ΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ / ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ / ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ"

Transcript

1 ΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ / ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ Α. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α 1. Οι περισσότερες χώρες επιδιώκουν την οικονοµική ενοποίηση/ολοκλήρωση µε άλλες χώρες. Ο λόγος: Πρόσβαση (δυνατόν ελεύθερη) σε ευρύτερες αγορές που µπορεί να στηρίξει γρηγορότερους ρυθµούς εκβιοµηχάνισης και οικονοµικής ανάπτυξης (έναντι αυτάρκειας), µείωση του κόστους µεταφορών και βελτίωση των επικοινωνιών; ο µεγαλύτερος όγκος διεθνούς εµπορίου που είναι µείζονος σηµασίας για τις περισσότερες χώρες; η επίτευξη υψηλότερων επιπέδων ευηµερία. Άλλη διάσταση: Πολιτικοί λόγοι. 2. Συνολικά από το 1947 µέχρι το 1995 (τέλος Β Παγκοσµίου Πολέµου) γνωστοποιούνται στην GATT 95 διαφορετικές συµφωνίες οικονοµικές ολοκλήρωσης µεταξύ κρατών. Από το 1995 και µεταγενέστερα σε παγκόσµια κλίµακα υπάρχουν (επιβιώνουν) 18 διαφορετικές εµπορικές συµφωνίες / ενοποιήσεις / οµάδες ολοκλήρωσης µεταξύ χωρών: 4 αφορούν «ανεπτυγµένες» χώρες (Ευρώπη, Β. Αµερική); 5 αφορούν χώρες τις Κεντρικής και Λατινικής Αµερικής; 7 αφορούν χώρες της Αφρικής; 2 αφορούν χώρες της Ασίας. 3. Βαθµός επιτυχίας της διεθνούς οικονοµικής ολοκλήρωσης: ιαφέρει µεταξύ χωρών και γεωγραφικών περιοχών. Ε.Ε. (ΕU) το εγχείρηµα µε τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα σ αυτή την διαδικασία, και κατά δεύτερο λόγο η, NAFTA, η Βορειοαµερικανική Ζώνη Ελεύθερων Εµπορικών Συναλλαγών. 4. Ευκαιρίες οικονοµικής ολοκλήρωσης υφίστανται και στη µελλοντική πορεία του διεθνούς οικονοµικού συστήµατος: (i) Ε.Ε., NAFTA εύρος και εµβάθυνση της ολοκλήρωσης, (ii) µετάβαση των πρώην Ανατολικών χωρών σε οικονοµίες της αγοράς και ένωση / ολοκλήρωση κάποιων από αυτές µε την Ε.Ε., (iii) Τυχόν διεθνής οικονοµική ολοκλήρωση µεταξύ οικονοµικά προηγµένων και αναπτυσσόµενων οικονοµιών. 1

2 5. GATT / WTO (ΠΟΕ): αναγνώριση της σηµασίας και σπουδαιότητας της οικονοµικής ολοκλήρωσης µεταξύ διαφόρων χωρών. Σε καµία περίπτωση αυτή η περιφερειακή οικονοµική ολοκλήρωση δεν αποτελεί απειλή ή καθίσταται ασύµβατη προς την παγκόσµια οικονοµική ολοκλήρωση. 6. Μέσω της διεθνούς οικονοµικής ολοκλήρωσης: Εθνικά οικονοµικά δεδοµένα και προβλήµατα καθίστανται θέµατα διεθνούς ενδιαφέροντος. 7. ΕΡΩΤΗΜΑ: Είναι η διεθνής οικονοµική ολοκλήρωση των χωρών αντίστοιχη προς την διεθνή οικονοµική ολοκλήρωση (ενοποίηση) επιχειρήσεων (ΜΝΕ)? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σαφώς ΟΧΙ!!, διότι: (i) Στη διαδικασία της οικονοµικής ολοκλήρωσης επιχειρήσεων, µια επιχείρηση µπορεί να απορροφήσει µια άλλη. Αυτό όµως δεν µπορεί να γίνει στη διαδικασία οικονοµικής ολοκλήρωσης µεταξύ χωρών. (ii) (iii) (iv) Οι χώρες µπορούν να εισαγάγουν ή να καταργήσουν προστατευτικά µέτρα ή δικαιώµατα. Οι επιχειρήσεις όχι. Οι χώρες αποτελούν τόπο συναλλαγών: εξαγωγικές αγορές, αγορές εισαγωγών, προµηθευτές παραγωγικών συντελεστών. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν ισχύουν για τις επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις που συµµετέχουν στη διαδικασία του ιεθνούς Εµπορίου κατά κύριο λόγο ανταγωνίζονται µεταξύ τους. Η συµµετοχή των χωρών στο.ε. πρωτίστως βασίζεται στην αρχή της «αµοιβαίας οφέλιµης ανταλλαγής» 2

3 8. Βάσει των ανωτέρω: Η διεθνής οικονοµική ολοκλήρωση µπορεί (και αποσκοπεί στο) να συντονίσει την οικονοµική πολιτική των συµβαλλόµενων χωρών και να αµβλύνει (ή να επιλύσει) βασικά οικονοµικά προβλήµατα. Εποµένως, η οικονοµική ολοκλήρωση: (i) Είναι επιθυµητή στρατηγική πρωτίστως για µικρές / µεσαίου µεγέθους χώρες και κατά δεύτερον για χώρες (οικονοµίες) µεγάλου µεγέθους. Ο λόγος: χωρίς (ελεύθερη) πρόσβαση σε µια ευρύτερη αγορά η περιορισµένη εγχώρια αγορά και ζήτηση συχνά εµποδίζει την παραγωγική εξειδίκευση και αποτελεσµατικότητα, την χρήση σύγχρονων και εξελίξιµων τεχνολογιών παραγωγής, την οικονοµικά ορθολογικότερη κατανοµή των παραγωγικών πόρων (οικονοµίες κλίµακας), την ικανοποίηση πολλαπλών και ποικίλων καταναλωτικών προτιµήσεων και αναγκών. (ii) Τα οφέλη πιθανόν βραχυπρόθεσµα, αλλά κατά κύριο λόγο µακροπρόθεσµα, και συνήθως σηµαντικότερα από τα τυχόν βραχυπρόθεσµα οφέλη 9. ΑΡΑ!! Η οικονοµική ολοκλήρωση επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση αγορών: η πολιτική ελεύθερου εµπορίου ή πολιτική ελεύθερης πρόσβασης σε διεθνείς (µεγάλες) αγορές ενισχύει την οικονοµική αποτελεσµατικότητα και προάγει τον οικονοµικό ανταγωνισµό προς όφελος όλων των συµβαλλόµενων χωρών. Μέσω αυτής, η εξάλειψη δασµών, µη-δασµολογικών φραγµών, περιορισµών στη διεθνή κινητικότητα των παραγωγικών συντελεστών, και ο συντονισµός οικονοµικής πολιτικής και οικονοµικής ολοκλήρωσης µεταξύ κρατών µπορεί να συνιστούν λύση στο οικονοµικό πρόβληµα της µικρότητας µιας χώρας στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον. 3

4 10. Αυτή η προσέγγιση καθίσταται µακροπρόθεσµα αποτελεσµατική και αποδοτική για χώρες µικρού / µεσαίου µεγέθους συγκριτικά µε την πολιτική µακροχρόνιου προστατευτισµού. Επιπλέον µια πολιτική µακροχρόνιου προστατευτισµού (από χώρες µεγαλύτερου οικονοµικού µεγέθους) µπορεί να προκαλέσει µέτρα οικονοµικών αντιποίνων από εµπορικούς εταίρους χειροτερεύοντας τα πράγµατα ακόµα περισσότερο. 11. Οι παγκόσµιες διαπραγµατεύσεις για την ελεύθερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, την µείωση των περιορισµών στην διεθνή κινητικότητα αγαθών, υπηρεσιών και παραγωγικών συντελεστών προωθήθηκαν από την GATT και προωθούνται από τον WTO (ΠΟΕ) µε σχετικά περιορισµένη επιτυχία, λόγω διαφορετικών οικονοµικών, πολιτικών, κοινωνικών εθνικών χαρακτηριστικών και επιδιώξεων από τις διάφορες χώρες. Αντιθέτως διαπραγµατεύσεις στα πλαίσια σχετικά µικρότερων οµάδων χωρών, περιφερειακές οικονοµικές ενώσεις και συνασπισµοί κρατών, απλοποιούνται περισσότερο, επιβλέπονται καλύτερα και λειτουργικά είναι πιο εφαρµόσιµες. 12. Έτσι οι περιφερειακές διευθετήσεις οικονοµικής ολοκλήρωσης είναι πιο αξιόπιστες λόγω της ύπαρξης λιγότερων κινήτρων και ευκαιριών καταδολίευσης των συνθηκών. Επίσης δεδοµένου ότι τόσο το ελεύθερο διεθνές εµπόριο όσο και η διεθνής κινητικότητα παραγωγικών συντελεστών απαιτούν την παντελή έλλειψη στρεβλώσεων εν πολλοίς παραµένουν, αν και η πρώτη και καλύτερη επιλογή (first best choice), µια υποθετική κατάσταση. Υπ αυτή την έννοια, η λογική της περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης µπορεί να εντοπιστεί σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις ύπαρξης οικονοµικών στρεβλώσεων. Είναι η ανάλυση µιας υπό-άριστης (sub-optimal) κατάστασης. Στη πράξη µια τέτοια κατάσταση, και υπό συγκεκριµένες συνθήκες µπορεί να αποδειχθεί µια λειτουργική και αποδεκτή οικονοµική πολιτική. Σε ένα κόσµο συνεχών τεχνολογικών και αγοραίων αλλαγών, µπορεί να διευρύνει και να διασφαλίσει τις αγορές για την µέγιστη ποικιλία αγαθών, υπηρεσιών και παραγωγικών συντελεστών για µια χώρα και να µετράει το κόστος προσαρµογής της σε ένα ευρύτερο και πλέον ανταγωνιστικό, παγκόσµιο, οικονοµικό σύστηµα. 4

5 B. ΒΑΣΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ Ι ΕΕΣ ΤΗΣ E.U. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Μετά την καταστροφική επίδραση του WW2, και την αρχή του «Ψυχρού Πολέµου», υπήρχε διάχυτη η αίσθηση και ανάγκη για δοµικές αλλαγές στην Ευρώπη. Η ανάγκη αυτή διατυπωνόταν σε όρους ευρύτερης και βαθύτερης «διεθνούς συνεργασίας». Η συνεργασία αυτή κατά κύριο λόγο µπορεί να τύχει δύο εναλλακτικών µορφών: (i) Συνεργασία σε δια-κυβερνητικό επίπεδο (intergovernmental level), όπου οι µηχανισµοί λήψης αποφάσεων παραµένουν στην δικαιοδοσία των εθνικών κυβερνήσεων. Η συνεργασία επιδιώκεται µέσα από οµόφωνες αποφάσεις των συµβαλλόµενων µερών (χωρών) (ii) Συνεργασία σε υπέρ-εθνικό (supra-national), ή Οµοσπονδιακό (Federal), επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή µερικές από τις «εθνικές δικαιοδοσίες» εκχωρούνται στους υπέρ-εθνικούς Οργανισµούς. 5

6 Κύριες Ευρωπαϊκές Συµφωνίες: OEEC, Organization for European Economic Cooperation, 1948 (αποτέλεσµα του Σχεδίου Marshall). Απαιτούσε την διακυβερνητική συνεργασία µέσω απόλυτης οµοφωνίας των συµβαλλόµενων χωρών. ECSC, European Coal and Steal Community, Ένα βήµα προς την κατεύθυνση οµοσπονδιακής συνεργασίας. Έξι χώρες: Γαλλία,. Γερµανία, Βέλγιο, Λουξεµβούργο, Ολλανδία και Ιταλία. Συνθήκη της Ρώµης (Treaty of Rome) και η δηµιουργία της Euratom και European Economic Community (EEC), Θέτει της βάσεις για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση ακι Συνεργασία ECSC+EEC+Euratom=EC in EFTA, European Free Trade Association δηµιουργείται από «µησυµβαλλόµενες» (outsiders) χώρες: Αυστρία, ανία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ελβετία, και το Η.Β. το Καθίσταται η κυρίαρχη Ζώνη Ελεύθερου Εµπορίου της Ευρώπης µε πρωτοβουλία του Η.Β. CAP, Common Agricultural Policy, Τελωνιακή Ένωση (Customs Union) στην EC, ιεύρυνση της EC, 1973: Νέα µέλη, ανία, Ιρλανδία, και το Η.Β. EMS, European Monetary System: ECU, Η Ελλάδα µέλος της EC, Το Πρόγραµµα της Ενιαίας Αγοράς (Single Market Program) τίθεται σε εφαρµογή, Βασικές Ελευθερίες: ιακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου. Αυτές οι βασικές ελευθερίες αποτελούσαν και τον κύριο σκοπό της Συνθήκης της Ρώµης. 6

7 Μέχρι τότε, οι επιχειρήσεις της EC firms είχαν ελεύθερη από δασµούς (duty-free) πρόσβαση στις εθνικές αγορές των χωρών- µελών αλλά υπήρχαν «σκιώδη» εµπόδια (trade-inhibiting barriers), π.χ., κεφαλαιακοί έλεγχοι, ειδικές ρυθµίσεις και ειδικά καθεστώτα, VAT, κλπ. Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (Single European Act), Ισπανία και Πορτογαλία µέλη της EU, Συνθήκη του Maastricht (Maastricht Treaty), Απαρχή της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Ολοκλήρωσης (European Monetary Union). EEA, όπου EEA= EC+EFTA, Αυστρία, Φιλανδία και Σουηδία µέλη της EU, Αυστρία, Βέλγιο, Φιλανδία, Γαλλία Γερµανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία δηµιουργούν την euro-ζώνη (euro-zone), ηµιουργία της European Central Bank (ECB), Euro γίνεται e-currency, Euro (χαρτονόµισµα και κέρµα) αντικαθιστά τα εθνικά νοµίσµατα την 1 η Ιανουαρίου, Στην Ελλάδα 2 χρόνια αργότερα. Προσχέδιο Ευρωπαϊκού Συντάγµατος (Draft Constitution), Νέες Χώρες γίνονται µέλη της E.U., 2004, «εξ Ανατολών ιεύρυνση» (Eastern enlargement). Πρόβληµα αποδοχής του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος (European Constitution) µεταξύ των χωρών-µελών, π.χ., απόρριψη σε Γαλλία και ανία µέσω δηµοψηφίσµατος. 7

8 Συµπερασµατικά: , Ενιαία Αγορά (Single Market) , Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ένωση (European Monetary Union) 2002-, Ενιαίο Νόµισµα (Single Currency), ολοκλήρωση Νοµισµατικής Ένωσης (MU) 8

9 Γ. Η E.U. ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1. Η επιτυχία της Ευρωπαϊκή Ένωσης (E.U.) στη δηµιουργία ενός λειτουργικού οικονοµικού πολιτικού - κοινοτικού περιφερειακού συνόλου, µε αποτελεσµατική θεσµική δοµή και το άνοιγµα των περιφερειακών αγορών αποτελεί σήµερα το πλέον επιτυχηµένο υπόδειγµα οικονοµικής και µηολοκλήρωσης. 2. Ξεκινώντας από µία απλή τελωνιακή ένωση σήµερα έχει επιτύχει, τουλάχιστον εν µέρει, και ένα σηµαντικό βαθµό νοµισµατικής και θεσµικής ολοκλήρωσης. 3. Παρ όλα αυτά τα οικονοµικά επιτεύγµατα κυρίως σε επίπεδο ανάπτυξης και ευηµερίας των κρατών µελών δεν υπήρξαν απολύτως τα αναµενόµενα για πολλά από τα κράτη-µέλη και τους πολίτες τους. 4. Η Ε.Ε. σήµερα είναι πληθυσµιακά πολυπληθέστερη των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας; Το συνολικό ΑΕΠ είναι 20 % µεγαλύτερο από αυτό των ΗΠΑ και 1 ½ φορές µεγαλύτερο από το αντίστοιχο της Ιαπωνίας (χωρίς προσαρµογές για την αντιστοιχία των αγοραστικών δυνάµεων). 5. Στην παρούσα φάση η Ε.Ε. είναι µια πλήρως ανεπτυγµένη Οικονοµική Ένωση µε όλα τα βασικά χαρακτηριστικά µιας ενιαίας αγοράς αγαθών, υπηρεσιών και παραγωγικών συντελεστών, και σε σηµαντικό βαθµό εναρµονισµένη οικονοµική πολιτική. 6. Το Άρθρο 3 της Συνθήκης της Ε.Ε. ορίζει τους βασικούς πυλώνες εναρµόνισης της οικονοµικής πολιτικής: (i)αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), (ii) πολιτικές λειτουργίας της Κοινής Αγοράς, (iii) Πολιτική Ανταγωνισµού, (iv) Κοινή Εµπορική Πολιτική, (v) Περιφερειακή Πολιτική. 7. Οι πολιτικές (i)-(iv) κυρίως αποσκοπούν στην διανεµητική αποτελεσµατικότητα (allocative efficiency), ενώ η πολιτική (v) αποσκοπεί κυρίως στην αναδιανεµητική αποτελεσµατικότητα (redistributive efficiency) της λειτουργίας της Ε.Ε. 8. Σταδιακά η εναρµόνιση της οικονοµικής πολιτικής έχει επεκταθεί (επεκτείνεται) σε πεδία όπως: πολιτική µεταφορών, 9

10 ενέργειας, προστασίας περιβάλλοντος; έρευνα και τεχνολογία, δηµόσια υγεία και παιδείας, καταναλωτικής προστασίας. 9. Υπάρχει πλήρης εναρµόνιση νοµισµατικής και µακροοικονοµικής πολιτικής, µε ενιαίο νόµισµα ( ), ανάµεσα σε µερίδα των χωρών που την απαρτίζουν. 10. Ο σχεδιασµός των οικονοµικών πολιτικών της Ε.Ε. γίνεται βάσει κριτηρίων οικονοµικής αποτελεσµατικότητας (economic efficiency) και διανεµητικής ισονοµίας (distributional equity). Από καθαρά οικονοµικής πλευράς, ο διαχωρισµός αυτός πιθανόν να απαιτεί ανταλλαγή (trade-off) µεταξύ των δύο κριτηρίων. Πολιτικά όµως η διαδικασία οικονοµικής ολοκλήρωσης είναι απευκταία εάν δεν είναι ουσιαστικά και φαινοµενικά δίκαιη. 11. Λισσαβόνα 2002: Τίθενται οι κατευθυντήριες γραµµές για τις διαρθρωτικές αλλαγές για την απασχόληση και την ευρύτερη οικονοµική πολιτική της E.U. 12. Βασικές συνισταµένες των πρόσφατων οικονοµικών εξελίξεων στην E.U.: Η ανάκαµψη του 2002 βραχύπνοη χωρίς να µπορέσει να ενεργοποιήσει την οικονοµική δυναµική της E.U. στα δυνητικά της επίπεδα. Όµως, παρ όλη την περιορισµένη οικονοµική ανάκαµψη, η απασχόληση στην E.U. µειώνεται, κατά µέσο όρο, λιγότερο, και η ανεργία αυξάνεται λιγότερο από ότι την προηγούµενη δεκαετία (1990). Βασική αιτία: Αρκετά εκτενείς διαρθρωτικές αλλαγές στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, µε αποτέλεσµα οι τελευταίες να παρουσιάζουν πλέον µεγαλύτερη λειτουργική ευκαµψία από ότι την προηγούµενη δεκαετία. Ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) στην E.U.: Κινήθηκαν σε σχετικά χαµηλά επίπεδα λόγω διαρθρωτικών προβληµάτων στους ισολογισµούς των ευρωπαϊκών εταιριών, αλλά και λόγω του µειούµενου επιχειρηµατικού περιθωρίου κέρδους σε σχέση προς άλλους διεθνείς προορισµούς των ΑΞΕ. Σηµαντική ανατίµηση του EURO αποτελεί βασική τροχοπέδη για το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών των χωρών µελών της E.U. 10

11 Αργή µείωσηη του πληθωρισµού στις χώρες-µέλη περιορίζει την αύξηση της εσωτερικής κατανάλωσης στην E.U. ιεθνείς οικονοµικές και µη διαταραχές E.U. (π.χ. υψηλές τιµές πετρελαίου) περιόρισαν σε µεγάλο βαθµό την παγκόσµια οικονοµική ανάπτυξη, καθώς και αυτή της E.U. ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ E.U. 1. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ α. Το ΑΕΠ των χωρών της E.U. (15 κράτη µέλη) παρουσιάζει αλµατώδη αύξηση κατά της δεκαετίες Ειδικότερα: διπλασιάζεται κατά την δεκαετία 1960, τριπλασιάζεται κατά την δεκαετία 1970, παρά τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις, και η πορεία αυτή συνεχίζεται µέχρι τις αρχές της δεκαετίας Από το 1994 και µετά η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ των χωρών της E.U. είναι αισθητά µικρότερη. β. Ειδικότερα για τα 15 κράτη µέλη, σύµφωνα µε στοιχεία της EUROSTAT, έχουµε τρεις διαφορετικές οµάδες χωρών ανάλογα µε την πορεία του ΑΕΠ στην δεκαετία 1990: 1 η οµάδα (Γερµανία, Ιταλία): Αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% του ΑΕΠ των 15 κρατών-µελών, αλλά η πορεία αύξησης του ΑΕΠ είναι λίγο χαµηλότερη του µέσου όρου της E.U. 2 η οµάδα (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Η.Β): παρουσιάζουν ετήσια αύξηση του ΑΕΠ ανάλογη του µέσου όρου της E.U. 3 η οµάδα (Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Φιλανδία): παρουσιάζουν µεγέθυνση του ΑΕΠ µεγαλύτερη του µέσου κοινοτικού όρου. Το ΑΕΠ αυτών των χωρών βρίσκεται περίπου στο 80% του Κοινοτικού και ειδικότερα της Ελλάδας και της Πορτογαλίας στο 70%. E.U. γ. Από τα µέσα της δεκαετίας 1990, υπάρχουν συγκρίσιµα στοιχεία αναφορικά µε το ΑΕΠ των 10 νέων χωρών που 11

12 γίνονται µέλη της E.U. τον Μάϊο Κατά κύριο λόγο είναι µικρές ανοιχτές οικονοµίες σε µεταβατικό στάδιο προς την οικονοµία της αγοράς (µε εξαίρεση την Κύπρο και Μάλτα). Ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ είναι αρκετά υψηλός λόγω των ιδιωτικοποιήσεων και της εισροής ΑΞΕ λόγω της ενταξιακής προοπτικής τους. Τα στοιχεί αυτά είναι εντονότερα στις χώρες της Βαλτικής, την Ουγγαρία και την Τσεχία. 2. ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΑΕΠ) α. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των κρατών µελών της E.U. που έχουν υιοθετήσει το EURO παρουσιάζει ανοδική πορεία από το 1960 µέχρι και τα µέσα της δεκαετίας Η αύξηση αυτή είναι αναλογικά µεγαλύτερη από την ποσοστιαία αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ του συνόλου των χωρών- µελών της E.U. β. Μετά το 1995 παρουσιάζεται κάµψη στο ρυθµό αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των χωρών-µελών, κυρίως λόγω των περιοριστικών οικονοµικών πολιτικών προκειµένου να εναρµονιστούν µε τα κριτήρια σύγκλησης και τα κριτήρια του Συµφώνου Σταθερότητας. γ. Αναφορικά µε τα νέα κράτη µέλη της E.U. το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι αρκετά χαµηλό συγκριτικά µε τον µέσο κοινοτικό όρο, αλλά παρουσιάζει µια σταθερή ανοδική πορεία. 12

13 3. ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ α. Οι ροές ΑΞΕ από και προς την E.U. είναι οι µεγαλύτερες από οποιεσδήποτε ροές κεφαλαίων σε χώρες ή γεωγραφικές περιοχές του κόσµου. Η διαφαινόµενη τάση είναι ότι το πρότυπο αυτό θα συνεχιστεί. Ενδεικτικά: Εισροές ΑΞΕ (κατά κεφαλήν, ετήσιοι µέσοι όροι σε US $) E.U ΗΠΑ Ιαπωνία Εκροές ΑΞΕ (κατά κεφαλήν, ετήσιοι µέσοι όροι σε US $) E.U ΗΠΑ Ιαπωνία β. Το µεγαλύτερο ποσοστό των εισρεόντων κεφαλαίων κατευθύνεται προς τις χώρες-µέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Προς αυτό το αποτέλεσµα συνέτειναν τα Ταµεία Συνοχής που δηµιουργήθηκαν µε σκοπό την προσέλκυση ΑΞΕ σε συγκεκριµένες περιφέρειες ή χώρες της E.U. 13

14 4. ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ α. Πέραν της σηµαντικότητας µη-οικονοµικών κριτηρίων για την δηµιουργία της E.U., αναγνωρίζεται ότι η δηµιουργία της προάγει την εκµετάλλευση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων στις οικονοµίες των χωρών-µελών. Η εκµετάλλευση αυτή προάγεται ακόµα περισσότερο µε την ελευθεροποίηση τόσο του ενδοκοινοτικού εµπορίου όσο και του εµπορίου της E.U. µε τρίτες χώρες. β. Η απάλειψη αυτών των εµπορικών εµποδίων έχει ως αποτέλεσµα την δηµιουργία παρά την αποτροπή εµπορίου τόσο µεταξύ των κρατών-µελών της E.U. όσο και µεταξύ της E.U. και του υπολοίπου κόσµου. γ. Από το 1960 ως και σήµερα, τόσο ο όγκος των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών της E.U. παρουσιάζουν σταθερή αύξηση. Για την περίοδο , ο ετήσιος ρυθµός αύξησης του όγκου των εξαγωγών και εισαγωγών ήταν 7.8% ενώ για την περίοδο ο ετήσιος ρυθµός αύξησης των εξαγωγών ήταν 9,5% και των εισαγωγών 8,1%. δ. Την περίοδο η E.U. αποτελούσε την µεγαλύτερη εµπορική δύναµη του κόσµου, µη λαµβανοµένου υπ όψιν και του ενδοκοινοτικού εµπορίου. Κατείχε, περίπου, το 20% της παγκοσµίου αγοράς σε όρους εξαγωγών (έναντι 16% των ΗΠΑ) και το 20% σε όρους εισαγωγών (έναντι 23% των ΗΠΑ). ε. Συνοπτικά το ισοζύγιο εµπορικών συναλλαγών της E.U. το 2002 παρουσιάζει πλεόνασµα 8 δις EUROS, το 2003 έλλειµµα ύψους 11,5 δις EUROS. Παρουσιάζει (2003) πλεόνασµα 69,3 δις EUROS στο εµπορικό ισοζύγιο µε τις ΗΠΑ, ενω στις εµπορικές συναλλαγές της µε την Κίνα παρουσιάζει ετήσια ποσοστιαία αύξηση εξαγωγών 17% και εισαγωγών 16% ( ). ζ. οµή εµπορίου της E.U. : το 75% των εισγαγών είναι πρωτογενή προϊόντα, και µηχανήµατα. Το 87% των εξαγωγών είναι µηχανήµατα, χηµικά προϊόντα και υλικά µεταφορών. Εµπόριο Υπηρεσιών: διατηρεί περίπου το 25% των παγκόσµιων εισαγωγών/εξαγωγών υπηρεσιών. 14

15 Υπηρεσίες εξάγονται κυρίως προς τις ΗΠΑ (35%), Ελβετία (12%) και Ιαπωνία (5%). η. Γενικά η E.U. τάσσεται υπέρ της απελευθέρωσης του εµπορίου και έχει παραχωρήσει το καθεστώς πιο ευνοηµένου κράτους σε πολλά κράτη που προάγουν την κατάργηση δασµολογικών και µη εµποδίων. Εν τούτοις, διατηρεί ακόµα υψηλούς δασµούς και άλλων ειδών περιορισµούς σε εισαγωγές προϊόντων που θεωρούνται ευαίσθητα για τους παραγωγούς της (αγροτικά, κλωστοϋφαντουργικά, χηµικά, χαλυβουργικά). θ. Γενικά όµως, επειδή η αξία των προϊόντων αυτών, σε διεθνείς τιµές, είναι αρκετά χαµηλή, το συνολικό ύψος δασµολογικών εσόδων που εισπράττουν οι χώρες-µέλη της E.U. είναι πολύ χαµηλό (κατά µέσο όρο περίπου 2,3% ετησίως). 15

16 Γ. ΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: Τι είναι? Σε τι αφορά? Ορισµός και Τύποι? Ποια είναι τα κριτήρια για την αξιολόγηση αυτής της διαδικασίας? 1. Τι είναι? Εναλλακτικοί ορισµοί της ιεθνούς Οικονοµικής Ολοκλήρωσης βασίζονται επί της γενικότερης οικονοµικής αρχής ότι κύριος στόχος της οικονοµικής δραστηριότητας είναι η βελτίωση (αύξηση) της ευηµερίας. Η διαδικασία της ιεθνούς Οικονοµικής Ολοκλήρωσης είναι ένα µέσο βάσει του οποίου οµάδες χωρών επιδιώκουν την από κοινού επίτευξη αυτού του στόχου στα πλαίσια του διεθνούς οικονοµικού περιβάλλοντος (συστήµατος). 2. Σε τι αφορά? Αγορές, παραγωγή, κατανάλωση, αγαθά, υπηρεσίες, συντελεστές παραγωγής (κεφάλαιο, εργασία), διεθνή καταµερισµό συντελεστών παραγωγής βάσει κριτηρίων οικονοµικής αποδοτικότητας, χρήµα και οικονοµικό πλούτο, αλλά κυρίως αφορά: το δικαίωµα της απρόσκοπτης κινητικότητας όλων των ανωτέρω, καθώς επίσης και το δικαίωµα ελεύθερης εγκατάστασης, της κατοχής και χρήσης παραγωγικών πόρων (π.χ. Α.Ξ.Ε) εκτός «εθνικών» συνόρων. 3. Ορισµός-οί: (i) Tinbergen, 1954: διάκριση µεταξύ αρνητικής (εξάλειψη δασµών και µη-δασµολογικών µέτρων στις διεθνείς συναλλαγές) και θετικής (υιοθέτηση κοινής οικονοµικής πολιτικής) ολοκλήρωσης. ιαπίστωση: Πιθανότερη η διαδικασία της αρνητικής παρά της θετικής οικονοµικής ολοκλήρωσης. (ii) Pinder, 1969: εξάλειψη της διάκρισης µεταξύ των υποκειµένων των κρατών-µελών, καθώς και η δηµιουργία και εφαρµογή κοινών οικονοµικών πολιτικών. 16

17 (iii) (iv) (v) (vi) Balassa, 1973: διαδικασία και κατάσταση πραγµάτων. ιαδικασία εξάλειψη οικονοµικών διακρίσεων µεταξύ διαφορετικών κρατών. Κατάσταση πραγµάτων απουσία οικονοµικών διακρίσεων µεταξύ διαφορετικών κρατών. Holzman, 1976: Κατάσταση στην οποία οι τιµές όµοιων αγαθών, υπηρεσιών και συντελεστών παραγωγής είναι εξισωµένες σε διαφορετικές περιοχές/χώρες. Αυτό ουσιαστικά καθιστά τις δύο περιοχές/χώρες ως µια ενιαία «αγορά». Panić, 1988: διάκριση µεταξύ βαθµού ανοίγµατος µιας οικονοµίας στο διεθνές οικονοµικό σύστηµα και βαθµού ολοκλήρωσης / αλληλεξάρτησης απ αυτό. Η Η διεθνής οικονοµική ολοκλήρωση µιας ανοιχτής οικονοµίας (χωρίς φραγµούς στο δ. εµπόριο και στην κινητικότητα παραγωγικών συντελεστών) αποκτά νόηµα µόνο όταν η οικονοµία αυτή έχει ενεργό ρόλο στο διεθνή καταµερισµό των παραγωγικών συντελεστών (π.χ., εργασία, κεφάλαιο) και οι οικονοµικές εξελίξεις της επηρεάζουν τα, και επηρεάζονται από τα οικονοµικά δρώµενα (καταστάσεις και πολιτικές) των χωρώνοικονοµικών εταίρων. Molle, 1991: η βαθµιαία (σταδιακή) εξάλειψη των οικονοµικών συνόρων (κατάργηση τελωνιακών ελέγχων) µεταξύ κρατών. 4. Τύποι: Η διεθνής οικονοµική ολοκλήρωση µεταξύ τουλάχιστον δύο χωρών µπορεί να εντάσσεται σε ένα από τους ακόλουθους τύπους: (i) Προτιµησιακή ασµολογική Συµφωνία: οι δασµοί επί του εµπορίου µεταξύ των χωρών αυτών είναι χαµηλότεροι σε σχέση προς τους δασµούς που επιβάλλονται στο εµπόριο µε τρίτες χώρες. 17

18 (ii) Μερική Τελωνιακή Ένωση: οι συµµετέχουσες χώρες διατηρούν τους αρχικούς τους δασµούς στο µεταξύ τους εµπόριο και εισάγουν κοινό εξωτερικό δασµολόγιο στο εµπόριο µε τρίτες χώρες. (iii) Ζώνη Ελεύθερου Εµπορίου: Συµφωνία µεταξύ χωρών για την εξάλειψη όλων των δασµολογικών και µη περιορισµών στο αµοιβαίο τους εµπόριο. Η κάθε χώρα της ζώνης διατηρεί το δικό της δασµολόγιο και εµπορικές ρυθµίσεις προς τρίτες χώρες. (iv) Τελωνιακή Ένωση: Μια Ζώνη Ελεύθερου Εµπορίου, µε κοινό δασµολόγιο και εµπορικούς περιορισµούς έναντι τρίτων χωρών. (v) Κοινή Αγορά: Τελωνιακή Έωση µε ελεύθερη κινητικότητα παραγωγικών συντελεστών, και µε κοινή πολιτική (κανονισµοί, περιορισµοί) έναντι της κινητικότητας παραγωγικών συντελεστών τρίτων χωρών. (vi) Οικονοµική Ένωση: Κοινή Αγορά µε εναρµονισµένη οικονοµική πολιτική, π.χ., δηµοσιονοµική, νοµισµατική, βιοµηχανική, περιφερειακή κ.α., πολιτική. (vii) Πολιτική Ένωση: Οικονοµική Ένωση µε βασικές πτυχές πολιτικής ολοκλήρωσης σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής, κοινού αµυντικού δόγµατος, κλπ. 18

19 5. Κριτήρια Αξιολόγηση Οικονοµικής Ολοκλήρωσης: Η διαδικασία οικονοµικής ολοκλήρωσης ενέχει δύο αντίρροπες δυνάµεις που αποτελούν και βασικούς πυλώνες αξιολόγησης της: (i) αυξάνει τον ανταγωνισµό και τον όγκο εµπορίου ανάµεσα στις συµβαλλόµενες χώρες. Μια τάση ελευθεροποίησης του εσωτερικού της εµπορίου. Τάση δηµιουργίας εµπορίου (trade creation) Βελτίωση συλλογικής (εθνικής) ευηµερίας µιας χώρας. (ii) Τείνει να προσφέρει σχετικά µεγαλύτερη προστασία έναντι του ανταγωνισµού και του εµπορίου από τρίτες (µη-συµβαλλόµενες) χώρες. Τάση αποτροπής εµπορίου (trade diversion) υνατότητα βελτίωσης ή πιθανότητα χειροτέρευσης συλλογικής (εθνικής) ευηµερίας µιας χώρας. 19

20 . ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 1. Η Ε.Ε. σήµερα είναι πληθυσµιακά πολυπληθέστερη των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας; Το συνολικό ΑΕΠ είναι 20 % µεγαλύτερο από αυτό των ΗΠΑ και 1 ½ φορές µεγαλύτερο από το αντίστοιχο της Ιαπωνίας (χωρίς προσαρµογές για την αντιστοιχία των αγοραστικών δυνάµεων). 2. Στην παρούσα φάση η Ε.Ε. είναι µια πλήρως ανεπτυγµένη Οικονοµική Ένωση µε όλα τα βασικά χαρακτηριστικά µιας ενιαίας αγοράς αγαθών, υπηρεσιών και παραγωγικών συντελεστών, και σε σηµαντικό βαθµό εναρµονισµένη οικονοµική πολιτική. 3. Το Άρθρο 3 της Συνθήκης της Ε.Ε. ορίζει τους βασικούς πυλώνες εναρµόνισης της οικονοµικής πολιτικής: (i)αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), (ii) πολιτικές λειτουργίας της Κοινής Αγοράς, (iii) Πολιτική Ανταγωνισµού, (iv) Κοινή Εµπορική Πολιτική, (v) Περιφερειακή Πολιτική. 4. Οι πολιτικές (i)-(iv) κυρίως αποσκοπούν στην διανεµητική αποτελεσµατικότητα (allocative efficiency), ενώ η πολιτική (v) αποσκοπεί κυρίως στην αναδιανεµητική αποτελεσµατικότητα (redistributive efficiency) της λειτουργίας της Ε.Ε. 5. Σταδιακά η εναρµόνιση της οικονοµικής πολιτικής έχει επεκταθεί (επεκτείνεται) σε πεδία όπως: πολιτική µεταφορών, ενέργειας, προστασίας περιβάλλοντος; έρευνα και τεχνολογία, δηµόσια υγεία και παιδείας, καταναλωτικής προστασίας. 6. Υπάρχει πλήρης εναρµόνιση νοµισµατικής και µακροοικονοµικής πολιτικής, µε ενιαίο νόµισµα ( ), ανάµεσα σε µερίδα των χωρών που την απαρτίζουν. 7. Ο σχεδιασµός των οικονοµικών πολιτικών της Ε.Ε. γίνεται βάσει κριτηρίων οικονοµικής αποτελεσµατικότητας (economic efficiency) και διανεµητικής ισονοµίας (distributional equity). Από καθαρά οικονοµικής πλευράς, ο διαχωρισµός αυτός πιθανόν να απαιτεί ανταλλαγή (trade-off) µεταξύ των δύο κριτηρίων. Πολιτικά όµως η διαδικασία οικονοµικής ολοκλήρωσης είναι απευκταία εάν δεν είναι ουσιαστικά και φαινοµενικά δίκαιη. 20

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Η -Ζώνη δεν θα διαλυθεί, μάλλον θα ευημερήσει

Η -Ζώνη δεν θα διαλυθεί, μάλλον θα ευημερήσει Η -Ζώνη δεν θα διαλυθεί, μάλλον θα ευημερήσει Συγκριτική ανάλυση βασικών οικονομικών δεδομένων Φεβρουάριος 2013 Σύνοψη Συμπέρασμα 1 Α. Η ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΕΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιεχόμενα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εμπόριο και παραγωγικοί συντελεστές

Διεθνές εμπόριο και παραγωγικοί συντελεστές Διεθνές εμπόριο και παραγωγικοί συντελεστές Κλασική, Νεοκλασική και σύγχρονη προσέγγιση Προκλασικοί Μερκαντιλισμός Κλασικοί David Ricardo(συγκριτικό πλεονέκτημα) Το αγαθό με το χαμηλότερο κόστος ευκαιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ρ Κων. Λυµπερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» Α Πρόβλημα Ελλάδας: Γιατί φτάσαμε εδώ Πολιτική Οικονομία της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές Οικονομική διπλωματία και οικονομική κρίση Στόχοι, στρατηγική, συγκρότηση & οργάνωση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στις εξαγωγές Βασικά προβλήματα Χρήστος Φαρμάκης

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Επεξεργασία: Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών & Σπουδών Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. 13/5/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. Με αφορμή εμπεριστατωμένη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1 Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 11 )& *+,&%"ί&, (' *.'./ώ1"'2 3&' (' 4"15(ί /62 7'"89(ύ2 *5.(+'3ή2 <(%'/'3ή2

!#ά%&'( 11 )& *+,&%ί&, (' *.'./ώ1'2 3&' (' 415(ί /62 7'89(ύ2 *5.(+'3ή2 <(%'/'3ή2 G'ώ+,(2 H%(,(13(ύ#62,!"#$%ή' (")*%*+")ή )," -,.)ό0+", (")*%*+ί,!"#ά%&'( 11 )& *+,&%"ί&, (' *.'./ώ1"'2 3&' (' 4"15(ί /62 7'"89(ύ2 *5.(+'3ή2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Εισαγωγή Κατ αρχάς θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του πρώην Ομοσπονδιακού Υπουργού των Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ

Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ Μέτρηση οικονομικής επιτυχίας Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): μετρά συγχρόνως (α) το συνολικό εισόδημα που έχει αποκτηθεί από την παραγωγή του μέσα στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Πειραιασ, αυγουστοσ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Τρέχουσες τιμές, σε εκατομμύρια ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ, 2000 2010 2000 2001 2002

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 13.1 Σκοποί της Ένωσης - Ιστορικό - Μέλη 186 13.2 Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση 187 13.3 Τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Περίγραµµα κεφαλαίων Ποιο είναι το αντικείµενο της µακροοικονοµικής Με τι ασχολούνται οι µακροοικονοµολόγοι; Γιατί διαφωνούν οι µακροοικονοµολόγοι Ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 1. Ιστορική αναδρομή της Ευρωπαϊκής ενοποίησης 2. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών 3. Είναι η ΕΕ μία

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας; Σταύρος Ιωαννίδης Ιωάννης Γιωτόπουλος Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές

Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές Απρίλιος 2013 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Οι παρακάτω θεματικές ενότητες προτείνονται ενδεικτικά για το έτος 2012 (παράδοση: Μάιος 2013). Τα θέματα παρουσιάζονται σε ευρεία μορφή και μπορούν να καλύψουν μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Ενότητα των Επιχειρήσεων, :Εισαγωγή Ενότητα βασικές : έννοιες, Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα Η ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1998 και

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ Μελέτη του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, τόσο της διεθνούς, όσο και της εγχώριας οικονομίας, ανάλυση του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙKΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των κατασκευών Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣΕΠΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αποταμίευση και ο Ρόλος της στην Ελληνική Οικονομία

Η Αποταμίευση και ο Ρόλος της στην Ελληνική Οικονομία Η Αποταμίευση και ο Ρόλος της στην Ελληνική Οικονομία 1. Η συζήτηση γύρω από την εθνική αποταμίευση είναι εξόχως σημαντική, διότι το συγκεκριμένο μέγεθος αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα στη μεγέθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu

Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥ ΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : H-1063 Budapest, Szegfu ut. 3 Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu ΜΗΝΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου &

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του Ελληνικού χρέους» Στο ετήσιο 19 th Government Roundtable του Economist

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» Το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα υπήρξε πρωτοπόρος κλάδος στη διαδικασία μετασχηματισμού και σύγκλισης της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής και επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- «Proba merx facile emptorem repetit» (Το καλό εµπόρευµα εύκολα βρίσκει αγοραστή) Παναγιώτης Ι. Παπασταύρου ΜέλοςτηςΕπιτροπήςΕµπειρογνωµόνων Του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ EIΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θέμα: Πολ. Οικονομίας Α. Σε ποιες περιπτώσεις, σύμφωνα με τη νεοκλασική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr ΕΡΩΤΗΜΑ Α (Α.1) Παρουσιάστε κατά την κρίση σας τις επιδιώξεις / σκοπούς των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) του Ομίλου ΟΤΕ, όπως δραστηριοποιείται στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας μέσω της θυγατρικής του

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι και Διεθνές Εµπόριο. Το Υπόδειγµα των Heckscher Ohlin

Πόροι και Διεθνές Εµπόριο. Το Υπόδειγµα των Heckscher Ohlin Πόροι και Διεθνές Εµπόριο Το Υπόδειγµα των Heckscher Ohlin 1 Το Υπόδειγµα Heckscher Ohlin η θεωρία των Heckscher Ohlin υποθέτει ότι όλοι οι συντελεστές παραγωγής µπορούν να µετακινηθούν µεταξύ των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες υποδοχής

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες υποδοχής Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Εισαγωγή στους εθνικούς λογαριασμούς Με έμφαση στους εξωτερικούς λογαριασμούς μίας χώρας Οδοδείκτης Μέρος Α Βασικές Έννοιες Μέρος Β Αναλύσεις Βραχυχρονίων Διακυμάνσεων

Διαβάστε περισσότερα