ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤO Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας... 1 Ι. Έννοια... 3 ΙΙ. Οι θεωρίες για την εξάρτηση Το κριτήριο της προσωπικής εξάρτησης... 5 ΙΙΙ. Ο χαρακτηρισμός της σύμβασης από τα μέρη ΙV. Η νομολογία V. Κριτική VΙ. O μισθωτός ως «τύπος» VΙΙ. Ο επιχειρηματικός κίνδυνος VIII. Τεκμήρια εξαρτημένης εργασίας Διάκριση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας από συγγενείς συμβάσεις Ι. Σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών ΙΙ. Σύμβαση έργου ΙΙΙ. Σύμβαση προσωπικής εταιρίας Σχέση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ συζύγων ή προσώπων που τελούν σε ελεύθερη συμβίωση Ι. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ συζύγων ΙΙ. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ προσώπων που τελούν σε ελεύθερη συμβίωση Kατηγορίες εργαζομένων Ι. Γενικά για τη διάκριση των εργαζομένων σε κατηγορίες ΙΙ. Υπάλληλοι και εργάτες Η σημασία της διάκρισης Τα κριτήρια διάκρισης α) Το ουσιαστικό κριτήριο β) Το τυπικό κριτήριο... 57

2 XVIII Εργατικό Δίκαιο. Ατομικές εργασιακές σχέσεις ΙΙΙ. Διευθύνοντες υπάλληλοι Οι διευθύνοντες υπάλληλοι ως ιδιαίτερη κατηγορία Έννοια Συνέπειες Ιδιαίτερα είδη της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας Ι. Ατυπικές συμβάσεις εργασίας ΙΙ. Σύμβαση προσωρινής απασχόλησης Γενικά Το νομικό καθεστώς A. Οδηγία 2008/ Β. Ν. 2956/ α) Οι Εταιρίες Προσωρινής Απασχόλησης β) Έννοια προσωρινής απασχόλησης αα) Η έννομη σχέση μεταξύ ΕΠΑ και έμμεσου εργοδότη.. 75 ββ) Η έννομη σχέση μεταξύ ΕΠΑ και εργαζομένου γγ) Η έννομη σχέση μεταξύ έμμεσου εργοδότη και εργαζομένου γ) Η διάρκεια της σύμβασης του εργαζομένου με την ΕΠΑ και η διάρκεια της απασχόλησής του στον έμμεσο εργοδότη ΙΙΙ. Τηλεργασία Η τηλεργασία ως νέα μορφή οργάνωσης της εργασίας Έννοια Μορφές εμφάνισης Το εργασιακό καθεστώς του «τηλεργαζομένου» Η ευρωπαϊκή συλλογική συμφωνία πλαίσιο για την τηλεργασία 93 ΙV. Σύμβαση ομαδικής εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Σύνταγμα και εργατικό δίκαιο Ι. Η σημασία του Συντάγματος για το εργατικό δίκαιο Η οικονομικοπολιτική ουδετερότητα του Συντάγματος Η επαγγελματική ελευθερία Το δικαίωμα της εργασίας Η συνδικαλιστική ελευθερία α) Η συλλογική αυτονομία ειδικότερα β) Συλλογική αυτονομία και κρατική ρύθμιση των όρων εργασίας

3 Περιεχόμενα XIX γ) Το δικαίωμα της απεργίας ΙΙ. Η επίδραση των συνταγματικών δικαιωμάτων στις ατομικές εργασιακές σχέσεις Οι λειτουργίες των ατομικών δικαιωμάτων α) H αμυντική λειτουργία των ατομικών δικαιωμάτων - Τα ατομικά δικαιώματα ως αμυντικά δικαιώματα του ατόμου απέναντι στην κρατική εξουσία β) Τα ατομικά δικαιώματα ως θεμελιώδεις αρχές της έννομης τάξης αα) Η θεωρία της άμεσης τριτενέργειας ββ) Η θεωρία της έμμεσης τριτενέργειας Η υποχρέωση κρατικής προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων Η επίδραση των ατομικών δικαιωμάτων στο δίκαιο των συμβάσεων H πρακτική της εκμετάλλευσης Ι. Έννοια ΙΙ. Προϋποθέσεις α) Μακροχρόνια β) Γενική και απρόσωπη γ) Σταθερή και ομοιόμορφη δ) Ανεπιφύλακτη ΙΙΙ. Νομική φύση Η κανονιστική θεωρία - Η πρακτική ως έθιμο της επιχείρησης Η συμβατική θεωρία - Η πρακτική ως βάση σιωπηρής συμφωνίας Η θεωρία της εμπιστοσύνης - venire contra factum proprium nulli conceditur Αξιολόγηση των θεωριών ΙV. Μεταβολή και κατάργηση της πρακτικής Η αρχή της ίσης μεταχείρισης Ι. Έννοια, περιεχόμενο και λειτουργία ΙΙ. Γενική αρχή της ίσης μεταχείρισης και ειδικές απαγορεύσεις διακρίσεων ΙΙΙ. Νομική θεμελίωση ΙV. Προϋποθέσεις εφαρμογής Ύπαρξη ενεργού σχέσης εργασίας Παροχή εκούσια Παροχή νόμιμη Ουσιωδώς όμοιες καταστάσεις

4 XX Εργατικό Δίκαιο. Ατομικές εργασιακές σχέσεις 5. Αρχή της ίσης μεταχείρισης και συμβατική ελευθερία Έλλειψη ειδικού και σοβαρού λόγου για διαφοροποιήσεις α) Υπάλληλοι - εργάτες β) Πλήρως και μερικώς απασχολούμενοι γ) Απασχολούμενοι με σχέση δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου δ) Χρόνος πρόσληψης Απασχόληση στον ίδιο εργοδότη V. Πεδίο εφαρμογής VI. Αρχή της ίσης μεταχείρισης και πρακτική της εκμετάλλευσης (επιχειρησιακή συνήθεια) VII. Συνέπειες από την παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης VIII. Αρχή της ίσης μεταχείρισης και συλλογικές κανονιστικές ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 9 Απαγορεύσεις διακρίσεων Ι. Η απαγόρευση διακρίσεων στην απασχόληση και στην εργασία γενικά Νομοθετικό πλαίσιο ΙΙ. Στόχος της νομοθετικής απαγόρευσης διακρίσεων ΙΙΙ. Είδη απαγορεύσεων διακρίσεων IV. Απαγόρευση διακρίσεων και συμβατική ελευθερία V. Απαγόρευση διακρίσεων και αρχή της ίσης μεταχείρισης VI. Πεδίο εφαρμογής VII. Μορφές διακρίσεων Άμεσες και έμμεσες διακρίσεις Άμεσες διακρίσεις Διάκριση λόγω εγκυμοσύνης Έμμεσες διακρίσεις Η παρενόχληση ως διάκριση VIII. Ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία Διατάξεις του κοινοτικού και εθνικού δικαίου που κατοχυρώνουν την αρχή της ίσης αμοιβής για όμοια ή ίσης αξίας εργασία Έννοια αμοιβής Έννοια όμοιας εργασίας ή εργασίας ίσης αξίας ΙΧ. Λόγοι που δικαιολογούν μια διαφορετική μεταχείριση Α. Διαφορετική μεταχείριση λόγω επαγγελματικών απαιτήσεων Έννοια επαγγελματικών απαιτήσεων Συγκεκριμενοποίηση της «ουσιαστικής και καθοριστικής επαγγελματικής απαίτησης»

5 Περιεχόμενα XXI 3. Οι προτιμήσεις των πελατών ως δικαιολογητικός λόγος άμεσων διακρίσεων Β. Διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας προς εξυπηρέτηση σκοπών της πολιτικής της απασχόλησης, της αγοράς εργασίας και της επαγγελματικής κατάρτισης Γ. Διαφορετική μεταχείριση λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων Χ. Θετικά μέτρα ΧΙ. Έννομες συνέπειες ΧΙΙ. Βάρος απόδειξης ΚΕΦΑΛΑΙΟ TETAΡΤΟ Η ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 10 H σύναψη της σύμβασης εργασίας Ι. Οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της σύμβασης εργασίας Υποχρεώσεις των μερών κατά τις διαπραγματεύσεις για σύναψη σύμβασης εργασίας Συνέπειες από την παράβαση προσυμβατικών υποχρεώσεων ΙΙ. Προϋποθέσεις έγκυρης σύναψης Δικαιοπρακτική ικανότητα Τύπος Ειδικοί όροι Αναγγελία πρόσληψης ΙΙΙ. Ειδικοί τρόποι κατάρτισης της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας Σύμβαση εργασίας με διαγωνισμό Σύμβαση εργασίας με δοκιμή ΙV. Περιορισμοί της συμβατικής ελευθερίας κατά την κατάρτιση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας Ελευθερία σύναψης και καθορισμού του περιεχομένου της σύμβασης Περιορισμοί της ελευθερίας σύναψης και επιλογής του αντισυμβαλλομένου Η επιλογή του προσώπου του αντισυμβαλλομένου α) Η ελευθερία επιλογής β) Το δικαίωμα πληροφόρησης του εργοδότη και τα όριά του γ) Το «δικαίωμα στο ψέμα» Aπαγορεύσεις σύναψης Αναγκαστικές συμβάσεις εργασίας

6 XXII Εργατικό Δίκαιο. Ατομικές εργασιακές σχέσεις α) Προστασία ειδικών κατηγοριών εργαζομένων βάσει του ν. 2643/ β) Φορτοεκφορτωτικές εργασίες Υποχρέωση επαναπρόσληψης εργαζομένων σε επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας α) Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας β) Τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα εποχιακής λειτουργίας γ) Επιχειρήσεις Τουριστικών Λεωφορείων H ελαττωματική σύμβαση εργασίας Ι. Άκυρη και ακυρώσιμη σύμβαση εργασίας ΙΙ. Μερική και ολική ακυρότητα ΙΙΙ. Αξιώσεις του εργαζομένου από την παροχή εργασίας στο πλαίσιο άκυρης σύμβασης Περιορισμός των συνεπειών της ακυρότητας Ακυρότητα ex nunc Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού α) Περιεχόμενο της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού β) Νομική μεταχείριση της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού Μισθολογικές παροχές χορηγούμενες ανεξάρτητα από το κύρος της σύμβασης IV. Η λύση της άκυρης σύμβασης εργασίας V. Καταχρηστική επίκληση της ακυρότητας VΙ. Επικύρωση άκυρης σύμβασης εργασίας VII. Δικονομικά ζητήματα Η διάρκεια της σύμβασης εργασίας Ι. Γενικές παρατηρήσεις ΙΙ. Σύμβαση ορισμένου χρόνου Ορισμένη διάρκεια ημερολογιακά καθορισμένη Ορισμένη διάρκεια συναγόμενη από το είδος και το σκοπό της εργασίας Σύμβαση με διαλυτική αίρεση ΙΙΙ. Σύμβαση αορίστου χρόνου ΙV. Σύμβαση εργασίας που η διάρκειά της ορίζεται για ολόκληρη τη ζωή ενός προσώπου ή υπερβαίνει την πενταετία V. Απαγόρευση διακρίσεων VI. Περιορισμοί στην ελευθερία σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου 405

7 Περιεχόμενα XXIII 1. Δικαιολογητικός λόγος των περιορισμών στην ελευθερία σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και Σύνταγμα Νομοθετικές βάσεις των περιορισμών α) Άρθρο 8 παρ.3 ν. 2112/ β) ΑΚ γ) Π.Δ. 81/ Κρίσιμο χρονικό σημείο για τη συνδρομή αντικειμενικού λόγου Η συγκεκριμένη διάρκεια της σύμβασης ως αντικείμενο δικαστικού ελέγχου Αντικειμενικοί λόγοι που δικαιολογούν την ορισμένη διάρκεια α) Παροδικές ανάγκες της επιχείρησης σε εργατικό δυναμικό αα) Πρόγνωση ββ) Αιτιώδης συνάφεια β) Εποχιακή απασχόληση γ) Αναπλήρωση εργαζομένου δ) Η αβεβαιότητα ως προς τις μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης σε εργατικό δυναμικό ε) Δοκιμή του εργαζομένου στ) Λόγοι κείμενοι στο πρόσωπο του εργαζομένου αα) Η επιθυμία του εργαζομένου ββ) Συμπλήρωση του προβλεπόμενου για την συνταξιοδότηση του εργαζομένου ορίου ηλικίας γγ) Συμβάσεις ορισμένου χρόνου με αλλοδαπούς ζ) Ορισμένη διάρκεια επιβαλλόμενη από νόμο ή κανονισμό που έχει ισχύ νόμου VΙΙ. Tήρηση έγγραφου τύπου για την ανανέωση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου VΙΙΙ. Συνέπειες ακυρότητας του όρου για την ορισμένη διάρκεια ΙΧ Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ 13 Περιορισμοί στην ελευθερία διαμόρφωσης του περιεχομένου της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας Ι. Περιορισμοί της συμβατικής ελευθερίας Περιορισμοί μέσω διατάξεων αναγκαστικού δικαίου

8 XXIV Εργατικό Δίκαιο. Ατομικές εργασιακές σχέσεις 2. Περιορισμοί μέσω συλλογικών κανονιστικών ρυθμίσεων Περιορισμοί μέσω γενικών ρητρών ΙΙ. Ο δικαστικός έλεγχος του περιεχομένου της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας στο πλαίσιο μιας περαιτέρω extra legem νομολογιακής διάπλασης του δικαίου ΙΙΙ. Συμβατική ελευθερία και συμβατικός έλεγχος ΙV. Η νομοθετική βάση και τα κριτήρια του δικαστικού ελέγχου των όρων της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας V. Ρήτρες που περιορίζουν την επαγγελματική ελευθερία του μισθωτού Ρήτρες απαγόρευσης ανταγωνισμού για το μετά τη λύση της σύμβασης διάστημα Ρήτρες που απαγορεύουν την παράλληλη απασχόληση κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης Ρήτρες καταβολής των εξόδων που δαπάνησε ο εργοδότης για την εκπαίδευση του μισθωτού VI. Ρήτρες που παρέχουν στον εργοδότη δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων της σύμβασης VII. Ορισμένη διάρκεια μεμονωμένων όρων εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤO ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 14 Η υποχρέωση παροχής εργασίας και το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη Ι. Υποχρέωση παροχής εργασίας Η παροχή εργασίας και η ετοιμότητα για εργασία Υποχρέωση αυτοπρόσωπης εκπλήρωσης Το αμεταβίβαστο της αξίωσης του εργοδότη ΙΙ. Έννοια, λειτουργία και θεμελίωση του διευθυντικού δικαιώματος ΙΙΙ. Τα όρια του διευθυντικού δικαιώματος Nόμος, συλλογική σύμβαση εργασίας, κανονισμός εργασίας Ατομική σύμβαση εργασίας Απαγόρευση καταχρηστικής άσκησης Aρχή της ίσης μεταχείρισης Συγκεκριμενοποίηση της εργασιακής σχέσης IV. Συνέπειες από την άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος καθ υπέρβαση των ορίων του V. Είδος εργασίας Παρεμφερείς και πρόσθετες εργασίες Μεταβολή στο είδος της απασχόλησης

9 Περιεχόμενα XXV 3. Συγκεκριμενοποίηση της εργασιακής σχέσης VI. Τόπος εργασίας Απασχόληση εκτός έδρας Μεταβολή του τόπου εργασίας α) Μετάθεση β) Μεταφορά της εκμετάλλευσης σε άλλο τόπο VII. Χρόνος εργασίας Έννοια Προσδιορισμός της διάρκειας του χρόνου εργασίας Η μερική απασχόληση α) Έννοια, περιεχόμενο Προϋποθέσεις κύρους β) Συνέπειες από τη μη τήρηση του έγγραφου τύπου και τη μη γνωστοποίηση του εγγράφου της συμφωνίας στη δημόσια αρχή. 555 γ) Η αμοιβή της μερικής απασχόλησης δ) Παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης ε) Απαγόρευση διακρίσεων στ) Λοιπές προστατευτικές ρυθμίσεις Μεταβολή του χρόνου εργασίας VIII. Διεύρυνση του διευθυντικού δικαιώματος με συμβατικές ρήτρες ΙΧ. Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής εργασίας Οι παρεπόμενες υποχρεώσεις του εργαζομένου Ι. Έννοια ΙΙ. Νομική θεμελίωση ΙΙΙ. Διακρίσεις ΙV. Η υποχρέωση πίστης του εργαζομένου V. Η υποχρέωση υπακοής VΙ. Οι επιμέρους υποχρεώσεις Υποχρέωση παράλειψης πράξεων ανταγωνισμού Υποχρέωση παράλειψης παράλληλης απασχόλησης Υποχρέωση εχεμύθειας Υποχρέωση πληροφόρησης Περιορισμοί στην ελευθερία γνώμης Υποχρέωση παράλειψης συμπεριφοράς που συνιστά απαγορευμένη διάκριση ή παρενόχληση Η εκτός υπηρεσίας συμπεριφορά VΙΙ. Συνέπειες της παράβασης παρεπόμενων υποχρεώσεων

10 XXVI Εργατικό Δίκαιο. Ατομικές εργασιακές σχέσεις 16 H μη εκπλήρωση της παροχής εργασίας, η πλημμελής εκπλήρωση και η ευθύνη του εργαζομένου Ι. Η ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης εργασίας ΙΙ. Η μη παροχή εργασίας Ανυπαίτια αδυναμία παροχής Υπαίτια αδυναμία παροχής Αδυναμία παροχής από υπαιτιότητα του εργοδότη ΙΙΙ. Η πλημμελής εκπλήρωση ΙV. Ποινικές ρήτρες V. Η ευθύνη του εργαζομένου Η αρχή της πλήρους ευθύνης για κάθε πταίσμα Λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό της ευθύνης του εργαζομενου για ζημίες που προκαλεί κατά την εκτέλεση της εργασίας του Προϋποθέσεις για τον περιορισμό της ευθύνης του εργαζομένου Θεμελίωση του περιορισμού της ευθύνης του εργαζομένου H ευθύνη έναντι τρίτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕBΔΟΜΟ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 17 H υποχρέωση παροχής μισθού Ι. Έννοια ΙΙ. Το περιεχόμενο του μισθού Χρηματικός μισθός Μισθός σε είδος ΙΙΙ. Ο καθορισμός του μισθού Νομικές βάσεις α) Ατομική σύμβαση εργασίας β) Συλλογική σύμβαση εργασίας γ) Πρακτική της εκμετάλλευσης δ) Νόμος Το ύψος του μισθού α) Όρια της συμβατικής ελευθερίας ως προς τον καθορισμό του μισθού β) Αμοιβή πρόσθετης κατά χρόνο ή κατ είδος εργασίας γ) Συνηθισμένος μισθός ΙV. Στοιχεία προσδιοριστικά του ύψους του μισθού Χρονικός μισθός Μισθός με βάση την απόδοση της εργασίας

11 Περιεχόμενα XXVII V.Ιδιαίτερες μορφές αμοιβής Προμήθεια Συμμετοχή στα κέρδη της επιχείρησης Παροχές από προγράμματα ομαδικής ασφάλισης του προσωπικού Οικειοθελείς παροχές Φιλοδωρήματα VI. Η σύνθεση του μισθού Βασικός μισθός και επιδόματα Επιδόματα υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας Επιδόματα εορτών Οικογενειακά επιδόματα VII. Σχέση νόμιμου και συμβατικού μισθού Η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης Σύγκριση νόμιμου και συμβατικού μισθού VIII. Διακρίσεις του μισθού Τακτικές και έκτακτες αποδοχές Τακτικές και καταβαλλόμενες αποδοχές IX. Μείωση μισθού Δικαίωμα ανάκλησης Τροποποιητική καταγγελία X. Η καταβολή του μισθού και οι συνέπειες της μη καταβολής Χρόνος, τόπος και τρόπος πληρωμής α) Χρόνος πληρωμής β) Τόπος πληρωμής γ) Τρόπος πληρωμής Συνέπειες μη καταβολής XI. Παραγραφή και αποδυνάμωση μισθολογικών αξιώσεων Παραγραφή Αποδυνάμωση XII. Η προστασία του μισθού Προστασία έναντι του εργοδότη α) Απαγόρευση συμψηφισμού, κατάσχεσης και εκχώρησης του μισθού β) Απαγόρευση παραίτησης από το μισθό γ) Απαγόρευση κρατήσεων Προστασία έναντι των δανειστών του εργοδότη Προστασία έναντι των δανειστών του μισθωτού

12 XXVIII Εργατικό Δίκαιο. Ατομικές εργασιακές σχέσεις 18 Μισθός χωρίς παροχή εργασίας I. Γενικά ΙI. Υπερημερία εργοδότη ως προς την αποδοχή της εργασίας Προϋποθέσεις υπερημερίας εργοδότη α) Έγκυρη σύμβαση εργασίας β) Προσφορά από τον εργαζόμενο της εργασίας γ) Δυνατότητα εκπλήρωσης της παροχής δ) Μη αποδοχή της εργασίας από τον εργοδότη Παύση της υπερημερίας Συνέπειες της υπερημερίας α) Μισθοί υπερημερίας β) Αφαίρεση ωφέλειας γ) Καταχρηστική άσκηση της αξίωσης για μισθούς υπερημερίας. 732 ΙΙI. Αδυναμία αποδοχής της εργασίας για λόγους που αφορούν τον εργοδότη Ο κίνδυνος λειτουργίας της εκμετάλλευσης Διάκριση του κινδύνου λειτουργίας της εκμετάλλευσης από τον οικονομικό κίνδυνο Η ρύθμιση της ΑΚ Η θεωρία των σφαιρών Η κατανομή του μισθολογικού κινδύνου με βάση γενικούς κανόνες του αστικού δικαίου Αδυναμία αποδοχής που οφείλεται σε ανώτερη βία Ο μισθολογικός κίνδυνος σε περίπτωση απεργίας ΙV. Αδυναμία παροχής της εργασίας εξαιτίας κωλύματος από σπουδαίο λόγο Η ρύθμιση των άρθρων 657 και 658 ΑΚ Προϋποθέσεις εφαρμογής α) Κώλυμα του εργαζομένου προς παροχή εργασίας οφειλόμενο σε σπουδαίο λόγο β) Έλλειψη υπαιτιότητας του εργαζομένου γ) Παροχή εργασίας πλέον του δεκαημέρου Συνέπειες Οι παρεπόμενες υποχρεώσεις του εργοδότη Ι. Γενικά ΙΙ. Νομική θεμελίωση ΙΙΙ. Διακρίσεις IV. Συνέπειες παράβασης

13 Περιεχόμενα XXIX V. Οι επιμέρους υποχρεώσεις Υποχρέωση προστασίας της ζωής και υγείας του εργαζομένου α) Διατάξεις ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου β) Εργατικά ατυχήματα Απαλλαγή του εργοδότη από την ευθύνη προς αποζημίωση των εργαζομένων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ αα) Η ευθύνη κατά το ν. 551/ (1) Έννοια εργατικού ατυχήματος (2) Συνέπειες ββ) Η ευθύνη κατά τη νομοθεσία του ΙΚΑ γγ) Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης δδ) Υποχρέωση αναγγελίας του εργατικού ατυχήματος Υποχρέωση προστασίας της προσωπικότητας του εργαζομένου Η προστασία προσωπικών δεδομένων του εργαζομένου ειδικότερα Υποχρέωση προστασίας των περιουσιακών αγαθών του εργαζομένου Υποχρέωση πληροφόρησης Υποχρέωση χορήγησης άδειας αναψυχής Υποχρέωση ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων Υποχρέωση απασχόλησης του εργαζομένου Η προαγωγή του εργαζομένου Ι. Έννοια ΙΙ. Διακρίσεις ΙΙΙ. Θεμελίωση του δικαιώματος προαγωγής ΙV. Ο δικαστικός έλεγχος της παράλειψης προαγωγής Τα συμβούλια προαγωγών ως εργοδοτικά όργανα Η νομοθετική βάση του δικαστικού ελέγχου α) Κανονισμοί συμβατικής ισχύος β) Κανονισμοί νομοθετικής ισχύος Η έκταση του δικαστικού ελέγχου V. Η κατά πλάσμα προαγωγή VI. Παραγραφή των αξιώσεων του παραλειφθέντος υπαλλήλου VII. Άμυνα του εργοδότη VIII. Δικονομικά ζητήματα

14 XXX Εργατικό Δίκαιο. Ατομικές εργασιακές σχέσεις KEΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 21 Τα χρονικά όρια εργασίας Ι. Γενικά ΙΙ. Κοινοτικο δίκαιο ΙΙΙ. Νόμιμο ωράριο Ο γενικός κανόνας Ειδικές ρυθμίσεις Παρεκκλίσεις Εργαζόμενοι που δεν υπόκεινται στις διατάξεις περί χρονικών ορίων εργασίας ΙV. Ωράριο καθοριζόμενο με εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας V. Ωράριο καθοριζόμενο από τους λοιπούς παράγοντες διαμόρφωσης των όρων εργασίας VI. Υπερβάσεις ωραρίου Υπερεργασία α) Η θεσμοθετημένη υπερεργασία β) Η απλή υπερεργασία Υπερωρία α) Υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου β) Απασχόληση κατά τις Κυριακές και λοιπές αργίες γ) Συμφωνίες ως προς την παροχή υπερωριακής εργασίας δ) Νόμιμη υπερωριακή απασχόληση ε) Παράνομη υπερωριακή απασχόληση Αμοιβή νόμιμης και παράνομης υπερωριακής απασχόλησης α) Αμοιβή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης β) Αμοιβή παράνομης υπερωριακής απασχόλησης γ) Εξεύρεση ωρομισθίου δ) Έννοια καταβαλλόμενου ωρομισθίου ε) Το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο για εργασία κατά τις Κυριακές, εορτές ή (και) κατά τη νύκτα Παραίτηση από την αξίωση υπερωριακής αμοιβής Συμφωνία κάλυψης των αξιώσεων από την παροχή υπερωριακής εργασίας από τις μεγαλύτερες των νομίμων καταβαλλόμενες απόδοχές Παραγραφή Δικονομικά ζητήματα

15 Περιεχόμενα XXXI VΙI. Η υπερωριακή απασχόληση στο σύστημα της πενθήμερης εργασίας Απασχόληση κατά την 6η ημέρα Το πενθήμερο εργασίας : Έννοια - Καθιέρωση Αποδοχές-ωρομίσθιο Απασχόληση κατά την έκτη ημέρα υπό καθεστώς πενθήμερης εργασίας VIΙI. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Η άδεια αναψυχής Ι. Έννοια, σκοπός και φύση της αξίωσης για άδεια αναψυχής ΙΙ. Το νομικό πλαίσιο Κοινοτικό δίκαιο Εθνικό δίακιο ΙΙΙ. Προϋποθέσεις για τη γένεση της αξίωσης Ύπαρξη σχέσης εργασίας Συμπλήρωση ορισμένου χρόνου υπηρεσίας Συνεχής απασχόληση ΙV. Περιεχόμενο της αξίωσης Η διάρκεια της άδειας αναψυχής Χρηματικές παροχές που συνδέονται με την άδεια α) Αποδοχές άδειας β) Επίδομα άδειας V. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης Ο χρόνος παροχής της άδειας Ο τρόπος εκπλήρωσης της παροχής Συνέπειες της μη εκπλήρωσης VI. Τύχη της άδειας σε περίπτωση λύσης της σύμβασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 23 Τρόποι λύσης της σύμβασης εργασίας I. Λύση με συμφωνία των μερών II. Μονομερής λύση ΙΙΙ. Λοιποί τρόποι Θάνατος του εργαζομένου Θάνατος του εργοδότη Σύγχυση

16 XXXII Εργατικό Δίκαιο. Ατομικές εργασιακές σχέσεις 24 Η καταγγελία I. Έννοια και νομική φύση ΙΙ. Νομική βάση ΙΙΙ. Η δήλωση της καταγγελίας Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Αναφορά του λόγου καταγγελίας Η «περιέλευση» της καταγγελίας στον αντισυμβαλλόμενο IV. Προϋποθέσεις κύρους της καταγγελίας V. Αντιπροσώπευση στην καταγγελία VI. Ανάκληση καταγγελίας VII. Είδη καταγγελίας Τακτική και έκτακτη καταγγελία Καταγγελία με προθεσμία ή χωρίς προθεσμία Καταγγελία υπό αίρεση Μερική καταγγελία Η γενική προστασία από την καταγγελία Εισαγωγή Τυπικοί περιορισμοί της εργοδοτικής καταγγελίας Ι. Ν. 2112/1920, 3198/1955 και β.δ. 16/ Προϋποθέσεις εφαρμογής Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου Παροχή εξαρτημένης εργασίας κατά κύριο επάγγελμα Δίμηνη υπηρεσία ΙΙ. Τυπικές προϋποθέσεις Έγγραφος τύπος Προθεσμίες προσιδυποίησης Αποζημίωση α) Σκοπός και λειιτουργία β) Νομική φύση και προϋποθέσεις χορήγησης γ) Το ύψος της αποζημίωσης και ο τρόπος υπολογισμού της αα) Διάρκεια απασχόλησης στο συγκεκριμένο εργοδότη ββ) Τακτικές αποδοχές δ) Νομοθετικοί περιορισμοί ως προς το ύψος της αποζημίωσης ε) Aτομικές συμφωνίες ως προς την αποζημίωση και το ύψος της 966 στ) Χρόνος, τόπος και τρόπος καταβολής της αποζημίωσης ζ) Συμψηφισμός, εκχώρηση και κατάσχεση της αξίωσης για την απόζημίωση η) Συνέπειες μη καταβολής της αποζημίωσης θ) Προθεσμία για την άσκηση της αξίωσης αποζημίωσης

17 Περιεχόμενα XXXIII ΙΙΙ. Απαλλαγή του εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης Καταγγελία ύστερα από υποβολή μήνυσης ή άσκηση ποινικής δίωξης κατά του εργαζομένου α) Προϋποθέσεις απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης β) Χρονικά όρια άσκησης του δικαιώματος γ) Αθώωση του εργαζομένου και συνέπειες αυτής στο κύρος της καταγγελίας δ) Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας ε) Προθεσμία προσβολής του κύρους της καταγγελίας και άσκησης της αξίωσης για αποζημίωση Καταγγελία λόγω ανώτερης βίας α) Περιστατικά ανώτερης βίας β) Οριστική και ολική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης Καταγγελία λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς του εργαζομένου που στοχεύει στην πρόκληση της απόλυσής του V. Κοινωνικοασφαλιστική κάλυψη του εργαζομένου VI. Αναγγελία της καταγγελίας Ουσιαστικοί περιορισμοί της καταγγελίας I. Περιορισμοί βάσει της ΑΚ 281 Η καταχρηστική απόλυση Η κακόβουλη καταγγελία Η αντικειμενικά αδικαιολόγητη καταγγελία Η απόλυση ως ultima ratio ΙΙ. H συνταγματικά επιβαλλόμενη προστασία από την απόλυση και η πραγμάτωσή της μέσω της ΑΚ ΙΙΙ. Νόμιμοι λόγοι απόλυσης Ατομικοί λόγοι α) Κλονισμός της εμπιστοσύνης ως λόγος καταγγελίας β) Πιέσεις τρίτων προς τον εργοδότη ως λόγος καταγγελίας Οικονομικοτεχνικοί λόγοι α) Έννοια οικονομικοτεχνικών λόγων - Η καταγγελία ως συνέπεια επιχειρηματικών αποφάσεων του εργοδότη β) Ο δικαστικός έλεγχος των επιχειρηματικών αποφάσεων του εργοδότη γ) Ο δικαστικός έλεγχος της καταγγελίας αα) Δυνατότητα αποφυγής της απόλυσης με τη λήψη άλλων ηπιότερων μέτρων Η μετάθεση προηγείται της απόλυσης. 1037

18 XXXIV Εργατικό Δίκαιο. Ατομικές εργασιακές σχέσεις ββ) Δυνατότητα απασχόλησης σε άλλη θέση εργασίας με διαφορετικούς (δυσμενέστερους) όρους εργασίας Η τροποποιητική καταγγελία προηγείται της απόλυσης γγ) Μέτρα νομοθετικά προβλεπόμενα για την αποφυγή απολύσεων Η ορθή επιλογή του απολυτέου α) Ο κύκλος των προσώπων, μεταξύ των οποίων θα χωρήσει η επιλογή του απολυτέου β) Τα κρίσιμα για την επιλογή κριτήρια και η βαρύτητά τους IV. Oυσιαστικοί περιορισμοί βάσει ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων Νομοθετικές απαγορεύσεις της καταγγελίας Καταγγελία λόγω νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης V. Περιορισμοί της εργοδοτικής καταγγελίας βάσει συλλογικών συμβάσεων εργασίας και κανονισμών εργασίας Συνέπειες άκυρης απόλυσης I. Σχετική ακυρότητα Παραίτηση από το δικαίωμα προσβολής του κύρους της απόλυσης II. Προθεσμία προσβολής του κύρους της απόλυσης III. Μισθοί υπερημερίας IV. Αξίωση επαναπασχόλησης V. Aξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης VI. Προσωρινή έννομη προστασία Oμαδικές απολύσεις Ι. Προστασία μέσω διαδικασίας H κοινοτική ρύθμιση Η εθνική ρύθμιση ΙΙ. Έννοια ομαδικών απολύσεων Κριτήρια προσδιορισμού Έννοια απόλυσης Επιχείρηση και εκμετάλλευση ΙΙΙ. Πεδίο εφαρμογής Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν πάνω από 20 άτομα Εξαιρέσεις από το πεδίιο εφαρμογής ΙV. Η διαδικασία των ομαδικών απολύσεων Υποχρέωση πληροφόρησης και διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων Συμφωνία για τις απολύσεις Διοικητική παρέμβαση

19 Περιεχόμενα XXXV V. Συνέπειες από τη μη τήρηση των διατάξεων για τις ομαδικές απολύσεις VI. Eφαρμογή του ν. 1387/1983 σε περίπτωση οριστικής διακοπής της δραστηριότητας της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης Η ειδική προστασία από την απόλυση Ι. Συνδικαλιστικά στελέχη Σκοπός της προστασίας Προστατευόμενα πρόσωπα α) Μέλη διοίκησης συνδικαλιστικής οργάνωσης β) Ιδρυτικά μέλη γ) Λοιπά προστατευόμενα πρόσωπα Διάρκεια προστασίας Προϋποθέσεις προστασίας α) Σύμβαση εργασίας β) Συμπλήρωση δίμηνης υπηρεσίας γ) Καταγγελία σύμβασης εργασίας δ) Δυνατότητα απασχόλησης του συνδικαλιστικού στελέχους αα) Η επιχείρηση ή εκμετάλλευση στην οποία απασχολείται το συνδικαλιστικό στέλεχος διακόπτουν οριστικά και πλήρως την λειτουργία τους ββ) Όταν το συνδικαλιστικό στέλεχος περιέρχεται σε διαρκή αδυναμία (έστω και από ενέργειες τρίτου) να εκτελέσει την εργασία του στον τόπο εργασίας ε) Γνώση της συνδικαλιστικής ιδιότητας από τον εργοδότη Περιεχόμενο της ειδικής προστασίας α) Λόγοι καταγγελίας β) Διαπίστωση του νόμιμου λόγου καταγγελίας από την Επιτροπή Προστασίας των Συνδικαλιστικών Στελεχών Σχέση της ειδικής προστασίας του ν.1264/1982 με τη γενική προστασία από την απόλυση Συνέπειες από τη μη τήρηση των διατάξεων για την απόλυση συνδικαλιστικών στελεχών Καταχρηστική επίκληση της ειδικής προστασίας ΙΙ. Εργαζόμενες γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης και λοχείας ΙΙΙ. Στρατευμένοι μισθωτοί IV. Άτομα με ειδικές ανάγκες Καταγγελία σύμβασης εργασίας από τον εργαζόμενο Ι. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ΙΙ. Η αποχή από την εργασία ως σιωπηρή καταγγελία

20 XXXVI Εργατικό Δίκαιο. Ατομικές εργασιακές σχέσεις 1. Αποχή λόγω ασθένειας Αποχή για άλλη, εκτός από την ασθένεια, αιτία ΙΙΙ. Αποχώρηση ή απόλυση λόγω συνταξιοδότησης ΙV. Aποχώρηση με τη συγκατάθεση του εργοδότη (άρθρ. 8 εδ.α ν. 3198/1955) Η έκτακτη καταγγελία της σύμβασης εργασίας Ι. Δικαιολογητικός λόγος και λειτουργία της έκτακτης καταγγελίας ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής της ΑΚ ΙΙΙ. Περιορισμός και διεύρυνση του δικαιώματος έκτακτης καταγγελίας Αποκλεισμός ή περιορισμός του δικαιώματος έκτακτης καταγγελίας Διεύρυνση του δικαιώματος έκτακτης καταγγελίας IV. Ο σπουδαίος λόγος ως προϋπόθεση του κύρους της έκτακτης καταγγελίας Βασικά εννοιολογικά στοιχεία Η συγκεκριμενοποίηση της έννοιας του σπουδαίου λόγου α) Στάθμιση συμφερόντων β) Κατευθυντήριες γραμμές για τη συγκεκριμενοποίηση του σπουδαίου λόγου αα) Αρχή της αναλογικότητας ββ) Αρχή της ίσης μεταχείρισης γ) Η στάθμιση σε περίπτωση συνδρομής περισσότερων λόγων καταγγελίας αα) Μεμονωμένη και συνολική εκτίμηση ββ) Συνεκτίμηση λόγων που αποσβέσθηκαν ή ατόνησαν V. Σπουδαίοι λόγοι για την έκτακτη καταγγελία από την πλευρά του εργοδότη Παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων του εργαζομένου α) Ουσιώδεις παραβάσεις β) Σχέση πειθαρχικών ποινών και καταγγελίας Καταγγελία λόγω υποψίας «Εξαναγκασμένης» καταγγελία Οικονομικοτεχνικοί λόγοι VI. H άσκηση του δικαιώματος έκτακτης καταγγελίας Δήλωση καταγγελίας Τήρηση προθεσμίας Αναφορά του σπουδαίου λόγου Χρονικά όρια άσκησης του δικαιώματος VII. Συνέπειες καταγγελίας

21 Περιεχόμενα XXXVII 1. Άκυρη καταγγελία Αξίωση αποζημίωσης κατά το άρθρο 673 ΑΚ Αξίωση αποζημίωσης κατά το άρθρο 674 ΑΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 33 Μεταβίβαση επιχείρησης και συνέπειες για τις εργασιακές σχέσεις I. Οι ρυθμίσεις του κοινοτικού και του εθνικού δικαίου για την προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης Η κοινοτική νομοθεσία Η εθνική νομοθεσία α) Ο νομολογιακά διαμορφωμένος κανόνας της αυτοδίκαιης μεταβίβασης των εργασιακών σχέσεων με διατήρηση αμετάβλητων των όρων εργασίας β) Π.Δ. 178/ ΙΙ. Μεταβίβαση επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή τμημάτων τους Διατήρηση της ταυτότητας της μεταβιβαζόμενης οικονομικής μονάδας και υπό τον νέο φορέα της α) Τα κρίσιμα κριτήρια β) Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων γ) Ανάληψη από το νέο φορέα ενός σημαντικού μέρους του προσωπικού δ) Συνέχιση ίδιας ή παρόμοιας δραστηριότητας ε) Διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης Μεταβολή του φορέα της μονάδας Οι βασικές θέσεις του ΔΕΚ ΙΙΙ. Συνέπειες μεταβίβασης επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή τμημάτων τους Μεταβίβαση εργασιακών σχέσεων α) Υπεισέλευση του διαδόχου και νέου εργοδότη στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από τη σχέση εργασίας β) Δικαίωμα εναντίωσης του εργαζομένου Διατήρηση της ισχύος των όρων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και κανονισμών εργασίας Δικαιώματα εργαζομένου από συστήματα επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής ασφάλισης Προστασία των εκπροσώπων των εργαζομένων IV. Απόλυση λόγω της μεταβίβασης

22 XXXVIII Εργατικό Δίκαιο. Ατομικές εργασιακές σχέσεις 1. Η απαγόρευση απόλυσης του άρθρου 5 1 του Π.Δ. 178/2002 Σκοπός της ρύθμισης Προϋποθέσεις εφαρμογής α) Aπολύσεις πριν από τη μεταβίβαση β) Απολύσεις, μετά τη μεταβίβαση της επιχείρησης, από τον νέο φορέα της Συνέπειες παράβασης της απαγόρευσης Βάρος απόδειξης V. Καταγγελία λόγω μεταβολής των όρων εργασίας VI. Eυθύνη παλαιού και νέου εργοδότη VII. Παρέμβαση των εκπροσώπων των εργαζομένων στη διαδικασία της μεταβίβασης επιχείρησης - Υποχρέωση πληροφόρησης και διαβούλευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Οι αριθμοί με τα μαύρα όρθια στοιχεία παραπέμπουν στις παραγράφους και οι αριθμοί με τα λευκά πλάγια στοιχεία παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.1.1. 1. Έννοια της συμβάσεως εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Η σύμβαση εργασίας 1.1. Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους 1.1.1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 1.1.2. Σύμβαση Έργου 1.1.3. Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές Συντακτική ομάδα

Περιεχόμενα Πηγές Συντακτική ομάδα Περιεχόμενα Λύση της σχέσης εργασίας... 2 1. Πότε λήγει μια σχέση εργασίας... 4 1.1 Λύση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου... 4 1.2 Καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου... 5 1.2.1 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ... 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Λειτουργικοί Παράγοντες...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ... 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Λειτουργικοί Παράγοντες... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 19 ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ... 21 Βασικά Στοιχεία της Δεοντολογίας... 21 1. Η έννοια και ο ρόλος της Δεοντολογίας... 21 2. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.Εισαγωγικά Η διαθεσιμότητα και η εκ περιτροπής εργασία είναι δυο διαφορετικές περιπτώσεις υποαπασχόλησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο Σελ. 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο... 1 1.1. Έννοιες... 1 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο... 1 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου Η απόλυση των υπαλλήλων μπορεί να γίνει είτε με προειδοποίηση είτε αμέσως χωρίς προειδοποίηση. Εγκυρη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Ο συμβατικός μισθός, έτσι όπως αυτός διαμορφώνεται, έπειτα από την κατάρτιση των ατομικών συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. 9/3/2015 Γιώργος Θεοδόσης - Παραδόσεις Συλλογικού Εργατικού Δικαίου

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. 9/3/2015 Γιώργος Θεοδόσης - Παραδόσεις Συλλογικού Εργατικού Δικαίου 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΑ 2 Ατομικό εργατικό δίκαιο: συστηματοποιεί και αναλύει την παρέμβαση του δικαίου στα νομικά γεγονότα που συμβαίνουν γύρω από την ίδρυση, τους όρους λειτουργίας και τη

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων»

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Δώρο Χριστουγέννων Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Νομική θεμελίωση. 4 3. Νομική φύση δώρου Χριστουγέννων.. 4 4. Δικαιούχοι... 4 5. Προϋποθέσεις καταβολής...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 29 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π... 37 2. Σχέση με επιείκεια... 40 3. Σχέση με ηθική... 42 ΠΗΓΕΣ - ΙΣΧΥΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εισαγωγή... 23 Πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας... 24 I. Η αρμοδιότητα... 24 II. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ...1 1. Εισαγωγικά... 3 I. Έννοια - Βασικά χαρακτηριστικά - Νομική φύση της ανώνυμης εταιρίας...3 1. Έννοια... 3 2. Βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας... 3 α. Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μορφές απασχόλησης πέραν της εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή τους από αυτή... 2 1.1 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας... 3 1.2 Πότε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δεν είναι έγκυρη... 3 1.3 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλεγόμενα του συγγραφέα στην α έκδοση... Πρόλογος Μιχ. Π. Σταθόπουλου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλεγόμενα του συγγραφέα στην α έκδοση... Πρόλογος Μιχ. Π. Σταθόπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλεγόμενα του συγγραφέα στην β έκδοση... Πρόλογος Μιχ. Π. Σταθόπουλου Προλεγόμενα του συγγραφέα στην α έκδοση... Συντομογραφίες... ΙΧ ΧΙΙΙ XVII Κεφάλαιο Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & TIPSΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΑΡΙΟ Α ΕΙΕΣ ΥΓIΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αν η ΠΡΟΣΛΗΨΗ γίνει µε: τότε: Σχέση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Μάθημα: Εργατικό-Ασφαλιστικό Δίκαιο Διδάσκων: Νίκος Κ. Παπαδόπουλος

Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Μάθημα: Εργατικό-Ασφαλιστικό Δίκαιο Διδάσκων: Νίκος Κ. Παπαδόπουλος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 Ο ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους μέχρι πρόσφατα,η Ελλάδα υπήρξε χώρα αποστολής μεταναστών. Για μια σειρά από κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους (ανάπτυξη στο εσωτερικό,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας και επιδόματος αδείας. Συνέπειες μη χορήγησης κανονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΥ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 1. Μέτρα προστασίας μισθού... 3 2. Επίσχεση εργασίας... 5 2.1 Πώς ασκείται νομίμως η επίσχεση εργασίας... 6 2.2 Άρση Ματαίωση επίσχεσης εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Εργατικό Δίκαιο 2.1 Έννοια - πηγές εργατικού δικαίου 2.2 Κυριότερα αντικείμενα των Κοινωνικών Επιθεωρήσεων Εργασίας του Σ.Ε.Ε. 2.3 Διαδικασία προσλήψεων 2.4 Συμβάσεις εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...VII ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...IX ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1. Εργατικό ίκαιο...2 1.2. Σύμβαση Έργου...3 1.3. ιαλείπουσα Εργασία...3 1.4. Έθιμο...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

- Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

- Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας - Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης Συνοπτική παρουσίαση. 3 1. Γενικά. 8 2. Ασφάλιση κατά τον χρόνο ασθένειας..... 8 3. Οφειλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α. ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΑ Πλήρης / κανονική απασχόληση υπάρχει όταν συµφωνείται παροχή εργασίας που καλύπτει το ωράριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί προλόγου. VII ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΩ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 1. Οικονομική ανάπτυξη και εμπράγματη ασφάλεια 3 2. Δυσλειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Με το Ν 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Με το Ν 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Oι νέες αλλαγές στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων με το Ν 4093/2012 («Μνημόνιο ΙΙΙ») Γιώργος Θεοδόσης, Λέκτορας Εργατικού Δικαίου Δ.Π.Θ., Δικηγόρος Με το Ν 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τι είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις; Διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ : ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΛΕΞΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση:

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Γιώργου Παπαδημητρίου, Καθηγητού του συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 Κεφάλαιο Πρώτο Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες 1. Βιομηχανική ιδιοκτησία (β.ι.)... 1 2. Κλάδοι β.ι.... 1 3. Δικαιώματα β.ι.... 1 4. Πνευματική ιδιοκτησία (π.ι.)... 2 5. Διανοητική ιδιοκτησία... 2 6. Εξέλιξη β.ι.... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ»

«Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ...χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...7 Κεφάλαιο 1: Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...9 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ [06]

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ [06] ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ [06] ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [06.01.---] Βλαστός Στ. Γ. Επίτομο Ατομικό Εργατικό Δίκαιο Σάκκουλα, 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 Στην Αθήνα σήμερα, 24 Αυγούστου 2012, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος ως εκπρόσωπος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων την εργασία: ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Επιβλέπων την εργασία: ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υπό των φοιτητών: ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΛΤΣΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΞΕ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΞΕ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΕΡΓΙΑ... 1 1. Απεργία Έννοια Νομοθετική Προστασία... 4 2. Φορέας δικαιώματος και κήρυξη της απεργίας... 5 2.1 Συνδικαλιστικές οργανώσεις αρμόδιες για κήρυξη απεργίας... 6 3. Αιτήματα απεργίας...

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών

Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών Nicola Countouris Το δίκαιο της ΕΕ για την Ισότητα των Φύλων, EC/ERA Σεμινάριο για τα μέλη του Δικαστικού Σώματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 P a g e ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΛΠ) Στο ΦΕΚ 251Α /24.11.2014 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Με το Νόμο 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α /11-05-2010) ο νομοθέτης εισάγει νέες σημαντικές διατάξεις αλλά και τροποποιήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Ατοµικού Εργατικού ικαίου. Βιβλίο: «Ατοµικό Εργατικό ίκαιο» Γ. Λεβέντης, Κ. Παπαδηµητρίου

Σηµειώσεις Ατοµικού Εργατικού ικαίου. Βιβλίο: «Ατοµικό Εργατικό ίκαιο» Γ. Λεβέντης, Κ. Παπαδηµητρίου Σηµειώσεις Ατοµικού Εργατικού ικαίου Βιβλίο: «Ατοµικό Εργατικό ίκαιο» Γ. Λεβέντης, Κ. Παπαδηµητρίου Πηγές εργατικού δικαίου Η σχέση εξαρτηµένης εργασίας είναι µια διαρκής ενοχική σχέση. Κύριο χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο (ΑΤΟΜΙΚΗ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο (ΑΤΟΜΙΚΗ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο (ΑΤΟΜΙΚΗ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Η (ατομική) σύμβαση εργασίας Όπως είναι ήδη γνωστό από τις θεμελιώδεις έννοιες του Αστικού Δικαίου, σύμβαση είναι μια πράξη η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με το καθεστώς απασχόλησης ομάδας γυναικών καθαριστριών στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με το καθεστώς απασχόλησης ομάδας γυναικών καθαριστριών στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 12/2007 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με το καθεστώς απασχόλησης ομάδας γυναικών καθαριστριών στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 1. Ομάδα ογδόντα γυναικών, με επιστολή ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Το δίκαιο και οι διακρίσεις του... 15 2. Οι πηγές γνώσης του Ρωμαϊκού ίκαιου... 20 3. ιαίρεση της Ιστορίας του Ρωμαϊκού πολιτεύματος και του Ρωμαϊκού ικαίου... 32 4. Χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Μαΐου 2010. Προς. κ. Βαρνάβα Δημήτρη. κ. Βαρνάβα

Αθήνα, 26 Μαΐου 2010. Προς. κ. Βαρνάβα Δημήτρη. κ. Βαρνάβα Άρις Γ. Καζάκος Καθηγητής Εργατικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δικηγορικό Γραφείο: Φράγκων 3 Τ.Κ. 54626 τηλ.: 2310/535354, 541476, 530468

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη της:

Συγκριτική Μελέτη της: Συγκριτική Μελέτη της: «Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Μετάλλου όλων των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων καθώς και Τμημάτων, Παραγωγής, Επεξεργασίας, Συναρμολόγησης, Συσκευασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 10/18-12-2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Έννοια μισθού 22 2. Παροχές σε είδος - Μισθός 22 3. Αναγωγή μηνιαίου μισθού σε ημερομίσθιο - ωρομίσθιο 23 4. Αναγωγή ημερομισθίου σε μηνιαίο μισθό 23 5. Καταβαλλόμενες αποδοχές 24 6. Τακτικές αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 Στην Αθήνα, σήμερα 14 Μαΐου 2013, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός: α) Γεώργιος Καββαθάς Πρόεδρος και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010.

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010. ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010. Μετά τη δημοσίευση του Ν. 3845/10(Φ.Ε.Κ. 65/τ. Α76.5.2010) και τον εκ νέου καθορισμό στις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ - ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β & Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN 978-9963-43-767-2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α) ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μισθοδοσία στον Ιδιωτικό Τομέα»

«Η Μισθοδοσία στον Ιδιωτικό Τομέα» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ Πτυχιακή εργασία με θέμα : «Η Μισθοδοσία στον Ιδιωτικό Τομέα» ΚΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (Α.Μ. 9088) ΠΗΛΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ (Α.Μ. 9077) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Φαρμάκης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις....3 Β. Διαμορφωτικοί παράγοντες κατώτατων ορίων προστασίας. 6 Γ. Ρυθμιστικές αρχές των σχέσεων μεταξύ διαμορφωτικών παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VIII ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ VIII ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ VIII ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΈΣΟΔΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Ονομασία Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση 2012 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα