ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 97/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 97/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Ιουνίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 97/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2012» προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α. Από το πρακτικό της 14 ης του έτους 2012, Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Σήµερα στις 06 Ιουνίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από την αριθµ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου της, που δηµοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του ήµου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε όλα τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης- Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α / ). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού από τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω µέλη : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.- Κοτσαµπάς Θωµάς, ήµαρχος-πρόεδρος 1.- Ραγκούσης Εµµανουήλ, 4 ο Τακτικό Μέλος 2.- Λάππας Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος (8 ο Τακτικό Μέλος) 2.- Σκαλιστήρας Αθανάσιος, 6 ο Τακτικό Μέλος 3.- Ζορµπά Ανθή, 1 ο Τακτικό Μέλος 3.- Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, 7 ο Τακτικό Μέλος 4.- Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, 2 ο Τακτικό Μέλος 5.- Βενέτη Ελευθερία, 3 ο Τακτικό Μέλος 6.- Σίµος Ευάγγελος, 5 ο Τακτικό Μέλος Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ήµου, κ. Κακαλιά Ευστράτιο. Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το τέταρτο (4 ο ) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : Από την /νση Οικονοµικής Υπηρεσίας (Τµήµα Προµηθειών), µας διαβιβάστηκε η παρακάτω εισήγηση: Συνηµµένα σας διαβιβάζουµε τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές (αριθµ. µελέτης 22/2012) του διαγωνισµού για την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2012» προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α. και παρακαλούµε για την έγκρισή τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 4 του άρθρου 4 της Υ.Α /93 περί ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και επίσης τις σχετικές του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. Η εν λόγω µελέτη και οι σχετικοί όροι διακήρυξης έχουν ως εξής : -1-

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α.Μ:22/2012 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2012» ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2012 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού ,00 (εξήντα οχτώ χιλιάδες ευρώ), συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α 23%, αντιµετωπίζεται η προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις πάγιες ανάγκες της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισµού του ήµου. Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ». Η δαπάνη της προµήθειας έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισµό του Οικονοµικού Έτους 2012 του ήµου Πετρούπολης, µε Κ.Α και ύψος της σχετικής εγγραφής ,00 (δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ), µε Κ.Α και ύψος της σχετικής εγγραφής ,00 (δέκα χιλιάδες ευρώ), µε Κ.Α και ύψος της σχετικής εγγραφής ,00 (είκοσι χιλιάδες ευρώ), µε Κ.Α και ύψος της σχετικής εγγραφής ,00 (δέκα χιλιάδες ευρώ), µε Κ.Α και ύψος της σχετικής εγγραφής 5.000,00 (πέντε χιλιάδες ευρώ) και µε Κ.Α και ύψος της σχετικής εγγραφής 8.000,00 (οχτώ χιλιάδες ευρώ). ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 06/04/2012 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 06/04/2012 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 06/04/2012 Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ..Π. ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΕΠΟΥΛΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΠΕΡ ΙΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -3-

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 1 Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5mm 2 κουλούρα µέτρο 500 0, ,00 2 Καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5mm 2 κουλούρα µέτρο 150 1, ,50 3 Καλώδιο ΝΥΜ 5x2,5mm 2 κουλούρα µέτρο 120 1, ,40 4 Καλώδιο ΝΥΜ 5x1,5mm 2 κουλούρα µέτρο 300 1, ,00 5 Καλώδιο ΝΥΜ 5x4mm 2 κουλούρα µέτρο 100 2, ,00 6 Καλώδιο ΝΥΛ 3x1,5mm 2 κουλούρα µέτρο 500 0, ,00 7 Καλώδιο ΝΥΛ 4x1,5mm 2 κουλούρα µέτρο 400 0, ,00 8 Καλώδιο ΝΥΛ 5x1,5mm 2 κουλούρα µέτρο 200 1, ,00 9 Καλώδιο ΝΥΛ 3x2,5mm 2 κουλούρα µέτρο 100 1, ,00 10 Καλώδιο ΝΥΛ 3x6mm 2 κουλούρα µέτρο 20 2,900 58,00 11 Καλώδιο ΝΥΛ 5x6mm 2 κουλούρα µέτρο 70 4, ,20 12 Καλώδιο εύκαµπτο τύπου rheyfflecy 5x16mm 2 κουλούρα µέτρο 20 11, ,00 13 Καλώδιο ΝΥY 3x2,5mm 2 κουλούρα µέτρο 500 1, ,00 14 Καλώδιο ΝΥY 5x2,5mm 2 κουλούρα µέτρο 500 1, ,00 15 Καλώδιο ΝΥY 4x4mm 2 κουλούρα µέτρο 500 2, ,00 16 Καλώδιο ΝΥY 4x6mm 2 κουλούρα µέτρο 500 3, ,00 17 Καλώδιο ΝΥΑ των 1mm 2 κουλούρα µέτρο 500 0,160 80,00 18 Καλώδιο ΝΥΑ των 1,5mm 2 κουλούρα µέτρο , ,00 19 Καλώδιο οµοαξονικό T.V. κουλούρα µέτρο 100 0,450 45,00 20 Καλώδιο UTP cat 6 δεδοµένων κουλούρα µέτρο 500 0, ,00 21 Καλώδιο εύκαµπτο πολυπολικό NYΑF 12X1,5 κουλούρα µέτρο 300 2, ,00 mm2 22 Σωλήνας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων PVC-SiBi κουλούρα µέτρο 100 0,290 29,00 Φ=13,5mm 23 Σωλήνας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων PVC- SiBi Φ=16mm κουλούρα µέτρο 100 0,340 34,00-4-

5 Σωλήνας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων PVC σπιράλ Φ=23mm Αυτόµατη ασφάλεια ηλεκτρικών γραµµών VL/K ταχείας στήριξης 10-10Α Αυτόµατη ασφάλεια ηλεκτρικών γραµµών VL/K ταχείας στήριξης 10-16Α Αυτόµατη ασφάλεια ηλεκτρικών γραµµών VL/K ταχείας στήριξης 10-20Α Αυτόµατη ασφάλεια ηλεκτρικών γραµµών VL/K ταχείας στήριξης 10-25Α Αυτόµατη ασφάλεια ηλεκτρικών γραµµών VL/K ταχείας στήριξης 10-32Α Ασφαλειοδιακόπτης ηλεκτρικών γραµµών L+N/Κ εντάσεως 16 Α Ασφαλειοδιακόπτης ηλεκτρικών γραµµών L+N/Κ εντάσεως 20 Α Ασφαλειοδιακόπτης ηλεκτρικών γραµµών L+N/Κ εντάσεως 25 Α Ενδεικτική λυχνία πίνακα ταχείας στήριξης Βάση ηλεκτρικής ασφάλειας Τ/Σ ΕΖ πορσελάνης εντάσεως 63 Α Μήτρα ηλεκτρικής ασφάλειας ΕΖ εντάσεως 63 Α Μήτρα ηλεκτρικής ασφάλειας ΕΖ εντάσεως 25 Α Μήτρα ηλεκτρικής ασφάλειας ΕΖ εντάσεως 20 Α Μήτρα ηλεκτρικής ασφάλειας ΕΖ εντάσεως 16 Α Μήτρα ηλεκτρικής ασφάλειας ΕΖ εντάσεως 10 Α Φυσίγγιο ηλεκτρικής ασφάλειας ΕΖ εντάσεως 10 Α Φυσίγγιο ηλεκτρικής ασφάλειας ΕΖ εντάσεως 16 Α Φυσίγγιο ηλεκτρικής ασφάλειας ΕΖ εντάσεως 20 Α Φυσίγγιο ηλεκτρικής ασφάλειας ΕΖ εντάσεως 25 Α κουλούρα µέτρο 50 1,000 50,00 κουτί τεµάχιο 25 3,300 82,50 κουτί τεµάχιο 25 3,300 82,50 κουτί τεµάχιο 25 3,300 82,50 κουτί τεµάχιο 25 3,300 82,50 κουτί τεµάχιο 25 3,300 82,50 κουτί τεµάχιο 5 8,260 41,30 κουτί τεµάχιο 5 8,260 41,30 κουτί τεµάχιο 5 8,260 41,30 κουτί τεµάχιο 15 1,600 24,00 κουτί τεµάχιο 25 3,900 97,50 κουτί τεµάχιο 47 0,500 23,50 κουτί τεµάχιο 51 0,400 20,40 κουτί τεµάχιο 50 0,400 20,00 κουτί τεµάχιο 50 0,400 20,00 κουτί τεµάχιο 50 0,400 20,00 κουτί τεµάχιο 50 0,400 20,00 κουτί τεµάχιο 50 0,400 20,00 κουτί τεµάχιο 50 0,400 20,00 κουτί τεµάχιο 50 0,400 20,00-5-

6 Φυσίγγιο ηλεκτρικής ασφάλειας ΕΖ εντάσεως 35 Α Φυσίγγιο ηλεκτρικής ασφάλειας ΕΖ εντάσεως 63 Α Ντουί πορσελάνης (Ε/27) δηµοτικού φωτισµού (φοπ) Ντουί πορσελάνης (Ε/27) µε σπείρωµα 1/8 mm ενιαίο Ντουί πορσελάνης (Ε/27) µε σπείρωµα 13,5 mm µε µαστό και περικόχλιο. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 5/25/ στρογγυλό. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 6/25/ στρογγυλό. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 6/35/ στρογγυλό. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 7/25/ στρογγυλό. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 7/35/ στρογγυλό. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 8/25/ στρογγυλό. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 8/35/ στρογγυλό. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 9/25/ στρογγυλό. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 9/35/ στρογγυλό. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 10/25/ στρογγυλό. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 10/35/ στρογγυλό. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 11/35/ στρογγυλό. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 12/25/ στρογγυλό. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 12/35/ στρογγυλό. Στήριγµα ηλεκτρικού καλωδίου "ρόκα" 14/35/ στρογγυλό. ιακόπτες διαρροής 5MSI/16-80A/2x40A/230V ιακόπτες διαρροής 5MSI/16-80A/2x63A/230V ιακόπτες διαρροής 5MSI/16-80A/4x40A/380V-400V ιακόπτες διαρροής 5MSI/16-80A/4x63A/380V-400V κουτί τεµάχιο 50 0,500 25,00 κουτί τεµάχιο 50 0,900 45,00 κουτί τεµάχιο 50 1,500 75,00 κουτί τεµάχιο 50 0,900 45,00 κουτί τεµάχιο 50 1,700 85,00 κουτί κουτί 10 1,300 13,00 κουτί κουτί 15 1,700 25,50 κουτί κουτί 10 1,800 18,00 κουτί κουτί 10 1,900 19,00 κουτί κουτί 10 2,000 20,00 κουτί κουτί 15 2,000 30,00 κουτί κουτί 5 2,100 10,50 κουτί κουτί 15 2,100 31,50 κουτί κουτί 5 2,200 11,00 κουτί κουτί 10 2,300 23,00 κουτί κουτί 5 2,400 12,00 κουτί κουτί 5 3,800 19,00 κουτί κουτί 5 3,100 15,50 κουτί κουτί 5 3,500 17,50 κουτί κουτί 5 3,600 18,00 κουτί τεµάχιο 2 30,000 60,00 κουτί τεµάχιο 1 45,000 45,00 κουτί τεµάχιο 2 40,000 80,00 κουτί τεµάχιο 1 65,000 65,00-6-

7 ιακόπτης ισχύος (ρελέ) θερµοσυσσωρευτών ES-2/40 ιακόπτης ισχύος (ρελέ) θερµοσυσσωρευτών ES-4/40 ιακόπτης ισχύος (ρελέ) θερµοσυσσωρευτών ES-4/63 Κανάλι PVC πλήρες (πλάτη και κάλυµµα) διαστάσεων 100x60 Κανάλι PVC πλήρες (πλάτη και κάλυµµα) διαστάσεων 100x40 Κανάλι PVC πλήρες (πλάτη µε αυτοκόλλητη ταινία και κάλυµµα) διαστάσεων 7x10 Κανάλι PVC πλήρες (πλάτη µε αυτοκόλλητη ταινία και κάλυµµα) διαστάσεων 10x16 Κανάλι PVC πλήρες (πλάτη µε αυτοκόλλητη ταινία και κάλυµµα) διαστάσεων 20x13 Κανάλι PVC πλήρες (πλάτη µε αυτοκόλλητη ταινία και κάλυµµα) διαστάσεων 32x16 Πολύµπριζο 3 θέσεων µε διακόπτη 16Α µε καλώδιο 2 µέτρων Πολύµπριζο 4 θέσεων µε διακόπτη 16Α µε καλώδιο 2 µέτρων Πολύµπριζο 5 θέσεων µε διακόπτη 16Α µε καλώδιο 2 µέτρων ιακόπτης επίτοιχος κοµµυτατερ στεγανός ιακόπτης επίτοιχος απλός στεγανός Πρίζα SHUKO εξωτερική στεγανή µε καπάκι Πίνακας 1 σειράς εξωτερικός στεγανός Κουτί διακλάδωσης πλαστικό στεγανό τετράγωνο 7,5x7,5cm Κουτί διακλάδωσης πλαστικό στεγανό τετράγωνο 5x5cm Κλέµα πλαστική άκαυστη 2,5 mm2 Κλέµα πλαστική άκαυστη 4 mm2 Κλέµα πλαστική άκαυστη 6 mm2 κουτί τεµάχιο 2 30,000 60,00 κουτί τεµάχιο 15 40, ,00 κουτί τεµάχιο 15 50, ,00 τεµάχιο µέτρο 50 7, ,00 τεµάχιο µέτρο 50 6, ,00 τεµάχιο µέτρο 50 1,200 60,00 τεµάχιο µέτρο 50 1,600 80,00 τεµάχιο µέτρο 50 1,700 85,00 τεµάχιο µέτρο 50 2, ,00 κουτί τεµάχιο 30 3, ,00 κουτί τεµάχιο 30 4, ,00 κουτί τεµάχιο 30 5, ,00 κουτί τεµάχιο 25 3,500 87,50 κουτί τεµάχιο 25 2,500 62,50 κουτί τεµάχιο 25 3,000 75,00 κουτί τεµάχιο 10 20, ,00 τεµάχιο 100 1, ,00 κουτί τεµάχιο 50 1,100 55,00 κουτί σειρά ,500 25,00 κουτί σειρά ,600 30,00 κουτί σειρά ,220 61,00-7-

8 Κλέµα πλαστική άκαυστη 10 mm2 Κλέµα πλαστική άκαυστη 16 mm2 Κλέµα πλαστική άκαυστη 25 mm2 Κλέµα πλαστική άκαυστη 35 mm2 93 Caps καλωδίων 1,5 mm κουτί 94 Caps καλωδίων 2,5 mm κουτί 95 Ούπα 6mm κουτί 96 Νοβοπανόβιδες 3x40mm κουτί κουτί σειρά ,380 69,00 κουτί σειρά ,400 96,00 κουτί σειρά ,800 38,00 κουτί σειρά ,100 41,00 κουτί 100 τεµαχίων κουτί 100 τεµαχίων κουτί 100 τεµαχίων κουτί 100 τεµαχίων 1 2,500 2,50 3 3,500 10,50 5 1,000 5, ,630 6,30 97 Μακαρόνι θερµοσυστελόµενο Φ18mm κουτί µέτρο 50 1,760 88,00 98 Μακαρόνι θερµοσυστελόµενο πλαστικό λευκό Φ9mm κουτί µέτρο 60 1,073 64,35 99 Φις θηλυκό 5x32A από PVC κουτί τεµάχιο 15 7, , Φις θηλυκό 5x63A από PVC κουτί τεµάχιο 5 22, , Φις SHUKO θηλυκό άκαυστο από PVC κουτί τεµάχιο 50 3, , Φις SHUKO αρσενικό άκαυστο από PVC κουτί τεµάχιο 50 2, , Μουφα ρητίνης για ΝΥΥ 4x6mm2 3M-90-A1 κουτί τεµάχιο 10 16, , Μουφα ρητίνης για ΝΥΥ 4x4mm2 3M-90-A1 κουτί τεµάχιο 10 16, , Μουφα ρητίνης για ΝΥΥ 3x2,5mm2 3M-90-A1 κουτί τεµάχιο 10 16, , Λαστιχοταινία αντοχής για την µόνωση συνδέσεων βυσµάτων κουτί τεµάχιο 10 11, , Μονωτικές ταινίες PVC 0,13x19x18,3 κουτί τεµάχιο 50 0,500 25, Πρίζα τηλεφώνου εξωτερική διπλή κουτί τεµάχιο 50 3, , Πρίζα υπολογιστών κουτί τεµάχιο 50 6, , Συσκευή τηλεφώνου σταθερή µε αναγνώριση κλήσης κουτί τεµάχιο 20 22, ,00-8-

9 Μετασχηµατιστής φθορισµού ισχύος 18W/230V, µε πιστοποίηση ISO 9001 και CE Μετασχηµατιστής φθορισµού ισχύος 36W/230V, µε πιστοποίηση ISO 9001 και CE Φωτιστικό εξωτερικό οροφής φθορίου διπλής παραβολικότητας 4X18W/Τα8 διαστάσεων 64X64cm µε ενσωµατωµένο το ηλεκτρονικό µπάλαστ Φωτιστικό εσωτερικό-χωνευτό οροφής φθορίου 2X36W/Τα8 διαστάσεων 125X25cm µε ενσωµατωµένο το ηλεκτρονικό µπάλαστ Φωτιστικό φθορίου βιοµηχανικού τύπου στεγανό 2X36W/Τα8 διαστάσεων 125X25cm µε ενσωµατωµένο το ηλεκτρονικό µπάλαστ Φωτιστικό τύπου χελώνα µεταλλική 100W/E27/230V Λαµπτήρας φθορίου 120cm 36W/Τα8 Λαµπτήρας φθορίου 60cm 18W/Τα8 Εκκινητής σταρτερ 4-22 για λαµπτήρες φθορίου Εκκινητής σταρτερ 4-80 για λαµπτήρες φθορίου Λαµπτήρας εξοικονόµησης ενέργειας E27/20-25W/230V Λαµπτήρας πυρακτώσεως διαφανής βιδωτός E27/60W/230V Λαµπτήρας πυρακτώσεως διαφανής µπαγιονέτ Β22/60W/230V Ντουί βακελίτου βιδωτό Ε27 (1/8») Ντουί βακελίτου µπαγιονέτ Β22 (1/8») Προβολέας ιωδίνης 1000W/230V, µαύρος στεγανός IP54 κουτί τεµάχιο 50 5, ,00 κουτί τεµάχιο 50 5, ,00 κουτί τεµάχιο 50 29, ,00 κουτί τεµάχιο 50 29, ,00 κουτί τεµάχιο 20 25, ,00 κουτί τεµάχιο 30 12, ,00 κουτί τεµάχιο 100 2, ,00 κουτί τεµάχιο 100 2, ,00 κουτί τεµάχιο 50 0,300 15,00 κουτί τεµάχιο 50 0,300 15,00 κουτί τεµάχιο 500 5, ,00 κουτί τεµάχιο 50 0,600 30,00 κουτί τεµάχιο 50 0,880 44,00 κουτί τεµάχιο 50 0,800 40,00 κουτί τεµάχιο 50 0,800 40,00 κουτί τεµάχιο 20 16, ,00-9-

10 Προβολέας ιωδίνης 500W/230V, µαύρος στεγανός IP54 Λαµπτήρας οικονοµίας σωληνωτός ιωδίνης 1000W/230V, µε διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2000 ώρες Λαµπτήρας οικονοµίας σωληνωτός ιωδίνης 500W/230V, µε διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2000 ώρες Φωτιστικό εκκένωσης ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης 125W/230V/E27 Φωτιστικό εκκένωσης ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης 250W/230V/E40 Λαµπτήρας εκκένωσης ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης αχλαδωτού τύπου E27/125W/230V Λαµπτήρας εκκένωσης ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης αχλαδωτού τύπου E40/250W/230V Μηχανισµός έναυσης λυχνίας ατµών υδραργύρου υψηλής πιέσεως E27/125W/230V Λαµπτήρας εκκένωσης ατµών νατρίου υψηλής πίεσης αχλαδωτού τύπου E40/250W/230V Λαµπτήρας εκκένωσης ατµών νατρίου υψηλής πίεσης αχλαδωτού τύπου E40/150W/230V Λαµπτήρας εκκένωσης ατµών νατρίου υψηλής πίεσης αχλαδωτού τύπου E27/70W/230V Μετασχηµατιστής εκκένωσης ατµών νατρίου υψηλής πίεσης 150W/230V Λαµπτήρας HQI σωληνωτού τύπου E40/400W/230V Εκκινητής λαµπτήρα HQI E40/70-400W/230V Λαµπτήρας HQI σωληνωτού τύπου G12/70W/230V κουτί τεµάχιο 20 12, ,00 κουτί τεµάχιο 100 1, ,00 κουτί τεµάχιο 100 1, ,00 κουτί τεµάχιο , ,00 κουτί τεµάχιο 30 65, ,00 κουτί τεµάχιο 700 3, ,00 κουτί τεµάχιο 100 9, ,00 κουτί τεµάχιο 45 20, ,00 κουτί τεµάχιο , ,00 κουτί τεµάχιο 50 12, ,00 κουτί τεµάχιο 50 10, ,00 κουτί τεµάχιο 50 13, ,00 κουτί τεµάχιο , ,00 κουτί τεµάχιο 50 3, ,00 κουτί τεµάχιο 50 12, ,00-10-

11 Μετασχηµατιστής λαµπτήρα HQI G12/70W/230V Λαµπτήρας HQI σωληνωτού τύπου E40/1000W/230V Εκκινητής λαµπτήρα HQI E40/ W/230V Μετασχηµατιστής λαµπτήρα HQI E40/1000W/230V Προβολέας HQI E40/1000W/230V, στεγανός IP54 µε ενσωµατωµένα όργανα αφής ευρωπαϊκής προέλευσης κουτί τεµάχιο 50 8, ,00 κουτί τεµάχιο , ,00 κουτί τεµάχιο 50 9, ,00 κουτί τεµάχιο 30 49, ,00 κουτί τεµάχιο , ,00 Μερικό σύνολο ,55 Φ.Π.Α 23% ,45 Σύνολο ,00 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 06/04/2012 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 06/04/2012 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 06/04/2012 Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ..Π. ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΕΠΟΥΛΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΠΕΡ ΙΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -11-

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2012 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται στην δαπάνη για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του ήµου. Επίσης περιλαµβάνουν κάθε δαπάνη που απαιτείται, η οποία αν και δεν αναφέρεται ρητά είναι όµως απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της προµήθειας. Η τιµή κάθε είδους είναι ενιαία και δεν επηρεάζεται από διάφορα µεγέθη. Στην αναγραφόµενη τιµή των άρθρων δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΡΘΡΟΝ 1 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου άνθυγρου ηλεκτρικού αγωγού εγκαταστάσεων µονόκλωνου A05VV- U/ αποτελούµενο από ανωπτηµένο χαλκό µόνωσης και επένδυσης P.V.C. ονοµαστικής τάσης 300/500V, προδιαγραφών ΕΛ.Ο.Τ και διατοµής 3Χ1,5 mm 2 Ολογράφως: εβδοµήντα τέσσερα λεπτά Αριθµητικώς: 0,74 ΑΡΘΡΟΝ 2 ον Σύµφωνα µε το άρθρο (1) / και διατοµής 3Χ2,5 mm 2 Ολογράφως: ένα ευρώ και δέκα επτά λεπτά Αριθµητικώς: 1,17 ΑΡΘΡΟΝ 3 ον Σύµφωνα µε το άρθρο (1) / και διατοµής 5Χ2,5 mm 2 Ολογράφως: ένα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά λεπτά Αριθµητικώς: 1,92-12-

13 ΑΡΘΡΟΝ 4 ον Σύµφωνα µε το άρθρο (1) / και διατοµής 5Χ1,5 mm 2 Ολογράφως: ένα ευρώ και δέκα επτά λεπτά Αριθµητικώς: 1,17 ΑΡΘΡΟΝ 5 ον Σύµφωνα µε το άρθρο (1) / και διατοµής 5Χ4 mm 2 Ολογράφως: δύο ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά Αριθµητικώς: 2,96 ΑΡΘΡΟΝ 6 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου αγωγού εσωτερικών εγκαταστάσεων λεπτοπολυκλώνου H05VV-F/ αποτελούµενο από µαλακό ανωπτηµένο χαλκό, µόνωσης και επένδυσης P.V.C. ονοµαστικής τάσης 300/500V προδιαγραφών ΕΛ.Ο.Τ (V.D.E. 0281) διατοµής 3Χ1,5 mm 2 Ολογράφως: εβδοµήντα δύο λεπτά Αριθµητικώς: 0,72 ΑΡΘΡΟΝ 7 ον Σύµφωνα µε το άρθρο (6) / και διατοµής 4Χ1,5 mm 2 Ολογράφως: ενενήντα πέντε λεπτά Αριθµητικώς: 0,95 ΑΡΘΡΟΝ 8 ον Σύµφωνα µε το άρθρο (6) / και διατοµής 5Χ1,5 mm 2 Ολογράφως: ένα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά Αριθµητικώς: 1,33-13-

14 ΑΡΘΡΟΝ 9 ον Σύµφωνα µε το άρθρο (6) / και διατοµής 3Χ2,5 mm 2 Ολογράφως: ένα ευρώ και δέκα οχτώ λεπτά Αριθµητικώς: 1,18 ΑΡΘΡΟΝ 10 ον Σύµφωνα µε το άρθρο (6) / και διατοµής 3Χ6 mm 2 Ολογράφως: δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 2,90 ΑΡΘΡΟΝ 11 ον Σύµφωνα µε το άρθρο (6) / και διατοµής 5Χ6 mm 2 Ολογράφως: τέσσερα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά Αριθµητικώς: 4,26 ΑΡΘΡΟΝ 12 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου εύκαµπτου αγωγού τύπου RHEYFFLECY, και διατοµής 5Χ16 mm 2 Ολογράφως: έντεκα ευρώ και εξήντα λεπτά Αριθµητικώς: 11,60 ΑΡΘΡΟΝ 13 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου αγωγού τύπου J1VV-U, R, S (ΝΥΥ) διατοµής 3Χ2,5 mm 2 Ολογράφως: ένα ευρώ και δέκα λεπτά Αριθµητικώς: 1,10-14-

15 ΑΡΘΡΟΝ 14 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου αγωγού τύπου J1VV-U, R, S (ΝΥΥ) διατοµής 5Χ2,5 mm 2 Ολογράφως: ένα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά Αριθµητικώς: 1,64 ΑΡΘΡΟΝ 15 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου αγωγού τύπου J1VV-U, R, S (ΝΥΥ) διατοµής 4Χ4 mm 2 Ολογράφως: δύο ευρώ και δέκα λεπτά Αριθµητικώς: 2,10 ΑΡΘΡΟΝ 16 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου αγωγού τύπου J1VV-U, R, S (ΝΥΥ) διατοµής 4Χ6 mm 2 Ολογράφως: τρία ευρώ και δέκα λεπτά Αριθµητικώς: 3,10 ΑΡΘΡΟΝ 17 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου αγωγού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων µονόκλωνου, Η07V-U αποτελούµενο από µαλακό ανωπτηµένο χαλκό και µόνωση P.V.C. ονοµαστικής τάσης 450/750V, προδιαγραφών ΕΛΟΤ 563,3 (B.S. 6004/84 ή VDE0281/διατοµής των 1 mm 2 µονόκλωνο) Ολογράφως: δέκα έξι λεπτά Αριθµητικώς: 0,16 ΑΡΘΡΟΝ 18 ον Σύµφωνα µε το άρθρο (11) / και διατοµής 1,5 mm 2 Ολογράφως: είκοσι ένα λεπτά Αριθµητικώς: 0,21-15-

16 ΑΡΘΡΟΝ 19 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου αγωγού οµοαξονικού T.V. τύπου (0.85/3.7) αποτελούµενο από µονόκλωνου ανωπτηµένου χαλκού και πλέγµατος κόκκινου κασσιτερωµένου ανωπτηµένου χαλκού, α) µόνωσης πορώδες πολυαιθυλένιο και β) θερµοπλαστικής ύλης P.V.C. / 75ΩM/Db/ 100m / διατοµής 0.85Χ3.7 mm 2 Ολογράφως: σαράντα πέντε λεπτά Αριθµητικώς: 0,45 ΑΡΘΡΟΝ 20 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου καλωδίου συνεστραµµένου (σύστροφου) ζεύγους UTP Cat5 25 ζευγών για τηλεφωνικές συνδέσεις δικτύων κορµού καθώς και για διασυνδέσεις Racks. Κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές: EN ISO/IEC ANSI/TIA/EIA-568-B.2 CAT 5 Ολογράφως: τριάντα δύο λεπτά Αριθµητικώς: 0,32 ΑΡΘΡΟΝ 21 ον Για την προµήθεια ενός τρέχοντος µέτρου ειδικού καλωδίου εύκαµπτου πολυπολικού τύπου ΝΥΑF διατοµής 12x1,5 mm2 Ολογράφως: δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά Αριθµητικώς: 2,65 ΑΡΘΡΟΝ 22 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου σωλήνα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων PVC-SiBi Φ=13,5mm πρόκειται για σωλήνα διαµορφώσιµος, µε ειδική επένδυση κατάλληλος για ελαφριά και µεσαία µηχανικά φορτία > 500 Ν. Ο σωλήνας παράγεται από Χλωριούχο Πολυβινύλιο: (U-PVC) ενώ η επένδυσή του είναι: (P-PVC). Αυτοσβηνόµενος και δεν µεταδίδει τη φλόγα. Βρίσκει εφαρµογή σε: Εσωτερικές οικιακές και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Μπορεί να εγκιβωτιστεί µέσα στο µπετόν. Ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις. Τα χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα: Αντοχή στη Θλίψη - (Συµπιεστική ύναµη) σε 22 ±2 C > 500 Ν / 5cm 2 Αντοχή στην Κρούση - (Μάζα Βάρους / Ύψος πτώσης) σε -15 C m:2kg / h:100mm 3 Κατώτερο όριο θερµοκρασιών - 15 C 3 Ανώτατο όριο θερµοκρασιών + 60 C 1 ιηλεκτρική Αντοχή 2 kv / 15 min -16-

17 Αντίσταση Μόνωσης > 100 ΜΩ Βασίζεται στα πρότυπα εφαρµογής: ΕΝ /2004, EN /2004, DIN Ολογράφως: είκοσι εννέα λεπτά Αριθµητικώς: 0,29 ΑΡΘΡΟΝ 23 ον Σύµφωνα µε το άρθρο (15) / και διατοµής 16 mm Ολογράφως: τριάντα τέσσερα λεπτά Αριθµητικώς: 0,34 ΑΡΘΡΟΝ 24 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου σωλήνα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων PVC σπιράλ Φ=23mm. Πρόκειται για εύκαµπτο σωλήνα προστασίας καλωδίων κυµατοειδής (spiral) διαµορφώσιµος. Κατάλληλος για ελαφριά και µεσαία µηχανικά φορτία. Παράγεται από σκληρό πολυµερές υλικό και είναι ανθεκτικός σε κρούση, οξέα και διαλύτες. Βρίσκει εφαρµογή σε: Εσωτερικές οικιακές και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Μπορεί να εγκιβωτιστεί µέσα στο µπετόν. Ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις. Τα χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα: Αντοχή στη Θλίψη - (Συµπιεστική ύναµη) σε 22 ±2 C 320 Ν / 5cm 2 Αντοχή στην Κρούση - (Μάζα Βάρους / Ύψος πτώσης) σε -5 C m:2kg / h:100mm 3 Κατώτερο όριο θερµοκρασιών - 15 C 3 Ανώτατο όριο θερµοκρασιών + 90 C 2 ιηλεκτρική Αντοχή 2 kv / 15 min Αντίσταση Μόνωσης > 100 ΜΩ Βασίζεται στα πρότυπα εφαρµογής: ΕΝ /2004, EN /2004, DIN Ολογράφως: ένα ευρώ Αριθµητικώς: 1,00-17-

18 ΑΡΘΡΟΝ 25 ον Για την προµήθεια µίας αυτόµατης ασφάλειας κίνησης VL/K εντάσεως 10 Α Ολογράφως: τρία ευρώ και τριάντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,30 ΑΡΘΡΟΝ 26 ον Για την προµήθεια µίας αυτόµατης ασφάλειας κίνησης VL/K εντάσεως 16 Α Ολογράφως: τρία ευρώ και τριάντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,30 ΑΡΘΡΟΝ 27 ον Για την προµήθεια µίας αυτόµατης ασφάλειας κίνησης VL/K εντάσεως 20 Α Ολογράφως: τρία ευρώ και τριάντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,30 ΑΡΘΡΟΝ 28 ον Για την προµήθεια µίας αυτόµατης ασφάλειας κίνησης VL/K εντάσεως 25 Α Ολογράφως: τρία ευρώ και τριάντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,30 ΑΡΘΡΟΝ 29 ον Για την προµήθεια µίας αυτόµατης ασφάλειας κίνησης VL/K εντάσεως 32 Α Ολογράφως: τρία ευρώ και τριάντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,30-18-

19 ΑΡΘΡΟΝ 30 ον Για την προµήθεια ενός ασφαλειοδιακόπτη ηλεκτρικών γραµµών L+N/Κ εντάσεως 16 Α Ολογράφως: οχτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτά Αριθµητικώς: 8,26 ΑΡΘΡΟΝ 31 ον Για την προµήθεια ενός ασφαλειοδιακόπτη ηλεκτρικών γραµµών L+N/Κ εντάσεως 20 Α Ολογράφως: οχτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτά Αριθµητικώς: 8,26 ΑΡΘΡΟΝ 32 ον Για την προµήθεια ενός ασφαλειοδιακόπτη ηλεκτρικών γραµµών L+N/Κ εντάσεως 25 Α Ολογράφως: οχτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτά Αριθµητικώς: 8,26 ΑΡΘΡΟΝ 33 ον Για την προµήθεια µίας ενδεικτικής λυχνίας πίνακα ταχείας στήριξης Ολογράφως: ένα ευρώ και εξήντα λεπτά Αριθµητικώς: 1,60 ΑΡΘΡΟΝ 34 ον Για την προµήθεια µίας βάσης ηλεκτρικής ασφάλειας Τ/Σ ΕΖ πορσελάνης εντάσεως 63 Α Ολογράφως: τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,90-19-

20 ΑΡΘΡΟΝ 35 ον Για την προµήθεια µίας µήτρας ηλεκτρικής ασφάλειας τύπου ΕΖ εντάσεως 63 Α Ολογράφως: πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,50 ΑΡΘΡΟΝ 36 ον Για την προµήθεια µίας µήτρας ηλεκτρικής ασφάλειας τύπου ΕΖ εντάσεως 25 Α Ολογράφως: σαράντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,40 ΑΡΘΡΟΝ 37 ον Για την προµήθεια µίας µήτρας ηλεκτρικής ασφάλειας τύπου ΕΖ εντάσεως 20 Α Ολογράφως: σαράντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,40 ΑΡΘΡΟΝ 38 ον Για την προµήθεια µίας µήτρας ηλεκτρικής ασφάλειας τύπου ΕΖ εντάσεως 16 Α Ολογράφως: σαράντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,40 ΑΡΘΡΟΝ 39 ον Για την προµήθεια µίας µήτρας ηλεκτρικής ασφάλειας τύπου ΕΖ εντάσεως 10 Α Ολογράφως: σαράντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,40-20-

21 ΑΡΘΡΟΝ 40 ον Για την προµήθεια ενός φυσιγγίου ηλεκτρικής ασφάλειας τύπου ΕΖ εντάσεως 10 Α Ολογράφως: σαράντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,40 ΑΡΘΡΟΝ 41 ον Για την προµήθεια ενός φυσιγγίου ηλεκτρικής ασφάλειας τύπου ΕΖ εντάσεως 16 Α Ολογράφως: σαράντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,40 ΑΡΘΡΟΝ 42 ον Για την προµήθεια ενός φυσιγγίου ηλεκτρικής ασφάλειας τύπου ΕΖ εντάσεως 20 Α Ολογράφως: σαράντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,40 ΑΡΘΡΟΝ 43 ον Για την προµήθεια ενός φυσιγγίου ηλεκτρικής ασφάλειας τύπου ΕΖ εντάσεως 25 Α Ολογράφως: σαράντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,40 ΑΡΘΡΟΝ 44 ον Για την προµήθεια ενός φυσιγγίου ηλεκτρικής ασφάλειας τύπου ΕΖ εντάσεως 35 Α Ολογράφως: πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,50-21-

22 ΑΡΘΡΟΝ 45 ον Για την προµήθεια ενός φυσιγγίου ηλεκτρικής ασφάλειας τύπου ΕΖ εντάσεως 63 Α Ολογράφως: ενενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,90 ΑΡΘΡΟΝ 46 ον Για την προµήθεια µίας λυχνιολαβής ντουί Ε27από πορσελάνη δηµοτικού φωτισµού διαιρούµενο τύπου ΦΟΠ Ολογράφως: ένα ευρώ και πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 1,50 ΑΡΘΡΟΝ 47 ον Για την προµήθεια µίας λυχνιολαβής ντουί Ε27από πορσελάνη ενιαίου τύπου σπειρώµατος 1/8 mm Ολογράφως: ενενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,90 ΑΡΘΡΟΝ 48 ον Για την προµήθεια µίας λυχνιολαβής ντουί Ε27από πορσελάνη σπειρώµατος 13,5 mm µε µαστό και περικόχλιο Ολογράφως: ένα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά Αριθµητικώς: 1,70 ΑΡΘΡΟΝ 49 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 5/25 στρογγυλό Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: ένα ευρώ και τριάντα λεπτά Αριθµητικώς: 1,30-22-

23 ΑΡΘΡΟΝ 50 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 6/25 στρογγυλό Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: ένα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά Αριθµητικώς: 1,70 ΑΡΘΡΟΝ 51 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 6/35 στρογγυλό Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά Αριθµητικώς: 1,80 ΑΡΘΡΟΝ 52 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 7/25 στρογγυλό Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 1,90 ΑΡΘΡΟΝ 53 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 7/35 στρογγυλό. Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: δύο ευρώ Αριθµητικώς: 2,00 ΑΡΘΡΟΝ 54 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 8/25 στρογγυλό. Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: δύο ευρώ Αριθµητικώς: 2,00-23-

24 ΑΡΘΡΟΝ 55 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 8/35 στρογγυλό. Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: δύο ευρώ και δέκα λεπτά Αριθµητικώς: 2,10 ΑΡΘΡΟΝ 56 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 9/25 στρογγυλό. Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: δύο ευρώ και δέκα λεπτά Αριθµητικώς: 2,10 ΑΡΘΡΟΝ 57 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 9/35 στρογγυλό. Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: δύο ευρώ και είκοσι λεπτά Αριθµητικώς: 2,20 ΑΡΘΡΟΝ 58 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 10/25 στρογγυλό. Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: δύο ευρώ και τριάντα λεπτά Αριθµητικώς: 2,30 ΑΡΘΡΟΝ 59 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 10/35 στρογγυλό. Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: δύο ευρώ και σαράντα λεπτά Αριθµητικώς: 2,40-24-

25 ΑΡΘΡΟΝ 60 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 11/35 στρογγυλό Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,80 ΑΡΘΡΟΝ 61 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 12/25 στρογγυλό Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: τρία ευρώ και δέκα λεπτά Αριθµητικώς: 3,10 ΑΡΘΡΟΝ 62 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 12/35 στρογγυλό Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: τρία ευρώ και πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,50 ΑΡΘΡΟΝ 63 ον Για την προµήθεια πλαστικού στηρίγµατος ηλεκτρικών καλωδίων τύπου ρόκα 14/35 στρογγυλό Τιµή ανά κουτί: Ολογράφως: τρία ευρώ και εξήντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,60 ΑΡΘΡΟΝ 64 ον Για την προµήθεια ενός ρελέ προστασίας από ηλεκτροπληξία 2Χ40 Α/230 V Ολογράφως: τριάντα ευρώ Αριθµητικώς: 30,00-25-

26 ΑΡΘΡΟΝ 65 ον Για την προµήθεια ενός ρελέ προστασίας από ηλεκτροπληξία 2Χ63 Α/230 V Ολογράφως: σαράντα πέντε ευρώ Αριθµητικώς: 45,00 ΑΡΘΡΟΝ 66 ον Για την προµήθεια ενός ρελέ προστασίας από ηλεκτροπληξία 4Χ40 Α/380 V Ολογράφως: σαράντα ευρώ Αριθµητικώς: 40,00 ΑΡΘΡΟΝ 67 ον Για την προµήθεια ενός ρελέ προστασίας από ηλεκτροπληξία 4Χ63 Α/380 V Ολογράφως: εξήντα πέντε ευρώ Αριθµητικώς: 65,00 ΑΡΘΡΟΝ 68 ον Για την προµήθεια ενός ρελέ ισχύος ES 2/40 Ολογράφως: τριάντα ευρώ Αριθµητικώς: 30,00 ΑΡΘΡΟΝ 69 ον Για την προµήθεια ενός ρελέ ισχύος ES 4/40 Ολογράφως: σαράντα ευρώ Αριθµητικώς: 40,00-26-

27 ΑΡΘΡΟΝ 70 ον Για την προµήθεια ενός ρελέ ισχύος ES 4/63 Ολογράφως: πενήντα ευρώ Αριθµητικώς: 50,00 ΑΡΘΡΟΝ 71 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου καναλιού PVC πλήρες (πλάτη και κάλυµµα) διαστάσεων 100x60 Ολογράφως: εφτά ευρώ και εξήντα λεπτά Αριθµητικώς: 7,60 ΑΡΘΡΟΝ 72 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου καναλιού PVC πλήρες (πλάτη και κάλυµµα) διαστάσεων 100x40 Ολογράφως: έξι ευρώ και σαράντα λεπτά Αριθµητικώς: 6,40 ΑΡΘΡΟΝ 73 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου καναλιού PVC πλήρες (πλάτη µε αυτοκόλλητη ταινία και κάλυµµα) διαστάσεων 7x10 Ολογράφως: ένα ευρώ και είκοσι λεπτά Αριθµητικώς: 1,20 ΑΡΘΡΟΝ 74 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου καναλιού PVC πλήρες (πλάτη µε αυτοκόλλητη ταινία και κάλυµµα) διαστάσεων 10x16 Ολογράφως: ένα ευρώ και εξήντα λεπτά Αριθµητικώς: 1,60-27-

28 ΑΡΘΡΟΝ 75 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου καναλιού PVC πλήρες (πλάτη µε αυτοκόλλητη ταινία και κάλυµµα) διαστάσεων 20x13 Ολογράφως: ένα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά Αριθµητικώς: 1,70 ΑΡΘΡΟΝ 76 ον Για την προµήθεια ενός µέτρου καναλιού PVC πλήρες (πλάτη µε αυτοκόλλητη ταινία και κάλυµµα) διαστάσεων 32x16 Ολογράφως: δύο ευρώ και πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 2,50 ΑΡΘΡΟΝ 77 ον Για την προµήθεια ενός πολύµπριζου 3 θέσεων µε διακόπτη 16Α και καλώδιο 2 µέτρων Ολογράφως: τρία ευρώ και πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,50 ΑΡΘΡΟΝ 78 ον Για την προµήθεια ενός πολύµπριζου 4 θέσεων µε διακόπτη 16Α και καλώδιο 2 µέτρων Ολογράφως: τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά Αριθµητικώς: 4,80 ΑΡΘΡΟΝ 79 ον Για την προµήθεια ενός πολύµπριζου 5 θέσεων µε διακόπτη 16Α και καλώδιο 2 µέτρων Ολογράφως: πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά Αριθµητικώς: 5,80-28-

29 ΑΡΘΡΟΝ 80 ον Για την προµήθεια ενός στεγανού διακόπτη επίτοιχου κοµµυτατερ Ολογράφως: τρία ευρώ και πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,50 ΑΡΘΡΟΝ 81 ον Για την προµήθεια ενός στεγανού διακόπτη επίτοιχου απλός Ολογράφως: δύο ευρώ και πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 2,50 ΑΡΘΡΟΝ 82 ον Για την προµήθεια µίας πρίζας SHUKO εξωτερική στεγανή µε καπάκι Ολογράφως: τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,80 ΑΡΘΡΟΝ 83 ον Για την προµήθεια ενός εξωτερικού στεγανού πίνακα µίας σειράς Ολογράφως: είκοσι ευρώ Αριθµητικώς: 20,00 ΑΡΘΡΟΝ 84 ον Για την προµήθεια ενός πλαστικού κουτιού διακλάδωσης στεγανό τετράγωνο 7,5x7,5cm Ολογράφως: ένα ευρώ και τριάντα λεπτά Αριθµητικώς: 1,30 ΑΡΘΡΟΝ 85 ον Για την προµήθεια ενός πλαστικού κουτιού διακλάδωσης στεγανό τετράγωνο 5x5cm Ολογράφως: ένα ευρώ και δέκα λεπτά Αριθµητικώς: 1,10-29-

30 ΑΡΘΡΟΝ 86 ον Για την προµήθεια µίας σειράς των 12 κλέµα πλαστική άκαυστη 2,5 mm2, από θερµοπλαστικό Υλικό UL94-V2, αντοχή επαφών στην φωτιά στους 850 C, αντοχή σε παραµόρφωση στους 125 C και προδιαγραφές CE Τιµή ανά σειρά των 12: Ολογράφως: πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,50 ΑΡΘΡΟΝ 87 ον Για την προµήθεια µίας σειράς των 12 κλέµα πλαστική άκαυστη 4 mm2, από θερµοπλαστικό Υλικό UL94-V2, αντοχή επαφών στην φωτιά στους 850 C, αντοχή σε παραµόρφωση στους 125 C και προδιαγραφές CE Τιµή ανά σειρά των 12: Ολογράφως: εξήντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,60 ΑΡΘΡΟΝ 88 ον Για την προµήθεια µίας σειράς των 12 κλέµα πλαστική άκαυστη 6 mm2, από θερµοπλαστικό Υλικό UL94-V2, αντοχή επαφών στην φωτιά στους 850 C, αντοχή σε παραµόρφωση στους 125 C και προδιαγραφές CE Τιµή ανά σειρά των 12: Ολογράφως: ένα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά Αριθµητικώς: 1,22 ΑΡΘΡΟΝ 89 ον Για την προµήθεια µίας σειράς των 12 κλέµα πλαστική άκαυστη 10 mm2, από θερµοπλαστικό Υλικό UL94-V2, αντοχή επαφών στην φωτιά στους 850 C, αντοχή σε παραµόρφωση στους 125 C και προδιαγραφές CE Τιµή ανά σειρά των 12: Ολογράφως: ένα ευρώ και τριάντα οχτώ λεπτά Αριθµητικώς: 1,38-30-

31 ΑΡΘΡΟΝ 90 ον Για την προµήθεια µίας σειράς των 12 κλέµα πλαστική άκαυστη 16 mm2, από θερµοπλαστικό Υλικό UL94-V2, αντοχή επαφών στην φωτιά στους 850 C, αντοχή σε παραµόρφωση στους 125 C και προδιαγραφές CE Τιµή ανά σειρά των 12: Ολογράφως: δύο ευρώ και σαράντα λεπτά Αριθµητικώς: 2,40 ΑΡΘΡΟΝ 91 ον Για την προµήθεια µίας σειράς των 12 κλέµα πλαστική άκαυστη 25 mm2, από θερµοπλαστικό Υλικό UL94-V2, αντοχή επαφών στην φωτιά στους 850 C, αντοχή σε παραµόρφωση στους 125 C και προδιαγραφές CE Τιµή ανά σειρά των 12: Ολογράφως: τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,80 ΑΡΘΡΟΝ 92 ον Για την προµήθεια µίας σειράς των 12 κλέµα πλαστική άκαυστη 35 mm2, από θερµοπλαστικό Υλικό UL94-V2, αντοχή επαφών στην φωτιά στους 850 C, αντοχή σε παραµόρφωση στους 125 C και προδιαγραφές CE Τιµή ανά σειρά των 12: Ολογράφως: τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά Αριθµητικώς: 4,10 ΑΡΘΡΟΝ 93 ον Για την προµήθεια ενός κουτιού 100 τεµαχίων Caps καλωδίων 1,5 mm Τιµή ανά κουτί 100 τεµαχίων: Ολογράφως: δύο ευρώ και πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 2,50 ΑΡΘΡΟΝ 94 ον Για την προµήθεια ενός κουτιού 100 τεµαχίων Caps καλωδίων 2,5 mm Τιµή ανά κουτί 100 τεµαχίων: Ολογράφως: τρία ευρώ και πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,50-31-

32 ΑΡΘΡΟΝ 95 ον Για την προµήθεια ενός κουτιού 100 τεµαχίων ούπες 6mm Τιµή ανά κουτί 100 τεµαχίων: Ολογράφως: ένα ευρώ Αριθµητικώς: 1,00 ΑΡΘΡΟΝ 96 ον Για την προµήθεια ενός κουτιού 100 τεµαχίων νοβοπανόβιδες 3x40mm Τιµή ανά κουτί 100 τεµαχίων: Ολογράφως: εξήντα τρία λεπτά Αριθµητικώς: 0,63 ΑΡΘΡΟΝ 97 ον Για την προµήθεια ενός θερµοσυστελόµενου µακαρόνι Φ18mm Ολογράφως: ένα ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά Αριθµητικώς: 1,76 ΑΡΘΡΟΝ 98 ον Για την προµήθεια ενός θερµοσυστελόµενου µακαρόνι Φ9mm, πλαστικό λευκό Ολογράφως: ένα ευρώ και εφτά λεπτά Αριθµητικώς: 1,07 ΑΡΘΡΟΝ 99 ον Για την προµήθεια ενός Φις θηλυκό 5x32A από PVC Ολογράφως: εφτά ευρώ Αριθµητικώς: 7,00 ΑΡΘΡΟΝ 100 ον Για την προµήθεια ενός Φις θηλυκό 5x63A από PVC Ολογράφως: είκοσι δύο ευρώ Αριθµητικώς: 22,00-32-

33 ΑΡΘΡΟΝ 101 ον Για την προµήθεια ενός Φις SHUKO θηλυκό άκαυστο από PVC Ολογράφως: τρία ευρώ Αριθµητικώς: 3,00 ΑΡΘΡΟΝ 102 ον Για την προµήθεια ενός Φις SHUKO αρσενικό άκαυστο από PVC Ολογράφως: δύο ευρώ και πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 2,50 ΑΡΘΡΟΝ 103 ον Για την προµήθεια µίας µούφας ρητίνης για ΝΥΥ 4x6mm2 3M-90-A1 Ολογράφως: δέκα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά Αριθµητικώς: 16,25 ΑΡΘΡΟΝ 104 ον Για την προµήθεια µίας µούφας ρητίνης για ΝΥΥ 4x4mm2 3M-90-A1 Ολογράφως: δέκα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά Αριθµητικώς: 16,25 ΑΡΘΡΟΝ 105 ον Για την προµήθεια µίας µούφας ρητίνης για ΝΥΥ 3x2,5mm2 3M-90-A1 Ολογράφως: δέκα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά Αριθµητικώς: 16,25-33-

34 ΑΡΘΡΟΝ 106 ον Για την προµήθεια µίας λαστιχοταινίας αντοχής σε υπεριώδης ακτίνες και καιρικές συνθήκες, η οποία µπορεί να επιµηκύνεται έως 1000%, µε θερµοκρασιακή αντοχή έως +130C και διηλεκτρική αντοχή 31,9KV ανά mm και χρησιµοποιείται για την µόνωση συνδέσεων βυσµάτων οµοαξονικών καλωδίων και κεραιών και αυτοεπικολάται, γεµίζει κενά και παίρνει το επιθυµητό σχήµα Ολογράφως: έντεκα ευρώ Αριθµητικώς: 11,00 ΑΡΘΡΟΝ 107 ον Για την προµήθεια µίας µονωτικής ταινίες PVC 0,13x19x18,3 Ολογράφως: πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,50 ΑΡΘΡΟΝ 108 ον Για την προµήθεια µίας πρίζας τηλεφώνου εξωτερικής διπλής Ολογράφως: τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά Αριθµητικώς: 3,80 ΑΡΘΡΟΝ 109 ον Για την προµήθεια µίας πρίζας υπολογιστών Ολογράφως: έξι ευρώ και πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 6,50 ΑΡΘΡΟΝ 110 ον Για την προµήθεια µίας συσκευής τηλεφώνου σταθερή µε αναγνώριση κλήσης, τηλεφωνητή 20 λεπτών, ευρετήριο 120 ονοµάτων, µεγάλη οθόνη LCD, ανοιχτή συνοµιλία, επιτοίχια τοποθέτηση Ολογράφως: είκοσι δύο ευρώ Αριθµητικώς: 22,00-34-

35 ΑΡΘΡΟΝ 111 ον Για την προµήθεια ενός µετασχηµατιστή φθορισµού ισχύος 18W/230V, µε πιστοποίηση ISO 9001 και CE Ολογράφως: πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά Αριθµητικώς: 5,20 ΑΡΘΡΟΝ 112 ον Για την προµήθεια ενός µετασχηµατιστή φθορισµού ισχύος 36W/230V, µε πιστοποίηση ISO 9001 και CE Ολογράφως: πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 5,50 ΑΡΘΡΟΝ 113 ον Για την προµήθεια ενός φωτιστικού εξωτερικού οροφής φθορίου διπλής παραβολικότητας 4X18W/Τ8, διαστάσεων 64X64cm, µε ενσωµατωµένο το ηλεκτρονικό µπάλαστ Ολογράφως: είκοσι εννέα ευρώ Αριθµητικώς: 29,00 ΑΡΘΡΟΝ 114 ον Για την προµήθεια ενός φωτιστικού εσωτερικού-χωνευτού οροφής φθορίου 2X36W/Τ8, διαστάσεων 125X25cm, µε ενσωµατωµένο το ηλεκτρονικό µπάλαστ Ολογράφως: είκοσι εννέα ευρώ Αριθµητικώς: 29,00 ΑΡΘΡΟΝ 115 ον Για την προµήθεια ενός φωτιστικού φθορίου βιοµηχανικού τύπου στεγανό 2X36W/Τ8, διαστάσεων 125X25cm, µε ενσωµατωµένο το ηλεκτρονικό µπάλαστ Ολογράφως: είκοσι πέντε ευρώ Αριθµητικώς: 25,00-35-

36 ΑΡΘΡΟΝ 116 ον Για την προµήθεια ενός φωτιστικού τύπου χελώνα µεταλλική 100W/E27/230V Ολογράφως: δώδεκα ευρώ Αριθµητικώς: 12,00 ΑΡΘΡΟΝ 117 ον Για την προµήθεια ενός λαµπτήρα φθορίου 120cm 36W/Τ8 Ολογράφως: δύο ευρώ και σαράντα λεπτά Αριθµητικώς: 2,40 ΑΡΘΡΟΝ 118 ον Για την προµήθεια ενός λαµπτήρα φθορίου 60cm 18W/Τ8 Ολογράφως: δύο ευρώ και δέκα λεπτά Αριθµητικώς: 2,10 ΑΡΘΡΟΝ 119 ον Για την προµήθεια ενός εκκινητή σταρτερ 4-22 για λαµπτήρες φθορίου Ολογράφως: τριάντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,30 ΑΡΘΡΟΝ 120 ον Για την προµήθεια ενός εκκινητή σταρτερ 4-80 για λαµπτήρες φθορίου Ολογράφως: τριάντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,30-36-

37 ΑΡΘΡΟΝ 121 ον Για την προµήθεια ενός ηλεκτρονικού λαµπτήρα E27/20-25W/230V, για εξωτερική πλαισίωση δηµοτικού φωτισµού λειτουργίας σε χαµηλές θερµοκρασίες, ισχύος έως 25W, αντιστοιχία σε λαµπτήρα πυράκτωσης 100 έως 125W, τάση λειτουργίας 230V, διαστάσεων: µήκους έως 170mm και διαµέτρου έως 65mm περ., βάρους 200gr περίπου, φωτεινής απόδοσης περί τα 1200 Lumen & θερµοκρασίας χρώµατος Κ Κ, χρόνου ζωής του λαµπτήρα σε λειτουργία (πιστοποιηµένη) ώρες και πιστοποίησης κατά ISO 9002 & CE (ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής) Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 5,50 ΑΡΘΡΟΝ 122 ον Για την προµήθεια ενός λαµπτήρα πυρακτώσεως διαφανή βιδωτό E27/60W/230V µε πιστοποίηση κατά ISO 9002 & CE (ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής) Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: εξήντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,60 ΑΡΘΡΟΝ 123 ον Για την προµήθεια ενός λαµπτήρα πυρακτώσεως διαφανή µπαγιονέτ Β22/60W/230V µε πιστοποίηση κατά ISO 9002 & CE (ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής) Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: ογδόντα οχτώ λεπτά Αριθµητικώς: 0,88 ΑΡΘΡΟΝ 124 ον Για την προµήθεια ενός ντουί βακελίτου βιδωτό Ε27 (1/8") Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: ογδόντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,80-37-

38 ΑΡΘΡΟΝ 125 ον Για την προµήθεια ενός ντουί βακελίτου µπαγιονέτ Β22 (1/8") Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: ογδόντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,80 ΑΡΘΡΟΝ 126 ον Για την προµήθεια ενός προβολέα ιωδίνης 1000W/230V, µαύρος στεγανός IP54 Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: δέκα έξι ευρώ Αριθµητικώς: 16,00 ΑΡΘΡΟΝ 127 ον Για την προµήθεια ενός προβολέα ιωδίνης 500W/230V, µαύρος στεγανός IP54 Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: δώδεκα ευρώ Αριθµητικώς: 12,00 ΑΡΘΡΟΝ 128 ον Για την προµήθεια ενός λαµπτήρα οικονοµίας σωληνωτός ιωδίνης 1000W/230V, µε διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2000 ώρες και πιστοποίηση κατά ISO & CE (ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής) Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: ένα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά Αριθµητικώς: 1,70 ΑΡΘΡΟΝ 129 ον Για την προµήθεια ενός λαµπτήρα οικονοµίας σωληνωτός ιωδίνης 500W/230V, µε διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2000 ώρες και πιστοποίηση κατά ISO & CE (ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής) Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: ένα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά Αριθµητικώς: 1,70-38-

39 ΑΡΘΡΟΝ 130 ον Για την προµήθεια ενός φωτιστικού εκκένωσης ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης 125W/230V/E27 Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: τριάντα εννέα ευρώ Αριθµητικώς: 39,00 ΑΡΘΡΟΝ 131 ον Για την προµήθεια ενός φωτιστικού εκκένωσης ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης 250W/230V/E27 Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: εξήντα πέντε ευρώ Αριθµητικώς: 65,00 ΑΡΘΡΟΝ 132 ον Για την προµήθεια ενός λαµπτήρα εκκένωσης ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης E27/125W/230V, αχλαδωτού σχήµατος, διαστάσεων: µήκους 175 mm περίπου και διαµέτρου 75 mm περίπου, φωτεινής ροής τουλάχιστον lumen, θερµοκρασίας χρώµατος περί τους Κ, δείκτη χρωµατικής απόδοσης Ra=45 περίπου, και ονοµαστικού χρόνου ζωής τουλάχιστον ώρες και πιστοποίηση κατά ISO & CE (ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής) Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: τρία ευρώ Αριθµητικώς: 3,00 ΑΡΘΡΟΝ 133 ον Για την προµήθεια ενός λαµπτήρα εκκένωσης ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης E40/250W/230V, αχλαδωτού σχήµατος, διαστάσεων: µήκους 230 mm περίπου και διαµέτρου 90 mm περίπου, φωτεινής ροής τουλάχιστον lumen, θερµοκρασίας χρώµατος περί τους Κ, δείκτη χρωµατικής απόδοσης Ra=40 περ. και ονοµαστικού χρόνου ζωής τουλάχιστον ώρες και πιστοποίηση κατά ISO & CE (ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής) Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: εννέα ευρώ Αριθµητικώς: 9,00-39-

40 ΑΡΘΡΟΝ 134 ον Για την προµήθεια ενός µηχανισµού έναυσης λυχνίας ατµών υδραργύρου υψηλής πιέσεως E27/125W/230V Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: είκοσι ευρώ Αριθµητικώς: 20,00 ΑΡΘΡΟΝ 135 ον Για την προµήθεια ενός λαµπτήρα εκκένωσης ατµών νατρίου υψηλής πίεσης E40/250W/230V, αχλαδωτού σχήµατος, διαστάσεων: µήκους 230 mm περίπου και διαµέτρου 90 mm περίπου, φωτεινής ροής τουλάχιστον lumen, θερµοκρασίας χρώµατος περί τους Κ, δείκτη χρωµατικής απόδοσης Ra=23 περ. και ονοµαστικού χρόνου ζωής τουλάχιστον ώρες και πιστοποίηση κατά ISO & CE (ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής) Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: δέκα τέσσερα ευρώ Αριθµητικώς: 14,00 ΑΡΘΡΟΝ 136 ον Για την προµήθεια ενός λαµπτήρα εκκένωσης ατµών νατρίου υψηλής πίεσης E40/150W/230V, αχλαδωτού σχήµατος, όµοια µε άρθρο 135 Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: δώδεκα ευρώ Αριθµητικώς: 12,00 ΑΡΘΡΟΝ 137 ον Για την προµήθεια ενός λαµπτήρα εκκένωσης ατµών νατρίου υψηλής πίεσης E27/70W/230V, αχλαδωτού σχήµατος, όµοια µε άρθρο 135 Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: δέκα ευρώ Αριθµητικώς: 10,00-40-

41 ΑΡΘΡΟΝ 138 ον Για την προµήθεια ενός µετασχηµατιστή εκκένωσης ατµών νατρίου υψηλής πίεσης 150W/230V Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: δέκα τρία ευρώ Αριθµητικώς: 13,00 ΑΡΘΡΟΝ 139 ον Για την προµήθεια ενός λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων Ε40/400W/230V, σωληνωτού σχήµατος, ονοµαστικού χρόνου ζωής τουλάχιστον ώρες και φωτεινής ροής τουλάχιστον lumen µε θερµοκρασία χρώµατος περί τους Κ και πιστοποίηση κατά ISO & CE (ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής) Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: δέκα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 16,50 ΑΡΘΡΟΝ 140 ον Για την προµήθεια ενός εκκινητή λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων Ε40/70-400W/230V Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: τρία ευρώ Αριθµητικώς: 3,00 ΑΡΘΡΟΝ 141 ον Για την προµήθεια ενός λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων G12/70W/230V, σωληνωτού σχήµατος, ονοµαστικού χρόνου ζωής τουλάχιστον ώρες και φωτεινής ροής τουλάχιστον lumen µε θερµοκρασία χρώµατος περί τους Κ και πιστοποίηση κατά ISO & CE (ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής) Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: δώδεκα ευρώ Αριθµητικώς: 12,00 ΑΡΘΡΟΝ 142 ον Για την προµήθεια ενός µετασχηµατιστή λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων G12/70W/230V Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: οχτώ ευρώ και σαράντα λεπτά Αριθµητικώς: 8,40-41-

42 ΑΡΘΡΟΝ 143 ον Για την προµήθεια ενός λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων Ε40/1000W/230V, σωληνωτού σχήµατος, ονοµαστικού χρόνου ζωής τουλάχιστον ώρες και φωτεινής ροής τουλάχιστον lumen µε θερµοκρασία χρώµατος περί τους Κ και πιστοποίηση κατά ISO & CE (ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής) Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: εκατό ευρώ Αριθµητικώς: 100,00 ΑΡΘΡΟΝ 144 ον Για την προµήθεια ενός εκκινητή λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων Ε40/ W/230V Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: εννέα ευρώ Αριθµητικώς: 9,00 ΑΡΘΡΟΝ 145 ον Για την προµήθεια ενός µετασχηµατιστή λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων Ε40/1000W/230V Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: σαράντα εννέα ευρώ Αριθµητικώς: 49,00 ΑΡΘΡΟΝ 146 ον Για την προµήθεια ενός προβολέα µεταλλικών αλογονιδίων Ε40/1000W/230V, στεγανός IP54 µε ενσωµατωµένα όργανα αφής ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως: εκατόν ενενήντα ευρώ Αριθµητικώς: 190,00 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 06/04/2012 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 06/04/2012 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 06/04/2012 Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ..Π. ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΕΠΟΥΛΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΠΕΡ ΙΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -42-

43 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2012 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Άρθρο 1 ον Αντικείµενο Συγγραφής Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις πάγιες ανάγκες της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισµού του ήµου. Άρθρο 2 ον Ισχύουσες: διατάξεις Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις: α) Της υπ' αριθµ /93 (ΦΕΚ 185/Β / ) Υπουργικής Απόφασης µε θέµα: Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, β) Του Νόµου 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α /8.6.06) µε θέµα Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, γ) Του Νόµου 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α /1.2.95) µε θέµα: Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων, δ) Του Νόµου 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α / ) µε θέµα: ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις και ε) Της υπ' αριθµ /02 (ΦΕΚ 945/Β / ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε θέµα: Εφαρµογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 13 του Ν.2503/97. Άρθρο 3 ον Συµβατικά στοιχεία Τα στοιχεία της σύµβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σε αυτή, κατά σειρά ισχύος είναι: α)η διακήρυξη (σε περίπτωση διαγωνισµού), β)ο προϋπολογισµός προσφοράς (του αναδόχου), γ)ο προϋπολογισµός (της µελέτης), δ)το Περιγραφικό τιµολόγιο, ε)η γενική συγγραφή υποχρεώσεων, στ)η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και ζ)η τεχνική έκθεση της προµήθειας. Άρθρο 4 ον Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε Πρόχειρο ιαγωνισµό. Άρθρο 5 ον Σύµβαση Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση αυτής, είναι υποχρεωµένος να έλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, για την υπογραφή της συµβάσεως και να καταθέσει εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. -43-

44 Άρθρο 6 ον Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 10% επί του ποσού στο οποίο καταρτίζεται η σύµβαση χωρίς Φ.Π.Α., δίνεται δε µε εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 της υπ αριθµ /93 ΥΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, από την επιτροπή παραλαβής του ήµου. 2. Ο χρόνος της παραπάνω εγγύησης, µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, µετρούµενος από την ηµεροµηνία της προσωρινής παραλαβής, µε ποινή αποκλεισµού από τη διαδικασία αξιολόγησης, δεν µπορεί να είναι µικρότερος των έξι (6) µηνών. Άρθρον 7 ον Χρόνος παράδοσης Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια υλικών, καθορίζεται σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού προµήθειας ή την ειδοποίηση από την αρµόδια Υπηρεσία, στην περίπτωση τµηµατικής παράδοσης των υλικών. υνατότητα παράτασης, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 27 της υπ αριθµ /93 ΥΑ, µπορεί να δοθεί το πολύ έως πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες. Για κάθε ηµέρα υπέρβασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, όπως καθορίστηκε προηγουµένως, ορίζεται ποινική ρήτρα σύµφωνη µε την προβλεπόµενη στο άρθρο 33 της υπ αριθµ /93 ΥΑ.. Άρθρο 8 ον Έκπτωση του αναδόχου Ποινικές ρήτρες Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας παραδόσεως των υπό προµήθεια υλικών ή εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 της υπ αριθµ /93 ΥΑ. Σε µια τέτοια περίπτωση µπορεί να επιβληθεί σε βάρος του ανάδοχου ποινική ρήτρα ίση προς 2% επί της άξιας των ειδών για κάθε ηµέρα καθυστέρησης. Μετά πάροδο πέντε ηµερών από την λήξη της προθεσµίας παράδοσης και εντός τριών ηµερών µπορεί ο ανάδοχος να κηρυχτεί έκπτωτος κατά τις σχετικές διατάξεις. Άρθρο 9 ον Πληµµελής κατασκευή Αν τα υλικά της προµήθειας δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύµβασης ή εµφανίζουν ελαττώµατα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, αλλιώς κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος. Άρθρο 10 ον Φόροι, τέλη, κρατήσεις 1. Ο Ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται µε κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑ ΚΥ (στην περίπτωση που τελικά επιλεγεί η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού) και 4% για παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, για την οποία εκδίδεται σχετική βεβαίωση. Οποιαδήποτε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία εξόφλησης της σχετικής Προµήθειας βαραίνει τον ανάδοχο. 2. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ήµο. Άρθρον 11 ον Τελικός εξοφλητικός λογαριασµός Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µε την έκδοση σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής (ΧΕΠ) το οποίο θα εξοφληθεί από στην Οικονοµική Υπηρεσία του ήµου Πετρούπολης. Άρθρον 12 ον Προσωρινή και οριστική παραλαβή Η προσωρινή παραλαβή των ειδών διενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παρουσία του ανάδοχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη των ειδών η την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών. -44-

45 Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας ο ήµος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων εις βάρος και για λογαριασµό του ανάδοχου και κατά τον προσφερότερο, για τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού, τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προµήθειας του αναδόχου. Όταν περάσει ο συµβατικός χρόνος εγγύησης (καλής εκτέλεσης) ενεργείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις η οριστική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 06/04/2012 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 06/04/2012 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 06/04/2012 Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ..Π. ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΕΠΟΥΛΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΠΕΡ ΙΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -45-

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 159/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 159/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 22 εκεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 21216 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11709 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ.87125 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ. 34100 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 28/03/2014. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 από 29

Ηµεροµηνία 28/03/2014. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 28/03/2014 1 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr URL dimoskarditsas.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου.

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του ΠΡΟΫΠ. : 58.781,21 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 683 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002748482 2015-05-05

15PROC002748482 2015-05-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 4/5/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 10292 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 14-19/02 / 2015 Προϋπολογισµός: 20.000,00 µε το Φ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 226/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002697246 2015-04-07

15PROC002697246 2015-04-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 7/4/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8036 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΑΡΘΡΟ 20 ΕΚΠΟΤΑ) Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΑΡΘΡΟ 20 ΕΚΠΟΤΑ) Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 04-09-2015 Αρ. Πρωτ: 63618 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: H/M ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ι.Δραγούμη 1 Ταχ. Κώδικας: 40221 Πληροφορίες : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προµήθειας Σελίδα 1 από 25

Μελέτη προµήθειας Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Περαία, 27.02.2014 Τίτλος: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ήµου Θερµαϊκού για το έτος 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 72.999,00 euro ( με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 213 2023959 ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2014» ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CPV 31681410-0 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00 (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Αρ. πρωτοκ.: 7655 / 05-03-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 14/08/2015. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 17

Ηµεροµηνία 14/08/2015. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 14/08/2015 1 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr URL dimoskarditsas.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Κ.Τ.Λ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Περαία, 09.03.2015 Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Θερμαϊκού» Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθµός µελέτης: 4/2015

ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθµός µελέτης: 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθµός µελέτης: 4/2015 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός δαπάνης Φ.Π.Α. 16% Σύνολο : 5.130,00 Ευρώ : 820,80

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθµός µελέτης: 45/2014

ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθµός µελέτης: 45/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθµός µελέτης: 45/2014 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός δαπάνης Φ.Π.Α. 16% Σύνολο : 4.290,00 Ευρώ : 686,40

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117

Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117 Αρ. Μελέτης: 42/15 FAX: 25551080664

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002739267 2015-04-29

15PROC002739267 2015-04-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 04/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: Κηφισιά, 29-04-2015 Αρ. Πρωτ.: 17534

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 100.377,40 ΕΥΡΩ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 100.377,40 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ. 6/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

(WATT) 1. E 27 110 9600 > 20.000 2. Ε40 220 34000 > 20000

(WATT) 1. E 27 110 9600 > 20.000 2. Ε40 220 34000 > 20000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Μελέτης : 19 /2013 Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Οι λαµπτήρες θα είναι ενδεικτικού τύπου Philips

Διαβάστε περισσότερα