ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/ /10

2 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: Ηµεροµηνία αναθεώρησης: Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας Υπεύθυνος Έγκρισης: Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. Ο Υ..Π. του Ε.ΣΥ.. Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΕΛ /01/04/ /10

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το παρόν έγγραφο εκθέτει τις προϋποθέσεις για τη χρήση του Εθνικού Λογότυπου ιαπίστευσης (ΕΛ ), δηλαδή του λογότυπου που χρησιµοποιείται από διαπιστευµένους φορείς/εργαστήρια για να επιδείξουν τη διαπιστευµένη υπόστασή τους και για τη χρήση της αναφοράς στη διαπίστευση, δηλαδή του κειµένου ή της δήλωσης που χρησιµοποιείται από τους διαπιστευµένους φορείς/ εργαστήρια για να επιδείξουν τη διαπιστευµένη υπόστασή τους. 1.2 Οι διαπιστευµένοι φορείς/ εργαστήρια ενθαρρύνονται να χρησιµοποιούν τον ΕΛ για την απόδειξη της αναγνώρισης της ικανότητάς τους από τρίτο µέρος. Ειδικότερα, τα διαπιστευµένα εργαστήρια διακριβώσεων πρέπει να εκδίδουν µόνο πιστοποιητικά διακρίβωσης που φέρουν το λογότυπο του Ε.ΣΥ.. για τις µετρήσεις οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο διαπιστευµένων ικανοτήτων τους. 1.3 Στο παρόν έγγραφο ως «φορέας» ορίζεται οποιοδήποτε διαπιστευµένο από το Ε.ΣΥ.. εργαστήριο καθώς και κάθε διαπιστευµένος φορέας πιστοποίησης/ελέγχου. 2. ΤΥΠΟΣ, ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛ 2.1 Ο ΕΛ πρέπει να εµφανίζεται µόνο µε την κατάλληλη µορφή, µέγεθος και χρώµα, σύµφωνα µε το κατωτέρω υπόδειγµα: Όπου Α είναι ένα από τα παρακάτω: 1. Πιστοποίηση Σ 2. Πιστοποίηση Προϊόντων 3. Πιστοποίηση Προσώπων 4. Περιβαλλοντική Επαλήθευση 5. Έλεγχος 6. οκιµές 7. ιακριβώσεις 8. οκιµές/ ιακριβώσεις 9. Κλινικές οκιµές 10. ιοργάνωση Σ Ι 11. Επαλήθευση ΕΑΘ Α Αρ Πιστ. XXX ΕΣΥ ΕΛ /01/04/ /10

4 Οι εξωτερικές διαστάσεις του λογότυπου, όταν αυτός χρησιµοποιείται σε έγγραφα µεγέθους Α4, δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τα 30 Χ 20 mm. Σε έγγραφα µικρότερου µεγέθους, οι διαστάσεις του ΕΛ θα είναι αναλογικά µικρότερες. Σε διαφηµιστική ή άλλη καταχώρηση και σε µέσα προβολής, η τυχόν και καθοιονδήποτε τρόπο χρήση του ΕΛ από διαπιστευµένο φορέα πρέπει να έχει τις αντίστοιχες ως άνω αναλογίες, ήτοι να καλύπτει κατά µέγιστον το 1/100 της συνολικής επιφάνειας του επιπέδου της διαφήµισης/ καταχώρησης 2.2 Όταν ο ΕΛ χρησιµοποιείται από τον φορέα, πρέπει να ακολουθείται πάντοτε από τον αριθµό του πιστοποιητικού διαπίστευσης του φορέα και την πληροφορία αν η διαπίστευση αφορά δοκιµές, διακρίβωση, πιστοποίηση και το είδος αυτής ή έλεγχο, όπως περιγράφεται στην παράγραφο Οι φορείς έχουν το δικαίωµα να χρησιµοποιούν τον ΕΛ στα έγγραφά τους (πχ, πιστοποιητικά διακρίβωσης, εκθέσεις δοκιµών, ετικέτες διακρίβωσης, πιστοποιητικά συστηµάτων ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, συµµόρφωσης προϊόντος, προσωπικού, έγγραφα αλληλογραφίας, ενηµερωτικά φυλλάδια, όχι όµως στις επαγγελµατικές κάρτες, στους φακέλους αλληλογραφίας, στα συµβόλαια µε τους πελάτες) ή σε άλλα αντικείµενα µόνο σχετικά µε τη διαπιστευµένη δραστηριότητα του φορέα, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που εκτίθενται κατωτέρω. Ο ΕΛ δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία δοκιµάζονται/διακριβώνονται/πιστοποιούνται/ελέγχονται από φορείς διαπιστευµένους από το Ε.ΣΥ.. Η θέση του λογότυπου στα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει, κατά προτίµηση, να είναι πλησίον των γωνιών του εγγράφου και σε καµία περίπτωση να µη δηµιουργείται η εντύπωση ότι το εν λόγω έγγραφο εκδίδεται µε ευθύνη του Φορέα ιαπίστευσης. Πάντως σε κάθε περίπτωση ο ΕΛ του Ε.ΣΥ.. πρέπει να καταλαµβάνει κατά ανώτατο όριο το ήµισυ της επιφάνειας που καταλαµβάνει ο λογότυπος του φορέα. 2.4 Ο ΕΛ επιτρέπεται να αναπαράγεται ηλεκτρονικά, µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προδιαγραµµένοι τύποι και µορφές. 2.5 Ανάγλυφες ή έγχρωµες εκδόσεις επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µε ή χωρίς χρώµα. Το χρώµα του λογοτύπου είναι CYAN 100 και MAG 85 ΕΣΥ ΕΛ /01/04/ /10

5 3. Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ Ο ΕΛ επιτρέπεται να τίθεται σε πιστοποιητικά διακρίβωσης και εκθέσεις δοκιµών, µόνο όταν περιέχουν αποτελέσµατα διακριβώσεων και δοκιµών που περιλαµβάνονται στο Επίσηµο Πεδίο Εφαρµογής της ιαπίστευσης (ΕΠΕ ) του Εργαστηρίου. Μη διαπιστευµένα αποτελέσµατα επιτρέπεται να αναφέρονται σε πιστοποιητικά διακρίβωσης και εκθέσεις δοκιµών στα οποία εκτίθεται ο ΕΛ, µε την προϋπόθεση ότι: -αποτελούν το πολύ το 20% του συνολικού αριθµού των εκτιθέµενων αποτελεσµάτων, -στα αποτελέσµατα αυτά υπάρχει ρητή και εµφανής αναφορά και επισήµανση ότι είναι αποτελέσµατα εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου. Όταν στις εκθέσεις δοκιµών περιλαµβάνονται αποτελέσµατα δοκιµών του ΕΠΕ του εργαστηρίου που έχουν διενεργηθεί από διαπιστευµένο στις συγκεκριµένες δοκιµές υπεργολάβο, αυτά δύνανται να προσµετρηθούν στο 80% του συνολικού αριθµού των εκτιθέµενων αποτελεσµάτων. Στις περιπτώσεις που το διαπιστευµένο εργαστήριο δοκιµών δεν χρησιµοποιεί τον ΕΛ στις εκθέσεις δοκιµών, δύναται να επισηµαίνει τα αποτελέσµατα για τις δοκιµές που συµπεριλαµβάνονται στο ΕΠΕ του ως διαπιστευµένα 3.2 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ Ένα διαπιστευµένο εργαστήριο διακρίβωσης επιτρέπεται, όπου είναι πρακτικά δυνατό, να χρησιµοποιεί ετικέτα διακρίβωσης ο σχεδιασµός της οποίας έχει εγκριθεί από το Ε.ΣΥ.. ώστε να φέρει κατάλληλα τον ΕΛ, µόνο πάνω σε όργανα µέτρησης για τα οποία έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό ιακρίβωσης εντός του ΕΠΕ του εργαστηρίου και σύµφωνα µε τις κάτωθι προϋποθέσεις : α) ότι η ετικέτα σχετίζεται µόνο µε τη διακρίβωση που διεξήχθη κατά την ηµεροµηνία που αναγράφεται στην ετικέτα, β) ότι η ετικέτα από µόνη της δεν συνεπάγεται συµµόρφωση µε κάποια προδιαγραφή, έγκριση ποιότητας ή διάρκεια της διακρίβωσης, γ) ότι η ετικέτα ελέγχεται και χρησιµοποιείται µε τον τρόπο που περιγράφεται στο Παράρτηµα Α. 3.3 ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΓΝΩΜΩΝ, ΕΡΜΗΝΕΙΩΝ ΚΤΛ Όταν ένα εργαστήριο χορηγεί πιστοποιητικά διακρίβωσης ή εκθέσεις τα οποία φέρουν τον ΕΛ και περιέχουν γνώµες, ερµηνείες, ή άλλο υλικό σχετιζόµενο µε ερευνητικές δραστηριότητες, και τα οποία δεν αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της µεθόδου ΕΣΥ ΕΛ /01/04/ /10

6 δοκιµής, τότε οι πληροφορίες αυτές πρέπει εµφανώς και χωρίς καµία αµφιβολία να καθίσταται σαφές ότι είναι εκτός του πεδίου διαπίστευσης. 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ/ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ 4.1 Οι φορείς δεν πρέπει να κάνουν παραπλανητική χρήση του ΕΛ. Οι διαπιστευµένοι φορείς επιτρέπεται να ενσωµατώνουν τον ΕΛ σε υλικό δηµοσιεύσεων/ιστοσελίδες το οποίο αναφέρεται διακριτά σε διαπιστευµένες υπηρεσίες και δραστηριότητες, µε την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2.1 και κατά τρόπο ώστε να µην δηµιουργείται οποιαδήποτε σύγχυση Ο λογότυπος δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε κείµενα σχετιζόµενα µε προϊόντα, εκτός εάν είναι άµεσα τοποθετηµένος δίπλα στην αναφορά στο διαπιστευµένο εργαστήριο διακρίβωσης ή δοκιµών και σαφώς δηλώνεται ότι ο ΕΛ δεν συνεπάγεται ουδεµία πιστοποίηση/ έγκριση των προϊόντων που διακριβώνονται ή δοκιµάζονται. 5. ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 5.1 Ο ΕΛ δεν πρέπει να εµφανίζεται σε αντικείµενα υπό δοκιµή ή σε προϊόντα (ή σε προσαρτήµατά τους) ή να χρησιµοποιείται για να υπονοεί πιστοποίηση προϊόντος. 5.2 Ο ΕΛ δεν πρέπει να χρησιµοποιείται µε τρόπο που να υπονοεί ότι ο Φορέας ιαπίστευσης αποδέχεται ευθύνη για την ακρίβεια των αποτελεσµάτων διακρίβωσης ή δοκιµών ή για συναγόµενες από αυτά γνώµες ή ερµηνείες ή ότι εγκρίνει ένα διακριβωµένο όργανο, αντικείµενο δοκιµών ή προϊόν, ή υπηρεσία. 5.3 Τηρώντας τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο, η χρήση του λογότυπου επιτρέπεται να γίνεται µε τρόπο διαφορετικό αυτών που περιγράφονται παραπάνω µόνον κατόπιν εγκρίσεως του Ε.ΣΥ Ένας διαπιστευµένος φορέας πρέπει µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της αναστολής της διαπίστευσης, να σταµατήσει αµέσως να χορηγεί κάθε πιστοποιητικό ή ετικέτες διακρίβωσης στα οποία εµφανίζεται ο λογότυπος. Στην περίπτωση µερικής αναστολής της διαπίστευσης, τα παραπάνω ισχύουν για το µέρος που έχει ανασταλεί. Ο φορέας πρέπει επίσης να σταµατήσει καθοιονδήποτε τρόπο και µέσο τη χρήση του ΕΛ στο ανεσταλµένο ΕΠΕ ή µέρος αυτού, άλλως ισχύουν τα εκ του νόµου προβλεπόµενα για κακή ή παραπλανητική χρήση του λογοτύπου του Ε.ΣΥ Ένας φορέας αµέσως µετά την ενηµέρωση του για την ανάκληση της διαπίστευσης από την Υπηρεσία, πρέπει να σταµατήσει αµέσως τη χρήση του ΕΛ σε οποιοδήποτε µέσο τον χρησιµοποιεί (πιστοποιητικά, έγγραφα, ιστοσελίδα κ.α.). Η ενηµέρωση του Φορέα για την αναστολή ή ανάκληση του γίνεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας ώστε να διασφαλίζεται ότι η ενηµέρωση πραγµατοποιήθηκε. ΕΣΥ ΕΛ /01/04/ /10

7 5.6 Οι πελάτες των ιαπιστευµένων Φορέων µπορούν να κάνουν χρήση του λογοτύπου του Ε.ΣΥ.. υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: ο λογότυπος του Ε.ΣΥ.. πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρ. 2.1 του παρόντος περιλαµβάνεται στο ίδιο πλαίσιο στο οποίο υπάρχει και ο λογότυπος του φορέα το εµβαδόν του λογοτύπου του Ε.ΣΥ.. δεν µπορεί να ξεπερνά το 50% του αντίστοιχου λογοτύπου του Φορέα. π.χ. Πιστοποίηση Προϊόντων Αρ.Πιστ. XXX 6. ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ IAF-ILAC 6.1 Το Ε.ΣΥ.. ως µέλος των Συµφωνιών Αµοιβαίας Αναγνώρισης της ILAC και IAF, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως, δύναται να εκχωρεί στους διαπιστευµένους πελάτες του τη δυνατότητα χρήσης των λογοτύπων των φορέων αυτών σε συνδυασµό πάντα µε τον ΕΛ, ο οποίος σε κάθε περίπτωση χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις τις παραγράφου 2.1 του παρόντος, κατόπιν αίτησης. 6.2 Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί ο διαπιστευµένος φορέας να χρησιµοποιεί µόνος του το λογότυπο του IAF ή το λογότυπο της ILAC. Ο λογότυπος του IAF δύναται να χρησιµοποιείται, κατόπιν αίτησης στο Ε.ΣΥ.., από φορείς διαπιστευµένους για τα πεδία Πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης µόνο για τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001, σύµφωνα µε το παρακάτω παράδειγµα. Ο λογότυπος της ILAC δύναται να χρησιµοποιείται, κατόπιν αίτησης, από διαπιστευµένα εργαστήρια δοκιµών και διακριβώσεων, σύµφωνα µε τα παρακάτω παραδείγµατα. π.χ. Πιστοποίηση Σ (ISO 9001, ISO 14001) Πιστοποίηση Σ Αρ. Πιστ. XXX ΕΣΥ ΕΛ /01/04/ /10

8 οκιµές Αρ.Πιστ. XXX ιακριβώσεις Αρ.Πιστ. XXX οκιµές/ ιακριβώσεις Αρ.Πιστ. XXX 6.3 Απαγορεύεται η χρήση του λογοτύπου IAF από τους πελάτες των διαπιστευµένων φορέων. 6.4 Ο συνδυασµένος λογότυπος του IAF ή του ILAC και του ΕΛ, δεν πρέπει να χρησιµοποιείται µε τρόπο που να υπονοεί ότι οι IAF και ILAC αποδέχονται ευθύνη για τις δραστηριότητες που διενεργούνται από τους διαπιστευµένους φορείς. 6.5 Ο συνδυασµένος λογότυπος του IAF ή του ILAC και του ΕΛ, µπορεί να χρησιµοποιείται σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από διαπιστευµένους φορείς, Ο συνδυασµένος λογότυπος του IAF ή του ILAC και του ΕΛ, δεν πρέπει να εµφανίζεται σε προϊόντα ή σε συνδυασµό µε προϊόντα. 6.6 Η εκχώρηση χρήσης του λογοτύπου των IAF και ILAC διέπεται από τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι εν λόγω οργανισµοί, όπως περιγράφονται στη σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ του διαπιστευµένου φορέα και του Ε.ΣΥ.. 7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Οι ανωτέρω κανόνες χρήσης του ΕΛ ισχύουν και για την περίπτωση της χρήσης από τους διαπιστευµένους φορείς της αναφοράς στη διαπίστευση. Η αναφορά στη διαπίστευση από έναν διαπιστευµένο φορέα/ εργαστήριο θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε το εξής υπόδειγµα: «ιαπιστευµένος φορέας/ εργαστήριο από το Ε.ΣΥ.. µε Αρ. Πιστ. ΧΧΧ σε Α» ( όπου Α, περιγράφεται στο 2.1). ΕΣΥ ΕΛ /01/04/ /10

9 8. ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΣΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (MLAs) Οι διαπιστευµένοι φορείς/ εργαστήρια µπορούν να κάνουν χρήση της αναφοράς ότι το Ε.ΣΥ.. είναι µέλος των συµφωνιών αµοιβαίας αναγνώρισης (MLAs) µόνο µετά από γραπτό αίτηµά τους στο Ε.ΣΥ.. για να τους παρέχει σχετική βεβαίωση. Το Ε.ΣΥ.. τους παρέχει βεβαίωση στην οποία αναφέρονται ρητά µόνο οι διαπιστευµένες δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται στις συµφωνίες αµοιβαίας αναγνώρισης στις οποίες το Ε.ΣΥ.. είναι µέλος και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις Κατευθυντήριες Οδηγίες ΕΑ-3/01 και IAF ML3. 9. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Για οποιαδήποτε παράτυπη χρησιµοποίηση του ΕΛ ή της αναφοράς στη διαπίστευση, το Ε.ΣΥ.. πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από τη ιαδικασία ιαπίστευσης του Ε.ΣΥ.. επιφυλάσσεται για την άσκηση των εκ του Νόµου δικαιωµάτων του. ΕΣΥ ΕΛ /01/04/ /10

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 1. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 1.1 Πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο ετικέτες εγκεκριµένου από το Ε.ΣΥ.. σχεδιασµού. 1.2 Πάνω στην ετικέτα πρέπει να σηµαίνονται µε τρόπο ανεξίτηλο οι κάτωθι πληροφορίες : α) ο ΕΛ και ο αριθµός του πιστοποιητικού διαπίστευσης, β) ταυτότητα του οργάνου (προαιρετικά), γ) ηµεροµηνία διακρίβωσης, δ) όνοµα εργαστηρίου (προαιρετικά), ε) ο αριθµός του πιστοποιητικού διακρίβωσης. Εάν αναφέρεται ηµεροµηνία επαναδιακρίβωσης (π.χ. Επαναδιακρίβωση τον Ιανουάριο 2000), η ηµεροµηνία αυτή να σηµαίνεται στην ετικέτα από τον πελάτη για τον οποίο διεξήχθη η διακρίβωση ή από το εργαστήριο διακρίβωσης, εφόσον αυτό ζητείται γραπτώς από τον πελάτη. 1.3 Όπου η διάρκεια της διακρίβωσης το εγγυάται (πχ ογκοµετρικά γυάλινα είδη), µπορεί να δοθεί άδεια για τυπωµένη ή εγχάρακτη πάνω στον εξοπλισµό ετικέτας εγκεκριµένου σχεδιασµού. Πρέπει να υποβάλλονται για εκ των προτέρων έγκριση από το Φορέα ιαπίστευσης οι πλήρεις λεπτοµέρειες για την παραπάνω περίπτωση. 2. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 2.1 Ο Επικεφαλής του ιαπιστευµένου Εργαστηρίου ιακρίβωσης είναι υπεύθυνος για την φύλαξη και χρήση των ετικετών. 2.2 Κατόπιν συµφωνίας µε τον πελάτη, η ετικέτα πρέπει να τοποθετείται στο διακριβωµένο όργανο από το εργαστήριο που διεξήγαγε τη διακρίβωση. Όπου δεν είναι πρακτικό να τοποθετηθεί η ετικέτα στο όργανο (πχ gauge blocks), η ετικέτα επιτρέπεται να τοποθετηθεί στη θήκη του οργάνου. Η ετικέτα θα πρέπει να τοποθετείται σε θέση όπου είναι εύκολα ορατή όταν χρησιµοποιείται το όργανο. Ο σχεδιασµός της ετικέτας, το υλικό κατασκευής της και η µέθοδος για την τοποθέτησή της πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να µην επηρεάζουν την επίδοση του οργάνου και να µπορούν να αντικατασταθούν µε νέα ετικέτα όταν το όργανο επαναδιακριβώνεται. ΕΣΥ ΕΛ /01/04/ /10

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ε.ΣY..

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ε.ΣY.. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ε.ΣY.. ΕΣΥ ΚΡΙΤΑ/02/03/27-01-2011 1/16 ΕΣΥ ΚΡΙΤΑ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 27-01-2011 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1/11 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 10-10-2013 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΚΙΜΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΚΙΜΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΚΙΜΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΕΣΥ Π Ι/02/02/16-1-2014 1/16 ΕΣΥ Π Ι Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 01-09-2012 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ΚΑ.ΠΙ.Σ) Έκδοση : 03 Συντάχθηκε από : Ν.KOYΣΙΔΗΣ Ημερομηνία έκδοσης : 18.07.2014 Ελέγχθηκε από : Μ. ΚΑΨΟΠΟΥΛΟΣ Ελέγχθηκε από Δ.Δ.Π : Α. ΖΟΥΛΟΣ Εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα