Ανάπτυξη ερωτηµατολογίου αξιολόγησης καινοτόµων προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη ερωτηµατολογίου αξιολόγησης καινοτόµων προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής"

Transcript

1 Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού Περιοδικό ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής 1(1), Ανάπτυξη ερωτηµατολογίου αξιολόγησης καινοτόµων προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής Βασίλειος Γραµµατικόπουλος, Αθανάσιος Κουστέλιος, Νικόλαος Τσιγγίλης, Iωάννης Θεοδωράκης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός ερωτηµατολογίου αξιολόγησης προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής. Το πρόγραµµα Φυσικής Αγωγής στο οποίο βασίστηκε η ανάπτυξη του ερωτηµατολογίου ήταν το πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας. Με βάση τα αποτελέσµατα της εργασίας επτά παράγοντες προέκυψαν µε ικανοποιητική εσωτερική συνοχή. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης Προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής (ΕΑΠΦΑ) είναι ένα αξιόπιστο όργανο και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση του προγράµµατος Ολυµπιακής Παιδείας. Περαιτέρω διερεύνηση του οργάνου είναι αναγκαία ώστε να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα του. Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική αξιολόγηση, ψυχοµετρικές ιδιότητες, παραγοντική ανάλυση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σηµασία της αξιολόγησης της εφαρµογής ενός προγράµµατος έχει ήδη επισηµανθεί από καιρό (Provus, 1971). Κάθε πρόγραµµα (εκπαιδευτικό, αθλητικό κλπ.) πέραν των άλλων (αποτελεσµατικότητα, επιτυχία, κλπ.), θα πρέπει να αξιολογείται και εάν εφαρµόζεται σύµφωνα µε το σχεδιασµό του. Αυτή η διαδικασία βοηθάει σηµαντικά στο εντοπισµό λαθών του προγράµµατος ( ηµητρόπουλος 1999α). Επίσης µπορεί να δώσει απαντήσεις στο πιο από τα στοιχεία του προγράµµατος παίζει καθοριστικό ρόλο στην οµαλή εφαρµογή του. Άλλωστε η αξιολόγηση δεν πρέπει µόνο να συµπεραίνει ότι κάτι πήγε καλά ή όχι, αλλά να δίνει τα στοιχεία εκείνα που θα αναδείξουν το γιατί συνέβη αυτό (Nevo, 2001). Παρά την πολυµορφία των διαδικασιών της αξιολόγησης, βασικά διακρίνονται δύο γενικοί τύποι εκπαιδευτικής αξιολόγησης: η εξωτερική και η εσωτερική αξιολόγηση. Η διαφοροποίηση αυτή έγκειται στη θέση αυτών που διενεργούν την αξιολόγηση. Όταν οι αξιολογητές δεν έχουν συµµετοχή στη διαδικασία εφαρµογής αυτού που αξιολογείται (π.χ. ένα πρόγραµµα ή ένα µάθηµα) µιλάµε για εξωτερική αξιολόγηση, ενώ όταν οι αξιολογητές είναι άτοµα που παράλληλα συµµετέχουν στην εφαρµογή αυτού που

2 αξιολογείται τότε µιλάµε για εσωτερική αξιολόγηση (Scriven, 1991). Ο τύπος αξιολόγησης που συνήθως χρησιµοποιείτο µέχρι το πρόσφατο παρελθόν ήταν η εξωτερική αξιολόγηση. Για πολλά χρόνια ήταν η µοναδική διαδικασία εκπαιδευτικής αξιολόγησης (Nevo, 2001). Τα βασικότερα πλεονεκτήµατα της είναι η αξιοπιστία των κρίσεων της, καθώς την αξιολόγηση πραγµατοποιούσαν ουδέτερα προς τη σχολική µονάδα άτοµα και η συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων της. Επίσης η έννοια της «υπευθυνότητας» ή «απολογισµικότητας» (accountability), της θέσπισης κριτηρίων και σηµείων αναφοράς αποδίδονται στη µακρά παράδοση αξιολόγησης της εκπαίδευσης µέσα από διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης (Wilson, 1996). Οι επικρίσεις που αφορούν την εφαρµογή εξωτερικής αξιολόγησης έχουν να κάνουν µε σαφείς αδυναµίες της όπως η αυθαιρεσία των κρίσεων λόγω της µη ενιαίας συγκρότησης των επιθεωρήσεων (Altrichter, & Specht, 1998, Gray, & Wilcox, 1995) και το ότι δεν αποδίδει συνολική θεώρηση, αλλά περιορίζεται στην αξιολόγηση ατόµων και των διδακτικών πρακτικών τους (Cullingford, 1997). Επίσης έχει δεχθεί έντονη κριτική καθώς προσέφερε στην εκπαίδευση κρίσεις για άτοµα και τις πρακτικές τους µόνο (Solomon, 1998). Μέσα από την κριτική λοιπόν που δέχτηκε η εξωτερική αξιολόγηση νέες µέθοδοι αξιολόγησης υπό τη µορφή της εσωτερικής ή αυτοαξιολόγησης άρχισαν να αναπτύσσονται. Στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της εσωτερικής αξιολόγησης είναι πολλά. Η εσωτερική αξιολόγηση βοηθάει την ανάπτυξη και βελτίωση του σχολείου µε βάση τις δικές του δυνάµεις (Solomon, 1998), εφοδιάζει τη σχολική µονάδα µε µέσα βελτίωσης των διαδικασιών λήψεων αποφάσεων (Nevo, 2001) και επίσης δηµιουργεί κλίµα ευθύνης και δέσµευσης στους συµµετέχοντες για βελτίωση του έργου τους (Hargreaves, 1994, Stoll, & Fink, 1996). Τέλος θεωρείται ότι η εσωτερική αξιολόγηση µε το να εµπλέκει τον εκπαιδευτικό σε διαδικασίες εκτός των συνηθισµένων καθηκόντων του, εµπλουτίζει και εξελίσσει την επαγγελµατική του υπόσταση (Darling- Hammond, 1992). Βεβαίως η εσωτερική αξιολόγηση δεν είναι και αυτή χωρίς αδυναµίες. Βασική της αδυναµία είναι συνήθως η δυσκολία διατήρησης του ενδιαφέροντος της σχολικής µονάδας σε διαδικασίες χρονοβόρες που δεν έχουν άµεσα και ορατά αποτελέσµατα (Solomon, 1998). Όµως τα τελευταία χρόνια η εσωτερική αξιολόγηση όλο και περισσότερο κερδίζει έδαφος στην εκπαίδευση (MacBeath, 2001). Το καινοτόµο πρόγραµµα Φυσικής Αγωγής που αναφέρεται στην παρούσα εργασία είναι το πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας που εφαρµόζεται στην Ελλάδα από το 2000 σε όλα σχεδόν τα σχολεία της χώρας (δηµοτικό, γυµνάσιο, λύκειο). Το πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας ενσωµατώνει στη διαδικασία εφαρµογής του σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις. Η διαθεµατική διδασκαλία είναι ένα βασικό στοιχείο του προγράµµατος καθώς για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του χρησιµοποιούνται κινητικές, εικαστικές και θεωρητικές προσεγγίσεις. Επίσης κυρίαρχο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας που προτείνεται στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής είναι η χρήση του βιωµατικού τρόπου µάθησης, µε το µαθητή να αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Κιουµουρτζόγλου, Θεοδωράκης, Αυγερινός, Κελλης, Παπαχαρίσης, Χασάνδρα, Αρβανιτάκη, Γουναρίδης, & Μάκρας, 2001). Το πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας έχει σαν βασικούς στόχους: α) να µυηθούν οι µαθητές στην ιστορία των σύγχρονων Ολυµπιακών αγώνων, β) να κατανοήσουν βασικές αρχές και αξίες των αγώνων (τίµιο παιγνίδι, σεβασµός κανόνων, αντιπάλων κλπ.), γ) να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα των αγώνων για τη χώρα µας, δ) να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα του εθελοντισµού για την επιτυχία των αγώνων, ε) να αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται µε τον έλεγχο συµπεριφοράς στα σπορ και τη 16

3 ζωή και στ) να αποκτήσουν εµπειρίες και γνώσεις σχετικά µε τις ευεργετικές επιπτώσεις της άθλησης στην υγεία. Επίσης µέσα από τις δραστηριότητες του προγράµµατος αναπτύσσεται η εξοικείωση µε ολυµπιακά αθλήµατα που δεν είναι τόσο διαδεδοµένα στη χώρα µας, η κατανόηση της ιστορίας και των αξιών των αρχαίων Ολυµπιακών αγώνων, η γνωριµία και γνώση για την αξία των σύγχρονων παραολυµπιακών αγώνων. Για την αξιολόγηση προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί διάφορα όργανα, ιδίως στις ΗΠΑ. Πολλά από αυτά είναι µάλιστα «στανταρισµένα» και χρησιµοποιούνται ευρέως. Ο LaPorte (1951) ανέπτυξε ένα όργανο το οποίο έµεινε σε χρήση για πάρα πολλά χρόνια. Επίσης ανάλογες τέτοιες προσπάθειες έχουν αναπτυχθεί και πιο πρόσφατα (AAHPERD, 1977, Bucher, 1977, Idaho Department of Education, 1982, Illinois Association of Health, Physical Education, and Recreation, 1984). Στην παρούσα εργασία όµως θεωρήθηκε ότι κανένα από τα προϋπάρχοντα όργανα αξιολόγησης προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής δε µπορούσε να καλύψει το πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας, καθώς το πρόγραµµα δεν ήταν ένα παραδοσιακό πρόγραµµα Φυσικής Αγωγής, ενώ παράλληλα είχε και ένα πολύ µεγάλο εύρος δραστηριοτήτων οι οποίες εκτείνονταν πέρα από καθορισµένα πλαίσια της Φυσικής Αγωγής (διαθεµατική εκπαίδευση, βιωµατική διδασκαλία κλπ.). Για τους παραπάνω λόγους, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα τελείως καινούργιο οργάνο αξιολόγησης για το πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας. Για να γίνει αξιολόγηση της εφαρµογής ενός προγράµµατος πρέπει πρώτα να προσδιοριστούν τα αντικείµενα αξιολόγησης του. Μία τέτοια προσέγγιση είναι ο διαχωρισµός των αντικειµένων σε έµψυχους συντελεστές και µη έµψυχους παράγοντες του προγράµµατος ( ηµητρόπουλος, 1999α). Οι έµψυχοι συντελεστές είναι άτοµα που εµπλέκονται στην οργάνωση και υλοποίηση ενός προγράµµατος (εκπαιδευόµενοι, εκπαιδευτές, επικουρικό προσωπικό κλπ.). Οι µη έµψυχοι παράγοντες είναι: α) οι στόχοι και οι σκοποί του προγράµµατος, β) τα αποτελέσµατα του, γ) το περιεχόµενο του, δ) το υλικό στήριξης διδασκαλίας, ε) οι υποδοµές, στ) η διοίκηση και ζ) «άλλοι παράγοντες». Η κατηγορία «άλλοι παράγοντες» αναφέρεται σε παράγοντες που είναι αντιπροσωπευτικοί ειδικά για ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα ( ηµητρόπουλος, 1999α). Ένας άλλος τρόπος προσέγγισης των αντικειµένων αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι βάση συγκεκριµένων δεικτών ποιότητας, οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρµογή οποιουδήποτε εκπαιδευτικού προγράµµατος (Solomon, 1998). Οι δείκτες ποιότητας ενός προγράµµατος καταµερίζονται σε διάφορες θεµατικές περιοχές, οι οποίες οµαδοποιούνται µε βάση τη διάκριση α) εδοµένα σχολείου, β) ιαδικασίες, γ) Αποτελέσµατα (Barr, & Dreeben, 1983, Willms, 1992). Στα δεδοµένα του σχολείου περιλαµβάνονται οι υποδοµές των σχολείων, το πρόγραµµα σπουδών και τα βιβλία, η διοίκηση και το προσωπικό του σχολείου. Η υποδοµή των σχολείων και η υποστήριξη σε υλικοτεχνικό επίπεδο είναι σηµαντικότατος παράγοντας στην εφαρµογή κάθε εκπαιδευτικού προγράµµατος (Βασιλάκης, 1995, Γερµανός, 1996). Έχει επισηµανθεί επίσης ο σηµαντικός ρόλος του προγράµµατος σπουδών και των βιβλίων (Βρετός, & Καψάλης, 1997, Καψάλης, & Χαραλάµπους, 1995, Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, 1996, Skilbeck, 1984, Stenhouse, 1974), καθώς και η συµβολή της διοίκησης στην αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Dean, 1985, Θεοφιλίδης, 1994, Grace, 1997, Hall, Mackay, & Morgan, 1986, Eliophotou-Menon, 2002, Pashiardis, Orfanou, 1999). Στις διαδικασίες περιλαµβάνονται οι σχέσεις (εκπαιδευτικών µεταξύ τους, εκπαιδευτικών-µαθητών, σχολείου και τοπικής κοινωνίας) και το εκπαιδευτικό περιεχόµενο (τρόποι διδασκαλίας, διαδικασία προσέγγισης της 17

4 µάθησης κλπ). Οι σχέσεις µεταξύ µαθητών και καθηγητών (Birch, Ladd, 1997, Kesner, 2000, Pianta, 1998), αλλά και µεταξύ των καθηγητών και του σχολείου γενικότερα µε την τοπική κοινωνία (γονείς, κοινότητα) (Chapman, Barcikowski, Sowah, Gyamera, & Woode, 2002, Pelton, 1983) είναι καθοριστικής σηµασίας για την εφαρµογή ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος. Τέλος η δυναµική του εκπαιδευτικού περιεχοµένου ενός προγράµµατος, δηλαδή ο τρόπος διδασκαλίας και προσέγγισης της µάθησης, καθώς και η ελκυστικότητα των δραστηριοτήτων που προσφέρει στους µαθητές είναι πολύ σηµαντική για την αποτελεσµατική εφαρµογή του προγράµµατος (Hargreaves, 1989, Hargreaves, & Woods, 1984, Πανταζής, 1997). Στα αποτελέσµατα περιλαµβάνονται τα εκπαιδευτικά επιτεύγµατα (επίδοση, απόδοση, επίτευξη στόχων κλπ). Με βάση τις δύο προσεγγίσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω και µε τον περιορισµό της αποκλειστικής χρήσης εσωτερικής αξιολόγησης από τους εκπαιδευτικούς, έξι παράγοντες επιλέχθηκαν στα πλαίσια της αξιολόγησης του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας: α) οι υποδοµές, β) διοίκηση, γ) σχέσεις, δ) εκπαιδευτικό περιεχόµενο, ε) εκπαιδευτικό υλικό και στ) υλοποίηση στόχων. Στους έξι αυτούς παράγοντες προστέθηκε ακόµα ένας: ο ρόλος της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών είναι καθοριστικής σηµασίας στη διαδικασία εφαρµογής οποιασδήποτε εκπαιδευτικής διαδικασίας (Guskey, 2000). Για τη συµβολή της επιµόρφωσης πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση αµέσως µετά την εφαρµογή του προγράµµατος, καθώς τότε είναι σε θέση να κριθεί στο εάν η επιµόρφωση έπαιξε ρόλο στην επιτυχή εφαρµογή του προγράµµατος (Guskey, 2000). Έτσι συνολικά επτά παράγοντες θεωρήθηκε ότι πρέπει να καλύπτει το ερωτηµατολόγιο εσωτερικής αξιολόγησης του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας. Μέχρι σήµερα δεν υπήρξε ανάλογη προσπάθεια ανάπτυξης ενός οργάνου αξιολόγησης του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας. Ένα έγκυρο και αξιόπιστο όργανο αξιολόγησης ενός καινοτόµου προγράµµατος Φυσικής Αγωγής πιστεύεται ότι θα βοηθήσει την προσπάθεια βελτίωσης του προγράµµατος. Ο σκοπός λοιπόν της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός ερωτηµατολογίου για την αξιολόγηση του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας µε τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. είγµα ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην έρευνα συµµετείχαν 254 καθηγητές Φυσικής Αγωγής που εργαζόταν στο πρόγραµµα της Ολυµπιακής παιδείας κατά τη σχολική χρονιά Από αυτούς 147 ήταν άνδρες ηλικίας 32.3 (±7.4) και 107 γυναίκες ηλικίας 27.5 (±8.2) Από τους καθηγητές ζητήθηκε να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης του προγράµµατος. Οι καθηγητές που συνολικά συµµετείχαν στην έρευνα ήταν το 12.7% του πληθυσµού που συνολικά εργάζονται στο πρόγραµµα. Κατασκευή οργάνων Η κατασκευή του οργάνου που χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση του προγράµµατος της Ολυµπιακής παιδείας έγινε µετά από την ακόλουθη διαδικασία. Στην κατασκευή του ερωτηµατολογίου συµµετείχαν τρεις εκπαιδευτικοί µε σηµαντική εµπειρία στο χώρο της εκπαιδευτικής έρευνας. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί πρότειναν τουλάχιστον 6 ερωτήσεις για κάθε παράγοντα. Με βάση τις ερωτήσεις που προτάθηκαν, 18

5 συζητήθηκε για το ποιες τελικά θα παραµείνουν στο τελικό ερωτηµατολόγιο. Μετά από τη διαγραφή κάποιων ερωτήσεων που ήταν παρόµοιες και την αναπροσαρµογή κάποιων δυσνόητων διατυπώσεων, η οµάδα κατασκευής του ερωτηµατολογίου κατέληξε σε 45 ερωτήσεις οι οποίες αφορούσαν 7 παράγοντες του προγράµµατος. Οι 45 αυτές ερωτήσεις δόθηκαν σε εφτά εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, εκ των οποίων ένας ήταν επίκουρος καθηγητής, ένας λέκτορας, δύο διδάκτορες και τρεις υποψήφιοι διδάκτορες όλοι τους µε εκπαιδευτική εµπειρία από 7 έως 14 έτη (Μ=9.12). Σε αυτούς δόθηκαν οι παράγοντες που υποτίθεται ότι σχηµάτιζε το ερωτηµατολόγιο και ζητήθηκε να τοποθετήσουν κάθε ερώτηση σε έναν από τους παράγοντες που τους δόθηκαν (Παράρτηµα). Μετά από αυτή τη διαδικασία αφαιρέθηκαν τέσσερις ερωτήσεις που κατά τη γνώµη της παραπάνω οµάδας δεν αντιστοιχούσαν σε κανένα παράγοντα ή θεωρήθηκε ότι αντιστοιχούν σε άλλο παράγοντα από αυτόν που αρχικά αναφερόταν. Οι εναποµείναντες 41 ερωτήσεις σχηµάτισαν το τελικό ερωτηµατολόγιο που αφορούσε 7 παράγοντες. Οι παράγοντες αναφερόταν στις υποδοµές των σχολείων, στα βιβλία του προγράµµατος και το έντυπο υλικό που δόθηκε στους καθηγητές, στη διοίκηση (των σχολείων, διευθύνσεων σχετικών µε το πρόγραµµα), στις σχέσεις, στην επιµόρφωση που έλαβαν σχετικά µε το πρόγραµµα, στη εκπαιδευτική διαδικασία εφαρµογής του προγράµµατος και τέλος στην υλοποίηση των στόχων του προγράµµατος. Το ερωτηµατολόγιο ονοµάστηκε Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης Προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής (ΕΑΠΦΑ) και εξετάστηκε η εσωτερική συνοχή των παραγόντων και η εγκυρότητα του στην παρούσα εργασία. Στατιστική ανάλυση Για την στατιστική ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση κυρίων συνιστωσών (Principal Component Analysis). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο αριθµός των παραγόντων που πρέπει να διατηρηθούν σε κάθε παραγοντική ανάλυση είναι ζωτικής σηµασίας. Για τον καθορισµό τους έχουν προταθεί διάφορες µέθοδοι. Ο πιο διαδεδοµένος τρόπος είναι µε βάση τις ιδιοτιµές των παραγόντων. ιατηρούνται δηλαδή τόσοι παράγοντες, όσων οι ιδιοτιµές είναι µεγαλύτερες της µονάδας (eigenvalues > 1.0). Μία άλλη µέθοδος είναι µέσω του γραφήµατος του Scree-plot. Στη µέθοδο αυτή οι παράγοντες καθορίζονται µέσω της οπτικής εξέτασης ενός γραφήµατος (Cattell, 1966). Για να καθοριστεί ο αριθµός των παραγόντων της Ελληνικής εκδοχής του ερωτηµατολογίου έγινε παραγοντική ανάλυση κυρίων συνιστωσών χωρίς περιστροφή. Η ανάλυση έδειξε ότι εφτά παράγοντες είχαν ιδιοτιµές µεγαλύτερες της µονάδας, ενώ και το γράφηµα του Scree-plot συνηγορούσε για διατήρηση εφτά παραγόντων. Κατόπιν έγινε παραγοντική ανάλυση µε ορθογώνια περιστροφή (varimax) ώστε να εξεταστεί η δοµή των παραγόντων του ερωτηµατολογίου. Η νέα ανάλυση έδειξε ότι οι εφτά παράγοντες εξηγούν το 66,78% της διακύµανσης (KMO =.73, Bartlett s Test of Sphericity = , p<.001). Εξαιρέθηκαν περαιτέρω ανάλυσης 11 ερωτήσεις των οποίων οι φορτίσεις ήταν πολλαπλές και µικρότερες από.30, ή δεν φόρτιζαν σε κανένα παράγοντα. Οι φορτίσεις των ερωτήσεων στους παράγοντες παρουσιάζονται στον πίνακα 1 (φορτίσεις µικρότερες του.30 δεν αναφέρονται). 19

6 Πίνακας 1. Παράγοντες του ερωτηµατολογίου αξιολόγησης ΟΠ (φορτίσεις <.30 παραλείπονται) Παράγοντες Φορτίσεις ερωτήσεων F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F1 Υποδοµή Η υποδοµή του σχολείου (εργαστήρια, γραφεία, αίθουσες, εποπτικά µέσα) ήταν επαρκής για την εφαρµογή του.844 προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας Οι χώροι του σχολείου ήταν πάντα στη διάθεσή µου, για την εφαρµογή του προγράµµατος της Ολυµπιακής.837 Παιδείας Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του σχολείου ήταν επαρκείς για την εφαρµογή του προγράµµατος της Ολυµπιακής.813 Παιδείας Το αθλητικό υλικό του σχολείου κάλυπτε πλήρως τις ανάγκες του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας.773 Ο εξοπλισµός του σχολείου κάλυπτε τις ανάγκες των εικαστικών και θεωρητικών προσεγγίσεων της ΟΠ.710 F2 Περιεχόµενο Προγράµµατος Η διαθεµατική διδασκαλία (κινητικές, θεωρητικές, εικαστικές προσεγγίσεις) παρακινούσε θετικά τους.919 µαθητές για τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα της ΟΠ Ο βιωµατικός τρόπος µάθησης που εφαρµόστηκε είχε θετική ανταπόκριση από τους µαθητές.898 Οι δραστηριότητες που προτείνονταν από το πρόγραµµα της ΟΠ ανταποκρίνονταν στα ενδιαφέροντα των µαθητών.852 Τα περιεχόµενα του προγράµµατος της ΟΠ ικανοποίησαν τους µαθητές.835 F3 ιοίκηση Η διεύθυνση του σχολείου βοήθησε στην εφαρµογή του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας.884 Η διεύθυνση του σχολείου έλαβε υπόψη της στη διαµόρφωση του προγράµµατος τις ιδιαιτερότητες της ΟΠ.873 Η διεύθυνση παρακολουθούσε από κοντά το πρόγραµµα της ΟΠ.850 Η διεύθυνση του σχολείου προσπαθούσε να λύνει τα όποια προβλήµατα παρουσιαζόταν στην εφαρµογή της.832 ΟΠ F4 Εκπαιδευτικό Υλικό Το βιβλίο "Ολυµπιακή Παιδεία. Από τη θεωρία στην πράξη" βοήθησε στην εφαρµογή του προγράµµατος της.814 Ολυµπιακής Παιδείας Από το εκπαιδευτικό υλικό συνολικά πήρα πολλές ιδέες για τις δραστηριότητες του προγράµµατος της.793 Ολυµπιακής Παιδείας 20

7 Τα περιεχόµενα του βιβλίου "Ολυµπιακή Παιδεία. Από τη θεωρία στην πράξη" ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα.791 των µαθητών Τα περιεχόµενα του βιβλίου "Ολυµπιακή Παιδεία. Από τη θεωρία στην πράξη" είναι σαφή.646 Συνολικά το εκπαιδευτικό υλικό του προγράµµατος είναι εύχρηστο για τον εκπαιδευτικό.585 F5 Σχέσεις Οι σχέσεις µου µε τους µαθητές βοήθησαν στην εφαρµογή του προγράµµατος της ΟΠ.853 Οι άλλοι καθηγητές του σχολείου µε βοήθησαν πολύ.816 Τα όποια προβλήµατα που προέκυπταν στο σχολείο αντιµετωπίζονταν από το σύλλογο καθηγητών µε πνεύµα.804 συνεργασίας Οι σχέσεις του σχολείου µε την τοπική κοινωνία (αυτοδιοίκηση, σύλλογο γονέων) βοήθησαν στην.632 εφαρµογή του προγράµµατος της Ο. Π. F6 Επιµόρφωση Τα σεµινάρια που παρακολούθησα µου ξεκαθάρισαν πως πρέπει να εφαρµοστεί η ΟΠ.751 Από τα σεµινάρια πήρα πολλές ιδέες για τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στην ΟΠ.705 Τα σεµινάρια µε βοήθησαν ώστε να εφαρµόσω νέες εκπαιδευτικές µεθόδους στα πλαίσια της ΟΠ.606 Τα σεµινάρια που παρακολούθησα µε βοήθησαν πολύ στην εφαρµογή του προγράµµατος της Ολυµπιακής.507 Παιδείας F7 Στόχοι Οι περισσότεροι µαθητές θέλουν να συµµετάσχουν ως εθελοντές στους αγώνες του Οι µαθητές κατανόησαν τη σπουδαιότητα των Ολυµπιακών αγώνων του 2004 για τη χώρα µας.792 Οι µαθητές συµµετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας.561 Οι µαθητές έµαθαν πολλά για την οργάνωση των σύγχρονων Ολυµπιακών αγώνων Ιδιοτιµές παραγόντων Ποσοστό εξήγησης κατανοµής (%) Οι 11 ερωτήσεις οι οποίες εξαιρέθηκαν περαιτέρω ανάλυσης, καθώς και οι παράγοντες που υποτίθεται ότι αντιστοιχούσαν παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Πίνακας 2. Ερωτήσεις οι οποίες εξαιρέθηκαν περαιτέρω ανάλυσης λόγω χαµηλής, µηδενικής ή πολλαπλής φόρτισης. 21

8 ερωτήσεις παράγοντας Οι δραστηριότητες της Ολυµπιακής Παιδείας έδιναν τη δυνατότητα για ισότιµη συµµετοχή όλων των µαθητών Περιεχόµενο προγράµµατος Ο τρόπος που γινόταν η διδασκαλία, βοηθούσε ώστε οι µαθητές να συµµετέχουν ενεργά στο µάθηµα Περιεχόµενο προγράµµατος Η προετοιµασία της κάθε δραστηριότητας ήταν πάντα ικανοποιητική ώστε το πρόγραµµα να εφαρµόζεται χωρίς προβλήµατα Περιεχόµενο προγράµµατος Ο σχεδιασµός των δραστηριοτήτων του προγράµµατος λάµβανε πάντα υπόψη τις ατοµικές διαφορές των µαθητών Περιεχόµενο προγράµµατος Οι µαθητές έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον για τα ολυµπιακά αθλήµατα που είναι άγνωστα στη χώρα µας (π.χ. χόκεϊ επί χόρτου, µπεϊζ- µπωλ, τρίαθλο κ.λ.π.) Οι µαθητές συµµετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας που γίνονταν εντός σχολικού προγράµµατος Στόχοι Στόχοι Η πλειοψηφία των µαθητών ανταποκρίνονταν επαρκώς στις απαιτήσεις του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας Στόχοι Οι µαθητές αναλάµβαναν µε όρεξη και διάθεση εργασίες σχετικά µε το µάθηµα Στόχοι Το υπουργείο προσέφερε σηµαντική βοήθεια στην εφαρµογή του προγράµµατος ιοίκηση Ο νοµαρχιακός υπεύθυνος της Ολυµπιακής Παιδείας, βοηθούσε σε κάθε πρόβληµα που παρουσιάζεται στο πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας ιοίκηση Οι χώροι του σχολείου επαρκούσαν για την εφαρµογή του προγράµµατος της Ο.Π. Υποδοµή Ο συντελεστής α του Cronbach για τον παράγοντα «υποδοµή» (5 ερωτήσεις) ήταν.88, για τον παράγοντα «περιεχόµενο προγράµµατος» (4 ερωτήσεις) ήταν.92, για τον παράγοντα «εκπαιδευτικό υλικό» (5 ερωτήσεις) ήταν.84, για τον παράγοντα «διοίκηση» (4 ερωτήσεις) ήταν.85, για τον παράγοντα «επιµόρφωση» (4 ερωτήσεις) ήταν.67, για τον παράγοντα «σχέσεις» (4 ερωτήσεις) ήταν.81 και για τον παράγοντα «στόχοι» (4 ερωτήσεις) ήταν.67. Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις 22

9 (Pearson correlations coefficients) για τους παράγοντες του ερωτηµατολογίου µεταξύ τους και µε το σύνολο. Επίσης στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι µέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις τόσο των παραγόντων όσο και όλων των θεµάτων του ερωτηµατολογίου. Πίνακας 3. Συσχετίσεις των παραγόντων του ερωτηµατολογίου µεταξύ τους και µε το σύνολο. Παράγοντες F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Συσχετίσεις παραγόντων µε το σύνολο ιοίκηση 1,00.11* Υποδοµή,05 1,00.37** Εκπαιδευτικό Υλικό -,12*,28** 1,00.39** Σχέσεις -,00,32**,24** 1,00.30** Στόχοι -,07,23**,17**,24** 1,00.24** Επιµόρφωση -,08,30**,54**,22**,21** 1,00.32** Περιεχόµενο προγράµµατος -,12*,01,06 -,02 -,01 -,04 1,00.03 * σηµαντικότητα συσχέτισης σε επίπεδο ** σηµαντικότητα συσχέτισης σε επίπεδο Πίνακας 4. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των θεµάτων και παραγόντων του ερωτηµατολογίου. Μ Τ.Α. Υποδοµή Υποδοµή Υποδοµή Υποδοµή Υποδοµή Υποδοµή Εκπαιδευτικό υλικό Εκπαιδευτικό υλικό Εκπαιδευτικό υλικό Εκπαιδευτικό υλικό Εκπαιδευτικό υλικό Εκπαιδευτικό υλικό Σχέσεις Σχέσεις Σχέσεις Σχέσεις Σχέσεις ιοίκηση ιοίκηση ιοίκηση ιοίκηση ιοίκηση

10 Στόχοι Στόχοι Στόχοι Στόχοι Στόχοι Επιµόρφωση Επιµόρφωση Επιµόρφωση Επιµόρφωση Επιµόρφωση Περιεχόµενο προγράµµατος Περιεχόµενο προγράµµατος Περιεχόµενο προγράµµατος Περιεχόµενο προγράµµατος Περιεχόµενο προγράµµατος ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η ύπαρξη διαδικασιών αξιολόγησης της εφαρµογής ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι αναγκαία ( ηµητρόπουλος, 1999β, Nevo, 2001, Provus, 1971). Η εφαρµογή ενός προγράµµατος σύµφωνα µε το σχεδιασµό του και χωρίς προβλήµατα παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του προγράµµατος. Όργανα που αξιολογούν την εφαρµογή εκπαιδευτικών προγραµµάτων είναι χρήσιµα εργαλεία στη συνολική αποτίµηση της αξίας ενός προγράµµατος. Τα τελευταία χρόνια πολλά καινοτόµα προγράµµατα Φυσικής Αγωγής αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα (αγωγής υγείας, δια βίου άσκηση κλπ.), χωρίς όµως να αναπτυχθούν παράλληλα συστηµατικές διαδικασίες αξιολόγησης τους. Η έλλειψη αυτή δηµιούργησε την αδυναµία µιας ενιαίας άποψης για τα καινοτόµα αυτά προγράµµατα Φυσικής Αγωγής. Αυτό το κενό φιλοδοξεί να καλύψει η παρούσα εργασία, µε µία αρχική προσπάθεια ανάπτυξης ενός οργάνου αξιολόγησης. Η ανάπτυξη οργάνων αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων θα µπορούσε να δώσει ώθηση στη σωστότερη αξιολόγηση των επιτευγµάτων µιας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, πιθανόν τα όργανα αυτά µε κατάλληλες προσαρµογές θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και για άλλα παρεµφερή προγράµµατα. Πέρα από αυτό θα µπορούσε να αναπτυχθεί µία ενιαία βάση για αποτίµηση προγραµµάτων που εφαρµόζονται σε διαφορετικό χρόνο και συνθήκες. Επίσης, µε κατάλληλες προσαρµογές το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο µπορεί ίσως να χρησιµοποιηθεί και σε παραδοσιακά προγράµµατα Φυσικής Αγωγής (π.χ. σχολική Φυσική Αγωγή) ή και σε άλλα παρεµφερή καινοτόµα προγράµµατα (αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κλπ/). Η παρούσα εργασία ήταν µία αρχική προσπάθεια ανάπτυξης ενός ερωτηµατολογίου αξιολόγησης ενός καινοτόµου προγράµµατος Φ.Α. Τα αποτελέσµατα της παραγοντικής ανάλυσης (λύση εφτά παραγόντων) ήταν ενθαρρυντικά προς τον σκοπό αυτό. Η εσωτερική συνοχή των παραγόντων του ερωτηµατολογίου ήταν ικανοποιητική και οι φορτίσεις των ερωτήσεων στους εφτά παράγοντες είχαν αποδεκτές τιµές (πίνακας 1). Η αρχική παραγοντική ανάλυση δίνει ενθαρρυντικά προκαταρκτικά στοιχεία για την παραγοντική δοµή και την εσωτερική συνοχή του Ερωτηµατολογίου Αξιολόγησης Προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής. Οι συσχετίσεις των παραγόντων µε το σύνολο είναι ικανοποιητικές και σχετικά χαµηλή τιµή εµφανίζεται µόνο στον παράγοντα 24

11 «περιεχόµενο προγράµµατος». Επιπλέον οι τέσσερις από τις 11 ερωτήσεις (πίνακας 2) που αποκλείστηκαν από περαιτέρω ανάλυση υποτίθεται ότι ανήκαν στον παράγοντα «περιεχόµενο προγράµµατος». Η συνέχεια της έρευνας για την εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου της παρούσας εργασίας θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα παραπάνω στοιχεία. Από τις υπόλοιπες ερωτήσεις οι οποίες αποκλείστηκαν από την ανάλυση, τέσσερις (πίνακας 2) αναφερόταν στον παράγοντα «στόχοι». Μία πιο λεπτοµερής εξέταση των ερωτήσεων αυτών µας οδηγεί ώστε να γίνει κατανοητό το γιατί αυτές τελικά δεν φόρτιζαν ικανοποιητικά στον παράγοντα «στόχοι». Οι δύο από αυτές µάλλον µε την απόδοση σχετίζονται και όχι µε στόχους («Η πλειοψηφία Ολυµπιακής Παιδείας», «Οι µαθητές µε το µάθηµα»). Η µία («Οι µαθητές τρίαθλο κλπ.») δεν ήταν δυνατό να απαντηθεί από όλους τους εκπαιδευτικούς, καθώς πολλοί από αυτούς δεν δίδαξαν όλα ή πολλά µη διαδεδοµένα αθλήµατα, ενώ τέλος η τελευταία («Οι µαθητές σχολικού προγράµµατος») είναι το µέσον µάλλον για την επίτευξη ενός στόχου παρά αποδίδει έναν ξεκάθαρο στόχο του προγράµµατος. Οι δύο ερωτήσεις του παράγοντα «διοίκηση» που αποκλείστηκαν είχαν µάλλον διαφορετικό περιεχόµενο από τις υπόλοιπες, καθώς αναφερόταν σε άτοµα ή υπηρεσίες που λειτουργούσαν εκτός της σχολικής µονάδας και µε διαφορετικό ρόλο από αυτό της διεύθυνσης του κάθε σχολείου. Τέλος η ερώτηση που αναφερόταν στον παράγοντα «υποδοµή» µάλλον επικαλυπτόταν από τις υπόλοιπες ερωτήσεις του αντίστοιχου παράγοντα. Εξετάζοντας τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία (πίνακας 4) µπορεί να διατυπωθεί ότι κατά την άποψη των εκπαιδευτικών τα σηµαντικότερα στοιχεία της επιτυχίας του προγράµµατος ήταν κυρίως: α) το εκπαιδευτικό υλικό, β) οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν µέσα στη σχολική µονάδα µε τους συναδέρφους τους και τους µαθητές και γ) η επιµόρφωση όπου έλαβαν µέρος. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι βασικοί στόχοι του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας επιτεύχθηκαν, όµως οι υποδοµές των σχολείων και η διοίκηση αυτών δεν συνέβαλλαν καθοριστικά σε αυτό. ιφορούµενη είναι η εντύπωση για το ρόλο του εκπαιδευτικού περιεχοµένου του προγράµµατος, όπως αναδεικνύεται και από το µεγάλος εύρος των τιµών των τυπικών αποκλίσεων που αναφέρονται στον πίνακα 4 για τις ερωτήσεις του παράγοντα «περιεχόµενο προγράµµατος». Η αξιολόγηση του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας φαίνεται να έχει περισσότερο σχέση µε την εκπαίδευση και όχι τόσο µε τον τοµέα της διοίκησης του αθλητισµού. Εάν όµως παρατηρήσουµε ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά του, όπως την εφαρµογή του (κυρίως σε εξωσχολικό ωράριο), ή τη δοµή του (περισσότερο µε ολοκληρωµένο πρόγραµµα άθλησης µοιάζει και όχι µε µαθήµατα σχολείου), τότε θα γίνει αντιληπτό ότι το στέλεχος της διοίκησης του αθλητισµού έχει πολλά να προσφέρει. Με την εφαρµογή νέων προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής, όπως αυτό της Ολυµπιακής Παιδείας πιστεύεται ότι ανοίγουν νέοι ορίζοντες στον τοµέα της διοίκησης του αθλητισµού. Άλλωστε το υπουργείο Παιδείας ανέθεσε την εποπτεία του προγράµµατος όχι στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, αλλά στα στελέχη της διοίκησης του σχολικού αθλητισµού (γραφεία Φυσικής Αγωγής). Τα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας δεν απαλλάσσουν από την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα ώστε να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα και αξιοπιστία του παραπάνω οργάνου. Μία εργασία µε µεγαλύτερο δείγµα και µε χρήση επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης θα πρέπει να είναι το επόµενο βήµα προς αυτή την 25

12 κατεύθυνση. Επίσης η χρήση του οργάνου και σε άλλα παρεµφερή καινοτόµα εκπαιδευτικά προγράµµατα θα επιβεβαίωνε περαιτέρω την εγκυρότητα και αξιοπιστία του. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Altrichter, H. & Specht, W. (1998). Quality Assurance and Quality Development in Education. International Approaches and Parameters as Applying to the Austrian School System. In: J. Solomon (Ed), Trends in Evaluation of Education Systems: School (Self-) Evaluation and Decentralization. Athens: Pedagogical Institute. American Alliance for Health, Physical Education, Recreation, and Dance. (1977). Assessment guide for secondary school physical education programs. Reston, VA: AAHPERD. Barr, R. & Dreeben, R. (1983). How schools work. Chicago: University of Chicago Press. Bucher, C. A. (1977). Administration of school and college health and physical education programs. St. Louis, MO: Mosby. Βασιλάκης, Σ. (1995). Οργάνωση του φυσικού χώρου του σχολείου και συµπεριφορά των µαθητών. Νέα Παιδεία, 74, Birch, H. S., & Ladd, W. G. (1997). The teacher-child relationship and children s early school adjustment. Journal of School Psychology, 35 (1), Βρετός, Γ.Ε. & Καψάλης, Α. (1997). Αναλυτικό πρόγραµµα. Σχεδιασµός-Αξιολόγηση- Αναµόρφωση. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα. Cattell, R.B. (1966). The Scree Test for the Number of Factors. Multivariate Behavioral Research, 1, Chapman, D., Barcikowski, E., Sowah, M., Gyamera, E., & Woode, G. (2002). Do communities know best? Testing a premise of educational decentralization: community members perceptions of their local schools in Ghana. International Journal of Educational Development, 22, Cullingford, C. (1997). Assessment, Evaluation and the Effective School. In: C. Cullingford (Ed), Assessment Versus Evaluation. London: Cassell. Γερµανός,. (1996). Χώρος και διαδικασίες αγωγής. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. Dean, J. (1985). Managing the secondary school. Australia: Croom Helm. ηµητρόπουλος, Ε. (1999α). Αξιολόγηση Προγραµµάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Αθήνα: Γρηγόρης. ηµητρόπουλος, Ε. (1999β). Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Η Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης και του Εκπαιδευτικού Έργου. Αθήνα: Γρηγόρης. Eliophotou-Menon, M. (2002). Perceptions of pre-service and in-service teachers regarding the sffectiveness of the elementary school leadership in Cyprus. The International Journal of Educational Management, 16(2), Grace, G. (1997). Politics, Markets and Democratic schools: on the transformation of school leadership. In A.H. Halsey et al., (eds). Education, Culture, Economy, Society. Oxford: University Press 26

13 Gray, J. and Wilcox, B. (1995). The Methodologies of School Inspection. In: J. Gray, and B. Wilcox (Eds), Good School, Bad School. Buckingham: Open University Press. Guskey, R.T. (2000). Evaluating professional development. Thousand Oaks, California: Corwin Press. Hall, V., Mackay, H., & Morgan, C. (1986). Headteachers at work. Milton Keynes: Open University Press. Hargreaves, A. (1989). Teaching quality: A sociological analysis. In B. Cosin, M. Flude, & M. Hales (eds), School, work and equality. London: Hodder & Stoughton. Hargreaves, A. (1994). Changing teachers, changing times: Teachers work and culture in the postmodern age. London: Cassell. Hargreaves, A., & Woods, P. (1984). Classrooms and staffrooms: The sociology of teachers and teaching. Milton Keynes: Open University Press. Θεοφιλίδης, Χ. (1994). Ο ηγετικός ρόλος του διευθυντή στη δηµιουργία αποτελεσµατικού σχολείου. Παρουσία, 1, Idaho Department of Education. (1982). Nuts and bolts and climbing ropes: Physical education for Idaho schools K-6. Boise, ID: Idaho Department of Education. Illinois Association for Health, Physical Education, and Recreation. (1984). Criteria for evaluating physical education programs in Illinois schools. Illinois Journal of Health, Physical Education, and Recreation, Καψάλης, Α. & Χαραλάµπους,. (1995). Σχολικά εγχειρίδια. Θεσµική εξέλιξη και σύγχρονη προβληµατική. Αθήνα: Εκδόσεις Έκφραση. Kesner, E. J. (2000). Teacher characteristics and the quality of child-teacher relationships. Journal of School Psychology, 28(2), Κιουµουρτζόγλου, E., Θεοδωράκης, I., Αυγερινός, A., Κελλης, Η., Παπαχαρίσης, Β., Χασάνδρα, M., Αρβανιτάκη, N., Γουναρίδης, Σ., και Μάκρας, Σ. (2001). Ολυµπιακή Εκπαίδευση: Από την θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Λιβάνη Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, Μ. (1996). Θεωρητικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των διδακτικών εγχειριδίων. Νέα Παιδεία, 79, LaPorte, W. R. (1951). LaPorte health and physical education score card I, II. Los Angeles, CA: Parker & Company. MacBeath, J. (2001). Η αυτοαξιολόγηση στο σχολείο. Ουτοπία και πράξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Nevo, D. (2001). School Evaluation: Internal or External. Studies in Educational Evaluation, 27, Πανταζής, Β. (1997). ιδασκαλία προσανατολισµένη στο µαθητή. Τα Εκπαιδευτικά, 44-45, Pashiardis, P., & Orfanou, S. (1999). Insight into elementary proncipalship in Cyprus : the teachers perspective. The International Journal of Educational Management, 13(5), Pelton, M.H.W. (1983). Staff development in small and rural districts. Arlington, VA: American Association of School Administrators. Pianta, R. C. ( Enhancing relationships between teachers and children. Washington, DC: American Psychological Association. Provus, M.M. (1971). Discrepancy Evaluation. Berkeley: McCutcham. Scriven, M. (1991). Evaluation Thesaurus. Thousand Oaks, CA: Sage. Skilbeck, M. (1984). Readings in school-based curriculum development. London: Herper & Row. 27

14 Solomon, J. (ed) (1998). Trends in the evaluation of education systems: School (Self) evaluation and decentralization. Athens, Pedagogical Institute, Department of Evaluation and European Commission D.G. XXII. Stenhouse, L. (1974). An introduction to curriculum research and development. Oxford: Heinemann. Stoll, L., & Fink, D. (1996). Changing our schools. Buckingham: Open University Press. Willms, D.J. (1992). Monitoring school performance: A guide for educators. London: The Falmer Press. Παράγοντες ερωτηµατολογίου: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υποδοµή Υποδοµές της σχολικής µονάδας (κτίριο, χώροι, περιβάλλον, εξοπλισµός) Εκπαιδευτικό υλικό Σχολικά βιβλία, Σηµειώσεις, Οδηγίες, Άλλο υλικό ιοίκηση Υπουργείο παιδείας, προϊστάµενος εκπαίδευσης, σύµβουλοι, διευθυντές Σχέσεις Μεταξύ καθηγητών, µαθητών και καθηγητών, σχολείου και τοπικής κοινωνίας Περιεχόµενο προγράµµατος Μεθοδολογία, δραστηριότητες, διαθεµατική διδασκαλία κλπ. Στόχοι Υλοποίηση των στόχων του προγράµµατος Επιµόρφωση Επίδραση της επιµόρφωσης, βοήθεια στην εφαρµογή Εκτιµήσεις για τις ερωτήσεις: πολύ σχετική.τελείως άσχετη πολύ σαφής. τελείως ασαφής Η υποδοµή του σχολείου (εργαστήρια, γραφεία, αίθουσες) είναι επαρκής ώστε το µάθηµα σας να γίνεται χωρίς προβλήµατα Υποδοµή Εκπαιδευτικό υλικό ιοίκηση Σχέσεις Περιεχόµενο προγράµµατος Στόχοι Επιµόρφωση πολύ σχετική τελείως άσχετη πολύ σαφής.τελείως ασαφής

15 Developing an Instrument to Evaluate Innovative Physical Education Programs Vassilios Grammatikopoulos, Athanassios Koustelios & Nikolaos Tsiggilis Department of Physical Education & Sport Sciences University of Thessaly Abstract The purpose of the present study was the development of an instrument in order to evaluate physical education programs. The program used for this purpose was the Olympic Education Program. Based on the results of the study seven factors were revealed with adequate internal consistency. The results also indicated that the Questionnaire of Evaluation of Physical Education Programs, is a reliable instrument, and it could be used in order to evaluate the Olympic Education Program. Further investigation needed in order to be established the validity of the instrument. Κeywords: educational, evaluation, psycometric properties, factor analysis ιεύθυνση επικοινωνίας: Γραµµατικόπουλος Βασίλειος ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Καριές, Τρίκαλα Τηλ Fax:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 13 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να ορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS

Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS 1. Εισαγωγή Άγγελος Μάρκος Αλεξανδρούπολη, 04.04.2013 Η μέτρηση στις επιστήμες της συμπεριφοράς συχνά στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χαράλαμπος Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση του αναλυτικού προγράµµατος

Η αξιολόγηση του αναλυτικού προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η αξιολόγηση του αναλυτικού Νικόλαος ιγγελίδης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης Σκοποί και φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έντυπο Παρακολούθησης/ Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους»

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 26-34 Διοίκησης Αθλητισμού Περίληψη Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Μαγδαληνή Ρουσσέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή

Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή ρ. Νικόλαος ιγγελίδης Λέκτορας στη ιδακτική της Φυσικής Αγωγής Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ Τα νέα στοιχεία του διδακτικού πακέτου Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έντυπο Παρακολούθησης/ Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 13 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να ορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 8 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 8 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 8 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική αγωγή για το γυµνάσιο

Φυσική αγωγή για το γυµνάσιο Φυσική αγωγή για το γυµνάσιο ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Καθηγητής Τζιαµούρτας Αθανάσιος Επίκουρος καθηγητής Νάτσης Πέτρος ΚΦΑ Κοσµίδου Ευδοξία ΚΦΑ ΤΕΦΑΑ/ Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τι καλύπτει το βιβλίο Βασικά γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Λουκάς Νικ. Άννινος, Υποψήφιος ιδάκτωρ ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα της διάλεξης. ιδασκαλία και µάθηση. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; παραγωγικότητας

Περιεχόµενα της διάλεξης. ιδασκαλία και µάθηση. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; παραγωγικότητας ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ανάπτυξη της δηµιουργικότητας: Η µέθοδος της αποκλίνουσας παραγωγικότητας ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας»

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης

Θέµατα της παρουσίασης ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Τα ελληνικά αναλυτικά προγράµµατα φυσικής αγωγής και η «δια βίου άσκηση για την υγεία» ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Χαμηλά επίπεδα συμμετοχής και επίδοσης των μαθητών. Πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει μέσο ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε.

Χαμηλά επίπεδα συμμετοχής και επίδοσης των μαθητών. Πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει μέσο ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε. Αιτία Ανομοιογένεια μαθητικού πληθυσμού. Χαμηλά επίπεδα συμμετοχής και επίδοσης των μαθητών. Πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει μέσο ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε. Αφορμή Προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο

α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διοίκηση Σχολείων με Πολυπολιτισμική Σύνθεση α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου P.Chatzipanagiotou@euc.ac.cy Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία Ειδικής Αγωγής

Φιλοσοφία Ειδικής Αγωγής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος Φεβρουάριος 2012 Φιλοσοφία Ειδικής Αγωγής Ένα παιδί μπορεί να έχει πρόβλημα αλλά δεν είναι προβληματικό. Έχει ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Doctorate student, Université Paul Valéry - Montpellier III Master in Teaching and Psychological Methodologies in Education, University of L Aquila (Italy) Μ.A in Education (Education

Διαβάστε περισσότερα

Αυτoαξιολόγηση για Βελτίωση της Σχολικής Μονάδας

Αυτoαξιολόγηση για Βελτίωση της Σχολικής Μονάδας Αυτoαξιολόγηση για Βελτίωση της Σχολικής Μονάδας Δρ Μαρία Νικολαΐδου cymaria2001@yahoo.co.uk ΚΑ Δημοτικό Λεμεσού 2014-2015 Δομή της παρουσίασης 1. Η σχολική βελτίωση ως μέρος της αλλαγής. 2. Αυτοαξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Προγράµµατα άσκησης και υγείας Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Ποια είναι τα θεωρητικά σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για θέµατα παρεµβάσεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια διάρθρωση. Παράδειγµα οριζόντιας διάρθρωσης στην Α Γυµνασίου. Παράδειγµα κάθετης διάρθρωσης για το ηµοτικό Σχολείο.

Οριζόντια διάρθρωση. Παράδειγµα οριζόντιας διάρθρωσης στην Α Γυµνασίου. Παράδειγµα κάθετης διάρθρωσης για το ηµοτικό Σχολείο. ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Οργανωτικά κέντρα και διάρθρωση αναλυτικών προγραµµάτων Ι ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου kchatzop@uth.gr Περιεχόμενα Ορισμός Ιστορική αναδρομή Μορφές και τύποι της αξιολόγησης Η συζήτηση γύρω από την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν: Ποια είναι τα ερευνητικά δεδοµένα που δείχνουν ότι η προαγωγή της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτή την θεµατική ενότητα οι φοιτητές γνωρίζουν :

Σε αυτή την θεµατική ενότητα οι φοιτητές γνωρίζουν : ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο. Πείραµα 12 ο. Αρχική αξιολόγηση της κινητικής αδεξιότητας

Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο. Πείραµα 12 ο. Αρχική αξιολόγηση της κινητικής αδεξιότητας Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο Πείραµα 12 ο Αρχική αξιολόγηση της κινητικής αδεξιότητας 2 Εισαγωγή Τα παιδιά µε κινητική αδεξιότητα (ή µε αναπτυξιακή διαταραχή της συναρµογής) είναι αυτά χωρίς (εµφανή)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας»

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» «Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» Ονοματεπώνυμο: Παππάς Ορέστης-Σταύρος Σειρά: 9 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2013 η Υπόθεσ Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ.

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. 1 Eργαστήριο 2: Καλές Πρακτικές Παιδαγωγικής Ηγεσίας ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Facilitating a European Quality Assurance through Peer Review for VET Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ (SPSS, EXCEL) ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού έγινε πλέον θεσμός στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου, αφού διεξάγεται

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÁÉÄ ² ¼¹±Â ºÀ± µåã Â

þÿ ÁÉÄ ² ¼¹±Â ºÀ± µåã  Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-09 þÿÿ ±À ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌ ¹µÅ Å½Ä þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌ ÃÇ»µ. þÿ ½Ä¹» ȵ¹Â

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΝΕΟ βιβλιο_layout 1 23/9/2016 4:25 μμ Page 7 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος... 13 Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕφαλαιΟ 1 Διαθεματικότητα και η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης 1.1. Ενιαιοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ( Κ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΥΤ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ( Κ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΥΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ( Κ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΥΤ) ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Τσαούσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας

Ιωάννης Τσαούσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Η Ανάλυση Παραγόντων (Factor Analysis) Τι είναι η ανάλυση παραγόντων Σκοπός της ανάλυσης παραγόντων (ΑΠ) είναι να συνοψίσει τις σχέσεις ανάμεσα σε ένα μεγάλο αριθμό μεταβλητών με έναν περιεκτικό και ακριβή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 12 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Η έννοια της εγκυρότητας Η εγκυρότητα της έρευνας είναι το βασικό κριτήριο με βάση το οποίο θα ληφθεί η απόφαση για αξιοποίηση ή όχι των ευρημάτων. Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

"Μια σημαία μια ιδέα"

Μια σημαία μια ιδέα Τελική Εργασία "Μια σημαία μια ιδέα" Καρακώτσογλου Αντώνης 19ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Τάξη Στ` Υπεύθυνη ομάδας εργασίας: Δούβλη Γεωργία ΜΑΙΟΣ 2014 Abstract - Περίληψη Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 415 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Μεταφετζής Γιώργος Δάσκαλος, 1ο ΔΣ Βόλου gmetafetz@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Άρθρο 1: Γενικά Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. ενέταξε την Πρακτική Άσκηση στο πρόγραμμα σπουδών του ως επιλεγόμενο μάθημα με κωδικό ΕΕΠΑ551

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα