ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου Χορήγηση Άδειας ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας ΜΦΠΑΔ... 3 Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας ΜΦΠΑΔ... 5 ΜΦΠΑΔ... 6 Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Ιδιωτικού Νηπια γωγείου με ΜΦΠΑΔ ΜΦΠΑΔ... 8 Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.2.Α/125679/Δ5 (1) Χορήγηση Άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/77 Α Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 Α 222. «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρ θρου 30 του Ν. 4111/2013, Α 18 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθη καν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 Α 107 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/13». 3. Τη με αρ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός ποσού πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» (Β 3057), όπως τρο 4. Τη με αρ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός απαι τούμενοι δικαιολογητικών για τη χορήγηση.. και ΝΠΔΔ» (Β 3324). 5. Την με ΑΠ / άδεια ίδρυσης ΥΠΕΠΘ και την με ΑΠ. Φ. 17.1/6147/ ανανέωση άδειας λει τουργίας της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων. 6. Την από αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου Μορελάτου Δημητρίου Προέδρου της Εφορευτικής Επι τροπής του «ΔΔΜΝ Ναυστάθμου Κρήτης» με την οποία δηλώνεται και η οργανικότητα του σχολείου, καθώς την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 4111/2013 και Ν. 4152/ Το άρθρο 2 της αρ /ΣΤ5/ απόφα σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδί κογλου» Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στο Πολεμικό Ναυτικό δια του Διοικητή Ναυστάθμου Κρήτης. άδεια ιδι ωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού, δέκα (10) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο ΔΔΜΝ Ναυστάθμου Κρήτης». Το σχολείο θα λειτουργήσει στον Οι κισμό Σούδας, στα Χανιά με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουρ γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Μορελάτο Δημήτριο. Αριθμ. Φ.2.Α/138095/Δ5 (2) Χορήγηση Άδειας ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμι ας Εκπαίδευσης Γυμνασίου. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/77 Α 244.

2 2700 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρ θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 Α 222, «Έγκριση Μεσο πρόθεσμου », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013, Α 18 «Συντα ξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρ θρου πρώτου του Ν. 4152/2013 Α 107 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/13». 3. Τη με αρ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός ποσού πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» (Β 3057). όπως τρο 4. Τη με αρ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός απαι τούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ΝΠΔΔ» (Β 3324). 5. Την με ΑΠ. Φ1/696/154080/Δ5/ άδεια μεταβί βασης και την με ΑΠ. 4608/ άδεια λειτουργίας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής. 6. Την από αίτηση της νομίμου εκπροσώ που Ζαχοπούλου Αικατερίνης της εταιρείας «Α. ΖΑΧΟ ΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με την οποία δηλώνεται και η οργανικότητα του σχολείου, καθώς την υπεύθυνη δήλω ση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του Ν. 4093/2012. όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 4111/2013 και Ν. 4152/ Το άρθρο 2 της αρ /ΣΤ5/ απόφασης γό Παιδείας και θρησκεύματος Συμεών Κεδίκογλου» Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στην εται ρεία «Α. ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου, τρι ών (03) αιθουσών.. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Γυμνάσιο ΜΟΝΤΕΣΣΟ ΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» και η προσωνυμία του «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙ ΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ». Το σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό Τατοΐου 201, στην Βαρυμπόμπη Αττικής, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας την Αικατερίνη Ζαχοπούλου. Μαρούσι, 27 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/125665/Δ5 (3) Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας ΜΦΠΑΔ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α 222) «Έγκριση Με σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ». όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (A 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώ του του Ν. 4152/2013 (Α 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρ μογής... και 4127/2013». πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» (Β 3057). όπως τρο 5. Την αρ. 3218/ απόφαση της Περιφέρειας Αττικής τροποποίησης της άδειας ίδρυσης και λει τουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης της εταιρείας «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΑΥ ΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.». 6. Την με αρ. πρωτ. Φ.2/28657/Δ5/ Υ.Α. χορή γησης άδειας ίδρυσης ιδιωτικού Νηπιαγωγείου και την με αρ. πρωτ. Φ / απόφαση ανανέωσης άδειας λειτουργίας της Διεύθυνσης Π.E. Ανατολικής Αττικής. 7. Την από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου Πέτρου Δημητρίου της εταιρείας «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την οποία δηλώνε ται και ο αριθμός των νηπίων καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτιριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτιριολογικές προϋποθέσεις του Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Από το σχολικό έτος χορηγούμε στην εταιρεία «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου στη ΜΦΠΑΔ «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.», για αριθ μό νηπίων είκοσι οκτώ (28). Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Νηπιαγωγείου είναι: «Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την προσωνυμία «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ». Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Εφέδρων Πολεμιστών 46, Μαρκόπουλο Αττικής, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη σκευμάτων τον Πέτρου Δημήτριο. Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/125643/Δ5 (4) Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2701 άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι κής », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατά ξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (Α 18) «Συνταξιο δοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρ θρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013». πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» (Β 3057) όπως τρο τούμενοι δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (Β 3324). 5. Την με αρ. πρωτ. Φ.2/38440/Δ5/ Υ.Α χορή γησης άδειας ίδρυσης ιδιωτικού Νηπιαγωγείου και την με αρ. πρωτ. Φ.17/8099/ απόφαση ανανέωσης άδειας λειτουργίας της Διεύθυνσης Π.E. Δ Αθήνας. 6. Την από αίτηση της νομίμου εκπροσώπου Καμμένου Σταυρούλας της εταιρείας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.», με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός των νηπίων καθώς και την υπεύθυνη δή λωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτιριολογικές προϋποθέσεις του Ν. 4093/2012. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Το άρθρο 2 της αρ /ΣΤ5/ απόφασης Από το σχολικό έτος χορηγούμε στην εταιρεία «ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου, για αριθμό νηπίων είκοσι πέντε (25). Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουρ γίας του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.». Το Νη πιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Χ. Τρικούπη 32, Γλυφάδα Αττικής, με νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Καμμένου Σταυρούλα. Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/125645/Δ5 (5) Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας ΜΦΠΑΔ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α 222) «Έγκριση Με σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ». όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (Α 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώ του του Ν. 4152/2013 (Α 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρ μογής... και 4127/2013». παραβόλου και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιω πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» (Β 3057), όπως τρο 5. Την με αρ. πρωτ / απόφαση του Δήμου Τρικκαίων αναθεώρησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης της εταιρείας «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 6. Την με αρ. πρωτ. Φ.3/33085/Δ5/ Υ.Α. μετα βίβασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού Νηπιαγωγείου και την με αρ. πρωτ. 3069/ από φαση ανανέωσης άδειας λειτουργίας της Διεύθυνσης Π.E. Τρικάλων. 7. Την από αίτηση της νομίμου εκπροσώπου Παπαχρήστου Στυλιανής της εταιρείας «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός των νηπίων καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του Ν. 4093/2012. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Από το σχολικό έτος χορηγούμε στην εται ρεία «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» άδεια Ιδι ωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστε γαζόμενου Νηπιαγωγείου στη ΜΦΠΑΔ «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», για αριθμό νηπίων είκοσι τρία (23). Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουρ γίας του Νηπιαγωγείου είναι: «Συστεγαζόμενο Νηπια γωγείο ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΣΑΟΥ ΜΑΜΑ (CIAO ΜΑΜΑ)». Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Μακεδονίας τέρμα, Τρίκαλα, με νόμιμη εκπρό σωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Παπαχρήστου Στυλιανή. Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/125650/Δ5 (6) ΜΦΠΑΔ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του

4 2702 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι κής », όπως τροποποιήθηκαν από τις δια τάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (Α 18) «Συνταξι οδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρ θρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013». πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» (Β 3057). όπως τρο ποποιήθηκε με την αρ ΙΑ/ Υ.Α. (Β 756). 5. Την αρ. πρωτ. 3168/ ανάκληση του Νο μάρχη Χανίων των αριθ. 4409/ ,153/ και 4770/ ,243/ αδειών ίδρυσης και λειτουρ γίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Δι απαιδαγώγησης στην Παπαδοπέτρου Ιωάννα. 6. Την αρ. Φ.2/102981/Δ5/ Υ.Α. άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου και την αρ. Φ.17.1/4293/ ανανέωσης άδειας λειτουργίας από τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων. 7. Την από αίτηση της Παπαδοπέτρου Ιωάννας με την οποία δηλώνεται ο αριθμός των νηπί ων, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του Ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 4111/13 και Ν. 4152/13. του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας Και Θρη γό Παιδείας και Θρησκευμάτιον Συμεών Κεδίκογλου» Από το σχολικό έτος χορηγούμε στην Πα παδοπέτρου Ιωάννα άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου στη ΜΦΠΑΔ, για αριθμό νηπίων είκοσι (20). Ο διακριτικός τίτλος της Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Νηπι αγωγείου είναι: «Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο Παπα δοπέτρου Ιωάννα» το οποίο θα λειτουργήσει στην οδό Βασίλη Ψυλλάκη 22 στα Χανιά. Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/125652/Δ5 (7) Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Ιδιωτικού Νηπιαγω γείου με ΜΦΠΑΔ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι κής », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατά ξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (Α 18) «Συνταξιο δοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρ θρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013». πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» (Β 3057), όπιος τρο 4. Την αρ /IΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός απαι 5. Την αρ. 3543/ απόφαση του Δημάρχου Παλλήνης αναθεώρηση ως προς την κτιριακή υποδομή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης της εται ρείας «Π.&Ι. ΠΙΠΕΡΗ O.E.». 6. Την αρ. πρωτ. Φ.2/28628/Δ5/ άδεια ίδρυ σης ιδιωτικού Νηπιαγωγείου και την αρ. πρωτ / απόφαση άδειας λειτουργίας της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. 7. Την από αίτηση της νομίμου εκπροσώπου Πιπέρη Ιωάννας της εταιρείας «Π.&Ι. ΠΙΠΕΡΗ O.E.» με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός των νηπίων καθώς την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στην εταιρεία «Π.&Ι. ΠΙΠΕΡΗ O.E.» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπι αγωγείου στην ΜΦΠΑΔ, για αριθμό νηπίων είκοσι πέ ντε (25). Ο διακριτικός τίτλος της Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο Π.&Ι. ΠΙΠΕΡΗ Ο.Ε ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ», το οποίο θα λειτουρ γήσει στην οδό 28ης Οκτωβρίου 9, Σταμάτα Αττικής, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη σκευμάτων την Πιπέρη Ιωάννα. Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/125653/Δ5 (8) ΜΦΠΑΔ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α 222) «Έγκριση Μεσοπρόθε σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής »,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2703 όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (Α 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013». πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» (Β 3057), όπως τρο 5. Την αρ. πρωτ. 3064/ απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας για την ανανέωση άδειας λει τουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης στον Σπύρο Σακελλαρόπουλο. 6. Την αρ. πρωτ. Φ.2/24637/Δ5/ άδεια ίδρυ σης και την αρ. 2433/ ανανέωση άδειας λειτουρ γίας της Διεύθυνσης Α/θμίας Εκπαίδευσης Καρδίτσας. 7. Την από αίτηση του Σακελλαρόπουλου Σπυρίδωνα με την οποία δηλώνεται ο αριθμός των νη πίων καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτιριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτιριολογικές προϋποθέσεις του Ν. 4093/2012. όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 4111/13 και 4152/13. Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στον Σακελλαρόπουλο Σπυρίδωνα άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπια γωγείου στη ΜΦΠΑΔ, για αριθμό νηπίων είκοσι πέντε (25). Ο διακριτικός τίτλος της Άδειας ίδρυσης και λει τουργίας είναι «Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο Σακελλα ρόπουλος Σπυρίδων». Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Περικλέους Θεοδώρου 60, στην Καρδίτσα. Αριθμ. 2222/Δ5.4 (9) Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ α) Tις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α / ). β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετο νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη ρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α / ), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚ 143/Α / ) και το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α / ). γ) Την υπ αριθμ /ΣΤ5/ κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά των, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου» (ΦΕΚ 1667/Β / ). δ) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Β.Δ. 405/1971 «Περί οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των υπη ρεσιών του ΟΑΕΔ» (ΦΕΚ 123/Α / ) και άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α / ). ε) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 3, 6 και 9 του Ν.Δ. 212/1969 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (ΦΕΚ 112/Α / ). στ) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 368/1989 «Ορ γανισμός Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α / ) και τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 372/1995 «Με ταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλί σεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνι κών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» (ΦΕΚ 201/ Α / ). ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Β.Δ. 3/1952 «Περί εκ παιδεύσεως μαθητών τεχνιτών» (ΦΕΚ 157/Α / ) και του άρθρου 94 παρ. 3 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ παίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α / ). η) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α / ) και του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α / ). θ) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 10, 11, 14 παρ. 6, παρ. 3 εδ. α, β και παρ. 7 και άρθρο 18 παρ. 1 εδ. α, θ και παρ. 2 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146/Α / ). ι) Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ μάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Μετατροπή των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευ τηρίων (ΤΕΕ) Μαθητείας Α Κύκλου του ΟΑΕΔ σε Επαγ γελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ» (ΦΕΚ 639/Β / ). ια) Την υπ αριθμ /οικ.3.688/ κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Ανά πτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθη τών.. σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.λπ. για το έτος 2013 (από μέχρι )» (ΦΕΚ 803/ Β / ). ιβ) Τη σχετική πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (απόφα ση 55/ και έγγραφο 98048/ ) και τις αποφάσεις των Δ.Σ. των φορέων που κατατέθηκαν στον ΟΑΕΔ: 1) Την υπ αριθμ. 382/ Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΑΣ ΕΒΟ ΠΥΡΚΑΛ. 2) Την υπ αριθμ. 38/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας. 3) Την υπ αριθμ 162/2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πετρούπολης. 4) Την υπ αριθμ. 62/2012 Απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ. Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

6 2704 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5) Την υπ αριθμ. 322/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Ασπροπύργου. 6) Την υπ αριθμ. 323/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Χαλκιδέων. 7) Την υπ αριθμ. 23/ Απόφαση του Δ.Σ του ΓΝ Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ», Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ». 8) Την υπ αριθμ.. 8/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Κέ ντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Βορείου Αιγαίου. 9) Την υπ αριθμ.. 9/ Απόφαση του Δ.Σ «ΒΟΣ ΤΑΝΕΙΟ» του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης. 10) Τις υπ αριθμ. 684/2012 και 16/2013 Αποφάσεις του Δ.Σ του Δήμου Λέσβου. 11) Την υπ αριθμ. 109/2013 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Λέσβου. 12) Την υπ αριθμ. 151/2013 Απόφαση του Δ.Σ της Πε ριφέρειας Βορείου Αιγαίου. 13) Την υπ αριθμ. 297/ του Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Μείζονος Περιοχής Βόλου. 14) Την υπ αριθμ. 40/ του Απόφαση Δ.Σ του Γ.Ν. Άρτας. 15) Την υπ αριθμ. 54/2009 του Απόφαση Δ.Σ της ΔΕΥΑ Τρίπολης. 16) Την υπ αριθμ. 573/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δή μου Τρίπολης. 17) Την υπ αριθμ. 27/2013 Απόφαση του Δ.Σ της ΚΕΔΗ Τρίπολης. 18) Την υπ αριθμ. 94/2013 Απόφαση του Δ.Σ του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης. 19) Την υπ αριθμ. 127/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δη μοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Ν. Χανίων. 20) Την υπ αριθμ. 102/2013 Απόφαση του Δ.Σ της Δημο τικής Κοινωφελής Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ». 21) Την υπ αριθμ. 336/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δή μου Ορεστιάδας. 22) Την υπ αριθμ. 117/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Τοπείρου Ξάνθης. 23) Τις υπ αριθμ. 86/2013 και 130/2013 Αποφάσεις του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Αβδήρων Ξάνθης. 24) Την υπ αριθμ. 54/2013 Απόφαση του Δ.Σ του ΝΠΔΔ του Δήμου Αμφίπολης Σερρών. 25) Την υπ αριθμ. 138/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δή μου Πρεσπών. 26) Την υπ αριθμ. 77/2013 Απόφαση του Δ.Σ της Δη μοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑ». 27) Την υπ αριθμ. 47/2013 Απόφαση του Δ.Σ της Δημοτι κής Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Βοΐου Κοζάνης. 28) Την υπ αριθμ. 247/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δή μου Βέροιας. 29) Την υπ αριθμ. 148/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δή μου Αριστοτέλη Ν. Χαλικιδικής. 30) Την υπ αριθμ. 23/ Απόφαση του Δ.Σ του Γ.Ν. Κατερίνης Ψυχιατρικός Τομέας. 31) Την υπ αριθμ. 58/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δη μοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δ. Καλαμαριάς. 32) Την υπ αριθμ. 12/ (θέμα 2ο) Απόφαση των Δ.Σ των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙ ΚΟΛΑΟΥ» και Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. 33) Την υπ αριθμ. 12/ (θέμα 2ο) Απόφαση του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ». 34) Την υπ αριθμ. 132/ Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη. 35) Την υπ αριθμ. 64/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Αρριανών Ροδόπης. 36) Την υπ αριθμ. 61/2013 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Βοΐου Κοζάνης. 37) Την υπ αριθμ. 152/2013 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κατερίνης. 38) Την υπ αριθμ. 80/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Ορ γανισμού Παιδείας Πολ/μου, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δ. Κατερίνης. 39) Την υπ αριθμ. 99/2013 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ. Κατερίνης. 40) Την υπ αριθμ. 59/2013 Απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. Ηράκλειας Σερρών. 41) Την υπ αριθμ. 155/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Κισσάμου Χανίων. 42) Την υπ αριθμ. 52/2013 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Άρτας. 43) Την υπ αριθμ. 167/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Γε νικού Νοσοκομείου Καστοριάς. 44) Την υπ αριθμ. 409/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Ιωαννιτών. 45) Την υπ αριθμ. 46/2013 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Μινώα Πεδιάδας. 46) Την υπ αριθμ. 96/2013 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Ανατολικού Ολύμπου Ν. Πιερίας. 47) Την υπ αριθμ. 99/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. 48) Την υπ αριθμ. 422/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δή μου Καλαμαριάς. 49) Την υπ αριθμ. 27/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Γ. Νο σοκομείου Χαλκίδας Γ.Ν. Κ.Υ. Καρύστου «ΔΙΟΚΛΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. Κύμης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ». 50) Την υπ αριθμ.. 211/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Θέρμου Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 51) Την υπ αριθμ. 43/2013 Απόφαση του Δ.Σ του ΝΠΔΔ Δ. Δράμας. 52) Την υπ αριθμ. 124/2013 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Λάρισας. 53) Την υπ αριθμ. 97και98/2013 Απόφαση του Δ.Σ ΔΕΥΑ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Τρίπολης. 54) Την υπ αριθμ. 295/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δή μου Αβδήρων Ν. Ξάνθης. 55) Την υπ αριθμ. 370/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Φλώρινας. 56) Την υπ αριθμ. 64/2013 Απόφαση του Δ.Σ ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δ. Φλώρινας. 57) Την υπ αριθμ. 427/2013 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Χίου. 58) Την υπ αριθμ. 492/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Χίου. 59) Την υπ αριθμ. 155/2013 Απόφαση του Δ.Σ της Δη μοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Χίου (ΔΗ.Κ.Ε. Χίου). 60) Την υπ αριθμ. 247/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Ζηρού Ν. Πρέβεζας. 61) Την υπ αριθμ. 126/2013 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Βόλβης. 62) Την υπ αριθμ. 87/2013 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καβάλας. 63) Την υπ αριθμ. 64 και 249/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Φαρσάλων Λάρισας.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Την υπ αριθμ. 174/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δή μου Σερβιών Βελβεντού Κοζάνης. 65) Την υπ αριθμ. 116/2013 Απόφαση του Δ.Σ του ΟΛΠΑ Α.Ε. (Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε.). 66) Την υπ αριθμ. 636/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Καβάλας. 67) Την υπ αριθμ. 62/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς. 68) Την υπ αριθμ. 87/2013 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας. 69) Την υπ αριθμ. 12/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Παν/ κού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου. 70) Την υπ αριθμ. 76/2013 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Έργους Μυκηνών. 71) Την υπ αριθμ. 64/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Κοι νωνικού Οργανισμού Δήμου Παύλου Μελά. 72) Την υπ αριθμ. 20/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Επι μελητηρίου Καβάλας. 73) Την υπ αριθμ. 245/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δή μου Θέρμης. 74) Την υπ αριθμ. 21/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δη μοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγ γύης του Δήμου Ωραιοκάστρου. 75) Την υπ αριθμ. 315/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δή μου Χαλκηδόνας. 76) Την υπ αριθμ. 1752/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Θεσσαλονίκης. 77) Την υπ αριθμ. 584/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δή μου Σπάρτης. 78) Την υπ αριθμ. 17/2013 Απόφαση Δ.Σ του Γ.Ν. Θεσ σαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». 79) Την υπ αριθμ. 40/2013 Απόφαση Δ.Σ του ΥΚΠΑΑΠ Δ. Λαγκαδά. iγ) Από την παραπάνω απόφαση, ουδεμία επιπλέον δαπάνη προκαλείται εις βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, αποφασίζουμε: Τον καθορισμό αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθη τείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτι κή άσκηση στο Δημόσιο Τομέα, κατά το σχολικό έτος ως εξής: 1 ΕΑΣ ΕΒΟ ΠΥΡΚΑΛ 30 μαθητές 2 Δήμος Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας 3 Δήμος Πετρούπολης 14 μαθητές 4 ΝΠΔΔ Δ. Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη 10 μαθητές 5 Δήμος Ασπροπύργου 9 μαθητές 6 Δήμος Χαλκιδέων 35 μαθητές 7 ΓΝ Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ», Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» 8 Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Βορείου Αιγαίου 7 μαθητές 9 «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης 38 μαθητές 10 Δήμος Λέσβου 40 μαθητές 11 ΔΕΥΑ Λέσβου 20 μαθητές 12 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 12 μαθητές 13 ΔΕΥΑ Μείζονος Περιοχής Βόλου 14 Γ.Ν. Άρτας 7 μαθητές 15 ΔΕΥΑ Τρίπολης 3 μαθητές 16 Δήμος Τρίπολης 10 μαθητές 17 ΚΕΔΗ Τρίπολης 15 μαθητές 18 ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης 30 μαθητές 19 Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Ν. Χανίων 20 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» 21 Δήμος Ορεστιάδας 14 μαθητές 22 Δήμος Τοπείρου Ξάνθης 7 μαθητές 23 ΔΕΥΑ Αβδήρων Ξάνθης 8 μαθητές 24 ΝΠΔΔ Δήμου Αμφίπολης Σερρών 4 μαθητές 25 Δήμος Πρεσπών 1 μαθητής 26 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑ» 4 μαθητές 27 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βοΐου Κοζάνης 5 μαθητές 28 Δήμος Βέροιας 29 Δήμος Αριστοτέλη Ν. Χαλικιδικής 15 μαθητές 30 Γ.Ν. Κατερίνης Ψυχιατρικός Τομέας 4 μαθητές Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δ. Καλαμαριάς Διασυνδεόμενα Νοσοκομεία Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 8 μαθητές 10 μαθητές 33 Γενικό Νοσοκομείο Θες/νίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 23 μαθητές 34 ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη 35 Δήμος Αρριανών Ροδόπης 7 μαθητές 36 ΔΕΥΑ Βοΐου Κοζάνης 37 ΔΕΥΑ Κατερίνης 18 μαθητές 38 Οργανισμός Παιδείας Πολ/μου, Αθλη τισμού και Πρόνοιας Δ. Κατερίνης 8 μαθητές 39 ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ. Κατερίνης 21 μαθητές 40 Δ.Ε.Υ.Α. Ηράκλειας Σερρών 5 μαθητές 41 Δήμος Κισσάμου Χανίων 4 μαθητές 42 ΔΕΥΑ Άρτας 2 μαθητές 43 Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς 7 μαθητές 44 Δήμος Ιωαννιτών 21 μαθητές 45 ΔΕΥΑ Μινώα Πεδιάδας 3 μαθητές 46 ΔΕΥΑ Ανατολικού Ολύμπου Ν. Πιερίας 47 Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 48 Δήμος Καλαμαριάς 12 μαθητές

8 2706 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49 Γ. Νοσοκομείο Χαλκίδας Γ.Ν. Κ.Υ. Καρύστου «ΔΙΟΚΛΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. 1 μαθητής Κύμης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 50 Δήμος Θέρμου (Ν. Αιτωλοακαρνανιας) 1 μαθητής 51 ΝΠΔΔ Δ. Δράμας 9 μαθητές 52 ΔΕΥΑ Λάρισας 18 μαθητές 53 ΔΕΥΑ Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Τρίπολης 54 Δήμος Αβδήρων Ν. Ξάνθης 55 Δήμος Φλώρινας 30 μαθητές 56 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & 12 μαθητές Αθλητισμού Δ. Φλώρινας 57 ΔΕΥΑ Χίου 15 μαθητές 58 Δήμος Χίου 25 μαθητές 59 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου (ΔΗ.Κ.Ε. Χίου) 5 μαθητές 60 Δήμος Ζηρού Ν. Πρέβεζας 3 μαθητές 61 ΔΕΥΑ Βόλβης 1 μαθητής 62 ΔΕΥΑ Καβάλας 9 μαθητές 63 Δήμος Φαρσάλων Λάρισας 15 μαθητές 64 Δήμος Σερβιών Βελβεντού Κοζάνης 65 ΟΛΠΑ Α.Ε. (Οργανισμός Λιμένος Πα τρών Α.Ε.) 8 μαθητές 66 Δήμος Καβάλας 20 μαθητές 67 Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλλη λεγγύης Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς 7 μαθητές 68 ΔΕΥΑ Ορεστιάδας 8 μαθητές 69 Παν/κό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου 18 μαθητές 70 ΔΕΥΑ Έργους Μυκηνών 8 μαθητές 71 Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Παύλου Μελά 12 μαθητές 72 Επιμελητήριο Καβάλας 2 μαθητές 73 Δήμος Θέρμης 12 μαθητές 74 Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Ωραιοκάστρου 75 Δήμος Χαλκηδόνας 2 μαθητές 76 Δήμος Θεσσαλονίκης 20 μαθητές 77 Δήμος Σπάρτης 40 μαθητές 78 Γ.Ν.Θες/νίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 12 μαθητές 79 ΥΚΠΑΑΠ Δ. Λαγκαδά 22 μαθητές Σύνολο 910 Μαθητές Από την παραπάνω απόφαση, ουδεμία επιπλέον δα πάνη προκαλείται εις βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2014 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση άδειας Κολλεγίου UINDY ATHENS COLLEGE... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αρ. Φ.1/192329/Β3/13 12 2013 (ΦΕΚ 3185 Β ) υπουργική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2280 12 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2569 26 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελ ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 494 1 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωριαίας αντιμισθίας Επιμορφωτών της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 380 5 Σεπτεμβρίου 014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση μεταβίβασης της με αριθμ. 10854/ΙΑ/05 08 013 (ΦΕΚ 01 Β ) Άδειας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2526 23 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25739 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2052 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 951/0051/13.06.2014 απόφασης με θέμα «Σύσταση και Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1535 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Πλω μαρίου»... 1 Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 439 24 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5024/120 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρό σληψη 10.000 ωφελούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2026 20 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση της Ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος των ΝΠΔΔ Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3444 27 Δεκεμβρίου 202 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους 202... Απαγόρευση Θήρας λόγω χιονοπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2067 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή δωρεάς κινητών πραγμάτων προς το Ελ ληνικό Δημόσιο χωρίς όρο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 67 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 16 12 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2013 της Ένωσης Αποστράτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1062 5 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση Ειδικού Συμβούλου, δικηγόρου στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1753 18 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170 5 Αυγούστου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3996 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 6 Φεβρουαρίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πρωτ. 90 Αριθ. ανακοίνωσης 9/04 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων ειδικό τητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3305 24 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων έτους 2013... 1 Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα