Παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου"

Transcript

1 Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου Παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου Χαμόγλου Μαρία Ιχθυολόγος, Msc

2 Σκοπός Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή και η παρακολούθηση των ειδών ψαριών της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα 1:«Περιβαλλοντική Παρακολούθηση» της Απόφασης Αυτεπιστασίας του υποέργου 1: «Δράσεις για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της περιοχής οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου» Τα κριτήρια για την αξιολόγηση της κατάστασης των ειδών ιχθυοπανίδας είναι α) η εξάπλωση και εύρος εξάπλωσης β) η κατάσταση του πληθυσμού (μέγεθος, δομή και δυναμική πληθυσμού) γ) η ποιότητα και η έκταση των ενδιαιτημάτων δ) οι επιδράσεις πιέσεις - απειλές

3 Μεθοδολογία Περιοχή διεξαγωγής δειγματοληψιών Περιοχές εντός του δικτύου Natura 2000 Περιοχές εκτός του δικτύου Natura 2000 Διερεύνηση των υδρολογικών και μορφολογικών πιέσεων Δειγματοληψίες (Α Φάση) Προκαταρκτικές μηνιαίες επισκέψεις στην περιοχή έρευνας εντοπισμού θέσεων των ειδών ψαριών

4 Δειγματοληπτικές τεχνικές και εργαλεία α) Ταμιευτήρες Απλάδια δίχτυα τύπου Nordic (30m 1,5 m μήκος ύφος) με πολλαπλά διαμετρήματα ματιών (5-55 mm, από κόμπο σε κόμπο) Ηλεκτραλιεία Απόχες β) Διώρυγες Τάφροι Απλάδια δίχτυα τύπου Nordic (30m 1,5 m μήκος ύφος) με πολλαπλά διαμετρήματα ματιών (5-55 mm, από κόμπο σε κόμπο) Ηλεκτραλιεία Απόχες γ) Ρέματα και πηγές Ηλεκτραλιεία Απόχες Η εφαρμογή της μεθόδου των διχτυών γίνεται βάση του ευρωπαϊκού προτύπου EN 14757, Water quality sampling of fish with multimesh gillnets (2005) Η εφαρμογή της μεθόδου της ηλεκτραλιείας γίνεται βάση του ευρωπαϊκού προτύπου EN 14011:2003 E-Water quality Sampling of fish with electricity.

5 Προκαταρκτική ποσοτική δειγματοληψία ιχθύων στη Τεχνητή Λίμνη Κάρλα Έκταση ταμιευτήρα: 38km 2 Τροφοδοσία: Από τα χειμερινά νερά του Πηνειού μέσω της τάφρου 2Τ, από τις απορροές των γύρω πεδινών λεκανών μέσω της 1Τ και του αντλιοστασίου της Πέτρας και από τις απορροές των γύρω ορεινών όγκων μέσω των συλλεκτήρων Σ3, Σ4, Σ6, Σ7

6 Υλικά και μέθοδοι Σταθμοί δειγματοληψίας 12 αλιευτικές προσπάθειες με βενθικά απλάδια δίχτυα τύπου Nordic 5 σταθμοί με τη χρήση ηλεκτραλιείας τύπου SAMUS725M Μορφομετρικά χαρακτηριστικά (TL, cm), (FL, cm) (W, g) Φυσικοχημικές παράμετροι ph, θερμοκρασία νερού, αγωγιμότητα, διαλυμένο οξυγόνο

7 Σύνθεση αλιεύματος Αποτελέσματα Συνολικά καταγράφηκαν 9 είδη ψαριών [2 ενδημικά του Πηνειού (Alburnus thessalicus, Knipowitschia thessala) και 2 ξενικά (Lepomis gibbosus, Gambusia holbrooki)] καθώς και άτομα του γένους Cobitis sp. [ενδεχόμενα πρόκειται για το Cobitis vardarensis ενδημικό του Πηνειού ή για το ενδημικό Cobitis stephanidisi του κεφαλόβρυσου Bελεστίνου (Κρισίμως κινδυνεύον)]. Από το αλίευμα της παρούσας έρευνας απουσίαζαν ορισμένα είδη [Tinca tinca (γλίνι), Anguilla Anguilla (χέλι), Chondrostoma vardarense (γουρουνομύτης)] για τα οποία υπήρχε αναφορά στο δημοσίευμα του Ananiades (1956) για την τέως Λίμνη Κάρλα. Στο συνολικό αλίευμα ήταν υψηλή η συμμετοχή των παμφάγων ειδών με απουσία των ιχθυοφάγων ειδών. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ/ΕΙΔΟΣ Centrarchidae ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Lepomis gibbosus Ηλιόψαρο Lgi Ξενικό Δ (Β) Gobiidae Knipowitschia thessala Cobitidae Θεσσαλογωβιός Kth Ενδημικό του Πηνειού Δ (Β)/ Η Cobitis sp. Βελονίτσες Csp Ενδημικό Δ (Β) Cyprinidae Alburnus thessalicus Σίρκο της Θεσσαλίας Ath Ενδημικό του Πηνειού Δ (Β)/ Η Carassius gibelio Πεταλούδα Cgi Κοσμοπολίτικο Δ (Β) Cyprinus carpio Κυπρίνος Cca Κοσμοπολίτικο Δ (Β) Rutilus rutilus Τσιρώνι Rru Κοσμοπολίτικο Δ (Β) Scardinius erythrophthalmus Poeciliidae Κοκκινοφτέρα Ser Κοσμοπολίτικο Δ (Β) Gambusia holbrooki Κουνουπόψαρο Gho Ξενικό Δ (Β)/ Η

8 Σχετική Αφθονία- Βιομάζα Αποτελέσματα Ανά είδος Στο σύνολο του αλιεύματος που συλλέχθηκε με τα δίχτυα τη μεγαλύτερη αριθμητική συμμετοχή είχε το είδος Alburnus thessalicus (66,17%) και τη μικρότερη το είδος Knipowitschia thessala (0,03%). Το μεγαλύτερο ποσοστό στην κατά βάρος συμμετοχή είχε το είδος Alburnus thessalicus (41,9%) και τη μικρότερη το είδος Knipowitschia thessala (0,004%). Σε ότι αφορά στο αλίευμα με την ηλεκτραλιεία τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αριθμητικά και κατά βάρος συμμετοχή είχε το είδος Gambusia holbrooki (81,1% και 54% αντίστοιχα). Αντίθετα τη μικρότερη ποσοστιαία αριθμητικά συμμετοχή είχε το είδος Lepomis gibbosus (1,9%) και τη μικρότερη στην κατά βάρος συμμετοχή είχε το είδος Knipowitschia thessala (2,2%). Ποσοστιαία (%) συμμετοχή: αριθμητική [α) στο σύνολο των διχτυών γ) με τη μέθοδο της ηλεκτραλιείας] και κατά βάρος [ β) στο σύνολο των διχτυών δ) με τη μέθοδο της ηλεκτραλιείας] των ειδών, στον ταμιευτήρα της Κάρλας 2013.

9 Είδη ψαριών που αλιεύθηκαν στην τεχνητή Λίμνη Κάρλα Ενδημικά είδη Alburnus thessalicus (Σίρκο της Θεσσαλίας) Κάρλα 2013 Βιότοπος Ζει συνήθως σε καθαρά νερά με μικρή ή καθόλου ροή, έχοντας τη δυνατότητα να επιζεί ακόμη και σε ελαφρώς υφάλμυρα νερά. Συνήθως προτιμά τους ποταμούς με αμμώδες υπόστρωμα και τις εύτροφες λίμνες. Απειλές Ρύπανση, άντληση νερών, ξηρασία Προέλευση Ενδημικό των Βαλκανίων Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα Κοκ. Βιβλίο LC Μειωμένου ενδιαφέροντος

10 Είδη ψαριών που αλιεύθηκαν στην τεχνητή Λίμνη Κάρλα Ενδημικά είδη Cobitis stephanidisi (Φεροβελονίτσα) Τροφή Παμφάγο και σαπρόφυτο, τρέφεται με ασπόνδυλα, βενθικούς οργανισμούς, νεκρή οργανική ουσία και υδρόβια φυτά Βιότοπος Ζεί στον πυθμένα των λιμνών και προτιμά αμμώδη και λασπώδη υποστρώματα με βλάστηση Απειλές Ρύπανση των υδάτων, άντληση νερών, ξηρασία και αλλοίωση του ενδιαιτήματος. Προέλευση Ενδημικό από το Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα Κοκ. Βιβλίο CR Κρισίμως Κινδινεύων Ενδημικό από το κεφαλόβρυσο Βελεστίνου

11 Είδη ψαριών που αλιεύθηκαν στην τεχνητή Λίμνη Κάρλα Ενδημικά είδη Cobitis vardarensis (Βελονίτσα) Βιότοπος Ζεί στον πυθμένα των λιμνών με λασπώδη υποστρώματα Απειλές Ενδεχόμενη απειλή για το είδος προέρχεται από την άντληση των νερών Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα Κοκ. Βιβλίο LC Μειωμένου ενδιαφέροντος Ενδημικό στο σύστημα του Θεσσαλικού Πηνειού Κάρλα 2013

12 Είδη ψαριών που αλιεύθηκαν στην τεχνητή Λίμνη Κάρλα Ενδημικά είδη Knipowitschia thessala (Θεσσαλογωβιός) Κάρλα 2013 Τροφή Τρέφεται με μικροασπόνδυλα και φυτικό υλικό. Βιότοπος Το είδος προτιμά τα καθαρά και διαυγή νερά χωρίς ρεύμα. Μπορεί ωστόσο να ανεχθεί και τρεχούμενα νερά με αισθητή ροή (π.χ. Πηνειός). Ωστόσο, ως βενθικό είδος, ζει στον πυθμένα, κυρίως με άμμο και χαλίκια, σε περιοχές που ενδεχόμενα υπάρχει και υδρόβια βλάστηση. Απειλές Ενδεχόμενες απειλές στο είδος συνιστούν η καταστροφή ή και η αλλοίωση του ενδιαιτήματός του και η ρύπανση. Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα Κοκ. Βιβλίο (EN) Κινδυνεύον Ενδημικό στο σύστημα του Θεσσαλικού Πηνειού και της Κάρλας Το είδος περιλαμβάνεται (ως Gobius thessalus) στο παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.

13 Είδη ψαριών που αλιεύθηκαν στην τεχνητή Λίμνη Κάρλα Κοσμοπολίτικα είδη Carassius gibelio (Πεταλούδα) Τροφή Παμφάγο, τρέφεται με θρύμματα, ζωοπλαγκτό, ζωοβένθος και μακρόφυτα. Βιότοπος Απαντάται σε λίμνες και ποτάμια με ήρεμα νερά και αργή ροή, με πυκνή βλάστηση και μαλακό (αμμώδες ή λασπώδες) υπόστρωμα. Carassius gibelio, (Froese & Pauly 2013) Επιδράσεις Μεγαλώνει γρήγορα, αναπαράγεται αποτελεσματικά και ανταγωνίζεται για φαγητό και χώρο με τα ντόπια είδη. Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα Κοκ. Βιβλίο LC Μειωμένου ενδιαφέροντος

14 Είδη ψαριών που αλιεύθηκαν στην τεχνητή Λίμνη Κάρλα Κοσμοπολίτικα είδη Cyprinus carpio (κυπρίνος, γριβάδι, σαζάνι, καρλιώτικο) Κάρλα 2013 Τροφή Παμφάγο είδος με προτίμηση στη ζωικής προέλευσης τροφή, όπως υδρόβια έντομα, προνύμφες εντόμων, σκουλήκια, μαλάκια και ζωοπλαγκτόν Βιότοπος Ζεί σε μεσαίες και χαμηλές περιοχές ποταμών, σε πλημμυρισμένες περιοχές και σε λίμνες Απειλές Ενδεχόμενη απειλή από υπερανλήσεις νερού και μόλυνση, ενώ κύρια απειλή φαίνεται να είναι ο υβριδισμός με εισαχθέντα είδη. Προέλευση Είναι ένα είδος ευρείας εξάπλωσης, έχει μη ιθαγενή προέλευση αλλά είναι αποδεκτό σαν τοπικό είδος Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα Κοκ. Βιβλίο LC Μειωμένου ενδιαφέροντος

15 Είδη ψαριών που αλιεύθηκαν στην τεχνητή Λίμνη Κάρλα Κοσμοπολίτικα είδη Chondrostoma vardarense (Γουρουνομύτης) Κάρλα 2013 Τροφή Tρέφεται με φύκη και διάτομα, τα οποία αφθονούν στις πέτρες του βυθού Βιότοπος Ζει σε ποταμούς που διαθέτουν από πετρώδες έως και αμμώδες υπόστρωμα και έντονη ροή. Απειλές Ρύπανση των υδάτων, κατασκευή φραγμάτων, ξηρασία Προέλευση Ενδημικό των Βαλκανίων Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα Κοκ. Βιβλίο LC Μειωμένου ενδιαφέροντος

16 Είδη ψαριών που αλιεύθηκαν στην τεχνητή Λίμνη Κάρλα Ξενικά είδη Κάρλα 2013 Gambusia holbrooki (κουνουπόψαρο) Τροφή Παμφάγο, τρέφεται με υδρόβια και επίγεια έντομα, ζωοπλαγκτόν και με φυτικούς ιστούς Βιότοπος Ζει ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του νερού, πιάνοντας λεία στην επιφάνεια ή κάτω από αυτή. Προέλευση Ξενικό Εισήχθηκε σε όλο των κόσμο για έλεγχο-περιορισμό των κουνουπιών. Επιδράσεις Επιδρά αρνητικά σε ντόπια ψάρια, αμφίβια και πληθυσμούς ασπόνδυλων οργανισμών. Κατάσταση διατήρησης Κοκ. Λίστα IUCN (NE) Μη αξιολογηθέν

17 Είδη ψαριών που αλιεύθηκαν στην τεχνητή Λίμνη Κάρλα Ξενικά είδη Lepomis gibbosus (Ηλιόψαρο) Lepomis στα Ελληνικά σημαίνει «κλιμακωτό κάλυμμα βραγχίων» και gibbosus σημαίνει «ευρύ περιθώριο». Τροφή Παμφάγο, τρέφεται με ζωοπλαγκτόν, με μακροασπόνδυλα και με προνύμφες εντόμων Βιότοπος Ζει σε ζεστές, ήρεμες λίμνες, σε νερόλακκους και λιμνούλες σε ρυάκια και μικρούς ποταμούς με άφθονη βλάστηση. Προέλευση Ξενικό-εισβλητικό είδος Επιδράσεις Επιδρά αρνητικά σε ντόπια ψάρια Κατάσταση διατήρησης Κοκ. Λίστα IUCN (NE) Μη αξιολογηθέν

18 Επιδράσεις πιέσεις απειλές για την ιχθυοπανίδα Φράγμα : Παρουσία στάσιμης υδάτινης μάζας (π.χ. φράγματα) ψηλότερα από τη θέση αναφοράς, που μπορεί να επηρεάσει τη φυσική και χημική κατάσταση του νερού, αλλά και τις απρόσκοπτες μετακινήσεις των ιχθυοπληθυσμών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα μικρά χωμάτινα φράγματα τα οποία κατασκευάζονται για να συγκρατούν νερό για άρδευση, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Υδρολογικές διαταραχές: Υδρολογικές αλλοιώσεις που οφείλονται είτε σε απόληψη νερού είτε σε διακυμάνσεις της στήλης του νερού.

19 Επιδράσεις πιέσεις απειλές για την ιχθυοπανίδα Εισαγωγή ξενικών ειδών: Παρουσία ξενικών ειδών π.χ. Ηλιόψαρο αλλοίωση / εξαφάνιση μελών της τοπικής κοινωνίας Εμπλουτισμοί ψαριών: Εισαγωγή (συνήθως γόνου) αυτόχθονων ψαριών για αλιευτική εκμετάλλευση. Ρύπανση των υδάτων Παράνομη αλιεία

20 Ευχαριστώ!! < ο )))>< < ο )))>< < ο )))>< < ο )))><

Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας. Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου. ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ, Δεκέμβριος 2013

Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας. Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου. ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ, Δεκέμβριος 2013 < ο )))>< Τα ψάρια του τεχνητού υγρότοπου της Κάρλας < ο )))>< Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου Χαμόγλου Μαρία Ιχθυολόγος, Msc ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΣ 2013. Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΣ 2013. Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. ΕΤΟΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ... 4 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ... 5 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ...

Διαβάστε περισσότερα

5.5. Αλιεία και αλιευτική διαχείριση

5.5. Αλιεία και αλιευτική διαχείριση 5.5. Αλιεία και αλιευτική διαχείριση 5.5.1. Χαρακτήρας, αλιευτικά εργαλεία και στοιχεία παραγωγής Η αλιεία στον Αλιάκµονα έχει ερασιτεχνικό χαρακτήρα και ασκείται από σχετικά µεγάλο αλλά αδιευκρίνιστο

Διαβάστε περισσότερα

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ και ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.7 - Ανατολικό Τμήμα Υδροβιολογική Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.7 - Ανατολικό Τμήμα Υδροβιολογική Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης Παράρτημα 6.5.7 - Ανατολικό Τμήμα Υδροβιολογική Σελίδα 2 από 71 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 13 2.1 Παρόχθια ενδιαιτήματα και Υδρο-μορφολογία 13 2.2 Ποιότητα νερού: Φυσικοχημικές Παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΛΙΜΝΕΣ: ΚΟΡΩΝΕΙΑ, ΒΟΛΒΗ, ΔΟΙΡΑΝΗ ΚΑΙ ΚΕΡΚΙΝΗ)

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΛΙΜΝΕΣ: ΚΟΡΩΝΕΙΑ, ΒΟΛΒΗ, ΔΟΙΡΑΝΗ ΚΑΙ ΚΕΡΚΙΝΗ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιχθυοπανίδα του ποταμού Νέστου μετά την κατασκευή των δύο υδροηλεκτρικών φραγμάτων

Η ιχθυοπανίδα του ποταμού Νέστου μετά την κατασκευή των δύο υδροηλεκτρικών φραγμάτων Η ιχθυοπανίδα του ποταμού Νέστου μετά την κατασκευή των δύο υδροηλεκτρικών φραγμάτων Δρ Μάνος Κουτράκης, Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Ο ποταμός Νέστος πηγάζει από τη Βουλγαρία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΕΘΕ - Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων Έργο: ΕΤΜΕ Ιλαρίωνα, Τελική Έκθεση, Ιανουάριος 2009

ΕΛΚΕΘΕ - Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων Έργο: ΕΤΜΕ Ιλαρίωνα, Τελική Έκθεση, Ιανουάριος 2009 5.10.2.2. Ποσοτική προσέγγιση Τα ποσοτικά δεδοµένα των δειγµατοληψιών (στρεµµατική πυκνότητα, άτοµα/1000 m 2 ) που παρουσιάζονται στον Πίνακα 34 λογαριθµήθηκαν για επίτευξη οµαλοποίησης της κατανοµής τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ «ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. του μαθήματος ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Γ. Κεχαγιάς

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. του μαθήματος ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Γ. Κεχαγιάς ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ του μαθήματος ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ Γ. Κεχαγιάς 2 Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ Η Λιμνολογία είναι μία σχετικά νέα επιστήμη. Αποτελεί ουσιαστικά ένα υποσύνολο της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα ψάρια και την αλιεία στις Πρέσπες

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα ψάρια και την αλιεία στις Πρέσπες Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα ψάρια και την αλιεία στις Πρέσπες Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα ψάρια και την αλιεία στις Πρέσπες 2 ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ! A ΕΝΟΤΗΤΑ Το

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ ΑΣ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΛΑ ΩΝΑ»

«ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ ΑΣ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΛΑ ΩΝΑ» ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Τελική Ειδική Τεχνική Μελέτη Εφαρµογής «ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ ΑΣ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΛΑ ΩΝΑ» Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

προστασία των ποταμών Αλκιβιάδης Ν. Οικονόμου Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων

προστασία των ποταμών Αλκιβιάδης Ν. Οικονόμου Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων Η ιχθυοπανίδα και η προστασία των ποταμών Αλκιβιάδης Ν. Οικονόμου Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Ελληνική ιχθυοπανίδα Ιχθυοπανίδα του Αχελώου Υδατικοί πόροι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Τελική Ειδική Τεχνική Μελέτη Εφαρµογής «ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ ΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΑ ΩΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Λίμνες στην Ελλάδα

Οι Λίμνες στην Ελλάδα Οι Λίμνες στην Ελλάδα 3/6. Μaκεδονία Λιμνών Καταγραφές & Μαρτυρίες Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Αθήνα, 2014 (Κουρνά, Ορεστειάδα, Βιστωνίδα, Αργυροπελεκάνοι Πρέσπες, Βιστωνίδα, Βόλβη, Παμβώτιδα, Ζωοπλαγκτόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 147

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 147 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 147 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 147 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION

ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION Giannouris Ε. & Manolaki P. giannouris.epaminondas@gmail.com manolaki@upatras.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ιχθυολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΜΠΟΡΗ (Λέκτορας ΑΠΘ, επιστημονικώς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03)

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman 1938 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ για ένα απειλούμενο είδος Alain J. Crivelli, Ειρήνη Κουτσερή & Svetozar Petkovski Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΖΑΖΑΡΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ - ΖΑΖΑΡΗ (LIFE00NAT/GR/7242)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΖΑΖΑΡΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ - ΖΑΖΑΡΗ (LIFE00NAT/GR/7242) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ - ΖΑΖΑΡΗ (LIFE00NAT/GR/7242) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΖΑΖΑΡΗ Μαρία Κατσακιώρη, Υπεύθυνη Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης ΕΚΒΥ Ναζλού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων Θηλαστικά Από τα θηλαστικά που έχουν καταγραφεί στη λίµνη, όλες οι παραπάνω ενέργειες αποκατάστασης καλής ποιότητας νερού θα ενισχύσει τον πληθυσµό της βίδρας Lutra lutra, είδος ιδιαίτερα ευαίσθητο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ "Αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών χλωρίδας και πανίδας σε περιοχές ενδιαφέροντος για την διατήρηση της φύσης"

ΕΡΓΟ Αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών χλωρίδας και πανίδας σε περιοχές ενδιαφέροντος για την διατήρηση της φύσης ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ "Αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών χλωρίδας και πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ, ΤΥΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2000/60

ΕΡΓΟ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2000/60 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ιεύθυνση Υδατικού υναµικού και Φυσικών Πόρων ΕΡΓΟ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2000/60

Διαβάστε περισσότερα