Το παρακάτω πρόγραµµα παρουσιάζει µια επεξεργασία συµβολοσειρών. Program Strings; Uses Crt;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το παρακάτω πρόγραµµα παρουσιάζει µια επεξεργασία συµβολοσειρών. Program Strings; Uses Crt;"

Transcript

1 Ασκήσεις σε Pascal

2 Program prostesi; { όνοµα ή επικεφαλίδα ή τίτλος του προγράµµατος }(* αυτό το πρόγραµµα προσθέτει δύο αριθµούς *) Uses Crt; { δήλωση της µονάδας Crt, που περιέχει συναρτήσεις οθόνης } Var { τµήµα δηλώσεων του προγράµµατος } a, b, c : Real; { δήλωση τριών αριθµητικών µεταβλητών } Begin { αρχή του κυρίου προγράµµατος, δηλ. των εντολών } Read(a, b); { διάβασµα τιµών για δύο µεταβλητές } c := a+b; { υπολογισµός του αθροίσµατος σε µια τρίτη µεταβλητή } Write(c) { εµφάνιση της τιµής της µεταβλητής στην οθόνη } { τέλος του προγράµµατος } (* ο χαρακτήρας ;χρησιµοποιείται για να δηλώσει το τέλος µιας εντολής και έχει λίγες µόνο εξαιρέσεις και το σύµβολο :=χρησιµοποιείται για να καταχω-ρούµε τιµές σε µεταβλητές *) Program misthos; (* αυτό το πρόγραµµα κάνει υπολογισµό µισθοδοσίας *) Uses Crt; Var HM, ME, MA, KP, KA : Real; { ΗΜ είναι το ηµεροµίσθιο, ΜΕ είναι οι µέρες εργασίας, ΜΑ είναι οι µικτές αποδοχές, ΚΡ είναι οι κρατήσεις και ΚΑ είναι οι καθαρές αποδοχές } Begin Read(HM, ME); MA := ME*HM; KP := 0.20*MA; KA := MA-KP; Write(MA, KP, KA) Program fahr_cel; (* πρόγραµµα µετατροπής θερµοκρασίας Φαρενάιτ σε Κελσίου *) (* ο τύπος µετατροπής είναι ο εξής : CEL = ((FAHR-32)*5)/9 *) Uses Crt; Const factor = 32.0; { δήλωση µιας σταθεράς } Var bath_fahr, bath_cel : Real; { bath_fahr είναι οι βαθµοί Φαρενάιτ και bath_cel είναι οι βαθµοί Κελσίου } Begin Writeln('Μετατροπή θερµοκρασίας από βαθµούς Φαρενάιτ '); Writeln('σε βαθµούς Κελσίου'); Writeln; { αφήνει µια κενή γραµµή στην οθόνη } Write('Δώσε τη θερµοκρασία σε βαθµούς Φαρενάιτ : )'; Readln(bath_fahr); { διάβασµα της θερµοκρασίας σε Φαρενάιτ } { υπολογισµός της θερµοκρασίας σε βαθµούς Κελσίου } bath_cel := ((bath_fahr-factor)*5.0)/9.0; Writeln('Αντιστοιχεί σε ', bath_cel, 'βαθµούς Κελσίου'); Writeln; { αφήνει µια κενή γραµµή στην οθόνη }

3 Το παρακάτω πρόγραµµα παρουσιάζει µια επεξεργασία συµβολοσειρών. Program Strings; Uses Crt; Const stathera = 'Γράψτε κάτι και πατήστε Enter : '; Var prompt_1 : String; prompt_2 : String; input_str : String; Begin Clrscr; { κλήση συνάρτησης που καθαρίζει την οθόνη } prompt_1 := stathera; prompt_2 := 'Γράψατε : '; Write(prompt_1); Readln(input_str); Write(prompt_2); Writeln(input_str); Το αποτέλεσµα από το τρέξιµο του προγράµµατος θα είναι το εξής : Γράψτε κάτι και πατήστε Enter : Turbo Pascal 6.0! Γράψατε : Turbo Pascal 6.0! Μια συµβολοσειρά µπορεί να περιέχει µέχρι 255 χαρακτήρες. Ακολουθεί ένα απλό πρόγραµµα υπολογισµού του εµβαδού ενός κύ-κλου. Program Circle_Area; Uses Crt; Const Pi = ; Var aktina, area : Real; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε την ακτίνα του κύκλου : '); Readln(aktina); area := (Pi * (aktina*aktina)); Writeln('Εµβαδόν κύκλου = ', area:8:2); Writeln; { η έκφραση area:8:2 χρησιµοποιεί συνολικά 8 θέσεις για να εµφανίσει την τι-µή της µεταβλητής area και 2 θέσεις για τα δεκαδικά } Program Concatenation; Uses Crt; Var Str1, Str2, Str3 : String[20]; { ορίζει τρεις συµβολοσειρές µεγέθους 20 χαρακτήρων } Begin Clrscr; Str1 := 'Αντωνιάδης'; Str2 := 'Αντώνιος'; Str3 := Str1+Str2; { ένωση δύο συµβολοσειρών } Writeln('Str1 + Str2 = ', Str3);

4 Program Ypoloipo; { Το πρόγραµµα αυτό υπολογίζει και τυπώνει το υπόλοιπο της διαίρεσης ενός ακεραίου αριθµού µε το τρία } Uses Crt; Var x, y : Longint; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε έναν ακέραιο αριθµό : '); Readln(x); y := x mod 3; { υπολογισµός του ακεραίου υπολοίπου x/3 } { η παρακάτω εντολή διακλαδίζει τη ροή του προγράµµατος σε τρεις περιπτώσεις, ανάλογα µε την τιµή της µεταβλητής y } Case y of 0 : Writeln('µηδέν'); { y = 0 } 1 : Writeln('ένα'); { y = 1 } 2 : Writeln('δύο') { y = 2 } end; { case } { η παρακάτω εντολή περιµένει µέχρι να πατήσουµε ένα πλήκτρο και είναι χρήσιµο να τοποθετείται στο τέλος του προγράµµατος, ώστε να µην φεύ-γουµε απότοµα από το πρόγραµµα, αλλά να περιµένει µέχρι να δούµε τα α-ποτελέσµατα και όταν είµαστε έτοιµοι, πατάµε ένα πλήκτρο και το πρόγραµ-µα τελειώνει } Repeat until keypressed; Program Athroisma; { Το πρόγραµµα αυτό υπολογίζει και εκτυπώνει το άθροισµα κάποιων αριθ-µών, τελειώνει δε όταν το άθροισµά τους ξεπεράσει το } Uses Crt; Var a, s : Real; Begin Clrscr; s := 0; { απόδοση αρχικής τιµής στη µεταβλητή } Repeat { οι παρακάτω εντολές επαναλαµβάνονται µέχρις ότου } Readln(a); { η µεταβλητή s γίνει µεγαλύτερη από 1000 } s := s+a Until s>1000; Writeln(s); Repeat until keypressed;

5 Program Foros; { Το πρόγραµµα αυτό υπολογίζει τον φόρο ενός µισθωτού για ένα χρόνο, δί-νοντας σαν δεδοµένα το ετήσιο εισόδηµά του και τον αριθµό των παιδιών του. Ο φόρος υπολογίζεται σαν το ένα τρίτο του εισοδήµατος αφού αφαιρέσουµε τις απαλλαγές που είναι η ατοµική έκπτωση καθώς και η έκπτωση για το κάθε παιδί } Uses Crt; Const ekptosh = 500,000; { γενική έκπτωση } ekptosh_boys = 100,000; { έκπτωση για το κάθε παιδί } Var boys, eisodima, forologiteo, foros : Longint; { χρησιµοποιούµε τύπο δεδοµένων Longint γιατί οι τιµές που θα επεξεργαστούµε είναι µεγαλύτερες από την τιµή που υποστηρίζει ο τύπος δεδοµένων Integer } Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το ετήσιο εισόδηµα : '); Readln(eisodima); Writeln('Δώσε τον αριθµό των παιδιών : '); Readln(boys); { υπολογισµός του φορολογητέου } forologiteo := eisodima - ekptosh - boys*ekptosh_boys; foros := forologiteo div 3; { υπολογισµός του 1/3 του φορολογητέου } { στην παρακάτω εντολή Writeln συνδυάζουµε εκτύπωση σταθερών τι-µών και µεταβλητών, όπου οι σταθερές τιµές, δηλ. τα µηνύµατα, είναι πάντα µέσα σε εισαγωγικά και χωρίζονται από τις µεταβλητές µε κόµµατα } Writeln('Για εισόδηµα : ', eisodima, ' το φορολογητέο είναι : ', forologiteo, ' και ο φόρος είναι : ', foros); Repeat until keypressed;

6 Program CharacterCount; { Το πρόγραµµα αυτό µετράει τα γράµµατα και τα ψηφία που υπάρχουν σε κάποια δεδοµένα που καταχωρούνται από το πληκτρολόγιο και τελειώνει ό-ταν συναντήσει τον χαρακτήρα # } Uses Crt; Var LetterCount, DigitCount : Integer; Character : Char; Begin Clrscr; { όταν χρησιµοποιούµε µεταβλητές σαν µετρητές, πάντα τις µηδενίζου- µε στην αρχή του προγράµµατος } LetterCount := 0; { µετρητής γραµµάτων } DigitCount := 0; { µετρητής ψηφίων } { οι παρακάτω εντολές επαναλαµβάνονται όσο ο χαρακτήρας που δί-νουµε από το πληκτρολόγιο είναι διάφορος του # και όταν δώσουµε τον χα-ρακτήρα #, βγαίνουµε από τον βρόχο While } While Character <> '#' do Begin Readln(Character); { διάβασµα ενός χαρακτήρα } { αν ο χαρακτήρας είναι µεταξύ των λατινικών Α και Ζ } If ('A' <= Character) and (Character <= 'Z') then LetterCount := LetterCount + 1 { αύξηση του LetterCount } { αλλιώς, αν ο χαρακτήρας είναι ένα από τα ψηφία 0 έως 9 } Else If ('0' <= Character) and (Character <= '9') then DigitCount := DigitCount + 1 { αύξηση του DigitCount } End; { end of while } Writeln('Βρέθηκαν ', LetterCount, ' γράµµατα και ', DigitCount, ' ψηφία'); Writeln; Repeat until keypressed;

7 Program DEH; { Το πρόγραµµα αυτό υπολογίζει τον λογαριασµό της ΔΕΗ ενός καταναλωτή µε δεδοµένο ότι για τις πρώτες 100 µονάδες η 1 KWh χρεώνεται 15 δρχ., για τις επόµενες 200 µονάδες χρεώνεται 16 δρχ. και από 201 και πάνω µονάδες χρεώνεται 17 δρχ. Ο ΦΠΑ είναι 18%, το ποσό για την ΕΡΤ είναι 5%και το πάγιο είναι δρχ. } Uses Crt; Var katanalosi, kostos : Real; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε την κατανάλωση : '); Readln(katanalosi); If katanalosi < 100 then kostos := katanalosi * 15; If (katanalosi > 100) and (katanalosi < 200) then kostos := 100 * 15 + (katanalosi - 100) * 16; If katanalosi > 200 then kostos := 100 * * 16 + ( katanalosi - 200) * 17; kostos := kostos * 1.18; { προστίθεται ο ΦΠΑ } kostos := kostos * ; { προστίθεται η ΕΡΤ και το πάγιο } Writeln('Για τη ΔΕΗ θα πληρώσετε : ', kostos:9:0, ' δρχ.'); Repeat until keypressed; Program MAX; { Το πρόγραµµα αυτό βρίσκει τον µεγαλύτερο από τρεις αριθµούς a, b, c. Χρειάζεται να ορίσουµε µια βοηθητική µεταβλητή max, όπου εκεί θα καταχω-ρούµε προσωρινά τον µεγαλύτερο αριθµό } Uses Crt; Var a, b, c, max : Real; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε τους τρεις αριθµούς : '); Readln(a, b, c); max := a; If b > max then max := b; If c > max then max := c; Writeln('Ο µεγαλύτερος αριθµός είναι ο : ', max); Repeat until keypressed; Program Monos_Zygos; {Το πρόγραµµα αυτό βρίσκει αν ένας ακέραιος αριθµός είναι µονός ή ζυγός} Uses Crt; Var k, p, y : Longint; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε έναν ακέραιο αριθµό : '); Readln(k); p := k div 2; { εύρεση του πηλίκου } y := k mod 2; { εύρεση του υπολοίπου } If y = 0 then Writeln('Ο αριθµός είναι ζυγός') Else Writeln('Ο αριθµός είναι µονός'); Repeat until keypressed;

8 Program Misthodosia; { Το πρόγραµµα αυτό υπολογίζει τον µισθό ενός εργάτη όταν δίνονται οι µέ-ρες εργασίας του, οι υπερωρίες του σε ώρες και είναι γνωστό ότι οι κρατήσεις είναι το 20%των αποδοχών του, οι υπερωρίες του πληρώνονται µε το 20%του ηµεροµισθίου και ο φόρος είναι 5% } Uses Crt; Var hmerom, meres_erg, yperories, mikta, krathseis, foros, kathara : Real; Begin Clrscr; Writlen('Δώσε το ηµεροµίσθιο : '); Readln(hmerom); Writeln('Δώσε τις µέρες εργασίας : '); Readln (meres_erg); Writeln('Δώσε τις υπερωρίες : '); Readln(yperories); { υπολογισµός µικτών αποδοχών } mikta := hmerom * meres_erg + yperories * hmerom * 0.2; krathseis := 0.2 * mikta; { υπολογισµός κρατήσεων } foros := 0.05 * (mikta -krathseis); { υπολογισµός φόρου } kathara := mikta -krathseis - foros; { υπολογισµός καθαρών } Writeln('Οι µικτές αποδοχές είναι : ', mikta, ' οι καθαρές αποδοχές είναι : ', kathara, ' και οι κρατήσεις είναι : ',krathseis); Repeat until keypressed; Program Antistrofh; { Το πρόγραµµα αυτό διαβάζει έναν διψήφιο ακέραιο αριθµό και υπολογίζει και εκτυπώνει τον ακέραιο που προκύπτει από την αντιστροφή των ψηφίων του } Uses Crt; Var x, p, y, x1 : Byte; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε έναν διψήφιο ακέραιο αριθµό : '); Readln(x); p := x div 10; { εύρεση του πηλίκου } y := x mod 10; { εύρεση του υπολοίπου } x1 := y * 10 + p; { σχηµατισµός του αντίστροφου αριθµού } Writeln('Ο νέος αριθµός είναι : ', x1); Repeat until keypressed;

9 Program Talhro; { Το πρόγραµµα αυτό στρογγυλοποιεί έναν µισθό στο τάληρο, δηλ. αν λήγει σε 0, 1 και 2 τον κάνει να λήγει σε 0, αν λήγει σε 3, 4, 5, 6 ή 7 τον κάνει να λήγει σε 5 και αν λήγει σε 8 ή 9 τον κάνει να λήγει σε 0 αλλά αυξηµένο κατά 10 } Uses Crt; Var m, p, y : Longint; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε τον µισθό : '); Readln(m); p := m div 10; { εύρεση του πηλίκου } y := m mod 10; { εύρεση του υπολοίπου } { το y είναι στην ουσία το τελευταίο ψηφίο του µισθού και το p είναι όλα τα υπόλοιπα ψηφία του µισθού χωρίς το y, δηλ. αν ο µισθός είναι , το y θα είναι ίσο µε 7 και το p θα είναι ίσο µε } If y<= 2 then m := p * 10; { * 10 = } If (y> 2) and (y<8) then m := p * ; { * = } If y>= 8 then m := p * ; { * = } Writeln('O στρογγυλοποιηµένος µισθός είναι : ', m); Repeat until keypressed; Program Praxis; { Το πρόγραµµα αυτό διαβάζει δύο αριθµούς και ένα από τα τέσσερα σύµβο-λα της αριθµητικής (+ - * /) και κάνει την αντίστοιχη πράξη στους αριθµούς } Uses Crt; Var a, b, r : Real; z : Char; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε τους δύο αριθµούς : '); Readln(a, b); Writeln('Δώσε το σύµβολο της πράξης : '); Readln(z); Case z of '+' : r := a + b; '-' : r := a - b; '*' : r := a * b; '/' : r := a / b; End; { case } Writeln('Το αποτέλεσµα είναι : ', r); Repeat until keypressed;

10 Το παρακάτω πρόγραµµα περιέχει ένα παράδειγµα χρήσης της εντολής While : Program Twhile; Var metritis : Integer; Begin Clrscr; metritis := 0; { µηδενισµός του µετρητή } While metritis < 6 do Begin Writeln('Μετρητής = ', metritis); metritis := metritis + 2; { αύξηση του µετρητή κατά 2 } End; { end of while } Ο βρόχος While επαναλαµβάνεται όσο ή µεταβλητή metritis είναι µι-κρότερη του 6, δηλ. η επανάληψη θα συµβεί για τις τιµές της µεταβλητής 0, 2 και 4. Μόλις η µεταβλητή γίνει ίση µε 6, θα βγούµε από τον βρόχο. Program Trepeat; Var metritis : Integer; Begin Clrscr; metritis := 0; Repeat Writeln('Μετρητής = ', metritis); metritis := metritis + 2; Until (metritis > 4); Ηεντολή Repeat εκτελεί το κύριο σώµα του βρόχου τουλάχιστον µία φορά, ακόµα και αν δεν ισχύει η συνθήκη επανάληψης του βρόχου, καθώς η συνθήκη αυτή ελέγχεται στο τέλος του βρόχου και αφού έχουν εκτελεστεί οι εντολές του σώµατος του βρόχου. Το παρακάτω πρόγραµµα περιέχει έναν απλό βρόχο FOR : Program Tfor; Var metritis : Integer; Begin Clrscr; For metritis := 0 to 4 do Writeln('Μετρητής = ', metritis); Το πρόγραµµα µετράει από το 0 µέχρι το 4 και αυξάνεται κάθε φορά κατά ένα, µε αποτέλεσµα η µεταβλητή metritis να παίρνει διαδοχικά τις τιµές 0, 1, 2, 3 και 4. Αν αντικατασταθεί το Το µε το Downto, τότε ο βρόχος θα µε-τράει από το 4 µέχρι το 0, ελαττώνοντας τον µετρητή κατά ένα κάθε φορά. Program Ektyposi_Akeraion; { Το πρόγραµµα αυτό εκτυπώνει τους ακέραιους από το 1 µέχρι το 20 } Uses Crt; Var i : Byte; Begin Clrscr; For i := 1 to 20 do Writeln(i); { ο παραπάνω βρόχος θα εκτελεστεί 20 φορές και θα τυπώσει τους αριθµούς από το 1 µέχρι και το 20 } Repeat until keypressed;

11 Program Sum_Product; { Το πρόγραµµα αυτό υπολογίζει το άθροισµα και το γινόµενο Ν αριθµών } Uses Crt; Var i, N : Byte; x, sum, product : Real; Begin Clrscr; sum := 0; { µηδενίζουµε τον αθροιστή } product := 1; { δίνουµε την τιµή 1 στο γινόµενο } Writeln('Δώσε το πλήθος των αριθµών : '); Readln(N); For i := 1 to N do Begin Readln(x); { διαβάζουµε έναν αριθµό } sum := sum + x; { τον προσθέτουµε στον αθροιστή } product := product * x; { τον πολλαπλασιάζουµε µε τη µεταβλητή product } End; { end of for } Writeln('Το άθροισµα των αριθµών είναι : ', sum, ' και το γινόµενό τους είναι : ', product); Repeat until keypressed; Program Max; { Το πρόγραµµα αυτό βρίσκει τον µεγαλύτερο από Ν αριθµούς } Uses Crt; Var i, N : Byte; x, max : Real; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των αριθµών : '); Readln(N); Readln(x); { διαβάζουµε ανεξάρτητα τον 1 ο αριθµό και } max := x; { τον θεωρούµε προσωρινά σαν µέγιστο } For i := 1 to N-1 do { εκτελούµε τον βρόχο Ν-1 φορές } Begin Readln(x); { διαβάζουµε τον επόµενο αριθµό } { τον συγκρίνουµε µε τον max και αν είναι µεγαλύτερος, max γίνεται ο αριθµός αυτός } If x> max then max := x; End; { end of for } Writeln('Ο µεγαλύτερος αριθµός είναι ο : ', max); Repeat until keypressed;

12 Program Pos_Zero_Neg; { Το πρόγραµµα αυτό βρίσκει πόσοι από Ναριθµούς είναι θετικοί, πόσοι αρ-νητικοί και πόσοι µηδέν } Uses Crt; Var i, N, pos, zer, neg : Byte; x : Real; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των αριθµών : '); Readln(N); pos := 0; { µηδενίζουµε τον µετρητή των θετικών αριθµών } zer := 0; { µηδενίζουµε τον µετρητή των µηδενικών αριθµών } neg := 0; { µηδενίζουµε τον µετρητή των αρνητικών αριθµών } For i := 1 to N do Begin Readln(x); { διαβάζουµε έναν αριθµό } { αν είναι θετικός, αυξάνουµε τη µεταβλητή pos κατά ένα } If x> 0 then pos := pos + 1; { αν είναι µηδενικός, αυξάνουµε τη µεταβλητή zer κατά ένα } If x = 0 then zer := zer + 1; { αν είναι αρνητικός, αυξάνουµε τη µεταβλητή neg κατά ένα } If x< 0 then neg := neg + 1; End; { end of for } Writeln('Οι θετικοί αριθµοί είναι : ', pos); Writeln('Οι µηδενικοί αριθµοί είναι : ', zer); Writeln('Οι αρνητικοί αριθµοί είναι : ', neg); Repeat until keypressed; Program Mathites; { Το πρόγραµµα αυτό υπολογίζει το σύνολο των µαθητών και τον µέσο όρο βαθµολογίας για κάθε τάξη, για τρεις τάξεις A, B, C και για Νµαθητές } Uses Crt; Var i, N, b, sa, sb, sc, mo_a, mo_b, mo_c : Byte; sa_b, sb_b, sc_b : Integer; onoma : String; taxi : Char; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των µαθητών : '); Readln(N); sa := 0; { µετρητής µαθητών Α τάξης } sb := 0; { µετρητής µαθητών Β τάξης } sc := 0; { µετρητής µαθητών C τάξης } sa_b : = 0; { αθροιστής βαθµών µαθητών Α τάξης } sb_b := 0; { αθροιστής βαθµών µαθητών Β τάξης } sc_b := 0; { αθροιστής βαθµών µαθητών C τάξης } For i := 1 to N do Begin Writeln('Δώσε όνοµα, βαθµό και τάξη µαθητή : '); Readln(onoma, b, taxi); If taxi = 'A' then { ο µαθητής είναι στην Α τάξη } Begin sa := sa + 1; sa_b := sa_b +b; End; If taxi = 'B' then { ο µαθητής είναι στην Β τάξη } Begin sb := sb + 1; sb_b := sb_b +b; End; If taxi = 'C' then { ο µαθητής είναι στην C τάξη } Begin sc := sc + 1; sc_b := sc_b +b; End; End; { end of for } mo_a := sa_b/sa; { µέσος όρος βαθµών µαθητών Α τάξης } mo_b := sb_b/sb; { µέσος όρος βαθµών µαθητών Β τάξης } mo_c := sc_b/sc; { µέσος όρος βαθµών µαθητών C τάξης } Writeln('Το πλήθος των µαθητών και οι µέσοι όροι βαθµολογίας τους ανά τάξη είναι οι εξής : ', sa, mo_a, sb, mo_b, sc, mo_c); Repeat until keypressed;

13 Program MultiAdd; { Το πρόγραµµα αυτό µάς δείχνει πώς µπορούµε να καταχωρήσουµε Νονό-µατα µε τη χρήση της εντολής Readkey } Uses crt; Var Οnoma, Eponymo, Address : String; Apanthsh : Char; Βegin Repeat Clrscr; { καθαρίζει η οθόνη } GotoXY(01,01);Write('Όνοµα :'); GotoXY(01,02);Write('Επώνυµο :'); GotoXY(01,03);Write('Διεύθυνση:'); GotoXY(12,01);ReadLn(Onoma); GotoXY(12,02);ReadLn(Eponymo); GotoXY(12,03);ReadLn(Address); Apanthsh := Readkey; { διαβάζει έναν χαρακτήρα } { αν η απάντηση είναι [Ο]χι τότε τελειώνει το πρόγραµµα } { πρέπει να ελέγξουµε και τα αγγλικά και τα ελληνικά Ο, } { µικρά και κεφαλαία } Until (Apanthsh='O') or (Apanthsh='o') or (Apanthsh='o') or (Apanthsh='O'); Repeat Until KeyPressed; { µε την εντολή αυτή, το πρόγραµµα περιµέ-νει µέχρι να πατήσουµε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για να τερµατίσει } Program ReadKey_Test; { Το πρόγραµµα αυτό χρησιµοποιεί την εντολή ReadKey και µας δίνει ένα α-ποτέλεσµα τύπου char και ειδικότερα µάς επιστρέφει το πλήκτρο που πατή-σαµε και τη µορφή του σε κεφαλαίο γράµµα } Uses crt; Var Key : Char; Begin While Key<> 'T' Do Begin Key := ReadKey; Writeln('Πάτησες το πλήκτρο ', Key, ' ', UpCase(Key)); End { While } Repeat Until KeyPressed; Program ReadKey_Test2; { Το πρόγραµµα αυτό χρησιµοποιεί την εντολή ReadKey και είναι παρόµοιο µε το προηγούµενο, µόνο που µας δίνει σαν αποτέλεσµα και τον ascii κωδικό του πλήκτρου και τελειώνει όταν πατηθεί το πλήκτρο Esc, που έχει ascii κωδι-κό 27 } Uses crt; Var Key : Char; Begin Repeat Key := ReadKey; Writeln('Πάτησες το πλήκτρο ', Key, ' µε κωδικό : ', Ord(Key)); Until Ord(Key)=27; Repeat Until KeyPressed;

14 Program Strs; { Το πρόγραµµα αυτό επεξεργάζεται µε διάφορες συναρτήσεις της Pascal ένα string χαρακτήρων και µας δείχνει µε ποιον τρόπο µπορούµε να βρούµε το µήκος του string, να αποµονώσουµε ένα-ένα τα γράµµατα του string και να κάνουµε και άλλες ενδιαφέρουσες εργασίες πάνω σ' αυτό } Uses crt; Var Symbola : String; Begin ClrScr; Write('Δώσε Μερικά Σύµβολα : ');Read(Symbola); WriteLn; { αφήνει µια κενή γραµµή } WriteLn('Εντολή Επεξήγηση Αποτέλεσµα'); WriteLn( '=============================='); WriteLn('Symbola - Τα σύµβολα που έδωσες είναι : ', Symbola); WriteLn('Length - Το µήκος των συµβόλων είναι :', Length(Symbola); WriteLn('Symbola[1] - Το 1 ο σύµβολο είναι το : ', Symbola[1]); WriteLn('Ord - Ο κωδικός ascii του 1 ου συµβόλου : ', Ord(Symbola[1]); WriteLn('Succ - Μετά το 1 ο σύµβολο είναι : ', Symbola[succ(1)]); WriteLn('Pred - Πριν από το 4 ο σύµβολο είναι :, Symbola[pred(4)]); WriteLn; { αφήνει µια κενή γραµµή } Repeat Until KeyPressed; Program Antistrofh; { Το πρόγραµµα αυτό διαβάζει έναν τριψήφιο ακέραιο αριθµό και υπολογίζει και εκτυπώνει τον ακέραιο που προκύπτει από την αντιστροφή των ψηφίων του } Uses crt; Var x, x1 : Integer; p1, p2, y1, y2 : Byte; Begin Clrscr; Repeat Writeln('Δώσε έναν τριψήφιο ακέραιο αριθµό : '); Readln (x); Until (x>=100) and (x<=999); { θα βγούµε από τον βρόχο µόνο όταν ο αριθµός είναι τριψήφιος } p1 := x div 100; { το p1 περιέχει το πρώτο ψηφίο του αριθµού } y1 := x mod 100; { το y1 είναι τα δύο τελευταία ψηφία } p2 := y1 div 10; { το p2 είναι το µεσαίο ψηφίο του αριθµού } y2 := y1 mod 10; { το y2 είναι το τελευταίο ψηφίο του αριθµού } Εnd. { η επόµενη εντολή σχηµατίζει τον αριθµό που αποτελείται από τα } { αντίστροφα ψηφία του δοθέντος αριθµού } x1 := y2*100 + p2*10 + p1; Writeln('Ο αριθµός από την αντιστροφή είναι ο : ', x1); Repeat Until KeyPressed;

15 Program mhden_3; { Σ αυτό το πρόγραµµα δίνεται ένας δεκαδικός αριθµός Κ και κρατάµε µόνο τα 2 πρώτα δεκαδικά του ψηφία -για να λύσουµε αυτό το πρόβληµα, πρώτα πολλαπλασιάζουµε αυτόν τον αριθµό µε το 100 και στον προκύπτοντα αριθµό προσθέτουµε το 0.5 για να στρογγυλοποιηθεί, αποκόπτουµε τα δεκαδικά του ψηφία για να τον κάνουµε ακέραιο και µετά τον διαιρούµε µε το 100 } Uses crt; Var k, n : Real; p : Longint; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε τον αριθµό : '); Readln(k); n := k*100; { πολλαπλασιάζουµε µε 100 } p := int(n+0.5); { προσθέτουµε το 0.5 και τον κάνουµε ακέραιο } n := p/100; {διαιρούµε µε 100 για να αποκτήσει 2 δεκαδικά } Writeln('Ο νέος αριθµός είναι τώρα ο : ', n); Repeat until keypressed; Program Kerma; { Στο πρόγραµµα αυτό δίνεται ο µισθός ενός υπαλλήλου Μ και του κάνουµε κερµατική ανάλυση, δηλ. βρίσκουµε από πόσα χαρτονοµίσµατα των 5.000, 1.000, 500, 100, 50, 20, 10 και 5 δραχµών αποτελείται. Υποθέτουµε βέβαια ότι ο µισθός είναι στρογγυλοποιηµένος στο τάλιρο, αν δεν είναι, τότε υπάρχει το γνωστό µας πρόγραµµα που τον στρογγυλοποιεί } Uses crt; Var m : Longint; p5000, p1000, p500, 5100, p50, p20, p10, p5 : B yte; y : Integer; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε τον µισθό : '); Readln(m); p5000 := m div 5000; { πλήθος των πεντοχίλιαρων } y := m mod 5000; { το y χρησιµοποιείται στη νέα διαίρεση } p1000 := y div 1000; { πλήθος των χιλιάρικων } y := y mod 1000; p500 := y div 500; { πλήθος των πεντακοσάρικων } y := y mod 500; p100 := y div 100; { πλήθος των εκατοστάρικων } y := y mod 100; p50 := y div 50; { πλήθος των πενηντάρικων } y := y mod 50; p20 := y div 20; { πλήθος των εικοσάρικων } y := y mod 20; p10 := y div 10; { πλήθος των δεκάρικων } y := y mod 10; p5 := y div 5; { πλήθος των τάλιρων } Writeln('Ο µισθός αποτελείται από ', p5000, ' πεντοχίλιαρα ', p1000, ' χιλιάρικα ', p500, ' πεντακοσάρικα ', p100, ' εκατοστάρικα ', p50, ' πενηντάρικα ', p20,' εικοσάρικα ', p10,' δεκάρικα και ', p5, ' τάλιρα'); Repeat until keypressed; Εnd.

16 Program mhden_1; { Σ αυτό το πρόγραµµα δίνεται ένας ακέραιος αριθµός Κ και µετατρέπουµε τα 2 τελευταία ψηφία του σε µηδενικά, αφού τον στρογγυλοποιήσουµε στο πλησιέστερο µηδενικό -εδώ θα δούµε τον πρώτο τρόπο επίλυσης του προβλή-µατος αυτού µε τη χρήση του πηλίκου και του υπολοίπου της διαίρεσης του αριθµού µε το 100 } Uses crt; Var k, p, n : Longint; y : Byte; Βegin Clrscr; Writeln('Δώσε τον αριθµό : '); Readln(k); p := k div 100; { πηλίκο της διαίρεσης µε το 100 } y := k mod 100; { υπόλοιπο της διαίρεσης µε το 100 } If y< 50 { αν το υπόλοιπο είναι µικρότερο από 50 } Then n := p*100; If y>= 50 { αν το υπόλοιπο είναι µεγαλύτερο ή ίσο από 50 } Then n := p* ; Writeln('Ο νέος αριθµός είναι τώρα ο : ', n); Repeat until keypressed; Program mhden_2; { Ας δούµε τώρα και τον δεύτερο τρόπο επίλυσης του προβλήµατος αυτού, όπου διαιρούµε πρώτα τον αριθµό µε το 100, τον προκύπτοντα αριθµό τύπου real, τον στρογγυλοποιούµε µε το 0.5 κάνοντάς τον ακέραιο και µετά τον πολ-λαπλασιάζουµε πάλι µε το 100 } Uses crt; Var k, n : Longint; p : Real; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε τον αριθµό : '); Readln(k); p := k/100; { δεκαδική διαίρεση µε το 100 } n := int(p+0.5); { στρογγυλοποίηση του αριθµού } n := n*100; { πολλαπλασιασµός µε το 100 } Writeln('Ο νέος αριθµός είναι τώρα ο : ', n); Repeat until keypressed;

17 Program ypallhloi; { Σ αυτό το πρόγραµµα, για Νυπαλλήλους έχουµε τα εξής στοιχεία : ονοµα-τεπώνυµο, γραµµατικές γνώσεις (1=Δηµοτικό, 2=Γυµνάσιο, 3=Πτυχιούχος) και ηλικία -ζητάµε να βρεθεί η µικρότερη ηλικία από κάθε κατηγορία γραµ-µατικών γνώσεων } Uses crt; Var age, min1, min2, min3, N, i : Byte; onoma : String; category : Char; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των υπαλλήλων : '); Readln(N); min1 := 100; { η µικρότερη ηλικία για υπαλλήλους Δηµοτικού } min2 := 100; { η µικρότερη ηλικία για υπαλλήλους Γυµνασίου } min3 := 100; { η µικρότερη ηλικία για υπαλλήλους Πτυχιούχους } For i := 1 To NDo Begin Writeln('Δώσε όνοµα, κατηγορία και ηλικία : '); Readln(onoma); Readln(category); Readln(age); Case category of '1' : If age < min1 then min1 := age; '2' : If age < min2 then min2 := age; '3' : If age < min3 then min3 := age; end; { Case } End; { For } Writeln('Ηµικρότερη ηλικία από την 1 η κατηγορία είναι : ', min1); Writeln('Ηµικρότερη ηλικία από την 2 η κατηγορία είναι : ', min2); Writeln('Ηµικρότερη ηλικία από την 3 η κατηγορία είναι : ', min3); Repeat until keypressed; Program fylo; { Σ αυτό το πρόγραµµα δίνονται τα παρακάτω στοιχεία για Νανθρώπους : όνοµα και κωδικός φύλου (1=γυναίκα, 2=άνδρας) -ζητάµε να βρεθούν πό-σες είναι οι γυναίκες και πόσοι οι άνδρες } Uses crt; Var onoma : String; fylo : Char; sum_a, sum_g, N, i : Byte; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των ανθρώπων : '); Readln(N); sum_a := 0; { µετρητής ανδρών } sum_g := 0; { µετρητής γυναικών } For i := 1 To NDo Begin Writeln('Δώσε όνοµα &φύλο : ');Readln(onoma);Readln(fylo); Case fylo of '1' : sum_g := sum_g + 1; '2' : sum_a := sum_a + 1; End; { Case } End; { For } Writeln('Οι γυναίκες είναι : ', sum_g); Writeln('Οι άνδρες είναι : ', sum_a); Repeat until keypressed; Program N_arithmoi; { Να διαβαστούν Ναριθµοί και να βρεθεί το άθροισµά τους, το γινόµενό τους και ο µέσος όρος τους } Uses crt; Var N, i : Byte; sum, product, m_o, number : Longint; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των αριθµών : '); Readln(N); sum := 0; { αθροιστής } product := 1; { γινόµενο } For i := 1 To NDo Begin Writeln('Δώσε έναν αριθµό : '); Readln(number); sum : = sum + number; product := product * number; End; { For } m_o := sum/n; { υπολογισµός µέσου όρου } Writeln('Το άθροισµά τους είναι : ', sum); Writeln('Το γινόµενό τους είναι : ', product); Writeln('Ο µέσος όρος τους είναι : ', m_o:10:2); Repeat until keypressed;

18 Program Eidh; { Το πρόγραµµα αυτό διαβάζει για Νείδη µιας αποθήκης τα στοιχεία ονοµα-σία και τιµή µονάδας -βρίσκει και εκτυπώνει το ακριβότερο είδος, αφού πρώτα βάλει τις ονοµασίες και τις τιµές των ειδών σ έναν πίνακα } Uses crt; Bar i, N : Byte; max : Longint; onoma_max : String[30]; onomasia : array[1..50] of String[30]; timh : array[1..50] of Longint; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των ειδών : '); Readln(N); { καταχωρούµε την ονοµασία και την τιµή του κάθε είδους } { σε δύο ξεχωριστούς πίνακες } For i:=1 to NDo Begin Writeln('Δώσε ονοµασία είδους : '); Readln(onomasia[i]); Writeln('Δώσε τιµή είδους : '); Readln(timh[i]); End; { For } { θέτουµε την τιµή του πρώτου είδους σαν τη µεγαλύτερη και } { την συγκρίνουµε µ όλες τις υπόλοιπες } max := timh[1]; onoma_max := onomasia[1]; For i:=2 To NDo Begin If timh[i]> maxthen Begin max := timh[i]; onoma_max := onomasia[i]; End;{ If } End;{ For } Writeln('Το είδος µε την ακριβότερη τιµή είναι το : ',onoma_max,' και κοστίζει ', max, ' δρχ.'); Repeat until keypressed; Program Thleorash; { Γίνεται µια έρευνα για τις ώρες που παρακολουθεί τηλεόραση το κοινό και τα αποτελέσµατα καταχωρούνται στις εξής τρεις κατηγορίες : α. υψηλή (περισσότερες από 20 ώρες την εβδοµάδα) β. µεσαία (από 8 έως 20 ώρες) γ. χαµηλή (λιγότερες από 8 ώρες) ζητείται να διαβαστούν οι ώρες για 30 άτοµα και να τυπωθεί το πλήθος της κάθε κατηγορίας } Uses crt; Var i, hours, category_1, category_2, caterogy_3 : Byte; Begin Clrscr; category_1 := 0; { µηδενίζουµε τους τρεις µετρητές } category_2 := 0; caterogy_3 := 0; For i:=1 to 30 Do Begin Writeln('Δώσε τις ώρες : '); Readln(hours); Case hours of 0..7: category_1 := category_1 + 1; : category_2 := category_2 + 1; : category_3 := category_3 + 1; End;{ Case } End; { For } Writeln('Οι τρεις κατηγορίες έχουν τις εξής τιµές : ', category_1, category_2, category_3); Repeat until keypressed;

19 Program Athroisma_Pinaka; { Να διαβαστούν τα ακέραια στοιχεία ενός πίνακα πλήθους Νκαι να βρεθεί το άθροισµά τους } Uses crt; Var i, N : Byte; sum : Longint; pinakas : Array[1..100] of Integer; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των αριθµών : '); Readln(N); sum := 0; { µηδενίζουµε τον αθροιστή } For i:=1 To NDo Begin Writeln('Δώσε αριθµό : '); Readln(pinakas[i]); End; { For } For i:=1 To NDo sum := sum + pinakas[i]; Writeln('Το άθροισµα των αριθµών είναι : ', sum); Repeat until keypressed; Program Athlites; { Το πρόγραµµα αυτό καταγράφει τις προσπάθειες 10 αθλητών στο άλµα σε µήκος και για κάθε αθλητή καταχωρούµε το όνοµα και την επίδοσή του σε 6 προσπάθειες -το πρόγραµµα βρίσκει τον νικητή του αγωνίσµατος και την ε-πίδοσή του καθώς και την καλύτερη επίδοση του κάθε αθλητή -χρησιµο-ποιούµε έναν πίνακα δύο διαστάσεων όπου καταχωρούµε τις επιδόσεις των αθλητών } Uses crt; Var i, j : Byte; max_oliko : Real; { καλύτερη επίδοση όλων των αθλητών } max : Real; { καλύτερη επίδοση ενός αθλητή } onoma_max : String[30]; { όνοµα αθλητή µε την καλύτερη επίδοση } onoma : array[1..10] of String[30]; { πίνακας ονοµάτων αθλητών } epidoseis : Array[1..10, 1..6] of Real; { πίνακας επιδόσεων αθλητών } Begin Clrscr; max_oliko := 0.0; { µηδενίζουµε την καλύτερη επίδοση όλων των αθλητών } For i:=1 to 10 Do Begin Writeln('Δώσε το όνοµα του ', i, 'ου αθλητή : '); Readln(onoma[i]); max := 0.0; { µηδενίζουµε την καλύτερη επίδοση του αθλητή } For j:=1 to 6 Do Begin Writeln('Δώσε την ', j, 'η προσπάθεια του αθλητή : '); Readln(epidoseis[i, j]); If epidoseis[i, j]> maxthen max := epidoseis[i, j]; { καλύτερη επίδοση αθλητή } If epidoseis[i, j]> max_oliko Then Begin { καλύτερη επίδοση όλων των αθλητών } max_oliko := epidoseis[i, j]; onoma_max := onoma[i]; End;{ If } End; { For-j } Writeln('Η καλύτερη επίδοση του αθλητή είναι : ',max); End;{ For-i } Writeln('Η καλύτερη επίδοση όλων των αθλητών είναι : ', max_oliko, ' και την έχει ο αθλητής : ', onoma_max); Repeat until keypressed;

20 Program Mathites; { Δίνονται τα εξής στοιχεία για 20 µαθητές µιας τάξης : α. όνοµα β. κωδικός φύλου (1=αγόρι, 2=κορίτσι) γ. βαθµός να βρεθεί ποιο αγόρι έχει τον µικρότερο βαθµό στην τάξη και ποιο κορίτσι τον µεγαλύτερο } Uses crt; Var i : Byte; max_bathmos, min_bathmos : Byte; onoma_max, onoma_min : String[30]; onoma : array[1..20] of String[30]; fylo, bathmos : Array[1..20] of Byte; Begin Clrscr; { πρώτα διαβάζουµε όλα τα στοιχεία των µαθητών σε τρεις πίνακες } For i:=1 To 20 Do Begin Writeln('Δώσε όνοµα µαθητή : '); Readln(onoma[i]); Writeln('Δώσε φύλο µαθητή : '); Readln(fylo[i]); Writeln('Δώσε βαθµό µαθητή : '); Readln(bathmos[i]); End; { For } max_bathmos := 0; { αρχική τιµή για τον µεγαλύτερο βαθµό } min_bathmos := 21; { αρχική τιµή για τον µικρότερο βαθµό } For i:=1 To 20 Do Begin Case fylo[i] of 1 : If bathmos[i]< min_bathmos Then Begin min_bathmos := bathmos[i]; onoma_min := onomasia[i]; End;{ If } 2 : If bathmos[i]> max_bathmos Then Begin max_bathmos := bathmos[i]; onoma_max := onomasia[i]; End;{ If } End;{ Case } Writeln('Ηµαθήτρια µε τον µεγαλύτερο βαθµό είναι η : ', max_onoma, ' και έχει βαθµό : ', max_bathmos); Writeln('Ο µαθητής µε τον µικρότερο βαθµό είναι ο : ', min_onoma, ' και έχει βαθµό : ', min_bathmos); Repeat until keypressed;

21 Program Max_Pinaka; { Να διαβαστούν τα ακέραια στοιχεία ενός πίνακα πλήθους Νκαι να βρεθεί ποιο είναι το µεγαλύτερο στοιχείο και σε ποια θέση } Uses crt; Var i, N, thesi : Byte; sum : Longint; max : Integer; pinakas : Array[1..100] of Integer; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των αριθµών : '); Readln(N); { διαβάζουµε τα στοιχεία του πίνακα } For i:=1 To NDo Begin Writeln('Δώσε έναν αριθµό : '); Readln(pinakas[i]); End; { For } { αρχικά θέτουµε σαν µεγαλύτερο το πρώτο στοιχείο του πίνακα } { και µετά συγκρίνουµε όλα τα στοιχεία του πίνακα } max := pinakas[1]; thesi := 1; For i:=2 To NDo If pinakas[i]> maxthen Begin max := pinakas[i]; thesi := i; End;{ If } Writeln('το µεγαλύτερο στοιχείο του πίνακα είναι το : ', max,' και βρίσκεται στη θέση : ', thesi); Repeat until keypressed; Program Bathmoi_Mathiton; { Να διαβαστούν τα ονόµατα και οι βαθµοί Ν µαθητών σε δύο πίνακες και να βρεθεί ο καλύτερος µαθητής και ο βαθµός του } Uses crt; Var i, N : Byte; max : Byte; max_onoma : String[30]; bathmos : Array[1..100] of Byte; onoma : Array[1..100] of String[30]; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των µαθητών : '); Readln(N); { διαβάζουµε τα ονόµατα και τους βαθµούς των µαθητών σε } { δύο πίνακες } For i:=1 To NDo Begin Writeln('Δώσε όνοµα µαθητή : '); Readln(onoma[i]); Writeln('Δώσε βαθµό µαθητή : '); Readln(bathmos[i]); End; { For } { αρχικά θέτουµε σαν µεγαλύτερο βαθµό τον βαθµό του } { πρώτου µαθητή και συγκρίνουµε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία } max := bathmos[1]; max_onoma := onoma[1]; For i:=2 to NDo If bathmos[i]> maxthen Begin max := bathmos[i]; max_onoma := onoma[i]; End;{ If } Writeln('Ο καλύτερος µαθητής είναι ο : ', max_onoma,' και είναι τον βαθµό : ', max); Repeat until keypressed;

22 Program Men_Women; { Δίνονται τα εξής στοιχεία για Νανθρώπους : όνοµα, κωδικός φύλου, (1 = γυναίκα, 2 = άνδρας), ύψος, βάρος και ηλικία -ζητείται να βρεθεί ο µέσος όρος ηλικίας των γυναικών που έχουν βάρος µεγαλύτερο των 60 κιλών και πό-σοι άνδρες έχουν ύψος µεγαλύτερο του 1.80, βάρος µικρότερο των 85 κιλών και ηλικία µικρότερη των 40 } Uses crt; Var i, N, g60, i180, i85, i40, mo_gyn, fylo, ypsos, baros, age : Byte; sum_age : Integer; onoma : String[30]; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των ατόµων : '); Readln(Ν); sum_age:=0; g60:=0; i180:=0; i85:=0; i40:=0; { εδώ γίνεται η καταχώρηση και η επεξεργασία των στοιχείων } For i:=1 To NDo Begin Writeln('Δώσε όνοµα : '); Readln(onoma); Repeat Writeln('Δώσε φύλο : '); Readln(fylo); Until fylo in [1..2]; Writeln('Δώσε ύψος : '); Readln(ypsos); Writeln('Δώσε βάρος : '); Readln(baros); Writeln('Δώσε ηλικία : '); Readln(age); { επιλογή ανάλογα µε το φύλο } Case fylo of 1 : If baros>60 Then Begin sum_age := sum_age + age; g60 := g60 + 1; End; { If - Case-1 } 2 : Begin If ypsos > 180 Then i180 := i180 +1; If baros <85 Then i85 := i85 + 1; If age < 40 Then i40 := i40 + 1; End; { Case-2 } End; { Case } End; { For } { εδώ γίνονται οι εκτυπώσεις } Writeln('Ο µέσος όρος ηλικίας των γυναικών µε βάρος µεγαλύτερο των 60 κιλών είναι : ', Round(sum_age/g60)); Writeln(i180, ' άνδρες έχουν ύψος µεγαλύτερο του 1.80 ', i85,' έχουν βάρος κάτω από 85 κιλά και ',i40,' έχουν ηλικία µικρότερη των 40); Repeat until keypressed;

23 Program Taxeis; { Να διαβαστούν τα στοιχεία Νµαθητών (όνοµα, βαθµός και τάξη) από τρεις τάξεις (Α, Β και C) και να εκτυπωθούν ανά τάξη ξεχωριστά } Uses crt; Var a_onoma : array[1..100] of String; { πίνακας ονοµ.µαθητών Α τάξης } b_onoma : array[1..100] of String; { πίνακας ονοµ.µαθητών Β τάξης } c_onoma : array[1..100] of String; { πίνακας ονοµ.µαθητών C τάξης } a_bathmos : array[1..100] of Byte; { πίνακας βαθµ.µαθητών Α τάξης } b_bathmos : array[1..100] of Byte; { πίνακας βαθµ.µαθητών B τάξης } c_bathmos : array[1..100] of Byte; { πίνακας βαθµ.µαθητών C τάξης } onoma : String; i, N, ia, ib, ic, bathmos : Byte; taxi : Char; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος Ν των µαθητών : '); Readln(N); ia := 0; { µηδενισµός των µετρητών των µαθητών } ib := 0; { για τις τρεις τάξεις } ic := 0; { εδώ γίνεται η καταχώρηση και η επεξεργασία των στοιχείων } For i:=1 To NDo Begin Writeln('Δώσε όνοµα µαθητή : '); Readln(onoma); Writeln('Δώσε βαθµό µαθητή : '); Readln(bathmos); Repeat Writeln('Δώσε τάξη µαθητή : '); Readln(taxi) Until taxi In ['a', 'b', 'c']; { δέχεται µόνο τιµές a, b ή c } { επιλογή ανάλογα µε την τάξη } Case taxi of 'a' : Begin ia := ia+1; { αύξηση µετρητή τάξης } a_onoma[ia] := onoma; a_bathmos[ia] := bathmos; End; { Case-a } } 'b' : Begin ib := ib+1; b_onoma[ib] := onoma; b_bathmos[ib] := bathmos; End; { Case-b } 'c' : begin ic := ic+1; c_onoma[ic] := onoma; c_bathmos[ic] := bathmos; End;{ Case-c } End; { Case } End; { For { εκτύπωση των τριών πινάκων των τάξεων A, B και C } Writeln('Τάξη Α :'); For i:=1 To ia Do Writeln(i, '. ', a_onoma[i], ' ', a_bathmos[i]); Writeln('Τάξη B :'); For i:=1 To ib Do writeln(i, '. ', b_onoma[i], ' ', b_bathmos[i]); Writeln('Τάξη C :'); For i:=1 To ic Do Writeln(i, '. ', c_onoma[i], ' ', c_bathmos[i]); Repeat until keypressed;

24 Program Molinsi; { Μια εταιρεία µετράει τη µόλυνση της ατµόσφαιρας και καταχωρεί τις ενδεί-ξεις της σε ακέραιες τιµές από το 0 έως το 100 µε µία µέτρηση για κάθε µέρα - να γίνει πρόγραµµα που να καταχωρεί τις τιµές της ατµοσφαιρικής µόλυνσης για 20 µέρες και να βρίσκει τις κορυφές της µόλυνσης, δηλ. αυτές που είναι µεγαλύτερες από τη µόλυνση της προηγούµενης και της επόµενης µέρας -για κάθε κορυφή το πρόγραµµα θα τυπώνει τη µέρα που έγινε και τη µόλυνση που υπήρχε εκείνη τη µέρα } Uses crt; Var molinsi : Array[1..20] of byte; i : Byte; Begin Clrscr; { εδώ γίνεται η καταχώρηση των δεδοµένων της µόλυνσης } { και ελέγχουµε αν η τιµή της µόλυνσης είναι από 0 έως 100 } For i:=1 To 20 Do Begin Repeat Writeln('Δώσε τη µόλυνση της ', i, 'ης ηµέρας : '); Readln(molinsi[i]); Until molinsi[i] in [0..100]; End; { For } { εδώ συγκρίνουµε τη µόλυνση της ηµέρας i µε τις µολύνσεις } { της επόµενης και της προηγούµενης ηµέρας απ αυτήν και ανάλογα } { εκτυπώνουµε } For i:=2 To 19 Do If (molinsi[i]>molinsi[i+1]) and (molinsi[i]>molinsi[i-1]) Then Writeln('Η ',i,'η ηµέρα έχει κορυφή µε τιµή ',molinsi[i]); { κάνουµε και µια εκτύπωση όλων των δεδοµένων της µόλυνσης } For i:=1 To 20 Do Write(molinsi[i], ' '); Repeat until keypressed;

25 Program Ptiseis; { Μια εταιρεία µεταφορών χρησιµοποιεί ένα δικό της αεροπλάνο για τις µε-ταφορές που κάνει στο εξωτερικό -το αεροπλάνο µπορεί κάθε φορά να µε-ταφέρει ένα µέγιστο συνολικό φορτίο -τα εµπορεύµατα είναι συσκευασµένα σε πακέτα και κάθε πακέτο έχει έναν αύξοντα αριθµό και ένα βάρος - να γίνει πρόγραµµα που να καταχωρεί τα βάρη των πακέτων σε τόνους µε τη σειρά που δίνονται και να υπολογίζει και να τυπώνει πόσες αεροπορικές πτήσεις θα χρειαστούν για να µεταφερθούν όλα τα πακέτα και πόσο συνολικό φορτίο θα µεταφέρει η κάθε πτήση } Uses crt; Const max_load = 100;{ 100 τόνοι είναι το µέγιστο φορτίο του αεροπλάνου } Var i, weight, ptisi, sum : Byte; Begin Clrscr; sum := 0; ptisi := 0; { εδώ γίνεται η καταχώρηση και η επεξεργασία των δεδοµένων } For i:=1 To 20 Do Begin { υποθέτουµε ότι υπάρχουν 20 πακέτα } Writeln('Δώσε το βάρος του πακέτου : '); Readln(weight); sum := sum + weight; { πρόσθεση του βάρους του πακέτου } If sum > max_load Then Begin { τα πακέτα ξεπέρασαν το µέγιστο φορτίο } ptisi := ptisi + 1; { αυξάνουµε τις πτήσεις } sum := sum -weight; { αφαιρούµε το τελευταίο πακέτο } Writeln('Θα φύγει η ', ptisi, 'η πτήση µε βάρος ', sum); sum := weight; { το sum παίρνει νέα τιµή } End; { If } If sum = max_load Then Begin { τα πακέτα είναι ίσα µε το µέγιστο φορτίο } ptisi := ptisi + 1; { αυξάνουµε τις πτήσεις } Writeln('Θα φύγει η ', ptisi,' η πτήση µε βάρος ', sum); sum := 0; { το sum µηδενίζεται } End;{ If } End; { For } If sum>0 Then Do Begin { αν υπάρχουν πακέτα που έχουν αποµείνει } ptisi := ptisi + 1; { αυξάνουµε τις πτήσεις } Writeln('Θα φύγει η ', ptisi, 'η πτήση µε βάρος ', sum); End;{ If } Repeat until keypressed;

26 Program Taxinomisi_Pinaka; { Να ταξινοµηθεί κατά αύξουσα σειρά πίνακας Α µε Νστοιχεία -θα εφαρµο-σθεί η µέθοδος Bubble-Sort σύµφωνα µε την οποία σαρώνουµε συνέχεια τον πίνακα και αν κάποια στοιχεία δεν είναι στη σωστή σειρά, τότε τα κάνουµε ανταλλαγή και βάζουµε την τιµή 1 σε µια σηµαία flag -όταν σαρώσουµε τον πίνακα και η flag είναι ίση µε µηδέν, τότε αυτό θα σηµαίνει ότι ο πίνακας είναι ταξινοµηµένος } Uses crt; Var a : Array[1..100] of Integer; temp : Integer; i, N, flag : Byte; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των στοιχείων : '); Readln(N); { εδώ γίνεται η καταχώρηση των δεδοµένων } For i:=1 To NDo Begin Writeln('Δώσε το ', i, 'ο στοιχείο : '); Readln(a[i]); End; { For } { εδώ γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων του πίνακα } Repeat flag := 0; { αρχικά µηδενίζουµε τη flag } For i:=1 To N-1 Do Begin If a[i]> a[i+1]then Begin { εδώ γίνεται η ανταλλαγή των τιµών } temp := a[i]; a[i] := a[i+1]; a[i+1] := temp; flag := 1; { η flag γίνεται ίση µε 1 } End; { If } End; { For } Until flag = 0; { όταν η flag παραµείνει ίση µε 0, αυτό θα σηµαίνει ότι πίνακας } { είναι ταξινοµηµένος } { εµφανίζουµε τα στοιχεία του ταξινοµηµένου πίνακα } For i:=1 To NDo Begin Writeln('Το ', i, 'ο στοιχείο του πίνακα είναι :, a[i]); End; { For } Repeat until keypressed; Program Athroisma_Pinaka; {Να βρεθεί το άθροισµα των στοιχείων πίνακα Α µε Ν γραµµές και Μ στήλες} Uses crt; Var i, j, n, m : Byte; sum : Longint; a : Array[1..100, ] of Integer; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το Ν : '); Readln(n); Writeln('Δώσε το M : '); Readln(m); { µηδενίζουµε τον αθροιστή } sum := 0; {εδώ γίνεται η καταχώρηση και η άθροιση των στοιχείων του πίνακα} For i:=1 To n Do Begin { οι γραµµές του πίνακα } For j:=1 To m Do Begin { οι στήλες του πίνακα } Writeln('Δώσε το στοιχείο : ', i, ', ', j); Readln(a[i, j]); sum := sum + a[i, j]; End; { For-j } End; { For-i } {εδώ γίνεται η εκτύπωση του αθροίσµατος των στοιχείων του πίνακα} Writeln('Το άθροισµα των στοιχείων του πίνακα είναι : ', sum);

27 Repeat until keypressed; Program Max_Pinaka; { Να βρεθεί το µεγαλύτερο στοιχείο πίνακα Α µε Ν γραµµές και Μ στήλες } Uses crt; Var i, j, n, m : Byte; max : Integer; a : Array[1..100, ] of Integer; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των γραµµών : '); Readln(n); Writeln('Δώσε το πλήθος των στηλών : '); Readln(m); { εδώ γίνεται η καταχώρηση των στοιχείων του πίνακα } For i:=1 To n Do Begin For j:=1 To m Do Begin Writeln('Δώσε το στοιχείο : ', i,',', j); Readln(a[i, j]); End; { For-j } End; { For-i } { θέτουµε σαν max το στοιχείο του πίνακα που είναι στη θέση 1,1 } max := a[1,1]; { εδώ ψάχνουµε για το µεγαλύτερο στοιχείο του πίνακα } For i:=1 To n Do Begin For j:=1 To m Do Begin If a[i, j]) > maxthen max := a[i, j]; End; { for-j } End; { for-i } { εδώ εκτυπώνουµε το µεγαλύτερο στοιχείο του πίνακα } Writeln('Το µεγαλύτερο στοιχείο του πίνακα είναι το : ', max); Repeat until keypressed; Program Athroisma_Grammhs_Pinaka; { Να βρεθεί το άθροισµα κάθε γραµµής πίνακα Α (ΝΧΜ) και να καταχωρηθεί σ έναν πίνακα Β(Ν) } Uses crt; Var i, j, n, m : Byte; sum : Longint; a : Array[1..100, ] of Integer; b : Array[1..100] of Longint; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των γραµµών : '); Readln(n); Writeln('Δώσε το πλήθος των στηλών : '); Readln(m); { εδώ γίνεται η καταχώρηση των στοιχείων του πίνακα } For i:=1 To n Do Begin For j:=1 To m Do Begin Writeln('Δώσε το στοιχείο : ', i, ',', j); Readln(a[i, j]); End;{ For-j } End; { For-i } { εδώ γίνεται το διάβασµα ανά γραµµή του πίνακα και η πρόσθεση } { των στοιχείων της κάθε γραµµής } For i:=1 To n Do Begin sum := 0; { µηδενίζουµε το άθροισµα πριν από την } { επεξεργασία της

28 γραµµής } For j:=1 To m Do Begin sum := sum + a[i, j]; End; { For-j } b[i] := sum; { το άθροισµα της i γραµµής καταχωρείται στη i θέση του } { πίνακα Β } End; { For-i } Repeat until keypressed; Program Thetikoi_Arnitikoi; { Να βρεθεί και να εκτυπωθεί το πλήθος των θετικών και των αρνητικών στοι-χείων κάθε γραµµής ενός πίνακα Α(ΝΧΜ) } Uses crt; Var i, j, n, m, pos, neg : Byte; a : Array[1..100, ] of Integer; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των γραµµών : '); Readln(n); Writeln('Δώσε το πλήθος των στηλών : '); Readln(m); { εδώ γίνεται η καταχώρηση των στοιχείων του πίνακα } For i:=1 To n Do Begin For j:=1 To m Do Begin Writeln('Δώσε το στοιχείο : ', i, ',', j);readln(a[i, j]); End; { For-j } End; { For-i } { εδώ γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων του πίνακα } For i:=1 To n Do Begin pos := 0; neg := 0; { µηδενίζουµε τα αθροίσµατα πριν από την } { επεξεργασία των στοιχείων της γραµµής } For j:=1 To m Do Begin If a[i, j]> 0 Then pos := pos + 1; If a[i, j]< 0 Then neg := neg +1 ; End; { For-j } { τυπώνουµε τα δύο αθροίσµατα } Writeln('Η γραµµή ', i, ' έχει ', pos, ' θετικούς και ', neg, 'αρνητικούς αριθµούς ); End; { For-i } Repeat until keypressed; Program Eteria; { Μια εταιρία έχει έξι υποκαταστήµατα -για κάθε υποκατάστηµα στο τέλος κάθε µήνα δίνονται οι πωλήσεις κάθε εβδοµάδας -να γίνει αλγόριθµος και λο-γικό διάγραµµα που να διαβάζει τα στοιχεία τεσσάρων εβδοµάδων για κάθε υποκατάστηµα, να εκτυπώνει πίνακα µε τις πωλήσεις και να βρίσκει τη µεγα-λύτερη πώληση, ποιο υποκατάστηµα την έκανε και σε ποια εβδοµάδα } Uses crt; Var polisis : Array[1..6, 1..4] of Longint; max : Longint; i, j, i_max, j_max : Byte; Begin Clrscr; {εδώ γίνονται οι καταχωρήσεις των πωλήσεων των } { 6 υποκαταστηµάτων για 4 εβδοµάδες } For i:=1 To 6 Do Begin For j:=1 To 4 Do Begin Writeln('Δώσε τις πωλήσεις της ', j, 'ης εβδοµάδας του ', i, 'ου υποκαταστήµατος : '); Readln(polisis[i, j]); End; { For-j } End; { For-i } { εκτύπωση των πωλήσεων ανά υποκατάστηµα και ανά εβδοµάδα }

29 For i:=1 To 6 Do Begin Writeln('οι πωλήσεις του ', i, 'ου υποκαταστήµατος είναι : '); Writeln(' '); For j:=1 To 4 Do Begin Write(j, 'η εβδοµάδα : '); Writeln(polisis[i, j]); End; { For-j } Writeln; End; { For-i } max := polisis[1,1]; i_max := 1; j_max := 1; { θέτουµε σαν αρχική τιµή του max τις πωλήσεις του 1 ου } { υποκατ. την 1 η εβδοµάδα και συγκρίνουµε µε τις υπόλ. πωλήσεις } For i:=1 To 6 Do Begin For j:=1 To 4 Do Begin If polisis[i,j]> maxthen Begin max := polisis[i, j]; i_max := i; j_max := j; End; { If } End; { For-j } End; { For-i } { εκτυπώνουµε τα στοιχεία για τις µέγιστες πωλήσεις } Writeln('Οι µεγαλύτερες πωλήσεις είναι ', max, ' και τις έκανε το ', i_max, 'ο υποκατάστηµα, την ', j_max, 'η εβδοµάδα'); Repeat until keypressed; Program Oplites; { Δίνονται τα εξής στοιχεία για 20 νέους οπλίτες που πρόκειται να κατατα-γούν στα διάφορα όπλα του στρατού : ονοµατεπώνυµο και όπλο κατάταξης (1=στρατός ξηράς, 2=ναυτικό, 3=αεροπορία) -να γίνει εκτύπωση για τα τρία όπλα ξεχωριστά } Uses crt; Var i, i_stratos, i_aeroporia, i_nautiko, oplo : Byte; name : String[30]; stratos, aeroporia, nautiko : Array[1..20] of String[30]; Begin Clrscr; i_stratos :=0; { µηδενισµός των µετρητών } i_aeroporia := 0; i_nautiko :=0; { καταχώρηση και επεξεργασία των στοιχείων των οπλιτών } For i:=1 To 20 Do Begin Writeln('Δώσε το όνοµα : '); Readln(name); Repeat Writeln('Δώσε το όπλο : '); Readln(oplo); Until oplo in [1..3]; Case oplo of 1 : Begin i_stratos := i_stratos + 1; stratos[i_stratos] := name; End; { Case-1 } 2 : Begin i_aeroporia := i_aeroporia + 1; aeroporia[i_aeroporia] := name; End; { Case-2 } 3 : Begin i_nautiko := i_nautiko + 1; nautiko[i_nautiko] := name; End; { Case-3 } End; { Case } End; { For } { εδώ γίνεται η εκτύπωση των στοιχείων και των τριών πινάκων } Writeln('Στρατός : '); For i:=1 To i_stratos Do Writeln(stratos[i]); Writeln; Writeln('Αεροπορία : '); For i:=1 tto i_aeroporia Do writeln(aeroporia[i]); Writeln; Writeln('Ναυτικό : '); For i:=1 To i_nautiko Do Writeln(nautiko[i]); Repeat until keypressed; Το παρακάτω πρόγραµµα περιέχει µια διαδικασία που κεντράρει µια γραµµή στην οθόνη.

30 Program Center; Uses crt; Var row : Byte; title : String; Procedure center_line(message : String; line : Byte); Begin GotoXY(40 -Length(message) div 2, line); Writeln(message); End; Begin { Κύριο Πρόγραµµα } row := 2; title := 'Κάθε γραµµή κειµένου κεντράρεται.'; Clrscr; center_line(title, row); { κλήση της διαδικασίας } center_line(' ', row+1); center_line('borland Turbo Pascal!', row+2); Το αποτέλεσµα του προγράµµατος είναι το εξής : Κάθε γραµµή κειµένου κεντράρεται Borland Turbo Pascal! Το παράδειγµα που ακολουθεί περιέχει δύο τοπικές µεταβλητές και απαιτεί από τον χρήστη να δώσει έναν αριθµό, προκειµένου να βρεθεί το πα-ραγοντικό του. Το παραγοντικό π.χ. του 6 είναι το γινόµενο 1*2*3*4*5*6. Program local_variables; Var num : Byte; Procedure factor(value : Byte); Var factorial : Real; count : Byte; Begin factorial := 1.0; For count := 1 To value Do factorial := factorial * count; Write('Το παραγοντικό του ', value,' είναι : ' ); Writeln(factorial); End; { Τέλος της διαδικασίας Factor } Begin { Κύριο πρόγραµµα } Write('Δώστε έναν αριθµό µικρότερο του 34 : '); Readln(num); Factor(num); { Τέλος του προγράµµατος } Ένα παράδειγµα από τη λειτουργία του προγράµµατος είναι το εξής : : Δώστε έναν αριθµό µικρότερο του 34 : 5 Το παραγοντικό του 5 είναι : Ε+02 Στο πρόγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται το πέρασµα παραµέ-τρων µε τιµή Program byvalue; Var global_var : Integer; Procedure proc(local_var : Integer);

31 Begin Writeln('Τοπική µεταβλητή = ', local_var); local_var := 333; Writeln('Τοπική µεταβλητή = ', local_var); End; Begin { Κύριο πρόγραµµα } global_var := 5; proc(global_var); Writeln('Καθολική µεταβλητή = ', global_var); Το αποτέλεσµα του προγράµµατος θα είναι : Tοπική µεταβλητή = 5 Tοπική µεταβλητή = 333 Kαθολική µεταβλητή = 5 Βλέπουµε ότι η µεταβλητή global_var δεν επηρεάζεται από τη διαδι-κασία και ότι δίνει την τιµή της στην local_var. Το παρακάτω πρόγραµµα παρουσιάζει τη µέθοδο αυτή (µε αναφορά): Program byref; Var var, var2 : Integer; Procedure swap_vars(var var1 : Integer; Var var2 : Integer); Var temp : Integer; Begin temp := var1; var1 := var2; var2 := temp; End; Begin var1 := 55; var2 := 99; Writeln('Μεταβλητή1 = ', var1, 'Μεταβλητή2 = ', var2); swap_vars(var1, var2); Writeln('Μεταβλητή1 = ', var1, 'Μεταβλητή2 = ', var2); Το αποτέλεσµα του προγράµµατος θα είναι : Μεταβλητή1 = 55 Μεταβλητή2 = 99 Μεταβλητή1 = 99 Μεταβλητή2 = 55 Όταν περνάµε µια παράµετρο µε αναφορά, θα πρέπει να περνάµε τη µεταβλητή και όχι την τιµή της. Συνίσταται να περνούν οι µεταβλητές µε ανα-φορά µόνο όταν απαιτείται η διαδικασία να αλλάξει το περιεχόµενό τους. Δηλαδή, η παράµετρος θα πρέπει να είναι όνοµα µεταβλητής : και όχι όνοµα σταθεράς : swap_vars(global_1, global_2); swap_vars(55, 99); Το παρακάτω πρόγραµµα που περιέχει µια συνάρτηση που υψώνει έναν αριθµό σε κάποια δύναµη. Program Funct; Var num, expo, powr : Real;

32 Function power(base, exponent : Real) : Real; Begin If base >0 Then Power := Exp(exponent * Ln(base)) Else Power := -1.0; End; { end of power() } Begin Writeln('Δώστε έναν αριθµό : '); Readln(num); Writeln('Δώστε τον εκθέτη : '); Readln(expo); powr := Power(num, expo); Writeln(num, ' ', expo, ' = ', powr); Το παραπάνω πρόγραµµα Funct περιµένει την εισαγωγή δύο αριθµών, της βάσης και του εκθέτη και στη συνέχεια καλεί τη συνάρτηση power, η ο-ποία υψώνει τον αριθµό στην αντίστοιχη δύναµη. Το παρακάτω πρόγραµµα παρουσιάζει τον φωλιασµό των διαδικασιών : Program Hideproc; Var globl : Integer; Procedure proc(p_parm : Integer); Var p_locl : Integer; Procedure hidden(hidn_parm : Integer); Var hidn_locl : Integer; Begin Writeln('Η διαδικασία hidden µπορεί να δει τις : globl, p_parm, p_locl, hidn_parm, hidn_locl'); End; { τέλος της διαδικασίας hidden } Begin Writeln('η διαδικασία proc µπορεί να δει τις : globl, p_parm, p_locl'); hidden(44); End; { τέλος της διαδικασίας proc } Begin { κύριο πρόγραµµα } Writeln('Το κύριο πρόγραµµα µπορεί να δει την : globl'); proc(99); Το αποτέλεσµα θα είναι : το κύριο πρόγραµµα µπορεί να δει την : globl η διαδικασία proc µπορεί να δει τις : globl, p_parm, p_locl η διαδικασία hidden µπορεί να δει τις : globl, p_parm, p_locl, hidn_parm, hidn_locl Το παραπάνω πρόγραµµα περιέχει δύο διαδικασίες, την proc και την hidden. Ηδιαδικασία hidden είναι ορατή µόνο µέσα στην proc, στην οποία και περιέχεται. Στο βαθύτερο σηµείο του προγράµµατος, στο εσωτερικό δηλ. της hidden, όλες οι µεταβλητές του προγράµµατος γίνονται ορατές. Ηδιαδικασία hidden µπορεί να δει τις δικές της τοπικές µεταβλητές, αυτές της διαδικασίας proc καθώς και τις καθολικές µεταβλητές του προγράµµατος. Ηδιαδικασία proc µπορεί να δει µόνο τις δικές της τοπικές µεταβλη-τές καθώς και τις καθολικές. Το κύριο πρόγραµµα έχει την πιο περιορισµένη ορατότητα. Μπορεί να

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Ασκήσεις. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών. Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Προγραμματισμός Ι. Ασκήσεις. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών. Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, Μάιος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 6 Ιουνίου 2006 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Triggers, Stored procedures Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Triggers-Ενηµέρωση δεδοµένων άλλων πινάκων... 1 Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών:

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: (Μον.2) Η ηλικία είναι μεταξύ των 15 και 18 συμπεριλαμβανομένων (β) Αν Χ= 4, Υ=2, Κ=2 να βρείτε το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

3.2 3.3 3.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ

3.2 3.3 3.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ 1 3.2 3.3 3.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1. Πρόσθεση αφαίρεση δεκαδικών Γίνονται όπως και στους φυσικούς αριθµούς. Προσθέτουµε ή αφαιρούµε τα ψηφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Σύνολο χαρακτήρων της Pascal Για

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Έτοιµες Ασκήσεις σε C

Κων/νου Στυλιάδη. Έτοιµες Ασκήσεις σε C Έτοιµες Ασκήσεις σε C Φλώρινα, Οκτώβριος 1997 /* Πρόγραµµα c01.c - το πρώτο πρόγραµµα στη c */ int i; printf("\nείναι το πρώτο µου πρόγραµµα στη c"); i = 156; printf("\nο αριθµός µητρώου µου είναι : %d",

Διαβάστε περισσότερα

2/18. 2. (α) Να γράψετε τις αντίστοιχες εκφράσεις στη γλώσσα PASCAL για τις πιο κάτω µαθηµατικές εκφράσεις: (ι) z=

2/18. 2. (α) Να γράψετε τις αντίστοιχες εκφράσεις στη γλώσσα PASCAL για τις πιο κάτω µαθηµατικές εκφράσεις: (ι) z= ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: Πληροφορική Ο ΗΓΙΕΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από 2 µέρη Α και Β. ΜΕΡΟΣ Α Αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 /6 / 2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Δομημένου προγραμματισμού; (Μονάδες 10)

Α3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Δομημένου προγραμματισμού; (Μονάδες 10) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 / 02 / 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ Γ.ΝΙΤΟΔΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εξάμηνο Α' Φύλλο Ασκήσεων 3 ΔΟΜΕΣ ΕΠAΝΑΛΗΨΗΣ Διδάσκοντες: Μάγια Σατρατζέμη, Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Ηλίας Σακελλαρίου, Στέλιος Ξυνόγαλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα 1 ο Α. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις τύπου Σωστό Λάθος (Σ Λ) 1. Σκοπός της συγχώνευσης 2 ή περισσοτέρων ταξινοµηµένων πινάκων είναι η δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο 2009

Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 4 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο

Διαβάστε περισσότερα

Η Pascal με παραδείγματα

Η Pascal με παραδείγματα ΗPascalμεπαραδείγματα GeorgeHadjikyriacou 2007 ghadjikyriacou@yahoo.com Περιεχόμενα Μάθημα1 Εισαγωγή Μάθημα2 Μεταβλητές Μάθημα3 ΠροτάσειςΕλέγχου Μάθημα4 Βρόγχοι Μάθημα5 Πίνακες Μάθημα6 Διαδικασίες Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Ακαδ έτος 2007-2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Φερεντίνος 22/11/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με ΑΜ σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Παράδειγμα με if/else if και user input: import javautil*; public class Grades public

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Η σύνταξη μιας συνάρτησης σ ένα κελί έχει την γενική μορφή: =όνομα_συνάρτησης(όρισμα1; όρισμα2;.)

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Η σύνταξη μιας συνάρτησης σ ένα κελί έχει την γενική μορφή: =όνομα_συνάρτησης(όρισμα1; όρισμα2;.) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Συνάρτηση είναι ένας έτοιμος τύπος ο οποίος δέχεται σαν είσοδο τιμές ή συνθήκες και επιστρέφει ένα αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να είναι μια τιμή αριθμητική, αλφαριθμητική, λογική, ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Email: liliadis@fmenr.duth.gr 1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Τα προγράµµατα αποτελούνται από εντολές οι οποίες γράφονται σε έναν απλό επεξεργαστή που προσφέρει και το Περιβάλλον της Visual C++. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση:

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: int b_to_d(int dyad[16]) που δέχεται ως είσοδο έναν θετικό ακέραιο δυαδικό αριθμό με τη μορφή πίνακα δυαδικών ψηφίων και επιστρέφει τον

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. ίνονται τα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµου σε φυσική γλώσσα. 1. Αν η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ck 1/58 A ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Μάθημα : Πληροφορική Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Pascal

Σημειώσεις για την Pascal Σημειώσεις για την Pascal 10 Νοεμβρίου 2013 1 Γλώσσες προγραμματισμού Οι σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές μπορούν μεταξύ άλλων να εκτελούν αριθμητικές και λογικές πράξεις και να διαβάζουν και γράφουν στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Pascal Βασικοί τύποι δεδοµένων

Pascal Βασικοί τύποι δεδοµένων Pasal Βασικοί τύποι δεδοµένων «ΜΗ ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ ΟΛΙΓΑ ΛΕΓΕ, ΑΛΛ ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ ΠΟΛΛΑ» Σηµαίνει: "Μη λες πολλά χωρίς ουσία, αλλά λίγα που να αξίζουν πολλά" (Πυθαγόρας) Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση TINΑ ΒΡΕΝΤΖΟΥ www.ma8eno.gr Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 2 Φυσικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέµα 1: Α. Η «σύγκριση» λειτουργιών ανθρώπου και υπολογιστή επιφέρει βέβαια µια τεράστια ποιοτική διαφορά υπέρ του ανθρώπου. I. Ποια είναι η διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (20/2/2012)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (20/2/2012) 1. Να γραφεί πρόγραµµα FORTRAN το οποίο θα ορίζει έναν µονοδιάστατο ακέραιο πίνακα και έναν δυδιάστατο πραγµατικό πίνακα ίδιου µεγέθους και θα υπολογίζει τον µέσο όρο των τιµών του µονοδιάστατου πίνακα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8.6. Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 8.6. Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 8.6 Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 16-1 Πίνακες - Επανάληψη Στην προηγούµενη διάλεξη κάναµε µια εισαγωγή στην δοµή δεδοµένων Πίνακας Σε ένα πίνακα ένα σύνολο αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å.

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å. 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1: Α. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 2.1 Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 1) Η τιμή του χ είναι,χ Ητιμή του χ είναι 5 Ηεντολή εμφανίζει ότι υπάρχει στα διπλά εισαγωγικά ως έχει.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ Τελικές εξετάσεις 3 Ιανουαρίου 27 Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες (2:-5:) ΘΕΜΑ ο

Διαβάστε περισσότερα

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Μορφές Εντολών Είδη εντολών Απλές εντολές Εκτελούν κάποια ενέργεια Εντολές ελέγχου Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Εντολές και παραστάσεις Μιαεντολήείναιμιαπαράστασηπου ακολουθείται

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές Βασικές Αλγοριθμικές Δομές 2 Εισαγωγή Οι αλγοριθμικές δομές εκφράζουν διαφορετικούς τρόπους γραφής ενός αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 27 Μαρτίου 2013 Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξοικείωσή σας με τις θεμελιώδεις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Βήματα: μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων. Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα

Βήματα: μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων. Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα Απλά Προγράμματα Βήματα: 1. Καθορισμός παράστασης δεδομένων στη μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα Οι Βασικοί κανόνες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Βασικές Έννοιες

Visual Basic Βασικές Έννοιες Visual Basi Βασικές Έννοιες «Είδα στον ύπνο µου ότι η ζωή είναι χαρά. Ξύπνησα και είδα ότι είναι χρέος. Αγωνίστηκα και είδα ότι τo χρέος είναι χαρά.» Ραµπριτανάθ Ταγκόρ Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α1. 1. Λάθος 2. Λάθος 3. Σωστό 4. Λάθος 5. Σωστό Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 19 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 1 Είσοδος/ Έξοδος Σε σχεδόν όλα τα προγράµµατα πρέπει να πάρουµε κάποια δεδοµένα και να δώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1.1 Τί είναι Αριθµητική Ανάλυση Υπάρχουν πολλά προβλήµατα στη µαθηµατική επιστήµη για τα οποία δεν υπάρχουν αναλυτικές εκφράσεις λύσεων. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19 Φυλλάδιο Ασκήσεων 1 - οµές Επανάληψης Ασκ1. Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι επαναληπτικές δοµές στα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµων; x 5 Όσο (x > 0) x x - 1 x 5 Όσο (x >= 0) x x - 1 x -5 Όσο (x >= 0) x x - 1

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα Η ΓΛΩΣΣΑ C Η C είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs. Η σημερινή μορφή της γλώσσας ακολουθεί το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No 05 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να χαρακτηρίσετε µε σωστό ή λάθος τις παρακάτω προτάσεις: 1. Ανοικτά είναι τα προβλήµατα που δεν

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Δρ. Γ. Σ. Τσελίκης Δρ. Ν. Δ. Τσελίκας C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Ενδεικτικές Ασκήσεις από το Βιβλίο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή (Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας) Ενδεικτικές Ασκήσεις του Βιβλίου Ε.Α.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : Πληροφορική Κατεύθυνσης ΤΑΞΗ : Β Αρ. σελίδων : 11 Ηµεροµηνία : 10/6/2008 Ώρα Έναρξης : 7:45 π.µ ιάρκεια : 2 ώρες Ονοµατεπώνυµο :...Τµήµα : Αριθµός :...Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

EXTRA ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 1. Σε καθεµία από τις παρακάτω περιπτώσεις να βρείτε τα λάθη στην κωδικοποίηση. α. Αλγόριθµος Άσκηση β. Αλγόριθµος Άσκηση ιάβασε x ιάβασε x Αν x >= 52 τότε Αν x mod 2 = 0 τότε y x ^ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ. 1. Ποσοστό επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό λέγεται το σύµβολο ν %, όπου ν ένας Φυσικός αριθµός. Είναι η λογιστική γραφή του κλάσµατος

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ. 1. Ποσοστό επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό λέγεται το σύµβολο ν %, όπου ν ένας Φυσικός αριθµός. Είναι η λογιστική γραφή του κλάσµατος ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 1. Ποσοστό επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό λέγεται το σύµβολο ν %, όπου ν ένας Φυσικός αριθµός. Είναι η λογιστική γραφή του κλάσµατος ν 100 80 Από συνήθεια λέµε «80 τοις εκατό» και γράφουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α Α1. ίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα. 1 Αν η βαθμολογία (ΒΑΘΜΟΣ) είναι μεγαλύτερη από τον Μέσο Ορο (ΜΟ), τότε να τυπώνει «Πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Βάλβης Δημήτριος Μηχανικός Πληροφορικής ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναµµένο όταν έχουµε τροφοδοσία 220V και µπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν υπάρχει µπαταρία. Είναι σβηστό

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες

Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες (Κεφάλαιο 12, KNK-2ED) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 6-1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια σε Javascript

Παιχνίδια σε Javascript Παιχνίδια σε Javascript Μάθημα 1ο Μια Γρήγορη Εισαγωγή στη Γλώσσα Τα Εργαλεία Την Javascript μπορούμε (όπως και την HTML) να τη γράψουμε σε ένα απλό συντάκτη κειμένου, ή σε ένα περιβάλλον όπως το Bluefish

Διαβάστε περισσότερα

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Ιανουάριος 2013 Τι είναι ένα πρόγραμμα; Πρόγραμμα είναι μία σειρά από οδηγίες που δίνουμε στον υπολογιστή προκειμένου αυτός να κάνει κάποια συγκεκριμένη εργασία Πώς

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού.

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. 7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. ΗΜ01-Θ1Γ Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. Λογικός τύπος δεδοµένων 2. Επιλύσιµο 3. Ακέραιος τύπος δεδοµένων 4. Περατότητα 5. Μεταβλητή 6. Ηµιδοµηµένο 7. Πραγµατικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 6 Πίνακες Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Τύπος πίνακα (array) Σύνθετος τύπος δεδομένων Αναπαριστά ένα σύνολο ομοειδών

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

SC : Αλλαγή είδους (Sales Change)- Αριθµός Πεδίων 6.

SC : Αλλαγή είδους (Sales Change)- Αριθµός Πεδίων 6. D.P.S. 710 DRIVER Με την εγκατάσταση του οδηγού D.P.S 710 εγκαθίστανται και οι usb drivers στο φάκελο C:\DPS710_FISCAL\DRIVERS Συνδέστε την ταµειακή και στο παράθυρο που θα εµφανίσουν τα windows για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ : ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1. Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 13 Αρχεία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αρχεία Συλλογές δεδομένων Αποθηκεύονται στην περιφερειακή μνήμη π.χ. σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η τεχνική του τµη- µατικού προγραµµατισµού αποτελεί κύριο Είναι η τεχνική σχεδίασης σύµφωνα µε την οποία η ανάπτυξη ε- νός προγράµµατος επιτυγχάνεται αναπτύσσοντας απλούστερα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λαμίας. Διδακτικό βοήθημα γρήγορης μελέτης για τον προγραμματισμό του μικροεπεξεργαστή MIPS 32bit

Δρ. Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λαμίας. Διδακτικό βοήθημα γρήγορης μελέτης για τον προγραμματισμό του μικροεπεξεργαστή MIPS 32bit Δρ. Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λαμίας Διδακτικό βοήθημα γρήγορης μελέτης για τον προγραμματισμό του μικροεπεξεργαστή MIPS 32bit Το υλικό του οδηγού έχει αντικατασταθεί από το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: Πρόβληµα, Στιγµιότυπο, Αλγόριθµος Εργαλεία εκτίµησης πολυπλοκότητας: οι τάξεις Ο(n), Ω(n), Θ(n) Ανάλυση Πολυπλοκότητας Αλγορίθµων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 07 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο Εργαστήριο (Φυλλάδιο 8) ΤΕΙ Καβάλας - Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών ιδάσκων: Μαρδύρης Βασίλειος, ιπλ. Ηλ. Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc

Διαβάστε περισσότερα

ÏÅÖÅ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÏÅÖÅ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. 1. Αν το Α έχει την τιµή 10 και το Β την τιµή 20 τότε η έκφραση (Α > 8 ΚΑΙ Β < 20) Ή (Α > 10 Ή Β = 10) είναι αληθής 2. Σε περίπτωση εµφωλευµένων βρόχων, ο εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Λογικά Διανύσματα. >>x = -3/2*pi : pi/100 : 3/2*pi; >>y = tan(x); >>plot(x, y)

Λογικά Διανύσματα. >>x = -3/2*pi : pi/100 : 3/2*pi; >>y = tan(x); >>plot(x, y) Λογικά Διανύσματα Τα λογικά διανύσματα του Matlab είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία. Για παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να κάνουμε την γραφική παράσταση της tan(x) στο διάστημα από -3π/2 μέχρι 3π/2. >>x

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Από την Θεωρία Θνησιµότητας Συνάρτηση Επιβίωσης : Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Η s() δίνει την πιθανότητα άτοµο ηλικίας µηδέν, ζήσει πέραν της ηλικίας. όταν s() s( ) όταν o

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ανάπτυξη Εφαρµογών ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α κ Θέµα 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη: Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα;

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα; ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ 1. Τι ονοµάζουµε µονώνυµο Μονώνυµο ονοµάζεται κάθε γινόµενο το οποίο αποτελείται από γνωστούς και αγνώστους (µεταβλητές ) πραγµατικούς αριθµούς. Ο γνωστός πραγµατικός αριθµός ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Α4. Δίδεται ο παρακάτω αλγόριθμος

Α4. Δίδεται ο παρακάτω αλγόριθμος Διαγώνισμα 2014-15 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Πραγματικό Περιβάλλον Επώνυμο Όνομα Εξεταζόμενο μάθημα Γ Λυκείου Κυριακή 02/11/2014 Τμήμα Ημερομηνία Τάξη Θέμα Α A1. Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για τις παρακάτω προτάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1Ο Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν Σωστό ή Λάθος. 1. Ο υπολογιστής είναι ο ταχύτερος μηχανισμός επεξεργασίας δεδομένων. 2. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Ένα ποσό 60.000 πρόκειται να διανεµηθεί σε 5 σχολεία ανάλογα µε το πλήθος των µαθητών τους. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει το πλήθος των µαθητών για τα 5 σχολεία και να υπολογίζει και εµφανίζει

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αλγόριθμοι Γλώσσες PASCAL και C ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΔΑ Φυσικού M.Sc. Computer Science Univ. of Wisconsin Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα