Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Τα «κόκκινα» κριτήρια της Greenpeace για τη µη βιώσιµη αλιεία Η επιλογή των ειδών που περιλαµβάνονται στην κόκκινη λίστα της Greenpeace είναι µία περίπλοκη διαδικασία. ιαφορετικά είδη ψαριών εκτιµήθηκαν µε τη χρήση µίας αυστηρής µεθοδολογίας µε συγκεκριµένα κριτήρια, βάσει των οποίων προέκυψαν τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο. Η Greenpeace υποστηρίζει ότι πρέπει άµεσα να αναλάβουµε δράση για την προστασία αυτών των ειδών. Χρήση των κριτηρίων 1. Τα κριτήρια έχουν χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία της κόκκινης λίστας της Greenpeace στις χώρες όπου έχει εκδοθεί, καθώς και για τη δηµιουργία της κόκκινης λίστας της ιεθνούς Greenpeace. Οι κόκκινες λίστες περιλαµβάνουν τα είδη για τα οποία υπάρχει πολύ µεγάλη πιθανότητα να προέρχονται από µη βιώσιµες αλιευτικές δραστηριότητες ή µη βιώσιµες ιχθυοκαλλιέργειες (βλ. σχετικά τα Κόκκινα κριτήρια για τις µη βιώσιµες υδατοκαλλιέργειες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ) 2. Τα κριτήρια µπορούν να χρησιµοποιηθούν από εταιρίες λιανεµπορίου, τροφοδοσίας ή εστιατόρια, µε στόχο τη συµπερίληψή τους σε µία πολιτική προµήθειας βιώσιµων αλιευµάτων η οποία θα κινείται γύρω από τρεις βασικούς άξονες: Απόσυρση των χειρότερων Υποστήριξη των καλύτερων Βελτίωση των υπόλοιπων Πώς χρησιµοποιούνται τα κριτήρια; Η διαδικασία αξιολόγησης των ειδών βασίζεται σε µία σειρά από ερωτήσεις που αφορούν τις «χειρότερες πρακτικές» διαφόρων πλευρών της αλιευτικής δραστηριότητας. Για κάθε µία από τις ερωτήσεις, η θετική απάντηση απευθείας κατατάσσει το είδος στην κόκκινη κατηγορία. Η σειρά των ερωτήσεων δεν προκύπτει από το βαθµό σπουδαιότητάς τους, αντίθετα είναι τέτοια ώστε κατά την αξιολόγηση να τίθεται ο ελάχιστος αριθµός ερωτήσεων και να διενεργείται η βασική απαιτούµενη έρευνα ώστε να εκτιµηθεί εάν ένας συγκεκριµένος πληθυσµός κατατάσσεται στην κόκκινη κατηγορία. Κάθε αλιευτική δραστηριότητα ορίζεται µε βάση το στοχευόµενο είδος (λατινική ονοµασία), τον ιχθυοπληθυσµό και την αλιευτική µέθοδο που χρησιµοποιείται. Κάθε κριτήριο περιλαµβάνει µία ή δύο ερωτήσεις κλειδιά, καθώς και συνοδευτικές πληροφορίες και βασικές αναφορές: 1. Αλιεία σε θαλάσσια οικοσυστήµατα βαθέων υδάτων 2. Χρήση καταστροφικών αλιευτικών µεθόδων 3. Υπεραλίευση 4. Στόχευση ιδιαίτερα ευάλωτων ειδών 5. Χρήση µη επιλεκτικών αλιευτικών µεθόδων 6. Αλίευση απειλούµενων ή προστατευόµενων ειδών 7. Παράνοµη, λαθραία και άναρχη αλιεία (IUU) Το τελευταίο κριτήριο δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης έως το επίπεδο του ιδιοκτήτη / διαχειριστή / σκάφους σε µία αλιευτική δραστηριότητα. 1

2 ιαθέσιµα στοιχεία Η ποιότητα της αξιολόγησης εξαρτάται από τις πληροφορίες στις οποίες βασίζεται. Γι αυτό το λόγο πρέπει να χρησιµοποιούνται τα πιο πρόσφατα στοιχείασχετικά µε την κατάσταση των ιχθυοπληθυσµών. Για άλλες χρήσεις, πρέπει να χρησιµοποιούνται στοιχεία των τελευταίων 5 ετών, σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να αποδεικνύεται ότι τυχόν παλαιότερα στοιχεία δεν αποκλίνουν από την παρούσα κατάσταση των πληθυσµών. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία; Σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων τα αλιεύµατα δεν κατατάσσονται στην κόκκινη λίστα, µε µία εξαίρεση αλιευτικές δραστηριότητες που στοχεύουν ιδιαίτερα ευάλωτα είδη κατατάσσονται στην κόκκινη λίστα εφόσον δεν υπάρχουν πληροφορίες που να αποδεικνύουν ότι ο ιχθυοπληθυσµός δεν υπεραλιεύεται (βλ. σχετικά κριτήρια 3 και 4). Για πολλές τοπικές αλιευτικές δραστηριότητες µικρής κλίµακας υπάρχει έλλειψη στοιχείων δεν υπάρχουν διαθέσιµα επιστηµονικά στοιχεία σχετικά µε την κατάσταση των ιχθυοπληθυσµών, τις αλιευόµενες ποσότητες ή τις ευρύτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τέτοιες αλιευτικές δραστηριότητες συνήθως έχουν µικρότερες επιπτώσεις από τις αντίστοιχες µεγάλης κλίµακας, ενώ παράλληλα έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τις τοπικές κοινότητες. Συνεπώς, το αίτηµα της Greenpeace προς τους λιανέµπορους είναι να υποστηρίξουν την τοπική αλιεία µικρής κλίµακας που χρησιµοποιεί αλιευτικές µεθόδους µε µικρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και να πιέσουν για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε την κατάσταση των ιχθυαποθεµάτων αλλά και για τη βελτίωση της βιωσιµότητας των αλιευτικών δραστηριοτήτων, στα πλαίσια του άξονα «Βελτίωση των υπολοίπων» της πολιτικής προµήθειας βιώσιµων αλιευµάτων. Πώς επιλέγονται τα είδη που περιλαµβάνονται στις κόκκινες λίστες της Greenpeace; Για την επιλογή των ειδών που περιλαµβάνονται στις κόκκινες λίστες της Greenpeace έχουν αξιολογηθεί οι κυριότεροι ιχθυοπληθυσµοί και υδατοκαλλιέργειες από τα οποία προέρχονται τα είδη µε τη µεγαλύτερη εµπορική σηµασία σε κάθε χώρα. Στην περίπτωση που η αξιολόγηση κατατάσσει στο κόκκινο το µεγαλύτερο µέρος των ιχθυοπληθυσµών ή των υδατοκαλλιεργειών ενός είδους, τότε αυτό εντάσσεται στην κόκκινη λίστα. Οι λίστες κάθε εθνικού γραφείου της Greenpeace διαφέρουν, καθώς επικεντρώνονται στα είδη µε τη µεγαλύτερη εµπορική σηµασία στην εκάστοτε χώρα. Η απουσία κάποιου είδους από τις κόκκινες λίστες της Greenpeace δε συνεπάγεται αυτόµατά τη βιωσιµότητά του. Αφενός, οι κόκκινες λίστες επικεντρώνουν στα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο διεθνώς, αφετέρου, η απουσία ενός είδους µπορεί να σηµαίνει ότι αυτό δεν πωλείται σε µία συγκεκριµένη χώρα. Γιατί οι λίστες δεν περιλαµβάνουν πράσινη κατηγορία; Οι λίστες δεν περιλαµβάνουν πράσινη κατηγορία για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, ο εντοπισµός των αλιευµάτων ή των υδατοκαλλιεργειών που είναι πραγµατικά βιώσιµα είναι µία περίπλοκη διαδικασία, κατά την οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη οι άµεσες επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και οι επιπτώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον (ιδιαίτερα σε ό,τι έχει σχέση µε τις κλιµατικές αλλαγές και τη ρύπανση), καθώς και στις τοπικές κοινότητες. Γι αυτό το λόγο οι αξιολογήσεις της Greenpeace επικεντρώνονται στις αλιευτικές δραστηριότητες και τις υδατοκαλλιέργειες που είναι σαφέστατα οι πιο καταστροφικές και για τις οποίες υπάρχει άµεση ανάγκη να ληφθούν µέτρα µε αυτό τον τρόπο η κόκκινη λίστα της Greenpeace διαχωρίζει τους πληθυσµούς που βρίσκονται στη χειρότερη κατάσταση από τους υπόλοιπους. 2

3 εύτερον, κατά την επιλογή βιώσιµων αλιευµάτων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη µία σειρά από παράγοντες, όπως η µεταφορά, η µεταποίηση και η συσκευασία. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητο να γίνονται οι απαραίτητες συγκρίσεις µεταξύ διαφορετικών επιλογών που παρουσιάζουν θετικά στοιχεία, έτσι ώστε να µειωθούν οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την κατανάλωση ψαριών και θαλασσινών. Η Greenpeace έχει κριτήρια για τη βιώσιµη αλιεία τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους λιανέµπορους ως οδηγός για να εντοπιστούν οι καλύτερες επιλογές, τα οποία βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Κριτήριο 1: Αλιεία σε θαλάσσια οικοσυστήµατα βαθέων υδάτων Τα µεγάλα βάθη των ωκεανών οι περιοχές πέρα από την άκρη των ηπειρωτικών κρηπίδων και σε µεγαλύτερο βάθος είναι από τις τελευταίες µεγάλες παρθένες περιοχές του πλανήτη. Συνήθως φιλοξενούν θαλάσσια ζωή που είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε εξωτερικές παρεµβάσεις. Πολλά από τα είδη βαθέων υδάτων είναι ευαίσθητα και αναπτύσσονται αργά, όπως τα κοράλλια ψυχρών υδάτων που µπορούν να ζήσουν χιλιάδες χρόνια. Τα ψάρια των βαθέων υδάτων, τα περισσότερα από τα οποία είναι ήδη εξαιρετικά ευάλωτα στην υπεραλίευση (βλ. κριτήριο 4), συγκεντρώνονται σε αποµονωµένες περιοχές ιδιαίτερης τοπογραφίας, όπως τα υποθαλάσσια όρη, µε αποτέλεσµα να είναι πολύ εύκολο να υποστούν υπερεκµετάλλευση. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας σε συνδυασµό µε νέες έρευνες αποκαλύπτουν διαρκώς νέα στοιχεία σχετικά µε τα αποµακρυσµένα οικοσυστήµατα των ωκεανών, όπως υποθαλάσσιες χαράδρες, υποθαλάσσια όρη, υδροθερµικοί πόροι και ψυχρές πηγές. Η ταχεία επέκταση της αλιείας στα µεγάλα βάθη, καθώς και η αναζήτηση άλλων πόρων (όπως οι έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, καθώς και η υποθαλάσσια εξόρυξη µεταλλευµάτων στο άµεσο µέλλον) απειλούν µε εκτεταµένη και µη αναστρέψιµη βλάβη αυτά τα ευάλωτα οικοσυστήµατα, πριν ακόµα οι επιστήµονες προλάβουν να τα καταγράψουν και να τα 1, 2, 3, 4 µελετήσουν. Η αλιεία σε θαλάσσια οικοσυστήµατα βαθέων υδάτων υπερεκµεταλλεύεται τα τελευταία καταφύγια των εµπορικών ειδών. Η Greenpeace υποστηρίζει ότι αυτά τα είδη και τα περίπλοκα οικοσυστήµατα που τα φιλοξενούν δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται ως η εναλλακτική λύση για τη µείωση των θαλάσσιων πόρων σε ρηχότερα νερά, αλλά πρέπει να τεθούν υπό καθεστώς άµεσης προστασίας. 1. Η αλιευτική δραστηριότητα γίνεται σε ευάλωτα θαλάσσια οικοσυστήµατα βαθέων υδάτων* (όπως υδροθερµικοί πόροι, ψυχρές πηγές, περιοχές όπου ζουν κοράλλια ψυχρών υδάτων, υποθαλάσσια όρη ή χαράδρες); Όχι. Πήγαινε στο κριτήριο 2. *Βασικό σηµείο: η αλιευτική δραστηριότητα στοχεύει είδη βενθικά και βαθέων υδάτων, και η αλιευτική µέθοδος που χρησιµοποιείται είναι οι τράτες βυθού. Κριτήριο 2: Χρήση καταστροφικών αλιευτικών µεθόδων 3

4 Οι λιγότερο βιώσιµες µέθοδοι αλιείας είναι αυτές που είναι µη επιλεκτικές, µε αποτέλεσµα να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις τόσο στα ίδια τα θαλάσσια είδη όσο και στα οικοσυστήµατα που τα φιλοξενούν. Οι πιο καταστροφικές πρακτικές αλιεία µε εκρηκτικά ή δηλητήριο είναι απαγορευµένες σε πολλές χώρες. Παρόλ αυτά εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται παράνοµα, συχνά σε περιοχές µε κοράλλια, ιδιαίτερα στη Νοτιοανατολική Ασία, τον Ειρηνικό και την Ανατολική Αφρική. 5 Οι άλλες κύριες καταστροφικές πρακτικές τράτες βυθού και δράγες χρησιµοποιούνται διεθνώς. Οι τράτες βυθού (ανάµεσά τους δοκότρατες και τράτες βυθού µε «πόρτες» για την αλιεία βαθύβιων στρογγυλόψαρων, όπως ο γάδος) και οι δράγες (ανάµεσά τους απορροφητικές και υδραυλικές δράγες) είναι επιζήµιες για τα βενθικά οικοσυστήµατα για µια σειρά από λόγους. Οι παρακάτω γενικές επιπτώσεις έχουν καταγραφεί σε πολλές µελέτες (βλ. κάποιες από αυτές στη βιβλιογραφία 6 ): Άµεση απόσπαση, καταστροφή, µετακίνηση ή θάνατος των θαλάσσιων ειδών και φυτών που ζουν µέσα ή πάνω στο βυθό της θάλασσας, και βραχυπρόθεσµη προσέλκυση πτωµατοφάγων ειδών στα ίχνη σύρσης των αλιευτικών εργαλείων ιατάραξη των ανώτερων στρωµάτων του θαλάσσιου πυθµένα, η οποία προκαλεί βραχυπρόθεσµη επαναιώρηση του ιζήµατος και των ρύπων στην κολώνα του νερού, επανορυκτοποίηση των θρεπτικών και µολυσµατικών παραγόντων, και ανακατανοµή των σωµατιδίων του ιζήµατος Αλλοίωση της δοµής και της πολυπλοκότητας του φυσικού περιβάλλοντος π.χ. ισοπέδωση του πυθµένα, απόσπαση βράχων, και απόσπαση οργανισµών που επηρεάζουν την τρι-επίπεδη δοµή του βυθού. Αλλαγές στη δοµή της κοινότητας, και µειώσεις στη γενική βενθική βιοποικιλότητα, βιοµάζα και παραγωγή, µε παράπλευρες επιπτώσεις στην πελαγική παραγωγή, βιοχηµικές διαδικασίες και την ευρύτερη λειτουργία του θαλάσσιου οικοσυστήµατος. Η αλιεία µε τράτες βυθού δεν έχει επιπτώσεις ίδιας έκτασης σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά εξαρτάται από συγκεκριµένους παράγοντες (π.χ. το είδος του αλιευτικού εξοπλισµού, τη σύνθεση του φυσικού περιβάλλοντος, τα χαρακτηριστικά των ειδών που το αποτελούν, το καθεστώς φυσικής διατάραξης). Παρόλ αυτά, η συχνή αλιεία µε τράτες βυθού αφήνει λίγες δυνατότητες αποκατάστασης, ακόµα και στις περιοχές µε τα λιγότερο ευαίσθητα βενθικά περιβάλλοντα, ενώ παράλληλα υπάρχουν µεγάλες ποσότητες παρεµπιπτόντων αλιευµάτων. Ψάρια που είναι πολύ µικρά ή µη εµπορικά ξαναρίχνονται στη θάλασσα νεκρά ή ετοιµοθάνατα. Οι τράτες βυθού µε «πόρτες» συνήθως απορρίπτουν πάνω από το 30% της ψαριάς τους (σε βάρος), ενώ για τις δοκότρατες και τις γαριδότρατες το ποσοστό αυτό συχνά είναι ψηλότερο (βλ. Κριτήριο 5). 7, 8 Επιπλέον, σύµφωνα µε µία πρόσφατη έρευνα η αλιεία µε τράτες βυθού φαίνεται ότι έχει επιπτώσεις σε οικοσυστήµατα που βρίσκονται ακόµα και σε βάθη όπου δε φτάνουν οι τράτες βυθού. Αυτό συµβαίνει επειδή οι τράτες βυθού αποσπούν τα νεαρά άτοµα από την ανώτερη ηπειρωτική κρηπίδα, πριν µετακινηθούν χαµηλότερα και αποικίσουν τις κατώτερες κρηπίδες ως ενήλικα άτοµα. 9 εδοµένου ότι, αφενός οι οργανισµοί διαχείρισης έχουν θέσει ελάχιστους περιορισµούς στις περιοχές όπου επιτρέπεται η αλιεία µε τράτες βυθού (υπάρχει δηλαδή κενό στο χωρικό σχεδιασµό), και αφετέρου υπάρχει µία σοβαρή έλλειψη θαλάσσιων καταφυγίων διεθνώς, τα οποία θα έδιναν τη δυνατότητα σε έντονα υπεραλιευµένες περιοχές να αποκατασταθούν, αλλά και στους επιστήµονες να µελετήσουν και να συγκρίσουν τις µη αλιευµένες µε τις αλιευµένες περιοχές, η Greenpeace δεν υποστηρίζει την αλιεία µε τράτες βυθού. 2. Η αλιευτική δραστηριότητα χρησιµοποιεί κάποια από τις ακόλουθες µεθόδους: εκρηκτικά ή δηλητήρια, τράτες βυθού µε «πόρτες», δοκότρατες ή δράγες; 4

5 Όχι. Πήγαινε στο κριτήριο 3. Κριτήριο 3: Υπεραλίευση Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τροφίµων (FAO), µέχρι το 2007 από το 80% των ιχθυοπληθυσµών που είχαν εκτιµηθεί, το 52% βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους εκµετάλλευσης, το 19% σε κατάσταση υπερεκµετάλλευσης, το 8% έχει συρρικνωθεί, ενώ µόλις το 1% βρίσκεται σε κατάσταση ανάκαµψης (µετάφραση???). 10 Παρά την αντίληψη ότι τα ψάρια της θάλασσας έχουν υψηλή ανθεκτικότητα σε µεγάλες µειώσεις των πληθυσµών τους, σε πολλά είδη δεν υπάρχουν ενδείξεις γρήγορης αποκατάστασης µετά 11, 12, 13 από παρατεταµένη µείωση. Οι επιστήµονες εκτιµούν την κατάσταση ενός ιχθυοπληθυσµού εφαρµόζοντας διαφορετικά µαθηµατικά µοντέλα για τη δυναµική του πληθυσµού, µε τα οποία υπολογίζεται το συνολικό ποσοστό αλιείας (F: θνησιµότητα των ιχθύων) και το µέγεθος των ενήλικων ατόµων (SSB: βιοµάζα γεννητόρων) Οι περισσότερες µέθοδοι διαχείρισης θέτουν δύο βασικά «οριακά σηµεία αναφοράς» τα οποία υποδεικνύουν αν ο πληθυσµός βρίσκεται σε «ανεπιθύµητη» κατάσταση. Το πρώτο σηµείο είναι η βιοµάζα γεννητόρων, κάτω από την οποία δεν θα έπρεπε να πέσει ο πληθυσµός (B lim ). Το δεύτερο είναι το µέγιστο ποσοστό αλίευσης που διατηρεί τον πληθυσµό πάνω από το B lim αυτό συνήθως εκφράζεται ως η αναλογία του συνόλου του πληθυσµού που αλιεύεται σε ένα χρόνο (F lim ). Κάποιες µέθοδοι διαχείρισης επίσης ορίζουν τα «σηµεία αναφοράς του κατώτατου ορίου», ή «προληπτικά όρια» (F pa και B pa ) τα οποία τίθενται ως «σηµεία ενεργοποίησης» για να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει µικρός κίνδυνος για την τυχαία παραβίαση των οριακών σηµείων αναφοράς. υστυχώς, οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των οριακών και των προληπτικών σηµείων αναφοράς ποικίλουν, όχι απλά από το ένα σύστηµα διαχείρισης στο άλλο, αλλά ακόµα και εντός του ίδιου συστήµατος, ανάλογα µε τα στοιχεία που είναι διαθέσιµα για κάθε πληθυσµό. Όπως αναφέρεται σε σχετική επισκόπηση των µεθόδων διαχείρισης: «Τα οριακά σηµεία αναφοράς δεν ορίζονται µε όµοιο τρόπο αναφορικά µε τον εγγενή τους βαθµό επαγρύπνησης». 14 Τα οριακά σηµεία αναφοράς που χρησιµοποιούνται συχνότερα, εκτός των άλλων και από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τροφίµων, βασίζεται στην έννοια της µέγιστης βιώσιµης απόδοσης (MSY) η µέγιστη µέση ποσότητα αλιευµάτων που µπορεί να αλιεύεται συνεχόµενα από ένα ιχθυαπόθεµα κάτω από τις παρούσες περιβαλλοντικές συνθήκες. Το F MSY είναι το ποσοστό αλιείας από το οποίο θα προκύψει η µέγιστη βιώσιµη απόδοση, και το B MSY είναι το µέγεθος του ιχθυαποθέµατος που µπορεί να υποστηρίξει τη µέγιστη βιώσιµη απόδοση. Όπως ορίζεται από το τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τροφίµων, τα αποθέµατα που βρίσκονται στο επίπεδο B MSY θεωρούνται «πλήρως αλιευµένα», ενώ τα αποθέµατα που βρίσκονται κάτω από το επίπεδο B MSY θεωρούνται «υπεραλιευµένα». Συχνά για τη διαχείριση της αλιείας η µέγιστη βιώσιµη απόδοση τίθεται ως ο στόχος για τη θέσπιση των επιπέδων εκµετάλλευσης. Επίσης τίθενται προληπτικοί στόχοι για να εξασφαλιστεί ότι δε θα υπάρξει υπέρβαση της µέγιστης βιώσιµης απόδοσης. Παρόλ αυτά, ακόµα και η διαχείριση της αλιείας που βασίζεται στην έννοια της µέγιστης βιώσιµης απόδοσης έχει σοβαρούς περιορισµούς. Τα κύρια προβλήµατα που προκύπτουν είναι ότι, αφενός, τα επίπεδα του ιχθυαποθέµατος και το ποσοστό αλιείας βάσει των οποίων υπολογίζεται η µέγιστη βιώσιµη απόδοση είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστούν µε ακρίβεια, ιδιαίτερα αν λάβουµε υπόψη τις περιβαλλοντικές αλλαγές που προκαλούν οι 5

6 κλιµατικές αλλαγές και η οξίνιση των ωκεανών. Αφετέρου, οι επιστήµονες υποστηρίζουν ότι ακόµα και στα επίπεδα της µέγιστης βιώσιµης απόδοσης, η αστάθεια του ιχθυαποθέµατος και ο κίνδυνος αποτυχίας στρατολόγησης είναι ήδη υψηλά. Τέλος, δε λαµβάνεται υπόψη η σχέση θηρευτή θηράµατος των ειδών εντός του οικοσυστήµατος η διαχείριση εστιάζει σε κάθε είδος ξεχωριστά. Υπάρχει όλο και µεγαλύτερη επιστηµονική συµφωνία ότι το F MSY θα έπρεπε να αποτελεί το ανώτατο όριο εκµετάλλευσης (και να 15, 16, 17, 18 αποφεύγεται), και ότι οι στόχοι θα έπρεπε να τεθούν κάτω από αυτό. Για ιχθυαποθέµατα για τα οποία η µέγιστη βιώσιµη απόδοση δεν είναι γνωστή, ή όπου το απόθεµα έχει αλιευθεί τόσο κατά τη διάρκεια των χρόνων ώστε να πέσει σε χαµηλά επίπεδα, πολύ κάτω από το B MSY, τα όρια διαχείρισης (B lim και F lim ) τίθενται µε βάση άλλες παραµέτρους. Για τα ιχθυαποθέµατα που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) για παράδειγµα, το B lim ορίζεται ως το ποσοστό βιοµάζας γεννητόρων κάτω από το οποίο το ιχθυαποθέµα πιθανώς να αντιµετωπίσει προβλήµατα διατήρησης του πληθυσµού του, και το F lim είναι το ποσοστό αλιείας, πάνω από το οποίο το ιχθυαπόθεµα πιθανώς να µειωθεί. Και σε αυτή την περίπτωση, η επιλογή των σηµείων αναφοράς ποικίλει, ανάλογα µε τα διαθέσιµα στοιχεία. Συχνά, ως B lim ορίζεται το χαµηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί για ένα ιχθυαπόθεµα. Πολλές φορές πρόκειται για επίπεδα που σε προηγούµενες περιπτώσεις είχαν σαν αποτέλεσµα την κατάρρευση των πληθυσµών. Η διαχείριση τότε ορίζει «σηµεία αναφοράς του κατώτατου ορίου», ή «προληπτικά όρια» (F pa και B pa ) ως «σηµεία ενεργοποίησης» για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει µικρός κίνδυνος για την τυχαία παραβίαση των οριακών σηµείων αναφοράς. Παλαιότερα, για τα ιχθυαποθέµατα της Ε.Ε. χρησιµοποιούνταν αυτά τα «προληπτικά όρια» ως στόχοι, αλλά η Ε.Ε. αποσκοπεί στην αύξηση των ιχθυαποθεµάτων σε επίπεδα για τα οποία να µπορούν να χρησιµοποιηθούν όρια βασισµένα στη µέγιστη βιώσιµη απόδοση. Το 2002 στην Παγκόσµια ιάσκεψη για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, οι κυβερνήσεις συµφώνησαν στην εφαρµογή του «Κώδικα εοντολογίας για µια υπεύθυνη αλιευτική δραστηριότητα» του Παγκόσµιου Οργανισµού Τροφίµων, µε στόχο την αποκατάσταση των ιχθυαποθεµάτων διεθνώς µέχρι το Ένα βασικό σηµείο του κώδικα είναι όχι µόνο η θέσπιση αρνητικών οριακών σηµείων αναφοράς τα επίπεδα στα οποία υπάρχει πραγµατικός κίνδυνος κατάρρευσης των ιχθυαποθεµάτων αλλά και η θέσπιση θετικών σηµείων αναφοράς στόχου. Ιδεατά, µία πραγµατικά βιώσιµη διαχειριστική πρακτική θα έθετε τα επίπεδα αλιείας πολύ κάτω από τα τρέχοντα ποσοστά αλιείας, ώστε να επιτρέψει την αποκατάσταση σε πολύ µεγαλύτερα επίπεδα ιχθυαποθεµάτων, µε στόχο να εξασφαλίσει πλούσια ιχθυαποθέµατα, λαµβάνοντας υπόψη τόσο την ανθρώπινη χρήση όσο και το οικοσύστηµα ως σύνολο. 20 Για παράδειγµα, η αλίευση ειδών που καθυστερούν να ωριµάσουν και έχουν λίγους απογόνους απαιτεί ένα πολύ µικρότερο ποσοστό αλιείας για να είναι βιώσιµη, όπως και η αλιεία ειδών που αποτελούν βασική τροφή για άλλα θαλάσσια είδη (forage fish) (όπως η ρέγκα, η φρίσσα του Ατλαντικού, το καλαµάρι και το κριλ), τα οποία είναι πολυπληθή αλλά οι πληθυσµοί τους κυµαίνονται ευρέως κάτω από διαφορετικές περιβαλλοντικές επιρροές, ενώ είναι βασικό θήραµα για πολλά µεγαλύτερα θαλάσσια είδη, και εποµένως απαιτούν ευρύτερη προληπτική διαχείριση. Στην πραγµατικότητα, λίγες πρακτικές διαχείρισης της αλιείας έχουν θέσει αυτούς τους θετικούς στόχους και πολλές εξακολουθούν να θέτουν στόχους όσο το δυνατόν πιο κοντά στα «οριακά σηµεία αναφοράς», συνεχίζοντας να επιτρέπουν την αλιεία ακόµα και όταν τα προληπτικά όρια ξεπερνιούνται (εάν βεβαίως αυτά έχουν τεθεί), χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις στο οικοσύστηµα ως σύνολο. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί µία απλή µέθοδος µε την οποία να µπορούν µε συνέπεια να προσδιοριστούν οι λιγότερο βιώσιµες πρακτικές σε όλο το εύρος των διαφορετικών πρακτικών διαχείρισης. Η καλύτερη επιλογή είναι να καταχωρηθεί ως κόκκινο κάθε ιχθυαπόθεµα που: 1. υπόκειται σε καθεστώς διαχείρισης που εστιάζει σε κάθε είδος ξεχωριστά, 2. βρίσκεται σε επίπεδα κάτω από τα προληπτικά όρια που έχει θέσει το σύστηµα διαχείρισης, ή 3, βρίσκεται σε επίπεδα πάνω από τα προληπτικά όρια, αλλά το σύστηµα διαχείρισης επιτρέπει την αλιεία του σε τέτοιο βαθµό που να προκαλείται µείωση 6

7 των αποθεµάτων. (Φράσεις κλειδιά που χρησιµοποιούνται σε σχετικές εκθέσεις αναφέρονται παρακάτω). 3α. Τα σηµερινά επίπεδα του ενήλικου ιχθυαποθέµατος θεωρούνται τόσο χαµηλά* ώστε να υπάρχει κίνδυνος για τη διατήρηση του πληθυσµού; Όχι. Πήγαινε στο κριτήριο 3β. *Φράσεις κλειδιά που χρησιµοποιούνται σε σχετικές εκθέσεις: Η βιοµάζα των γεννητόρων βρίσκεται κάτω από, ή κινδυνεύει να βρίσκεται κάτω από, την πλήρη ικανότητα αναπαραγωγής (<B pa ) Ο πληθυσµός βρίσκεται κάτω από, ή κινδυνεύει να βρίσκεται κάτω από, το B MSY Ο πληθυσµός βρίσκεται κάτω από τα προληπτικά σηµεία αναφοράς του κατώτατου ορίου ή τα σηµεία ενεργοποίησης που έχουν οριστεί γι αυτόν Ο πληθυσµός είναι υπεραλιευµένος, συρρικνωµένος ή σε µακροχρόνια µείωση Όπου η κατάσταση του πληθυσµού περιγράφεται ως «άγνωστη» ή δεν έχουν οριστεί προληπτικά σηµεία αναφοράς, θεωρείστε ότι ο πληθυσµός κινδυνεύει εάν η στρατολόγηση εξασθενεί (δεν ενώνονται νεαρά άτοµα µε το κοπάδι) Ή/ΚΑΙ η κατανοµή της ηλικίας, του µεγέθους και του φύλου αλλοιώνεται αναφορικά µε τη φυσική κατάσταση (π.χ. υπάρχουν λίγα ενήλικα άτοµα πάνω από ένα συγκεκριµένο µέγεθος ή ηλικία, τα ώριµα ψάρια είναι µικρότερα από το φυσιολογικό, υπάρχουν πολύ περισσότερα αρσενικά από θηλυκά) ΚΑΙ ο πληθυσµός µειώνεται τα τελευταία πέντε χρόνια 3β. Υπάρχει κίνδυνος το πιο πρόσφατα καταγεγραµµένο ποσοστό αλιείας να προκαλέσει, ή προκαλεί ήδη, µείωση του αποθέµατος βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα* ΚΑΙ η διαχείριση έχει αποτύχει να το αντιµετωπίσει σύµφωνα µε τις επιστηµονικές συστάσεις στις τελευταίες ποσοστώσεις; Όχι. Πήγαινε στο κριτήριο 4 *Φράσεις κλειδιά που χρησιµοποιούνται σε σχετικές εκθέσεις: Η θνησιµότητα των ιχθύων / τα ποσοστά αλιείας είναι πάνω από το F pa και το F lim Η θνησιµότητα των ιχθύων / τα ποσοστά αλιείας είναι πάνω από το F MSY Η θνησιµότητα των ιχθύων / τα ποσοστά αλιείας είναι πάνω από τα οριακά σηµεία αναφοράς που έχουν οριστεί για τον πληθυσµό Ο πληθυσµός αλιεύεται µε µη βιώσιµο τρόπο, ή υπεραλιεύεται Η αλιευτική πίεση πρέπει να ελαττωθεί Το διαχειριστικό σχέδιο δεν είναι σε συµφωνία µε την αρχή της προφύλαξης Κριτήριο 4: Στόχευση ιδιαίτερα ευάλωτων ειδών Ο κύκλος ζωής πολλών ειδών τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα στην υπεραλίευση (µεγάλη διάρκεια ζωής, αργή ωρίµανση, χαµηλός ρυθµός ανάπτυξης, χαµηλή ικανότητα αναπαραγωγής, χαµηλός ρυθµός µεταβολισµού, και φυσικό περιβάλλον που είναι επίσης ευάλωτο στην αλιεία), µε χαµηλή ανθεκτικότητα στην υπερεκµετάλλευση. Χαρακτηριστικά τέτοια είδη είναι πολλά βυθόβια είδη, είδη που συγκεντρώνονται σε υποθαλάσσια όρη, είδη που φιλοξενούνται σε κοραλλινογενείς υφάλους, και πολλά είδη που ανήκουν στους 21, 22, 23 χονδριχθύες καρχαρίες, σαλάχια, ράγιες και χίµαιρες. 7

8 Τα περισσότερα εµπορικά είδη που περιλαµβάνονται στη βάση δεδοµένων FishBase 24 στην κατηγορία «πολύ χαµηλή προσαρµοστικότητα» ή/και «ιδιαίτερα ευάλωτα στην αλιεία» (ή σε υψηλότερη κατηγορία) ήδη µειώνονται σε πολλές περιοχές, και ένας ολοένα αυξανόµενος αριθµός εµφανίζεται κάθε χρόνο στην κόκκινη λίστα της ιεθνούς Ένωσης για τη ιατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων (IUCN). Η Greenpeace θεωρεί ότι αυτός είναι ένας βασικός δείκτης ότι τα ιδιαίτερα ευάλωτα είδη δε θα έπρεπε να αλιεύονται σε εµπορική κλίµατα, εάν δε µπορεί να αποδειχθεί ότι ένα ισχυρό σύστηµα οικοσυστηµικής διαχείρισης τα προστατεύει από την υπεραλίευση. 4. Η αλιευτική δραστηριότητα στοχεύει είδη που κατηγοριοποιούνται στο ως έχοντα «πολύ χαµηλή προσαρµοστικότητα» ή/και ως «ιδιαίτερα ευάλωτα» (ή σε υψηλότερη κατηγορία) ΚΑΙ υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση του πληθυσµού και του ποσοστού αλιείας (κριτήριο 3); Όχι. Πήγαινε στο κριτήριο 5. Κριτήριο 5: Χρήση µη επιλεκτικών αλιευτικών µεθόδων Οι µη επιλεκτικές αλιευτικές πρακτικές που αλιεύουν και θανατώνουν µεγάλους αριθµούς νεαρών ατόµων, είδη χαµηλής αξίας ή µη εµπορικά, κεφαλόποδα και µαλακόστρακα, θαλασσοπούλια, θαλάσσιες χελώνες, ή/και θαλάσσια κήτη έχουν υψηλό δείκτη µη βιωσιµότητας. Οι µεγάλες ποσότητες παρεµπιπτόντων αλιευµάτων µπορεί να έχουν σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις τόσο σε εµπορικά όσο και σε µη εµπορικά είδη, λόγω, για παράδειγµα, της θανάτωσης απειλούµενων ειδών, της απόσπασης από το οικοσύστηµα βασικών ειδών που αποτελούν την τροφή άλλων ειδών, ή της δραµατικής µείωσης των νεαρών ατόµων πριν ωριµάσουν και αναπαραχθούν. Επιπλέον, µεγάλο ποσοστό των παρεµπιπτόντων αλιευµάτων δεν καταγράφεται, µε αποτέλεσµα τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση της αλιείας να µην είναι ακριβή. 25 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι το 63% (σε αριθµό) των 186 εκατοµµυρίων ψαριών και κεφαλόποδων (σε σύνολο τόνων) που αλιεύονται εµπορικά στη Βρετανία δηλαδή 117 εκατοµµύρια ψάρια βάρους τόνων ξαναρίχνονται στη Μάγχη ή άλλες θαλάσσιες περιοχές της Βρετανίας επειδή θεωρούνται πολύ µικρά ή επειδή δεν είναι το σωστό είδος 26 (οι δοκότρατες και οι τράτες βυθού µε «πόρτες» ευθύνονταν για περισσότερο από το 90% αυτών των απορρίψεων). Σε βάρος αυτό αποτελεί το 34% των αλιευόµενων ειδών, αριθµός που προσεγγίζει την εκτίµηση του Παγκόσµιου Οργανισµού Τροφίµων για το Ηνωµένο Βασίλειο, δηλαδή 37,9%. 27 Η αλίευση µεγάλων ποσοτήτων παρεµπιπτόντων αλιευµάτων δεν είναι βιώσιµη, είτε αυτά ξαναρίχνονται πίσω στη θάλασσα ή χρησιµοποιούνται ως trash fish (υποπροϊόντα) σε λιπάσµατα, ζωοτροφές ή ιχθυάλευρα. Οι διαχειριστικές πρακτικές πρέπει να θέσουν ως στόχο τη µείωση των απορρίψεων στο µηδέν και να διασφαλίσουν ότι όλα τα είδη που αλιεύονται είναι εµπορεύσιµα και αποτελούν αντικείµενο σωστής διαχείρισης από οικοσυστηµική άποψη. 5α. Η αλιευτική δραστηριότητα χρησιµοποιεί µη επιλεκτικές µεθόδους αλιείας που έχουν ως αποτέλεσµα την απόρριψη του 20% ή περισσότερο του βάρους των ψαριών και κεφαλόποδων που αλιεύθηκαν (εµπορικών και µη); Όχι. Πήγαινε στο κριτήριο 5β. 8

9 5β. Η αλιευτική δραστηριότητα χρησιµοποιεί µη επιλεκτικές µεθόδους αλιείας που έχουν ως αποτέλεσµα το 20% ή περισσότερο του βάρους των αλιευµένων ειδών να αποτελείται από νεαρά άτοµα ή µη εµπορεύσιµα είδη; Όχι. Πήγαινε στο κριτήριο 6. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρόλο που ιδανικά θα υπολογίζαµε όλες τις απορρίψεις, συµπεριλαµβανοµένων των οστρακόδερµων, ως προς τον αριθµό και όχι ως προς το βάρος (δεδοµένου ότι οι απορρίψεις περιλαµβάνουν δυσανάλογες ποσότητες µικρών ψαριών που δεν έχουν φτάσει σε ηλικία αναπαραγωγής), είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν αυτά τα στοιχεία, επειδή ο αριθµός των απορρίψεων, στις περιπτώσεις που καταγράφεται, τείνει να εστιάζει στους αλιευθέντες ιχθύες κατά βάρος. Η Greenpeace αναγνωρίζει ότι οι οργανισµοί διαχείρισης της αλιείας διεθνώς βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια θέσπισης απαγορεύσεων στις απορρίψεις ή/και µειώσεων των παρεµπιπτόντων αλιευµάτων. Ο ορισµός ενός ευρύ και αυτόνοµου αριθµού που να αντανακλά τις χειρότερες πρακτικές είναι δύσκολος, δεδοµένου ότι οι επιπτώσεις των παρεµπιπτόντων αλιευµάτων στο θαλάσσιο οικοσύστηµα διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα µε την κατάσταση των πληθυσµών και την ευπάθεια των οικοσυστηµάτων, κάτι που δεν αποδίδεται πάντα µε ποσοστιαίους αριθµούς παρεµπιπτόντων αλιευµάτων. Για παράδειγµα, µία αλιευτική δραστηριότητα µεγάλης κλίµακας που αλιεύει 1 εκατοµµύριο τόνους ψαριών µε 1% παρεµπίπτοντα αλιεύµατα µπορεί να έχει µεγαλύτερες επιπτώσεις από µία αλιευτική δραστηριότητα µικρής κλίµακας που αλιεύει µόνο 1000 τόνους µε 10% παρεµπίπτοντα αλιεύµατα. Ο αυτόνοµος αριθµός του 20% παρεµπιπτόντων αλιευµάτων (για απορρίψεις / εκφορτώσεις) ως προς το βάρος επιλέχθηκε λαµβάνοντας υπόψη ότι η οικοσυστηµική διαχείριση της αλιείας θα θέσει προσωρινά επίπεδα στόχου, συγκεκριµένα για κάθε αλιευτική δραστηριότητα, κάτω από αυτό το ποσοστό, ανάλογα µε το είδος στόχο και τα είδη που αποτελούν τα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα, καθώς και τις σχετικές επιπτώσεις στο οικοσύστηµα. Κριτήριο 6: Αλίευση απειλούµενων ή προστατευόµενων ειδών Τα µη εµπορικά θαλάσσια είδη που κατατάσσονται ως απειλούµενα, σε κίνδυνο, ή σε κρίσιµο κίνδυνο, ή για τα οποία έχει τεθεί µορατόριουµ από εθνικούς ή διεθνείς οργανισµούς προστασίας, πρέπει να προστατευθούν πλήρως από τις επιπτώσεις της αλιείας. Η αλιεία που εξακολουθεί να έχει δυσµενείς επιπτώσεις σε αυτά τα είδη, είτε προκαλώντας περαιτέρω µείωσή τους είτε εκτοπίζοντάς τα από τις περιοχές τους, θεωρείται από τη Greenpeace ως η αλιεία που δεν έχει κανένα χαρακτηριστικό βιωσιµότητας. (Τα εµπορικά είδη που περιλαµβάνονται σε αυτές τις κατατάξεις αναφέρονται συγκεκριµένα ανά πληθυσµό στο κριτήριο 3)??? 6α. Η αλιεία συνδέεται µε δυσµενείς επιπτώσεις σε πληθυσµούς ειδών πέρα από τα είδη στόχους, τα οποία κατατάσσονται σε αξιόπιστες εθνικές ή διεθνείς λίστες* προστασίας ως απειλούµενα, σε κίνδυνο, σε κρίσιµο κίνδυνο ή προστατευόµενα Ή κατατάσσονται ως είδη για τα οποία έχει τεθεί µορατόριουµ; Όχι. Πήγαινε στο κριτήριο 6β 9

10 *Λίστες προστασίας: Για παράδειγµα η Κόκκινη Λίστα της ιεθνούς Ένωσης για τη ιατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων (IUCN νέες ή επικαιροποιηµένες αξιολογήσεις από το Οι παλαιότερες αξιολογήσεις πρέπει να αντιπαραβάλλονται µε νέα στοιχεία), τα παραρτήµατα του CITES, η λίστα της OSPAR για τα απειλούµενα ή/και σε µείωση είδη και ενδιατήµατα, η κόκκινη λίστα των κινεζικών ειδών, ο νόµος για τα απειλούµενα είδη των Ηνωµένων Πολιτειών, η επιτροπή του Καναδά για την κατάσταση της απειλούµενης άγριας ζωής, η λίστα της Νέας Ζηλανδίας για το σύστηµα κατάταξης απειλών. 6β. Η αλιεία συνδέεται µε δυσµενείς επιπτώσεις σε πληθυσµούς ειδών πέρα από τα είδη στόχους για τα οποία υφίστανται πρόσφατες επιστηµονικές αποδείξεις ότι θα έπρεπε να χαρακτηριστούν ως απειλούµενα, σε κίνδυνο, σε κρίσιµο κίνδυνο ή προστατευόµενα; Όχι. Πήγαινε στο κριτήριο 7 Κριτήριο 7: Παράνοµη, λαθραία και άναρχη αλιεία (IUU - Illegal, Unregulated and Unreported Fishing) Η παράνοµη, λαθραία και άναρχη αλιεία, γνωστή επίσης και ως πειρατική αλιεία, είναι ένα ζήτηµα που προκαλεί προβληµατισµό σε διεθνές επίπεδο. Έχει τεράστιες επιπτώσεις σε 28, 29 παράκτιες κοινότητες, την αλιευτική βιοµηχανία και το θαλάσσιο περιβάλλον. Η παράνοµη αλιεία αναφέρεται σε σκάφη που λειτουργούν παραβιάζοντας τους κανόνες αλιείας που τίθενται από µία χώρα (ή χώρες) στα νερά των οποίων διενεργείται η αλιευτική δραστηριότητα, ή, στην περίπτωση της αλιείας στην ανοιχτή θάλασσα, από τους περιφερειακούς οργανισµούς ή συµφωνίες διαχείρισης της αλιείας (RFMO/As). Η λαθραία αναφέρεται στην αλιεία που δε δηλώνει ή δηλώνει παραποιηµένες ποσοστώσεις στις αρµόδιες εθνικές αρχές ή τους περιφερειακούς οργανισµούς ή συµφωνίες διαχείρισης της αλιείας (RFMO/As). Η άναρχη αναφέρεται στην αλιεία µε σκάφη που δεν είναι νηολογηµένα σε κάποια συγκεκριµένη χώρα, ή σκάφη µε σηµαία χωρών που δεν έχουν συµφωνήσει να λειτουργούν σύµφωνα µε τους κανόνες του περιφερειακού οργανισµού διαχείρισης της αλιείας που διέπουν τη συγκεκριµένη αλιευτική περιοχή ή το συγκεκριµένο είδος. Η ανεξέλεγκτη αλιεία αναφέρεται επίσης στην αλιεία σε περιοχές ή στην αλιεία ειδών για τα οποία δεν υφίστανται µέτρα προστασίας και διαχείρισης. Παρόλο που το στοιχείο αυτό δεν αναφέρεται επαρκώς στον ορισµό του Παγκόσµιου Οργανισµού Τροφίµων για την παράνοµη, λαθραία και άναρχη αλιεία που περιλαµβάνεται στο «ιεθνές Σχέδιο ράσης για την Πρόληψη, Αποτροπή και Εξάλειψη της Παράνοµης, Λαθραίας και Άναρχης Αλιείας», 30 υπάρχει αυξανόµενη αναγνώριση της ανάγκης να αντιµετωπιστεί και αυτό το είδος ανεξέλεγκτης αλιείας. Αυτή η αυξανόµενη αναγνώριση περιλαµβάνει ψηφίσµατα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών, όπως το ψήφισµα 61/105 για τις αλιευτικές δραστηριότητες βυθού στην ανοιχτή θάλασσα. 31 Η Greenpeace δεν υποστηρίζει την πώληση κανενός είδους που αλιεύεται από ιδιοκτήτες ή χειριστές σκαφών που εµπλέκονται σε παράνοµη, λαθραία και άναρχη αλιεία. Στα πλαίσια της εκστρατείας για την παύση της παράνοµης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, η Greenpeace διατηρεί δύο µαύρες λίστες σκαφών που εµπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες. Η Επίσηµη Μαύρη Λίστα συντάσσεται µε βάση επίσηµα και δηµόσια αρχεία καταγραφής σκαφών και εταιριών που εµπλέκονται σε παράνοµη, λαθραία και άναρχη αλιεία, καθώς και µε βάση µαύρες λίστες περιφερειακών οργανισµών διαχείρισης της αλιείας. Η Greenpeace συµβουλεύεται όλες τις επίσηµες µαύρες λίστες σε ετήσια βάση και αντιστοίχως ανανεώνει την Επίσηµη Μαύρη Λίστα. 10

11 Η δεύτερη λίστα, η Μαύρη Λίστα της Greenpeace, περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε σκάφη και εταιρίες που έχουν καταγραφεί ως εµπλεκόµενα σε δραστηριότητες παράνοµης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, αλλά δεν έχουν ακόµα συµπεριληφθεί σε µαύρες λίστες επίσηµων φορέων. Η Greenpeace ενθαρρύνει όλους τους εµπλεκόµενους να καταγγέλλουν τα αλιευτικά σκάφη και τις εταιρίες που αλιεύουν χωρίς άδεια ή παραβαίνουν τα µέτρα διαχείρισης και προστασίας, προσκοµίζοντας τα σχετικά στοιχεία στη Greenpeace και τις αρµόδιες αρχές. 7α. Η αλιεία διεξάγεται σε περιοχές ή στοχεύει είδη για τα οποία δεν υφίστανται µέτρα προστασίας και διαχείρισης θεσπισµένα από περιφερειακούς οργανισµούς ή συµφωνίες διαχείρισης της αλιείας*; Όχι. Πήγαινε στο 7β. *Περιφερειακοί Οργανισµοί ή Συµφωνίες ιαχείρισης της Αλιείας: Μπορεί να περιλαµβάνουν προσωρινά µέτρα που εφαρµόζονται από τους συµµετέχοντες στις διαπραγµατεύσεις για τη δηµιουργία ενός Περιφερειακού Οργανισµού ιαχείρισης της Αλιείας, όπως οι διαπραγµατεύσεις για τη δηµιουργία του Περιφερειακού Οργανισµού ιαχείρισης της Αλιείας του Νότιου Ειρηνικού. Η αποτελεσµατικότητα αυτών των µέτρων µπορεί να ποικίλει. Το τελευταίο µέρος του παρόντος κριτηρίου δεν αξιολογεί µία αλιευτική δραστηριότητα στο σύνολό της, αλλά επιτρέπει στο χρήστη να αξιολογήσει αυτόνοµους ιδιοκτήτες ή χειριστές σκαφών στα πλαίσια µίας συγκεκριµένης αλιευτικής δραστηριότητας. Για την αλιευτική δραστηριότητα στο σύνολό της, εφιστάται η προσοχή στο παρόν κριτήριο όταν είναι γνωστό ότι στην περιοχή διεξάγεται παράνοµη, λαθραία και άναρχη αλιεία. 7β. Ισχύει κάποιο από τα παρακάτω για τον προµηθευτή ψαριών από τη συγκεκριµένη αλιευτική δραστηριότητα; Το σκάφος ή/και οι χειριστές του περιλαµβάνονται σε µαύρες λίστες* Είναι αδύνατη η πλήρης ιχνηλασιµότητα του ψαριού από το σηµείο αλίευσης µέχρι το σηµείο πώλησης Λαµβάνουν χώρα µεταφορτώσεις στη θάλασσα χωρίς την παρουσία 100% ανεξάρτητων παρατηρητών Ή λαµβάνουν χώρα µεταφορτώσεις ενώ απαγορεύονται από το νόµο. Όχι. εν κατατάσσεται στο κόκκινο. *Μαύρες λίστες: Για παράδειγµα λίστες µε σκάφη που εµπλέκονται σε παράνοµη, λαθραία και άναρχη αλιεία που διατηρούνται από Περιφερειακούς Οργανισµούς ή Συµφωνίες ιαχείρισης της Αλιείας, τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τροφίµων και τη Greenpeace: Βιβλιογραφικές αναφορές 1 Baker KD, Devine JA, Haedrich RL (2009). Deep-sea fishes in Canada's Atlantic: Population declines and predicted recovery times. Environmental Biology of Fishes 85(1): 79 88,

12 2 Morato T, Watson R, Pitcher T, Pauly D (2006). Fishing down the deep. Fish and Fisheries 7: De Forges R, Koslow JA, Poore GCB (2000). Diversity and endemism of the benthic seamount fauna in the southwest Pacific. Nature 405: Roberts CM (2002). Deep impact: The rising toll of fishing in the deep sea. Trends in Ecology & Evolution 17: Coral Reef Alliance (2008). Resource library> Issue briefs> Exploitive fishing. Coral Reef Alliance website. The Coral Reef Alliance, San Francisco, CA, USA. Ηµεροµηνία πρόσβασης: Σεπτέµβριος 2009: 6 Περισσότερες σχετικές εκθέσεις και µελέτες αναφέρονται στη βιβλιογραφία των παρακάτω ερευνών: Allen JI, Clarke KR (2007). Effects of demersal trawling on ecosystem functioning in the North Sea. Marine Ecology Progress Series 336: Collie JS, Escanero GA, Valentine PC (2000). Photographic evaluation of the impact of bottom fishing on benthic epifauna. ICES Journal of Marine Science; 57: Accessed Sept 2009 at: Gray JS, Dayton P, Thrush S, Kaiser MJ (2006). On effects of trawling, benthos and sampling design. Marine Pollution Bulletin; 52: Hiddink JG, Jennings S, Kaiser MJ, Queirós AM, Duplisea DE, Piet GJ (2006). Cumulative impacts of seabed trawl disturbance on benthic biomass, production and species richness in different habitats. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences; 63: Accessed Sept 2009 at: Hinz H, Hiddink JG, Forde J, Kaiser MJ (2008). Large-scale responses of nematode communities to chronic otter-trawl disturbance. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 65: Kaiser MJ, Ramsay K, Richardson CA, Spence FE, Brand AR (2000). Chronic fishing disturbance has changed shelf sea benthic community structure. Journal of Animal Ecology 69: Kaiser MJ, Collie JS, Hall SJ, Jennings S, Poiner IR (2002). Modification of marine habitats by trawling activities: Prognoses and solutions. Fish and Fisheries 3: Kaiser MJ, Clarke KR, Hinz H, Austen MCV, Somerfield PJ, Karakassis I (2006). Global analysis of response and recovery of benthic biota to fishing. Marine Ecology Progress Series 311: Sheppard C (2006). Trawling the seabed. Marine Pollution Bulletin; 52: Watling L (2005). The global destruction of bottom habitats by mobile fishing gear. In: Norse EA, Crowder LB (Eds) (2005). Marine conservation biology: The science of maintaining the sea s biodiversity. Island Press, Washington DC, USA. 7 Kelleher K (2005). Discards in the world s marine fisheries. An update. FAO technical paper 470. Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Ηµεροµηνία πρόσβασης: Σεπτέµβριος 8 Enever R, Revill A, Grant A (2007). Discarding in the English Channel, Western approaches, Celtic and Irish seas (ICES subarea VII). Fisheries Research 86:

13 9 Bailey DM, Collins MA, Gordon JD, Zuur AF, Priede IG (2008). Long-term changes in deep-water fish populations in the northeast Atlantic: A deeper reaching effect of fisheries? Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 27: FAO (2009). The state of world fisheries and aquaculture 2008 (SOFIA). Biennial report. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome, Italy. Accessed Sept 2009 at: 11 Hutchings JA (2000). Collapse and recovery of marine fishes. Nature 406: Hutchings JA (2004). The cod that got away. Nature 428: Reynolds JD, Dulvy NK, Goodwin NB, Hutchings JA (2005). Biology of extinction risk in marine fishes. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 272: Ηµεροµηνία πρόσβασης: Σεπτέµβριος Rosenberg AA, Restrepro VR (1996). Precautionary management reference points and management strategies. Στο: FAO (1996). Precautionary approach to fisheries. Part 2: scientific papers. Prepared for the Technical Consultation on the Precautionary Approach to Capture Fisheries (Including Species Introductions), Lysekil, Sweden, 6 13 June FAO Fisheries Technical Paper. No. 350, Part 2. Food and Agriculture Organization of the United Nations, (FAO) Rome, Italy. 210p. Ηµεροµηνία πρόσβασης: Σεπτέµβριος Garcia SM (1996). The precautionary approach to fisheries and its implications for fishery research, technology and management: An updated review. Στο: FAO (1996). Precautionary approach to fisheries. Part 2: scientific papers. Prepared for the Technical Consultation on the Precautionary Approach to Capture Fisheries (Including Species Introductions), Lysekil, Sweden, 6 13 June FAO Fisheries Technical Paper. No. 350, Part 2. Food and Agriculture Organization of the United Nations, (FAO) Rome, Italy. 210p. Ηµεροµηνία πρόσβασης: Σεπτέµβριος Helfman GS (2007). Fish conservation: A guide to understanding and restoring global aquatic biodiversity and fishery resources. Island Press, Washington DC, USA. 17 Norris W (2005). The application of reference point management in WCPO tuna fisheries: An introduction to theory and concepts. Scientific Committee Fifth Regular Session, August 2009, Port Vila, Vanuatu. Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC), Kolonia, Pohnpei. WCPFC-SC5-2005/ME-WP-01. Ηµεροµηνία πρόσβασης: Σεπτέµβριος Worm B, Hilborn R, Baum JK, Branch TA, Collie JS, Costello C, Fogarty MJ, Fulton EA, Hutchings JA, Jennings S, Jensen OP, Lotze HK, Mace PM, McClanahan TR, Minto C, Palumbi SR, Parma AM, Ricard D, Rosenberg AA, Watson R, Zeller D (2009). Rebuilding global fisheries. Science 325; UN (2002). Report of the World Summit on Sustainable Development. Johannesburg, 26 Aug 4 Sept United Nations, New York, NY, USA. Ηµεροµηνία πρόσβασης: Σεπτέµβριος [see p23, article 31] 20 FAO (1999). Indicators for sustainable development of marine capture fisheries. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries 8. Food and Agriculture Organization of the United Nations, (FAO) Rome, Italy. 68p Ηµεροµηνία πρόσβασης: Σεπτέµβριος Cheung WWL, Watson R, Morato T, Pitcher TJ, Pauly D (2007). Intrinsic vulnerability in the global fish catch. Marine Ecology Progress Series 333: Ηµεροµηνία πρόσβασης: Σεπτέµβριος

14 22 Devine JA, Baker KD, Haedrich RL (2006). Deep-sea fishes qualify as endangered. Nature 439: García VB, Lucifora LO, Myers RA (2008). The importance of habitat and life history to extinction risk in sharks, skates, rays and chimaeras. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 275: Ηµεροµηνία πρόσβασης: Σεπτέµβριος Froese R, Pauly D (Eds) (2008). FishBase. Online version (01/2008). Ηµεροµηνία πρόσβασης: Σεπτέµβριος Kelleher K (2005). Discards in the world s marine fisheries. An update. FAO technical paper 470. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome, Italy Ηµεροµηνία πρόσβασης: Σεπτέµβριος Enever R, Revill A, Grant A (2007). Discarding in the English Channel, Western approaches, Celtic and Irish seas (ICES subarea VII). Fisheries Research; 86: Kelleher K (2005). Discards in the world s marine fisheries. An update. FAO technical paper 470. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome, Italy. Ηµεροµηνία πρόσβασης: Σεπτέµβριος FAO (2002). Stopping Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome, Italy. Ηµεροµηνία πρόσβασης: Σεπτέµβριος For more information and documents on IUU fishing, go to the illegal fishing information website maintained by Chatham House, London, at: 30 FAO (2001). International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome, Italy. Ηµεροµηνία πρόσβασης: Σεπτέµβριος UNGA (2006). A/RES/61/105 Sustainable fisheries, including through the 1995 Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, and related instruments. United Nations General Assembly (UNGA), New York, NY, USA. Ηµεροµηνία πρόσβασης: Σεπτέµβριος

Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο-

Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο- Σχεδιασμός: www.myrmigidesignhouse.gr Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα Tηλ.: 210 3840774-5 Fax: 210 3804008 E-mail: cnetwork@greenpeace.org www.greenpeace.gr Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα

Διαβάστε περισσότερα

Ορίζοντας τη βιώσιµη αλιεία

Ορίζοντας τη βιώσιµη αλιεία Τα κριτήρια της Greenpeace για τη βιώσιµη αλιεία Ορίζοντας τη βιώσιµη αλιεία Βιώσιµη ορίζεται η αλιεία της οποίας οι πρακτικές µπορούν να συνεχιστούν επ αόριστον χωρίς να µειώνεται η δυνατότητα του στοχευόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 667 final 2012/0179 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 128 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην

Διαβάστε περισσότερα

Ψάρια και θαλασσινά στο κόκκινο!

Ψάρια και θαλασσινά στο κόκκινο! Ψάρια και θαλασσινά στο κόκκινο! Μάρτιος 2010 www.greenpeace.gr Σχεδιασμός-προσαρμογή: Στεύη Παναγιωτάκη Επιμέλεια κειμένων: Ναταλία Τσιγαρίδου, Άντζελα Λάζου Greenpeace Έκδοση: Μάρτιος 2010 Από τo Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ρ. Κώστας Παπακωνσταντίνου τ /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων τ. /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος Δραστηριότητας: «Υπεραλίευση; Βιώσιμη Αλιεία: Ακόμη και η γάτα μου το ξέρει!» Σημείωση: Όλο το παράρτημα έχει σταλεί στο North Tree, Θεσσαλονίκη Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ιατήρηση κητωδών, εµπόριο δειγµάτων κητωδών και σχέση µε την ιεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας

ιατήρηση κητωδών, εµπόριο δειγµάτων κητωδών και σχέση µε την ιεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας Ψήφισµα Συνδιάσκεψης 11.4 Συνδ. 11.4 (Rev. CoP12)* ιατήρηση κητωδών, εµπόριο δειγµάτων κητωδών και σχέση µε την ιεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ τα Ψηφίσµατα Συνδ. 2.8, Συνδ. 2.9, Συνδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2017 COM(2017) 4 final 2017/0001 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1903 περί καθορισμού, για το 2017, των αλιευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση του τι μπορεί να συμβεί κατά την είσοδο των ψαριών σε δίχτυα

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση του τι μπορεί να συμβεί κατά την είσοδο των ψαριών σε δίχτυα ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η συνολική βιομάζα ενός ή περισσοτέρων ειδών που αφαιρείται από το οικοσύστημα με το ψάρεμα είναι γνωστή ως αλίευμα. Ένα μέρος του αλιεύματος θα διακινηθεί μέσα από τις αγορές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0319(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0319(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 10.4.2015 2014/0319(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT Ref. Ares(2014)359866-13/02/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Έγγραφο Διαβούλευσης Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΘΑΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ «Eθνικό σχέδιο παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «δίχτυ τράτας

Διαβάστε περισσότερα

Περι ληψη μελε της. «Ψαρεύοντας πρωτεΐνη» Οι επιπτώσεις της θαλάσσιας αλιείας στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια έως το έτος 2050»

Περι ληψη μελε της. «Ψαρεύοντας πρωτεΐνη» Οι επιπτώσεις της θαλάσσιας αλιείας στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια έως το έτος 2050» «Ψαρεύοντας πρωτεΐνη» Οι επιπτώσεις της θαλάσσιας αλιείας στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια έως το έτος 2050» Περι ληψη μελε της Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται και η εξασφάλιση των απαραίτητων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικά Όργανα για την Περιβαλλοντική Πολιτική σε ιεθνές Επίπεδο

Θεσµικά Όργανα για την Περιβαλλοντική Πολιτική σε ιεθνές Επίπεδο Θεσµικά Όργανα για την Περιβαλλοντική Πολιτική σε ιεθνές Επίπεδο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (Organization for Economic Co-operation and Development OECD) Ίδρυση 1960 Στόχος η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2011 COM(2011) 418 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΑΜΕΠ ΕΛ. ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΚΕΠΕΚ. Επικοινωνία RSS

ΕΛΙΑΜΕΠ ΕΛ. ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΚΕΠΕΚ. Επικοινωνία RSS 1 of 7 23/1/2014 4:38 μμ ΕΛΙΑΜΕΠ ΕΛ. ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΚΕΠΕΚ Επικοινωνία RSS Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των 82 κατατεθειμένων προτάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Αρχική Η Πρωτοβουλία Εταίροι Πλαίσιο Συζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μήπως η Γη αποτελεί ενιαίο υδατικό οικοσύστηµα ; Η απάντηση εξαρτάται από το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Τίτλος Μαθήματος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Τίτλος Μαθήματος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός μαθήματος: Τύπος μαθήματος: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚO Επίπεδο μαθήματος (Μεταπτυχιακό): ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Έτος σπουδών: ο Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/2318(INI) 4.4.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Josefa Andrés Barea (PE478.683v01-00) σχετικά με την εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 2012 Είναι αποδεκτό σε παγκόσμιο επίπεδο ότι οι κλασσικές πρακτικές διαχείρισης της αλιείας, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας: Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος

Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας: Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας: Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ: ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΔΡ. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ Ζώνες Εθνικής Δικαιοδοσίας Η Ανοικτή Θάλασσα και ο

Διαβάστε περισσότερα

98 Ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

98 Ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 98 Ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» ΤΟ ΝΕΡΟ - Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Τόνου Ινδικού Ωκεανού (IOTC)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Τόνου Ινδικού Ωκεανού (IOTC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2014 COM(2014) 49 final 2014/0024 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Τόνου Ινδικού

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που

«Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ «Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «βιντζότρατα»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.10.2015 COM(2015) 481 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ (Rev. CoP16)* Εισαγωγή από τη θάλασσα

Συνδ (Rev. CoP16)* Εισαγωγή από τη θάλασσα Συνδ. 14.6 (Rev. CoP16)* Εισαγωγή από τη θάλασσα ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο της CITES για Θέµατα Εισαγωγής από τη Θάλασσα (Γενεύη, 30 Νοεµβρίου 2 εκεµβρίου 2005) που διεξήχθη σε εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES:

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES: Συνδ. 16.3 Στρατηγικό όραµα της CITES: 2008-2020 Η ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το Στρατηγικό Όραµα της CITES: 2008-2020, που περιλαµβάνεται στον Πίνακα του παρόντος Ψηφίσµατος. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας monachus monachus & ψαράδες ψαράδες ψαράδες monachus monachus monachus monachus Αντίκτυπο στο είδος Αντίκτυπο στην αλιεία Βελτίωση της κατάστασης του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0341 (NLE) 15830/14 PECHE 549 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ -946-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, ΤΜ. Βιολογίας, Πανεπ. Αθηνών Διημερίδα: Έτος βιοποικιλότητας, η επόμενη μέρα και η ελληνική πραγματικότητα, Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κοινή αλιευτική πολιτική. {SEC(2011) 891 τελικό} {SEC(2011) 892 τελικό}

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κοινή αλιευτική πολιτική. {SEC(2011) 891 τελικό} {SEC(2011) 892 τελικό} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2011 COM(2011) 425 τελικό 2011/0195 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κοινή αλιευτική πολιτική {SEC(2011) 891 τελικό} {SEC(2011)

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Ολοκλήρωση ροών μάζας και ενέργειας σε βιομηχανικό σύμπλεγμα Βασικά στοιχεία διαμόρφωσης περιβαλλοντικής πολιτικής Παραδείγματα βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Την τελευταία 30ετία στην Ελλάδα έχουν αναδειχθεί οι ιχθυοκαλλιέργειες θαλασσινών μεσογειακών ειδών (κυρίως τσιπούρας και λαβρακίου).

Την τελευταία 30ετία στην Ελλάδα έχουν αναδειχθεί οι ιχθυοκαλλιέργειες θαλασσινών μεσογειακών ειδών (κυρίως τσιπούρας και λαβρακίου). Ο κλάδος των ελληνικών υδατοκαλλιεργειών είναι ένας από τους πλέον αναπτυσσόμενους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας, με σαφή εξαγωγικό χαρακτήρα και σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα:

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: 1. Έγκριση της Η.. 2. Έγκριση του καταλόγου των Σηµείων «Α» 3. Αγροτική Ανάπτυξη Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ 5. Ανάλυση αποτελεσμάτων αλιευτικής και περιβαλλοντικής έρευνας- Διαχειριστικές προτάσεις ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΦΑΣΗ 5. Ανάλυση αποτελεσμάτων αλιευτικής και περιβαλλοντικής έρευνας- Διαχειριστικές προτάσεις ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ρωμανού 3 Χαλέπα - 73 133 Χανιά Κρήτης - http://triton.chania.teicrete.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιο περιβάλλον και αλιευτικοί πόροι

Θαλάσσιο περιβάλλον και αλιευτικοί πόροι Θαλάσσιο περιβάλλον και αλιευτικοί πόροι Κωνσταντίνος Ι. Στεργίου, Αθανάσιος Τσίκληρας Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη ΤΘ 134, kstergio@bio.auth.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιδραση του κλιματος στις εκφορτωσεις της φρισσας (Sardinella aurita Valenciennes, 1847)

Η επιδραση του κλιματος στις εκφορτωσεις της φρισσας (Sardinella aurita Valenciennes, 1847) 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 959 Η επιδραση του κλιματος στις εκφορτωσεις της φρισσας (Sardinella aurita Valenciennes, 1847) Αθανάσιος Τσίκληρας & Κωνσταντίνος Ι. Στεργίου Τομέας Ζωολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ Το Πρόβλημα Το περιβαλλοντικό πρόβλημα που εξετάζεται από το πρόγραμμα θάλασσα είναι ο άμεσος κίνδυνος επιβίωσης που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια θηλαστικά που ζουν στις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 131 final 2014/0075 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισμό Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και επιβολή των κανόνων της αλιείας

Έλεγχος και επιβολή των κανόνων της αλιείας Έλεγχος και επιβολή των κανόνων της αλιείας Ο έλεγχος και η επιβολή των κανόνων της αλιείας αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κανονισμών που αφορούν την αλιεία και, όπου απαιτείται, στην

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.11.2014 EL L 334/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1242/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ»

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» Άντρεα Χ. Σταυρινίδη Λεµεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv=

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv= Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-

Διαβάστε περισσότερα

LIFE DEBAG. & Το πρόβλημα της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον

LIFE DEBAG. & Το πρόβλημα της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον LIFE DEBAG & Το πρόβλημα της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον Εταίροι του Έργου Εργ. Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας, Τμ. Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών TERRA NOVA Ε.Π.Ε ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟ ΩΡΟΥ ιευθύνων Σύµβουλος ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύµφωνα µε τηνcodex ALIMENTARIUS (03/05/2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση «Από το Ρίο στο Γιοχάνεσµπουργκ και πέρα από το Κιότο. Ποιο µέλλον για τον Πλανήτη;» ρ Μιχαήλ Μοδινός

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 3 η - ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1 Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Παλαιοκλιµατικές µεταβολές 3 1.3 Κλιµατικές µεταβολές κατά την εποχή του Ολοκαίνου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.12.2016 COM(2016) 781 final 2016/0386 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καθορισμού, για το 2017, των αλιευτικών δυνατοτήτων στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 09.10.2002 COM(2002) 535 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη θέσπιση Κοινοτικού Σχεδίου ράσης για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιαση και αξιολογηση της διαθεσιμης - για τα ψαρια των εσωτερικων υδατων της Βαλκανικης και της Τουρκιας - πληροφοριας, μεσω της FishBase

Παρουσιαση και αξιολογηση της διαθεσιμης - για τα ψαρια των εσωτερικων υδατων της Βαλκανικης και της Τουρκιας - πληροφοριας, μεσω της FishBase 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 927 Παρουσιαση και αξιολογηση της διαθεσιμης - για τα ψαρια των εσωτερικων υδατων της Βαλκανικης και της Τουρκιας - πληροφοριας, μεσω της FishBase Δ. Χ. Μπόμπορη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ε- πιτροπή µε την αριθµ.ε(2007)6402/11-12-2007 Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INSEPARABLE. Πακέτο τύπου. Μεταρρύθμιση της Αλιευτικής Πολιτικής. Για το μέλλον των αλιέων και της αλιείας. http://ec.europa.eu/fisheries/reform

INSEPARABLE. Πακέτο τύπου. Μεταρρύθμιση της Αλιευτικής Πολιτικής. Για το μέλλον των αλιέων και της αλιείας. http://ec.europa.eu/fisheries/reform INSEPARABLE Μεταρρύθμιση της Αλιευτικής Πολιτικής. Για το μέλλον των αλιέων και της αλιείας. http://ec.europa.eu/fisheries/reform Πακέτο τύπου Θαλάσσια Πολιτική 1 και Αλιεία ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ TABLE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις στη Βιοποικιλότητα και τα Οικοσυστήματα

Επιπτώσεις στη Βιοποικιλότητα και τα Οικοσυστήματα Τοποθέτηση & Λειτουργία Μηχανών Θαλάσσιας Ενέργειας: Επιπτώσεις στη Βιοποικιλότητα και τα Οικοσυστήματα Αναστασία Μήλιου Αρχιπέλαγος Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας www.archipelago.gr Αρχικό στάδιο ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2011 COM(2011) 424 τελικό COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2013 COM(2013) 417 final 2013/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

LIFE14 GIE/GR/ Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

LIFE14 GIE/GR/ Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θέσεις του έργου LIFE DEBAG για τη μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας και την εναρμόνιση με την Οδηγία 2015/720, όπως κατατέθηκαν στην ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ της Βουλής των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα MOFI. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ Αντιμετωπίζοντας τη σχέση αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες

Πρόγραμμα MOFI. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ Αντιμετωπίζοντας τη σχέση αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες Πρόγραμμα MOFI ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ Αντιμετωπίζοντας τη σχέση αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες Συμμετέχοντες WWF Ελλάς Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2012 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2012 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Ιουλίου 214 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 2 HP Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες)

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) 1 1. Εισαγωγή Οι θαλάσσιοι τύποι οικοτόπων αποτελούν τμήμα του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΝΟ Γενετικές αναλύσεις σε προϊόντα τόνου Νοέµβριος 2010 1) Περιγραφή Ο τόνος σε κονσέρβα που πωλείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται κυρίως από τον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΔΕΎΟΝΤΑς ΜΕ ΤΟΝ ΙΩΝΆ ΣΤΟ ΒΑΘΎ ΓΑΛΆΖΙΟ ΤΗς ΘΆΛΑΣΣΑς

ΤΑΞΙΔΕΎΟΝΤΑς ΜΕ ΤΟΝ ΙΩΝΆ ΣΤΟ ΒΑΘΎ ΓΑΛΆΖΙΟ ΤΗς ΘΆΛΑΣΣΑς 2016 ΤΑΞΙΔΕΎΟΝΤΑς ΜΕ ΤΟΝ ΙΩΝΆ ΣΤΟ ΒΑΘΎ ΓΑΛΆΖΙΟ ΤΗς ΘΆΛΑΣΣΑς ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η θάλασσα με την τεράστια και ποικίλη ζωή που διαθέτει και την αισθητική της ομορφιά, αποτελεί πηγή αρετών και αγαθών για τον άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Γ. Ν. Σκαράκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας Αθήνα, 10 Μαΐου 2015 Βασικοί στόχοι γεωργικής ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

L 354/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013

L 354/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 L 354/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 3 η - ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

Σημασία της Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας

Σημασία της Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας H Βιοποικιλότητα (ή Βιολογική Ποικιλότητα) μας δίνει το μέτρο της ποικιλίας των φυτικών και ζωικών ειδών και είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς εξελικτικής διαδικασίας. Εξέλιξη είναι ο μηχανισμός που επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των Φύλων και Εκπαίδευση

Ισότητα των Φύλων και Εκπαίδευση Έκθεση UNICEF: ΠΡΟΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ - Νο2 Πηγή: http://www.unicef.gr/reports/pfc05a.php Ισότητα των Φύλων και Εκπαίδευση Ηµεροµηνία έκδοσης: 18 Απριλίου 2005 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.9.2014 L 283/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Βούδια, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Βούδια, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2012»

«ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2012» 17 η Εκστρατεία εθελοντικών καθαρισμών παράκτιων και άλλων φυσικών περιοχών «ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2012» Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2011» ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ... 4 2.1 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Εσείς Γιατί επιλέξατε το μάθημα Τι περιμένετε από τις ώρες που θα περάσετε διδασκόμενοι μαζί μας; Προτάσεις ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ

1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ 1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, 2

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, 2 ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΞΙΦΙΑ Τσερπές Γ. 1, Τζανάτος Ε. 1, Περιστεράκη Π. 1, Placenti V. 2, Kell L. 3 1 Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών,

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Κουβέλης. Συντονιστής MedWet (Mediterranean Wetlands Initiative) Σύμβαση Ραμσαρ

Σπύρος Κουβέλης. Συντονιστής MedWet (Mediterranean Wetlands Initiative) Σύμβαση Ραμσαρ Σπύρος Κουβέλης Συντονιστής MedWet (Mediterranean Wetlands Initiative) Σύμβαση Ραμσαρ 1. Ramsar και Νερό 1.1 Γιατί η Σύμβαση Ραμσαρ χρειάζεται να ασχολείται με το Νερό? 1.2 Γιατί οι διαχειριστές Νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα 28-30 Στοά Σάρκα 2 ος όροφος ΤΘ 1147 ΤΚ 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 349 ΗΜΕΡ. : 24/2/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Τα νωπά ψάρια είναι ιδιόµορφα προϊόντα, λόγω του µεγάλου βαθµού ευπάθειας και της µικρής διάρκειας ζωής τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά, αυξάνουν κατά πολύ τις πιθανότητες, το προϊόν να φθάσει ακατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

41o Γυμνάσιο Αθήνας Σχ. Έτος 2013-2014 Τμήμα Β1

41o Γυμνάσιο Αθήνας Σχ. Έτος 2013-2014 Τμήμα Β1 41o Γυμνάσιο Αθήνας Σχ. Έτος 2013-2014 Τμήμα Β1 Φώκια Μονάχους- Μονάχους Η μεσογειακή φώκια Monachus monachus πήρε το όνομά της είτε εξαιτίας του σχήματος του πάνω μέρους του κεφαλιού της που μοιάζει σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.7.2016 L 191/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1139 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Ιουλίου 2016 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2015 COM(2015) 239 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαβουλεύσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΙΦΦΒ-ΣΓΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΙΦΦΒ-ΣΓΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα