Το παρακάτω πρόγραµµα παρουσιάζει µια επεξεργασία συµβολοσειρών. Program Strings; Uses Crt;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το παρακάτω πρόγραµµα παρουσιάζει µια επεξεργασία συµβολοσειρών. Program Strings; Uses Crt;"

Transcript

1 Ασκήσεις σε Pascal

2 Program prostesi; { όνοµα ή επικεφαλίδα ή τίτλος του προγράµµατος }(* αυτό το πρόγραµµα προσθέτει δύο αριθµούς *) Uses Crt; { δήλωση της µονάδας Crt, που περιέχει συναρτήσεις οθόνης } Var { τµήµα δηλώσεων του προγράµµατος } a, b, c : Real; { δήλωση τριών αριθµητικών µεταβλητών } Begin { αρχή του κυρίου προγράµµατος, δηλ. των εντολών } Read(a, b); { διάβασµα τιµών για δύο µεταβλητές } c := a+b; { υπολογισµός του αθροίσµατος σε µια τρίτη µεταβλητή } Write(c) { εµφάνιση της τιµής της µεταβλητής στην οθόνη } { τέλος του προγράµµατος } (* ο χαρακτήρας ;χρησιµοποιείται για να δηλώσει το τέλος µιας εντολής και έχει λίγες µόνο εξαιρέσεις και το σύµβολο :=χρησιµοποιείται για να καταχω-ρούµε τιµές σε µεταβλητές *) Program misthos; (* αυτό το πρόγραµµα κάνει υπολογισµό µισθοδοσίας *) Uses Crt; Var HM, ME, MA, KP, KA : Real; { ΗΜ είναι το ηµεροµίσθιο, ΜΕ είναι οι µέρες εργασίας, ΜΑ είναι οι µικτές αποδοχές, ΚΡ είναι οι κρατήσεις και ΚΑ είναι οι καθαρές αποδοχές } Begin Read(HM, ME); MA := ME*HM; KP := 0.20*MA; KA := MA-KP; Write(MA, KP, KA) Program fahr_cel; (* πρόγραµµα µετατροπής θερµοκρασίας Φαρενάιτ σε Κελσίου *) (* ο τύπος µετατροπής είναι ο εξής : CEL = ((FAHR-32)*5)/9 *) Uses Crt; Const factor = 32.0; { δήλωση µιας σταθεράς } Var bath_fahr, bath_cel : Real; { bath_fahr είναι οι βαθµοί Φαρενάιτ και bath_cel είναι οι βαθµοί Κελσίου } Begin Writeln('Μετατροπή θερµοκρασίας από βαθµούς Φαρενάιτ '); Writeln('σε βαθµούς Κελσίου'); Writeln; { αφήνει µια κενή γραµµή στην οθόνη } Write('Δώσε τη θερµοκρασία σε βαθµούς Φαρενάιτ : )'; Readln(bath_fahr); { διάβασµα της θερµοκρασίας σε Φαρενάιτ } { υπολογισµός της θερµοκρασίας σε βαθµούς Κελσίου } bath_cel := ((bath_fahr-factor)*5.0)/9.0; Writeln('Αντιστοιχεί σε ', bath_cel, 'βαθµούς Κελσίου'); Writeln; { αφήνει µια κενή γραµµή στην οθόνη }

3 Το παρακάτω πρόγραµµα παρουσιάζει µια επεξεργασία συµβολοσειρών. Program Strings; Uses Crt; Const stathera = 'Γράψτε κάτι και πατήστε Enter : '; Var prompt_1 : String; prompt_2 : String; input_str : String; Begin Clrscr; { κλήση συνάρτησης που καθαρίζει την οθόνη } prompt_1 := stathera; prompt_2 := 'Γράψατε : '; Write(prompt_1); Readln(input_str); Write(prompt_2); Writeln(input_str); Το αποτέλεσµα από το τρέξιµο του προγράµµατος θα είναι το εξής : Γράψτε κάτι και πατήστε Enter : Turbo Pascal 6.0! Γράψατε : Turbo Pascal 6.0! Μια συµβολοσειρά µπορεί να περιέχει µέχρι 255 χαρακτήρες. Ακολουθεί ένα απλό πρόγραµµα υπολογισµού του εµβαδού ενός κύ-κλου. Program Circle_Area; Uses Crt; Const Pi = ; Var aktina, area : Real; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε την ακτίνα του κύκλου : '); Readln(aktina); area := (Pi * (aktina*aktina)); Writeln('Εµβαδόν κύκλου = ', area:8:2); Writeln; { η έκφραση area:8:2 χρησιµοποιεί συνολικά 8 θέσεις για να εµφανίσει την τι-µή της µεταβλητής area και 2 θέσεις για τα δεκαδικά } Program Concatenation; Uses Crt; Var Str1, Str2, Str3 : String[20]; { ορίζει τρεις συµβολοσειρές µεγέθους 20 χαρακτήρων } Begin Clrscr; Str1 := 'Αντωνιάδης'; Str2 := 'Αντώνιος'; Str3 := Str1+Str2; { ένωση δύο συµβολοσειρών } Writeln('Str1 + Str2 = ', Str3);

4 Program Ypoloipo; { Το πρόγραµµα αυτό υπολογίζει και τυπώνει το υπόλοιπο της διαίρεσης ενός ακεραίου αριθµού µε το τρία } Uses Crt; Var x, y : Longint; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε έναν ακέραιο αριθµό : '); Readln(x); y := x mod 3; { υπολογισµός του ακεραίου υπολοίπου x/3 } { η παρακάτω εντολή διακλαδίζει τη ροή του προγράµµατος σε τρεις περιπτώσεις, ανάλογα µε την τιµή της µεταβλητής y } Case y of 0 : Writeln('µηδέν'); { y = 0 } 1 : Writeln('ένα'); { y = 1 } 2 : Writeln('δύο') { y = 2 } end; { case } { η παρακάτω εντολή περιµένει µέχρι να πατήσουµε ένα πλήκτρο και είναι χρήσιµο να τοποθετείται στο τέλος του προγράµµατος, ώστε να µην φεύ-γουµε απότοµα από το πρόγραµµα, αλλά να περιµένει µέχρι να δούµε τα α-ποτελέσµατα και όταν είµαστε έτοιµοι, πατάµε ένα πλήκτρο και το πρόγραµ-µα τελειώνει } Repeat until keypressed; Program Athroisma; { Το πρόγραµµα αυτό υπολογίζει και εκτυπώνει το άθροισµα κάποιων αριθ-µών, τελειώνει δε όταν το άθροισµά τους ξεπεράσει το } Uses Crt; Var a, s : Real; Begin Clrscr; s := 0; { απόδοση αρχικής τιµής στη µεταβλητή } Repeat { οι παρακάτω εντολές επαναλαµβάνονται µέχρις ότου } Readln(a); { η µεταβλητή s γίνει µεγαλύτερη από 1000 } s := s+a Until s>1000; Writeln(s); Repeat until keypressed;

5 Program Foros; { Το πρόγραµµα αυτό υπολογίζει τον φόρο ενός µισθωτού για ένα χρόνο, δί-νοντας σαν δεδοµένα το ετήσιο εισόδηµά του και τον αριθµό των παιδιών του. Ο φόρος υπολογίζεται σαν το ένα τρίτο του εισοδήµατος αφού αφαιρέσουµε τις απαλλαγές που είναι η ατοµική έκπτωση καθώς και η έκπτωση για το κάθε παιδί } Uses Crt; Const ekptosh = 500,000; { γενική έκπτωση } ekptosh_boys = 100,000; { έκπτωση για το κάθε παιδί } Var boys, eisodima, forologiteo, foros : Longint; { χρησιµοποιούµε τύπο δεδοµένων Longint γιατί οι τιµές που θα επεξεργαστούµε είναι µεγαλύτερες από την τιµή που υποστηρίζει ο τύπος δεδοµένων Integer } Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το ετήσιο εισόδηµα : '); Readln(eisodima); Writeln('Δώσε τον αριθµό των παιδιών : '); Readln(boys); { υπολογισµός του φορολογητέου } forologiteo := eisodima - ekptosh - boys*ekptosh_boys; foros := forologiteo div 3; { υπολογισµός του 1/3 του φορολογητέου } { στην παρακάτω εντολή Writeln συνδυάζουµε εκτύπωση σταθερών τι-µών και µεταβλητών, όπου οι σταθερές τιµές, δηλ. τα µηνύµατα, είναι πάντα µέσα σε εισαγωγικά και χωρίζονται από τις µεταβλητές µε κόµµατα } Writeln('Για εισόδηµα : ', eisodima, ' το φορολογητέο είναι : ', forologiteo, ' και ο φόρος είναι : ', foros); Repeat until keypressed;

6 Program CharacterCount; { Το πρόγραµµα αυτό µετράει τα γράµµατα και τα ψηφία που υπάρχουν σε κάποια δεδοµένα που καταχωρούνται από το πληκτρολόγιο και τελειώνει ό-ταν συναντήσει τον χαρακτήρα # } Uses Crt; Var LetterCount, DigitCount : Integer; Character : Char; Begin Clrscr; { όταν χρησιµοποιούµε µεταβλητές σαν µετρητές, πάντα τις µηδενίζου- µε στην αρχή του προγράµµατος } LetterCount := 0; { µετρητής γραµµάτων } DigitCount := 0; { µετρητής ψηφίων } { οι παρακάτω εντολές επαναλαµβάνονται όσο ο χαρακτήρας που δί-νουµε από το πληκτρολόγιο είναι διάφορος του # και όταν δώσουµε τον χα-ρακτήρα #, βγαίνουµε από τον βρόχο While } While Character <> '#' do Begin Readln(Character); { διάβασµα ενός χαρακτήρα } { αν ο χαρακτήρας είναι µεταξύ των λατινικών Α και Ζ } If ('A' <= Character) and (Character <= 'Z') then LetterCount := LetterCount + 1 { αύξηση του LetterCount } { αλλιώς, αν ο χαρακτήρας είναι ένα από τα ψηφία 0 έως 9 } Else If ('0' <= Character) and (Character <= '9') then DigitCount := DigitCount + 1 { αύξηση του DigitCount } End; { end of while } Writeln('Βρέθηκαν ', LetterCount, ' γράµµατα και ', DigitCount, ' ψηφία'); Writeln; Repeat until keypressed;

7 Program DEH; { Το πρόγραµµα αυτό υπολογίζει τον λογαριασµό της ΔΕΗ ενός καταναλωτή µε δεδοµένο ότι για τις πρώτες 100 µονάδες η 1 KWh χρεώνεται 15 δρχ., για τις επόµενες 200 µονάδες χρεώνεται 16 δρχ. και από 201 και πάνω µονάδες χρεώνεται 17 δρχ. Ο ΦΠΑ είναι 18%, το ποσό για την ΕΡΤ είναι 5%και το πάγιο είναι δρχ. } Uses Crt; Var katanalosi, kostos : Real; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε την κατανάλωση : '); Readln(katanalosi); If katanalosi < 100 then kostos := katanalosi * 15; If (katanalosi > 100) and (katanalosi < 200) then kostos := 100 * 15 + (katanalosi - 100) * 16; If katanalosi > 200 then kostos := 100 * * 16 + ( katanalosi - 200) * 17; kostos := kostos * 1.18; { προστίθεται ο ΦΠΑ } kostos := kostos * ; { προστίθεται η ΕΡΤ και το πάγιο } Writeln('Για τη ΔΕΗ θα πληρώσετε : ', kostos:9:0, ' δρχ.'); Repeat until keypressed; Program MAX; { Το πρόγραµµα αυτό βρίσκει τον µεγαλύτερο από τρεις αριθµούς a, b, c. Χρειάζεται να ορίσουµε µια βοηθητική µεταβλητή max, όπου εκεί θα καταχω-ρούµε προσωρινά τον µεγαλύτερο αριθµό } Uses Crt; Var a, b, c, max : Real; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε τους τρεις αριθµούς : '); Readln(a, b, c); max := a; If b > max then max := b; If c > max then max := c; Writeln('Ο µεγαλύτερος αριθµός είναι ο : ', max); Repeat until keypressed; Program Monos_Zygos; {Το πρόγραµµα αυτό βρίσκει αν ένας ακέραιος αριθµός είναι µονός ή ζυγός} Uses Crt; Var k, p, y : Longint; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε έναν ακέραιο αριθµό : '); Readln(k); p := k div 2; { εύρεση του πηλίκου } y := k mod 2; { εύρεση του υπολοίπου } If y = 0 then Writeln('Ο αριθµός είναι ζυγός') Else Writeln('Ο αριθµός είναι µονός'); Repeat until keypressed;

8 Program Misthodosia; { Το πρόγραµµα αυτό υπολογίζει τον µισθό ενός εργάτη όταν δίνονται οι µέ-ρες εργασίας του, οι υπερωρίες του σε ώρες και είναι γνωστό ότι οι κρατήσεις είναι το 20%των αποδοχών του, οι υπερωρίες του πληρώνονται µε το 20%του ηµεροµισθίου και ο φόρος είναι 5% } Uses Crt; Var hmerom, meres_erg, yperories, mikta, krathseis, foros, kathara : Real; Begin Clrscr; Writlen('Δώσε το ηµεροµίσθιο : '); Readln(hmerom); Writeln('Δώσε τις µέρες εργασίας : '); Readln (meres_erg); Writeln('Δώσε τις υπερωρίες : '); Readln(yperories); { υπολογισµός µικτών αποδοχών } mikta := hmerom * meres_erg + yperories * hmerom * 0.2; krathseis := 0.2 * mikta; { υπολογισµός κρατήσεων } foros := 0.05 * (mikta -krathseis); { υπολογισµός φόρου } kathara := mikta -krathseis - foros; { υπολογισµός καθαρών } Writeln('Οι µικτές αποδοχές είναι : ', mikta, ' οι καθαρές αποδοχές είναι : ', kathara, ' και οι κρατήσεις είναι : ',krathseis); Repeat until keypressed; Program Antistrofh; { Το πρόγραµµα αυτό διαβάζει έναν διψήφιο ακέραιο αριθµό και υπολογίζει και εκτυπώνει τον ακέραιο που προκύπτει από την αντιστροφή των ψηφίων του } Uses Crt; Var x, p, y, x1 : Byte; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε έναν διψήφιο ακέραιο αριθµό : '); Readln(x); p := x div 10; { εύρεση του πηλίκου } y := x mod 10; { εύρεση του υπολοίπου } x1 := y * 10 + p; { σχηµατισµός του αντίστροφου αριθµού } Writeln('Ο νέος αριθµός είναι : ', x1); Repeat until keypressed;

9 Program Talhro; { Το πρόγραµµα αυτό στρογγυλοποιεί έναν µισθό στο τάληρο, δηλ. αν λήγει σε 0, 1 και 2 τον κάνει να λήγει σε 0, αν λήγει σε 3, 4, 5, 6 ή 7 τον κάνει να λήγει σε 5 και αν λήγει σε 8 ή 9 τον κάνει να λήγει σε 0 αλλά αυξηµένο κατά 10 } Uses Crt; Var m, p, y : Longint; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε τον µισθό : '); Readln(m); p := m div 10; { εύρεση του πηλίκου } y := m mod 10; { εύρεση του υπολοίπου } { το y είναι στην ουσία το τελευταίο ψηφίο του µισθού και το p είναι όλα τα υπόλοιπα ψηφία του µισθού χωρίς το y, δηλ. αν ο µισθός είναι , το y θα είναι ίσο µε 7 και το p θα είναι ίσο µε } If y<= 2 then m := p * 10; { * 10 = } If (y> 2) and (y<8) then m := p * ; { * = } If y>= 8 then m := p * ; { * = } Writeln('O στρογγυλοποιηµένος µισθός είναι : ', m); Repeat until keypressed; Program Praxis; { Το πρόγραµµα αυτό διαβάζει δύο αριθµούς και ένα από τα τέσσερα σύµβο-λα της αριθµητικής (+ - * /) και κάνει την αντίστοιχη πράξη στους αριθµούς } Uses Crt; Var a, b, r : Real; z : Char; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε τους δύο αριθµούς : '); Readln(a, b); Writeln('Δώσε το σύµβολο της πράξης : '); Readln(z); Case z of '+' : r := a + b; '-' : r := a - b; '*' : r := a * b; '/' : r := a / b; End; { case } Writeln('Το αποτέλεσµα είναι : ', r); Repeat until keypressed;

10 Το παρακάτω πρόγραµµα περιέχει ένα παράδειγµα χρήσης της εντολής While : Program Twhile; Var metritis : Integer; Begin Clrscr; metritis := 0; { µηδενισµός του µετρητή } While metritis < 6 do Begin Writeln('Μετρητής = ', metritis); metritis := metritis + 2; { αύξηση του µετρητή κατά 2 } End; { end of while } Ο βρόχος While επαναλαµβάνεται όσο ή µεταβλητή metritis είναι µι-κρότερη του 6, δηλ. η επανάληψη θα συµβεί για τις τιµές της µεταβλητής 0, 2 και 4. Μόλις η µεταβλητή γίνει ίση µε 6, θα βγούµε από τον βρόχο. Program Trepeat; Var metritis : Integer; Begin Clrscr; metritis := 0; Repeat Writeln('Μετρητής = ', metritis); metritis := metritis + 2; Until (metritis > 4); Ηεντολή Repeat εκτελεί το κύριο σώµα του βρόχου τουλάχιστον µία φορά, ακόµα και αν δεν ισχύει η συνθήκη επανάληψης του βρόχου, καθώς η συνθήκη αυτή ελέγχεται στο τέλος του βρόχου και αφού έχουν εκτελεστεί οι εντολές του σώµατος του βρόχου. Το παρακάτω πρόγραµµα περιέχει έναν απλό βρόχο FOR : Program Tfor; Var metritis : Integer; Begin Clrscr; For metritis := 0 to 4 do Writeln('Μετρητής = ', metritis); Το πρόγραµµα µετράει από το 0 µέχρι το 4 και αυξάνεται κάθε φορά κατά ένα, µε αποτέλεσµα η µεταβλητή metritis να παίρνει διαδοχικά τις τιµές 0, 1, 2, 3 και 4. Αν αντικατασταθεί το Το µε το Downto, τότε ο βρόχος θα µε-τράει από το 4 µέχρι το 0, ελαττώνοντας τον µετρητή κατά ένα κάθε φορά. Program Ektyposi_Akeraion; { Το πρόγραµµα αυτό εκτυπώνει τους ακέραιους από το 1 µέχρι το 20 } Uses Crt; Var i : Byte; Begin Clrscr; For i := 1 to 20 do Writeln(i); { ο παραπάνω βρόχος θα εκτελεστεί 20 φορές και θα τυπώσει τους αριθµούς από το 1 µέχρι και το 20 } Repeat until keypressed;

11 Program Sum_Product; { Το πρόγραµµα αυτό υπολογίζει το άθροισµα και το γινόµενο Ν αριθµών } Uses Crt; Var i, N : Byte; x, sum, product : Real; Begin Clrscr; sum := 0; { µηδενίζουµε τον αθροιστή } product := 1; { δίνουµε την τιµή 1 στο γινόµενο } Writeln('Δώσε το πλήθος των αριθµών : '); Readln(N); For i := 1 to N do Begin Readln(x); { διαβάζουµε έναν αριθµό } sum := sum + x; { τον προσθέτουµε στον αθροιστή } product := product * x; { τον πολλαπλασιάζουµε µε τη µεταβλητή product } End; { end of for } Writeln('Το άθροισµα των αριθµών είναι : ', sum, ' και το γινόµενό τους είναι : ', product); Repeat until keypressed; Program Max; { Το πρόγραµµα αυτό βρίσκει τον µεγαλύτερο από Ν αριθµούς } Uses Crt; Var i, N : Byte; x, max : Real; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των αριθµών : '); Readln(N); Readln(x); { διαβάζουµε ανεξάρτητα τον 1 ο αριθµό και } max := x; { τον θεωρούµε προσωρινά σαν µέγιστο } For i := 1 to N-1 do { εκτελούµε τον βρόχο Ν-1 φορές } Begin Readln(x); { διαβάζουµε τον επόµενο αριθµό } { τον συγκρίνουµε µε τον max και αν είναι µεγαλύτερος, max γίνεται ο αριθµός αυτός } If x> max then max := x; End; { end of for } Writeln('Ο µεγαλύτερος αριθµός είναι ο : ', max); Repeat until keypressed;

12 Program Pos_Zero_Neg; { Το πρόγραµµα αυτό βρίσκει πόσοι από Ναριθµούς είναι θετικοί, πόσοι αρ-νητικοί και πόσοι µηδέν } Uses Crt; Var i, N, pos, zer, neg : Byte; x : Real; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των αριθµών : '); Readln(N); pos := 0; { µηδενίζουµε τον µετρητή των θετικών αριθµών } zer := 0; { µηδενίζουµε τον µετρητή των µηδενικών αριθµών } neg := 0; { µηδενίζουµε τον µετρητή των αρνητικών αριθµών } For i := 1 to N do Begin Readln(x); { διαβάζουµε έναν αριθµό } { αν είναι θετικός, αυξάνουµε τη µεταβλητή pos κατά ένα } If x> 0 then pos := pos + 1; { αν είναι µηδενικός, αυξάνουµε τη µεταβλητή zer κατά ένα } If x = 0 then zer := zer + 1; { αν είναι αρνητικός, αυξάνουµε τη µεταβλητή neg κατά ένα } If x< 0 then neg := neg + 1; End; { end of for } Writeln('Οι θετικοί αριθµοί είναι : ', pos); Writeln('Οι µηδενικοί αριθµοί είναι : ', zer); Writeln('Οι αρνητικοί αριθµοί είναι : ', neg); Repeat until keypressed; Program Mathites; { Το πρόγραµµα αυτό υπολογίζει το σύνολο των µαθητών και τον µέσο όρο βαθµολογίας για κάθε τάξη, για τρεις τάξεις A, B, C και για Νµαθητές } Uses Crt; Var i, N, b, sa, sb, sc, mo_a, mo_b, mo_c : Byte; sa_b, sb_b, sc_b : Integer; onoma : String; taxi : Char; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των µαθητών : '); Readln(N); sa := 0; { µετρητής µαθητών Α τάξης } sb := 0; { µετρητής µαθητών Β τάξης } sc := 0; { µετρητής µαθητών C τάξης } sa_b : = 0; { αθροιστής βαθµών µαθητών Α τάξης } sb_b := 0; { αθροιστής βαθµών µαθητών Β τάξης } sc_b := 0; { αθροιστής βαθµών µαθητών C τάξης } For i := 1 to N do Begin Writeln('Δώσε όνοµα, βαθµό και τάξη µαθητή : '); Readln(onoma, b, taxi); If taxi = 'A' then { ο µαθητής είναι στην Α τάξη } Begin sa := sa + 1; sa_b := sa_b +b; End; If taxi = 'B' then { ο µαθητής είναι στην Β τάξη } Begin sb := sb + 1; sb_b := sb_b +b; End; If taxi = 'C' then { ο µαθητής είναι στην C τάξη } Begin sc := sc + 1; sc_b := sc_b +b; End; End; { end of for } mo_a := sa_b/sa; { µέσος όρος βαθµών µαθητών Α τάξης } mo_b := sb_b/sb; { µέσος όρος βαθµών µαθητών Β τάξης } mo_c := sc_b/sc; { µέσος όρος βαθµών µαθητών C τάξης } Writeln('Το πλήθος των µαθητών και οι µέσοι όροι βαθµολογίας τους ανά τάξη είναι οι εξής : ', sa, mo_a, sb, mo_b, sc, mo_c); Repeat until keypressed;

13 Program MultiAdd; { Το πρόγραµµα αυτό µάς δείχνει πώς µπορούµε να καταχωρήσουµε Νονό-µατα µε τη χρήση της εντολής Readkey } Uses crt; Var Οnoma, Eponymo, Address : String; Apanthsh : Char; Βegin Repeat Clrscr; { καθαρίζει η οθόνη } GotoXY(01,01);Write('Όνοµα :'); GotoXY(01,02);Write('Επώνυµο :'); GotoXY(01,03);Write('Διεύθυνση:'); GotoXY(12,01);ReadLn(Onoma); GotoXY(12,02);ReadLn(Eponymo); GotoXY(12,03);ReadLn(Address); Apanthsh := Readkey; { διαβάζει έναν χαρακτήρα } { αν η απάντηση είναι [Ο]χι τότε τελειώνει το πρόγραµµα } { πρέπει να ελέγξουµε και τα αγγλικά και τα ελληνικά Ο, } { µικρά και κεφαλαία } Until (Apanthsh='O') or (Apanthsh='o') or (Apanthsh='o') or (Apanthsh='O'); Repeat Until KeyPressed; { µε την εντολή αυτή, το πρόγραµµα περιµέ-νει µέχρι να πατήσουµε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για να τερµατίσει } Program ReadKey_Test; { Το πρόγραµµα αυτό χρησιµοποιεί την εντολή ReadKey και µας δίνει ένα α-ποτέλεσµα τύπου char και ειδικότερα µάς επιστρέφει το πλήκτρο που πατή-σαµε και τη µορφή του σε κεφαλαίο γράµµα } Uses crt; Var Key : Char; Begin While Key<> 'T' Do Begin Key := ReadKey; Writeln('Πάτησες το πλήκτρο ', Key, ' ', UpCase(Key)); End { While } Repeat Until KeyPressed; Program ReadKey_Test2; { Το πρόγραµµα αυτό χρησιµοποιεί την εντολή ReadKey και είναι παρόµοιο µε το προηγούµενο, µόνο που µας δίνει σαν αποτέλεσµα και τον ascii κωδικό του πλήκτρου και τελειώνει όταν πατηθεί το πλήκτρο Esc, που έχει ascii κωδι-κό 27 } Uses crt; Var Key : Char; Begin Repeat Key := ReadKey; Writeln('Πάτησες το πλήκτρο ', Key, ' µε κωδικό : ', Ord(Key)); Until Ord(Key)=27; Repeat Until KeyPressed;

14 Program Strs; { Το πρόγραµµα αυτό επεξεργάζεται µε διάφορες συναρτήσεις της Pascal ένα string χαρακτήρων και µας δείχνει µε ποιον τρόπο µπορούµε να βρούµε το µήκος του string, να αποµονώσουµε ένα-ένα τα γράµµατα του string και να κάνουµε και άλλες ενδιαφέρουσες εργασίες πάνω σ' αυτό } Uses crt; Var Symbola : String; Begin ClrScr; Write('Δώσε Μερικά Σύµβολα : ');Read(Symbola); WriteLn; { αφήνει µια κενή γραµµή } WriteLn('Εντολή Επεξήγηση Αποτέλεσµα'); WriteLn( '=============================='); WriteLn('Symbola - Τα σύµβολα που έδωσες είναι : ', Symbola); WriteLn('Length - Το µήκος των συµβόλων είναι :', Length(Symbola); WriteLn('Symbola[1] - Το 1 ο σύµβολο είναι το : ', Symbola[1]); WriteLn('Ord - Ο κωδικός ascii του 1 ου συµβόλου : ', Ord(Symbola[1]); WriteLn('Succ - Μετά το 1 ο σύµβολο είναι : ', Symbola[succ(1)]); WriteLn('Pred - Πριν από το 4 ο σύµβολο είναι :, Symbola[pred(4)]); WriteLn; { αφήνει µια κενή γραµµή } Repeat Until KeyPressed; Program Antistrofh; { Το πρόγραµµα αυτό διαβάζει έναν τριψήφιο ακέραιο αριθµό και υπολογίζει και εκτυπώνει τον ακέραιο που προκύπτει από την αντιστροφή των ψηφίων του } Uses crt; Var x, x1 : Integer; p1, p2, y1, y2 : Byte; Begin Clrscr; Repeat Writeln('Δώσε έναν τριψήφιο ακέραιο αριθµό : '); Readln (x); Until (x>=100) and (x<=999); { θα βγούµε από τον βρόχο µόνο όταν ο αριθµός είναι τριψήφιος } p1 := x div 100; { το p1 περιέχει το πρώτο ψηφίο του αριθµού } y1 := x mod 100; { το y1 είναι τα δύο τελευταία ψηφία } p2 := y1 div 10; { το p2 είναι το µεσαίο ψηφίο του αριθµού } y2 := y1 mod 10; { το y2 είναι το τελευταίο ψηφίο του αριθµού } Εnd. { η επόµενη εντολή σχηµατίζει τον αριθµό που αποτελείται από τα } { αντίστροφα ψηφία του δοθέντος αριθµού } x1 := y2*100 + p2*10 + p1; Writeln('Ο αριθµός από την αντιστροφή είναι ο : ', x1); Repeat Until KeyPressed;

15 Program mhden_3; { Σ αυτό το πρόγραµµα δίνεται ένας δεκαδικός αριθµός Κ και κρατάµε µόνο τα 2 πρώτα δεκαδικά του ψηφία -για να λύσουµε αυτό το πρόβληµα, πρώτα πολλαπλασιάζουµε αυτόν τον αριθµό µε το 100 και στον προκύπτοντα αριθµό προσθέτουµε το 0.5 για να στρογγυλοποιηθεί, αποκόπτουµε τα δεκαδικά του ψηφία για να τον κάνουµε ακέραιο και µετά τον διαιρούµε µε το 100 } Uses crt; Var k, n : Real; p : Longint; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε τον αριθµό : '); Readln(k); n := k*100; { πολλαπλασιάζουµε µε 100 } p := int(n+0.5); { προσθέτουµε το 0.5 και τον κάνουµε ακέραιο } n := p/100; {διαιρούµε µε 100 για να αποκτήσει 2 δεκαδικά } Writeln('Ο νέος αριθµός είναι τώρα ο : ', n); Repeat until keypressed; Program Kerma; { Στο πρόγραµµα αυτό δίνεται ο µισθός ενός υπαλλήλου Μ και του κάνουµε κερµατική ανάλυση, δηλ. βρίσκουµε από πόσα χαρτονοµίσµατα των 5.000, 1.000, 500, 100, 50, 20, 10 και 5 δραχµών αποτελείται. Υποθέτουµε βέβαια ότι ο µισθός είναι στρογγυλοποιηµένος στο τάλιρο, αν δεν είναι, τότε υπάρχει το γνωστό µας πρόγραµµα που τον στρογγυλοποιεί } Uses crt; Var m : Longint; p5000, p1000, p500, 5100, p50, p20, p10, p5 : B yte; y : Integer; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε τον µισθό : '); Readln(m); p5000 := m div 5000; { πλήθος των πεντοχίλιαρων } y := m mod 5000; { το y χρησιµοποιείται στη νέα διαίρεση } p1000 := y div 1000; { πλήθος των χιλιάρικων } y := y mod 1000; p500 := y div 500; { πλήθος των πεντακοσάρικων } y := y mod 500; p100 := y div 100; { πλήθος των εκατοστάρικων } y := y mod 100; p50 := y div 50; { πλήθος των πενηντάρικων } y := y mod 50; p20 := y div 20; { πλήθος των εικοσάρικων } y := y mod 20; p10 := y div 10; { πλήθος των δεκάρικων } y := y mod 10; p5 := y div 5; { πλήθος των τάλιρων } Writeln('Ο µισθός αποτελείται από ', p5000, ' πεντοχίλιαρα ', p1000, ' χιλιάρικα ', p500, ' πεντακοσάρικα ', p100, ' εκατοστάρικα ', p50, ' πενηντάρικα ', p20,' εικοσάρικα ', p10,' δεκάρικα και ', p5, ' τάλιρα'); Repeat until keypressed; Εnd.

16 Program mhden_1; { Σ αυτό το πρόγραµµα δίνεται ένας ακέραιος αριθµός Κ και µετατρέπουµε τα 2 τελευταία ψηφία του σε µηδενικά, αφού τον στρογγυλοποιήσουµε στο πλησιέστερο µηδενικό -εδώ θα δούµε τον πρώτο τρόπο επίλυσης του προβλή-µατος αυτού µε τη χρήση του πηλίκου και του υπολοίπου της διαίρεσης του αριθµού µε το 100 } Uses crt; Var k, p, n : Longint; y : Byte; Βegin Clrscr; Writeln('Δώσε τον αριθµό : '); Readln(k); p := k div 100; { πηλίκο της διαίρεσης µε το 100 } y := k mod 100; { υπόλοιπο της διαίρεσης µε το 100 } If y< 50 { αν το υπόλοιπο είναι µικρότερο από 50 } Then n := p*100; If y>= 50 { αν το υπόλοιπο είναι µεγαλύτερο ή ίσο από 50 } Then n := p* ; Writeln('Ο νέος αριθµός είναι τώρα ο : ', n); Repeat until keypressed; Program mhden_2; { Ας δούµε τώρα και τον δεύτερο τρόπο επίλυσης του προβλήµατος αυτού, όπου διαιρούµε πρώτα τον αριθµό µε το 100, τον προκύπτοντα αριθµό τύπου real, τον στρογγυλοποιούµε µε το 0.5 κάνοντάς τον ακέραιο και µετά τον πολ-λαπλασιάζουµε πάλι µε το 100 } Uses crt; Var k, n : Longint; p : Real; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε τον αριθµό : '); Readln(k); p := k/100; { δεκαδική διαίρεση µε το 100 } n := int(p+0.5); { στρογγυλοποίηση του αριθµού } n := n*100; { πολλαπλασιασµός µε το 100 } Writeln('Ο νέος αριθµός είναι τώρα ο : ', n); Repeat until keypressed;

17 Program ypallhloi; { Σ αυτό το πρόγραµµα, για Νυπαλλήλους έχουµε τα εξής στοιχεία : ονοµα-τεπώνυµο, γραµµατικές γνώσεις (1=Δηµοτικό, 2=Γυµνάσιο, 3=Πτυχιούχος) και ηλικία -ζητάµε να βρεθεί η µικρότερη ηλικία από κάθε κατηγορία γραµ-µατικών γνώσεων } Uses crt; Var age, min1, min2, min3, N, i : Byte; onoma : String; category : Char; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των υπαλλήλων : '); Readln(N); min1 := 100; { η µικρότερη ηλικία για υπαλλήλους Δηµοτικού } min2 := 100; { η µικρότερη ηλικία για υπαλλήλους Γυµνασίου } min3 := 100; { η µικρότερη ηλικία για υπαλλήλους Πτυχιούχους } For i := 1 To NDo Begin Writeln('Δώσε όνοµα, κατηγορία και ηλικία : '); Readln(onoma); Readln(category); Readln(age); Case category of '1' : If age < min1 then min1 := age; '2' : If age < min2 then min2 := age; '3' : If age < min3 then min3 := age; end; { Case } End; { For } Writeln('Ηµικρότερη ηλικία από την 1 η κατηγορία είναι : ', min1); Writeln('Ηµικρότερη ηλικία από την 2 η κατηγορία είναι : ', min2); Writeln('Ηµικρότερη ηλικία από την 3 η κατηγορία είναι : ', min3); Repeat until keypressed; Program fylo; { Σ αυτό το πρόγραµµα δίνονται τα παρακάτω στοιχεία για Νανθρώπους : όνοµα και κωδικός φύλου (1=γυναίκα, 2=άνδρας) -ζητάµε να βρεθούν πό-σες είναι οι γυναίκες και πόσοι οι άνδρες } Uses crt; Var onoma : String; fylo : Char; sum_a, sum_g, N, i : Byte; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των ανθρώπων : '); Readln(N); sum_a := 0; { µετρητής ανδρών } sum_g := 0; { µετρητής γυναικών } For i := 1 To NDo Begin Writeln('Δώσε όνοµα &φύλο : ');Readln(onoma);Readln(fylo); Case fylo of '1' : sum_g := sum_g + 1; '2' : sum_a := sum_a + 1; End; { Case } End; { For } Writeln('Οι γυναίκες είναι : ', sum_g); Writeln('Οι άνδρες είναι : ', sum_a); Repeat until keypressed; Program N_arithmoi; { Να διαβαστούν Ναριθµοί και να βρεθεί το άθροισµά τους, το γινόµενό τους και ο µέσος όρος τους } Uses crt; Var N, i : Byte; sum, product, m_o, number : Longint; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των αριθµών : '); Readln(N); sum := 0; { αθροιστής } product := 1; { γινόµενο } For i := 1 To NDo Begin Writeln('Δώσε έναν αριθµό : '); Readln(number); sum : = sum + number; product := product * number; End; { For } m_o := sum/n; { υπολογισµός µέσου όρου } Writeln('Το άθροισµά τους είναι : ', sum); Writeln('Το γινόµενό τους είναι : ', product); Writeln('Ο µέσος όρος τους είναι : ', m_o:10:2); Repeat until keypressed;

18 Program Eidh; { Το πρόγραµµα αυτό διαβάζει για Νείδη µιας αποθήκης τα στοιχεία ονοµα-σία και τιµή µονάδας -βρίσκει και εκτυπώνει το ακριβότερο είδος, αφού πρώτα βάλει τις ονοµασίες και τις τιµές των ειδών σ έναν πίνακα } Uses crt; Bar i, N : Byte; max : Longint; onoma_max : String[30]; onomasia : array[1..50] of String[30]; timh : array[1..50] of Longint; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των ειδών : '); Readln(N); { καταχωρούµε την ονοµασία και την τιµή του κάθε είδους } { σε δύο ξεχωριστούς πίνακες } For i:=1 to NDo Begin Writeln('Δώσε ονοµασία είδους : '); Readln(onomasia[i]); Writeln('Δώσε τιµή είδους : '); Readln(timh[i]); End; { For } { θέτουµε την τιµή του πρώτου είδους σαν τη µεγαλύτερη και } { την συγκρίνουµε µ όλες τις υπόλοιπες } max := timh[1]; onoma_max := onomasia[1]; For i:=2 To NDo Begin If timh[i]> maxthen Begin max := timh[i]; onoma_max := onomasia[i]; End;{ If } End;{ For } Writeln('Το είδος µε την ακριβότερη τιµή είναι το : ',onoma_max,' και κοστίζει ', max, ' δρχ.'); Repeat until keypressed; Program Thleorash; { Γίνεται µια έρευνα για τις ώρες που παρακολουθεί τηλεόραση το κοινό και τα αποτελέσµατα καταχωρούνται στις εξής τρεις κατηγορίες : α. υψηλή (περισσότερες από 20 ώρες την εβδοµάδα) β. µεσαία (από 8 έως 20 ώρες) γ. χαµηλή (λιγότερες από 8 ώρες) ζητείται να διαβαστούν οι ώρες για 30 άτοµα και να τυπωθεί το πλήθος της κάθε κατηγορίας } Uses crt; Var i, hours, category_1, category_2, caterogy_3 : Byte; Begin Clrscr; category_1 := 0; { µηδενίζουµε τους τρεις µετρητές } category_2 := 0; caterogy_3 := 0; For i:=1 to 30 Do Begin Writeln('Δώσε τις ώρες : '); Readln(hours); Case hours of 0..7: category_1 := category_1 + 1; : category_2 := category_2 + 1; : category_3 := category_3 + 1; End;{ Case } End; { For } Writeln('Οι τρεις κατηγορίες έχουν τις εξής τιµές : ', category_1, category_2, category_3); Repeat until keypressed;

19 Program Athroisma_Pinaka; { Να διαβαστούν τα ακέραια στοιχεία ενός πίνακα πλήθους Νκαι να βρεθεί το άθροισµά τους } Uses crt; Var i, N : Byte; sum : Longint; pinakas : Array[1..100] of Integer; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των αριθµών : '); Readln(N); sum := 0; { µηδενίζουµε τον αθροιστή } For i:=1 To NDo Begin Writeln('Δώσε αριθµό : '); Readln(pinakas[i]); End; { For } For i:=1 To NDo sum := sum + pinakas[i]; Writeln('Το άθροισµα των αριθµών είναι : ', sum); Repeat until keypressed; Program Athlites; { Το πρόγραµµα αυτό καταγράφει τις προσπάθειες 10 αθλητών στο άλµα σε µήκος και για κάθε αθλητή καταχωρούµε το όνοµα και την επίδοσή του σε 6 προσπάθειες -το πρόγραµµα βρίσκει τον νικητή του αγωνίσµατος και την ε-πίδοσή του καθώς και την καλύτερη επίδοση του κάθε αθλητή -χρησιµο-ποιούµε έναν πίνακα δύο διαστάσεων όπου καταχωρούµε τις επιδόσεις των αθλητών } Uses crt; Var i, j : Byte; max_oliko : Real; { καλύτερη επίδοση όλων των αθλητών } max : Real; { καλύτερη επίδοση ενός αθλητή } onoma_max : String[30]; { όνοµα αθλητή µε την καλύτερη επίδοση } onoma : array[1..10] of String[30]; { πίνακας ονοµάτων αθλητών } epidoseis : Array[1..10, 1..6] of Real; { πίνακας επιδόσεων αθλητών } Begin Clrscr; max_oliko := 0.0; { µηδενίζουµε την καλύτερη επίδοση όλων των αθλητών } For i:=1 to 10 Do Begin Writeln('Δώσε το όνοµα του ', i, 'ου αθλητή : '); Readln(onoma[i]); max := 0.0; { µηδενίζουµε την καλύτερη επίδοση του αθλητή } For j:=1 to 6 Do Begin Writeln('Δώσε την ', j, 'η προσπάθεια του αθλητή : '); Readln(epidoseis[i, j]); If epidoseis[i, j]> maxthen max := epidoseis[i, j]; { καλύτερη επίδοση αθλητή } If epidoseis[i, j]> max_oliko Then Begin { καλύτερη επίδοση όλων των αθλητών } max_oliko := epidoseis[i, j]; onoma_max := onoma[i]; End;{ If } End; { For-j } Writeln('Η καλύτερη επίδοση του αθλητή είναι : ',max); End;{ For-i } Writeln('Η καλύτερη επίδοση όλων των αθλητών είναι : ', max_oliko, ' και την έχει ο αθλητής : ', onoma_max); Repeat until keypressed;

20 Program Mathites; { Δίνονται τα εξής στοιχεία για 20 µαθητές µιας τάξης : α. όνοµα β. κωδικός φύλου (1=αγόρι, 2=κορίτσι) γ. βαθµός να βρεθεί ποιο αγόρι έχει τον µικρότερο βαθµό στην τάξη και ποιο κορίτσι τον µεγαλύτερο } Uses crt; Var i : Byte; max_bathmos, min_bathmos : Byte; onoma_max, onoma_min : String[30]; onoma : array[1..20] of String[30]; fylo, bathmos : Array[1..20] of Byte; Begin Clrscr; { πρώτα διαβάζουµε όλα τα στοιχεία των µαθητών σε τρεις πίνακες } For i:=1 To 20 Do Begin Writeln('Δώσε όνοµα µαθητή : '); Readln(onoma[i]); Writeln('Δώσε φύλο µαθητή : '); Readln(fylo[i]); Writeln('Δώσε βαθµό µαθητή : '); Readln(bathmos[i]); End; { For } max_bathmos := 0; { αρχική τιµή για τον µεγαλύτερο βαθµό } min_bathmos := 21; { αρχική τιµή για τον µικρότερο βαθµό } For i:=1 To 20 Do Begin Case fylo[i] of 1 : If bathmos[i]< min_bathmos Then Begin min_bathmos := bathmos[i]; onoma_min := onomasia[i]; End;{ If } 2 : If bathmos[i]> max_bathmos Then Begin max_bathmos := bathmos[i]; onoma_max := onomasia[i]; End;{ If } End;{ Case } Writeln('Ηµαθήτρια µε τον µεγαλύτερο βαθµό είναι η : ', max_onoma, ' και έχει βαθµό : ', max_bathmos); Writeln('Ο µαθητής µε τον µικρότερο βαθµό είναι ο : ', min_onoma, ' και έχει βαθµό : ', min_bathmos); Repeat until keypressed;

21 Program Max_Pinaka; { Να διαβαστούν τα ακέραια στοιχεία ενός πίνακα πλήθους Νκαι να βρεθεί ποιο είναι το µεγαλύτερο στοιχείο και σε ποια θέση } Uses crt; Var i, N, thesi : Byte; sum : Longint; max : Integer; pinakas : Array[1..100] of Integer; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των αριθµών : '); Readln(N); { διαβάζουµε τα στοιχεία του πίνακα } For i:=1 To NDo Begin Writeln('Δώσε έναν αριθµό : '); Readln(pinakas[i]); End; { For } { αρχικά θέτουµε σαν µεγαλύτερο το πρώτο στοιχείο του πίνακα } { και µετά συγκρίνουµε όλα τα στοιχεία του πίνακα } max := pinakas[1]; thesi := 1; For i:=2 To NDo If pinakas[i]> maxthen Begin max := pinakas[i]; thesi := i; End;{ If } Writeln('το µεγαλύτερο στοιχείο του πίνακα είναι το : ', max,' και βρίσκεται στη θέση : ', thesi); Repeat until keypressed; Program Bathmoi_Mathiton; { Να διαβαστούν τα ονόµατα και οι βαθµοί Ν µαθητών σε δύο πίνακες και να βρεθεί ο καλύτερος µαθητής και ο βαθµός του } Uses crt; Var i, N : Byte; max : Byte; max_onoma : String[30]; bathmos : Array[1..100] of Byte; onoma : Array[1..100] of String[30]; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των µαθητών : '); Readln(N); { διαβάζουµε τα ονόµατα και τους βαθµούς των µαθητών σε } { δύο πίνακες } For i:=1 To NDo Begin Writeln('Δώσε όνοµα µαθητή : '); Readln(onoma[i]); Writeln('Δώσε βαθµό µαθητή : '); Readln(bathmos[i]); End; { For } { αρχικά θέτουµε σαν µεγαλύτερο βαθµό τον βαθµό του } { πρώτου µαθητή και συγκρίνουµε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία } max := bathmos[1]; max_onoma := onoma[1]; For i:=2 to NDo If bathmos[i]> maxthen Begin max := bathmos[i]; max_onoma := onoma[i]; End;{ If } Writeln('Ο καλύτερος µαθητής είναι ο : ', max_onoma,' και είναι τον βαθµό : ', max); Repeat until keypressed;

22 Program Men_Women; { Δίνονται τα εξής στοιχεία για Νανθρώπους : όνοµα, κωδικός φύλου, (1 = γυναίκα, 2 = άνδρας), ύψος, βάρος και ηλικία -ζητείται να βρεθεί ο µέσος όρος ηλικίας των γυναικών που έχουν βάρος µεγαλύτερο των 60 κιλών και πό-σοι άνδρες έχουν ύψος µεγαλύτερο του 1.80, βάρος µικρότερο των 85 κιλών και ηλικία µικρότερη των 40 } Uses crt; Var i, N, g60, i180, i85, i40, mo_gyn, fylo, ypsos, baros, age : Byte; sum_age : Integer; onoma : String[30]; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των ατόµων : '); Readln(Ν); sum_age:=0; g60:=0; i180:=0; i85:=0; i40:=0; { εδώ γίνεται η καταχώρηση και η επεξεργασία των στοιχείων } For i:=1 To NDo Begin Writeln('Δώσε όνοµα : '); Readln(onoma); Repeat Writeln('Δώσε φύλο : '); Readln(fylo); Until fylo in [1..2]; Writeln('Δώσε ύψος : '); Readln(ypsos); Writeln('Δώσε βάρος : '); Readln(baros); Writeln('Δώσε ηλικία : '); Readln(age); { επιλογή ανάλογα µε το φύλο } Case fylo of 1 : If baros>60 Then Begin sum_age := sum_age + age; g60 := g60 + 1; End; { If - Case-1 } 2 : Begin If ypsos > 180 Then i180 := i180 +1; If baros <85 Then i85 := i85 + 1; If age < 40 Then i40 := i40 + 1; End; { Case-2 } End; { Case } End; { For } { εδώ γίνονται οι εκτυπώσεις } Writeln('Ο µέσος όρος ηλικίας των γυναικών µε βάρος µεγαλύτερο των 60 κιλών είναι : ', Round(sum_age/g60)); Writeln(i180, ' άνδρες έχουν ύψος µεγαλύτερο του 1.80 ', i85,' έχουν βάρος κάτω από 85 κιλά και ',i40,' έχουν ηλικία µικρότερη των 40); Repeat until keypressed;

23 Program Taxeis; { Να διαβαστούν τα στοιχεία Νµαθητών (όνοµα, βαθµός και τάξη) από τρεις τάξεις (Α, Β και C) και να εκτυπωθούν ανά τάξη ξεχωριστά } Uses crt; Var a_onoma : array[1..100] of String; { πίνακας ονοµ.µαθητών Α τάξης } b_onoma : array[1..100] of String; { πίνακας ονοµ.µαθητών Β τάξης } c_onoma : array[1..100] of String; { πίνακας ονοµ.µαθητών C τάξης } a_bathmos : array[1..100] of Byte; { πίνακας βαθµ.µαθητών Α τάξης } b_bathmos : array[1..100] of Byte; { πίνακας βαθµ.µαθητών B τάξης } c_bathmos : array[1..100] of Byte; { πίνακας βαθµ.µαθητών C τάξης } onoma : String; i, N, ia, ib, ic, bathmos : Byte; taxi : Char; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος Ν των µαθητών : '); Readln(N); ia := 0; { µηδενισµός των µετρητών των µαθητών } ib := 0; { για τις τρεις τάξεις } ic := 0; { εδώ γίνεται η καταχώρηση και η επεξεργασία των στοιχείων } For i:=1 To NDo Begin Writeln('Δώσε όνοµα µαθητή : '); Readln(onoma); Writeln('Δώσε βαθµό µαθητή : '); Readln(bathmos); Repeat Writeln('Δώσε τάξη µαθητή : '); Readln(taxi) Until taxi In ['a', 'b', 'c']; { δέχεται µόνο τιµές a, b ή c } { επιλογή ανάλογα µε την τάξη } Case taxi of 'a' : Begin ia := ia+1; { αύξηση µετρητή τάξης } a_onoma[ia] := onoma; a_bathmos[ia] := bathmos; End; { Case-a } } 'b' : Begin ib := ib+1; b_onoma[ib] := onoma; b_bathmos[ib] := bathmos; End; { Case-b } 'c' : begin ic := ic+1; c_onoma[ic] := onoma; c_bathmos[ic] := bathmos; End;{ Case-c } End; { Case } End; { For { εκτύπωση των τριών πινάκων των τάξεων A, B και C } Writeln('Τάξη Α :'); For i:=1 To ia Do Writeln(i, '. ', a_onoma[i], ' ', a_bathmos[i]); Writeln('Τάξη B :'); For i:=1 To ib Do writeln(i, '. ', b_onoma[i], ' ', b_bathmos[i]); Writeln('Τάξη C :'); For i:=1 To ic Do Writeln(i, '. ', c_onoma[i], ' ', c_bathmos[i]); Repeat until keypressed;

24 Program Molinsi; { Μια εταιρεία µετράει τη µόλυνση της ατµόσφαιρας και καταχωρεί τις ενδεί-ξεις της σε ακέραιες τιµές από το 0 έως το 100 µε µία µέτρηση για κάθε µέρα - να γίνει πρόγραµµα που να καταχωρεί τις τιµές της ατµοσφαιρικής µόλυνσης για 20 µέρες και να βρίσκει τις κορυφές της µόλυνσης, δηλ. αυτές που είναι µεγαλύτερες από τη µόλυνση της προηγούµενης και της επόµενης µέρας -για κάθε κορυφή το πρόγραµµα θα τυπώνει τη µέρα που έγινε και τη µόλυνση που υπήρχε εκείνη τη µέρα } Uses crt; Var molinsi : Array[1..20] of byte; i : Byte; Begin Clrscr; { εδώ γίνεται η καταχώρηση των δεδοµένων της µόλυνσης } { και ελέγχουµε αν η τιµή της µόλυνσης είναι από 0 έως 100 } For i:=1 To 20 Do Begin Repeat Writeln('Δώσε τη µόλυνση της ', i, 'ης ηµέρας : '); Readln(molinsi[i]); Until molinsi[i] in [0..100]; End; { For } { εδώ συγκρίνουµε τη µόλυνση της ηµέρας i µε τις µολύνσεις } { της επόµενης και της προηγούµενης ηµέρας απ αυτήν και ανάλογα } { εκτυπώνουµε } For i:=2 To 19 Do If (molinsi[i]>molinsi[i+1]) and (molinsi[i]>molinsi[i-1]) Then Writeln('Η ',i,'η ηµέρα έχει κορυφή µε τιµή ',molinsi[i]); { κάνουµε και µια εκτύπωση όλων των δεδοµένων της µόλυνσης } For i:=1 To 20 Do Write(molinsi[i], ' '); Repeat until keypressed;

25 Program Ptiseis; { Μια εταιρεία µεταφορών χρησιµοποιεί ένα δικό της αεροπλάνο για τις µε-ταφορές που κάνει στο εξωτερικό -το αεροπλάνο µπορεί κάθε φορά να µε-ταφέρει ένα µέγιστο συνολικό φορτίο -τα εµπορεύµατα είναι συσκευασµένα σε πακέτα και κάθε πακέτο έχει έναν αύξοντα αριθµό και ένα βάρος - να γίνει πρόγραµµα που να καταχωρεί τα βάρη των πακέτων σε τόνους µε τη σειρά που δίνονται και να υπολογίζει και να τυπώνει πόσες αεροπορικές πτήσεις θα χρειαστούν για να µεταφερθούν όλα τα πακέτα και πόσο συνολικό φορτίο θα µεταφέρει η κάθε πτήση } Uses crt; Const max_load = 100;{ 100 τόνοι είναι το µέγιστο φορτίο του αεροπλάνου } Var i, weight, ptisi, sum : Byte; Begin Clrscr; sum := 0; ptisi := 0; { εδώ γίνεται η καταχώρηση και η επεξεργασία των δεδοµένων } For i:=1 To 20 Do Begin { υποθέτουµε ότι υπάρχουν 20 πακέτα } Writeln('Δώσε το βάρος του πακέτου : '); Readln(weight); sum := sum + weight; { πρόσθεση του βάρους του πακέτου } If sum > max_load Then Begin { τα πακέτα ξεπέρασαν το µέγιστο φορτίο } ptisi := ptisi + 1; { αυξάνουµε τις πτήσεις } sum := sum -weight; { αφαιρούµε το τελευταίο πακέτο } Writeln('Θα φύγει η ', ptisi, 'η πτήση µε βάρος ', sum); sum := weight; { το sum παίρνει νέα τιµή } End; { If } If sum = max_load Then Begin { τα πακέτα είναι ίσα µε το µέγιστο φορτίο } ptisi := ptisi + 1; { αυξάνουµε τις πτήσεις } Writeln('Θα φύγει η ', ptisi,' η πτήση µε βάρος ', sum); sum := 0; { το sum µηδενίζεται } End;{ If } End; { For } If sum>0 Then Do Begin { αν υπάρχουν πακέτα που έχουν αποµείνει } ptisi := ptisi + 1; { αυξάνουµε τις πτήσεις } Writeln('Θα φύγει η ', ptisi, 'η πτήση µε βάρος ', sum); End;{ If } Repeat until keypressed;

26 Program Taxinomisi_Pinaka; { Να ταξινοµηθεί κατά αύξουσα σειρά πίνακας Α µε Νστοιχεία -θα εφαρµο-σθεί η µέθοδος Bubble-Sort σύµφωνα µε την οποία σαρώνουµε συνέχεια τον πίνακα και αν κάποια στοιχεία δεν είναι στη σωστή σειρά, τότε τα κάνουµε ανταλλαγή και βάζουµε την τιµή 1 σε µια σηµαία flag -όταν σαρώσουµε τον πίνακα και η flag είναι ίση µε µηδέν, τότε αυτό θα σηµαίνει ότι ο πίνακας είναι ταξινοµηµένος } Uses crt; Var a : Array[1..100] of Integer; temp : Integer; i, N, flag : Byte; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των στοιχείων : '); Readln(N); { εδώ γίνεται η καταχώρηση των δεδοµένων } For i:=1 To NDo Begin Writeln('Δώσε το ', i, 'ο στοιχείο : '); Readln(a[i]); End; { For } { εδώ γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων του πίνακα } Repeat flag := 0; { αρχικά µηδενίζουµε τη flag } For i:=1 To N-1 Do Begin If a[i]> a[i+1]then Begin { εδώ γίνεται η ανταλλαγή των τιµών } temp := a[i]; a[i] := a[i+1]; a[i+1] := temp; flag := 1; { η flag γίνεται ίση µε 1 } End; { If } End; { For } Until flag = 0; { όταν η flag παραµείνει ίση µε 0, αυτό θα σηµαίνει ότι πίνακας } { είναι ταξινοµηµένος } { εµφανίζουµε τα στοιχεία του ταξινοµηµένου πίνακα } For i:=1 To NDo Begin Writeln('Το ', i, 'ο στοιχείο του πίνακα είναι :, a[i]); End; { For } Repeat until keypressed; Program Athroisma_Pinaka; {Να βρεθεί το άθροισµα των στοιχείων πίνακα Α µε Ν γραµµές και Μ στήλες} Uses crt; Var i, j, n, m : Byte; sum : Longint; a : Array[1..100, ] of Integer; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το Ν : '); Readln(n); Writeln('Δώσε το M : '); Readln(m); { µηδενίζουµε τον αθροιστή } sum := 0; {εδώ γίνεται η καταχώρηση και η άθροιση των στοιχείων του πίνακα} For i:=1 To n Do Begin { οι γραµµές του πίνακα } For j:=1 To m Do Begin { οι στήλες του πίνακα } Writeln('Δώσε το στοιχείο : ', i, ', ', j); Readln(a[i, j]); sum := sum + a[i, j]; End; { For-j } End; { For-i } {εδώ γίνεται η εκτύπωση του αθροίσµατος των στοιχείων του πίνακα} Writeln('Το άθροισµα των στοιχείων του πίνακα είναι : ', sum);

27 Repeat until keypressed; Program Max_Pinaka; { Να βρεθεί το µεγαλύτερο στοιχείο πίνακα Α µε Ν γραµµές και Μ στήλες } Uses crt; Var i, j, n, m : Byte; max : Integer; a : Array[1..100, ] of Integer; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των γραµµών : '); Readln(n); Writeln('Δώσε το πλήθος των στηλών : '); Readln(m); { εδώ γίνεται η καταχώρηση των στοιχείων του πίνακα } For i:=1 To n Do Begin For j:=1 To m Do Begin Writeln('Δώσε το στοιχείο : ', i,',', j); Readln(a[i, j]); End; { For-j } End; { For-i } { θέτουµε σαν max το στοιχείο του πίνακα που είναι στη θέση 1,1 } max := a[1,1]; { εδώ ψάχνουµε για το µεγαλύτερο στοιχείο του πίνακα } For i:=1 To n Do Begin For j:=1 To m Do Begin If a[i, j]) > maxthen max := a[i, j]; End; { for-j } End; { for-i } { εδώ εκτυπώνουµε το µεγαλύτερο στοιχείο του πίνακα } Writeln('Το µεγαλύτερο στοιχείο του πίνακα είναι το : ', max); Repeat until keypressed; Program Athroisma_Grammhs_Pinaka; { Να βρεθεί το άθροισµα κάθε γραµµής πίνακα Α (ΝΧΜ) και να καταχωρηθεί σ έναν πίνακα Β(Ν) } Uses crt; Var i, j, n, m : Byte; sum : Longint; a : Array[1..100, ] of Integer; b : Array[1..100] of Longint; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των γραµµών : '); Readln(n); Writeln('Δώσε το πλήθος των στηλών : '); Readln(m); { εδώ γίνεται η καταχώρηση των στοιχείων του πίνακα } For i:=1 To n Do Begin For j:=1 To m Do Begin Writeln('Δώσε το στοιχείο : ', i, ',', j); Readln(a[i, j]); End;{ For-j } End; { For-i } { εδώ γίνεται το διάβασµα ανά γραµµή του πίνακα και η πρόσθεση } { των στοιχείων της κάθε γραµµής } For i:=1 To n Do Begin sum := 0; { µηδενίζουµε το άθροισµα πριν από την } { επεξεργασία της

28 γραµµής } For j:=1 To m Do Begin sum := sum + a[i, j]; End; { For-j } b[i] := sum; { το άθροισµα της i γραµµής καταχωρείται στη i θέση του } { πίνακα Β } End; { For-i } Repeat until keypressed; Program Thetikoi_Arnitikoi; { Να βρεθεί και να εκτυπωθεί το πλήθος των θετικών και των αρνητικών στοι-χείων κάθε γραµµής ενός πίνακα Α(ΝΧΜ) } Uses crt; Var i, j, n, m, pos, neg : Byte; a : Array[1..100, ] of Integer; Begin Clrscr; Writeln('Δώσε το πλήθος των γραµµών : '); Readln(n); Writeln('Δώσε το πλήθος των στηλών : '); Readln(m); { εδώ γίνεται η καταχώρηση των στοιχείων του πίνακα } For i:=1 To n Do Begin For j:=1 To m Do Begin Writeln('Δώσε το στοιχείο : ', i, ',', j);readln(a[i, j]); End; { For-j } End; { For-i } { εδώ γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων του πίνακα } For i:=1 To n Do Begin pos := 0; neg := 0; { µηδενίζουµε τα αθροίσµατα πριν από την } { επεξεργασία των στοιχείων της γραµµής } For j:=1 To m Do Begin If a[i, j]> 0 Then pos := pos + 1; If a[i, j]< 0 Then neg := neg +1 ; End; { For-j } { τυπώνουµε τα δύο αθροίσµατα } Writeln('Η γραµµή ', i, ' έχει ', pos, ' θετικούς και ', neg, 'αρνητικούς αριθµούς ); End; { For-i } Repeat until keypressed; Program Eteria; { Μια εταιρία έχει έξι υποκαταστήµατα -για κάθε υποκατάστηµα στο τέλος κάθε µήνα δίνονται οι πωλήσεις κάθε εβδοµάδας -να γίνει αλγόριθµος και λο-γικό διάγραµµα που να διαβάζει τα στοιχεία τεσσάρων εβδοµάδων για κάθε υποκατάστηµα, να εκτυπώνει πίνακα µε τις πωλήσεις και να βρίσκει τη µεγα-λύτερη πώληση, ποιο υποκατάστηµα την έκανε και σε ποια εβδοµάδα } Uses crt; Var polisis : Array[1..6, 1..4] of Longint; max : Longint; i, j, i_max, j_max : Byte; Begin Clrscr; {εδώ γίνονται οι καταχωρήσεις των πωλήσεων των } { 6 υποκαταστηµάτων για 4 εβδοµάδες } For i:=1 To 6 Do Begin For j:=1 To 4 Do Begin Writeln('Δώσε τις πωλήσεις της ', j, 'ης εβδοµάδας του ', i, 'ου υποκαταστήµατος : '); Readln(polisis[i, j]); End; { For-j } End; { For-i } { εκτύπωση των πωλήσεων ανά υποκατάστηµα και ανά εβδοµάδα }

29 For i:=1 To 6 Do Begin Writeln('οι πωλήσεις του ', i, 'ου υποκαταστήµατος είναι : '); Writeln(' '); For j:=1 To 4 Do Begin Write(j, 'η εβδοµάδα : '); Writeln(polisis[i, j]); End; { For-j } Writeln; End; { For-i } max := polisis[1,1]; i_max := 1; j_max := 1; { θέτουµε σαν αρχική τιµή του max τις πωλήσεις του 1 ου } { υποκατ. την 1 η εβδοµάδα και συγκρίνουµε µε τις υπόλ. πωλήσεις } For i:=1 To 6 Do Begin For j:=1 To 4 Do Begin If polisis[i,j]> maxthen Begin max := polisis[i, j]; i_max := i; j_max := j; End; { If } End; { For-j } End; { For-i } { εκτυπώνουµε τα στοιχεία για τις µέγιστες πωλήσεις } Writeln('Οι µεγαλύτερες πωλήσεις είναι ', max, ' και τις έκανε το ', i_max, 'ο υποκατάστηµα, την ', j_max, 'η εβδοµάδα'); Repeat until keypressed; Program Oplites; { Δίνονται τα εξής στοιχεία για 20 νέους οπλίτες που πρόκειται να κατατα-γούν στα διάφορα όπλα του στρατού : ονοµατεπώνυµο και όπλο κατάταξης (1=στρατός ξηράς, 2=ναυτικό, 3=αεροπορία) -να γίνει εκτύπωση για τα τρία όπλα ξεχωριστά } Uses crt; Var i, i_stratos, i_aeroporia, i_nautiko, oplo : Byte; name : String[30]; stratos, aeroporia, nautiko : Array[1..20] of String[30]; Begin Clrscr; i_stratos :=0; { µηδενισµός των µετρητών } i_aeroporia := 0; i_nautiko :=0; { καταχώρηση και επεξεργασία των στοιχείων των οπλιτών } For i:=1 To 20 Do Begin Writeln('Δώσε το όνοµα : '); Readln(name); Repeat Writeln('Δώσε το όπλο : '); Readln(oplo); Until oplo in [1..3]; Case oplo of 1 : Begin i_stratos := i_stratos + 1; stratos[i_stratos] := name; End; { Case-1 } 2 : Begin i_aeroporia := i_aeroporia + 1; aeroporia[i_aeroporia] := name; End; { Case-2 } 3 : Begin i_nautiko := i_nautiko + 1; nautiko[i_nautiko] := name; End; { Case-3 } End; { Case } End; { For } { εδώ γίνεται η εκτύπωση των στοιχείων και των τριών πινάκων } Writeln('Στρατός : '); For i:=1 To i_stratos Do Writeln(stratos[i]); Writeln; Writeln('Αεροπορία : '); For i:=1 tto i_aeroporia Do writeln(aeroporia[i]); Writeln; Writeln('Ναυτικό : '); For i:=1 To i_nautiko Do Writeln(nautiko[i]); Repeat until keypressed; Το παρακάτω πρόγραµµα περιέχει µια διαδικασία που κεντράρει µια γραµµή στην οθόνη.

30 Program Center; Uses crt; Var row : Byte; title : String; Procedure center_line(message : String; line : Byte); Begin GotoXY(40 -Length(message) div 2, line); Writeln(message); End; Begin { Κύριο Πρόγραµµα } row := 2; title := 'Κάθε γραµµή κειµένου κεντράρεται.'; Clrscr; center_line(title, row); { κλήση της διαδικασίας } center_line(' ', row+1); center_line('borland Turbo Pascal!', row+2); Το αποτέλεσµα του προγράµµατος είναι το εξής : Κάθε γραµµή κειµένου κεντράρεται Borland Turbo Pascal! Το παράδειγµα που ακολουθεί περιέχει δύο τοπικές µεταβλητές και απαιτεί από τον χρήστη να δώσει έναν αριθµό, προκειµένου να βρεθεί το πα-ραγοντικό του. Το παραγοντικό π.χ. του 6 είναι το γινόµενο 1*2*3*4*5*6. Program local_variables; Var num : Byte; Procedure factor(value : Byte); Var factorial : Real; count : Byte; Begin factorial := 1.0; For count := 1 To value Do factorial := factorial * count; Write('Το παραγοντικό του ', value,' είναι : ' ); Writeln(factorial); End; { Τέλος της διαδικασίας Factor } Begin { Κύριο πρόγραµµα } Write('Δώστε έναν αριθµό µικρότερο του 34 : '); Readln(num); Factor(num); { Τέλος του προγράµµατος } Ένα παράδειγµα από τη λειτουργία του προγράµµατος είναι το εξής : : Δώστε έναν αριθµό µικρότερο του 34 : 5 Το παραγοντικό του 5 είναι : Ε+02 Στο πρόγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται το πέρασµα παραµέ-τρων µε τιµή Program byvalue; Var global_var : Integer; Procedure proc(local_var : Integer);

31 Begin Writeln('Τοπική µεταβλητή = ', local_var); local_var := 333; Writeln('Τοπική µεταβλητή = ', local_var); End; Begin { Κύριο πρόγραµµα } global_var := 5; proc(global_var); Writeln('Καθολική µεταβλητή = ', global_var); Το αποτέλεσµα του προγράµµατος θα είναι : Tοπική µεταβλητή = 5 Tοπική µεταβλητή = 333 Kαθολική µεταβλητή = 5 Βλέπουµε ότι η µεταβλητή global_var δεν επηρεάζεται από τη διαδι-κασία και ότι δίνει την τιµή της στην local_var. Το παρακάτω πρόγραµµα παρουσιάζει τη µέθοδο αυτή (µε αναφορά): Program byref; Var var, var2 : Integer; Procedure swap_vars(var var1 : Integer; Var var2 : Integer); Var temp : Integer; Begin temp := var1; var1 := var2; var2 := temp; End; Begin var1 := 55; var2 := 99; Writeln('Μεταβλητή1 = ', var1, 'Μεταβλητή2 = ', var2); swap_vars(var1, var2); Writeln('Μεταβλητή1 = ', var1, 'Μεταβλητή2 = ', var2); Το αποτέλεσµα του προγράµµατος θα είναι : Μεταβλητή1 = 55 Μεταβλητή2 = 99 Μεταβλητή1 = 99 Μεταβλητή2 = 55 Όταν περνάµε µια παράµετρο µε αναφορά, θα πρέπει να περνάµε τη µεταβλητή και όχι την τιµή της. Συνίσταται να περνούν οι µεταβλητές µε ανα-φορά µόνο όταν απαιτείται η διαδικασία να αλλάξει το περιεχόµενό τους. Δηλαδή, η παράµετρος θα πρέπει να είναι όνοµα µεταβλητής : και όχι όνοµα σταθεράς : swap_vars(global_1, global_2); swap_vars(55, 99); Το παρακάτω πρόγραµµα που περιέχει µια συνάρτηση που υψώνει έναν αριθµό σε κάποια δύναµη. Program Funct; Var num, expo, powr : Real;

32 Function power(base, exponent : Real) : Real; Begin If base >0 Then Power := Exp(exponent * Ln(base)) Else Power := -1.0; End; { end of power() } Begin Writeln('Δώστε έναν αριθµό : '); Readln(num); Writeln('Δώστε τον εκθέτη : '); Readln(expo); powr := Power(num, expo); Writeln(num, ' ', expo, ' = ', powr); Το παραπάνω πρόγραµµα Funct περιµένει την εισαγωγή δύο αριθµών, της βάσης και του εκθέτη και στη συνέχεια καλεί τη συνάρτηση power, η ο-ποία υψώνει τον αριθµό στην αντίστοιχη δύναµη. Το παρακάτω πρόγραµµα παρουσιάζει τον φωλιασµό των διαδικασιών : Program Hideproc; Var globl : Integer; Procedure proc(p_parm : Integer); Var p_locl : Integer; Procedure hidden(hidn_parm : Integer); Var hidn_locl : Integer; Begin Writeln('Η διαδικασία hidden µπορεί να δει τις : globl, p_parm, p_locl, hidn_parm, hidn_locl'); End; { τέλος της διαδικασίας hidden } Begin Writeln('η διαδικασία proc µπορεί να δει τις : globl, p_parm, p_locl'); hidden(44); End; { τέλος της διαδικασίας proc } Begin { κύριο πρόγραµµα } Writeln('Το κύριο πρόγραµµα µπορεί να δει την : globl'); proc(99); Το αποτέλεσµα θα είναι : το κύριο πρόγραµµα µπορεί να δει την : globl η διαδικασία proc µπορεί να δει τις : globl, p_parm, p_locl η διαδικασία hidden µπορεί να δει τις : globl, p_parm, p_locl, hidn_parm, hidn_locl Το παραπάνω πρόγραµµα περιέχει δύο διαδικασίες, την proc και την hidden. Ηδιαδικασία hidden είναι ορατή µόνο µέσα στην proc, στην οποία και περιέχεται. Στο βαθύτερο σηµείο του προγράµµατος, στο εσωτερικό δηλ. της hidden, όλες οι µεταβλητές του προγράµµατος γίνονται ορατές. Ηδιαδικασία hidden µπορεί να δει τις δικές της τοπικές µεταβλητές, αυτές της διαδικασίας proc καθώς και τις καθολικές µεταβλητές του προγράµµατος. Ηδιαδικασία proc µπορεί να δει µόνο τις δικές της τοπικές µεταβλη-τές καθώς και τις καθολικές. Το κύριο πρόγραµµα έχει την πιο περιορισµένη ορατότητα. Μπορεί να

Κων/νου Στυλιάδη. Έτοιµες Ασκήσεις σε Pascal

Κων/νου Στυλιάδη. Έτοιµες Ασκήσεις σε Pascal Έτοιµες Ασκήσεις σε Pascal Φλώρινα, Οκτώβριος 2000 Program prostesi; { όνοµα ή επικεφαλίδα ή τίτλος του προγράµµατος } (* αυτό το πρόγραµµα προσθέτει δύο αριθµούς *) Uses Crt; { δήλωση της µονάδας Crt,

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Pascal. 2. Ποιο είναι το αλφάβητο της Pascal; 3. Ποια είναι τα ονόματα-ταυτότητες και σε τι χρησιμεύουν; 4. Σε τι χρησιμεύει το συντακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL )Βασικά στοιχεία Αναγνωριστικά (Identifiers) Τα αναγνωριστικά είναι ονόματα με τα οποία μπορούμε να αναφερόμαστε σε αποθηκευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ιδάσκων: Επ. Καθηγητής Γρηγόρης Χονδροκούκης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

- Αναπαράσταση ακέραιας τιµής : - Εύρος ακεραίων : - Ακέραιοι τύποι: - Πράξεις µε ακεραίους (DIV - MOD)

- Αναπαράσταση ακέραιας τιµής : - Εύρος ακεραίων : - Ακέραιοι τύποι: - Πράξεις µε ακεραίους (DIV - MOD) Η Γλώσσα Pascal Χαρακτηριστικά Τύποι Δεδοµένων Δοµή προγράµµατος 1. Βασικές έννοιες Χαρακτηριστικά της γλώσσας Pascal Γλώσσα προγραµµατισµού Συντακτικό Σηµασιολογία Αλφάβητο της γλώσσας Pascal (Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. H διαδικασία ανεύρεσης λογικών λαθών περιλαμβάνει : β- Σωστό. Διαπίστωση του είδους του λάθους γ- Σωστό δ- Λάθος

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. H διαδικασία ανεύρεσης λογικών λαθών περιλαμβάνει : β- Σωστό. Διαπίστωση του είδους του λάθους γ- Σωστό δ- Λάθος ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Α2. α-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Program Ονομα_προγραμματος; «πρόγραμμα» Πρόγραμμα 1 Program Lesson1_Program1; Write('Hello World!!!'); {σχόλια} Επεξήγηση Προγράμματος Program Lesson1_Program1;

Διαβάστε περισσότερα

Μαζέρας Αχιλλέας. Οι εντολές επανάληψης στην Pascal (While) Φυσικός Αυτοματιστής M.Sc. Νοέµβριος 2009

Μαζέρας Αχιλλέας. Οι εντολές επανάληψης στην Pascal (While) Φυσικός Αυτοματιστής M.Sc. Νοέµβριος 2009 Μαζέρας Αχιλλέας Φυσικός Αυτοματιστής M.Sc. Οι εντολές επανάληψης στην Pascal (While) Νοέµβριος 2009 ίνονται διαδοχικά από το πληκτρολόγιο τα βάρη µερικών κιβωτίων (απροσδιόριστο το πλήθος τους) µε το

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη Χρήστου Ιωάννου. Εφαρµογή Αποθήκης σε Pascal

Κων/νου Στυλιάδη Χρήστου Ιωάννου. Εφαρµογή Αποθήκης σε Pascal Κων/νου Στυλιάδη Χρήστου Ιωάννου Εφαρµογή Αποθήκης σε Pascal Φλώρινα, Φεβρουάριος 1995 Παρουσιάζεται µια ολοκληρωµένη εφαρµογή αποθήκης σε Pascal µε τη χρήση δυαδικών αρχείων και µενού. Διδάχθηκε στο ΙΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

2. β. Συνθήκη ή επιλογή. 4. δ. Υποπρόγραμμα. 5. ε. ιαδικασία εισόδου ή εξόδου

2. β. Συνθήκη ή επιλογή. 4. δ. Υποπρόγραμμα. 5. ε. ιαδικασία εισόδου ή εξόδου ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛHNIΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Επιλογή και Επανάληψη

4. Επιλογή και Επανάληψη Σελίδα 53 4. Επιλογή και Επανάληψη 4.1 Η Εντολή Επιλογής if.. then Η εντολή If.. Then.. χρησιμοποιείται για την λήψη λογικών αποφάσεων σε ένα πρόγραμμα. Η εντολή αυτή έχει διάφορες μορφές σύνταξης οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Επαγγελµατική Κατάρτιση Κορυδαλλού "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ" (Ερωτήσεις Πιστοποίησης στην γλώσσα προγραµµατισµού C)

Ινστιτούτο Επαγγελµατική Κατάρτιση Κορυδαλλού ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Ερωτήσεις Πιστοποίησης στην γλώσσα προγραµµατισµού C) Ινστιτούτο Επαγγελµατική Κατάρτιση Κορυδαλλού "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ" (Ερωτήσεις Πιστοποίησης στην γλώσσα προγραµµατισµού C) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (γλώσσα προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 6 Ιουνίου 2006 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις

Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις 15 Νοεμβρίου 2011 1 Γενικά Στην standard Pascal ορίζονται τέσσερις βασικοί τύποι μεταβλητών: integer: Παριστάνει ακέραιους αριθμούς από το -32768 μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Ασκήσεις. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών. Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Προγραμματισμός Ι. Ασκήσεις. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών. Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, Μάιος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α 1. ΑΡΧΗ ιάβασε vath1, vath2 syn_vath

Διαβάστε περισσότερα

2. β. Συνθήκη ή επιλογή. 4. δ. Υποπρόγραμμα. 5. ε. ιαδικασία εισόδου ή εξόδου

2. β. Συνθήκη ή επιλογή. 4. δ. Υποπρόγραμμα. 5. ε. ιαδικασία εισόδου ή εξόδου ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛHNIΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός PASCAL

Προγραμματισμός PASCAL Προγραμματισμός PASCAL 1 PASCAL Η PASCAL σχεδιάστηκε από τον Worth το 1968 στη Ζυρίχη, αρχικά σαν εργαλείο για τη διδασκαλία προγραμματισμού. Είναι γλώσσα για σειριακό προγραμματισμό. 2 Απλή και εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης

Σκοπός. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Η δομή Επιλογής στη PASCAL H δομή Επανάληψης στη PASCAL. Ρεύμα Εισόδου / Εξόδου.. Ρεύμα Εισόδου / Εξόδου. To πρόγραμμα γραφικών gnuplot. Γραφικά στη PASCAL. Σκοπός 6.1 ΕΠΙΔΙΩΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Εντολές Ελέγχου & Επανάληψης

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Εντολές Ελέγχου & Επανάληψης Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Εντολές Ελέγχου & Επανάληψης Εντολές Ελέγχου 2 Γενικά Εντολές λήψης αποφάσεων Επιτρέπουν στο πρόγραμμα να εκτελεί διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Δομές ελέγχου. ομαδοποίηση εντολών εκτέλεση εντολών υπό συνθήκη επανάληψη εντολών

Δομές ελέγχου. ομαδοποίηση εντολών εκτέλεση εντολών υπό συνθήκη επανάληψη εντολών Δομές ελέγχου Τροποποιούν τη σειρά εκτέλεσης των εντολών του προγράμματος Οι εντολές φυσιολογικά εκτελούνται κατά σειρά από την αρχή μέχρι το τέλος Με τις δομές ελέγχου επιτυγχάνεται: ομαδοποίηση εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ: ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο Ενότητες Α και Β. ΕΝΟΤΗΤΑ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ. Ενότητα Α - ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ. Ενότητα Α - ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΗΣ 2007 - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Ενότητα Α - ΛΥΣΕΙΣ Πρόβλημα 1 ΑΡΧΗ Διάβασε Α Ψευδής Α > 0 Αληθής Τύπωσε «ΛΑΘΟΣ» Ε Α 2 Τύπωσε Ε ΤΕΛΟΣ Πρόβλημα 2 (α) I) Α := ABS(sin(x)/cos(x)) + SQR(y) * y; II)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΠΑΛ- ΚΑΝΙΓΓΟΣ 13- ΤΗΛ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΠΑΛ- ΚΑΝΙΓΓΟΣ 13- ΤΗΛ ΘΕΜ 1.. Χαρακτηρίστε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστό, αν οι προτάσεις είναι σωστές και ως Λάθος αν οι προτάσεις είναι λάθος. 1.Είναι πάντα δυνατή η μετατροπή της εντολής WHILE DO σε FOR DO. 2. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α 1. ΑΡΧΗ Διάβασε timi Ψευδής timi

Διαβάστε περισσότερα

Στη C++ υπάρχουν τρεις τύποι βρόχων: (a) while, (b) do while, και (c) for. Ακολουθεί η σύνταξη για κάθε μια:

Στη C++ υπάρχουν τρεις τύποι βρόχων: (a) while, (b) do while, και (c) for. Ακολουθεί η σύνταξη για κάθε μια: Εργαστήριο 6: 6.1 Δομές Επανάληψης Βρόγχοι (Loops) Όταν θέλουμε να επαναληφθεί μια ομάδα εντολών τη βάζουμε μέσα σε ένα βρόχο επανάληψης. Το αν θα (ξανα)επαναληφθεί η εκτέλεση της ομάδας εντολών καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στο μάθημα Δομημένος Προγραμματισμός ΕΠΑΛ

Απαντήσεις στο μάθημα Δομημένος Προγραμματισμός ΕΠΑΛ Απαντήσεις στο μάθημα Δομημένος Προγραμματισμός ΕΠΑΛ ΘΕΜΑ Α Α1. α-σωστό β-λάθος γ-λάθος δ-σωστό ε-σωστό Α2. 1. ε 2. γ 3. α 4. στ 5. β Α4. Α) Σχολικό βιβλίο σελίδα 58 Βασικές αλγοριθμικές δομές: επιλογή,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Προγραμματισμό για Μηχανολόγους Οδηγός Προετοιμασίας για τη Τελική Εξέταση

Εισαγωγή στο Προγραμματισμό για Μηχανολόγους Οδηγός Προετοιμασίας για τη Τελική Εξέταση Σκοπός Εισαγωγή στο Προγραμματισμό για Μηχανολόγους Οδηγός Προετοιμασίας για τη Τελική Εξέταση. Επανάληψη των βασικών εννοιών της PASCAL και του προγραμματισμού οι έννοιες της μεταβλητής, του τύπου δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου) ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου) 1. Εισαγωγή Χαρακτηριστικά της γλώσσας Τύποι δεδοµένων Γλώσσα προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός στην Basic

Προγραµµατισµός στην Basic Προγραµµατισµός στην Basic 1. εντολή εισόδου Χρησιµοποιείται η εντολή INPUT, η οποία µπορεί να συνταχθεί : α. INPUT X, αν το δεδοµένο που ζητάει είναι αριθµητικό ή β. INPUT X$, αν το δεδοµένο που ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

Pascal - Βασικές Έννοιες

Pascal - Βασικές Έννοιες Pasal - Βασικές Έννοιες «Ο ΠΗΛΟΣ ΑΝ ΜΗ ΑΡΗ ΚΕΡΑΜΟΣ ΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ» Σηµαίνει: «Η λάσπη αν δε ζυµωθεί δε γίνετε κεραµίδι» ηλαδή: «Χωρίς τη δοκιµασία της πρακτικής εξάσκησης δεν αποκτάς ικανότητα, πείρα». (Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

TO ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

TO ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Μάθημα 7 - Υποπρογράμματα Εργαστήριο 11 Ο TO ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Βασικές Έννοιες: Υποπρόγραμμα, Ανάλυση προβλήματος, top down σχεδίαση, Συνάρτηση, Διαδικασία, Παράμετρος, Κλήση συνάρτησης, Μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 10 Πίνακες. Πίνακες. Η έννοια της δόμησης δεδομένων στη PASCAL. Σκοπός

Εργαστήριο 10 Πίνακες. Πίνακες. Η έννοια της δόμησης δεδομένων στη PASCAL. Σκοπός Εργαστήριο 10 Πίνακες Πίνακες. Η έννοια της δόμησης δεδομένων στη PASCAL. Σκοπός 10.1 ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σ αυτή την άσκηση, εξετάζουμε μία βασική δομή του προγραμματισμού, το πίνακα. Στις μέχρι τώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6 ΔΤ3 ΔΤ4 151

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6  ΔΤ3 ΔΤ4  151 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Σε ένα μετεωρολογικό κέντρο χρειάζεται να βρεθεί η μέγιστη και η ελάχιστη θερμοκρασία από τις μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες ενός μήνα. Να γραφεί ένας αλγόριθμος που θα διαβάζει τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2007 07:30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 2005 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΛΥΣΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α 1. Αρχή Διάβασε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Απλοί ή στοιχειώδης Τ.Δ. Ακέραιος τύπος Πραγματικός τύπος Λογικός τύπος Χαρακτήρας Σύνθετοι Τ.Δ. Αλφαριθμητικός 1. Ακέραιος (integer) Εύρος: -32768 έως 32767 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. α- Σωστό β- Σωστό γ- Λάθος δ- Λάθος ε- Σωστό στ- Σωστό

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. α- Σωστό β- Σωστό γ- Λάθος δ- Λάθος ε- Σωστό στ- Σωστό ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. α- Σωστό β-

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ιαφάνειες παρουσίασης #5

ιαφάνειες παρουσίασης #5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/programming/ ιδάσκοντες: Στάθης Ζάχος (zachos@cs.ntua.gr) Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr) ιαφάνειες παρουσίασης #5!Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Β. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ με την JavaScript

Β. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ με την JavaScript Β. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ με την JavaScript Β.1 Τύποι Δεδομένων Όλες οι γλώσσες προγραμματισμού (πρέπει να) υποστηρίζουν πέντε (5) πρωταρχικούς τύπους δεδομένων: char (character) int (integer)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Για κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε αν τις θεωρείτε σωστές () ή άθος () 1. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιείται για επίλυση προβλήματος μόνο από

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Pascal- Εισαγωγή Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Triggers, Stored procedures Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Triggers-Ενηµέρωση δεδοµένων άλλων πινάκων... 1 Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΑΣΩ ΠΕΤΡΟΥ ΠΙΝΧΑΡΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φύλλο Εργασίας 1 - ΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ... 3 Φύλλο Εργασίας 2 - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 4 Φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΕΠΑΛ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΕΠΑΛ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΕΠΑΛ ΘΕΜΑ Α Α.1 Να χαρακτηρίσετε σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις (Μονάδες 10) 1. Ένας αλγόριθμος μπορεί να έχει άπειρα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Αλγεβρικοί και Λογικοί Υπολογισμοί στη PASCAL

Σκοπός. Αλγεβρικοί και Λογικοί Υπολογισμοί στη PASCAL Αλγεβρικοί και Λογικοί Υπολογισμοί στη PASCAL Δυνατότητα ανάπτυξης, μεταγλώττισης και εκτέλεσης προγραμμάτων στη PASCAL. Κατανόηση της σύνταξης των προτάσεων της PASCAL. Κατανόηση της εντολής εξόδου για

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσμα. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο 25ης Μαρτίου 111 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - 210 50 20 990-210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - 210 50 50 658-210 50 60 845 Γραβιάς 85 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ (2009-2010) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Α. ΦΩΚΑ, K. ΣΤΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με έξι μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με έξι μονάδες. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2008 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο

Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013 Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο Λύστε στο Visual Basic Express 2010 τις παρακάτω ασκήσεις: 1. Να δημιουργήσετε ένα νέο Project του είδους Console

Διαβάστε περισσότερα

3.2 3.3 3.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ

3.2 3.3 3.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ 1 3.2 3.3 3.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1. Πρόσθεση αφαίρεση δεκαδικών Γίνονται όπως και στους φυσικούς αριθµούς. Προσθέτουµε ή αφαιρούµε τα ψηφία

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών:

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: (Μον.2) Η ηλικία είναι μεταξύ των 15 και 18 συμπεριλαμβανομένων (β) Αν Χ= 4, Υ=2, Κ=2 να βρείτε το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ακολουθίας. Πίνακας τιµών µεταβλητών Χ Α Β α 5 20 8 10 23 15 15 23 8 β 3 18 4 8 17 13 13 17 4 γ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ακολουθίας. Πίνακας τιµών µεταβλητών Χ Α Β α 5 20 8 10 23 15 15 23 8 β 3 18 4 8 17 13 13 17 4 γ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ακολουθίας Η δοµή Ακολουθίας είναι η πιο απλή δοµή του δοµηµένου προγραµµατισµού. Η κάθε εντολή ακολουθεί κάποια άλλη. Οι εντολές εκτελούνται ακριβώς µε τη σειρά όπως θα δοθούν στον αλγόριθµο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Μεταβλητές- Τύποι- Τελεστές

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Μεταβλητές- Τύποι- Τελεστές Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Μεταβλητές- Τύποι- Τελεστές Μεταβλητές 2 Δήλωση μεταβλητών Η δήλωση (declaration) πληροφορεί το μεταγλωττιστή για το όνομα και

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι Δεδομένων Είσοδος/Έξοδος

Τύποι Δεδομένων Είσοδος/Έξοδος Εργαστήριο 2 ο Τύποι Δεδομένων Είσοδος/Έξοδος Εισαγωγή Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εισαγωγή μας στους τύπους δεδομένων της C και η εξοικείωση μας με συναρτήσεις του ρεπερτορίου της ANSI C σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΥ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Μάγια Σατρατζέµη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΥ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Μάγια Σατρατζέµη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΥ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΦΥΛΛΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ : 11 Αρχεία κειµένου - Αρχεία µε τύπο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Μάγια Σατρατζέµη Παρατηρήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Έτοιµες Ασκήσεις σε C

Έτοιµες Ασκήσεις σε C Έτοιµες Ασκήσεις σε C /* Πρόγραµµα c01.c - το πρώτο πρόγραµµα στη c */ int i; printf("\nείναι το πρώτο µου πρόγραµµα στη c"); i = 156; printf("\nο αριθµός µητρώου µου είναι : %d", i); /* για να σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Σύνολο χαρακτήρων της Pascal Για

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 2 Παραλληλισμός Δεδομένων

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 2 Παραλληλισμός Δεδομένων Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 2 Παραλληλισμός Δεδομένων Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg Αρετή Καπτάν Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΜΑ 1 Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος C++, Χειρισμός Μεταβλητών και Συναρτήσεις Εισόδου - Εξόδου

Δομή Προγράμματος C++, Χειρισμός Μεταβλητών και Συναρτήσεις Εισόδου - Εξόδου Εργαστήριο 2: Δομή Προγράμματος C++, Χειρισμός Μεταβλητών και Συναρτήσεις Εισόδου - Εξόδου Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Έτοιµες Ασκήσεις σε C

Κων/νου Στυλιάδη. Έτοιµες Ασκήσεις σε C Έτοιµες Ασκήσεις σε C Φλώρινα, Οκτώβριος 1997 /* Πρόγραµµα c01.c - το πρώτο πρόγραµµα στη c */ int i; printf("\nείναι το πρώτο µου πρόγραµµα στη c"); i = 156; printf("\nο αριθµός µητρώου µου είναι : %d",

Διαβάστε περισσότερα

2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε

2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε 2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε Η εντολή Εκτύπωσε χρησιµοποιείται προκειµένου να εµφανίσουµε κάτι στην οθόνη του υπολογιστή. Για τον λόγο αυτό ονοµάζεται και εντολή εξόδου. Ισοδύναµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 /6 / 2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΦάσµαGroup προπαρασκευή για

ΦάσµαGroup προπαρασκευή για Σύγχρονο ΦάσµαGroup προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι Μαθητικό Φροντιστήριο 25 ης Μαρτίου 74 ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 50.50.658 50.60.845 25 ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.20.990 50.27.990 Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

2/18. 2. (α) Να γράψετε τις αντίστοιχες εκφράσεις στη γλώσσα PASCAL για τις πιο κάτω µαθηµατικές εκφράσεις: (ι) z=

2/18. 2. (α) Να γράψετε τις αντίστοιχες εκφράσεις στη γλώσσα PASCAL για τις πιο κάτω µαθηµατικές εκφράσεις: (ι) z= ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: Πληροφορική Ο ΗΓΙΕΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από 2 µέρη Α και Β. ΜΕΡΟΣ Α Αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. β. x=20 και y=10

Μονάδες 4. β. x=20 και y=10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων που προέρχονται από την ενότητα «Δομή επιλογής» ( )

Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων που προέρχονται από την ενότητα «Δομή επιλογής» ( ) Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων που προέρχονται από την ενότητα «Δομή επιλογής» (2000-2012) 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εξάμηνο Α' Φύλλο Ασκήσεων 3 ΔΟΜΕΣ ΕΠAΝΑΛΗΨΗΣ Διδάσκοντες: Μάγια Σατρατζέμη, Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Ηλίας Σακελλαρίου, Στέλιος Ξυνόγαλος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: Πληροφορική Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

ιαφάνειες παρουσίασης #7

ιαφάνειες παρουσίασης #7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/programming/ ιδάσκοντες: Στάθης Ζάχος (zachos@cs.ntua.gr) Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr) ιαφάνειες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Τι χρειάζεται η εντολή DO ; ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗ DO. Όταν απαιτείται να εκτελεστεί πολλές φορές το ίδιο τμήμα ενός προγράμματος.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Τι χρειάζεται η εντολή DO ; ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗ DO. Όταν απαιτείται να εκτελεστεί πολλές φορές το ίδιο τμήμα ενός προγράμματος. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Τι χρειάζεται η εντολή DO ; ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗ DO Όταν απαιτείται να εκτελεστεί πολλές φορές το ίδιο τμήμα ενός προγράμματος. Τετριμμένο παράδειγμα: Κατασκευάστε πρόγραμμα που θα εμφανίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα 1 ο Α. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις τύπου Σωστό Λάθος (Σ Λ) 1. Σκοπός της συγχώνευσης 2 ή περισσοτέρων ταξινοµηµένων πινάκων είναι η δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ Απαντήσεις στα θέµατα της τράπεζας 2014 2015 GI_V_EIY_0_19332 Β1. Να γράψετε στο γραπτό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

242 -ΕισαγωγήστουςΗ/Υ

242 -ΕισαγωγήστουςΗ/Υ 1 242 -ΕισαγωγήστουςΗ/Υ ΤµήµαΜαθηµατικών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Άρτια Α.Μ. (0-2-4-6-8) 2 ήλωση: Πίνακες στην ΕΑΓ δηλωση ( [1 : 1, 1 : 2,..., 1: ν ] ) παραταξη ; Π.χ.: δηλωση

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Αριθμητικοί τελεστές Οι αριθμητικοί τελεστές είναι: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση +,-,*,/ ύψωση σε δύναμη ^ πηλίκο ακέραιης διαίρεσης δύο ακεραίων αριθμών div υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

ώστε επιλογή: Στη συνέχεια θα διαβάζει την επιλογή του χρήστη και την ακτίνα ενός κύκλου και θα εκτυπώνει το αντίστοιχο αποτέλεσµα.

ώστε επιλογή: Στη συνέχεια θα διαβάζει την επιλογή του χρήστη και την ακτίνα ενός κύκλου και θα εκτυπώνει το αντίστοιχο αποτέλεσµα. ΠΙΝΑΚΕΣ 1. Να γραφούν οι εντολές µε τις οποίες από το περιεχόµενο κάθε θέσης του πίνακα αφαιρούµε το τετράγωνο του δείκτη της αντίστοιχης θέσης. 2. Να γραφούν οι εντολές µε τις οποίες αντιγράφουµε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 19 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1.

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση : Θεωρούµε ότι όλα τα ονόµατα µαθητών που ανήκουν στο ίδιο σχολείο είναι διαφορετικά µεταξύ τους, ενώ σε διαφορετικά σχολεία µπορεί να

Σηµείωση : Θεωρούµε ότι όλα τα ονόµατα µαθητών που ανήκουν στο ίδιο σχολείο είναι διαφορετικά µεταξύ τους, ενώ σε διαφορετικά σχολεία µπορεί να ΦΥΛΛΑ ΙΟ 1 ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ασκ 1. Να σχηµατισθεί ο πίνακας τιµών των µεταβλητών του παρακάτω προγράµµατος. Τι θα εκτυπωθεί; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Πράξεις(κ, λ) ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. for (παράσταση_1; παράσταση_2; παράσταση_3) εντολή επόμενη εντολή

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. for (παράσταση_1; παράσταση_2; παράσταση_3) εντολή επόμενη εντολή ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ for (παράσταση_1; παράσταση_2; παράσταση_3) εντολή επόμενη εντολή παράσταση_1 = Παράσταση Αρχικοποίησης παράσταση_2 = Παράσταση Ελέγχου Επανάληψης παράσταση_3 = Παράσταση Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Λύσεις µε κατάλληλο σχολιασµό και παρατηρήσεις σε θέµατα από παλαιότερες πανελλαδικές εξετάσεις. Γενικές οδηγίες και παρατηρήσεις κατά την αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ  ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛHNIΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Επανάληψη Ασκήσεις 03

Κεφάλαιο 11 Επανάληψη Ασκήσεις 03 Κεφάλαιο 11 : Επανάληψη 3 ο Φύλλο Εργασιών Άσκηση 01 Να γραφτεί τµήµα προγράµµατος που θα εµφανίζει τους περιττούς ακέραιους αριθµούς από 1 έως 99. Να γράψετε τρεις παραλλαγές του προγράµµατος : µε την

Διαβάστε περισσότερα

11/23/2014. Στόχοι. Λογισμικό Υπολογιστή

11/23/2014. Στόχοι. Λογισμικό Υπολογιστή ονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών ΗΥ Τομέας Πληροφορικής, αθηματικών και Στατιστικής ΓΕΩΠΟΙΚΟ ΠΑΕΠΙΣΤΗΙΟ ΑΘΗΩ Εισαγωγή στην Επιστήμη των ΗΥ άθημα-4 url: http://openeclass.aua.gr (AOA0) Λογισμικό Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Δομή Ακολουθίας και Επιλογής Κεφ: 2.1, 2.3, , 6.3, , 8.1, 8.1.

Ονοματεπώνυμο: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Δομή Ακολουθίας και Επιλογής Κεφ: 2.1, 2.3, , 6.3, , 8.1, 8.1. Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Δομή Ακολουθίας και Επιλογής Κεφ: 2.1, 2.3, 2.4.1-2.4.4, 6.3, 7.1-7.10, 8.1, 8.1.1 Επιμέλεια διαγωνίσματος: Ρομπογιαννάκη Ι.Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές Επανάληψης. int sum = 0, i=1; sum += i++ ; sum += i++ ; Η πράξη αυτή θα πρέπει να επαναληφθεί Ν φορές!

Εντολές Επανάληψης. int sum = 0, i=1; sum += i++ ; sum += i++ ; Η πράξη αυτή θα πρέπει να επαναληφθεί Ν φορές! Εντολές Επανάληψης Πολλές φορές χρειάζεται να επαναλάβουμε τις ίδιες εντολές Πχ. Έστω ότι θέλουμε να υπολογίσουμε το άθροισμα όρων μιας ακολουθίας διαδοχικών ακεραίων. Δηλαδή αν ο χρήστης δώσει τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Να γράψετε αλγόριθμο α) σε διάγραμμα ροής, β) σε ψευδογλώσσα και γ) σε πρόγραμμα ΓΛΩΣΣΑ, ο οποίος θα διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ομή Επανάληψης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ομή Επανάληψης ΕΠ.1 Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα εκτυπώνει τους διψήφιους άρτιους ακέραιους. Η άσκηση στην ουσία θα πρέπει να εκτυπώσει του αριθμούς 10, 12, 14,.,96, 98. Μεμιαπρώτηματιάθαμπορούσαμενατηνλύσουμεμετοναπροσπελάσουμετιςτιμές

Διαβάστε περισσότερα