έχω ΣΥΝΤΑΞΗ:1. έχω µε αιτιατική =έχω κάτι 2. έχω µε απαρέµφατο =µπορώ 3. έχω (ενέχει άρνηση µε πλάγια ερώτηση = δεν ξέρω

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "έχω ΣΥΝΤΑΞΗ:1. έχω µε αιτιατική =έχω κάτι 2. έχω µε απαρέµφατο =µπορώ 3. έχω (ενέχει άρνηση µε πλάγια ερώτηση = δεν ξέρω"

Transcript

1 χάρις χάρις:α)ευεργεσία, β)ευγνωµοσύνη για την ευεργεσία που δέχτηκε κάποιος. η χάρις χάριν φέρει = η ευεργεσία φέρνει την ευγνωµοσύνη. αποδίδωµι χάριν = ανταποδίδω την ευεργεσία χάριν δίδω τινί = αισθάνοµαι ευγνωµοσύνη για κάποιον χάριν οφείλω τινί = χρωστώ ευγνωµοσύνη σε κάποιον, του είµαι υποχρεωµένος τιµωρω τιµωρω τινά: βοηθώ κάποιον να πάρει εκδίκηση τιµωρουµαι : παίρνω εκδίκηση, τιµωρώ κολάζω : τιµωρώ για σωφρονισµό ειµί ειµί: είµαι 1. συνδετικό = είµαι 2. υπαρκτικό = υπάρχω 3. δυνητικό = µπορώ Βρίσκεται µόνο στο γ' ενικό ως απρόσωπο 4. ΣΥΝΘΕΤΑ: α. σύνειµι = συναναστρέφοµαι β. πάρειµι = είµαι παρών γ. άπειµι = είµαι απών δ. περίειµι = υπερέχω, υποµένω 5. ΑΠΡΟΣΩΠΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ: α. έξεστι = είναι δυνατόν β. πάρεστι = είναι δυνατόν γ. ένεστι = είναι δυνατόν δ. µέτεστι µοι τινός = µετέχω σε κάτι, έχω δικαιώµατα σε κάτι έχω ΣΥΝΤΑΞΗ:1. έχω µε αιτιατική =έχω κάτι 2. έχω µε απαρέµφατο =µπορώ 3. έχω (ενέχει άρνηση µε πλάγια ερώτηση = δεν ξέρω ΦΡΑΣΕΙΣ:α) πλέον έχω = πλεονεκτώ β) µειον έχω = µειονεκτώ γ) ησυχίαν έχω = ησυχάζω δ) ευ, καλως, κακως, ούτως έχω =βρίσκοµαι σε... ε) πράγµατα έχω υπό τινός = ενοχλούµαι από κάποιον

2 στ) εν αιτία έχω τινά = κατηγορώ κάποιον ζ) αιτίαν έχω υπό τινός = κατηγορούµαι από κάποιον ΑΠΡΟΣΩΠΟ: Ι. αναγκαίως έχει = είναι ανάγκη ΙΙ. καλως έχει = είναι καλό ΣΥΝΘΕΤΟ: 1/ ανέχοµαι = υποµένω 2/ προσέχω τόν νουν τινί (ή σκέτο προσέχω = δίνω προσοχή) γίγνοµαι ΣΥΝΤΑΞΗ: 1) συνδετικό: δέχεται κατηγορούµενο γίγνοµαι = είµαι, γίνοµαι 2) παθητικό = γεννιέµαι, παράγοµαι, συµβαίνω έχεται ποιητικό αίτιο ή γεν. της καταγωγής ή αντικείµενο σε δοτική ΦΡΑΣΕΙΣ: τα ιερά γίγνεται = οι θυσίες είναι ευνοϊκές. γίγνοµαι µετά τινός = είµαι µε το µέρος κάποιου. γίγνοµαι περί τι = ασχολούµαι µε κάτι. γίγνοµαι από τινος = αποχωρίζοµαι από κάποιον. ευ ή κακως γίγνοµαι τι = γίνεται κάτι κακά ή καλά. ΑΠΡΟΣΩΠΟ: γίγνεται = συµβαίνει ΣΥΝΘΕΤΑ: προσγίγνοµαι = προστίθεµαι παραγίγνοµαι = παραβρίσκοµαι περιγίγνοµαι = υπερισχύω συγγίγνοµαι = συναναστρέφοµαι επιγίγνοµαι = έρχοµαι κατόπιν οι επιγιγνόµενοι = οι µεταγενέστεροι, οι επόµενοι ποιω ΣΥΝΤΑΞΗ: 1/ ποιω µε αιτιατική = κατασκευάζω, κάνω κάτι 2/ποιω µε δύο αιτ. = διορίζω, κάνω, προσφέρω 3/ποιω µε δοτική και αιτ. = κάνω, προσφέρω, γίνοµαι αίτιος για κάτι σε κάποιον, προκαλώ 4/ποιω µε αιτ. και απαρµφ. = κάνω ώστε... ποιουµαι µε αιτιατική = κάνω κάτι για τον εαυτό µου ποιουµαι µε δύο αιτ. = καθιστώ, κάνω

3 ΦΡΑΣΕΙΣ: ποιω µε αφηρ. ουσιαστικό: ποιω µάχην, συµµαχία, πόλεµον, ειρήνη, κ.λ.π. Το µέσο ποιουµαι µε τα παραπάνω ουσιαστικά ισοδυναµεί µε ρήµα ενεργητικό, παραγόµενο από το ουσιαστικό: πόλεµον ποιουµαι =πολεµώ, συµµαχίαν ποιουµαι = συµµαχώ, οργήν ποιουµαι = οργίζοµαι, πλουν ποιουµαι = πλέω, διδασκαλίαν ποιουµαι = διδάσκω. ποιουµαι = νοµίζω, θεωρώ. ποιουµαι τί συµφορά, δεινόν = θεωρώ κάτι συµφορα, φοβερό ποιουµαι τί πολλου, περί πλείονος = εκτιµώ κάτι πολύ, πιο πολύ, πάρα πολύ. ποιουµαι τί περί ολίγον, περί ελαχίστου, περί ουδενός = εκτιµώ κάτι λίγο, ελάχιστα, καθόλου ευ ποιω τινά = ευεργετώ κακως ποιω τινά = βλάπτω κάποιον ευ πράττω = ευτυχώ κακως πράτω = δυστυχώ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΥΝΘΕΤΑ: 1. αντιποιω = κάνω κάτι καλό ή κακό για ανταπόδοση 2. αντιποιουµαι = διεκδικώ, προβάλλω δικαιώµατα 3. παραποιω = νοθεύω εκποιω= πουλώ χρωµαι χρωµαι τινί = χρησιµοποιώ κάποιον ή κάτι χρωµαι µε δύο δοτικές, από τις οποίες η µία είναι κατηγορούµενο = χρησιµοποιώ κάποιον µε ορισµένη ιδιότητα. π.χ. χρωµαι τινί φίλω = κάποιον τον έχω φίλο µου. Αλλα ρήµατα που έχουν κοινούς τύπους, αλλά διαφορετική σηµασία: χρη ή χρέων εστί = πρέπει χρήω= δίνω χρησµό χρήοµαι(-µαι) =(µέσο) ζητώ χρησµό χρίω = αλείφω χρήζω = έχω ανάγκη

4 ηγουµαι ΣΥΝΤΑΞΗ: 1/ηγουµαι τινός = είµαι αρχηγός 2/ηγουµαι τινί= οδηγώ 3/ηγουµαι ή νοµίζω µε δύο αιτ. από τις οποίες η µία είναι κατηγορούµενο = θεωρώ κάποιον κάτι 4/ηγουµαι, νοµίζω, οίοµαι µε ειδικό απαρέµφατο = νοµίζω ότι... ΦΡΑΣΕΙΣ: ηγουµαι τί περί πλείονος, περί πλείστου, περί ουδενός = θεωρώ κάτι σπουδαιότερο, ασήµαντο./. ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ καταψηφίζοµαι τινός ή καταγιγνώσκω τινός= καταδικάζω κάποιον καταψηφίζοµαι τινός θανάτου ή καταγιγνώσκω τινός θανάτου = καταδικάζω κάποιον σε θάνατο καταψηφίζοµαι τινός ή καταγιγνώσκω τινός δειλίαν, κλοπήν = καταδικάζω κάποιον σα δειλό, κλέφτη αποψηφίζοµαι τινός ή απογιγνώσκω τινός = αθωώνω κάποιον καταψηφίζοµαι (παθ.)= καταδικάζοµαι τα καταψηφισθέντα = καταδικαστικές αποφάσεις δίκη = δίκη, δικαστική υπόθεση, κυρίως για ιδιωτικές υποθέσεις γραφή = καταγγελία για δηµόσια υπόθεση ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ δίκη ή δίκας δίδωµι = τιµωρούµαι δίκη ή δίκας λαµβάνω παρά τινός = τιµωρώ κάποιον φεύγω (ως δικαστ. όρος)= είµαι κατηγορούµενος φεύγω δίκην ή γραφήν= είµαι κατηγορούµενος για ιδιωτική ή δηµόσια υπόθεση φεύγω(δίκην) φόνου = κατηγορούµαι για φόνο ο φεύγων = ο κατηγορούµενος διώκω(ως δικαστ. όρος) = είµαι κατήγορος δίκην διώκω = είµαι κατήγορος για ιδιωτική υπόθεση ο διώκων = ο κατήγορος υπέχω δίκην ή δίκας = υποβάλλοµαι σε δίκη υπέχω δίκην τινί = τιµωρούµαι από κάποιον οφλισκάνω δίκην = καταδικάζοµαι σε δίκη, χάνω τη δίκη οφλισκάνω ερήµην τήν δίκην = καταδικάζοµαι ερήµην οφλισκάνω δίκην κλοπής, αρπαγης = καταδικάζοµαι για κλοπή, αρπαγή

5 οφλισκάνω φόνου (ενν. δίκην)= καταδικάζοµαι για φόνο οφλισκάνω αστρατείας(ενν. δίκην)= καταδικάζοµαι για λιποταξία οφλισκάνω δίκην θανάτου= καταδικάζοµαι σε θάνατο οφλισκάνω ζηµίαν ή χρήµατα = καταδικάζοµαι σε χρηµατικό πρόστιµο δίκην επιτίθιµι τινί = τιµωρώ κάποιον µηνύω = καταγγέλλω, καταθέτω µήνυση εναντίον κάποιου γράφοµαι τινά τινός = καταγγέλλω κάποιον για κάτι γράφοµαι τινά = καταγγέλλω κάποιον γράφοµαι τινά αδικειν = καταγγέλλω κάποιον ότι αδικεί εισαγγέλλω = καταγγέλλω κάποιον για δηµόσιο αδίκηµα εγκαλω τινά = καταγγέλλω κάποιον εγκαλω (ως δικαστ. όρος) = είµαι κατήγορος στο δικαστήριο αιρω δίκην ή γραφην = κερδίζω την υπόθεση αλίσκοµαι (ως δικαστ. όρος) = καταδικάζοµαι αλίσκοµαι τινός (π.χ. κλοπής) = καταδικάζοµαι για κάτι(π.χ. κλοπή) δέω δέω = έχω ανάγκη ΣΥΝΤΑΞΗ: 1/ δέω τινός = έχω ανάγκη από κάτι 2/ δέοµαι τινός (πρόσωπο) = παρακαλώ κάποιον, ζητώ δεόµαι τινός (πράγµα) = έχω ανάγκη από κάτι 3/ δέοµαι τινός τινός = ζητώ από κάποιον κάτι 4/ δέοµαι τινός τι = ζητώ από κάποιον κάτι 5/ δέοµαι τινός (προσ.) µε απαρέµφατο = παρακαλώ κάποιον να ΦΡΑΣΕΙΣ: ολίγου ή µικρου ή πολλου δέω + απαρέµφ. = έχω λίγο ή... σχεδόν ολίγου ή µικρου εδέησα + απαρέµφ. =λίγο έλειψα να.. ολίγου ή µικρου(δειν) µε οριστ. άρθρο (εποίησα) = λίγο έλειψε να ΑΠΡΟΣΩΠΟ: δει + απαρέµφ. = πρέπει ενδει = υπάρχει παντελής έλλειψη προσδει = υπάρχει επιπλέον ανάγκη ολίγου δει = σχεδόν πολλου δει = χρειάζεται πολύ δει µοι τινός = έχω ανάγκη από κάτι ΣΗΜΕΙΩΣΗ : διαφέρει το ρήµα δέω(=δένω), όχι µόνο στο νόηµα, αλλά και στην κλίση

6 αίρω ΣΥΝΤΑΞΗ: 1/αιρω τινά ή τι (έµψυχο) = συλλαµβάνω 2/αιρω τινά ή κάτι(άψυχο) = κυριεύω 3/παθητικό αλίσκοµαι = α. συλλαµβάνοµαι(για τα έµψυχα) β. κυριεύοµαι (για άψυχα) 4/αιρω(ως δικαστ. όρος) = αποδεικνύω κάποιον ένοχο, πετυχαίνω την καταδίκη του 5/αιρουµαι (µέσο)= α. µε δύο αιτ. = εκλέγω β. µε απαρέµφ. = προτιµώ να... γ. ως παθητικό = εκλέγοµαι ΣΥΝΘΕΤΑ: αναιρω = α. σηκώνω (κυρίως νεκρούς) για ενταφιασµό β. φονεύω γ. χρησµοδοτώ δ. ανατρέπω το επιχείρηµα του άλλου καθαιρω = κατεδαφίζω, καταδικάζω ΣΗΜΕΙΩΣΗ : αίρω = σηκώνω ΦΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΙΜΙ Οι αναφορικές αντωνυµίες ή τα επιρρήµατα µε έναν τύπο του ειµί, κυρίως το εστί ή το εισί, ισοδυναµούν µε αόριστη αντωνυµία ή επίρρηµα. Οι πιο συνηθισµένες εκφράσεις είναι: 1)έστιν ός ή έστιν όστις = κάποιος 2)εισί οί ή έστι οί= κάποιοι, µερικοί 3)ουκ έστιν όστις ή ουδείς έστιν ός ή ουδείς έστιν όστις = κανείς 4)ουκ έστιν όστις ου ή ουδείς έστιν όστις ου = καθένας, όλοι 5)έστιν οι ή έστιν όπου = κάπου 6)ουκ έστιν όπου = πουθενά 7)ουκ έστιν όπου ου = παντού 8)έστιν όπως = κάπως 9)ουκ έστιν όπως = µε κανέναν τρόπο 10)ουκ έστιν όπως ου = µε κάθε τρόπο, οπωσδήποτε 11)εστιν η ή όπη= κάπου 12)εστιν όποι = προς κάπου 13)έστιν όθεν = από κάπου 14)έστιν ένθα = κάπου δοκέω(-ω)

7 ΣΥΝΤΑΞΗ: 1. δοκω + ειδ. Απαρέµφατο = νοµίζω ότι 2. δοκω µε δύο αιτιατικες = θεωρώ κάποιον κάτι 3. δοκω + τελικό απαρέµφ. = είµαι αποφασισµένος να δοκω(αµτβ.) = φαίνοµαι, θεωρούµαι 5. δοκω µε δοτική ισοδυναµεί µε ρήµα του οποίου το υποκείµενο είναι η δοτική (στη µετάφραση), π.χ. δοκω µοι = νοµίζω, δοκεις µοι = νοµίζω, δοκεις αυτω = νοµίζει αυτός, δοκουµεν ηµιν = νοµίζουµε, δοκουµεν υµιν = νοµίζετε, δοκουµεν αυτοις = νοµίζουν, δοκειτε ηµιν = νοµίζουµε, δοκειτε αυτοις = νοµίζουν, κ.λ.π ΑΠΡΟΣΩΠΟ: 1. δοκει µοι + ειδ. απαρµφ. = νοµίζω ότι δοκει µοι + τελ. απαρεµφ. = µου φαίνεται καλό, αποφασίζω. ΣΥΝΘΕΤΑ: προσδοκέω-ω = νοµίζω επιπλέον ΠΡΟΣΟΧΗ: ιαφέρει από το προσδοκάω-ω = περιµένω φύω φύω = γεννώ φύοµαι(µέσο και παθ.) =γεννιέµαι έφην (αορ.) = γεννήθηκα πέφυκα (παρακ.) είµαι από τη φύση µου, είµαι γεννηµένος επεφύκειν (υπερσ.) = ήµουν από τη φύση µου Οι τρεις τελευταίοι τύποι της ενεργητικής φωνής µε µέση και παθητική σηµασία. Επίσης ο αόριστος έφην και ο παρακείµενος πέφυκα συχνά έχουν τη σηµασία του ενεστώτα, ενώ ο υπερσυντέλικος έχει τη σηµασία του παρατατικού. ΣΥΝΤΑΞΗ: 1. φύω τι = γεννώ, παράγω 2. φύοµαι τινός = κατάγοµαι από κάποιον ίσταµαι ίσταµαι = στέκοµαι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο ενεργ. β' Αόρ. έστην και ο ενεργ. παρακ. έστηκα, καθώς και ο υπερσ. εστήκειν ή ειστήκειν, έχουν σηµασία παθητική και αµετάβατη. ΣΥΝΘΕΤΑ: 1. καθίσταµαι = γίνοµαι 2. ανίστηµι τινά = σηκώνω κάποιον 3. ανίσταµαι = σηκώνοµαι

8 4. αφίστηµι τινά τινός = αποµακρύνω κάποιον από κάτι, παρακινώ σε αποστασία κάποιον 5. αφίσταµαι = αποστατώ 6. παρίσταµαι = είµαι κοντά 7. συνίστηµι τι = συνενώνω 8. διίστηµι = διαχωρίζω 9. εφίστηµι = διορίζω αρχηγό 10. εφίσταµαι = επιστατώ πράττω πράττω = κάνω ΣΥΝΤΑΞΗ: 1. πράττω τι = κάνω κάτι 2. πράττω τινά (προσ.) τι (πραγµα)=α)προξενώ σε κάποιον κάτι β)εισπράττω 3. πράττω τά ίδια = ασχολούµαι µε τις ατοµικές µου υποθέσεις 4. πράττω τά κοινά ή τά της πόλεως= διαχειρίζοµαι τις υποθέσεις της πόλης, αναµειγνύοµαι στην πολιτκή, παίρνω µέρος στη διοίκηση των κοινών 5. πράττω περί τινός = ασχολούµαι µε κάτι 6. ευ πράττω = ευτυχώ 7. κακως πράττω =δυστυχώ 8. πράττω καλως, βέλτιον, χειρον, ούτω, οµοίως = βρίσκοµαι σε καλή, πιο καλή, πιο κακή, τέτοια, όµοια κατάσταση 9. πράττω + συγκριτικό = είµαι πιο (συγκριτικό) 10. ευ ποιω= ευεργετώ 11. κακως ποιω = βλάπτω 12. ευ πάσχω = ευεργετούµαι 13. κακως πάσχω = βλάπτοµαι ΣΥΝΘΕΤΑ: καταπράττω = κατορθώνω διαπράττω = φέρνω σε πέρας ορω ορω = βλέπω ΣΥΝΤΑΞΗ: 1. ορω τινά ή τι = βλέπω κάποιον ή κάτι 2. ορω + κατηγ. µτχ. ή ειδική προτ. ή ειδ. απρµφ.= βλέπω, αντιλαµβάνοµαι ότι ορω + ενδοιασ. προτ. = προσέχω...

9 4. ορω + πλάγια ερωτ. προτ. = σκέφτοµαι... ΣΥΝΘΕΤΑ: περιορω = ανέχοµαι καθορω = παρατηρώ προσεκτικά φέρω ΣΥΝΤΑΞΗ: 1. φέρω µε αιτ. = α)φέρνω β)υποµένω, υποφέρω, αντέχω σε κάτι γ)παράγω δ)αρπάζω, λεηλατώ ε)παίρνω, πληρώνοµαι στ)πληρώνω 2. φέρω τινί τι = α)δίνω σε κάποιον κάτι β)προκαλώ σε κάποιον κάτι ΦΡΑΣΕΙΣ: 1/ φέρω τί βαρέως, χαλεπως, πικρως, δεινως, κλπ. =υποφέρω κάτι µε δυσκολία 2/ φέρω τί ραδίως, ευπετως, ευµενως, κλπ. = υποφέρω κάτι εύκολα, µε προθυµία 3/ ευ φέροµαι = πετυχαίνω 4/ κακως φέροµαι = αποτυχαίνω 5/ τα πράγµατα κακώς φέρουσι = οι υποθέσεις δεν πάνε καλά 6/ χάριν φέρω τινί = ανταποδίδω την ευεργεσία 7/ ψηφον φέρω = ψηφίζω, αποφασίζω 8/ φέρω δασµόν ή φόρον = πληρώνω δασµό ή φόρο 9/ φέρω µισθόν = πληρώνοµαι 10/άγω και φέρω =λεηλατώ(το άγω για τα ζώα και το φέρω για τα πράγµατα) 11/ φέρε(προστ.) = εµπρός, έλα ΑΠΡΟΣΩΠΟ: φέρει = συµφέρει φέρεται = διαδίδεται ΣΗΜΕΙΩΣΗ : φέροµαι(µέσο) = φέρνω, παίρνω για τον εαυτό µου φέροµαι(παθητ.)= µεταφέροµαι,. παρασύροµαι ΣΥΝΘΕΤΑ: 1.αναφέρω = αναγγέλλω 2.διαφέρω(τινός) = είµαι ανώτερος από κάποιον 3.διαφέρει µοι = µε ενδιαφέρει 4.εισφέρω = δίνω, συνεισφέρω 5.επιφέρω = επιβάλλω 6.εκφέρω(πόλεµον) = επιχειρώ πόλεµο 7.συµφέρει τινί = είναι συµφέρον σε κάποιον

10 οίδα οιδα = γνωρίζω ΣΥΝΤΑΞΗ: 1.οιδα + ειδ. πρότ. ή απαρµφ. ή κατηγ. µτχ. =γνωρίζω ότι 2.οιδα + τελ. απαρµφ. = είµαι ικανός να... ΦΡΑΣΕΙΣ: 1/χάριν οιδα τινί = ευγνωµονώ κάποιον 2/οιδα ότι = το ξέρω βέβαια 3/ευ οιδα ότι = το ξέρω καλά, βεβαιότητα ΣΥΝΘΕΤΑ:Τα σύνθετα ανεβάζουν τον τόνο στην οριστική και προστακτική ενεστώτα 1.κάτοιδα = γνωρίζω 2.σύνοιδα τινί = γνωρίζω όσα και κάποιος άλλος 3.σύνοιδα = γνωρίζω 4.σύνοιδα εµαυτω = έχω συναίσθηση ίστηµι ίστηµι= στήνω ΣΥΝΤΑΞΗ: 1.ίστηµι τινά ή τι = κάνω κάποιον ή κάτι να σταθεί όρθιο 2.ίστηµι τινί = χτίζω, κατασκευάζω αγάλµατα, οικοδοµές, ανδριάντα προς τιµήν κάποιου 3.ίστηµι τινά = διορίζω κάποιον 4.ίστηµι τι = προκαλώ φύοµαι έφυν, πέφυκα, επεφύκειν = ως συνδετικά, ήµουν από τη φύση µου πέφυκα αγαθός =είµαι γενναίος από τη φύση µου έφυν, πέφυκα, επεφύκειν µε κατηγ. µτχ. = από τη φύση πέφυκα, επεφύκειν + τελικό απαρµφ.= είναι φυσικό να... φαίνω ΣΥΝΤΑΞΗ: 1/φαίνω τινά ή τι =ανακαλύπτω κάποιον ή κάτι 2/φαίνω+δύο αιτιατικές(η µία κατηγορούµενο)=αποδεικνύω 3/φαίνω τινί τι = φανερώνω σε κάποιον κάτι 4/φαίνω(αµτβ.) = δίνω πληροφορίες 5/φαίνω(ως δικαστικός όρος) = καταγγέλλω φαίνοµαι = έρχοµαι στο φως, είµαι φανερός

11 1/φαίνοµαι + ειδ. απαρµφ. =νοµίζω ότι, θεωρούµαι ότι... 2/φαίνοµαι + κατηγ. µτχ. =είναι ολοφάνερα, αποδεδειγµένα ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φαίνοµαι µε ειδ. απαρµφ. δηλώνει υποκειµενική γνώµη, ενώ µε κατηγ. µτχ. δηλώνει αντικειµενική πραγµατικότητα. 3/φαίνοµαι(ως συνδετ.)= θεωρούµαι, νοµίζοµαι 4/φαίνοµαι(ως δικαστικός όρος)=καταγγέλλοµαι από κάποιο ΦΡΑΣΕΙΣ: φρουράν φαίνω = προκηρύσσω στρατολογία ΣΥΝΘΕΤΑ: αποφαίνοµαι = εκφράζω γνώµη καταφαίνοµαι = φαίνοµαι καθαρά υποφαίνοµαι = δείχνω λίγο τίθηµι τίθηµι = τοποθετώ ΣΥΝΤΑΞΗ: 1.τίθηµι τινά ή τι = τοποθετώ 2.τίθηµι + δύο αιτ. (η µία κατηγορούµενο) = θεωρώ 3.τίθηµι + αιτ. + γεν. κατηγ. = θεωρώ, κατατάσσω ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ:1/τίθεµαι + αιτ. = τοποθετώ κάτι για µένα 2/τίθεµαι + δύο αιτ. (η µία κατηγ.) = θεωρώ ΦΡΑΣΕΙΣ: τίθηµι νόµον = νοµοθετώ τίθεµαι νόµον = ψηφίζω νόµο αγωνα τίθηµι = προκηρύσσω, διοργανώνω αγώνα αθλον τίθηµι = προτείνω κάποιο βραβείο δίκην επιτίθηµι τινί = τιµωρώ κάποιον τίθεµαι ψηφον = ψηφίζω τίθεµαι τήν γνώµην = εκφέρω τη γνώµη, αποφασίζω τίθεµαι γνώµην = συµφωνώ µε µια γνώµη, απόφαση παιδα τίθεµαι τινά = υιοθετώ κάποιον τα όπλα τίθεµαι = α/ στρατοπεδεύω β/ παρατάσσοµαι για µάχη γ/ παραδίνοµαι ευ ή καλως τίθεµαι = τακτοποιώ, διαχειρίζοµαι κάτι καλά ΣΥΝΘΕΤΑ: ανατίθηµι = αφιερώνω αντιτίθηµι =αντιπαραβάλλω, αντιτάσσω αποτίθηµι = βάζω κάτω διατίθηµι = τακτοποιώ συντίθηµι = συντάσσω συντίθεµαι = συµφωνώ, κάνω συνθήκη

12 κατατίθηµι = βάζω κάτω παρατίθηµι = βάζω κοντά µετατίθηµι = µεταθέτω λέγω ΣΥΝΤΑΞΗ: Το λέγω συντάσσεται κανονικά µε ειδική πρόταση ή ειδικό απαρεµφ.. Συχνά, όµως, µε τη σηµασία του διατάσσω, συντάσσεται και µε τελικό απαρεµφ.π.χ. ειπειν ανοιξαι τάς πύλας= διέταξε να ανοίξουν τις πόρτες. ΦΡΑΣΕΙΣ: ευ λέγω = επαινώ ευ ακούω υπό τινός = επαινούµαι κακως λέγω= κακολογώ κακως ακούω υπό τινός = κακολογούµαι από κάποιον οι λέγοντες = οι ρήτορες ΑΠΡΟΣΩΠΟ: λέγεται = λένε. ιαφέρει από το λέγω που βρίσκεται πάντα σύνθετο, π.χ. συλλέγω = συγκεντρώνω ορµίζω ορµίζω = οδηγώ το πλοίο στο λιµάνι ΑΛΛΕΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ µεθορµίζω = µεταφέρω το πλοίο από το ένα λιµάνι στο άλλο καταιρω = καταπλέω απαιρω = αποπλέω κατάγω = οδηγώ το πλοίο στο λιµάνι για λεηλασία κατάγοµαι = καταπλέω ανάγοµαι = αποπλέω ορµέω-ω = είµαι αραγµένος στο λιµάνι εφορµέω-ω = εκτελώ αποκλεισµό ορµάω-ω = παρακινώ ορµωµαι(µέσο) = 1. ξεκινώ από κάποιο µέρος 2. αρχίζω 3. σπεύδω

13 ΑΛΛΑ ΡΗΜΑΤΑ αγορεύω = µιλώ σε συνέλευση καταγορεύω = κατηγορώ προαγορεύω = διακηρύσσω συναγορεύω = συνηγορώ αναγορεύω = ανακηρύσσω απαγορεύω = 1. δεν επιτρέπω 2. κουράζοµαι αγοράζω = 1. περνώ τον καιρό µου στην αγορά 2. αγοράζω αγείρω = συγκεντρώνω αγγέλλω = αναγγέλλω επαγγέλλοµαι = υπόσχοµαι εισαγγέλλω = καταγγέλλω άγω = οδηγώ κατάγω = 1. επαναφέρω εξόριστο στην πατρίδα 2. οδηγώ πλοίο στο λιµάνι για λεηλασία ανάγοµαι = αποπλέω κατάγοµαι = καταπλέω άγοµαι γυναίκαν = παντρεύοµαι άγω εορτήν = γιορτάζω άγω και φέρω = λεηλατώ προσάγω = οδηγώ υπάγω = υποτάσσω αγωνίζοµαι = πολεµώ αγωνίζοµαι αγώναν, στάδιον, πάλην, κλπ. = παίρνω µέρος σε... αφικνέοµαι-ουµαι = φτάνω ήκω = έχω έλθει προσήκω = 1. συγγενεύω 2. είµαι κοντά προσήκει(απρ.) = αρµόζει οι προσήκοντες = 1. οι συγγενείς

14 2. οι φίλοι τα προσήκοντα = τα καθήκοντα διήκω = εκτείνοµαι καθήκω = φτάνω οίχοµαι = 1. έχω φύγει 2. έχω πεθάνει 3. χάνοµαι οίχοµαι + κατηγ. µτχ. = ισοδυναµεί µε το επίρρηµα γρήγορα, π.χ. ώχετο απιών = έφυγε αµέσως είκω = υποχωρώ είκω = µοιάζω ακούω ΣΥΝΤΑΞΗ: 1/ ακούω + κατηγ. µτχ. σε πτώση γενική (άµεση αντίληψη) = ακούω ο ίδιος, µε τα αυτιά µου, π.χ. ακούω τινός λέγοντος= ακούω κάποιον να λέει 2/ ακούω + κατηγ. µτχ. σε πτώση αιτιατική (έµµεση αντίληψη) = µαθαίνω από αλλού 3/ ακούω + αιτ. + απαρµφ. = δηλώνεται ένα αβέβαιο γεγονός, µια φήµη ΦΡΑΣΕΙΣ: ευ ακούω υπό τινός = επαινούµαι κακως ακούω (δες παραπ.) άρχω άρχω = 1. κάνω αρχή 2. κυβερνώ άρχοµαι(µέσο) =διδάσκω για πρώτη φορά Τα άρχω και άρχοµαι µε τη σηµασία του αρχίζω διαφέρουν στα εξής: άρχω τινός = αρχίζω κάτι που θα συνεχίσουν και οι άλλοι άρχοµαι τινός = αρχίζω κάτι που θα τελειώσω ο ίδιος κατάρχω ή εξάρχω = κάνω πρώτος την αρχή απάρχοµαι = 1. αρχίζω µια θυσία 2. προσφέρω τους πρώτους καρπους απαρχή και πιό συνηθ. απαρχαί = οι πρώτοι καρποί που προσφέρονται σαν θυσίες στους Θεούς

15 δίδωµι δίδωµι =δίνω δίκην δίδωµι = τιµωρούµαι. Το ενεργητικό: δίκην λαµβάνω παρά τινός δίδωµι τινί = 1. ανταποδίδω 2. προτείνω ανταλλαγή περιουσίας αντίδοσις = ανταλλαγή περιουσίας ενδίδωµι = προοδεύω αποδίδωµι = επιστρέφω χάριν αποδίδωµι = επιστρέφω την ευεργεσία µεταδίδωµι τινά τινός = δίνω σε κάποιον ένα µέρος από κάτι στρέφω στρέφω = γυρίζω, µεταβάλλω µεταστρέφω = γυρίζω κάτι, το στρέφω προς άλλη κατεύθυνση µεταστρέφοµαι = γυρίζω σε άλλη κατεύθυνση αποστρέφω = αποµακρύνω καταστρέφοµαι τινά ή τι =υποτάσσω κάποιον ή κάτι πίπτω = 1. πέφτω 2. σκοτώνοµαι αποθνήσκω = σκοτώνοµαι, πεθαίνω αποκτείνω = σκοτώνω εκπίπτω = εξορίζοµαι εκβάλλω = εξορίζω ίηµι ίηµι =ρίχνω ΣΥΝΘΕΤΑ: ενίηµι = ρίχνω µέσα καθίηµι = ρίχνω προς τα κάτω συνίηµι = εννοώ ανίηµι = αφήνω εφίηµι = επιτρέπω αφίηµι = αφήνω προίεµαι = παραµιλώ εφίεµαι =επιθυµώ προσίεµαι =παραδέχοµαι υφίεµαι = υποχωρώ καθυφίηµι =1.αφήνω 2.παραµελώ 3.παραδίνω

16 παρίηµι = αφήνω καθυφίεµαι τινί(µέσο) = υποχωρώ σε κάποιον λανθάνω λανθάνω = ξεφεύγω την προσοχή κάποιου, µένω άγνωστος ΣΥΝΤΑΞΗ: λανθάνω + κατηγ. µτχ. ισοδυναµεί µε επίρρηµα, π.χ. λανθάνω φεύγων= φεύγω κρυφά ΣΥΝΘΕΤΑ: επιλανθάνω = ξεχνώ υπολανθάνω = ξεφεύγω την προσοχή µιµνήσκω = υπενθυµίζω ενθυµέοµαι-ουµαι = παίρνω υπόψη µου µνηµονεύω = θυµάµαι, αναφέρω πέµπω πέµπω = στέλνω...συχνά εννοείται ως αντικείµενο του ρήµατος οι λέξεις πρέσβεις ή άγγελον, κλπ. ΣΥΝΤΑΞΗ: πέµπω + απαρέµφ. = στέλνω διαταγή, παραγγέλνω, π.χ. πέµπουσι οι έφοροι στρατεύεσθαι= οι έφοροι στέλνουν διαταγή να εκστρατεύσει ΣΥΝΘΕΤΑ: µεταπέµποµαι = προσκαλώ κάποιον µε αγγελιοφόρο αποπέµπω = στέλνω µακριά, απολύω διαπέµπω = στέλνω σε διάφορες κατευθύνσεις εκπέµπω = εξαποστέλλω αναπέµπω = στέλνω προς το εσωτερικό,από τα παράλια προς τα µεσόγεια γιγνώσκω ΣΥΝΤΑΞΗ: γιγνώσκω τινά = γνωρίζω κάποιον ή κάτι γιγνώσκω + ειδ. προτ. = γνωρίζω ότι... γιγνώσκω + τελ. απαρµφ. = αποφασίζω να... γιγνώσκω + ειδ.απαρεµφ. = νοµίζω ότι... ΣΥΝΘΕΤΑ: διαγιγνώσκω = αποφασίζω καταγιγνώσκω τινός =καταδικάζω κάποιον απογιγνώσκω τινός = αθωώνω µεταγιγνώσκω = µετανιώνω παραγιγνώσκω = παρανοώ γιγνώσκω τα δίκαια = παίρνω δίκαιη απόφαση

17 τειχίζω = 1. χτίζω τείχος 2. οχυρώνω µε τείχος αποτειχίζω = αποκλείω µε τείχος διατειχίζω = αποχωρίζω και οχυρώνω µε τείχος κάποιον επιτειχίζω = χτίζω τείχος απέναντι σε κάποιον τειχοµαχέω-ω = πολιορκώ εκπολιορκω = εξαναγκάζω πολιορκηµένη πόλη να παραδοθεί προσκαθέζοµαι =πολιορκώ λαγχάνω = 1. παίρνω κάτι µε κλήρο 2. αναλαµβάνω µε κλήρο δηµόσιο αξίωµα 3. εισάγω σε δίκη λείπω = αφήνω λείποµαι τινός = είµαι κατώτερος από κάποιον επιλείπω = αφήνω µανθάνω = µαθαίνω αποµανθάνω = λησµονώ εκµανθάνω = µαθαίνω καλά τελευταω-ω τελευτω = 1. τελειώνω 2. πεθαίνω ΦΡΑΣΕΙΣ: τελευτω τόν βίον =πεθαίνω τελευτω υπό τινός = σκοτώνοµαι από κάποιον τελευτων-ωσα-ων(ως επιρρ.) = στο τέλος, π.χ. τελευτων είπε = στο τέλος είπε τάττω(τάσσω) τάττω =1. βάζω σε τάξη 2. διατάσσω αντιτάττω = προτάσσω το στρατό απέναντι στον αντιτάσσοµαι (παθητ.) = 1. παρατάσσοµαι εναντίον κάποιου 2. εναντιώνοµαι διατάσσω = 1. τακτοποιώ 2. παρατάσσω στρατό σε µάχη 3. διορίζω

18 επιτάσσω = διατάζω προστάσσω = διατάζω προστάττεται(απρ.) = δίνεται διαταγή στέλλω στέλλω = 1. αποστέλλω 2. ετοιµάζω 3. τακτοποιώ επιστέλλω = διατάζω επιστέλλεται (απρ.) = δίνεται διαταγή περιστέλλω = περιορίζω εντέλλοµαι = διατάσσω οφλισκάνω = 1. οφείλω, χρωστώ στο δηµόσιο 2. καταδικάζοµαι να πληρώσω πρόστιµο οφλισκάνω δίκην φόνου ή οφλισκάνω φόνου = καταδικάζοµαι για φόνο οφλισκάνω δίκην θανάτου =καταδικάζοµαι σε θάνατο οφλισκάνω ζηµίαν = καταδικάζοµαι σε πρόστιµο οφλισκάνω µωρίαν, γέλωτα, δειλία, κλπ. =αποδεικνύοµαι... οφείλω = χρωστώ σε ιδιώτη ο αόριστος ώφελον, ες, ε + απαρεµφ. = µακάρι να...,π.χ. ώφελε Κυρος ζην= µακάρι να ζούσε ο Κύρος χάριν οφείλω τινί =χρωστώ ευγνωµοσύνη σε κάποιον πιπράσκω = πουλώ αποδίδοµαι = πουλώ εκποιω = πουλώ ωνουµαι= αγοράζω επριάµην (αορ. του ωνουµαι) = αγόρασα εξωνουµαι = εξαγοράζω αντωνουµαι = συναγωνίζοµαι, πλειοδοτώ συνωνουµαι =αγοράζω συνεταιρικά φθάνω τινά ή τι = προφταίνω κάποιον ή κάτι φθάνω + κατηγ. µτχ. = κάνω κάτι πρώτος φθανω + αρν. ου + µτχ. δηλώνει προτροπή και σηµαίνει γρήγορα φθάνω + απαρεµφ. ισοδυναµεί µε το επίρρηµα πρωτύτερα

19 ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΙ οίκοι (µένω) = στην πατρίδα οίκοθεν = από την πατρίδα οίκαδε ή οίκονδε = στην πατρίδα ΣΕ ΤΟΠΟ ΣΤΑΣΗ Αθήνησι = στην Αθήνα αυτόθι = εκεί αλλοθι = σε άλλο µέρος αλλαχόθι = κάπου αλλού, αλλού πανταχόθι = παντού πανταχου = παντού αµφοτερωθι = και στα δύο µέρη αυτου = εκεί αλλαχου =κάπου αλλού ουδαµου = πουθενά ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ αλλοσε = προς ένα µέρος αλλαχόσε = σε κάποιο άλλο µέρος Μεγαράδε = στα Μέγαρα εκατέρωσε =και προς τα δύο µέρη κοι =προς τα που ποι = (άτονο) προς κάπου όποι =1. αναφ. όπου 2. ερωτ. πού 3. τροπ. πως οι ή οι = προς το οποίον µέρος, όπου πανταχοι = προς όλα τα µέρη είσω ή έσω = µέσα πόρρω ή πρόσω = προς τα εµπρός

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ άγαµαι =θαυµάζω 1) άγαµαι τίνα ή τι (αιτ) (σπν. άγαµαι τινι) αγανακτέω (-ώ) 1) αγανακτώ τινι (δοτ) 2)αγανακτώ + εµπροθ. προσδ. (δοτ.) αγαπάω (-ώ ) =αγαπώ,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Επιμέλεια:Όλγα Παλαιοχωρινού

Βασικό λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Επιμέλεια:Όλγα Παλαιοχωρινού ἄβατος = ο μη βατός, αδιάβατος, απαραβίαστος. ἀβέβαιος = ασταθής, άστατος. ἀβίωτος = ανυπόφορος ἀβίωτόν ἐστι τινὶ = ο βίος είναι ανυπόφορος σε κάποιον. ἀβοητὶ = χωρίς βοή. ἀβουλεύω = δεν θέλω να ἀβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους,

Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, Λεξιλόγιο Αρχαίας Ελληνικής ἀρξάμενος εὐθὺς για τους μαθητές της Θεωρητικής καθισταμένου Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Το λεξιλόγιο περιλαµβάνει το σύνολο, σχεδόν, των λέξεων και των εννέα ενοτήτων του βιβλίου 1.

Εισαγωγή. Το λεξιλόγιο περιλαµβάνει το σύνολο, σχεδόν, των λέξεων και των εννέα ενοτήτων του βιβλίου 1. Εισαγωγή Το λεξιλόγιο περιλαµβάνει το σύνολο, σχεδόν, των λέξεων και των εννέα ενοτήτων του βιβλίου 1. Οι λέξεις παρουσιάζονται µε αλφαβητική σειρά σε ενιαίο σύνολο, όχι ανά ενότητα, ώστε η χρήση του λεξιλογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις)

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) απαρέμφατο μετοχή 1. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ α. έναρθρο (μεταφράζεται ως τελικό, ως ειδικό ή ως ουσιαστικό ) υποκείμενο αντικείμενο προσδιορισμός (του κατά τι γεν

Διαβάστε περισσότερα

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην ΘΕΜΑ 1ο Μετὰ δὲ τοῦτο οὐ πολλῷ 1 ὕστερον 2 καταλαµβάνουσιν 3 οἱ Ηλεῖοι Λασιῶνα 4, τὸ 5 µὲν παλαιὸν 6 ἑαυτῶν 7 ὄντα, ἐν δὲ τῷ παρόντι συντελοῦντα 8 εἰς τὸ Αρκαδικόν. οἱ µέντοι Αρκάδες οὐ παρωλιγώρησαν 9,

Διαβάστε περισσότερα

Π Π, π, πεῖ ή πῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου.

Π Π, π, πεῖ ή πῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Π Π, π, πεῖ ή πῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. ως αριθμητικό σύμβολο: π = 80, αλλά π = 80.000. πάγη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ παγίδα. παράγ. ἡ παγίς, -ίδος «παγίδα». [πάγ-ος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ 1 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΤΑΣΗ...σελ. 9 2. ΤΑ ΕΙ Η ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...σελ. 10 2 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΩΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας πλούτῳ τε ἔργου μᾶλλον

Διαβάστε περισσότερα

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου Φωτεινή Νικολαΐδου Γ γυμνασίου Πλήρης σύνταξη σε στοίχιση με το κείμενο Μετάφραση σε στοίχιση με το κείμενο Μεταγραφή στη ν.ε. Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων Λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού και

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ TOY A. Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ _Τα είδη του λόγου, τα συντακτικά σύνολα και η τεχνική σύνταξης της ελληνικής γλώσσας. & Τα ψεύδη που λέγονται για τη σύνταξη της ελληνικής γλώσσας _Για

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΙΛOΛOΓlKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΜ. ΑΝΑΣΤ ΑΣΑΚΗ» Το βιβλιο αυτο χυχ).οφορούσε στο παρελ60ν. από τις "Φιλολογικες εκδόσεις Κοκοτσάκη"

«ΦΙΛOΛOΓlKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΜ. ΑΝΑΣΤ ΑΣΑΚΗ» Το βιβλιο αυτο χυχ).οφορούσε στο παρελ60ν. από τις Φιλολογικες εκδόσεις Κοκοτσάκη «ΦΙΛOΛOΓlKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΜ ΑΝΑΣΤ ΑΣΑΚΗ» ΒΑΣΙΛΗ Δ ΑΝΑΓΝΩΣτοπον Λον - Νικον ΣΠ ΑΣΩΝΙΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΣΕ 66 ΕΝΟΤΗΤΕΣ) Το βιβλιο αυτο χυχ)οφορούσε στο παρελ60ν από τις "Φιλολογικες

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης. Σ τ ό χ ο ι

Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης. Σ τ ό χ ο ι Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης Σ τ ό χ ο ι Το κείμενο παρουσιάζει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας λόγω ορισμένων ιδιωματικών εκφράσεων του προφορικού λόγου, και ορισμένων συνθετότερων προτάσεων, μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ / ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΙΚΗ. Τα ειδη της ΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ / ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΙΚΗ. Τα ειδη της ΜΕΤΟΧΗΣ Η ΜΕΤΟΧΗ - ΓΕΝΙΚΑ Είναι ρηματικό επίθετο. Ως ρηματικός τύπος έχει φωνή, διάθεση, χρόνο, υποκείμενο, αντικείμενο κλπ. Ως επίθετο έχει τρία γένη, πτώσεις, αριθμούς κλπ. Κάθε μετοχή συμφωνεί με το υποκείμενό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα Δήμος Χλωπτσιούδης Αρχαία Ελληνικά Κείμενα Β Λυκείου ρητορικά κείμενα Χλωπτσιούδης Δήμος αρχαία ελληνικά ρητορικά κείμενα Β Λυκείου ISBN: ΧΧΧ-ΧΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ-Χ Χλωπτσιούδης Δήμος schooltime.gr Οκτώβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ α) Ανάγνωση κειμένου και προσέγγιση νοήματος β) Συντακτική επεξεργασία 1. Χωρισμός περιόδων ή ημιπεριόδων 2. Χωρισμός προτάσεων (ρήματα ή κόμματα)

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β.Ι, 16-19 Οι Αθηναίοι έχοντας ορµητήριο τη Σάµο λεηλατούσαν τη χώρα του βασιλιά και έπλεαν εναντίον της Χίου και της Εφέσου και προετοιµάζονταν για ναυµαχία και εξέλεξαν ως στρατηγούς

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Τόμος 3 ος ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ (ΞΕΝΟΦΩΝ, ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ) Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Τόμος 3ος Ομάδα συγγραφής: Κυριακή Διαλησμά Άρης Δρουκόπουλος Ευαγγελία Κουτρουμπέλη Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἔπειτα δέ ἐκ µέν τοῦ σανιδίου τούς ἱππεύσαντας σκοπεῖν εὔηθές ἐστιν ἐν τούτῳ γάρ πολλοί µέν τῶν ὁµολογούντων ἱππεύειν οὐκ ἔνεισιν,

Διαβάστε περισσότερα

Aρχαια ελληνικη γλωσσα γ' γυμνασιου. απαντησεις. στα κριτηρια αξιολογησησ

Aρχαια ελληνικη γλωσσα γ' γυμνασιου. απαντησεις. στα κριτηρια αξιολογησησ Aρχαια ελληνικη γλωσσα γ' γυμνασιου απαντησεις στα κριτηρια αξιολογησησ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1η ΕΝΟΤΗΤΑ Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας 2η ΕΝΟΤΗΤΑ Θυσία για την πατρίδα 3η ΕΝΟΤΗΤΑ Η κατοχή της εξουσίας δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 ΤΑ ΑΡΘΡΑ Στην Ελληνική γλώσσα έχουμε 2 είδη άρθρων, το οριστικό και το αόριστο. α. Το αόριστο άρθρο συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΩΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ALFRED RENYI: 1965 ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1979 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ: ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΩΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Ψάχνεις για κανέναν, αγαπητέ µου Ιπποκράτη ; ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : "Όχι, Σωκράτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΛΦΡΕΝΤ ΡΕΝΙΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΛΦΡΕΝΤ ΡΕΝΙΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΛΦΡΕΝΤ ΡΕΝΙΙ ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ψάχνεις για κανέναν, αγαπητέ µου 'Ιπποκράτη; ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : Όχι, Σωκράτη, γιατί τον βρήκα κιόλας. Είσαι εσύ. Έψαχνα παντού να σε βρω. Κάποιος στην αγορά µου 'πε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Αρχαϊκή Εποχή. Αθήνα

Κεφάλαιο 4. Αρχαϊκή Εποχή. Αθήνα Κεφάλαιο 4 Αρχαϊκή Εποχή Αθήνα 1. Αποικιακή εξάπλωση Αριστοτέλους, Αθηναίων Πολιτεία, XV: Η τυραννίδα του Πεισίστρατου στην αρχαία Αθήνα 3. Αφού δε νίκησε στην μάχη της Παλληνίδος και κατέλαβε την πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Φιλολογική Επιμέλεια : Σεβαστή Ε. Δριμαροπούλου ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ. Ξενοφώντας Θουκυδίδης

Φιλολογική Επιμέλεια : Σεβαστή Ε. Δριμαροπούλου ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ. Ξενοφώντας Θουκυδίδης Φιλολογική Επιμέλεια : Σεβαστή Ε. Δριμαροπούλου ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ Ξενοφώντας Θουκυδίδης 1 Σεβαστή Ε. Δριμαροπούλου ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ : 16-32 ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 16-21 Και οι Αθηναίοι εξορμώντας

Διαβάστε περισσότερα

A MEΡΟΣ Εισαγωγικά Κείμενο Μετάφραση Γλωσσικά σχόλια

A MEΡΟΣ Εισαγωγικά Κείμενο Μετάφραση Γλωσσικά σχόλια Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας ΕΝΟΤΗΤΑ11 1 A MEΡΟΣ Εισαγωγικά Κείμενο Μετάφραση Γλωσσικά σχόλια ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο Ηρόδοτος γεννήθηκε γύρω στο 485 π.χ. στην Αλικαρνασσό, πόλη των νοτιοδυτικών παραλίων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Αμφιλόχιος Παπαθωμάς,

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ [ ] Ὑπέρ τίνων οὖν ἐστίν; Πρός μέν τούς δήμους ἤ περί τῶν ἰδίων ἐγκλημάτων, οὐ δυνηθέντων

Διαβάστε περισσότερα