Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων"

Transcript

1 Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων Aθεληνύιε Αηθαηεξίλε Γξ Γεσπφλνο-Γηεπζχληξηα 1 νπ Γπκλαζίνπ Χνξηηάηε Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ΠΕΡΙΛΗΦΗ Ο ξόινο ηνπ αζηηθνύ πξαζίλνπ, ζηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο ηωλ πόιεωλ, ζην πιαίζην ηωλ αξρώλ ηεο αεηθόξνπ θαη βηώζηκεο αλάπηπμεο ηνπο, κπνξεί λα είλαη πνιύ ζεκαληηθόο. Οη δηάθνξεο κνξθέο ηωλ ρώξωλ αζηηθνύ πξαζίλνπ ηωλ πόιεωλ κε ηελ θαηάιιειε αλαινγία πξαζίλνπ/θάηνηθν κπνξνύλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δωήο ηωλ θαηνίθωλ, θαζώο ε επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αζηηθνύ πξαζίλνπ είλαη πνιιαπιή, πεξηιακβάλνληαο ηελ νηθνινγηθή, ιεηηνπξγηθή, θνηλωληθή θαη νηθνλνκηθή δηάζηαζε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η Αεηθνξία ζε επνρή πνιύπιεπξεο θξίζεο-βηώζηκεο πόιεηο ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙA: Aζηηθό πξάζηλν, ξόινο, πόιε EΙΑΓΧΓΗ Σήκεξα πεξηζζφηεξν απφ ηα δχν ηξίηα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Δπξψπεο δνπλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Τα αζηηθνπνηεκέλα νηθνζπζηήκαηα ζπγθαηαιέγνληαη ήδε κεηαμχ ησλ πέληε κεγαιπηέξσλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπ πιαλήηε. Σε απηά ηα νηθνζπζηήκαηα θαη ην αζηηθφ ηνπίν, ην πξάζηλν απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν, ρψξν δσήο θαη αληίιεςεο ηεο πφιεο (Αλαληάδνπ-Τδεκνπνχινπ, 1992, Τζαιηθίδεο, 1995α). Ζ παξαδνζηαθή αληίιεςε ηεο αμίαο ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ ήηαλ φηη ζπλεηζθέξεη ζηελ αηζζεηηθή ησλ πφιεσλ θαη ζηηο δπλαηφηεηεο αλαςπρήο. Σήκεξα φκσο, επηθξαηεί ε αληίιεςε, φηη ε ζπκβνιή ηνπ εθηείλεηαη θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο πνιηηηθήο γηα ηηο πφιεηο, π.ρ. ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ λέσλ, ζηε δεκφζηα πγεία, ζηελ ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ησλ πoιηηψλ, ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο (Walker, 2004). Σηελ εξγαζία απηή γίλεηαη κία ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηνπο ρψξνπο αζηηθνχ πξαζίλνπ θαη ηελ αλαινγία ρψξσλ πξαζίλνπ/θάηνηθν θαη πξνζδηνξίδεηαη ν ξφινο ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ ζηελ πφιε κε ζθνπφ λα αλαδεηρζεί ε επίδξαζε ηνπ νηθνινγηθνχ, ιεηηνπξγηθνχ, θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ζηε βηψζηκε αλάπηπμε ησλ πφιεσλ. ΥΧΡΟΙ ΑΣΙΚΟΤ ΠΡΑΙΝΟΤ-ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΙΝΟΤ Ζ επεξγεηηθή επίδξαζε ην πξαζίλνπ ζηηο πφιεηο θαη θαη επέθηαζε ζηνπο θαηνίθνπο ηεο είλαη γλσζηή απφ ηελ αξραηφηεηα. Σήκεξα νη ρψξνη πξαζίλνπ έρνπλ γίλεη θαλφλαο, ηφζν κέζα ζηηο πφιεηο, φζν θαη πεξηθεξεηαθά αθελφο γηα ηνλ εμσξατζκφ ηνπο θαη αθεηέξνπ γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ησλ θαηνίθσλ

2 ηνπο. Οη ζχγρξνλεο πφιεηο ιφγσ ηνπ ηξφπνπ δφκεζήο ηνπο θαζψο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ αζθνχληαη κέζα ζηα φξηά ηνπο, έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιινηψζεηο ζην θιίκα ηνπο θαη γεληθά ην πεξηβάιινλ ηνπο (Εάγθαο, 2005). Τν αζηηθφ πξάζηλν κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ θαη παξάιιεια λα θαιχςεη ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ γηα αλαςπρή. Ζ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ ζπζηεκαηνπνηείηαη ζηνπο πξάζηλνπο ρψξνπο ησλ πφιεσλ πνπ κπνξεί λα είλαη νη εμήο: 1)θπζηθνί ρψξνη πξαζίλνπ, 2)δεκφζηα θαη ηδησηηθά πάξθα θαη θήπνη, 3) πιαηείεο, παηδηθέο ραξέο θαη ρψξνη αζινπαηδηψλ, 4)ρψξνη αλαςπρήο θαη αζηηθνί ρψξνη γχξσ απφ ηα θηίξηα θαζψο θαη θπηεχζεηο ζε νξνθέο θαη φςεηο θηηξίσλ 5) απιέο δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, λνζνθνκείσλ θαη εθθιεζηψλ, 6)δελδξνζηνηρίεο θαη δηαδξνκέο πξαζίλνπ θαηά κήθνο νδηθψλ αξηεξηψλ, 7)ρψξνη ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ, κε δνκεκέλνη, πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζνχλ ή αλήθνπλ ζε δψλεο αλάπιαζεο, 8)εγθαηαιειεηκκέλνη ρψξνη, επνηθηζκέλνη απφ ελδεκηθή βιάζηεζε θαζψο θαη θνηκεηήξηα, 9)ξέκαηα, θαλάιηα απνζηξάγγηζεο θα άξδεπζεο. Τα παξαπάλσ πξνζδίδνπλ ηε κνλαδηθή δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ ηεο πφιεο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο δηεξγαζίεο ηνπ, θαζψο εληάζζνληαη πιήξσο ζηνλ αζηηθφ ηζηφ θαη απνξξνθνχλ φινπο ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαη θνηλσληθνχο θξαδαζκνχο ηεο πφιεο. Σήκεξα ε αλαινγία ρψξσλ πξαζίλνπ πνηθίιιεη ζηηο Δπξσπατθέο πφιεηο απφ 2,25-35 m 2 /θάηνηθν, αλ θαη κπνξεί λα είλαη θαη κεγαιχηεξε, φπσο γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηεο Κνπεγράγεο (43 m 2 /θάηνηθν), αλ ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο πξάζηλεο πεξηνρέο θαη ηα γχξσ δάζε. Λακβάλνληαο ππφςε, φηη ε αλαινγία ρψξσλ πξαζίλνπ, πνπ ζπζηήλεηαη απφ ηνλ Παγθφζκην νξγαληζκφ πγείαο, είλαη ιίγν παξαπάλσ απφ 9 m 2 /θάηνηθν, ζην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ησλ πεξηζζνηέξσλ ειιεληθψλ κεγαινππφιεσλ, ην αζηηθφ πξάζηλν αλά θάηνηθν είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ (Αζήλα : 2,25 m 2 /θάηoηθν, Θεζζαινλίθε : 2,50 m 2 / θάηoηθν) θαη ζπλήζσο άηαθηα θαηαλεκεκέλν. Σηε Θεζζαινλίθε π.ρ. ην ιηγνζηφ αζηηθφ πξάζηλν είλαη ζπγθεληξσκέλν ζηελ παξαιία, ελψ ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο, ηδηαίηεξα ζηηο Γπηηθέο ζπλνηθίεο αλχπαξθην (Νάζηεο, 2006). Ζ αλάγθε γηα ηελ αχμεζε ηνπ πξαζίλνπ ζηηο Διιεληθέο πφιεηο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο πγηνχο αζηηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη πξνθαλήο. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΣΙΚΟΤ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΗΝ ΠΟΛΗ Οη ρψξνη αζηηθνχ πξαζίλνπ καδί κε άιιεο βαζηθέο ππνδνκέο απνηεινχλ ζεκειηψδεο ζπζηαηηθφ ελφο βηψζηκνπ πεξηβάιινληνο θαη εληζρπηηθφ παξάγνληα ηεο θαιήο πνηφηεηαο δσήο. Σηελ επνρή καο, είλαη πιένλ θαηαλνεηφ φηη ν ξφινο ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ ζηηο ιεηηνπξγίεο κίαο πφιεο είλαη πνιιαπιφο (νηθνινγηθφο, ιεηηνπξγηθφο, θνηλσληθφο θαη νηθνλνκηθφο). Oικολογικόρ πόλορ Ζ νηθνινγηθή ζπληζηψζα ηνπ ξφινπ ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ ζπληειεί α) ζηε βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο κε ηε ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο ζηελ πφιε (π.ρ. κείσζε ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν θαη κείσζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ςπρξνχ αλέκνπ θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν), β)ζηε κείσζε ηεο αέξηαο ξχπαλζεο (π.ρ. κείσζε ηε πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ αέξα ζε ζηεξεά ζσκαηίδηα θαηά 65% απφ ηηο δελδξνζηνηρίεο ζε κία ιεσθφξν), γ) ζηελ αχμεζε ηνπ λεξνχ ησλ πδξνθφξσλ νξηδφλησλ κε ηε δηαρείξηζε ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο θαη ηε κείσζε

3 ηνπ θηλδχλνπ ησλ πιεκκπξψλ, δ) ζηε ξχζκηζε ηνπ θσηηζκνχ (αληηζακβσηηθή πξνζηαζία), ε)ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ εδάθνπο, ηε ζπληήξεζε ηεο παλίδαο θαη νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ζη) ζηε ζχδεπμε ηνπ «πξάζηλνπ» κε ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο θαηάιιεισλ εηδψλ θαη πνηθηιηψλ θπηψλ (Τζαιηθίδεο, 1995). Απφ ηα πξνεγνχκελα, αμίδεη λα αλαθεξζεί πην ζπγθεθξηκέλα, ε επεξγεηηθή επίδξαζε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ ζηε κείσζε ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο, φηη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ κε επλντθέο ζπλζήθεο εδαθηθήο πγξαζίαο, ππάξρεη έληνλε δηαπλνή, θαηά ηελ νπνία ην λεξφ, γηα λα κεηαηξαπεί απφ ηελ πγξή ζηελ αέξηα θάζε, απνξξνθά ζεκαληηθή ελέξγεηα. Σηε Θεζζαινλίθε νη δελδξνζηνηρίεο ηεο νδνχ Τζηκηζθή (1200 πεξίπνπ δέλδξα) έρεη εθηηκεζεί φηη δηαπλένπλ 84 t λεξφ/εκέξα, πνπ ηζνδπλακνχλ κε ηελ ςπθηηθή ηθαλφηεηα 700 κεραλεκάησλ (Νάζηεο, 2006). Δπί πιένλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε αλαθνξά ζηε κείσζε ηεο αέξηαο ξχπαλζεο, θαζψο ε βιάζηεζε θαη εηδηθά ηα δέληξα βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο, πξάγκα πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ. Γηφηη, πέξα απφ ηελ απνξξφθεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ηελ παξαγσγή νμπγφλνπ, ην αζηηθφ πξάζηλν ζπληειεί, γηα παξάδεηγκα, ζηελ απνξξφθεζε ησλ επηθίλδπλσλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ, πνπ νθείινληαη ζηε κφιπλζε ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηνπο ξχπνπο ησλ νρεκάησλ, ηεο νηθηαθήο ζέξκαλζεο, ηεο βηνκεραλίαο θ.ά. Ζ επηθηλδπλφηεηα ησλ ζσκαηηδίσλ γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη αξθεηά απφ απηά εηζρσξνχλ ζην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα. θαη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ πλεπκνλνθνληάζεηο, άζζκα, θαξδηναγγεηαθέο παζήζεηο, θαξθηλνγέλεζε (Εέξβαο, 2011). Αλαθνξηθά κε ηνπο αέξηνπο ξχπνπο, αμίδεη λα αλαθεξζεί επίζεο, φηη έλα ζηξέκκα βιάζηεζεο κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη έσο θαη 220 kg κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO) ην ρξφλν ( Aθχιαο θαη Ληαξάθνπ, 1999). Λειτοςπγικόρ πόλορ Σην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγηθήο παξακέηξνπ ηνπ ξφινπ ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ : α)ε αηζζεηηθή βειηίσζε ηεο πφιεο (π.ρ. νπηηθή επραξίζηεζε κε ηε κείσζε ησλ ζθιεξψλ πθψλ θαη φγθσλ δηαθφξσλ θηηξίσλ θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηεο πφιεο), β) ε πξνψζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο πφιεο ζε ππαίζξηεο εθδειψζεηο θαη πνιηηηζηηθά γεγνλφηα θαη γ) ε κείσζε ηεο ερνξχπαλζεο θαη ε αλάδεημε ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ. Απφ ηα παξαπάλσ, ελδηαθέξεη, ηδηαίηεξα, λα γίλεη πην ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηελ σθέιηκε επίδξαζε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ήζνπο, ιακβάλνληαο ππφςε, φηη ε βιάζηεζε κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη θαη λα ηθαλνπνηήζεη φιεο ηηο αηζζήζεηο, παξέρνληαο πιήζνο εξεζηζκάησλ, νπηηθψλ, απηηθψλ, ερεηηθψλ, νζκηθψλ, γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ, πνπ έρνπλ κεγάιε εθπαηδεπηηθή αμία. (Τακνπηζέιε, 1995). Έηζη, γηα παξάδεηγκα ε αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζρεηηθψλ κε ηε δηακφξθσζε ηεο απιήο ηνπ ζρνιείνπ ή/θαη ε ελαζρφιεζε κε βησκαηηθά πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα ζε ρψξνπο αζηηθνχ πξαζίλνπ, κπνξεί λα απνηειέζνπλ πνιχ ζεκαληηθνχο δείθηεο ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ ζηελ παηδαγσγηθή θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Aθχιαο θαη Ληαξάθνπ, 1999).

4 Κοινωνικόρ κα οικονομικόρ πόλορ Σρεηηθά κε ηνλ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ξφιν ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχλ : α) ε αλαςπρή ησλ πνιηηψλ θαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο θαη άζιεζήο ηνπο, β) ε αχμεζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, γ)ε πξνζηαζία απφ ζενκελίεο θαη θηλδχλνπο, γ) κείσζε ησλ νηθνγελεηαθψλ δαπαλψλ, δ) ε αλαθαηαλνκή ησλ αμηψλ ηεο γεο θαη ησλ θαηνηθηψλ, γ) ε αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη δ) ε αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ. Σρεηηθά κε ηελ αλαςπρή ησλ πνιηηψλ, είλαη ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ζε κία πφιε γηα δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην πεξπάηεκα θαη ην ηξέμηκν, ε μεθνχξαζε θαη ε ραιάξσζε, ην δηάβαζκα θαη ε παξαηήξεζε, ηα νπνία επλννχλ ηε θπζηθή πγεία θαη κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνθαηάζηαζε θαη ηεο ςπρηθήο πγείαο Ζ δπλαηφηεηα γηα ςπραγσγία (ηδίσο ησλ παηδηψλ) ζε ρψξνπο αζηηθνχ πξαζίλνπ είλαη ζπλήζσο πεξηνξηζκέλε, αλ θαη παξαηεξείηαη ζρεηηθή δηαβάζκηζε, πνπ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ ηνπνζεζία, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ επηζθεπηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ. Ζ επίδξαζε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθφηεηαο ησλ πνιηηψλ κε ηελ επέθηαζε ησλ δηαζπλδέζεσλ θαη ησλ επαθψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα, απνηειεί ίζσο ηελ πην ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηνπ ξφινπ ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ ζε κία πφιε. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη, κεηαμχ ησλ άιισλ : α)ελζαξξχλεηαη ε θνηλσληθή επαθή θαη ε αληαιιαγή ηδεψλ κέζσ ησλ γλσξηκηψλ κε ηνπο γείηνλεο, β)εληζρχεηαη ην ζπλαίζζεκα ηεο αιιειεγγχεο θαη πξνσζείηαη ε πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα κε ηελ αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ αμηψλ, γ)δεκηνπξγείηαη ζπκπαγήο θνηλσληθφο ηζηφο- κε ηε ζπκκεηνρή θαη κνλαρηθψλ αηφκσλ- πνπ επηηξέπεη ηελ πξνζηαζία ηεο γεηηνληάο θαη ηελ αλάπηπμε αηζζήκαηνο αζθάιεηαο θαη θαη επέθηαζε ηε κείσζε ησλ πεξηζηαηηθψλ παξαβαηηθφηεηαο, δ) αλαπηχζζεηαη ε αιιεινβνήζεηα θαη ε ππνζηήξημε κεηαμχ ησλ γεηηφλσλ κε απνηέιεζκα ηελ πην απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε εθηάθησλ ζπκβάλησλ θαη θηλδχλσλ (π.ρ. ππξθαγηά). Τν νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηελ επίδξαζε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ πέξα απφ ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο (π.ρ. γηα ζρεδηαζκφ, θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ρψξσλ πξαζίλνπ)θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζρεηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κπνξεί λα ζρεηίδεηαη θαη κε ηε κείσζε ησλ νηθνγελεηαθψλ δαπαλψλ ελφο ζπηηηνχ (π.ρ. ην ρεηκψλα γηα ζέξκαλζε (δέληξα-αλεκνθξάθηεο)θαη ην θαινθαίξη γηα θιηκαηηζκφ (ζθίαζε) ή/θαη ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία, ιφγσ ηεο θαιήο πνηφηεηαο δσήο. Γελ είλαη επίζεο ακειεηέα ε δηαθνξνπνίεζε ησλ αμηψλ ηεο γεο θαη ησλ ηηκψλ ησλ θαηνηθηψλ, γχξσ απφ έλα ρψξν πξαζίλνπ, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο ηδηνθηήηεο αιιά θαη ην θξάηνο. Γεληθά, κηα αμηφινγε πεξηνρή αζηηθνχ πξαζίλνπ κπνξεί λα απνηειέζεη πφιν έιμεο λέσλ θαηνίθσλ θαη ζε επξχηεξε θιίκαθα λα επηδξάζεη επλντθά ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο (π.ρ. κε δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ). ΕΠΙΛΟΓΟ Τν αζηηθφ πξάζηλν κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ησλ πφιεσλ, δηακέζνπ ηεο νηθνινγηθήο, ιεηηνπξγηθήο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο επίδξαζήο ηνπ. Απνκέλεη λα αλαπηπρζνχλ νη θαηάιιεινη ηξφπνη δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμήο ηνπ απφ ηελ Πνιηηεία θαη ηελ Τνπηθή απηνδηνίθεζε γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο πξνο ηελ

5 θαηεχζπλζε ηεο αλάδεημήο ηνπ σο πνιχ ζεκαληηθνχ παξάγνληα γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ησλ πφιεσλ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αθχιαο Μ. & Ληαξάθνπ Γ.(1999), Πξαζηλίδνληαο ηηο απιέο ησλ ζρνιείσλ, Πηινηηθό πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ην Γεκνηηθό, ΟΣΚ, ζει. 58. Αλαληάδνπ-Τδεκνπνχινπ Μ. (1992). Αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ. Σρεδηαζκόο αζηηθώλ ρώξωλ, εθδ. Εήηε, Θεζζαινλίθε, ζει Εάγθαο Θ. (2005).Οηθνινγηθέο πξνεθηάζεηο ηεο γλψζεο ησλ αιιεξγηνγφλσλ θπηψλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ, Γεωπνληθά, Τεχρνο 415, ζει.3-8. Εέξβαο K. (2011). O θνηλσληθφο θαη νηθνλνκηθφο ξφινο ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ, ζε Ηκεξίδα κε ζέκa : «Αζηηθό πξάζηλν ζηελ αεηθόξν αλάπηπμε ηωλ πόιεωλ», Διιεληθή Δηαηξεία Δπηζηήκεο ησλ Οπσξνθεπεπηηθψλ, Δξγαζηήξην Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Τνπίνπ Α.Π.Θ. θαη Αληηδεκαξρία Πεξηβάινληνο, Πνηφηεηαο δσήο θαη Διεχζεξσλ ρψξσλ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε, 13 Απξηιίνπ 2011(http: kzervas.gr/media-blog/omilies/114). Νάζηεο Α. (2006). Βηψζηκε αλάπηπμε ζηηο ζχγρξνλεο ειιεληθέο πφιεηο, ζε Ηκεξίδα κε ζέκα : «H νηθνινγηθή θξίζε ζην ζύγρξνλν αζηηθό πεξηβάιινλ», Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, Πεξηθεξεηαθφ Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε, 14 Γεθεκβξίνπ Τακνπηζέιε Κ. (1995).Αγσγή θαη παηδεία ζε ζέκαηα πξαζίλνπ. Πξαθηηθά Ηκεξίδαο ΓΔΩΤΔΔ κε ζέκα : «Πξάζηλν ζηηο πόιεηο θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε», Θεζζαινλίθε, ζει Τζαιηθίδεο, Η. (1995α). Αηζζεηηθή θαη Λεηηνπξγία ησλ Φπηψλ ζην Αζηηθφ Τνπίν. Κνηλό εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα Σρεδηαζκόο Αληηθεηκέλωλ Αζηηθώλ Χώξωλ A.Π.Θ. Τκήκα Αξρηηεθηνληθήο. εθδ. Εήηε, Θεζζαινλίθε, ζει Τζαιηθίδεο Η. (1995β). Δθπαίδεπζε ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηνπίνπ θαη δπλαηφηεηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε ζέκαηα πξαζίλνπ. Πξαθηηθά Ηκεξίδαο ΓΔΩΤΔΔ κε ζέκα : «Πξάζηλν ζηηο πόιεηο θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε», Θεζζαινλίθε, ζει Walker C. (2004). The public value of urban parks, The Urban Institute, The Wallace Foundation, Washington, D.C. (www.urban.org.)

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζη ηοσ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αν. Μακεδονίας για ηην δημιοσργία Κοινωνικού Λατανόκηποσ

Πρόηαζη ηοσ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αν. Μακεδονίας για ηην δημιοσργία Κοινωνικού Λατανόκηποσ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55 Σ.Κ. 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σει. 2510222942 Φαμ 2510231505 Email: geoteeam@otenet.gr www.geotee-anmak.gr Πρόηαζη ηοσ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αν. Μακεδονίας για

Διαβάστε περισσότερα

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Πξνυπφζεζε γηα ηηο επενδύζειρ θαη ηελ ανάπηςξη Έκθεζη ηος Παπαηηπηηηπίος για ηο Επισειπημαηικό Πεπιβάλλον 10 +1 ΧΡΗΙΜΕ ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 1. Γηαηί ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά;

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; Έλαο εηδηθφο ζα ζαο έιεγε φηη νπνηαδήπνηε νπζία θπζηθή ή ηερλεηή, πνπ κπνξεί λα δξάζεη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, θαηαζηαιηηθά ή δηεγεξηηθά, είλαη εμαξηεζηνγφλνο. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ πφ ηελ Δπνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Άξζξα θαη Κειέηεο 5/2012 Ηνχιηνο 2012 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ EΝ MΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Νιπκπία Θακηληψηε Γηεπζχληξηα ΔΗΔΑΓ, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα