ΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ / ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ / ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ"

Transcript

1 ΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ / ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ Α. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α 1. Οι περισσότερες χώρες επιδιώκουν την οικονοµική ενοποίηση/ολοκλήρωση µε άλλες χώρες. Ο λόγος: Πρόσβαση (δυνατόν ελεύθερη) σε ευρύτερες αγορές που µπορεί να στηρίξει γρηγορότερους ρυθµούς εκβιοµηχάνισης και οικονοµικής ανάπτυξης (έναντι αυτάρκειας), µείωση του κόστους µεταφορών και βελτίωση των επικοινωνιών; ο µεγαλύτερος όγκος διεθνούς εµπορίου που είναι µείζονος σηµασίας για τις περισσότερες χώρες; η επίτευξη υψηλότερων επιπέδων ευηµερία. Άλλη διάσταση: Πολιτικοί λόγοι. 2. Συνολικά από το 1947 µέχρι το 1995 (τέλος Β Παγκοσµίου Πολέµου) γνωστοποιούνται στην GATT 95 διαφορετικές συµφωνίες οικονοµικές ολοκλήρωσης µεταξύ κρατών. Από το 1995 και µεταγενέστερα σε παγκόσµια κλίµακα υπάρχουν (επιβιώνουν) 18 διαφορετικές εµπορικές συµφωνίες / ενοποιήσεις / οµάδες ολοκλήρωσης µεταξύ χωρών: 4 αφορούν «ανεπτυγµένες» χώρες (Ευρώπη, Β. Αµερική); 5 αφορούν χώρες τις Κεντρικής και Λατινικής Αµερικής; 7 αφορούν χώρες της Αφρικής; 2 αφορούν χώρες της Ασίας. 3. Βαθµός επιτυχίας της διεθνούς οικονοµικής ολοκλήρωσης: ιαφέρει µεταξύ χωρών και γεωγραφικών περιοχών. Ε.Ε. (ΕU) το εγχείρηµα µε τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα σ αυτή την διαδικασία, και κατά δεύτερο λόγο η, NAFTA, η Βορειοαµερικανική Ζώνη Ελεύθερων Εµπορικών Συναλλαγών. 4. Ευκαιρίες οικονοµικής ολοκλήρωσης υφίστανται και στη µελλοντική πορεία του διεθνούς οικονοµικού συστήµατος: (i) Ε.Ε., NAFTA εύρος και εµβάθυνση της ολοκλήρωσης, (ii) µετάβαση των πρώην Ανατολικών χωρών σε οικονοµίες της αγοράς και ένωση / ολοκλήρωση κάποιων από αυτές µε την Ε.Ε., (iii) Τυχόν διεθνής οικονοµική ολοκλήρωση µεταξύ οικονοµικά προηγµένων και αναπτυσσόµενων οικονοµιών. 1

2 5. GATT / WTO (ΠΟΕ): αναγνώριση της σηµασίας και σπουδαιότητας της οικονοµικής ολοκλήρωσης µεταξύ διαφόρων χωρών. Σε καµία περίπτωση αυτή η περιφερειακή οικονοµική ολοκλήρωση δεν αποτελεί απειλή ή καθίσταται ασύµβατη προς την παγκόσµια οικονοµική ολοκλήρωση. 6. Μέσω της διεθνούς οικονοµικής ολοκλήρωσης: Εθνικά οικονοµικά δεδοµένα και προβλήµατα καθίστανται θέµατα διεθνούς ενδιαφέροντος. 7. ΕΡΩΤΗΜΑ: Είναι η διεθνής οικονοµική ολοκλήρωση των χωρών αντίστοιχη προς την διεθνή οικονοµική ολοκλήρωση (ενοποίηση) επιχειρήσεων (ΜΝΕ)? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σαφώς ΟΧΙ!!, διότι: (i) Στη διαδικασία της οικονοµικής ολοκλήρωσης επιχειρήσεων, µια επιχείρηση µπορεί να απορροφήσει µια άλλη. Αυτό όµως δεν µπορεί να γίνει στη διαδικασία οικονοµικής ολοκλήρωσης µεταξύ χωρών. (ii) (iii) (iv) Οι χώρες µπορούν να εισαγάγουν ή να καταργήσουν προστατευτικά µέτρα ή δικαιώµατα. Οι επιχειρήσεις όχι. Οι χώρες αποτελούν τόπο συναλλαγών: εξαγωγικές αγορές, αγορές εισαγωγών, προµηθευτές παραγωγικών συντελεστών. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν ισχύουν για τις επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις που συµµετέχουν στη διαδικασία του ιεθνούς Εµπορίου κατά κύριο λόγο ανταγωνίζονται µεταξύ τους. Η συµµετοχή των χωρών στο.ε. πρωτίστως βασίζεται στην αρχή της «αµοιβαίας οφέλιµης ανταλλαγής» 2

3 8. Βάσει των ανωτέρω: Η διεθνής οικονοµική ολοκλήρωση µπορεί (και αποσκοπεί στο) να συντονίσει την οικονοµική πολιτική των συµβαλλόµενων χωρών και να αµβλύνει (ή να επιλύσει) βασικά οικονοµικά προβλήµατα. Εποµένως, η οικονοµική ολοκλήρωση: (i) Είναι επιθυµητή στρατηγική πρωτίστως για µικρές / µεσαίου µεγέθους χώρες και κατά δεύτερον για χώρες (οικονοµίες) µεγάλου µεγέθους. Ο λόγος: χωρίς (ελεύθερη) πρόσβαση σε µια ευρύτερη αγορά η περιορισµένη εγχώρια αγορά και ζήτηση συχνά εµποδίζει την παραγωγική εξειδίκευση και αποτελεσµατικότητα, την χρήση σύγχρονων και εξελίξιµων τεχνολογιών παραγωγής, την οικονοµικά ορθολογικότερη κατανοµή των παραγωγικών πόρων (οικονοµίες κλίµακας), την ικανοποίηση πολλαπλών και ποικίλων καταναλωτικών προτιµήσεων και αναγκών. (ii) Τα οφέλη πιθανόν βραχυπρόθεσµα, αλλά κατά κύριο λόγο µακροπρόθεσµα, και συνήθως σηµαντικότερα από τα τυχόν βραχυπρόθεσµα οφέλη 9. ΑΡΑ!! Η οικονοµική ολοκλήρωση επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση αγορών: η πολιτική ελεύθερου εµπορίου ή πολιτική ελεύθερης πρόσβασης σε διεθνείς (µεγάλες) αγορές ενισχύει την οικονοµική αποτελεσµατικότητα και προάγει τον οικονοµικό ανταγωνισµό προς όφελος όλων των συµβαλλόµενων χωρών. Μέσω αυτής, η εξάλειψη δασµών, µη-δασµολογικών φραγµών, περιορισµών στη διεθνή κινητικότητα των παραγωγικών συντελεστών, και ο συντονισµός οικονοµικής πολιτικής και οικονοµικής ολοκλήρωσης µεταξύ κρατών µπορεί να συνιστούν λύση στο οικονοµικό πρόβληµα της µικρότητας µιας χώρας στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον. 3

4 10. Αυτή η προσέγγιση καθίσταται µακροπρόθεσµα αποτελεσµατική και αποδοτική για χώρες µικρού / µεσαίου µεγέθους συγκριτικά µε την πολιτική µακροχρόνιου προστατευτισµού. Επιπλέον µια πολιτική µακροχρόνιου προστατευτισµού (από χώρες µεγαλύτερου οικονοµικού µεγέθους) µπορεί να προκαλέσει µέτρα οικονοµικών αντιποίνων από εµπορικούς εταίρους χειροτερεύοντας τα πράγµατα ακόµα περισσότερο. 11. Οι παγκόσµιες διαπραγµατεύσεις για την ελεύθερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, την µείωση των περιορισµών στην διεθνή κινητικότητα αγαθών, υπηρεσιών και παραγωγικών συντελεστών προωθήθηκαν από την GATT και προωθούνται από τον WTO (ΠΟΕ) µε σχετικά περιορισµένη επιτυχία, λόγω διαφορετικών οικονοµικών, πολιτικών, κοινωνικών εθνικών χαρακτηριστικών και επιδιώξεων από τις διάφορες χώρες. Αντιθέτως διαπραγµατεύσεις στα πλαίσια σχετικά µικρότερων οµάδων χωρών, περιφερειακές οικονοµικές ενώσεις και συνασπισµοί κρατών, απλοποιούνται περισσότερο, επιβλέπονται καλύτερα και λειτουργικά είναι πιο εφαρµόσιµες. 12. Έτσι οι περιφερειακές διευθετήσεις οικονοµικής ολοκλήρωσης είναι πιο αξιόπιστες λόγω της ύπαρξης λιγότερων κινήτρων και ευκαιριών καταδολίευσης των συνθηκών. Επίσης δεδοµένου ότι τόσο το ελεύθερο διεθνές εµπόριο όσο και η διεθνής κινητικότητα παραγωγικών συντελεστών απαιτούν την παντελή έλλειψη στρεβλώσεων εν πολλοίς παραµένουν, αν και η πρώτη και καλύτερη επιλογή (first best choice), µια υποθετική κατάσταση. Υπ αυτή την έννοια, η λογική της περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης µπορεί να εντοπιστεί σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις ύπαρξης οικονοµικών στρεβλώσεων. Είναι η ανάλυση µιας υπό-άριστης (sub-optimal) κατάστασης. Στη πράξη µια τέτοια κατάσταση, και υπό συγκεκριµένες συνθήκες µπορεί να αποδειχθεί µια λειτουργική και αποδεκτή οικονοµική πολιτική. Σε ένα κόσµο συνεχών τεχνολογικών και αγοραίων αλλαγών, µπορεί να διευρύνει και να διασφαλίσει τις αγορές για την µέγιστη ποικιλία αγαθών, υπηρεσιών και παραγωγικών συντελεστών για µια χώρα και να µετράει το κόστος προσαρµογής της σε ένα ευρύτερο και πλέον ανταγωνιστικό, παγκόσµιο, οικονοµικό σύστηµα. 4

5 B. ΒΑΣΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ Ι ΕΕΣ ΤΗΣ E.U. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Μετά την καταστροφική επίδραση του WW2, και την αρχή του «Ψυχρού Πολέµου», υπήρχε διάχυτη η αίσθηση και ανάγκη για δοµικές αλλαγές στην Ευρώπη. Η ανάγκη αυτή διατυπωνόταν σε όρους ευρύτερης και βαθύτερης «διεθνούς συνεργασίας». Η συνεργασία αυτή κατά κύριο λόγο µπορεί να τύχει δύο εναλλακτικών µορφών: (i) Συνεργασία σε δια-κυβερνητικό επίπεδο (intergovernmental level), όπου οι µηχανισµοί λήψης αποφάσεων παραµένουν στην δικαιοδοσία των εθνικών κυβερνήσεων. Η συνεργασία επιδιώκεται µέσα από οµόφωνες αποφάσεις των συµβαλλόµενων µερών (χωρών) (ii) Συνεργασία σε υπέρ-εθνικό (supra-national), ή Οµοσπονδιακό (Federal), επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή µερικές από τις «εθνικές δικαιοδοσίες» εκχωρούνται στους υπέρ-εθνικούς Οργανισµούς. 5

6 Κύριες Ευρωπαϊκές Συµφωνίες: OEEC, Organization for European Economic Cooperation, 1948 (αποτέλεσµα του Σχεδίου Marshall). Απαιτούσε την διακυβερνητική συνεργασία µέσω απόλυτης οµοφωνίας των συµβαλλόµενων χωρών. ECSC, European Coal and Steal Community, Ένα βήµα προς την κατεύθυνση οµοσπονδιακής συνεργασίας. Έξι χώρες: Γαλλία,. Γερµανία, Βέλγιο, Λουξεµβούργο, Ολλανδία και Ιταλία. Συνθήκη της Ρώµης (Treaty of Rome) και η δηµιουργία της Euratom και European Economic Community (EEC), Θέτει της βάσεις για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση ακι Συνεργασία ECSC+EEC+Euratom=EC in EFTA, European Free Trade Association δηµιουργείται από «µησυµβαλλόµενες» (outsiders) χώρες: Αυστρία, ανία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ελβετία, και το Η.Β. το Καθίσταται η κυρίαρχη Ζώνη Ελεύθερου Εµπορίου της Ευρώπης µε πρωτοβουλία του Η.Β. CAP, Common Agricultural Policy, Τελωνιακή Ένωση (Customs Union) στην EC, ιεύρυνση της EC, 1973: Νέα µέλη, ανία, Ιρλανδία, και το Η.Β. EMS, European Monetary System: ECU, Η Ελλάδα µέλος της EC, Το Πρόγραµµα της Ενιαίας Αγοράς (Single Market Program) τίθεται σε εφαρµογή, Βασικές Ελευθερίες: ιακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου. Αυτές οι βασικές ελευθερίες αποτελούσαν και τον κύριο σκοπό της Συνθήκης της Ρώµης. 6

7 Μέχρι τότε, οι επιχειρήσεις της EC firms είχαν ελεύθερη από δασµούς (duty-free) πρόσβαση στις εθνικές αγορές των χωρών- µελών αλλά υπήρχαν «σκιώδη» εµπόδια (trade-inhibiting barriers), π.χ., κεφαλαιακοί έλεγχοι, ειδικές ρυθµίσεις και ειδικά καθεστώτα, VAT, κλπ. Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (Single European Act), Ισπανία και Πορτογαλία µέλη της EU, Συνθήκη του Maastricht (Maastricht Treaty), Απαρχή της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Ολοκλήρωσης (European Monetary Union). EEA, όπου EEA= EC+EFTA, Αυστρία, Φιλανδία και Σουηδία µέλη της EU, Αυστρία, Βέλγιο, Φιλανδία, Γαλλία Γερµανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία δηµιουργούν την euro-ζώνη (euro-zone), ηµιουργία της European Central Bank (ECB), Euro γίνεται e-currency, Euro (χαρτονόµισµα και κέρµα) αντικαθιστά τα εθνικά νοµίσµατα την 1 η Ιανουαρίου, Στην Ελλάδα 2 χρόνια αργότερα. Προσχέδιο Ευρωπαϊκού Συντάγµατος (Draft Constitution), Νέες Χώρες γίνονται µέλη της E.U., 2004, «εξ Ανατολών ιεύρυνση» (Eastern enlargement). Πρόβληµα αποδοχής του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος (European Constitution) µεταξύ των χωρών-µελών, π.χ., απόρριψη σε Γαλλία και ανία µέσω δηµοψηφίσµατος. 7

8 Συµπερασµατικά: , Ενιαία Αγορά (Single Market) , Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ένωση (European Monetary Union) 2002-, Ενιαίο Νόµισµα (Single Currency), ολοκλήρωση Νοµισµατικής Ένωσης (MU) 8

9 Γ. Η E.U. ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1. Η επιτυχία της Ευρωπαϊκή Ένωσης (E.U.) στη δηµιουργία ενός λειτουργικού οικονοµικού πολιτικού - κοινοτικού περιφερειακού συνόλου, µε αποτελεσµατική θεσµική δοµή και το άνοιγµα των περιφερειακών αγορών αποτελεί σήµερα το πλέον επιτυχηµένο υπόδειγµα οικονοµικής και µηολοκλήρωσης. 2. Ξεκινώντας από µία απλή τελωνιακή ένωση σήµερα έχει επιτύχει, τουλάχιστον εν µέρει, και ένα σηµαντικό βαθµό νοµισµατικής και θεσµικής ολοκλήρωσης. 3. Παρ όλα αυτά τα οικονοµικά επιτεύγµατα κυρίως σε επίπεδο ανάπτυξης και ευηµερίας των κρατών µελών δεν υπήρξαν απολύτως τα αναµενόµενα για πολλά από τα κράτη-µέλη και τους πολίτες τους. 4. Η Ε.Ε. σήµερα είναι πληθυσµιακά πολυπληθέστερη των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας; Το συνολικό ΑΕΠ είναι 20 % µεγαλύτερο από αυτό των ΗΠΑ και 1 ½ φορές µεγαλύτερο από το αντίστοιχο της Ιαπωνίας (χωρίς προσαρµογές για την αντιστοιχία των αγοραστικών δυνάµεων). 5. Στην παρούσα φάση η Ε.Ε. είναι µια πλήρως ανεπτυγµένη Οικονοµική Ένωση µε όλα τα βασικά χαρακτηριστικά µιας ενιαίας αγοράς αγαθών, υπηρεσιών και παραγωγικών συντελεστών, και σε σηµαντικό βαθµό εναρµονισµένη οικονοµική πολιτική. 6. Το Άρθρο 3 της Συνθήκης της Ε.Ε. ορίζει τους βασικούς πυλώνες εναρµόνισης της οικονοµικής πολιτικής: (i)αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), (ii) πολιτικές λειτουργίας της Κοινής Αγοράς, (iii) Πολιτική Ανταγωνισµού, (iv) Κοινή Εµπορική Πολιτική, (v) Περιφερειακή Πολιτική. 7. Οι πολιτικές (i)-(iv) κυρίως αποσκοπούν στην διανεµητική αποτελεσµατικότητα (allocative efficiency), ενώ η πολιτική (v) αποσκοπεί κυρίως στην αναδιανεµητική αποτελεσµατικότητα (redistributive efficiency) της λειτουργίας της Ε.Ε. 8. Σταδιακά η εναρµόνιση της οικονοµικής πολιτικής έχει επεκταθεί (επεκτείνεται) σε πεδία όπως: πολιτική µεταφορών, 9

10 ενέργειας, προστασίας περιβάλλοντος; έρευνα και τεχνολογία, δηµόσια υγεία και παιδείας, καταναλωτικής προστασίας. 9. Υπάρχει πλήρης εναρµόνιση νοµισµατικής και µακροοικονοµικής πολιτικής, µε ενιαίο νόµισµα ( ), ανάµεσα σε µερίδα των χωρών που την απαρτίζουν. 10. Ο σχεδιασµός των οικονοµικών πολιτικών της Ε.Ε. γίνεται βάσει κριτηρίων οικονοµικής αποτελεσµατικότητας (economic efficiency) και διανεµητικής ισονοµίας (distributional equity). Από καθαρά οικονοµικής πλευράς, ο διαχωρισµός αυτός πιθανόν να απαιτεί ανταλλαγή (trade-off) µεταξύ των δύο κριτηρίων. Πολιτικά όµως η διαδικασία οικονοµικής ολοκλήρωσης είναι απευκταία εάν δεν είναι ουσιαστικά και φαινοµενικά δίκαιη. 11. Λισσαβόνα 2002: Τίθενται οι κατευθυντήριες γραµµές για τις διαρθρωτικές αλλαγές για την απασχόληση και την ευρύτερη οικονοµική πολιτική της E.U. 12. Βασικές συνισταµένες των πρόσφατων οικονοµικών εξελίξεων στην E.U.: Η ανάκαµψη του 2002 βραχύπνοη χωρίς να µπορέσει να ενεργοποιήσει την οικονοµική δυναµική της E.U. στα δυνητικά της επίπεδα. Όµως, παρ όλη την περιορισµένη οικονοµική ανάκαµψη, η απασχόληση στην E.U. µειώνεται, κατά µέσο όρο, λιγότερο, και η ανεργία αυξάνεται λιγότερο από ότι την προηγούµενη δεκαετία (1990). Βασική αιτία: Αρκετά εκτενείς διαρθρωτικές αλλαγές στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, µε αποτέλεσµα οι τελευταίες να παρουσιάζουν πλέον µεγαλύτερη λειτουργική ευκαµψία από ότι την προηγούµενη δεκαετία. Ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) στην E.U.: Κινήθηκαν σε σχετικά χαµηλά επίπεδα λόγω διαρθρωτικών προβληµάτων στους ισολογισµούς των ευρωπαϊκών εταιριών, αλλά και λόγω του µειούµενου επιχειρηµατικού περιθωρίου κέρδους σε σχέση προς άλλους διεθνείς προορισµούς των ΑΞΕ. Σηµαντική ανατίµηση του EURO αποτελεί βασική τροχοπέδη για το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών των χωρών µελών της E.U. 10

11 Αργή µείωσηη του πληθωρισµού στις χώρες-µέλη περιορίζει την αύξηση της εσωτερικής κατανάλωσης στην E.U. ιεθνείς οικονοµικές και µη διαταραχές E.U. (π.χ. υψηλές τιµές πετρελαίου) περιόρισαν σε µεγάλο βαθµό την παγκόσµια οικονοµική ανάπτυξη, καθώς και αυτή της E.U. ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ E.U. 1. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ α. Το ΑΕΠ των χωρών της E.U. (15 κράτη µέλη) παρουσιάζει αλµατώδη αύξηση κατά της δεκαετίες Ειδικότερα: διπλασιάζεται κατά την δεκαετία 1960, τριπλασιάζεται κατά την δεκαετία 1970, παρά τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις, και η πορεία αυτή συνεχίζεται µέχρι τις αρχές της δεκαετίας Από το 1994 και µετά η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ των χωρών της E.U. είναι αισθητά µικρότερη. β. Ειδικότερα για τα 15 κράτη µέλη, σύµφωνα µε στοιχεία της EUROSTAT, έχουµε τρεις διαφορετικές οµάδες χωρών ανάλογα µε την πορεία του ΑΕΠ στην δεκαετία 1990: 1 η οµάδα (Γερµανία, Ιταλία): Αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% του ΑΕΠ των 15 κρατών-µελών, αλλά η πορεία αύξησης του ΑΕΠ είναι λίγο χαµηλότερη του µέσου όρου της E.U. 2 η οµάδα (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Η.Β): παρουσιάζουν ετήσια αύξηση του ΑΕΠ ανάλογη του µέσου όρου της E.U. 3 η οµάδα (Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Φιλανδία): παρουσιάζουν µεγέθυνση του ΑΕΠ µεγαλύτερη του µέσου κοινοτικού όρου. Το ΑΕΠ αυτών των χωρών βρίσκεται περίπου στο 80% του Κοινοτικού και ειδικότερα της Ελλάδας και της Πορτογαλίας στο 70%. E.U. γ. Από τα µέσα της δεκαετίας 1990, υπάρχουν συγκρίσιµα στοιχεία αναφορικά µε το ΑΕΠ των 10 νέων χωρών που 11

12 γίνονται µέλη της E.U. τον Μάϊο Κατά κύριο λόγο είναι µικρές ανοιχτές οικονοµίες σε µεταβατικό στάδιο προς την οικονοµία της αγοράς (µε εξαίρεση την Κύπρο και Μάλτα). Ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ είναι αρκετά υψηλός λόγω των ιδιωτικοποιήσεων και της εισροής ΑΞΕ λόγω της ενταξιακής προοπτικής τους. Τα στοιχεί αυτά είναι εντονότερα στις χώρες της Βαλτικής, την Ουγγαρία και την Τσεχία. 2. ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΑΕΠ) α. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των κρατών µελών της E.U. που έχουν υιοθετήσει το EURO παρουσιάζει ανοδική πορεία από το 1960 µέχρι και τα µέσα της δεκαετίας Η αύξηση αυτή είναι αναλογικά µεγαλύτερη από την ποσοστιαία αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ του συνόλου των χωρών- µελών της E.U. β. Μετά το 1995 παρουσιάζεται κάµψη στο ρυθµό αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των χωρών-µελών, κυρίως λόγω των περιοριστικών οικονοµικών πολιτικών προκειµένου να εναρµονιστούν µε τα κριτήρια σύγκλησης και τα κριτήρια του Συµφώνου Σταθερότητας. γ. Αναφορικά µε τα νέα κράτη µέλη της E.U. το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι αρκετά χαµηλό συγκριτικά µε τον µέσο κοινοτικό όρο, αλλά παρουσιάζει µια σταθερή ανοδική πορεία. 12

13 3. ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ α. Οι ροές ΑΞΕ από και προς την E.U. είναι οι µεγαλύτερες από οποιεσδήποτε ροές κεφαλαίων σε χώρες ή γεωγραφικές περιοχές του κόσµου. Η διαφαινόµενη τάση είναι ότι το πρότυπο αυτό θα συνεχιστεί. Ενδεικτικά: Εισροές ΑΞΕ (κατά κεφαλήν, ετήσιοι µέσοι όροι σε US $) E.U ΗΠΑ Ιαπωνία Εκροές ΑΞΕ (κατά κεφαλήν, ετήσιοι µέσοι όροι σε US $) E.U ΗΠΑ Ιαπωνία β. Το µεγαλύτερο ποσοστό των εισρεόντων κεφαλαίων κατευθύνεται προς τις χώρες-µέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Προς αυτό το αποτέλεσµα συνέτειναν τα Ταµεία Συνοχής που δηµιουργήθηκαν µε σκοπό την προσέλκυση ΑΞΕ σε συγκεκριµένες περιφέρειες ή χώρες της E.U. 13

14 4. ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ α. Πέραν της σηµαντικότητας µη-οικονοµικών κριτηρίων για την δηµιουργία της E.U., αναγνωρίζεται ότι η δηµιουργία της προάγει την εκµετάλλευση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων στις οικονοµίες των χωρών-µελών. Η εκµετάλλευση αυτή προάγεται ακόµα περισσότερο µε την ελευθεροποίηση τόσο του ενδοκοινοτικού εµπορίου όσο και του εµπορίου της E.U. µε τρίτες χώρες. β. Η απάλειψη αυτών των εµπορικών εµποδίων έχει ως αποτέλεσµα την δηµιουργία παρά την αποτροπή εµπορίου τόσο µεταξύ των κρατών-µελών της E.U. όσο και µεταξύ της E.U. και του υπολοίπου κόσµου. γ. Από το 1960 ως και σήµερα, τόσο ο όγκος των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών της E.U. παρουσιάζουν σταθερή αύξηση. Για την περίοδο , ο ετήσιος ρυθµός αύξησης του όγκου των εξαγωγών και εισαγωγών ήταν 7.8% ενώ για την περίοδο ο ετήσιος ρυθµός αύξησης των εξαγωγών ήταν 9,5% και των εισαγωγών 8,1%. δ. Την περίοδο η E.U. αποτελούσε την µεγαλύτερη εµπορική δύναµη του κόσµου, µη λαµβανοµένου υπ όψιν και του ενδοκοινοτικού εµπορίου. Κατείχε, περίπου, το 20% της παγκοσµίου αγοράς σε όρους εξαγωγών (έναντι 16% των ΗΠΑ) και το 20% σε όρους εισαγωγών (έναντι 23% των ΗΠΑ). ε. Συνοπτικά το ισοζύγιο εµπορικών συναλλαγών της E.U. το 2002 παρουσιάζει πλεόνασµα 8 δις EUROS, το 2003 έλλειµµα ύψους 11,5 δις EUROS. Παρουσιάζει (2003) πλεόνασµα 69,3 δις EUROS στο εµπορικό ισοζύγιο µε τις ΗΠΑ, ενω στις εµπορικές συναλλαγές της µε την Κίνα παρουσιάζει ετήσια ποσοστιαία αύξηση εξαγωγών 17% και εισαγωγών 16% ( ). ζ. οµή εµπορίου της E.U. : το 75% των εισγαγών είναι πρωτογενή προϊόντα, και µηχανήµατα. Το 87% των εξαγωγών είναι µηχανήµατα, χηµικά προϊόντα και υλικά µεταφορών. Εµπόριο Υπηρεσιών: διατηρεί περίπου το 25% των παγκόσµιων εισαγωγών/εξαγωγών υπηρεσιών. 14

15 Υπηρεσίες εξάγονται κυρίως προς τις ΗΠΑ (35%), Ελβετία (12%) και Ιαπωνία (5%). η. Γενικά η E.U. τάσσεται υπέρ της απελευθέρωσης του εµπορίου και έχει παραχωρήσει το καθεστώς πιο ευνοηµένου κράτους σε πολλά κράτη που προάγουν την κατάργηση δασµολογικών και µη εµποδίων. Εν τούτοις, διατηρεί ακόµα υψηλούς δασµούς και άλλων ειδών περιορισµούς σε εισαγωγές προϊόντων που θεωρούνται ευαίσθητα για τους παραγωγούς της (αγροτικά, κλωστοϋφαντουργικά, χηµικά, χαλυβουργικά). θ. Γενικά όµως, επειδή η αξία των προϊόντων αυτών, σε διεθνείς τιµές, είναι αρκετά χαµηλή, το συνολικό ύψος δασµολογικών εσόδων που εισπράττουν οι χώρες-µέλη της E.U. είναι πολύ χαµηλό (κατά µέσο όρο περίπου 2,3% ετησίως). 15

16 Γ. ΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: Τι είναι? Σε τι αφορά? Ορισµός και Τύποι? Ποια είναι τα κριτήρια για την αξιολόγηση αυτής της διαδικασίας? 1. Τι είναι? Εναλλακτικοί ορισµοί της ιεθνούς Οικονοµικής Ολοκλήρωσης βασίζονται επί της γενικότερης οικονοµικής αρχής ότι κύριος στόχος της οικονοµικής δραστηριότητας είναι η βελτίωση (αύξηση) της ευηµερίας. Η διαδικασία της ιεθνούς Οικονοµικής Ολοκλήρωσης είναι ένα µέσο βάσει του οποίου οµάδες χωρών επιδιώκουν την από κοινού επίτευξη αυτού του στόχου στα πλαίσια του διεθνούς οικονοµικού περιβάλλοντος (συστήµατος). 2. Σε τι αφορά? Αγορές, παραγωγή, κατανάλωση, αγαθά, υπηρεσίες, συντελεστές παραγωγής (κεφάλαιο, εργασία), διεθνή καταµερισµό συντελεστών παραγωγής βάσει κριτηρίων οικονοµικής αποδοτικότητας, χρήµα και οικονοµικό πλούτο, αλλά κυρίως αφορά: το δικαίωµα της απρόσκοπτης κινητικότητας όλων των ανωτέρω, καθώς επίσης και το δικαίωµα ελεύθερης εγκατάστασης, της κατοχής και χρήσης παραγωγικών πόρων (π.χ. Α.Ξ.Ε) εκτός «εθνικών» συνόρων. 3. Ορισµός-οί: (i) Tinbergen, 1954: διάκριση µεταξύ αρνητικής (εξάλειψη δασµών και µη-δασµολογικών µέτρων στις διεθνείς συναλλαγές) και θετικής (υιοθέτηση κοινής οικονοµικής πολιτικής) ολοκλήρωσης. ιαπίστωση: Πιθανότερη η διαδικασία της αρνητικής παρά της θετικής οικονοµικής ολοκλήρωσης. (ii) Pinder, 1969: εξάλειψη της διάκρισης µεταξύ των υποκειµένων των κρατών-µελών, καθώς και η δηµιουργία και εφαρµογή κοινών οικονοµικών πολιτικών. 16

17 (iii) (iv) (v) (vi) Balassa, 1973: διαδικασία και κατάσταση πραγµάτων. ιαδικασία εξάλειψη οικονοµικών διακρίσεων µεταξύ διαφορετικών κρατών. Κατάσταση πραγµάτων απουσία οικονοµικών διακρίσεων µεταξύ διαφορετικών κρατών. Holzman, 1976: Κατάσταση στην οποία οι τιµές όµοιων αγαθών, υπηρεσιών και συντελεστών παραγωγής είναι εξισωµένες σε διαφορετικές περιοχές/χώρες. Αυτό ουσιαστικά καθιστά τις δύο περιοχές/χώρες ως µια ενιαία «αγορά». Panić, 1988: διάκριση µεταξύ βαθµού ανοίγµατος µιας οικονοµίας στο διεθνές οικονοµικό σύστηµα και βαθµού ολοκλήρωσης / αλληλεξάρτησης απ αυτό. Η Η διεθνής οικονοµική ολοκλήρωση µιας ανοιχτής οικονοµίας (χωρίς φραγµούς στο δ. εµπόριο και στην κινητικότητα παραγωγικών συντελεστών) αποκτά νόηµα µόνο όταν η οικονοµία αυτή έχει ενεργό ρόλο στο διεθνή καταµερισµό των παραγωγικών συντελεστών (π.χ., εργασία, κεφάλαιο) και οι οικονοµικές εξελίξεις της επηρεάζουν τα, και επηρεάζονται από τα οικονοµικά δρώµενα (καταστάσεις και πολιτικές) των χωρώνοικονοµικών εταίρων. Molle, 1991: η βαθµιαία (σταδιακή) εξάλειψη των οικονοµικών συνόρων (κατάργηση τελωνιακών ελέγχων) µεταξύ κρατών. 4. Τύποι: Η διεθνής οικονοµική ολοκλήρωση µεταξύ τουλάχιστον δύο χωρών µπορεί να εντάσσεται σε ένα από τους ακόλουθους τύπους: (i) Προτιµησιακή ασµολογική Συµφωνία: οι δασµοί επί του εµπορίου µεταξύ των χωρών αυτών είναι χαµηλότεροι σε σχέση προς τους δασµούς που επιβάλλονται στο εµπόριο µε τρίτες χώρες. 17

18 (ii) Μερική Τελωνιακή Ένωση: οι συµµετέχουσες χώρες διατηρούν τους αρχικούς τους δασµούς στο µεταξύ τους εµπόριο και εισάγουν κοινό εξωτερικό δασµολόγιο στο εµπόριο µε τρίτες χώρες. (iii) Ζώνη Ελεύθερου Εµπορίου: Συµφωνία µεταξύ χωρών για την εξάλειψη όλων των δασµολογικών και µη περιορισµών στο αµοιβαίο τους εµπόριο. Η κάθε χώρα της ζώνης διατηρεί το δικό της δασµολόγιο και εµπορικές ρυθµίσεις προς τρίτες χώρες. (iv) Τελωνιακή Ένωση: Μια Ζώνη Ελεύθερου Εµπορίου, µε κοινό δασµολόγιο και εµπορικούς περιορισµούς έναντι τρίτων χωρών. (v) Κοινή Αγορά: Τελωνιακή Έωση µε ελεύθερη κινητικότητα παραγωγικών συντελεστών, και µε κοινή πολιτική (κανονισµοί, περιορισµοί) έναντι της κινητικότητας παραγωγικών συντελεστών τρίτων χωρών. (vi) Οικονοµική Ένωση: Κοινή Αγορά µε εναρµονισµένη οικονοµική πολιτική, π.χ., δηµοσιονοµική, νοµισµατική, βιοµηχανική, περιφερειακή κ.α., πολιτική. (vii) Πολιτική Ένωση: Οικονοµική Ένωση µε βασικές πτυχές πολιτικής ολοκλήρωσης σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής, κοινού αµυντικού δόγµατος, κλπ. 18

19 5. Κριτήρια Αξιολόγηση Οικονοµικής Ολοκλήρωσης: Η διαδικασία οικονοµικής ολοκλήρωσης ενέχει δύο αντίρροπες δυνάµεις που αποτελούν και βασικούς πυλώνες αξιολόγησης της: (i) αυξάνει τον ανταγωνισµό και τον όγκο εµπορίου ανάµεσα στις συµβαλλόµενες χώρες. Μια τάση ελευθεροποίησης του εσωτερικού της εµπορίου. Τάση δηµιουργίας εµπορίου (trade creation) Βελτίωση συλλογικής (εθνικής) ευηµερίας µιας χώρας. (ii) Τείνει να προσφέρει σχετικά µεγαλύτερη προστασία έναντι του ανταγωνισµού και του εµπορίου από τρίτες (µη-συµβαλλόµενες) χώρες. Τάση αποτροπής εµπορίου (trade diversion) υνατότητα βελτίωσης ή πιθανότητα χειροτέρευσης συλλογικής (εθνικής) ευηµερίας µιας χώρας. 19

20 . ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 1. Η Ε.Ε. σήµερα είναι πληθυσµιακά πολυπληθέστερη των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας; Το συνολικό ΑΕΠ είναι 20 % µεγαλύτερο από αυτό των ΗΠΑ και 1 ½ φορές µεγαλύτερο από το αντίστοιχο της Ιαπωνίας (χωρίς προσαρµογές για την αντιστοιχία των αγοραστικών δυνάµεων). 2. Στην παρούσα φάση η Ε.Ε. είναι µια πλήρως ανεπτυγµένη Οικονοµική Ένωση µε όλα τα βασικά χαρακτηριστικά µιας ενιαίας αγοράς αγαθών, υπηρεσιών και παραγωγικών συντελεστών, και σε σηµαντικό βαθµό εναρµονισµένη οικονοµική πολιτική. 3. Το Άρθρο 3 της Συνθήκης της Ε.Ε. ορίζει τους βασικούς πυλώνες εναρµόνισης της οικονοµικής πολιτικής: (i)αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), (ii) πολιτικές λειτουργίας της Κοινής Αγοράς, (iii) Πολιτική Ανταγωνισµού, (iv) Κοινή Εµπορική Πολιτική, (v) Περιφερειακή Πολιτική. 4. Οι πολιτικές (i)-(iv) κυρίως αποσκοπούν στην διανεµητική αποτελεσµατικότητα (allocative efficiency), ενώ η πολιτική (v) αποσκοπεί κυρίως στην αναδιανεµητική αποτελεσµατικότητα (redistributive efficiency) της λειτουργίας της Ε.Ε. 5. Σταδιακά η εναρµόνιση της οικονοµικής πολιτικής έχει επεκταθεί (επεκτείνεται) σε πεδία όπως: πολιτική µεταφορών, ενέργειας, προστασίας περιβάλλοντος; έρευνα και τεχνολογία, δηµόσια υγεία και παιδείας, καταναλωτικής προστασίας. 6. Υπάρχει πλήρης εναρµόνιση νοµισµατικής και µακροοικονοµικής πολιτικής, µε ενιαίο νόµισµα ( ), ανάµεσα σε µερίδα των χωρών που την απαρτίζουν. 7. Ο σχεδιασµός των οικονοµικών πολιτικών της Ε.Ε. γίνεται βάσει κριτηρίων οικονοµικής αποτελεσµατικότητας (economic efficiency) και διανεµητικής ισονοµίας (distributional equity). Από καθαρά οικονοµικής πλευράς, ο διαχωρισµός αυτός πιθανόν να απαιτεί ανταλλαγή (trade-off) µεταξύ των δύο κριτηρίων. Πολιτικά όµως η διαδικασία οικονοµικής ολοκλήρωσης είναι απευκταία εάν δεν είναι ουσιαστικά και φαινοµενικά δίκαιη. 20

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 6: Οικονομική Ολοκλήρωση Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΕΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Βασικά θέματα προς συζήτηση:

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΕΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΕΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Τι είναι η διεθνής περιφερειακή συνεργασία και ποια η εξέλιξη του φαινομένου; Μορφές Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27 Gr Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11 10,5 UK 10,4 E 9,2 P 9,1 SK 7,9 F 7,0 EU 27 6,4 Euro area 6,0 SL 5,6 NL 5,4 CY 5,3 I 4,6 A 4,6 B 4,1 D 3,3 2,7 DK 2,5 FIN Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής

Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική, 1 Οικονοµική, 2013 2012 Ποια Είναι τα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ... 19 ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγµα Διεθνούς Εµπορίου

Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγµα Διεθνούς Εµπορίου Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγµα Διεθνούς Εµπορίου Συνδυάζοντας το Υπόδειγµα του Ricardo µε τα Υποδείγµατα των Εξειδικευµένων Συντελεστών και Hechscher Ohlin 1 Κοινά Στοιχεία των Υποδειγµάτων που Βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική 1. Διεθνές εμπόριο, Διεθνής Εμπορική Πολιτική και Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες και Θεσμοί 2. Μακροοικονομική Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η -Ζώνη δεν θα διαλυθεί, μάλλον θα ευημερήσει

Η -Ζώνη δεν θα διαλυθεί, μάλλον θα ευημερήσει Η -Ζώνη δεν θα διαλυθεί, μάλλον θα ευημερήσει Συγκριτική ανάλυση βασικών οικονομικών δεδομένων Φεβρουάριος 2013 Σύνοψη Συμπέρασμα 1 Α. Η ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΕΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία της Οικονομικής Ολοκλήρωσης

Θεωρία της Οικονομικής Ολοκλήρωσης Θεωρία της Οικονομικής Ολοκλήρωσης 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση, με το πλήθος των πολιτικών που ανέπτυξε και τα στάδια εξέλιξης στη μακρόχρονη πορεία της, αποτέλεσε το καλύτερο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιεχόμενα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ιδέα για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου ξεκίνησε με τη σκέψη ότι οι οποιεσδήποτε αλλαγές στη φορολογική διοίκηση πρέπει να είναι επιθυμητές, ώριμες, αποδεκτές από τον κόσμο που τον αφορούν (τον

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου, 2004 ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Το ακόλουθο ενηµερωτικό σηµείωµα εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ και αναλύει την πορεία των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Περίγραµµα Ανάλυση µερικής ισορροπίας των δασµών: προσφορά, ζήτηση και εµπόριο σ ένα µεµονωµένο κλάδο Κόστος και όφελος των δασµών Επιδοτήσεις εξαγωγών Ποσοστώσεις στις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας; Σταύρος Ιωαννίδης Ιωάννης Γιωτόπουλος Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εμπόριο και παραγωγικοί συντελεστές

Διεθνές εμπόριο και παραγωγικοί συντελεστές Διεθνές εμπόριο και παραγωγικοί συντελεστές Κλασική, Νεοκλασική και σύγχρονη προσέγγιση Προκλασικοί Μερκαντιλισμός Κλασικοί David Ricardo(συγκριτικό πλεονέκτημα) Το αγαθό με το χαμηλότερο κόστος ευκαιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Η επικαιρότητα Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της μελέτης 0 Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Συνέχιση της διαρθρωτικής κρίσης του κυπριακού τουρισμού Υιοθέτηση του ευρώ Έλλειμμα στο

Διαβάστε περισσότερα

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Ηδύναμη της Ενιαίας Αγοράς 457 εκατομμύρια κάτοικοι 10,26 τρισεκατομμύρια Ευρώ συνολικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, προϊόντων και κεφαλαίων μεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας Όγκος Εμπορίου Με βάση τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), η

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην πέμπτη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιολάδου του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο SPEECH/04/224 Σταύρος δήµας Επίτροπος υπεύθυνος για θέµατα Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο Ευρωπαϊκο κοινοβουλιο συνοδος Στρασβουργο, 4 µαïου 2004 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. 13/5/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. Με αφορμή εμπεριστατωμένη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Ενότητα των Επιχειρήσεων, :Εισαγωγή Ενότητα βασικές : έννοιες, Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου &

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του Ελληνικού χρέους» Στο ετήσιο 19 th Government Roundtable του Economist

Διαβάστε περισσότερα

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45%

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45% Εµπορικό Ισοζύγιο Για το, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2015 και η Ελλάδα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2015 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2015 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Ο ρυθμός αύξησης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, αφού διατηρήθηκε μέτριος και

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οφέλη του Διεθνούς Εμπορίου και οι Επιπτώσεις ενός Εισαγωγικού Δασμού

Τα Οφέλη του Διεθνούς Εμπορίου και οι Επιπτώσεις ενός Εισαγωγικού Δασμού Τα Οφέλη του Διεθνούς Εμπορίου και οι Επιπτώσεις ενός Εισαγωγικού Δασμού - Σύμφωνα με την αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος, οι χώρες που αντιμετωπίζουν διαφορετικό κόστος ευκαιρίας στην παραγωγή τωναγαθώνμπορούνναωφεληθούναπότηνεξειδίκευσηκαιτο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Επεξεργασία: Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών & Σπουδών Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Περίγραµµα κεφαλαίων Ποιο είναι το αντικείµενο της µακροοικονοµικής Με τι ασχολούνται οι µακροοικονοµολόγοι; Γιατί διαφωνούν οι µακροοικονοµολόγοι Ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ

Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ Μέτρηση οικονομικής επιτυχίας Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): μετρά συγχρόνως (α) το συνολικό εισόδημα που έχει αποκτηθεί από την παραγωγή του μέσα στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Με τον όρο οικονοµική ολοκλήρωση ή ενοποίηση εννοούµε την διαδικασία κατά την οποία διάφορα κράτη προσπαθούν να συστήσουν έναν οικονοµικό χώρο, ο οποίος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» Α Πρόβλημα Ελλάδας: Γιατί φτάσαμε εδώ Πολιτική Οικονομία της

Διαβάστε περισσότερα