I.26. I.12. I.13 Vendi Ngarkimit - Τόπος Φόρτωσης -Place of loading I.14 Data dhe Ora e nisjes - Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης -Date of departure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "I.26. I.12. I.13 Vendi Ngarkimit - Τόπος Φόρτωσης -Place of loading I.14 Data dhe Ora e nisjes - Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης -Date of departure"

Transcript

1 Pjesa I: Te dhena te ngarkeses qe dergohet - Μέρος I: Στοιχεία της παρτίδας που αποστέλλεται Part I : Details of dispatched consignment Certifikate Veterinarie per eksport - Veterinary certificate for export I.1. Derguesi - Αποστολέας -Consignor Emri - Όνομα -Name Adresa- Διεύθυνση -Address Kodi Postar - Ταχυδρομικός κώδικας -Postal code / Region Nr.tel Αρ. τηλ -Tel. No I.2. Numri References se Certifikates - Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού Certificate reference number I.3. Autoriteti Qendror Kompetent - Αρμόδια κεντρική αρχή -Central Competent Authority MIN. RURAL DEVELOPMENT & FOOD, DIRECT. GEN VETERINARY SERVICES I.4. Autoriteti Kompetent Vendor - Αρμόδια τοπική αρχή -Local Competent Authority Shteti - Χώρα -Country: Greqi I.5. Marresi - Αποστολέας -Consignee I.6. Emri - Όνομα -Name Adresa - Διεύθυνση -Address Kodi Postar - Ταχυδρομικός κώδικας -Postal code / Region Shteti - Χώρα -Country I.7. Vendi Origjines, Kodi ISO Χώρα καταγωγής, Κωδικός ISO Country of origin, ISO code GREECE GR I.8. Zona e Origjines, Περιοχή καταγωγής Region of origin, I.9. Vendi i destinacionit Χώρα προορισμού Country of destination Kodi ISO Κωδικός ISO ISO code I.10. I.11. Vendi Origjines- Τόπος καταγωγής -Place of origin I.12. Emri - Όνομα Name Numri Miratimit / Αριθμός Έγκρισης /Approval number Adresa/ Διεύθυνση /Address I.13 Vendi Ngarkimit - Τόπος Φόρτωσης -Place of loading I.14 Data dhe Ora e nisjes - Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης -Date of departure I.15. Mjeti Transportit - Μέσα μεταφοράς -Means of transport Aeroplan Anije Tren Aeroplane Ship Railway wagon Αεροπλάνο Πλοίο Τρένο Automjet Te tjera Road vehicle Other Οδικό όχημα Λοιπά I.16. I.17. Te dhena identifikuese - Στοιχεία αναγνώρισης -Identification Numri references te dokumentit- Αριθμός αναφοράς εγγράφου -Documentary references: I.18. pershkrimi mallit - Περιγραφή του εμπορεύματος- Description of commodity I.19. Kodi Produktit ( Kodi HS)- Κωδικός προϊόντος (Κωδικός ΣΟ)--Commodity code (HS code) I.20. Sasia - Ποσότητα - Quantity I.21 Temperatura e Produktit - Θερμοκρασία προϊόντος -Temperature of product Ambjenti Ftohje Ngrirje Ambient Chilled Frozen Περιβάλλον Ψύξη Κατάψυξη I.23. Numri Vules dhe Numri i kontenierit - Αριθμός σφραγίδας και αριθμός εμπορευματοκιβωτίου Identification of container/seal number I.22. Numri pakove - Αριθμός μονάδων συσκευασίας Number of packages I.24.Lloji ambalazhit - Είδος συσκευασίας -Type of packaging I.25. Mallra t e certtifikuara: Πιστοποιημένα εμπορεύματα:- Commodities certified for: Konsumi nga njeriu - Κατανάλωση από τον άνθρωπο Human consumption I.26. I.27. Per eksport Για εξαγωγή -For export I.28. Identifikimi i produkteve - Ταυτοποίηση των προϊόντων- Identification of the commodity Numri Miratimit te Stabilimentit Αριθμός έγκρισης των εγκαταστάσεων Approval number of establishments Speciet (emri shkencor) Lloji i mallit Lloji trajtimit Njesia e perpunimit Numri pakove Pasha Neto Είδος (επιστημονική ονομασία) Είδος εμπορεύματος Είδος επεξεργασίας Μονάδα μεταποίησης Αριθμός μονάδων συσκευασίας Καθαρό Βάρος Species (scientific name) Nature of commodity Treatment type Manufacturing plant Number of packages Net weight Faqja 1 nga 6

2 Pjesa ΙΙ: Certifikimi - Μέρος ΙΙ: Πιστοποίηση - Part II: Certification Part II: Certification Produkte Peshkimi Αλιευτικά προϊόντα -Fishery products Numer reference i certifikates - Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού- Certificate reference number II. Informacion sanitar - Υγειονομικές πληροφορίες -Health information II.1 ( 1 ) Cartifikte e Shendetit Publik - ( 1 ) Πιστοποιητικό δημόσιας υγείας ( 1 )Public health attestation Une i nenshkruari deklaroj se jam ne dijeni te dipozitave te rregulloreve 178/2002 (EC) 852/2004 (EC),853/2004 (EC) 854/2004 (EC) dhe vertetoj se produktet e lartpermendura te peshkimit jane prodhuar ne perputhje me kerkesat ne fjale dhe konkretisht: - Ο υπογεγραμμένος δηλώνω με το παρόν ότι γνωρίζω τις διατάξεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) αριθ. 852/2004, (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και πιστοποιώ ότι τα προαναφερόμενα αλιευτικά προϊόντα παρήχθησαν σύμφωνα με τις εν λόγω απαιτήσεις, και ιδίως ότι: - I, the undersigned, declare that I am aware of the relevant provisions of Regulations (EC) No178/2002, (EC) 852/2004, (EC) 853/2004 and (EC) 854/2004 and certify that the fishery products described above were produced in accordance with those requirements, in particular that they: Vijne nga implementimi (et) i programit(ve) te bazuar ne parimet e HACCP ne perputhje me Rregulloren nr.852/2004 (EC) προέρχονται από εκµετάλλευση(-εις) που εφαρµόζει(-ουν) πρόγραµµα βασισµένο στις αρχές HACCP σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 come from (an) establishment(s) implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with Regulation (EC) No 852/2004; u peshkuan dhe u perpunuan ne bordin e anijeve, u shkarkuan, u perpunuan dhe sipas rastit u pergatiten, u ngrine, u shkrine ne menyre higjenike ne perputhje me kerkesat e parashkruara ne seksioninviii Kapitulli I-IV te aneksit III re Rregullores nr.853/2004 (EC) -αλιεύτηκαν και υποβλήθηκαν σε πάσης φύσεως εργασίες επί του σκάφους, εκφορτώθηκαν, υποβλήθηκαν σε πάσης φύσεως εργασίες, και, ανάλογα με την περίπτωση, παρασκευάστηκαν, μεταποιήθηκαν, καταψύχθηκαν και αποψύχθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο τμήμα VIII κεφάλαια I έως IV του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 have been caught and handled on board vessels, landed, handled and where appropriate prepared, processed, frozen and thawed hygienically in compliance with the requirements laid down in Section VIII, Chapters I to IV of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004; Permbushin standardet sanitare te parashkruara ne seksioninviii, Kapitulli V te aneksit III te Rregullores nr.853/2004 (EC) dhe kriteret e parashtruara ne rregulloren 2073/2005 (EC) mbi kriteriere mikrobiologjike per artikujt ushqimore πληρούν τις υγειονομικές προδιαγραφές που ορίζονται στο τμήμα VIII κεφάλαιο V του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και τα κριτήρια που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια για τα τρόφιμα satisfy the health standards laid down in Section VIII, Chapter V of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 and the criteria laid down in Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs; Jane ambalazhuar, magazinuar dhe transportuar ne perputhja me seksioninviii Kapitulli VI-VIII i aneksit III te Rregullores nr.853/2004 (EC). συσκευάστηκαν, αποθηκεύτηκαν και μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το τμήμα VIII κεφάλαια VI έως VIII του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 have been packaged, stored and transported in compliance with Section VIII, Chapters VI to VIII of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004; Jane etiketuar ne perputhje me seksionin I te aneksit II te Rregullores nr.853/2004 (EC). φέρουν σήμανση σύμφωνα με το τμήμα I του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 have been marked in accordance with Section I of Annex II to Regulation (EC) No 853/2004 Plotesojne garancite qe mbulojne kafshet e gjalla dhe produktet e tyre, kur jane me origjine akuakulture te parashikuara nga planet per mbetjet te paraqitura ne perputhje me direktiven 96/23/EC dhe ne vecanti Neni 29 dhe τηρούνται οι εγγυήσεις που καλύπτουν τα ζώντα ζώα και προϊόντα αυτών, εάν προέρχονται από υδατοκαλλιέργειες, οι οποίες προβλέπονται στα σχέδια για την ανίχνευση καταλοίπων τα οποία υποβάλλονται σύμφωνα με την οδηγία 96/23/EΚ, και ιδίως το άρθρο 29 αυτής και the guarantees covering live animals and products thereof, if from aquaculture origin, provided by the residue plans submitted in accordance with Directive 96/23/EC, and in particular Article29 thereof, are fulfilled; and I jane nenshtruar ne menyre te kenaqshme kontrolleve zyrtare sipas aneksit III te Rregullores nr.854/2004 (EC). έχουν υποβληθεί, με ικανοποιητικά αποτελέσματα, στους επίσημους ελέγχους που ορίζονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004. have satisfactorily undergone the official controls laid down in Annex III to Regulation (EC) No854/2004. II.2 ( 2 )( 4 ) Certifikate sanitare per kafshet, peshqit dhe krustacet me orgjine aukuakulture. II.2 ( 2 )( 4 )Πιστοποιητικό υγείας για ψάρια και καρκινοειδή υδατοκαλλιέργειας II.2 ( 2 )( 4 )Animal health attestation for fish and crustaceans of aquaculture origin II.2.1 ( 3 )( 4 )[Kerkesave per specie e ndjeshme nga Sindromi epizootik ulcerativ (EUS), nekroza epizootike haematopoietic (EHN), sindromi Taura he semundja e kokes se verdhe. II.2.1 ( 3 )( 4 )[Απαιτήσεις για είδη ευπαθή στο επιζωοτικό ελκογόνο σύνδρομο (EUS), στην επιζωοτική αιματοποιητική νέκρωση (EHN), στο σύνδρομο Taura και στην ασθένεια της κίτρινης κεφαλής II.2.1 ( 3 )( 4 )[Requirements for susceptible species to Epizootic ulcerative syndrome (EUS), Epizootic haematopoietic necrosis (EHN), Taura syndrome and Yellowhead disease Une i nenshkruari, inspektor zyrtar, vertetoj se kafshet ose produktet e akuakultures te cilat referohen ne pjesen e I re te kesaj certifikate vertetojn se:: ( 5 ) e kane origjinen nga vend / zone e karakteriazuar nga organi kompetent i vendit tim e lire nga ( 4 ) (EUS) ( 4 ) (EHN) ( 4 ) Sindrome Taura dhe ( 4 ) (Sindromi Kokes se Verdhe ) ne perputhje me kapitullin VII te udhezimit 2006/88/EC ose standardin OIE, ne baze te te cilit: i) semundjet perkatese duhet t i komunikohen autoritetit kompetent dhe rastet e dyshuara ta per infeksion duhet te investigohen menjehere nga autoritetet kompetente. Faqja 2 nga 6

3 Pjesa ΙΙ: Certifikimi - Μέρος ΙΙ: Πιστοποίηση Part II: Certification ii) cdo hyrje e specieve te prekshme nga sindromat ne fjale qe vijne nga zona qe jane karakterizuar te lira nga keto semundje dhe iii) speciet e prekshme nga sindromat ne fjale nuk jane vaksinuar kunder ketyre semundjeve] Ο υπογεγραμμένος επίσημος επιθεωρητής δηλώνω με το παρόν ότι τα αναφερόμενα στο μέρος Ι του παρόντος πιστοποιητικού: - I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals or products thereof referred to in Part I of this certificate: ( 5 )προέρχονται από χώρα/έδαφος, ζώνη ή διαμέρισμα που έχει χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένο από τις ασθένειες ( 4 )[EUS] (4)[EHN] ( 4 )[σύνδρομο Taura] ( 4 )[ασθένεια της κίτρινης κεφαλής] σύμφωνα με το κεφάλαιο VII της οδηγίας 2006/88/EΚ ή το σχετικό πρότυπο ΔΓΕ από την αρμόδια αρχή της χώρας μου, βάσει του οποίου: i) οι σχετικές ασθένειες πρέπει να κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή και οι κοινοποιούμενες υπόνοιες για μόλυνση πρέπει να διερευνώνται αμέσως από τις επίσημες αρχές, ii) οιαδήποτε εισαγωγή ειδών ευπαθών στις εν λόγω ασθένειες προέρχεται από περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένη από τις ασθένειες αυτές, και iii) είδη ευπαθή στις εν λόγω ασθένειες δεν έχουν εμβολιαστεί κατά των ασθενειών αυτών] ( 5 )originate from a country/territory, zone or compartment declared free from ( 4 )[EUS] ( 4 )[EHN] ( 4 )[Taura syndrome] ( 4 )[Yellowhead disease] in accordance with Chapter VII of Directive 2006/88/EC or the relevant OIE Standard by the competent authority of my country, (i) where the relevant diseases are notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection of the relevant disease must be immediately investigated by the official services, (ii) all introduction of species susceptible to the relevant diseases come from an area declared free of the disease, and (iii) species susceptible to the relevant diseases are not vaccinated against the relevant diseases] II.2.2 ( 3 )( 4 )[ Kerkesat per specie te prekshme nga septiceamia hemoragjike virale (VHS), anemia infektive salmon (IHN) dhe herpes virus te peshkut (KHV) dhe semundjes te njolles se bardhe qe destinohen per shtete anetare ose zona qe jane karakterizuar pa keto semundje ose qe i nenshtrohen programeve te monitorimit ose crenjosjes te semundjeve konkrete II.2.2 ( 3 )( 4 )[Απαιτήσεις για είδη ευπαθή στην ιογενή αιμορραγική σηψαιμία (VHS), στη λοιμώδη αιματοποιητική νέκρωση (IHN), στην επιδημία λοιμώδους αναιμίας του σολομού (ISA), στον ιό του έρπητα του ψαριού koi (KHV) και στην ασθένεια της λευκής κηλίδας που προορίζονται για κράτος μέλος, ζώνη ή διαμέρισμα που έχει χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένο από ασθένειες ή υπόκειται σε πρόγραμμα παρακολούθησης ή εκρίζωσης για τις συγκεκριμένες ασθένειες II.2.2 ( 3 )( 4 )[Requirements for species susceptible to Viral haemorrhagic septicaemia (VHS), Infectious haematopoietic necrosis (IHN), Infectious salmon anaemia (ISA), Koi herpes virus (KHV) and White spot disease intended for a Member State, zone or compartment declared disease free or subject to a surveillance or eradication programme for the relevant disease Une i nenshkruari, inspektor zyrtar, vertetoj se se kafshet e akuakultures ose produktet e tyre, te permendura ne pjesen e 1-re te kesaj certificate : - I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals or products thereof referred to in Part I of this certificate: Produkte Peshkimi - Αλιευτικά προϊόντα Fishery products Numri references te Certifikates- Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού - Certificate reference number II. Informacion Sanitar - Υγειονομικές πληροφορίες -Health information ( 6 ) E kane origjinen nga vend / zone e deklaruar e lire nga semundjetc ( 4 ) (VHS) ( 4 ) (IHN) ( 4 ) Sindrome Taura dhe ( 4 ) (Sindromi Kokes se Verdhe ) ne perputhje me kapitullin VII te udhezimit 2006/88/EC ose standardin OIE nga organi kompetent i vendit tim, ne baze te te cilit : i) semundjet referuese e duhet t i komunikohen autoritetit kompetent dhe raportet e dyshimit per infeksion duhet te investigohen menjehere nga autoritetet kompetente ii) cdo hyrje e specieve te prekshme ndaj sindromave ne fjale qe vijne nga zona qe jane karakterizuar pa keto semundje dhe iii) speciet e prekshme nga sindromat ne fjale nuk jane vaksinuar kunder ketyre semundjeve] ( 6 )προέρχονται από χώρα/έδαφος, ζώνη ή διαμέρισμα που έχει χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένο από τις ασθένειες ( 4 )[VHS] ( 4 )[IHN] ( 4 )[σύνδρομο Taura ] ( 4 )[ασθένεια της κίτρινης κεφαλής] (σύμφωνα με το) κεφάλαιο VII της οδηγίας 2006/88/EΚ ή το σχετικό πρότυπο ΔΓΕ από την αρμόδια αρχή της χώρας μου βάσει του οποίου i) οι σχετικές ασθένειες πρέπει να κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή και οι κοινοποιούμενες υπόνοιες για μόλυνση πρέπει να διερευνώνται αμέσως από τις επίσημες αρχές, ii) οιαδήποτε εισαγωγή ειδών ευπαθών στις σχετικές ασθένειες προέρχεται από περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένη από ασθένειες, και iii) είδη ευπαθή στις σχετικές ασθένειες δεν έχουν εμβολιαστεί κατά των ασθενειών αυτών] ( 6 )originate from a country/territory, zone or compartment declared free from ( 4 )[VHS] ( 4 )[IHN] ( 4 )[ISA] (4)[KHV] ( 4 )[White spot disease] in accordance with Chapter VII of Directive 2006/88/EC or the relevant OIE Standard by the competent authority of my country, i) where the relevant diseases are notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection of the relevant disease must be immediately investigated by the competent authority, ii) all introduction of species susceptible to the relevant diseases come from an area declared free of the disease,, and iii) species susceptible to the relevant diseases are not vaccinated against the relevant diseases] II.2.3 Kerkesa per transportin dhe etiketimin II.2.3 Απαιτήσεις όσον αφορά τη μεταφορά και την επισήμανση II.2.3 Transport and labelling requirements Une inspektori i poshtshenuar deklaroj gjithashtu se: Ο υπογεγραμμένος επίσημος επιθεωρητής δηλώνω ότι: I, the undersigned official inspector, hereby certify that: II kafshet e akuakultures qe permenden me siper transportohen ne kushtet e kerkuara, duke perfshire ketu cilesi ne e ujit, qe nuk ndryshon statusin e tyre shendetesor II τα ζώα υδατοκαλλιέργειας που αναφέρονται ανωτέρω μεταφέρονται υπό συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας του νερού, που δεν αλλοιώνουν την υγειονομική κατάστασή τους II the aquaculture animals referred to above are placed under conditions, including with a water quality, that do not alter their health status; II enet e transportit ose anijet cistere, jane pastruar dhe dizinfektuar para ngarkimit,pervec rastit kur perdoren per here te pare, dhe II ο περιέκτης μεταφοράς ή το δεξαμενόπλοιο έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί πριν από τη φόρτωση, εκτός και εάν χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά και II the transport container or well boat prior to loading is clean and disinfected or previously unused; and II dergesa eshte e etiketuar me etikete te lexueshme ne pjesen e jashtme te enes ose ne rast te transportimit me anije cisterne, ne pjesen e deklarimit te ngarkeses, me te dhenat perkatese qe referohen ne pikat Ι.7 deri Ι.11 te pjeses se Ι re te kesaj certifikate dhe ne deklaraten vijuese «( 4 )[Peshq] ( 4 )[Krustace ] qe destinohen per konsum nga njeriu ne Komunitet» Faqja 3 nga 6

4 II η παρτίδα επισημαίνεται με ευκρινή σήμανση στην εξωτερική πλευρά του περιέκτη ή σε περίπτωση μεταφοράς της με δεξαμενόπλοιο, στο δηλωτικό φορτίου, με τα σχετικά στοιχεία που αναφέρονται στα σημεία Ι.7 έως Ι.11 του μέρους Ι του παρόντος πιστοποιητικού και την ακόλουθη δήλωση «( 4 )[Ψάρια] ( 4 )[Καρκινοειδή] που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο στην Κοινότητα» II the consignment is identified by a legible label on the exterior of the container, or when transported by well boat, in the ship's manifest, with the relevant information referred to in boxes I.7 to I.11 of Part I of this certificate, and the following statement: «( 4 )[Fish] ( 4 )[Crustaceans] intended for human consumption in the Community.» Shenime Παρατηρήσεις- Notes Pjsa Ι: Μέρος Ι: - Part I: Kutia e references I.8.: zona e origjines : per molusqe bivalore te ngrira ose te perpunuara te tregohet zona e prodhimit Τετραγωνίδιο I.8.: περιοχή καταγωγής: για κατεψυγμένα ή μεταποιημένα δίθυρα μαλάκια, να υποδειχθεί η περιοχή παραγωγής Box reference I.8: Region of origin: For frozen or processed bivalve molluscs, indicate the production area. Kutia e references I.11: vendi origjines : emertimi dhe adresa e vendit te dergeses Τετραγωνίδιο I.11: τόπος καταγωγής: επωνυμία και διεύθυνση της εγκατάστασης αποστολής Box reference I.11: Place of origin: name and address of the dispatch establishment. Kutia e references I.15: targa (vagoni hekurudhor ose kontenieri ose kamioni ), numri fluturimit (aeroplan) ose emeri (anijes ). Ne rast shkakrimi dhe ringarkimi duhet te jepet informacion I vecante. Τετραγωνίδιο I.15: αριθμός κυκλοφορίας (σιδηροδρομικά βαγόνια ή εμπορευματοκιβώτια και φορτηγά), αριθμός πτήσης (αεροσκάφος) ή όνομα (πλοίο). Σε περίπτωση εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης πρέπει να παρέχονται ξεχωριστές πληροφορίες. Box reference I.15: Registration number (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship). Separate information is to be provided in the event of unloading and reloading. Kutia e references I.19.: perdorimi i kodeve te duhura HS: 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.06, 03.07, , 15.04, , 16.03, 16.04, Τετραγωνίδιο I.19.: χρήση των κατάλληλων κωδικών ΕΣ: 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.06, 03.07, , 15.04, , 16.03, 16.04, Box reference I.19: use the appropriate HS codes: 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.06, 03.07, , 15.04, , 16.03, 16.04, Kutia e references I.23: numri kontenierit / numri vules ne rast kur vula ka numer rendor, duhet te referohet Τετραγωνίδιο I.23: αριθμός εμπορευματοκιβωτίου /αριθμός σφραγίδας: σε περίπτωση που η σφραγίδα έχει αύξοντα αριθμό, πρέπει να αναφέρεται Box reference I.23: Identification of container/seal number: Where there is a serial number of the seal it has to be indicated. Kutia e references I.28 :Natyra e mallit, te percaktohet ne se behet fjale per product te akuakultures ose per peshk te eger. Lloji perpunimit : te gjalla, te ftohta, te ngrira, te perpunuara Njesia perpunuese : perfshihen anije-fabrike anije- frigorifer, depo ftohese, njesi perpunuese. Τετραγωνίδιο I.28 :Φύση του εμπορεύματος: να προσδιοριστεί εάν πρόκειται για προϊον υδατοκαλλιέργειας ή για άγριο αλίευμα. Είδος επεξεργασίας: ζώντα, απλή ψύξη, κατάψυξη, μεταποίηση Μονάδα μεταποίησης: περιλαμβάνονται πλοία-εργοστάσια, πλοία-ψυγεία, ψυκτική αποθήκη, μονάδα επεξεργασίας. Box reference I.28 :Nature of commodity: Specify whether aquaculture or wild origin. Treatment type: Specify whether live, chilled, frozen or processed. Manufacturing plant: includes factory vessel, freezer vessel, cold store, processing plant Pjesa ΙI: Μέρος ΙI: - Part II: ( 1 ) Pjesa II.1 eshte pa objekt per vendet me kerkesa te vecanta certifikimi ne sektorin e shendetit publik, ne baze te marreveshjeve ekivalences ose dispozitave te tjera ligjore. ( 1 ) Το μέρος II.1 είναι άνευ αντικειμένου για τις χώρες με ειδικές απαιτήσεις πιστοποίησης στον τομέα της δημόσιας υγείας, βάσει συμφωνιών ισοτιμίας ή άλλων κοινοτικών νομοθετικών διατάξεων. ( 1 ) Part II.1 of this certificate does not apply to countries with special public health certification requirements laid down in equivalence agreements or other Community legislation. Faqja 4 nga 6

5 Produkte peshkimi Αλιευτικά προϊόντα- Fishery products Numri references te certificates - Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού -Certificate reference number II. Informacion sanitar - Υγειονομικές πληροφορίες -Health information ( 2 ) Pjesa II.2 e kesaj certifikate eshte pa objekt persa i perket : a) molusqe jo te gjalla, dmth molusqe qe nuk mund te mbijetojne si kafshe te gjalla ne se kthehen ne mjedisin nga jane marre. b) peshq qe jane zene dhe jane pastruar para dergimit te tyre c) kafshe te akuakultures dhe produktete te tyre qe disponohen ne treg per konsum nga njeriu, pa perpunim te metejshem, me kusht qe te vendosen ne ambalalzhim per shitje me pakice dhe qe te permbushin dispozitat e rregullores (EC) nr. 853/2004 per amballazhimin. d) krustace qe destinohen per stabiliment konkret perpunimi, ne perputhje me nenin 4 paragrafin 2 te Udhezimit 2006/88/CE, ose per qendra dergimi, pastrami ose ndermarrje te ngjashme qe disponojne pajisje perpunimi te mbetjeve te lengshme qe caktivizon faktoret patogjene ose qe i kthen keto ujra ne lloje te tjera perpunimi per pakesimin e rrezikut te transmetimit te semundjeve ne ujrat natyrore ne nivel te pranueshem. e) krustace qe destinohen per perpunim te metejshem para konsumit te tyre nga njeriu, pa magazinim te perkohshem ne vendin e perpunimit dhe te cilat ambalazhohen dhe etiketohen per kete qellim ne perputhje me rregulloren nr. 853/2004 (EC). ( 2 ) Το μέρος II.2 του παρόντος πιστοποιητικού είναι άνευ αντικειμένου όσον αφορά: α) μη βιώσιμα μαλάκια, δηλαδή μαλάκια που δεν μπορούν να επιβιώσουν ως ζώντα ζώα εάν επιστρέψουν στο περιβάλλον από το οποίο προέρχονται, β) ψάρια που έχουν θανατωθεί και εκσπλαχνιστεί πριν από την αποστολή τους, γ) ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους που διατίθενται στην αγορά για κατανάλωση από τον άνθρωπο, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία, υπό τον όρο ότι τοποθετούνται σε συσκευασίες λιανικής πώλησης που πληρούν τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 για τις συσκευασίες, δ) καρκινοειδή που προορίζονται για εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ, ή για κέντρα αποστολής, καθαρισμού ή παρόμοιες επιχειρήσεις που διαθέτουν εξοπλισμό επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που αδρανοποιεί τους εν λόγω παθογόνους παράγοντες, ή που υποβάλλουν τα υγρά απόβλητα σε άλλου είδους επεξεργασία για τη μείωση του κινδύνου διάδοσης ασθενειών στα φυσικά ύδατα σε αποδεκτό επίπεδο, ε) καρκινοειδή που προορίζονται για περαιτέρω επεξεργασία πριν από την κατανάλωση από τον άνθρωπο, χωρίς προσωρινή αποθήκευση στον τόπο επεξεργασίας και τα οποία συσκευάζονται και επισημαίνονται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 853/2004. ( 2 ) Part II.2 of this certificate does not apply to: (a) non-viable crustaceans, which means crustaceans no longer able to survive as living animals if returned to the environment from which they were obtained, (b) fish which are slaughtered and eviscerated before dispatch, (c) aquaculture animals and products thereof, which are placed on the market for human consumption without further processing, provided that they are packed in retail-sale packages which comply with the provisions for such packages in Regulation (EC) No853/2004, (d) crustaceans destined for processing establishments authorised in accordance with Article4(2) of Directive 2006/88/EC, or for dispatch centres, purification centres or similar businesses which are equipped with an effluent treatment system inactivating the pathogens in question, or where the effluent is subject to other types of treatment reducing the risk of transmitting diseases to the natural waters to an acceptable level, (e) crustaceans which are intended for further processing before human consumption without temporary storage at the place of processing and packed and labelled for that purpose in accordance with Regulation (EC) No 853/2004. ( 3 ) Pjeset II.2.1 dhe II.2.2 aplikohen vetem ne specie te prekshme nga nje ose me shume nga semundjet qe referohen ne titull. Speciet e rrezikuara listohen ne aneksin IV te udhezimit 2006/88/EC ( 3 ) Τα μέρη II.2.1 και II.2.2 εφαρμόζονται μόνο σε είδη ευπαθή σε μια ή περισσότερες από τις ασθένειες που αναφέρονται στον τίτλο. Τα ευπαθή είδη απαριθμούνται στο παράρτημα IV της οδηγίας 2006/88/EΚ. ( 3 ) Part II.2.1 and II.2.2 of this certificate only apply to species susceptible to one or more of the diseases referred to in the title. Susceptible species are listed in Annex IV to Directive 2006/88/EC. ( 4 ) Fshihet sipas rastit. ( 4 ) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη. ( 4 ) Keep as appropriate. (5) Ngarkesat e specieve te prekshme nga EUS, EHN, sindromi Taura dhe /ose semundja e njolles e bardhe(yellowhead), duhet te shoqerohen nga kjo deklarate me qellim qe te lejohet dergimi i tyre ne vendet e Komunitetit. (5) Οι παρτίδες ειδών ευπαθών στις ασθένειες EUS, EHN, σύνδρομο Taura και/η ασθένεια της λευκής κηλίδας, πρέπει να συνοδεύονται από την παρούσα δήλωση προκειμένου να επιτραπεί η αποστολή τους σε οιοδήποτε μέρος της Κοινότητας. ( 5 ) For consignments of species susceptible to EUS, EHN, Taura syndrome and/or Yellowhead disease this statement must be kept for the consignment to be authorised into any part of the Community. ( 6 ) Per tu lejuar hyrja e nje ngarkese ne nje shtet anetar, zone apo ndarje (kutia e references I.9 dhe I.10 te pjeses se I re te certificates ) e cila eshte karakterizuar si e lire nga semundjet VHS, IHN, ISA, KHV ose semundja e njolles se bardhe ose ne te cilen aplikohet program monitorimi ose crrenjosje ne perputhje me nenin 44 paragrafi 1 ose 2 i udhezimit 2006/88/CE, duhet te plotesohet nje nga keto deklarata ne se ngarkesa permban specie te ndjeshme ndaj semundjes/semundjeve per te cilen(at) aplikohet(en) program (programet) e mbikqyrjes/zhdukjes ose ekziston status clirimi. Te dhena per statusin sanitar te cdo zone te shfrytezimit te mplusqeve ne Komunitet jepen ne faqen e internetit : ( 6 ) Για να επιτραπεί η είσοδος μιας παρτίδας σε κράτος μέλος, ζώνη ή διαμέρισμα (τετραγωνίδια I.9 και I.10 του μέρους I του πιστοποιητικού) που έχει χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένο από τις ασθένειες VHS, IHN, ISA, KHV ή την ασθένεια της λευκής κηλίδας ή στο οποίο εφαρμόζεται πρόγραμμα επιτήρησης ή εκρίζωσης σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 ή 2 της οδηγίας 2006/88/EΚ, πρέπει να συμπληρώνεται μια από τις δηλώσεις αυτές εάν η παρτίδα περιέχει είδη ευπαθή στην/στις ασθένεια-ες για τις οποίες εφαρμόζεται(-ονται) πρόγραμμα(-τα) επιτήρησης/εκρίζωσης ή ισχύει καθεστώς απαλλαγής. Στοιχεία για το υγειονομικό καθεστώς κάθε εκμετάλλευσης και περιοχής καλλιέργειας μαλακίων στην Κοινότητα παρέχονται στο δικτυακό τόπο: ( 6 ) To be authorised into a Member State, zone or compartment (boxes I.9 and I.10 of Part I of the certificate) declared free from VHS, IHN, ISA, KHV or Whitespot disease or with a surveillance or eradication programme established in accordance with Article 44 (1) or (2) of Directive 2006/88/EC, one of these statements must be kept if the consignment contain species susceptible to the disease(s) for which disease freedom or programme(s) apply(ies). Data on the disease status of each farm and mollusc farming area in the Community are accessible at Faqja 5 nga 6

6 Ngjyra e bojes se vules dhe nenshkrimit duhet te jete e ndryshme nga ngjyra e te dhenave te tjera te certtifikates. Το χρώμα της μελάνης της σφραγίδας και της υπογραφής πρέπει να είναι να είναι διαφορετικό από το χρώμα των υπόλοιπων τυπογραφικών στοιχείων του πιστοποιητικού The colour of the stamp and signature must be different to that of the other particulars in the certificate. Inspektori Zyrtar - Επίσημος Επιθεωρητής -Official inspector Emri dhe mbiemri (me shkronja kapitale):ονοματεπώνυμο (με Κεφαλαία):- Name (in Capital): Specialiteti dhe Titulli : Ιδιότητα και τίτλος: Qualification and title: Data: -Ημερομηνία: - Date: Nenshkrimi : Υπογραφή: - Signature: Vula Σφραγίδα -Stamp Faqja 6 nga 6

Κεντρική Αρμόδια Αρχή/ Central Competent Authority I.4. Autoriteti Kompetent Vendor/ Telefon /Τηλέφωνο / Tel.

Κεντρική Αρμόδια Αρχή/ Central Competent Authority I.4. Autoriteti Kompetent Vendor/ Telefon /Τηλέφωνο / Tel. Pjesa Ι: Te dhena te ngarkeses qe dergohet/ Μέρος Ι: Στοιχεία της παρτίδας που αποστέλλεται/ / Part I: Details of dispatched consignment Shteti / Χώρα/ Country Certifikate Veterinarie per eksport te produkteve

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ANNEX II IN VIVO-DERIVED EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES FOR IMPORT, COLLECTED IN ACCORDANCE WITH COUNCIL DIRECTIVE 89/556/EEC

ANNEX II IN VIVO-DERIVED EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES FOR IMPORT, COLLECTED IN ACCORDANCE WITH COUNCIL DIRECTIVE 89/556/EEC ANNEX II IN VIVO-DERIVED EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES FOR IMPORT, COLLECTED IN ACCORDANCE WITH COUNCIL DIRECTIVE 89/556/EEC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II IN VIVO ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΜΒΡΥΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9558

ΑΘΗΝΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9558 ΑΘΗΝΑ 27-05-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9558 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ /νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Τ.Κ.: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες: κος Πασαδαίος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 19/01/2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 211/6269 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT 1 COMPETENT AUTHORITY: Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Veterinary Services

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : 1. Περιφέρειες της χώρας /νση Κτηνιατρικής 2. Περιφερειακές Ενότητες Τµήµατα Κτηνιατρικής 3. ΕΦΕΤ Γραφείο Προέδρου

ΠΡΟΣ : 1. Περιφέρειες της χώρας /νση Κτηνιατρικής 2. Περιφερειακές Ενότητες Τµήµατα Κτηνιατρικής 3. ΕΦΕΤ Γραφείο Προέδρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17/09/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 888/100906 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ COUNTRY/ ΧΩΡΑ: United States I.1. Consignor/ Αποστολέας Tel./ Τηλ Veterinary certificate to EU/ Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ I.2. Certificate reference No/ Αριθμός I.2.a. αναφοράς του I.3. Central

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE Εκδόθηκε βάσει των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση Έρματος και Ιζημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Νέο υγειονομικό πιστοποιητικό για τις εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ιαπωνία

Νέο υγειονομικό πιστοποιητικό για τις εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ιαπωνία Πρεσβεία της Ελλάδος Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Τόκυο ΑΠΦ 500/184/24-8-2017 Νέο υγειονομικό πιστοποιητικό για τις εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ιαπωνία Σας ενημερώνουμε ότι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΒ-2ΦΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΒ-2ΦΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2, 10176 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 1.1. Αποστολέας Ι.2. αναφοράς του πιστοποιητικού Ι.2.α. αναφοράς TRACES: Ι.3. Αρμόδια κεντρική αρχή Χώρα Ι.4. Αρμόδια τοπική αρχή Ι.5. Παραλήπτης Ι.6.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ DECLARATION OF COMMERCIAL PURPOSE OF THE VOYAGE FOR TIME CHARTERED SHIPS

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ DECLARATION OF COMMERCIAL PURPOSE OF THE VOYAGE FOR TIME CHARTERED SHIPS ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ DECLARATION OF COMMERCIAL PURPOSE OF THE VOYAGE FOR TIME CHARTERED SHIPS ΠΡΟΣ/ TO : Όνομα/Name: Όνομα Πλοίου / Name of Ship: Τύπος Πλοίου

Διαβάστε περισσότερα

επί του χεδίου ροτύπου AGRO 2-3

επί του χεδίου ροτύπου AGRO 2-3 Θέσεις, ιορθώσεις, αρατηρήσεις επί του χεδίου ροτύπου AGRO 2-3 2011 23.6.2011 1. Ανηικείμενο Πεδίο Εθαπμογήρ Τν παξφλ πξφηππν πεξηγξάθεη απαηηήζεηο γηα ηελ ηππνπνίεζε/ζπζθεπαζία ή/θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25333 19 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2486 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2263.1-14514972017 Καθιέρωση Τύπου Διεθνούς Πιστοποιητικού Διαχείρισης Έρματος

Διαβάστε περισσότερα

Hazmat notification prior to departure from a Greek port

Hazmat notification prior to departure from a Greek port Hazmat notification prior to departure from a Greek port New notification//νέα αναφορά Notification update//ενημέρωση αναφοράς Αναφορά προ απόπλου πλοίου με επικίνδυνα ή ρυπογόνα από ελληνικό λιμένα Must

Διαβάστε περισσότερα

Hazmat notification prior to entry into a Greek port

Hazmat notification prior to entry into a Greek port Hazmat notification prior to entry into a Greek port New notification//νέα αναφορά Notification update//ενημέρωση αναφοράς Αναφορά προ κατάπλου πλοίου με επικίνδυνα ή ρυπογόνα σε ελληνικό λιμένα Must be

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2016)0509 Μέτρα κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος προϊόντων που εξαιρούνται από τον ορισμό των «αλιευτικών προϊόντων» Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που λαμβάνονται από ιχθύδια ή γόνο

Κατάλογος προϊόντων που εξαιρούνται από τον ορισμό των «αλιευτικών προϊόντων» Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που λαμβάνονται από ιχθύδια ή γόνο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Κατάλογος προϊόντων που εξαιρούνται από τον ορισμό των «αλιευτικών προϊόντων» Αλιευτικά προϊόντα γλυκών υδάτων Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που λαμβάνονται από ιχθύδια ή γόνο Ψάρια για διακόσμηση

Διαβάστε περισσότερα

Hazmat notification prior to entry into a Greek port

Hazmat notification prior to entry into a Greek port Hazmat notification prior to entry into a Greek port New notification//νέα αναφορά Notification update//ενημέρωση αναφοράς Αναφορά προ κατάπλου πλοίου με επικίνδυνα ή ρυπογόνα σε ελληνικό λιμένα Must be

Διαβάστε περισσότερα

ANNEX V / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ANNEX V / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ANNEX V / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V VETERINARY CERTIFICATE EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES FOR IMPORTS COLLECTED OR PRODUCED BEFORE 1 st JANUARY 2006 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΡΥΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/392/ΕΚ) (3) Τα στοιχεία αυτά διατίθενται σήμερα στο κοινό μέσω των

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/392/ΕΚ) (3) Τα στοιχεία αυτά διατίθενται σήμερα στο κοινό μέσω των L 138/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2008 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3574,

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3574, Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3574, 8.2.2002 337 Κ.Δ.Π. 61/2002 Αριθμός 61 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 25 Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτό από το άρθρο 25 του περί Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture Υπόδειγμα υγειονομικού για τη διαμετακόμιση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την αποθήκευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύνθετων προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση : Ι.1 Αποστολέας Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017 GRC-Δ6.3-ΒΙΟ/02/00 To ALGI S.A., INPECTION AND CERTIFICATION ORGANIZATION OF ORGANIC AGRICULTURE PRODUCTS GREEN CONTROL 10 ο klm. Veroia Skydra, P. C. 59035, P. O. B. 50, Tel. 0030-2332043508, Fax 0030-2332043509,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι.2. Ι.4. I 7. Ι.9. Περιφέρεια Κωδικός καταγωγής Μεταφορέας. Σιδηροδρομικό βαγόνι

Ι.2. Ι.4. I 7. Ι.9. Περιφέρεια Κωδικός καταγωγής Μεταφορέας. Σιδηροδρομικό βαγόνι 1.1. Αποστολέας Ι.2. Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού Ι.2..α. Τοπικός αριθμός αναφοράς Ι.3. Αρμόδια κεντρική αρχή V Ι.5. Παραλήπτης S 8 1 1 Ι.8. Χώρα καταγωγής Κωδικός ISO 1.12. Τόπος καταγωγής Εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ/Veterinary certificate to EU I.6. I.16.

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ/Veterinary certificate to EU I.6. I.16. ΧΩΡΑ/COUNTRY: Μέρος Ι: Στοιχεία της αποστολής/part I: Details of dispatched consignment I.1. I.5. Αποστολέας/Consignor Ονομασία/Name Διεύθυνση/Address Τηλ/Tel. Παραλήπτης/Consignee Ονομασία/Name Διεύθυνση/Address

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Έκδοση πιστοποιητικών κατά την εξαγωγή τροφίμων φυτικής προέλευσης σε τρίτες χώρες μετά από απαίτησή τους»

ΘΕΜΑ : «Έκδοση πιστοποιητικών κατά την εξαγωγή τροφίμων φυτικής προέλευσης σε τρίτες χώρες μετά από απαίτησή τους» ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 3 η - ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 No. Recommendation 1 2 To ensure efficient and effective coordination between the competent authorities involved in

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006 on good manufacturing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25333 19 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2486 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2263.1-14514972017 Καθιέρωση Τύπου Διεθνούς Πιστοποιητικού Διαχείρισης Έρματος

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού Κεντρική αρμόδια αρχή. Κωδικός

Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού Κεντρική αρμόδια αρχή. Κωδικός ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Υγειονομικό πιστοποιητικό για βοοειδή που προορίζονται για αναπαραγωγή/παραγωγή/σφαγή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1.1. Αποστολέας Ι.2. Ι.3. Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Κατάλογος τρίτων χωρών ή τμημάτων τους εκ των οποίων τα κράτη μέλη επιτρέπουν εισαγωγές σπέρματος κατοικίδιων βοοειδών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Κατάλογος τρίτων χωρών ή τμημάτων τους εκ των οποίων τα κράτη μέλη επιτρέπουν εισαγωγές σπέρματος κατοικίδιων βοοειδών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τα παραρτήματα της εκτελεστικής απόφασης 2011/630/ΕΕ τροποποιούνται ως εξής: 1) Το παράρτημα I αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Κατάλογος τρίτων χωρών ή τμημάτων τους εκ των οποίων τα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

I.6. I.16 Entry BIP in EU/Συνοριακός σταθμός ελέγχου για την είσοδο στην ΕΕ I.17

I.6. I.16 Entry BIP in EU/Συνοριακός σταθμός ελέγχου για την είσοδο στην ΕΕ I.17 Health certificate / ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Imports of dogs, cats, ferrets and non-commercial movements into the Union of more than five dogs, cats or ferrets Εισαγωγές σκύλων, γατών, κουναβιών και

Διαβάστε περισσότερα

(ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 1Χ {Ι) ΤΟΥ 2004)

(ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 1Χ {Ι) ΤΟΥ 2004) E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 2765 Κ.Δ.Π. 398/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 398 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 1Χ {Ι) ΤΟΥ 2004) Το περί Επιβολής και Είσπραξης του Φόρου Κατανάλωσης στα Άλλα Κοινοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση (Application Form)

Αίτηση (Application Form) 1 2 Αίτηση (Application Form) Προς Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Γενική ιεύθυνση Οδικής Ασφάλειας /νση Τεχνολογίας Οχηµάτων (To Ministry of Infrastructures, Transportation & Networks General

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 3 η - ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2431.02/10/07 (1) Καθορισμός νέου τύπου «διεθνούς πιστοποιητικού πρό ληψης της ρύπανσης από πετρέλαιο (ΙΟPPC)». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Procedures and Functions Stored procedures and functions are named blocks of code that enable you to group and organize a series of SQL and PL/SQL

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (1):

Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (1): Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) 30 Κ.Α.Π. 11/2002 Αρ. 3567,11.1.2002 Αριθμός 11 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 (ΝΟΜΟΣ 95(1) ΤΟΥ 2000) ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2001 Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ/PERSONAL DECLARATION SPECIMEN Εγώ ο/η (ονοματεπώνυμο) κάτοχος αριθ. διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου (αριθ. Διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

CROWN CORK SPECIFICATIONS ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

CROWN CORK SPECIFICATIONS ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ FPS.01: CROWN CORK SPECIFICATIONS www.vitogiannis.gr astir@vitogiannis.gr CROWN CORK SPECIFICATIONS ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ * 0.24 R 180 15 0.01 6.00 0.15 15 R 1.5 0.03 0.1 26.75 0.03 32.1 0.2 21

Διαβάστε περισσότερα

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 62

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 62 -- 847 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Ιουνίου 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1058790/845/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.: 1139

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1994D0778 EL 01.03.1996 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεµβρίου 1994 για καθορισµό των ειδικών όρων εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

2009R0669 EL

2009R0669 EL 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 17 B ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) C1 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 18 B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ Υπόδειγμα πιστοποιητικού υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας για ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας και επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχους κύστεις και έντερα προοριζόμενα για αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Veterinary Certificate to EU/ Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ I.2. Certificate reference No. / I.16. I.8. I.9. I.10. I.17.

Veterinary Certificate to EU/ Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ I.2. Certificate reference No. / I.16. I.8. I.9. I.10. I.17. Animal health certificate for the non-commercial movement into a Member State from a territory or third country of dogs, cats or ferrets in accordance with Article 5 and (2) of Regulation (EU) No 576/2013

Διαβάστε περισσότερα

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ BUSINESS CO-OPERATION DATABASE FORM Παρακαλούµε να συµπληρώσετε ΟΛΑ τα ζητούµενα πεδία έτσι ώστε να µπορέσει

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.10.2016 L 271/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1775 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ με την προσθήκη του Κατάρ στον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ο Κ Ι Μ Ω Ν

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ο Κ Ι Μ Ω Ν Αριθμός έκθεζης δοκιμών / Test report number Σειριακός αριθμός οργάνοσ / Instrument serial No T Πελάηης / Customer TOTAL Q Επγαζηήπια Διακπιβώζεων A.E. Κοπγιαλενίος 20, Τ.Κ. 11526 Αθήνα 20 Korgialeniou

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: "OLIVE VISION" ΜΠΑΛΑΦΑΣ Κ.-ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 41-45 Τηλ: 2117002719 Φαξ: 2754021018

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΚ 49100 Τηλ: 2661051078 ΘΕΜΑ: Αποστολή έκθεσης δοκιμών Σας αποστέλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

υπόκειται στο μηδενικό συντελεστή Ο Έφορος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ασκώντας τις εξουσίες που του

υπόκειται στο μηδενικό συντελεστή Ο Έφορος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ασκώντας τις εξουσίες που του Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4236 Κ.Δ.Π. 555/2005 Αρ. 4055, 2.12.2005 Αριθμός 555 ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ 2005 ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΜΕΧΡΙ2004)

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογοι τρίτων χωρών, τμημάτων τρίτων χωρών και εδαφών όπως αναφέρονται οτο άρθρο 1

Κατάλογοι τρίτων χωρών, τμημάτων τρίτων χωρών και εδαφών όπως αναφέρονται οτο άρθρο 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Κατάλογοι τρίτων χωρών, τμημάτων τρίτων χωρών και εδαφών όπως αναφέρονται οτο άρθρο 1 ΜΕΡΟΣ I ΒΑΤΡΑΧΟΠΟΔΑΡΑ Τρίτες χώρες και εδάφη που απαριθμούνται στη στήλη «Χώρες» του παραρτήματος II της

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΜΕΛΛΟΣ- ΘΕΡΜΗΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ Τηλ: 2103645889,6977715323 Φαξ: 2103626885 ΘΕΜΑ: Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Based on the provisions of paragraph (2) of section 10D of the Streets and Buildings Regulation (Amendment) Law of 2011

Based on the provisions of paragraph (2) of section 10D of the Streets and Buildings Regulation (Amendment) Law of 2011 REPUBLIC OF CYPRUS THE STREETS AND BUILDINGS REGULATION LAW STATEMENT OF INTENT FOR THE LEGALISATION OF EXISTING BUILDINGS OR / AND BUILDING PLOTS UNDER DEVELOPMENT Based on the provisions of paragraph

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής. Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής. Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος ΚΤΣ ΕΝ 206 (89/106) Παρόμοια κριτήρια συμμόρφωσης Τελείως διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

Α ί τ η σ η Δ ή λ ω σ η σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς

Α ί τ η σ η Δ ή λ ω σ η σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ «Μ Ε Τ Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η» Γ Λ Υ Κ Ο Μ Ι Λ Ι Δ Ρ Ο Π Ο Λ Η Σ Α ί τ η σ η Δ ή λ ω σ η σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς Πόλη ή Χωριό Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ» Βενέτη Ερμίνα Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ιθ EL. 3. Κα ασ ασ ής: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Straße 1, Waldachtal, α ία. Tumlingen,

Α ιθ EL. 3. Κα ασ ασ ής: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Straße 1, Waldachtal, α ία. Tumlingen, Η ΩΣΗ ΠΙ ΟΣ Ω Α ιθ. 0020 EL 1. Μο α ι ός ω ι ός α ο οί σ ς ο ύ ο ο οϊό ος: fischer η ώ α ο ώ α ύ ιο FH II, FH II-I 2. Π οβ ό - ς χ ήσ - ις : Π οϊό Α ύ ιο ιασ ο ής χό ς α ό ο ι έ η/ ς ήση/ ις ω σ έ ω σ

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Κατευθυντήριες Γραμμές Γεωργικής Πρακτικής και Συγκομιδής, Α.Φ.Φ.

Λέξεις κλειδιά: Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Κατευθυντήριες Γραμμές Γεωργικής Πρακτικής και Συγκομιδής, Α.Φ.Φ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναντίρρητα στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά αποδίδεται τεράστια σημασία τόσο για το άρωμα τους όσο και για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες που προέρχονται είτε από ξηρά δρόγη είτε από τα αιθέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Χρυσάνθη Κοντογιώργη, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Γραφείο Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων, ΟΛΠ ΑΕ Ιωάννης Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Central competent authority/ Αρμόδια κεντρική αρχή. Local competent authority/ Αρμόδια τοπική αρχή. Code/ Κωδι κός. destination/ Χώρα προορισμού

Central competent authority/ Αρμόδια κεντρική αρχή. Local competent authority/ Αρμόδια τοπική αρχή. Code/ Κωδι κός. destination/ Χώρα προορισμού Section A/ Τμήμα Α MODEL 1 Model health certificate for imports of consignments of semen of animals of the equine species collected in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and dispatched

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Επίκουρη καθηγήτρια Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Μια συνολική ρύθμιση: q Bangladesh/Myanmar: ITLOS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμ. Χημ. Αναλύσεων & Οργανολ. Δοκιμών Αριθμός πρωτοκόλλου: 65549/447 Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Tην υπ αριθμ /6 η / Απόφαση ΔΣ/ΕΟΦ και σε εκτέλεσή της.

1. Tην υπ αριθμ /6 η / Απόφαση ΔΣ/ΕΟΦ και σε εκτέλεσή της. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Χολαργός: 20.10.04 Διεύθυνση : Ελέγχου Παραγωγής Αρ. Πρωτ.: 58446 & Κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

A I T H Σ Η Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η Σ - C L A I M F O R R E F U N D

A I T H Σ Η Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η Σ - C L A I M F O R R E F U N D ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FINANCE 1 ο αντίγραφο για την Ελληνική Φορολογική Αρχή - 1 st copy for the Hellenic Tax Authority A I T H Σ Η Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. για την αντικατάσταση των πινάκων III και IV β) του πρωτοκόλλου αριθ. 2

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. για την αντικατάσταση των πινάκων III και IV β) του πρωτοκόλλου αριθ. 2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 31.01.2006 SEC(2006) 115 τελικό Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ. 1/2006 της ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EΚ ΕΛΒΕΤΙΑΣ για την αντικατάσταση των πινάκων III και IV β) του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα