ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 97/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 97/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Ιουνίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 97/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2012» προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α. Από το πρακτικό της 14 ης του έτους 2012, Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Σήµερα στις 06 Ιουνίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από την αριθµ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου της, που δηµοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του ήµου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε όλα τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης- Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α / ). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού από τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω µέλη : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.- Κοτσαµπάς Θωµάς, ήµαρχος-πρόεδρος 1.- Ραγκούσης Εµµανουήλ, 4 ο Τακτικό Μέλος 2.- Λάππας Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος (8 ο Τακτικό Μέλος) 2.- Σκαλιστήρας Αθανάσιος, 6 ο Τακτικό Μέλος 3.- Ζορµπά Ανθή, 1 ο Τακτικό Μέλος 3.- Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, 7 ο Τακτικό Μέλος 4.- Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, 2 ο Τακτικό Μέλος 5.- Βενέτη Ελευθερία, 3 ο Τακτικό Μέλος 6.- Σίµος Ευάγγελος, 5 ο Τακτικό Μέλος Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ήµου, κ. Κακαλιά Ευστράτιο. Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το τέταρτο (4 ο ) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : Από την /νση Οικονοµικής Υπηρεσίας (Τµήµα Προµηθειών), µας διαβιβάστηκε η παρακάτω εισήγηση: Συνηµµένα σας διαβιβάζουµε τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές (αριθµ. µελέτης 22/2012) του διαγωνισµού για την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2012» προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α. και παρακαλούµε για την έγκρισή τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 4 του άρθρου 4 της Υ.Α /93 περί ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και επίσης τις σχετικές του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. Η εν λόγω µελέτη και οι σχετικοί όροι διακήρυξης έχουν ως εξής : -1-

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α.Μ:22/2012 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2012» ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2012 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού ,00 (εξήντα οχτώ χιλιάδες ευρώ), συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α 23%, αντιµετωπίζεται η προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις πάγιες ανάγκες της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισµού του ήµου. Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ». Η δαπάνη της προµήθειας έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισµό του Οικονοµικού Έτους 2012 του ήµου Πετρούπολης, µε Κ.Α και ύψος της σχετικής εγγραφής ,00 (δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ), µε Κ.Α και ύψος της σχετικής εγγραφής ,00 (δέκα χιλιάδες ευρώ), µε Κ.Α και ύψος της σχετικής εγγραφής ,00 (είκοσι χιλιάδες ευρώ), µε Κ.Α και ύψος της σχετικής εγγραφής ,00 (δέκα χιλιάδες ευρώ), µε Κ.Α και ύψος της σχετικής εγγραφής 5.000,00 (πέντε χιλιάδες ευρώ) και µε Κ.Α και ύψος της σχετικής εγγραφής 8.000,00 (οχτώ χιλιάδες ευρώ). ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 06/04/2012 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 06/04/2012 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 06/04/2012 Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ..Π. ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΕΠΟΥΛΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΠΕΡ ΙΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -3-

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 1 Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5mm 2 κουλούρα µέτρο 500 0, ,00 2 Καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5mm 2 κουλούρα µέτρο 150 1, ,50 3 Καλώδιο ΝΥΜ 5x2,5mm 2 κουλούρα µέτρο 120 1, ,40 4 Καλώδιο ΝΥΜ 5x1,5mm 2 κουλούρα µέτρο 300 1, ,00 5 Καλώδιο ΝΥΜ 5x4mm 2 κουλούρα µέτρο 100 2, ,00 6 Καλώδιο ΝΥΛ 3x1,5mm 2 κουλούρα µέτρο 500 0, ,00 7 Καλώδιο ΝΥΛ 4x1,5mm 2 κουλούρα µέτρο 400 0, ,00 8 Καλώδιο ΝΥΛ 5x1,5mm 2 κουλούρα µέτρο 200 1, ,00 9 Καλώδιο ΝΥΛ 3x2,5mm 2 κουλούρα µέτρο 100 1, ,00 10 Καλώδιο ΝΥΛ 3x6mm 2 κουλούρα µέτρο 20 2,900 58,00 11 Καλώδιο ΝΥΛ 5x6mm 2 κουλούρα µέτρο 70 4, ,20 12 Καλώδιο εύκαµπτο τύπου rheyfflecy 5x16mm 2 κουλούρα µέτρο 20 11, ,00 13 Καλώδιο ΝΥY 3x2,5mm 2 κουλούρα µέτρο 500 1, ,00 14 Καλώδιο ΝΥY 5x2,5mm 2 κουλούρα µέτρο 500 1, ,00 15 Καλώδιο ΝΥY 4x4mm 2 κουλούρα µέτρο 500 2, ,00 16 Καλώδιο ΝΥY 4x6mm 2 κουλούρα µέτρο 500 3, ,00 17 Καλώδιο ΝΥΑ των 1mm 2 κουλούρα µέτρο 500 0,160 80,00 18 Καλώδιο ΝΥΑ των 1,5mm 2 κουλούρα µέτρο , ,00 19 Καλώδιο οµοαξονικό T.V. κουλούρα µέτρο 100 0,450 45,00 20 Καλώδιο UTP cat 6 δεδοµένων κουλούρα µέτρο 500 0, ,00 21 Καλώδιο εύκαµπτο πολυπολικό NYΑF 12X1,5 κουλούρα µέτρο 300 2, ,00 mm2 22 Σωλήνας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων PVC-SiBi κουλούρα µέτρο 100 0,290 29,00 Φ=13,5mm 23 Σωλήνας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων PVC- SiBi Φ=16mm κουλούρα µέτρο 100 0,340 34,00-4-

5 Σωλήνας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων PVC σπιράλ Φ=23mm Αυτόµατη ασφάλεια ηλεκτρικών γραµµών VL/K ταχείας στήριξης 10-10Α Αυτόµατη ασφάλεια ηλεκτρικών γραµµών VL/K ταχείας στήριξης 10-16Α Αυτόµατη ασφάλεια ηλεκτρικών γραµµών VL/K ταχείας στήριξης 10-20Α Αυτόµατη ασφάλεια ηλεκτρικών γραµµών VL/K ταχείας στήριξης 10-25Α Αυτόµατη ασφάλεια ηλεκτρικών γραµµών VL/K ταχείας στήριξης 10-32Α Ασφαλειοδιακόπτης ηλεκτρικών γραµµών L+N/Κ εντάσεως 16 Α Ασφαλειοδιακόπτης ηλεκτρικών γραµµών L+N/Κ εντάσεως 20 Α Ασφαλειοδιακόπτης ηλεκτρικών γραµµών L+N/Κ εντάσεως 25 Α Ενδεικτική λυχνία πίνακα ταχείας στήριξης Βάση ηλεκτρικής ασφάλειας Τ/Σ ΕΖ πορσελάνης εντάσεως 63 Α Μήτρα ηλεκτρικής ασφάλειας ΕΖ εντάσεως 63 Α Μήτρα ηλεκτρικής ασφάλειας ΕΖ εντάσεως 25 Α Μήτρα ηλεκτρικής ασφάλειας ΕΖ εντάσεως 20 Α Μήτρα ηλεκτρικής ασφάλειας ΕΖ εντάσεως 16 Α Μήτρα ηλεκτρικής ασφάλειας ΕΖ εντάσεως 10 Α Φυσίγγιο ηλεκτρικής ασφάλειας ΕΖ εντάσεως 10 Α Φυσίγγιο ηλεκτρικής ασφάλειας ΕΖ εντάσεως 16 Α Φυσίγγιο ηλεκτρικής ασφάλειας ΕΖ εντάσεως 20 Α Φυσίγγιο ηλεκτρικής ασφάλειας ΕΖ εντάσεως 25 Α κουλούρα µέτρο 50 1,000 50,00 κουτί τεµάχιο 25 3,300 82,50 κουτί τεµάχιο 25 3,300 82,50 κουτί τεµάχιο 25 3,300 82,50 κουτί τεµάχιο 25 3,300 82,50 κουτί τεµάχιο 25 3,300 82,50 κουτί τεµάχιο 5 8,260 41,30 κουτί τεµάχιο 5 8,260 41,30 κουτί τεµάχιο 5 8,260 41,30 κουτί τεµάχιο 15 1,600 24,00 κουτί τεµάχιο 25 3,900 97,50 κουτί τεµάχιο 47 0,500 23,50 κουτί τεµάχιο 51 0,400 20,40 κουτί τεµάχιο 50 0,400 20,00 κουτί τεµάχιο 50 0,400 20,00 κουτί τεµάχιο 50 0,400 20,00 κουτί τεµάχιο 50 0,400 20,00 κουτί τεµάχιο 50 0,400 20,00 κουτί τεµάχιο 50 0,400 20,00 κουτί τεµάχιο 50 0,400 20,00-5-

6 Φυσίγγιο ηλεκτρικής ασφάλειας ΕΖ εντάσεως 35 Α Φυσίγγιο ηλεκτρικής ασφάλειας ΕΖ εντάσεως 63 Α Ντουί πορσελάνης (Ε/27) δηµοτικού φωτισµού (φοπ) Ντουί πορσελάνης (Ε/27) µε σπείρωµα 1/8 mm ενιαίο Ντουί πορσελάνης (Ε/27) µε σπείρωµα 13,5 mm µε µαστό και περικόχλιο. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 5/25/ στρογγυλό. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 6/25/ στρογγυλό. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 6/35/ στρογγυλό. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 7/25/ στρογγυλό. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 7/35/ στρογγυλό. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 8/25/ στρογγυλό. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 8/35/ στρογγυλό. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 9/25/ στρογγυλό. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 9/35/ στρογγυλό. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 10/25/ στρογγυλό. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 10/35/ στρογγυλό. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 11/35/ στρογγυλό. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 12/25/ στρογγυλό. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 12/35/ στρογγυλό. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 14/35/ στρογγυλό. ιακόπτες διαρροής 5MSI/16-80A/2x40A/230V ιακόπτες διαρροής 5MSI/16-80A/2x63A/230V ιακόπτες διαρροής 5MSI/16-80A/4x40A/380V-400V ιακόπτες διαρροής 5MSI/16-80A/4x63A/380V-400V κουτί τεµάχιο 50 0,500 25,00 κουτί τεµάχιο 50 0,900 45,00 κουτί τεµάχιο 50 1,500 75,00 κουτί τεµάχιο 50 0,900 45,00 κουτί τεµάχιο 50 1,700 85,00 κουτί κουτί 10 1,300 13,00 κουτί κουτί 15 1,700 25,50 κουτί κουτί 10 1,800 18,00 κουτί κουτί 10 1,900 19,00 κουτί κουτί 10 2,000 20,00 κουτί κουτί 15 2,000 30,00 κουτί κουτί 5 2,100 10,50 κουτί κουτί 15 2,100 31,50 κουτί κουτί 5 2,200 11,00 κουτί κουτί 10 2,300 23,00 κουτί κουτί 5 2,400 12,00 κουτί κουτί 5 3,800 19,00 κουτί κουτί 5 3,100 15,50 κουτί κουτί 5 3,500 17,50 κουτί κουτί 5 3,600 18,00 κουτί τεµάχιο 2 30,000 60,00 κουτί τεµάχιο 1 45,000 45,00 κουτί τεµάχιο 2 40,000 80,00 κουτί τεµάχιο 1 65,000 65,00-6-

7 ιακόπτης ισχύος (ρελέ) θερµοσυσσωρευτών ES-2/40 ιακόπτης ισχύος (ρελέ) θερµοσυσσωρευτών ES-4/40 ιακόπτης ισχύος (ρελέ) θερµοσυσσωρευτών ES-4/63 Κανάλι PVC πλήρες (πλάτη και κάλυµµα) διαστάσεων 100x60 Κανάλι PVC πλήρες (πλάτη και κάλυµµα) διαστάσεων 100x40 Κανάλι PVC πλήρες (πλάτη µε αυτοκόλλητη ταινία και κάλυµµα) διαστάσεων 7x10 Κανάλι PVC πλήρες (πλάτη µε αυτοκόλλητη ταινία και κάλυµµα) διαστάσεων 10x16 Κανάλι PVC πλήρες (πλάτη µε αυτοκόλλητη ταινία και κάλυµµα) διαστάσεων 20x13 Κανάλι PVC πλήρες (πλάτη µε αυτοκόλλητη ταινία και κάλυµµα) διαστάσεων 32x16 Πολύµπριζο 3 θέσεων µε διακόπτη 16Α µε καλώδιο 2 µέτρων Πολύµπριζο 4 θέσεων µε διακόπτη 16Α µε καλώδιο 2 µέτρων Πολύµπριζο 5 θέσεων µε διακόπτη 16Α µε καλώδιο 2 µέτρων ιακόπτης επίτοιχος κοµµυτατερ στεγανός ιακόπτης επίτοιχος απλός στεγανός Πρίζα SHUKO εξωτερική στεγανή µε καπάκι Πίνακας 1 σειράς εξωτερικός στεγανός Κουτί διακλάδωσης πλαστικό στεγανό τετράγωνο 7,5x7,5cm Κουτί διακλάδωσης πλαστικό στεγανό τετράγωνο 5x5cm Κλέµα πλαστική άκαυστη 2,5 mm2 Κλέµα πλαστική άκαυστη 4 mm2 Κλέµα πλαστική άκαυστη 6 mm2 κουτί τεµάχιο 2 30,000 60,00 κουτί τεµάχιο 15 40, ,00 κουτί τεµάχιο 15 50, ,00 τεµάχιο µέτρο 50 7, ,00 τεµάχιο µέτρο 50 6, ,00 τεµάχιο µέτρο 50 1,200 60,00 τεµάχιο µέτρο 50 1,600 80,00 τεµάχιο µέτρο 50 1,700 85,00 τεµάχιο µέτρο 50 2, ,00 κουτί τεµάχιο 30 3, ,00 κουτί τεµάχιο 30 4, ,00 κουτί τεµάχιο 30 5, ,00 κουτί τεµάχιο 25 3,500 87,50 κουτί τεµάχιο 25 2,500 62,50 κουτί τεµάχιο 25 3,000 75,00 κουτί τεµάχιο 10 20, ,00 τεµάχιο 100 1, ,00 κουτί τεµάχιο 50 1,100 55,00 κουτί σειρά ,500 25,00 κουτί σειρά ,600 30,00 κουτί σειρά ,220 61,00-7-

8 Κλέµα πλαστική άκαυστη 10 mm2 Κλέµα πλαστική άκαυστη 16 mm2 Κλέµα πλαστική άκαυστη 25 mm2 Κλέµα πλαστική άκαυστη 35 mm2 93 Caps καλωδίων 1,5 mm κουτί 94 Caps καλωδίων 2,5 mm κουτί 95 Ούπα 6mm κουτί 96 Νοβοπανόβιδες 3x40mm κουτί κουτί σειρά ,380 69,00 κουτί σειρά ,400 96,00 κουτί σειρά ,800 38,00 κουτί σειρά ,100 41,00 κουτί 100 τεµαχίων κουτί 100 τεµαχίων κουτί 100 τεµαχίων κουτί 100 τεµαχίων 1 2,500 2,50 3 3,500 10,50 5 1,000 5, ,630 6,30 97 Μακαρόνι θερµοσυστελόµενο Φ18mm κουτί µέτρο 50 1,760 88,00 98 Μακαρόνι θερµοσυστελόµενο πλαστικό λευκό Φ9mm κουτί µέτρο 60 1,073 64,35 99 Φις θηλυκό 5x32A από PVC κουτί τεµάχιο 15 7, , Φις θηλυκό 5x63A από PVC κουτί τεµάχιο 5 22, , Φις SHUKO θηλυκό άκαυστο από PVC κουτί τεµάχιο 50 3, , Φις SHUKO αρσενικό άκαυστο από PVC κουτί τεµάχιο 50 2, , Μουφα ρητίνης για ΝΥΥ 4x6mm2 3M-90-A1 κουτί τεµάχιο 10 16, , Μουφα ρητίνης για ΝΥΥ 4x4mm2 3M-90-A1 κουτί τεµάχιο 10 16, , Μουφα ρητίνης για ΝΥΥ 3x2,5mm2 3M-90-A1 κουτί τεµάχιο 10 16, , Λαστιχοταινία αντοχής για την µόνωση συνδέσεων βυσµάτων κουτί τεµάχιο 10 11, , Μονωτικές ταινίες PVC 0,13x19x18,3 κουτί τεµάχιο 50 0,500 25, Πρίζα τηλεφώνου εξωτερική διπλή κουτί τεµάχιο 50 3, , Πρίζα υπολογιστών κουτί τεµάχιο 50 6, , Συσκευή τηλεφώνου σταθερή µε αναγνώριση κλήσης κουτί τεµάχιο 20 22, ,00-8-

9 Μετασχηµατιστής φθορισµού ισχύος 18W/230V, µε πιστοποίηση ISO 9001 και CE Μετασχηµατιστής φθορισµού ισχύος 36W/230V, µε πιστοποίηση ISO 9001 και CE Φωτιστικό εξωτερικό οροφής φθορίου διπλής παραβολικότητας 4X18W/Τα8 διαστάσεων 64X64cm µε ενσωµατωµένο το ηλεκτρονικό µπάλαστ Φωτιστικό εσωτερικό-χωνευτό οροφής φθορίου 2X36W/Τα8 διαστάσεων 125X25cm µε ενσωµατωµένο το ηλεκτρονικό µπάλαστ Φωτιστικό φθορίου βιοµηχανικού τύπου στεγανό 2X36W/Τα8 διαστάσεων 125X25cm µε ενσωµατωµένο το ηλεκτρονικό µπάλαστ Φωτιστικό τύπου χελώνα µεταλλική 100W/E27/230V Λαµπτήρας φθορίου 120cm 36W/Τα8 Λαµπτήρας φθορίου 60cm 18W/Τα8 Εκκινητής σταρτερ 4-22 για λαµπτήρες φθορίου Εκκινητής σταρτερ 4-80 για λαµπτήρες φθορίου Λαµπτήρας εξοικονόµησης ενέργειας E27/20-25W/230V Λαµπτήρας πυρακτώσεως διαφανής βιδωτός E27/60W/230V Λαµπτήρας πυρακτώσεως διαφανής µπαγιονέτ Β22/60W/230V Ντουί βακελίτου βιδωτό Ε27 (1/8») Ντουί βακελίτου µπαγιονέτ Β22 (1/8») Προβολέας ιωδίνης 1000W/230V, µαύρος στεγανός IP54 κουτί τεµάχιο 50 5, ,00 κουτί τεµάχιο 50 5, ,00 κουτί τεµάχιο 50 29, ,00 κουτί τεµάχιο 50 29, ,00 κουτί τεµάχιο 20 25, ,00 κουτί τεµάχιο 30 12, ,00 κουτί τεµάχιο 100 2, ,00 κουτί τεµάχιο 100 2, ,00 κουτί τεµάχιο 50 0,300 15,00 κουτί τεµάχιο 50 0,300 15,00 κουτί τεµάχιο 500 5, ,00 κουτί τεµάχιο 50 0,600 30,00 κουτί τεµάχιο 50 0,880 44,00 κουτί τεµάχιο 50 0,800 40,00 κουτί τεµάχιο 50 0,800 40,00 κουτί τεµάχιο 20 16, ,00-9-

10 Προβολέας ιωδίνης 500W/230V, µαύρος στεγανός IP54 Λαµπτήρας οικονοµίας σωληνωτός ιωδίνης 1000W/230V, µε διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2000 ώρες Λαµπτήρας οικονοµίας σωληνωτός ιωδίνης 500W/230V, µε διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2000 ώρες Φωτιστικό εκκένωσης ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης 125W/230V/E27 Φωτιστικό εκκένωσης ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης 250W/230V/E40 Λαµπτήρας εκκένωσης ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης αχλαδωτού τύπου E27/125W/230V Λαµπτήρας εκκένωσης ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης αχλαδωτού τύπου E40/250W/230V Μηχανισµός έναυσης λυχνίας ατµών υδραργύρου υψηλής πιέσεως E27/125W/230V Λαµπτήρας εκκένωσης ατµών νατρίου υψηλής πίεσης αχλαδωτού τύπου E40/250W/230V Λαµπτήρας εκκένωσης ατµών νατρίου υψηλής πίεσης αχλαδωτού τύπου E40/150W/230V Λαµπτήρας εκκένωσης ατµών νατρίου υψηλής πίεσης αχλαδωτού τύπου E27/70W/230V Μετασχηµατιστής εκκένωσης ατµών νατρίου υψηλής πίεσης 150W/230V Λαµπτήρας HQI σωληνωτού τύπου E40/400W/230V Εκκινητής λαµπτήρα HQI E40/70-400W/230V Λαµπτήρας HQI σωληνωτού τύπου G12/70W/230V κουτί τεµάχιο 20 12, ,00 κουτί τεµάχιο 100 1, ,00 κουτί τεµάχιο 100 1, ,00 κουτί τεµάχιο , ,00 κουτί τεµάχιο 30 65, ,00 κουτί τεµάχιο 700 3, ,00 κουτί τεµάχιο 100 9, ,00 κουτί τεµάχιο 45 20, ,00 κουτί τεµάχιο , ,00 κουτί τεµάχιο 50 12, ,00 κουτί τεµάχιο 50 10, ,00 κουτί τεµάχιο 50 13, ,00 κουτί τεµάχιο , ,00 κουτί τεµάχιο 50 3, ,00 κουτί τεµάχιο 50 12, ,00-10-

11 Μετασχηµατιστής λαµπτήρα HQI G12/70W/230V Λαµπτήρας HQI σωληνωτού τύπου E40/1000W/230V Εκκινητής λαµπτήρα HQI E40/ W/230V Μετασχηµατιστής λαµπτήρα HQI E40/1000W/230V Προβολέας HQI E40/1000W/230V, στεγανός IP54 µε ενσωµατωµένα όργανα αφής ευρωπαϊκής προέλευσης κουτί τεµάχιο 50 8, ,00 κουτί τεµάχιο , ,00 κουτί τεµάχιο 50 9, ,00 κουτί τεµάχιο 30 49, ,00 κουτί τεµάχιο , ,00 Μερικό σύνολο ,55 Φ.Π.Α 23% ,45 Σύνολο ,00 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 06/04/2012 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 06/04/2012 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 06/04/2012 Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ..Π. ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΕΠΟΥΛΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΠΕΡ ΙΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -11-

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2012 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται στην δαπάνη για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του ήµου. Επίσης περιλαµβάνουν κάθε δαπάνη που απαιτείται, η οποία αν και δεν αναφέρεται ρητά είναι όµως απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της προµήθειας. Η τιµή κάθε είδους είναι ενιαία και δεν επηρεάζεται από διάφορα µεγέθη. Στην αναγραφόµενη τιµή των άρθρων δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΡΘΡΟΝ 1 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου άνθυγρου ηλεκτρικού αγωγού εγκαταστάσεων µονόκλωνου A05VV- U/ αποτελούµενο από ανωπτηµένο χαλκό µόνωσης και επένδυσης P.V.C. ονοµαστικής τάσης 300/500V, προδιαγραφών ΕΛ.Ο.Τ και διατοµής 3Χ1,5 mm 2 Ολογράφως: εβδοµήντα τέσσερα λεπτά Αριθµητικώς: 0,74 ΑΡΘΡΟΝ 2 ον Σύµφωνα µε το άρθρο (1) / και διατοµής 3Χ2,5 mm 2 Ολογράφως: ένα ευρώ και δέκα επτά λεπτά Αριθµητικώς: 1,17 ΑΡΘΡΟΝ 3 ον Σύµφωνα µε το άρθρο (1) / και διατοµής 5Χ2,5 mm 2 Ολογράφως: ένα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά λεπτά Αριθµητικώς: 1,92-12-

13 ΑΡΘΡΟΝ 4 ον Σύµφωνα µε το άρθρο (1) / και διατοµής 5Χ1,5 mm 2 Ολογράφως: ένα ευρώ και δέκα επτά λεπτά Αριθµητικώς: 1,17 ΑΡΘΡΟΝ 5 ον Σύµφωνα µε το άρθρο (1) / και διατοµής 5Χ4 mm 2 Ολογράφως: δύο ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά Αριθµητικώς: 2,96 ΑΡΘΡΟΝ 6 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου αγωγού εσωτερικών εγκαταστάσεων λεπτοπολυκλώνου H05VV-F/ αποτελούµενο από µαλακό ανωπτηµένο χαλκό, µόνωσης και επένδυσης P.V.C. ονοµαστικής τάσης 300/500V προδιαγραφών ΕΛ.Ο.Τ (V.D.E. 0281) διατοµής 3Χ1,5 mm 2 Ολογράφως: εβδοµήντα δύο λεπτά Αριθµητικώς: 0,72 ΑΡΘΡΟΝ 7 ον Σύµφωνα µε το άρθρο (6) / και διατοµής 4Χ1,5 mm 2 Ολογράφως: ενενήντα πέντε λεπτά Αριθµητικώς: 0,95 ΑΡΘΡΟΝ 8 ον Σύµφωνα µε το άρθρο (6) / και διατοµής 5Χ1,5 mm 2 Ολογράφως: ένα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά Αριθµητικώς: 1,33-13-

14 ΑΡΘΡΟΝ 9 ον Σύµφωνα µε το άρθρο (6) / και διατοµής 3Χ2,5 mm 2 Ολογράφως: ένα ευρώ και δέκα οχτώ λεπτά Αριθµητικώς: 1,18 ΑΡΘΡΟΝ 10 ον Σύµφωνα µε το άρθρο (6) / και διατοµής 3Χ6 mm 2 Ολογράφως: δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 2,90 ΑΡΘΡΟΝ 11 ον Σύµφωνα µε το άρθρο (6) / και διατοµής 5Χ6 mm 2 Ολογράφως: τέσσερα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά Αριθµητικώς: 4,26 ΑΡΘΡΟΝ 12 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου εύκαµπτου αγωγού τύπου RHEYFFLECY, και διατοµής 5Χ16 mm 2 Ολογράφως: έντεκα ευρώ και εξήντα λεπτά Αριθµητικώς: 11,60 ΑΡΘΡΟΝ 13 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου αγωγού τύπου J1VV-U, R, S (ΝΥΥ) διατοµής 3Χ2,5 mm 2 Ολογράφως: ένα ευρώ και δέκα λεπτά Αριθµητικώς: 1,10-14-

15 ΑΡΘΡΟΝ 14 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου αγωγού τύπου J1VV-U, R, S (ΝΥΥ) διατοµής 5Χ2,5 mm 2 Ολογράφως: ένα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά Αριθµητικώς: 1,64 ΑΡΘΡΟΝ 15 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου αγωγού τύπου J1VV-U, R, S (ΝΥΥ) διατοµής 4Χ4 mm 2 Ολογράφως: δύο ευρώ και δέκα λεπτά Αριθµητικώς: 2,10 ΑΡΘΡΟΝ 16 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου αγωγού τύπου J1VV-U, R, S (ΝΥΥ) διατοµής 4Χ6 mm 2 Ολογράφως: τρία ευρώ και δέκα λεπτά Αριθµητικώς: 3,10 ΑΡΘΡΟΝ 17 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου αγωγού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων µονόκλωνου, Η07V-U αποτελούµενο από µαλακό ανωπτηµένο χαλκό και µόνωση P.V.C. ονοµαστικής τάσης 450/750V, προδιαγραφών ΕΛΟΤ 563,3 (B.S. 6004/84 ή VDE0281/διατοµής των 1 mm 2 µονόκλωνο) Ολογράφως: δέκα έξι λεπτά Αριθµητικώς: 0,16 ΑΡΘΡΟΝ 18 ον Σύµφωνα µε το άρθρο (11) / και διατοµής 1,5 mm 2 Ολογράφως: είκοσι ένα λεπτά Αριθµητικώς: 0,21-15-

16 ΑΡΘΡΟΝ 19 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου αγωγού οµοαξονικού T.V. τύπου (0.85/3.7) αποτελούµενο από µονόκλωνου ανωπτηµένου χαλκού και πλέγµατος κόκκινου κασσιτερωµένου ανωπτηµένου χαλκού, α) µόνωσης πορώδες πολυαιθυλένιο και β) θερµοπλαστικής ύλης P.V.C. / 75ΩM/Db/ 100m / διατοµής 0.85Χ3.7 mm 2 Ολογράφως: σαράντα πέντε λεπτά Αριθµητικώς: 0,45 ΑΡΘΡΟΝ 20 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου καλωδίου συνεστραµµένου (σύστροφου) ζεύγους UTP Cat5 25 ζευγών για τηλεφωνικές συνδέσεις δικτύων κορµού καθώς και για διασυνδέσεις Racks. Κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές: EN ISO/IEC ANSI/TIA/EIA-568-B.2 CAT 5 Ολογράφως: τριάντα δύο λεπτά Αριθµητικώς: 0,32 ΑΡΘΡΟΝ 21 ον Για την προµήθεια ενός τρέχοντος µέτρου ειδικού καλωδίου εύκαµπτου πολυπολικού τύπου ΝΥΑF διατοµής 12x1,5 mm2 Ολογράφως: δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά Αριθµητικώς: 2,65 ΑΡΘΡΟΝ 22 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου σωλήνα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων PVC-SiBi Φ=13,5mm πρόκειται για σωλήνα διαµορφώσιµος, µε ειδική επένδυση κατάλληλος για ελαφριά και µεσαία µηχανικά φορτία > 500 Ν. Ο σωλήνας παράγεται από Χλωριούχο Πολυβινύλιο: (U-PVC) ενώ η επένδυσή του είναι: (P-PVC). Αυτοσβηνόµενος και δεν µεταδίδει τη φλόγα. Βρίσκει εφαρµογή σε: Εσωτερικές οικιακές και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Μπορεί να εγκιβωτιστεί µέσα στο µπετόν. Ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις. Τα χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα: Αντοχή στη Θλίψη - (Συµπιεστική ύναµη) σε 22 ±2 C > 500 Ν / 5cm 2 Αντοχή στην Κρούση - (Μάζα Βάρους / Ύψος πτώσης) σε -15 C m:2kg / h:100mm 3 Κατώτερο όριο θερµοκρασιών - 15 C 3 Ανώτατο όριο θερµοκρασιών + 60 C 1 ιηλεκτρική Αντοχή 2 kv / 15 min -16-

17 Αντίσταση Μόνωσης > 100 ΜΩ Βασίζεται στα πρότυπα εφαρµογής: ΕΝ /2004, EN /2004, DIN Ολογράφως: είκοσι εννέα λεπτά Αριθµητικώς: 0,29 ΑΡΘΡΟΝ 23 ον Σύµφωνα µε το άρθρο (15) / και διατοµής 16 mm Ολογράφως: τριάντα τέσσερα λεπτά Αριθµητικώς: 0,34 ΑΡΘΡΟΝ 24 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου σωλήνα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων PVC σπιράλ Φ=23mm. Πρόκειται για εύκαµπτο σωλήνα προστασίας καλωδίων κυµατοειδής (spiral) διαµορφώσιµος. Κατάλληλος για ελαφριά και µεσαία µηχανικά φορτία. Παράγεται από σκληρό πολυµερές υλικό και είναι ανθεκτικός σε κρούση, οξέα και διαλύτες. Βρίσκει εφαρµογή σε: Εσωτερικές οικιακές και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Μπορεί να εγκιβωτιστεί µέσα στο µπετόν. Ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις. Τα χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα: Αντοχή στη Θλίψη - (Συµπιεστική ύναµη) σε 22 ±2 C 320 Ν / 5cm 2 Αντοχή στην Κρούση - (Μάζα Βάρους / Ύψος πτώσης) σε -5 C m:2kg / h:100mm 3 Κατώτερο όριο θερµοκρασιών - 15 C 3 Ανώτατο όριο θερµοκρασιών + 90 C 2 ιηλεκτρική Αντοχή 2 kv / 15 min Αντίσταση Μόνωσης > 100 ΜΩ Βασίζεται στα πρότυπα εφαρµογής: ΕΝ /2004, EN /2004, DIN Ολογράφως: ένα ευρώ Αριθµητικώς: 1,00-17-

18 ΑΡΘΡΟΝ 25 ον Για την προµήθεια µίας αυτόµατης ασφάλειας κίνησης VL/K εντάσεως 10 Α Ολογράφως: τρία ευρώ και τριάντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,30 ΑΡΘΡΟΝ 26 ον Για την προµήθεια µίας αυτόµατης ασφάλειας κίνησης VL/K εντάσεως 16 Α Ολογράφως: τρία ευρώ και τριάντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,30 ΑΡΘΡΟΝ 27 ον Για την προµήθεια µίας αυτόµατης ασφάλειας κίνησης VL/K εντάσεως 20 Α Ολογράφως: τρία ευρώ και τριάντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,30 ΑΡΘΡΟΝ 28 ον Για την προµήθεια µίας αυτόµατης ασφάλειας κίνησης VL/K εντάσεως 25 Α Ολογράφως: τρία ευρώ και τριάντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,30 ΑΡΘΡΟΝ 29 ον Για την προµήθεια µίας αυτόµατης ασφάλειας κίνησης VL/K εντάσεως 32 Α Ολογράφως: τρία ευρώ και τριάντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,30-18-

19 ΑΡΘΡΟΝ 30 ον Για την προµήθεια ενός ασφαλειοδιακόπτη ηλεκτρικών γραµµών L+N/Κ εντάσεως 16 Α Ολογράφως: οχτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτά Αριθµητικώς: 8,26 ΑΡΘΡΟΝ 31 ον Για την προµήθεια ενός ασφαλειοδιακόπτη ηλεκτρικών γραµµών L+N/Κ εντάσεως 20 Α Ολογράφως: οχτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτά Αριθµητικώς: 8,26 ΑΡΘΡΟΝ 32 ον Για την προµήθεια ενός ασφαλειοδιακόπτη ηλεκτρικών γραµµών L+N/Κ εντάσεως 25 Α Ολογράφως: οχτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτά Αριθµητικώς: 8,26 ΑΡΘΡΟΝ 33 ον Για την προµήθεια µίας ενδεικτικής λυχνίας πίνακα ταχείας στήριξης Ολογράφως: ένα ευρώ και εξήντα λεπτά Αριθµητικώς: 1,60 ΑΡΘΡΟΝ 34 ον Για την προµήθεια µίας βάσης ηλεκτρικής ασφάλειας Τ/Σ ΕΖ πορσελάνης εντάσεως 63 Α Ολογράφως: τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,90-19-

20 ΑΡΘΡΟΝ 35 ον Για την προµήθεια µίας µήτρας ηλεκτρικής ασφάλειας τύπου ΕΖ εντάσεως 63 Α Ολογράφως: πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,50 ΑΡΘΡΟΝ 36 ον Για την προµήθεια µίας µήτρας ηλεκτρικής ασφάλειας τύπου ΕΖ εντάσεως 25 Α Ολογράφως: σαράντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,40 ΑΡΘΡΟΝ 37 ον Για την προµήθεια µίας µήτρας ηλεκτρικής ασφάλειας τύπου ΕΖ εντάσεως 20 Α Ολογράφως: σαράντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,40 ΑΡΘΡΟΝ 38 ον Για την προµήθεια µίας µήτρας ηλεκτρικής ασφάλειας τύπου ΕΖ εντάσεως 16 Α Ολογράφως: σαράντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,40 ΑΡΘΡΟΝ 39 ον Για την προµήθεια µίας µήτρας ηλεκτρικής ασφάλειας τύπου ΕΖ εντάσεως 10 Α Ολογράφως: σαράντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,40-20-

21 ΑΡΘΡΟΝ 40 ον Για την προµήθεια ενός φυσιγγίου ηλεκτρικής ασφάλειας τύπου ΕΖ εντάσεως 10 Α Ολογράφως: σαράντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,40 ΑΡΘΡΟΝ 41 ον Για την προµήθεια ενός φυσιγγίου ηλεκτρικής ασφάλειας τύπου ΕΖ εντάσεως 16 Α Ολογράφως: σαράντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,40 ΑΡΘΡΟΝ 42 ον Για την προµήθεια ενός φυσιγγίου ηλεκτρικής ασφάλειας τύπου ΕΖ εντάσεως 20 Α Ολογράφως: σαράντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,40 ΑΡΘΡΟΝ 43 ον Για την προµήθεια ενός φυσιγγίου ηλεκτρικής ασφάλειας τύπου ΕΖ εντάσεως 25 Α Ολογράφως: σαράντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,40 ΑΡΘΡΟΝ 44 ον Για την προµήθεια ενός φυσιγγίου ηλεκτρικής ασφάλειας τύπου ΕΖ εντάσεως 35 Α Ολογράφως: πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,50-21-

22 ΑΡΘΡΟΝ 45 ον Για την προµήθεια ενός φυσιγγίου ηλεκτρικής ασφάλειας τύπου ΕΖ εντάσεως 63 Α Ολογράφως: ενενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,90 ΑΡΘΡΟΝ 46 ον Για την προµήθεια µίας λυχνιολαβής ντουί Ε27από πορσελάνη δηµοτικού φωτισµού διαιρούµενο τύπου ΦΟΠ Ολογράφως: ένα ευρώ και πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 1,50 ΑΡΘΡΟΝ 47 ον Για την προµήθεια µίας λυχνιολαβής ντουί Ε27από πορσελάνη ενιαίου τύπου σπειρώµατος 1/8 mm Ολογράφως: ενενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,90 ΑΡΘΡΟΝ 48 ον Για την προµήθεια µίας λυχνιολαβής ντουί Ε27από πορσελάνη σπειρώµατος 13,5 mm µε µαστό και περικόχλιο Ολογράφως: ένα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά Αριθµητικώς: 1,70 ΑΡΘΡΟΝ 49 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 5/25 στρογγυλό Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: ένα ευρώ και τριάντα λεπτά Αριθµητικώς: 1,30-22-

23 ΑΡΘΡΟΝ 50 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 6/25 στρογγυλό Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: ένα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά Αριθµητικώς: 1,70 ΑΡΘΡΟΝ 51 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 6/35 στρογγυλό Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά Αριθµητικώς: 1,80 ΑΡΘΡΟΝ 52 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 7/25 στρογγυλό Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 1,90 ΑΡΘΡΟΝ 53 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 7/35 στρογγυλό. Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: δύο ευρώ Αριθµητικώς: 2,00 ΑΡΘΡΟΝ 54 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 8/25 στρογγυλό. Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: δύο ευρώ Αριθµητικώς: 2,00-23-

24 ΑΡΘΡΟΝ 55 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 8/35 στρογγυλό. Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: δύο ευρώ και δέκα λεπτά Αριθµητικώς: 2,10 ΑΡΘΡΟΝ 56 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 9/25 στρογγυλό. Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: δύο ευρώ και δέκα λεπτά Αριθµητικώς: 2,10 ΑΡΘΡΟΝ 57 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 9/35 στρογγυλό. Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: δύο ευρώ και είκοσι λεπτά Αριθµητικώς: 2,20 ΑΡΘΡΟΝ 58 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 10/25 στρογγυλό. Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: δύο ευρώ και τριάντα λεπτά Αριθµητικώς: 2,30 ΑΡΘΡΟΝ 59 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 10/35 στρογγυλό. Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: δύο ευρώ και σαράντα λεπτά Αριθµητικώς: 2,40-24-

25 ΑΡΘΡΟΝ 60 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 11/35 στρογγυλό Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,80 ΑΡΘΡΟΝ 61 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 12/25 στρογγυλό Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: τρία ευρώ και δέκα λεπτά Αριθµητικώς: 3,10 ΑΡΘΡΟΝ 62 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 12/35 στρογγυλό Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: τρία ευρώ και πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,50 ΑΡΘΡΟΝ 63 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 14/35 στρογγυλό Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: τρία ευρώ και εξήντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,60 ΑΡΘΡΟΝ 64 ον Για την προµήθεια ενός ρελέ προστασίας από ηλεκτροπληξία 2Χ40 Α/230 V Ολογράφως: τριάντα ευρώ Αριθµητικώς: 30,00-25-

26 ΑΡΘΡΟΝ 65 ον Για την προµήθεια ενός ρελέ προστασίας από ηλεκτροπληξία 2Χ63 Α/230 V Ολογράφως: σαράντα πέντε ευρώ Αριθµητικώς: 45,00 ΑΡΘΡΟΝ 66 ον Για την προµήθεια ενός ρελέ προστασίας από ηλεκτροπληξία 4Χ40 Α/380 V Ολογράφως: σαράντα ευρώ Αριθµητικώς: 40,00 ΑΡΘΡΟΝ 67 ον Για την προµήθεια ενός ρελέ προστασίας από ηλεκτροπληξία 4Χ63 Α/380 V Ολογράφως: εξήντα πέντε ευρώ Αριθµητικώς: 65,00 ΑΡΘΡΟΝ 68 ον Για την προµήθεια ενός ρελέ ισχύος ES 2/40 Ολογράφως: τριάντα ευρώ Αριθµητικώς: 30,00 ΑΡΘΡΟΝ 69 ον Για την προµήθεια ενός ρελέ ισχύος ES 4/40 Ολογράφως: σαράντα ευρώ Αριθµητικώς: 40,00-26-

27 ΑΡΘΡΟΝ 70 ον Για την προµήθεια ενός ρελέ ισχύος ES 4/63 Ολογράφως: πενήντα ευρώ Αριθµητικώς: 50,00 ΑΡΘΡΟΝ 71 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου καναλιού PVC πλήρες (πλάτη και κάλυµµα) διαστάσεων 100x60 Ολογράφως: εφτά ευρώ και εξήντα λεπτά Αριθµητικώς: 7,60 ΑΡΘΡΟΝ 72 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου καναλιού PVC πλήρες (πλάτη και κάλυµµα) διαστάσεων 100x40 Ολογράφως: έξι ευρώ και σαράντα λεπτά Αριθµητικώς: 6,40 ΑΡΘΡΟΝ 73 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου καναλιού PVC πλήρες (πλάτη µε αυτοκόλλητη ταινία και κάλυµµα) διαστάσεων 7x10 Ολογράφως: ένα ευρώ και είκοσι λεπτά Αριθµητικώς: 1,20 ΑΡΘΡΟΝ 74 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου καναλιού PVC πλήρες (πλάτη µε αυτοκόλλητη ταινία και κάλυµµα) διαστάσεων 10x16 Ολογράφως: ένα ευρώ και εξήντα λεπτά Αριθµητικώς: 1,60-27-

28 ΑΡΘΡΟΝ 75 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου καναλιού PVC πλήρες (πλάτη µε αυτοκόλλητη ταινία και κάλυµµα) διαστάσεων 20x13 Ολογράφως: ένα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά Αριθµητικώς: 1,70 ΑΡΘΡΟΝ 76 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου καναλιού PVC πλήρες (πλάτη µε αυτοκόλλητη ταινία και κάλυµµα) διαστάσεων 32x16 Ολογράφως: δύο ευρώ και πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 2,50 ΑΡΘΡΟΝ 77 ον Για την προµήθεια ενός πολύµπριζου 3 θέσεων µε διακόπτη 16Α και καλώδιο 2 µέτρων Ολογράφως: τρία ευρώ και πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,50 ΑΡΘΡΟΝ 78 ον Για την προµήθεια ενός πολύµπριζου 4 θέσεων µε διακόπτη 16Α και καλώδιο 2 µέτρων Ολογράφως: τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά Αριθµητικώς: 4,80 ΑΡΘΡΟΝ 79 ον Για την προµήθεια ενός πολύµπριζου 5 θέσεων µε διακόπτη 16Α και καλώδιο 2 µέτρων Ολογράφως: πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά Αριθµητικώς: 5,80-28-

29 ΑΡΘΡΟΝ 80 ον Για την προµήθεια ενός στεγανού διακόπτη επίτοιχου κοµµυτατερ Ολογράφως: τρία ευρώ και πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,50 ΑΡΘΡΟΝ 81 ον Για την προµήθεια ενός στεγανού διακόπτη επίτοιχου απλός Ολογράφως: δύο ευρώ και πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 2,50 ΑΡΘΡΟΝ 82 ον Για την προµήθεια µίας πρίζας SHUKO εξωτερική στεγανή µε καπάκι Ολογράφως: τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,80 ΑΡΘΡΟΝ 83 ον Για την προµήθεια ενός εξωτερικού στεγανού πίνακα µίας σειράς Ολογράφως: είκοσι ευρώ Αριθµητικώς: 20,00 ΑΡΘΡΟΝ 84 ον Για την προµήθεια ενός πλαστικού κουτιού διακλάδωσης στεγανό τετράγωνο 7,5x7,5cm Ολογράφως: ένα ευρώ και τριάντα λεπτά Αριθµητικώς: 1,30 ΑΡΘΡΟΝ 85 ον Για την προµήθεια ενός πλαστικού κουτιού διακλάδωσης στεγανό τετράγωνο 5x5cm Ολογράφως: ένα ευρώ και δέκα λεπτά Αριθµητικώς: 1,10-29-

30 ΑΡΘΡΟΝ 86 ον Για την προµήθεια µίας σειράς των 12 κλέµα πλαστική άκαυστη 2,5 mm2, από θερµοπλαστικό Υλικό UL94-V2, αντοχή επαφών στην φωτιά στους 850 C, αντοχή σε παραµόρφωση στους 125 C και προδιαγραφές CE Τιµή ανά σειρά των 12: Ολογράφως: πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,50 ΑΡΘΡΟΝ 87 ον Για την προµήθεια µίας σειράς των 12 κλέµα πλαστική άκαυστη 4 mm2, από θερµοπλαστικό Υλικό UL94-V2, αντοχή επαφών στην φωτιά στους 850 C, αντοχή σε παραµόρφωση στους 125 C και προδιαγραφές CE Τιµή ανά σειρά των 12: Ολογράφως: εξήντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,60 ΑΡΘΡΟΝ 88 ον Για την προµήθεια µίας σειράς των 12 κλέµα πλαστική άκαυστη 6 mm2, από θερµοπλαστικό Υλικό UL94-V2, αντοχή επαφών στην φωτιά στους 850 C, αντοχή σε παραµόρφωση στους 125 C και προδιαγραφές CE Τιµή ανά σειρά των 12: Ολογράφως: ένα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά Αριθµητικώς: 1,22 ΑΡΘΡΟΝ 89 ον Για την προµήθεια µίας σειράς των 12 κλέµα πλαστική άκαυστη 10 mm2, από θερµοπλαστικό Υλικό UL94-V2, αντοχή επαφών στην φωτιά στους 850 C, αντοχή σε παραµόρφωση στους 125 C και προδιαγραφές CE Τιµή ανά σειρά των 12: Ολογράφως: ένα ευρώ και τριάντα οχτώ λεπτά Αριθµητικώς: 1,38-30-

31 ΑΡΘΡΟΝ 90 ον Για την προµήθεια µίας σειράς των 12 κλέµα πλαστική άκαυστη 16 mm2, από θερµοπλαστικό Υλικό UL94-V2, αντοχή επαφών στην φωτιά στους 850 C, αντοχή σε παραµόρφωση στους 125 C και προδιαγραφές CE Τιµή ανά σειρά των 12: Ολογράφως: δύο ευρώ και σαράντα λεπτά Αριθµητικώς: 2,40 ΑΡΘΡΟΝ 91 ον Για την προµήθεια µίας σειράς των 12 κλέµα πλαστική άκαυστη 25 mm2, από θερµοπλαστικό Υλικό UL94-V2, αντοχή επαφών στην φωτιά στους 850 C, αντοχή σε παραµόρφωση στους 125 C και προδιαγραφές CE Τιµή ανά σειρά των 12: Ολογράφως: τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,80 ΑΡΘΡΟΝ 92 ον Για την προµήθεια µίας σειράς των 12 κλέµα πλαστική άκαυστη 35 mm2, από θερµοπλαστικό Υλικό UL94-V2, αντοχή επαφών στην φωτιά στους 850 C, αντοχή σε παραµόρφωση στους 125 C και προδιαγραφές CE Τιµή ανά σειρά των 12: Ολογράφως: τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά Αριθµητικώς: 4,10 ΑΡΘΡΟΝ 93 ον Για την προµήθεια ενός κουτιού 100 τεµαχίων Caps καλωδίων 1,5 mm Τιµή ανά κουτί 100 τεµαχίων: Ολογράφως: δύο ευρώ και πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 2,50 ΑΡΘΡΟΝ 94 ον Για την προµήθεια ενός κουτιού 100 τεµαχίων Caps καλωδίων 2,5 mm Τιµή ανά κουτί 100 τεµαχίων: Ολογράφως: τρία ευρώ και πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,50-31-

32 ΑΡΘΡΟΝ 95 ον Για την προµήθεια ενός κουτιού 100 τεµαχίων ούπες 6mm Τιµή ανά κουτί 100 τεµαχίων: Ολογράφως: ένα ευρώ Αριθµητικώς: 1,00 ΑΡΘΡΟΝ 96 ον Για την προµήθεια ενός κουτιού 100 τεµαχίων νοβοπανόβιδες 3x40mm Τιµή ανά κουτί 100 τεµαχίων: Ολογράφως: εξήντα τρία λεπτά Αριθµητικώς: 0,63 ΑΡΘΡΟΝ 97 ον Για την προµήθεια ενός θερµοσυστελόµενου µακαρόνι Φ18mm Ολογράφως: ένα ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά Αριθµητικώς: 1,76 ΑΡΘΡΟΝ 98 ον Για την προµήθεια ενός θερµοσυστελόµενου µακαρόνι Φ9mm, πλαστικό λευκό Ολογράφως: ένα ευρώ και εφτά λεπτά Αριθµητικώς: 1,07 ΑΡΘΡΟΝ 99 ον Για την προµήθεια ενός Φις θηλυκό 5x32A από PVC Ολογράφως: εφτά ευρώ Αριθµητικώς: 7,00 ΑΡΘΡΟΝ 100 ον Για την προµήθεια ενός Φις θηλυκό 5x63A από PVC Ολογράφως: είκοσι δύο ευρώ Αριθµητικώς: 22,00-32-

33 ΑΡΘΡΟΝ 101 ον Για την προµήθεια ενός Φις SHUKO θηλυκό άκαυστο από PVC Ολογράφως: τρία ευρώ Αριθµητικώς: 3,00 ΑΡΘΡΟΝ 102 ον Για την προµήθεια ενός Φις SHUKO αρσενικό άκαυστο από PVC Ολογράφως: δύο ευρώ και πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 2,50 ΑΡΘΡΟΝ 103 ον Για την προµήθεια µίας µούφας ρητίνης για ΝΥΥ 4x6mm2 3M-90-A1 Ολογράφως: δέκα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά Αριθµητικώς: 16,25 ΑΡΘΡΟΝ 104 ον Για την προµήθεια µίας µούφας ρητίνης για ΝΥΥ 4x4mm2 3M-90-A1 Ολογράφως: δέκα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά Αριθµητικώς: 16,25 ΑΡΘΡΟΝ 105 ον Για την προµήθεια µίας µούφας ρητίνης για ΝΥΥ 3x2,5mm2 3M-90-A1 Ολογράφως: δέκα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά Αριθµητικώς: 16,25-33-

34 ΑΡΘΡΟΝ 106 ον Για την προµήθεια µίας λαστιχοταινίας αντοχής σε υπεριώδης ακτίνες και καιρικές συνθήκες, η οποία µπορεί να επιµηκύνεται έως 1000%, µε θερµοκρασιακή αντοχή έως +130C και διηλεκτρική αντοχή 31,9KV ανά mm και χρησιµοποιείται για την µόνωση συνδέσεων βυσµάτων οµοαξονικών καλωδίων και κεραιών και αυτοεπικολάται, γεµίζει κενά και παίρνει το επιθυµητό σχήµα Ολογράφως: έντεκα ευρώ Αριθµητικώς: 11,00 ΑΡΘΡΟΝ 107 ον Για την προµήθεια µίας µονωτικής ταινίες PVC 0,13x19x18,3 Ολογράφως: πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,50 ΑΡΘΡΟΝ 108 ον Για την προµήθεια µίας πρίζας τηλεφώνου εξωτερικής διπλής Ολογράφως: τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,80 ΑΡΘΡΟΝ 109 ον Για την προµήθεια µίας πρίζας υπολογιστών Ολογράφως: έξι ευρώ και πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 6,50 ΑΡΘΡΟΝ 110 ον Για την προµήθεια µίας συσκευής τηλεφώνου σταθερή µε αναγνώριση κλήσης, τηλεφωνητή 20 λεπτών, ευρετήριο 120 ονοµάτων, µεγάλη οθόνη LCD, ανοιχτή συνοµιλία, επιτοίχια τοποθέτηση Ολογράφως: είκοσι δύο ευρώ Αριθµητικώς: 22,00-34-

35 ΑΡΘΡΟΝ 111 ον Για την προµήθεια ενός µετασχηµατιστή φθορισµού ισχύος 18W/230V, µε πιστοποίηση ISO 9001 και CE Ολογράφως: πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά Αριθµητικώς: 5,20 ΑΡΘΡΟΝ 112 ον Για την προµήθεια ενός µετασχηµατιστή φθορισµού ισχύος 36W/230V, µε πιστοποίηση ISO 9001 και CE Ολογράφως: πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 5,50 ΑΡΘΡΟΝ 113 ον Για την προµήθεια ενός φωτιστικού εξωτερικού οροφής φθορίου διπλής παραβολικότητας 4X18W/Τ8, διαστάσεων 64X64cm, µε ενσωµατωµένο το ηλεκτρονικό µπάλαστ Ολογράφως: είκοσι εννέα ευρώ Αριθµητικώς: 29,00 ΑΡΘΡΟΝ 114 ον Για την προµήθεια ενός φωτιστικού εσωτερικού-χωνευτού οροφής φθορίου 2X36W/Τ8, διαστάσεων 125X25cm, µε ενσωµατωµένο το ηλεκτρονικό µπάλαστ Ολογράφως: είκοσι εννέα ευρώ Αριθµητικώς: 29,00 ΑΡΘΡΟΝ 115 ον Για την προµήθεια ενός φωτιστικού φθορίου βιοµηχανικού τύπου στεγανό 2X36W/Τ8, διαστάσεων 125X25cm, µε ενσωµατωµένο το ηλεκτρονικό µπάλαστ Ολογράφως: είκοσι πέντε ευρώ Αριθµητικώς: 25,00-35-

36 ΑΡΘΡΟΝ 116 ον Για την προµήθεια ενός φωτιστικού τύπου χελώνα µεταλλική 100W/E27/230V Ολογράφως: δώδεκα ευρώ Αριθµητικώς: 12,00 ΑΡΘΡΟΝ 117 ον Για την προµήθεια ενός λαµπτήρα φθορίου 120cm 36W/Τ8 Ολογράφως: δύο ευρώ και σαράντα λεπτά Αριθµητικώς: 2,40 ΑΡΘΡΟΝ 118 ον Για την προµήθεια ενός λαµπτήρα φθορίου 60cm 18W/Τ8 Ολογράφως: δύο ευρώ και δέκα λεπτά Αριθµητικώς: 2,10 ΑΡΘΡΟΝ 119 ον Για την προµήθεια ενός εκκινητή σταρτερ 4-22 για λαµπτήρες φθορίου Ολογράφως: τριάντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,30 ΑΡΘΡΟΝ 120 ον Για την προµήθεια ενός εκκινητή σταρτερ 4-80 για λαµπτήρες φθορίου Ολογράφως: τριάντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,30-36-

37 ΑΡΘΡΟΝ 121 ον Για την προµήθεια ενός ηλεκτρονικού λαµπτήρα E27/20-25W/230V, για εξωτερική πλαισίωση δηµοτικού φωτισµού λειτουργίας σε χαµηλές θερµοκρασίες, ισχύος έως 25W, αντιστοιχία σε λαµπτήρα πυράκτωσης 100 έως 125W, τάση λειτουργίας 230V, διαστάσεων: µήκους έως 170mm και διαµέτρου έως 65mm περ., βάρους 200gr περίπου, φωτεινής απόδοσης περί τα 1200 Lumen & θερµοκρασίας χρώµατος Κ Κ, χρόνου ζωής του λαµπτήρα σε λειτουργία (πιστοποιηµένη) ώρες και πιστοποίησης κατά ISO 9002 & CE (ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής) Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 5,50 ΑΡΘΡΟΝ 122 ον Για την προµήθεια ενός λαµπτήρα πυρακτώσεως διαφανή βιδωτό E27/60W/230V µε πιστοποίηση κατά ISO 9002 & CE (ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής) Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: εξήντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,60 ΑΡΘΡΟΝ 123 ον Για την προµήθεια ενός λαµπτήρα πυρακτώσεως διαφανή µπαγιονέτ Β22/60W/230V µε πιστοποίηση κατά ISO 9002 & CE (ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής) Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: ογδόντα οχτώ λεπτά Αριθµητικώς: 0,88 ΑΡΘΡΟΝ 124 ον Για την προµήθεια ενός ντουί βακελίτου βιδωτό Ε27 (1/8") Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: ογδόντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,80-37-

38 ΑΡΘΡΟΝ 125 ον Για την προµήθεια ενός ντουί βακελίτου µπαγιονέτ Β22 (1/8") Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: ογδόντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,80 ΑΡΘΡΟΝ 126 ον Για την προµήθεια ενός προβολέα ιωδίνης 1000W/230V, µαύρος στεγανός IP54 Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: δέκα έξι ευρώ Αριθµητικώς: 16,00 ΑΡΘΡΟΝ 127 ον Για την προµήθεια ενός προβολέα ιωδίνης 500W/230V, µαύρος στεγανός IP54 Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: δώδεκα ευρώ Αριθµητικώς: 12,00 ΑΡΘΡΟΝ 128 ον Για την προµήθεια ενός λαµπτήρα οικονοµίας σωληνωτός ιωδίνης 1000W/230V, µε διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2000 ώρες και πιστοποίηση κατά ISO & CE (ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής) Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: ένα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά Αριθµητικώς: 1,70 ΑΡΘΡΟΝ 129 ον Για την προµήθεια ενός λαµπτήρα οικονοµίας σωληνωτός ιωδίνης 500W/230V, µε διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2000 ώρες και πιστοποίηση κατά ISO & CE (ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής) Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: ένα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά Αριθµητικώς: 1,70-38-

39 ΑΡΘΡΟΝ 130 ον Για την προµήθεια ενός φωτιστικού εκκένωσης ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης 125W/230V/E27 Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: τριάντα εννέα ευρώ Αριθµητικώς: 39,00 ΑΡΘΡΟΝ 131 ον Για την προµήθεια ενός φωτιστικού εκκένωσης ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης 250W/230V/E27 Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: εξήντα πέντε ευρώ Αριθµητικώς: 65,00 ΑΡΘΡΟΝ 132 ον Για την προµήθεια ενός λαµπτήρα εκκένωσης ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης E27/125W/230V, αχλαδωτού σχήµατος, διαστάσεων: µήκους 175 mm περίπου και διαµέτρου 75 mm περίπου, φωτεινής ροής τουλάχιστον lumen, θερµοκρασίας χρώµατος περί τους Κ, δείκτη χρωµατικής απόδοσης Ra=45 περίπου, και ονοµαστικού χρόνου ζωής τουλάχιστον ώρες και πιστοποίηση κατά ISO & CE (ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής) Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: τρία ευρώ Αριθµητικώς: 3,00 ΑΡΘΡΟΝ 133 ον Για την προµήθεια ενός λαµπτήρα εκκένωσης ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης E40/250W/230V, αχλαδωτού σχήµατος, διαστάσεων: µήκους 230 mm περίπου και διαµέτρου 90 mm περίπου, φωτεινής ροής τουλάχιστον lumen, θερµοκρασίας χρώµατος περί τους Κ, δείκτη χρωµατικής απόδοσης Ra=40 περ. και ονοµαστικού χρόνου ζωής τουλάχιστον ώρες και πιστοποίηση κατά ISO & CE (ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής) Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: εννέα ευρώ Αριθµητικώς: 9,00-39-

40 ΑΡΘΡΟΝ 134 ον Για την προµήθεια ενός µηχανισµού έναυσης λυχνίας ατµών υδραργύρου υψηλής πιέσεως E27/125W/230V Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: είκοσι ευρώ Αριθµητικώς: 20,00 ΑΡΘΡΟΝ 135 ον Για την προµήθεια ενός λαµπτήρα εκκένωσης ατµών νατρίου υψηλής πίεσης E40/250W/230V, αχλαδωτού σχήµατος, διαστάσεων: µήκους 230 mm περίπου και διαµέτρου 90 mm περίπου, φωτεινής ροής τουλάχιστον lumen, θερµοκρασίας χρώµατος περί τους Κ, δείκτη χρωµατικής απόδοσης Ra=23 περ. και ονοµαστικού χρόνου ζωής τουλάχιστον ώρες και πιστοποίηση κατά ISO & CE (ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής) Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: δέκα τέσσερα ευρώ Αριθµητικώς: 14,00 ΑΡΘΡΟΝ 136 ον Για την προµήθεια ενός λαµπτήρα εκκένωσης ατµών νατρίου υψηλής πίεσης E40/150W/230V, αχλαδωτού σχήµατος, όµοια µε άρθρο 135 Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: δώδεκα ευρώ Αριθµητικώς: 12,00 ΑΡΘΡΟΝ 137 ον Για την προµήθεια ενός λαµπτήρα εκκένωσης ατµών νατρίου υψηλής πίεσης E27/70W/230V, αχλαδωτού σχήµατος, όµοια µε άρθρο 135 Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: δέκα ευρώ Αριθµητικώς: 10,00-40-

41 ΑΡΘΡΟΝ 138 ον Για την προµήθεια ενός µετασχηµατιστή εκκένωσης ατµών νατρίου υψηλής πίεσης 150W/230V Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: δέκα τρία ευρώ Αριθµητικώς: 13,00 ΑΡΘΡΟΝ 139 ον Για την προµήθεια ενός λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων Ε40/400W/230V, σωληνωτού σχήµατος, ονοµαστικού χρόνου ζωής τουλάχιστον ώρες και φωτεινής ροής τουλάχιστον lumen µε θερµοκρασία χρώµατος περί τους Κ και πιστοποίηση κατά ISO & CE (ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής) Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: δέκα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 16,50 ΑΡΘΡΟΝ 140 ον Για την προµήθεια ενός εκκινητή λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων Ε40/70-400W/230V Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: τρία ευρώ Αριθµητικώς: 3,00 ΑΡΘΡΟΝ 141 ον Για την προµήθεια ενός λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων G12/70W/230V, σωληνωτού σχήµατος, ονοµαστικού χρόνου ζωής τουλάχιστον ώρες και φωτεινής ροής τουλάχιστον lumen µε θερµοκρασία χρώµατος περί τους Κ και πιστοποίηση κατά ISO & CE (ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής) Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: δώδεκα ευρώ Αριθµητικώς: 12,00 ΑΡΘΡΟΝ 142 ον Για την προµήθεια ενός µετασχηµατιστή λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων G12/70W/230V Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: οχτώ ευρώ και σαράντα λεπτά Αριθµητικώς: 8,40-41-

42 ΑΡΘΡΟΝ 143 ον Για την προµήθεια ενός λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων Ε40/1000W/230V, σωληνωτού σχήµατος, ονοµαστικού χρόνου ζωής τουλάχιστον ώρες και φωτεινής ροής τουλάχιστον lumen µε θερµοκρασία χρώµατος περί τους Κ και πιστοποίηση κατά ISO & CE (ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής) Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: εκατό ευρώ Αριθµητικώς: 100,00 ΑΡΘΡΟΝ 144 ον Για την προµήθεια ενός εκκινητή λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων Ε40/ W/230V Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: εννέα ευρώ Αριθµητικώς: 9,00 ΑΡΘΡΟΝ 145 ον Για την προµήθεια ενός µετασχηµατιστή λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων Ε40/1000W/230V Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: σαράντα εννέα ευρώ Αριθµητικώς: 49,00 ΑΡΘΡΟΝ 146 ον Για την προµήθεια ενός προβολέα µεταλλικών αλογονιδίων Ε40/1000W/230V, στεγανός IP54 µε ενσωµατωµένα όργανα αφής ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: εκατόν ενενήντα ευρώ Αριθµητικώς: 190,00 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 06/04/2012 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 06/04/2012 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 06/04/2012 Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ..Π. ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΕΠΟΥΛΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΠΕΡ ΙΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -42-

43 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2012 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Άρθρο 1 ον Αντικείµενο Συγγραφής Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις πάγιες ανάγκες της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισµού του ήµου. Άρθρο 2 ον Ισχύουσες: διατάξεις Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις: α) Της υπ' αριθµ /93 (ΦΕΚ 185/Β / ) Υπουργικής Απόφασης µε θέµα: Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, β) Του Νόµου 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α /8.6.06) µε θέµα Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, γ) Του Νόµου 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α /1.2.95) µε θέµα: Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων, δ) Του Νόµου 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α / ) µε θέµα: ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις και ε) Της υπ' αριθµ /02 (ΦΕΚ 945/Β / ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε θέµα: Εφαρµογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 13 του Ν.2503/97. Άρθρο 3 ον Συµβατικά στοιχεία Τα στοιχεία της σύµβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σε αυτή, κατά σειρά ισχύος είναι: α)η διακήρυξη (σε περίπτωση διαγωνισµού), β)ο προϋπολογισµός προσφοράς (του αναδόχου), γ)ο προϋπολογισµός (της µελέτης), δ)το Περιγραφικό τιµολόγιο, ε)η γενική συγγραφή υποχρεώσεων, στ)η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και ζ)η τεχνική έκθεση της προµήθειας. Άρθρο 4 ον Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε Πρόχειρο ιαγωνισµό. Άρθρο 5 ον Σύµβαση Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση αυτής, είναι υποχρεωµένος να έλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, για την υπογραφή της συµβάσεως και να καταθέσει εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. -43-

44 Άρθρο 6 ον Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 10% επί του ποσού στο οποίο καταρτίζεται η σύµβαση χωρίς Φ.Π.Α., δίνεται δε µε εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 της υπ αριθµ /93 ΥΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, από την επιτροπή παραλαβής του ήµου. 2. Ο χρόνος της παραπάνω εγγύησης, µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, µετρούµενος από την ηµεροµηνία της προσωρινής παραλαβής, µε ποινή αποκλεισµού από τη διαδικασία αξιολόγησης, δεν µπορεί να είναι µικρότερος των έξι (6) µηνών. Άρθρον 7 ον Χρόνος παράδοσης Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια υλικών, καθορίζεται σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού προµήθειας ή την ειδοποίηση από την αρµόδια Υπηρεσία, στην περίπτωση τµηµατικής παράδοσης των υλικών. υνατότητα παράτασης, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 27 της υπ αριθµ /93 ΥΑ, µπορεί να δοθεί το πολύ έως πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες. Για κάθε ηµέρα υπέρβασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, όπως καθορίστηκε προηγουµένως, ορίζεται ποινική ρήτρα σύµφωνη µε την προβλεπόµενη στο άρθρο 33 της υπ αριθµ /93 ΥΑ.. Άρθρο 8 ον Έκπτωση του αναδόχου Ποινικές ρήτρες Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας παραδόσεως των υπό προµήθεια υλικών ή εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 της υπ αριθµ /93 ΥΑ. Σε µια τέτοια περίπτωση µπορεί να επιβληθεί σε βάρος του ανάδοχου ποινική ρήτρα ίση προς 2% επί της άξιας των ειδών για κάθε ηµέρα καθυστέρησης. Μετά πάροδο πέντε ηµερών από την λήξη της προθεσµίας παράδοσης και εντός τριών ηµερών µπορεί ο ανάδοχος να κηρυχτεί έκπτωτος κατά τις σχετικές διατάξεις. Άρθρο 9 ον Πληµµελής κατασκευή Αν τα υλικά της προµήθειας δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύµβασης ή εµφανίζουν ελαττώµατα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, αλλιώς κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος. Άρθρο 10 ον Φόροι, τέλη, κρατήσεις 1. Ο Ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται µε κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑ ΚΥ (στην περίπτωση που τελικά επιλεγεί η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού) και 4% για παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, για την οποία εκδίδεται σχετική βεβαίωση. Οποιαδήποτε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία εξόφλησης της σχετικής Προµήθειας βαραίνει τον ανάδοχο. 2. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ήµο. Άρθρον 11 ον Τελικός εξοφλητικός λογαριασµός Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µε την έκδοση σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής (ΧΕΠ) το οποίο θα εξοφληθεί από στην Οικονοµική Υπηρεσία του ήµου Πετρούπολης. Άρθρον 12 ον Προσωρινή και οριστική παραλαβή Η προσωρινή παραλαβή των ειδών διενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παρουσία του ανάδοχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη των ειδών η την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών. -44-

45 Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας ο ήµος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων εις βάρος και για λογαριασµό του ανάδοχου και κατά τον προσφερότερο, για τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού, τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προµήθειας του αναδόχου. Όταν περάσει ο συµβατικός χρόνος εγγύησης (καλής εκτέλεσης) ενεργείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις η οριστική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 06/04/2012 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 06/04/2012 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 06/04/2012 Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ..Π. ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΕΠΟΥΛΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΠΕΡ ΙΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -45-

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.654,41 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 Προμήθεια λαμπτήρων

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 86 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του Κ. Μ.: Π122/2014 K.A: 30.6654.0016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Αρ. Μελέτης.: 22 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 8.129,50

Διαβάστε περισσότερα

15REQ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

15REQ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Αριθµ Μελ. 12/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Προϋπολογισµός: 59.989,43 (χωρίς Φ.Π.Α) Συνολικά απαιτούµενη πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 110/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σχολικών - αθλητικών εγκαταστάσεων

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σχολικών - αθλητικών εγκαταστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 89 fax 89 eail: koukounaki@ platanias. gr Έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ έτους 2014» Κ.Μ.: Π116/2014 ΠΡΟΫΠ.: 2.864,06 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχ/σης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών. για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών. για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Κ.Μ. : Π 87 / 2014 ΠΡΟΫΠ.: 4.741,65 με Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τον καθαρισμό συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα Κ.Μ. : Π 35/2013 ΠΡΟΫΠ: 5.830,20 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 6699.0019

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια ειδών και ενοικίαση εξοπλισµού. για το 8 ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ των. Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών Κ.Μ. : Π 57/2014

Προµήθεια ειδών και ενοικίαση εξοπλισµού. για το 8 ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ των. Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών Κ.Μ. : Π 57/2014 εξοπλισµού για το 8 ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ των Παιδικών και Κ.Μ. : Π 57/2014 ΠΡΟΫΠ.: 5.242,67 µε Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια ειδών και ενοικίαση εξοπλισµού για

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. µελέτης 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»

Αρ. µελέτης 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Εθνικής Αµύνης 4 Πληροφορίες: Μπαλγκουρανίδης Χρήστος Τηλ.:2531350103

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Την Υ.Α. 11389/83 ΥΠ.ΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Οκτωβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14633 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας έτους 2013 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Κωδικός Υλικού Χαρ Αριθμ κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 116/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 116/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 26 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14996 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 116/2011

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Προϋπολογισµού: 60.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Προϋπολογισµού: 60.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ -- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια αναμένεται να ανέλθει στα 35.000,00 (με Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τις υπό:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια αναμένεται να ανέλθει στα 35.000,00 (με Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τις υπό: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Μ.: 153/15 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 35.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.20.6662.006,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-82 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000 ΚΑ:30-7135.061 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο ΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Τεχνικές προδιαγραφές, 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ. ΑΠΑΝΗ. 28 Κλέµες 6,0 mm² TEM. 0,70 50 35,00

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ. ΑΠΑΝΗ. 28 Κλέµες 6,0 mm² TEM. 0,70 50 35,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Εθνικής Αµύνης 4 Πληροφορίες: Μπαλγκουρανίδης Χρήστος Τηλ.:2531350103

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΠΡΟΫΠ.: 64.872,09

Διαβάστε περισσότερα

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 81 / 2015 θερµαντικών σωµάτων Γυµνασίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.999,80 µε το Φ.Π.Α. CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 20.000,00 µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 92 /2014 ΠΡΟΥΠ: 14.981,40 (με ΦΠΑ) K.A: 6654.0003 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προμήθεια και διανομή της έκδοσης του περιοδικού Κ. Μ. : Π19/2010 ΠΡΟΫΠ. : 69.597,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ - ΒΡΑΧΟΥ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ - ΒΡΑΧΟΥ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΗΜΟΣ: ΤΙΤΛΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ - ΒΡΑΧΟΥ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2009 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ - ΒΡΑΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας έτους 2011 (Ηχητική κάλυψη) K. Μ.: Π 36 /2011

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων Κ. Μ. : Π 59 /2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες τις αυτεπιστασίας έτους 2014 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Πίλλαρ - Ηλεκτρικοί Πίνακες 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18885

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18885 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ. 34100 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους μαθητές, έτους 2015»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους μαθητές, έτους 2015» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ μαθητές, έτους 2015» Κ.Μ.: Π92/2015 ΠΡΟΫΠ.: 3.431,70 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Προμήθεια διαδρασικών πινάκων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Προμήθεια διαδρασικών πινάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Προμήθεια διαδρασικών πινάκων Κ. Μ. : Π71/2010 ΠΡΟΫΠ. : 27.951,00 με το Φ. Π. Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της με αριθμό 19ης/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, της 22ης του μηνός ΜΑΙΟΥ έτους 2013.

Πρακτικό της με αριθμό 19ης/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, της 22ης του μηνός ΜΑΙΟΥ έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.866,00 Φ.Π.Α. 23% :6.409,18 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 34.275,18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 7797 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α)λαμπτηρων Κ.Λ.Π. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ β)φωτιστικων ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ.Ε.Η. (Νατρίου, Υδραργύρου ) XΡΗΣΗ 03 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ αριθ. : 4 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ.Ε.

Υπ αριθ. : 4 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Υπ αριθ. : 4 /2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 29.923,68 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002662586 2015-03-24

15REQ002662586 2015-03-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δηµοτικού φωτισµού του ήµου Καρπενησίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 µε Φ.Π.Α. 23%

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για το έτος 2011

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για το έτος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για K. Μ. : Π11/2011 ΠΡΟΫΠ. : 14.944,50 με το Φ. Π. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 15 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : 25.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. K.M. : Π08/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.946,96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα Α.Μ. : Π 14/2012 ΠΡΟYΠ: 9.998,24 (με Φ.Π.Α. 13%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 06.05.2016 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 2072 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 24/2015 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015».

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Αν. Ρεΐση Κάρπαθος, 02 / 03 /2015 Τηλ.: 2245360148 Αρ.Πρωτ.: 1787 Αρ. Απόφασης: 133. ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων Α.Μ. : Π73/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.407,50 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Υπ αριθμ. 5/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ.Ε. ΛΕΥΚΩΝΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Υπ αριθμ. 5/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ.Ε. ΛΕΥΚΩΝΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΕΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθμ. 5/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ.Ε. ΛΕΥΚΩΝΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.925,00 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ ΠΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. 30.6662.0001 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 5819 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων), στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων για το δημοτικό ηλεκτροφωτισμό

Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων), στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων για το δημοτικό ηλεκτροφωτισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 26 / 2016 Προϋπολογισμός: 46.599,20 ΕΥΡΩ Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων), στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2016»

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2016» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2016-27 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.000,00 ΚΑ 20-7335.014 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 37/2016 Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015»

«Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015» ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015» Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Τιμολόγιο Τιμές εφαρμογής 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Προμήθεια αναλωσίμων για μηχανές γραφείου K. Μ. : Π141/2014 ΠΡΟΫΠ. : 9.594,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 48/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 48/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΣ ΠΕΤΡΥΠΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ. τ.τ. 5813 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΥ ΓΡΑΦΕΙ ΥΠΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΙΤΙΚΩΝ ΡΓΑΝΩΝ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ ΑΠΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 48/2012 ΑΠΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ Κ.Μ. : Π 44/ 2014 ΠΡΟΫΠ : 15.000,00 ( µε Φ.Π.Α.) Κ.Α. : 15.6261.0003 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα προβλήµατα που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002461823 2014-12-09

14PROC002461823 2014-12-09 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 9/12/2014 Α.Π.: 10366 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για την αποθήκη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια φωτοκύτταρου χωρίς 220v στον αισθητήρα ΑΒΒ ΤW1 Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ 30,00

ΑΡΘΡΟ 1 Ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια φωτοκύτταρου χωρίς 220v στον αισθητήρα ΑΒΒ ΤW1 Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ 30,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Προμήθεια Ηλεκτρολογικών υλικών ΕΡΓΟ : «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις)

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου K. Μ. : Π65/2011 ΠΡΟΫΠ. : 2.398,50 με το Φ. Π. Α. K.A. : 00.6451 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΕΑΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΕΑΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟ Κ. Μ. : Π 124/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες αντικατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ 2015»

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ 2015» Είδος Μονάδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ενδείξεις των Εργασιών Τιμή Μονάδας ΔΑΠΑΝΗ α/α Ποσότητα προϋπολογι σθείσα Μερική Ολική 1 Αντικατάσταση λαμπτήρα 2 Επισκευή φωτιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΠΟΡΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Α.Μ.: Π55/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα Α.Μ. : Π 55/2012 ΠΡΟYΠ: 7.435,40

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια προβολέων 70 Watt HQI Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ 50,00

ΑΡΘΡΟ 1 ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια προβολέων 70 Watt HQI Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ 50,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Προμήθεια Ηλεκτρολογικών υλικών ΕΡΓΟ : «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 6/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισµού έτους 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 6/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισµού έτους 2011. Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 26 Ιανουαρίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. 1461 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /νση: Προσχολικής Αγωγής Νέστορος 101, Ίλιον Τηλέφωνο: 2132030178, -190 Fax: 210-2696866 e-mall: ilionbns@lllon.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά

Διαβάστε περισσότερα