Η ιχθυοπανίδα του ποταμού Νέστου μετά την κατασκευή των δύο υδροηλεκτρικών φραγμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ιχθυοπανίδα του ποταμού Νέστου μετά την κατασκευή των δύο υδροηλεκτρικών φραγμάτων"

Transcript

1 Η ιχθυοπανίδα του ποταμού Νέστου μετά την κατασκευή των δύο υδροηλεκτρικών φραγμάτων Δρ Μάνος Κουτράκης, Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Ο ποταμός Νέστος πηγάζει από τη Βουλγαρία και εκβάλλει στο Θρακικό Πέλαγος, σχηματίζοντας πλούσια οικοσυστήματα στην πορεία του. Το σύστημα του Νέστου αποτελεί βιότοπο για πολλά είδη ιχθυοπανίδας, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται είδη που προστατεύονται από την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η κατασκευή των δύο υδροηλεκτρικών φραγμάτων (Πλατανόβρυσης και Θησαυρού) στο τέλος της δεκαετίας του 90 δημιούργησε τις δύο ομώνυμες φραγμαλίμνες και ως εκ τούτου μια σημαντική περιβαλλοντική αλλαγή στο ποτάμι και τους οργανισμούς που ζουν σε αυτό, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του Νέστου στην Ελλάδα μετατράπηκε από ποτάμιο σε λιμναίο. Πέραν αυτών και άλλες κατασκευές που υπάρχουν κατά μήκος του Νέστου και των παραποτάμων του (π.χ. αρδευτικό φράγμα Τοξοτών, μικρά υδροηλεκτρικά έργα υπό κατασκευή) λειτουργούν ως εμπόδια της μετακίνησης της ιχθυοπανίδας. Για την προστασία και ανάδειξη των ειδών της ιχθυοπανίδας, αλλά και με σκοπό την προστασία του ευρύτερου παραποτάμιου περιβάλλοντος του Νέστου, το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας Ξάνθης ξεκίνησε το 2006 και ολοκλήρωσε στις αρχές του 2009, ένα ερευνητικό έργο, με σκοπό να διερευνήσει την υφιστάμενη κατάσταση της ιχθυοπανίδας του Νέστου και να προτείνει δράσεις αποκατάστασης. Χρησιμοποιήθηκαν περιβαλλοντικά και βιολογικά δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια εποχικών δειγματοληψιών σε ένα εκτεταμένο δίκτυο σταθμών τόσο στο ίδιο το ποτάμι και τους παραποτάμους του όσο και στις φραγμαλίμνες. Η κατασκευή φραγμάτων μπορεί να επηρεάσει ένα ποτάμιο οικοσύστημα με ποικίλους τρόπους που σχετίζονται με τη διακοπή της μετακίνησης των μεταναστευτικών ψαριών από τα ανάντη στα κατάντη και αντίστροφα, τη μετατροπή

2 ΕΘΙΑΓΕ 10 / 11 Τα στενά του ποταμού Νέστου. Υ/Η φράγμα Πλατανόβρυσης. του ποτάμιου περιβάλλοντος σε λιμναίο, την αλλαγή της υδροπεριόδου του ποταμού, την κατακράτηση των φερτών του ποταμού στους ταμιευτήρες με πολλαπλές συνέπειες για τα εκβολικά συστήματα και την ποιότητα του νερού του ποταμού. Η κατασκευή των δύο φραγμάτων στον ποταμό απομόνωσε τους πληθυσμούς των ειδών της ιχθυοπανίδας ανάντη και κατάντη των φραγμάτων. Συγκρίνοντας τη δομή αυτή των πληθυσμών, μεταξύ όμοιων ειδών ανάντη και κατάντη των φραγμάτων, παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε άλλους παράγοντες πέραν αυτών που προκαλεί η κατασκευή και λειτουργία των φραγμάτων. Επίσης, η μετατροπή του ποτάμιου περιβάλλοντος σε λιμναίο λόγω της δημιουργίας των φραγμαλιμνών της Πλατανόβρυσης και του Θησαυρού έδωσε την ευκαιρία σε κάποια λιμνόφιλα είδη που διαβιούσαν στο οικοσύστημα ή σε άλλα ξενικά - ως προς το οικοσύστημα του Νέστου - είδη να αναπτύξουν μεγάλους πληθυσμούς και ενδεχομένως μακροπρόθεσμα να επικρατήσουν έναντι των υπολοίπων. Η παρακολούθηση της ποιότητας του νερού έδειξε αρκετές διαφοροποιήσεις των φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών των υδάτων του ποταμού Νέστου στο κατάντη σε σχέση με το ανάντη τμήμα του ποταμού. Η μειωμένη τιμή της θερμοκρασίας του νερού εκροής των φραγμάτων, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (0 15 ο C), αλλά και η συγκέντρωση θρεπτικών αλάτων και βαρέων μετάλλων στον πυθμένα των φραγμαλιμνών, κυρίως του Θησαυρού, ως αποτέλεσμα της καθίζησης των φερτών υλικών είναι οι κύριες επιπτώσεις των φραγμάτων στην ποιότητα του νερού. Οι συγκεντρώσεις της χλωροφύλλης παρουσιάζουν διακύμανση ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών αλάτων. Στο υδάτινο οικοσύστημα του Νέστου (ποταμός, παραπόταμοι, φραγμαλίμνες και λιμνοθάλασσες) έχουν βρεθεί συνολικά 37 είδη ιχθυοπανίδας, εκ των οποίων 17 είναι ευρύαλα και διαβιούν στο εκβολικό σύστημα του ποταμού. Από τα 20 είδη που ζουν στο ποτάμι, τους παραποτάμους και τις φραγμαλίμνες, τα 10 είδη είναι εισαγόμενα στο οικοσύστημα. Τα περισσότερα αυτόχθονα είδη ανήκουν στην οικογένεια των Κυπρινοειδών. Στα ρέοντα ύδατα (παραπόταμοι και κυρίως ποτάμι) κυριαρχεί το Τυλινάρι (Squalius orpheus) και η Μπριάνα (Barbus strumicae), καθώς τα είδη αυτά έχουν βρεθεί στην πλειοψηφία των σταθμών δειγματοληψίας, με εξάπλωση σε όλο το μήκος του ποταμού στο ελληνικό έδαφος. Αντίθετα, στις φραγμαλίμνες κυριαρχεί το Τσιρώνι (Rutilus rutilus) και η Πέρκα (Perca fluviatilis), είδη τα οποία εγκαταστάθηκαν σταδιακά στους ταμιευτήρες με την αλλαγή του ποτάμιου περιβάλλοντος σε λιμναίο. Το Τσιρονάκι (Alburnoides strymonicus), η Θρακοβελονίτσα (Cobitis strumicae), η Μουρμουρίτσα (Rhodeus amarus) και ο Σύρτης (Chondrostoma vardarense) εμφανίζονται σε μικρότερα ποσοστά στα ρέοντα ύδατα, ενώ στις φραγμαλίμνες μικρότερα ποσοστά των συλλήψεων εμφανίζουν το Τυλινάρι, ο Σύρτης και η Μπριάνα. Άλλα είδη που διαβιούν στο οικοσύστημα είναι η Άγρια Πέστροφα (Salmo macedonicus), που χρήζει αυστηρής προστασίας καθώς οι πληθυσμοί της δέχονται πίεση από την παράνομη αλιεία, τα εμπόδια στη μετακίνηση, τη ρύπανση και την υποβάθμιση των οικοτόπων της. Το Γυφτόψαρο (Gobius bulgaricus) και το Πετροχείλι (Oxynoemacheilus bureschi) είναι ακόμη δύο είδη ψαριών που απαντώνται στο Νέστο και χρήζουν προστασίας λόγω της καταστροφής των οικοτόπων τους. Η συγκριτική μελέτη της ιχθυοπανίδας ανάντη και κατάντη των φραγμάτων έδειξε αρκετές διαφοροποιήσεις τόσο στη βιοποικιλότητα όσο και στην αφθονία, αλλά κυρίως στη δομή των πληθυσμών σε κάποια από τα είδη ψαριών που εξετάστηκαν. Διαφοροποιήσεις στην κατανομή μηκών και στην ηλικιακή σύνθεση των πληθυσμών ανάντη και κατάντη μπορούν ενδεχομένως να αποδοθούν στην έλλειψη ενδιαιτημάτων διατροφής και αναπαραγωγής των κατάντη πληθυσμών λόγω της αποκοπής τους από τα πεδία αυτά ανάντη των φραγμάτων. Ιδιαίτερο πρόβλημα πιθανόν θα αντιμετωπίσουν τα είδη που εκτελούν μεγαλύτερες μεταναστεύσεις κατά μήκος του ποταμού για διατροφικούς ή αναπαραγωγικούς λόγους (π.χ. Σύρτης).

3 (α) (β) Δύο αυτόχθονα είδη του ποταμού Νέστου: (α) το Τυλινάρι (Squalius orpheus) και (β) η Μουρμουρίτσα (Rhodeus amarus). Οι δράσεις βελτίωσης - αποκατάστασης της ιχθυοπανίδας του Νέστου για πρακτικούς λόγους έχουν χωριστεί σε τέσσερεις κατηγορίες: Διαχειριστικές προτάσεις βελτίωσης - αποκατάστασης της κινητικότητας των πληθυσμών ιχθυοπανίδας του ποταμού Νέστου. Σύλληψη και μεταφορά: Για την αποκατάσταση της επικοινωνίας των πληθυσμών των ψαριών από τα ανάντη στα κατάντη των μεγάλων φραγμάτων και αντίστροφα, η άμεσα ενδεδειγμένη λύση είναι η τακτική αλιεία και μεταφορά ψαριών, γόνου ή/και ώριμων ατόμων (catch and transport), για τα είδη Μπριάνα, Τυλινάρι, Τσιρoνάκι και Σύρτη. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αυξηθεί η γενετική ομογενοποίηση των πληθυσμών, ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις από την απομόνωσή τους και να ενισχυθούν αριθμητικά οι ασθενέστεροι πληθυσμοί. Αποκατάσταση της κινητικότητας της ιχθυοπανίδας στο αρδευτικό φράγμα Τοξοτών: Το φράγμα των Τοξοτών αποτελεί το πρώτο και το παλαιότερο μεγάλο εμπόδιο στην ανοδική πορεία μεταναστευτικών ειδών όπως το Χέλι (Anguilla anguilla) και η Σαρδελομάνα (Alosa fallax). Δεδομένου ότι βρίσκεται σχετικά κοντά στο δέλτα του ποταμού μειώνει το εν δυνάμει χρησιμοποιούμενο ενδιαίτημα των ψαριών αυτών στο ποτάμι. Είναι λοιπόν αναγκαία η κατασκευή έργων στο φράγμα (παρακαμπτήριο κανάλι, σκάλα ψαριών κ.λπ.), τα οποία θα αποκαταστήσουν την κινητικότητα των ειδών της ιχθυοπανίδας κατά μήκος του ποταμού. Αποκατάσταση της κινητικότητας η οποία εμποδίζεται από κατασκευές ή μικρά ιδιωτικά υδροηλεκτρικά φράγματα (ΜΥΗΕ): Η ύπαρξη διαφόρων κατασκευών (πέλματα γεφυρών, αναβαθμίδες, μικρά φράγματα, σωληνώσεις κ.ά.) και η κατασκευή μικρών ιδιωτικών υδροηλεκτρικών φραγμάτων (ΜΥΗΕ) στους παραποτάμους του Νέστου λειτουργούν ως εμπόδια στη μετακίνηση των ψαριών και έτσι αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα για τους ιχθυοπληθυσμούς, κυρίως της Άγριας Πέστροφας. Απαιτείται η εξομάλυνση όλων των εμποδίων που δημιουργούν υψομετρικές διαφορές στην κοίτη του Νέστου και των παραποτάμων του. Τεχνητή αναπαραγωγή αυτόχθονων ειδών ιχθυοπανίδας: Σε περιπτώσεις που η σύλληψη και μεταφορά ενήλικων ή νεαρών ατόμων δεν είναι επιτυχής για κάποια είδη, μπορεί να δοκιμαστεί μια άλλη τεχνική, αυτή της τεχνητής αναπαραγωγής αυτόχθονων ειδών ιχθυοπανίδας, με σκοπό στη συνέχεια να ενισχυθούν οι φυσικοί τους πληθυσμοί. Τα είδη στα οποία μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η τεχνική είναι τα Alburnoides strymonicus, Barbus strumicae, Chondrostoma vardarense, Squalius orpheus, Rhodeus amarus αλλά και στην Άγρια Πέστροφα, αν εδραιωθεί η κατάλληλη τεχνογνωσία. Η απελευθέρωση πρέπει να γίνεται σε περιοχές με ήρεμη ροή ή σε λεκάνες εγκλιματισμού. Ανελκυστήρες ψαριών: Αφού δοκιμαστεί για μία πενταετία η μεταφορά ψαριών ανάντη και κατάντη των φραγμάτων, πρέπει να μελετηθεί και η σκοπιμότητα κατασκευής ενός συστήματος ανελκυστήρων στα φράγματα του Θησαυρού και της Πλατανόβρυσης, όπου η υψομετρική διαφορά είναι πολύ μεγάλη (175 και 95 m αντίστοιχα). Το σύστημα αυτό είναι πολύπλοκο στην κατασκευή του, έχει υψηλό κόστος και πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσο τα είδη της περιοχής μπορούν να χρησιμοποιούν τέτοια συστήματα. Προτάσεις προστασίας - αποκατάστασης των οικοτόπων της ιχθυοπανίδας του ποταμού Νέστου. Τήρηση περιβαλλοντικής παροχής και στερεοπαροχής: Η τήρηση της οικολογικής παροχής (6 m 3 /s τόσο από τον ΥΗΣ Πλατανόβρυσης όσο και από τους χρήστες του φράγματος Τοξοτών όλο το έτος) και στερεοπαροχής αλλά και η εποχική προσομοίωση των πλημμυρικών παροχών, είναι

4 ΕΘΙΑΓΕ 12 / 13 (α) (β) Δυο διαφορετικές μέθοδοι αποκατάστασης της κινητικότητας της ιχθυοπανίδας: (α) Στον ποταμό Siikajoki (Φινλανδία) έχει κατασκευαστεί ένα πέρασμα ψαριών σαν τεχνητός ποταμός γύρω από το φράγμα. Διαθέτει 20 φυσικές λίμνες, η ενέργεια απελευθερώνεται ήπια και έτσι τα ψάρια μπορούν να κολυμπήσουν προς τα πάνω και να περάσουν το 4 m ύψους φράγμα (από Marmulla 2001). (β) Κατασκευή σκάλας ψαριών τύπου δεξαμενών στο φράγμα Iffezheim στο Ρίνο (από Marmulla, 2001). σημαντικά όχι μόνο για την εξασφάλιση ενός φυσικού περιβάλλοντος για την ιχθυοπανίδα του Νέστου, αλλά και για τη διατήρηση των ιχθυοπληθυσμών της παράκτιας ζώνης, καθώς και των πελαγικών ειδών (π.χ. Γαύρος, Σαρδέλα κ.ά.) του Θρακικού Πελάγους. Το γλυκό νερό και οι φερτές ύλες του Νέστου δημιουργούν διατροφικά και αναπαραγωγικά πεδία για τους πληθυσμούς της παράκτιας ζώνης και τα πελαγικά είδη. Τέλος, η επιδείνωση της διάβρωσης της παράκτιας ζώνης του δέλτα του Νέστου τα τελευταία χρόνια οφείλεται και στη μείωση της τροφοδοσίας της με στερεά υλικά λόγω της καθίζησής τους στις φραγμαλίμνες του Θησαυρού και της Πλατανόβρυσης. Επίσης, με το σημερινό καθεστώς διαχείρισης του νερού υπάρχουν εποχές (καλοκαίρι - φθινόπωρο) που δεν ελευθερώνεται καθόλου νερό κατάντη του φράγματος Τοξοτών (εκτός από τις διαρροές που υπάρχουν στα θυροφράγματα) με αποτέλεσμα ένα σημαντικό τμήμα του Νέστου και μάλιστα το τμήμα εντός της Α' Ζώνης του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, να μένει χωρίς σχεδόν καθόλου νερό. Καθορισμός του εύρους και της συχνότητας αυξομείωσης της παροχής του ΥΗΣ Πλατανόβρυσης: Το καθεστώς αυξομείωσης της παροχής ενός φράγματος επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τους πληθυσμούς των ειδών της ιχθυοπανίδας κατάντη των φραγμάτων. Είναι λοιπόν αναγκαίος, τουλάχιστον μέχρι την κατασκευή ενός αναρυθμιστικού φράγματος, ο περιορισμός του εύρους αυξομείωσης της παροχής του ΥΗΣ Πλατανόβρυσης (ramp rate) έτσι ώστε να καλύπτονται και οι ανάγκες ηλεκτροπαραγωγής αλλά και οι ανάγκες των ειδών που ζουν στο κατάντη του φράγματος της Πλατανόβρυσης τμήμα του ποταμού. Κατασκευή λεκανών εγκλιματισμού κατάντη των φραγμάτων: Η κατασκευή λεκανών εγκλιματισμού και ξεκούρασης (resting tanks) για τα νεαρά ψάρια είναι αναγκαία στο κατάντη τμήμα του ποταμού για να δημιουργήσει χώρους προστασίας των νεαρών ατόμων, οι οποίοι έχουν πλέον ελαχιστοποιηθεί και να ενισχυθούν οι βιότοποι σπάνιων ή προστατευόμενων ειδών (Θρακοβελονίτσα, Γυφτόψαρο, Πετροχείλι κ.ά.). Η απότομη αλλαγή της ημερήσιας παροχής (flushing) κατά τη διάρκεια της οποίας καταστρέφονται ενδιαιτήματα ψαριών και παρασύρονται τα νεαρά άτομα επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση στο κατάντη τμήμα του ποταμού. Οι δεξαμενές αυτές πρέπει να είναι ρηχές ( ~ 1,5 m βάθος) και διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν χαμηλή ροή και κατάλληλο υπόστρωμα που να ευνοεί την ανάπτυξη μακροφυκών και τη δημιουργία κρυψώνων. Εξάλειψη των επιπτώσεων που προκαλούν οι απότομες αυξομειώσεις της παροχής στα ενδιαιτήματα των ψαριών και μείωση της διαφοράς θερμοκρασίας του νερού εκροής των φραγμάτων με το νερό του ποταμού Νέστου: Η αισθητά μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας του ποταμού κατάντη των φραγμάτων επηρεάζει το βιολογικό κύκλο των ψαριών, αλλά και τη σύσταση της ιχθυοπανίδας στο κατάντη της Πλατανόβρυσης τμήμα του ποταμού. Επίσης οι απότομες αυξομειώσεις στην παροχή του ποταμού, οι οποίες προκαλούνται από την απότομη απελευθέρωση νερού γίνονται έντονα αισθητές μέχρι το ύψος της Σταυρούπολης, αλλά κάποιες εποχές του έτους μέχρι και την εκβολή του ποταμού. Το φαινόμενο αυτό θα μπορούσε να περιοριστεί με τη δημιουργία ενός μικρού αναρυθμιστικού φράγματος στην περιοχή του Παρανεστίου, μετά την Πλατανόβρυση και πριν την εκβολή του Αρκουδορέματος. Είναι σημαντικό να μην εγκλωβιστεί το Αρκουδόρεμα σε μια φραγμαλίμνη, καθώς είναι ο τελευταίος παραπόταμος του Νέστου που τροφοδοτεί με γενετικό υλικό και φερτές ύλες τον ποταμό. Πρόληψη της ρύπανσης και απορρύπανση από τα στερεά απόβλητα: Η φραγμαλίμνη Θησαυρού έχει επιβαρυνθεί με στερεά απόβλητα που προέρχονται από τη Βουλγαρία, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη τις επιπτώσεις που δημιουργούνται στον πυθμένα της φραγμαλίμνης. Γι αυτό οι διάφορες παράνομες χωματερές ή τυχόν άλλες πηγές ρύπανσης που υπάρχουν κατά μήκος της διαδρομής του, κυρίως στο βουλγαρικό έδαφος, χρειάζονται άμεση αποκατάσταση. Εφόσον το πρόβλημα συνεχιστεί, τότε θα μπορούσε να μελετηθεί η κατασκευή ενός συστήματος πλωτών φραγ-

5 μάτων ή πλεγμάτων στο ποτάμι, στο σημείο εισόδου του στη φραγμαλίμνη Θησαυρού, ισχυρής κατασκευής ώστε να μην παρασύρονται από την πίεση των απορριμμάτων και των άλλων παρασυρόμενων αντικειμένων (ξύλα, κορμοί δέντρων κ.λπ.). Προτάσεις προστασίας της ιχθυοπανίδας από άλλες πιέσεις και άλλες μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις. Αποφυγή τεχνητής διασποράς ιχθυδίων: Κατά τη διάρκεια της παρούσας μελέτης εντοπίστηκαν δέκα εισαγόμενα είδη. Αυτά είναι η Αμερικάνικη Πέστροφα, η Ψευδορασμπόρα, το Ηλιόψαρο, το Κουνουπόψαρο, η Πέρκα, το Γυφτόψαρο, το Σίρκο, ο Κυπρίνος, η Πεταλούδα και ο Γουλιανός. H Πέρκα, ο Κυπρίνος, το Γυφτόψαρο και το Σίρκο, τα οποία είναι μεταφερόμενα από άλλα υδάτινα συστήματα της ευρύτερης περιοχής και φαίνεται να έχουν ενταχθεί πλήρως στο οικοσύστημα του ποταμού Νέστου. Τα υπόλοιπα είδη όμως έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους αυτόχθονους ιχθυοπληθυσμούς, αφού αυξάνουν τον ανταγωνισμό για τα ενδιαιτήματα κατά την αναζήτηση τροφής. Ο κίνδυνος εισαγωγής νέων ξενικών ειδών, αλλά και η μεταφορά τους σε γειτονικά συστήματα, όπως αυτό της Βιστωνίδας μέσω της άρδευσης, είναι μεγάλος με άγνωστες συνέπειες στην οικολογική ισορροπία του συστήματος. Πηγή των ξενικών ειδών είναι τόσο η διαφυγή από μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας από τη βουλγαρική πλευρά, αλλά και οι εμπλουτισμοί από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη δασική υπηρεσία που συνήθως ενδιαφέρονται για την αύξηση πληθυσμού εμπορεύσιμων ειδών κυρίως για την ερασιτεχνική αλιεία (π.χ. εμπλουτισμοί με Ιριδίζουσα Πέστροφα). Η τεχνητή διασπορά μπορεί να γίνει μόνο μετά από μελέτη όπου θα εξεταστεί η ανάγκη της διασποράς, η προέλευση των ιχθυδίων και οι εν δυνάμει επιπτώσεις σε είδη της αυτόχθονης πανίδας. Επανέλεγχος και παρακολούθηση (monitoring) των περιβαλλοντικών παραμέτρων, των υδρογραφικών συνθηκών και των βιοτικών χαρακτηριστικών του υδρογραφικού δικτύου του ποταμού Νέστου: Προκειμένου να υπάρχει έγκαιρη διάγνωση τυχόν περιβαλλοντικών αλλαγών στο οικοσύστημα του Νέστου, προτείνεται η συνεχής καταγραφή περιβαλλοντικών παραμέτρων από τους υπάρχοντες σταθμούς παρακολούθησης που υπάρχουν τουλάχιστον σε 5 σημεία κατά μήκος του ποταμού. Επίσης για την πληρέστερη κατανόηση του συστήματος είναι αναγκαία η παρακολούθηση όλων των περιβαλλοντικών και υδρογραφικών συνθηκών που μελετήθηκαν στο ίδιο δίκτυο σταθμών σε βάση διετίας. Εκτός από την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων και των υδρογραφικών συνθηκών προτείνεται επίσης η σε περισσότερο βάθος μελέτη των πληθυσμών της ιχθυοπανίδας (βιολογία και οικολογία των ειδών, δηλαδή αναπαραγωγή, γονιμότητα, σύνθεση ηλικιών, διατροφή κ.ά) και η επανεξέταση σε 3 έτη των χαρακτηριστικών που έχουν ήδη καταγραφεί (βιοποικιλότητα, αφθονία κ.ά.). Τέλος η εφαρμογή της Οδηγίας 60/2000 στον ποταμό Νέστο θα βοηθήσει στην προστασία του συστήματος του Νέστου και την αειφορική χρήση των πόρων του. Η Οδηγία επιβάλλει να εξασφαλιστεί αειφόρος χρήση του νερού μέσω συστημάτων διαχείρισης σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού. Επίσης περιλαμβάνει την απαίτηση για διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ χωρών και όλων των εμπλεκομένων μερών, την εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής όλων των φορέων, συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανισμών και των τοπικών κοινοτήτων στις δραστηριότητες διαχείρισης των υδάτων. Τέλος, περιλαμβάνει την απαίτηση για πολιτικές τιμολόγησης του νερού και εξασφάλιση του ο ρυπαίνων πληρώνει, καθώς και την εξισορρόπηση των συμφερόντων του περιβάλλοντος με τα συμφέροντα αυτών που εξαρτώνται από αυτό. Πληροφορίες: Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Νέα Πέραμος, Καβάλα τηλ.: ,3

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman 1938 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ για ένα απειλούμενο είδος Alain J. Crivelli, Ειρήνη Κουτσερή & Svetozar Petkovski Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της «Καλλιστώ» για το Φράγμα Νεστορίου - Σύνοψη

Η θέση της «Καλλιστώ» για το Φράγμα Νεστορίου - Σύνοψη Η θέση της «Καλλιστώ» για το Φράγμα Νεστορίου - Σύνοψη Το φράγμα στο Νεστόριο έχει προβληθεί ως ένας βασικός μοχλός ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Οι επιπτώσεις του ωστόσο, κοινωνικές και περιβαλλοντικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙ ΑΣ - ΙΣΜΑΡΙ ΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: Συλαίος

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων»

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΠΕ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΕΘΕ - Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων Έργο: ΕΤΜΕ Ιλαρίωνα, Τελική Έκθεση, Ιανουάριος 2009

ΕΛΚΕΘΕ - Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων Έργο: ΕΤΜΕ Ιλαρίωνα, Τελική Έκθεση, Ιανουάριος 2009 5.10.2.2. Ποσοτική προσέγγιση Τα ποσοτικά δεδοµένα των δειγµατοληψιών (στρεµµατική πυκνότητα, άτοµα/1000 m 2 ) που παρουσιάζονται στον Πίνακα 34 λογαριθµήθηκαν για επίτευξη οµαλοποίησης της κατανοµής τους

Διαβάστε περισσότερα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα Νερό & Γεωργία στην Ελλάδα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Νερό και Γεωργία στην Ελλάδα Αθήνα Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 5 2. Οι υδατικοί πόροι της Ελλάδας 6 3. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Σελίδα 2 από 64 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Καθοδήγηση για την Εκπόνηση ΕΟΑ σε περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΩΝ... 14 3.3 ΡΟΛΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ... 14 4.1 ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ (2000/60/ΕΚ)...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΩΝ... 14 3.3 ΡΟΛΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ... 14 4.1 ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ (2000/60/ΕΚ)... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ... 8 3. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ... 10 3.1 ΟΡΙΣΜΟΙ... 10 3.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΩΝ... 14 3.3 ΡΟΛΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ... 14 3.4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΡΟ. αειφορική διαχείριση & περιβάλλον. Ζήσης Αγγελίδης, Δρ. Υδρογεωλογίας, Α.Π.Θ. Χρυσούλα Αθανασίου, Βιολόγος MSc Γιώργος Υφαντής, Βιολόγος MSc

ΝΕΡΟ. αειφορική διαχείριση & περιβάλλον. Ζήσης Αγγελίδης, Δρ. Υδρογεωλογίας, Α.Π.Θ. Χρυσούλα Αθανασίου, Βιολόγος MSc Γιώργος Υφαντής, Βιολόγος MSc \-Π λl \ B] Ο.,- l\i.l \ ι.\\-l-ξl.. Θ i] Ξ i] : \] ιi il( ]-l l \] -\Ξ] :l ie. \: "l\,'l,\t.ο }] ΠEΡlιhEPEl\liil λle^-0.-l\l:l.l EliΠ \lι\e. ΞilΞ l(e}ltρllii]ξ }l\lieλο)ll\:., i*pτ.,φ* : $r ΞtrΦ..'.,

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια

Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» 1 Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.)

του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έκθεση αξιολόγησης της Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Σ.Μ.Π.Ε. και του σχεδίου Κ.Υ.Α. του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Υλοποίηση Προγράμματος Διατήρησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Παράκτιας Ζώνης στην Περιφέρεια ΑΜΘ TRANSCOOP, Φεβρουάριος 2012 Α ΦΑΣΗ Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δημοκρατία της Μακεδονίας

Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δημοκρατία της Μακεδονίας Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δημοκρατία της Μακεδονίας ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΌΘΕΣΗ ΑΝΑΛΆΒΕΙ ΈΡΓΟY Συσσώρευση Λουκοβο Πολε, αγωγος Κοραμπσκι νερα και MΥE Μαυρη Πετρα ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ιούλιος,2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 144

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 144 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 144 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 144 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Operational Programme Cross-Border Co-operation Bulgaria/Greece 2007-2013. Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG

Operational Programme Cross-Border Co-operation Bulgaria/Greece 2007-2013. Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Βουλγαρία / Ελλάδα 2007-13 Περιβαλλοντική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Μεθοδολογικό Πλαίσιο... 5 3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης... 8 3.1 Θαλάσσια Αλιεία... 9 3.2 Υδατοκαλλιέργειες... 18 3.3 Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων... 26 3.4 Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά Οικοσυστήματα. Φυσικά οικοσυστήματα Χερσαία οικοσυστήματα Ερημοποίηση Μείωση της βιοποικιλότητας

Φυσικά Οικοσυστήματα. Φυσικά οικοσυστήματα Χερσαία οικοσυστήματα Ερημοποίηση Μείωση της βιοποικιλότητας Φυσικά Οικοσυστήματα Φυσικά οικοσυστήματα Χερσαία οικοσυστήματα Ερημοποίηση Μείωση της βιοποικιλότητας Φυσικά Οικοσυστήματα Φυσικό οικοσύστημα είναι το σύνολο των βιοτικών παραγόντων (ζωντανών οργανισμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &.. &... 2009 i ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Ε.Π.ΑΛ) ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Ερημοποίηση Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου 1, 14123 Λυκόβρυση, e-mail : mdoula@otenet.gr 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το έδαφος και οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Ημερίδας «Περιβάλλον και Σύγχρονες Προκλήσεις Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2014»

Πρακτικά Ημερίδας «Περιβάλλον και Σύγχρονες Προκλήσεις Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2014» Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου Σύλλογος Σπουδαστών Δασοπονίας Σελίδα 1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα