Ανάπτυξη ερωτηµατολογίου αξιολόγησης καινοτόµων προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη ερωτηµατολογίου αξιολόγησης καινοτόµων προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής"

Transcript

1 Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού Περιοδικό ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής 1(1), Ανάπτυξη ερωτηµατολογίου αξιολόγησης καινοτόµων προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής Βασίλειος Γραµµατικόπουλος, Αθανάσιος Κουστέλιος, Νικόλαος Τσιγγίλης, Iωάννης Θεοδωράκης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός ερωτηµατολογίου αξιολόγησης προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής. Το πρόγραµµα Φυσικής Αγωγής στο οποίο βασίστηκε η ανάπτυξη του ερωτηµατολογίου ήταν το πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας. Με βάση τα αποτελέσµατα της εργασίας επτά παράγοντες προέκυψαν µε ικανοποιητική εσωτερική συνοχή. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης Προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής (ΕΑΠΦΑ) είναι ένα αξιόπιστο όργανο και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση του προγράµµατος Ολυµπιακής Παιδείας. Περαιτέρω διερεύνηση του οργάνου είναι αναγκαία ώστε να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα του. Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική αξιολόγηση, ψυχοµετρικές ιδιότητες, παραγοντική ανάλυση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σηµασία της αξιολόγησης της εφαρµογής ενός προγράµµατος έχει ήδη επισηµανθεί από καιρό (Provus, 1971). Κάθε πρόγραµµα (εκπαιδευτικό, αθλητικό κλπ.) πέραν των άλλων (αποτελεσµατικότητα, επιτυχία, κλπ.), θα πρέπει να αξιολογείται και εάν εφαρµόζεται σύµφωνα µε το σχεδιασµό του. Αυτή η διαδικασία βοηθάει σηµαντικά στο εντοπισµό λαθών του προγράµµατος ( ηµητρόπουλος 1999α). Επίσης µπορεί να δώσει απαντήσεις στο πιο από τα στοιχεία του προγράµµατος παίζει καθοριστικό ρόλο στην οµαλή εφαρµογή του. Άλλωστε η αξιολόγηση δεν πρέπει µόνο να συµπεραίνει ότι κάτι πήγε καλά ή όχι, αλλά να δίνει τα στοιχεία εκείνα που θα αναδείξουν το γιατί συνέβη αυτό (Nevo, 2001). Παρά την πολυµορφία των διαδικασιών της αξιολόγησης, βασικά διακρίνονται δύο γενικοί τύποι εκπαιδευτικής αξιολόγησης: η εξωτερική και η εσωτερική αξιολόγηση. Η διαφοροποίηση αυτή έγκειται στη θέση αυτών που διενεργούν την αξιολόγηση. Όταν οι αξιολογητές δεν έχουν συµµετοχή στη διαδικασία εφαρµογής αυτού που αξιολογείται (π.χ. ένα πρόγραµµα ή ένα µάθηµα) µιλάµε για εξωτερική αξιολόγηση, ενώ όταν οι αξιολογητές είναι άτοµα που παράλληλα συµµετέχουν στην εφαρµογή αυτού που

2 αξιολογείται τότε µιλάµε για εσωτερική αξιολόγηση (Scriven, 1991). Ο τύπος αξιολόγησης που συνήθως χρησιµοποιείτο µέχρι το πρόσφατο παρελθόν ήταν η εξωτερική αξιολόγηση. Για πολλά χρόνια ήταν η µοναδική διαδικασία εκπαιδευτικής αξιολόγησης (Nevo, 2001). Τα βασικότερα πλεονεκτήµατα της είναι η αξιοπιστία των κρίσεων της, καθώς την αξιολόγηση πραγµατοποιούσαν ουδέτερα προς τη σχολική µονάδα άτοµα και η συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων της. Επίσης η έννοια της «υπευθυνότητας» ή «απολογισµικότητας» (accountability), της θέσπισης κριτηρίων και σηµείων αναφοράς αποδίδονται στη µακρά παράδοση αξιολόγησης της εκπαίδευσης µέσα από διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης (Wilson, 1996). Οι επικρίσεις που αφορούν την εφαρµογή εξωτερικής αξιολόγησης έχουν να κάνουν µε σαφείς αδυναµίες της όπως η αυθαιρεσία των κρίσεων λόγω της µη ενιαίας συγκρότησης των επιθεωρήσεων (Altrichter, & Specht, 1998, Gray, & Wilcox, 1995) και το ότι δεν αποδίδει συνολική θεώρηση, αλλά περιορίζεται στην αξιολόγηση ατόµων και των διδακτικών πρακτικών τους (Cullingford, 1997). Επίσης έχει δεχθεί έντονη κριτική καθώς προσέφερε στην εκπαίδευση κρίσεις για άτοµα και τις πρακτικές τους µόνο (Solomon, 1998). Μέσα από την κριτική λοιπόν που δέχτηκε η εξωτερική αξιολόγηση νέες µέθοδοι αξιολόγησης υπό τη µορφή της εσωτερικής ή αυτοαξιολόγησης άρχισαν να αναπτύσσονται. Στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της εσωτερικής αξιολόγησης είναι πολλά. Η εσωτερική αξιολόγηση βοηθάει την ανάπτυξη και βελτίωση του σχολείου µε βάση τις δικές του δυνάµεις (Solomon, 1998), εφοδιάζει τη σχολική µονάδα µε µέσα βελτίωσης των διαδικασιών λήψεων αποφάσεων (Nevo, 2001) και επίσης δηµιουργεί κλίµα ευθύνης και δέσµευσης στους συµµετέχοντες για βελτίωση του έργου τους (Hargreaves, 1994, Stoll, & Fink, 1996). Τέλος θεωρείται ότι η εσωτερική αξιολόγηση µε το να εµπλέκει τον εκπαιδευτικό σε διαδικασίες εκτός των συνηθισµένων καθηκόντων του, εµπλουτίζει και εξελίσσει την επαγγελµατική του υπόσταση (Darling- Hammond, 1992). Βεβαίως η εσωτερική αξιολόγηση δεν είναι και αυτή χωρίς αδυναµίες. Βασική της αδυναµία είναι συνήθως η δυσκολία διατήρησης του ενδιαφέροντος της σχολικής µονάδας σε διαδικασίες χρονοβόρες που δεν έχουν άµεσα και ορατά αποτελέσµατα (Solomon, 1998). Όµως τα τελευταία χρόνια η εσωτερική αξιολόγηση όλο και περισσότερο κερδίζει έδαφος στην εκπαίδευση (MacBeath, 2001). Το καινοτόµο πρόγραµµα Φυσικής Αγωγής που αναφέρεται στην παρούσα εργασία είναι το πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας που εφαρµόζεται στην Ελλάδα από το 2000 σε όλα σχεδόν τα σχολεία της χώρας (δηµοτικό, γυµνάσιο, λύκειο). Το πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας ενσωµατώνει στη διαδικασία εφαρµογής του σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις. Η διαθεµατική διδασκαλία είναι ένα βασικό στοιχείο του προγράµµατος καθώς για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του χρησιµοποιούνται κινητικές, εικαστικές και θεωρητικές προσεγγίσεις. Επίσης κυρίαρχο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας που προτείνεται στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής είναι η χρήση του βιωµατικού τρόπου µάθησης, µε το µαθητή να αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Κιουµουρτζόγλου, Θεοδωράκης, Αυγερινός, Κελλης, Παπαχαρίσης, Χασάνδρα, Αρβανιτάκη, Γουναρίδης, & Μάκρας, 2001). Το πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας έχει σαν βασικούς στόχους: α) να µυηθούν οι µαθητές στην ιστορία των σύγχρονων Ολυµπιακών αγώνων, β) να κατανοήσουν βασικές αρχές και αξίες των αγώνων (τίµιο παιγνίδι, σεβασµός κανόνων, αντιπάλων κλπ.), γ) να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα των αγώνων για τη χώρα µας, δ) να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα του εθελοντισµού για την επιτυχία των αγώνων, ε) να αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται µε τον έλεγχο συµπεριφοράς στα σπορ και τη 16

3 ζωή και στ) να αποκτήσουν εµπειρίες και γνώσεις σχετικά µε τις ευεργετικές επιπτώσεις της άθλησης στην υγεία. Επίσης µέσα από τις δραστηριότητες του προγράµµατος αναπτύσσεται η εξοικείωση µε ολυµπιακά αθλήµατα που δεν είναι τόσο διαδεδοµένα στη χώρα µας, η κατανόηση της ιστορίας και των αξιών των αρχαίων Ολυµπιακών αγώνων, η γνωριµία και γνώση για την αξία των σύγχρονων παραολυµπιακών αγώνων. Για την αξιολόγηση προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί διάφορα όργανα, ιδίως στις ΗΠΑ. Πολλά από αυτά είναι µάλιστα «στανταρισµένα» και χρησιµοποιούνται ευρέως. Ο LaPorte (1951) ανέπτυξε ένα όργανο το οποίο έµεινε σε χρήση για πάρα πολλά χρόνια. Επίσης ανάλογες τέτοιες προσπάθειες έχουν αναπτυχθεί και πιο πρόσφατα (AAHPERD, 1977, Bucher, 1977, Idaho Department of Education, 1982, Illinois Association of Health, Physical Education, and Recreation, 1984). Στην παρούσα εργασία όµως θεωρήθηκε ότι κανένα από τα προϋπάρχοντα όργανα αξιολόγησης προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής δε µπορούσε να καλύψει το πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας, καθώς το πρόγραµµα δεν ήταν ένα παραδοσιακό πρόγραµµα Φυσικής Αγωγής, ενώ παράλληλα είχε και ένα πολύ µεγάλο εύρος δραστηριοτήτων οι οποίες εκτείνονταν πέρα από καθορισµένα πλαίσια της Φυσικής Αγωγής (διαθεµατική εκπαίδευση, βιωµατική διδασκαλία κλπ.). Για τους παραπάνω λόγους, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα τελείως καινούργιο οργάνο αξιολόγησης για το πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας. Για να γίνει αξιολόγηση της εφαρµογής ενός προγράµµατος πρέπει πρώτα να προσδιοριστούν τα αντικείµενα αξιολόγησης του. Μία τέτοια προσέγγιση είναι ο διαχωρισµός των αντικειµένων σε έµψυχους συντελεστές και µη έµψυχους παράγοντες του προγράµµατος ( ηµητρόπουλος, 1999α). Οι έµψυχοι συντελεστές είναι άτοµα που εµπλέκονται στην οργάνωση και υλοποίηση ενός προγράµµατος (εκπαιδευόµενοι, εκπαιδευτές, επικουρικό προσωπικό κλπ.). Οι µη έµψυχοι παράγοντες είναι: α) οι στόχοι και οι σκοποί του προγράµµατος, β) τα αποτελέσµατα του, γ) το περιεχόµενο του, δ) το υλικό στήριξης διδασκαλίας, ε) οι υποδοµές, στ) η διοίκηση και ζ) «άλλοι παράγοντες». Η κατηγορία «άλλοι παράγοντες» αναφέρεται σε παράγοντες που είναι αντιπροσωπευτικοί ειδικά για ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα ( ηµητρόπουλος, 1999α). Ένας άλλος τρόπος προσέγγισης των αντικειµένων αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι βάση συγκεκριµένων δεικτών ποιότητας, οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρµογή οποιουδήποτε εκπαιδευτικού προγράµµατος (Solomon, 1998). Οι δείκτες ποιότητας ενός προγράµµατος καταµερίζονται σε διάφορες θεµατικές περιοχές, οι οποίες οµαδοποιούνται µε βάση τη διάκριση α) εδοµένα σχολείου, β) ιαδικασίες, γ) Αποτελέσµατα (Barr, & Dreeben, 1983, Willms, 1992). Στα δεδοµένα του σχολείου περιλαµβάνονται οι υποδοµές των σχολείων, το πρόγραµµα σπουδών και τα βιβλία, η διοίκηση και το προσωπικό του σχολείου. Η υποδοµή των σχολείων και η υποστήριξη σε υλικοτεχνικό επίπεδο είναι σηµαντικότατος παράγοντας στην εφαρµογή κάθε εκπαιδευτικού προγράµµατος (Βασιλάκης, 1995, Γερµανός, 1996). Έχει επισηµανθεί επίσης ο σηµαντικός ρόλος του προγράµµατος σπουδών και των βιβλίων (Βρετός, & Καψάλης, 1997, Καψάλης, & Χαραλάµπους, 1995, Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, 1996, Skilbeck, 1984, Stenhouse, 1974), καθώς και η συµβολή της διοίκησης στην αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Dean, 1985, Θεοφιλίδης, 1994, Grace, 1997, Hall, Mackay, & Morgan, 1986, Eliophotou-Menon, 2002, Pashiardis, Orfanou, 1999). Στις διαδικασίες περιλαµβάνονται οι σχέσεις (εκπαιδευτικών µεταξύ τους, εκπαιδευτικών-µαθητών, σχολείου και τοπικής κοινωνίας) και το εκπαιδευτικό περιεχόµενο (τρόποι διδασκαλίας, διαδικασία προσέγγισης της 17

4 µάθησης κλπ). Οι σχέσεις µεταξύ µαθητών και καθηγητών (Birch, Ladd, 1997, Kesner, 2000, Pianta, 1998), αλλά και µεταξύ των καθηγητών και του σχολείου γενικότερα µε την τοπική κοινωνία (γονείς, κοινότητα) (Chapman, Barcikowski, Sowah, Gyamera, & Woode, 2002, Pelton, 1983) είναι καθοριστικής σηµασίας για την εφαρµογή ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος. Τέλος η δυναµική του εκπαιδευτικού περιεχοµένου ενός προγράµµατος, δηλαδή ο τρόπος διδασκαλίας και προσέγγισης της µάθησης, καθώς και η ελκυστικότητα των δραστηριοτήτων που προσφέρει στους µαθητές είναι πολύ σηµαντική για την αποτελεσµατική εφαρµογή του προγράµµατος (Hargreaves, 1989, Hargreaves, & Woods, 1984, Πανταζής, 1997). Στα αποτελέσµατα περιλαµβάνονται τα εκπαιδευτικά επιτεύγµατα (επίδοση, απόδοση, επίτευξη στόχων κλπ). Με βάση τις δύο προσεγγίσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω και µε τον περιορισµό της αποκλειστικής χρήσης εσωτερικής αξιολόγησης από τους εκπαιδευτικούς, έξι παράγοντες επιλέχθηκαν στα πλαίσια της αξιολόγησης του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας: α) οι υποδοµές, β) διοίκηση, γ) σχέσεις, δ) εκπαιδευτικό περιεχόµενο, ε) εκπαιδευτικό υλικό και στ) υλοποίηση στόχων. Στους έξι αυτούς παράγοντες προστέθηκε ακόµα ένας: ο ρόλος της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών είναι καθοριστικής σηµασίας στη διαδικασία εφαρµογής οποιασδήποτε εκπαιδευτικής διαδικασίας (Guskey, 2000). Για τη συµβολή της επιµόρφωσης πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση αµέσως µετά την εφαρµογή του προγράµµατος, καθώς τότε είναι σε θέση να κριθεί στο εάν η επιµόρφωση έπαιξε ρόλο στην επιτυχή εφαρµογή του προγράµµατος (Guskey, 2000). Έτσι συνολικά επτά παράγοντες θεωρήθηκε ότι πρέπει να καλύπτει το ερωτηµατολόγιο εσωτερικής αξιολόγησης του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας. Μέχρι σήµερα δεν υπήρξε ανάλογη προσπάθεια ανάπτυξης ενός οργάνου αξιολόγησης του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας. Ένα έγκυρο και αξιόπιστο όργανο αξιολόγησης ενός καινοτόµου προγράµµατος Φυσικής Αγωγής πιστεύεται ότι θα βοηθήσει την προσπάθεια βελτίωσης του προγράµµατος. Ο σκοπός λοιπόν της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός ερωτηµατολογίου για την αξιολόγηση του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας µε τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. είγµα ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην έρευνα συµµετείχαν 254 καθηγητές Φυσικής Αγωγής που εργαζόταν στο πρόγραµµα της Ολυµπιακής παιδείας κατά τη σχολική χρονιά Από αυτούς 147 ήταν άνδρες ηλικίας 32.3 (±7.4) και 107 γυναίκες ηλικίας 27.5 (±8.2) Από τους καθηγητές ζητήθηκε να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης του προγράµµατος. Οι καθηγητές που συνολικά συµµετείχαν στην έρευνα ήταν το 12.7% του πληθυσµού που συνολικά εργάζονται στο πρόγραµµα. Κατασκευή οργάνων Η κατασκευή του οργάνου που χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση του προγράµµατος της Ολυµπιακής παιδείας έγινε µετά από την ακόλουθη διαδικασία. Στην κατασκευή του ερωτηµατολογίου συµµετείχαν τρεις εκπαιδευτικοί µε σηµαντική εµπειρία στο χώρο της εκπαιδευτικής έρευνας. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί πρότειναν τουλάχιστον 6 ερωτήσεις για κάθε παράγοντα. Με βάση τις ερωτήσεις που προτάθηκαν, 18

5 συζητήθηκε για το ποιες τελικά θα παραµείνουν στο τελικό ερωτηµατολόγιο. Μετά από τη διαγραφή κάποιων ερωτήσεων που ήταν παρόµοιες και την αναπροσαρµογή κάποιων δυσνόητων διατυπώσεων, η οµάδα κατασκευής του ερωτηµατολογίου κατέληξε σε 45 ερωτήσεις οι οποίες αφορούσαν 7 παράγοντες του προγράµµατος. Οι 45 αυτές ερωτήσεις δόθηκαν σε εφτά εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, εκ των οποίων ένας ήταν επίκουρος καθηγητής, ένας λέκτορας, δύο διδάκτορες και τρεις υποψήφιοι διδάκτορες όλοι τους µε εκπαιδευτική εµπειρία από 7 έως 14 έτη (Μ=9.12). Σε αυτούς δόθηκαν οι παράγοντες που υποτίθεται ότι σχηµάτιζε το ερωτηµατολόγιο και ζητήθηκε να τοποθετήσουν κάθε ερώτηση σε έναν από τους παράγοντες που τους δόθηκαν (Παράρτηµα). Μετά από αυτή τη διαδικασία αφαιρέθηκαν τέσσερις ερωτήσεις που κατά τη γνώµη της παραπάνω οµάδας δεν αντιστοιχούσαν σε κανένα παράγοντα ή θεωρήθηκε ότι αντιστοιχούν σε άλλο παράγοντα από αυτόν που αρχικά αναφερόταν. Οι εναποµείναντες 41 ερωτήσεις σχηµάτισαν το τελικό ερωτηµατολόγιο που αφορούσε 7 παράγοντες. Οι παράγοντες αναφερόταν στις υποδοµές των σχολείων, στα βιβλία του προγράµµατος και το έντυπο υλικό που δόθηκε στους καθηγητές, στη διοίκηση (των σχολείων, διευθύνσεων σχετικών µε το πρόγραµµα), στις σχέσεις, στην επιµόρφωση που έλαβαν σχετικά µε το πρόγραµµα, στη εκπαιδευτική διαδικασία εφαρµογής του προγράµµατος και τέλος στην υλοποίηση των στόχων του προγράµµατος. Το ερωτηµατολόγιο ονοµάστηκε Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης Προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής (ΕΑΠΦΑ) και εξετάστηκε η εσωτερική συνοχή των παραγόντων και η εγκυρότητα του στην παρούσα εργασία. Στατιστική ανάλυση Για την στατιστική ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση κυρίων συνιστωσών (Principal Component Analysis). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο αριθµός των παραγόντων που πρέπει να διατηρηθούν σε κάθε παραγοντική ανάλυση είναι ζωτικής σηµασίας. Για τον καθορισµό τους έχουν προταθεί διάφορες µέθοδοι. Ο πιο διαδεδοµένος τρόπος είναι µε βάση τις ιδιοτιµές των παραγόντων. ιατηρούνται δηλαδή τόσοι παράγοντες, όσων οι ιδιοτιµές είναι µεγαλύτερες της µονάδας (eigenvalues > 1.0). Μία άλλη µέθοδος είναι µέσω του γραφήµατος του Scree-plot. Στη µέθοδο αυτή οι παράγοντες καθορίζονται µέσω της οπτικής εξέτασης ενός γραφήµατος (Cattell, 1966). Για να καθοριστεί ο αριθµός των παραγόντων της Ελληνικής εκδοχής του ερωτηµατολογίου έγινε παραγοντική ανάλυση κυρίων συνιστωσών χωρίς περιστροφή. Η ανάλυση έδειξε ότι εφτά παράγοντες είχαν ιδιοτιµές µεγαλύτερες της µονάδας, ενώ και το γράφηµα του Scree-plot συνηγορούσε για διατήρηση εφτά παραγόντων. Κατόπιν έγινε παραγοντική ανάλυση µε ορθογώνια περιστροφή (varimax) ώστε να εξεταστεί η δοµή των παραγόντων του ερωτηµατολογίου. Η νέα ανάλυση έδειξε ότι οι εφτά παράγοντες εξηγούν το 66,78% της διακύµανσης (KMO =.73, Bartlett s Test of Sphericity = , p<.001). Εξαιρέθηκαν περαιτέρω ανάλυσης 11 ερωτήσεις των οποίων οι φορτίσεις ήταν πολλαπλές και µικρότερες από.30, ή δεν φόρτιζαν σε κανένα παράγοντα. Οι φορτίσεις των ερωτήσεων στους παράγοντες παρουσιάζονται στον πίνακα 1 (φορτίσεις µικρότερες του.30 δεν αναφέρονται). 19

6 Πίνακας 1. Παράγοντες του ερωτηµατολογίου αξιολόγησης ΟΠ (φορτίσεις <.30 παραλείπονται) Παράγοντες Φορτίσεις ερωτήσεων F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F1 Υποδοµή Η υποδοµή του σχολείου (εργαστήρια, γραφεία, αίθουσες, εποπτικά µέσα) ήταν επαρκής για την εφαρµογή του.844 προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας Οι χώροι του σχολείου ήταν πάντα στη διάθεσή µου, για την εφαρµογή του προγράµµατος της Ολυµπιακής.837 Παιδείας Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του σχολείου ήταν επαρκείς για την εφαρµογή του προγράµµατος της Ολυµπιακής.813 Παιδείας Το αθλητικό υλικό του σχολείου κάλυπτε πλήρως τις ανάγκες του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας.773 Ο εξοπλισµός του σχολείου κάλυπτε τις ανάγκες των εικαστικών και θεωρητικών προσεγγίσεων της ΟΠ.710 F2 Περιεχόµενο Προγράµµατος Η διαθεµατική διδασκαλία (κινητικές, θεωρητικές, εικαστικές προσεγγίσεις) παρακινούσε θετικά τους.919 µαθητές για τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα της ΟΠ Ο βιωµατικός τρόπος µάθησης που εφαρµόστηκε είχε θετική ανταπόκριση από τους µαθητές.898 Οι δραστηριότητες που προτείνονταν από το πρόγραµµα της ΟΠ ανταποκρίνονταν στα ενδιαφέροντα των µαθητών.852 Τα περιεχόµενα του προγράµµατος της ΟΠ ικανοποίησαν τους µαθητές.835 F3 ιοίκηση Η διεύθυνση του σχολείου βοήθησε στην εφαρµογή του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας.884 Η διεύθυνση του σχολείου έλαβε υπόψη της στη διαµόρφωση του προγράµµατος τις ιδιαιτερότητες της ΟΠ.873 Η διεύθυνση παρακολουθούσε από κοντά το πρόγραµµα της ΟΠ.850 Η διεύθυνση του σχολείου προσπαθούσε να λύνει τα όποια προβλήµατα παρουσιαζόταν στην εφαρµογή της.832 ΟΠ F4 Εκπαιδευτικό Υλικό Το βιβλίο "Ολυµπιακή Παιδεία. Από τη θεωρία στην πράξη" βοήθησε στην εφαρµογή του προγράµµατος της.814 Ολυµπιακής Παιδείας Από το εκπαιδευτικό υλικό συνολικά πήρα πολλές ιδέες για τις δραστηριότητες του προγράµµατος της.793 Ολυµπιακής Παιδείας 20

7 Τα περιεχόµενα του βιβλίου "Ολυµπιακή Παιδεία. Από τη θεωρία στην πράξη" ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα.791 των µαθητών Τα περιεχόµενα του βιβλίου "Ολυµπιακή Παιδεία. Από τη θεωρία στην πράξη" είναι σαφή.646 Συνολικά το εκπαιδευτικό υλικό του προγράµµατος είναι εύχρηστο για τον εκπαιδευτικό.585 F5 Σχέσεις Οι σχέσεις µου µε τους µαθητές βοήθησαν στην εφαρµογή του προγράµµατος της ΟΠ.853 Οι άλλοι καθηγητές του σχολείου µε βοήθησαν πολύ.816 Τα όποια προβλήµατα που προέκυπταν στο σχολείο αντιµετωπίζονταν από το σύλλογο καθηγητών µε πνεύµα.804 συνεργασίας Οι σχέσεις του σχολείου µε την τοπική κοινωνία (αυτοδιοίκηση, σύλλογο γονέων) βοήθησαν στην.632 εφαρµογή του προγράµµατος της Ο. Π. F6 Επιµόρφωση Τα σεµινάρια που παρακολούθησα µου ξεκαθάρισαν πως πρέπει να εφαρµοστεί η ΟΠ.751 Από τα σεµινάρια πήρα πολλές ιδέες για τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στην ΟΠ.705 Τα σεµινάρια µε βοήθησαν ώστε να εφαρµόσω νέες εκπαιδευτικές µεθόδους στα πλαίσια της ΟΠ.606 Τα σεµινάρια που παρακολούθησα µε βοήθησαν πολύ στην εφαρµογή του προγράµµατος της Ολυµπιακής.507 Παιδείας F7 Στόχοι Οι περισσότεροι µαθητές θέλουν να συµµετάσχουν ως εθελοντές στους αγώνες του Οι µαθητές κατανόησαν τη σπουδαιότητα των Ολυµπιακών αγώνων του 2004 για τη χώρα µας.792 Οι µαθητές συµµετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας.561 Οι µαθητές έµαθαν πολλά για την οργάνωση των σύγχρονων Ολυµπιακών αγώνων Ιδιοτιµές παραγόντων Ποσοστό εξήγησης κατανοµής (%) Οι 11 ερωτήσεις οι οποίες εξαιρέθηκαν περαιτέρω ανάλυσης, καθώς και οι παράγοντες που υποτίθεται ότι αντιστοιχούσαν παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Πίνακας 2. Ερωτήσεις οι οποίες εξαιρέθηκαν περαιτέρω ανάλυσης λόγω χαµηλής, µηδενικής ή πολλαπλής φόρτισης. 21

8 ερωτήσεις παράγοντας Οι δραστηριότητες της Ολυµπιακής Παιδείας έδιναν τη δυνατότητα για ισότιµη συµµετοχή όλων των µαθητών Περιεχόµενο προγράµµατος Ο τρόπος που γινόταν η διδασκαλία, βοηθούσε ώστε οι µαθητές να συµµετέχουν ενεργά στο µάθηµα Περιεχόµενο προγράµµατος Η προετοιµασία της κάθε δραστηριότητας ήταν πάντα ικανοποιητική ώστε το πρόγραµµα να εφαρµόζεται χωρίς προβλήµατα Περιεχόµενο προγράµµατος Ο σχεδιασµός των δραστηριοτήτων του προγράµµατος λάµβανε πάντα υπόψη τις ατοµικές διαφορές των µαθητών Περιεχόµενο προγράµµατος Οι µαθητές έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον για τα ολυµπιακά αθλήµατα που είναι άγνωστα στη χώρα µας (π.χ. χόκεϊ επί χόρτου, µπεϊζ- µπωλ, τρίαθλο κ.λ.π.) Οι µαθητές συµµετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας που γίνονταν εντός σχολικού προγράµµατος Στόχοι Στόχοι Η πλειοψηφία των µαθητών ανταποκρίνονταν επαρκώς στις απαιτήσεις του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας Στόχοι Οι µαθητές αναλάµβαναν µε όρεξη και διάθεση εργασίες σχετικά µε το µάθηµα Στόχοι Το υπουργείο προσέφερε σηµαντική βοήθεια στην εφαρµογή του προγράµµατος ιοίκηση Ο νοµαρχιακός υπεύθυνος της Ολυµπιακής Παιδείας, βοηθούσε σε κάθε πρόβληµα που παρουσιάζεται στο πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας ιοίκηση Οι χώροι του σχολείου επαρκούσαν για την εφαρµογή του προγράµµατος της Ο.Π. Υποδοµή Ο συντελεστής α του Cronbach για τον παράγοντα «υποδοµή» (5 ερωτήσεις) ήταν.88, για τον παράγοντα «περιεχόµενο προγράµµατος» (4 ερωτήσεις) ήταν.92, για τον παράγοντα «εκπαιδευτικό υλικό» (5 ερωτήσεις) ήταν.84, για τον παράγοντα «διοίκηση» (4 ερωτήσεις) ήταν.85, για τον παράγοντα «επιµόρφωση» (4 ερωτήσεις) ήταν.67, για τον παράγοντα «σχέσεις» (4 ερωτήσεις) ήταν.81 και για τον παράγοντα «στόχοι» (4 ερωτήσεις) ήταν.67. Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις 22

9 (Pearson correlations coefficients) για τους παράγοντες του ερωτηµατολογίου µεταξύ τους και µε το σύνολο. Επίσης στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι µέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις τόσο των παραγόντων όσο και όλων των θεµάτων του ερωτηµατολογίου. Πίνακας 3. Συσχετίσεις των παραγόντων του ερωτηµατολογίου µεταξύ τους και µε το σύνολο. Παράγοντες F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Συσχετίσεις παραγόντων µε το σύνολο ιοίκηση 1,00.11* Υποδοµή,05 1,00.37** Εκπαιδευτικό Υλικό -,12*,28** 1,00.39** Σχέσεις -,00,32**,24** 1,00.30** Στόχοι -,07,23**,17**,24** 1,00.24** Επιµόρφωση -,08,30**,54**,22**,21** 1,00.32** Περιεχόµενο προγράµµατος -,12*,01,06 -,02 -,01 -,04 1,00.03 * σηµαντικότητα συσχέτισης σε επίπεδο ** σηµαντικότητα συσχέτισης σε επίπεδο Πίνακας 4. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των θεµάτων και παραγόντων του ερωτηµατολογίου. Μ Τ.Α. Υποδοµή Υποδοµή Υποδοµή Υποδοµή Υποδοµή Υποδοµή Εκπαιδευτικό υλικό Εκπαιδευτικό υλικό Εκπαιδευτικό υλικό Εκπαιδευτικό υλικό Εκπαιδευτικό υλικό Εκπαιδευτικό υλικό Σχέσεις Σχέσεις Σχέσεις Σχέσεις Σχέσεις ιοίκηση ιοίκηση ιοίκηση ιοίκηση ιοίκηση

10 Στόχοι Στόχοι Στόχοι Στόχοι Στόχοι Επιµόρφωση Επιµόρφωση Επιµόρφωση Επιµόρφωση Επιµόρφωση Περιεχόµενο προγράµµατος Περιεχόµενο προγράµµατος Περιεχόµενο προγράµµατος Περιεχόµενο προγράµµατος Περιεχόµενο προγράµµατος ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η ύπαρξη διαδικασιών αξιολόγησης της εφαρµογής ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι αναγκαία ( ηµητρόπουλος, 1999β, Nevo, 2001, Provus, 1971). Η εφαρµογή ενός προγράµµατος σύµφωνα µε το σχεδιασµό του και χωρίς προβλήµατα παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του προγράµµατος. Όργανα που αξιολογούν την εφαρµογή εκπαιδευτικών προγραµµάτων είναι χρήσιµα εργαλεία στη συνολική αποτίµηση της αξίας ενός προγράµµατος. Τα τελευταία χρόνια πολλά καινοτόµα προγράµµατα Φυσικής Αγωγής αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα (αγωγής υγείας, δια βίου άσκηση κλπ.), χωρίς όµως να αναπτυχθούν παράλληλα συστηµατικές διαδικασίες αξιολόγησης τους. Η έλλειψη αυτή δηµιούργησε την αδυναµία µιας ενιαίας άποψης για τα καινοτόµα αυτά προγράµµατα Φυσικής Αγωγής. Αυτό το κενό φιλοδοξεί να καλύψει η παρούσα εργασία, µε µία αρχική προσπάθεια ανάπτυξης ενός οργάνου αξιολόγησης. Η ανάπτυξη οργάνων αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων θα µπορούσε να δώσει ώθηση στη σωστότερη αξιολόγηση των επιτευγµάτων µιας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, πιθανόν τα όργανα αυτά µε κατάλληλες προσαρµογές θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και για άλλα παρεµφερή προγράµµατα. Πέρα από αυτό θα µπορούσε να αναπτυχθεί µία ενιαία βάση για αποτίµηση προγραµµάτων που εφαρµόζονται σε διαφορετικό χρόνο και συνθήκες. Επίσης, µε κατάλληλες προσαρµογές το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο µπορεί ίσως να χρησιµοποιηθεί και σε παραδοσιακά προγράµµατα Φυσικής Αγωγής (π.χ. σχολική Φυσική Αγωγή) ή και σε άλλα παρεµφερή καινοτόµα προγράµµατα (αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κλπ/). Η παρούσα εργασία ήταν µία αρχική προσπάθεια ανάπτυξης ενός ερωτηµατολογίου αξιολόγησης ενός καινοτόµου προγράµµατος Φ.Α. Τα αποτελέσµατα της παραγοντικής ανάλυσης (λύση εφτά παραγόντων) ήταν ενθαρρυντικά προς τον σκοπό αυτό. Η εσωτερική συνοχή των παραγόντων του ερωτηµατολογίου ήταν ικανοποιητική και οι φορτίσεις των ερωτήσεων στους εφτά παράγοντες είχαν αποδεκτές τιµές (πίνακας 1). Η αρχική παραγοντική ανάλυση δίνει ενθαρρυντικά προκαταρκτικά στοιχεία για την παραγοντική δοµή και την εσωτερική συνοχή του Ερωτηµατολογίου Αξιολόγησης Προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής. Οι συσχετίσεις των παραγόντων µε το σύνολο είναι ικανοποιητικές και σχετικά χαµηλή τιµή εµφανίζεται µόνο στον παράγοντα 24

11 «περιεχόµενο προγράµµατος». Επιπλέον οι τέσσερις από τις 11 ερωτήσεις (πίνακας 2) που αποκλείστηκαν από περαιτέρω ανάλυση υποτίθεται ότι ανήκαν στον παράγοντα «περιεχόµενο προγράµµατος». Η συνέχεια της έρευνας για την εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου της παρούσας εργασίας θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα παραπάνω στοιχεία. Από τις υπόλοιπες ερωτήσεις οι οποίες αποκλείστηκαν από την ανάλυση, τέσσερις (πίνακας 2) αναφερόταν στον παράγοντα «στόχοι». Μία πιο λεπτοµερής εξέταση των ερωτήσεων αυτών µας οδηγεί ώστε να γίνει κατανοητό το γιατί αυτές τελικά δεν φόρτιζαν ικανοποιητικά στον παράγοντα «στόχοι». Οι δύο από αυτές µάλλον µε την απόδοση σχετίζονται και όχι µε στόχους («Η πλειοψηφία Ολυµπιακής Παιδείας», «Οι µαθητές µε το µάθηµα»). Η µία («Οι µαθητές τρίαθλο κλπ.») δεν ήταν δυνατό να απαντηθεί από όλους τους εκπαιδευτικούς, καθώς πολλοί από αυτούς δεν δίδαξαν όλα ή πολλά µη διαδεδοµένα αθλήµατα, ενώ τέλος η τελευταία («Οι µαθητές σχολικού προγράµµατος») είναι το µέσον µάλλον για την επίτευξη ενός στόχου παρά αποδίδει έναν ξεκάθαρο στόχο του προγράµµατος. Οι δύο ερωτήσεις του παράγοντα «διοίκηση» που αποκλείστηκαν είχαν µάλλον διαφορετικό περιεχόµενο από τις υπόλοιπες, καθώς αναφερόταν σε άτοµα ή υπηρεσίες που λειτουργούσαν εκτός της σχολικής µονάδας και µε διαφορετικό ρόλο από αυτό της διεύθυνσης του κάθε σχολείου. Τέλος η ερώτηση που αναφερόταν στον παράγοντα «υποδοµή» µάλλον επικαλυπτόταν από τις υπόλοιπες ερωτήσεις του αντίστοιχου παράγοντα. Εξετάζοντας τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία (πίνακας 4) µπορεί να διατυπωθεί ότι κατά την άποψη των εκπαιδευτικών τα σηµαντικότερα στοιχεία της επιτυχίας του προγράµµατος ήταν κυρίως: α) το εκπαιδευτικό υλικό, β) οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν µέσα στη σχολική µονάδα µε τους συναδέρφους τους και τους µαθητές και γ) η επιµόρφωση όπου έλαβαν µέρος. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι βασικοί στόχοι του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας επιτεύχθηκαν, όµως οι υποδοµές των σχολείων και η διοίκηση αυτών δεν συνέβαλλαν καθοριστικά σε αυτό. ιφορούµενη είναι η εντύπωση για το ρόλο του εκπαιδευτικού περιεχοµένου του προγράµµατος, όπως αναδεικνύεται και από το µεγάλος εύρος των τιµών των τυπικών αποκλίσεων που αναφέρονται στον πίνακα 4 για τις ερωτήσεις του παράγοντα «περιεχόµενο προγράµµατος». Η αξιολόγηση του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας φαίνεται να έχει περισσότερο σχέση µε την εκπαίδευση και όχι τόσο µε τον τοµέα της διοίκησης του αθλητισµού. Εάν όµως παρατηρήσουµε ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά του, όπως την εφαρµογή του (κυρίως σε εξωσχολικό ωράριο), ή τη δοµή του (περισσότερο µε ολοκληρωµένο πρόγραµµα άθλησης µοιάζει και όχι µε µαθήµατα σχολείου), τότε θα γίνει αντιληπτό ότι το στέλεχος της διοίκησης του αθλητισµού έχει πολλά να προσφέρει. Με την εφαρµογή νέων προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής, όπως αυτό της Ολυµπιακής Παιδείας πιστεύεται ότι ανοίγουν νέοι ορίζοντες στον τοµέα της διοίκησης του αθλητισµού. Άλλωστε το υπουργείο Παιδείας ανέθεσε την εποπτεία του προγράµµατος όχι στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, αλλά στα στελέχη της διοίκησης του σχολικού αθλητισµού (γραφεία Φυσικής Αγωγής). Τα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας δεν απαλλάσσουν από την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα ώστε να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα και αξιοπιστία του παραπάνω οργάνου. Μία εργασία µε µεγαλύτερο δείγµα και µε χρήση επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης θα πρέπει να είναι το επόµενο βήµα προς αυτή την 25

12 κατεύθυνση. Επίσης η χρήση του οργάνου και σε άλλα παρεµφερή καινοτόµα εκπαιδευτικά προγράµµατα θα επιβεβαίωνε περαιτέρω την εγκυρότητα και αξιοπιστία του. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Altrichter, H. & Specht, W. (1998). Quality Assurance and Quality Development in Education. International Approaches and Parameters as Applying to the Austrian School System. In: J. Solomon (Ed), Trends in Evaluation of Education Systems: School (Self-) Evaluation and Decentralization. Athens: Pedagogical Institute. American Alliance for Health, Physical Education, Recreation, and Dance. (1977). Assessment guide for secondary school physical education programs. Reston, VA: AAHPERD. Barr, R. & Dreeben, R. (1983). How schools work. Chicago: University of Chicago Press. Bucher, C. A. (1977). Administration of school and college health and physical education programs. St. Louis, MO: Mosby. Βασιλάκης, Σ. (1995). Οργάνωση του φυσικού χώρου του σχολείου και συµπεριφορά των µαθητών. Νέα Παιδεία, 74, Birch, H. S., & Ladd, W. G. (1997). The teacher-child relationship and children s early school adjustment. Journal of School Psychology, 35 (1), Βρετός, Γ.Ε. & Καψάλης, Α. (1997). Αναλυτικό πρόγραµµα. Σχεδιασµός-Αξιολόγηση- Αναµόρφωση. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα. Cattell, R.B. (1966). The Scree Test for the Number of Factors. Multivariate Behavioral Research, 1, Chapman, D., Barcikowski, E., Sowah, M., Gyamera, E., & Woode, G. (2002). Do communities know best? Testing a premise of educational decentralization: community members perceptions of their local schools in Ghana. International Journal of Educational Development, 22, Cullingford, C. (1997). Assessment, Evaluation and the Effective School. In: C. Cullingford (Ed), Assessment Versus Evaluation. London: Cassell. Γερµανός,. (1996). Χώρος και διαδικασίες αγωγής. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. Dean, J. (1985). Managing the secondary school. Australia: Croom Helm. ηµητρόπουλος, Ε. (1999α). Αξιολόγηση Προγραµµάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Αθήνα: Γρηγόρης. ηµητρόπουλος, Ε. (1999β). Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Η Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης και του Εκπαιδευτικού Έργου. Αθήνα: Γρηγόρης. Eliophotou-Menon, M. (2002). Perceptions of pre-service and in-service teachers regarding the sffectiveness of the elementary school leadership in Cyprus. The International Journal of Educational Management, 16(2), Grace, G. (1997). Politics, Markets and Democratic schools: on the transformation of school leadership. In A.H. Halsey et al., (eds). Education, Culture, Economy, Society. Oxford: University Press 26

13 Gray, J. and Wilcox, B. (1995). The Methodologies of School Inspection. In: J. Gray, and B. Wilcox (Eds), Good School, Bad School. Buckingham: Open University Press. Guskey, R.T. (2000). Evaluating professional development. Thousand Oaks, California: Corwin Press. Hall, V., Mackay, H., & Morgan, C. (1986). Headteachers at work. Milton Keynes: Open University Press. Hargreaves, A. (1989). Teaching quality: A sociological analysis. In B. Cosin, M. Flude, & M. Hales (eds), School, work and equality. London: Hodder & Stoughton. Hargreaves, A. (1994). Changing teachers, changing times: Teachers work and culture in the postmodern age. London: Cassell. Hargreaves, A., & Woods, P. (1984). Classrooms and staffrooms: The sociology of teachers and teaching. Milton Keynes: Open University Press. Θεοφιλίδης, Χ. (1994). Ο ηγετικός ρόλος του διευθυντή στη δηµιουργία αποτελεσµατικού σχολείου. Παρουσία, 1, Idaho Department of Education. (1982). Nuts and bolts and climbing ropes: Physical education for Idaho schools K-6. Boise, ID: Idaho Department of Education. Illinois Association for Health, Physical Education, and Recreation. (1984). Criteria for evaluating physical education programs in Illinois schools. Illinois Journal of Health, Physical Education, and Recreation, Καψάλης, Α. & Χαραλάµπους,. (1995). Σχολικά εγχειρίδια. Θεσµική εξέλιξη και σύγχρονη προβληµατική. Αθήνα: Εκδόσεις Έκφραση. Kesner, E. J. (2000). Teacher characteristics and the quality of child-teacher relationships. Journal of School Psychology, 28(2), Κιουµουρτζόγλου, E., Θεοδωράκης, I., Αυγερινός, A., Κελλης, Η., Παπαχαρίσης, Β., Χασάνδρα, M., Αρβανιτάκη, N., Γουναρίδης, Σ., και Μάκρας, Σ. (2001). Ολυµπιακή Εκπαίδευση: Από την θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Λιβάνη Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, Μ. (1996). Θεωρητικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των διδακτικών εγχειριδίων. Νέα Παιδεία, 79, LaPorte, W. R. (1951). LaPorte health and physical education score card I, II. Los Angeles, CA: Parker & Company. MacBeath, J. (2001). Η αυτοαξιολόγηση στο σχολείο. Ουτοπία και πράξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Nevo, D. (2001). School Evaluation: Internal or External. Studies in Educational Evaluation, 27, Πανταζής, Β. (1997). ιδασκαλία προσανατολισµένη στο µαθητή. Τα Εκπαιδευτικά, 44-45, Pashiardis, P., & Orfanou, S. (1999). Insight into elementary proncipalship in Cyprus : the teachers perspective. The International Journal of Educational Management, 13(5), Pelton, M.H.W. (1983). Staff development in small and rural districts. Arlington, VA: American Association of School Administrators. Pianta, R. C. ( Enhancing relationships between teachers and children. Washington, DC: American Psychological Association. Provus, M.M. (1971). Discrepancy Evaluation. Berkeley: McCutcham. Scriven, M. (1991). Evaluation Thesaurus. Thousand Oaks, CA: Sage. Skilbeck, M. (1984). Readings in school-based curriculum development. London: Herper & Row. 27

14 Solomon, J. (ed) (1998). Trends in the evaluation of education systems: School (Self) evaluation and decentralization. Athens, Pedagogical Institute, Department of Evaluation and European Commission D.G. XXII. Stenhouse, L. (1974). An introduction to curriculum research and development. Oxford: Heinemann. Stoll, L., & Fink, D. (1996). Changing our schools. Buckingham: Open University Press. Willms, D.J. (1992). Monitoring school performance: A guide for educators. London: The Falmer Press. Παράγοντες ερωτηµατολογίου: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υποδοµή Υποδοµές της σχολικής µονάδας (κτίριο, χώροι, περιβάλλον, εξοπλισµός) Εκπαιδευτικό υλικό Σχολικά βιβλία, Σηµειώσεις, Οδηγίες, Άλλο υλικό ιοίκηση Υπουργείο παιδείας, προϊστάµενος εκπαίδευσης, σύµβουλοι, διευθυντές Σχέσεις Μεταξύ καθηγητών, µαθητών και καθηγητών, σχολείου και τοπικής κοινωνίας Περιεχόµενο προγράµµατος Μεθοδολογία, δραστηριότητες, διαθεµατική διδασκαλία κλπ. Στόχοι Υλοποίηση των στόχων του προγράµµατος Επιµόρφωση Επίδραση της επιµόρφωσης, βοήθεια στην εφαρµογή Εκτιµήσεις για τις ερωτήσεις: πολύ σχετική.τελείως άσχετη πολύ σαφής. τελείως ασαφής Η υποδοµή του σχολείου (εργαστήρια, γραφεία, αίθουσες) είναι επαρκής ώστε το µάθηµα σας να γίνεται χωρίς προβλήµατα Υποδοµή Εκπαιδευτικό υλικό ιοίκηση Σχέσεις Περιεχόµενο προγράµµατος Στόχοι Επιµόρφωση πολύ σχετική τελείως άσχετη πολύ σαφής.τελείως ασαφής

15 Developing an Instrument to Evaluate Innovative Physical Education Programs Vassilios Grammatikopoulos, Athanassios Koustelios & Nikolaos Tsiggilis Department of Physical Education & Sport Sciences University of Thessaly Abstract The purpose of the present study was the development of an instrument in order to evaluate physical education programs. The program used for this purpose was the Olympic Education Program. Based on the results of the study seven factors were revealed with adequate internal consistency. The results also indicated that the Questionnaire of Evaluation of Physical Education Programs, is a reliable instrument, and it could be used in order to evaluate the Olympic Education Program. Further investigation needed in order to be established the validity of the instrument. Κeywords: educational, evaluation, psycometric properties, factor analysis ιεύθυνση επικοινωνίας: Γραµµατικόπουλος Βασίλειος ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Καριές, Τρίκαλα Τηλ Fax:

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS

Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS 1. Εισαγωγή Άγγελος Μάρκος Αλεξανδρούπολη, 04.04.2013 Η μέτρηση στις επιστήμες της συμπεριφοράς συχνά στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους»

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 26-34 Διοίκησης Αθλητισμού Περίληψη Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Μαγδαληνή Ρουσσέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 13 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να ορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή

Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή ρ. Νικόλαος ιγγελίδης Λέκτορας στη ιδακτική της Φυσικής Αγωγής Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ Τα νέα στοιχεία του διδακτικού πακέτου Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική αγωγή για το γυµνάσιο

Φυσική αγωγή για το γυµνάσιο Φυσική αγωγή για το γυµνάσιο ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Καθηγητής Τζιαµούρτας Αθανάσιος Επίκουρος καθηγητής Νάτσης Πέτρος ΚΦΑ Κοσµίδου Ευδοξία ΚΦΑ ΤΕΦΑΑ/ Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τι καλύπτει το βιβλίο Βασικά γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα της διάλεξης. ιδασκαλία και µάθηση. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; παραγωγικότητας

Περιεχόµενα της διάλεξης. ιδασκαλία και µάθηση. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; παραγωγικότητας ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ανάπτυξη της δηµιουργικότητας: Η µέθοδος της αποκλίνουσας παραγωγικότητας ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Προγράµµατα άσκησης και υγείας Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Ποια είναι τα θεωρητικά σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για θέµατα παρεµβάσεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας»

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» «Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» Ονοματεπώνυμο: Παππάς Ορέστης-Σταύρος Σειρά: 9 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2013 η Υπόθεσ Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Facilitating a European Quality Assurance through Peer Review for VET Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο

α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διοίκηση Σχολείων με Πολυπολιτισμική Σύνθεση α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Λουκάς Νικ. Άννινος, Υποψήφιος ιδάκτωρ ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 7 Συγγραφική Ομάδα: Cyprus College,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτονομία του φοιτητή; http://www.lib.auth.gr/ Βιβλία Summon αναζήτηση Π.χ. class management physical education

Πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτονομία του φοιτητή; http://www.lib.auth.gr/ Βιβλία Summon αναζήτηση Π.χ. class management physical education Πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτονομία του φοιτητή; http://www.lib.auth.gr/ Βιβλία Summon αναζήτηση Π.χ. class management physical education Άρθρα σε περιοδικά Στην αρχική σελίδα της βιβλιοθήκης αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

"Μια σημαία μια ιδέα"

Μια σημαία μια ιδέα Τελική Εργασία "Μια σημαία μια ιδέα" Καρακώτσογλου Αντώνης 19ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Τάξη Στ` Υπεύθυνη ομάδας εργασίας: Δούβλη Γεωργία ΜΑΙΟΣ 2014 Abstract - Περίληψη Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Φυσική αγωγή και προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροσδιορισµός προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης µε βάση την αξιολόγηση των πιλοτικών εφαρµογών

Επαναπροσδιορισµός προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης µε βάση την αξιολόγηση των πιλοτικών εφαρµογών Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 4 - Συµβατικές και ηλεκτρονικές εφαρµογές Σ.Ε.Κ. για τον έλεγχο εγκυρότητας και λειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (PEARSON s r)

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (PEARSON s r) 5 H ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (PEARSON s r) Περίληψη Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εφαρμογή της ανάλυσης συσχέτισης (Pearson r) μέσω του PASW. H ανάλυση συσχέτισης Pearson r χρησιμοποιείται για να εξεταστεί η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ.

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. 1 Eργαστήριο 2: Καλές Πρακτικές Παιδαγωγικής Ηγεσίας ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. «Η

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Το Βυζαντινό Κάστρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα της διάλεξης. Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Ας κάνουµε µια άσκηση. Είναι έτσι, αλήθεια; Ποιος παίρνει τις αποφάσεις;

Περιεχόµενα της διάλεξης. Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Ας κάνουµε µια άσκηση. Είναι έτσι, αλήθεια; Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Περιεχόµενα της διάλεξης Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 6. Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών Περιφερειακή Ενότητα Νομού Τρικάλων Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Θεσμοί της Αυτοδιοίκησης και της κεντρικής Κυβέρνησης φιλικοί στο παιδί Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα αναλυτικών. προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Θέµατα της παρουσίασης. Μοντέλα ΑΠΦΑ. Μοντέλο της ανάπτυξης των σπορ

Μοντέλα αναλυτικών. προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Θέµατα της παρουσίασης. Μοντέλα ΑΠΦΑ. Μοντέλο της ανάπτυξης των σπορ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Μοντέλα αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής Θέµατα της παρουσίασης Τα βασικότερα µοντέλα φυσικής αγωγής. Τα χαρακτηριστικά του

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Ορισμός Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1301 «ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόδια που επηρεάζουν τη διεξαγωγή ποιοτικού μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο. Κυριακίδης Ερμής Leeds Metropolitan University

Εμπόδια που επηρεάζουν τη διεξαγωγή ποιοτικού μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο. Κυριακίδης Ερμής Leeds Metropolitan University Εμπόδια που επηρεάζουν τη διεξαγωγή ποιοτικού μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο Κυριακίδης Ερμής Leeds Metropolitan University Περίληψη Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καθορίσει τις αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2)

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2) Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : ) ) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασιών ΑΕΕ. ) Από τις διαδικασίες της ΑΕΕ εφαρμόστηκαν: Ετήσιος Προγραμματισμός του σχολείου Γενική Εκτίμηση της εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων Αγαπητά μέλη του BITSE, Όλοι μας έχουμε άτυπα προσωπικά δίκτυα στη ζωή μας. Έχουμε ανθρώπους στους οποίους βασιζόμαστε, εμπιστευόμαστε, καθώς και ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Αρετή Σταυροπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης 41o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΝΕ Κρήτη 2014 ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός προγραμματισμός για τη διδασκαλία των Μαθηματικών

Ενδεικτικός προγραμματισμός για τη διδασκαλία των Μαθηματικών Αγγελόπουλος Ηρακλής - Γκούντας Ευάγγελος Σχολικοί Σύμβουλοι Ενδεικτικός προγραμματισμός για τη διδασκαλία των Μαθηματικών της Γ δημοτικού Α. Συνοπτικός πίνακας των μηνών διδασκαλίας οποιουδήποτε έτους

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Ολυµπιακή Παιδεία, εθελοντισµός, Θεωρία Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Λέξεις κλειδιά: Ολυµπιακή Παιδεία, εθελοντισµός, Θεωρία Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Περιοδικό ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής, Αθλητισµού 1(2), 37-47 H επίδραση του προγράµµατος Ολυµπιακής Παιδείας στις στάσεις των µαθητών για εθελοντική πρόσφορα εργασίας στους

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυνάμωση σχέσεων και εποικοδομητική συνεργασία σχολείου-οικογένειας μέσα από το παιχνίδι. Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λιοπετρίου

Ενδυνάμωση σχέσεων και εποικοδομητική συνεργασία σχολείου-οικογένειας μέσα από το παιχνίδι. Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λιοπετρίου Ενδυνάμωση σχέσεων και εποικοδομητική συνεργασία σχολείου-οικογένειας μέσα από το παιχνίδι Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λιοπετρίου Προφίλ του σχολείου Πολυδύναμο κέντρο Λιοπετρίου: 4 Δημόσια τμήματα (99 παιδιά)

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα