ. εστήκειν ή ειστήκειν, έχουν σηµασία παθητική και αµετάβατη. ΣΥΝΘΕΤΑ: 1. καθίσταµαι = γίνοµαι 2. ανίστηµι τινά = σηκώνω κάποιον 3. ανίσταµαι = σηκώνοµαι

8 4. αφίστηµι τινά τινός = αποµακρύνω κάποιον από κάτι, παρακινώ σε αποστασία κάποιον 5. αφίσταµαι = αποστατώ 6. παρίσταµαι = είµαι κοντά 7. συνίστηµι τι = συνενώνω 8. διίστηµι = διαχωρίζω 9. εφίστηµι = διορίζω αρχηγό 10. εφίσταµαι = επιστατώ πράττω πράττω = κάνω ΣΥΝΤΑΞΗ: 1. πράττω τι = κάνω κάτι 2. πράττω τινά (προσ.) τι (πραγµα)=α)προξενώ σε κάποιον κάτι β)εισπράττω 3. πράττω τά ίδια = ασχολούµαι µε τις ατοµικές µου υποθέσεις 4. πράττω τά κοινά ή τά της πόλεως= διαχειρίζοµαι τις υποθέσεις της πόλης, αναµειγνύοµαι στην πολιτκή, παίρνω µέρος στη διοίκηση των κοινών 5. πράττω περί τινός = ασχολούµαι µε κάτι 6. ευ πράττω = ευτυχώ 7. κακως πράττω =δυστυχώ 8. πράττω καλως, βέλτιον, χειρον, ούτω, οµοίως = βρίσκοµαι σε καλή, πιο καλή, πιο κακή, τέτοια, όµοια κατάσταση 9. πράττω + συγκριτικό = είµαι πιο (συγκριτικό) 10. ευ ποιω= ευεργετώ 11. κακως ποιω = βλάπτω 12. ευ πάσχω = ευεργετούµαι 13. κακως πάσχω = βλάπτοµαι ΣΥΝΘΕΤΑ: καταπράττω = κατορθώνω διαπράττω = φέρνω σε πέρας ορω ορω = βλέπω ΣΥΝΤΑΞΗ: 1. ορω τινά ή τι = βλέπω κάποιον ή κάτι 2. ορω + κατηγ. µτχ. ή ειδική προτ. ή ειδ. απρµφ.= βλέπω, αντιλαµβάνοµαι ότι ορω + ενδοιασ. προτ. = προσέχω...

9 4. ορω + πλάγια ερωτ. προτ. = σκέφτοµαι... ΣΥΝΘΕΤΑ: περιορω = ανέχοµαι καθορω = παρατηρώ προσεκτικά φέρω ΣΥΝΤΑΞΗ: 1. φέρω µε αιτ. = α)φέρνω β)υποµένω, υποφέρω, αντέχω σε κάτι γ)παράγω δ)αρπάζω, λεηλατώ ε)παίρνω, πληρώνοµαι στ)πληρώνω 2. φέρω τινί τι = α)δίνω σε κάποιον κάτι β)προκαλώ σε κάποιον κάτι ΦΡΑΣΕΙΣ: 1/ φέρω τί βαρέως, χαλεπως, πικρως, δεινως, κλπ. =υποφέρω κάτι µε δυσκολία 2/ φέρω τί ραδίως, ευπετως, ευµενως, κλπ. = υποφέρω κάτι εύκολα, µε προθυµία 3/ ευ φέροµαι = πετυχαίνω 4/ κακως φέροµαι = αποτυχαίνω 5/ τα πράγµατα κακώς φέρουσι = οι υποθέσεις δεν πάνε καλά 6/ χάριν φέρω τινί = ανταποδίδω την ευεργεσία 7/ ψηφον φέρω = ψηφίζω, αποφασίζω 8/ φέρω δασµόν ή φόρον = πληρώνω δασµό ή φόρο 9/ φέρω µισθόν = πληρώνοµαι 10/άγω και φέρω =λεηλατώ(το άγω για τα ζώα και το φέρω για τα πράγµατα) 11/ φέρε(προστ.) = εµπρός, έλα ΑΠΡΟΣΩΠΟ: φέρει = συµφέρει φέρεται = διαδίδεται ΣΗΜΕΙΩΣΗ : φέροµαι(µέσο) = φέρνω, παίρνω για τον εαυτό µου φέροµαι(παθητ.)= µεταφέροµαι,. παρασύροµαι ΣΥΝΘΕΤΑ: 1.αναφέρω = αναγγέλλω 2.διαφέρω(τινός) = είµαι ανώτερος από κάποιον 3.διαφέρει µοι = µε ενδιαφέρει 4.εισφέρω = δίνω, συνεισφέρω 5.επιφέρω = επιβάλλω 6.εκφέρω(πόλεµον) = επιχειρώ πόλεµο 7.συµφέρει τινί = είναι συµφέρον σε κάποιον

10 οίδα οιδα = γνωρίζω ΣΥΝΤΑΞΗ: 1.οιδα + ειδ. πρότ. ή απαρµφ. ή κατηγ. µτχ. =γνωρίζω ότι 2.οιδα + τελ. απαρµφ. = είµαι ικανός να... ΦΡΑΣΕΙΣ: 1/χάριν οιδα τινί = ευγνωµονώ κάποιον 2/οιδα ότι = το ξέρω βέβαια 3/ευ οιδα ότι = το ξέρω καλά, βεβαιότητα ΣΥΝΘΕΤΑ:Τα σύνθετα ανεβάζουν τον τόνο στην οριστική και προστακτική ενεστώτα 1.κάτοιδα = γνωρίζω 2.σύνοιδα τινί = γνωρίζω όσα και κάποιος άλλος 3.σύνοιδα = γνωρίζω 4.σύνοιδα εµαυτω = έχω συναίσθηση ίστηµι ίστηµι= στήνω ΣΥΝΤΑΞΗ: 1.ίστηµι τινά ή τι = κάνω κάποιον ή κάτι να σταθεί όρθιο 2.ίστηµι τινί = χτίζω, κατασκευάζω αγάλµατα, οικοδοµές, ανδριάντα προς τιµήν κάποιου 3.ίστηµι τινά = διορίζω κάποιον 4.ίστηµι τι = προκαλώ φύοµαι έφυν, πέφυκα, επεφύκειν = ως συνδετικά, ήµουν από τη φύση µου πέφυκα αγαθός =είµαι γενναίος από τη φύση µου έφυν, πέφυκα, επεφύκειν µε κατηγ. µτχ. = από τη φύση πέφυκα, επεφύκειν + τελικό απαρµφ.= είναι φυσικό να... φαίνω ΣΥΝΤΑΞΗ: 1/φαίνω τινά ή τι =ανακαλύπτω κάποιον ή κάτι 2/φαίνω+δύο αιτιατικές(η µία κατηγορούµενο)=αποδεικνύω 3/φαίνω τινί τι = φανερώνω σε κάποιον κάτι 4/φαίνω(αµτβ.) = δίνω πληροφορίες 5/φαίνω(ως δικαστικός όρος) = καταγγέλλω φαίνοµαι = έρχοµαι στο φως, είµαι φανερός

11 1/φαίνοµαι + ειδ. απαρµφ. =νοµίζω ότι, θεωρούµαι ότι... 2/φαίνοµαι + κατηγ. µτχ. =είναι ολοφάνερα, αποδεδειγµένα ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φαίνοµαι µε ειδ. απαρµφ. δηλώνει υποκειµενική γνώµη, ενώ µε κατηγ. µτχ. δηλώνει αντικειµενική πραγµατικότητα. 3/φαίνοµαι(ως συνδετ.)= θεωρούµαι, νοµίζοµαι 4/φαίνοµαι(ως δικαστικός όρος)=καταγγέλλοµαι από κάποιο ΦΡΑΣΕΙΣ: φρουράν φαίνω = προκηρύσσω στρατολογία ΣΥΝΘΕΤΑ: αποφαίνοµαι = εκφράζω γνώµη καταφαίνοµαι = φαίνοµαι καθαρά υποφαίνοµαι = δείχνω λίγο τίθηµι τίθηµι = τοποθετώ ΣΥΝΤΑΞΗ: 1.τίθηµι τινά ή τι = τοποθετώ 2.τίθηµι + δύο αιτ. (η µία κατηγορούµενο) = θεωρώ 3.τίθηµι + αιτ. + γεν. κατηγ. = θεωρώ, κατατάσσω ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ:1/τίθεµαι + αιτ. = τοποθετώ κάτι για µένα 2/τίθεµαι + δύο αιτ. (η µία κατηγ.) = θεωρώ ΦΡΑΣΕΙΣ: τίθηµι νόµον = νοµοθετώ τίθεµαι νόµον = ψηφίζω νόµο αγωνα τίθηµι = προκηρύσσω, διοργανώνω αγώνα αθλον τίθηµι = προτείνω κάποιο βραβείο δίκην επιτίθηµι τινί = τιµωρώ κάποιον τίθεµαι ψηφον = ψηφίζω τίθεµαι τήν γνώµην = εκφέρω τη γνώµη, αποφασίζω τίθεµαι γνώµην = συµφωνώ µε µια γνώµη, απόφαση παιδα τίθεµαι τινά = υιοθετώ κάποιον τα όπλα τίθεµαι = α/ στρατοπεδεύω β/ παρατάσσοµαι για µάχη γ/ παραδίνοµαι ευ ή καλως τίθεµαι = τακτοποιώ, διαχειρίζοµαι κάτι καλά ΣΥΝΘΕΤΑ: ανατίθηµι = αφιερώνω αντιτίθηµι =αντιπαραβάλλω, αντιτάσσω αποτίθηµι = βάζω κάτω διατίθηµι = τακτοποιώ συντίθηµι = συντάσσω συντίθεµαι = συµφωνώ, κάνω συνθήκη

12 κατατίθηµι = βάζω κάτω παρατίθηµι = βάζω κοντά µετατίθηµι = µεταθέτω λέγω ΣΥΝΤΑΞΗ: Το λέγω συντάσσεται κανονικά µε ειδική πρόταση ή ειδικό απαρεµφ.. Συχνά, όµως, µε τη σηµασία του διατάσσω, συντάσσεται και µε τελικό απαρεµφ.π.χ. ειπειν ανοιξαι τάς πύλας= διέταξε να ανοίξουν τις πόρτες. ΦΡΑΣΕΙΣ: ευ λέγω = επαινώ ευ ακούω υπό τινός = επαινούµαι κακως λέγω= κακολογώ κακως ακούω υπό τινός = κακολογούµαι από κάποιον οι λέγοντες = οι ρήτορες ΑΠΡΟΣΩΠΟ: λέγεται = λένε. ιαφέρει από το λέγω που βρίσκεται πάντα σύνθετο, π.χ. συλλέγω = συγκεντρώνω ορµίζω ορµίζω = οδηγώ το πλοίο στο λιµάνι ΑΛΛΕΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ µεθορµίζω = µεταφέρω το πλοίο από το ένα λιµάνι στο άλλο καταιρω = καταπλέω απαιρω = αποπλέω κατάγω = οδηγώ το πλοίο στο λιµάνι για λεηλασία κατάγοµαι = καταπλέω ανάγοµαι = αποπλέω ορµέω-ω = είµαι αραγµένος στο λιµάνι εφορµέω-ω = εκτελώ αποκλεισµό ορµάω-ω = παρακινώ ορµωµαι(µέσο) = 1. ξεκινώ από κάποιο µέρος 2. αρχίζω 3. σπεύδω

13 ΑΛΛΑ ΡΗΜΑΤΑ αγορεύω = µιλώ σε συνέλευση καταγορεύω = κατηγορώ προαγορεύω = διακηρύσσω συναγορεύω = συνηγορώ αναγορεύω = ανακηρύσσω απαγορεύω = 1. δεν επιτρέπω 2. κουράζοµαι αγοράζω = 1. περνώ τον καιρό µου στην αγορά 2. αγοράζω αγείρω = συγκεντρώνω αγγέλλω = αναγγέλλω επαγγέλλοµαι = υπόσχοµαι εισαγγέλλω = καταγγέλλω άγω = οδηγώ κατάγω = 1. επαναφέρω εξόριστο στην πατρίδα 2. οδηγώ πλοίο στο λιµάνι για λεηλασία ανάγοµαι = αποπλέω κατάγοµαι = καταπλέω άγοµαι γυναίκαν = παντρεύοµαι άγω εορτήν = γιορτάζω άγω και φέρω = λεηλατώ προσάγω = οδηγώ υπάγω = υποτάσσω αγωνίζοµαι = πολεµώ αγωνίζοµαι αγώναν, στάδιον, πάλην, κλπ. = παίρνω µέρος σε... αφικνέοµαι-ουµαι = φτάνω ήκω = έχω έλθει προσήκω = 1. συγγενεύω 2. είµαι κοντά προσήκει(απρ.) = αρµόζει οι προσήκοντες = 1. οι συγγενείς

14 2. οι φίλοι τα προσήκοντα = τα καθήκοντα διήκω = εκτείνοµαι καθήκω = φτάνω οίχοµαι = 1. έχω φύγει 2. έχω πεθάνει 3. χάνοµαι οίχοµαι + κατηγ. µτχ. = ισοδυναµεί µε το επίρρηµα γρήγορα, π.χ. ώχετο απιών = έφυγε αµέσως είκω = υποχωρώ είκω = µοιάζω ακούω ΣΥΝΤΑΞΗ: 1/ ακούω + κατηγ. µτχ. σε πτώση γενική (άµεση αντίληψη) = ακούω ο ίδιος, µε τα αυτιά µου, π.χ. ακούω τινός λέγοντος= ακούω κάποιον να λέει 2/ ακούω + κατηγ. µτχ. σε πτώση αιτιατική (έµµεση αντίληψη) = µαθαίνω από αλλού 3/ ακούω + αιτ. + απαρµφ. = δηλώνεται ένα αβέβαιο γεγονός, µια φήµη ΦΡΑΣΕΙΣ: ευ ακούω υπό τινός = επαινούµαι κακως ακούω (δες παραπ.) άρχω άρχω = 1. κάνω αρχή 2. κυβερνώ άρχοµαι(µέσο) =διδάσκω για πρώτη φορά Τα άρχω και άρχοµαι µε τη σηµασία του αρχίζω διαφέρουν στα εξής: άρχω τινός = αρχίζω κάτι που θα συνεχίσουν και οι άλλοι άρχοµαι τινός = αρχίζω κάτι που θα τελειώσω ο ίδιος κατάρχω ή εξάρχω = κάνω πρώτος την αρχή απάρχοµαι = 1. αρχίζω µια θυσία 2. προσφέρω τους πρώτους καρπους απαρχή και πιό συνηθ. απαρχαί = οι πρώτοι καρποί που προσφέρονται σαν θυσίες στους Θεούς

15 δίδωµι δίδωµι =δίνω δίκην δίδωµι = τιµωρούµαι. Το ενεργητικό: δίκην λαµβάνω παρά τινός δίδωµι τινί = 1. ανταποδίδω 2. προτείνω ανταλλαγή περιουσίας αντίδοσις = ανταλλαγή περιουσίας ενδίδωµι = προοδεύω αποδίδωµι = επιστρέφω χάριν αποδίδωµι = επιστρέφω την ευεργεσία µεταδίδωµι τινά τινός = δίνω σε κάποιον ένα µέρος από κάτι στρέφω στρέφω = γυρίζω, µεταβάλλω µεταστρέφω = γυρίζω κάτι, το στρέφω προς άλλη κατεύθυνση µεταστρέφοµαι = γυρίζω σε άλλη κατεύθυνση αποστρέφω = αποµακρύνω καταστρέφοµαι τινά ή τι =υποτάσσω κάποιον ή κάτι πίπτω = 1. πέφτω 2. σκοτώνοµαι αποθνήσκω = σκοτώνοµαι, πεθαίνω αποκτείνω = σκοτώνω εκπίπτω = εξορίζοµαι εκβάλλω = εξορίζω ίηµι ίηµι =ρίχνω ΣΥΝΘΕΤΑ: ενίηµι = ρίχνω µέσα καθίηµι = ρίχνω προς τα κάτω συνίηµι = εννοώ ανίηµι = αφήνω εφίηµι = επιτρέπω αφίηµι = αφήνω προίεµαι = παραµιλώ εφίεµαι =επιθυµώ προσίεµαι =παραδέχοµαι υφίεµαι = υποχωρώ καθυφίηµι =1.αφήνω 2.παραµελώ 3.παραδίνω

16 παρίηµι = αφήνω καθυφίεµαι τινί(µέσο) = υποχωρώ σε κάποιον λανθάνω λανθάνω = ξεφεύγω την προσοχή κάποιου, µένω άγνωστος ΣΥΝΤΑΞΗ: λανθάνω + κατηγ. µτχ. ισοδυναµεί µε επίρρηµα, π.χ. λανθάνω φεύγων= φεύγω κρυφά ΣΥΝΘΕΤΑ: επιλανθάνω = ξεχνώ υπολανθάνω = ξεφεύγω την προσοχή µιµνήσκω = υπενθυµίζω ενθυµέοµαι-ουµαι = παίρνω υπόψη µου µνηµονεύω = θυµάµαι, αναφέρω πέµπω πέµπω = στέλνω...συχνά εννοείται ως αντικείµενο του ρήµατος οι λέξεις πρέσβεις ή άγγελον, κλπ. ΣΥΝΤΑΞΗ: πέµπω + απαρέµφ. = στέλνω διαταγή, παραγγέλνω, π.χ. πέµπουσι οι έφοροι στρατεύεσθαι= οι έφοροι στέλνουν διαταγή να εκστρατεύσει ΣΥΝΘΕΤΑ: µεταπέµποµαι = προσκαλώ κάποιον µε αγγελιοφόρο αποπέµπω = στέλνω µακριά, απολύω διαπέµπω = στέλνω σε διάφορες κατευθύνσεις εκπέµπω = εξαποστέλλω αναπέµπω = στέλνω προς το εσωτερικό,από τα παράλια προς τα µεσόγεια γιγνώσκω ΣΥΝΤΑΞΗ: γιγνώσκω τινά = γνωρίζω κάποιον ή κάτι γιγνώσκω + ειδ. προτ. = γνωρίζω ότι... γιγνώσκω + τελ. απαρµφ. = αποφασίζω να... γιγνώσκω + ειδ.απαρεµφ. = νοµίζω ότι... ΣΥΝΘΕΤΑ: διαγιγνώσκω = αποφασίζω καταγιγνώσκω τινός =καταδικάζω κάποιον απογιγνώσκω τινός = αθωώνω µεταγιγνώσκω = µετανιώνω παραγιγνώσκω = παρανοώ γιγνώσκω τα δίκαια = παίρνω δίκαιη απόφαση

17 τειχίζω = 1. χτίζω τείχος 2. οχυρώνω µε τείχος αποτειχίζω = αποκλείω µε τείχος διατειχίζω = αποχωρίζω και οχυρώνω µε τείχος κάποιον επιτειχίζω = χτίζω τείχος απέναντι σε κάποιον τειχοµαχέω-ω = πολιορκώ εκπολιορκω = εξαναγκάζω πολιορκηµένη πόλη να παραδοθεί προσκαθέζοµαι =πολιορκώ λαγχάνω = 1. παίρνω κάτι µε κλήρο 2. αναλαµβάνω µε κλήρο δηµόσιο αξίωµα 3. εισάγω σε δίκη λείπω = αφήνω λείποµαι τινός = είµαι κατώτερος από κάποιον επιλείπω = αφήνω µανθάνω = µαθαίνω αποµανθάνω = λησµονώ εκµανθάνω = µαθαίνω καλά τελευταω-ω τελευτω = 1. τελειώνω 2. πεθαίνω ΦΡΑΣΕΙΣ: τελευτω τόν βίον =πεθαίνω τελευτω υπό τινός = σκοτώνοµαι από κάποιον τελευτων-ωσα-ων(ως επιρρ.) = στο τέλος, π.χ. τελευτων είπε = στο τέλος είπε τάττω(τάσσω) τάττω =1. βάζω σε τάξη 2. διατάσσω αντιτάττω = προτάσσω το στρατό απέναντι στον αντιτάσσοµαι (παθητ.) = 1. παρατάσσοµαι εναντίον κάποιου 2. εναντιώνοµαι διατάσσω = 1. τακτοποιώ 2. παρατάσσω στρατό σε µάχη 3. διορίζω

18 επιτάσσω = διατάζω προστάσσω = διατάζω προστάττεται(απρ.) = δίνεται διαταγή στέλλω στέλλω = 1. αποστέλλω 2. ετοιµάζω 3. τακτοποιώ επιστέλλω = διατάζω επιστέλλεται (απρ.) = δίνεται διαταγή περιστέλλω = περιορίζω εντέλλοµαι = διατάσσω οφλισκάνω = 1. οφείλω, χρωστώ στο δηµόσιο 2. καταδικάζοµαι να πληρώσω πρόστιµο οφλισκάνω δίκην φόνου ή οφλισκάνω φόνου = καταδικάζοµαι για φόνο οφλισκάνω δίκην θανάτου =καταδικάζοµαι σε θάνατο οφλισκάνω ζηµίαν = καταδικάζοµαι σε πρόστιµο οφλισκάνω µωρίαν, γέλωτα, δειλία, κλπ. =αποδεικνύοµαι... οφείλω = χρωστώ σε ιδιώτη ο αόριστος ώφελον, ες, ε + απαρεµφ. = µακάρι να...,π.χ. ώφελε Κυρος ζην= µακάρι να ζούσε ο Κύρος χάριν οφείλω τινί =χρωστώ ευγνωµοσύνη σε κάποιον πιπράσκω = πουλώ αποδίδοµαι = πουλώ εκποιω = πουλώ ωνουµαι= αγοράζω επριάµην (αορ. του ωνουµαι) = αγόρασα εξωνουµαι = εξαγοράζω αντωνουµαι = συναγωνίζοµαι, πλειοδοτώ συνωνουµαι =αγοράζω συνεταιρικά φθάνω τινά ή τι = προφταίνω κάποιον ή κάτι φθάνω + κατηγ. µτχ. = κάνω κάτι πρώτος φθανω + αρν. ου + µτχ. δηλώνει προτροπή και σηµαίνει γρήγορα φθάνω + απαρεµφ. ισοδυναµεί µε το επίρρηµα πρωτύτερα

19 ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΙ οίκοι (µένω) = στην πατρίδα οίκοθεν = από την πατρίδα οίκαδε ή οίκονδε = στην πατρίδα ΣΕ ΤΟΠΟ ΣΤΑΣΗ Αθήνησι = στην Αθήνα αυτόθι = εκεί αλλοθι = σε άλλο µέρος αλλαχόθι = κάπου αλλού, αλλού πανταχόθι = παντού πανταχου = παντού αµφοτερωθι = και στα δύο µέρη αυτου = εκεί αλλαχου =κάπου αλλού ουδαµου = πουθενά ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ αλλοσε = προς ένα µέρος αλλαχόσε = σε κάποιο άλλο µέρος Μεγαράδε = στα Μέγαρα εκατέρωσε =και προς τα δύο µέρη κοι =προς τα που ποι = (άτονο) προς κάπου όποι =1. αναφ. όπου 2. ερωτ. πού 3. τροπ. πως οι ή οι = προς το οποίον µέρος, όπου πανταχοι = προς όλα τα µέρη είσω ή έσω = µέσα πόρρω ή πρόσω = προς τα εµπρός

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ άγαµαι =θαυµάζω 1) άγαµαι τίνα ή τι (αιτ) (σπν. άγαµαι τινι) αγανακτέω (-ώ) 1) αγανακτώ τινι (δοτ) 2)αγανακτώ + εµπροθ. προσδ. (δοτ.) αγαπάω (-ώ ) =αγαπώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις)

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) απαρέμφατο μετοχή 1. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ α. έναρθρο (μεταφράζεται ως τελικό, ως ειδικό ή ως ουσιαστικό ) υποκείμενο αντικείμενο προσδιορισμός (του κατά τι γεν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

accedo spolio, vaco utor, potior

accedo spolio, vaco utor, potior Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ 1. Υποκείµενο Κατηγορούµενο - Αντικείµενο 3 2. Προσδιορισµοί 7 3. Χρήση των πτώσεων (Ονοµαστική - Γενική οτική Αιτιατική 9 Αφαιρετική)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό

Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Ετυμολογία: ουσιαστικών από ρήματα Παραγωγή 3-7 Ασκήσεις ετυμολογίας 8-16 Σύνταξη: Οι επιρρηματικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµένο κείµενο Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 2 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 3 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Γι' αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Προσοχή: Επειδή πολλοί χρήστες πιθανόν να μην έχουν εγκατεστημένη την κατάλληλη γραμματοσειρά για να διαβάσουν Αρχαία Ελληνικά, δίνουμε το κείμενο της εκφώνησης σκαναρισμένο και το υπόλοιπο σε μονοτονικό

Διαβάστε περισσότερα

) ) IV) V) VI) VII)

) ) IV) V)  VI)     VII) Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει µια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Α τόµος περιλαµβάνει µια επιλογή 20 κειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

) ) IV) V) VI) VII)

) ) IV) V)  VI)     VII) Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει µια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Β τόµος περιλαµβάνει µια επιλογή 20 κειµένων

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Εισαγωγικό σηµείωµα Το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο «Ελληνικά» του Ξενοφώντος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Κυρία ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κύριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16-18 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης)

16-18 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 16-18 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Nα κατανοήσουν οι µαθητές την προσπάθεια του ηµοσθένη να πείσει τους Αθηναίους για τις πραγµατικές προθέσεις των Λακεδαιµονίων. Nα αξιολογήσουν τις προτάσεις των Λακεδαιµόνιων

Διαβάστε περισσότερα

«Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική»

«Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική» Παξιμαδάκη Ειρήνη Φιλόλογος, ΓΕΛ Κάτω Μηλιάς Πιερίας eirinipax@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Μετάφραση Γιατί η ηθική αρετή έχει σχέση με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γιατί κάνουμε τα τιποτένια για την ευχαρίστηση, ενώ απέχουμε από τα όμορφα εξαιτίας της λύπης. Γι αυτό πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 για ξένους υ πέδο ι π ε υ ο σ μέ θειας ά μ ο ν η λ ελ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 1980_011KP_COVERBAZTELIKO.indd 1 09/09/2011 1:17 μ.μ. Περιεχόμενα Πρόλογος σ. 11 Εισαγωγή σ. 13 Kοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Και απορώ, γιατί κανένα από εσά δεν πιστεύει ότι κινδυνεύει µαζί και η δηµοκρατία µα, αν και έχουν ολιγαρχικό πολίτευµα οι Χίοι και οι Μυτιληναίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ KEIMENO Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar,

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΓΛΩΣΣΑ 1. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσεις το αντικείμενο και να γράψεις μέσα στις παρενθέσεις σε ποια πτώση βρίσκεται, σε ποιον αριθμό και ποιο γένος Ο Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο Θουκυδίδης, Ιστορίαι Ζ,48 («Αλκιβιάδης δε κατοικίζειν») ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ο δε Αλκιβιάδης είπε ή [:ισχυρίστηκε ] ότι οι (Αθηναίοι),

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Επιμέλεια:Όλγα Παλαιοχωρινού

Βασικό λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Επιμέλεια:Όλγα Παλαιοχωρινού ἄβατος = ο μη βατός, αδιάβατος, απαραβίαστος. ἀβέβαιος = ασταθής, άστατος. ἀβίωτος = ανυπόφορος ἀβίωτόν ἐστι τινὶ = ο βίος είναι ανυπόφορος σε κάποιον. ἀβοητὶ = χωρίς βοή. ἀβουλεύω = δεν θέλω να ἀβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης.

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 18 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2015 Διάρκεια προγράμματος: έξι (6) εβδομάδες Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. συγκεκριμένος σχεδιασμός διδακτέας και εξεταστέας

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση Β1. α) στις διανοητικές αρετές β) στις ηθικές αρετές Οι διανοητικές αρετές διδασκαλία πείρα χρόνο

Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση   Β1. α) στις διανοητικές αρετές β) στις ηθικές αρετές  Οι διανοητικές αρετές διδασκαλία πείρα χρόνο Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση Οι αρετές λοιπόν δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως, ούτε όμως είναι αντίθετο με τη φύση μας να γεννιούνται μέσα μας, αλλά εμείς έχουμε από τη φύση την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµένο κείµενο Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το απόσπασµα: Β. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ [ ] Ὑπέρ τίνων οὖν ἐστίν; Πρός μέν τούς δήμους ἤ περί τῶν ἰδίων ἐγκλημάτων, οὐ δυνηθέντων

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4.

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ὥστ' ἐκείνης τῆς νυκτὸς παρασκευάζειν τὴν πόλιν. 2. Τι γνωρίζετε για τη μόρφωση του Ξενοφώντα και ποιες ιστορικές μορφές άσκησαν επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟ Κείµενο: Πρωταγόρας, ενότητα 6 η, (324A C) Α. Μετάφραση: Να µεταφραστεί το απόσπασµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Γ Τμήμα: Γ θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

1. Μυστήρια ycvcoaia! 2. Εγώ και ecu μαζί. προσωπικές αντωνυμα

1. Μυστήρια ycvcoaia! 2. Εγώ και ecu μαζί. προσωπικές αντωνυμα αντωνυμίες Π ΡΟΣΩΠ Ι Κ ΕΣ προσωπικές αντωνυμα 1. Μυστήρια ycvcoaia! Αγόρια: Γεια σας, κορίτσια! Κορίτσια: Γεια σας! Γιάννης: Πάμε για μπάσκετ; Θα παίξουμε δίδυμοι 1 εναντίον διδύμων! Μαρία: Μα είστε

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη-κράτος είναι ένα είδος κοινότητας και ότι κάθε κοινότητα έχει συσταθεί για την επίτευξη κάποιου αγαθού (πράγματι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) A1. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κείμενο διδαγμένο από το πρωτότυπο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 17-19 Ὁρᾶτε δὲ κἀκεῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι πολλοὺς ὑμεῖς πολέμους

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Nα μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα που σας δίνεται. Ήδη όμως, κύριοι βουλευτές, κατάλαβα ότι κάποιοι δυσαρεστούνται με μένα και γι αυτά, επειδή δηλαδή, αν

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Εβδομαδιαίο πρόγραμμα (διδακτική ώρα: 50 ) 1. Νεοελληνική Γλώσσα (για όλες τις ομάδες προσανατολισμού)

Διαβάστε περισσότερα

Με ερωτηµατικές αντωνυµίες και επιρρήµατα εισάγονται. αναφορικές προτάσεις

Με ερωτηµατικές αντωνυµίες και επιρρήµατα εισάγονται. αναφορικές προτάσεις ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Οι προτάσεις είτε είναι κύριες είτε δευτερεύουσες συνδέονται µεταξύ τους στον λόγο και δηµιουργούν σχέσεις. Εκφράζονται νοήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Επειδή βλέπουμε (ή παρατηρούμε) ότι κάθε πόλη είναι ένα είδος κοινότητας (ή ένα είδος συνύπαρξης) και ότι κάθε κοινότητα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2

Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2 Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο «Ἱέρων», το οποίο είναι ένας διάλογος ανάμεσα στον ποιητή Σιμωνίδη και τον τύραννο των Συρακουσών Ιέρωνα, πραγματεύεται το θέμα της τυραννίδας. Στην απορία του

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 5-8 [ 5] καίτοι οὔτε ἡµᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Γιατί κανείς δεν τιμωρεί αυτούς που αδικούν επειδή έχει το νου του σ αυτό και εξαιτίας αυτού, επειδή δηλαδή (κάποιος) διέπραξε ένα αδίκημα, εκτός αν κάποιος εκδικείται ασυλλόγιστα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ / SHORT PLACEMENT TEST

ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ / SHORT PLACEMENT TEST ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ / SHORT PLACEMENT TEST Παρακαλούμε συμπληρώστε το τεστ χωρίς βοήθεια από άλλα πρόσωπα ή βιβλία. Please complete this test without any help from other persons or books. Bitte furen

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί η ηθική σχετίζεται με την ευχαρίστηση και τη δυσαρέσκεια, αφού εξαιτίας της ευχαρίστησης κάνουμε τα ευτελή πράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

«Η αποφασιστικότητα του ρήτορα να λέγει την αλήθεια και η πρόταση ειρήνης που διατυπώνει»

«Η αποφασιστικότητα του ρήτορα να λέγει την αλήθεια και η πρόταση ειρήνης που διατυπώνει» 14-16 «Η αποφασιστικότητα του ρήτορα να λέγει την αλήθεια και η πρόταση ειρήνης που διατυπώνει» Επισηµάνσεις Στην αρχή του λόγου του ο Ισοκράτης ως ρήτορας επισηµαίνει τη σπουδαιότητα που έχουν για τους

Διαβάστε περισσότερα

Το αληθινό παραμύθι της βίας. Από τον Ευγένιο Τριβιζά*

Το αληθινό παραμύθι της βίας. Από τον Ευγένιο Τριβιζά* Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Διαβάζουμε το κείμενο. Το αληθινό παραμύθι της βίας Από τον Ευγένιο Τριβιζά* Η εκφοβιστική και επιθετική συμπεριφορά παιδιών εναντίον συμμαθητών τους είναι ένα πολύμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού.

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Όταν το 1912 δειλά συγκροτείτο ο πρώτος αεροπορικός στόλος

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος.

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος. ΤΑΛΑΝΤΟ: Αρχαίο νόμισμα Ικανότητες, Δυνατότητες, Χαρίσματα Αυξήστε τα Τάλαντά σας!!! Ασφαλίζοντας το αυτοκίνητό σας ή δίνοντας 15 ως έναντι ασφαλίστρων και συστήνοντας 2 τουλάχιστον άτομα έχετε ΔΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με τη θεματογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει μια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του μαθήματος της θεματογραφίας των Αρχαίων Ελληνικών. Τα κείμενα είναι επιλεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Το παράδειγμα αυτό παρακίνησε κάποιον παπουτσή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1 Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη είναι ένα είδος κοινότητας και ότι κάθε κοινότητα έχει συγκροτηθεί για κάποιο αγαθό, (πράγματι όλοι κάνουν τα πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός τις λίγες απλώς παχιοί άνω. 3) Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά ώστε το κείμενο να είναι σωστά ορθογραφημένο.

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός τις λίγες απλώς παχιοί άνω. 3) Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά ώστε το κείμενο να είναι σωστά ορθογραφημένο. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... Όνομα πατρός:... Τηλέφωνα επικοινωνίας:.. Σχολείο προέλευσης:.. 1) Να γράψεις ένα σύνθετο επίθετο υπερθετικού βαθμού

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-5

Α. Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-5 Α. Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-5 Όταν γίνονταν οι αλλεπάλληλες πειρατικές επιδρομές των Σαρακηνών στην Κύπρο, οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες έστελναν ηρωικούς Έλληνες πολέμαρχους

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει µια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Γ τόµος περιλαµβάνει µια επιλογή 20 κειµένων

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. 2. Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του Ξενοφώντα ως «ρεπόρτερ» και πώς αποτυπώνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Ejercicios de Gramática

Ejercicios de Gramática 1. Γραψτε το σωστό άρθρο Παιδί Φοιτητής Ελλάδα Έλληνας Μαδρίτη Λολούδι Αναπτήρας Παλτό Νερό Άνθρωπος Βιβλίο Γυναίκα Άντρας Σχολείο Βιβλιοθήκη Μάθημα Λέξη Γλώσσα Σπίτι Λογαριασμός Λόγος Κόρη Ήλιος Παραλία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 5-8 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Σχηματισμός της οριστικής Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Πίνακας των συνηθέστερων υγρόληκτων και ενρινόλητων ρημάτων ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἀγγέλλω ἀγγέλλομαι ἀγγελῶ ἀγγελοῦμαι ἤγγειλα

Διαβάστε περισσότερα

Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους,

Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, Λεξιλόγιο Αρχαίας Ελληνικής ἀρξάμενος εὐθὺς για τους μαθητές της Θεωρητικής καθισταμένου Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Επομένως, οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας ούτε εκ φύσεως ούτε ενάντια στη φύση, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε και τελειοποιούμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ενότητα: Αθλητισμός (3 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 6 ώρες (3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: 1. Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ Ἰσοκράτους Ἐπιστολή Τιμοθέῳ 1-3 Περί μέν τῆς οἰκειότητος τῆς ὑπαρχούσης ἡμῖν πρός ἀλλήλους οἶμαί σε πολλῶν ἀκηκοέναι, συγχαίρω δέ

Διαβάστε περισσότερα