Χημεία θετικής κατεύθυνσης Γ ΛΥΚΕΊΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χημεία θετικής κατεύθυνσης Γ ΛΥΚΕΊΟΥ"

Transcript

1 Χημεία θετικής κατεύθυνσης Γ ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. σε ποια από τις παρακάτω μεταπτώσεις του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου εκπέμπεται ακτινοβολία με το μεγαλύτερο μήκος κύματος? a. n = 2 n = 1 b. από στιβάδα N στην K c. n = 4 n = 2 d. από στιβάδα M στην L 2.Ένα ουδέτερο υδατικό δ/μα έχει ΡΗ = 7,2. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστή για το δ/μα αυτό? a. Κw = 10-14,4 b. POH = 6,8 c. [ H 3 O + ] < [ OH - ] d. [ H 3 O + ] > [ OH - ] 3. με το αντιδραστήριο Σοllens οξειδώνονται : a. Αλκοόλες b. Αλδεϋδες c. Κετόνες d. Αλδεύδες, HCOOH, ( COOH) 2, (COONa) 2, (COOK) 2 4κατά την προσθήκη υδρογόνου σε περίσσεια καταλυτικά στο C 1 H 3 C 2 H 2 C 3 N, ο σ δεσμός μεταξύ των ανθράκων 2 και 3 μετατρέπεται από : a. sp sp 3 σε sp 3 sp 3 b. sp 2 sp 3 σε sp 3 sp 2 Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου, χημικός

2 c. sp sp σε sp 3 sp 3 d. sp 2 sp 2 σε sp sp 3 5. όταν το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου βρίσκεται στις στιβάδες L και Μ, έχει αντίστοιχα τιμές ενέργειας, κατά Borh, Ε 2 και Ε 3. Ο λόγος Ε 3 /Ε 2 είναι ίσος με : a. 1 / 4 b. 4/9 c. 2/3 d. 3/2 ( 25 μονάδες) Θέμα 2 ο 1. Α. Τδατικό δ/μα Mg(ΟΗ) 2 (Δ1) έχει ΡΗ >11, σε θερμοκρασία 25 0 С, εφόσον η συγκέντρωση του δ/τος είναι : Μ Μ Μ Μ Να αιτιολογηθεί πλήρως η απάντηση σας. ( 4 μονάδες ) Β. Σο παραπάνω δ/μα έχει ΡΗ = 11, να υπολογιστεί ποιος όγκος υδατικούς δ/τος ΗΙ με ΡΗ = 2 (Δ2), απαιτείται για την πλήρη εξουδετέρωση 400ml υδατικού δ/τος (Δ1). ( 5 μονάδες ) 2. Σο χημικό στοιχείο Α ανήκει στην 2 η περίοδο του Π.Π. και το άτομό του στη θεμελιώδη κατάσταση, έχει 3 μονήρη ηλεκτρόνια. a) Να υπολογίσεις τον ατομικό αριθμό του Α. b) Πόσα ηλεκτρόνια έχουν m l = 0 στο άτομό του στη θεμελιώδη κατάσταση? c) Να συγκρίνεις το μέγεθος των ιόντων : Α -3, 9 F -, 11 Na + Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου, χημικός

3 d) Να γράψεις του ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis : Mg 3 A 2 και HAO 3 Δίνοναι 12 Mg, 8 O, 1 H e) Πως θα αντιδράσει κάθε ένωση αν προστεθεί σε νερό? ( 10 μονάδες ) 3. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις δεν ισχύει? ( 1 μονάδα ) a. Σο 1,3 βουταδιένιο με πολυμερισμό δίνει ένα είδος τεχνητού καουτσούκ που ονομάζεται Buna. b. Σο τεχνητό Buna N παράγεται με πολυμερισμό του 1,3 βουταδιένιου και νάτριο. c. Σο τεχνητό Buna S παράγεται με συμπολυμερισμό του 1,3 βουταδιένιου με στυρόλιο. d. Σο φυσικό καουτσούκ είναι η cis δομή του πολυισοπρενίου. Να δικαιολογηθεί η απάντηση σας. ( 6 μονάδες ) Θέμα 3 ο Σα δ/τα Δ1, Δ2, Δ3 περιέχουν τα μονοπρωτικά οξέα : ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ αντίστοιχα και έχουν τον ίδιο όγκο 20 ml. Γίνεται ογκομέτρηση με το ίδιο πρότυπο δ/μα ΚΟΗ και τον κατάλληλο δείκτη σε κάθε δ/μα. Ο όγκος του απαιτούμενου για την ογκομέτρηση δ/μα ΚΟΗ είναι 20ml, 40ml και 10ml αντίστοιχα για τα Δ1 Δ2 Δ3. Σο ΡΗ του κάθε δ/τος στο τελικό σημείο της ογκομέτρησης είναι 9, 10 και 7 αντίστοιχα. Σα δ/τα είναι υδατικά, βρίσκονται στους 25 0 С, Kw = 10-14, και τα δεδομένα επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. 1. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις ισχύει για τις αρχικές συγκεντρώσεις των οξέων: a. С1 < C2 < C3 b. C3 < C2 < C1 c. C3 < C1 < C2 d. C1 < C3 < C2 Να αιτιολογηθεί πλήρως η απάντηση ( 4 μονάδες ) Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου, χημικός

4 2. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις ισχύει για την ισχύ των οξέων: a. ΗΒ < ΗΑ < ΗΓ b. ΗΑ < ΗΒ < ΗΓ c. ΗΑ < ΗΓ < ΗΒ d. ΗΒ < ΗΓ < ΗΑ Να αιτιολογηθεί πλήρως η απάντηση ( 6 μονάδες ) 3. σε ογκομετρητική φιάλη των 100ml, προσθέτουμε 50ml δ/τος του Δ1, 25ml δ/τος ΚΟΗ 0,2Μ και απεσταγμένο νερό μέχρι την χαραγή. Πόσα γραμμάρια ΚΟΗ πρέπει να προσθέσουμε, χωρίς μεταβολή στον όγκο του δ/τος, ώστε το ΡΗ να μεταβληθεί κατά μια μονάδα? ( δίνεται Μr KOH = 56 ) ( 15 μονάδες ) Θέμα 4 ο Ορισμένη ποσότητα κορεσμένης μονοκαρβονυλικής ένωσης Α χωρίζεται σε 2 ίσα μέρη. Σο 1 ο μέρος αντιδρά πλήρως με υδροκυάνιο και παρουσιάζει αύξηση μάζας ίση με 10,8 g. Σο 2 ο μέρος αντιδρά πλήρως με αντιδραστήριο Grignard ( Β ) και το προϊόν υδρολύεται, οπότε σχηματίζονται 29,6 g αλκοόλης Γ, η οποία δεν μπορεί να αποχρωματίσει το όξινο δ/μα υπερμαγγανικού καλίου. 1. Να βρεις τους.σ. των ενώσεων Α, Β, Γ. Δίνονται Αr : H=1, C=12, N =23, O=16 ( 7 μονάδες ) 2. Ποια είναι η αρχική ποσότητα της Α? ( 4 μονάδες ) 3. Πως μπορούμε να διακρίνουμε αν ένα δοχείο περιέχει την ένωση Α, την ένωση Γ, την προπανάλη ή την αιθανόλη? ( 7 μονάδες ) 4. ισομοριακό μίγμα της Α ένωση και μιας ισομερής της Δ, είναι ίσο με 11, 6 g και υφίσταται καταλυτική υδρογόνονωση. Σα τελικά προϊόντα αφυδατώνονται σε όξινο περιβάλλον στους С και το αέριο μίγμα Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου, χημικός

5 διαβιβάζεται σε δ/μα Br 2 CCl 4 300ml, 16% w/v. Να εξετάσετε αν θα γίνει αποχρωματισμός του δ/τος Br 2 CCl 4 ( δίνονται Αr Br = 80, C=12, O=16, H=1 ) ( 7 μονάδες ) Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου, χημικός

6 Χημεία θετικής κατεύθυνσης Γ ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. σε ποια από τις παρακάτω μεταπτώσεις του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου εκπέμπεται ακτινοβολία με το μεγαλύτερο μήκος κύματος? a. n = 2 n = 1 b. από στιβάδα N στην K c. n = 4 n = 2 d. από στιβάδα M στην L 2.Ένα ουδέτερο υδατικό δ/μα έχει ΡΗ = 7,2. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστή για το δ/μα αυτό? a. Κw = 10-14,4 b. POH = 6,8 c. [ H 3 O + ] < [ OH - ] d. [ H 3 O + ] > [ OH - ] 3. με το αντιδραστήριο Σοllens οξειδώνονται : a. Αλκοόλες b. Αλδεϋδες c. Κετόνες d. Αλδεύδες, HCOOH, ( COOH)2, (COONa)2, (COOK)2 4κατά την προσθήκη υδρογόνου σε περίσσεια καταλυτικά στο C 1 H 3 C 2 H 2 C 3 N, ο σ δεσμός μεταξύ των ανθράκων 2 και 3 μετατρέπεται από : a. sp sp 3 σε sp 3 sp 3 b. sp 2 sp 3 σε sp 3 sp 2 Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου, χημικός Σελίδα 1

7 c. sp sp σε sp 3 sp 3 d. sp 2 sp 2 σε sp sp 3 5. όταν το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου βρίσκεται στις στιβάδες L και Μ, έχει αντίστοιχα τιμές ενέργειας, κατά Borh, Ε 2 και Ε 3. Ο λόγος Ε 3 /Ε 2 είναι ίσος με : a. 1 / 4 b. 4/9 c. 2/3 d. 3/2 ( 25 μονάδες) Θέμα 2 ο 1. Α. Τδατικό δ/μα Mg(ΟΗ) 2 (Δ1) έχει ΡΗ >11, σε θερμοκρασία 25 0 С, εφόσον η συγκέντρωση του δ/τος είναι : Μ Μ Μ Μ Να αιτιολογηθεί πλήρως η απάντηση σας. ( 4 μονάδες ) Β. Σο παραπάνω δ/μα έχει ΡΗ = 11, να υπολογιστεί ποιος όγκος υδατικούς δ/τος ΗΙ με ΡΗ = 2 (Δ2), απαιτείται για την πλήρη εξουδετέρωση 400ml υδατικού δ/τος (Δ1). ( 5 μονάδες ) Α. Mg(ΟΗ)2 Mg ΟΗ - ΡΗ < 11, λόγω της σχέσης ΡΗ + ΡΟΗ = 14,η οποία ισχύει σε κάθε υδατικό δ/μα 25 0 С, πρέπει ΡΟΗ > 3 άρα [ΟΗ - ] < 10-3 Μ, 2С < 10-3 M C < Μ Β. Mg(ΟΗ)2 C = Μ 400ml + HI PH = 1 πλήρη εξουδετέρωση???? ml Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου, χημικός Σελίδα 2

8 Mg(ΟΗ)2 + 2HI ΜgI2 + 2H2O Το δ/μα Δ2 είναι δ/μα ισχυρού οξέος, άρα C HI = [ Η3Ο + ] = 10-2 Μ, αφού ΡΗ = 2 Βάση στοιχειομετρίας της αντίδρασης για την πλήρη εξουδετέρωση απαιτούνται: mol { Mg(OH)2 } = 2 mol HI C Mg(OH)2 V Mg(OH)2 = 2 C HI V HI ,4 = 2 0,01 V HI V HI = 10-2 L = 10 ml 2. Σο χημικό στοιχείο Α ανήκει στην 2 η περίοδο του Π.Π. και το άτομό του στη θεμελιώδη κατάσταση, έχει 3 μονήρη ηλεκτρόνια. a) Να υπολογίσεις τον ατομικό αριθμό του Α. b) Πόσα ηλεκτρόνια έχουν m l = 0 στο άτομό του στη θεμελιώδη κατάσταση? c) Να συγκρίνεις το μέγεθος των ιόντων : Α -3, 9 F -, 11 Na + d) Να γράψεις του ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis : Mg 3 A 2 και HAO 3 Δίνοναι 12 Mg, 8 O, 1 H e) Πως θα αντιδράσει κάθε ένωση αν προστεθεί σε νερό? ( 10 μονάδες ) a) 1s 2 2s 2 2p 3, z = 7 b) ml = 0 σημαίνει 1 τροχιακό από την κάθε υποστιβάδα, άρα συνολικά 5 ηλεκτρόνια. c) Στην σύγκριση μεγέθους ιόντων με ίσο αριθμό ηλεκτρονίων, λαμβάνουμε υπόψη την έλξη μεταξύ πρωτόνιων του πυρήνα και των ηλεκτρονίων, έτσι μικρότερο μέγεθος έχει το ιόν με το μεγαλύτερο πυρηνικό φορτίο ( Ζ ). Συνεπώς : 11 Να + < 9 F - < 7 A -3 d) Mg3A2 ιοντική ένωση του μετάλλου Mg: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 και του αμετάλλου Α με τα 5 ηλεκτρόνια σθένους, άρα [.. Μ.. ] +2 2 [.. A.. ] HAO3 Ολικά ηλεκτρόνια σθένους : = 24 Δεσμικά ηλεκτρόνια : 8 Υπόλοιπα ( γύρω γύρω ) : 16 Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου, χημικός Σελίδα 3

9 .. Η Ο Α = Ο Ο.... e) Το άλας ως ιοντική ένωση θα διασταθεί : τα μόρια του νερού ( ηλεκτρικό δίπολο ) προσανατολίζονται κατάλληλα και έλκουν τα ιόντα από το κρυσταλλικό πλέγμα του άλατος, με αποτέλεσμα να εξασθενούν οι δεσμοί και τα ιόντα να απομακρύνονται τελικά από το πλέγμα. Τα ιόντα απελευθερώνονται στο δ/μα εφυδατωμένα. Αντίθετα η ένωση HAO3, ως ομοιοπολική ένωση αντιδρά με το νερό σύμφωνα με την θεωρία Bronsted Lowry : ΗΑΟ3 + Η2Ο Η3Ο + + ΑΟ3-3. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις δεν ισχύει? ( 1 μονάδα ) a. Σο 1,3 βουταδιένιο με πολυμερισμό δίνει ένα είδος τεχνητού καουτσούκ που ονομάζεται Buna. Το τεχνητό Buna N παράγεται με πολυμερισμό του 1,3 βουταδιένιου και νάτριο. b. Σο τεχνητό Buna S παράγεται με συμπολυμερισμό του 1,3 βουταδιένιου με στυρόλιο. c. Σο φυσικό καουτσούκ είναι η cis δομή του πολυισοπρενίου. Να δικαιολογηθεί η απάντηση σας. ( 6 μονάδες ) 1,3 βουταδιένιο + ακρινονιτρίλιο Na Buna N Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου, χημικός Σελίδα 4

10 Θέμα 3 ο Σα δ/τα Δ1, Δ2, Δ3 περιέχουν τα μονοπρωτικά οξέα : ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ αντίστοιχα και έχουν τον ίδιο όγκο 20 ml. Γίνεται ογκομέτρηση με το ίδιο πρότυπο δ/μα ΚΟΗ και τον κατάλληλο δείκτη σε κάθε δ/μα. Ο όγκος του απαιτούμενου για την ογκομέτρηση δ/μα ΚΟΗ είναι 20ml, 40ml και 10ml αντίστοιχα για τα Δ1 Δ2 Δ3. Σο ΡΗ του κάθε δ/τος στο τελικό σημείο της ογκομέτρησης είναι 9, 10 και 7 αντίστοιχα. Σα δ/τα είναι υδατικά, βρίσκονται στους 25 0 С, Kw = 10-14, και τα δεδομένα επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. 1. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις ισχύει για τις αρχικές συγκεντρώσεις των οξέων: a. С1 < C2 < C3 b. C3 < C2 < C1 c. C3 < C1 < C2 d. C1 < C3 < C2 Να αιτιολογηθεί πλήρως η απάντηση Όλα τα οξέα είναι μονοπρωτικά, βάσει λοιπόν στοιχειομετρίας της αντίδρασης εξουδετέρωσης μονοπρωτικού οξέος με την μονοπρωτική βάση ΚΟΗ ισχύει : n οξέος = n βάσης Δ1 : С10,02 = 0,02СKOH C1 = CKOH Δ2 : С20,02 = 0,04СKOH C2 = 2CKOH Δ3 : С30,02 = 0,01СKOH C3 = CKOH / 2 Άρα σωστή с ( 4 μονάδες ) 2. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις ισχύει για την ισχύ των οξέων: a. ΗΒ < ΗΑ < ΗΓ b. ΗΑ < ΗΒ < ΗΓ c. ΗΑ < ΗΓ < ΗΒ d. ΗΒ < ΗΓ < ΗΑ Να αιτιολογηθεί πλήρως η απάντηση Δ1 : μετά την εξουδετέρωση στο δ/μα περιέχεται το βασικό άλας ΚΑ με ΡΗ = 9 Και συγκέντρωση = KA K + + A - A - + H2O HA + OH - c/2 - - Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου, χημικός Σελίδα 5

11 -x +x +x С/2 X X X Kb = Kb ( HA) = / C, Ka( HA) = Ka( HA) = C Δ2 : ομοίως μετά την εξουδετέρωση στο δ/μα περιέχεται το βασικό άλας ΚΒ με ΡΗ = 10 Και συγκέντρωση = KΒ K + + Β - Β - + H2O HΒ + OH - 2c/ x +x +x С/2 X X X Kb = Kb ( HΒ) = / 2C, Ka( HΒ) = Ka( HΒ) = C / 3 Δ3 : το ΡΗ = 7, ουδέτερο άλας, άρα το ΗΓ είναι ισχυρό οξύ. Συνεπώς σωστή σειρά ισχύος των οξέων είναι η b ΗΑ < ΗΒ < ΗΓ ( 6 μονάδες ) 3. σε ογκομετρητική φιάλη των 100ml, προσθέτουμε 50ml δ/τος του Δ1, 25ml δ/τος ΚΟΗ 0,2Μ και απεσταγμένο νερό μέχρι την χαραγή. Πόσα γραμμάρια ΚΟΗ πρέπει να προσθέσουμε, χωρίς μεταβολή στον όγκο του δ/τος, ώστε το ΡΗ να μεταβληθεί κατά μια μονάδα? ( δίνεται Μr KOH = 56 ) Δ1 ΗΑ C = 0,2Μ 50ml + Δ ΚΟΗ + ΝΕΡΟ C = 0,2 Μ 25ml Δ4 ΗΑ ΚΟΗ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ!!! 100ml 50ml Το Δ1 έχει συγκέντρωση С1 = СKOH ( όπως βρέθηκε στο 1 ο ερώτημα ) Ανάμειξη 2 ουσιών που αντιδρούν! mol ( ΗΑ ) = 0,05 0,2 = 0,01 mol mol ( KOH ) = 0,025 0,2 = 0,005 mol ( mol ) HA + KOH KA + H2O Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου, χημικός Σελίδα 6

12 Αρχικά 0,01 0,005 - Αντ./παρ. 0,005-0, ,005 Τελικα 0,005-0,005 Το τελικό δ/μα Δ4 είναι ρυθμιστικό και μάλιστα [ΗΑ] = [ΚΑ] Henderson PH = pka + log PH = pka = -log C = -log ,2 = 5 PH = 5 Δ4 ΗΑ = mol ΚΑ = mol 100ml + x gr KOH Δ5 ΗΑ - ΚΑ ΚΟΗ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ!! 100ml ΔPH = 1 Κατά αρχάς η προσθήκη ΚΟΗ θα αυξήσει το ΡΗ, αφού θα αυξηθούν τα [ΟΗ - ], δηλ το ΡΗ = 6!!! Και φυσικά θα πραγματοποιηθεί η αντίδραση ( mol ) HA + KOH KA + H2O Αρχικά 0,005 χ 0,005 Αντ./παρ. χ - χ + χ Τελικα 0,005 - χ - 0,005 + χ Το τελικό δ/μα Δ4 είναι ρυθμιστικό με συγκεντρώσεις [ΗΑ] = Μ [ΚΑ] = Μ Henderson PH = pka + log 6 = 5 + log Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου, χημικός Σελίδα 7

13 1 = log log 10 = log x = 0,004 mol m = nmr = 0, = 0,2 gr Θέμα 4 ο ( 15 μονάδες ) Ορισμένη ποσότητα κορεσμένης μονοκαρβονυλικής ένωσης Α χωρίζεται σε 2 ίσα μέρη. Σο 1 ο μέρος αντιδρά πλήρως με υδροκυάνιο και παρουσιάζει αύξηση μάζας ίση με 10,8 g. Σο 2 ο μέρος αντιδρά πλήρως με αντιδραστήριο Grignard ( Β ) και το προϊόν υδρολύεται, οπότε σχηματίζονται 29,6 g αλκοόλης Γ, η οποία δεν μπορεί να αποχρωματίσει το όξινο δ/μα υπερμαγγανικού καλίου. 1. Να βρεις τους.σ. των ενώσεων Α, Β, Γ. Δίνονται Αr : H=1, C=12, N =23, O=16 ( 7 μονάδες ) Αρχική ποσότητα СVH2VO = 2x mol 1o μέρος СVH2VO СVH2VOHCN x mol x mol Αύξηση μάζας = αύξηση λόγω HCN 10,8 = Χ Μr HCN 10,8 = X 27 X = 0,4 mol СVH2VO R OH ( Γ ) x mol x mol 29,6 g mol ( R OH) = 0,4 = Mr = 74, 12k + 2k = 74 k = 4 ( Γ ) : С4H7OH, η οποία δεν οξειδώνεται άρα είναι 3 ο ταγής αλκοόλη συνεπώς Είναι η (СH3)3CH- OH Άρα η ( Α ) που με αντιδραστήριο RMgCl και υδρόλυση, δίνει 3 ο ταγής αλκοόλη είναι κετόνη με 3 άτομα άνθρακα δηλ είναι η СΗ3СOCH3 και το Grignard είναι ( Β ) : CH3MgCl Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου, χημικός Σελίδα 8

14 2. Ποια είναι η αρχική ποσότητα της Α? Αρχική ποσότητα СVH2VO = 2x mol = 2 0,4 = 0,8 mol m = n Mr = 0,8 ( 4 μονάδες ) 3. Πως μπορούμε να διακρίνουμε αν ένα δοχείο περιέχει την ένωση Α, την ένωση Γ, την προπανάλη ή την αιθανόλη? ( 7 μονάδες ) Fehling Na I2 / NaOH СH3COCH3 (CH3)3CHOH CH3CH2CH=O CH3CH2OH Σε δοκιμαστικό σωλήνα προσθέτω δείγμα από το δοχείο και αντιδραστήριο φελλίγγειου υγρού ( CuSO4 / NaOH ), αν η ένωση είναι η αιθανάλη τότε το μπλε χρώμα του θειικού χαλκού θα γίνει καστανέρυθρο λόγω σχηματισμού ιζήματος Cu2O, : CH3CH2CH=O + 2CuSO4 + 5NaOH CH3CH2CΟΟΝα + 2Na2SO4 + Cu2O + 3H2O Καμία άλλη ένωση δεν αντιδρά με το φελλίγγιο υγρό. Αν δεν παρατηρήσω καμία αλλαγή συνεχίζω την δοκιμασία, ομοίως με νέο δείγμα σε δοκιμαστικό σωλήνα προσθέτω μεταλικό νάτριο, αν παρατηρήσω έκλυση αερίου τότε η ένωση είναι η CH3CH2OH, αφού καμία άλλη δεν αντιδρά με νάτριο. CH3CH2OH + Να CH3CH2OΝα + ½ Η2 αν δεν παρατηρήσω αέριο στο δ/μα,τότε συνεχίζω με νέο δείγμα σε νέο δοκιμαστικό σωλήνα και προσθέτω αντιδραστήριο αλογονοφορμικής αντίδρασης οπότε περιμένω κίτρινο ίζημα στην περίπτωση που θα έχω την κετόνη CH3CΟCH3 + 3Ι2 + 4NaOH CH3CΟΟΝα + СHI3 + 3NaI + 3H2O Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου, χημικός Σελίδα 9

15 4. ισομοριακό μίγμα της Α ένωση και μιας ισομερής της Δ, είναι ίσο με 11, 6 g και υφίσταται καταλυτική υδρογόνονωση. Σα τελικά προϊόντα αφυδατώνονται σε όξινο περιβάλλον στους С και το αέριο μίγμα διαβιβάζεται σε δ/μα Br 2 CCl 4 300ml, 16% w/v. Να εξετάσετε αν θα γίνει αποχρωματισμός του δ/τος Br 2 CCl 4 ( δίνονται Αr Br = 80, C=12, O=16, H=1 ) ( 7 μονάδες ) CH3CΟCH3 + Η2 CH3CΗCH3 CH3CH=CH2 ΟΗ X mol x mol x mol CH3CH2CH=O + Η2 CH3CΗ2CH2OH CH3CH=CH2 X mol x mol x mol Mr C3H6O = 58 n = m / Mr 2x = 11,6 / 58 2x = 0,2 x = 0,1 άρα παράγονται 0, 2 mol προπένιο 16% w/v : 16 g Br2 100 ml Δ/τος y 300 y = 0.3 mol Br2 επειδή mol Br2 > mol αλκενίου, ΔΕΝ θα γίνει αποχρωματισμός του δ/τος, αφού θα υπάρχει περίσσεια βρωμίου που ουσιαστικά δίνει το κόκκινο χρώμα. Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου, χημικός Σελίδα 10

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_.ΧλΘ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας των µοριακών τροχιακών Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας δεσµού σθένους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1) Η αντίδραση CH 3 Cl + CH 3 CH 2 ONa CH 3 -O-CH 2 CH 3 + NaCl χαρακτηρίζεται ως: α. αντίδραση αποικοδόµησης β. αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης γ. αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο κεφάλαιο 1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις που αφορούν την αιθανάλη ως σωστές η λανθασµένες σηµειώνοντας Σ ή Λ αντίστοιχα: α. Το µόριό της έχει 6 σ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26 Θέµατα πολλαπλής επιλογής Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Όξινο διάλυµα είναι το διάλυµα του α. CH 3 COONa 0,1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α.1 γ. Α.2 β. Α.3 β. Α.4 γ. A.5 α) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 13. β) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 122. ΘΕΜΑ Β B.1 α.

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

α: i)ο σ δεσµός δηµιουργείται µεαξονική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών, ενώ ο π δεσµός δηµιουργείται µε πλευρική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών.

α: i)ο σ δεσµός δηµιουργείται µεαξονική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών, ενώ ο π δεσµός δηµιουργείται µε πλευρική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών. ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ(ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, Α5: β Β1 α: Λ, β:

Διαβάστε περισσότερα

Έχουμε τοποθετήσει 32 ηλεκτρόνια, τα υπόλοιπα 4 σε ζεύγη τα τοποθετούμε στο κεντρικό άτομο Xe. Ο τύπος κατά Lewis είναι:

Έχουμε τοποθετήσει 32 ηλεκτρόνια, τα υπόλοιπα 4 σε ζεύγη τα τοποθετούμε στο κεντρικό άτομο Xe. Ο τύπος κατά Lewis είναι: 10 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΧ.Κ.ΦΙΡΦΙΡΗΣ αριθμός ηλεκτρονίων είναι (16 ζεύγη). Το κεντρικό άτομο είναι το Β ενώ τα περιφερειακά τα F. Αφού συνδέσουμε το Β με τα άτομα F με απλούς δεσμούς, συμπληρώνουμε με οκτώ

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Θέμα Α Στις

Διαβάστε περισσότερα