Ανάπτυξη ερωτηµατολογίου αξιολόγησης καινοτόµων προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη ερωτηµατολογίου αξιολόγησης καινοτόµων προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής"

Transcript

1 Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού Περιοδικό ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής 1(1), Ανάπτυξη ερωτηµατολογίου αξιολόγησης καινοτόµων προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής Βασίλειος Γραµµατικόπουλος, Αθανάσιος Κουστέλιος, Νικόλαος Τσιγγίλης, Iωάννης Θεοδωράκης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός ερωτηµατολογίου αξιολόγησης προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής. Το πρόγραµµα Φυσικής Αγωγής στο οποίο βασίστηκε η ανάπτυξη του ερωτηµατολογίου ήταν το πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας. Με βάση τα αποτελέσµατα της εργασίας επτά παράγοντες προέκυψαν µε ικανοποιητική εσωτερική συνοχή. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης Προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής (ΕΑΠΦΑ) είναι ένα αξιόπιστο όργανο και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση του προγράµµατος Ολυµπιακής Παιδείας. Περαιτέρω διερεύνηση του οργάνου είναι αναγκαία ώστε να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα του. Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική αξιολόγηση, ψυχοµετρικές ιδιότητες, παραγοντική ανάλυση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σηµασία της αξιολόγησης της εφαρµογής ενός προγράµµατος έχει ήδη επισηµανθεί από καιρό (Provus, 1971). Κάθε πρόγραµµα (εκπαιδευτικό, αθλητικό κλπ.) πέραν των άλλων (αποτελεσµατικότητα, επιτυχία, κλπ.), θα πρέπει να αξιολογείται και εάν εφαρµόζεται σύµφωνα µε το σχεδιασµό του. Αυτή η διαδικασία βοηθάει σηµαντικά στο εντοπισµό λαθών του προγράµµατος ( ηµητρόπουλος 1999α). Επίσης µπορεί να δώσει απαντήσεις στο πιο από τα στοιχεία του προγράµµατος παίζει καθοριστικό ρόλο στην οµαλή εφαρµογή του. Άλλωστε η αξιολόγηση δεν πρέπει µόνο να συµπεραίνει ότι κάτι πήγε καλά ή όχι, αλλά να δίνει τα στοιχεία εκείνα που θα αναδείξουν το γιατί συνέβη αυτό (Nevo, 2001). Παρά την πολυµορφία των διαδικασιών της αξιολόγησης, βασικά διακρίνονται δύο γενικοί τύποι εκπαιδευτικής αξιολόγησης: η εξωτερική και η εσωτερική αξιολόγηση. Η διαφοροποίηση αυτή έγκειται στη θέση αυτών που διενεργούν την αξιολόγηση. Όταν οι αξιολογητές δεν έχουν συµµετοχή στη διαδικασία εφαρµογής αυτού που αξιολογείται (π.χ. ένα πρόγραµµα ή ένα µάθηµα) µιλάµε για εξωτερική αξιολόγηση, ενώ όταν οι αξιολογητές είναι άτοµα που παράλληλα συµµετέχουν στην εφαρµογή αυτού που

2 αξιολογείται τότε µιλάµε για εσωτερική αξιολόγηση (Scriven, 1991). Ο τύπος αξιολόγησης που συνήθως χρησιµοποιείτο µέχρι το πρόσφατο παρελθόν ήταν η εξωτερική αξιολόγηση. Για πολλά χρόνια ήταν η µοναδική διαδικασία εκπαιδευτικής αξιολόγησης (Nevo, 2001). Τα βασικότερα πλεονεκτήµατα της είναι η αξιοπιστία των κρίσεων της, καθώς την αξιολόγηση πραγµατοποιούσαν ουδέτερα προς τη σχολική µονάδα άτοµα και η συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων της. Επίσης η έννοια της «υπευθυνότητας» ή «απολογισµικότητας» (accountability), της θέσπισης κριτηρίων και σηµείων αναφοράς αποδίδονται στη µακρά παράδοση αξιολόγησης της εκπαίδευσης µέσα από διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης (Wilson, 1996). Οι επικρίσεις που αφορούν την εφαρµογή εξωτερικής αξιολόγησης έχουν να κάνουν µε σαφείς αδυναµίες της όπως η αυθαιρεσία των κρίσεων λόγω της µη ενιαίας συγκρότησης των επιθεωρήσεων (Altrichter, & Specht, 1998, Gray, & Wilcox, 1995) και το ότι δεν αποδίδει συνολική θεώρηση, αλλά περιορίζεται στην αξιολόγηση ατόµων και των διδακτικών πρακτικών τους (Cullingford, 1997). Επίσης έχει δεχθεί έντονη κριτική καθώς προσέφερε στην εκπαίδευση κρίσεις για άτοµα και τις πρακτικές τους µόνο (Solomon, 1998). Μέσα από την κριτική λοιπόν που δέχτηκε η εξωτερική αξιολόγηση νέες µέθοδοι αξιολόγησης υπό τη µορφή της εσωτερικής ή αυτοαξιολόγησης άρχισαν να αναπτύσσονται. Στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της εσωτερικής αξιολόγησης είναι πολλά. Η εσωτερική αξιολόγηση βοηθάει την ανάπτυξη και βελτίωση του σχολείου µε βάση τις δικές του δυνάµεις (Solomon, 1998), εφοδιάζει τη σχολική µονάδα µε µέσα βελτίωσης των διαδικασιών λήψεων αποφάσεων (Nevo, 2001) και επίσης δηµιουργεί κλίµα ευθύνης και δέσµευσης στους συµµετέχοντες για βελτίωση του έργου τους (Hargreaves, 1994, Stoll, & Fink, 1996). Τέλος θεωρείται ότι η εσωτερική αξιολόγηση µε το να εµπλέκει τον εκπαιδευτικό σε διαδικασίες εκτός των συνηθισµένων καθηκόντων του, εµπλουτίζει και εξελίσσει την επαγγελµατική του υπόσταση (Darling- Hammond, 1992). Βεβαίως η εσωτερική αξιολόγηση δεν είναι και αυτή χωρίς αδυναµίες. Βασική της αδυναµία είναι συνήθως η δυσκολία διατήρησης του ενδιαφέροντος της σχολικής µονάδας σε διαδικασίες χρονοβόρες που δεν έχουν άµεσα και ορατά αποτελέσµατα (Solomon, 1998). Όµως τα τελευταία χρόνια η εσωτερική αξιολόγηση όλο και περισσότερο κερδίζει έδαφος στην εκπαίδευση (MacBeath, 2001). Το καινοτόµο πρόγραµµα Φυσικής Αγωγής που αναφέρεται στην παρούσα εργασία είναι το πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας που εφαρµόζεται στην Ελλάδα από το 2000 σε όλα σχεδόν τα σχολεία της χώρας (δηµοτικό, γυµνάσιο, λύκειο). Το πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας ενσωµατώνει στη διαδικασία εφαρµογής του σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις. Η διαθεµατική διδασκαλία είναι ένα βασικό στοιχείο του προγράµµατος καθώς για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του χρησιµοποιούνται κινητικές, εικαστικές και θεωρητικές προσεγγίσεις. Επίσης κυρίαρχο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας που προτείνεται στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής είναι η χρήση του βιωµατικού τρόπου µάθησης, µε το µαθητή να αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Κιουµουρτζόγλου, Θεοδωράκης, Αυγερινός, Κελλης, Παπαχαρίσης, Χασάνδρα, Αρβανιτάκη, Γουναρίδης, & Μάκρας, 2001). Το πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας έχει σαν βασικούς στόχους: α) να µυηθούν οι µαθητές στην ιστορία των σύγχρονων Ολυµπιακών αγώνων, β) να κατανοήσουν βασικές αρχές και αξίες των αγώνων (τίµιο παιγνίδι, σεβασµός κανόνων, αντιπάλων κλπ.), γ) να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα των αγώνων για τη χώρα µας, δ) να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα του εθελοντισµού για την επιτυχία των αγώνων, ε) να αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται µε τον έλεγχο συµπεριφοράς στα σπορ και τη 16

3 ζωή και στ) να αποκτήσουν εµπειρίες και γνώσεις σχετικά µε τις ευεργετικές επιπτώσεις της άθλησης στην υγεία. Επίσης µέσα από τις δραστηριότητες του προγράµµατος αναπτύσσεται η εξοικείωση µε ολυµπιακά αθλήµατα που δεν είναι τόσο διαδεδοµένα στη χώρα µας, η κατανόηση της ιστορίας και των αξιών των αρχαίων Ολυµπιακών αγώνων, η γνωριµία και γνώση για την αξία των σύγχρονων παραολυµπιακών αγώνων. Για την αξιολόγηση προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί διάφορα όργανα, ιδίως στις ΗΠΑ. Πολλά από αυτά είναι µάλιστα «στανταρισµένα» και χρησιµοποιούνται ευρέως. Ο LaPorte (1951) ανέπτυξε ένα όργανο το οποίο έµεινε σε χρήση για πάρα πολλά χρόνια. Επίσης ανάλογες τέτοιες προσπάθειες έχουν αναπτυχθεί και πιο πρόσφατα (AAHPERD, 1977, Bucher, 1977, Idaho Department of Education, 1982, Illinois Association of Health, Physical Education, and Recreation, 1984). Στην παρούσα εργασία όµως θεωρήθηκε ότι κανένα από τα προϋπάρχοντα όργανα αξιολόγησης προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής δε µπορούσε να καλύψει το πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας, καθώς το πρόγραµµα δεν ήταν ένα παραδοσιακό πρόγραµµα Φυσικής Αγωγής, ενώ παράλληλα είχε και ένα πολύ µεγάλο εύρος δραστηριοτήτων οι οποίες εκτείνονταν πέρα από καθορισµένα πλαίσια της Φυσικής Αγωγής (διαθεµατική εκπαίδευση, βιωµατική διδασκαλία κλπ.). Για τους παραπάνω λόγους, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα τελείως καινούργιο οργάνο αξιολόγησης για το πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας. Για να γίνει αξιολόγηση της εφαρµογής ενός προγράµµατος πρέπει πρώτα να προσδιοριστούν τα αντικείµενα αξιολόγησης του. Μία τέτοια προσέγγιση είναι ο διαχωρισµός των αντικειµένων σε έµψυχους συντελεστές και µη έµψυχους παράγοντες του προγράµµατος ( ηµητρόπουλος, 1999α). Οι έµψυχοι συντελεστές είναι άτοµα που εµπλέκονται στην οργάνωση και υλοποίηση ενός προγράµµατος (εκπαιδευόµενοι, εκπαιδευτές, επικουρικό προσωπικό κλπ.). Οι µη έµψυχοι παράγοντες είναι: α) οι στόχοι και οι σκοποί του προγράµµατος, β) τα αποτελέσµατα του, γ) το περιεχόµενο του, δ) το υλικό στήριξης διδασκαλίας, ε) οι υποδοµές, στ) η διοίκηση και ζ) «άλλοι παράγοντες». Η κατηγορία «άλλοι παράγοντες» αναφέρεται σε παράγοντες που είναι αντιπροσωπευτικοί ειδικά για ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα ( ηµητρόπουλος, 1999α). Ένας άλλος τρόπος προσέγγισης των αντικειµένων αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι βάση συγκεκριµένων δεικτών ποιότητας, οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρµογή οποιουδήποτε εκπαιδευτικού προγράµµατος (Solomon, 1998). Οι δείκτες ποιότητας ενός προγράµµατος καταµερίζονται σε διάφορες θεµατικές περιοχές, οι οποίες οµαδοποιούνται µε βάση τη διάκριση α) εδοµένα σχολείου, β) ιαδικασίες, γ) Αποτελέσµατα (Barr, & Dreeben, 1983, Willms, 1992). Στα δεδοµένα του σχολείου περιλαµβάνονται οι υποδοµές των σχολείων, το πρόγραµµα σπουδών και τα βιβλία, η διοίκηση και το προσωπικό του σχολείου. Η υποδοµή των σχολείων και η υποστήριξη σε υλικοτεχνικό επίπεδο είναι σηµαντικότατος παράγοντας στην εφαρµογή κάθε εκπαιδευτικού προγράµµατος (Βασιλάκης, 1995, Γερµανός, 1996). Έχει επισηµανθεί επίσης ο σηµαντικός ρόλος του προγράµµατος σπουδών και των βιβλίων (Βρετός, & Καψάλης, 1997, Καψάλης, & Χαραλάµπους, 1995, Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, 1996, Skilbeck, 1984, Stenhouse, 1974), καθώς και η συµβολή της διοίκησης στην αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Dean, 1985, Θεοφιλίδης, 1994, Grace, 1997, Hall, Mackay, & Morgan, 1986, Eliophotou-Menon, 2002, Pashiardis, Orfanou, 1999). Στις διαδικασίες περιλαµβάνονται οι σχέσεις (εκπαιδευτικών µεταξύ τους, εκπαιδευτικών-µαθητών, σχολείου και τοπικής κοινωνίας) και το εκπαιδευτικό περιεχόµενο (τρόποι διδασκαλίας, διαδικασία προσέγγισης της 17

4 µάθησης κλπ). Οι σχέσεις µεταξύ µαθητών και καθηγητών (Birch, Ladd, 1997, Kesner, 2000, Pianta, 1998), αλλά και µεταξύ των καθηγητών και του σχολείου γενικότερα µε την τοπική κοινωνία (γονείς, κοινότητα) (Chapman, Barcikowski, Sowah, Gyamera, & Woode, 2002, Pelton, 1983) είναι καθοριστικής σηµασίας για την εφαρµογή ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος. Τέλος η δυναµική του εκπαιδευτικού περιεχοµένου ενός προγράµµατος, δηλαδή ο τρόπος διδασκαλίας και προσέγγισης της µάθησης, καθώς και η ελκυστικότητα των δραστηριοτήτων που προσφέρει στους µαθητές είναι πολύ σηµαντική για την αποτελεσµατική εφαρµογή του προγράµµατος (Hargreaves, 1989, Hargreaves, & Woods, 1984, Πανταζής, 1997). Στα αποτελέσµατα περιλαµβάνονται τα εκπαιδευτικά επιτεύγµατα (επίδοση, απόδοση, επίτευξη στόχων κλπ). Με βάση τις δύο προσεγγίσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω και µε τον περιορισµό της αποκλειστικής χρήσης εσωτερικής αξιολόγησης από τους εκπαιδευτικούς, έξι παράγοντες επιλέχθηκαν στα πλαίσια της αξιολόγησης του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας: α) οι υποδοµές, β) διοίκηση, γ) σχέσεις, δ) εκπαιδευτικό περιεχόµενο, ε) εκπαιδευτικό υλικό και στ) υλοποίηση στόχων. Στους έξι αυτούς παράγοντες προστέθηκε ακόµα ένας: ο ρόλος της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών είναι καθοριστικής σηµασίας στη διαδικασία εφαρµογής οποιασδήποτε εκπαιδευτικής διαδικασίας (Guskey, 2000). Για τη συµβολή της επιµόρφωσης πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση αµέσως µετά την εφαρµογή του προγράµµατος, καθώς τότε είναι σε θέση να κριθεί στο εάν η επιµόρφωση έπαιξε ρόλο στην επιτυχή εφαρµογή του προγράµµατος (Guskey, 2000). Έτσι συνολικά επτά παράγοντες θεωρήθηκε ότι πρέπει να καλύπτει το ερωτηµατολόγιο εσωτερικής αξιολόγησης του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας. Μέχρι σήµερα δεν υπήρξε ανάλογη προσπάθεια ανάπτυξης ενός οργάνου αξιολόγησης του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας. Ένα έγκυρο και αξιόπιστο όργανο αξιολόγησης ενός καινοτόµου προγράµµατος Φυσικής Αγωγής πιστεύεται ότι θα βοηθήσει την προσπάθεια βελτίωσης του προγράµµατος. Ο σκοπός λοιπόν της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός ερωτηµατολογίου για την αξιολόγηση του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας µε τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. είγµα ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην έρευνα συµµετείχαν 254 καθηγητές Φυσικής Αγωγής που εργαζόταν στο πρόγραµµα της Ολυµπιακής παιδείας κατά τη σχολική χρονιά Από αυτούς 147 ήταν άνδρες ηλικίας 32.3 (±7.4) και 107 γυναίκες ηλικίας 27.5 (±8.2) Από τους καθηγητές ζητήθηκε να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης του προγράµµατος. Οι καθηγητές που συνολικά συµµετείχαν στην έρευνα ήταν το 12.7% του πληθυσµού που συνολικά εργάζονται στο πρόγραµµα. Κατασκευή οργάνων Η κατασκευή του οργάνου που χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση του προγράµµατος της Ολυµπιακής παιδείας έγινε µετά από την ακόλουθη διαδικασία. Στην κατασκευή του ερωτηµατολογίου συµµετείχαν τρεις εκπαιδευτικοί µε σηµαντική εµπειρία στο χώρο της εκπαιδευτικής έρευνας. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί πρότειναν τουλάχιστον 6 ερωτήσεις για κάθε παράγοντα. Με βάση τις ερωτήσεις που προτάθηκαν, 18

5 συζητήθηκε για το ποιες τελικά θα παραµείνουν στο τελικό ερωτηµατολόγιο. Μετά από τη διαγραφή κάποιων ερωτήσεων που ήταν παρόµοιες και την αναπροσαρµογή κάποιων δυσνόητων διατυπώσεων, η οµάδα κατασκευής του ερωτηµατολογίου κατέληξε σε 45 ερωτήσεις οι οποίες αφορούσαν 7 παράγοντες του προγράµµατος. Οι 45 αυτές ερωτήσεις δόθηκαν σε εφτά εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, εκ των οποίων ένας ήταν επίκουρος καθηγητής, ένας λέκτορας, δύο διδάκτορες και τρεις υποψήφιοι διδάκτορες όλοι τους µε εκπαιδευτική εµπειρία από 7 έως 14 έτη (Μ=9.12). Σε αυτούς δόθηκαν οι παράγοντες που υποτίθεται ότι σχηµάτιζε το ερωτηµατολόγιο και ζητήθηκε να τοποθετήσουν κάθε ερώτηση σε έναν από τους παράγοντες που τους δόθηκαν (Παράρτηµα). Μετά από αυτή τη διαδικασία αφαιρέθηκαν τέσσερις ερωτήσεις που κατά τη γνώµη της παραπάνω οµάδας δεν αντιστοιχούσαν σε κανένα παράγοντα ή θεωρήθηκε ότι αντιστοιχούν σε άλλο παράγοντα από αυτόν που αρχικά αναφερόταν. Οι εναποµείναντες 41 ερωτήσεις σχηµάτισαν το τελικό ερωτηµατολόγιο που αφορούσε 7 παράγοντες. Οι παράγοντες αναφερόταν στις υποδοµές των σχολείων, στα βιβλία του προγράµµατος και το έντυπο υλικό που δόθηκε στους καθηγητές, στη διοίκηση (των σχολείων, διευθύνσεων σχετικών µε το πρόγραµµα), στις σχέσεις, στην επιµόρφωση που έλαβαν σχετικά µε το πρόγραµµα, στη εκπαιδευτική διαδικασία εφαρµογής του προγράµµατος και τέλος στην υλοποίηση των στόχων του προγράµµατος. Το ερωτηµατολόγιο ονοµάστηκε Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης Προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής (ΕΑΠΦΑ) και εξετάστηκε η εσωτερική συνοχή των παραγόντων και η εγκυρότητα του στην παρούσα εργασία. Στατιστική ανάλυση Για την στατιστική ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση κυρίων συνιστωσών (Principal Component Analysis). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο αριθµός των παραγόντων που πρέπει να διατηρηθούν σε κάθε παραγοντική ανάλυση είναι ζωτικής σηµασίας. Για τον καθορισµό τους έχουν προταθεί διάφορες µέθοδοι. Ο πιο διαδεδοµένος τρόπος είναι µε βάση τις ιδιοτιµές των παραγόντων. ιατηρούνται δηλαδή τόσοι παράγοντες, όσων οι ιδιοτιµές είναι µεγαλύτερες της µονάδας (eigenvalues > 1.0). Μία άλλη µέθοδος είναι µέσω του γραφήµατος του Scree-plot. Στη µέθοδο αυτή οι παράγοντες καθορίζονται µέσω της οπτικής εξέτασης ενός γραφήµατος (Cattell, 1966). Για να καθοριστεί ο αριθµός των παραγόντων της Ελληνικής εκδοχής του ερωτηµατολογίου έγινε παραγοντική ανάλυση κυρίων συνιστωσών χωρίς περιστροφή. Η ανάλυση έδειξε ότι εφτά παράγοντες είχαν ιδιοτιµές µεγαλύτερες της µονάδας, ενώ και το γράφηµα του Scree-plot συνηγορούσε για διατήρηση εφτά παραγόντων. Κατόπιν έγινε παραγοντική ανάλυση µε ορθογώνια περιστροφή (varimax) ώστε να εξεταστεί η δοµή των παραγόντων του ερωτηµατολογίου. Η νέα ανάλυση έδειξε ότι οι εφτά παράγοντες εξηγούν το 66,78% της διακύµανσης (KMO =.73, Bartlett s Test of Sphericity = , p<.001). Εξαιρέθηκαν περαιτέρω ανάλυσης 11 ερωτήσεις των οποίων οι φορτίσεις ήταν πολλαπλές και µικρότερες από.30, ή δεν φόρτιζαν σε κανένα παράγοντα. Οι φορτίσεις των ερωτήσεων στους παράγοντες παρουσιάζονται στον πίνακα 1 (φορτίσεις µικρότερες του.30 δεν αναφέρονται). 19

6 Πίνακας 1. Παράγοντες του ερωτηµατολογίου αξιολόγησης ΟΠ (φορτίσεις <.30 παραλείπονται) Παράγοντες Φορτίσεις ερωτήσεων F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F1 Υποδοµή Η υποδοµή του σχολείου (εργαστήρια, γραφεία, αίθουσες, εποπτικά µέσα) ήταν επαρκής για την εφαρµογή του.844 προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας Οι χώροι του σχολείου ήταν πάντα στη διάθεσή µου, για την εφαρµογή του προγράµµατος της Ολυµπιακής.837 Παιδείας Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του σχολείου ήταν επαρκείς για την εφαρµογή του προγράµµατος της Ολυµπιακής.813 Παιδείας Το αθλητικό υλικό του σχολείου κάλυπτε πλήρως τις ανάγκες του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας.773 Ο εξοπλισµός του σχολείου κάλυπτε τις ανάγκες των εικαστικών και θεωρητικών προσεγγίσεων της ΟΠ.710 F2 Περιεχόµενο Προγράµµατος Η διαθεµατική διδασκαλία (κινητικές, θεωρητικές, εικαστικές προσεγγίσεις) παρακινούσε θετικά τους.919 µαθητές για τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα της ΟΠ Ο βιωµατικός τρόπος µάθησης που εφαρµόστηκε είχε θετική ανταπόκριση από τους µαθητές.898 Οι δραστηριότητες που προτείνονταν από το πρόγραµµα της ΟΠ ανταποκρίνονταν στα ενδιαφέροντα των µαθητών.852 Τα περιεχόµενα του προγράµµατος της ΟΠ ικανοποίησαν τους µαθητές.835 F3 ιοίκηση Η διεύθυνση του σχολείου βοήθησε στην εφαρµογή του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας.884 Η διεύθυνση του σχολείου έλαβε υπόψη της στη διαµόρφωση του προγράµµατος τις ιδιαιτερότητες της ΟΠ.873 Η διεύθυνση παρακολουθούσε από κοντά το πρόγραµµα της ΟΠ.850 Η διεύθυνση του σχολείου προσπαθούσε να λύνει τα όποια προβλήµατα παρουσιαζόταν στην εφαρµογή της.832 ΟΠ F4 Εκπαιδευτικό Υλικό Το βιβλίο "Ολυµπιακή Παιδεία. Από τη θεωρία στην πράξη" βοήθησε στην εφαρµογή του προγράµµατος της.814 Ολυµπιακής Παιδείας Από το εκπαιδευτικό υλικό συνολικά πήρα πολλές ιδέες για τις δραστηριότητες του προγράµµατος της.793 Ολυµπιακής Παιδείας 20

7 Τα περιεχόµενα του βιβλίου "Ολυµπιακή Παιδεία. Από τη θεωρία στην πράξη" ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα.791 των µαθητών Τα περιεχόµενα του βιβλίου "Ολυµπιακή Παιδεία. Από τη θεωρία στην πράξη" είναι σαφή.646 Συνολικά το εκπαιδευτικό υλικό του προγράµµατος είναι εύχρηστο για τον εκπαιδευτικό.585 F5 Σχέσεις Οι σχέσεις µου µε τους µαθητές βοήθησαν στην εφαρµογή του προγράµµατος της ΟΠ.853 Οι άλλοι καθηγητές του σχολείου µε βοήθησαν πολύ.816 Τα όποια προβλήµατα που προέκυπταν στο σχολείο αντιµετωπίζονταν από το σύλλογο καθηγητών µε πνεύµα.804 συνεργασίας Οι σχέσεις του σχολείου µε την τοπική κοινωνία (αυτοδιοίκηση, σύλλογο γονέων) βοήθησαν στην.632 εφαρµογή του προγράµµατος της Ο. Π. F6 Επιµόρφωση Τα σεµινάρια που παρακολούθησα µου ξεκαθάρισαν πως πρέπει να εφαρµοστεί η ΟΠ.751 Από τα σεµινάρια πήρα πολλές ιδέες για τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στην ΟΠ.705 Τα σεµινάρια µε βοήθησαν ώστε να εφαρµόσω νέες εκπαιδευτικές µεθόδους στα πλαίσια της ΟΠ.606 Τα σεµινάρια που παρακολούθησα µε βοήθησαν πολύ στην εφαρµογή του προγράµµατος της Ολυµπιακής.507 Παιδείας F7 Στόχοι Οι περισσότεροι µαθητές θέλουν να συµµετάσχουν ως εθελοντές στους αγώνες του Οι µαθητές κατανόησαν τη σπουδαιότητα των Ολυµπιακών αγώνων του 2004 για τη χώρα µας.792 Οι µαθητές συµµετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας.561 Οι µαθητές έµαθαν πολλά για την οργάνωση των σύγχρονων Ολυµπιακών αγώνων Ιδιοτιµές παραγόντων Ποσοστό εξήγησης κατανοµής (%) Οι 11 ερωτήσεις οι οποίες εξαιρέθηκαν περαιτέρω ανάλυσης, καθώς και οι παράγοντες που υποτίθεται ότι αντιστοιχούσαν παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Πίνακας 2. Ερωτήσεις οι οποίες εξαιρέθηκαν περαιτέρω ανάλυσης λόγω χαµηλής, µηδενικής ή πολλαπλής φόρτισης. 21

8 ερωτήσεις παράγοντας Οι δραστηριότητες της Ολυµπιακής Παιδείας έδιναν τη δυνατότητα για ισότιµη συµµετοχή όλων των µαθητών Περιεχόµενο προγράµµατος Ο τρόπος που γινόταν η διδασκαλία, βοηθούσε ώστε οι µαθητές να συµµετέχουν ενεργά στο µάθηµα Περιεχόµενο προγράµµατος Η προετοιµασία της κάθε δραστηριότητας ήταν πάντα ικανοποιητική ώστε το πρόγραµµα να εφαρµόζεται χωρίς προβλήµατα Περιεχόµενο προγράµµατος Ο σχεδιασµός των δραστηριοτήτων του προγράµµατος λάµβανε πάντα υπόψη τις ατοµικές διαφορές των µαθητών Περιεχόµενο προγράµµατος Οι µαθητές έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον για τα ολυµπιακά αθλήµατα που είναι άγνωστα στη χώρα µας (π.χ. χόκεϊ επί χόρτου, µπεϊζ- µπωλ, τρίαθλο κ.λ.π.) Οι µαθητές συµµετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας που γίνονταν εντός σχολικού προγράµµατος Στόχοι Στόχοι Η πλειοψηφία των µαθητών ανταποκρίνονταν επαρκώς στις απαιτήσεις του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας Στόχοι Οι µαθητές αναλάµβαναν µε όρεξη και διάθεση εργασίες σχετικά µε το µάθηµα Στόχοι Το υπουργείο προσέφερε σηµαντική βοήθεια στην εφαρµογή του προγράµµατος ιοίκηση Ο νοµαρχιακός υπεύθυνος της Ολυµπιακής Παιδείας, βοηθούσε σε κάθε πρόβληµα που παρουσιάζεται στο πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας ιοίκηση Οι χώροι του σχολείου επαρκούσαν για την εφαρµογή του προγράµµατος της Ο.Π. Υποδοµή Ο συντελεστής α του Cronbach για τον παράγοντα «υποδοµή» (5 ερωτήσεις) ήταν.88, για τον παράγοντα «περιεχόµενο προγράµµατος» (4 ερωτήσεις) ήταν.92, για τον παράγοντα «εκπαιδευτικό υλικό» (5 ερωτήσεις) ήταν.84, για τον παράγοντα «διοίκηση» (4 ερωτήσεις) ήταν.85, για τον παράγοντα «επιµόρφωση» (4 ερωτήσεις) ήταν.67, για τον παράγοντα «σχέσεις» (4 ερωτήσεις) ήταν.81 και για τον παράγοντα «στόχοι» (4 ερωτήσεις) ήταν.67. Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις 22

9 (Pearson correlations coefficients) για τους παράγοντες του ερωτηµατολογίου µεταξύ τους και µε το σύνολο. Επίσης στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι µέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις τόσο των παραγόντων όσο και όλων των θεµάτων του ερωτηµατολογίου. Πίνακας 3. Συσχετίσεις των παραγόντων του ερωτηµατολογίου µεταξύ τους και µε το σύνολο. Παράγοντες F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Συσχετίσεις παραγόντων µε το σύνολο ιοίκηση 1,00.11* Υποδοµή,05 1,00.37** Εκπαιδευτικό Υλικό -,12*,28** 1,00.39** Σχέσεις -,00,32**,24** 1,00.30** Στόχοι -,07,23**,17**,24** 1,00.24** Επιµόρφωση -,08,30**,54**,22**,21** 1,00.32** Περιεχόµενο προγράµµατος -,12*,01,06 -,02 -,01 -,04 1,00.03 * σηµαντικότητα συσχέτισης σε επίπεδο ** σηµαντικότητα συσχέτισης σε επίπεδο Πίνακας 4. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των θεµάτων και παραγόντων του ερωτηµατολογίου. Μ Τ.Α. Υποδοµή Υποδοµή Υποδοµή Υποδοµή Υποδοµή Υποδοµή Εκπαιδευτικό υλικό Εκπαιδευτικό υλικό Εκπαιδευτικό υλικό Εκπαιδευτικό υλικό Εκπαιδευτικό υλικό Εκπαιδευτικό υλικό Σχέσεις Σχέσεις Σχέσεις Σχέσεις Σχέσεις ιοίκηση ιοίκηση ιοίκηση ιοίκηση ιοίκηση

10 Στόχοι Στόχοι Στόχοι Στόχοι Στόχοι Επιµόρφωση Επιµόρφωση Επιµόρφωση Επιµόρφωση Επιµόρφωση Περιεχόµενο προγράµµατος Περιεχόµενο προγράµµατος Περιεχόµενο προγράµµατος Περιεχόµενο προγράµµατος Περιεχόµενο προγράµµατος ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η ύπαρξη διαδικασιών αξιολόγησης της εφαρµογής ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι αναγκαία ( ηµητρόπουλος, 1999β, Nevo, 2001, Provus, 1971). Η εφαρµογή ενός προγράµµατος σύµφωνα µε το σχεδιασµό του και χωρίς προβλήµατα παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του προγράµµατος. Όργανα που αξιολογούν την εφαρµογή εκπαιδευτικών προγραµµάτων είναι χρήσιµα εργαλεία στη συνολική αποτίµηση της αξίας ενός προγράµµατος. Τα τελευταία χρόνια πολλά καινοτόµα προγράµµατα Φυσικής Αγωγής αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα (αγωγής υγείας, δια βίου άσκηση κλπ.), χωρίς όµως να αναπτυχθούν παράλληλα συστηµατικές διαδικασίες αξιολόγησης τους. Η έλλειψη αυτή δηµιούργησε την αδυναµία µιας ενιαίας άποψης για τα καινοτόµα αυτά προγράµµατα Φυσικής Αγωγής. Αυτό το κενό φιλοδοξεί να καλύψει η παρούσα εργασία, µε µία αρχική προσπάθεια ανάπτυξης ενός οργάνου αξιολόγησης. Η ανάπτυξη οργάνων αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων θα µπορούσε να δώσει ώθηση στη σωστότερη αξιολόγηση των επιτευγµάτων µιας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, πιθανόν τα όργανα αυτά µε κατάλληλες προσαρµογές θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και για άλλα παρεµφερή προγράµµατα. Πέρα από αυτό θα µπορούσε να αναπτυχθεί µία ενιαία βάση για αποτίµηση προγραµµάτων που εφαρµόζονται σε διαφορετικό χρόνο και συνθήκες. Επίσης, µε κατάλληλες προσαρµογές το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο µπορεί ίσως να χρησιµοποιηθεί και σε παραδοσιακά προγράµµατα Φυσικής Αγωγής (π.χ. σχολική Φυσική Αγωγή) ή και σε άλλα παρεµφερή καινοτόµα προγράµµατα (αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κλπ/). Η παρούσα εργασία ήταν µία αρχική προσπάθεια ανάπτυξης ενός ερωτηµατολογίου αξιολόγησης ενός καινοτόµου προγράµµατος Φ.Α. Τα αποτελέσµατα της παραγοντικής ανάλυσης (λύση εφτά παραγόντων) ήταν ενθαρρυντικά προς τον σκοπό αυτό. Η εσωτερική συνοχή των παραγόντων του ερωτηµατολογίου ήταν ικανοποιητική και οι φορτίσεις των ερωτήσεων στους εφτά παράγοντες είχαν αποδεκτές τιµές (πίνακας 1). Η αρχική παραγοντική ανάλυση δίνει ενθαρρυντικά προκαταρκτικά στοιχεία για την παραγοντική δοµή και την εσωτερική συνοχή του Ερωτηµατολογίου Αξιολόγησης Προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής. Οι συσχετίσεις των παραγόντων µε το σύνολο είναι ικανοποιητικές και σχετικά χαµηλή τιµή εµφανίζεται µόνο στον παράγοντα 24

11 «περιεχόµενο προγράµµατος». Επιπλέον οι τέσσερις από τις 11 ερωτήσεις (πίνακας 2) που αποκλείστηκαν από περαιτέρω ανάλυση υποτίθεται ότι ανήκαν στον παράγοντα «περιεχόµενο προγράµµατος». Η συνέχεια της έρευνας για την εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου της παρούσας εργασίας θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα παραπάνω στοιχεία. Από τις υπόλοιπες ερωτήσεις οι οποίες αποκλείστηκαν από την ανάλυση, τέσσερις (πίνακας 2) αναφερόταν στον παράγοντα «στόχοι». Μία πιο λεπτοµερής εξέταση των ερωτήσεων αυτών µας οδηγεί ώστε να γίνει κατανοητό το γιατί αυτές τελικά δεν φόρτιζαν ικανοποιητικά στον παράγοντα «στόχοι». Οι δύο από αυτές µάλλον µε την απόδοση σχετίζονται και όχι µε στόχους («Η πλειοψηφία Ολυµπιακής Παιδείας», «Οι µαθητές µε το µάθηµα»). Η µία («Οι µαθητές τρίαθλο κλπ.») δεν ήταν δυνατό να απαντηθεί από όλους τους εκπαιδευτικούς, καθώς πολλοί από αυτούς δεν δίδαξαν όλα ή πολλά µη διαδεδοµένα αθλήµατα, ενώ τέλος η τελευταία («Οι µαθητές σχολικού προγράµµατος») είναι το µέσον µάλλον για την επίτευξη ενός στόχου παρά αποδίδει έναν ξεκάθαρο στόχο του προγράµµατος. Οι δύο ερωτήσεις του παράγοντα «διοίκηση» που αποκλείστηκαν είχαν µάλλον διαφορετικό περιεχόµενο από τις υπόλοιπες, καθώς αναφερόταν σε άτοµα ή υπηρεσίες που λειτουργούσαν εκτός της σχολικής µονάδας και µε διαφορετικό ρόλο από αυτό της διεύθυνσης του κάθε σχολείου. Τέλος η ερώτηση που αναφερόταν στον παράγοντα «υποδοµή» µάλλον επικαλυπτόταν από τις υπόλοιπες ερωτήσεις του αντίστοιχου παράγοντα. Εξετάζοντας τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία (πίνακας 4) µπορεί να διατυπωθεί ότι κατά την άποψη των εκπαιδευτικών τα σηµαντικότερα στοιχεία της επιτυχίας του προγράµµατος ήταν κυρίως: α) το εκπαιδευτικό υλικό, β) οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν µέσα στη σχολική µονάδα µε τους συναδέρφους τους και τους µαθητές και γ) η επιµόρφωση όπου έλαβαν µέρος. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι βασικοί στόχοι του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας επιτεύχθηκαν, όµως οι υποδοµές των σχολείων και η διοίκηση αυτών δεν συνέβαλλαν καθοριστικά σε αυτό. ιφορούµενη είναι η εντύπωση για το ρόλο του εκπαιδευτικού περιεχοµένου του προγράµµατος, όπως αναδεικνύεται και από το µεγάλος εύρος των τιµών των τυπικών αποκλίσεων που αναφέρονται στον πίνακα 4 για τις ερωτήσεις του παράγοντα «περιεχόµενο προγράµµατος». Η αξιολόγηση του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας φαίνεται να έχει περισσότερο σχέση µε την εκπαίδευση και όχι τόσο µε τον τοµέα της διοίκησης του αθλητισµού. Εάν όµως παρατηρήσουµε ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά του, όπως την εφαρµογή του (κυρίως σε εξωσχολικό ωράριο), ή τη δοµή του (περισσότερο µε ολοκληρωµένο πρόγραµµα άθλησης µοιάζει και όχι µε µαθήµατα σχολείου), τότε θα γίνει αντιληπτό ότι το στέλεχος της διοίκησης του αθλητισµού έχει πολλά να προσφέρει. Με την εφαρµογή νέων προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής, όπως αυτό της Ολυµπιακής Παιδείας πιστεύεται ότι ανοίγουν νέοι ορίζοντες στον τοµέα της διοίκησης του αθλητισµού. Άλλωστε το υπουργείο Παιδείας ανέθεσε την εποπτεία του προγράµµατος όχι στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, αλλά στα στελέχη της διοίκησης του σχολικού αθλητισµού (γραφεία Φυσικής Αγωγής). Τα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας δεν απαλλάσσουν από την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα ώστε να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα και αξιοπιστία του παραπάνω οργάνου. Μία εργασία µε µεγαλύτερο δείγµα και µε χρήση επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης θα πρέπει να είναι το επόµενο βήµα προς αυτή την 25

12 κατεύθυνση. Επίσης η χρήση του οργάνου και σε άλλα παρεµφερή καινοτόµα εκπαιδευτικά προγράµµατα θα επιβεβαίωνε περαιτέρω την εγκυρότητα και αξιοπιστία του. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Altrichter, H. & Specht, W. (1998). Quality Assurance and Quality Development in Education. International Approaches and Parameters as Applying to the Austrian School System. In: J. Solomon (Ed), Trends in Evaluation of Education Systems: School (Self-) Evaluation and Decentralization. Athens: Pedagogical Institute. American Alliance for Health, Physical Education, Recreation, and Dance. (1977). Assessment guide for secondary school physical education programs. Reston, VA: AAHPERD. Barr, R. & Dreeben, R. (1983). How schools work. Chicago: University of Chicago Press. Bucher, C. A. (1977). Administration of school and college health and physical education programs. St. Louis, MO: Mosby. Βασιλάκης, Σ. (1995). Οργάνωση του φυσικού χώρου του σχολείου και συµπεριφορά των µαθητών. Νέα Παιδεία, 74, Birch, H. S., & Ladd, W. G. (1997). The teacher-child relationship and children s early school adjustment. Journal of School Psychology, 35 (1), Βρετός, Γ.Ε. & Καψάλης, Α. (1997). Αναλυτικό πρόγραµµα. Σχεδιασµός-Αξιολόγηση- Αναµόρφωση. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα. Cattell, R.B. (1966). The Scree Test for the Number of Factors. Multivariate Behavioral Research, 1, Chapman, D., Barcikowski, E., Sowah, M., Gyamera, E., & Woode, G. (2002). Do communities know best? Testing a premise of educational decentralization: community members perceptions of their local schools in Ghana. International Journal of Educational Development, 22, Cullingford, C. (1997). Assessment, Evaluation and the Effective School. In: C. Cullingford (Ed), Assessment Versus Evaluation. London: Cassell. Γερµανός,. (1996). Χώρος και διαδικασίες αγωγής. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. Dean, J. (1985). Managing the secondary school. Australia: Croom Helm. ηµητρόπουλος, Ε. (1999α). Αξιολόγηση Προγραµµάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Αθήνα: Γρηγόρης. ηµητρόπουλος, Ε. (1999β). Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Η Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης και του Εκπαιδευτικού Έργου. Αθήνα: Γρηγόρης. Eliophotou-Menon, M. (2002). Perceptions of pre-service and in-service teachers regarding the sffectiveness of the elementary school leadership in Cyprus. The International Journal of Educational Management, 16(2), Grace, G. (1997). Politics, Markets and Democratic schools: on the transformation of school leadership. In A.H. Halsey et al., (eds). Education, Culture, Economy, Society. Oxford: University Press 26

13 Gray, J. and Wilcox, B. (1995). The Methodologies of School Inspection. In: J. Gray, and B. Wilcox (Eds), Good School, Bad School. Buckingham: Open University Press. Guskey, R.T. (2000). Evaluating professional development. Thousand Oaks, California: Corwin Press. Hall, V., Mackay, H., & Morgan, C. (1986). Headteachers at work. Milton Keynes: Open University Press. Hargreaves, A. (1989). Teaching quality: A sociological analysis. In B. Cosin, M. Flude, & M. Hales (eds), School, work and equality. London: Hodder & Stoughton. Hargreaves, A. (1994). Changing teachers, changing times: Teachers work and culture in the postmodern age. London: Cassell. Hargreaves, A., & Woods, P. (1984). Classrooms and staffrooms: The sociology of teachers and teaching. Milton Keynes: Open University Press. Θεοφιλίδης, Χ. (1994). Ο ηγετικός ρόλος του διευθυντή στη δηµιουργία αποτελεσµατικού σχολείου. Παρουσία, 1, Idaho Department of Education. (1982). Nuts and bolts and climbing ropes: Physical education for Idaho schools K-6. Boise, ID: Idaho Department of Education. Illinois Association for Health, Physical Education, and Recreation. (1984). Criteria for evaluating physical education programs in Illinois schools. Illinois Journal of Health, Physical Education, and Recreation, Καψάλης, Α. & Χαραλάµπους,. (1995). Σχολικά εγχειρίδια. Θεσµική εξέλιξη και σύγχρονη προβληµατική. Αθήνα: Εκδόσεις Έκφραση. Kesner, E. J. (2000). Teacher characteristics and the quality of child-teacher relationships. Journal of School Psychology, 28(2), Κιουµουρτζόγλου, E., Θεοδωράκης, I., Αυγερινός, A., Κελλης, Η., Παπαχαρίσης, Β., Χασάνδρα, M., Αρβανιτάκη, N., Γουναρίδης, Σ., και Μάκρας, Σ. (2001). Ολυµπιακή Εκπαίδευση: Από την θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Λιβάνη Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, Μ. (1996). Θεωρητικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των διδακτικών εγχειριδίων. Νέα Παιδεία, 79, LaPorte, W. R. (1951). LaPorte health and physical education score card I, II. Los Angeles, CA: Parker & Company. MacBeath, J. (2001). Η αυτοαξιολόγηση στο σχολείο. Ουτοπία και πράξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Nevo, D. (2001). School Evaluation: Internal or External. Studies in Educational Evaluation, 27, Πανταζής, Β. (1997). ιδασκαλία προσανατολισµένη στο µαθητή. Τα Εκπαιδευτικά, 44-45, Pashiardis, P., & Orfanou, S. (1999). Insight into elementary proncipalship in Cyprus : the teachers perspective. The International Journal of Educational Management, 13(5), Pelton, M.H.W. (1983). Staff development in small and rural districts. Arlington, VA: American Association of School Administrators. Pianta, R. C. ( Enhancing relationships between teachers and children. Washington, DC: American Psychological Association. Provus, M.M. (1971). Discrepancy Evaluation. Berkeley: McCutcham. Scriven, M. (1991). Evaluation Thesaurus. Thousand Oaks, CA: Sage. Skilbeck, M. (1984). Readings in school-based curriculum development. London: Herper & Row. 27

14 Solomon, J. (ed) (1998). Trends in the evaluation of education systems: School (Self) evaluation and decentralization. Athens, Pedagogical Institute, Department of Evaluation and European Commission D.G. XXII. Stenhouse, L. (1974). An introduction to curriculum research and development. Oxford: Heinemann. Stoll, L., & Fink, D. (1996). Changing our schools. Buckingham: Open University Press. Willms, D.J. (1992). Monitoring school performance: A guide for educators. London: The Falmer Press. Παράγοντες ερωτηµατολογίου: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υποδοµή Υποδοµές της σχολικής µονάδας (κτίριο, χώροι, περιβάλλον, εξοπλισµός) Εκπαιδευτικό υλικό Σχολικά βιβλία, Σηµειώσεις, Οδηγίες, Άλλο υλικό ιοίκηση Υπουργείο παιδείας, προϊστάµενος εκπαίδευσης, σύµβουλοι, διευθυντές Σχέσεις Μεταξύ καθηγητών, µαθητών και καθηγητών, σχολείου και τοπικής κοινωνίας Περιεχόµενο προγράµµατος Μεθοδολογία, δραστηριότητες, διαθεµατική διδασκαλία κλπ. Στόχοι Υλοποίηση των στόχων του προγράµµατος Επιµόρφωση Επίδραση της επιµόρφωσης, βοήθεια στην εφαρµογή Εκτιµήσεις για τις ερωτήσεις: πολύ σχετική.τελείως άσχετη πολύ σαφής. τελείως ασαφής Η υποδοµή του σχολείου (εργαστήρια, γραφεία, αίθουσες) είναι επαρκής ώστε το µάθηµα σας να γίνεται χωρίς προβλήµατα Υποδοµή Εκπαιδευτικό υλικό ιοίκηση Σχέσεις Περιεχόµενο προγράµµατος Στόχοι Επιµόρφωση πολύ σχετική τελείως άσχετη πολύ σαφής.τελείως ασαφής

15 Developing an Instrument to Evaluate Innovative Physical Education Programs Vassilios Grammatikopoulos, Athanassios Koustelios & Nikolaos Tsiggilis Department of Physical Education & Sport Sciences University of Thessaly Abstract The purpose of the present study was the development of an instrument in order to evaluate physical education programs. The program used for this purpose was the Olympic Education Program. Based on the results of the study seven factors were revealed with adequate internal consistency. The results also indicated that the Questionnaire of Evaluation of Physical Education Programs, is a reliable instrument, and it could be used in order to evaluate the Olympic Education Program. Further investigation needed in order to be established the validity of the instrument. Κeywords: educational, evaluation, psycometric properties, factor analysis ιεύθυνση επικοινωνίας: Γραµµατικόπουλος Βασίλειος ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Καριές, Τρίκαλα Τηλ Fax:

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους»

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 26-34 Διοίκησης Αθλητισμού Περίληψη Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Μαγδαληνή Ρουσσέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 13 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να ορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Προγράµµατα άσκησης και υγείας Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Ποια είναι τα θεωρητικά σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για θέµατα παρεµβάσεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο

α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διοίκηση Σχολείων με Πολυπολιτισμική Σύνθεση α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οργανωσιακή Ψυχολογία Ιωάννης Νικολάου Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας www.inikolaou.gr inikol@aueb.gr Ιωάννης Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. Ιστορία αθλητικών εγκαταστάσεων. Αθλητικές. στην Αρχαία Ελλάδα. στην Αρχαία Ρώµη. Χαρακτηριστικό. παράδειγµα τα «γυµνάσια»

Περιεχόµενο. Ιστορία αθλητικών εγκαταστάσεων. Αθλητικές. στην Αρχαία Ελλάδα. στην Αρχαία Ρώµη. Χαρακτηριστικό. παράδειγµα τα «γυµνάσια» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρο Θέµα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 7 Συγγραφική Ομάδα: Cyprus College,

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόδια που επηρεάζουν τη διεξαγωγή ποιοτικού μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο. Κυριακίδης Ερμής Leeds Metropolitan University

Εμπόδια που επηρεάζουν τη διεξαγωγή ποιοτικού μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο. Κυριακίδης Ερμής Leeds Metropolitan University Εμπόδια που επηρεάζουν τη διεξαγωγή ποιοτικού μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο Κυριακίδης Ερμής Leeds Metropolitan University Περίληψη Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καθορίσει τις αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα κατανοηθεί η έννοια του οργανισµού Θα κατανοηθεί η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Αξιολόγηση της αποδιδόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα συµπεριφοράς στο πολυπολιτισµικό σχολείο

Προβλήµατα συµπεριφοράς στο πολυπολιτισµικό σχολείο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ράση: Επιµόρφωση εκπαιδευτικών και µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιµόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη: Μαρία Λιακοπούλου Προβλήµατα συµπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Στόχοι και άξονες της έρευνας-δράσης Στόχος του προγράµµατος ήταν η επιµόρφωση εκπαιδευτικών ευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Α. Τζιµογιάννης ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων, ajimoyia@cc.uoi.gr Θεµατική Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Γρ. Δαβράζος 1, Β. Γαλάνης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη Τρία χρόνια μετά την επιμόρφωση β επιπέδου: Οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση και αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαιδευτική - διδακτική διαδικασία;. Η περίπτωση του νομού

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή

Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή ρ. Νικόλαος ιγγελίδης Λέκτορας στη ιδακτική της Φυσικής Αγωγής Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ Συγγραφείς του έργου Θεοδωράκης Ιωάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία. Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί. Διάλεξη 3 Ψυχομετρία - Ερευνητικές Εφαρμογές. Ερευνητικές Εφαρμογές

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία. Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί. Διάλεξη 3 Ψυχομετρία - Ερευνητικές Εφαρμογές. Ερευνητικές Εφαρμογές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί Ερευνητικές Εφαρμογές είδη - μέθοδοι αξιολόγησης - παραδείγματα είδη - μέθοδοι αξιολόγησης Εφαρμογές ερωτηματολογίων Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς ΠΡΟΤΑΣΕΙς ΕΝΙΣΧΥΣΗς ΤΗς ΔΙΑΦΑΝΕΙΑς ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΡ. ΓΙΩΤΑ ΠΑΣΤΡΑ, FAIA (ACAD), MIOEE ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ζ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ - ΑΙΜ. ΜΠΑΝΟΥ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Εισαγωγή 2. Οργάνωση της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην Αγγλία

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 24, 25

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Μαρία όκου, Προϊσταµένη Τµήµατος στη ιεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Απόφοιτη Θ Σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΝΑΜΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΙΜΗΣ EΝΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΝΑΜΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΙΜΗΣ EΝΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΝΑΜΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΙΜΗΣ EΝΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Κύκλος σεµιναρίων στην Ανάλυσης της Συµπεριφοράς όπως αυτή εφαρµόζεται στις ιαταραχές Αυτιστικού Φάσµατος Το

Διαβάστε περισσότερα

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu.

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu. Αγαπητοί γονείς Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ταυτότητα της ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ και το αξιόλογο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

[CE312] Διδακτική της πληροφορικής

[CE312] Διδακτική της πληροφορικής [CE312] Διδακτική της πληροφορικής Αντωνόπουλος Εμμανουήλ-Άρης Βασιλειάδης Βασίλειος Ελευθεριάδης Χαράλαμπος Θεοδωρίδης Αθανάσιος Παρασύρης Κωνσταντίνος Σκρέκα Λαμπρινή Τάτση Μαρία November 29, 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos PATHWAY D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching A short review for the Greek teachers Author: Christos Ragiadakos [It will be distributed to the Greek teachers during the Training

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρούµε να εξάγουµε τις συνιστώσες της µαθητικής επίδοσης, χρησιµοποιώντας παραγοντική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νίκος ρίτσας, Υπεύθυνος Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., Κατερίνα Κατελάνου, Σύµβουλος Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών Ματσατσίνης Ν., Καθηγητής Κρασαδάκη Ε., Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια)

Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια) Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια) Υπεύθυνη συντονίστρια λειτουργός του Π.Ι.Κ. Χρυσάνθη Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα