Ενημερωτικές εκστρατείες οδικής ασφάλειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημερωτικές εκστρατείες οδικής ασφάλειας"

Transcript

1 Ενημερωτικές εκστρατείες οδικής ασφάλειας Εγχειρίδιο Σχεδιασμού, Εφαρμογής και Αξιολόγησης (συνεπτυγμένη έκδοση) Campaigns and Awareness-Raising Strategies in Traffic Safety ON THE MOVE Για ασφαλέστερους δρόμους στην Ευρώπη

2 Η παρούσα αναφορά εκπονήθηκε από την κοινοπραξία CAST για ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αντιπροσωπεύει τις απόψεις της κοινοπραξίας σχετικά με τις ενημερωτικές εκστρατείες οδικής ασφάλειας. Αυτές οι απόψεις δεν έχουν υιοθετηθεί ή κατ οιονδήποτε τρόπο εγκριθεί από την Επιτροπή και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως δήλωση των απόψεων της Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εγγυάται την ακρίβεια των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην παρούσα αναφορά, ούτε και αποδέχεται ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση αυτών. Συντάκτες: Patricia Delhomme, Werner De Dobbeleer, Sonja Forward, Anabela Simões, Giannis Adamos, Alain Areal, Julien Chappé, Chloe Eyssartier, Peter Loukopoulos, Teti Nathanail, Suzanne Nordbakke, Heiko Peters, Ross Phillips, Maria Pinto, Marie-Frédérique Ranucci, Gian Marco Sardi, Jose Trigoso, Truls Vaa, Knut Veisten, Esther Walter. Συντονιστής έργου: Ankatrien Boulanger Belgian Road Safety Institute tel.: web: Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2010 ISBN doi: /63327 Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. (Πλήρης έκδοση) Βελγικό Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (IBSR-BIVV), 2009 Printed in Belgium

3 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ, δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς κ α ι α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς ε κ σ τ ρ α τ ε ι ώ ν ο δ ι κ ή ς α σ φ ά λ ε ι α ς Προλογος Το παρόν φυλλάδιο αποτελεί συνοπτική έκδοση του Εγχειριδίου σχεδιασμού, διεξαγωγής και αξιολόγησης εκστρατειών οδικής ασφάλειας CAST (1). Πληροφορίες σχετικά με το έργο CAST Οι «Εκστρατείες και Στρατηγικές Ευαισθητοποίησης όσον αφορά την Οδική Ασφάλεια» (Campaigns and Awareness- Raising Strategies in Traffic Safety CAST) αποτελούν ένα στοχοθετημένο ερευνητικό έργο το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκπονήθηκε με σκοπό να καλύψει την ανάγκη της Επιτροπής για βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσω αποτελεσματικότερων εκστρατειών για την οδική ασφάλεια. Το έργο CAST, το οποίο διεξήχθη την περίοδο , επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη τριών εργαλείων με στόχο την παροχή πρακτικής βοήθειας στους υπεύθυνους της εκστρατείας. Στο σύνολό τους, τα εργαλεία παρέχουν σαφείς οδηγίες όσον αφορά το σχεδιασμό και την αξιολόγηση εκστρατειών οδικής ασφάλειας. Αυτά τα εργαλεία είναι: > > ένα Εγχειρίδιο σχεδιασμού, διεξαγωγής και αξιολόγησης εκστρατειών οδικής ασφάλειας (1) ; > > ένα Εργαλείο αξιολόγησης (2) που έχει στόχο να συνδράμει τους χρήστες στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εκστρατείας; και > > ένα Εργαλείο εκθέσεων (3), το οποίο παρέχει σαφείς οδηγίες για τη σύνταξη μίας ολοκληρωμένης και τυποποιημένης έκθεσης εκστρατείας (*). 3 Το έργο CAST διεξήχθη από μία κοινοπραξία 19 εταίρων υπό το συντονισμό του Βελγικού Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (IBSR-BIVV). Σε αυτήν περιλαμβάνονταν όλοι οι σημαντικοί ευρωπαϊκοί οργανισμοί με ειδίκευση και εμπειρία στον τομέα των εκστρατειών οδικής ασφάλειας, και ως τέτοια συγκεντρώνει εμπειρογνωμοσύνη από ολόκληρη την Ευρώπη. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο CAST μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο του CAST, (*) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία CAST παρουσιάζονται στο τέλος του παρόντος φυλλαδίου.

4 Εισαγωγη 4 Για ποιο λόγο συντάξαμε ένα εγχειρίδιο για τις εκστρατείες οδικής ασφάλειας; Οι κρατικές κυβερνήσεις και οι αρχές σε διαφορετικά επίπεδα επενδύουν μεγάλα χρηματικά ποσά και καταβάλλουν προσπάθεια για να αλλάξουν τη συμπεριφορά των χρηστών των οδών. Οι εκστρατείες οδικής ασφάλειας θεωρούνται από πολλούς ένας από τους σημαντικότερους τρόπους να πεισθούν οι χρήστες των οδών να υιοθετήσουν ασφαλή οδική συμπεριφορά. Μαζί με την επιβολή κυρώσεων και την οδοποιία συνιστούν ένα σημαντικό εργαλείο για τους φορείς διαχείρισης της οδικής ασφάλειας. Ωστόσο, πόσα πραγματικά γνωρίζουμε για τις εκστρατείες οδικής ασφάλειας, πέρα από τα συγκεκριμένα εθνικά χαρακτηριστικά τους; Μπορούμε πραγματικά να πούμε ότι είναι επιτυχείς, όταν η σωστή αξιολόγηση εκστρατειών είναι σχετικά ασυνήθιστη; Χωρίς αυστηρή αξιολόγηση και σύνταξη εκθέσεων είναι πολύ δύσκολο να λάβουμε τα διδάγματα που θα μας βοηθήσουν να σχεδιάσουμε καλύτερες εκστρατείες στο μέλλον. Οι σωστές αξιολογήσεις μπορούν επίσης να μας δείξουν κατά πόσο αξίζει η επένδυση σε εκστρατείες, γεγονός που μπορεί με τη σειρά του να επηρεάσει τις μελλοντικές δυνατότητες χρηματοδότησης. Ο στόχος του εγχειριδίου, το οποίο συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου CAST, είναι να παρέχει στους υπεύθυνους εκστρατείας ένα λεπτομερές και πρακτικό εργαλείο για το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση εκστρατειών οδικής ασφάλειας. Οι πρακτικές συστάσεις δεν βασίζονται μόνο σε συνεντεύξεις με υπεύθυνους εκστρατειών, διαφημιστικά γραφεία και ερευνητές στην Ευρώπη και αλλού, αλλά και στη μελέτη της βιβλιογραφίας και τη δική μας εμπειρία. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε, υπάρχουν ορισμένα εγχειρίδια εκστρατειών οδικής ασφάλειας, αλλά καμία συνοπτική έκδοση αυτών. Συνεπώς, η περιεκτική πληροφόρηση όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές σχεδιασμού, διεξαγωγής και αξιολόγησης εκστρατειών οδικής ασφάλειας είναι σπάνια. Ως εκ τούτου, είναι υπαρκτή η ανάγκη για ένα εγχειρίδιο που θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες σε εκστρατείες οδικής ασφάλειας να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των εκστρατειών που θα διεξαγάγουν στο μέλλον. Πιστεύουμε ότι οι μελλοντικές εκστρατείες οδικής ασφάλειας μπορούν να ωφεληθούν από την εφαρμογή των διδαγμάτων που προσφέρει η έρευνα. Για παράδειγμα, οι περιγραφικές μελέτες και οι μετα-αναλύσεις υποδεικνύουν ότι οι εκστρατείες έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας, εφόσον αφορούν μόνο ένα σαφώς καθορισμένο θέμα και απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό. Επιπλέον, είναι σημαντικό η εκστρατεία να στηρίζεται σε εκτενή έρευνα και σχετικά θεωρητικά μοντέλα, τα οποία βοηθούν στον εντοπισμό των κύριων δεικτών πρόβλεψης της προβληματικής συμπεριφοράς, αλλά και στο σχεδιασμό του μηνύματος της εκστρατείας. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα πλαίσιο κοινωνικού μάρκετινγκ για την ενσωμάτωση αυτών των στοιχείων σε μία ευρύτερη στρατηγική, ώστε να επηρεαστεί η συμπεριφορά των χρηστών των οδών. Μία σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχία της εκστρατείας είναι η στενή συνεργασία μεταξύ των υπευθύνων της εκστρατείας, των ερευνητών και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων. Αποτελεί σημαντική βοήθεια καθένας από αυτούς τους παράγοντες να εκτιμά την οπτική των άλλων. Ανεξάρτητα από τη θετική ή την αρνητική έκβαση των αποτελεσμάτων, θα πρέπει να ανακοινώνονται σε ευρύ κοινό μέσω μίας τελικής έκθεσης. Η συστηματική σύνταξη εκθέσεων για παλαιότερες εκστρατείες μπορεί να προσφέρει πολύτιμα δεδομένα για τις μελλοντικές πρωτοβουλίες. Επιπλέον, η χρήση περιγραφικών ανασκοπήσεων και μετα-αναλύσεων, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για πολλές σχετικές μελέτες, μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό των βασικών στοιχείων που ενδέχεται να θέσουν τα θεμέλια της μελλοντικής επιτυχίας.

5 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ, δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς κ α ι α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς ε κ σ τ ρ α τ ε ι ώ ν ο δ ι κ ή ς α σ φ ά λ ε ι α ς Σε ποιον τύπο εκστρατείας εστιάζουμε; Δεν εστιάζουμε αποκλειστικά σε εκστρατείες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βάσει προηγούμενων ορισμών, οι εκστρατείες οδικής ασφάλειας ορίζονται από την κοινοπραξία CAST ως: «σκόπιμες προσπάθειες ενημέρωσης, πειθούς ή παροχής κινήτρων, προκειμένου τα άτομα να αλλάξουν πεποιθήσεις ή/και συμπεριφορά, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας συνολικά ή σε ένα συγκεκριμένο και σαφώς καθορισμένο ευρύ κοινό, συνήθως εντός δεδομένου χρονικού διαστήματος, μέσω οργανωμένων επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν συγκεκριμένα κανάλια μέσων ενημέρωσης, συχνά σε συνδυασμό με διαπροσωπική υποστήριξη ή/και άλλες υποστηρικτικές δράσεις, όπως η επιβολή κυρώσεων, η εκπαίδευση, η νομοθεσία, η αύξηση της προσωπικής δέσμευσης, οι ανταμοιβές, κλπ.». Συγκεκριμένα, οι εκστρατείες επικοινωνίας για την οδική ασφάλεια έχουν πέντε κύριους στόχους: 1) την παροχή πληροφοριών σχετικά με νέα ή τροποποιημένη νομοθεσία; 2) την αύξηση της γνώσης ή/και της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τα νέα συστήματα εντός του οχήματος, τον κίνδυνο, κλπ., καθώς επίσης και τις κατάλληλες προληπτικές συμπεριφορές; 3) την αλλαγή των υποκείμενων παραγόντων οι οποίοι είναι γνωστό ότι επηρεάζουν τη συμπεριφορά του χρήστη των οδών; 4) την τροποποίηση των προβληματικών συμπεριφορών ή τη διατήρηση συμπεριφορών που λαμβάνουν υπόψη την ασφάλεια; 5) τη μείωση της συχνότητας και της σοβαρότητας των ατυχημάτων. Για πρακτικούς λόγους, θα μπορούσε να προστεθεί και ένας έκτος στόχος, αν και συχνά θεωρείται υπονοούμενος, 6) την ενημέρωση προς τους χρήστες των οδών ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει τις επικίνδυνες οδικές συμπεριφορές και έχουν θέσει τη μείωσή τους σε προτεραιότητα. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η εκστρατεία οδικής ασφάλειας μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στην πολιτική των αρχών όσον αφορά την οδική ασφάλεια. Έξι βασικά βήματα της διαδικασίας Το σημείο αφετηρίας οποιασδήποτε παρέμβασης έχει ως στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας είναι συνήθως ο εντοπισμός του προβλήματος. Το πρόβλημα μπορεί συχνά να εντοπιστεί με τη μελέτη των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων (π.χ. οδικά ατυχήματα, παραβάσεις). Στη συνέχεια, θα πρέπει να διεξαχθεί περαιτέρω ανάλυση του προβλήματος, προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσο μία εκστρατεία επικοινωνίας για την οδική ασφάλεια μπορεί να συμβάλει στην επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, εξετάστε κατά πόσο η εκστρατεία επικοινωνίας καθαυτή επαρκεί για την επίτευξη της επιθυμητής αλλαγής ή χρειάζεται να υποστηριχθεί ή να ενσωματωθεί σε άλλες ενέργειες. Ακόμη και αν καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι η εκστρατεία επικοινωνίας για την οδική ασφάλεια θα συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος, ή τουλάχιστον θα παράσχει μέρος της λύσης, ενδεχομένως να μην είστε ακόμη βέβαιοι για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσετε. Ίσως φοβάστε ότι το έργο θα είναι πολύ δύσκολο ωστόσο, είναι πιθανό να διαθέτετε περισσότερη γνώση και τεχνογνωσία από όση νομίζετε. Θα διαπιστώσετε, επίσης, ότι υπάρχει βοήθεια, είτε από συνεργάτες είτε από άλλους εταίρους της ομάδας εκστρατείας. 5

6 Κ α μ π ά ν ι ε ς Ο δ ι κ ή ς Α σ φ ά λ ε ι α ς κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ έ ς Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς - Α φ ύ π ν ι σ η ς τ ο υ Κ ο ι ν ο ύ Διάγραμμα 1: Βήματα κατά το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση μιας εκστρατείας επικοινωνίας για την οδική ασφάλεια 6 Μπορείτε να ακολουθήσετε έξι βασικά βήματα, τα οποία θα σας καθοδηγήσουν στη διαδικασία σχεδιασμού, διεξαγωγής και αξιολόγησης της εκστρατείας επικοινωνίας για την οδική ασφάλεια (βλ. Διάγραμμα 1). Ακολουθώντας τα βήματα αυτά θα επικαιροποιήσετε τις γνώσεις σας, θα εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα, και θα οργανωθείτε. Για λόγους σαφήνειας, τα βήματα παρουσιάζονται σε καθορισμένη σειρά. Ωστόσο, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι είναι αλληλοεξαρτώμενα και η αυστηρή σειρά με την οποία παρουσιάζονται δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη. Πράγματι, μία εκστρατεία επικοινωνίας για την οδική ασφάλεια θα πρέπει να καθοδηγείται από βασικές αποφάσεις για το κάθετί, από τον γενικό σκοπό έως τους ειδικούς στόχους και τις επιδιώξεις, και από τη στρατηγική και την έναρξη της εκστρατείας έως την τελική αξιολόγησή της. Υπό κανονικές συνθήκες, η αποτελεσματικότητα των αποφάσεων και η βελτιστοποίηση των εργασιών σε ένα στάδιο απαιτεί εισροή αποτελεσμάτων από ενέργειες που διεξήχθησαν σε προηγούμενο στάδιο. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ισχύει το αντίθετο. Αυτό σημαίνει ότι ένα συγκεκριμένο βήμα μπορεί να επανεξεταστεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω, εάν είναι απαραίτητο. 1 Έναρξη 2 Ανάλυση της κατάστασης 3 Σχεδιασμός της εκστρατείας και της αξιολόγησης Μετά τη διεξαγωγή των έξι βημάτων, ο κύκλος έχει ολοκληρωθεί. Τα συμπεράσματα που έχετε αντλήσει από την εκστρατεία και την αξιολόγησή της θα σας δώσουν τα απαραίτητα δεδομένα για τον επόμενο κύκλο εκστρατείας. Στις παρακάτω ενότητες, κάθε βήμα χωρίζεται σε περιληπτικά επιμέρους βήματα, τα οποία συνιστούμε κατά το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή μιας εκστρατείας. 4 Διεξαγωγή αξιολόγησης της περιόδου πριν την εκστρατεία και υλοποίηση της εκστρατείας 5 Ολοκλήρωση της αξιολόγησης και εξαγωγή συμπερασμάτων 6 Σύνταξη της τελικής έκθεσης

7 Βήμα 1 Έναρξη Πριν σχεδιάσετε την εκστρατεία, θα χρειαστεί να συλλέξετε γενικές πληροφορίες για το πρόβλημα. Είναι απαραίτητο να συλλέξετε δεδομένα σχετικά με τους πιθανούς συντελεστές, τον τύπο χρήστη των οδών που εμπλέκεται και το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο προκύπτει το πρόβλημα. Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να αναζητήσετε εταίρους για την εκστρατεία και ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι θα μπορέσουν να υποστηρίξουν την εκστρατεία σας ή/και να συμμετάσχουν στην ομάδα εκστρατείας. 1 Εντοπισμός και ορισμός του προβλήματος Για να εντοπίσετε το πρόβλημα, θα πρέπει να βασιστείτε σε δεδομένα σχετικά με τα ατυχήματα, τις παραβάσεις, τις συμπεριφορές που έχουν παρατηρηθεί και τα τρέχοντα ζητήματα. 2 Ανάλυση του γενικού πλαισίου Η ανάλυση του γενικού πλαισίου, καθώς επίσης των ειδικών πλαισίων εντός των οποίων προκύπτει το πρόβλημα, θα δείξει κατά πόσο η εκστρατεία μπορεί ή πρέπει να συνδυαστεί με άλλες δράσεις ή προγράμματα. 3 Εντοπισμός εταίρων και ενδιαφερόμενων φορέων, συμμετοχή τους στη διαδικασία Οι εταίροι μπορεί να είναι δημόσιες αρχές ή/και ιδιωτικοί οργανισμοί. Η συμμετοχή τους στην εκστρατεία μπορεί να είναι οικονομική, να προσφέρουν υπηρεσίες επιμελητείας ή συμμετοχή με άλλο τρόπο. 4 Κατάρτιση του προϋπολογισμού Θα πρέπει να ορίσετε τον ενδεχόμενο ή τον πραγματικό προϋπολογισμό για την εκστρατεία, συμπεριλαμβανομένου του κόστους για έρευνα και αξιολόγηση. 5 Συγκέντρωση των εταίρων της εκστρατείας για μία εναρκτήρια συνάντηση Σε αυτή την πρώτη συνάντηση, θα πρέπει να ορίσετε τον γενικό στόχο της εκστρατείας, καθώς επίσης να συζητήσετε τη στρατηγική της εκστρατείας, προκειμένου να γνωρίζετε ποιες είναι οι ανάγκες σας. Με βάση αυτές τις ανάγκες, θα πρέπει να συνεργαστείτε με τους εταίρους της εκστρατείας για να εντοπίσετε τους πόρους που διαθέτετε ήδη και εκείνους που θα χρειαστεί να αναζητήσετε αλλού. Θα πρέπει να συντάξετε την πρώτη εκδοχή μιας δημιουργικής σύνοψης της εκστρατείας, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις πληροφορίες που έχετε συγκεντρώσει μέχρι αυτό το σημείο. Η δημιουργική σύνοψη θα λειτουργήσει ως το κεντρικό έγγραφο αναφοράς της εκστρατείας και θα ενημερώνεται καθ' όλη τη διάρκειά της. 6 Πρόσκληση για υποβολή προσφορών και σύσταση της ομάδας εκστρατείας Η ομάδα εκστρατείας θα πρέπει να περιλαμβάνει άτομα από τον οργανισμό του φορέα πρωτοβουλίας, τους εταίρους εκστρατείας και κάθε εξωτερική υπηρεσία και προμηθευτή που έχει προσληφθεί έπειτα από πρόσκληση για υποβολή προσφορών. Δυνατότητα υποβολής προσφοράς έχουν διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες παραγωγής και εταιρείες αγοράς χρόνου και χώρου στα ΜΜΕ, καθώς επίσης εταιρείες δημοσίων σχέσεων και ερευνητές. Η συμμετοχή εξωτερικών ερευνητών ενδέχεται να είναι ή να μην είναι απαραίτητη, ανάλογα με το κατά πόσο υφίσταται εσωτερικό τμήμα έρευνας στον οργανισμό του φορέα πρωτοβουλίας. Ωστόσο, συνιστάται η αξιολόγηση να διεξάγεται από εξωτερικό φορέα, γεγονός απαραίτητο για τη διατήρηση της αντικειμενικότητας. 7

8 Κ α μ π ά ν ι ε ς Ο δ ι κ ή ς Α σ φ ά λ ε ι α ς κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ έ ς Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς - Α φ ύ π ν ι σ η ς τ ο υ Κ ο ι ν ο ύ Βήμα 2 Ανάλυση της κατάστασης 8 Αφού ολοκληρώσετε το βήμα 1, μπορείτε να ξεκινήσετε λεπτομερέστερη ανάλυση της κατάστασης (**). Σε αυτό το στάδιο, θα πρέπει να διεξαχθεί ενδελεχής ανάλυση του προβλήματος, των πιθανών λύσεων και του κοινού-στόχου. Αυτό θα σας δώσει τη δυνατότητα να ορίσετε τους ειδικούς στόχους της εκστρατείας, θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε το μήνυμα και να προετοιμάσετε την αξιολόγηση της εκστρατείας. 1 Ενδελεχής ανάλυση του προβλήματος και των πιθανών λύσεων Θα πρέπει να ολοκληρώσετε την ανάλυση του προβλήματος, αναζητώντας διαθέσιμες πληροφορίες από τέσσερις πηγές: > > ποιοτικές και ποσοτικές μελέτες, οι οποίες αναλύουν ενδελεχώς την προβληματική συμπεριφορά; > > έρευνα σε θεωρητικά μοντέλα με σκοπό την επεξήγηση των κινήτρων που υπόκεινται της συμπεριφοράς; > > παλαιότερες εκστρατείες και άλλες δράσεις; > > μελέτες μάρκετινγκ για το κοινό στο οποίο απευθύνεστε. Στη συνέχεια, προχωρήστε σε σύνθεση των διαθέσιμων πληροφοριών για την προβληματική συμπεριφορά και τις λύσεις. Τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα συχνά δεν επαρκούν, τουλάχιστον όσον αφορά ένα συγκεκριμένο κοινό-στόχος. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται περαιτέρω έρευνα. 2 Απόφαση για τμηματοποίηση ή μη του κοινού Καθορίστε κατά πόσο το κοινό-στόχος χρειάζεται να χωριστεί σε ομάδες. Συχνά είναι καλύτερα να χωρίσετε το κοινό σε ομάδες για να λάβετε υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων υπο-ομάδων (τρόπο ζωής, κουλτούρα, κλπ.). Αφού ορίσετε τις υπο-ομάδες, αξιολογήστε τις και επιλέξτε μία ή περισσότερες στις οποίες μπορεί να στοχεύει η εκστρατεία. Εκτός από την προφανή ομάδα-στόχο η ομάδα της οποίας η συμπεριφορά είναι περισσότερο αναγκαίο να αλλάξει (πρωτεύον κοινό) θα ήταν ίσως χρήσιμο να επιδιώξετε να προσεγγίσετε ένα δευτερεύον κοινό, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει το πρωτεύον κοινό. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να καθορίσετε τον τρόπο προσέγγισης του κοινού-στόχος και των συγκεκριμένων υπο-ομάδων του με βάση τις προαναφερθείσες πληροφορίες. 3 καθορισμός του τρόπου επίδρασης στα κύρια κίνητρα και προσέγγισης του κοινού Ανακαλύψτε ποιοι παράγοντες συντελούν στην προβληματική συμπεριφορά που εντοπίσατε. Καταρχάς, θέστε το ερώτημα κατά πόσο αυτή η συμπεριφορά είναι εκούσια. Στη συνέχεια, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τα κίνητρα που υφίστανται πίσω από αυτή την επικίνδυνη συμπεριφορά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη για επιπλέον μελέτες. Συγκεκριμένα, απαιτείται περαιτέρω εργασία, εάν ισχύει ένα από τα παρακάτω: > > έχετε επαρκή στοιχεία για τους κύριους δείκτες πρόβλεψης της προβληματικής ή/και της ασφαλούς συμπεριφοράς, αλλά θέλετε να μάθετε ποιος έχει μεγαλύτερο βάρος στην ομάδα-στόχο; > > έχετε συλλέξει μόνο ένα μέρος των πληροφοριών και γνωρίζετε ότι λείπουν συγκεκριμένα στοιχεία; ή > > δεν έχετε καμία πληροφορία για τους κύριους δείκτες πρόβλεψης. Με βάση τα αποτελέσματα αυτών των μελετών, μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο θεωρητικό μοντέλο στο οποίο θα στηρίξετε την στρατηγική της εκστρατείας σας. Αυτό μπορεί να είναι ένα καθιερωμένο θεωρητικό μοντέλο ή ένα μοντέλο που θα διαμορφώσετε εσείς. Σε κάθε περίπτωση, το μοντέλο θα πρέπει να περιλαμβάνει τους κύριους παράγοντες που καθορίζουν τη συμπεριφορά του κοινού σας ιδιαιτέρως. 4 ορισμός των ειδικών στόχων της εκστρατείας Αυτό το επιμέρους βήμα συνίσταται στη διάσπαση του γενικού στόχου της εκστρατείας σε ειδικούς στόχους, συγκεκριμένα: > > Πρωτεύοντες στόχοι: καθορίστε ποια συμπεριφορά θα πρέπει να υιοθετηθεί από το κοινό-στόχος για να επιτευχθεί ο γενικός στόχος της εκστρατείας. > > Δευτερεύοντες στόχοι: εντοπίστε άλλους παράγοντες που μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη των πρωτευόντων στόχων, όπως η γνώση, οι νοοτροπίες και οι κανόνες. 5 Συλλογή πληροφοριών από αξιολογήσεις παλαιότερων εκστρατειών και άλλων δράσεων Θα πρέπει να επιλέξετε μία μεθοδολογία αξιολόγησης η οποία να είναι κατάλληλη για κάθε έναν από τους ειδικούς στόχους που ορίσατε προηγουμένως. Σε αυτό το σημείο, θα ήταν πολύ χρήσιμο να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες που προέρχονται από επαρκή έρευνα η οποία έχει διεξαχθεί στο παρελθόν. (**) Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σε διάφορες διεθνείς βάσεις δεδομένων σχετικά με εκστρατείες ευαισθητοποίησης στον τομέα της οδικής ασφάλειας (π.χ. Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας (European Road Safety Observatory) RoadSafetyWeb

9 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ, δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς κ α ι α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς ε κ σ τ ρ α τ ε ι ώ ν ο δ ι κ ή ς α σ φ ά λ ε ι α ς Βήμα 3 Σχεδιασμός της εκστρατείας και της αξιολόγησης Στα δύο προηγούμενα βήματα πραγματοποιήθηκε συλλογή και ανάλυση δεδομένων, προκειμένου να καθοριστεί καλύτερα η προβληματική συμπεριφορά και το κοινό-στόχος. Προσδιορίστηκαν οι ειδικοί στόχοι της εκστρατείας και σχεδιάστηκε η μέθοδος αξιολόγησής της. Ήρθε η στιγμή να αρχίσετε να σχεδιάζετε την ίδια την εκστρατεία ενδεχομένως, μαζί με άλλες δράσεις ή προγράμματα καθώς επίσης να αρχίσετε να προγραμματίζετε την αξιολόγησή της. Σε αυτό το βήμα, θα χρειαστεί να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα: «Τι πρέπει να κάνουμε;», «Πώς πρέπει να το κάνουμε;» και «Πώς θα καταλάβουμε εάν η εκστρατεία είναι αποτελεσματική ή όχι;». 1 Ανάπτυξη της στρατηγικής της εκστρατείας Η στρατηγική της εκστρατείας θα πρέπει να βασίζεται στους ειδικούς στόχους της, οι οποίοι καθορίζουν τον τρόπο επίτευξης του γενικού στόχου της εκστρατείας με πιο λειτουργικό τρόπο. Η στρατηγική της εκστρατείας θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα επηρεάσετε το κοινό-στόχος για να αλλάξετε ή να μεταδώσετε γνώση, πεποιθήσεις ή/και συμπεριφορά, και θα βασίζεται σε θεωρητικά μοντέλα. > > Ορίστε τη στρατηγική. Ο ορισμός περιλαμβάνει τον τύπο της εκστρατείας (εκστρατεία επικοινωνίας, συνδυασμένη εκστρατεία, ολοκληρωμένη εκστρατεία) και την κλίμακα αυτής (τοπική, περιφερειακή ή/και εθνική), ανάλογα με τις περιοχές στις οποίες προκύπτει το πρόβλημα, καθώς επίσης το κοινό-στόχο και τον τρόπο προσέγγισής του. Θα πρέπει επίσης να μελετήσετε παλαιότερες εκστρατείες και δράσεις από τις οποίες θα αντλήσετε κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη της στρατηγικής. Μετά την ολοκλήρωση του ορισμού της στρατηγικής της εκστρατείας, θα πρέπει να ενημερώσετε τη δημιουργική σύνοψη της εκστρατείας και να προσθέσετε τα νέα στοιχεία. > > Αναπτύξτε το περιεχόμενο του μηνύματος. Εδώ περιλαμβάνεται το γενικό πλαίσιο, η δομή και το στυλ του μηνύματος, όπως παρουσιάζονται στη δημιουργική σύνοψη. Περιλαμβάνει τη θέσπιση μίας σαφούς διαδικασίας, καθώς επίσης συζητήσεις με τη διαφημιστική εταιρεία και το φορέα που έχει την πρωτοβουλία της εκστρατείας. Το μήνυμα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένο και κατανοητό. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μία στρατηγική κοινωνικού μάρκετινγκ και να λάβετε υπόψη σας τους ειδικούς στόχους της εκστρατείας, τα χαρακτηριστικά της προβληματικής συμπεριφοράς και της αντίστοιχης ασφαλούς συμπεριφοράς, τους κύριους δείκτες πρόβλεψης της προβληματικής συμπεριφοράς για το κοινό-στόχος (συχνότητα και τόπο), το διαφαινόμενο κόστος και το όφελος από την υιοθέτηση της ασφαλούς συμπεριφοράς, τον τόπο και το χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να υιοθετείται η ασφαλής συμπεριφορά, τα χαρακτηριστικά του κοινού-στόχος, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και τα χαρακτηριστικά του αποστολέα. Για να αναπτύξετε το περιεχόμενο του μηνύματος και τη στρατηγική εκτέλεσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ποιοτικές μελέτες, όπως ατομικές συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης ή συνεδρίες δημιουργικής ανταλλαγής ιδεών. > > Επιλέξτε τα αναγνωριστικά της εκστρατείας. Πρόκειται για οπτικά ή ακουστικά στοιχεία τα οποία συντελούν στη συνοχή μίας εκστρατείας ή μίας ομάδας εκστρατειών, καθώς επίσης προσδιορίζουν την ταυτότητα της εκστρατείας και υποδεικνύουν τους συμμετέχοντες οργανισμούς. Ως αναγνωριστικά μίας εκστρατείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκπρόσωποι, λογότυπα, μασκότ και επωνυμίες. > > Επιλέξτε τα μέσα και ορίστε το σχέδιο μαζικής ενημέρωσης. Το σχέδιο του μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να καταρτιστεί ανάλογα με τον προϋπολογισμό της εκστρατείας, τη χρονική στιγμή και τη διάρκεια της εκστρατείας, τις τιμές για διαφήμιση σε κάθε μέσο (εφημερίδα, ραδιοφωνικό πρόγραμμα κλπ.), τα δημογραφικά στατιστικά στοιχεία όσον αφορά την κάλυψη και τα «ανοίγματα» (χρόνος και τόπος όπου η πρόσβαση στο κοινό-στόχος είναι ευκολότερη). > > Αναπτύξτε και δοκιμάστε εκ των προτέρων τα μηνύματα και τα συνθήματα στην πλήρη μορφή τους. Η δοκιμή των μηνυμάτων σας δίνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του μηνύματος, καθώς επίσης και για τη δυνατότητα που έχει να προσεγγίσει το επιλεγμένο κοινό. Υπάρχουν εργαλεία (π.χ. η Κλίμακα διάγνωσης επικίνδυνης συμπεριφοράς Risk Behaviour Diagnosis Scale) τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε και να βελτιστοποιήσετε το μήνυμα πριν τη διεξαγωγή της εκστρατείας. 9

10 Κ α μ π ά ν ι ε ς Ο δ ι κ ή ς Α σ φ ά λ ε ι α ς κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ έ ς Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς - Α φ ύ π ν ι σ η ς τ ο υ Κ ο ι ν ο ύ 2 Σχεδιασμός της αξιολόγησης της εκστρατείας 10 Ο σχεδιασμός της αξιολόγησης θα πρέπει να γίνει με την ίδια φροντίδα που σχεδιάστηκε η εκστρατεία. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει: > > Να ορίσετε τους στόχους της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση της εκστρατείας σας θα πρέπει, τουλάχιστον, να σας δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσετε εάν η εκστρατεία είναι αποτελεσματική ή όχι και κατά πόσο είναι οικονομικά αποδοτική. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει επίσης να εντοπίζει ποια στοιχεία της εκστρατείας είναι αποτελεσματικά και ποια όχι και να ανακαλύπτει πιθανούς λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Κάθε ένας από αυτούς τους στόχους αντιστοιχεί σε διαφορετικό τύπο αξιολόγησης αξιολόγηση διαδικασίας, αποτελέσματος ή οικονομική αξιολόγηση. > > Επιλέξτε το σχέδιο και το δείγμα της αξιολόγησης. Θα πρέπει να επιλέξετε ένα κατάλληλο σχέδιο αξιολόγησης το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον μία μέτρηση κατά την περίοδο πριν και μία την περίοδο μετά την εκστρατεία και, εάν είναι εφικτό, θα χρησιμοποιεί μία ομάδα ελέγχου ή σύγκρισης. Επιλέξτε το δείγμα ώστε να αντιστοιχεί στο χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό, το μέγεθος του κοινού-στόχου, τον τύπο και το θέμα της εκστρατείας και τυχόν υποστηρικτικές δραστηριότητες. > > Αναπτύξτε μέτρα αξιολόγησης (δεδομένα οδικών ατυχημάτων, παρατηρούμενες συμπεριφορές, αυτο-αναφερόμενα δεδομένα και δεδομένα κόστους). > > Ορίστε μεθόδους και εργαλεία για τη συλλογή δεδομένων. Επιλέξτε τις απαραίτητες μεθόδους (ποιοτικές ή ποσοτικές) και τα απαραίτητα εργαλεία για την αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη τη σκοπιμότητά τους, το χρόνο και τους πόρους που απαιτούν. Συνιστάται ιδιαίτερα η εκ των προτέρων δοκιμή των εργαλείων. Η συλλογή των δεδομένων θα πρέπει να διεξάγεται κατά τον ίδιο τρόπο σε κάθε φάση. > > Προγραμματίστε την αξιολόγηση. Ρυθμίστε την αξιολόγηση σύμφωνα με τον τύπο των δεδομένων που πρόκειται να συλλεχθούν.

11 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ, δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς κ α ι α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς ε κ σ τ ρ α τ ε ι ώ ν ο δ ι κ ή ς α σ φ ά λ ε ι α ς Βήμα 4 Διεξαγωγή της αξιολόγησης για την περίοδο πριν την εκστρατεία και υλοποίηση της εκστρατείας Πριν την έναρξη της εκστρατείας είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για τη διεξαγωγή αξιολόγησης της περιόδου πριν την εκστρατεία. Η περίοδος πριν την εκστρατεία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς για τις άλλες φάσεις της αξιολόγησης. Πρέπει επίσης να προβείτε στην παραγωγή του υλικού της εκστρατείας και να ξεκινήσετε την εκστρατεία. Ασφαλώς, θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά η πρόοδος της εκστρατείας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν στην διάρκεια αυτής (***). 1 Διεξαγωγή αξιολόγησης της περιόδου πριν την εκστρατεία Η αξιολόγηση της περιόδου πριν την εκστρατεία θα πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τους στόχους της και την επιλεγμένη μέθοδο αξιολόγησης. Αυτό περιλαμβάνει τον έλεγχο των εργαλείων και των υλικών αξιολόγησης, καθώς επίσης την πρόσληψη και την εκπαίδευση ερευνητών. Η διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να εφαρμόζεται πανομοιότυπα σε όλες τις συνθήκες, δηλαδή θα πρέπει να εφαρμόζετε την ίδια διαδικασία για κάθε ομάδα συμμετεχόντων (πειραματικές ομάδες, ομάδες ελέγχου ή ομάδες σύγκρισης). 2 Παραγωγή του υλικού της εκστρατείας Οι εξωτερικές εταιρείες που έχετε προσλάβει θα πρέπει να προβούν στην παραγωγή του υλικού της εκστρατείας και να δεσμεύσουν χώρο προβολής στα μέσα επικοινωνίας, ώστε να είστε έτοιμοι για την έναρξη της εκστρατείας. 3 Υλοποίηση της εκστρατείας Η χρονική στιγμή έναρξης είναι πολύ σημαντική, καθώς δημιουργεί μοναδικές ευκαιρίες δωρεάν δημοσιότητας για την εκστρατεία. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκστρατεία συνδυάζεται με άλλες δράσεις, είναι σημαντικός ο προσεκτικός συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων για να διασφαλιστεί ότι κάθε μέρος της εκστρατείας διεξάγεται όπως έχει προγραμματιστεί. Αυτό απαιτεί πολύ αυστηρή οργάνωση και καλή επικοινωνία μεταξύ του φορέα πρωτοβουλίας και των εταίρων και μεσολαβητών της εκστρατείας. 4 Έλεγχος της διάθεσης του υλικού της εκστρατείας και ενδεχομένως ανατροφοδότηση πληροφοριών στα προηγούμενα βήματα Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις αρχικές πληροφορίες ανατροφοδότησης από την αξιολόγηση της διαδικασίας για να προσδιορίσετε κατά πόσο η εκστρατεία διεξάγεται σύμφωνα με το σχέδιο και σε ποιο βαθμό προσεγγίζεται το κοινό-στόχος. Αυτό απαιτεί αυστηρό συντονισμό και παρακολούθηση. Εάν η προκαταρκτική ανατροφοδότηση πληροφοριών υποδεικνύει προβλήματα στη διεξαγωγή της εκστρατείας, είναι πιθανό να μπορέσετε να διορθώσετε το πρόβλημα ενώ η εκστρατεία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Επιπλέον, είναι πιθανό να μπορέσετε να διαπραγματευτείτε διορθωτικά μέτρα με τη διαφημιστική εταιρεία ή/και την εταιρεία αγοράς χρόνου και χώρου στα ΜΜΕ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκστρατεία συμπληρώνεται από άλλες δράσεις, ο έλεγχος της διεξαγωγής απαιτεί περισσότερη συμμετοχή από μέρους του φορέα πρωτοβουλίας ή/και των εταίρων της εκστρατείας. 11 (***) Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αξιολόγηση της διαδικασίας, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο Εργαλείο αξιολόγησης CAST (2) πρόσθετα στις πληροφορίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο CAST.

12 Κ α μ π ά ν ι ε ς Ο δ ι κ ή ς Α σ φ ά λ ε ι α ς κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ έ ς Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς - Α φ ύ π ν ι σ η ς τ ο υ Κ ο ι ν ο ύ Βήμα 5 Ολοκλήρωση της αξιολόγησης και εξαγωγή συμπερασμάτων 12 Για να προσδιορίσετε εάν η εκστρατεία που ξεκινήσατε ήταν αποτελεσματική, θα χρειαστεί να ολοκληρώσετε την αξιολόγηση της εκστρατείας με μία σύγκριση των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά την εκστρατεία. Συνιστούμε επίσης την πραγματοποίηση μέτρησης ενώ η εκστρατεία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ανάλυση των δεδομένων που λαμβάνονται σε αυτές τις περιόδους θα σας δείξει κατά πόσο η εκστρατεία είχε κάποια αποτελέσματα και σε ποια(-ες) διάστασή (-εις) της. Ανεξάρτητα από την αποτελεσματικότητα ή μη της εκστρατείας πρέπει να συνταχθεί έκθεση με τα αποτελέσματα. Η αξιολόγηση πρέπει να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα και να μην υπόκειται σε κανενός είδους μεροληψία ή επιρροή. Η επιτροπή αξιολόγησης θα πρέπει να διαφυλάξει την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης, αν και είναι αδύνατο να διασφαλιστεί απόλυτα η αμεροληψία. 2 Επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων αξιολόγησης Θα πρέπει να συγκρίνετε τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την περίοδο πριν την εκστρατεία με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια ή/και κατά τις περιόδους που ακολούθησαν. Η σύγκριση αυτή σάς δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσετε κατά πόσο η εκστρατεία πέτυχε τον προκαθορισμένο πρωτεύοντα στόχο, καθώς επίσης και τους δευτερεύοντες στόχους. 3 Συλλογή πληροφοριών για το κόστος και τη σχέση κόστους-απόδοσης Αφού ολοκληρωθούν όλες οι αξιολογήσεις, θα πρέπει να συλλέξετε και να αναλύσετε πληροφορίες σχετικά με το κόστος και τη σχέση κόστους-απόδοσης της εκστρατείας. 1 Εφαρμογή της επιλεγμένης μεθόδου αξιολόγησης για την περίοδο της εκστρατείας ή/και την περίοδο μετά την εκστρατεία Ανάλογα με τη διάρκεια της εκστρατείας και τον τύπο των δεδομένων που πρόκειται να συλλεχθούν, έχετε ήδη προσδιορίσει: > > Την περίοδο κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, συμπεριλαμβανομένου του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της εκστρατείας μέχρι την έναρξη της αξιολόγησης. > > Την περίοδο (ή τις περιόδους) μετά την εκστρατεία, συμπεριλαμβανομένου του χρονικού διαστήματος που θα μεσολαβήσει από τη λήξη της εκστρατείας μέχρι την έναρξη της πρώτης περιόδου αξιολόγησης και, εάν υφίσταται, μεταξύ των δύο μεταγενέστερων της εκστρατείας περιόδων αξιολόγησης. Εάν οι τύποι των δεδομένων που πρόκειται να συλλεχθούν είναι ίδιοι κατά τις τρεις περιόδους αξιολόγησης, οι όροι συλλογής των δεδομένων και τα εργαλεία θα πρέπει επίσης να είναι πανομοιότυπα σε κάθε φάση. 4 Εξαγωγή σαφών συμπερασμάτων για την εκστρατεία Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να προσδιορίσετε ποια στοιχεία της εκστρατείας είχαν αποδεδειγμένη απόδοση όσον αφορά τις μεταβλητές αποτελέσματος, για ποιο κοινό-στόχος και κάτω από ποιες συνθήκες (δηλαδή, τα δυνατά σημεία της εκστρατείας). Είναι εξίσου σημαντικό να προσδιορίσετε τα στοιχεία που δεν ήταν αποτελεσματικά (δηλαδή τα αδύνατα σημεία της εκστρατείας), καθώς αυτή η πληροφορία μπορεί να αποτρέψει την επανάληψη λαθών από άλλους, και, κατά συνέπεια, να βελτιώσει τις μελλοντικές εκστρατείες.

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης (ΚΠΑ) Εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση Βελτιώνοντας μία δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Πλαίσιο Ελέγχου Λογισμικού» Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής www.eparticipation.eu Ο παρών οδηγός είναι αποτέλεσμα του χρηματοδοτούμενου έργου Interreg IVC ecitizen II Towards citizen-centered egovernment in European

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SIGMA Consultants Συντάκτης: Middlesex University Flood Hazard Research Centre Μετάφραση: SIGMA Consultants www.floodcba.eu "Αυτό το πρόγραμμα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση. Περιβάλλον

Τελική έκθεση. Περιβάλλον Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Περιβάλλον Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα