ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ΚΑ.ΠΙ.Σ) Έκδοση : 03 Συντάχθηκε από : Ν.KOYΣΙΔΗΣ Ημερομηνία έκδοσης : Ελέγχθηκε από : Μ. ΚΑΨΟΠΟΥΛΟΣ Ελέγχθηκε από Δ.Δ.Π : Α. ΖΟΥΛΟΣ Εγκρίθηκε από Δ/νων Σύμβουλο : Δ. ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ. : (210) TLX : HRS GR FAX : (210) (210) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 1 ΑΠΟ: 25

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 3 Β ΜΕΡΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 4 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ) 6 / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, 18 ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 5. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 20 ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤOY ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝOY ΣYΓΚΟΛΛΗΤΗ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣYΓΚΟΛΛΗΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 24 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 2 ΑΠΟ: 25

3 Α ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ (ΕΝ) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προσφέρει, μέσω του Τμήματος Πιστοποίησης Προσώπων, υπηρεσίες Πιστοποίησης της Τεχνικής Ικανότητας Φυσικών Προσώπων που ασχολούνται στον τομέα εκτέλεσης συγκολλήσεων και ειδικότερα, στις Συγκολλήσεις Χαλύβων με τήξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με τον τρόπο αυτό να επιβεβαιώσουν την τεχνική τους επάρκεια μέσω ενός ανεξάρτητου και αμερόληπτου Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων, καθώς διενεργεί την εν λόγω Πιστοποίηση, συμμορφούμενος με το σχετικό Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC Για λόγους συντομίας, ο Τεχνικός Συγκολλήσεων Χαλύβων με τήξη (βασικός τίτλος του παρεχόμενου Πιστοποιητικού), μπορεί να αναφέρεται από εδώ και στο εξής στο κείμενο, απλά ως Συγκολλητής. Ο παρών ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συγκολλητών () χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον γενική Διαδικασία Πιστοποίησης Προσώπων Δ.18 και την ειδική Οδηγία Εργασίας ΟΕ.18-1 (Πιστοποίηση Συγκολλητών), όπου περιγράφονται, στη μεν Διαδικασία, ο γενικός τρόπος σχεδιασμού, ανάπτυξης, εφαρμογής και τα γενικά στοιχεία ενός Σχήματος Πιστοποίησης Προσώπων, στη δε Οδηγία, αναλυτικά το συγκεκριμένο Σχήμα Πιστοποίησης Συγκολλητών (ΣΧΗΠΙΣ). Ο παρών παρέχει, εκείνες μόνο τις πληροφορίες για το ΣΧΗΠΙΣ του ΕΝ (ιδιοκτήτης του Σχήματος), οι οποίες είναι απαραίτητες στους Υποψήφιους, αλλά και στους Πιστοποιημένους από τον ΕΝ Συγκολλητές, ήτοι (ενδεικτικά): τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και τη διαδικασία πιστοποίησης τα κριτήρια αξιολόγησης των νέων υποψηφίων συγκολλητών τα κριτήρια για τη διατήρηση της πιστοποίησης κατά τη διάρκεια ισχύος της τα κριτήρια για την ανανέωση της πιστοποίησης υφιστάμενων πιστοποιημένων συγκολλητών το κόστος πιστοποίησης Ο ΕΝ παρέχει τις υπηρεσίες πιστοποίησης συγκολλητών, χωρίς κανένα περιορισμό ή διάκριση, σε όλους ανεξαιρέτως τους υποψήφιους που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κριτηρίων πιστοποίησής τους. 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του ΣΧΗΠΙΣ, συστήθηκε Ομάδα Εργασίας με εμπειρία σε θέματα Συγκολλήσεων ή/και Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, η Ομάδα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Σχήματος Πιστοποίησης Συγκολλητών (ΟΣΑΣΧΗΠΙΣ). Η επικύρωση του Σχήματος Πιστοποίησης καθώς και η έγκριση των εκάστοτε τροποποιήσεων γίνεται από την Επιτροπή Σχήματος Πιστοποίησης Συγκολλητών (ΕΣΧΗΠΙΣ), η οποία έχει τη συνολική ευθύνη για τη διατήρηση και περιοδική ανασκόπηση του ΣΧΗΠΙΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 3 ΑΠΟ: 25

4 Η Επιτροπή Σχήματος Πιστοποίησης Συγκολλητών (ΕΣΧΗΠΙΣ), είναι μια ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία εκπροσωπεί δίκαια και αντικειμενικά τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών (π.χ ενώσεις/σωματεία συγκολλητών, ενώσεις εργοδοτών που απασχολούν συγκολλητές, κ.λπ.), που σχετίζονται ή επωφελούνται από την ύπαρξη του Σχήματος, χωρίς να υπερισχύει συγκεκριμένο συμφέρον στην συγκρότησή της. Η εμπειρογνωμοσύνη των μελών της Επιτροπής, προκύπτει από την χρόνια επαγγελματική τους ενασχόληση με δραστηριότητες συγκολλήσεων. Το ΣΧΗΠΙΣ το οποίο εν τέλει αναπτύχθηκε και επικυρώθηκε, παρουσιάζεται στις βασικές του γραμμές, στο Β ΜΕΡΟΣ του παρόντος Κανονισμού που ακολουθεί. Β ΜΕΡΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ο Τεχνικός Συγκολλήσεων είναι αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί και εφαρμόζει ένα σύνολο ενεργειών και διαδικασιών όπως είναι η τελική διαμόρφωση των ακμών των προς συγκόλληση μετάλλων, η τελική συναρμολόγηση των μετάλλων και η συγκόλλησή τους, που πραγματοποιείται σύμφωνα με τη Μέθοδο Συγκόλλησης που περιγράφεται στην Ειδικότητα του συγκολλητή. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Το επάγγελμα του Τεχνικού Συγκόλλησης όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα στη διεθνή αγορά εργασίας δεν υφίσταται αυτούσιο αλλά πάντοτε συνοδευόμενο από μια τουλάχιστον ειδικότητα που αναφέρεται πιο κάτω. Ι. Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με επενδεδυμένα ηλεκτρόδια 2.Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με MIG 3.Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με MΑG 4.Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με TIG 5.Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης Οξυγόνου-Ασετιλίνης (Οξυγονοκολλητής) Ο παρόν κανονισμός, αναφέρεται στις τέσσερεις πρώτες κατηγορίες και όχι για όλα τα μέταλλα, αλλά μόνο για συγκολλήσεις Χαλύβων. Ως εκ τούτου, αντικείμενο των υπηρεσιών πιστοποίησης που περιγράφονται στον παρόν Σχήμα Πιστοποίησης Συγκολλητών (ΣΧΗ.ΠΙ.Σ), είναι η επιβεβαίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων που περιγράφονται στο Σχήμα, αναφορικά με την ύπαρξη της απαιτούμενης τεχνικής επάρκειας, γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε φυσικά πρόσωπα που διενεργούν εργασίες συγκολλήσεων χαλύβων με τήξη, με βάση τα παρακάτω Ευρωπαϊκά Πρότυπα: ΕΝ 287-1, ΕΝ ISO ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 4 ΑΠΟ: 25

5 Με βάση τα ανωτέρω, στα παρεχόμενα από τον ΕΝ Πιστοποιητικά Συγκολλητών, θα αναγράφεται: Τεχνικός Συγκολλήσεων Χαλύβων με τήξη και θα συνοδεύεται με την Ειδίκευσή του σε μία εκ των παρακάτω Μεθόδων/Διεργασιών Συγκόλλησης (με βάση την Πρακτική του Εξέταση): 1. Συγκολλήσεις τήξης ηλεκτρικού τόξου με επενδεδυμένα ηλεκτρόδια - Νο 111 (manual metal arc welding) 2. Συγκολλήσεις τήξης ηλεκτρικού τόξου με αδρανές αέριο - Νο 131 (MIG welding) 3. Συγκολλήσεις τήξης ηλεκτρικού τόξου με ενεργό αέριο - Νο 135 (MAG welding) 4. Συγκολλήσεις τήξης ηλεκτρικού τόξου με ηλεκτρόδιο βολφραμίου και αδρανές αέριο - Νο 141 (TIG welding) Οι τριψήφιοι κωδικοί των ανωτέρω Μεθόδων/Διεργασιών Συγκόλλησης, αναφέρονται στο Πρότυπο ΕΝ ISO Οι ανωτέρω διεργασίες, οι οποίες εμπίπτουν στο περιεχόμενο του παρόντος Κανονισμού, περιλαμβάνουν διεργασίες με τήξη που χαρακτηρίζονται ως συγκόλληση με το χέρι ή μερικώς μηχανοποιημένες. Οι ακριβείς απαιτήσεις/προδιαγραφές της Πρακτικής Εξέτασης των Υποψηφίων (που αναφέρεται παραπάνω για την επίδοση της Ειδίκευσης), περιγράφονται αναλυτικά σε επόμενη παράγραφο ( 5). ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 5 ΑΠΟ: 25

6 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ) / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ Γενική Περιγραφή Εργασίας: εφαρμογή τήξης ηλεκτρικού τόξου με επενδεδυμένο ηλεκτρόδιο ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΕΩΝ 1/4)Προετοιμάζει τα άκρα των συγκολλούμενων κομματιών -Εφαρμόζει τα προς συγκόλληση κομμάτια, -Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία, -καθαρίζει τα άκρα των συγκολλημένων κομματιών και τα ποντάρει ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ -Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή) -Αγγλική γλώσσα (τεχν. ορολογία σχετική με συγκολλήσεις) -Γραπτή και προφορική επικοινωνία. -Στοιχειώδη μαθηματικά. -Βασικές γνώσεις φυσικής Βασικές γνώσεις χημείας -Μηχανολογική Τεχνολογία -Μηχανολογικό, Τεχνικό, Γραμμικό σχέδιο -Τεχνικές συναρμογών μετάλλων -Εργαλεία κοπών, διαμόρφωσης ακμών και συγκράτησης -Ιδιοσκευές συγκράτησης τεμαχίων -Μαγνητικά πεδία ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ -Μετρήσεις διαστάσεων και γωνιών - Μονάδες μέτρησηςσυστήματα μονάδων -Αναγνώριση των Γεωμετρικών διαστάσεων ακμών και συναρμογών, -Αναγνώριση των διαφόρων τύπων και διαστάσεων των συγκολλήσεων -Χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού κοπής και διαμόρφωσης των ακμών μετάλλων -Συναρμογές ελασμάτων & σωλήνων ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ -Οπτική ικανότητα -Συμπερασματική σκέψη -Επιδεξιότητα στη χρήση εργαλείων -Ταχύτητα αντίδρασης -Ικανότητα Παρατήρησης ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ -Κατανοεί και χρησιμοποιεί γραπτές πληροφορίες -Κριτική σκέψη -Κριτική ανάλυση -Αντίληψη -Ακριβής χειρισμός εξοπλισμού -Εφαρμογή τεχνικών ελέγχου καλής λειτουργίας συσκευής -Διαχείριση χρόνου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 6 ΑΠΟ: 25

7 2/4)Κάνει επιλογή του κατάλληλου ηλεκτρόδιου, ανοίγει την μηχανή και ρυθμίζει τις παραμέτρους σύμφωνα με τις προδιαγραφές 3/4)Παίρνει την κατάλληλη θέση και ε- φαρμόζει την ραφή -Επιλέγει το κατάλληλο ηλεκτρόδιο ανάλογα με τον τύπο των μετάλλων -παίρνει τη μηχανή και την ενεργοποιεί, - ρυθμίζει τις παραμέτρους της σύμφωνα με τις προδιαγραφές -Παίρνει την κατάλληλη θέση ανάλογα με τη φορά της, -εφαρμόζει τη ραφή, -απενεργοποιεί τη μηχανή -Μεταλλουργία -Ιδιότητες και μεταλλικών υλικών χαρακτηριστικά των -Ιδιότητες και ανθρακούχων υλικών χαρακτηριστικά των (χάλυβες, χυτοχάλυβες υλικών κα) - Μηχανές με -Ανοξείδωτοι χάλυβες, επενδεδυμένα ηλεκτρόδια Μη σιδηρούχα και τρόπος χρήσης υλικά(αλουμίνιο, χαλκός, ορείχαλκος κα) -Προδιαγραφές Διαδικασίας Συγκόλλησης και εφαρμογή τους -Φύλαξη, διαχείριση και συντήρηση αναλωσίμων υλικών -Συγκόλληση με επενδεδυμένα ηλεκτρόδια -Υποστήριξη της ρίζας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 7 ΑΠΟ: 25

8 2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΜΕ MIG Γενική Περιγραφή Εργασίας: εφαρμογή συμπαγούς σύρματος σε προστατευτική ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου MIG Ανάλυση Εργασίας και αντίστοιχες απαιτούμενες Γνώσεις, Ικανότητες και Δεξιότητες ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΕΩΝ 1/4)Καθαρίζει τα άκρα των συγκολούμενων κομματιών -Παίρνει τα προς συγκόλληση κομμάτια Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία Καθαρίζει τα άκρα των συγκολλούμενων κομματιών ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ -Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή) -Αγγλική γλώσσα (τεχν. ορολογία σχετική με συγκολλήσεις) -Γραπτή και προφορική επικοινωνία. -Στοιχειώδη μαθηματικά. -Βασικές γνώσεις φυσικής Βασικές γνώσεις χημείας -Μηχανολογική Τεχνολογία -Μηχανολογικό, Τεχνικό, Γραμμικό σχέδιο -Τεχνικές συναρμογών μετάλλων -Εργαλεία κοπών, διαμόρφωσης ακμών και συγκράτησης -Ιδιοσκευές συγκράτησης τεμαχίων -Διαχείριση υλικών και εργαλείων -Οργάνωση της εργασίας συγκολλητών κατασκευών ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ -Αναγνώριση των Γεωμετρικών διαστάσεων ακμών και συναρμογών, -Αναγνώριση των διαφόρων τύπων και διαστάσεων των συγκολλήσεων -Μετρήσεις διαστάσεων και γωνιών -Χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού κοπής και διαμόρφωσης των ακμών μετάλλων ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ -Οπτική ικανότητα -Συμπερασματική σκέψη -Επιδεξιότητα στη χρήση εργαλείων -Ταχύτητα αντίδρασης -Ικανότητα Παρατήρησης ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ -Κατανοεί και χρησιμοποιεί γραπτές πληροφορίες -Κριτική σκέψη -Κριτική ανάλυση -Αντίληψη -Ακριβής χειρισμός εξοπλισμού -Εφαρμογή τεχνικών ελέγχου καλής λειτουργίας συσκευής -Διαχείριση χρόνου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 8 ΑΠΟ: 25

9 2/4)Επιλέγει το κατάλληλο σύρμα και τις συσκευές των προστατευτικών αερίων και ρυθμίζει όλες τις παραμέτρους συμφώνα με τις προδιαγραφές Επιλέγει το κατάλληλο σύρμα, επιλέγει τις συσκευές των προστατευτικών αερίων Ρυθμίζει τις παραμέτρους της σύμφωνα με τις προδιαγραφές -Φύλαξη, διαχείριση και συντήρηση αναλωσίμων υλικών - Διαχείριση των προστατευτικών αερίων - Μηχανές -Προδιαγραφές Διαδικασίας Συγκόλλησης και εφαρμογή τους -Τοποθέτηση ηλεκτροδίου-σύρματος συγκόλ- λησης MIG, - Ρύθμιση ραούλων προώθησης σύρματος -Αναλισκόμενα υλικά -προστατευτικά αέρια -Προστατευτικά αέρια MIG - Ρύθμιση των μανομέτρων και ροομέτρων -Απαιτήσεις ρύθμισης του εξοπλισμού -διακοπτώνρυθμιστών -Ρύθμιση των παραμέτρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές -Ηλεκτρική ενεργοποίηση της μηχανής MIG ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 9 ΑΠΟ: 25

10 3/4)Χρησιμοποιεί όλα τα προ- προστατευτικά μέσα Φοράει τα στατευτικά Εξασφαλίζει τον μέσα, παίρνει κατάλληλο εξαερισμό όλα τα μέτρα και εφαρμόζει τη ασφαλείας και συγκόλληση ανάλογα εφαρμόζει τη με τις προδιαγραφές συγκόλληση ανάλογα με τις προδιαγραφές. - Τεχνολογία MIG -Προδιαγραφές Διαδικασίας Συγκόλλησης και εφαρμογή τους -Υποστήριξη της ρίζας -Ηλεκτρική ενεργοποίηση της μηχανής MIG -Απαιτήσεις Υγιεινής &Ασφάλειας κατά τη συγκόλληση ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 10 ΑΠΟ: 25

11 3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΜΕ MAG Γενική Περιγραφή Εργασίας: εφαρμογή συμπαγούς σύρματος σε προστατευτική ατμόσφαιρα MAG Ανάλυση Εργασίας και αντίστοιχες απαιτούμενες Γνώσεις, Ικανότητες και Δεξιότητες ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΕΩΝ 1/4)Καθαρίζει τα άκρα των συγκολούμενων κομματιών -Παίρνει τα προς συγκόλληση κομμάτια Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία Καθαρίζει τα άκρα των συγκολλούμενων κομματιών ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ -Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή) -Αγγλική γλώσσα (τεχν. ορολογία σχετική με συγκολλήσεις) -Γραπτή και προφορική επικοινωνία. -Στοιχειώδη μαθηματικά. -Βασικές γνώσεις φυσικής Βασικές γνώσεις χημείας -Μηχανολογική Τεχνολογία -Μηχανολογικό, Τεχνικό, Γραμμικό σχέδιο -Τεχνικές συναρμογών μετάλλων -Εργαλεία κοπών, διαμόρφωσης ακμών και συγκράτησης -Ιδιοσκευές συγκράτησης τεμαχίων -Διαχείριση υλικών και εργαλείων -Οργάνωση της εργασίας συγκολλητών κατασκευών ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ -Αναγνώριση των Γεωμετρικών διαστάσεων ακμών και συναρμογών, -Αναγνώριση των διαφόρων τύπων και διαστάσεων των συγκολλήσεων -Μετρήσεις διαστάσεων και γωνιών -Χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού κοπής και διαμόρφωσης των ακμών μετάλλων ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ -Οπτική ικανότητα -Συμπερασματική σκέψη -Επιδεξιότητα στη χρήση εργαλείων -Ταχύτητα αντίδρασης -Ικανότητα Παρατήρησης ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ -Κατανοεί και χρησιμοποιεί γραπτές πληροφορίες -Κριτική σκέψη -Κριτική ανάλυση -Αντίληψη -Ακριβής χειρισμός εξοπλισμού -Εφαρμογή τεχνικών ελέγχου καλής λειτουργίας συσκευής -Διαχείριση χρόνου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 11 ΑΠΟ: 25

12 2/4)Επιλέγει το κατάλληλο σύρμα και τις συσκευές των προστατευτικών αερίων και ρυθμίζει όλες τις παραμέτρους συμφώνα με τις προδιαγραφές Επιλέγει το κατάλληλο σύρμα, επιλέγει τις συσκευές των προστατευτικών αερίων Ρυθμίζει τις παραμέτρους της σύμφωνα με τις προδιαγραφές -Φύλαξη, διαχείριση και συντήρηση αναλωσίμων υλικών - Διαχείριση των προστατευτικών αερίων - Μηχανές -Προδιαγραφές Διαδικασίας Συγκόλλησης και εφαρμογή τους -Τοποθέτηση ηλεκτροδίου-σύρματος συγκόλ- λησης MAG, - Ρύθμιση ραούλων προώθησης σύρματος -Αναλισκόμενα υλικά -προστατευτικά αέρια -Προστατευτικά αέρια MAG - Ρύθμιση των μανομέτρων και ροομέτρων -Απαιτήσεις ρύθμισης του εξοπλισμού -διακοπτώνρυθμιστών -Ρύθμιση των παραμέτρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές -Ηλεκτρική ενεργοποίηση της μηχανής MAG ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 12 ΑΠΟ: 25

13 3/4)Χρησιμοποιεί όλα τα προ- προστατευτικά μέσα Φοράει τα στατευτικά Εξασφαλίζει τον μέσα, παίρνει κατάλληλο εξαερισμό όλα τα μέτρα και εφαρμόζει τη ασφαλείας και συγκόλληση ανάλογα εφαρμόζει τη με τις προδιαγραφές συγκόλληση ανάλογα με τις προδιαγραφές. - Τεχνολογία MAG -Προδιαγραφές Διαδικασίας Συγκόλλησης και εφαρμογή τους -Υποστήριξη της ρίζας -Ηλεκτρική ενεργοποίηση της μηχανής MAG -Απαιτήσεις Υγιεινής&Ασφάλειας κατά τη συγκόλληση ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 13 ΑΠΟ: 25

14 4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΜΕ ΤIG Γενική Περιγραφή Εργασίας: εφαρμογή με μη αναλώσιμο ηλεκτρόδιο σε προστατευτική ατμόσφαιρα ΤIG Ανάλυση Εργασίας και αντίστοιχες απαιτούμενες Γνώσεις, Ικανότητες και Δεξιότητες ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΕΩΝ 1/4)Καθαρίζει τα άκρα των συγκολούμενων κομματιών -Παίρνει τα προς συγκόλληση κομμάτια Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία Καθαρίζει τα άκρα των συγκολλούμενων κομματιών ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ -Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή) -Αγγλική γλώσσα (τεχν. ορολογία σχετική με συγκολλήσεις) -Γραπτή και προφορική επικοινωνία. -Στοιχειώδη μαθηματικά. -Βασικές γνώσεις φυσικής Βασικές γνώσεις χημείας -Μηχανολογική Τεχνολογία -Μηχανολογικό, Τεχνικό, Γραμμικό σχέδιο -Τεχνικές συναρμογών μετάλλων -Εργαλεία κοπών, διαμόρφωσης ακμών και συγκράτησης -Ιδιοσκευές συγκράτησης τεμαχίων -Διαχείριση υλικών και εργαλείων ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ -Αναγνώριση των Γεωμετρικών διαστάσεων ακμών και συναρμογών, -Αναγνώριση των διαφόρων τύπων και διαστάσεων των συγκολλήσεων -Μετρήσεις διαστάσεων και γωνιών -Χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού κοπής και διαμόρφωσης των ακμών μετάλλων ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ -Οπτική ικανότητα -Συμπερασματική σκέψη -Επιδεξιότητα στη χρήση εργαλείων -Ταχύτητα αντίδρασης -Ικανότητα Παρατήρησης ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ -Κατανοεί και χρησιμοποιεί γραπτές πληροφορίες -Κριτική σκέψη -Κριτική ανάλυση -Αντίληψη -Ακριβής χειρισμός εξοπλισμού -Εφαρμογή τεχνικών ελέγχου καλής λειτουργίας συσκευής -Διαχείριση χρόνου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 14 ΑΠΟ: 25

15 2/4)Επιλέγει το κατάλληλο σύρμα και τις συσκευές των προστατευτικών αερίων και ρυθμίζει όλες τις παραμέτρους συμφώνα με τις προδιαγραφές Επιλέγει το κατάλληλο σύρμα, επιλέγει τις συσκευές των προστατευτικών αερίων Ρυθμίζει τις παραμέτρους της σύμφωνα με τις προδιαγραφές -Χειρονακτική, ημιαυτόματη, αυτόματη συγκόλληση MIG -Φύλαξη, διαχείριση και συντήρηση αναλωσίμων υλικών - Διαχείριση των προστατευτικών αερίων - Μηχανές -Προδιαγραφές Διαδικασίας Συγκόλλησης και εφαρμογή τους -Ρύθμιση ηλεκτρικών παραμέτρων -Αναλισκόμενα υλικά -Προστατευτικά αέρια ΤIG - Ρύθμιση παροχής αερίου -Απαιτήσεις ρύθμισης του εξοπλισμού -Ρύθμιση των παραμέτρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 15 ΑΠΟ: 25

16 3/4)Χρησιμοποιεί όλα τα προ- προστατευτικά μέσα Φοράει τα στατευτικά Εξασφαλίζει τον μέσα, παίρνει κατάλληλο εξαερισμό όλα τα μέτρα και εφαρμόζει τη ασφαλείας και συγκόλληση ανάλογα εφαρμόζει τη με τις προδιαγραφές συγκόλληση ανάλογα με τις προδιαγραφές. -Χειρονακτική, ημιαυτόματη, αυτόματη συγκόλληση MIG -Προδιαγραφές Διαδικασίας Συγκόλλησης και εφαρμογή τους -Υποστήριξη της ρίζας -Λαβίδες ΤIG -Απαιτήσεις Υγιεινής&Ασφάλειας κατά τη συγκόλληση Στον Πίνακα που ακολουθεί, καταγράφεται η ανάλυση της Τελευταίας (4/4) Φάσης Εργασίας (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ), η οποία είναι κοινή για όλες τις παραπάνω (4) Ειδικότητες Συγκολλητών, μαζί με τις αντίστοιχα απαιτούμενες Γνώσεις, Ικανότητες και Δεξιότητες ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 4/4)Καθαρισμός και έ- λεγχος της -Παίρνει το συγκολλημένο κομμάτι και το αφήνει να κρυώσει, -αφαιρεί τη μακα με το ματσακόνι, -καθαρίζει τα υπολείμματα μόκας και --αφαιρεί τις οξειδώσεις με τη συρματόβουρτσα -Κάνει τον οπτικό έλεγχο της για: επιφανειακούς πόρους, -Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή) -Αγγλική γλώσσα (τεχν. ορολογία σχετική με συγκολλήσεις) -Γραπτή και προφορική επικοινωνία. -Στοιχειώδη μαθηματικά. -Βασικές γνώσεις ΓΝΩΣΕΙΣ -Κανόνες και τεχνικές ψύξης των συγκολλούμενων μετάλλων -Μηχανουργική τεχνολογία και χρήση εργαλείων χειρός -Κανόνες και Προδιαγραφές Ελέγχων με Μη Καταστρεπτικές ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 16 ΑΠΟ: 25 ΓΝΩΣΕΙΣ -Εργαλεία μηχανικού καθαρισμού (ηλεκτροκί-νηταμηχανοκίνητα) -Χρησιμοποιούμενα υγρά για καθαρισμό στις συγκολλήσεις -Μετρήσεις διαστάσεων και γωνιών - Μονάδες μέτρησης- -Επιδεξιότητα στη χρήση εργαλείων -Συμπερασματική σκέψη -Ικανότητα Παρατήρησης -Οπτική ικανότητα -Επιδεξιότητα στη χρήση εργαλείων -Κατανοεί και χρησιμοποιεί γραπτές πληροφορίες -Κριτική σκέψη και ανάλυση -Αντίληψη -Ακριβής χειρισμός εξοπλισμού -Εφαρμογή τεχνικών ελέγχου καλής λειτουργίας

17 ρήγματα, σκαψίματα, -επιλέγει τα κατάλληλα όργανα για τις μετρήσεις των κολλήσεων, -ελέγχει τη σωστή μορφή και μετράει τις διαστάσεις των κολλήσεων Επισκευάζει τη συγκόλληση, όταν διαπιστώνει ότι είναι εκτός προδιαγραφών, ως εξής: Τροχίζει τη ρίζα της και όπου δεν παρουσιάζει ικανοποιητική διείσδυση, καθαρίζει καλά και ελέγχει για ρωγμές, εφαρμόζοντας σε αυτή τη περίπτωση, εκ νέου την συγκόλληση. φυσικής Βασικές γνώσεις χημείας Δοκιμές (ΜΚΔ) -Μετρολογία -Όργανα μέτρησης μηκών (Μετροταινίες, μεταλλικοί κανόνες / ράγες, Παχύμετρα, Μικρόμετρα, Μετρητικά ρολόγια,διαβήτε για μετρήσεις/ /κουμπάσα,ελεγκτήρες) -Κανόνες και Προδιαγραφές Ελέγχων με Μη Κατα-στρεπτικές Δοκιμές (ΜΚΔ) -Τεχνολογία επισκευής και ανακατασκευής συστήματα μονάδων -Αναγνώριση των Γεωμετρικών διαστάσεων ακμών και συναρμογών, -Αναγνώριση των διαφόρων τύπων και διαστάσεων των συγκολλήσεων -Ποιότητα -Οπτικός Έλεγχος -Έλεγχοι με διεισδυτικά υγρά συσκευών -Διαχείριση χρόνου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 17 ΑΠΟ: 25

18 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1) H αξιολόγηση όλων των ανωτέρω Γενικών, Βασικών και Ειδικών Επαγγελματικών Γνώσεων, διενεργείται / επιτυγχάνεται τόσο μέσω της Γραπτής, όσο και μέσω της Πρακτικής Εξέτασης. Την ύπαρξή των εν λόγω Γνώσεων, υποστηρίζει κατά σημαντικό βαθμό και η Προαπαιτούμενη Εκπαίδευση/Πτυχίο των Υποψηφίων. Την ύπαρξή των εν λόγω Γνώσεων, υποστηρίζει κατά σημαντικό βαθμό επίσης και η Προαπαιτούμενη Προϋπηρεσία των Υποψηφίων. 2) H αξιολόγηση όλων των ανωτέρω Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων, διενεργείται/επιτυγχάνεται τόσο μέσω της Γραπτής, όσο και μέσω της Πρακτικής Εξέτασης. Ειδικότερα: Μέσω της ΓΕ αξιολογούνται: η Οπτική ικανότητα, η Συμπερασματική σκέψη, αν κατανοεί και χρησιμοποιεί γραπτές πληροφορίες, η ύπαρξη Κριτικής σκέψης και ανάλυσης, η ύπαρξη Αντίληψης και τέλος η ορθή Διαχείριση του χρόνου. 3) Μέσω της ΠΕ αξιολογούνται: (επίσης) η Οπτική ικανότητα, η Επιδεξιότητα στη χρήση εργαλείων, η Ταχύτητα αντίδρασης, η Ικανότητα Παρατήρησης, αν κατανοεί και χρησιμοποιεί γραπτές πληροφορίες, η ύπαρξη Κριτικής σκέψης και ανάλυσης, η ύπαρξη Αντίληψης, ο Ακριβής χειρισμός εξοπλισμού, η δυνατότητα Εφαρμογής τεχνικών ελέγχου καλής λειτουργίας συσκευών Αντίληψης και τέλος η ορθή Διαχείριση του χρόνου Οι ακριβείς απαιτήσεις/προδιαγραφές της Προαπαιτούμενης Εκπαίδευσης / Πτυχίου των Υποψηφίων, καθώς της Προαπαιτούμενης Προϋπηρεσίας τους, περιγράφονται αναλυτικά στην αμέσως επόμενη παράγραφο ( 5.1). 5. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Για την έναρξη της Διαδικασίας Αξιολόγησης και Πιστοποίηση ενός Υποψηφίου Συγκολλητή, απαιτείται καταρχήν η υποβολή σχετικής Αίτησης. Για την Θετική Αξιολόγηση και Πιστοποίηση (υπογραφή από Προϊστάμενο / Τεχνικό Υπεύθυνο του Τμήματος Ε3) τελικά των Υποψηφίων Συγκολλητών, απαιτείται επιτυχές αποτέλεσμα σε κάθε έναν από τους παρακάτω Ελέγχους και Εξετάσεις: 1) Έλεγχος Προαπαιτούμενων κατά την Ανασκόπηση της υποβληθείσας Αίτησης: Α) Προαπαιτούμενη Εκπαίδευση / Πτυχίο των Υποψηφίων 1. ΕΠΑ.Σ. ειδικότητας: Αμαξωμάτων ή Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών ή Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας ή 2. Τ.Ε.Λ. τομέα Μηχανολογικού ή 3. Τ.Ε.Ε.: Β κύκλου τομέα Μηχανολογικού ή Α κύκλου τομέα Μηχανολογικού ή 4. ΕΠΑ.Λ. τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 18 ΑΠΟ: 25

19 5. Τεχνική Σχολή τομέα Μηχανολογικού Καμία περαιτέρω εκπαίδευση των Υποψηφίων, πέραν της εκπαίδευσης για την απόκτηση των παραπάνω Πτυχίων, δεν αποτελεί Προαπαιτούμενο. Β) Προαπαιτούμενη Προϋπηρεσία των Υποψηφίων Για οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω Πτυχίων, απαιτείται Προϋπηρεσία στη διενέργεια Συγκολλήσεων τουλάχιστον 6 μηνών, τα τελευταία 2 χρόνια.η παραπάνω Προϋπηρεσία θα πρέπει να τεκμηριώνεται με την προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων: 1. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος Υποψήφιος Συγκολλητής έχει απασχοληθεί σε κάποια Επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας, υποβάλλεται βεβαίωση προϋπηρεσίας από τους εργοδότες του και μηχανογραφημένη κατάσταση ενσήμων ασφαλιστικού ταμείου (π.χ.ικα). 2. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος Υποψήφιος Συγκολλητής έχει απασχοληθεί με Σύμβαση Έργου, απαιτούνται: α) Έναρξη Άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος και β) θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ Σύμβαση Έργου (από την οποία θα προκύπτει ο ημερήσιος χρόνος απασχόλησης, καθώς και το συνολικό χρονικό διάστημα απασχόλησης). Γ) Καταλληλότητα χώρου και εξοπλισμού διενέργειας της Πρακτικής Εξέτασης. Εφόσον ο Υποψήφιος Συγκολλητής κατά την Αίτησή του, δηλώσει ότι επιθυμεί η ΠΕ να γίνει με εξοπλισμό και σε εγκαταστάσεις που θα υποδειχθούν από τον ίδιο, ο ΕΝ είναι υποχρεωμένος να ελέγξει την καταλληλότητα αυτών. Εφόσον το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι αρνητικό, θα πρέπει γίνει χρήση κατάλληλου εξοπλισμού ή/και εγκαταστάσεων που θα υποδειχθούν από τον ΕΝ. 2) Γραπτή Εξέταση (ΓΕ) Ο Υποψήφιος Συγκολλητής καλείται να απαντήσει γραπτώς εντός (μέγιστου χρόνου) 90, σε Ερωτηματολόγιο με ένα σύνολο 20 (τυχαία επιλεγμένων) ερωτήσεων (ελευθέρου κειμένου ή/και multiple choice, ισομερώς ανάμικτου επιπέδου δυσκολίας), οι οποίες αφορούν τις ανωτέρω ανά Ειδικότητα καταγραφηθείσες Γνώσεις (γενικές, βασικές επαγγελματικές και ειδικές επαγγελματικές). Επιτυχής θεωρείται η Γραπτή Εξέταση εφόσον ο εξεταζόμενος συγκεντρώσει Βαθμολογία τουλάχιστον 12/20 (60%). Οι ΓΕ διενεργούνται σε κατάλληλο χώρο, στα γραφεία του ΕΝ, με τη συμμετοχή 1-10 Υποψηφίων, υπό την επίβλεψη ενός Εξεταστή. 3) Πρακτική Εξέταση (ΠΕ) Ο Υποψήφιος Συγκολλητής καλείται να διενεργήσει Συγκόλληση Δοκιμίων εντός 120, με συγκεκριμένη Μέθοδο Συγκόλλησης (111 ή 131 ή 135 ή 141), αναλόγως της Ειδικότητας που Αιτείται, με συγκεκριμένες Προδιαγραφές (π.χ. 111 P FW 2 B t13 PB ml). Η Πρακτική Εξέταση διενεργείται σε χώρο και με εξοπλισμό που θα υποδεικνύεται ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 19 ΑΠΟ: 25

20 είτε από τον ΕΝ, είτε από τον Υποψήφιο, κατόπιν επιτυχούς ελέγχου καταλληλότητάς τους, κατά την Ανασκόπηση της Αίτησης (όπως αναφέρθηκε ήδη ανωτέρω Γ). Οι ΠΕ διενεργούνται, με τη συμμετοχή ενός (1) μόνο Υποψηφίου, υπό την επίβλεψη ενός Εξεταστή. Επιτυχής θεωρείται η Πρακτική Εξέταση εφόσον υπάρχει θετικό αποτέλεσμα στους παρακάτω Ελέγχους: Α) Έλεγχος των προαναφερθέντων Γνώσεων, Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων από τον Εξεταστή κατά την Συγκόλληση Δοκιμίων Β) Οπτικός Έλεγχος της Συγκόλλησης από τον Εξεταστή Γ) Έλεγχος Συγκόλλησης με Ραδιογραφίας, από Διαπιστευμένο Εργαστήριο Δ)Ερμηνεία Ραδιογραφίας της Συγκόλλησης, από τον Εξεταστή Τέλος, σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει να γνωρίζει ο Υποψήφιος Συγκολλητής για τις ανωτέρω Εξετάσεις (ΓΕ,ΠΕ), είναι: 1. Ο Υποψήφιος Συγκολλητής μπορεί να λάβει με μία μόνο Γραπτή Εξέταση (και επομένως ένα κόστος για αυτήν), περισσότερες από μία Ειδικεύσεις (με νέο Πιστοποιητικό-ΠΕΣ ανά Ειδικότητα), εφόσον η κάθε Πρακτική Εξέταση διενεργείται εντός 3 μηνών, από την ημερομηνία διενέργειας της Γραπτής Εξέτασης. 2. Οι ανωτέρω Εξετάσεις (Γραπτή και Πρακτική) για τον κάθε ένα Υποψήφιο, αξιολογούνται από έναν Εξεταστή, που έχει οριστεί από τον ΕΝ, προκειμένου αυτός να έχει όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένη εικόνα, για την επάρκεια του εξεταζόμενου. 3. Οι εξεταστές του Φορέα Πιστοποίησης διενεργούν τις εξετάσεις πιστοποίησης, εφαρμόζοντας τις σχετικές Διαδικασίες και Οδηγίες του ΕΝ. 6. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ Διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού (ΠΕΣ) είναι τα 5 χρόνια, με την προϋπόθεση όμως ότι στο μέσο αυτής της περιόδου (2,5 χρόνια), θα πρέπει να μπορεί να επιδείξει Προϋπηρεσία για τα τελευταία 2,5 χρόνια, με τεκμήρια τα ίδια, όπως κατά την Αίτηση, ενώ όσον αφορά το χρόνο, απαιτείται τουλάχιστον 3 μήνες Προϋπηρεσία στην συγκεκριμένη Ειδικότητα. Μαζί με τα ανωτέρω τεκμήρια, ο Πιστοποιημένος Συγκολλητής θα πρέπει να στείλει και ένα από τα πρωτότυπα Πιστοποιητικά που έχει λάβει, προκειμένου ο Προϊστάμενος/Τεχνικός Υπεύθυνος του Ε3, να υπογράψει ξανά, αυτή τη φορά στο πεδίο Επικύρωση Επιτυχούς Επιτήρησης. Εάν ο Πιστοποιημένος πλέον Συγκολλητής δεν αποστείλει μέχρι τη συμπλήρωση των 2,5 χρόνων (30 μήνες) τα σχετικά τεκμήρια Προϋπηρεσίας, ειδοποιείται από τον ΕΝ εντός 1 μηνός (31 ος μήνας) για σχετική Συμμόρφωση, με τελικό χρόνο αναμονής το πέρας του 32 ου μήνα. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 20 ΑΠΟ: 25

21 Εφόσον δεν υπάρξει Συμμόρφωση, ειδοποιείται ο Συγκολλητής να επιστρέψει τα πρωτότυπα Πιστοποιητικά που κατέχει (Ανάκληση Πιστοποιητικού) και γίνεται σχετική ενημέρωση στο website του ΕΝ (διαγραφή από το Μητρώο Πιστοποιημένων Συγκολλητών ΜΗΠΙΣ και εγγραφή στον Κατάλογο Ανακληθέντων Πιστοποιητικών Συγκολλητών). Για να μπορέσει να ξαναμπεί ο Συγκολλητής στο ΜΗΠΙΣ, θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία της Εξέτασης, με την επανυποβολή της Αίτησης, το νωρίτερο τρεις (3) μήνες μετά την κοινοποίηση της εκκρεμότητας Επιτήρησης της Πιστοποίησης. Στην περίπτωση που δεν είχε επιστρέψει το πρωτότυπο ΠΕΣ, αποκλείεται εντελώς από την δυνατότητα να επανυποβάλει Αίτηση στον Ε.Ν. Η χορήγηση του ΠΕΣ και η εγγραφή του Συγκολλητή στο ΜΗΠΙΣ του Ε.Ν. γίνεται μόνο μετά την εξόφληση των, προβλεπομένων στο Άρθρο 10 (του παρόντος ), οικονομικών απαιτήσεων του Ε.Ν. ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Εφόσον ο Πιστοποιημένος Συγκολλητής περάσει επιτυχώς την ανωτέρω Επιτήρηση, μπορεί να ανανεώσει για 1 φορά το Πιστοποιητικό του, δίνοντας επίσης τεκμήρια Προϋπηρεσίας για τα τελευταία 2,5 χρόνια, με τουλάχιστον 3 μήνες στην συγκεκριμένη Ειδικότητα (όπως και κατά την Επιτήρηση). Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει απλώς να δώσει μόνο Γραπτή Εξέταση (μαζί με το αντίστοιχο κόστος). Σε οποιαδήποτε επόμενη Αξιολόγησή του, ο Συγκολλητής αντιμετωπίζεται ως Αρχικά Αιτούμενος. 7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 1. Εφόσον υπάρχει Απόφαση για Μη Πιστοποίηση (λόγω αποτυχίας σε οποιαδήποτε από τις 2 Εξετάσεις - ΓΕ ή/και ΠΕ), ο Υποψήφιος Συγκολλητής ενημερώνεται σχετικά εγγράφως, μαζί με τεκμηρίωση της απόρριψης, ενώ έχει το δικαίωμα να ασκήσει Ένσταση/Προσφυγή, για τα αποτελέσματα μίας ή και των δύο Εξετάσεων (ΓΕ,ΠΕ). 2. Όταν υπάρξει Ένσταση για την ΓΕ, ο Δ/ντής αναθέτει την επαναδιόρθωση του γραπτού από 2 ο Εξεταστή και εφόσον η διαφορά βαθμολογίας μεταξύ των 2 Εξεταστών είναι μικρότερη από 2/20, η τελική βαθμολογία είναι ο μέσος όρος τους. Στην περίπτωση που είναι μεγαλύτερη από 2/20, βαθμολογείται από τον ίδιο τον Δ/ντή και υπολογίζεται ως τελικός βαθμός, ο μέσος όρος των 3 βαθμολογιών. 3. Όταν υπάρξει Ένσταση για την ΠΕ, ο Υποψήφιος υποβάλει ταυτόχρονα και το μισό κόστος της νέας (λόγω πιθανής επανάληψης) ΠΕ, ενώ ο Δ/ντής αποφασίζει καταρχήν για την επανάληψη ή μη της δοκιμής της ΠΕ (με βάση τα αποτελέσματα και δεδομένα των ΓΕ και ΠΕ). ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο.: 00 ΣΕΛΙΔΑ: 21 ΑΠΟ: 25

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΕΑ, ΑΛΙΚΑΝΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα