ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται εν προκειµένω από τους υπογράφοντες την παρούσα (αποκαλούµενη εφεξής «η Εταιρεία» ), β) (Κωδ.Χ.Α.(αποκαλούµενου εφεξής «ο Πελάτης» ). συµφωνούνται αµοιβαίως και γίνονται αµοιβαία αποδεκτά τα εξής : 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1. Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η παροχή από την Εταιρεία στον Πελάτη, δυνατότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών (στο εξής «οι Υπηρεσίες») µέσω ιαδικτύου (Internet), σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύµβασης, οι οποίοι συµπληρώνουν τους όρους των ήδη υφιστάµενων συµβάσεων µεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη και των Γενικών Όρων Συναλλαγών Οι Υπηρεσίες περιλαµβάνουν : Ενηµέρωση σχετικά µε το χαρτοφυλάκιο µετοχών του ΠΕΛΑΤΗ στην Εταιρεία ή σε υποκατάστηµά της. ιαβίβαση εντολών αγοραπωλησίας µετοχών ή παραγώγων στο ΧΑ, σύµφωνα µε την πρακτική και τις διατυπώσεις αγοραπωλησίας µετοχών ή παραγώγων της Εταιρείας για την παροχή της συγκεκριµένης Υπηρεσίας. Ενηµέρωση σχετικά µε τις αναλύσεις ή και άλλες πληροφορίες που θα παρέχονται µέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας. Ο Πελάτης θα έχει την δυνατότητα να κάνει χρήση και κάθε άλλης Υπηρεσίας που θα διαθέσει η Εταιρεία µέσω του συστήµατός της στους Πελάτες της. 2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2.1. Η πρόσβαση στις παρεχόµενες υπηρεσίες του συστήµατος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης (στο εξής το «ίκτυο») και η χρήση των Υπηρεσιών του από τον Πελάτη πραγµατοποιείται µέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή του Πελάτη (στο εξής «Υπολογιστής»), ο οποίος θα είναι συνδεδεµένος στο ιαδίκτυο µε ευθύνη και έξοδα του Πελάτη, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η παροχή των Υπηρεσιών µέσω ιαδικτύου. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

2 2.2. Η πρόσβαση του Πελάτη στο ίκτυο γίνεται µέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας (webpage) και υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης απεδέχθη πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύµβασης. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι οι παράµετροι του συστήµατος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης αλλάζουν διαρκώς µε δεδοµένες τις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις, που σηµειώνονται ιδιαίτερα στους τοµείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Η Εταιρεία δικαιούται από καιρού εις καιρό να µεταβάλλει τα στοιχεία και παραµέτρους του συστήµατος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, όπως για παράδειγµα τον αριθµό και το είδος των εκτελούµενων συναλλαγών, τις απαιτήσεις εξοπλισµού του χρήστη, τις µεθόδους και συστήµατα αναγνώρισης ή πιστοποίησης της ταυτότητας του χρήστη κλπ., χωρίς η µεταβολή αυτή να δηµιουργεί οποιοδήποτε δικαίωµα ή αξίωση του Πελάτη Ο πελάτης ή ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος αυτού παραλαµβάνει από το Κεντρικό Κατάστηµα της Εταιρείας, τον Μυστικό Κωδικό Αναγνώρισης (Password) του Πελάτη καθώς και τον Κωδικό Ταυτότητας (UserID). Ο Κωδικός Ταυτότητας του Πελάτη ή UserID είναι ένας µοναδικός κωδικός, που αποτελεί την ταυτότητα του Πελάτη, για την είσοδο του στο σύστηµα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης. Ο Μυστικός Κωδικός Αναγνώρισης (Password) είναι ένας κωδικός µέσω του οποίου το σύστηµα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης της Εταιρείας αναγνωρίζει τον συγκεκριµένο Πελάτη και του επιτρέπει την πρόσβαση για πραγµατοποίηση των συναλλαγών του, πάντοτε σε συνδυασµό µε την χρήση του UserID. Κάθε φορά που ο Πελάτης χρησιµοποιεί το σύστηµα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης της Εταιρείας θα πρέπει να πιστοποιεί την ταυτότητά του µε την κάθε φορά ενδεικνυόµενη χρήση των παραπάνω απόρρητων προσωπικών του κωδικών (Password και UserID, εφεξής «Κωδικοί») κατά τη σύνδεση µε το ίκτυο. Η αίτηση για την ένταξη του Πελάτη στο σύστηµα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης (το περιεχόµενο της οποίας διατίθεται και µέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας) υποβάλλεται στο Κεντρικό Κατάστηµα της Εταιρείας ή ηλεκτρονικά Ο Πελάτης υποχρεούται να φυλάσσει µυστικό και να µη γνωστοποιεί τον προσωπικό Κωδικό του σε τρίτους και γενικά να µεριµνά για τη µη διαρροή του, φέρων τον κίνδυνο κάθε ζηµίας δικής τους ή της Εταιρείας από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση από τρίτο µε οποιονδήποτε τρόπο του Κωδικού του. Ο Πελάτης, εάν είναι νοµικό πρόσωπο, έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει ότι οι εκπρόσωποί του, οι διοικητές ή διαχειριστές του καθώς και οι υπάλληλοι ή οι προστηθέντες του συµµορφώνονται προς την παραπάνω υποχρέωση τήρησης του απορρήτου των Κωδικών. Ο Πελάτης οφείλει να ενεργεί µε υπερβολική επιµέλεια παίρνοντας τα αναγκαία µέτρα ασφάλειας, για να αποτρέπει την παράνοµη χρήση του συστήµατος και των κωδικών του στοιχείων από τρίτα εξουσιοδοτηµένα ή µη πρόσωπα. Ο Πελάτης υποχρεούται να αποµνηµονεύει τα στοιχεία του προσωπικού του Κωδικού και να µην τον αναγράφει σε αντικείµενα που µεταφέρει ή καθιστά προσιτά σε τρίτους ούτε να επιτρέπει τη χρήση των κωδικών του στοιχείων από τρίτους. Αµέσως µόλις ο Πελάτης ή ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του αντιληφθεί ότι ο Μυστικός Κωδικός Αναγνώρισης (Password) έχει διαρρεύσει σε τρίτα µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα ή ότι γίνεται αντικανονική ή και παράνοµη χρήση αυτών, οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως την Εταιρεία τηλεφωνικώς και εγγράφως, λαµβάνοντας και στις δύο περιπτώσεις αριθµό καταχώρησης (πρωτοκόλλου). Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά του Πελάτη ως αποτέλεσµα της αντικανονικής ή και παράνοµης χρήσης του Μυστικού Κωδικού Αναγνώρισης (Password) ενώ η σχετική ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά τον Πελάτη. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η λήψη των κωδικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.3 της παρούσας (Password και UserID) από το σύστηµα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πιστοποιεί την ταυτότητά του και αποτελεί τεκµήριο χρήσης της υπηρεσίας από τον Πελάτη και προέλευσης της ηλεκτρονικής εντολής από τον ίδιο τον Πελάτη. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι η αποδεικτική αξία των ηλεκτρονικών αυτών εντολών είναι ισοδύναµη µε αυτή των εγγράφων. Η περιέλευση της ηλεκτρονικής εντολής στην Εταιρεία και η αποθήκευση στο µηχανογραφικό σύστηµά της συνιστά πλήρη απόδειξη της εντολής. 2

3 2.5. Ο Μυστικός Κωδικός Αναγνώρισης (Password) αντιστοιχεί σε ένα µόνο φυσικό πρόσωπο κάθε φορά. Στην περίπτωση που ο Πελάτης είναι νοµικό πρόσωπο, οφείλει να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία ποιο η ποια φυσικά πρόσωπα είναι εξουσιοδοτηµένα από αυτόν («Χρήστες»), µε τις κατά τον νόµο προβλεπόµενες διαδικασίες, ώστε να τους χορηγηθεί ο Μυστικός Κωδικός Αναγνώρισης (Password), προκειµένου να διενεργούν συναλλαγές για λογαριασµό του. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η εξουσιοδότηση στο πρόσωπο αυτό έχει αρθεί, ο Πελάτης υποχρεούται να ενηµερώσει πάραυτα την Εταιρεία τηλεφωνικώς και εγγράφως, διαφορετικά η Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη για την εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής έχει διαβιβασθεί από τέτοιο µη εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 3. ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΤΩΝ 3.1. Όλες οι πληροφορίες που δίδονται από τον Πελάτη στην Εταιρεία κατά τη διαβίβαση εντολών του τεκµαίρονται ακριβείς. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να προβαίνει σε επαλήθευση ή/και έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων που της παρέχονται από την διαβίβαση των εν λόγω εντολών Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί ανέκκλητα την Εταιρεία να προβαίνει στην άµεση εκτέλεση των εντολών που της διαβιβάζει στα πλαίσια της παρούσας, υπό την προϋπόθεση ότι η διαβίβαση των εν λόγω εντολών έχει πιστοποιηθεί µέσω της χρήσης του Μυστικού Κωδικού Αναγνώρισης (Password). Η Εταιρεία δικαιούται να θέτει περιορισµούς ως προς το ύψος, το είδος ή τον αριθµό των διαβιβαζοµένων εντολών και να αρνηθεί την εκτέλεση εντολής για σπουδαίο λόγο. Η Εταιρεία δεν εγγυάται για την καλή και ακριβόλογη εκτέλεση όλων των εντολών του Πελάτη και ως εκ τούτου δεν φέρει καµία ευθύνη στις ακόλουθες ενδεικτικά περιπτώσεις : α) Εάν ο λογαριασµός του Πελάτη δεν έχει επαρκές υπόλοιπο για την υλοποίηση των εντολών. β) Εάν η ιστοσελίδα της Εταιρεία βρίσκεται προσωρινώς εκτός λειτουργίας ή η τηλεπικοινωνιακή πρόσβαση στην ιστοσελίδα δεν είναι εφικτή. γ) Εάν ο Πελάτης δεν έχει ακολουθήσει τις οδηγίες της Εταιρείας για την σωστή διαβίβαση των εντολών και σαν αποτέλεσµα της µη τήρησης των οδηγιών της Εταιρείας, έχει διαβιβάσει στην Εταιρεία ανακριβή και λανθασµένα στοιχεία. δ) Εάν η Εταιρεία αδυνατεί να εκτελέσει τις εντολές του Πελάτη εξ αιτίας γεγονότων ανωτέρας βίας τα οποία δεν θα µπορούσαν να είχαν προβλεφθεί παρά την άσκηση από την Εταιρεία της δέουσας επιµέλειας Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα, κατά την απόλυτη κρίση της, να απαιτεί οποτεδήποτε από τον Πελάτη την έγγραφη επιβεβαίωση των διαβιβασθεισών εντολών, η οποία θα φέρει την υπογραφή του ή του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του Κάθε εντολή του Πελάτη η οποία έχει διαβιβασθεί µε την εισαγωγή του Μυστικού Κωδικού Αναγνώρισης (Password), αποτελεί πλήρη απόδειξη για τις διαβιβασθείσες εντολές εφόσον έχει καταχωρηθεί στα έντυπα ή στα ηλεκτρονικά Αρχεία της Εταιρείας. Περαιτέρω απόδειξη για τις διαβιβασθείσες εντολές, αποτελούν και οι µηνιαίες καταστάσεις σχετικά µε την κίνηση του Χαρτοφυλακίου του Πελάτη (στο εξής «Καταστάσεις») που θα αποστέλλονται σε αυτόν από την Εταιρεία και οι οποίες περιλαµβάνουν και τις πραγµατοποιηθείσες συναλλαγές µέσω του ιαδικτύου. Σε κάθε περίπτωση εάν ο Πελάτης δεν αµφισβητήσει εγγράφως την ακρίβεια των στοιχείων των Συναλλαγών του εντός εύλογου χρόνου από την ηλεκτρονική αποστολή τους, θεωρείται ότι τις αποδέχεται ως έγκυρες και ακριβείς. Σε περίπτωση που ο κωδικός του Πελάτη πιστωθεί ή χρεωθεί εκ παραδροµής, η Εταιρεία δικαιούται να προβεί στις απαραίτητες λογιστικές εγγραφές για τον αντιλογισµό του πιστωθέντος ή χρεωθέντος ποσού. Ο Πελάτης δεν έχει δικαίωµα να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει εντολή που διαβιβάζει, εφόσον κατά το χρονικό σηµείο κατά το οποίο περιέρχεται στην Εταιρεία η ανάκληση, η εντολή του έχει ήδη εκτελεστεί. Σε περίπτωση ανακλήσεως εντολής, ο Πελάτης φέρει τα τυχόν έξοδα που απαιτούνται προκειµένου να ανατραπούν τυχόν προπαρασκευαστικές ενέργειες στις οποίες έχει ενδιαµέσως προβεί η Εταιρεία. 3

4 3.5. Η παρούσα σύµβαση και η χρήση του δικτύου της Εταιρείας δεν τροποποιεί σε καµία περίπτωση την υπάρχουσα σχέση Πελάτη-Εταιρείας και τους όρους τυχόν προηγουµένων συµβάσεων µεταξύ αυτών. Η χρήση από τον Πελάτη των Υπηρεσιών, που παρέχονται σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση, προϋποθέτει την προηγούµενη εκπλήρωση εκ µέρους του τυχόν τυπικών όρων και προϋποθέσεων (π.χ. άνοιγµα µερίδας στο ΣΑΤ, ορισµός χειριστή στο ΣΑΤ κλπ.) που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία ή τίθενται από την Εταιρεία Σε περίπτωση που η εντολή διαβίβασης εντολών αγοραπωλησίας µετοχών ή παραγώγων στο ΧΑ, δοθεί από τον πελάτη εκτός ηµέρας/ώρας συνεδριάσεως, η εντολή θεωρείται ότι δίνεται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα ή την ηµέρα που η πρόσβαση στην ιστοσελίδα θα είναι εφικτή Σε περίπτωση που ο πελάτης δώσει λανθασµένη εντολή ή λανθασµένα στοιχεία, η Εταιρεία σε καµία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζηµία του Πελάτη. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ 4.1. Ο Πελάτης δηλώνει ότι εφόσον κάνει χρήση των Υπηρεσιών, θα κατέχει και θα διατηρεί τον Υπολογιστή και το λογισµικό που είναι κατάλληλο για την πρόσβαση στο ίκτυο ή ιαδίκτυο καθώς και ότι γνωρίζει εκ των προτέρων την λειτουργία τους έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται γι αυτό. 4.2 Ο Πελάτης οφείλει να διαβάζει µε προσοχή τις πληροφορίες και συστάσεις που θα περιέχονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σχετικά µε την ασφάλεια των συναλλαγών και του ικτύου και συγκεκριµένα αποδέχεται ότι οποιαδήποτε παράλειψη ή/και αποτυχία εκ µέρους του να τηρήσει τις συνιστώµενες διαδικασίες ασφάλειας µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την παραβίαση της εµπιστευτικότητας πληροφοριών που αφορούν στο άτοµό του και την πραγµατοποίηση από τρίτα πρόσωπα συναλλαγών µη εξουσιοδοτηµένων από αυτόν Ο Πελάτης δεν έχει δικαίωµα να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει κάποια εντολή που έχει διαβιβασθεί στην Εταιρεία µε χρήση του Μυστικού Κωδικού Αναγνώρισης (Password) εκτός εάν η δυνατότητα αυτή παρέχεται από το λογισµικό του συστήµατος της Εταιρείας και σύµφωνα πάντα µε τις τεθείσες από το σύστηµα προϋποθέσεις (π.χ. ανάκληση εντολής χρηµατιστηριακής πράξης πριν την εκτέλεσή της κλπ.) Ο Πελάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζηµία της Εταιρείας και να καταβάλλει κάθε ποσό που τυχόν θα υποχρεωθεί η Εταιρεία να καταβάλλει δυνάµει δικαστικής αποφάσεως ή µη (περιλαµβανοµένων δικαστικών εξόδων και δικηγορικών αµοιβών), λόγω παραβίασης πνευµατικών δικαιωµάτων τρίτων ή κακής χρήσης των Υπηρεσιών της παρούσας σύµβασης Για τις εκάστοτε παρεχόµενες υπηρεσίες µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, που αποτελούν το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης, ο Πελάτης θα καταβάλλει αµοιβή ή προµήθεια στην Εταιρεία µε όλες τις επ αυτών νόµιµες επιβαρύνσεις, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος Τιµολογίου Υπηρεσιών της Εταιρείας, όπως αυτό διαµορφώνεται από καιρού εις καιρό από την Εταιρεία. Ο Πελάτης δηλώνει ότι έλαβε γνώση του τρέχοντος Τιµολογίου Υπηρεσιών της Εταιρείας Η Εταιρεία δεν χρεώνει κατ αρχήν τον Πελάτη µε αµοιβή για την χρήση του συστήµατος, πέραν των στην παράγραφο 4.5 της παρούσας αναφεροµένων, ρητά επιφυλάσσεται όµως του δικαιώµατός της να καθορίζει τέτοια στο µέλλον κατόπιν σχετικής ειδοποίησης του Πελάτη. 5. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Πελάτη στην Εταιρεία είναι εµπιστευτικές και η Εταιρεία οφείλει να τις χρησιµοποιεί µόνο στο µέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχοµένων υπηρεσιών ή επιβάλλεται για τη συµµόρφωσή της µε επιταγή του νόµου ή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. 6. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 4

5 6.1. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το ιαδίκτυο (internet) καθώς και τα λοιπά δίκτυα µετάδοσης πληροφοριών αποτελούν ανοικτό περιβάλλον στο οποίο είναι αδύνατο να εξασφαλισθεί πλήρως η ασφάλεια των συναλλαγών καθώς και η απρόσκοπτη και χωρίς διακοπές µετάδοση των πληροφοριών. Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να διαφυλάξει την ασφάλεια παροχής των Υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν στον Πελάτη (µε την επιφύλαξη του όρου 5.1 της παρούσας). Ωστόσο η Εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζηµίας προκληθεί στον Πελάτη εάν, παρά την άσκηση της δέουσας από αυτήν επιµέλειας και τη λήψη όλων των αναγκαίων και ενδεικνυόµενων µέτρων παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών σχετικά µε τον Πελάτη Η Εταιρεία ευθύνεται έναντι του Πελάτη µόνο για δόλο ή βαρεία αµέλεια. εν ευθύνεται όµως για οποιαδήποτε ζηµία του Πελάτη, σε περίπτωση διαρροής του προσωπικού του Κωδικού (περιλαµβανοµένου και του τηλεφωνικού κωδικού PIN), για οποιοδήποτε λόγο ή σε περίπτωση που τρίτος αποκτήσει κατ άλλον τρόπο παράνοµα πρόσβαση στον Κωδικό αυτό. Η ευθύνη της Εταιρείας σε καµία περίπτωση δεν περιλαµβάνει την αποκατάσταση αποθετικής ζηµίας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζηµία προσώπων τα οποία χρησιµοποιούν τις Υπηρεσίες κατά παράβαση των όρων της παρούσας ή η οποία οφείλεται σε δικό τους πταίσµα. 6.3 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµία υποστεί ο Πελάτης σε περίπτωση παρεµβολής ή προσπάθειας παρεµβολής στο σύστηµα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης ή στο website της Εταιρείας στο δίκτυο Internet, καθώς και σε περίπτωση µη λειτουργίας του συστήµατος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης για λόγους που δεν ανάγονται σε βαρεία αµέλεια της Εταιρείας, όπως ιδίως λόγω διακοπής λειτουργίας του δικτύου από τον κατά περίπτωση τηλεπικοινωνιακό ή άλλο φορέα, ο οποίος παρέχει στην Εταιρεία υπηρεσίες πρόσβασης στο δίκτυο. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη έναντι του Πελάτη, ή οποιουδήποτε τρίτου συνδέεται µε τον Πελάτη µε οποιονδήποτε τρόπο, για οποιαδήποτε βλάβη, ζηµία θετική ή αποθετική, καθυστέρηση ή συνέπεια, που θα προέλθουν (µε άµεση ή έµµεση αιτιώδη συνάφεια) από γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία. Στην έννοια «ανωτέρας βίας» συµφωνείται ότι εµπίπτουν όλα εκείνα τα γεγονότα ή περιστατικά που βρίσκονται εκτός της σφαίρας ελέγχου ή επιρροής των µερών και τα οποία δεν θα µπορούσαν να είχαν προβλεφθεί ακόµα και µε καταβολή ιδιαίτερης επιµέλειας εκ µέρους τους καθώς και όλα εκείνα τα γεγονότα ή περιστατικά, για τα οποία δεν ευθύνεται κανένα από τα µέρη Πέραν των ανωτέρω η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση χρήσης των Υπηρεσιών κατά τρόπο αντίθετο στο Νόµο ή τα χρηστά ήθη συµπεριλαµβανοµένης της παράνοµης πρόσβασης και χρήσης αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές εκτός από την επέλευση των τυχόν ποινικών ή αστικών κυρώσεων θα επέρχεται άµεση λύση της παρούσας σύµβασης χωρίς υποχρέωση προηγούµενης ειδοποίησης. 7. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 7.1. Η Εταιρεία ή/και οι προµηθευτές της διατηρούν όλα τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας, τα σήµατα, τους διακριτικούς τίτλους και γενικά κάθε διακριτικό γνώρισµα για τα προγράµµατα Λογισµικού, τις επικοινωνιακές συνδέσεις, ως επίσης και οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή τεχνογνωσίας σε σχέση µε τα ως άνω Η Εταιρεία, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας σύµβασης, παρέχει στον Πελάτη το µη αποκλειστικό και ανεκχώρητο δικαίωµα χρήσης των προϊόντων λογισµικού που παρέχονται για την λήψη των υπηρεσιών της παρούσας σύµβασης, του οποίου θα κάνει χρήση µόνο ο ίδιος Ο Πελάτης δεσµεύεται και αναγνωρίζει ότι σε καµία περίπτωση µετά την λήξη της παρούσας σύµβασης για οποιοδήποτε λόγο δεν θα κάνει χρήση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων, η χρήση των οποίων παραχωρείται σ αυτόν για την λήψη των Υπηρεσιών της παρούσας σύµβασης. 5

6 8. ΙΑΡΚΕΙΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 8.1 Η διάρκεια της σύµβασης είναι αορίστου χρόνου. Η σύµβαση παραµένει ισχυρή µέχρι να καταγγελθεί από οιονδήποτε των συµβαλλοµένων µε προηγούµενη ειδοποίηση δέκα (10) ηµερών. Η Εταιρεία έχει δικαίωµα να καταγγείλει οποιαδήποτε στιγµή την παρούσα σύµβαση αζηµίως για την Εταιρεία και χωρίς τήρηση προθεσµίας, εξ αιτίας γεγονότων που αφορούν στην παραβίαση των όρων της παρούσας σύµβασης ή στην ύπαρξη ληξιπρόθεσµων οφειλών του Πελάτη έναντι της Εταιρείας, ή για άλλο σοβαρό λόγο που καθιστά επιζήµια ή επικίνδυνη ή δικαιολογηµένα µη ανεκτή της συνέχιση της συµβατικής σχέσης µε τον Πελάτη. 8.2 Σε κάθε περίπτωση λύσεως της παρούσας η Εταιρεία θα προβαίνει σε ακύρωση του κωδικού πρόσβασης του Πελάτη. 9. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ Η παρούσα σύµβαση διέπεται και θα ερµηνεύεται σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο. Αρµόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ Εταιρείας και Πελάτη που απορρέει από τη µεταξύ τους συναλλακτική σχέση είναι τα ικαστήρια της Αθήνας. Η Εταιρεία έχει τη διακριτική ευχέρεια για την άσκηση των κατά του Πελάτη αξιώσεών της να επιλέξει τα δικαστήρια του τόπου της γενικής δωσιδικίας του Πελάτη. 10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 10.1 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι τα στοιχεία του θα αποτελέσουν στοιχεία Αρχείου εδοµένων Προσωπικού χαρακτήρα και αντικείµενο επεξεργασίας από την Εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ως υπεύθυνη επεξεργασίας του εν λόγω αρχείου. Σκοπός της εν λόγω επεξεργασίας είναι να καταστεί δυνατή η λειτουργία της Εταιρείας, η πλήρης και ορθή εφαρµογή των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, η προώθηση των προϊόντων της στους πελάτες, η παρακολούθηση της συναλλακτικής σχέσης µε αυτούς και η προστασία των συναλλαγών. Τα ως άνω δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα του Αρχείου θα διαβιβάζονται όπως και εφόσον ο νόµος ορίζει, στις κατά τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις αρµόδιες εποπτικές, φορολογικές και δικαστικές αρχές. Θα διαβιβάζονται επίσης σε συνεργαζόµενες εταιρίες µηχανογραφικών εφαρµογών, έντυπης πληροφορικής, καθώς και στο υποκατάστηµα της ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στο οποίο είχε υπογραφεί η αρχική σύµβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Ως υποκείµενο των υπό επεξεργασία δεδοµένων ο Πελάτης έχει δικαίωµα ενηµέρωσης, πρόσβασης στο Αρχείο και διατύπωσης αντιρρήσεων ως προς τα δεδοµένα που τον αφορούν ατοµικά. Με την παρούσα ο Πελάτης δίδει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του να αποτελέσουν τα ως άνω δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα αντικείµενο επεξεργασίας και η ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. να χορηγήσει δικαίωµα πρόσβασης στους ως άνω αναφερόµενους αποδέκτες. Σε περίπτωση που o Πελάτης έχει αντίρρηση όσον αφορά την επεξεργασία ή τους αποδέκτες των στοιχείων, ή για οποιοδήποτε άλλο θέµα αφορά τα πιο πάνω δεδοµένα, µπορεί να το δηλώσει γραπτώς στον Υπεύθυνο Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών της ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., Πανεπιστηµίου 39, Αθήνα, τηλ Η παρούσα σύµβαση περιλαµβάνει την πλήρη συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας ισχύει µόνο εφόσον γίνεται εγγράφως Ο Πελάτης δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο στην παρούσα σύµβαση ή να εκχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωµά του, που απορρέει από αυτή, χωρίς την προηγούµενη εγγραφή συναίνεση της Εταιρείας Οι παρεχόµενες υπηρεσίες µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης µπορούν οποτεδήποτε να µεταβληθούν µονοµερώς από την Εταιρεία. Οποιαδήποτε τροποποίηση πραγµατοποιηθεί θα γνωστοποιείται στον Πελάτη εγγράφως ή µέσω του συστήµατος 6

7 ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης ή δια του τύπου, και θα προσδιορίζει το χρονικό σηµείο από το οποίο θα αρχίζει η ισχύς της. Η παρούσα σύµβαση και τα συνηµµένα σε αυτή Παραρτήµατα κατισχύουν κάθε προηγούµενης σχετικής συµφωνίας που έχει συναφθεί µεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ 7

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να καταθέτετε την αίτηση συμπληρωμένη μαζί με το ένδικο βοήθημα / μέσο στη Γραμματεία της Ολομελείας ή του αρμοδίου Τμήματος προς την οποία απευθύνεστε ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 480 20 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 611 Έγκριση των συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης εγκατάστασης Υ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ «Στ (τόπος), σήμερα, την.., ημέρα, αφενός μεν ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την επωνυμία και έδρα, νομίμως εκπροσωπούμενος σύμφωνα με,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. Στην Αθήνα σήμερα,. μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ CYTACOM SOLUTIONS LTD Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ αυτή γίνεται σήµερα την.. ηµέρα του µηνός.., 2015, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όροι διαγωνισμού «ο πιο γρήγορος κερδίζει» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος διοργανώνεται και διεξάγεται από την εταιρεία «voicenews» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), με Τεχνικό Πάροχο την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση του καταναλωτή

Ενηµέρωση του καταναλωτή 5 Ενημέρωση του Καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου Ενηµέρωση του καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα