Μέτρηση της ικανοποίησης του οικογενειακού περιβάλλοντος ασθενών της μονάδας εντατικής θεραπείας από την παροχή φροντίδας στο νοσηλευόμενο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέτρηση της ικανοποίησης του οικογενειακού περιβάλλοντος ασθενών της μονάδας εντατικής θεραπείας από την παροχή φροντίδας στο νοσηλευόμενο"

Transcript

1 Copyright Athens Medical Society ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN ORIGINAL PAPER Μέτρηση της ικανοποίησης του οικογενειακού περιβάλλοντος ασθενών της μονάδας εντατικής θεραπείας από την παροχή φροντίδας στο νοσηλευόμενο ΣΚΟΠΟΣ Η μεταφορά και η νοσηλεία ενός ασθενούς στη μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελεί αναμφίβολα ένα ιδιαίτερα στρεσογόνο γεγονός για την οικογένειά του, επιφέροντας αλλαγές στη δομή, στην οργάνωση και στον τρόπο λειτουργίας της. Για το λόγο αυτόν, τα τελευταία χρόνια, εκτός από την παροχή φροντίδας προς τον ασθενή, από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και στο οικογενειακό του περιβάλλον (family-centered care). Αυτή η προσπάθεια προσέγγισης της οικογένειας του βαρέως πάσχοντα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ικανοποίησης του οικογενειακού περιβάλλοντος, καθιστώντας έτσι τη μέτρησή της ιδιαίτερα σημαντική. Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μέτρηση της ικανοποίησης του οικογενειακού περιβάλλοντος ασθενών που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ ενός δημόσιου νοσοκομείου της Αθήνας. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα FS-ICU 24 (family satisfaction in the intensive care unit-24), η οποία διανεμήθηκε με τη μορφή ανώνυμου ερωτηματολογίου στους συγγενείς των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ ενός δημόσιου νοσοκομείου από τον Αύγουστο του 2008 έως το Σεπτέμβριο του Σε κάθε συγγενή πραγματοποιήθηκαν δύο μετρήσεις: Η πρώτη 7 ημέρες μετά από την εισαγωγή του στη ΜΕΘ και η δεύτερη ημέρες από την πρώτη μέτρηση (συνολική παραμονή ασθενούς στη ΜΕΘ ημέρες). Βαθμολογίες στην κλίμακα μέτρησης μεταξύ αντιπροσώπευαν μέτρια επίπεδα ικανοποίησης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από την πρώτη μέτρηση, η μέση τιμή της βαθμολογίας από την ικανοποίηση σχετικά με τις παραμέτρους που αφορούν στην παροχή φροντίδας ήταν >80, ενώ παρουσίασε στατιστικά σημαντική μείωση (p<0,05) κατά τη δεύτερη μέτρηση. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι συγγενείς που συμμετείχαν στη μελέτη δήλωσαν γενικά ικανοποιημένοι από την παραμονή τους στη ΜΕΘ, με τη χαμηλότερη βαθμολογία ικανοποίησης να δηλώνει την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση στην παροχή φροντίδας προς τον ασθενή.... Μ. Κούρτη, 1 Γ. Φιλντίσης, 1 Ε. Χριστοφίλου, 2 Ι. Φλώρος, 2 Γ. Καλλέργης 1 1 Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα Family satisfaction with the care of patients in the intensive care unit Λέξεις ευρετηρίου Ικανοποίηση οικογένειας Κλίμακα FS-ICU 24 ΜΕΘ Abstract at the end of the article Υποβλήθηκε Εγκρίθηκε Η μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελεί ένα από τα τμήματα του νοσοκομείου όπου αναμφίβολα οι συγγενείς των νοσηλευομένων ασθενών φαίνεται να υποφέρουν περισσότερο συγκριτικά με τους συγγενείς ασθενών σε άλλα τμήματα. Στις μισές τουλάχιστον από τις περιπτώσεις, τα μέλη της οικογένειας αδυνατούν να κατανοήσουν την ενημέρωση των ιατρών για ό,τι αφορά στη διάγνωση, στην πρόγνωση και στη θεραπεία του νοσηλευόμενου. 1 Βασικό εμπόδιο αποτελεί η ψυχολογική αναστάτωση την οποία βιώνουν τα εν λόγω άτομα μετά την είσοδο στη ΜΕΘ. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν ή ακόμη και να αποφευχθούν τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται στις ΜΕΘ έχει καταβάλει προσπάθειες να υιοθετήσει μια παροχή φροντίδας προς τον ασθενή περισσότερο προσανατολισμένη προς την οικογένειά του και τις ανάγκες της (familycentered care). 2 Αυτή είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει δύο βασικά στάδια: Στο πρώτο, η οικογένεια ενημερώνεται σχετικά με την πορεία της υγείας. Και παρ όλο που η εν λόγω πληροφόρηση αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα, εν τούτοις είναι πολύ ση-

2 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘ 61 μαντική αφού μπορεί να κατατοπίσει κατά τέτοιον τρόπο τους συγγενείς, ώστε η ανάμιξή τους σ ό,τι αφορά στον ασθενή (α) να είναι ασφαλής για τον ίδιο και (β) να οδηγήσει στη λήψη ορθών αποφάσεων. Στο δεύτερο στάδιο, οι συγγενείς καλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, από κοινού με τους ιατρούς της ΜΕΘ, με γνώμονα το συμφέρον, τις επιθυμίες και το γενικότερο καλό. 3 Η πληροφόρηση του οικογενειακού περιβάλλοντος αποτελεί τρόπο προσέγγισης των αναγκών των συγγενών, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας μεταξύ αυτών και του προσωπικού που εργάζεται στη ΜΕΘ. 4 Ακόμη, μειώνονται οι συγκρούσεις μεταξύ του προσωπικού και των συγγενών, 5,6 ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και το μέσο ώστε να αποφευχθούν πιθανές ενδοοικογενειακές διαμάχες. Η κατανόηση της διάγνωσης, της πρόγνωσης και της θεραπείας είναι πολύ σημαντική προκειμένου οι συγγενείς να αντιληφθούν επαρκώς τη φύση της νόσου, να συμβιβαστούν με την πραγματικότητα, να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με την ιδέα ενός πιθανού επερχόμενου θανάτου και γενικότερα να έχουν μια σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης που νοσηλεύεται. 1 Η ικανοποίηση των συγγενών αποτελεί επίσης ένδειξη ότι οι επαγγελματίες υγείας ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους και η συγκεκριμένη προσπάθεια δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί ως μια προσπάθεια απόκτησης ικανοποιημένων πελατών. Ενισχύοντας το αίσθημα της ικανοποίησης μειώνεται το συναισθηματικό φορτίο των συγγενών, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι πιθανότητες για μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ συγγενών και ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, ελαττώνοντας πιθανές διαμάχες. 7 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η μέτρηση της ικανοποίησης του οικογενειακού περιβάλλοντος ασθενών που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ ενός δημόσιου νοσοκομείου της Αθήνας σ ό,τι αφορά στην παροχή φροντίδας προς το νοσηλευόμενο ασθενή. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσε το οικογενειακό περιβάλλον των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ ενός Γενικού Νοσοκομείου της Αθήνας κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ Αυγούστου 2008 και Αυγούστου του 2010, ενώ ο όρος «οικογενειακό περιβάλλον» χρησιμοποιήθηκε με την ευρύτερη έννοια, περιλαμβάνοντας το σύνολο των ατόμων που μπορεί να είχαν μια στενή σχέση με τον ασθενή. Η διεξαγωγή της έρευνας επιτεύχθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίων, τα οποία διανεμήθηκαν στα μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος κατά την επίσκεψή τους στο νοσηλευόμενο και μετά το πέρας της ενημέρωσής τους από τον ιατρό της ΜΕΘ. Κατά την ενημέρωση, το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ φρόντιζε να παρέχει στους συγγενείς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να διαμορφώσουν μια πλήρη εικόνα για το νοσηλευόμενο ασθενή. Η συμπλήρωση και η συλλογή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε ανώνυμα ενώ η ταυτοποίηση των ερωτηματολογίων με τη χρήση κωδικού αριθμού, ώστε να ταυτοποιηθούν αυτά που ανήκαν σε κάθε ερωτώμενο. Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε ήταν η FS-ICU 24 (family satisfaction in the intensive care unit-24), 8 που περιλαμβάνει 24 ερωτήσεις οι οποίες χωρίζονται σε δύο υποκλίμακες: H πρώτη περιλαμβάνει 14 ερωτήσεις και αξιολογεί την ικανοποίηση του οικογενειακού περιβάλλοντος σ ό,τι αφορά στην παροχή φροντίδας προς τον ασθενή και η δεύτερη περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις και αξιολογεί την ικανοποίηση του οικογενειακού περιβάλλοντος αναφορικά με τη συμμετοχή του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον ασθενή. Σε όλες τις ερωτήσεις χρησιμοποιείται πεντάβαθμη κλίμακα Likert (άριστα πολύ καλά καλά μέτρια άσχημα), ενώ στον ερωτώμενο παρέχεται και η επιλογή «δεν γνωρίζω-δεν απαντώ». Η συνολική βαθμολογία της κλίμακας κυμαίνεται από 0 100, με τις βαθμολογίες που προσεγγίζουν περισσότερο στο 100 να σηματοδοτούν μεγαλύτερα επίπεδα ικανοποίησης των ερωτηθέντων. 9 Η μετάφραση και η στάθμιση της κλίμακας FS- ICU 24 στον ελληνικό πληθυσμό πραγματοποιήθηκε από τους Μαλλιαρού και συν. 10 Ο συντελεστής άλφα του Cronbach της κλίμακας υπολογίστηκε και στις δύο μετρήσεις. Προέκυψε ότι η κλίμακα διέθετε πολύ καλή αξιοπιστία εφ όσον και στις δύο μετρήσεις ο συντελεστής άλφα βρέθηκε >0, Οι συντελεστές άλφα για την κλίμακα FS-ICU 24 και τις υποκλίμακές της παρατίθενται στον πίνακα 1. Το πρώτο ερωτηματολόγιο δόθηκε στους συγγενείς μόλις ο ασθενής συμπλήρωσε την πρώτη εβδομάδα νοσηλείας του στη ΜΕΘ, δηλαδή από την 7η 10η ημέρα, ενώ το δεύτερο μετά τις επόμενες ημέρες παραμονής του στη ΜΕΘ (συνολική διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ: ημέρες). Οι πρώτες 7 10 ημέρες παραμονής στη ΜΕΘ αποτελούν ένα χρονικό διάστημα ικανό ώστε το οικογενειακό του περιβάλλον να μπορέσει να σχηματίσει μια πρώτη εικόνα για τη ΜΕΘ όπου αυτός νοσηλεύεται. Στο χρονικό διάστημα των 20 περίπου ημερών παραμονής των ασθενών στη ΜΕΘ διερευνάται η ικανοποίηση του οικογενειακού τους περιβάλλοντος όσον αφορά στην κάλυψη των μακροπρόθεσμων αναγκών που μπορεί να προκύψουν. 12 Τα κριτήρια επιλογής των ατόμων του οικογενειακού περιβάλλοντος ήταν τα εξής: (α) Τα άτομα να έχουν επισκεφθεί τουλάχιστον δύο συνεχόμενες φορές το νοσηλευόμενο ασθενή στη μονάδα 13 για διάστημα >10 min και (β) ο ασθενής να αερίζεται μηχανικά για διάστημα >48 ωρών. 14 Πίνακας 1. Υπολογισμός του συντελεστή Cronbach s α για την κλίμακα FS-ICU 24 και τις επί μέρους υποκλίμακες. FS-ICU 24 (family satisfaction in the intensive care unit-24) Συντελεστής Cronbach s α 1η μέτρηση 2η μέτρηση FS-ICU 24 total (συνολική κλίμακα) 0,96 0,951 FS-ICU 24 care (υποκλίμακα φροντίδας) 0,917 0,903

3 62 Μ. ΚΟΥΡΤΗ και συν Η στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων της μελέτης επιτεύχθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), έκδοση Για την αριθμητική περιγραφή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή, η μέση τιμή (ΜΤ), η διάμεσος, η τυπική απόκλιση (ΤΑ) και το 95% διάστημα εμπιστοσύνης. Κατά τη συσχέτιση των δεδομένων, θεωρήθηκε ότι υπάρχει σημαντικά στατιστική συσχέτιση μεταξύ τους όταν το παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας p (τιμή p) ήταν 0,05. Η κανονικότητα των κατανομών των παρατηρήσεων κάθε μεταβλητής εξετάστηκε με τη δοκιμασία Kolmogorov-Smirnov. Για τον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας ονομαστικών (κατηγορικών) μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος x 2 του Pearson. 15 Για τον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας μεταξύ των μέσων τιμών δύο ομάδων χρησιμοποιήθηκε ο δίπλευρος έλεγχος t (independent sample t-test), 16 ενώ για τη διερεύνηση της μεταβολής μεταξύ πρώτης και δεύτερης μέτρησης ο έλεγχος t κατά ζεύγη (paired t-test). 17 Περιορισμοί της μελέτης Δυσκολίες παρουσιάστηκαν σ ό,τι αφορούσε στη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων του δείγματος. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα που επιλέχθηκαν για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ήταν οι συγγενείς των ασθενών οι οποίοι νοσηλεύονταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, άτομα που ήδη αντιμετώπιζαν μια πάρα πολύ δυσάρεστη και στρεσογόνο κατάσταση, με αποτέλεσμα το ενδιαφέρον τους για την έρευνα να είναι περιορισμένο. Αν και η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ήταν προαιρετική και η συλλογή τους γινόταν ανώνυμα, δεν ήταν λίγοι οι συγγενείς εκείνοι οι οποίοι αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην έρευνα, γεγονός το οποίο έχει παρατηρηθεί κατά τη διεξαγωγή και άλλων μελετών. 18 Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μη γίνει γνωστή η άποψη των ατόμων που δεν συμμετείχαν στη μελέτη. Λιγότερο συχνά, κάποιοι συγγενείς δεν ήταν ελληνικής καταγωγής, με αποτέλεσμα να μην κατανοούν την ελληνική γλώσσα και να συναντούν δυσκολίες στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Επίσης, το γεγονός ότι η πλειοψηφία των νοσηλευομένων ασθενών ήταν υψηλού μέσου όρου ηλικίας, είχε ως αποτέλεσμα τον αυξημένο μέσο όρο ηλικίας και στους συνοδούς τους. Έτσι, δεν ήταν λίγες οι φορές όπου πολλοί από τους συνοδούς, αν και επιθυμούσαν να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια, αδυνατούσαν γιατί δεν γνώριζαν ανάγνωση και γραφή. Ένα άλλο πρόβλημα που προέκυψε κατά τη συλλογή των ερωτηματολογίων αφορούσε στο γεγονός ότι κάποιοι συγγενείς καθυστερούσαν να επιστρέψουν τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, με αποτέλεσμα είτε ο ασθενής να αποβιώνει, είτε να λαμβάνει εξιτήριο από τη ΜΕΘ. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, είτε πραγματοποιείτο μόνο η μία από τις δύο μετρήσεις, είτε δεν γινόταν κάποια μέτρηση, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στη συλλογή των στοιχείων. Ένας ακόμη περιορισμός, ο οποίος συναντήθηκε και σε άλλη μελέτη, 13 ήταν ότι ο χρόνος επίσκεψης των συγγενών στο νοσηλευόμενο ασθενή καθορίστηκε στις δύο συνεχόμενες επισκέψεις, διάρκειας τουλάχιστον 10 min η κάθε μία, για τον κάθε επισκέπτη. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα για να είναι σε θέση ο συνοδός να αξιολογήσει την παρεχόμενη φροντίδα και τις πληροφορίες από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη ΜΕΘ. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η μελέτη εκπονήθηκε στην Ελλάδα, όπου η σχέση ιατρού-ασθενούς μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πλέον «πατερναλιστική» συγκριτικά με άλλες χώρες και όπου οι ιατροί είναι αυτοί που λαμβάνουν εξ ολοκλήρου όλες τις αποφάσεις που αφορούν στον ασθενή. Επίσης, οι μετρήσεις της παρούσας μελέτης αφορούν μόνο στη ΜΕΘ ενός συγκεκριμένου νοσοκομείου και επομένως τα αποτελέσματά της δεν μπορούν να γενικευτούν για όλες τις ΜΕΘ της Ελλάδας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Όπως φαίνεται από τον πίνακα 2, κατά τη διάρκεια της μελέτης ζητήθηκε από τους συγγενείς των 151 περιστατικών που πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής στην έρευνα η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Από αυτούς, μόνο οι 102 δέχθηκαν να συμμετάσχουν στη μελέτη ενώ οι υπόλοιποι 49 αρνήθηκαν (ποσοστό ανταπόκρισης: 68%). Το δείγμα προς μελέτη αποτελείτο από 102 άτομα, στην πλειοψηφία τους γυναίκες (60,8%) (πίν. 3), οι οποίες ήταν κυρίως οι σύζυγοι (25,5%) και οι θυγατέρες (24,5%) των νοσηλευομένων ασθενών (πίν. 4). Οι ερωτηθέντες, σε ποσοστό 71%, δεν είχαν κάποια άλλη προηγούμενη επαφή με τη ΜΕΘ, εκτός από το συγκεκριμένο γεγονός (πίν. 5). Ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν τα 48,5 έτη και δεν παρουσίαζε διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα, ενώ από αυτούς (πίν. 3), 52% διέμεναν στην ίδια οικία με τον ασθενή και άρα είχαν καθημερινή επαφή μαζί του (πίν. 6). Πίνακας 2. Κατανομή συγγενών σύμφωνα με το ποσοστό ανταπόκρισής τους στη μελέτη. Συγγενείς ασθενών που έδωσαν θετική απάντηση Συγγενείς ασθενών που έδωσαν αρνητική απάντηση Συνολικός αριθμός συγγενών που ερωτήθηκαν Συχνότητα συγγενών Ποσοστό συγγενών Πίνακας 3. Η κατανομή των ατόμων του οικογενειακού περιβάλλοντος των ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη, με βάση το φύλο. Φύλο Συχνότητα Ποσοστό ΜΟ ηλικίας±τα p Άνδρες 40 39,2 46,70±14,0 Γυναίκες 62 60,8 49,66±15,4 Σύνολο ΜΟ: Μέσος όρος, ΤΑ: Τυπική απόκλιση 0,05

4 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘ 63 Πίνακας 4. Κατανομή των ερωτηθέντων σύμφωνα με τη συγγενική τους σχέση με το νοσηλευόμενο ασθενή στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είδος συγγενικής σχέσης με ασθενή Συχνότητα συγγενών Ποσοστό συγγενών Σύζυγος 26 25,5 Μητέρα 4 3,9 Θυγατέρα 25 24,5 Πατέρας 1 1 Υιός 24 23,5 Σύντροφος 2 2,0 Αδελφός 3 2,9 Αδελφή 3 2,9 Άλλο 14 13,8 Σύνολο Πίνακας 5. Κατανομή των ερωτηθέντων σύμφωνα με την ύπαρξη προηγούμενης επαφής τους με τη μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), πριν από το συγκεκριμένο γεγονός. Προηγούμενη επαφή με ΜΕΘ Συχνότητα συγγενών Ποσοστό συγγενών Ναι 30 29,4 Όχι 72 70,6 Σύνολο Πίνακας 6. Κατανομή των ερωτηθέντων σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας τους. Τόπος κατοικίας συγγενών Συχνότητα συγγενών Ποσοστό συγγενών Στην ίδια οικία με τον ασθενή Σε διαφορετική οικία από τον ασθενή Σύνολο Τα αποτελέσματα της πρώτης μέτρησης σ ό,τι αφορά στην ικανοποίηση από την παροχή νοσηλευτικής και ιατρικής φροντίδας προς τον ασθενή παρατίθενται στον πίνακα 7. Από το συγκεκριμένο πίνακα γίνεται αντιληπτό ότι η μέση τιμή της βαθμολογίας των ερωτηθέντων ήταν αρκετά υψηλή (>60), γεγονός που καταδεικνύει ότι η ικανοποίηση για την παροχή φροντίδας προς τον ασθενή κυμαινόταν από καλή έως άριστη. Σε επί μέρους ερωτήσεις, οι οποίες σχετίζονταν με διάφορα θέματα που αφορούσαν στον ασθενή όπως το άλγος, η δυσχέρεια της αναπνοής και η συγχυτικότητα, ποσοστό >50% (52%, 57,1% και 53,6%, αντίστοιχα) των ερωτώμενων απάντησε ότι η αντιμετώπιση του προσωπικού ήταν άριστη, με τις αντίστοιχες επί μέρους βαθμολογίες να υπερβαίνουν το 80. Το γενικό ενδιαφέρον και η συνολική προς τον ασθενή φροντίδα χαρακτηρίστηκαν επίσης άριστα, σε ποσοστό που προσέγγιζε το 52,6%, με μέση τιμή βαθμολογίας 84,14. Ακόμη, περισσότεροι από τους μισούς ερωτώμενους ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι αναφορικά με τα προσόντα και τις ικανότητες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που εργαζόταν στη ΜΕΘ. Αντίθετα, το ποσοστό ικανοποίησης των συγγενών σ ό,τι αφορούσε στην παροχή συναισθηματικής και ψυχολογικής υποστήριξης προς τους ίδιους κυμαινόταν σε χαμηλότερα επίπεδα, με μόνο ένα 27% αυτών να είναι απόλυτα ευχαριστημένοι και με τη συνολική βαθμολογία να κυμαίνεται περίπου στο 66. Αντίθετα, σε χαμηλότερα επίπεδα κυμαινόταν η ικανοποίησή τους αναφορικά με την αίθουσα αναμονής της ΜΕΘ (μόνο 22,5% των ερωτώμενων ήταν απόλυτα ευχαριστημένοι), γεγονός που φαίνεται και από τη σχετικά χαμηλή βαθμολογία η οποία δόθηκε στη συγκεκριμένη ερώτηση. Τέλος, η ποσότητα και το επίπεδο της παρεχόμενης προς τον ασθενή φροντίδας χαρακτηρίστηκαν ως «πολύ καλά» από το 44,1% των ατόμων που συμμετείχαν στη μελέτη, ενώ «άριστα» χαρακτηρίστηκαν μόνο από το 22,5% αυτών. Στον πίνακα 8 εμφανίζονται τα αποτελέσματα της δεύτερης μέτρησης, η οποία αναφέρεται στην ικανοποίηση του οικογενειακού περιβάλλοντος από την παροχή φροντίδας προς το νοσηλευόμενο. Παρατηρείται ότι όλες οι απαντήσεις, με εξαίρεση αυτές που αφορούσαν στο χώρο αναμονής της ΜΕΘ, συγκέντρωσαν υψηλές βαθμολογίες (μέση τιμή >67), γεγονός που υποδηλώνει ότι η ικανοποίηση χαρακτηριζόταν από καλή έως άριστη. Στις επί μέρους ερωτήσεις όμως, που αφορούσαν στη διαχείριση της δυσχέρειας της αναπνοής και της συγχυτικότητας του ασθενούς, το ποσοστό των ερωτώμενων που ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι κυμαινόταν σε χαμηλότερα επίπεδα, συγκριτικά με αυτό της πρώτης μέτρησης (48,7% και 47,1% έναντι 57,1% και 53,6%, αντίστοιχα), ενώ οι αντίστοιχες επί μέρους βαθμολογίες ήταν περίπου ίδιες με εκείνες που συγκεντρώθηκαν από την πρώτη μέτρηση. Κάτι ανάλογο παρατηρήθηκε και με την παροχή συνολικής φροντίδας προς τον ασθενή, αφού το ποσοστό των ατόμων που τη χαρακτήρισε άριστη ήταν μόνο 42,9%, συγκριτικά με το 52,6% της πρώτης μέτρησης. Και σε αυτή την περίπτωση όμως η τελική βαθμολογία ήταν υψηλή (μέση τιμή >80). Επί πλέον, λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένοι από τα προσόντα και τις ικανότητες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που εργαζόταν στη ΜΕΘ. Όπως στην πρώτη, έτσι και στη δεύτερη μέτρηση το ποσοστό ικανοποίησης του οικογενειακού περιβάλλοντος από την παροχή ψυχολογικής και συναισθηματικής υποστήριξης κυμαινόταν σε χαμηλά επίπεδα, με μόνο το 22,5% των συγγενών να δηλώνουν απόλυτα ευχαριστημένοι και με την τελική βαθμολογία να ανέρχεται μόλις στο 67,7.

5 64 Μ. ΚΟΥΡΤΗ και συν Πίνακας 7. Η ικανοποίηση του οικογενειακού περιβάλλοντος από την παροχή φροντίδας προς το νοσηλευόμενο στην πρώτη μέτρηση. Ενδιαφέρον και φροντίδα από το προσωπικό της ΜΕΘ προς τον ασθενή Η ικανοποίηση του οικογενειακού περιβάλλοντος από την παροχή φροντίδας προς τον ασθενή Άριστα Πολύ καλά Καλά Μέτρια Άσχημα Μέση τιμή βαθμολογίας απάντησης 52,6 35,9 7,7 3,8 0 84,18 19,126 Διαχείριση άλγους 52 34,7 11, ,29 19,783 Διαχείριση δυσχέρειας αναπνοής Διαχείριση συγχυτικότητας Ενδιαφέρον προσωπικού για τις ανάγκες του οικογενειακού περιβάλλοντος Παροχή συναισθηματικής υποστήριξης από το προσωπικό προς το οικογενειακό περιβάλλον Συντονισμός της φροντίδας ως προς τον ασθενή Ευγένεια, σεβασμός και συμπόνια προς το οικογενειακό περιβάλλον Προσόντα και ικανότητες των νοσηλευτών της ΜΕΘ Συχνότητα επικοινωνίας με το νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ Προσόντα και ικανότητες των ιατρών της ΜΕΘ Συχνότητα επικοινωνίας με το ιατρικό προσωπικό της ΜΕΘ 57,1 32,1 6 4,8 0 85,42 20,243 53,6 27,5 11,6 7,2 0 81,88 23,438 32,3 33,3 21,2 13,1 0 71,21 25,596 27,1 33,3 18,8 20,8 0 66,67 27,306 39,6 45,8 8,3 6,3 0 79,69 20,936 45,5 28,3 18,2 8,1 0 77,78 24,456 49,5 39,6 10,8 3,2 0 83,06 19,905 32,6 37,9 11,6 17,9 0 71,32 26, ,9 6, ,69 17, ,25 20,89 Το περιβάλλον στο χώρο της ΜΕΘ 40,2 40,2 12,7 6,9 0 78,43 22,261 ΤΑ Το περιβάλλον στο χώρο αναμονής της ΜΕΘ Ικανοποίηση οικογενειακού περιβάλλοντος από το επίπεδο της παρεχόμενης φροντίδας στη ΜΕΘ 22,5 26,5 26,5 24,5 0 61,76 27,41 22,5 44,1 30, ,32 20,633 Βαθμολογία: Άριστα=100, πολύ καλά=75, καλά=50, μέτρια=25, άσχημα=0. ΜΕΘ: Μονάδα εντατικής θεραπείας, ΤΑ: Τυπική απόκλιση Τέλος, χαμηλή ικανοποίηση υπήρχε και σ ό,τι αφορούσε στον ίδιο το χώρο της ΜΕΘ και ιδιαίτερα στην αίθουσα αναμονής, με τα ποσοστά των ατόμων που δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένοι να μειώνονται από 22,5% σε 11% και την τελική βαθμολογία να κυμαίνεται στο 52,47, αρκετά χαμηλότερα από το 61,76 που είχε παρατηρηθεί κατά την πρώτη μέτρηση. Παρ όλα αυτά, η ποσότητα και το επίπεδο της παρεχόμενης προς τον ασθενή φροντίδας χαρακτηρίστηκαν ως «πολύ καλά» από το 48,4% των ερωτηθέντων, με τη βαθμολογία να ανέρχεται στο 72,8. Σχετικά με τη μεταβολή στο επίπεδο ικανοποίησης των συγγενών, μεταξύ πρώτης και δεύτερης μέτρησης, αυτή προέκυψε στατιστικά σημαντική. Πιο συγκεκριμένα, κατά την πρώτη μέτρηση η ΜΤ της βαθμολογίας ήταν περίπου 76, ενώ κατά τη δεύτερη μέτρηση μειώθηκε στο 71 (πίν. 9). Το παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας προέκυψε σε p<0,0001. Παρατηρήθηκε δηλαδή ότι οι συγγενείς των ασθενών εμφανίζονταν περισσότερο ικανοποιημένοι από τη φροντίδα που παρείχε η ΜΕΘ στον ασθενή τους κατά την πρώτη μέτρηση, ενώ το επίπεδο ικανοποίησής τους μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου.

6 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘ 65 Πίνακας 8. Η ικανοποίηση του οικογενειακού περιβάλλοντος από την παροχή φροντίδας προς το νοσηλευόμενο στη δεύτερη μέτρηση. Ενδιαφέρον και φροντίδα από το προσωπικό της ΜΕΘ προς τον ασθενή Η ικανοποίηση του οικογενειακού περιβάλλοντος από την παροχή φροντίδας προς τον ασθενή Άριστα Πολύ καλά Καλά Μέτρια Άσχημα Μέση τιμή βαθμολογίας απάντησης 42,9 39,6 15,4 1,1 1,1 80,49 20,684 Διαχείριση άλγους 53,2 34,2 8,9 3,8 0 84,18 20,087 Διαχείριση δυσχέρειας αναπνοής 48,7 39,7 6,4 5,1 0 83,01 20,343 Διαχείριση συγχυτικότητας 47, ,9 8,6 1,4 78,21 25,862 Ενδιαφέρον προσωπικού για τις ανάγκες του οικογενειακού περιβάλλοντος Παροχή συναισθηματικής υποστήριξης από το προσωπικό προς το οικογενειακό περιβάλλον Συντονισμός της φροντίδας ως προς τον ασθενή Ευγένεια, σεβασμός και συμπόνια προς το οικογενειακό περιβάλλον Προσόντα και ικανότητες των νοσηλευτών της ΜΕΘ Συχνότητα επικοινωνίας με το νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ Προσόντα και ικανότητες των ιατρών της ΜΕΘ Συχνότητα επικοινωνίας με το ιατρικό προσωπικό της ΜΕΘ 32,2 36,8 24,1 5,7 1,1 73,28 23,746 22,5 38,2 28,1 10,1 1,1 67,7 24,192 40,2 39,1 18,4 1,1 1,1 79,02 21,184 36,3 39,6 17,6 6,6 0 76,37 22,473 41,6 41,6 13,5 2,2 1,1 80,06 21,045 33,7 33,7 22,5 9 1,1 72,47 25,295 42,9 40,7 12,1 3,3 1,1 80,22 21,576 46,2 37,4 12,1 4,4 0 81,32 20,947 Το περιβάλλον στο χώρο της ΜΕΘ 34,1 38,5 18,7 7,7 1,1 74,18 24,281 Το περιβάλλον στο χώρο αναμονής της ΜΕΘ Ικανοποίηση οικογενειακού περιβάλλοντος από το επίπεδο της παρεχόμενης φροντίδας στη ΜΕΘ 11 27,5 24,2 35,2 2,2 52,47 26,888 24,2 48,4 24,2 1,1 2,2 72,8 21,294 Βαθμολογία: Άριστα=100, πολύ καλά=75, καλά=50, μέτρια=25, άσχημα=0. ΜΕΘ: Μονάδα εντατικής θεραπείας, ΤΑ: Τυπική απόκλιση ΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Όλοι οι συγγενείς των ασθενών συγκέντρωσαν σχετικά Πίνακας 9. Η μεταβολή της ικανοποίησης του οικογενειακού περιβάλλοντος από την παροχή φροντίδας προς τον ασθενή στη μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) μεταξύ πρώτης και δεύτερης μέτρησης. ΜΤ βαθμολογίας ικανοποίησης του οικογενειακού περιβάλλοντος από την παροχή φροντίδας προς τον ασθενή στη ΜΕΘ 1η μέτρηση 75,68±16,90 2η μέτρηση 71,27±14,92 p<0,0001 ΜΤ: Μέση τιμή 95% διάστημα εμπιστοσύνης 1,936 6,879 υψηλές βαθμολογίες στις κλίμακες μέτρησης ικανοποίησης (ΜΤ βαθμολογίας: 70), γεγονός που υποδεικνύει μια μέτρια προς καλή εικόνα όσον αφορά στην ικανοποίησή τους από την παροχή φροντίδας στη ΜΕΘ. Ειδικότερα, το επίπεδο ικανοποίησης παρουσίασε μεταβολή μεταξύ των δύο μετρήσεων και η ΜΤ της βαθμολογίας αναφορικά με την παροχή φροντίδας προς τον ασθενή από 75,68±16,9 (ΜΤ±ΤΑ) μειώθηκε στο 71,27±14,92. Παρ όλα αυτά, το οικογενειακό περιβάλλον των νοσηλευομένων δήλωσε αρκετά ικανοποιημένο από τη νοσηλεία του συγγενικού του προσώπου στη ΜΕΘ, αναμφισβήτητα όμως αυτή επιδέχεται περαιτέρω βελτίωσης. Παρόμοιες μελέτες που εκπονήθηκαν έδειξαν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης σ ό,τι αφορούσε στους παραπάνω τομείς. Σύμφωνα με τους Stricker et al, 13 σε έρευνα που διεξήχθη στη ΜΕΘ ενός πανεπιστημιακού

7 66 Μ. ΚΟΥΡΤΗ και συν νοσοκομείου στην Ελβετία, η ΜΤ βαθμολογίας από την παροχή φροντίδας προς τον ασθενή βρέθηκε υψηλότερη (79±14), ενώ από άλλες μελέτες 19,20 προέκυψε ότι δυσαρέσκεια στους συγγενείς προκαλούσαν και οι εναλλαγές μεταξύ των νοσηλευτών που αναλάμβαναν κάθε φορά τον ασθενή, καθώς και το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός ιατρών ήταν υπεύθυνος για την παραμονή στη ΜΕΘ, αντί ένας να παρακολουθεί την πορεία του από την αρχή έως το τέλος. 20 Σύμφωνα όμως και με άλλες μελέτες, 2,21 η ικανοποίηση του οικογενειακού περιβάλλοντος αυξανόταν όταν η αναλογία νοσηλευτών/ασθενών ήταν <3. Στη μελέτη των Heyland et al, 14 στην πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες ήταν ικανοποιημένοι από τη συνολική φροντίδα που λάμβανε ο ασθενής τους στη ΜΕΘ (84,3±15,7). Πιο συγκεκριμένα, οι οικογένειες των ασθενών δήλωσαν μεγαλύτερη ικανοποίηση σε θέματα που αφορούσαν στα προσόντα και στις ικανότητες του νοσηλευτικού προσωπικού (92,4±14), στο σεβασμό και στη συμπόνια που αυτό επέδειξε προς τον ασθενή (91,8±15,4), καθώς και στον τρόπο με τον οποίο το προσωπικό διαχειριζόταν τον πόνο του ασθενούς (89,1±16,7). Τα εν λόγω αποτελέσματα παρουσιάζουν κάποιες διαφορές από αυτά της παρούσας μελέτης. Ενώ λοιπόν προκύπτει ότι οι οικογένειες των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ του ελληνικού νοσοκομείου ήταν σε γενικές γραμμές ευχαριστημένες, οι βαθμολογίες τους κυμαίνονταν σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με εκείνες της μελέτης των Stricker et al 13 και Heyland et al, 14 καθώς η ικανοποίησή τους από τη φροντίδα προς τον ασθενή και τη διαχείριση του πόνου του κυμαινόταν στο 82±19,1 και 84,2 ±20, αντίστοιχα. Επίσης, σχετικά με τις ικανότητες των νοσηλευτών, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι συγγενείς δήλωναν πολύ ικανοποιημένοι, οι βαθμολογίες τους μόλις που υπερέβαιναν το 83 (83,06±19,9). Φαίνεται ότι οι συγγενείς των ασθενών, λόγω του χρονικά μειωμένου επισκεπτηρίου, επικοινωνούσαν με το νοσηλευτικό προσωπικό μέσα από σύντομες συνομιλίες κατά τη διάρκεια του επισκεπτηρίου, με συνέπεια το σχετικά χαμηλό επίπεδο ικανοποίησης και τη ΜΤ βαθμολογίας που δεν υπερέβαινε το 72 σε καμιά από τις δύο μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Στην έρευνα των Stricker et al 13 προέκυψε επίσης ότι οι συγγενείς είχαν την τάση να δηλώνουν λιγότερο ικανοποιημένοι όσο μικρότερος ήταν ο χρόνος που είχαν στη διάθεσή τους κατά την ώρα του επισκεπτηρίου στη ΜΕΘ, γεγονός το οποίο επιδέχεται περαιτέρω έρευνας και στην παρούσα μελέτη. Αντίθετα, χαμηλή ικανοποίηση προέκυψε σχετικά με το χώρο αναμονής στη ΜΕΘ. Οι βαθμολογίες και στις δύο μετρήσεις ήταν πολύ κάτω του μετρίου (ΜΤ βαθμολογίας: 60 για την πρώτη μέτρηση και 53 για τη δεύτερη), με τις αντίστοιχες βαθμολογίες άλλων ερευνών 13,14 να κυμαίνονται σε επίσης χαμηλά επίπεδα (ΜΤ βαθμολογίας: 65). Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι στο νοσοκομείο όπου διεξήχθη η μελέτη δεν υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος που να χρησιμοποιείται ως χώρος αναμονής. Επίσης, δεν υπάρχει κάποιος χώρος στον οποίο οι επισκέπτες να μπορούν να αφήνουν με ασφάλεια τα προσωπικά τους αντικείμενα, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται πολλές φορές να τα φέρουν μέσα στο χώρο των ασθενών. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, 22 ο χώρος αναμονής πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλα έπιπλα και εξοπλισμό, προκειμένου να ικανοποιεί κάποιες βασικές ανάγκες των επισκεπτών, όπως είναι η κόπωση και η έλλειψη φαγητού. Η έλλειψη ύπνου αποτελεί ένα από τα πλέον βασικά προβλήματα, που θέτει τους συγγενείς των ασθενών σε κίνδυνο τόσο για σωματική εξάντληση όσο και για ευερεθιστότητα και έλλειψη συγκέντρωσης και προσοχής. 22 Η ικανοποίηση από το περιβάλλον μέσα στο χώρο της ΜΕΘ ήταν σχετικά καλή, με τη ΜΤ βαθμολογίας να κυμαίνεται στο 76±22. Παρόμοιο αποτέλεσμα προέκυψε και από τη μελέτη των Heyland et al, 14 όπου ο βαθμός ικανοποίησης του οικογενειακού περιβάλλοντος για το χώρο της ΜΕΘ ήταν 80,43±22,5, ενώ υψηλή βαθμολογία συγκεντρώθηκε και στη μελέτη των Myhren et al 23 σε έρευνα που διεξήχθη στη Νορβηγία. Παρ όλα αυτά και σύμφωνα με άλλες μελέτες, 24 η διαμόρφωση του χώρου αναμονής και του εσωτερικού χώρου μιας ΜΕΘ δεν συγκαταλέγονται στα πλέον σημαντικά και επείγοντα θέματα που πρέπει να διευθετηθούν. Όσον αφορούσε στην ικανοποίηση του οικογενειακού περιβάλλοντος από τα προσόντα και τις ικανότητες των ιατρών και των νοσηλευτών που εργάζονταν στη ΜΕΘ, αυτή δεν παρουσίασε μεταβολή μεταξύ των δύο μετρήσεων και η ΜΤ βαθμολογίας της κυμαινόταν περίπου στο 81. Υψηλότερη βρέθηκε σε μετρήσεις άλλων μελετών, που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν, 14,18 με βαθμολογίες που υπερέβαιναν το 85 για τους ιατρούς και το 92 για τους νοσηλευτές. Ένας λόγος που θα μπορούσε να εξηγήσει το παραπάνω είναι ότι στην παρούσα μελέτη οι συγγενείς θεωρούσαν πολύ περιορισμένη την επικοινωνία τους με το νοσηλευτικό προσωπικό, γεγονός που ενδέχεται να επηρέαζε την εικόνα την οποία σχημάτιζαν οι συγγενείς για τους νοσηλευτές. Ο βαθμός ικανοποίησης για το συγκεκριμένο θέμα ήταν αρκετά χαμηλός και για τις δύο μετρήσεις (ΜΤ: 70). Αντίθετα, η ικανοποίηση από την επικοινωνία και την πληροφόρηση από το ιατρικό προσωπικό ήταν αρκετά υψηλότερη (ΜΤ >82), αποτέλεσμα που έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα άλλων μελετών, σύμφωνα με τις οποίες περισσότεροι από τους μισούς συγγενείς εξέφρασαν δυσαρέσκεια για την επικοινωνία τους με τους ιατρούς της ΜΕΘ. 1,25 Ο χαμηλός βαθμός ικανοποίησης των συγγενών αναφορικά με το ενδιαφέρον του προσωπικού για τις ανάγκες του οικογενειακού περιβάλλοντος και την παροχή συναισθηματικής υποστήριξης προς αυτό μπορεί να οφείλεται

8 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘ 67 στη γενικότερη έλλειψη επικοινωνίας με το νοσηλευτικό προσωπικό, έτσι όπως γίνεται αντιληπτή από την πλευρά του οικογενειακού περιβάλλοντος. Η ΜΤ βαθμολογίας για κάθε μια από τις ερωτήσεις που αφορούσαν στα παραπάνω ανερχόταν στο για την πρώτη ερώτηση και στο για τη δεύτερη, και στις δύο μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Τα άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος θεωρούσαν ότι οι νοσηλευτές, ευρισκόμενοι τις περισσότερες ώρες με τον ασθενή και αναπτύσσοντας μεγαλύτερη επαφή μαζί του, είναι καταλληλότεροι για την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και την επακόλουθη παροχή συναισθηματικής υποστήριξης, τόσο στον ασθενή όσο και στο συγγενή του. Είναι σε θέση να ακούσουν τις ανησυχίες τους και να τους δώσουν κουράγιο και ελπίδα σχετικά με μια αίσια κατάληξη της όλης κατάστασης. Η σημαντικότητα του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει το νοσηλευτικό προσωπικό στην επικοινωνία με το οικογενειακό περιβάλλον των ασθενών αναφέρεται και σε άλλες μελέτες. 7,26,27 Συμπερασματικά, θα μπορούσε να λεχθεί ότι όσον αφορά στην ικανοποίηση των συγγενών η ΜΤ της βαθμολογίας κυμαίνεται στο 70 75, ενισχύοντας έτσι την άποψη ότι το οικογενειακό περιβάλλον των ασθενών έμεινε γενικά ικανοποιημένο, η ικανοποίησή του όμως επιδέχεται και περαιτέρω βελτίωση. Θα μπορούσε να αναφερθεί λοιπόν ότι το προσωπικό που εργάζεται στη ΜΕΘ οφείλει να προσπαθεί για την παροχή της καλύτερης δυνατής και ολοκληρωμένης φροντίδας προς τον ασθενή, αφήνοντας έτσι ικανοποιημένο τόσο τον ίδιο, όσο και τον οικογενειακό του περίγυρο. Ένας τρόπος προσέγγισης της οικογένειας και αύξησης του βαθμού ικανοποίησής της από τις ΜΕΘ θα μπορούσε να είναι η εφαρμογή ενός νέου προγράμματος που θα λειτουργεί μέσα στη ΜΕΘ του κάθε νοσοκομείου, το οποίο θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές που εργάζονται σε αυτή. 28 Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνεται η ανάγκη δημιουργίας τουλάχιστον δύο θέσεων εργασίας νοσηλευτών, οι οποίοι, έχοντας προϋπηρεσία στον κλινικό τομέα με τους ασθενείς, αναλαμβάνουν πλέον μόνο την εξ ολοκλήρου διαχείριση της οικογένειας (family care specialist, FCS). Η αλλαγή αυτή βελτιώνει την παροχή φροντίδας προς τον ασθενή και θέτει τις βάσεις για μεταβολή της «κουλτούρας» στη ΜΕΘ, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον και προς την πλευρά της οικογένειας των ασθενών. Οι νοσηλευτές των ΜΕΘ όπου εφαρμόστηκε το πρόγραμμα αυτό παραδέχθηκαν ότι μειώθηκε κατά πολύ ο φόρτος εργασίας τους, αφού μοναδική τους απασχόληση αποτελούσε πλέον ο ασθενής και όχι η ενημέρωση και η πληροφόρηση των συγγενών του. Οι συγγενείς, από τη δική τους πλευρά, παρέμεναν ευχαριστημένοι γιατί, σ ό,τι αφορούσε στους νοσηλευτές, είχαν πάντοτε ένα συγκεκριμένο σημείο αναφοράς όπου μπορούσαν να απευθύνονται για όλες τους τις απορίες. Αυτή η καθημερινή επαφή είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ τους και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας που ένιωθαν οι συγγενείς των ασθενών. Εξ άλλου, είναι ήδη γνωστό ότι ο βαθμός ικανοποίησης των συγγενών μειωνόταν καθώς παρουσίαζε αύξηση ο αριθμός των νοσηλευτών που ασχολούνταν σε καθημερινή βάση με τον ασθενή τους και, σύμφωνα με τους Cuthbertson et al, 29 η συνέπεια στην επικοινωνία που δημιούργησε ο θεσμός των FCS αποτέλεσε το «κλειδί» για την ικανοποίηση των οικογενειών των νοσηλευομένων. 30 Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι κάτι τέτοιο είναι σχετικά δύσκολο στα ελληνικά νοσοκομεία. Η έλλειψη νοσηλευτικού κυρίως προσωπικού από όλα τα τμήματα του νοσοκομείου, και ειδικότερα από τις ΜΕΘ, καθιστά δυσχερή την εκπαίδευση των νοσηλευτών για αποκλειστική απασχόληση σε αντικείμενο διαφορετικό από το καθιερωμένο. Παρ όλα αυτά, μια πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος στις ΜΕΘ των νοσοκομείων, όπου είναι εφικτό, θα μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα για την περαιτέρω καθιέρωσή του, επιφέροντας τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η παροχή στήριξης από τους νοσηλευτές, τους ιατρούς, τους κοινωνικούς λειτουργούς, ακόμη και τους κληρικούς που μπορεί να απασχολούνται μέσα στο χώρο του νοσοκομείου, είναι βασική για την αποτελεσματικότητα στην προσέγγιση του οικογενειακού περιβάλλοντος των ασθενών. Κατά τους Chien et al, 31 οι οικογένειες που είχαν εξατομικευμένη επαφή με νοσηλευτές οι οποίοι τους ενημέρωναν για τον ασθενή τους έτειναν να έχουν λιγότερο άγχος και μεγαλύτερη ικανοποίηση συγκριτικά με τις οικογένειες που είχαν περιορισμένη επικοινωνία με το προσωπικό. Μια πρώτη προσπάθεια προώθησης βασικών θεμάτων επικοινωνίας ανάμεσα σε συγγενείς και νοσηλευτές είναι η δημιουργία και η λειτουργία μέσα στις ΜΕΘ «βασικών» και «μερικών» ομάδων παρακολούθησης των ασθενών. Πιο ειδικά, ο κάθε ασθενής κατά τη διάρκεια νοσηλείας του θα παρακολουθείται από μια «μερική» ομάδα ιατρών και νοσηλευτών, η οποία όμως θα συμπεριλαμβάνεται στην ευρύτερη «βασική» ομάδα των ιατρών και των νοσηλευτών της ΜΕΘ. Η μερική ομάδα θα αναλαμβάνει την ευθύνη της πορείας εντός της ΜΕΘ, αλλά και την επικοινωνία με τους συγγενείς του. Επί πλέον, οι «μερικές» ομάδες θα συντονίζονται στο πλαίσιο της «ολικής» ομάδας νοσηλευτών και ιατρών της ΜΕΘ έτσι ώστε κάθε μερική ομάδα να μπορεί να φροντίσει, αν χρειαστεί, οποιονδήποτε ασθενή, καθώς και την οικογένειά του. Ο συντονιστής διαχείρισης συνεργασίας των «μερικών» ομάδων θα ορίζεται κάθε φορά από την «ολική» ομάδα της ΜΕΘ. Φαίνεται ότι

9 68 Μ. ΚΟΥΡΤΗ και συν οι νοσηλευτές με ανάλογη εκπαίδευση θα μπορούσαν να έχουν «εκ περιτροπής» έναν τέτοιο συντονιστικό ρόλο, όσον αφορά στην επικοινωνία των μερικών ομάδων τόσο μεταξύ τους όσο και με το οικογενειακό περιβάλλον των νοσηλευομένων ασθενών. Επίσης, σε συνδυασμό με τα προηγούμενα, η ύπαρξη κάποιου ενημερωτικού φυλλαδίου θα μπορούσε να ικανοποιήσει αρχικά και σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη των συγγενών για ενημέρωση. Το εν λόγω φυλλάδιο θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και την ιδιότητα του κάθε μέλους του προσωπικού της ΜΕΘ, τις ώρες επισκεπτηρίου, χρήσιμα τηλέφωνα ώστε ο συνοδός να μπορεί να ενημερώνεται ακόμη και τις ώρες που δεν βρίσκεται εκεί, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα άτομα στα οποία πρέπει να απευθύνεται κάθε φορά που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Η εφαρμογή του είχε καλά αποτελέσματα σε ΜΕΘ των ΗΠΑ, αυξάνοντας την ικανοποίηση των συγγενών σχετικά με τη λήψη πληροφοριών. 32 Θεμιτή είναι και η ύπαρξη ειδικά διαμορφωμένου χώρου πλησίον της ΜΕΘ, όπου οι συγγενείς των ασθενών θα μπορούν να αναμένουν με ηρεμία μέχρι την ώρα του επισκεπτηρίου. Στο χώρο αυτόν θα τους παρέχεται η ευκαιρία να αναπαύονται, κυρίως οι συγγενείς εκείνοι που προέρχονται από την περιφέρεια, και το βασικότερο θα μπορούν να εκφράζουν τις ανησυχίες και τις απορίες τους στο ιατρικό και στο νοσηλευτικό προσωπικό, διατηρώντας την ιδιωτικότητά τους. Η ύπαρξη ενός τέτοιου χώρου ενισχύει τη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων και την ανάπτυξη επικοινωνίας και ανάμεσα στους συνοδούς των ασθενών. Έτσι, ενισχύεται η ικανότητά τους για τη λήψη αποφάσεων και καθίσταται δυνατή η μείωση των συναισθημάτων άγχους, κατάθλιψης και stress που βιώνουν συνήθως. 33 Η ελαστικότητα στις ώρες του επισκεπτηρίου, καθώς και η συμμετοχή των συγγενών, στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι εφικτό, σε παρεμβάσεις που αφορούν στον ασθενή (π.χ. συμμετοχή στο λουτρό με τη βοήθεια του νοσηλευτή), τους δημιουργούν αισθήματα χαράς και, κάνοντάς τους να αισθάνονται χρήσιμοι, βελτιώνουν τα επίπεδα ικανοποίησής τους. Βέβαια, η κάθε οικογένεια πρέπει να εκτιμηθεί μεμονωμένα από το προσωπικό της ΜΕΘ σχετικά με τις δυνατότητες που έχει προκειμένου να αναμιχθεί στη φροντίδα, γιατί δεν πρέπει να λησμονείται ότι η ΜΕΘ αποτελεί ένα ιδιαίτερο περιβάλλον και πολλές φορές οι συγγενείς στη θέα του ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού αισθάνονται εντονότερα το φόβο επικείμενου λάθους. 34 Επίσης, ωφέλιμο θα ήταν στο χώρο αναμονής να υπάρχει κάθε φορά ένας «συντονιστής» νοσηλευτής, ο οποίος θα υποδέχεται τους συγγενείς των ασθενών και θα συζητά μαζί τους για θέματα που μπορεί να τους προβληματίζουν. Η ανάπτυξη ομάδων πριν και μετά από το επισκεπτήριο, σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, θα μπορούσε να προωθήσει σε μεγάλο βαθμό τα θέματα επικοινωνίας με το οικογενειακό περιβάλλον των ασθενών και ενδεχομένως να μειώσει το άγχος και το stress από το οποίο διακατέχονται τα συγκεκριμένα άτομα. Συνοψίζοντας, θα μπορούσε να αναφερθεί γενικά ότι τα άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος των ασθενών που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ βιώνουν μια κρίσιμη κατάσταση, η οποία, εισβάλλοντας στην καθημερινότητά τους, εμποδίζει τη φυσιολογική ροή της και ανατρέπει τους ρόλους των μελών της οικογένειας. Το νοσηλευτικό προσωπικό, έχοντας μεγαλύτερη και αμεσότερη επαφή τόσο με τον ασθενή όσο και με το περιβάλλον του, μπορεί να συνδράμει στην προσαρμογή της οικογένειας στην παρούσα κατάσταση, τόσο μέσω αναγνώρισης των αναγκών της όσο και διά μέσου παροχής ψυχολογικής και συναισθηματικής στήριξης. Τα μέλη των οικογενειών εμφανίζουν μια πληθώρα αναγκών, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται η ανάγκη πληροφόρησης, στήριξης και διαβεβαίωσης για αίσια κατάληξη της κατάστασης, που πρέπει να καλυφθούν αφού έχουν αντίκτυπο και στους ασθενείς. 2 Οι νοσηλευτές που εργάζονται στη ΜΕΘ, παρά τον καθημερινό φόρτο εργασίας τους, είναι οι επαγγελματίες που μπορούν να προσεγγίσουν αποτελεσματικότερα τις οικογένειες των νοσηλευομένων ασθενών. Οι οικογένειες αποτελούν πολύπλοκα συστήματα, τα οποία αλληλεπιδρούν δυναμικά με τον ασθενή και πρέπει να διατηρηθεί ισορροπία μεταξύ τους. Η δυναμική αυτή πρέπει να καταστεί κατανοητή από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και γι αυτό είναι σημαντικό νοσηλευτές και ιατροί 35 να είναι δεκτικοί σε εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της οικογένειας, τα χαρακτηριστικά που τον διέπουν, καθώς και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Οι παρεμβάσεις των νοσηλευτών ειδικότερα πρέπει να στοχεύουν στη διατήρηση της λειτουργικότητας της οικογένειας, στην αποφυγή της περαιτέρω ψυχολογικής της εξασθένησης, αλλά και στην ομαλή προσαρμογή της στην κρίση. 36,37 Βασική προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω αποτελεί η εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού που εργάζεται στις ΜΕΘ σε θέματα που διέπουν τον ασθενή και την οικογένειά του, γιατί χωρίς αυτή δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να αξιολογηθεί και να καθοριστεί το επίπεδο στο οποίο η κάθε οικογένεια είναι ικανή να αναμιχθεί με τον ασθενή που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Η ανάμιξη της οικογένειας αποτελεί μια «κερδοφόρα» επιλογή όχι μόνο για τον ίδιο τον ασθενή, αλλά ταυτόχρονα για την ίδια την οικογένειά του, το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό και σε τελική φάση για όλο το νοσοκομείο, ως φορέα, στόχοι του οποίου είναι τόσο η παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας υγείας, όσο και η βελτίωση των σχέσεων και της επικοινωνίας με τους χρήστες του.

10 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘ 69 ABSTRACT Family satisfaction with the care of patients in the intensive care unit Μ. KOURTI, 1 G. FILDISIS, 1 E. CHRISTOFILOU, 2 I. FLOROS, 2 G. KALLERGIS 1 1 Faculty of Nursing, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, 2 Intensive Care Unit, Laiko General Hospital, Athens, Greece Archives of Hellenic Medicine 2014, 31(1):60 70 OBJECTIVE To evaluate family satisfaction with the care of patients in the intensive care unit (ICU). METHOD A prospective study with repeated measurements was conducted, in which 102 relatives (62 female and 40 male), aged years, of patients in the ICU of a large public hospital in Athens participated. Study questionnaires were distributed to the family members during the period August 2008 to August 2010, always after they had been informed by the attending doctor about the patient s condition. The family satisfaction in the intensive care unit-24 (FS-ICU 24) was used, which measures family satisfaction with care and family satisfaction with decision making. Two measurements were made on the same relative, the first 7 10 days after the admission of the patient to the ICU and the second after days of care in the ICU. The criteria for enrolment in the study were that the patient was intubated for at least 48 hours and the relative had made two consecutive visits of more than 10 minutes duration. RE- SULTS Family satisfaction with care (mean score on the FS-ICU 24) diminished from 76 at the first measurement to 71 at the second measurement (p<0.001). CONCLUSIONS ICU relatives appear to be satisfied with the patient care in general, but lower scores on the FS-ICU 24 scale indicate the need for further improvement in the provision of patient care by the ICU staff. Key words: Family satisfaction, FS-ICU 24 scale, ICU, Patient care Βιβλιογραφία 1. AZOULAY E, CHEVRET S, LELEU G, POCHARD F, BARBOTEU M, ADRIE C ET AL. Half the families of intensive care unit patients experience inadequate communication with physicians. Crit Care Med 2000, 28: DAVIDSON JE. Family-centered care: Meeting the needs of patients families and helping families adapt to critical illness. Crit Care Nurse 2009, 29: AZOULAY E, SPRUNG CL. Family-physician interactions in the intensive care unit. Crit Care Med 2004, 32: WAY J, BACK AL, CURTIS JR. Withdrawing life support and resolution of conflict with families. Br Med J 2002, 325: BREEN CM, ABERNETHY AP, ABBOTT KH, TULSKY JA. Conflict associated with decisions to limit life-sustaining treatment in intensive care units. J Gen Intern Med 2001, 16: FINS JJ, SOLOMON MZ. Communication in intensive care settings: The challenge of futility disputes. Crit Care Med 2001, 29(Suppl 2):N10 N15 7. MOLTER NC. Needs of relatives of critically ill patients: A descriptive study. Heart Lung 1979, 8: HEYLAND D, KORAD J. FS-ICU 24; version 11, Available at: http//www.thecarenet.ca 9. WALL RJ, ENGELBERG RA, DOWNEY L, HEYLAND DK, CURTIS JR. Refinement, scoring, and validation of the Family Satisfaction in the Intensive Care Unit (FS-ICU) survey. Crit Care Med 2007, 35: ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ Μ, ΣΑΡΑΦΗΣ Π, ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ Κ, ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ Κ, ΜΟΥΣΤΑΚΑ Ε, ΖΥΓΑ Σ. Αξιοπιστία ερωτηματολογίου FS ICU 24 για την εκτίμηση της ικανοποίησης οικογένειας από τη φροντίδα στη ΜΕΘ. 2012, 3: HOWITT D, CRAMER D. Introduction to SPSS in psychology for version 16 and earlier. 4th ed. Pearson, Harlow, 2008: DAVIS-MARTIN S. Perceived needs of families of long-term critical care patients: A brief report. Heart Lung 1994, 23: STRICKER KH, KIMBERGER O, SCHMIDLIN K, ZWAHLEN M, MOHR U, ROTHEN HU. Family satisfaction in the intensive care unit: What makes the difference? Intensive Care Med 2009, 35: HEYLAND DK, ROCKER GM, DODEK PM, KUTSOGIANNIS D, KONO- PAD E, COOK DJ ET AL. Family satisfaction with care in the intensive care unit: Results of a multiple center study. Crit Care Med 2002, 30: ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γ, ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Θ. Στατιστική συσχέτιση συντελεστής συσχέτισης συντελεστής προσδιορισμού. Στο: Βιοστατιστική και μεθοδολογία έρευνας. Εκδόσεις ΖΗΤΑ, Αθήνα, 1996: ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γ, ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Θ. Το Χ 2 κατά ζεύγη. Στο: Βιοστατιστική και μεθοδολογία έρευνας. Εκδόσεις ΖΗΤΑ, Αθήνα, 1996: ΓΑΛΑΝΗΣ Π. Η λανθασμένη εφαρμογή των τιμών p και του ελέγχου των υποθέσεων στη βιοϊατρική έρευνα. Αρχ Ελλ Ιατρ 2010, 27: HEYLAND DK, TRANMER JE; KINGSTON GENERAL HOSPITAL ICU RE- SEARCH WORKING GROUP. Measuring family satisfaction with care in the intensive care unit: The development of a questionnaire and preliminary results. J Crit Care 2001, 16:

11 70 Μ. ΚΟΥΡΤΗ και συν 19. DAVIDSON JE, POWERS K, HEDAYAT KM, TIESZEN M, KON AA, SHE- PARD E ET AL. Clinical practice guidelines for support of the family in the patient-centered intensive care unit: American College of Critical Care Medicine Task Force Crit Care Med 2007, 35: JOHNSON D, WILSON M, CAVANAUGH B, BRYDEN C, GUDMUNDSON D, MOODLEY O. Measuring the ability to meet family needs in an intensive care unit. Crit Care Med 1998, 26: AZOULAY E, POCHARD F, CHEVRET S, JOURDAIN M, BORNSTAIN C, WERNET A ET AL. Impact of a family information leaflet on effectiveness of information provided to family members of intensive care unit patients: A multicenter, prospective, randomized, controlled trial. Am J Respir Crit Care Med 2002, 165: LEE LY, LAU YL. Immediate needs of adult family members of adult intensive care patients in Hong Kong. J Clin Nurs 2003, 12: MYHREN H, EKEBERG Ø, LANGEN I, STOKLAND O. Emotional strain, communication, and satisfaction of family members in the intensive care unit compared with expectations of the medical staff: experiences from a Norwegian University Hospital. Intensive Care Med 2004, 30: KOSCO M, WARREN NA. Critical care nurses perceptions of family needs as met. Crit Care Nurs Q 2000, 23: ABBOTT KH, SAGO JG, BREEN CM, ABERNETHY AP, TULSKY JA. Families looking back: One year after discussion of withdrawal or withholding of life-sustaining support. Crit Care Med 2001, 29: GELLING L. The role of hope for relatives of critically ill patients: A review of the literature. Nurs Stand 1999, 14: WONG DT, KNAUS WA. Predicting outcome in critical care: The current status of APACHE prognostic scoring system. Can J Anaesth 1991, 38: NELSON DP, PLOST G. Registered nurses as family care specialists in the intensive care unit. Crit Care Nurse 2009, 29: CUTHBERTSON BH, HULL A, STRACHAN M, SCOTT J. Post-traumatic stress disorder after critical illness requiring general intensive care. Intensive Care Med 2004, 30: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Β, ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ Γ, ΣΑΡΡΗΣ Γ, ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Μέτρηση της ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας σε παιδιατρικό νοσοκομείο της Αττικής. Αρχ Ελλ Ιατρ 2008, 25: CHIEN WT, CHIU YL, LAM LW, IP WY. Effects of a needs-based education programme for family carers with a relative in an intensive care unit: A quasi-experimental study. Int J Nurs Stud 2006, 43: HENNEMAN EA, CARDIN S. Family-centered critical care: A practical approach to making it happen. Crit Care Nurse 2002, 22: AZOULAY E, POCHARD F, CHEVRET S, LEMAIRE F, MOKHTARI M, LE GALL JR ET AL. Meeting the needs of intensive care unit patient families: A multicenter study. Am J Respir Crit Care Med 2001, 163: LEON AM, KNAPP S. Involving family systems in critical care nursing: Challenges and opportunities. Dimens Crit Care Nurs 2008, 27: ΤΣΙΜΤΣΙΟΥ Ζ, ΚΑΛΤΣΟΣ Κ. Επικοινωνία ιατρού-ασθενούς και ιατρικά λάθη. Ο ρόλος της ανθρωποκεντρικής Ιατρικής στη μείωση των αντιδικιών. Αρχ Ελλ Ιατρ 2011, 28: LESKE JS. Comparison of family stresses, strengths, and outcomes after trauma and surgery. AACN Clin Issues 2003, 14: LESKE JS, JIRICKA MK. Impact of family demands and family strengths and capabilities on family well-being and adaptation after critical injury. Am J Crit Care 1998, 7: Corresponding author: M. Kourti, 47 G. Papandreou street, GR Athens, Greece

Oι συγκρούσεις μέσα στο χώρο της μονάδας εντατικής θεραπείας

Oι συγκρούσεις μέσα στο χώρο της μονάδας εντατικής θεραπείας ΕΙ ΙΚΟ ΑΡΘΡΟ SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(4):555-560 Oι συγκρούσεις μέσα στο χώρο της μονάδας εντατικής θεραπείας Οι συχνότερες αιτίες των συγκρούσεων που προκαλούνται μέσα στο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24)

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24) ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: : ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24) ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ; Οι απόψεις σας για την πρόσφατη εισαγωγή του μέλους της οικογενείας σας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 13, Τεύχος 4 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2014)

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 13, Τεύχος 4 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2014) _ΕΡΕΥΝΑ_ Η συμβολή της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας. Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας Πάτσιος Δημήτριος 1, Κομνός

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 4 Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την:

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την: Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Ασθενείς με Νοσήματα του Εντέρου Ετοιμάστηκε για την: Αθήνα, Μάιος 2011 Ταυτότητα Έρευνας Μεθοδολογία: Κοινό-στόχος στόχος: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο για τη συνολική εκτίµηση της ικανοποίησης από τη νοσηλεία

Ερωτηµατολόγιο για τη συνολική εκτίµηση της ικανοποίησης από τη νοσηλεία Ερωτηµατολόγιο για τη συνολική εκτίµηση της ικανοποίησης από τη νοσηλεία COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF SATISFACTION WITH CARE Τη σύνταξη του ερωτηµατολογίου έκαναν οι: A. Bredart D. Razavi Ν. Deelvuax Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΤΡΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΤΡΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΤΡΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Σοφία Κουκούλη 1, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντιλήψεις των νοσηλευτών σχετικά µε την εφαρµογή ευέλικτου ή ανοιχτού επισκεπτηρίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Οι αντιλήψεις των νοσηλευτών σχετικά µε την εφαρµογή ευέλικτου ή ανοιχτού επισκεπτηρίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2012) Τόµος 4,Τεύχος 4, 166-180 ISSN 1791-9649 Οι αντιλήψεις των νοσηλευτών σχετικά µε την εφαρµογή ευέλικτου ή ανοιχτού επισκεπτηρίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Κατίκα

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγκες συγγενών νοσηλευόμενων ασθενών σε μονάδα εντατικής θεραπείας

Ανάγκες συγγενών νοσηλευόμενων ασθενών σε μονάδα εντατικής θεραπείας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Γιούρντα Άννα-Μαρία 1, Τουλιά Γεωργία 2 1. Νοσηλεύτρια 2. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατά τις τελευταίες δεκαετίες ολοένα και περισσότερο δίνεται έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Το Φορτίο των Φροντιστών Ανοϊκών Aσθενών

Το Φορτίο των Φροντιστών Ανοϊκών Aσθενών Το Φορτίο των Φροντιστών Ανοϊκών Aσθενών Δρ. Παρασκευή Σακκά Νευρολόγος Ψυχίατρος Τμήμα Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων Εγκεφάλου Ιατρείο Μνήμης Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

3. Παρακαλώ σηµειώστε µε Χ το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε τις παρακάτω δηλώσεις:

3. Παρακαλώ σηµειώστε µε Χ το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε τις παρακάτω δηλώσεις: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα µάρκετινγκ είναι η λειτουργία η οποία διασυνδέει τον καταναλωτή, τον πελάτη και το κοινό µε τον υπεύθυνο µάρκετινγκ, µέσω της πληροφόρησης, η οποία χρησιµοποιείται για την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Είναι µια λύση; Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων η ανάγκη ΚΑΡΠΑ-Οµάδα αναζωογόνησης επιβίωση ενδονοσοκοµειακά

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες με παιδιά με και ευνοϊκών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Μεταβλητές...5 Πληθυσμός, δείγμα...7 Το ευρύτερο γραμμικό μοντέλο...8 Αναφορές στη βιβλιογραφία... 11 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 Περίληψη... 13 Εισαγωγή... 13 Με μια ματιά...

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη 3 η Πανελλήνια Συνάντηση Συλλόγων Ατόμων και Γονέων Παιδιών με Ρευματικές παθήσεις Αθήνα 3-4 Οκτωβρίου 2014 Κατερίνα Κουτσογιάννη Πρόεδρος Σ Ρ Κ Ορισμός Ως "συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding.

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Ονοματεπώνυμο: ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. Δεκέμβριος 2014 BRAND ΚΑΙ BRANDING Kotler and Armstrong

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γνώσεις, στάσεις και ποιότητα ζωής σε ασθενείς με λέμφωμα Οι ασθενείς που πάσχουν από λέμφωμα στην Ελλάδα εμφανίζονται ελλιπώς ενημερωμένοι σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. τομέας των υπηρεσιών υγείας οδηγία CEN/TS 15224: 2005 1. ανθρωποκεντρική εστίαση (στο κάθε ασθενή χωριστά), 2. ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Αρετή Ευθυμίου. Υπεύθυνη Κέντρων Ημέρας Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Αρετή Ευθυμίου. Υπεύθυνη Κέντρων Ημέρας Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Αρετή Ευθυμίου Υπεύθυνη Κέντρων Ημέρας Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Ποιος είναι ο Φροντιστής Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το δίκτυο EUROCARERS (www.eurocarers.org), φροντιστής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 2010 Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ημερομηνία: 15/3/2011 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 1 από 35 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΓΕΝΙΚΆ 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας ικανοποίησης για. Evaluation of a new product

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας ικανοποίησης για. Evaluation of a new product MARKETING RESEARCH SERVICES Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας ικανοποίησης για Evaluation of a new product Αύγουστος 200 0304prs (KM/MK) Περιεχόμενα TO ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ APPENDIX 2 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ Λεμεσός 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθµός εναλλακτικών µοντέλων για τον πόνο πέραν του ιατρικού ενσωµατώνουν ψυχολογικούς(αντίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται σε σχέση µε το πώς ο/η ασθενής αισθάνονταν την περασµένη εβδοµάδα.

Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται σε σχέση µε το πώς ο/η ασθενής αισθάνονταν την περασµένη εβδοµάδα. Κλίµακα Μontgomery Asberg για την Κατάθλιψη Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ MADRS: Η βαθµολόγηση πρέπει να γίνεται κατόπιν συνέντευξης µε τον/την ασθενή, αρχίζοντας από γενικές ερωτήσεις µε τα συµπτώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2014-2015 Hilton Park, Λευκωσία,10/09/2015 Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Η έρευνα διεξήχθη από

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία Partnership: AIAS Bol1gna onlus (I) Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Νομός Λάρισας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Νομός Λάρισας Τοπική οικονομία & Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας 4η Ετήσια Έκθεση Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Αναστάσιος Βασιλειάδης Συγγραφή και Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Καταγραφή και ανάλυση του προφίλ και των απόψεων των επισκεπτών της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ Δράμας Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Θα πρέπει να συμπληρώσετε αυτό το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010 H ποιότητα ζωής στον αντίποδα της ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 16-2-2010 2010 Μ. Τζινιέρη Κοκκώση, Ph.D Επικ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Α Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών-Αιγινήτειο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Αποτελεσμάτων Πανελλή Πανελλ νια ς Έρ Έ ευνα ς για γ τ η τ ν η ν Ψωρ Ψω ίασ ίασ

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Αποτελεσμάτων Πανελλή Πανελλ νια ς Έρ Έ ευνα ς για γ τ η τ ν η ν Ψωρ Ψω ίασ ίασ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλήνιας Έρευνας ςγ για την Ψωρίαση Ετοιμάστηκε για τις: Ταυτότητα Έρευνας Μθδλ Μεθοδολογία: Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στο internet και αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.Πολίτης, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ Μ. Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΥ Άνδρου

Α.Μ.Πολίτης, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ Μ. Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΥ Άνδρου Α.Μ.Πολίτης, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ Μ. Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΥ Άνδρου Περιεχόμενα Tηλε-ψυχιατρική Τηλε-ψυχογηριατρική Πρόγραμμα Τηλε-ψυχογηριατρικής Σκοπός, περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Το δυναμικό πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER. ... Γ. Αλεξιάς, 1 Α. Φλάμου ...

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER. ... Γ. Αλεξιάς, 1 Α. Φλάμου ... ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2007, 24(Suppl 1):37-42 Αξιολόγηση της κοινωνικής και ψυχο-συναισθηματικής υποστήριξης των ηλικιωμένων με προβλήματα υγείας, κοινωνικής απομόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008 THΣ ΜΕΘ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ (Η εμπειρία μας) Ιωάννης Πνευματικός Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας ΔΠΘ

Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008 THΣ ΜΕΘ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ (Η εμπειρία μας) Ιωάννης Πνευματικός Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας ΔΠΘ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008 THΣ ΜΕΘ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ (Η εμπειρία μας) Ιωάννης Πνευματικός Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας ΔΠΘ Τι είναι το ISO? Διεθνής οργάνωση δημιουργίας και έκδοσης προτύπων για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος. Ανακτήθηκε 1 Οκτωβρίου 2014, από http://www.iatrikostypos.com/iatrikos-meypografi/oi-omades-balint-kai-i-xrisomotita-tous-gia-tous-giatrous

Τύπος. Ανακτήθηκε 1 Οκτωβρίου 2014, από http://www.iatrikostypos.com/iatrikos-meypografi/oi-omades-balint-kai-i-xrisomotita-tous-gia-tous-giatrous ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ BALINT KAI H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ 1 Οι ομάδες Balint δημιουργήθηκαν από τον γιατρό και ψυχαναλυτή Michael Balint (1896-1970) και την σύζυγό του Enid στη Μεγάλη Βρετανία στη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά σας:

Έγγραφο δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά σας: Έγγραφο δικαιωμάτων Το φυλλάδιο αυτό σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά τα δικαιώματά σας όταν βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα. Με τον όρο δικαιώματα εννοούμε σημαντικές ελευθερίες και δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Μιχαήλ Κοραλία, Τσίφτης Γεώργιος, Τσουμάκας Κων/νος, Ανδρουλάκης Ιωάννης, Παυλοπούλου Ιωάννα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ), λόγω της στενής τους συνεργασίας με την Πανεπιστημιακή κοινότητα, αποτελούν συχνά πεδία διεξαγωγής έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Επιμέλεια : Αγαγιώτου Σμαρώ Επιβλέποντες καθηγητές : Μ. Πλατσίδου

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Γεωργίου Σοφία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζώντας με Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση

Ζώντας με Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση H Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας ευχαριστεί την PH EUROPE για την συνδρομή της στην δημιουργία αυτού του εργαλείου Ζώντας με Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας - HPH Δερβενακίων 11β

Διαβάστε περισσότερα

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(6):702-717 Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» «Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» Νίκος Μανιαδάκης, ρ. Οικονοµίας & ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ιοικητής Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ To Περιβάλλον Εξελίξεις και κόστος

Διαβάστε περισσότερα